TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Tekst jednolity Zator, 2014r. 1

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB. 2 Rachunek dla PKZP, oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych... 4 TAB. 3 Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych... 6 TAB. 4 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 7 TAB. 5 Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych... 7 OSZCZĘDNOŚCI... 7 TAB. 6 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi... 7 TAB. 7 Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych. 8 TAB. 8 Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych... 8 TAB. 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych... 8 KARTY BANKOWE... 9 TAB. 10 Karty płatnicze... 9 TAB. 11 Karty kredytowe TAB. 12 Karty bankomatowe DOLINA KARPIA KREDYTY TAB. 13 Kredyty gotówkowe TAB. 14 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne TAB. 15 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 16 Ubezpieczenia TAB. 17 Obrót Bonami Skarbowymi za pośrednictwem Banku TAB. 18 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 19 Przekaz w obrocie dewizowym TAB. 20 Usługi różne TAB. 21 Czynności kasowe w złotych

3 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zatorze, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 KONTA OSOBISTE TAB 1.Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania ROR Pakiet Standardo wy Pakiet Aktywny Senior Pakiet Młodzieżo wy Student Stawka Pakiet Młodzieżo wy Junior 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) 9) miesięcznie 5 zł 11) 4 zł 11) 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa 2) 4.1 Dwie w miesiącu za wypłatę 0zł 4.2 Każda następna za wypłatę 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2zł 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku 10) za przelew 5.2 w systemie bankowości internetowej Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie 6. ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 5 zł 3 zł 2 zł 2 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym 8.1 w placówce banku za przelew 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 9. Zlecenie stałe na rachunek: 9.1 Złożenie, modyfikacja, odwołanie, realizacja w IB każdorazowo 9.2 przyjęcie zlecenia do realizacji w placówce za 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - każde zlecenie 9.3 modyfikacja lub usunięcie zlecenia stałego w placówce 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł realizacja zlecenia stałego w BS w Zatorze 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł - za przelew w innym banku krajowym 3) 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Polecenie zapłaty: 10.1 Akceptacja z rachunku dłużnika 4) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - za zlecenie 10.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł zwrot polecenia zapłaty w przypadku braku środków za zwrot 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł System bankowości internetowej : 11.1 aktywacja dostępu 11.2 dostęp do systemu miesięcznie 5 zł 11.3 wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym 11.4 wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym (list zwykły) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 11.5 Wydanie haseł jednorazowych: w formie karty 100 haseł jednorazowych 5) za kartę Obierane osobiście 5 zł 5 zł 5 zł 3 zł 3 zł Wysyłane listem poleconym ZPO 5 zł + opłata 8 zł 5 zł + opłata 8zł 5 zł + opłata 8 zł 3 zł + opłata 8 zł 3 zł + opłata 8 zł w formie wysłanego SMS z hasłem za sms 0,2 0,1 0,1 0, Odblokowanie Internet Bankingu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5zł 11.7 Generowanie nowego hasła do IB 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5zł 12. Wyciąg z konta bankowego 13) : 12.1 odbierany w jednostce Banku dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB za wyciąg 2 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1zł dla posiadaczy rachunku z dostępem do systemu IB za wyciąg 5 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4zł 12.2 wysyłany przez Bank: dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB drogą elektroniczną (mailem): drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł dla posiadaczy rachunku z dostępem do systemu IB za przesyłkę drogą elektroniczną (mailem): drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 12.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym listem poleconym za przesyłkę koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 13. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) ROR Pakiet Standardo wy Pakiet Aktywny Senior Pakiet Młodzieżo wy Student Stawka Pakiet Młodzieżo wy Junior 13.1 z ostatnich 12 miesięcy za dokument z okresu pow. 12 miesięcy za dokument Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 7) 1 zł 1 zł 1 zł przekazywane w formie komunikatu SMS (10 sms w miesięcznie 14.2 miesiącu, każdy następny 0,25 zł.) 3 zł 3 zł 2 zł 15. Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS 8) za czek Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Przyjęcie zastrzeżenia realizacji wypłat z powodu utraty czeków lub dowodu osobistego i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z poleceniem klienta 19. Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę Za sporządzenie aneksu do umowy o prowadzenie rachunku za aneks Wysłanie upomnień oraz wezwań do zapłaty z tytułu za każde niedopuszczalnego debetu lub zaległych prowizji lub opłat upomnienie w rachunku listem poleconym ZPO 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 22. Wydanie potwierdzenia przelewu złożonego w systemie IB na życzenie Klienta Wydanie potwierdzenia przelewu wpłaty/wypłaty na rachunek własny Klienta na jego życzenie Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za pierwszy miesiąc w przypadku rachunków założonych po 15 dniu danego miesiąca. 2) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1. 3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 4) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 5) Opłaty nie pobiera się za pierwszą listę haseł 6) Na życzenie Klienta. 7) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 8) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 9) w przypadku rachunków Pakiet Standardowy dla Klientów, którzy posiadali ROR Student opłaty nie pobiera się przez 6 miesięcy od daty założenia rachunku. 10) Opłata za przelew na rachunek firmy prowadzony w BS Zator powiązany z Klientem jako właściciel lub współwłaściciel wynosi 0,08% przelewanej kwoty, min. 4 zł max 5. 11) Opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych wydaną do konta kartą VISA w kwocie min miesięcznie 12) Ostatnie 12 miesięcy liczone od daty w której Klient składa dyspozycję sporządzenia odpisu załącznika. 13) Pierwszy wyciąg w miesiącu. TAB 2.Rachunek dla PKZP, oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 5 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 2) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1. w placówce Banku za przelew 5.2. w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 6.1 w placówce Banku 3 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET - w placówce Banku za przelew 2 8. System bankowości internetowej 8.1 aktywacja dostępu 8.2 dostęp do systemu miesięcznie 8.3 wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS 8.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 8.5 wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych za kartę 5 zł 9. Wydanie blankietów czeków za czek 3 zł 10. Wyciąg z konta bankowego 3) : 5

6 10.1 odbierany w jednostce Banku dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB za wyciąg 1 zł dla posiadaczy rachunku z dostępem do systemu IB za wyciąg 4 zł 10.2 wysyłany przez Bank: dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB drogą elektroniczną (mailem): drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: za przesyłkę 2 zł drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: 5 zł dla posiadaczy rachunku z dostępem do systemu IB dla posiadaczy rachunku bez dostępu do systemu IB drogą elektroniczną (mailem): drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: za przesyłkę 4 zł drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju: 7 zł 10.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym za przesyłkę koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł listem poleconym (za przesyłkę) za przesyłkę koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł 11. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za przesyłkę koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł 11.1 z ostatnich 12 miesięcy za dokument z okresu pow. 12 miesięcy za dokument Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę Likwidacja rachunku 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku w pierwszym miesiącu w przypadku rachunków założonych po 15 dniu danego miesiąca. 2) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1. Na życzenie Klienta. 3) Pierwszy wyciąg w miesiącu TAB 3.Rachunek oszczędnościowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku walutowego 1) 2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 2 3. Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 4. Wpłata gotówkowa za wpłatę 5. Wypłata gotówkowa w walucie lub w złotych 2) za wypłatę 6. Przelew na rachunek: 6.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 6.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 3 zł 6.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wyciąg z konta bankowego: 7.1 miesięczny odbierany w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 7.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu za przesyłkę częściej niż raz w miesiącu 3) 5 zł 7.3. wysyłany na życzenie Klienta poza granice kraju: listem zwykłym 3 zł za przesyłkę listem poleconym Sporządzany na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg 1 8. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) za dokument 5 zł 9. Likwidacja rachunku walutowego 10. System bankowości internetowej : 10.1 aktywacja dostępu 10.2 dostęp do systemu 4) miesięcznie wysyłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS 10.4 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 11. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda miesięcznie 1 zł 12. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 15 zł 6

7 1) Wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 20 CHF. 2) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 10 z 3) Na życzenie Klienta. 4) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków walutowych. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku typu ROR TAB 4.Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1. Otwarcie rachunku 2. Wymiana książeczki 1 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5. Wpłata na rachunek dokonana w Banku i w Grupie BPS 1) 2) za transakcję 4. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku : 4.1 Dwie wypłaty w miesiącu 4.2 Każda kolejna w miesiącu 2 zł 6. Wypłata z rachunku dokonana w Grupie BPS 1) 2) za transakcję 7. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 4) od usługi wg kosztów rzeczywistych 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 5 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 5 zabezpieczającym w jednostkach Banku, zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 10. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki 12. Przelew środków w rachunku na rachunek 5) : 12.1 W Banku za przelew 12.2 W innych Bankach 1 13 Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło miesięcznie 1 zł 13.2 przekazywane w formie komunikatu SMS miesięcznie 3 zł 1) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 2) Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 50 do 2 50, ustalany jest w oparciu o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty. 3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 4) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata zgodnie z Tab ) W przypadku likwidacji rachunku. TAB 5.Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych 1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 1) : 1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5 zł max. 5 za cały rok 2. Dyspozycja (oświadczenie) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 2.1 Przyjęcie za czynność 15 zł 2.2 Realizacja za czynność 1 3. Potwierdzenie zgodności podpisów posiadaczy rachunku 1 4. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych 15 zł 5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 5.1 z Bankiem 5.2 z innymi bankami 5 6. Potwierdzenie wykonania blokady środków 2 7. Wydanie zaświadczenia dotyczącego prowadzenia rachunku 2 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 2) za każdy przekaz 2 9. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa za czynność 1 1) Historia rachunku jest sporządzana w formie wydruku komputerowego. 2) Opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją OSZCZĘDNOŚCI TAB 6.Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 7

8 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1) za wypłatę 5. Przelew środków z lokaty na rachunek: 5.1. w Banku za przelew 5.2. w innych bankach 1 6. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) 2) wg kosztów rzeczywistych 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 1 8. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 5 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub 5 zabezpieczającym w jednostkach Banku, 10. Likwidacja książeczki 1) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1. 2) Za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata Zgodnie z Tab. 20). TAB 7.Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku 1) za wypłatę 5. Przelew na rachunek: 5.1. w Banku za przelew 5.2. w innych bankach 3 zł 1) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1 TAB 8.Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej dla każdej waluty od usługi 2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie lub w złotych jednostce organizacyjnej Banku 1) od transakcji 3. Przelew na rachunek: 3.1. walutowy lub złotowy prowadzony w Banku od transakcji 3.2. złotowy w innym banku krajowym 3 zł 3.3. walutowy prowadzony w innym banku Zgodnie z TAB.19 1) W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 1 TAB 9 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku Odbierane w placówce Banku: za każdy miesiąc roku bieżącego za każdy miesiąc roku poprzedniego 1.2 Wysyłane pocztą listem zwykłym za każdy miesiąc roku bieżącego za każdy miesiąc roku poprzedniego listem poleconym za dokument za dokument 1 max. 8 za cały rok 2 max. 16 za cały rok 1 max. 8 za cały rok+ 2 zł 2 max. 16 za cały rok+2zł za każdy miesiąc roku bieżącego 1 max. 8 za cały za dokument rok+ 5 zł za każdy miesiąc roku poprzedniego 2 max. 16 za cały rok+5zł 2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za czynność 15 zł 2.1 Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci za czynność 1 3. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 3.1 z Bankiem 8

9 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza rachunku Odbierane w placówce Banku: 3.2 z innymi bankami 2 4. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5 zł KARTY BANKOWE TAB 10 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa VISA PayWave Stawka Karta niespersonalizowana karty 1) 3) 4) 1. Wydanie nowej karty dla posiadacza rachunku Wydanie drugiej karty do konta Wznowienie karty zł 3. Opłata za użytkowanie 3.1 ROR miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 3.2 Pakiet Standardowy 4 zł 4 zł 4 zł 3.3 Pakiet Aktywny Senior 4 zł 4 zł 4 zł 3.4 Pakiet Młodzieżowy Student 3 zł 3 zł 3 zł 3.5 Pakiet Młodzieżowy Junior Wydanie duplikatu karty Transakcje bezgotówkowe 5) od transakcji 6. Transakcje gotówkowe 5) : 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2) od transakcji 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4 zł 4 zł 4 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji min. 1 min. 1 min poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji 6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji min. 1 min. 1 min w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 8. Sprawdzenie salda w bankomatach od transakcji 1 zł 1 zł 1 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 10. Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 3 zł 3 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8 zł 8 zł 8 zł 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Zastrzeżenie karty w placówce banku za czynność Wysłanie karty na życzenie Klienta na adres korespondencyjny na za przesyłkę terenie kraju list ZPO 8 zł 8 zł 8 zł 14.1 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: listem zwykłym koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty PolPolskiej + opłata manipulacyjna za przesyłkę 3 zł listem poleconym koszt rzeczywisty wg Cennika Poczty Polskiej + opłata manipulacyjna 3 zł 15. Zmiana numeru PIN w bankomatach za operację 1 zł 1 zł 1 zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 3) Opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania płatności kartą w kwocie co najmniej 800,- zł miesięcznie. 4) w przypadku rachunków klientów, którzy posiadali ROR Student opłaty nie pobiera się pod warunkiem dokonania płatności kartą w kwocie co najmniej 500,- zł miesięcznie. 5) dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku TAB 11 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Visa Credit Visa Classic 1. Wydanie nowej karty 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka Visa Credit Visa Classic 2. Wznowienie karty 3. Obsługa karty kredytowej 1) : 3.1 w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż 6 60 po 11 miesiącach od - 54 zł co najmniej 6 60 dnia wydania karty od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: mniej niż 60-4,5 miesięcznie co najmniej 60 - Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku 4. poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł - rocznie 4.2 co najmniej Wydanie duplikatu karty Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę - 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty - 9. Transakcje bezgotówkowe 2), 4) 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 4 ): 3 % 3 % 10.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł 10.2 za granicą min. 1 min Sprawdzenie salda w bankomacie 12. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres - 3 zł 13. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Obsługa nieterminowej spłaty- wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty wysłane listem poleconym ZPO 3) 8 zł 8 zł 17. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min 4 zł 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 4) Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku w wysokości 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego Visa w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku TAB. 12 Karty bankomatowa DOLINA KARPIA 3% min 4 zł Stawka Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki Rachunki Pakiety ROR a vista 1. Wydanie nowej karty Wznowienie karty 5 zł Obsługa karty miesięcznie 4. Generowanie i zmiana PIN w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze oraz w wskazanych Banów spółdzielczych 5. Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Zatorze oraz w bankomatach wskazanych banków spółdzielczych 6. Sprawdzenie salda w bankomacie 7. Generowanie zestawienia operacji na wniosek posiadacza rachunku za wskazany okres 2 zł 2 zł 2 zł 8. Zastrzeżenie karty 5 zł 5 zł 5 zł 10

11 KREDYTY TAB.13 Kredyty gotówkowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 1.1. Kredyt losowy do kwoty powyżej kwoty Kredyt Bezpieczna gotówka 1) Kredyt Szybka gotówka 1) Kredyt sezonowy od 0zł do Kredyt na zakup pojazdów Kredyt Odnawialny 3 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka 2) : dla posiadaczy rachunku ROR 4 % dla pozostałych Klientów 5 % 2.2 Kredyt Szybka Gotówka 2) dla posiadaczy rachunku ROR 4% od kwoty kredytu dla pozostałych Klientów 5% 2.3 Kredyt Losowy 2) 2% 2.4 Kredyt sezonowy 0d 0% do 5% 2.5 Kredyt na zakup pojazdu: dla posiadaczy rachunków ROR 1,75% dla pozostałych Klientów 2% 2.6 Kredyt Odnawialny: pierwszy kredyt od kwoty kredytu 3 % odnowienie kredytu min Limit kredytowy w ROR 2% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 4. Przekwalifikowanie kredytu odnawialnego w ROR na kredyt w rachunku kredytowym: 4.1 z okresem spłaty do 12 miesięcy 1% 4.2 Z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy od kwoty kredytu 2% 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 0,5 % od kwoty prolongowanej min Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia min Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks/ugodę 5 8. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wyrażenie zgody na zmianę dłużnika lub przystąpienie do długu Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty listem poleconym ZPO 3) 8 zł 14. Zgoda na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia za dokument Wypowiedzenie umowy kredytowej za dokument Sporządzenie tytułu egzekucyjnego za dokument Restrukturyzacja zadłużenia 2% od kwoty restrukturyzowanej min Wyjazd pracownika Banku do klienta zalegającego ze spłatą kredytu Za wyjazd 2 zł za 1 km min. 5 1) W przypadku kredytów do kwoty 2.000,0 opłaty przygotowawczej nie pobiera się. 2) W przypadku kredytów do kwoty 2.000,0 prowizja wynosi 5%. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. TAB.14 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 1.1 Kredyt mieszkaniowy Własny dom Kredyt mieszkaniowy Rodzina na swoim Kredyt mieszkaniowy Szybki remont Kredyt hipoteczny konsumpcyjny Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla młodych 20 11