TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Tekst jednolity Zator, 2014r. 1

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB. 2 Rachunek dla PKZP, oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych... 4 TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych... 6 TAB. 4 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 7 TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 7 TAB. 6 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi... 7 TAB. 7 Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych. 8 TAB. 8 Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych... 8 TAB. 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych... 8 KARTY BANKOWE... 9 TAB. 10 Karty płatnicze... 9 TAB. 11 Karty kredytowe TAB. 12 Karty bankomatowe DOLINA KARPIA KREDYTY TAB. 13 Kredyty gotówkowe TAB. 14 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne TAB. 15 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 16 Ubezpieczenia TAB. 17 Obrót Bonami Skarbowymi za pośrednictwem Banku TAB. 18 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 19 Przekaz w obrocie dewizowym TAB. 20 Usługi różne TAB. 21 Czynności kasowe w złotych

3 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zatorze, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB 1.Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania ROR Pakiet Standardo wy Pakiet Aktywny Senior Pakiet Młodzieżo wy Student Stawka Pakiet Młodzieżo wy Junior 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) 9) miesięcznie 5 zł 11) 4 zł 11) 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 2) 4.1 Dwie w miesiącu za wypłatę 0zł 4.2 Każda następna za wypłatę 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2zł 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku 10) za przelew 5.2 w systemie bankowości internetowej Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie 6. ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 5 zł 3 zł 2 zł 2 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym 8.1 w placówce banku za przelew 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9. Zlecenie stałe na rachunek: 9.1 Złożenie, modyfikacja, odwołanie, realizacja w IB każdorazowo 9.2 przyjęcie zlecenia do realizacji w placówce za 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - każde zlecenie 9.3 modyfikacja lub usunięcie zlecenia stałego w placówce 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł realizacja zlecenia stałego w BS w Zatorze 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - za przelew w innym banku krajowym 3) 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Polecenie zapłaty: 10.1 Akceptacja z rachunku dłużnika 4) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - za zlecenie 10.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków za zwrot 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł System bankowości internetowej : 11.1 aktywacja dostępu 11.2 dostęp do systemu miesięcznie 5 zł 11.3 wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym 11.4 wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym (list zwykły) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 11.5 Wydanie haseł jednorazowych: w formie karty 100 haseł jednorazowych 5) za kartę Obierane osobiście 5 zł 5 zł 5 zł 3 zł 3 zł Wysyłane listem poleconym ZPO 5 zł + opłata 8 zł 5 zł + opłata 8zł 5 zł + opłata 8 zł 3 zł + opłata 8 zł 3 zł + opłata 8 zł w formie wysłanego SMS z hasłem za sms 0,2 0,1 0,1 0, Odblokowanie Internet Bankingu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5zł 11.7 Generowanie nowego hasła do IB 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5zł 12. Wyciąg z konta bankowego 13) : 12.1 odbierany w jednostce Banku dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB za wyciąg 2 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1zł dla posiadaczy rachunku z dostępem do systemu IB za wyciąg 5 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4zł 12.2 wysyłany przez Bank: dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB drogą elektroniczną (mailem): drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł dla posiadaczy rachunku z dostępem do systemu IB za przesyłkę drogą elektroniczną (mailem): drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 12.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym listem poleconym za przesyłkę koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 13. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) ROR Pakiet Standardo wy Pakiet Aktywny Senior Pakiet Młodzieżo wy Student Stawka Pakiet Młodzieżo wy Junior 13.1 z ostatnich 12 miesięcy za dokument z okresu pow. 12 miesięcy za dokument Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 7) 1 zł 1 zł 1 zł przekazywane w formie komunikatu SMS (10 sms w miesięcznie 14.2 miesiącu, każdy następny 0,25 zł.) 3 zł 3 zł 2 zł 15. Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS 8) za czek Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Przyjęcie zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty czeków lub dowodu osobistego i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z poleceniem klienta 19. Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę Za sporządzenie aneksu do umowy o prowadzenie rachunku za aneks Wysłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty z tytułu za każde niedopuszczalnego debetu lub zaległych prowizji lub opłat upomnienie w rachunku listem poleconym ZPO 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 22. Wydanie potwierdzenia przelewu złożonego w systemie IB na życzenie Klienta Wydanie potwierdzenia przelewu wpłaty/wypłaty na rachunek własny Klienta na jego życzenie Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za pierwszy miesiąc w przypadku rachunków założonych po 15 dniu danego miesiąca. 2) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1. 3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 4) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 5) Opłaty nie pobiera się za pierwszą listę haseł 6) Na życzenie Klienta. 7) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 8) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 9) w przypadku rachunków Pakiet Standardowy dla Klientów, którzy posiadali ROR Student opłaty nie pobiera się przez 6 miesięcy od daty założenia rachunku. 10) Opłata za przelew na rachunek firmy prowadzony w BS Zator powiązany z Klientem jako właściciel lub współwłaściciel wynosi 0,08% przelewanej kwoty, min. 4 zł max 5. 11) Opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych wydaną do konta kartą VISA w kwocie min miesięcznie 12) Ostatnie 12 miesięcy liczone od daty w której Klient składa dyspozycję sporządzenia odpisu załącznika. 13) Pierwszy wyciąg w miesiącu. TAB 2.Rachunek dla PKZP, oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 5 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1. w placówce Banku za przelew 5.2. w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 3 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 2 8. System bankowości internetowej 8.1 aktywacja dostępu 8.2 dostęp do systemu miesięcznie 8.3 wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS 8.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 8.5 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 5 zł 9. Wydanie blankietów czeków za czek 3 zł 10. Wyciąg z konta bankowego 3) : 5

6 10.1 odbierany w jednostce Banku dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB za wyciąg 1 zł dla posiadaczy rachunku z dostępem do systemu IB za wyciąg 4 zł 10.2 wysyłany przez Bank: dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB drogą elektroniczną (mailem): drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: za przesyłkę 2 zł drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: 5 zł dla posiadaczy rachunku z dostępem do systemu IB dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB drogą elektroniczną (mailem): drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: za przesyłkę 4 zł drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: 7 zł 10.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym za przesyłkę koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł listem poleconym (za przesyłkę) za przesyłkę koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł 11. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za przesyłkę koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł 11.1 z ostatnich 12 miesięcy za dokument z okresu pow. 12 miesięcy za dokument Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku w pierwszym miesiącu w przypadku rachunków założonych po 15 dniu danego miesiąca. 2) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1. Na życzenie Klienta. 3) Pierwszy wyciąg w miesiącu TAB 3.Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego 1) 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 2 3. Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 4. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 3 zł 6.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wyciąg z konta bankowego: 7.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 3) 5 zł 7.3. wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym Sporządzany na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 1 8. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 9. Likwidacja rachunku walutowego 10. System bankowości internetowej : 10.1 aktywacja dostępu 10.2 dostęp do systemu 4) miesięcznie wysyłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS 10.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 11. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda miesięcznie 1 zł 12. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 15 zł 6

7 1) Wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 20 CHF. 2) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 10 z 3) Na życzenie Klienta. 4) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków walutowych. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku typu ROR TAB 4.Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Wymiana książeczki 1 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5. Wpłata na rachunek dokonana w Banku i w Grupie BPS 1) 2) za transakcję 4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku : 4.1 Dwie wypłaty w miesiącu 4.2 Każda kolejna w miesiącu 2 zł 6. Wypłata z rachunku dokonana w Grupie BPS 1) 2) za transakcję 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 4) od usługi wg kosztów rzeczywistych 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 5 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 5 zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki 12. Przelew środków w rachunku na rachunek 5) : 12.1 W Banku za przelew 12.2 W innych Bankach 1 13 Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło miesięcznie 1 zł 13.2 przekazywane w formie komunikatu SMS miesięcznie 3 zł 1) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 2) Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty. 3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 4) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata zgodnie z Tab ) W przypadku likwidacji rachunku. TAB 5.Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 1) : 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5 zł max. 5 za cały rok 2. Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 2.1 Przyjęcie za czynność 15 zł 2.2 Realizacja za czynność 1 3. Potwierdzenie zgodności podpisów posiadaczy rachunku 1 4. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych 15 zł 5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 5.1 z Bankiem 5.2 z innymi bankami 5 6. Potwierdzenie wykonania blokady środków 2 7. Wydanie zaświadczenia dotyczącego prowadzenia rachunku 2 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 2) za każdy przekaz 2 9. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa za czynność 1 1) Historia rachunku jest sporządzana w formie wydruku komputerowego. 2) Opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją OSZCZĘDNOŚCI TAB 6.Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 7

8 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1) za wypłatę 5. Przelew środków z lokaty na rachunek: 5.1. w Banku za przelew 5.2. w innych bankach 1 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 2) wg kosztów rzeczywistych 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 1 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 5 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 5 zabezpieczającym w jednostkach Banku, 10. Likwidacja książeczki 1) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1. 2) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata Zgodnie z Tab. 20). TAB 7.Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku 1) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku za przelew 5.2. w innych bankach 3 zł 1) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1 TAB 8.Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty od usługi 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych jednostce organizacyjnej Banku 1) od transakcji 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku od transakcji 3.2. złotowy w innym banku krajowym 3 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z TAB.19 1) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1 TAB 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku Odbierane w placówce Banku: za każdy miesiąc roku bieżącego za każdy miesiąc roku poprzedniego 1.2 Wysyłane pocztą listem zwykłym za każdy miesiąc roku bieżącego za każdy miesiąc roku poprzedniego listem poleconym za dokument za dokument 1 max. 8 za cały rok 2 max. 16 za cały rok 1 max. 8 za cały rok+ 2 zł 2 max. 16 za cały rok+2zł za każdy miesiąc roku bieżącego 1 max. 8 za cały za dokument rok+ 5 zł za każdy miesiąc roku poprzedniego 2 max. 16 za cały rok+5zł 2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za czynność 15 zł 2.1 Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci za czynność 1 3. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 3.1 z Bankiem 8

9 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku Odbierane w placówce Banku: 3.2 z innymi bankami 2 4. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł KARTY BANKOWE TAB 10 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa VISA PayWave Stawka Karta niespersonalizowana karty 1) 3) 4) 1. Wydanie nowej karty dla posiadacza rachunku Wydanie drugiej karty do konta Wznowienie karty zł 3. Opłata za użytkowanie 3.1 ROR miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 3.2 Pakiet Standardowy 4 zł 4 zł 4 zł 3.3 Pakiet Aktywny Senior 4 zł 4 zł 4 zł 3.4 Pakiet Młodzieżowy Student 3 zł 3 zł 3 zł 3.5 Pakiet Młodzieżowy Junior Wydanie duplikatu karty Transakcje bezgotówkowe 5) od transakcji 6. Transakcje gotówkowe 5) : 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2) od transakcji 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 4 zł 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji min. 1 min. 1 min poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji 6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji min. 1 min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 8. Sprawdzenie salda w bankomatach od transakcji 1 zł 1 zł 1 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 10. Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 3 zł 3 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 8 zł 8 zł 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Zastrzeżenie karty w placówce banku za czynność Wysłanie karty na życzenie Klienta na adres korespondencyjny na za przesyłkę terenie kraju list ZPO 8 zł 8 zł 8 zł 14.1 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty PolPolskiej + opłata manipulacyjna za przesyłkę 3 zł listem poleconym koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł 15. Zmiana numeru PIN w bankomatach za operację 1 zł 1 zł 1 zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 3) Opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania płatności kartą w kwocie co najmniej 800,- zł miesięcznie. 4) w przypadku rachunków klientów, którzy posiadali ROR Student opłaty nie pobiera się pod warunkiem dokonania płatności kartą w kwocie co najmniej 500,- zł miesięcznie. 5) dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku TAB 11 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Visa Credit Visa Classic 1. Wydanie nowej karty 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Visa Credit Visa Classic 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej 1) : 3.1 w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż 6 60 po 11 miesiącach od - 54 zł co najmniej 6 60 dnia wydania karty od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: mniej niż 60-4,5 miesięcznie co najmniej 60 - Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku 4. poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł - rocznie 4.2 co najmniej Wydanie duplikatu karty Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę - 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty - 9. Transakcje bezgotówkowe 2), 4) 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 4 ): 3 % 3 % 10.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł 10.2 za granicą min. 1 min Sprawdzenie salda w bankomacie 12. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres - 3 zł 13. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Obsługa nieterminowej spłaty- wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty wysłane listem poleconym ZPO 3) 8 zł 8 zł 17. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min 4 zł 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 4) Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku TAB. 12 Karty bankomatowa DOLINA KARPIA 3% min 4 zł Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki Rachunki Pakiety ROR a vista 1. Wydanie nowej karty Wznowienie karty 5 zł Obsługa karty miesięcznie 4. Generowanie i zmiana PIN w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze oraz w wskazanych Banów spółdzielczych 5. Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze oraz w bankomatach wskazanych banków spółdzielczych 6. Sprawdzenie salda w bankomacie 7. Generowanie zestawienia operacji na wniosek posiadacza rachunku za wskazany okres 2 zł 2 zł 2 zł 8. Zastrzeżenie karty 5 zł 5 zł 5 zł 10

11 KREDYTY TAB.13 Kredyty gotówkowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1.1. Kredyt losowy do kwoty powyżej kwoty Kredyt Bezpieczna gotówka 1) Kredyt Szybka gotówka 1) Kredyt sezonowy od 0zł do Kredyt na zakup pojazdów Kredyt Odnawialny 3 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka 2) : dla posiadaczy rachunku ROR 4 % dla pozostałych Klientów 5 % 2.2 Kredyt Szybka Gotówka 2) dla posiadaczy rachunku ROR 4% od kwoty kredytu dla pozostałych Klientów 5% 2.3 Kredyt Losowy 2) 2% 2.4 Kredyt sezonowy 0d 0% do 5% 2.5 Kredyt na zakup pojazdu: dla posiadaczy rachunków ROR 1,75% dla pozostałych Klientów 2% 2.6 Kredyt Odnawialny: pierwszy kredyt od kwoty kredytu 3 % odnowienie kredytu min Limit kredytowy w ROR 2% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 4. Przekwalifikowanie kredytu odnawialnego w ROR na kredyt w rachunku kredytowym: 4.1 z okresem spłaty do 12 miesięcy 1% 4.2 Z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy od kwoty kredytu 2% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 0,5 % od kwoty prolongowanej min Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia min Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę 5 8. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wyrażenie zgody na zmianę dłużnika lub przystąpienie do długu Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty listem poleconym ZPO 3) 8 zł 14. Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia za dokument Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument Sporządzenie tytułu egzekucyjnego za dokument Restrukturyzacja zadłużenia 2% od kwoty restrukturyzowanej min Wyjazd pracownika Banku do klienta zalegającego ze spłatą kredytu Za wyjazd 2 zł za 1 km min. 5 1) W przypadku kredytów do kwoty 2.000,0 opłaty przygotowawczej nie pobiera się. 2) W przypadku kredytów do kwoty 2.000,0 prowizja wynosi 5%. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. TAB.14 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 1.1 Kredyt mieszkaniowy Własny dom Kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim Kredyt mieszkaniowy Szybki remont Kredyt hipoteczny konsumpcyjny Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych 20 11

12 1.6 Kredyt gotówkowy Dom na start 5 2. Udzielenie kredytu : 2.1 Kredyt Własny dom 2% 2.2 Kredyt Rodzina na swoim od 2.3 Kredyt Szybki remont kwoty kredytu 2.4 Kredyt hipoteczny konsumpcyjny 2% 2.5 Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych 2% 2.6 Kredyt gotówkowy Dom na start 2% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 1) od 0, kwoty kredytu min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 5. Spłata kredytu przed terminem: 2) 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu 5.2 powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej 0 % spłaty 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę 5 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji: nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu/na terenie realizowanej inwestycji (m.in. przed wypłata kolejnej transzy) 3) Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wyrażenie zgody na zwolnienie z zabezpieczenia (hipoteki) przed całkowitą spłatą kredytu Wyrażenie zgody na zwolnienie z obciążenia hipotecznego oraz wyodrębnienie nieruchomości Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy kredytowej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty listem poleconym ZPO 4) 8 zł 20. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument Sporządzenie tytułu egzekucyjnego za dokument Załatwianie za klienta formalności związanych z zabezpieczeniem kredytu(wydział Ksiąg Wieczystych, Urząd Skarbowy, itp.) Wyjazd pracownika Banku do klienta zalegającego ze spłatą kredytu za wyjazd 2 zł za 1 km min Zgoda na wykreślenie hipoteki za dokument Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z deklaracją PCC za dokument Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia za dokument Restrukturyzacja zadłużenia 2% od kwoty restrukturyzowanej min. 5 1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Prowizję pobiera się w przypadku całkowitej spłaty Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. 3) Pierwsza inspekcja. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. TAB.15 Kredyty pozostałe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 1.2 kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną kredyt studencki kredyt z dotacją WFOŚiGW 2. Udzielenie kredytu 2.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Umowy zawarte do r dla posiadaczy rachunków ROR 3% dla pozostałych klientów od kwoty kredytu 4% Umowy zawarte po r z okresem spłaty do 12 miesięcy: dla posiadaczy rachunków ROR 2% dla pozostałych klientów od kwoty kredytu 3% z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy: 12

13 dla posiadaczy rachunków ROR 3% dla pozostałych klientów od kwoty kredytu 4% 2.2 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną od kwoty kredytu 2.3 kredyt studencki uruchomienie kredytu na rachunek w BS Zator 0% Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku: od kwoty Umowy kredytowe zawarte do dnia r. wypłacanej transzy 0,1% Umowy zawarte po dniu r. 1% 2.4 kredyt z dotacją WFOŚiGW Umowy zawarte do r z okresem spłaty do 12 miesięcy: od kwoty kredytu dla posiadaczy rachunków ROR 2% dla pozostałych klientów 3% z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy: od kwoty kredytu dla posiadaczy rachunków ROR 3% dla pozostałych klientów 4% Umowy zawarte od r. 2% 3.1 kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną 1,5 % min kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty prolongowanej min kredyt studencki 3 % min Podwyższenie kwoty kredytu 4.1 kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną min kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty podwyższenia 4 % min Kredyt z dotacją WFOŚiGW 2% 5. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 2 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 6.1 kredyt termomodernizacyjny kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych za aneks kredyt studencki Kredyt z dotacją WFOŚiGW Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 2 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty listem poleconym ZPO 2) 8 zł 12. Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument Sporządzenie tytułu egzekucyjnego za dokument Wyjazd pracownika Banku do klienta zalegającego ze spłatą kredytu za wyjazd 2 zł za 1 km min Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia za dokument Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Restrukturyzacja zadłużenia 2% od kwoty restrukturyzowan ejmin Przeprowadzenie inspekcji na miejscu realizacji kredytowanej inwestycji 2 zł za 1 km min. 5 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. INNE USŁUGI 13

14 TAB.16 Ubezpieczenia 1. CONCORDIA CAPITAL S.A. 1.1 Grupowe Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy BEZPIECZNY KREDYT ( kredyty do PLN ) 1) : Wariant 1 - śmierć 0,059 % Wariant 2 śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy 0,088 % Wariant 3 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy 0,178% Wariant 4 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie 0,128% Wariant 5 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, utrata pracy 0,212% 1.2. Grupowe Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy- BEZPIECZNY KREDYT (kredyty do PLN) 3) : Wariant 1 - śmierć 0,880% Wariant 2 śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy 1,350% Wariant 3 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy 3,450% rocznie Wariant 4 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie 1,970% Wariant 5 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, utrata pracy 4,070% 1.3. Grupowe Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy BEZPIECZNY KREDYT PLUS ( kredyty pow PLN) 3 ) : Wariant 1 - śmierć 0,456 % Wariant 2 śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy 0,038 % rocznie 1.4 Grupowe Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy BEZPIECZNY RACHUNEK 2 ) : 2,760% miesięcznie Wariant 1 - śmierć 0,710 % Wariant 2 śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy 1,080 % Wariant 3 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, utrata pracy 2,760% Wariant 4 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie 1,580% Wariant 5 - śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy, poważne zachorowanie, 3,260% utrata pracy 2 TUZ UBEZPIECZENIA 2.1 Grupowe Ubezpieczenie na Zycie Kredytobiorcy NASZ KREDYTOBIORCA ( do PLN sumy ubezpieczenia) Suma ubezpieczenia w zł Stawka za miesiąc Wariant 1 - śmierć w skutek NNW od 100 do ,03% Wariant 2 śmierć w skutek NNW, zryczałtowane koszty pogrzebu od 100 do ,08% Wariant 3 - śmierć w skutek NNW, zryczałtowane koszty pogrzebu, NNW trwały uszczerbek na zdrowiu od 4000 do ,11% 2,1,4 Wariant 4 - śmierć w skutek NNW, zryczałtowane koszty pogrzebu, NNW trwały uszczerbek na zdrowiu, zryczałtowane koszty leczenia wskutek NNW lub poważnego zachorowania do od 4100 do od do ,11%+ 2 zł 0,11% +5 zł 0,11% +7 zł Wariant 5 - śmierć w skutek NNW, zryczałtowane koszty pogrzebu, NNW trwały uszczerbek na zdrowiu, zryczałtowane koszty leczenia wskutek NNW lub poważnego zachorowania, śmierć w skutek NNW, pobyt w szpitalu wskutek NNW lub poważnego zachorowania do od 4100 do od do ,13% + 4 zł 0,13% + 7 zł 0,13% + 9 zł Od 100 do ,05% Wariant 6 SINGIEL zryczałtowane koszty pogrzebu Jednorazowo /rocznie/ Stawka ustalana 3. Grupowe Ubezpieczenie na Zycie Kredytobiorcy MACIF miesięcznie indywidualnie 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 2) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu oraz stawki. 3) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku kredytowania oraz stawki Lp. TAB.17 Obrót Bonami Skarbowymi za pośrednictwem Banku BPS SA Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie konta depozytowego bonów skarbowych od usługi 3 2. Prowadzenie konta depozytowego bonów skarbowych miesięcznie 3. Złożenie oferty na przetarg na zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym od każdego 5 dokumentu 4. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od Banku od transakcji 5. Zakup/sprzedaż bonów skarbowych przez Klienta na rynku wtórnym od innego uczestnika obrotu od transakcji 0,03 % od wartości nominalnej Stawka 14

15 6. Złożenie oferty przetargowej na odkup bonów skarbowych przez emitenta przed terminem od każdego 5 wymagalności dokumentu 7. Zrealizowanie wykupu bonów skarbowych - od wartości nominalnej od transakcji 8. Dokonanie blokady bonów skarbowych na koncie depozytowym z tytułu zabezpieczenia umów 2 od usługi zawieranych przez posiadacza konta depozytowego na zlecenie Klienta 9. Sporządzenie wydruku stanu konta od usługi 10. Likwidacja konta depozytowego od usługi TAB.18 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Skup czeków podróżnych Od łącznej wartości czeków w jednej walucie 2. Warunkowy skup czeków Od łącznej wartości czeków Inkaso czeków 1,5% min. 55 zł 1,5 % min. 45 zł +koszty BPS S.A Uwaga: Jeśli klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku własną opłatę. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku od czeku 0,25% min. 55 zł max koszty rzeczywiste banków trzecich TAB.19 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 50 EUR od transakcji 5 zł + koszty BPS SA 1.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,1% min.2, max Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) od transakcji 0,15% min. 2, max koszty 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) za zlecenie banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 15 zł 4.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 4.3 przelewy regulowane 3) oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające EUR 3 od transakcji 0,25% 4.4 polecenia wypłaty 4)7) min. 3, max Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym (dziś) od transakcji w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym (jutro) od transakcji 8 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 9 + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej od transakcji walucie wymienialnej 7.3 przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 10 15

16 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 1 9. Nadanie komunikatu SWIFT od transakcji Opłata Non-STP 10) od transakcji Realizacja przekazów internetowych: 11.1 na rachunki klientów prowadzone w banku 11.2 innych klientów do kwoty o równowartości 2000 EUR od kwoty przelewu 11.3 innych klientów w kwotach o równowartości powyżej 2000 EUR 1% min. 1 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. TAB.20 Usługi różne 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 1 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 2 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) za dokument 1 lub na zasadach wzajemności stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 5 7. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 2) 4 + koszty rzeczywiste 8. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20zł 9. Przechowywanie depozytu 3) : 9.1 duplikatów kluczy miesięcznie od bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych dokumentu papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od wartości 1 % dokumentu min. 5 zł max innych rzeczy ruchomych za depozyt Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę Konsultacja na temat zasad i technik rozliczeń zagranicznych 12. Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety od zdarzenia Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety do depozytu sądowego Udzielenie informacji telefonicznie, smsem, listownie o błędnie wypełnionym druku przelewu 5zł 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 16

17 3) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. TAB. 21Czynności kasowe w złotych 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki : 1.1 prowadzone w banku: bez opłat 1.2 w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR: z nadrukiem komputerowym 2) 3) od transakcji 0,5% min.3 zł max bez nadruku komputerowego 2) od transakcji 0,5% min. 5 zł max Skup walut obcych 1) od transakcji 0,5% min. 5 zł 3. Sprzedaż walut obcych od transakcji 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji wg porozumienia 5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 5.1 do 10 szt. od transakcji 5.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 5 zł 1) Opłaty nie pobiera się w przypadku jednostkowej transakcji nie przekraczającej równowartości 20EUR 2) W przypadku przelewów natychmiastowych opłata ulega podwyższeniu o 5 zł. 3) Przy wpłatach w ilości 3 i więcej sztuk opłata wynosi 0,50% min. 2 zł. za sztukę Taryfę prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla klientów indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczej znajdą Państwo także na 17

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 14 /2016 z dnia 10.03.2016r. TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 10.12.2010r. (ze I zmianą 41/2011; II zmiana 51/2011; III zmiana 14/2012, IV zmiana 51/2012, V zmiana 15/2013, VI zmiana

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo