Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN"

Transkrypt

1 Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach, bwiązujących w chwili twrzenia niniejszej dkumentacji, regulujących zasady prjektwania i dbru urządzeń kablwania strukturalneg raz jeg pracy w kreślnych warunkach śrdwiska. Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są bwiązujące nrmy eurpejskie i międzynardwe, dtyczące wymagań gólnych raz specyficznych dla śrdwiska biurweg: ISO/IEC11801:2002/Am2: Infrmatin technlgy - Generic cabling fr custmer premises PN-EN :2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 1: Wymagania gólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Infrmatyczna Systemy kablwania strukturalneg Część 2: Budynki biurwe; Ddatkwe nrmy eurpejskie związane z planwaniem (prjektwaniem) kablwania, pwłane w prjekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakści; PN-EN :2010/A1:2011 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 2 - Planwanie i wyknawstw instalacji wewnątrz budynków; PN-EN :2005 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania Część 3 Planwanie i wyknawstw instalacji na zewnątrz budynków; Pzstałe nrmy pwłane w prjekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika infrmatyczna. Instalacja kablwania - Badanie zainstalwaneg kablwania; PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika infrmatyczna - Implementacja i bsługa kablwania w zabudwaniach użytkwych - Część 3: Testwanie kablwania światłwdweg; EN Nrma kmpnentwa dtycząca wydajnści kabli symetrycznych (d 600MHz); IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC Nrmy międzynardwe związane z palnścią pwłki kabla. TIA-942, Telecmmunicatins Infrastructure Standard fr Data Centers

2 Uwaga: Wyknawca ma bwiązek wyknać instalację kablwania zgdnie z wymaganiami nrm bwiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań pisanych w dkumentacji prjektwej. System kablwania raz wydajnść kmpnentów na etapie ddania instalacji d użytku musi być zgdna z wymaganiami nrm PN-EN :2011 raz ISO/IEC11801:2002/Am2: ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE - AKTUALIZACJA Ilść i lkalizację stanwisk rbczych, przyjęt na pdstawie aktualnej dla daty wyknywania dkumentacji wytycznych Użytkwnika i prjektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej kncepcji, stateczna i precyzyjna lkalizacja gniazd lgicznych pwinna być ustalna między Użytkwnikiem, a Wyknawcą w trakcie realizacji; Wszystkie elementy pasywne składające się na kablwanie strukturalne pzime i szkieletwe raz telefniczne, jak również elementy systemu zarządzania płączeniami w czasie rzeczywistym muszą być trwale znaczne nazwą lub znakiem firmwym teg sameg prducenta kablwania i pchdzić z jednlitej ferty reprezentującej kmpletny system w takim zakresie, aby zstały spełnine warunki niezbędne d uzyskania bezpłatneg certyfikatu gwarancyjneg w/w prducenta; Aby zagwarantwać Użytkwnikwi najwyższą jakść w zakresie prjektwaneg rzwiązania i kmpnentów, prducent ferwaneg systemu kablwania strukturalneg (miedzianeg) musi spełniać najwyższe wymagania jakściwe ptwierdzne następującymi prgramami i certyfikatami Six Sigma (status Belt), Premium Verificatin Prgram (PVP GHMT) raz ISO 9001; Maksymalna długść kabla instalacyjneg (d punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg) nie mże przekrczyć 90 metrów; W knfiguracji pierwtnej d uruchmienia systemu, należy zapewnić minimalne mżliwści transmisyjne Kat.6 A / Klasa E A, przy wykrzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranwanych wydajnści Kat.6 A.. System dcelw ma psiadać ptwierdzną wydajnść Klasy F A (wymagane certyfikaty niezależnych labratriów), natmiast jeg budwa ma pzwalać na sknfigurwanie płączeń d pracy z innymi wydajnściami, kreślnymi przez Nrmy i Użytkwnika; Zgdnie z ustaleniami z Użytkwnikiem, prjekt wymaga zastswania kabla pzimeg wyższej niż pisana wydajnści dcelwej, celem zapewnienia Użytkwnikwi zapasu transmisyjneg dla nwych usług i standardów transmisyjnych; Okablwanie pzime ma być prwadzne pdwójnie ekranwanym kablem typu S/FTP (PiMF) paśmie przenszenia minimum 1200 MHz w słnie trudnpalnej typu LSFRZH (40 minut dprnści na działanie gnia); Kabel należy zakńczyć trwale na ekranwanym złączu typu 110, zarabianym metdą narzędziwą. Ekranwane złącze ma zapewnić kntakt ekranu każdej pary kabla, a budwa zewnętrzna autmatyczny 360 O kntakt z ekranem gólnym wszystkich par transmisyjnych; Wymaga się, aby gniazda teleinfrmatyczne (stanwiące trwały element zakńczenia kabla) psiadały wydajnść c najmniej 25% większą d wymagań transmisyjnych dcelwej aplikacji, pisanej w prjekcie, d której mże zstać wykrzystany system transmisyjny; Punkt kńcwy PL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz (z mżliwścią wymiany interfejsu kńcweg 2

3 w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu 110). Gniazda lgiczne należy mntwać pdtynkw i i w puszkach pdłgwych w uchwycie d sprzętu Msaic (45x45); Aby zagwarantwać pwtarzalne parametry minimum kategrii 6 A raz ptwierdzić zgdnść parametrów transmisyjnych prpnwanych mdułów gniazd z bwiązującymi nrmami prducent ma psiadać certyfikaty wystawine przez niezależne labratrium testwe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dtyczące zgdnści kmpnentwej z nrmą ISO/IEC Amd2 dla Kategrii 6 A Aby zagwarantwać spełnienie wymagań transmisyjnych dcelwej aplikacji Klasy F A, prducent ma psiadać certyfikaty niezależneg labratrium, ptwierdzające pzytywne parametry dla w/w wydajnści, uwzględniające badania systemu kablwania przy wykrzystaniu c najmniej dwóch różnych rdzajów interfejsów zgdnych z Kategrią 7 A. W przypadku dkumentów wystawinych przez inne niż wskazane akredytwane labratria certyfikujące, wymagane jest psiadanie przez tą instytucję akredytację typu AC (lub równważnej) jednstki nadrzędnej w danym kraju (np. w Plsce jednstka nadrzędna t Plskie Centrum Akredytacji działające pd nadzrem Ministerstwa Gspdarki). System ma spełniać zasadę twartści, tzn. ma pzwalać na rzbudwę ilści gniazd (interfejsów) kńcwych bez kniecznści dkładania kabla i pnwnej terminacji kabla na złączu raz bez ptrzeby wymiany lub ddawania paneli krswych i płyt człwych gniazd użytkwnika; Budwa systemu ma gwarantwać mżliwść zmiany interfejsu pprzez zastswanie dwlneg rdzaju złącza (np. RJ45, RS-485, złącze typu F - CATV 862MHz i inne), który mże być wymieniany wielkrtnie w dwlnym czasie użytkwania, celem udstępnienia nwych lub innych mżliwści transmisyjnych (nawet takich, które nie są bjęte nrmalizacją w zakresie kablwania strukturalneg), zgdnie z życzeniem Użytkwnika i jeg ptrzebami w tym zakresie. System ma pzwalać na zmianę wydajnści (kategrii, klasy kablwania) na dpwiednią (zarówn w górę jak i w dół), jedynie pprzez zmianę wkładek kńcwych bez zmian kabla transmisyjneg i bez zmian w jeg stałym zakńczeniu; System kablwania miedzianeg ma mieć mżliwść realizacji transmisji wielkanałwej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakńczeniwej, np.2xrj45, 3xRJ45, 4xRJ45; Zmiana interfejsu nie mże pwdwać zmiany stałeg zakńczenia kabla i jeg rzszycia, a ma być realizwana np. przez zamianę wkładki wymiennej p bydwu strnach łącza; Zmiana wkładki wymiennej samdzielnie przez Użytkwnika nie mże pwdwać utraty gwarancji prducenta, jeśli zstała na udzielna Prjekt przewiduje dstarczenie na etapie realizacji zadania ddatkwych wkładek wymiennych d przyszłeg wykrzystania (zmiana interfejsów, rzbudwa ilści gniazd); ilść i rdzaj wkładek kreśln w zestawieniu materiałwym dłącznym d prjektu; Budynek składa się z 5 kndygnacji i bsługiwany jest przez 10 Piętrwych Punktów Dystrybucyjnych PPD1-PPD10 raz jeden Główny Punkt Dystrybucyjne GPD c dkładnie pkazan na pdkładach i rysunkach dłącznych d prjektu; Okablwanie światłwdwe ma psiadać wydajnść klasy OF 300 wg. PN-EN :2011; Okablwanie systemu światłwdweg w szafach dystrybucyjnych ma być zrealizwane w parciu adapter LC duplex OM3 w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk,; 3

4 Adaptery światłwdwe LC mają psiadać ceramiczny element dpaswujący; Okablwanie światłwdwe pmiędzy pszczególnymi szafami, a serwerwnią zaprjektwane zstał w parciu kabel OM3 uniwersalny 12x50/125/250μm, luźna tuba, żel w pwłce trudnpalnej ULSZH (180 min. dprnści gniwej) raz kabel pdwójnie ekranwany typu S/FTP (PiMF) paśmie przenszenia 1200 MHZ w słnie niepalnej LSFRZH (40 min. dprnści gniwej) Kasety d płączeń miedzianych mają psiadać złącza typu 2xMRJ21 / 12x RJ Base-T w wersji ekranwanej. Płączenia światłwdwe mają być zrealizwane w parciu kasety z interfejsem typu MPO/LC i płączne fabrycznie zakńcznymi kablami MPO/MPO z włóknami OM3 i pdanych w zestawieniu materiałwym długściach. D paneli należy zastswać kątwe, narżne twierane-zamykane prwadnice bczne; System kablwania telefniczneg należy wyknać w technlgii IP 3. INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) Prwadzenie kablwania pinweg. Trasy kablwe pinwe należy zbudwać z elementów trwałych (drabinek) pzwalających na zamcwanie kabli raz zachwanie dpwiednich prmieni gięcia wiązek kablwych na zakrętach. Rzmiary (pjemnść) kanałów kablwych dbran w zależnści d maksymalnej liczby kabli prjektwanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu c najmniej 20% wlnej przestrzeni na ptrzeby ewentualnej rzbudwy systemu. Zajętść światła kanałów kablwych przez kable bliczn w miejscach zakrętów dla maksymalnej znaminwej średnicy kabla - przy całkwitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prstym dcinku wypełniny w 40%. Przy realizacji tras kablwych pd ptrzeby kablwania należy wziąć pd uwagę wymagania nrmy PN-EN :2010/A1:2011 dtyczące równległeg prwadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachwując dpwiednie dległści pmiędzy kablwaniem przy jednczesnym uwzględnieniu materiału, z któreg zbudwane są kanały kablwe. Przy wytyczaniu trasy dla kabli lgicznych uwzględnin knstrukcję budynku raz bezklizyjnść z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prstych równległych i prstpadłych d ścian i strpów zmieniając swój kierunek tylk w zależnści d ptrzeb (tynki, rzgałęzienia, pdejścia d urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatw dstępna d knserwacji i remntów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mcwania knstrukcji wsprczych instalacji. Trasa kablwa zstała uwzględnina pd względem knstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakwych wyskści zamcwania wsprników i dległści między punktami pdparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stswać się d dpwiednich zaleceń prducenta (tj. prmienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mcwać na drabinkach kablwych średni c 30cm, w przypadku długich tras pinwych zaleca się również wykrzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjneg średni c 350cm (kilka zwjów kabla) w celu eliminacji naprężeń, występujących w kablach układanych pinw. Należy wystrzegać się nadmierneg ściskania kabli paskami, deptania p kablach ułżnych na pdłdze raz załamywania kabli na elementach knstrukcji kanałów kablwych. Przy dwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia raz zwracać uwagę na t, by na kablu nie twrzyły się węzły ani supły. Przyjęty gólnie prmień gięcia pdczas instalacji wynsi 4-krtnść średnicy zewnętrznej kabla, natmiast p instalacji należy zapewnić prmień równy minimum 8-krtnści 4

5 średnicy zewnętrznej instalwaneg kabla. Jeśli wykrzystuje się trasę kablwą przechdzącą przez granicę strefy pżarwej, światł jej twru należy zamknąć dpwiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwściami nie grszymi niż granica strefy, zgdnie z przepisami p.pż. i przymcwać w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną infrmacją tak zbudwanej granicy strefy. 3.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Punkt lgiczny PL party zstał na uniwersalnym ekranwanym gnieździe teleinfrmatycznym 2GHz (z mżliwścią wymiany interfejsu kńcweg w pstaci wkładki, bez zmian w trwałym zakńczeniu kabla na złączu), mntwanym w uchwycie d sprzętu 45mm. Wymaga się aby gniazda teleinfrmatyczne (stanwiące trwały element zakńczenia kabla ) psiadały wydajnść transmisyjną c najmniej 25% większą. Jest t spwdwane faktem, że gniazd teleinfrmatyczne jest kluczwym elementem całeg systemu i zapewnienie jeg wymaganej wydajnści gwarantuje niezależnść i pewnść uzyskania pzytywnych wyników pmiarów w przypadku nawet niedkładnej instalacji lub błędów w ułżeniu kabla. Zestaw instalacyjny pwinien zawierać płytę człwą prstą z ramką mntażwą 45mm, ekranwaną puszkę instalacyjną (wymagany kntakt ekranu kabla i budwy złącza p całym bwdzie kabla ) z wyprwadzeniem kabla d góry, w lew lub praw raz wypsażną w złącze mdularne wydajnści 2GHz. Ddatkw pwinny znajdwać się zaciski umżliwiające ptymalne wyprwadzenie kabla i kntakt ekranu raz etykieta piswa. Gniazda lgiczne należy mntwać natynkw w puszkach raz na kanałach kablwych w uchwycie d sprzętu Msaic (45x45). Należy zapewnić puszki natynkwe głębkści minimum 50mm lub większej, przeznaczne d sprzętu z uchwytem Msaic45 i zapewniające dpwiednią ilść miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w puszce instalacyjnej. Rys.1. Uniwersalne ekranwane gniazd teleinfrmatyczne 2GHz Kabel transmisyjny należy zakańczać na uniwersalnym ekranwanym złączu 8-pzycyjnym 2GHz, które pzwala zrealizwać płączenie z drutem miedzianym średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG), będącym elementem kabla 4-parweg pdwójnie ekranwaneg PiMF - S/FTP lub F/FTP impedancji falwej 100 Ω. Prces zarabiania kabla na uniwersalnym złączu krawędziwym 110 wymaga zastswania narzędzia, które w jednym ruchu terminuje trwale wszystkie żyły (wcześniej przygtwane) kabla transmisyjneg na całym 8-pzycyjnym złączu mdularnym lub standardweg narzędzia uderzeniweg typu 110 d terminwania każdej pary pjedyncz. D mntażu mżna wykrzystać uchwyt mntażwy i wzrnik długści raz rzmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania właściweg dstępu także narzędzie d twierania tylnej pkrywy gniazda. Prces mntażu ma gwarantwać najwyższą pwtarzalnść parametrów transmisyjnych siąganych przez kablwanie pasywne. W tym celu maksymalny rzplt par transmisyjnych na ekranwanym uniwersalnym złączu mdularnym 110 nie mże być większy niż 6 mm. Przy mntażu należy zapewnić kntakt ekranu każdej pary kabla ze złączem mdularnym raz ekranu gólneg z budwą złącza. 5

6 Rys.2 Ekranwane złącze mdularne. Ze względu na dstępne becnie na rynku urządzenia aktywne dla zapewnienia pełnej kmpatybilnści wstecz na etapie uruchmienia instalacji wymaga się zastswania interfejsu RJ45. Wybór interfejsu kńcząceg kabel zależy d zastswanej dpwiedniej wkładki wymiennej wkładanej d uniwersalneg ekranwaneg złącza mdularneg. W celu prawidłwej knfiguracji trów transmisyjnych p bydwu strnach łącza należy stswać takie same wkładki wymienne. Gniazd w knfiguracji pdstawwej ma być mntwane w puszkach natynkwych i na kanałach kablwych. W mmencie uruchmienia instalacji, w gniazdach należy umieścić wkładki pjedyncze i pdwójne ze złączami RJ45 kat.6 A. Dcelwa wydajnść systemu jest wyższa, zgdnie z wcześniejszymi wymaganiami. Przykładwy widk Punktu Lgiczneg pkazan na rysunku pniżej (zastswać wkładki wydajnści kat.6 A ). Rys. 3. Knfiguracja Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). Rys. 4. Knfiguracja Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). 6

7 Rys. 5. Knfiguracja Punktu Lgiczneg (sieć lgiczna). 3.2 OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem instalacji teleinfrmatycznej jest zapewnienie transmisji danych, głsu i brazów (862MHz) lub kmbinacji tych sygnałów przez twarte kablwanie strukturalne, wyknane w wersji ekranwanej. Otwarte kablwanie wymaga takiej knstrukcji elementów pasywnych kablwania, która zapewnia różne mżliwści wielkrtneg wprwadzania zmian reknfiguracyjnych, zmian wydajnści kablwania, a nawet rzbudów ilści kanałów transmisyjnych pprzez zastswanie wymiennych wkładek (z różnymi interfejsami). Wkładki wymienne mgą być zmieniane samdzielnie przez Użytkwnika, gdy tylk zajdzie taka ptrzeba. Dcelw system kablwy ma psiadać mżliwść siągnięcia parametrów Klasy F A (mają być dstępne elementy płączeniwe i certyfikaty ptwierdzające taką wydajnść), natmiast jeg budwa ma pzwalać na sknfigurwanie płączeń d pracy z innymi wydajnściami, kreślnymi przez Nrmy i Użytkwnika w mmencie uruchmienia instalacji należy zamntwać we wszystkich trach transmisyjnych wkładki wymienne z interfejsem RJ45 Kat.6 A. Prjektwane kablwanie strukturalne bejmuje 2342 miedziane ekranwane try lgiczne dla płączeń transmisji danych i głsu. Prwadzenie kablwania pzimeg. Ze względu na warunki budwy i status budynku kablwanie pzime zstanie rzprwadzne: 1. w krytarzach, w istniejących i nw prjektwanych kanałach kablwych pd przestrzenią pdłgi raz sufitu pdwieszaneg; 2. w pmieszczeniach, d punktu lgiczneg pdtynkw w kanałach kablwych pd pdłgą (należy zastswać sprzęt z uchwytem Msaic). Należy stswać kable w pwłkach trudnpalnych LSFRZH (ang. Lw Smke Fire Retardant Zer Halgen), tzn. testwany w pełnym gniu przy pdtrzymaniu transmisji przez min. 40min. Przy prwadzeniu tras kablwych zachwać bezpieczne dległści d innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinfrmatycznej i zasilającej biegną razem i równlegle d siebie należy zachwać dległść (rzdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i lgiczną), c najmniej 8mm (w przypadku głównych ciągów kablwych) lub stswać metalwe przegrdy raz c najmniej 2mm dla gniazd kńcwych. Wielkść separacji dla trasy kablwej jest bliczna dla przypadku kabli S/FTP tłumieniu sprzężenia nie grszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablwych, że ilść bwdów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. 7

8 Medium transmisyjne miedziane. Ze względu na bliczne wymiary przepustów kablwych raz zaprjektwane trakty prwadzenia kabli i związane z tym prześwity, wymagane jest zastswanie medium transmisyjneg maksymalnej średnicy zewnętrznej 7,9mm (c determinuje maksymalną średnicę żyły na 23AWG). Nie dpuszcza się kabli większej średnicy zewnętrznej. Instalacja ma być pprwadzna ekranwanym kablem knstrukcji S/FTP z słną zewnętrzną trudnpalną (LSFRZH), psiadającą dprnść gniwą w czasie min. 40 minut. Ekran takieg kabla jest zrealizwany na dwa spsby: 1. w pstaci jednstrnnie laminwanej flii aluminiwej platającej każdą parę transmisyjna (w celu redukcji ddziaływań miedzy parami), 2. w pstaci wspólnej siatki kalającej ddatkw wszystkie pary (skręcne razem między sbą) w celu redukcji wzajemneg ddziaływania kabli pmiędzy sbą. Taka knstrukcja pzwala siągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT raz zmniejszyć pzim zakłóceń d kabla. Pzwala także w dużym stpniu pprawić dprnść na zakłócenia zarówn wyskich, jak i niskich częsttliwści. Kabel musi spełniać wymagania stawiane kmpnentm przez najnwsze bwiązujące specyfikacje Charakterystyka kabla ma uwzględniać dpwiedni margines pracy, tj. pzytywne parametry transmisyjne d min. 1300MHz. Kabel ten ma spełniać wymagania stawiane kmpnentm Kategrii 7 A przez bwiązujące specyfikacje nrm, równcześnie zapewniając pełną zgdnść z niższymi kategriami kablwania. Opis: WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO: Opis knstrukcji Kabel PiMF 1200MHz (1300MHz) Zgdnść z nrmami: ISO/IEC 11801:2002/Amd 1,2; EN :2009 Średnica przewdnika: Średnica zewnętrzna kabla 7,9 mm Minimalny prmień gięcia Waga Temperatura pracy Temperatura pdczas instalacji Osłna zewnętrzna: Ekranwanie par: Ogólny ekran: IEC & Cat. C (palnść), IEC część 1 (tksycznść), IEC część 2 (dprnść na kwaśne gazy), IEC część 2 (gęstść zadymienia) EN i EN ( EMC ) drut 23 AWG (Ø 0,58mm) 45 mm 76 kg/km -20ºC d +60ºC -0ºC d +50ºC LSFRZH, klr biały laminwana plastikiem flia aluminiwa siatka miedziana Tabela 1. Specyfikacja kabla S/FTP 1200MHz wymaganeg w prjekcie. 8

9 Rys. 6 Przekrój kabla S/FTP (PiMF) 1200MHz Charakterystyka elektryczna wartści typwe: Pasm przenszenia (rbcze) 1200MHz (d 1300MHz) Impedancja MHz: 100 ±5 Ohm NVP 80% Tłumienie: 67,3dB przy 1200MHz; 70,9dB przy 1300MHz PSNEXT 80B przy 1200MHz; 78B przy 1300MHz PSELFEXT 38dB przy 1200MHz; 30,3dB przy 1300MHz RL: 22dB przy 1200MHz; 22dB przy 1300MHz ACR: 37B przy 1200MHz; 27B przy 1300MHz Tłumienie sprzężenia 85 db Rezystancja przewdnika max. 140 Ohms /100m Pjemnść wzajemna 44nF / km Tabela 2. Charakterystyki transmisyjne kabla użyteg w prjekcie. W szafach kablwych kable transmisyjne należy zakńczyć na panelach krswych wypsażnych w 24 lub 8 ekranwanych prtów zawierających ekranwane złącze mdularne typu 110 wydajnści 2GHz, umieszczne w zamkniętej, ekranwanej, metalwej budwie (szczelnej elektrmagnetycznie klatce Faraday a). Kntakt ekranu kabla i ekranwanej budwy złącza 2GHz ma być realizwany przez autmatyczny zacisk sprężynwy, celem zapewnienia pełneg 360 przylegania kabla (p całym bwdzie) d budwy złącza. Niezależnie d teg sam uniwersalne złącze 2GHz ma być ekranwane i budwa teg złącza ma zapewnić kntakt z ekranami pjedynczych par transmisyjnych. Rys.7 Ekranwany panel krswy uniwersalny 24 prt 2GHz, bez wkładek wymiennych W uniwersalnym ekranwanym panelu wypsażnym w złącza mdularne, mżna umieścić dwlne wymienne wkładki, wymaganej wydajnści (kategrii kablwania) i z dpwiednim 9

10 interfejsem kńcwym. W mmencie uruchmienia instalacji, w prtach panela należy umieścić wkładki pjedyncze typu 1xRJ45 kat.6 A. Dcelwa wydajnść systemu jest wyższa, zgdnie z wcześniejszymi wymaganiami. Panele uniwersalne 2GHz pwinny psiadać również zintegrwane prwadnice na kable zapewniające ptymalne pdtrzymanie, wyprwadzenie i mcwanie kabla raz zacisk uziemiający. W przypadku jednej szafy należy zastswać panel 8 prt 2GHz knstrukcji adekwatnej d pisanej pwyżej. Okablwanie pzime ma mieć pcję uruchmienia inteligentneg systemu zarządzania i mnitrwania płączeń sieci w czasie rzeczywistym. Pdstawą dpsażenia w przyszłści prjektwanej sieci teleinfrmatycznej w system zarzadzania jest kdeks pstępwania dla działów infrmatyki (ITIL - ang. Infrmatin Technlgy Infrastructure Library), czyli zbiór zaleceń jak skutecznie i efektywnie wdrażać i zarządzać usługami infrmatycznymi i prcesami, które nrmalnie funkcjnują w ramach działań i zadań infrmatycznych i są bezpśredni związane z nrmą ISO/IEC 2000, która frmalizuje wymagania dtyczące zarządzania usługami infrmatycznymi. System zarzadzania i mnitrwania płączeniami kablwymi jest w pełni zgdny z pwyższymi standardami i pzwala na inteligentne administrwanie systemem kablwania, zgdnie z przyjętymi prirytetami w przedsiębirstwie. FUNKCJONALNOŚĆ Dla kablwania strukturalneg przewidzian mżliwść wdrżenia w przyszłści systemu zarządzania i mnitringu infrastruktury kablwej. W skład systemu wchdzą następujące kmpnenty: kable krswe z ddatkwymi przewdami mnitrującymi stan płączenia prtu: miedziane i światłwdwe, panele krswe z nakładkami psiadającymi styki mnitrujące (sensry), paski sensrwe (z czujnikami dtykwymi) adaptwane i dpaswane knkretnie d urządzeń aktywnych wykrzystanych w niniejszym prjekcie, analizatr stanu płączeń (zbierający sygnały stanie prtów) raz prgramwanie będące bazą danych, zdalnie sterującą systemem zarządzania płączeniami z każdeg miejsca psiadająceg dstęp d prjektwanej sieci. Wszystkie wymienine wyżej elementy pasywne wraz z analizatrem i specjalistycznym prgramwaniem twrzą inteligentny system zarządzający całą infrastrukturą kablwą, który pzwala na analizę struktury sieciwej d warstwy fizycznej, aż p warstwę prgramwą (aplikacji). Zapewnia t administratrwi pełny wgląd w całą infrastrukturę sieci wraz z infrmacją rzeczywistym stanie płączeń, mżliwść kmpleksweg zarządzania, a także pełną wiedzę i dkładne dane ptrzebne d ptymalizwania wydajnści sieci, błyskawiczneg lkalizwania i usuwania usterek związanych z płączeniami, a tym samym zwiększania niezawdnści pprzez skracanie czasu przestjów. Zainstalwany system mnitruje w czasie rzeczywistym linie kablwania miedzianeg i światłwdweg. System umżliwia stałe mnitrwanie, weryfikwanie i rejestrwanie w scentralizwanej bazie danych stanu płączeń każdeg prtu raz raprtwanie tych stanów w frmie zdefiniwanej przez Użytkwnika. Wszelkie plecenia zadań przyłączeniwych mżna zadawać nawet zdalnie wybranym (uprawninym) technikm, na bieżąc bserwwać zaawanswanie wyknywania zadań raz kntrlwać pprawnść ich wyknania. Takie pdejście d realizacji reknfiguracji płączeń znacząc skraca czas raz kszty zmian generwanych w systemie administracyjnych. Uprawniny technik wyknujący zlecne zadania jest kierwany za pmcą instrukcji, które dczytuje na wyświetlaczu LCD analizatra, ptwierdzanych przez sygnały dźwiękwe generwane przez t urządzenia, c w 10

11 praktyce zwiększa bieżącą samkntrlę i tym samym w dużym stpniu granicza ewentualne błędy płączeń. ZESTAWY UZUPEŁNIAJĄCE DO PANELI KROSOWYCH W celu uzyskania w przyszłści mżliwści uruchmienia inteligentneg systemu mnitrwania stanu płączeń należy panele krswe dpsażyć w tzw. zestawy uzupełniające d uniwersalnych paneli krswych 2GHz. Zestawy uzupełniające maja paswać d paneli uniwersalnych 2GHz 24, 16 i 8 prtów w zależnści d knfiguracji punktu dystrybucyjneg. Mają być ne zainstalwane d frntów wszystkich paneli krswych. W celu zagwarantwania mżliwści mnitrwania wszystkich prtów urządzeń, jak również mnitrwania płączeń ze wszystkimi punktami kńcwymi, zestaw uzupełniający jest płączny z analizatrem za pmcą 24 pinweg złącza psiadająceg styk z masą. Kabel płączeniwy d strny zestawu uzupełniająceg wypsażny jest w złącze HD22, natmiast d strny analizatra zakńczny jest na wtyku DB25. Rys 8. Zestaw uzupełniający d uniwersalneg panela krsweg 24 prt 2GHz umżliwiający uruchmienie systemu zarządzania infrastrukturą kablwą Przełączniki instalwane w punktach dystrybucyjnych będą wtedy wypsażne w nakładkę, która mntwana jest na kleju d przedniej części urządzenia. Nakładka ta zbudwana jest z sensrów jak również z urządzenia I/O, dzięki czemu uzyskiwane jest płączenie zestawu uzupełniająceg przełącznika z analizatrem. MINIMALNE WYMAGANIA DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SIECIĄ 1. System ma umżliwiać nadzór i zdalną knfigurację nad urządzeniami a w szczególnści: a) pkazywać stan pszczególnych urządzeń; b) ryswać mapę sieci w parciu nabyte urządzenia; c) umżliwiać twrzenie "templatów" knfiguracyjnych d knfiguracji pszczególnej grupy urządzeń; d) umżliwiać autmatyczny upgrade prgramwania dla urządzeń; e) umżliwiać alarmwanie administratra zdarzeniach pprzez: , syslg, snmp trap; f) dnajdywać nwe urządzenia pprzez LLDP lub prtkół równważny; g) zbierać infrmację sflow lub prtkół równważny; h) na pdstawie trzymanych z zewnątrz infrmacji pdejmwać akcje (np. prt shutdwn, mac-lckdwn); 11

12 i) umżliwiać zaplanwanie zadań administracyjnych i wyknanie ich zadanym czasie; j) śledzić zmiany w knfiguracji zarówn sftwarwej jak i hardwarwej dla pszczególnych urządzeń; k) umżliwiać wykrycie użytkwnika za pmcą adresu MAC lub IP; 2. System zarządzania ma pracwać pd kntrlę systemu Windws i być zarządzanym za pmcą prtkłu http lub dedykwaneg klienta dstarczaneg razem z prgramwaniem. 3. Na system musi być wsparcie minimum 1 rk z mżliwścią uaktualnień d nwszych wersji ( nie dtyczy nśnika na którym dstarczane jest prgramwanie). 4. System ma umżliwiać zarządzanie grupą d 50 urządzeń sieciwych. MINIMALNE WYMAGANIA DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRAWAMI UŻYTKOWNIKÓW 1. System ma umżliwiać wykrewanie praw użytkwników i przeniesienie ich na brzeg sieci. 2. Prawa mają być nadawane ze względu na: a) grupę użytkwnika; b) nazwę użytkwnika; c) lkalizację z której użytkwnik się pdłącza; d) czasu w którym użytkwnik się pdłącza; e) urządzenie z któreg użytkwnik się pdłącza; 3. Prawa muszą zawierać min.: a) Definicję przynależnści d VLANu; b) ACL; c) QOS; d) Bandwitch Limit; 4. Raprtwanie - system ma umżliwiać min. pniższe raprtwanie: a) czas lgwania/użytkwnika d sieci; b) miejsce pdłączenia użytkwnika (switch, wlan, prt); c) adresy użytkwnika - mac, IP; d) przyznane plityki bezpieczeństwa dla użytkwnika; 5. Współpraca z RADIUS - system musi współpracwać min z następującymi RADIUSAmi: a) MS IAS; b) Free Radius; 6. Raprtwania n-line: a) system ma wyświetlać infrmację aktualnie zalgwanych użytkwnika, ich statniej udanej próbie lgwania d sieci; 7. Współpraca z Active Directry: a) system ma umżliwiać synchrnizację baz danych użytkwników bezpśredni z Active Directry; 8. System zarządzania ma pracwać pd kntrlę systemu Windws, i być zarządzanym za pmcą dedykwaneg klienta dstarczaneg razem z prgramwaniem. 9. Na system musi być wsparcie minimum 1 rk z mżliwścią uaktualnień d nwszych wersji ( nie dtyczy nśnika na którym dstarczane jest prgramwanie). 10. System ma umżliwiać zarządzanie grupą min 500 użytkwników. 12

13 3.3 SIEĆ SZKIELETOWA Należy zapewnić w punktach dystrybucyjnych zapas kabli d płączeń szkieletwych długści minimum 3 wyskści szafy. Zapas należy zrganizwać w szafie lub bk, mcując g na stelażu zapasu kabla. Okablwanie szkieletwe stanwią płączenia światłwdwe i miedziane. Okablwanie szkieletwe światłwdwe łączące punkty dystrybucyjne jest zrealizwane kablem światłwdwym wielmdwym (12 włóknwy kabel światłwdwy w słnie trudnpalnej typu ULSZH z włóknami wielmdwymi rdzeniu 50/125μm). Aby zapewnić mżliwść przesyłania nie tylk aktualnie stswanych prtkłów transmisyjnych, ale również długi kres działania sieci z dpwiednim zapasem pasma przenszenia jak medium transmisyjne należy zastswać kabel światłwdwy wielmdwy 50/125μm z włóknami kategrii OM3 zalecanymi d transmisji 10-Gigabitwych. Zastswane przełącznice (panele krswe) dla części światłwdwej zaprjektwan z interfejsem LC w knfiguracji wtyk-adapter-wtyk. Opis: Zgdnść z nrmami: Knstrukcja: Właściwści mechaniczne: Parametry ptyczne: Temperatura pracy ( C): Osłna zewnętrzna: WYMAGANIA DLA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OM3 Światłwód wielmdwy z włóknami 50/125µm; Kategria włókien OM3 IEC część 1 i 3 (palnść) IEC część 1 i 2 (emisja dymu) IEC 6075 część 1 i 2 (emisja gazów trujących) NES 713 (tksycznść) 12 włókien 50/125µm w bufrze 250 m w luźnej tubie Liczba włókien/tub Średnica zewnętrzna (mm) Ciężar (nm. kg/km) Naprężenia pdczas instalacji (N) Odprnść na zgniecenia (N) Min. prmień zgięcia pdczas instalacji (mm) 12/1 6, Tłumienie 850nm (db/km) -20 d +70 Tłumienie 1300nm (db/km) Szerkść pasma przenszenia przy fali 850nm (MHz*km) Szerkść pasma przenszenia przy fali 1300nm (MHz*km) < 2,7 < 0,7 > 1500 > 500 ULSZH, klr niebiesk-zielny Tabela 3. Specyfikacja kabla OM3 użyteg w prjekcie Kable światłwdwe zaprjektwane d stswania w sieci szkieletwej mają się charakteryzwać knstrukcją w luźnej tubie (włókna światłwdwe OM3 50/125µm w bufrze 13

14 250mm). W celu łatwej identyfikacji wszystkie włókna światłwdwe mają być znaczne przez prducenta na całej długści różnymi klrami, zaś słna zewnętrzna pwinna mieć klr specjalny dpuszcza się klr niebiesk-zielny (inne znaczenia t cyan, aqua). Osłna zewnętrzna kabli światłwdwych zaprjektwanych d stswania w budynku ma być trudnpalna ULSZH (ang. Universal Lw Smg Zer Halgen), c ma być ptwierdzne dpwiednimi certyfikatami, ptwierdzającymi dprnść gniwą w czasie min. 180 minut. Wymagane klry rzszycia włókien kabla światłwdweg na panelu: 1. niebieski 7. czerwny 2. pmarańczwy 8. czarny 3. zielny 9. żółty 4. brązwy 10. filetwy 5. szary 11. różwy 6. biały 12. Błękitny Rys.9 Panel krswy 24 prty LC niezaładwany, 1U Panel krswy światłwdwy LC umżliwia instalację 24 adapterów duplekswych, wyskść 1U, (wymagana knstrukcja panela tzw. szufladwa, maksymalnie d zakńczenia 48 włókien, mżliwść zamntwania 4 przepustów d kabli różnych średnicach). Adaptery mają psiadać ceramiczny element dpaswujący. Światłwdwe kable krswe mają być zgdne z technlgią wdrżną przez prducenta wszystkich elementów kablwania, zapewniającą w przypadku zakńcznych złączy światłwdwych wymagane parametry gemetryczne i transmisyjne niezależnie d zmiennych warunków zewnętrznych, muszą być przy tym fabrycznie wyknane i testwane przez prducenta. Ze względu na wymagane wyskie parametry ptyczne i gemetryczne, niedpuszczalne jest stswanie kabli krswych zarabianych i plerwanych ręcznie. Okablwanie miedziane - łączące punkty dystrybucyjne jest zrealizwane kablem pdwójnie ekranwany typu S/FTP (PiMF) paśmie przenszenia 1200 MHZ w słnie niepalnej LSZH, któreg knstrukcja jest pisana w punkcie 4.2. Okablwanie szkieletwe miedziane p bu strnach należy zakńczyć na 16 prtwych niezaładwanych panelach krswych wyskści mntażwej 1U. Na panelach 16-ptrwych należy zakńczyć kablwanie szkieletwe, zaś na panelach 24-prtwych kablwanie pzime. Każdy panel ma zawierać knstrukcyjny kntakt ekranu (pprzez tylną szynę kntaktwą) i zacisk uziemiający. Każdy prt panela ma być znaczny w spsób trwały numerem prtu (np. pprzez nadruk fabryczny), a także umżliwiać znaczenie prtu ikną (klrwym symblem lub pisem urządzenia pdłączneg d linii transmisyjnej). 14

15 Rys.10 Panel niezaładwany Kable instalacyjne, zakańczane na panelach, należy w celu zapewnienia ptymalneg prwadzenia - wesprzeć na prwadnicy kabli, mntując je za pmcą pasek kablwych (należy zwrócić uwagę, aby zbyt mcn nie zaciskać pasek; mają ne tylk lekk utrzymać kabel na prwadnicy). W pisany panel niezaładwany należy zamntwać ekranwane dwuelementwe mduły gniazda RJ45 Kat.6 A. Zwarta knstrukcja ma umżliwiać wyską gęstść upakwania mdułów. Mduł ma psiadać pełne ekranwanie i mieć knstrukcję dwuelementwą, składającą się z części przedniej (z interfejsem RJ45 raz złączami dla par transmisyjnych i strzami d dcięcia ich nadmiaru w trakcie zarabiania złącza) raz części tylnej (zintegrwanej prwadnicy par transmisyjnych wraz z sprężynwym samzaciskwym uchwytem 360 kabla ekranwaneg na całym bwdzie kabla). Ekranwana metalwa budwa (w frmie dlewu, zarówn na części przedniej i tylnej) pdczas mntażu gniazda ma się składać w szczelną całść, twrząc zintegrwaną i szczelną klatkę Faradaya. Knstrukcja mdułu i uchwytu ekranu nie mże zniekształcać knstrukcji kabla, ma również zapewniać maksymalną łatwść instalacji raz gwarantwać najwyższe parametry transmisyjne. Wymaga się, aby każdy mduł gniazda RJ45 psiadał mżliwść uniwersalneg terminwania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy mduł ma być zarabiany narzędziami. Zalecane jest, wykrzystanie d mntażu takich narzędzi, które pprzez jeden ruch narzędzia, zapewniają krótkie rzplty par (max.6mm) raz dużą pwtarzalnść i szybkść zarabiania. Mduły ekranwane gniazd RJ45, mają zapewniać współpracę z drutem miedzianym średnicy d 0,50 d 0,65mm (24-22 AWG), będącym elementem kabla 4-parweg pdwójnie ekranwaneg typu PiMF (knstrukcja F/FTP) impedancji falwej 100 Ω. Rys.11. Przykładwa budwa mdułu gniazda wymaganeg d zabudwy Materiały Obudwa gniazda raz matrycy Styk ekranu Styki gniazda RJ-45 Odlew ze stpu cynkweg Stal nierdzewna Stp miedziw-berylwy platerwany dmieszką złta w miejscu styku na 15

16 Styki złącza IDC Charakterystyka elektryczna Napięcie przebicia Charakterystyki mechaniczne Ilść cykli płączeniwych Średnica kabla Średnica przewdnika - drut Średnica przewdnika - linka Temperatura pracy pzstałej niklwany Niklwany fsfrbrąz 150V AC Minimum 750 cykli Maksimum 9,0mm AWG AWG z maksymalną średnicą izlacji 1,6mm -40 C C Tabela 1. Specyfikacja mdułów gniazd RJ45 użytych w prjekcie 3.4 SYSTEM POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH Okablwanie telefniczne transmisja telefniczna jest realizwana w technlgii IP z wykrzystaniem kmpnentów kablwania strukturalneg pprzez sieć LAN w technlgii Ethernet. 3.5 SYSTEM POŁĄCZEŃ W SERWEROWNI OKABLOWANIE MIEDZIANE Zgdnie z nrmą TIA-942 kablwanie miedziane pwinn zapewniać mżliwść transmisji aplikacji minimum 1000Base-T (Gigabit Ethernet) raz spełniać standardy BER IEEE802.3Z, DTE Pwer - IEEE 802.3AF. Technlgia kablwania miedzianeg musi pzwalać na wybór przez Użytkwnika zainstalwania gtwych d użytku i przetestwanych paneli uniwersalnych z mżliwscią instalacji 4 kaset 2xMRJ21/12xRJ45 1x(Gigabit Ethernet) STP (wersja ekranwana). Kabel 25 par ekranwany zakńczny złączem MRJ21 z fabrycznie zakńcznymi i przetestwanymi kablami płączeniwymi kablwania pzimeg w pwłce LSZH. Parametry techniczne systemu miedzianeg: knstrukcja kabla : 1Gigabit Ethernet 24 AWG, 25-par materiał zewnętrzny : LSZH złącze: MRJ21 zgdne z ISO/IEC 11801, EN raz EIA/TIA 568 panel niezaładwany z na mduły zatrzaskwe 1U, z autmatycznym uziemieniem, kasety zatrzaskwe 2xMRJ-21 ekranwane 12 prt RJ45 1GbE Rys 12. Kaseta 2xMRJ21 1U, 12prt RJ45 16

17 OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE Zgdnie z nrmą TIA-942 i przy wymaganiach zdefiniwanych przez Użytkwnika, kablwanie światłwdwe dla płączeń w serwerwniach ma spełniać minimum wymagania kanału OF-300 i zstać zbudwane w parciu włókn światłwdwe MM OM3. Okablwanie t pwinn w ten spsób zapewniać mżliwść transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet raz 40 i 100 Gigabit Ethernet. Interfejsy, na których piera się kablwanie światłwdwe t złącza MPO i LC zgdne z nrmą IEC Zgdnie z najnwszym wydaniem nrmy ISO/IEC 11801:2002 Amd.2:2010 we wszystkich nwych instalacjach pwinn się stswać interfejs LC. Technlgia kablwania światłwdweg musi pzwalać na wybór przez Użytkwnika zainstalwania gtwych d użytku i przetestwanych paneli uniwersalnych z mżliwscią instalacji 4 kaset MPO/6xLC Duplex (10Gigabit Ethernet). D płączenia wyżej wymieninych kaset światłwdwych należy wykrzystać 12 włóknwy kabel kategrii OM3 z fabrycznie zakńcznymi i przetestwanymi złączami MPO. Gniazda/mduły przyłączeniwe: fabrycznie przetestwane i gtwe d użytku 12 włknwe kasety MPO-LC- MM XG 50/125 µm OM3; Rys 13. Kaseta MPO / LC-D, 12 włókien, 50/125µ, MM OM3 Zarówn d systemu płączeń miedzianych jak również światłwdwych należy zastswać panele pzwalające na mntaż 4 ddzielnych kaset zatrzaskwych. Panele krswe: niezaładwane wyskści 1U dla mcwania 4 fabrycznie przetestwanych i gtwych d użytku 12-włóknwych kaset MPO-LC MM OM3 50/125 µm zapewniające upakwanie 48 prtów LC na wyskści 1U; mżliwść implementacji dwlneg rdzaju kablwania, zarówn miedzianeg jak i światłwdweg; panel krswy pwinien być wypsażny w wysuwaną szufladę i psiadać zintegrwane rganizatry kabli z tyłu patchpanala raz uchwyty na paski kablwe. Zastswane patchpanele ddatkw pwinny psiadać system autmatyczneg uziemiania raz być zgdne z kncepcją zer (0) U instalacji systemów. Panele krswe muszą pzwalać również na instalację jedncześnie systemów miedzianych i światłwdwych w jednym panelu, takich jak MRJ21, MPO. 17

18 Rys 14. Panel uniwersalny 1U, niezaładwany 19" na 4 kasety zatrzaskwe MPO lub MRJ SYSTEM ORGANIZACJI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W SZAFACH 42U W celu zapewnienia Użytkwnikwi kmfrtweg dstępu d każdeg łącza tak, aby mógł w pełni zapanwać nad wszystkimi elementami całeg pasywneg systemu kablwania raz zachwać prządek ułżenia kabli nawet w trakcie rerganizacji, które są częścią użytkwania sieci, prjekt uwzględnia zastswanie ddatkwych elementów rganizacyjnych. Zastswane elementy prwadzące, gwarantują minimalny prmień zagięcia zainstalwanych kabli płączeniwych (miedzianych lub światłwdwych), zaś kątwa knstrukcja narżnych prwadnic redukuje naprężenia kabli i ich zagęszczenie raz pzwala na lepsze zarządzanie kablami z uwzględnieniem prwadzenia kabli krswych. Pwduje t, że mżna znacznie graniczyć ptrzebę stswania wieszaków i rganizatrów pzimych (które zabierają wyskść mntażwą U w szafie), a tym samym znacząc pdnieść pjemnść i gęstść płączeń w punkcie dystrybucyjnym. Zastswać prwadnice narżne (kątwe) twierane i zamykane na zatrzask, wyskściach 1U raz 2U i zamntwać je zgdnie z rysunkami szaf dystrybucyjnych. Rys 15. Organizatr pinwy z kntrlą zgięcia 3.7 PUNKT DYSTRYBUCYJNY Szafy stjące mają być bezwzględnie ustawine na nóżkach i wypzimwane przed mntażem innych urządzeń. Prjektwaną instalację kablwania strukturalneg bsługuje: Główny Punkt Dystrybucyjny GPD Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD1 (200 linii kablwania strukturalneg) Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD2 (92 linie kablwania strukturalneg) Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD3 (211 linii kablwania strukturalneg) Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD4 (233 linie kablwania strukturalneg) Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD5 (240 linii kablwania strukturalneg) Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD6 (265 linii kablwania strukturalneg) Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD7 (285 linii kablwania strukturalneg) Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD8 (280 linii kablwania strukturalneg) 18

19 Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD9 (279 linii kablwania strukturalneg) Piętrwy Punkt Dystrybucyjny PPD10 (257 linii kablwania strukturalneg) Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) sześć szaf typu 42U x1000, ustawinych na ckle wyskści 100mm raz płącznych bkami. Każda szafa kablwa ma mieć knstrukcje skręcaną, i być wyknana z blachy alucynkw-krzemwej z katdwą chrną antykrzyjną. Wypsażenie: sześć listew nśnych, drzwi przednie szklne, skrócne drzwi tylne z przepustem szcztkwym wyskści 3U, dwie słny bczne, słna górną perfrwana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulwane stpki, szyna z kmpletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwma wentylatrami raz listwę zasilającą d zasilania urządzeń i wentylatra. Szafa, słny bczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Piętrwy Punkt Dystrybucyjny (PPD) jedna lub dwie szafy typu 42U x800, ustawine na ckle wyskści 100mm. Szafa kablwa ma mieć knstrukcje skręcaną, i być wyknana z blachy alucynkw-krzemwej z katdwą chrną antykrzyjną. Wypsażenie: cztery listwy nśne, drzwi przednie szklne, skrócne drzwi tylne z przepustem szcztkwym wyskści 3U, dwie słny bczne, słna górną perfrwana, zaślepkę filtracyjna, cztery regulwane stpki, szyna z kmpletem linek uziemiających, panel wentylacyjny z dwma wentylatrami raz listwę zasilającą d zasilania urządzeń i wentylatra. Szafa, słny bczne i tylna mają być zamykane na zamki z kluczami. Wypsażenie szaf zgdne ze specyfikacją materiałwą dłączną d prjektu. 4. WYMAGANIA GWARANCYJNE Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwiswą ferwaną Użytkwnikwi kńcwemu (Inwestrwi) przez prducenta kablwania. Ma bejmwać swim zakresem całść systemu kablwania d główneg punktu dystrybucyjneg d gniazda kńcweg wraz z kablami krswymi i przyłączeniwymi, w tym również kablwanie szkieletwe i pzime, zarówn dla prjektwanej części lgicznej, jak i telefnicznej. Należy zapewnić bjęcie wyknanej instalacji gwarancją systemwą prducenta, gdzie kres gwarancji udzielnej bezpśredni przez prducenta nie mże być krótszy niż 25 lat (Użytkwnik wymaga certyfikatu gwarancyjneg prducenta kablwania udzielneg bezpśredni Użytkwnikwi kńcwemu i stanwiąceg 25-letnie zbwiązanie gwarancyjne prducenta w zakresie dtrzymania parametrów wydajnściwych, jakściwych, funkcjnalnych i użytkwych wszystkich elementów ddzielnie i całeg systemu kablwania). 25 letnia gwarancja systemwa prducenta ma bejmwać: - gwarancję materiałwą (Prducent zagwarantuje, że jeśli w jeg prduktach pdczas dstawy, instalacji bądź 25-letniej eksplatacji wykryte zstaną wady lub usterki fabryczne, t prdukty te zstaną naprawine bądź wymienine); - gwarancję parametrów łącza/kanału (Prducent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudwany z jeg kmpnentów przez kres 25 lat będzie charakteryzwał się parametrami transmisyjnymi przewyższającymi wymgi stawiane przez nrmę ISO/IEC Am. 1, 2 dla kreślnej klasy wydajnści); - gwarancję aplikacji (Prducent zagwarantuje, że na jeg systemie kablwania przez kres 25 lat będą pracwały dwlne aplikacje (współczesne i pracwane w przyszłści), które zaprjektwane były (lub będą) dla systemów kablwania w rzumieniu nrmy ISO/IEC Am. 1, 2. 19

20 Okres gwarancji ma być standardw udzielany przez prducenta kablwania, tzn. na warunkach ficjalnych, gólnie znanych, dstępnych i publikwanych. Tym samym świadczenia specjalnie wydłużnych kresach gwarancji wystawine przez prducentów, dstawców, dystrybutrów, pśredników, wyknawców lub innych nie są uznawane za wiarygdne i równważne względem niniejszych wymagań. Okres gwarancji liczny jest d dnia, w którym pdpisan prtkół kńcweg dbiru prac i prducent kablwania wystawił certyfikat gwarancji. W celu zabezpieczenia dstarczenia raz ujawnienia prcedury, jak również zapznania Użytkwnika/Inwestra z prawami, bwiązkami i graniczeniami gwarancji, wyknawca ma psiadać umwę zawartą bezpśredni z prducentem kablwania (tj. prducentem wszystkich elementów systemu kablwania) regulującą uprawnienia, prcedurę, warunki i tryb udzielenia gwarancji Użytkwnikwi przez prducenta kablwania raz zbwiązania każdej ze strn. Pnadt wyknawca ma psiadać dyplmy ukńczenia trzystpniweg kursu kwalifikacyjneg przez zatrudninych pracwników w zakresie 1. instalacji, 2. pmiarów, nadzru, wykrywania raz eliminacji uszkdzeń raz 3. prjektwania kablwania strukturalneg, zgdnie z nrmami międzynardwymi raz prcedurami instalacyjnymi prducenta kablwania. Dkumenty mają być przedstawine Zamawiającemu przed pdpisaniem umwy. Dyplmy sprządzne w języku bcym należy dstarczyć wraz z tłumaczeniem na język plski, pświadcznym przez wyknawcę. P wyknaniu instalacji firma wyknawcza pwinna zgłsić wnisek certyfikację systemu kablwania d prducenta. Przykładwy wnisek pwinien zawierać: listę zainstalwanych elementów systemu zakupinych w autryzwanej sieci sprzedaży w Plsce, imienną listę pracwników wyknujących instalację (ukńczny kurs 1 i 2 stpnia), wyciąg z dkumentacji pwyknawczej pdpisanej przez pracwnika pełniąceg funkcję nadzrującą (np. Kierwnik Prjektu) z ukńcznym kursem 3 stpnia raz wyniki pmiarów dynamicznych łącza/kanału transmisyjneg (Permanent Link/Channel) wszystkich trów transmisyjnych według nrm ISO/IEC Am. 1, 2. W celu zagwarantwania Użytkwnikwi najwyższej jakści parametrów technicznych i użytkwych, cała instalacja pwinna być nadzrwana w trakcie budwy przez inżynierów ze strny prducenta raz zweryfikwana niezależnie przed dbirem technicznym. 5. ODBIÓR I POMIARY SIECI Warunkiem kniecznym dla dbiru kńcweg instalacji przez Inwestra jest uzyskanie gwarancji systemwej prducenta ptwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalwanych trów na zgdnść parametrów z wymaganiami dla Klasy E A / Kategrii 6 A wg bwiązujących nrm. W celu dbiru instalacji kablwania strukturalneg należy spełnić następujące warunki: 1. Wyknać kmplet pmiarów pis pmiarów części miedzianej i światłwdwej. Wyknawstw pmiarów pwinn być zgdne z nrmą PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pmiary sieci światłwdwej pwinny być wyknane zgdnie z nrmą PN-EN :2009/A1:2010. Pmiary należy wyknać dla wszystkich interfejsów kablwania pzimeg raz szkieletweg. Należy użyć miernika dynamiczneg (analizatra), który psiada wgrane prgramwanie umżliwiające pmiar parametrów według aktualnie bwiązujących nrm. Sprzęt pmiarwy musi psiadać aktualny certyfikat ptwierdzający dkładnść jeg wskazań. 20

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej

Wytyczne projektowe okablowania strukturalnego i sieci telefonicznej BUMAR ELEKTRONIKA S.A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg i sieci telefnicznej A. Wytyczne prjektwe kablwania strukturalneg Wytyczne prjektwe dtyczą kablwania strukturalneg w remntwanym Budynku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętchłwicach sp. z.. ul. Chrzwska 38, 41-605 Świętchłwice tel. 032/245 50 41 d 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejnwy Katwice-Wschód Wydział VIII Gspdarczy KRS Nr KRS: 0000426290

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo