Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y"

Transkrypt

1 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d ą d o h i s t o r i i d e m o k r a c j i w P o l s c e. N i e z a m i e r z a m y n i k o g o p o u c z a ć j a k i u ż y t e k m a z r o b i ć z e s w e g o d ł u g o p i s u c z y p i ó r a. I n f o r m u j e m y t y l k o, ż e 19 w r z e ś n i a, w n i e d z i e l ę, o d d o m o ż n a w r z u c i ć d o u r n y k a r t ę d o g ł o s o w a n i a. K t o c z u j e s i ę z a g u b i o n y n i e c h b i e r z e p o d u w a g ę, ż e n a k a ż d e j k a r c i e d o g ł o s o w a n i a z n a j d z i e s i ę z w i ę z ł a i n f o r m a c j a o s p o s o b i e g ł o s o w a n i a. W a ż n e j e s t w i ę c, a b y p a m i ę t a ć o z a b r a n i u z s o b ą d o w o d u o s o b i s t e g o i p r z y k ł a d o w o o k u l a r ó w d o c z y t a n i a. R e s z t a t o j u ż t y l k o n i e z a w o d n y m e c h a n i z m d e m o k r a t y c z n y... W n a s t ę p n y m n u m e r z e p r z e d s t a w i m y n i e o f i c j a l n e w y n i k i w y b o r ó w n a t e r e n i e Z i e m i J a r o c i ń s k i e j. (red.) T aczk i zro b iły w r a ż e n ie Suchocka w Pleszewie P rzez J a ro c in w ra c a ła do W arszaw y po s p o tk a n iu p rz e d w y b o r czym w P leszew ie p re m ie r H a n na Suchocka. 13 w r z e ś n i a, w r a m a c h k a m p a n ii w y b o r c z e j U n i i D e m o k r a t y c z n e j, p r z e b y w a ła w s w o i m r o d z i n n y m m i e ś c i e H a n n a S u c h o c k a. P r z e d s p o t k a n i e m z m i e s z k a ń c a m i l e s z e w a, p r e m i e r U c z e s t n i c z y ła w o t w a r - Clu n o w e j l i n i i r o z l e w u g a z u w f i r m i e G a s p o l. K r ó t k o p o g o d z i n i e 19.00, p o d d o m p a r a f i a l n y p r z y u l. N i e s i o ł o w s k ie g o, p o d j e c h a ł a k a w a l k a d a d z i e w i ę c i u s a m o c h o d ó w. P l e s z e w i a - cy o w a c y j n i e p o w i t a l i te in ią p r e m i e r. S a m o sp o t k a n i e, w k t ó r y m ^ z ię li r ó w n i e ż u d z i a ł k a n d y d a c i U D d o S e j - i S e n a t u, t r w a ł o n i e - v, p o n a d g o d z i n ę. P o Kró t k i m w y s t ą p i e n i u ^ t ę p n y m, H a n n a S u - cn o c k a o d p o w i a d a ł a n a P y ta n i a z e b r a n y c h, k t ó r z y w n a d k o m p l e c i e w y p e ł n i l i s a l ę. N i e s t e - h s p o ś r ó d o k o ł o d w u d z i e s t u z a c n y c h H a n n i e S u c h o c k i e j p y t a ń, d w a n i e d o t y c z y ł y s p r a w ^ y w i d u a l n y c h. S p o t k a n i e p o z o s t a w i ł o p e w i e n n i e d o s y t. M i m o t o n i e z a b r a k ł o c i e p ł y c h c h w i l. P r e m i e r S u c h o c k a p r z y w i t a ł a s w o i c h g i m n a z j a l n y c h p r o f e s o r ó w, p r z y p o m n i a ł a c h w i l e, k i e d y j a k o d z i e w c z y n k a t a ń c z y ł a m o t y l k a n a d e s k a c h d o m u p a r a f i a l n e g o. W r e s z c i e n a k o n i e c r o z d a ł a a u t o g r a f y o b l e g a j ą c y m j ą d z i e c i o m. (rpp) - Czy m ó g łb y p a n d o k o n a ć ocen y p ra c y W ojciecha L e m a n ik a - d o ty ch czaso w eg o d y re k to ra j a ro c iń sk ie g o O śro d k a T r a n s p o rtu L eśnego? - Nie. T a k p re c y zy jn ej o d p o w ied zi u d z ie lił G azecie J a r o c iń s k ie j d y re k to r re g io n a ln y L asów P a ń stw o w y c h - P io tr G ry g ie r, k tó ry złożył do G e n e ra ln e j D y re k c ji w n io sek o o d w o łan ie W ojciecha L e m a n ik a z z ajm o w an eg o s ta n o w is k a. W cześniej zało g a O TL-u w y ra z iła v o tu m n ie u fn o ści w o bec d y re k to ra z a k ła d u. O siem d ziesięciu o śm iu p ra c o w n ik ó w (na ogólną liczbę 116) stw ierd ziło, że b iz n e s-p lan p rz e d sta w io n y p rzez k ie ro w n ic tw o je s t n ie do p rz y ję c ia. J u ż w k w i e t n i u d o r e d a k c j i z a c z ę ł y n a p ł y w a ć l i s t y, k t ó r y c h a u t o r z y ( n a j c z ę ś c i e j a n o n i m o w i ) b i l i n a a l a r m, p r o r o k u j ą c r y c h ł y u p a d e k j a r o c i ń s k i e g o O T L - u, o s k a r ż a j ą c d y r e k t o r a o w y p r z e d a ż m a j ą t k u b ą d ź j e g o d e w a s t a c j ę. L i s t o w n y c h z a r z u t ó w n i k t j e d n a k j e d n o z n a c z n i e n i e p o t w i e r d z i ł : a n i p r a c o w n i c y, a n i z w i ą z k o w c y, a n i t y m b a r d z i e j d y r e k t o r, k t ó r y z a p e w n i a ł, ż e r e s t r u k t u r y z a c j a p r z e d s i ę b i o r s t w a p r z e b i e g a p o m y ś l n i e. T r a n s p o r t d r e w n a j u ż s i ę n i e o p ł a c a, w i ę c O T L p r z e s t a w i ł s i ę n a p r o d u k c j ę u r z ą d z e ń s z k ó ł k a r s k i c h, l e ś n y c h o r a z r o l n i c z y c h. D l a t e g o t e ż c z ę ś ć s p r z ę t u w y w o z o w e g o w y d z i e r ż a w i o n o, a c z ę ś ć s p r z e d a n o. W c i ą g u o s t a t n i c h t r z e c h l a t z z a k ł a d u zw olniono 479 p ra c o w n i ków. C i, k t ó r z y z o s t a l i, o t r z y m u j ą w c i ą ż t a k i e s a m e p e n s j e. P ra w ie p o ło w a załogi p o b ie ra d o p ła tę do m in im a ln e g o w y n a g ro d z e n ia. Z t y c h p i e n i ę d z y t r u d n o w y ż y ć, z w ł a s z c z a j e ś l i s i ę m a n a u t r z y m a n i u r o d z i n ę. R o s n ą c e w ś r ó d p r a c o w n i k ó w O T L - u n i e z a d o w o l e n i e m u s i a ł o s i ę w k o ń c u u j a w n i ć... Ciąg dalszy na str. 7 Jarociński Klub Przedsiębiorców. ^ s p ie r a n ie m p rz e m ia n gospo- ^ c z y c h, tw o rz e n ie m n o w y ch I f*ed sięb io rstw, u p o w szech n ia- ' em in fo rm a c ji ek o n o m iczn ej p ro p a g o w a n ie m rz eteln o ś- ' Uczciwości i s o lid a rn o śc i chce J ^ ć się J a ro c iń s k i K lu b P rzed - ębiorców, k tó ry z aw ią z a n y zo- ^ 7 w rz e śn ia b r. i v m i c j a t y w ę j a r o c i ń s k i c h b i z n e s I - tt tit: _ ii 1^ Ó W w s p a r ł a U n i a W i e l k o p o - i ^ W s p o t k a n i u z a ł o ż y c i e l s k i m V ^ s t n ic z y l i p r z e d s ta w ic ie le w ła d z U n i i z M i c h a ł e m W o j t c z a k i e m i R o m u a l d e m S z p e r l i ń s k i m. S p o ś r ó d k i l k u n a s t u c z ł o n k ó w z a ł o ż y c i e l i w y ł o n i o n y z o s t a ł Z a r z ą d K l u b u, k t ó r e g o p r e z e s e m z o s t a ł Z en o n K ie rc zy ń sk i, d y r e k t o r I z o l a c j i J a r o c i n. S a m o r z ą d g o s p o d a r c z y m a w J a r o c i n i e p o n a d s t u l e t n i ą t r a d y c j ę. J a r o c i ń s k i e T o w a r z y s t w o P r z e m y s ł o w e, z r z e s z a j ą c e m i e j s c o w y c h k u p c ó w i r z e m i e ś l n i k ó w p o v w 1 8 8? / o k u. (r.pu.) Z j a z d r o d z i n n y W s o b o t ę, 11 b m. w p a ł a c u w K o - s z u t a c h o d b y ł s i ę z j a z d r o d z i n y C h e - ł k o w s k i c h. F a m i l i a b y ł y c h w ł a ś c i c i e li Ś m i e ł o w a l i c z y s o b i e o s o b y, z c z e g o t y l k o A n d r z e j i K r z y s z t o f t o b e z p o ś r e d n i p o t o m k o w i e M a r ii i J ó z e f a C h e ł k o w s k i c h. N a z ja z d w K o s z u ta c h z ja w iło s ię 120 o s ó b z c a łe j P o ls k i. O d p r a w i o n o r o d z in n ą m s z ę Ś w., p ó ź n ie j b y ł o p r z y j ę c ie, s p a c e r y i d łu g ie r o z m o w y. W n i e d z ie l ę o k o ło 60 u c z e s t n i k ó w u ja z d u s p o t k a ł o s i ę w Ś m ie ło w ie. S p ę d z o n y n a ł o n i e r o d z in y d z i e ń u w i e ń c z y ły p a m i ą t k o w e f o to g r a f ie, (opr. jż) f c Dziś 24 strony f c

2 G.J. 2 INFORMACJE N r 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. Drugie prezentacje Bez pracy B e z r o b o tn y c h z a r e j e s tr o w a n y c h w j a r o c i ń s k im u r z ę d z ie p r a c y j e s t c o r a z w ię c e j. W p i ą t e k - 10 s i e r p n i a b y ło ic h W c ią g u t y g o d n ia z a r e j e s t r o w a ło s ię 96. Z lis ty s k r e ś lo n o n a t o m ia s t 60 o s ó b, z c z e g o 46 p o d ję ło p r a c ę. ( r a p ) Urodzenia A d r ia n n a G ó r n a ś J u s t y n a G a łk a P a t r y k A n d r a s z a k T o m a s z P a t e r k e A g n ie s z k a B o r o w c z y k M a r c in J a s i ń s k i E d y ta J a r y c h E d y ta G r y g ie l P a u l i n a M ie le w s k a A g a ta G r z e ś k o w ia k M a r tin K m ie c ia k N a ta lia M ik o ła jc z a k D o r o ta S ta c h o w ia k J a c e k O r z e c h o w s k i Śluby 18 września P a w e ł K o w a ń d y ( L u b in ia M a ła ) - D o r o t a Z a le w s k a (L u d w in ó w ) D a r iu s z W s ta w s k i (L is e w o ) - M a r io la K w ie c iń s k a ( K o m o r z e g m. Ż e r k ó w ) G r z e g o r z Ż a r n o w s k i ( S k r z y p n ia ) - B e r n a d e t a G la z o w s k a (K o tlin ) M a r e k G r u p k a j ty s ( S ie m ia n k i) - V io l e t t a K o la n o w s k a (W ita s z y c e ) R o b e r t F a r y j (M a in z ) - I z a b e la I w c z e n - k o (J a r o c in ) B ła ż e j N o w a c z y k ( L u b in ia M a ła ) - M o n ik a G oździaszęk ( Jarocin ) R o m a n Ż e la k ( Ś r o d a W lk p.) - A l e k s a n d r a F ilip ia k (W ita s z y c e ) J ó z e f C z e r n ia k (C h o c ic z a ) - D o r o ta B o ry s ( Jarocin ) R o b e r t N o w a k ( J a r o c in ) - A g n ie s z k a N o w a k ( J a r o c in ) G r z e g o r z O d w a ż n y (K a m ie n ie c ) - E d y ta M arek ( Jaro cin ) R o b e r t I z d e b s k i ( J a r o c in ) - E lż b ie ta K ajd an iak ( Jarocin ) Z d z is ła w K u b ic k i (K s ią ż W lk p.) - B e a ta B a n a s z y ń s k a (C ie lc z a ) la r o s ł a w W o ls k i (W o lic a N o w a ) - A g a ta H o f fm a n n (C h o c ic z a ) R o m a n N a r o jc z y k (Z ła w ie ś W ie lk a ) - H a n n a J a k u b c z a k (N o w e M ia s to ) W ie sła w G a iń s k i ( Ł o w ę c ic e ) - W ie sła w a J ę d r z a k (W o lic a K o z ia ) S y lw ia S z y m k o w ia k ( N o s k ó w ) - K a z i m ierz K aźrn ierczak ( G óra ) M a r io la R y b a c k a ( J a r a c z e w o ) - B ła ż e j C hybki (M ichałów ) Zgony S ta n is ła w T r y b e k ( J a r o c in ) W iktoria S zw ajcak ( Ł u szczan ó w ) S te f a n S z la c h c ia k ( A n n a p o l) J ó z e f W o ź n ia k ( J a r o c in ) P e la g ia P a w e łc z y k 1.89 (S ie d le m in ) Z d z is ła w a H o r a ła ( J a r o c in ) F ran c isz k a B łaszczyk (N osk ó w ) F r a n c is z e k P lą s o w s k i ( J a r o c in ) J ó z e f T a lb ie r z ( J a r o c in ) W alenty P ią tk a (D obieszczyzn a ) A g n ie s z k a K o w a ls k a ( W ita s z y c e ) F r a n c is z e k J a g i e l s k i (L is e w ) H e n r y k W a w r z y n ia k (W o jc ie c h o w o ) J a n G o g o łk ie w ic z ( P o z n a ń ) M a g d a le n a M ic h a la k 1. 2 (W o lic a P u s ta ) R o d z in o m z m a r ły c h s k ł a d a m y w y r a z y w sp ó łczu cia J a r o c i n p o r a z d r u g i w d n i a c h w r z e ś n i a b r. b ę d z i e g o ś c ił u c z e s t n i k ó w I I W i e lk o p o l s k i c h P r e z e n t a c j i W o k a l n y c h D z ie c i i M ło d z i e ż y N i e p e ł n o s p r a w n e j J A R O - C I N 9 3. O r g a n i z a t o r e m t e j s z l a c h e t n e j i m p r e z y j e s t J O K, a h o n o r o w y p a t r o n a t n a d n P r e z e n t a c j a m i p r z y j ą ł w o j e w o d a k a l i s k i, p o n a d t o i m p r e z i e p a t r o n u j ą i s ą j e j w s p ó ł o r g a n i z a t o r a m i : R a d i o M e r k u r y, T V P - T e l e w i z j a P o z n a ń, G a z e t a P o z n a ń s k a, R a d i o C e n t r u m. O d 2 0 d o o d g o d z. 17 o d b y w a ć s ię b ę d ą w a r s z t a t y w o k a l n o - m u z y c z n e i p r ó b y d l a u c z e s t n i k ó w. W s a l i w i d o w i s k o w e j J O K - u, w p i ą t e k s o liś c i i z e s p o ły a r t y s t y c z n e d o m u k u l t u r y z a p r e z e n t u j ą w i d o w i s k o d z ie c i ę c o - m ło d z i e ż o w e p t. M u z y c z n y S t r a g a n. W s o b o t ę r ó w n i e ż o g o d z. 17 r o z p o c z n ą s i ę p r z e s ł u c h a n i a k o n k u r s o w e ( s a la w i d o w i s k o w a J O K ). I m p r e z ę o g o d z.1 7 z a k o ń c z y k o n c e r t g a l o w y I I W i e lk o p o l s k i c h P r e z e n t a c j i W o k a l n y c h D z ie c i i M ło d z i e ż y N i e p e ł n o s p r a w n e j J A R O - C I N 9 3 w s a l i w i d o w i s k o w e j J O K. W y k o n a w c o m a k o m p a n i o w a ć b ę d z i e g r u p a m u z y c z n a 4 B, a w o k a l n i e w s p o m a g a ć z e s p ó ł J a r o c i ń s k i e g o O ś r o d k a K u l t u r y. W ś r ó d s p o n s o r ó w, d z i ę k i k t ó r y m i m p r e z a s i ę o d b ę d z i e, s ą i j a r o c i n i a c y, a l e o r g a n i z a t o r z y c z e k a j ą j e s z c z e n a w s z y s t k i c h l u d z i d o b r e j w o li i w i e l k i e g o s e r c a, k t ó r z y c h c ą p o m ó c w p r z y g o t o w a n i a c h l u b f i n a n s o w a n i u te j i n i c j a t y w y. D o o r g a n i z a t o r ó w p r e z e n t a c j i n a p ł y n ę ł y z g ł o s z e n i a r ó w n i e ż s p o z a W i e lk o p o l s k i. C ie s z y f a k t, ż e p o m y s ł i i n i c j a t y w ę n a s z e g o d o m u k u l t u r y p o d j ę ł y m i a s t a L u b s k o i Ś r o d a W lk p. Kronika policyjna T r z e c ie g o w r z e ś n i a k i l k a n a ś c ie m i n u t p o g o d z te j w D o b ie s z c z y ź - n i e k i e r u j ą c y c i ą g n i k i e m U r s u s wym u s i ł p i e r w s z e ń s t w o p r z e j a z d u, w w y n i k u c z e g o d o s z ło d o z d e r z e n i a c i ą g n i k a z f i a t e m p. O b r a ż e ń cia - ł a d o z n a ł a p a s a ż e r k a m a l u c h a. T e g o s a m e g o d n i a n a s k r z y ż o w a n i u u l i c W r o c ł a w s k a - W ę g lo w a w J a r o c i n i e k i e r o w c a f i a t a p p o d c z a s s k r ę c a n i a z a j e c h a ł d r o g ę m o to c y k l i ś c i e, k t ó r y n a s k u t e k d o z n a n y c h p o d c z a s z d e r z e n i a o b r a ż e ń t r a f ił d o s z p i t a l a. W s o b o t ę, 4 w r z e ś n i a, w J a r o c i n i e z o s t a ł z a t r z y m a n y p r z e z p o l i c j ę n a r k o m a n, k t ó r y p o s i a d a ł p r z y s o b ie 4 k g s ł o m y m a k o w e j s ł u ż ą c e j do w y r o b u ś r o d k ó w o d u r z a j ą c y c h. 5 w r z e ś n i a o k o ł o d r u g i e j w n o c y k i l k u u c z e s t n i k ó w d y s k o t e k i w D o m u K o l e j a r z a, w p o b l i s k i m t u n e l u, p o b i ł o l e t n i e g o A r t u r a K. z Jaro c i n a, k t ó r y r ó w n i e ż b a w i ł s i ę w d y S ' k o t e c e. tat W p o n i e d z i a ł e k r a n o n a tr a s ie J a r o c i n - B r z o s t ó w z a p a l i ł s i ę w c z a s i e j a z d y f i a t p. C z ę ś c io w e m u s p a l e n i u u l e g ł o w y p o s a ż e n i e s a m o c h o d u. S t r a t y o s z a c o w a n o n a 3 0 m l# z ł. P r z y c z y n ę p o ż a r u b a d a p o lic ja. -jłr W ś r o d ę ( 8.I X ) w e w c z e s n y c h d ż i n a c h r a n n y c h z p a r k i n g u g o ś c i ń c u W a l c e r e k s k r a d z i o n o B M W o n u m e r z e r e j e s t r a c y j n y 111 B D K w a r t o ś c i m i n z ł. K r a - d z i e ż y d o k o n a n o w c i ą g u k i l k u n a s t u s e k u n d. S t r ó ż, k t ó r y z a u w a ż y ł z ł ' d z i e i n i e z d ą ż y ł n i c z r o b ić. ^ T e g o s a m e g o d n i a w J a r o c i m e p o m i ę d z y g o d z i n ą a z b a l' k o n u n a u l. W r o c ł a w s k i e j 64 m e ' z n a n y s p r a w c a s k r a d ł c h o d n i k i i su ' s z ą c ą s i ę o d z i e ż w a r t o ś c i o k. 8 m i n $ P o l i c j a p r o s i o k o n t a k t o s o b y, k tó r e b y ł y ś w i a d k a m i t e g o w y d a r z e n i a - ^ N o c ą z 10 n a 11 w r z e ś n i a w ła m a n o s i ę d o i n s p e k t o r a t u P Z U w J a r o # n i e. P o s p e n e t r o w a n i u k i l k u p o m ie s z c z e ń s p r a w c a w ł a m a n i a o p u s b u d y n e k n i c n i e z a b i e r a j ą c. Z d a n i e m p o l i c j i z ło d z ie j b e z s k u t e c z n i p o s z u k i w a ł p i e n i ę d z y. ję W s o b o t ę p o p o ł u d n i u w T a r c a c h n i e z n a n y s p r a w c a w ł a m a ł s ię d o t a p, z k t ó r e g o s k r a d ł r a d io o 1 w a r z a c z w a r t o ś c i 2 m i n zł. Dyżury aptek D o 19 w r z e ś n i a d y ż u r n C^ w g o d z p e ł n i a P i e *h B e m e x ( J a r o c i n, R y n e k 13, ^ ). O d 2 0 w r z e ś n i a d y ż u r o ^, b ę d z i e w n o c y a p t e k a "Flos ^ S^ i ( J a r o c i n, u l. W r o c ł a w s k a 9, ). Bioenergoterapeuta w Żerkowie M iejsko - G m in n y O śro d e k K u ltu ry w Żerkow ie zaprasza zw olenników niekonw encjonalnej terapii bioenergoterap e u ty c z n e j n a se a n s b io e n e rg o te ra p e u ty W itolda Stefanow skiego. Uzdrowiciel będ zie p rz y jm o w a ł w y łąc zn ie in d y w id u a ln ie w d n iu 17 w rz e śn ia b r. W itold S te fan o w - ski jest zrzeszony w W ielkopolskim Klubie E n e r g o te ra p e u ty c z n y m w P o z n a n iu. N ajle p sz e w y n ik i o siąg a w le c z e n iu ch o ró b u k ła d u k rą ż e n ia, m ig re n y, n e rw ic y, p o p ra w ia n iu w z ro k u i słu c h u, zm n ie jsz a n iu dolegliwości reum atycznych. B liż szy ch in fo rm a cji u d z ie la i zg ło szen ia p rz y jm u je M G O K w Ż e rk o w ie (ul. W iosny L u d ó w 1, tel. 183). (rjg ) T ragiczny w ypadek W p i ą t e k, 10 w r z e ś n i a o k o ło g o d z i n y w C ie lc z y m i a ł m i e j s c e p o w a ż n y w y p a d e k s a m o c h o d o w y - c z o ło w e z d e r z e n i e a u t o b u s u m a r k i A u to - s a n i o s o b o w e g o V o l k s w a g e n a G o lf a. B il a n s te g o z d e r z e n i a t o j e d n a o s o b a z a b i t a i s i e d e m o s ó b r a n n y c h. T e g o d n i a r a n o u c z e s tn ic y g r z y b o b r a n ia w M ię d z y c h o d z ie w r a c a li d o d o m u, d o P s z c z y n y. W a u t o b u s i e b y ło n i e w i e lu a m a to r ó w p o d z i w ia n ia k r a jo b r a z u. C z u w a ł t y l k o w y p o c z ę ty i w y s p a n y k ie r o w c a, k t ó r y m ia ł j e s z c z e p r z e d s o b ą d łu g ą d r o g ę w s t r o n ę K a to w ic. N ie s p i e s z y ł s ię j e d n a k - b y ło w c z e ś n ie. P o z a ty m p a d a ł d e s z c z, w id o c z n o ś ć b y ła o g r a n ic z o n a. O k o ło j e d e n a s te j p r z y w y je ź d z ie z C ie l c z y k ie r o w c a z a u w a ż y ł c z e r w o n e g o G o lfa. W e d łu g u s t a l e ń g a z e ty s a m o c h ó d n ie m ia ł z a p a lo n y c h ś w ia te ł i n a d j e ż d ż a ł z p r z e c i w k a z d u ż ą p r ę d k o ś c ią. W p e w n y m m o m e n c ie V olksw agen z a c z ą ł z je ż d ż a ć d o ś r o d k a j e z d n i. K ie r o w c a a u t o b u s u z w o ln ił, p r a w d o p o d o b n ie p o d e jr z e w a ją c, z e g o lf c h c e s k r ę c ić, a le n i e z a u w a ż y ł, ż e b y k i e r u n k o w s k a z b y ł w łą c z o n y. V o lk s w a g e n, j a d ą c c ią g le z d u ż ą s z y b k o ś c ią z m ie n ił p a s r u c h u. A u to b u s z je c h a ł n a p o b o c z e, k ied y n a s tą p iło z d e r z e n ie. Z n is z c z e n iu u le g ła j e g o le w a s t r o n a. S iła u d e r z e n ia o d w ró ciła sam ochód osobow y w k ie ru n k u ja z d y d o J a r o c i n a. K ie r o w c a g o lfa n i e d a w a ł z n a k u ż y c ia, w a u to b u s ie b y li r a n n i. N a s z c z ę ś c ie t u t a j o b y ło s ię b e z b a r d z o p o w a ż n y c h o b r a ż e ń. Z a n o to w a n o j e d e n p r z y p a d e k z ła m a n ia p a l c a, s tłu c z e n ie k o la n a, ł o p a tk i, r o z c ię c ie w a r g i, p o w ie r z c h o w n ą r a n ę n o g i itp. P o s z k o d o w a n y m u d z ie lo n o a m b u la t o r y j n e j p o m o c y w s z p ita lu. K ie r o w c a a u t o b u s u p o p r z e s ł u c h a n iu n a p o lic ji (o k o ło 15.00) z e b r a ł s w o ic h p a s a ż e r ó w i r u s z y ł w d a ls z ą d r o g ę. N ie s te ty n ie c h c ia ł z n a m i ro z m a w ia ć. J a k s ię o k a z a ło, k i e r o w c ą g o lfa b y ł J a n G., o r d y n a to r o d d z ia łu o k u l i s t y c z n e g o s z p ita la w P le s z e w ie. P o n ió s ł ś m ie r ć n a m ie js c u. A b y w y d o b y ć c ia ło z e s t r z a s k a n e g o s a m o c h o d u, t r z e b a b y ło s k o r z y s ta ć z p o m o c y s t r a ż y p o ż a r n e j. V o lk s w a g e n n a d a j e s ie j u ż ty lk o d o k a s a c ji. D la c z e g o n a n ie m a l p r o s te j d r o d z e k i e r o w c a s a m o c h o d u o s o b o w e g o n a g c z je c h a ł n a d r u g ą s tr o n ę? W e d łu g p r z y p u s z c z e ń p o lic ji p o w o d e m m ó g ł b y ć z a w a ł s e r c a. S e k c j a z w ło k p o tw ie r d z i ł a p r a w d o p o d o b ie ń s tw o t a k ie g o z d a r z e n ia. (j.ż.)

3 Nr 37 (155) 17 września 1993 r. INFORMACJE G.J. 3 Dożynki w Kotlinie To i owo o W i e le o s ó b z a d a j e s o b i e p y t a n i e : i l e b ę d z i e k o s z t o w a ł o g m i n ę z o r g a n i z o w a n i e w y b o r ó w? Gminę i miasto Jarocin nic nie będą kosztowały wybory, gdyż jest to zadanie zlecone, którego koszty realizacji zrefunduje wojewoda. Wszystko staram y się jednak robić po kosztach m inimalnych. Obecnie nie można jeszcze oszacować, ile będzie kosztowało przygotowanie wyborów. N a razie żadne pieniądze od wojewody nie p rzyszły. - p o w i e d z i a ł s e k r e t a r z U r z ę d u G m i n y i M i a s t a J a r o c i n a K ry s tia n B a ra n ia k. Z i n f o r m a c j i u z y s k a n y c h w W o j e w ó d z k i m B i u r z e W y b o r c z y m w y n i k a, ż e k a ż d y o b w ó d w y b o r c z y u z y s k a 2 m i n t y s. n a p r z y g o t o w a n i e l o k a l u. W t ę s u m ę n i e w l i c z o n o c z t e r y s t u t y s i ę c z n e j d i e t y r y c z a ł t o w e j z a d z i e ń w y b o r ó w t y s. z ł n a k a ż d y p u n k t w y b o r c z y d o s t a n ą w o j e w ó d z t w a z P a ń s t w o w e g o F u n d u s z u R e h a b i l i t a c j i O s ó b N i e p e ł n o s p r a w n y c h. Z a t e P i e n i ą d z e g m i n y m a j ą u m o ż l i w i ć n i e p e ł n o s p r a w n y m g ł o s o w a n i e, ( in f. z G a z e t y W y b o r c z e j, 8 I X I r.) G m i n a J a r o c i n z a m i e r z a W y k o r z y s t a ć t e p i e n i ą d z e? S e k r e t a r z g m i n y d o w i e d z i a ł s i ę t a k i e j d e c y z j i o d e m n i e, b o j a k s t w i e r d z i ł, n i e c z y t a ł G a z e t y W y b o r c z e j z 8 b m., a p r z e z i n n e ź r ó d ła i n f o r m a c j i n i e z o s t a ł o t y m P o i n f o r m o w a n y. K r y s t i a n B a r a n i a k u w a ż a, ż e j e ż e l i n a w e t w n a j b l i ż s z y c h d n i a c h t a k i e p i e n i ą d z e t r z y m a, t o w y k o r z y s t a n i e i c h y c i ą g u d w ó c h, t r z e c h d n i b y ł o b y ^u z i t a k n i e m o ż l i w e. B y ł o t o z d e c y d o w a n i e z b y t p ó ź n e z a r z ą d z ę - lyi» ^ P o p r z e d n i c h w y b o r a c h f r e k w e n c j a w p o s z c z e g ó l n y c h g m i - ^ c h w y n o s i ł a : g m i n a J a r a c z e w o l 470/o, g m i n a K o t l i n %, g m i n a ^ r k ó w - 4 1,7 %, g m i n a J a r o c i n ' 5< U %., u p r a w n i e n i d o g ł o s o w a n i a : g m. r a c z e w o ( w p o p r z e d n i c h y b o r a c h ), g m. K o t l i n ^ P o p r z e d n i c h w y b o r a c h ), P 11- Ż e r k ó w ( w p o p r z e d n i c h ' v y b o r a c h ), g m. N o w e M i a s - ' , g m. J a r o c i n ( w P r z e d n i c h w y b o r a c h ) 19 w r z e ś n i a m i e s z k a ń c y w o j e - d z t W a k a i i s k i e g o b ę d ą m o g l i / ^ M e r a c s p o ś r ó d k a n d y d a t ó w P o s tó w W ś r ó d n i c h j e s t 18 k o - J e t ' N a j l i c z n i e j s z e l i s t y w y s t a w i l i : c a t ó l i c k i K o m i t e t W y b o r c z y O j- K o n f e d e r a c j a P o l s k i N i e - l e g ł e j, B e z p a r t y j n y B l o k dv<?i e ^a n i a R e f r m " P 14 k a n N o t ^ W N a j k r ó t s z a j e s t l i s t a - 4 ^ t o w a r z y s z e n i e T e c h n i c z n e Se s b y. N a U ś c ie k a n d y d t ó w n a a t r ó w j e s t 14 o s ó b. wyborach Z w o j e w ó d z t w a k a l i s k i e g o d o S e j m u z o s t a n i e w y b r a n y c h s i e d m i u p o s ł ó w, n a t o m i a s t w S e n a c i e b ę d z i e z i e m i ę k a l i s k ą r e p r e z e n t o w a ć d w ó c h s e n a t o r ó w. W a r u n k i e m w y b r a n i a k a n d y d a t a d o S e j m u j e s t u z y s k a n i e p r z e z j e g o p a r t i ę w s k a l i k r a j u m i n i m u m 5 % g ł o s ó w i z w y c i ę s t w o w g ł o s o w a n i u w o k r ę g u. W p r z y p a d k u k o a l i c j i k i l k u u g r u p o w a ń p o l i t y c z n y c h p r ó g t e n w y n o s i 8 %. G ł o s o w a n i e n a k a n d y d a t ó w d o S e n a t u b ę d z i e s i ę o d b y w a ł o z g o d n i e z o r d y n a c j ą w i ę k s z o ś c i o w ą. O z n a c z a t o, ż e w c h o d z i d w ó c h k a n d y d a t ó w z o k r ę g u, k t ó r z y u z y s k a l i n a j w i ę k s z ą l i c z b ę g ł o s ó w, o p ra ć. R o b ert K a źm iercz a k P o l s k i e p r z e d s i ę b i o r s t w a n a w z ó r z a c h o d n i c h z a c z ę ł y z r z e s z a ć s i ę w i z b y g o s p o d a r c z e. C z ł o n k o s t w o w t a k i e j i z b i e j e s t s z c z e g ó l n i e k o r z y s t n e d l a m a ł y c h f i r m, k t ó r e d z i ę k i n i e m u z y s k u j ą d o s t ę p d o i n f o r m a c j i, n a w i ą z u j ą k o n t a k t y z k o o p e r a n t a m i w k r a j u i z a g r a n i c ą, u c z e s t n i c z ą w s z k o l e n i a c h, s y m p o z j a c h i t a r g a c h. I z b a z a p e w n i a f a c h o w ą p o m o c p r z y n e g o c j o w a n i u k o n t r a k t ó w z a g r a n i c z n y c h, r e p r e z e n t u j e t e ż s w o i c h c z ł o n k ó w w k o n t a k t a c h z a d m i n i s t r a c j ą p a ń s t w o w ą i s a m o r z ą d e m. I s t n i e j e n i e w ą t p l i w i e p o t r z e b a u t w o r z e n i a i z b y g o s p o d a r c z e j, k t ó r a z r z e s z a ł a b y p r z e d s i ę b i o r c ó w z t e r e n u z i e m i j a r o c i ń s k i e j. P r ó b ę z a i n i c j o w a n i a d z i a ł a l n o ś c i t a k i e j i n s t y t u c j i p o d j ą ł b u r m i s t r z J a r o c i n a o r g a n i z u j ą c w s i e r p n i u s p o t k a n i e z p o d m i o t a m i g o s p o d a r c z y m i f u n k c j o n i y ą c y m i w g m i n i e. N i e s t e t y n a s p o t k a n i u t y m z j a w i ł o s i ę z a l e d w i e k i l k u p r z e d s i ę b i o r c ó w... W ł a d z e s a m o r z ą d o w e n i e z n i e c h ę c i ł y s i ę j e d n a k t y m n i e p o w o d z e n i e m i 17 w r z e ś n i a o g o d z w U r z ę d z i e G m i n y ( s a l a n r 6 0 ) o r g a n i z u j ą n a s t ę p n e s p o t k a n i e. W m i ę d z y c z a s i e n a w i ą z a ł y k o n t a k t z I z b ą P r z e m y s ł o w o - H a n d l o w ą w O s t r o w i e W i e l k o p o l s k i m. N a c z e l n i k W y d z i a ł u R o z w o j u G o s p o d a r c z e g o - Z d z i s ł a w R e g u l s k i b y ł w s i e d z i b i e o s t r o w s k i e j i z b y k i l k a k r o t n i e, p o t o b y p r z y j r z e ć s i ę j e j f u n k c j o n o w a n i u. W y d a j e s i ę, ż e t a i n s t y t u c j a z n a l a z ł a j u ż s w o j e s t a ł e m i e j s c e n a m a p i e g o s p o d a r c z e j r e g i o n u. Z r z e S z a o k o ł o s z e ś ć d z i e s i ę c i u p r z e d s i ę b i o r s t w : o d t a k i c h k t ó r e z a t r u d n i a j ą k i l k u s e t p r a c o w n i k ó w d o t a k i c h, k t ó r e s ą 11 w r z e ś n i a w K o t l i n ie o d b y ł y s ię s p ó ł d z i e l c z e d o ż y n k i, c z y li p o d s u m o w a n i e s e z o n u w R o ln i c z e j S p ó ł d z i e l n i P r o d u k c y j n e j K o t l i n. O k o ło u r o c z y s t o ś ć d o ż y n k o w ą o t w o r z y ł p r e z e s R S P, k a n d y d a t n a p o s ł a T a d e u s z S y t e k. P i e r w s z ą c z ę ś ć, t r w a j ą c ą o k o ł o d w ó c h g o d z i n, w y p e ł n i ły r a p o r t y i s p r a w o z d a n i a z d z i a ł a l n o ś c i s p ó ł d z i e l n i w c i ą g u m i n i o n e g o r o k u, m ó w i o n o o c i ę ż k i e j p r a c y s p ó ł d z i e l c ó w i o j e j w y n i k a c h. M o ż n a j e b y ł o z o b a c z y ć n a w ł a s n e o c z y, b o w i e m d o ż y n k o w y m z w y c z a j e m G m i n n y O ś r o d e k K u l t u r y w J a r a c z e w i e p l a n u j e z o r g a n i z o w a n i e n a p o c z ą t k u g r u d n i a P r z e g l ą d u P i o s e n k i M ł o d z ie ż o w e j d l a m i e s z k a ń c ó w g m i n y J a r a c z e w o. W s z y s tk i c h c h ę t n y c h d o w z ię c i a p o p r o s t u m a ł y m z a k ł a d e m r z e m i e ś l n i c z y m. D y r e k t o r i z b y - B r o n i s ł a w P y t l i k p o d k r e ś l a, ż e i n s t y t u c j a, k t ó r ą k i e r u j e, p o m o g ł a w i e l u f i r m o m : w n a w i ą z y w a n i u k o n t a k t ó w z a g r a n i c z n y c h, w r e k l a m i e t o w a r ó w i u s ł u g, w z d o b y w a n i u p o t r z e b n y c h i n f o r m a c j i. N asi członkow ie w zięli u dział w różn y c h m is ja c h g o sp o d arczych m ięd zy in n y m i w N iem czech i H o lan d ii. O statn io u c zestn ic zy li w M u n s te r w fo ru m g o sp o d arczym d la m a ły c h i śre d n ic h p rz e d się b io rstw. W yjazd był s p o n so ro w a n y p rzez EW G. W e w rz e śn iu o rg a n iz u je m y p rz y ja z d m isji gospodarczej z N iem iec do W ielkopolski. C hcem y zap rezentow ać p o ten cjał gospod a rc zy i m ożliw ości in w e sto w a n ia w ty m re g io n ie. D y r e k t o r P y t l i k t w i e r d z i, ż e o s t r o w s k i c h p r z e d s i ę b i o r c ó w n i e t r z e b a j u ż n a m a w i a ć d o z r z e s z a n i a s i ę w i z b i e, s a m i d o s t r z e g a j ą k o r z y ś c i, j a k i e z t e g o p ł y n ą. S k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e r e g u l o w a n e s ą w z a s a d z i e n a b i e ż ą c o ( p o c z ą t k o w o t a k n i e b y ł o ). I c h w y s o k o ś ć u z a l e ż n i o n a j e s t o d i l o ś c i p r a c o w n i k ó w. F i r m y z a t r u d n i a j ą c e o d 1 d o 1 0 o s ó b p ł a c ą w n i e s i o n o n a s a l ę w s p a n i a ł y w i e n i e c u p l e c i o n y z p ło d ó w r o l n y c h u z y s k a n y c h w t y m r o k u n a p o l a c h R S P. D e l e g a c j a p r a c o w n i k ó w p r z e k a z a ł a g o n a r ę c e z a r z ą d u, w i m i e n i u k t ó r e g o p o d z i ę k o w a ł T. S y t e k. U r o c z y s t o ś ć u ś w i e t n i ł y w y s t ę p y c h ó r u A r io n o r a z z e s p o łó w a k o r d e o n o w y c h o g n i s k a m u z y c z n e g o w K o t l in ie. W i e c z o r e m s p ó ł d z i e l c y b a w ili s i ę n a d o ż y n k o w e j z a b a w i e, z a j a d a j ą c d o ż y n k o w ą k i e ł b a s ę i d o ż y n k o w y b i g o s, (jż ) u d z i a ł u w i m p r e z i e p r o s i s i ę o z g ł o s z e n i e z n a g r a n i e m l u b z a p i s e m n u t o w y m w y k o n y w a n e j p i o s e n k i d o G O K - u. W ie k u c z e s t n i k ó w la t. T e r m i n z g ł o s z e ń d o k o ń c a p a ź d z i e r n i k a r. t y s. z ł, o d 11 d o t y s. z ł, o d 51 d o t y s. z ł i p o w y ż e j m i n z ł. Z k w o t, k t ó r e c o m i e s i ą c w p ł y w a j ą d o i z b y, t r z e b a o p ł a c i ć t r o j e p r a c o w n i k ó w : d y r e k t o r a, s e k r e t a r k ę i k s i ę g o w ą. D y r e k t o r m u s i b y ć o s o b ą n i e z a l e ż n ą ( n i e m o ż e p o s i a d a ć w ł a s n e j f i r m y ), n i e m o ż e f a w o r y z o w a ć ż a d n e g o z c z ł o n k ó w, o k a ż d y m p o s u n i ę c i u z o b o w i a z a n y j e s t i n f o r m o w a ć w s z y s t k i c h. O p r ó c z d y r e k t o r a i z b a p o s i a d a o c z y w i ś c i e Z a r z ą d, w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z ą j u ż s a m i p r z e d s i ę b i o r c y. B r o n i s ł a w P y t l i k t w i e r d z i, ż e a b y d o k o n a ć w s ą d z i e r e j e s t r a c j i i z b y g o s p o d a r c z e j, t r z e b a z e b r a ć p r z y n a j m n i e j p i ę ć d z i e s i ę c i u j e j c z ł o n k ó w. W ą t p i, a b y u d a ł o s i ę t o z r o b i ć w J a r o c i n i e. D l a t e g o p r o p o n u j e, ż e b y j a r o c i ń s c y b i z n e s m e n i w s t ę p o w a l i d o i z b y o s t r o w s k i e j t w o r z ą c o d r ę b n ą d e l e g a t u r ę. C z y j a r o c i n i a k ó w r z e c z y w i ś c i e n i e s t a ć n a w ł a s n ą i z b ę? P r z y ł ą c z a j ą c s i ę d o o s t r o w s k i e j z y s k u j e s i ę w i e l e : k o n t a k t y, d o ś w i a d c z e n i e, s p r a w d z o n e m e t o d y d z i a ł a n i a, s p r a w d z o n y c h l u d z i, t r a c i s i ę j e d n a k s a m o d z i e l n o ś ć, ( r a p ) O j c u K o r n e l i u s z o w i b y ł e m u P r o b o s z c z o w i w W i t a s z y c a c h o b e c n i e o j c u G w a r d i a n o w i w p a r a f ii Ś w. A n t o n i e g o w J a r o c i n i e Najserdeczniejsze Życzenia Imieninowe d u ż o z d r o w ia r a d o ś c i o r a z w s z y s t k i e g o c o d o b r e, m i l e i p i ę k n e s k ł a d a j ą p a r a f i a n i e z W i t a s z y c Przedsiębiorcy, łączcie się! * Śpiewanie w Jaraczewie

4 G.J. 4 INFORMACJE N r 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. Z targowiska ( ceny w tys. zł z dnia 10 września ) ŚRODKI CZYSTOSCI Pollena 14.4 do 14..X Pollena TAED Vizir 21 Ariel 25 do 26,5 Dixan 21 OMO 26 13ryza Extra 19 do 20 E 8.5 do 10.5 Lanza Color 24 do 25 T omado 16 do 16,5 WARZYWA I OWOCE marchew 2 do 5 pietruszka 6 do 7 por (szt.) 2 seler 6 do 7 buraki 2 do 3 cebula 3 do 5 kapusta 1 do 3 pomidory 8 do 12 pomidory szklarniowe 18 do 20 ziemniaki 0.8 do 1,5 fasolka 6 do 10 cytryny 22 banany 18 śliwki 5 do 6 gruszki 2 do 4 pomarańcza 18 do 23 brzoskwinie 3 do 10 arbuzy 10 winogrona 8 do 15 jabłka 2 do 5 PAPIEROSY Marlboro 19.5 do }} Golden American i* Ni ars Jo * Mocne j?> Caro ; jo Carmen - ~ l Klubowe? d o?.: Wiarus SPOZYWCZI-: mąka wrocławska krupczatka mączka ziemniaczana kasza jęczmienna cukier 9 do 9,5 olej kujawski 18 olej z importu 22 do 24 makaron 7 do 11.5 kakao polskie 4,5 do 6 kakao z importu 20 kawa (100 g): Astra 10 Super 5,5 do 6 Orient 5.5 Prima 5,5 Tchibo (250g) 35 Wiener 16 do 17 czekolada Alpejska 7,5 jaja 30 KWIATU gerbery 4 do 6 rćte 1 do 4 goździki 1 do 2 chryzantemy 3 do 5 Nowy sposób płacenia za energię elektryczną Z a k ł a d E n e r g e t y c z n y w K a li s z u d o n i e d a w n a r o z lic z a ł n a l e ż n o ś c i z a e n e r g i ę e l e k t r y c z n ą w t e n s p o s ó b, ż e o d b i o r c a o t r z y m y w a ł k s i ą ż e c z k ę w p ł a t z s z e ś c i o m a b l a n k i e t a m i p ł a t n y m i c o d w a m i e s i ą c e, a r o z lic z e n i e k o ń c o w e n a s t ę p o w a ł o r a z w r o k u. Z s y s t e m e m t y m w i ą z a ł y s ię p e w n e w a d y. P o d s t a w o w e p o l e g a ł y n a t y m, ż e w p r z y p a d k u g d y o d b i o r c a z u ż y w a ł z n a c z n ie m n i e j e n e r g i i n i ż w s k a z y w a ł n a t o o d c z y t lic z n i k a z p o p r z e d n i e g o r o k u, t o p ł a c ił c o d w a m i e s i ą c e w s w o im o d c z u c i u z a w y ż o n e r a c h u n k i. N a d p ł a t a z a l ic z a n a b y ł a d o p i e r o z c h w i l ą o t r z y m a n i a n o w e j k s i ą ż e c z k i z k o l e j n y m i s z e ś c i o m a b l a n k i e t a m i. N i e z a d o w o l e n i b y l i t a k ż e c i o d b i o r c y, k t ó r z y z a z w i ę k s z o n y f a k t y c z n i e p o b ó r e n e r g i i e l e k t r y c z n e j wr s t o s u n k u d o p o p r z e d n i e g o o k r e s u r o z lic z e n i o w e g o, p ła c ili j e d n o r a z o w o, d o p i e r o p o u p ł y w i e r o k u, p o o t r z y m a n i u k o ń c o w e g o r a c h u n k u w k t ó r y m n a l e ż n o ś ć z a z w ię k s z o n e z u ż y c i e w y r a ż o n a b y ł a w f o r m i e n i e d o p ł a t y. P o d k o n i e c 1992 r. Z a k ł a d E n e r g e t y c z n y K a lis z p o d j ą ł d e c y z j ę o z a s t o s o w a n i u n o w e g o s y s t e m u r o z li c z e ń d l a o d b i o r c ó w. S y s t e m t e n j e s t w ł a ś n i e o b e c n i e w p r o w a d z a n y. P r z e w i d u j e o n d o k o n y w a n i e o d c z y t u s t a n u l i c z n i k a e n e r g i i t r z y r a z y d o r o k u, c z y li c o c z t e r y m i e s i ą c e. P o z a t y m o d b i o r c a o t r z y m u j e w t y m s y s t e m i e k s i ą ż e c z k ę w p ł a t z b l a n k i e t a m i p ł a t n y m i c o m i e s i ą c. Z a k ł a d E n e r g e t y c z n y u w a ż a, ż e t a f o r m a r o z l i c z e ń p o z w o li, m i m o k r o c z ą c y c h z m i a n c e n, r o z lic z y ć o d b i o r c ę w e d ł u g r z e c z y w i s t e g o s t a n u l i c z n i k a. N o w y s y s t e m u m o ż l i w i ć m a t a k ż e z a ł a t w i a n i e r e k l a m a c j i w t r y b i e n a t y c h m i a s t o w y m. P o k o r e k c i e b ł ę d u p r z e z p r a c o w n i k a a u t o m a t y c z n i e b ę d z i e w y d r u k o w a n y p r a w i d ł o w y r a c h u n e k. T r w a p r z e n o s z e n i e p i e r w s z y c h g r u p o d b i o r c ó w d o n o w e g o s y s t e m u. W s z y s c y o d b i o r c y, k t ó r z y b ę d ą r o z li c z a n i w e d ł u g n o w y c h z a s a d, o t r z y m u j ą d w i e k s i ą ż e c z k i: j e d n ą z r o z li c z e n i e m w s t a r y m s y s t e m i e i d r u g ą z d w o m a b l a n k i e t a m i m i e s i ę c z n y m i n a k o n t o n o w e g o s y s t e m u. W ią ż e s ię to z p e w n y m i k ł o p o t a m i d l a o d b i o r c ó w, k t ó r z y w e d ł u g w y d r u k u o t r z y m a n e j k s i ą ż e c z k i r o z lic z e n i o w e j m a j ą j a k i e ś k w o t y d o z w r o t u ( n a d p ł a t a z a o b j ę t y r o z l i c z e n i e m o k r e s ). O d b i o r c y, k t ó r z y n i e g o d z ą s i ę n a p r z e n i e s i e n i e s u m d o /et^ /ç tÿ istejy is tp is ty /s ty, s ty, s ty C h c i a ł b y m n a w i ą z a ć d o z a m i e s z c z o n e g o w w a s z e j g a z e c i e a r t y k u ł u d o t y c z ą c e g o s y t u a c j i w s ł u ż b i e z d r o w i a a s z c z e g ó l n i e w j a r o c i ń s k i m s z p i t a l u. Z m u s z o n y j e s t e m p r z y z n a ć r a c j ę w s z y s t k i m l e k a r z o m w y p o w i a d a j ą c y m s i ę n a ł a m a c h G. J.. T a k, t o p r a w d a, ż e s ą c i ę ż k i e w a r u n k i. C o d o i c h p o p r a w y z d a n i a s ą p o d z i e l o n e, j e d n i s ą z a b u d o w ą n o w e g o s z p i t a l a, i n n i z a r o z b u d o w ą o b e c n e g o. W ą t p i ę, c z y b ę d ą n a t o p i e n i ą d z e. J e d e n z l e k a r z y p r o p o n u j e, a b y s p o ł e c z e ń s t w o o p o d a t k o w a ł o s i ę p ł a c ą c s y m b o l i c z n e 1 00 t y s. z ł. M o ż e t o i d o b r y p o m y s ł, a l e c z y t y l k o s p o ł e c z e ń s t w o? W y d a j e m i s i ę, ż e l e k a r z e p o w i n n i s i ę d o ł ą c z y ć. W J a r o c i n i e b i o r ą o n i w i ę c e j z a p r y w a t n ą w i z y t ę n i ż w P o z n a n i u. B e z w z g l ę d u n a t o, j a k i s p o s ó b p o p r a w y w a r u n k ó w w s z p i t a l u b ę d z i e p r z y j ę t y, j e s t e m z a t y m, b y s p o ł e c z e ń s t w o p o p a r ł o t e p l a n y. K o ń c z ą c, m a m n a d z i e j ę, ż e p r z y w z a j e m n y m z r o z u m i e n i u m o ż n a z r o b i ć w i e l e. C zytelnik G. J. W ł a ś n i e j e s t e m n a g o r ą c o p o p r z e c z y t a n i u a r t y k u ł u w G a z e c i e J a r o c i ń s k i e j n a t e m a t n a s z e j s ł u ż b y z d r o w i a i j e j k ł o p o t ó w f i n a n s o w y c h. M o ż n a n a d t a s y t u a c j ą u b o l e w a ć m o c n o, g d y ż w n a s z y m s z p i t a l u j e s t p r a w d z i w a b i e d a. M u s z ę j e d n a k z g o r y c z ą s t w i e r d z i ć, ż e n i e w s z y s t k o j e s t t a m t a k, j a k p o w i n n o b y ć. N i e k t ó r e s p r a w y s t o j ą n a g ło w ie. N a j b a r d z i e j g n i e w a m n i e o b e c n y s t a n r z e c z y p r a k t y k o w a n y w n a s z e j s ł u ż b i e z d r o w i a. C h o d z i m i p r z e d e w s z y s t k i m o k a r y g o d n y w g m n i e s p o s ó b p r z e p r o w a d z a n i a o k r e s o w y c h b a d a ń l e k a r s k i c h p r z e z w s z y s t k i e z a k ł a d y p r a c y - z a r ó w n o t e p a ń s t w o w e, j a k i p r y w a t n e. Z d a j e m y s o b i e w s z y s c y s p r a w ę z t e g o, i l e t y c h z a k ł a d ó w j e s t n a t e r e n i e J a r o c i n a i i l u z a t r u d n i a j ą p r a c o w n i k ó w. W i e m y, ż e z a k ł a d p o n o s i k o s z t y b a d a ń o k r e s o w y c h - Z ł o ś c i m n i e j e d n a k f a k t, ż e t o ni o ś r o d e k z d r o w i a z a r a b i a p i e n i ą d z e z t e g o t y t u ł u. K t o ś n i e o d p o w i e d z i a l n y u s t a l # l e k a r z y p r y w a t n y c h d o p r z e p r o w a d z a n i a t y c h b a d a ń i p i e n i ą d z e - c z ' s t o n a w e t d u ż e - i d ą b e z p o ś r e d n i o d o p r y w a t n e j k i e s z e n i l e k a r z y. D l a c z e g o n i e r o b i s i ę o d p ł a t n i e b a d a ń p r z e z l e k a r z a z e s z p i t a l a czy o ś r o d k a z d r o w i a? C z y t e m ilio n y z a r o b i o n e w c i ą g u j e d n e g o d n i a p r z e z l e k a r z a, n i e b y ł y b y p o t r z e b n e s z p i t a l o w i? C zytelnik G azety Jarocińskiej R eplika W G a z e c i e J a r o c i ń s k i e j n r 33 (1 5 1 ) z d n i a 20 s i e r p n i a 1993 r o k u w a r t y k u l e p a n i A l e k s a n d r y P i l a r c z y k p t. B y łe m n a M y ś l iw ie c k i e j p a n L e o n a r d S t r z e l e c k i p o d a j e s z e r e g n i e ś c i s ł y c h i n f o r m a c j i ( p r z e z to n i e p r a w d z i w y c h ) d o t y c z ą c y c h B B W R ; w t y m m o j e j o s o b y. N a jw a ż n i e j s z e f a k t y w y m a g a j ą c e s p r o s t o w a n i a p r z e d s t a w i a j ą s i ę n a s t ę p u j ą c o : 1. P a n L e o n a r d S t r z e l e c k i z u w a g i n a f a k t u k r y w a n i a p r a w d y o s w o je j s y t u a c j i m a j ą t k o w e j i k o n f l i k t a c h p r a w n y c h o s t a t e c z n i e n i e z n a l a z ł s ię a ) w g r u p i e i n i c j a t y w n e j B B W R b ) n a l i ś c i e k a n d y d a t ó w d o p a r l a m e n t u z r a m i e n i a B B W R z w r o t u n a k o n t o n o w e g o s y s t e m u ( n a le ż y t o z r o b ić u i n k a s e n t a r o z n o s z ą c e g o k s i ą ż e c z k i), m u s z ą s ię /.g ło s ić w s i e d z i b i e R e j o n u E n e r g e t y c z n e g o p o g o t ó w k ę. N a t o m i a s t p o z o s t a l i o d b i o r c y, m a j ą c y d o z a p ł a c e n i a n a l e ż n o ś c i z o b y d w u k s i ą ż e c z e k, m o g ą j e u i ś c ić i n k a s e n t o w i l u b n a p o c z c ie, P K O itp. P r z e n i e s i e n i e w s z y s t k i c h g r u p o d b i o r c ó w n a s t ą p i ć m a d o k o ń c a r o k u. Z a k ł a d E n e r g e t y c z n y z a p o ś r e d n i c t w e m G a z e t y. «p r z e p r a s z a s w o i c h k l i e n t ó w z a p o w s t a ł e n i e d o g o d n o ś c i w t r a k c i e w d r a ż a n i a n o w e g o s y s t e m u p ł a c e n i a z a e n e r g i ę e l e k t r y c z n ą. (red.re.) 2. P r z e b i e g p r z e s ł u c h a ń k a n d y d a ' t ó w n a p a r l a m e n t a r z y s t ó w j e s t w t e ' l a c ji L. S t r z e l e c k i e g o w y p a c z o n y - P o n a d t o n i e j e s t p r a w d ą, ż e j a k a k o l ' w i e k d e l e g a t u r a f a w o r y z o w a ł a by * e' g o p o s ł a N S Z Z S o l i d a r n o ś c i A*1' to n i e g o T y r a k o w s k i e g o z lis t/ B B W R. 3. N ig d y n i e r o z m a w i a ł e m z pane**1 S t r z e l e c k i m n a ż a d n e t e m a t y d o ty ' c z ą c e a d m i n i s t r a c j i p a ń s t w o i w o j e w ó d z k i e j. W y j ą tk i e m j e s t ^ s p r a w a B u d o b a n k u i M i n is t e r 8* w a B u d o w n i c t w a. U p r z e j m i e i n f o r m u j ę, ż e b y łeifl o b e c n y p o d c z a s p r z e p y t y w a n i a d y d a t ó w n a p o s ł ó w B B W R w o j. k a s k i e g o i s ą d z ę, ż e j e g o a tm o s f e 1" o p i s a n a p r z e z p a n a S t r z e l e c k i e j j e s t p r z e d s t a w i o n a j a k b > w k r^ y w y m z w ie r c i a d le. P o d c z a s p r z e s ^ c h a n i a o b e c n y b y ł n a p r z y k ł a d W e r o w c a k s. J e r z e g o P o p i e ł u s z k i - Pa W a l d e m a r C h r o s t o w s k i, o k t ó r y n i e w s p o m i n a s i ę w r e la c j i. O i le p a ń s t w o s ą z a in te r e s o W a. i n n y m i s z c z e g ó ł a m i, t o o czyw i* m o g ę o n i c h p o i n f o r m o w a ć. J e s t - m i b a r d z o p r z y k r o, ż e os ^ k t ó r e j s t w o r z y ł e m r ó w n o p r a ' ^ s z a n s e d o k a n d y d o w a n i a, t a k 111, r o z u m i e, m i m o w s z e l k i c h niezd * n y c h w y j a ś n i e ń, z t e g o, c o s ię d 2 w k r a j u. Ł ą c z ę w y r a z y s z a c u n k u d l a k c j i i C z y t e l n i k ó w G. J.. R e d 3' mgr Jacek Stępnie' 4'3

5 Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. OGŁOSZENIE PŁATNE G.J. 5 Zdrowy rozsądek, odpowiedzialność, realizm W y w i a d z T a d e u s z e m S y tik ie m, k a n d y d a t e m d o S e j m u R P z l i s t y n r 6 P o l s k i ^ jo S t r o n n i c t w a L u d o w e g o ( n r 6 n a l i ś c i e ) P o s ta n o w ił P a n p o n o w n ie u b ie g a ć s ię o g o d n o ś ć p o s ła. C zy s ą in n e, p o z a p o lity c z n y - ***1, p r z y c z y n y, k t ó r e s p o w o d o w a ły p o d ję c ie te j d e c y z ji? D e c y d u j ą c s i ę n a k a n d y d o w a n i e d o S e j m u R P z d a w a ł e m s o b i e s p r a w ę, ż e j e s t e m u w a ż a n y z a c z ł o w i e k a k o n t r o w e r s y j n e g o. M a m t e g o ś w i a d o m o ś ć. 2 d r u g i e j j e d n a k s t r o n y w i e m, P i e r a j ą c s i ę n a d o ś w i a d c z e n i a c h, j a k a o d p o w i e d z i a l n o ś ć c i ą ż y n a r e p r e z e n t a n t a c h n a r o d u w p a r l a m e n c i e. O d p o w i e d z i a l n o ś ć j e s t c e c h ą, k t ó r a c h a r a k t e r y z u j e c a ł e m o j e ż y c i e z a w o d o w e i d o t y c h c z a s o w ą d z i a ł a l n o ś ć p a r l a m e n t a r n ą. P o n a d t o t r z e b a p a m i ę t a ć o t y m, ż e d o ś w i a d c z e n i a w p r a c y p o s e l s k i e j n i e z d o b y w a s i ę t y l k o p o p r z e z w y b r a n i e d o S e j m u. A b y b y ć d o b r y m p o s ł e m t r z e b a s i ę d ł u g o u c z y ć. J a t ę n a j g o r s z ą c z ę ś ć n a u k i p a r l a m e n t a r n e j m a m j u ż z a s o b ą. T e d o ś w i a d - c z e n i a b ę d ą p r o c e n t o w a ł y w P r z y p a d k u p o n o w n e g o w y b o r u. J a k o s y n w s i p o l s k i e j i d ł u g o l e t n i c z ł o n e k p a r t i i c h ł o p s k i e j P o s i a d a m z n a c z n ą w i e d z ę n a t e m a t m e c h a n i z m ó w r z ą d z ą c y c h w g o s p o d a r c e, w i e d z ę, * ^ t o r a n i e z a w s z e w p e ł n i m o ż e o y c W y k o r z y s t a n a w p r a c y t u, ; a m i e j s c u - n a Z i e m i J a r o c i ń s - le J - P r a c a w p a r l a m e n c i e s t w a r z a t a k i e m o ż l i w o ś c i. J e d n o c z e ś n i e n a l e ż y p a m i ę t a ć, ż e p r o g r a m P S L - u n i e d o t y c z y t y - k o ś r o d o w i s k a r o l n i c z e g o, a l e r ó w n i e ż m i a s t. B r o n i ą c i n t e r e - s w w s i p o l s k i e j, n i e m o ż n a f a P o m i n a ć, ż e c a ł a g o s p o d a r k a J e s t u k ł a d e m n a c z y ń p o ł ą c z o n y c h. R o l n i c t w o m o ż e s i ę s t a ć ł e m n a p ę d o w y m c a ł e j g o s - P d a r k i. W z w ią z k u z ty m, ^ im ię o d p o w ie d z ia ln o ś c i z a s y m o j e g o k r a j u, c h c ę w y - P e i n i a ć o b o w i ą z k i p o s ła k i e - u J ^ c s i ę z a w s z e z d r o w y m f o z s ą d k i e m, r e a l i z m e m i l o g i k ą. p o p r z e d n i e j, p r z e r w a n e j, k a d e n c j i b y ł P a n c z ł o n e m k l u b u P S L i r e p r e z e n - a *Uem te j p a r t i i. C zy m ó g łb y a n p o w ie d z ie ć, c o P a n z r o b ił p o s e ł Z ie m i K a lis k i e j? w P o l i t y c e d e c y d u j ą k o n k r e - 0 u k ł a d y, c z a s o w e u w a r u n - W a n i a, s y t u a c j e. N i e k i e d y, z a c i s k a j ą c z ę b y t r z e b a z r o b i ć c o ś, z c z y m s i ę c z ł o w i e k n i e d o k o ń c a z g a d z a, b o t a k a j e s t o b i e k t y w n a s y t u a c j a p o l i t y c z n a. N i e z a w s z e w y s t a r c z y m i e ć d o b r y p r o g r a m, p o m y s ł y. M i m o t o, k i l k a k r o t n i e d e c y d o w a ł e m s i ę n a w ł a s n ą o c e n ę s y t u a c j i i, n i e s t e t y, n i e z a w s z e w y c h o d z i ł o m i t o n a z d r o w i e. N a l e ż y j e d n a k p a m i ę t a ć, ż e p o s e ł j e s t r e p r e z e n t a n t e m c a ł e g o n a r o d u. W j e g o p o s t a w i e m u s i d o m i n o w a ć t r o s k a o w s p ó l n e d o b r o c a ł e g o s p o ł e c z e ń s t w a, a n i e j a k i e j ś m a ł e j g r u p y n a c i s k u. N i g d y n i e z a p o m i n a ł e m o t y c h, k t ó r z y m n i e d o t e g o S e j m u w y b r a l i, o m i e s z k a ń c a c h Z i e m i K a l i s k i e j. P r o b l e m y t e g o t e r e n u z a w s z e d o m i n o w a ł y w p o d e j m o w a n y c h p r z e z e m n i e i n t e r w e n c j a c h p o s e l s k i c h, w i n t e r p e l a c j a c h. Z a w s z e b y ł e m o t w a r t y n a s p r a w y i n d y w i d u a l n e, i n t e r w e n c j e d o t y c z ą c e r o l n i k ó w, p r z e d s i ę b i o r c ó w, s p ó ł d z i e l n i, s a m o r z ą d ó w l o k a l n y c h. W c z a s i e t r w a n i a k a d e n c j i p o d e j m o w a ł e m s p r a w y d o t y c z ą c e w i ę k s z o ś c i g m i n w o j e w ó d z t w a k a l i s k i e g o. N i e c h c ę r o z w i j a ć t e g o t e m a t u - t r a k t u j ę t o w k a t e g o r i a c h o b o w i ą z k u. J a k i e, w e d łu g P a n a, b ę d ą n a jw a ż n ie js z e z a d a n i a n o w e g o p a r l a m e n t u? N o w y S e j m s t a n i e p r z e d k o n i e c z n o ś c i ą r o z w i ą z a n i a w i e l u p r o b l e m ó w. G o s p o d a r k a r y n k o w a p r z y n i o s ł a z e s o b ą k o n i e c z n o ś ć d o s t o s o w a n i a p r a w o d a w s t w a d o n o w y c h r e g u ł e k o n o m i c z n y c h. P r z y n i o s ł a t e ż, n i e z n a n e d o t ą d w P o l s c e, b e z r o b o c i e. M a m ś w i a d o m o ś ć, ż e d o t k n ę ł o o n o p r z e d e w s z y s t k i m l u d n o ś ć w s i i m a ł y c h m i a s t e c z e k. T a k, j a k j u ż p o d k r e ś l a ł e m, r o l n i c t w a, a c o z a t y m i d z i e c a ł y p r z e m y s ł p r z e t w ó r c z y, s ą o b e c n i e j e d y n ą s z n s ą d l a P o l s k i. S ą o n e n a j w i ę k s z y m p o l s k i m k a p i t a ł e m. T a m n a j ł a t w i e j s t w o r z y ć n o w e m i e j s c a p r a c y, a d y s t a n s, k t ó r y m a m y d o k r a j ó w r o z w i n i ę t y c h j e s t n a j m n i e j s z y. R o l n i k p o l s k i w y g r y w a z z a c h o d n i m i k o n k u r e n t a m i p r z y w i ą z a n i e m d o z i e m i, k w a l i f i k a c j a m i, p r a c o w i t o ś c i ą. D o p o k o n a n i e m a m y, m o i m z d a n i e m, n i e z b y t w i e l k i d y s t a n s t e c h n o l o g i c z n y. P o d o b n i e j e s t w p r z e t w ó r s t w i e r o l n o - s p o ż y w c z y m. J e d y n y p r o b l e m, t o s t w o r z e n i e w a r u n k ó w u c z c i w e j, r ó w n e j k o n k u r e n c j i. M ara świadomość, że w czasie spotkań podczas kampanii wyborczej mogę spotkać się osobiście z niewielką częścią wyborców mojego regionu. Z tego względu postanowiłem choć za pośrednictwem gazety przekazać moje myśli, opinie, p r o g r a m - Tadeusz S ytek W a l k a o s e n s o w n e r o z w i ą z a n i e t y c h p r o b l e m ó w b ę d z i e r ó w n i e ż m o i m c e l e m. C zy u d a ło s ię P a n u z r e a l i z o w a ć c h o ć c z ę ś ć p r o g r a m u s p r z e d d w ó c h l a t? C o P a n p r o p o n u je o b e c n ie m ie s z k a ń c o m Z ie m i J a r o c i ń s k i e j? F i l o z o f i a d z i a ł a n i a w p a r l a m e n c i e n a k a z u j e z a d a n i e s o b i e p y t a n i a : j a k a j e s t h i e r a r c h i a p r o b l e m ó w i p o t r z e b. B y ł e m p o s ł e m Z i e m i K a l i s k i e j, k t ó r e j c z ę ś c i ą j e s t n a s z r e g i o n j a r o c i ń s k i. W z w i ą z k u z t y m b y ł y i z o b o w i ą z a n i a o g ó l n e. M y ś l ę j e d n a k, ż e w w i e l u p r o b l e m a c h d o t y c z ą c y c h w s z c z e g ó l n o ś c i g a z y f i k a c j i i o c h r o n y ś r o d o w i s k a o r a z w o d o c i ą g ó w u d a ł o m i s i ę z n a c z ą c o p o m ó c s p o ł e c z n o ś c i t e g o t e r e n u. T o b y ł y e l e m e n t y m o j e g o p r o g r a m u s p r z e d d w ó c h l a t. D z i ś j e s t j e s z c z e t r u d n i e j. D l a t e g o n a l e ż y o g r a n i c z y ć s w ó j p r o g r a m w y b o r c z y d o r z e c z y, k t ó r e r e a l n i e m o ż n a w y k o n a ć. P r a g n ę p r z y s p i e s z y ć s p r a w ę r e a l i z a c j i o b w o d n i c y J a r o c i n a o r a z d o p r o w a d z i ć d o z w ię k s z e n i a n a k ł a d ó w n a in w e s t y c j e w s łu ż b ie z d r o w ia. O b w o d n i c a J a r o c i n a, m i a s t a p r z e z k t ó r e p r z e j e ż d ż a 1 6 t y s. p o j a z d ó w d z i e n n i e, j e s t s p r a w ą n i e z w y k l e p i l n ą. W i e m, ż e j e j r e a l i z a c j a j e s t m o ż l i w a. P r o w a d z i ł e m n a t e n t e m a t r o z m o w y. T e r z e c z y s ą d o z a ł a t w i e n i a t y l k o k o m p l e k s o w o i z p o m o c ą p a ń s t w a i p o s ł ó w t e j z i e m i. N a k o n ie c d w a s ło w a o P S L. W ię k s z o ś ć m ie s z k a ń c ó w m i a s t a p o s tr z e g a P S L j a k o r e p r e z e n t a c ję e l e k t o r a t u w i e j s k i e g o. C z y r o b ic ie c o ś, a b y z d o b y ć m ie s z k a ń c ó w m ia s t? N a p e w n o t a k n i e j e s t. N a s z p r o g r a m j e s t p r o g r a m e m, k t ó r y m o ż e z a a k c e p t o w a ć k a ż d y. J e s t z r o z u m i a ł e, ż e a k c e n t u j e m y s z c z e g ó l n i e m o c n o p o z y c j e n a s z e g o r o l n i c t w a, b o w t y m d o s t r z e g a m y r ó w n i e ż d ł u g o f a l o w y i n t e r e s m i e s z k a ń c ó w m i a s t. Z d z i w i e n i e w y w o ł u j e f a k t, ż e t e r a z, w c z a s i e k a m p a n i i w y b o r c z e j p r a w i e w s z y s t k i e p a r t i e w i d z ą z a ł a m a n i e p o l s k i e g o r o l n i c t w a i d a j ą r e c e p t y j a k j e l e c z y ć. T r z e b a w i ę c p a m i ę t a ć, i d ą c g ł o s o w a ć, k t o j e s z c z e n i e d a w n o n a z y w a ł o s t r z e ż e n i a P S L - u c h ł o p s k ą ś c i a n ą p ł a c z u. W ie rz ę, ż e n a s i W y b o rc y w y k a ż ą r o z s ą d e k, p ó jd ą d o w y b o r ó w i b ę d ą g ło s o w a ć n a L I S T Ę N r 6 - P O L S K IE S T R O N N IC T W O L U D O W E.

6 G.J. 6 OGŁOSZENIA PŁATNE Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. GRA O NASTĘPNĄ KADENCJĘ I kadencja dała mi niezbędne dośw iadczenie w pracy parlam entarnej. Poznałem ustaw y i praktykę sejm ow ą, jakie decydują o przydatności Posła dlajego W yborców i regionu jaki reprezentuje. B yć przedstaw icielem ugrupow ania opozycyjnego oznacza najczęściej niechęć administracji państw ow ej w obec podejm ow anych inicjatyw, oznacza też utrudniony dostęp do informacji o istniejących funduszach, kredytach preferencyjnych, przeróżnych rezerw ach ministrialnych. W ierzę, że w zm ocniona po w yborach pozycja SLD pom oże w działaniach dla rozw iązyw ania konkretnych problem ów w ojew ództw a kaliskiego i jego m ieszkańców. ZAMIERZAM: um ożliw ić korzystanie z funduszy i fundacji dysponujących dotacjam i europejskim i dla lokalnych kom itetów na budow ę w odociągów i gazociągów zagw arantow ać lokalizację na terenie w ojew ództw a kaliskiego realizację program ów zmierzających do ograniczenia bezrobocia tj. szkoleń pracow ników, ulg inwestycyjnych dla nowych przedsiębiorstw zabiegać o pom oc charytatyw ną jak ą organizują fundacje zachodnie dla szkół i dom ów dziecka w w ojewództw ie organizow ać przedsiębiorców dla pom ocy szkołom i służbie zdrow ia dostarczać pełnej i wiarygodnej inform acji na tem at bieżących prac legislacyjnych, a w szczególności dotyczących ceł, podatków, polityki przem ysłowej, rozdziału kontyngentów i limitów doprow adzić do zakończenia rozpoczętych inwestycji zw łaszcza w dziedzinie ochrony zdrow ia i ośw iaty (poprzez egzekw ow anie należnych dotacji ministerialnych i odpow iednią konstaikcję budżetu państwa) s t w o r z y ć a l t e r n a t y w n y p r o g r a m r o z w o j u w o j e w ó d z t w a k a l i s k i e g o j a k o p r o p o z y c j ę d l a n o w y c h w ł a d z s a m o r z ą d o w y c h p r o m o w a ć s p o r t, a z w ł a s z c z a p o w s z e c h n y d o s t ę p d o p r o s t y c h u r z ą d z e ń s p o r t o w y c h. W ierzę, że rozpoczęte w minionej kadencji działania, poparte lepszym wynikiem w yborczym, liczniejsza reprezentacja SLD w Sejmie, Senacie, a kiedyś radach miast i gm in spow odują, ż eja i nowi parlam entarzyści będziem y działać spraw nie i w spraw ach małych i wielkich. Nie m a i nie było spraw zlekcew ażonych, niepodjętych, nieważnych. Liczę na oddany głos MAREK M. SIWIEC byty poscl SLD, k a n d y d a t n u m e r 1 n a liście n r 5 w tych w y b o ra c h np. Bogusław GRZEŚKOWIAK kandydat na posła do Sejmu RP 31 lat, w ykształcenie średnie, prow adzi gospodarstwo ogrodnicze w Jarocinie; członek SAMOOBRONY od 1992 r. Żonaty, troje dzieci. LISTA Nr 19 pozycja 10 SPOTKANIE Unii Polityki Realnej w d n i u w J O K - u g o d z z kandydatem na posła Jerzym Czerneńko (f /R /9 3 ) OBECNE ZŁO N/E MOŻE BYĆ KONTYNUOWANE! NIE NISZCZMY WŁASNEJ SZANSY1 POLACY OBUD2HV SIĘ POLSKA GINIE 19 I X WYBORV

7 Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. TEMAT TYGODNIA G.J. 7 Taczki zrobiły wrażenie D okończenie ze str. 1 P o d k o n i e c l i p c a z a ł o g a w y s t ą p i ł a z ż ą d a n i e m p o d w y ż k i ś r e d n i e j p ł a c y d o 3,5 m i n z ł b r u t t o. D y r e k t o r n a t a k ą p o d w y ż k ę n i e m ó g ł p r z y s t a ć, b o w z a k ł a d z i e p o p r o s t u n i e b y ł o p i e n i ę d z y. C o g o r s z a n i e b y ł o t e ż z a m ó w i e ń, k t ó r y c h r e a l i z a c j a m o g ł a b y p r z y n i e ś ć p o w a ż n i e j s z e z y s k i. P o z o s t a w a ł o m i e ć n a d z i e j ę, ż e p o d w y ż k i s f i n a n s u j e G e n e r a l n a D y r e k c j a L a s ó w P a ń s t w o w y c h, k t ó r e j j a r o c i ń s k i O T L p o d l e g a. O p r ó c z ż ą d a ń p ł a c o w y c h z a ł o g a z g ł o s i ł a t a k ż e v o t u m n i e u f n o ś c i w o b e c d y r e k t o r a L e m a n i k a 1 d o m a g a ł a s i ę j e g o o d w o ł a n i a z e s t a n o w i s k a. 11 s i e r p n i a w W a r s z a w i e m i a ł o d b y ć s i ę s p o t k a n i e, n a k t ó r e z a p r o s z o n o k i e r o w n i c t w o z a k ł a d u, b y d w a z w i ą z k i i p r z e d s t a w i c i e l i d y r e k c j i r e g i o n a l n e j z P o z n a n i a. Z w ołałam Z arząd, k tó ry zadecydow ał, że n a to s p o tk a n ie n ie Pojedzie. Z S o lid arn o śc i też n i kogo n ie b y ło - t w i e r d z i G e n o w e fo L i s i a k : p r z e w o d n i c z ą c a W i e l k o p o l s k i e g o Z w i ą z k u L e ś n i k ó w P o l s k i c h. J u ż n a s t ę p n e g o d n i a w O T L - u z j a w i ł s i ę z a s t ę p c a d y r e k t o r a r e g i o n a l n e g o L a s ó w P a ń s t w o w y c h A n d r z e j S p ł a w a - N e y - *n&n. J e g o z a d a n i e m b y ł o z a ł a g o d z e n i e s p o r u. P r z y s t ą p i o n o d o r o z m ó w, p o d c z a s k t ó r y c h w y p r a c o w a n o trz y o d rę b n e stan o w isk a. A ż t r z y - b o p r z e d s t a w i c i e l e " S o l i d a r n o ś c i i z w i ą z k ó w b r a n ż o w y c h p o t r a f i l i s i e d o g a d a ć. S o l i d a r n o ś ć d o m a g a ł a s i ę p r z e d e w s z y s t - lrn o d w o ł a n i a d y r e k t o r a L e m a n i k a, W Z L P o g r a n i c z y ł s i ę n a t o m i a s t d o ż ą d a ń p ł a c o w y c h, o g l ą d a j ą c s t a n s p o r u z b i o r o w e g o. B y ć ^ o ż e d l a t e g o z a s t ę p c a d y r e k t o r a r e g i o n a l n e g o m ó g ł s o b i e p o z w o l i ć n a p o d y k t o w a n i e w ł a s n y c h w a r u n k ó w. S t w i e r d z i ł, ż e : d y r e k t o r le z o s t a n i e o d w o ł a n y, O T L o t r z y - j j * d o f i n a n s o w a n i e w w y s o k o ś c i 0 m i n z ł, R D L P z a b e z p i e c z y z a l i- z k o w o w y p ł a t y d l a p r a c o w n i - o \v. R o z w a ż y s i ę t e ż l i k w i d a c j ę a k ł a d u. P o d p r o t o k o ł e m ( n a z w a - y*n n i e w i a d o m o d l a c z e g o r e a s u - P c ją ) p o d p i s a l i s i e w s z y s c y o b e - j ę 1 n a s p o t k a n i u o p r ó c z H e n r y k a W a l s k i e g o, k t ó r y n i e z g o d z i ł s i ę P o z o s t a ł y m i c z ł o n k a m i z a r z ą d u ^ ą z k u b r a n ż o w e g o, p 0 s p o t k a n i u z w i ą z k ó w z w ł a - a m i r e g i o n a l n y m i w ś r ó d p r a c o w n i k ó w z a w r z a ł o j e s z c z e b a r d z i e j. D^ r e k :to r r e g i o n a l n y n i e w z i ą ł z e c i e ż p o d u w a g ę v o t u m n i e u f - s c i w o b e c d y r e k t o r a L e m a n i k a, s i h k t ó r y m P o d p i s a ł o s i ę p o n a d e d e m d z i e s i ą t p r o c e n t z a ł o g i. ^ sł n k o w i e W Z L P z w o ł a l i z e b r a - e > n a k t ó r y m o d e b r a l i c z a s o w o Z e l k i e p e ł n o m o c n i c t w a z a r z ą - r w i z w i ą z k u. T w i e r d z i l i, ż e z a - ^ b y ł s t a t u t o w o z o b o w i ą z a n y P o p a r c i a v o t u m n i e u f n o ś c i i p o - n ^ i e n, p o d o b n i e j a k S o l i d a r - r > d o m a g a ć s i ę o d w o ł a n i a d y - ja k ra * U w ażam, że z a d b a ła m m ożna n a jle p ie j o in te re s y ^aa ^ Wnik ó w, p o d trz y m u ją c żą- m a z w ięk sz en ia p e n sji do 3,5 totn b ru tto. O d w o ła n ie d y re k - a n ic n ie d a ło załodze - b r o n i s i ę G e n o w e f a L i s i a k, k t ó r a n a t y m b u r z l i w y m z e b r a n i u z r e z y g n o w a ł a z p e ł n i o n e j f u n k c j i. J u ż n ie u m ie m z ty m i lu d źm i ro zm a w iać. (...) D ochodziło do w ie lk ie go c h a m stw a, n ie d a li m i dojść do głosu. Ju ż nie m ów ię, ile ep itetó w szło pod m o im a d re se m. I n n y z c z ł o n k ó w z a r z ą d u - C z e s ł a w G o - r w a - p y t a n y o t o, d l a c z e g o n i e p o p a r ł v o t u m n i e u f n o ś c i - t w i e r d z i, ż e n a s p o t k a n i u r e p r e z e n t o w a ł t y c h 2 8 c z ł o n k ó w z a ł o g i, k t ó r z y b y l i p r z e c i w n i o d w o ł a n i u d y r e k t o r a. P o s t a w ę z a r z ą d u W Z L P n e g a t y w n i e o c e n i l i d z i a ł a c z e S o l i d a r n o ś c i Z e n o n A n d r z e j c z a k - p r z e w o d n i c z ą c y K Z i Z d z i s ł a w K o - n i e c z y ń s k i - p r z e w o d n i c z ą c y S e k c ji K r a j o w e j P r a c o w n i k ó w T e c h n i c z n y c h L e ś n i c t w a N S Z Z S o l i d a r n o ś ć : To b y ł b r a k odw a- gi.(...) Z w iązk o w iec n ie m oże p iln o w a ć w ła sn e g o in te re s u. Czy k to ś, k to p e łn i o b o w iązk i k ie ro w n ik a w a rs z ta tu, m oże poprzeć ro b o tn ik a? O n się u w a ża za w ie l k ą d y rek c ję! Ci lu d zie, k tó rz y się ta m p o d p isali, p a trz y li, żeby zają ć j a k n a jle p sz e sto łk i. N a n a s t ę p n y m s p o t k a n i u z d y r e k c j ą r e g i o n a l n ą, k t ó r e o d b y ł o s i ę 17 s i e r p n i a, z a ł o g ę O T L - u r e p r e z e n t o w a ł a w y ł ą c z n i e S o l i d a r n o ś ć. P o n i e w a ż n i e p o d t r z y m a n o ż ą d a ń p ł a c o w y c h, d y r e k t o r R D L P u z n a ł s p ó r z b i o r o w y z a n i e i s t n i e j ą c y. G ł ó w n y m t e m a t e m s p o t k a n i a s t a ł o s i ę w i ę c o d w o ł a n i e d y r e k t o r a L e m a n i k a. Z a ł o g a, c z e k a j ą c n a w y n i k r o z m ó w, p r z y g o t o w a ł a d o d a t k o w e a r g u m e n t y, m a j ą c e p r z e k o n a ć R e g i o n a l n ą D y r e k c j ę c o d o s ł u s z n o ś c i p r z e d s t a w i o n y c h ż ą d a ń. T y m i a r g u m e n t a m i b y ł y c z t e r y t a c z k i - po je d n y m w ozie p a n c e rn y m n a k ażd eg o d y re k to ra. N i e w i a d o m o, c z y o b r a d u j ą c y r z e c z y w i ś c i e d a l i s i ę z a s t r a s z y ć. W y n i k i e m s p o t k a n i a b y ł o j e d n a k z g ł o s z e n i e d o G e n e r a l n e j D y r e k c j i d w ó c h w n i o s k ó w : o o d w o ł a n i e z d n i e m 3 1 s i e r p n i a W o j c i e c h a L e m a n i k a z e s t a n o w i s k a d y r e k t o r a O T L - u i o l i k w i d a c j ę z a k ł a d u z p o w o d ó w e k o n o m i c z n y c h. D o t y c h c z a s p r z y j ę t y z o s t a ł j e d y n i e p i e r w s z y z t y c h w n i o s k ó w. Z a ł o g a u z y s k a ł a t o, c z e g o c h c i a ł a. A l e c z y d o k o ń c a? D l a c z e g o S o l i d a r n o ś ć z r e z y g n o w a ł a z w a l k i o w i ę k s z ą p e n s j ę? B u n t p r z e c i w k o d y r e k t o r o w i b y ł p r z e c i e ż w y n i k i e m n i e z a d o w o l e n i a z e z b y t n i s k i c h z a r o b k ó w - n i e w z r a s t a j ą c y c h o d t r z e c h l a t. J e ś li j a m a m n a godzinę 3690 zł, to n iech sobie p a n i obliczy, ile m a m n a m ies iąc - w y j a ś n i a j e d y n y z r o b o t n i k ó w, k t ó r y o d w a ż y ł s i ę c o ś p o w i e d z i e ć d o d y k t a f o n u ( r e s z t a r o z p i e r z c h ł a s i ę w p o p ł o c h u p o h a l i ). Z d z i s ł a w K o n i e c z y ń s c i t ł u m a c z y, ż e n ie było szan s n a u z y sk a n ie podw y żk i. OTL je s t n a w ła sn y m ro z ra c h u n k u, m oże p odzielić ty l k o to, co w y p ra c u je. Na d y re k c ję L asów P a ń stw o w y c h n ie m a co liczyć. W ycofała się przecież z p ie n ięd zy n a w y p ła ty, k tó re o b ie c a ła. N i e c o i n n e g o z d a n i a j e s t G e n o w e f a L i s i a k, k t ó r a t w i e r d z i, ż e j e d n a k d a ł o b y s i ę c o ś w y w a l c z y ć i n i e r o z u m i e, d l a c z e g o z r e z y g n o w a n o z ż ą d a ń p ł a c o w y c h. W e d ł u g d z i a ł a c z y S o l i d a r n o ś c i n a j w a ż n i e j s z e d l a z a k ł a d u j e s t o b e c n i e s p r a w n e z a r z ą d z a n i e i o r g a n i z a c j a p r a c y. S t ą d w z i ę ł o s i ę ż ą d a n i e o o d w o ł a n i e d y r e k t o r a L e m a n i k a. Z w iązek n ie w y c h y lał się za w cześnie. R e a k c ja n a s tą p i ła w te d y, gdy p rz e k a z a n o n am, że specjaliści z R egionalnej D y re k c ji o cen ili n e g a ty w n ie biz- n es-plan sporządzony przez n a sze k ie ro w n ic tw o. Z d z i s ł a w K o - n i e c z y ń s k i z a p e w n i a, ż e j u ż w c z e ś n i e j S o l i d a r n o ś ć n i e j e d n o k r o t n i e p o d d a w a ł a k r y t y c e p e w n e p o s u n i ę c i a d y r e k c j i. D l a c z e g o w i ę c w m a j u t a k t r u d n o b y ł o " G a z e c i e J a r o c i ń s k i e j u z y s k a ć ó w k r y t y c z n y o b r a z? Z w i ą z k o w c y c z u j ą s i ę d o t k n i ę c i t y m, c o w t e d y n a p i s a ł a o n i c h g a z e t a. T w i e r d z ą, ż e w c a l e n i e u n i k a l i o d p o w i e d z i n a p y t a n i a d o t y c z ą c e s y t u a c j i z a k ł a d u. M y w te d y n ie u c ie k aliśm y, n a le ży sie n a m sp ro sto w a n ie. C hciałem, żeb y p a n i n a jp ie rw p o ro z m a w ia ła z d y re k to re m, a j a b y m się p o tem do tego u s to su n k o w a ł. B a rd z o w a żn e je s t, k to w y p o w ia d a się p ie rw szy - t ł u m a c z y Z d z i s ł a w K o n i e c z y ń s k i. Z w ią zek m u si się u s ta w ia ć tro c h ę a se k u ra c y jn ie, żeby je d n ą b itw ą n ie p rz e g ra ć c ałej w o jn y. O d w o ł a n i e d y r e k t o r a n i e r o z w i ą z a ł o a n i j e d n e g o p r o b l e m u, p r z e d k t ó r y m s t o i p r z e d s i ę b i o r s t w o. W r ę c z p r z e c i w n i e : n a d O T L - e m z a w i s ł a g r o ź b a l i k w i d a c j i. T e n w n i o s e k d y r e k t o r a r e g i o n a l n e g o n i e z o s t a ł c o p r a w d a w D y r e k c j i G e n e r a l n e j d o t y c h c z a s p r z y j ę t y, a l e d o k o ń c a n i e w i a d o - m o, j a k s p r a w y s i ę p o t o c z ą. N a sze s ta r a n ia id ą w ty m k ie ru n k u, aby nie doszło do lik w id a c ji zak ła d u w sen sie fizy czn y m - p rz y chodzi w te d y lik w id a to r i zało g a idzie n a b r u k - m ó w i R y s z a r d M i s i e k p e ł n i ą c y o b o w i ą z k i d y r e k t o r a O T L - u ( d o t y c h c z a s o w y d y r e k t o r t e c h n i c z n y ). S p ra w a je s t o ty le sk o m p lik o w a n a, że L asy są in n ą je d n o s tk ą n iż p rz e d się b io r s tw a p a ń stw o w e. To je s t m a ją te k S k a rb u P a ń s tw a i n ie m a n a d z isiaj p rzepisó w, k tó re u m o żliw iły b y p rz e p ro w a d z e n ie p ry w a ty z a c ji. T a k i e p r z e p i s y d o p i e r o p o w s t a j ą. Z d z i s ł a w K o n i e c z y ń s k i j e s t c z ł o n k i e m M i ę d z y r e s o r t o w e g o Z e s p o ł u d o S p r a w R e s t r u k t u r y z a c j i i P r y w a t y z a c j i, k t ó r y o p r a c o w u j e z a s a d y p r y w a t y z a c j i p r z e d s i ę b i o r s t w t a k i c h j a k O T L. Z a k ł a d m u s i a ł b y j e d n a k d o t r w a ć d o c z a s u, k i e d y p r y w a t y z a c j a b ę d z i e m o ż l i w a. J a k i e m a s z a n s e? R y s z a r d M i s i e k p o d k r e ś l a, ż e p r z e d s i ę b i o r s t w o n i e m a ż a d n y c h z o b o w i ą z a ń z e w n ę t r z n y c h, w s z y s t k i e z a l e g ł o ś c i w o b e c b u d ż e t u r e g u l u j e n a b i e ż ą c o, m a c o p r a w d a s t r a t ę, a l e j e s t o n a s t o s u n k o w o n i e w i e l k a - w y n o s i o k o ł o m i n z ł. P r o b l e m t k w i w b r a k u z a m ó w i e ń n a p r o d u k c j ę i u s ł u g i. D y r e k t o r j e d n a k n i e w y k l u c z a, ż e b i l a n s z a k ł a d u n a k o n i e c r o k u m o ż e b y ć d o d a t n i. N a k o n i e c w y p a d a ł o b y o d p o w i e d z i e ć n a p y t a n i e, o d k t ó r e g o u c h y l i ł s i ę d y r e k t o r r e g i o n a l n y L a s ó w P a ń s t w o w y c h. J a k n a l e ż y o c e n i ć t r z y l e t n i o k r e s d y r e k t o r o w a n i a W o j c i e c h a L e m a n i k a? R y s z a r d M i s i e k t w i e r d z i, ż e k o n c e p c j a r e s t r u k t u r y z a c j i, k t ó r ą o b r a ł d o t y c h c z a s o w y d y r e k t o r b y ł a s ł u s z n a. Z z a k ła d u tra n s p o rto w e g o s ta liś m y się je d n o s tk ą te c h n icz n ą, w y k o n u ją c ą u s łu g i n a rzecz lasó w. P ro d u k u je m y te ż u rz ą d z en ia le śn e. T r a n s p o r t d r e w n a p r z e s t a ł b y ć o p ł a c a l n y d l a z a k ł a d u i t r z e b a b y ł o s z u k a ć i n n y c h ź r ó d e ł d o c h o d u. W t e j k w e s t i i p o d o b n e z d a n i e m a j ą t e ż z w i ą z k o w c y. O n i j e d n a k k r y t y k u j ą d y r e k t o r a L e m a n i k a z a z a a n g a ż o w a n i e s i ę w p r o d u k c j ę u r z ą d z e ń d o p r a c y w l e s i e. U r z ą d z e ń t y c h n i k t n i e c h c e, b o n a d l e ś n i c t w a n i e m a j ą p i e n i ę d z y. Z d a n i e m Z d z i s ł a w a K o - n i e c z y ń s k i e g o d y r e k t o r p o w i n i e n t o p r z e w i d z i e ć, a n i e s u g e r o w a ć s i ę p o p a r c i e m i o b i e t n i c a m i D y r e k c j i G e n e r a l n e j : D y re k c ja G ener a ln a p o p ie ra ła k o n cep cję d y re k to r a L e m a n ik a, a le ty lk o w m o w ie. To ta k i u n ik k u rtu a z y jn y. J a k się p odczas w iz y ty z jad ło d o b ry o biad, to trz e b a b y ło dobry m sło w em p o d ziękow a ć. T y m c z a s e m z a k ł a d u t r z y m y w a n y j e s t p r a k t y c z n i e p r z e z d z i e s i ę c i o o s o b o w ą b r y g a d ę p r a c u j ą c ą p r z y u s u w a n i u p o g o r z e l i s k w K u ź n i R a c i b o r s k i e j. P o d s t a w o w y z a r z u t S o l i d a r n o ś c i w o b e c o d w o ł a n e g o d y r e k t o r a d o t y c z y j e d n a k s t w o r z e n i a o d e r w a n e g o o d r z e c z y w i s t o ś c i b i z - n e s - p l a n u. O T L w w a l c e o p r z e t r w a n i e m u s i s i ę n i e w ą t p l i w i e d o s t o s o w a ć d o r z e c z y w i s t o ś c i. N a j g o r s z e, ż e t a r z e c z y w i s t o ś ć c i ą g l e s i ę z m i e n i a, (rap)

8 G.J. 8 ROZRYWKA Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. Finał Dziewczyny Sierpnia za nami! W sobotę ( r) w D om u K o le ja rz a o d b y ł się fin a ł D ziew czy n y S ie rp n ia. W c z a s i e d y s k o t e k i j a r o c i ń s k a m ł o d z i e ż t r z y r a z y m o g ł a o g l ą d a ć : A g n ieszk ę G ó ra l czyk, M ałg o rza tę J e la k, B eatę K ru p ę, A n n ę O le jn ik i D orotę S z y m a ń sk ą - k t ó r e w t y m m i e s i ą c u u b i e g a ł y s i ę o t y t u ł D z i e w c z y n y S i e r p n i a. P i e r w s z y r a z d z i e w c z y n y p o c z u ł y c o t o t r e m a, k i e d y i c h z d j ę c i a p o j a w i ł y s i ę w g a z e c i e. R o d z i n a, z n a j o m i, k o l e ż a n k i, k o l e d z y... - d o s ł o w n i e w s z y s c y (! ) j e o g l ą d a l i i k o m e n t o w a l i. A l e t a t r e m a b y ł a n i c z y m w p o r ó w n a n i u z u c z u c i e m, j a k i e t o w a r z y s z y ł o i m w c z a s i e f i n a ł u. Ł a t w o s i ę m ó w i - p r z e j d z i e s z s i ę w r y t m m u z y k i, c o ś p o w i e s z, b ę d z i e s z s i ę u ś m i e c h a ć i j u ż! D o p i e r o k i e d y s t o i s i ę n a ś r o d k u, t r z ę s ą s i ę n o g i, n i e m o ż n a p r z e ł k n ą ć ś l i n y, a u ś m i e c h j e s t j a k i ś t a k i n i e n a t u r a l n y, p o z n a j e s i ę c o t o z n a c z y. N o i t e n t ł u m l u d z i, k t ó r z y t a k d z i w n i e p a t r z ą... N a s z c z ę ś c i e t r e m a s z y b k o m i j a, p o t e m j e s t j u ż t y l k o r a d o ś ć, z a d o w o l e n i e i p e w n o ś ć s i e b i e. T y m r a z e m d z i e w c z y n o m ł a t w i e j b y ł o d o b r z e z a p r e z e n t o w a ć s i ę p r z e d p u b l i c z n o ś c i ą, g d y ż w s z y s t k i e ( z a w y j ą t k i e m G o ś k i ) o d p o c z ą t k u s i e r p n i a p r z y g o t o w u j ą s i ę d o p o k a z u m o d y, k t ó r y m a s i ę o d b y ć w p a ź d z i e r n i k u. W r e s z c i e k i e d y p o d l i c z o n e z o s t a ł y g ł o s y p u b l i c z n o ś c i d z i e w c z y - Dorota Szym ańska - Dziewczyna Sierpnia fot. R. Kaźrnierczak n y z a p r e z e n t o w a ł y s i ę o s t a t n i r a z. P o t e m n a s t ą p i ł a c h w i l a n a j b a r d z i e j o c z e k i w a n a - o g ł o s z e n i e w e r d y k t u. D ziew czyną S ie rp n ia, w y b ra n ą p rzez re d a k c y jn e ju r y, z o sta ła DOROTA SZYM AŃSKA, n a to m ia s t D ziew czy n ą P u b liczności - ANNA OLEJNIK. D o r o t a o t r z y m a ł a : z e s t a w k o s m e t y k ó w f i r m y C o n s t a n c e C A R R O L L i k s i ą ż k ę : D o s k o n a ł y m a k i j a ż, o r a z w i z y t ę w s a l o n i e k o s m e t y c z n y m I z a b e l i B o r k i e w i c z - W ę g ł o w s k i e j. N a g r o d ą d l a A n k i j e s t b e z p ł a t n a w i z y t a w g a b i n e c i e k o s m e t y c z n y m B a r b a r y K o r n a s - T o m a s z e w s k i e j. O p r ó c z t e g o w s z y s t k i e d z i e w c z y n y d o s t a ł y m i e s i ę c z n ą w e j ś c i ó w k ę d o d y s k o t e k i w D o m u K o l e j a r z a, c i e n i e d o p o w i e k u f u n d o w a n e p r z e z f i r m ę O S K z P o z n a n i a, k w i a t y i p a m i ą t k o w e d y p l o m y. A l e n i e t y l k o d z i e w c z y n y o t r z y m a ł y u p o m i n k i - s z c z ę ś c i e m i e l i t e ż K a ro lin a Nie- A n n a Olejnik - D ziewczyna Publiczności fot. R. Kaźrnierczak d z ie lsk a i J a c e k G ład czak, k t ó r z y b r a l i u d z i a ł w g ł o s o w a n i u n a D z i e w c z y n ę P u b l i c z n o ś c i i w y g r a l i b o n y p i e n i ę ż n e w a r t o ś c i 5 0 t y s. z ł, k t ó r e m o g l i w y k o r z y s t a ć w k a w i a r e n c e P o d s e m a f o r e m. N a j c i e k a w s z e b y ł o t o, ż e z a n i m w y l o s o w a n o k u p o n y K a r o l i n y i J a c k a, l o s p a d ł n a d w ó c h c h ł o p c ó w, k t ó r z y j e d n a k n i e z d e c y d o w a l i s i ę w e j ś ć n a s c e n ę, b y o d e b r a ć n a g r o d ę. C i e k a w e d l a c z e g o, b a l i s i ę, c z y m o ż e w s t y d z i l i? P r z e c i e ż n i e c o t y d z i e ń t r a f i a s i ę t a k a o k a z ja. G d y e m o c j e o p a d ł y, p o r o z m a w i a ł a m z d z i e w c z y n a m i... Było świetnie, ale na początku m iałyśm y straszną tremę. Potem było ju ż super! - z g o d n i e s t w i e r d z i ł y w s z y s t k i e d z i e w c z y n y. I publiczność była bardziej kulturalna niż zw y kle. Nie było tyle gwizdów, podkładania nóg, popychania, czy podnoszenia spódnic. To jest też chyba zasługa ochrony. D w i e z d z i e w c z y n b y ł y b a r d z i e j p o d e k s c y t o w a n e n i ż i n n e. A n k a O le jn ik s z a l o n a s z e s n a s t o l a t k a z J a r o c i n a - t o w ł a ś n i e j ą w y b r a ł o n a j s u r o w s z e j u r y - p u b l i c z n o ś ć. Muszę przyznać, że gdy usłyszałam, że zostałam D ziewczyną Publiczności byłam w szoku! Moi znajom i chyba też. Ale bardzo się cieszę. D o ro ta S z y m a ń sk a D z i e w c z y n a S i e r p n i a - z a n i m z d e c y d o w a ł a s i ę w z i ą ć u d z i a ł w D z i e w c z y n i e M i e s i ą c a d ł u g o s i ę z a s t a n a w i a ł a... Cały czas nie byłam, pew na czy wystartow ać w tym konkursie, po prostu się bałam. A ż w końcu moje zdjęcie pojawiło się w gazecie... Interesuję się modą. Gdy byłam mała, to z koleżanką przebierałyśm y się, ona m alow ała mnie, a ja ją i chodziłyśm y sobie przed lustrem. Zawsze m arzyłam o tym, żeby choć raz tak wystąpić, by choć ra z poczuć się gw iazdą. N o c ó ż, D o r o c i e s i ę u d a ł o. G r a t u l u j e m y! A le, a le - dziew czy n y, czy w y w iecie, że n a sz k o n k u rs tr w a ju ż PÓ Ł ROKU?! T a k, ta k - to je s t m a ły ju b ile u sz! W t y m c z a s i e w D z i e w c z y n i e M i e s i ą c a s t a r t o w a ł o 2 6 d z i e w c z y n. C z t e r n a ś c i e z n i c h c a ł y c z a s u t r z y m u j e z n a m i k o n t a k t ( o b e c n i e p r z y g o t o w u j ą s i ę d o p a ź d z i e r n i k o w e g o p o k a z u m o d y ). N a j m ł o d s z a k a n d y d a t k a m a 14 l a t, n a j s t a r s z a 2 5. W ś r ó d n i c h s ą p a n n y, m ę ż a t k i i m ł o d e m a m y. D z i e w c z y n y r ó ż n i ą s i ę n i e t y l k o w i e k i e m, s t a n e m c y w i l n y m, a l e r ó w n i e ż w z r o s t e m - n a j n i ż s z a m a c m, a n a j w y ż s z a c m! W s z y s t k i e c e c h u j e r a d o ś ć, o p t y m i z m i c h ę ć p r z e ż y c i a c z e g o ś n o w e g o. J e s z c z e s i ę n i e z d a r z y ł o, ż e b y k t ó r a ś z d z i e w c z y n b y ł a n i e z a d o w o l o n a z t e g o, ż e w z i ę ł a u d z i a ł w D z i e w c z y n i e M i e s i ą c a. W s z y s t k i e z g o d n i e p o t w i e r d z a j ą, ż e t o W SPANIAŁA ZABAWA! Co j e n a jb a rd z ie j zaskoczyło? - Nie m yślałam, że ten konkurs prow adzą tak młode osoby. Spodziewałam się zupełnie kogoś innego. - Mnie najbardziej zaskoczyło to, że trzeba będzie się zaprezentować przed tylom a ludźm i! Poza tym jestem zdziw iona, że tak wielu ludzi przychodzi popatrzeć na dziew czyny biorące udział w Dziewczynie M iesiąca. Co im się n ie podobało? - W trakcie fin a łu publiczność nie zaw sze zachowuje się kulturalnie. B ardzo nieprzyjem ne są docinki lub poszturchiwania. Chciałabym, żeby kiedyś ktoś taki sam Żerków Strażacka Orkiestra Dęta zaprasza P o l i k w i d a c j i K o m b i n a t u P a ń s t w o w y c h G o s p o d a r s t w R o ln y c h w R a s z e w a c h z a w i e s i ł a d z i a ła l n o ś ć Z a k ł a d o w a O r k i e s t r a D ę t a. P o z o s t a ł s p r z ę t, i n s t r u m e n t y i o s o b y c h ę t n e d o g r a n i a. Z i n i c j a t y w y b u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y w Ż e r k o w i e, p o k i l k u r o z m o w a c h z t y m c z a s o w y m z a r z ą d c ą G R S P w R a s z e w a c h, c a ł o ś ć p r z e k a z a n o M ie j s k o : G m i n n e m u O ś r o d k o w i K u l t u r y w Ż e r k o w i e. Z e s p ó ł, p o d n a z w ą " S t r a ż a c k a O r k i e s t r a D ę t a, w z n o w i d z i a ł a l n o ś ć p r z y M G O K w Ż e r k o w i e, p o d p a t r o n a t e m O S P. P r o w a d z e n i e m o r k i e s t r y o r a z n a u k ą g r y n a i n s t r u m e n t a c h z a j m i e s i ę d o t y c h c z a s o w y k a p e l m i s t r z J e r z y N o w a c k i. W s z y s tk i c h z a i n t e r e s o w a n y c h g r ą, z a r ó w n o b y ł y c h c z ł o n k ó w o r k i e s t r y, j a k i n o w y c h k a n d y d a t ó w, p r o s i s i ę o k o n t a k t z M G O K ( D o m S t r a ż a k a, t e l. 183). (rkk) stanął na n aszym miejscu i poczuł ja k to jest. A co im się n a jb a rd z ie j podob ało? - N a j b a r d z i e j p o d o b a ł a m i s i ę s e s j a z d j ę c i o w a. B y ł o s u p e r! C z u ł a m s i ę j a k g w i a z d a. K t o ś z r o b i ł m i m a k i j a ż, i n n a o s o b a f r y z u r ę. C a ł y c z a s s i ę p r z e b i e r a ł a m, z m i e n i a ł a m d o d a t k i i r e k w i z y t y - t o b y ł o to! - Według m nie najfajniejsze było spotkanie poprzedzające finał, gdy przygotow yw ałyśm y układy choreograficzne. Okazało się wtedy, że jesteśmy garbate, krzywe i chodzimy ja k kaczki. Nigdy nie zw racałam na to uwagi - teraz się pilnuję. - Tutaj poznałam mnóstwo ludzi, mam wiele nowych koleżanek. Mimo, że byłyśm y ryw alkam i, to w finale wszystkie sobie pomagałyśm y, podtrzym yw ałyśm y na duchu. I c o? C z y n i e w a r t o p r z e ż y ć c z e g o ś t a k i e g o? W D ziew czynie M iesiąca s ta rto w a ć m oże k ażd a z w a s - w B iu rz e O głoszeń czekam y n a zgłoszenia! Z o k a z j i n a s z e g o j u b i l e u s z u c h c i e l i b y ś m y o g ł o s i ć k o n k u r s. W ś r ó d o s ó b, k t ó r e n a p i s z ą j a k i e d z i e w c z y n y s ą f i n a l i s t k a m i D z i e w c z y n y M i e s i ą c a r o z l o s u j e m y t r z y d w u o s o b o w e z a p r o s z e n i a n a o r g a n i z o w a n y p r z e z G. J. i D K p o k a z m o d y. O d p o w i e d z i ( w y ł ą c z n i e n a k a r t k a c h p o c z t o w y c h ) z a w i e r a j ą c e i m i ę i n a z w i s k o d z i e w c z y n y, o r a z m i e s i ą c, w k t ó r y m w y g r a ł a, n a l e ż y p r z e s y ł a ć n a a d r e s B i u r a O g ł o s z e ń ( R y n e k, R a t u s z ) d o r. N i e z a p o m n i j c i e n a k l e i ć k u p o n u k o n k u r s o w e g o! A gnieszka Pilarczyk Dziewczyna Miesiąca KUPON Andrzej Sobocki g o sp o d arstw o rolne Łukaszew o Jaraczewo, tel. 7 kwalifikowany materiał siewny pszenica A lm a ri 310 tys. z ł/q pszenżyto P resto 290 ty s. z ł/q żyto Dańkowskie Złote 270 tys. z ł/q S to p ie ń k w a lifik a c ji e lita k la s a I (f 32:. V 9 3 )

9 Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. OGŁOSZENIA G.J. 9 Zarząd Gminy Nowe Miasto n/wartą działając na podstawie Uchwal Rady Gminy z dnia 19 maja 1993 r. i czerwca 1993 r. określających zasady zbywania i cenę sprzedaży akcji Z.Z. Herbapol S.A. w Klęce zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że przystępuje do sprzedaży akcji w/w Spółki. Do sprzedaży dopuszczonych zostało 100% akcji Spółki. /. zastrzeżeniem, że rezerwuje się dla pracowników Z.Z. Herbapol" S.A. w Klęce taką ilość akcji nieodpłatnych i po cenach preferencyjnych, jaka będzie wynikała z uregulowań prawa powszechnego obowiązującego w okresie 12 miesięcy od dnia 15 czerwca 1993 r. Kapitał akcyjny Zakładów Zielarskich..Herbapol" S.A. w Klęce wynosi min /! i dzieli się na akcji wartości 1 min zl Cena sprzedaży jednej akcji ustalona została w wysokości 1 min zł. Szczegółowe informacje dotyczące w/w Spółki oraz trybu i warunków sprzedaży akcji otrzymać można w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście n/wartą w godzinach urzędowych i w Kancelarii Konsultingowo-Prawnej BUSINESS-EXPERT w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 6, tel , , fax Zainteresowani nabyciem akcji mogą zgłaszać zamówienia na akcje do dnia 30 września vv Urzędzie Gminy. Zarząd Gminy Nowe Miasto n/wartą Zarząd Gminy Nowe Miasto n/wartą działając na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 o prywatyzacji przedsiębiorstw Państwowych (D z.u. N r 51 poz. 298) oraz U chw ał Rady Gminy w Now ym M ieście n/w artą z dnia 19 maja 1993 r. i 15 czerwca 1993 r. określających zasady zbywania akcji Z.Z. Herbapol S.A. w Klęce ogłasza niniejszym zaproszenie do rokowań dla wszystkich uprawnionych i zainteresowanych zakupem pakietu akcji (nie mniej niż *0% akcji i nie więcej niż 70% kapitału akcyjnego) / M J H e r b a p o l Klęka s.a L Z a k ł a d y Z ie la rs k ie H e r b a p o l" s.a. w K lę c e Szczegółowe informacje dotyczące w /w Spółki (w tym prospekt informacyjny) oraz trybu i warunków Przeprowadzenia rokowań i zakupu akcji uzyskać można w Kancelarii Konsultingowo-Prawnej B U S IN E S S - E X P E R T w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 6 w godzinach w dni robocze, tel , , fax Oferty dotyczące przystąpienia do rokowań składać można do dnia 30 września w Kancelarii Konsultingowo-Prawnej B U S IN E S S -E X P E R T " w Poznaniu. Zarząd Gminy Now e Miasto zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert przystąpienia do r kowań, ale nie będzie zobowiązany do rozpatrzenia ofert otrzymywanych po terminie wyznaczonym, jak równie.- prawo do odstąpienia lub przerwania negocjacji bez ponoszenia konsekwencji finansowych i prawnych. Zarząd Gminy _ Nowe Miasto n/wartą

10 G.J. 10 KULTURA N r 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. Gorączka dyskotekowej nocy... D ł u g o D o m K o l e j a r z a b y ł n i e w y k o r z y s t a n y. W r e s z c i e w k w i e t n i u f i r m a N i g h t R i d e r z a c z ę ł a o r g a n i z o w a ć t a m d y s k o t e k i. P r z e z t r z y m i e s i ą c e j a r o c i ń s k a m ł o d z i e ż ś w i e t n i e s i ę b a w i ł a. J e d n a k p o d k o n i e c c z e r w c a w y g a s ł a u m o w a z a w a r t a m i ę d z y O S K P o z n a ń, a N i g h t R i d e r. O b i e s t r o n y n i e p o t r a f i ł y s i ę d o g a d a ć i u m o w y n i e p r z e d ł u ż o n o. P e s y m i s t o m w y d a w a ł o s i ę, ż e z n ó w w J a r o c i n e n i e b ę d z i e g d z i e s i ę b a w i ć. S t a ł o s i ę j e d n a k i n a c z e j. W D K t a k j a k d a w n i e j o d b y w a ł y s i ę d y s k o t e k i, z t ą r ó ż n i c ą, ż e f i r m ę N i g h t R i d e r z a s t ą p i ł o D i s c o M e t r o p o l i s e. N a d a l z w o l e n n i c y m u z y k i d i s c o m o g l i b a w i ć s i ę i t a ń c z y ć d o r a n a. N i e w s z y s c y b y l i z a d o w o l e n i, d l a t e g o f a n ó w N i g h t R i d e r a u c i e s z y ł a i n f o r m a c j a, ż e t a f i r m a z n ó w b ę d z i e o r g a n i z o w a ć d y s k o t e k i. T y m r a z e m w c a f e k l u b i e P o l o n i a. N IG H T R ID E R W i e l k i e o t w a r c i e w n o w y m m i e j s c u ś c i ą g n ę ł o t ł u m y l u d z i - p r z e c i e ż w s t ę p b y ł w o l n y. R a d o ś ć n i e t r w a ł a j e d n a k d ł u g o... O k a z a ł o s i ę, ż e m i e j s c e, w k t ó r y m o d b y w a j ą s i ę d y s k o t e k i n i e j e s t p o ł o ż o n e z b y t s z c z ę ś l i w i e. G ł o ś n a m u z y k a w y d o s t a j e s i ę n a z e w n ą t r z, p r z e s z k a d z a j ą c m i e s z k a ń c o m r y n k u. P o z a t y m p o d p i t a m ł o d z i e ż r o b i n a u l i c y w i e l e z a m i e s z a n i a. A p r z e c i e ż t u ż o b o k z n a j d u j e s i ę k o ś c i ó ł. P r o b o s z c z p a r a f i i Ś w. M a r c i n a, k s. J e r z y K u n - k e l, r o z k ł a d a r ę c e. D zwonią do mnie ludzie i proszą żebym coś zrobił, ale co ja mogę zrobić. Nie mam nic przeciwko dyskotece - jeżeli m łodzi ludzie chcą się w ten sposób bawić, to niech się bawią, ale niech nie przeszkadzają innym. Gdyby na ulicy nie było słychać m uzyki, młodzież nie chodziłaby pijana i nie rozrabiała... P r o b o s z c z w y s t o s o w a ł d o b u r m i s t r z a p i s m o, w k t ó r y m z w r ó c i ł u w a g ę n a n i e p r z e s t r z e g a n i e u s t a w y o w y c h o w a n i u w t r z e ź w o ś c i i p r z e c i w d z i a ł a n i u a l o h o l i z m o w i. B a r d z o r o z ż a l o n a j e s t r o d z i n a, k t ó r a m i e s z k a n a d c a f e k l u b e m P o l o n i a. N am chodzi o spokój. M ieszkają tu m ale dzieci i 83 - letnia babcia, która potrzebuje spokoju. M amy ubikację piętro niżej, ale tarn jest strach iść. Zięć raz oszedl, to nie mógł się wydostać. atego babcia nie uchodzi na dół, ko załatw ia się w wiaderko, ikoteka nie m a zbyt wielu ubi- racji, więc ci podpici chłopcy załatwiają się pod. naszym i drzwiam i, a kto to będ;ńa sprzątał?m y, bo kto inny. Mieli r as zabudować, wyciszyć, ale niedługo będziemy się wyprowadzać, więc po co? U l i c a p r z y k t ó r e j z n a j d u j e s i ę d y s k o t e k a n i e j e s t n a j b e z p i e c z n i e j s z a, g d y w N i g h t R i d e r b a w i s i ę m ł o d z i e ż. M o ż n a s i ę n a t k n ą ć n a p o d p i t y c h m ł o d z i e n i a s z k ó w r o b i ą c y c h h a ł a s i z a m i e s z a n i e. Mnie leż denerwują pijani chłopcy - p o w i e d z i a ł m i M a c ie j C z a b a ń s k i, p r z e d s t a w i c i e l N i g h t R i d e r. Barek nie jest mój. Zresztą w czasie dyskoteki sprzedawana jest tu tylko najdroższa wódka, na którą niewielu stać. Większość z nich przynosi alkohol ze sobą i popija gdzieś na m urku. A co ja mogę zrobić? Przecież nie podejdę do nich i nie wezmę im alkoholu. Od tego jest ktoś inny. Już kilka osób m a zakaz wstępu do naszej dyskoteki, bo narozrabiały. Ludzie m u szą się przyzw yczaić, że m a być porządek, ale nie wszystko m ożna zrobić od razu. Jeśli ktoś dw a razy przyjdzie na dyskotekę i nie wejdzie, to za trzecim razem ju ż m u się nie będzie chciało. Młodzież rozrabia, są skargi, ale nie zauw ażyłem jeszcze interwencji ze strony Straży Miejskiej. S k a r g i, k t ó r e w p ł y n ę ł y d o b u r m i s t r z a i S t r a ż y M i e j s k i e j s p r a w i ł y, ż e w s t r z y m a n o d z i a ł a l n o ś ć d y s k o t e k i. D o s z ł o d o s p o t k a n i a b u r m i s t r z a i p r z e d s t a w i c i e l a S t r a ż y M i e j s k i e j z W o j c i e c h e m B o j k o o r a z M a c i e j e m C z a b a ń s k i m. N a s p o t k a n i u u z g o d n i o n o, ż e a b y t a d y s k o t e k a m o g ł a d o b r z e f u n k c j o n o w a ć m u s i b y ć z w i ę k s z o n a l i c z b a u b i k a c j i, a w e j ś c i e n a d r u g i e p i ę t r o p o w i n n o b y ć o d g r o d z o n e i w y g ł u - s z o n e. D r z w i w e j ś c i o w e d y s k o t e k i m a j ą b y ć d o d a t k o w o w y g ł u s z o n e g r u b ą k o t a r ą, z r o b i o n a m a b y ć s z a t n i a. P r z y d r z w i a c h d o l n y c h s t a ć b ę d ą o c h r o n i a r z e. P o z a t y m N i g h t R i d e r z o b o w i ą z a ł o s i ę p o k a ż d e j d y s k o t e c e s p r z ą t a ć u l i c ę. T o wszystko jest ju ż robione - p o w i e d z i a ł m i M a c i e j C z a b a ń s k i - tylko m am y problem z odgrodzeniem wejścia na drugie piętro. Stolarz dw a dni czekał, żeby to zrobić, ale sąsiad z góry groził, że weźmie siekierę i je rozwali. Skoro ta dyskoteka robi tyle zła, to niech zrobi coś dobrego. Zobowiązaliśm y się, w raz z p. Bojko, że raz w miesiącu dochód z całej im prezy i barku będziemy oddawać na rzecz szpitala. D O M K O L E J A R Z A T u t a j d y s k o t e k i o d b y w a j ą s i ę tylko w s o b o t ę. Do tej pory o r ganizow ała je firm a Disco M e t ropolise. N i e s t e t y nie cieszyła się ona zbyt w ielką popularnością. N a r z e k a n o n a s ł a b e o ś w i e t l e n i e, d i s c - j o c k e y a, n a g r a n i a. O d d w ó c h t y g o d n i o r g a n i z a c j ą d y s k o t e k z a j ą ł s i ę R o m a n G ł o w a c k i z K r o t o s z y n a. J e s t z n a c z n i e l e p i e j. N a w e t z a g o ż a l i f a n i N i g h t R a i d e r a p r z y c h o d z ą d o D o m u K o l e j a r z a s i ę p o b a w i ć. D y r e k t o r k a D K, B a r b a r a Ś c i g a c z, d o s k o n a l e z d a j e s o b i e s p r a w ę z t e g o, ż e N i g h t R i d e r m a j u ż s w o i c h l u d z i. Mnie to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, zm u sza d o lepszej pracy. Przecież sala cafe klubu Polonia nie jest w stanie pomieścić wszystkich, którzy chcieliby się zabawić, a ja dysponuję w iększą salą. K to nie dostanie się do Night R idera, przychodzi do DK. K ażdy może wybrać. Najw ażniejsze jest to, by młodzież się dobrze bawiła. D y s k o t e k a n i e j e s t j e d y n ą f o r m ą d z i a ł a l n o ś c i, j a k ą z a j m u j e s i ę D K. D z i a ł a t u K l u b A n o n i m o w e g o A l k o h o l i k a, k t ó r y p r z e j ą ł r e m o n t o w a n e o b e c n i e p o m i e s z c z e n i e p o b y ł e j b i b l i o t e c e ( o p ł a c a n e p r z e z b u r m i s t r z a ). O p i e k ę n a d n i m i s p r a w u j e Z O Z. R a z w t y g o d n i u s p o t y k a j ą s i ę t e ż s e n i o r z y. O p r ó c z t e g o p r ó b y m a j ą m ł o d e z e s p o ł y, m. i n V i s i o n i L i m p o p p o O N e i l. C o j a k i ś c z a s o d b y w a j ą s i ę t e ż k o n c e r t y r o c k o w e. P o z a t y m o d p o c z ą t k u s i e r p n i a z b i e r a j ą s i ę t u d z i e w c z y n y, k t ó r e c h c ą n a u c z y ć s i ę ł a d n i e c h o d z i ć i j u ż n i e b a w e m w e z m ą u d z i a ł w p o k a z i e m o d y o r g a n i z o w a n y m p r z e z G J i D K. D z i e j e s i ę w i e l e, a c o n a j d z i w n i e j s z e - p a n i d y r e k t o r n i e m a p o d p i s a n e j u m o w y o p r a c ę i c a ł y c z a s n i e d o s t a j e p e n s j i. P o p r o s t u p r a c u j e s p o ł e c z n i e. Pom aga m i w tym kilka osób, które podobnie ja k ja chcą, aby w DK coś się działo. Robią to zupełnie bezinteresownie. Często przychodzą ot tak, żeby pogadać i pośm iać się p rzy kawie. To dzięki nim ten dom kultury funkcjonuje. Naivet ochroniarze, którzy ze względów fin a n sowych odeszli do Night Rider, odwiedzają DK. N i e s t e t y d z i a ł a l n o ś ć k r ę p u j e p r z e d s i ę b i o r s t w o O S K z P o z n a n i a, k t ó r e c h c e c z e r p a ć z D K j a k n a j w i ę k s z e k o r z y ś c i b e z ż a d n y c h i n w e s t y c j i. B u d y n e k w y m a g a r e m o n t u - d a c h p r z e c i e k a, g a r d e r o b y s ą z a l a n e, a e l e w a c j a p r a w i e ż a d n a. N i e m o ż l i w e j e s t p r o w a d z e n i e t a k i e j d z i a ł a l n o ś c i n a d ł u ż s z ą m e t ę. J e d e n z p r a c o w n i k ó w o c h r o n y s t w i e r d z i ł, ż e p a n o w i e z O S K z u p e ł n i e n i e z n a j ą s i ę n a t y m, c o r o b i ą. Nic nie inwestują, a chcą mieć z tego nie wiadomo jakie zyski. Sądzę, że jeśli dłużej taki stan rzeczy będzie się u trzym ywał, to ten dom kultury przestanie istnieć. A wątpię, żeby zn a lazł się ktoś tak "szalony" i odd any tej pracy ja k p. Ścigacz, bo kto chciałby pracować w takich (czyli żadnych) warunkach. S k ą d s i ę w z i ę ł o O S K? Z w i ą z k i Z a w o d o w e p o d p i s a ł y z d y r e k c j ą P K P p o r o z u m i e n i e, n a m o c y k t ó r e g o m i a ł y o n e p r z e j ą ć d o m y k u l t u r y i k u l t u r ę p r o p a g o w a ć. S p e c j a l n i e d o t y c h c e l ó w u t w o r z o n o p r z e d s i ę b i o r s t w o O S K. Jesteśmy zm uszeni do prowadzenia działalności gospodarczej, aby z otrzymanych zysków utrzym yw ać dom y kultury. - p o w i e d z i a ł m i R o m u a l d W o j c i e c h o w s k i, p r z e d s t a - i w i c i e l f i r m y O S K z P o z n a n i a. Jest to olbrzym ie zadanie! Dlatego w łaśnie zajm,ujemy s i ę sprząta- niem, ochroną obiektów itp. Zdaję sobie sprawę z tego, że w DK przecieka dach, ale skąd m am y wziąć na to pieniądze? - Trzeba w DK organizować takie im prezy, które przyniosą pieniądze. Przecież m usim y zapłacić za prąd, opał, zatrudnić palacza. To są olbrzymie pieniądze. Istnieje jednak jeszcze grupa ludzi, którym kulturo jest bliska chcą ją ratować, nie patrząc na to, że niedojadają. Do takich ludzi należy p. ŚcigacZ; i przedsiębiorstwo OSK. Środowisko należy obudzić! Jaką widzą i przyszłość tego domu? - c z a r n f y jeśli społeczeństwo będzie tak dalej postępować. D y s k o t e k a, d y s k o t e k a... Niby w s z y s t k o j e s t w p o r z ą d k u, a je d - i n a k t a k n i e j e s t. J O K n i e o r g a n i z u j e d y s k o t e k o d r o k u - n i e m a o d ' p o w i e d n i e j s a l i d o p r o w a d z e n i a t e g o t y p u i m p r e z. P o z a t y m u t r u d n i a t o p r a c ę c a ł o r o c z n ą J O K - U- W i e l e z a j ę ć o d b y w a s i ę w p ią te k» s o b o t ę i n i e d z i e l ę. O r g a n i z o w a n e s ą t u t a k ż e k o n c e r t y i i n n e ii*1' p r e z y, j a s n e j e s t, ż e w t e d y w h a l l 11 n i e m o g ą o d b y w a ć s i ę d y s k o t e k i - M i m o ż e N i g h t R i d e r c i e s z y s i? p o p u l a r n o ś c i ą, o b a w i a m s i ę, że d ł u g o w c a f e k l u b i e P o l o n i a ni z o s t a n i e. A D o m K o l e j a r z a? - j e ś l 1 n a d a l o p i e k ę n a d t y m d o m e n 1 s p r a w o w a ć b ę d z i e f i r m a O S K z P o z n a n i a, t o n i c z n i e g o n ie b ę d z i e. Czy n ie b y ło b y le p iej g d y b y D K p rz e ję ło m ia s to i skom u n a liz o w ało go? M i a ł y j u ż m i e j ' s e e w s t ę p n e r o z m o w y B a r b a r y Ś c i g a c z, z B o g d a n e m H a r e n d a f ' c z y k i e m o e w e n t u a l n e j w s p ó ł p r a ' c y J O K - u i D K. Już dw a lata te fflv proponow aliśm y DK pomoc i współpracę - p o w i e d z i a ł m i d y r e ' k t o r J O K - u, B o g d a n H a r e n d a i* ' c z y k, ale nie spotkało się to zjakty kolwiek odpowiedzią ze strony Kolei. Wydaje m i się, że powinno dojść do spotkania Z arządu MiaS- ta, przedstawicieli PKP, fírmv OSK, pścig a cz i JOK - iem. Trze- b a porozmawiać. M am ju ż przy' gotowany projekt, ja k ta współ- praca mogłaby wyglądać. M a i11 n a d z i e j ę, ż e n i e b a w e m d o j d z i e d t a k i e g o s p o t k a n i a i D o m K o l e j a r z 3 b ę d z i e w r e s z c i e w p e ł n i w y k o r z y s ' t a n y. A g n i e s z k a P i l a r c z y k n a jn o w sze m o d ele, n a jn iż sze ceny za gotów kę i na raty p o leca * S A T B A * Jarocin, ul. Do Zdroju 18, tel (395/ 931

11 Nr 37 (155) 17 września 1993 r. PROBLEMY WSPOŁCZESNOSCI G.J. 11 Jarocińskie śmieci W j e d n y m z p o p r z e d n ic h n u m e r ó w G.J. ro z p o c z ę liś m y c y k l a r t y k u ł ó w m a ją c y c h n a c e lu z a p o z n a n ie m ie s z k a ń c ó w Z ie m i J a r o c i ń s k i e j z p r o b le m a m i s k ł a d o w a n i a i t r a n s p o r t u n ie c z y s to ś c i s ta ł y c h. P r z e d s t a w i a j ą c w ó w c z a s k r ó t k i e r e l a c j e z s y t u a c j i n a g m in n y c h w y s y p i s k a c h n ie s p o s ó b b y ło n ie p o m in ą ć k ilz b y w a n i e m s i ę o d p a d ó w, a f i r m a E l t r a n s, k t ó r e j j e s t w ł a ś c i c i e l e m, p o z o s t a j e w c i ą ż o t w a r t a n a n o w e o f e r t y. W J a r o c i n i e E l t r a n s o b s ł u g u j e, w o d s t ę p a c h d w u t y g o d n i o w y c h, p o s e s j i p r y w a t n y c h, a t a k ż e w y w o z i n i e c z y s t o ś c i z n i e k t ó i / c h k o n t e n e r ó w o s i e d l o w y c h i z a k ł a d o w y c h. N a ż y c z e n i e k l i e n t a f i r m a m o ż e r ó w n i e ż d o d a t k o w o p o d s t a - P A P IE R I T E K T U R A 2 0 % O D P A D Y RE: E S Z T O W E SZKŁO M E T A L 3 % T W O R Z Y W A S Z T U C Z N E O D P A D Y i T E K S T Y L IA 6 % O R G A N IC Z N E 3 4 % Struktura odpadów w przeciętnym gospodarstwie domowym k u is t o t n y c h s p r a w, k tó r e, m a m y n a d z i e ję, w y j d ą p r z y b liż s z e j p r e z e n t a c j i k a ż d e j z g m in. P r z e d m io te m d z is ie j s z e j b ę d z ie J a r o c i n. J a r o c i ń s k i e w y s y p i s k o, b ę d ą c e p o d n a d z o r e m K o m u n a l n e g o Z a k ł a d u B u d ż e t o w e g o, w z a s a d z i e p o w i n n o s ł u ż y ć z a r ó w n o m i a s t u, j a k i c a ł e j g m i n i e. J e d n a k w t y m d r u g i m p r z y p a d k u s p r a w a w y g l ą d a n i e c o i n a c z e j. O s o b y, k t ó r e s p o z a m i a s t a w e w ł a s n y m z a k r e s i e p r z y w o ż ą t u ś m i e c i m o ż n a p o l i c z y ć n a p a l c a c h o b u r ą k. W g m i n i e, p o z a n i e l i c z n y m i p r z y p a d k a m i, n i e f u n k c j o n u j e i c h z o r g a n i z o w a n y w y w ó z, a p o s z c z e g ó ln e s o łe c tw a h ie p r z e j a w i a j ą z a i n t e r e s o w a n ia je g o e w e n t u a l n y m W p ro w a d z e n ie m. W t y m m i e j s c u n a l e ż y z a z n a c z y ć, ż e W i e s ł a w R y b k a s k ł a d a ł j u ż n i e k t ó r y m s o ł e c t w o m p r o p o z y c j ę r o z w i ą z a n i a p r o b l e m u z p o w i ć k o n t e n e r w p r z y p a d k u p r a c b u d o w l a n y c h ( n p. r o z b i ó r k i ), c z y i n n e g o z a p o t r z e b o w a n i a. W s u m i e o d c i ą ż a o n a m i a s t o z m e t r ó w s z e ś c i e n n y c h, c o s t a n o w i o k. 5 0 % c a ł e j o b j ę t o ś c i ś m i e c i t r a f i a j ą c y c h n a w y s y p i s k o w c i ą g u k a ż d e g o m i e s i ą c a. P o z o s t a ł e 5 0 % r o z k ł a d a s i ę m n i e j w i ę c e j r ó w n o n a t r a n s p o r t S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j i z a k ł a d ó w p r o d u k c y j n y c h. J e ż e l i c h o d z i o s p ó ł d z i e l n i ę, t o i l o ś ć w y w o ż o n y c h ś m i e c i w a h a s i ę w g r a n i c y m 3 i z d e c y d o w a n a i c h w i ę k s z o ś ć p o c h o d z i z k o n t e n e r ó w o s i e d l o w y c h. P o z o s t a ł ą c z ę ś ć s t a n o w i ą n i e c z y s t o ś c i z k u b ł ó w m. i n. z u l i c y ś w. D u c h a, c z y A l. N i e p o d l e g ł o ś c i. N a t o m i a s t z a k ł a d y w w i ę k s z o ś c i d y s p o n u j ą w e w n ę t r z n y m t r a n s p o r t e m o d p a d ó w p o p r o d u k c y j n y c h. T e, k t ó r e g o n i e m a j ą, m o g ą Taki właśnie kompaktor rozpocznie pracę na ruysypisku najpóźniej do 30.1X br. s k o r z y s t a ć z o f e r t y u s ł u g o w e j E l t r a n s u. P o m i m o d o b r e j o r g a n i z a c j i w y w o z u, w m i e ś c i e z d a r z a j ą s i ę o s o b y z u p e ł n i e n i e z a i n t e r e s o w a n e t y m, a b y ś m i e c i z i c h d o m o s t w t r a f i a ł y n a m i e j s c e d o t e g o c e l u p r z e z n a c z o n e, c z y l i n a w y s y p i s k o. O s o b y t e w o l ą l o k o w a ć f u n d u s z e w n i e c o i n n y s p o s ó b n i ż w w y w ó z n i e c z y s t o ś c i, d l a t e g o p o z b y w a j ą s i ę t y c h o s t a t n i c h n a w ł a s n ą r ę k ę, c o o c z y w i ś c i e w c h o d z i w k o l i z j ę z e ś r o d o w i s k i e m n a t u. ^ l n y m. C h o d z i t u p r z e d e w s z y s t k i m o w ł a ś c i c i e l i p o s e s j i p r y w a t n y c h, b o, j a k w i a d o m o, w b l o k a c h, c z y k a m i e n i c a c h, o p ł a t a z a s k ł a d o w a n i e o d p a d ó w j e s t w l i c z a n a w c z y n s z. M ó w i ą c o r z e c z a c h, k t ó r e n i e p o w i n n y m i e ć m i e j s c a, n a l e ż y t e ż p o r u s z y ć s p r a w ę p o z b y w a n i a s i ę ś m i e c i p r z e z p e r s o n e l n i e k t ó r y c h s k l e p ó w, z w ł a s z c z a z o k o l i c S t a r e g o M i a s t a. C o p r a w d a, w i ę k s z o ś ć t y c h p l a c ó w e k j e s t p r z y p i s a n a d o o k r e ś l o n y c h k o n t e n e r ó w i o c z y w i ś c i e z a t o p ł a c i, j e d n a k n i e c z y s t o ś c i t r a f i a j ą t e ż d o k o s z y u s y t u o w a n y c h n a p r z y k ł a d n a r y n k u. J e s t t o d z i a ł a n i e d e l i k a t n i e m ó w i ą c n i e u c z c i w e. K o s z e w z a i s t n i a ł e j s y t u a c j i m u s z ą b y ć o p r ó ż n i a n e c z ę ś c i e j, n o a z a t ę p r z y j e m n o ś ć p ł a c i m i a s t o. P r a c o w n i c y z a j m u j ą c y s i ę w y w o z e m o d p a d ó w c z ę s t o t e ż s p o t y k a j ą s i ę z t y m, ż e ś m i e c i r o z s y p a n e s ą w o k ó ł k o s z y l u b n a w e t c a ł e k o s z e b y w a j ą p r z e w r ó c o n e. Ś w i a d o m e d z i a ł a n i e w t e j k w e s t i i m o ż n a s k w i t o w a ć t w i e r d z e n i e m, ż e p o p r o s t u w i e l u o s o b o m b r a k u j e d o b r e g o w y c h o w a n i a. P i s a ć m o ż n a d u ż o, a i t a k m e n t a l n o ś c i l u d z k i e j s i ę n i e z m i e n i... W n a j b l i ż s z y m c z a s i e n a s t ą p i k i l k a i s t o t n y c h u d o g o d n i e ń w s p r a w a c h u t r z y m a n i a c z y s t o ś c i w m i e ś c i e. P o j a w i ł y s i ę n p. n o w e, b l a s z a n e k o s z e, k t ó r e z a d a r m o u s t a w i ł a i b ę d? ' e j e s z c z e u s t a w i a ć g o s t y ń s k a f i r m a I n t e r M E D S. C. P o z a t y m z a p a d ł a w r e s z c i e d e c y z j a o k u p n i e k o m p a k t o r a. M a o n z a s t ą p i ć w y s ł u ż o n y i j u ż n i e n a j n o w o c z e ś n i e j s z y s p r z ę t p r a c u j ą c y n a w y s y p i s k u. J e g o z a d a n i e m j e s t z a g ę s z c z a n i e h a ł d ś m i e c i n a w e t d o 1 / 4 i c h p i e r w o t n e j w y s o k o ś c i. K o m p a k t o r z o s t a ł z a k u p i o n y n a r a t y, a c z ę ś ć t e j i n w e s t y c j i p o k r y j e u r z ą d w o j e w ó d z k i. W ł a d z e m i a s t a d a j ą t e ż p i e n i ą d z e n a n o w e p o j e m n i k i n a ś m i e c i. B ę d ą o n e s p r z e d a w a n e n a r a t y c h ę t n y m o s o b o m, w p i e r w s z e j k o l e j n o ś c i t y m, k t ó r z y n i e p o s i a d a j ą i c h w o g ó l e. B y ć m o ż e p o z y t y w n i e z o s t a n i e r o z p a t r z o n y w n i o s e k W. R y b k i o p r z e j ę c i e w y s y p i s k a. J a k j u ż i n f o r m o w a l i ś m y, j e s t o n z a i n t e r e s o w a n y p r z e p r o w a d z a n i e m s e g r e g a c j i ś m i e c i i o d z y s k i w a n i e m s u r o w c ó w w t ó r n y c h z o d p a d ó w p a p i e r n i c z y c h, w ł ó k i e n n i c z y c h, t w o r z y w s z t u c z n y c h, g u m y, s k ó r y s z k ł a o r a z z ł o m u. S ł o w e m E v - r o p a w J a r o c i n i e, t y l k o k i t d y...? M ic h a ł J a s i ty ' è?.' Ir Jarocińskie wysypisko fot. M. Jasik KOTŁY C. O. olejowe i gazowe firm: polskiej - ZGM Zębiec, niemieckich - Viessman, Bruns włoskiej-niemieckiej - Ferrołi, szwedzko-niemieckiej - Electro-Oil montaż - sprzedaż Przedsiębiorstwo Urządzeń Grzewczych»OL-GAZ« Jarocin, ul. Zaciszna 1 tel od 7.30 do lub tel. Ostrów Wlkp (f 400/ R /93 )

12 ,G.J. 12 UBEZPIECZENIA Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. PZU - fron tem do k lien ta N a l i ś c i e d o m o w y c h w y d a t k ó w u b e z p i e c z e n i a z a j m u j ą j e d n o z d a l s z y c h m i e j s c. W e d ł u g G ł ó w n e g o U r z ę d u S t a t y s t y c z n e g o p r z e c i ę t n y P o l a k w y d a j e n a u b e z p i e c z e n i a o k. 1,5 % r o c z n y c h z a r o b k ó w. D z i s i a j n i e b r a k u j e f i r m u b e z p i e c z e n i o w y c h. O b e c n i e d z i a ł a i c h w P o l s c e 2 5. J e d n a k p r y m a t w ś r ó d n i c h n i e z m i e n n i e n a l e ż y d o P Z U S. A. i P Z U Ż y c i e S. A., w k t ó r y c h u b e z p i e c z a s i ę 8 5 p r o c e n t s p o ł e c z e ń s t w a, a i c h u d z i a ł w o g ó l n e j w i e l k o ś c i z e b r a n y c h s k ł a d e k w y n i ó s ł w p i e r w s z y m p ó ł r o c z u b r. 7 7,6 % P Z U i s t n i e j e o d l a t. I n s p e k t o r a t w J a r o c i n i e d z i a ł a n a t o m i a s t o d r o k u. Z j e g o d y r e k t o r e m, J e r z y m S u sz czyńsk im r o z m a w i a ł e m n a t e m a t d z i a ł a l n o ś c i z a k ł a d u i u b e z p i e c z e ń. N a s z i n s p e k t o r a t r a z e m z k r o t o s z y ń s k i m p o d w z g l ę d e m l i c z b y z a w i e r a n y c h u m ó w z a j m u j e w w o j e w ó d z t w i e k a l i s k i m t r z e c i e m i e j s c e. O b e j m u j e c z t e r y g m i n y w a m i a s t a, c z y l i r e g i o n Z i e m i J. o c i ń s k i e j b e z N o w e g o M i a s t a. O e c n i e z a t r u d n i a m y 1 5 p r a c o w n i ń w i 1 3 p o ś r e d n i k ó w. N a t o - ;n u s t w c c d y m k r a j u P Z U z a t r u d n i a 1 4 t y s. o s ó b - m ó w i d y r S u s z - y ń s k i. W J a r o c i n i e n a j c z ę ś c i e j z a w i e r a s i ę u m o w y o u b e z p i e c z e n i a c h k o m u n i k a c y j n y c h ( O C i a u t o c a s - c o ), n a s t ę p n i e u b e z p i e c z e n i a o b o w i ą z k o w e b u d y n k ó w i o d p o w i e d z i a l n o ś c i c y w i l n e j r o l n i k ó w, k o l e j n e m i e j s c a z a j m u j ą u b e z p i e c z e n i a m i e s z k a ń i o d n i e s z c z ę ś l i w y c h w y p a d k ó w. O g ó l n i e u b e z p i e c z e n i a d z i e l ą s i ę n a o b o w ią zk o w e i d o b ro w o l n e. T e p i e r w s z e d o t y c z ą k i e r o w c ó w i r o l n i k ó w, k t ó r z y p o s i a d a j ą g o s p o d a r s t w a p o w y ż e j 1 h a. T e r m i n y p ł a c e n i a s k ł a d e k w t y m w y p a d k u s ą u s t a l a n e o d g ó r n i e p r z e z m i n i s t r a f i n a n s ó w. S k ł a d k i w t y c h u b e z p i e c z e n i a c h s ą n i ż s z e z p o w o d u i c h m a s o w o ś c i, p o z a t y m t r z e b a o s o b i ś c i e z g ł o s i ć s i ę d o P Z U. U b e z p i e c z e n i a d o b r o w o l n e m o ż n a z a w i e r a ć w k a ż d e j c h w i l i i t e r m i n y p ł a c e n i a s k ł a d e k u s t a l a z a k ł a d. U m o w ę m o ż n a p o d p i s a ć w s i e d z i b i e z a k ł a d u l u b p u n k t a c h p r z y j m o w a n i a u b e z p i e c z e ń, k t ó r y c h n a t e r e n i e o b j ę t y m d z i a ł a n i e m j a r o c i ń s k i e g o i n s p e k t o r a t u j e s t 7. W k o ń c u w c e l u z a w a r c i a u m o w y m o ż e n a s o d w i e d z i ć a g e n t. Z p e w n o ś c i ą z n a c z n y m u ł a t w i e n i e m d l a k l i e n t ó w j e s t m o ż l i w o ś ć z a ł a t w i e n i a w s z e l k i c h f o r m a l n o ś c i w d o m u. M o ż e s i ę j e d n a k z d a r z y ć, ż e p o ś r e d n i k n i e d o t r z e n a c z a s. W t a k i m p r z y p a d k u w c e l u z a p ł a c e n i a k o l e j n e j r a t y, b ą d ź p r z e d ł u ż e n i a u b e z p i e c z e n i a n a l e ż y s k o n t a k t o w a ć s i ę z i n s p e k t o r a t e m o s o b i ś c i e l u b t e l e f o n i c z n i e. U b e z p i e c z e n i a a u t o c a s c o i m i e s z k a ń m o ż n a p ł a c i ć n a c z t e r y r a t y. T r z e b a j e d n a k b a r d z o p r z e s t r z e g a ć t e r m i n u p ł a c e n i a r a t, p o n i e w a ż w r a z i e j e g o n i e d o t r z y m a n i a u m o w a w y g a s a. S t a j e s i ę o n a n i e a k t u a l n a r ó w n i e ż p o u p ł y w i e r o k u o d t e r m i n u j e j z a w a r c i a. W a r t o d o k ł a d n i e z a p o z n a ć s i ę z o g ó l n y m i w a r u n k a m i u m o w y, a p r z e z t o z a o s z c z ę d z i ć s o b i e e w e n t u a l n y c h k ł o p o t ó w, p o n i e w a ż d a n y p r z e p i s m o ż e b y ć r ó ż n i e i n t e r p r e t o w a n y p r z e z u b e z p i e c z y c i e l a i k l i e n t a. P o d s t a w o w ą z a s a d ą w u b e z p i e c z e n i a c h, t a k j a k i w k a ż d e j i n n e j d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j, j e s t o p ł a c a l n o ś ć. O z n a c z a t o, ż e s k ł a d k i m u s z ą p o k r y ć k o s z t y o d s z k o d o w a ń. W P Z U j e s t t a k a z a s a d a, ż e p o s z c z e g ó l n e k a t e g o r i e u b e z p i e c z e ń m u s z ą s i ę s a m o f i n a n s o w a ć. N i e j e s t e ś m y i n s t y t u c j ą c h a r y t a t y w n ą - m ó w i d y r e k t o r. S k ł a d k i k l i e n t ó w r o z c h o d z ą s i ę w w i e l u k i e r u n k a c h. W b i e ż ą c y m r o k u w s k a l i k r a j u, w k o s z t a c h P Z U, w y p ł a c o n e u b e z p i e c z o n y m o d s z k o d o w a n i a s t a n o w i ł y 3 2 %, k o s z t y a k w i z y c j i i a d m i n i s t r a c j i o k. 1 0 %. F u n d u s z R e z e r w o w y, z k t ó r e g o p o b i e r a s i ę p i e n i ą d z e, j e ś l i w r a z i e j a k i e g o ś k a t a k l i z m u p o w s t a n i e d e f i c y t i s k ł a d k i n i e p o k r y j ą k o s z t ó w ś w i a d c z e ń i u b e z p i e c z e ń, p o c h ł a n i a o k. 4 0 % s k ł a d e k. 13 p r o c e n t w I k w a r t a l e b r. p o c h ł o n ę ł y k o s z t y r e a s e k u r a c j i w z a c h o d n i e j f i r m i e u b e z p i e c z e n i o w e j, k t ó r a c z ę ś ć r y z y k a b i e r z e n a s i e b i e. T a k w ię c P Z U te ż się u b e z p ie cza. I s t n i e j e r ó w n i e ż m o ż l i w o ś ć u l o k o w a n i a p i e n i ę d z y w b a n k u a b y p r a c o w a ł y n a s i e b i e, w ó w c z a s t e z a r o b i o n e d o k ł a d a s i ę d o p u l i o d ł o ż o n e j n a o d s z k o d o w a n i a. W y s o k o ś ć s k ł a d k i z m i e n i a s i ę c o r o k u. Z a l e ż y t o o d t z w. s z k o d o - w o ś c i w r o k u p o p r z e d n i m, c z y l i l i c z b y w y p a d k ó w i i c h k o s z t ó w. D o t e g o d o c h o d z i j e s z c z e i n f l a c j a. W u b e z p i e c z e n i a c h k o m u n i k a c y j n y c h s k ł a d k i m a j ą i n n ą w y s o k o ś ć w r ó ż n y c h w o j e w ó d z t w a c h. W o j e w ó d z t w a p o d w z g l ę d e m l i c z b y w y p a d k ó w s a m o c h o d o w y c h s ą p o d z i e l o n e n a 8 s t r e f r e g i o n a l n y c h. N a s z e w o j e w ó d z t w o z n a j d u j e s i ę n a 5 m i e j s c u. D z i ę k i t e m u n a s i k i e r o w c y p ł a c ą s k ł a d k i o 5 1 p r o c e n t m n i e j s z e, n i ż c i z w o j e w ó d z t w a w a r s z a w s k i e g o, g d z i e w y p a d k ó w j e s t n a j w i ę c e j i t o k w a l i f i k u j e j e d o 8 g r u p y. W p r z y p a d k u u b e z p i e c z e ń a u t o c a s c o P Z U w p r o w a d z i ł d o d a t k o w e w y m a g a n i a u b e z p i e c z e n i o w e. I t a k p o j a z d o w a r t o ś c i d o m i n z ł m u s i p o s i a d a ć j e d n o z a b e z p i e c z e n i e, o d d o m i n d w a, a p o w y ż e j t e j k w o t y t r z y. Z a b e z p ie c z e n ia m i ja k i e h o n o ru je P Z U są: o z n a k o w a n ie sam o c h o d u, b lo k a d a s k rz y n i b ie g ó w i a u to a la r m. W z w i ą z k u z t y m, i ż n a j c z ę ś c i e j g i n ą d r o g i e s a m o c h o d y P Z U w p r o w a d z i ł o z a s a d ę, ż e w s a m o c h o d a c h o w a r t o ś c i p o w y ż e j p ó ł m i l i a r d a u d z i a ł w ł a s n y k l i e n t a w y n o s i 2 0 p r o c e n t. O z n a c z a t o, ż e k i e r o w c a, k t ó r y u b e z p i e c z y ł s w ó j s a m o c h ó d n a 1 m l d z ł, w p r z y p a d k u j e g o k r a d z i e ż y, o t r z y m a o d s z k o d o w a n i e w w y s o k o ś c i m i n. T a k i e o b w a r o w a n i e m a s k ł o n i ć p o s i a d a c z y d r o g i c h a u t d o w i ę k s z e j t r o s k i o n i e, a z a k ł a d o c h r o n i ć p r z e d n a d m i e r n y m i s t r a t a m i. O s z u s t w a s a m o c h o d o w e s ą n a j w i ę k s z ą p l a g ą d l a w i ę k s z o ś c i u b e z p i e c z a l n i. W J a r o c i n i e t a k i e o s z u s t w a n i e z d a r z a j ą s i ę t a k c z ę s t o. P Z U S. A. z a w a r ł o u m o w ę z f i r m ą R u t k o w s k i e g o, k t ó r y j e s t n a j b a r d z i e j z n a n y m p o s z u k i w a c z e m z a g i n i o n y c h s a m o c h o d ó w, z a s i ę g j e g o d z i a ł a n i a o b e j m u j e c a ł ą E u r o p ę. N a t o m i a s t w o d d z i a l e o k r ę g o w y m w Ł o d z i, p o d k t ó r y p o d l e g a i n s p e k t o r a t w J a r o c i n i e, s t w o r z o n o s p e c j a l n y w y d z i a ł d o w a l k i z p r z e s t ę p c z o ś c i ą u b e z p i e c z e n i o w ą w y p o s a ż o n y w p r o f e s j o n a l n y s p r z ę t. O c z y w i ś c i e o s z u s t w a z d a r z a j ą s i ę n i e t y l k o w p r z y p a d k u s a m o c h o d ó w, m a j ą o n e m i e j s c e r ó w n i e ż w i n n y c h g r u p a c h u b e z p i e c z e ń. C z ę s t o m a j ą m i e j s c e p r o t e s t y k l i e n t ó w, k t ó r z y u b e z p i e c z y l i, n p. s a m o c h ó d n a p e w n ą s u m ę, a p o j e g o k r a d z i e ż y l u b z n i s z c z e n i u P Z U w y p ł a c i ł o m n i e j s z ą w a r t o ś ć. J a k w y j a ś n i ł t o d y r e k t o r j e s t t o b ł ą d w w y c e n i e t e g o s a m o c h o d u, b o j e ś l i p r z y k ł a d o w o n o w y m a l u c h z o s t a n i e w y c e n i o n y n a m i n z ł t o j e s t t o e w i d e n t n a p o m y ł k a i j e g o w ł a ś c i c i e l n i e p o w i n i e n l i c z y ć n a t o, ż e t e s t o m i l i o n ó w o t r z y m a. M o ż e j e d y n i e o t r z y m a ć z w r o t c z ę ś c i s k ł a d k i, k t ó r ą z a p ł a c i ł. T o s a m o d o t y c z y b u d y n k ó w. Z a k ł a d p r o p o n u j e w s z y s t k i e k l a s y c z n e u b e z p i e c z e n i a, m o ż n a u b e z p i e c z y ć m a j ą t e k, z d r o w i e, ż y c i e, a l e n i e u b e z p i e c z y m y s i ę n p. p r z e d w y ł y s i e n i e m, c h o ć b y n a s z e w ł o s y b y ł y n i e w i a d o m o j a k c e n n e, a t a k ż e n i e d o s t a n i e m y o d s z k o d o w a n i a, j e ś l i n a w c z a s a c h b ę d z i e p a d a ł d e s z c z. S o l i d n a f i r m a u b e z p i e c z e n i o w a n i e p r o p o n u j e d z i w a c z n y c h f o r m u b e z p i e c z e n i a, g d y ż j e j d z i a ł a l n o ś ć o p a r t a j e s t p r z e d e w s z y s t k i m n a s t a t y s t y c e i l o g i c e. D a n e s t a t y s t y c z n e s ą b r a n e z k i l k u d z i e s i ę c i u l a t i n a i c h p o d s t a w i e o k r e ś l a s i ę o p ł a c a l n o ś ć d a n e g o u b e z p i e c z e n i a o r a z w y s o k o ś ć s k ł a d k i. W e s~ t a n u b e z p i e c z a ł a w s z y s t k o c o s i ę d a t o i d l a t e g o m u s i a ł a u p a ś ć. C z a s a m i u b e z p i e c z a s i ę n p. g lo s z n a n e j ś p i e w a c z k i, a l e u b e z p t e ' c z y c i e l e c z y n i ą t o w c e l a c h p r o m o c y j n y c h i r e k l a m o w y c h - w y j a ' ś n i a d y r e k t o r S u s z c z y ń s k i. K i l k a o s t a t n i c h, t r a g i c z n y c h w y p a d k ó w n a p e w n o s p o w o d u j e u s z c z e r b e k w b u d ż e c i e P Z U S.A * P o d c z a s p o ż a r u l a k i e r n i w f a b - r y c e m e b l i s t r a t y w y n i o s ł y o k - 1 m l d z ł i b ę d z i e t o, d o t e j p o r y n a j w i ę k s z e o d s z k o d o w a n i e 2 ; p o j e d y n c z ą s z k o d ę j a k i e m u s i w y p ł a c i ć n a s z i n s p e k t o r a t PZU > c o n i e o z n a c z a, ż e z a b r a k n i e no- t o p i e n i ę d z y. S t r a t y z o s t a n ą c a l ' k o w i c i e p o k r y t e z e s k ł a d e k r ia u b e z p i e c z e n i a p o ż a r o w e. N i c d a - w n y w y p a d e k a u t o b u s u M P K r ó w n i e ż m i l i a r d o w e s t r a t y, a f e p o n o s i j e o d d z i a ł w P o z n a ń *# g d z i e b y ł a u b e z p i e c z o n a f e r a l n 0 Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: D l a r o l n i k ó w ( p o w y ż e j 1 h a z i e m i ) : - u b e z p i e c z e n i e o b o w i ą z k o w e b u d y n k ó w, - u b e z p i e c z e n i e o d p o w i e d z i a l n o ś c i c y w i l n e j. D l a p o s i a d a c z y p o j a z d ó w m e c h a n i c z y c h : - u b e z p i e c z e n i e o d p o w i e d z i a l n o ś c i c y w i l n e j (OC). Ubezpieczenia dobrowolne: - u b e z p i e c z e n i e m i e s z k a ń, - u b e z p i e c z e n i e b u d y n k u o d o g n i a i i n n y c h z d a r z e ń l o s o w y c h, - u b e z p i e c z e n i a m i e n i a o d k r a d z i e ż y z w ł a m a n i e m i r a b u n k u, - u b e z p i e c z e n i e d o m k ó w l e t n i s k o w y c h i a l t a n o g r o d o w y c h o r a z m i e n i a r u c h o m e g o z n a j d u j ą c e g o s i ę w t y c h d o m k a c h, - u b e z p i e c z e n i e o d n a s t ę p s t w n i e s z c z ę ś l i w y c h w y p a d k ó w, - u b e z p i e c z e n i e o d p o w i e d z i a l n o ś c i c y w i l n e j o s ó b, d l a k t ó r y c h n i e j e s t o n o o b o w i ą z k o w e, - u b e z p i e c z e n i e d z i e n n e g o ś w i a d c z e n i a s z p i t a l n e g o, - u b e z p i e c z e n i e a u t o - c a s c o (AC), m o ż l i w o ś ć p ł a c e n i a s k ł a d k i w c z t e r e c h r a t a c h, - u b e z p i e c z e n i e m i e n i a r u c h o m e g o d l a r o l n i k ó w, - u b e z p i e c z e n i e a u t o - c a s c o w r u c h u z a g r a n i c z n y m, - u b e z p i e c z e n i e k o s z t ó w l e c z e n i a z a g r a n i c ą.

13 Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. UBEZPIECZENIA G.J. 13 ciężarówka Volvo. PZU nie ponosi natomiast żadnych strat zw iązanych z w ypadkiem w ZPOW, ponieważ za kła d ten nie ubezpieczał się u nas - m ów i dyrektor. P r z e d r o k i e m P Z U b y ł o M o n o p o l i s t ą i n i e c i e s z y ł o s i ę n a j l e p s z ą o p i n i ą w ś r ó d l u d n o ś c i. D z iś m a m y d o c z y n i e n i a z d o ś ć d u ż y m r y n k i e m u b e z p i e c z y c i e l i. W z w i ą z k u z t y m t r z e b a w a l c z y ć w i. P Z U z n a j d u j e s i ę w t z w. n i e b i e s k i e j s i e c i s z p i t a l i. W k r ó t c e p l a n u j e s i ę w p r o w a d z e n i e u b e z p i e c z e n i a t o w a r u w t r a n s p o r c i e m i ę d z y n a r o d o w y m, n a r a z i e j e d y n i e w s a m o c h o d o w y m. W ś r ó d o s t r e j k o n - PZU S.A. Inspektorat w Jarocinie podaje do w iadom ości m iejsca i godziny otw arcia p u n któ w zlo k a lizo w a n y ch poza siedzibą inspektoratu, w k tó ry c h m ożna zaw ierać um ow y ubezpieczeniow e. Ja ro c in : u l. S t a s z i c a 1 6, t e l , c z y n n e o d p o n. d o p i ą t k u w g o d z i w s o b o t y o d d o u l. K w i a t o w a 3 3, t e l , c z y n n e o d p o n. d o p i ą t k u w g o d z i w s o b o t y o d d o o s. K o n s t y t u c j i 3 M a j a 3 5 / 4 2, c z y n n e o d p o n. d o p i ą t k u w g o d z i w s o b o t y o d d o W itaszyce: B i u r o S o ł e c k i e, u l. L e ś n a 1, c z y n n e o d p o n. d o p i ą t k u w g o d z Jaraczew o : B a n k S p ó ł d z i e l c z y, c z y n n e o d w t o r k u d o c z w a r t k u w g o d z K o tlin : U r z ą d G m i n y, c z y n n e o d w t o r k u d o p i ą t k u w g o d z Ż erk ó w : U r z ą d M i a s t a i G m i n y c z y n n y o d p o n. d o p i ą t k u w g o d z k l i e n t a. P Z U z o s t a ł o z m u s z o n e d o w p r o w a d z e n i a s z e r e g u U d o g o d n i e ń i u ł a t w i e ń w z a ł a t w i a n i u u b e z p i e c z e ń i u z y s k i w a n i u o d s z k o d o w a ń. W u b e z p i e c z e n i a c h k o m u n i k a c y j n y c h z a w a r ł o U m o w ę z w y b r a n y m i w a r s z t a t a m i s a m o c h o d o w y m i i s a m o r e g u - U je n a l e ż n o ś ć z a n a p r a w ę u s z k o d z o n e g o s a m o c h o d u. K l i e n t d o s t a r c z a g o j e d y n i e i o d b i e r a n a b a w i o n y, n i e m a r t w i ą c s i ę o p i e n i ą d z e. P o z a t y m z a k ł a d w y p ł a c a s ^ i a d c z e n i e o d n i e s z c z ę ś l i w e g o ^ P a d k u z a r a z p o o k a z a n i u s W i a d c z e n i a k o m i s j i l e k a r s k i e j, ^ s z c z ę d z a j ą c k l i e n t o w i d ł u g o - ^ W a łe j p r o c e d u r y. P o d o b n i e d z i e je s i ę w o d s z k o d o w a n i a c h z a k u r e n c j i P Z U n a d a l j e s t n a j w i ę k s z y m u b e z p i e c z y c i e l e m w k r a j u, c h o ć i t e n z a k ł a d d o t k n ę ł a r e c e s j a n a r y n k u u b e z p i e c z e ń. Z y s k f i n a n s o w y b r u t t o b y ł w I k w a r t a l e o 3 7,6 % n i ż s z y n i ż w r o k u u b i e g ł y m. K o n k u r e n c j a o k a z u j e s i ę d l a z a k ł a d u z d r o w a, i j a k u w a ż a d y r S u s z - c z y ń s k i, powoduje elastyczność w działaniu, dostosowanie się do ry n k u przez zm ianę ogólnych C z y te ln ik u, p o t e n c ja l n y k l i e n c ie P Z U S.A : ~ zawsze czytaj ogólne warunki ubezpieczenia, pozwoli to uniknąć nieporozumień i przykrych sytuacji, ' w razie płacenia rat pamiętaj o ich terminach, tym bardziej, że zakład pisemnie o nich zawiadamia, ' pamiętaj o upływie terminu umowy, aby podpisać nową, W RAZIE WSZELKICH NIEJASNOŚCI, PYTAJ! M i e s z k a n i a. I n s p e k t o r a t w y p ł a c a ^ l e ż n o ś ć j u ż n a z a j u t r z p o o s z a - c W a n i u w y s o k o ś c i p o n i e s i o n y c h sf r a t. W p r o w a d z o n o u b e z p i e c z e -!*le k o m u n i k a c y j n e z a g r a n i c ą U b e z p i e c z e n i e k o s z t ó w l e c z e n i a p o d r ó ż n y c h h o s p i t a l i z o w a - j ^ c h z a g r a n i c ą. Z a k ł a d p ł a c i z a e c z e n i e, n a t o m i a s t i n n i u b e z p i e - c i e l e z w r a c a j ą k o s z t y k l i e n t o - w arunków ubezpieczenia i wysokości składki. Ubezpieczenie traktujem y jako towar, który trzeba sprzedać. W ychodzim y do ludzi. Jeżeli społeczeństwo jest biedne i m y m usim y się do tego dostosować. P io tr C h m u ra

14 G.J. 14 PRZYRODA Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. T r o c h ę W s i e r p n i u u b i e g ł e g o r o k u, w n u m e r z e 1 00 G a z e t y, o p u b l i k o w a l i ś m y m a t e r i a ł d o t y c z ą c y z a n i e c z y s z c z a n i a i f a t a l n e g o s t a n u z b i o r n i k a w o d n e g o p o ł o ż o n e g o w J a r o c i n i e p r z y u l. E s t - k o w s k i e g o. D z iś j u ż m o ż e m y s t w i e r d z ić, ż e s t a n t e g o s t a w u p o p r a w i ł s ię i i s t n i e j e n a d z i e j a, i ż b ę d z i e s ł u ż y ł m i e s z k a ń c o m m i a s t a, k t ó r z y p r a k t y c z n i e p o z b a w i e n i s ą w ó d o t w a r t y c h. W i d o c z n e s ą ś l a d y p o g ł ę b i e n i a z b i o r n i k a, u s u n i ę c i a z a ś m i e - c e ń, a n a w e t d o k o n a n i a n a s a d z e ń n a p r z y l e g a j ą c y c h n i e u ż y t k a c h. D z ię k i k o r z y s t n y m o p a d o m a t m o s f e r y c z n y m, p r z e k o p a n i u i o c z y s z c z e n i u r o w u z a s i l a j ą c e g o z d e c y d o w a n i e p o d n i ó s ł s i ę p o z i o m w o d y. Z n i k ł y n i e p r z y j e m n e z a p a c h y, a w r a z z n i m i o b a w a p r z e d p o g a r s z a j ą c y m i s i ę w a r u n k a m i z a m i e s z k a n i a. N a d a l j e d n a k b r a k u j e s y s t e m a t y c z n y c h p r a c p o r z ą d k o w y c h p o l e g a j ą c y c h n a w y k a s z a n i u c h w a s t ó w, k t ó r e z a g ł u s z y ł y n i e d a w n o p o s a d z o n e d r z e w k a. Z u z y s k a n y c h i n f o r m a c j i w i a d o m o, ż e z a p r a c e p i e l ę g n a c y j n e n a t e r e n i e p r z y l e g ł y m d o s t a w u j e s t o d p o w i e d z i a l n e L e ś n i c t w o w C ie lc z y. G dyby od w iosny ro w y były syste m a ty cznie oczyszczane, a w oda nie w y lew ała się do lasu, to nie byłoby ta k stra sz liw e j sy tu acji. W ty m ro k u je s t ju ż tro ch ę lepiej, ale n a d a l po p ra w e j s tro n ie staw u od to ró w są w idoczne ślad y w jeżd ż an ia p ry w a tn y c h w ozów asenile p ie j y n i e w i d a ć ś l a d ó w w y r z u c a n i a ś m i e c i. W y d a j e s i ę, ż e o d ś w i e ż o n e t a b l i c e i n f o r m a c y j n e P Z W j a k o ś k o r z y s t n i e o d d z i a ł y w u j ą n a p r z y b y w a j ą c y c h w t e n z a k ą t e k J a r o c i n a. P r z e p r o w a d z a n y s y s t e m a t y c z n i e o b c h ó d p r z e z S t r a ż M i e j s k ą z p e w n o ś c i ą d z i a ł a d y s c y p l i n u j ą c o. T eraz, ja k w yszlam ow ano zb io r n ik i nie m a brz y d k ich zapachów je st inaczej. W szyscy odetchnęliśm y z ulgą. W ie p a n ja k ci c za rn i ze S traży M iejskiej tu raz dziennie przychodzą, to z araz je s t in n y p o rz ąd ek - s t w i e r d z i ł a j e d n a z m i e s z k a n e k b u d y n k u j e d n o r o d z i n n e g o. S ą s i a d u j ą c y z ł a d n y m l a s e m i t o r a m i k o l e j o w y m i s t a w j e s t o k r e s o w o z a r y b i a n y. P r a k t y c z n i e j e s t t o p r z e c h o w a l n i a r y b, z k t ó r e j c h ę t n i e k o r z y s t a j ą w ę d k a r z e. U m o w n i e w o l n o w y ł a w i a ć d w a k a r p i e d z i e n n i e p r z e k r a c z a j ą c e s w o j ą w i e l k o ś c i ą w y m i a r y o c h r o n n e. S ą r ó w n i e ż t a c y s z c z ę ś l i w c y, k t ó r z y w o s t a t n i m s e z o n i e w y c i ą g n ę l i p o n a d 3 0 r y b. R z e c z j a s n a, ż e n i e k t ó r y c h w ę d k u j ą c y c h m o g ą d r a ż n i ć r u t y n o w e k o n t r o l e S t r a ż y O c h r o n y P r z y r o d y, a l e n i e s t e t y j e s t t o k o n i e c z n e, g d y ż c z ę ś ć z n i c h d o k o n u j e p o ł o w u ( z w ł a s z c z a m ł o d z i ) b e z w y m a g a n y c h d o k u m e n t ó w i z e z w o l e ń. W c i ą g u o s t a t n i e g o r o k u z n a c z n i e w z r o s ł a a k t y w n o ś ć c z ł o n k ó w P Z W, k t ó r z y w y k o n a l i s z e r e g p o t r z e b n y c h p r a c s p o ł e c z n y c h. S p o r o u d a ł o s i ę z r o b i ć d z i ę k i z a a n g a ż o w a n i u byśm y też c h ętn ie w y dzierżaw ili. Co do staw u p rz y ul. E stkow s- kiego to n ajg o rsze m am y ju ż c hyba z a sobą. Rok te m u w szystkie ry b y p adły a te ra z ś c i e k i ju ż p ra k t y c z n i e n i e z a g rażają - p o w i e d z i a ł S t e f a n C h y b s z p r e z e s K o l a P Z W J a r o c i n - M i a s t o. N a l e ż y o d n o t o w a ć f a k t, ż e n a O s i e d l u Ł u g i p o w s t a j e k a n a l i z a c j a d e s z c z o w a i s a n i t a r n a, k t ó r a j u ż t e r a z s p o w o d o w a ł a p e w n e o d c i ą ż e n i e ś c i e k a m i r o w ó w p r z e p ł y w o w y c h. W t y m r o k u n a n i e k t ó r y c h r y b a c h b y ł y w i d o c z n e p l a m k i. P r z y w i e z i o n o j e z e s t a w ó w h o d o w l a n y c h w P r z y g o d z i c a c h k o ł o O s t r o w a i w L u t o g n i e w i e k o ł o K r o t o s z y n a. J e s i e n i ą u b i e g ł e g o r o k u p r z e p r o w a d z o n o w a p n o w a n i e z b i o r n i k a, a p ó ź n i e j z a s t o s o w a n o ś r o d k i o d k a ż a j ą c e i a n t y b i o t y k i. W ł a ś c i w e u t r z y m a n i e a k w e n u m a n i e t y l k o z n a c z e n i e e s t e t y c z n e i e k o l o g i c z n e, a l e r ó w n i e ż p r z y n o s i o k r e ś l o n e k o r z y ś c i. W N a d l e ś n i c t w i e J a r o c i n w y j a ś n i o n o, ż e s t a w " Z d r ó j w p o b l i ż u f a b r y k i m e b l i j e s t z b i o r n i k i e m u z u p e ł n i a j ą c y m d l a s z k ó ł k i l e ś n e j, a w o d a j e s t z a b i e r a n a b e c z k o w o z a m i. D z i e r ż a w a t e g o t e r e n u m o ż e n a s t ą p i ć w p r z y s z ł o ś c i g d y ż u r u c h o m i o n e z o s t a n ą s t u d n i e g ł ę b i n o w e. M yślę, że um ow a n a dzierżaw ienie sta w u p rzy ul. E stkow skiego będzie p rzedłu ż an a poniew aż w pew n y m sensie je s t to k o rzy stne ró w n ież d la nas. P rzecież PZW m usi ja k o ś d bać o sw oje w ody - p r z e k o n u j e E d w a r d S t o n k a - k i e r o w n i k a d m i n i s t r a c y j n y n a d l e ś n i c t w a. I s t o t n i e n a t e r e n i e Z i e m i J a r o c i ń s k i e j z n a j d u j e s i ę w i e l e u r o k l i w y c h a k w e n ó w, k t ó r e s ą u ż y t k o w a n e p r z e z o s o b y p r y w a t n e. N a t o m i a s t w s a m y m m i e ś c i e n i e m a i c h z b y t w i e l e. D l a t e g o n a l e ż y c h r o n i ć t o c o s i ę j e s z c z e z a c h o w a ł o i d o c e n i ć t r u d t y c h, k t ó r z y s p o ł e c z n i e o n i e d b a j ą. Leszek B ajda Parada rekordów W s p a n ia łą p r z y g o d ę p r z e ż y ł Z b i g n i e w W o j t e c k i z s e k c ji O T L, P o ls k ie g o Z w ią z k u W ę d k a r s k ie g o w J a r o c in ie. W m ie j s c o w o ś c i K o z ie G ło w y w w o j. k o n i ń s k im z ło w ił k a r p ia o w a d z e 7,2 k g i d łu g o ś c i 75 c m. T e n p i ę k n y o k a z z o s ta ł w y c ią g n ię ty n a b r z e g p o 35 m i n u ta c h h o lu. O w s z c z ę ś c ia r z u ż y w a ł: p o ls k ie j w ę d k i te le s k o p o w e j J o g s p in, k o ło w r o tk a D a y w a, ż y łk i g łó w n e j B a y r o n S o ft 0,20, p r z y p o n ó - w k i C o r m o r á n U n iw e r s a ł 0,18. Z a p r z y n ę t ę s łu ż y ła k u k u r y d z a. Z c a łą p e w n o ś c ią s ą w ś r ó d n a s in n i ło w c y o k a z ó w : m is tr z o w ie w ę d k a r s t w a m u c h o w e g o, s p i- n i n g u s p ła w ik a, o r g a n iz a to r z y ż y c ia w ę d k a r s k i c h k lu b ó w, k ó ł i o k r ę g ó w. K a ż d y z W a s, m o ż e p o c h w a lić s ię s w o ją R y b ą ż y c i a. W y s ta r c z y p r z e s ł a ć p o d a d r e s e m r e d a k c j i G. J. (z d o p is k ie m P a r a d a r e k o r d ó w ) z d ję cie ze złow ioną ry b ą i k ró tk im o p is e m. r, Z a p r a s z a m y w s z y s t k ic h c h ę t n y c h d o w s p ó łp r a c y.. Mr Zbigniew Wojtecki i jego Ryba życia R E K IN Odnowiony staw przy ul. Estkowskiego w Jarocinie fot. Leszek Bajda z a c y j n y c h, k t ó r e w y p u s z c z a j ą ś c i e k i. R y b n i e i n a d u ż o, z r o b i ł o s i ę c h ł o d n o w i ę c m a ł o ż e r u j ą i n i e c h c ą b r a ć. D l a m n i e w a ż n e j e s t t o, ż e m a m s p o k ó j. J a k s i ę c o ś z ł o w i t o d o b r z e - w y j a ś n i a p r z e k o n y w a j ą c o s t a r s z y w ę d k a r z. M i e s z k a ń c ó w r o z r a s t a j ą c e g o s i ę o s i e d l a n i e p o k o i f a k t, ż e h a ł a s u j ą n i e k t ó r e d z i e c i r z u c a j ą c j e d n o c z e ś n i e k a m i e n i a m i d o w o d y o r a z, ż e p r z y l e g ł y d o a k w e n u t e r e n j e s t j e s z c z e m a ł o e s t e t y c z n y. P r z y b r z e g u N a d l e ś n i c t w a J a r o c i n, k t ó r e j e s t p r a w n y m w ł a ś c i c i e l e m o b i e k t u. N a j w a ż n i e j s z ą s p r a w ą j e s t d l a n a s d z i e r ż a w i e n i e w ó d l u b p o s i a d a n i e d o n i c h j a k n a j w i ę k s z e g o d o s t ę p u, a t y c h p r a k t y c z n i e w m i e ś c i e n i e m a. M o ż n a p o z a zdrościć Parzęczew ow i (gm ina Jaraczew o ), że m a ją ta k śliczne w ody, ale m y te ra z s ta ra m y się docenić to co pozostało na m iejscu. Interesu je nas rów nież zbiorn ik Z d ró j koło w ia d u k tu, k tó ry

15 Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. SPORT G.J. 15 Ze zmiennym szczęściem 50 Tour de P ologne w Ż erk ow ie Peleton 50 Tour de Pologne na ulicach Żerkowa. fot. R. Kaźrnierczak T r a s a j e d n e g o z e t a p ó w j u b i l e u s z o w e g o, 5 0 T o u r d e P o l o g n e w i o d ł a z K a l i s z a d o P o z n a n i a. T y m s p o s o b e m b a r w n y, m i ę d z y n a r o d o w y p e l e t o n t e g o r o c z n e g o w y ś c i g u n i e o m i n ą ł t a k ż e Z i e m i i J a r o c i ń s k i e j, a d o k ł a d n i e j g m i n y Ż e r k ó w. W c z w a r t e k 9 w r z e ś n i a k i l k a m i n u t p o g o d z i n i e n a ż e r k o w s k i m r y n k u, g d z i e w y z n a c z o n o j e d n ą z l o t n y c h p r e m i i n a t y m e t a p i e, p o j a w i ł a s i ę n a j p i e r w o ś m i o o s o b o w a g r u p k a u c i e k i n i e r ó w, a p r a w i e 2 m i n u t y z a n i ą p e l e t o n. J a k o p i e r w s z y l i n i ę l o t n e g o f i n i s z u p r z e j e c h a ł C z e s ł a w R a j c h z g r u p y Z ib i C a s i o C z ę s t o c h o w a, z a n i m f in i- W p ie r w s z y m s w y m m e c z u, w z n o w io n y c h p o w a k a c y jn e j p r z e r w ie r o z g r y w e k w lid z e o k r ę g o w e j, s z a c h iś c i J O K J a r o c i n p o k o n a li w w y ja z d o w y m p o je d y n k u w K a lis z u z e s p ó ł Z w ią z k u N a u c z y c ie ls tw a P o ls k ie g o 4:2. P u n k ty d l a J O K - u z d o b y li: J a n K u p r y ja ń c z y k, P a w e ł W itw ic k i, R o b e r t T o m a s z e w s k i i G a b r i e l a G o łę b ia k - w s z y s c y p o 1. S z c z e g ó ln ie w a ż n y o k a z a ł s ię p u n k t z d o b y ty p r z e z z a w o d n ic z k ę, g d y ż z d e c y d o w a ł o n o w y g r a n e j z e s p o łu. B y ł to te ż p ie r w s z y p u n k t u z y s k a n y p r z e z G a b r ie lę G o łę b ia k w j a r o c i ń s k ic h b a r w ach. N ajlep szą p a rtię rozeg rali lide - T o n ie p i r a m i d a u s t a w i o n a z z i e m n i a k ó w, a w y t w ó r n a t u r y z n a l e z i o n y p r z e z M a r c i n a M i ę k u s a z G o lin y. M a r c i n z n a l a z ł t e n o k a z n a p o l u s w o j e g o d z i a d k a. Z i e m n i a c z a n y m u t a n t p r e z e n t u j e s i ę b a r d z o o k a z a l e p r z y r ó w n a n y d o p u d e ł k a z a p a ł e k. (rr) s z o w a ł A r t u r K r z e s z o w i e c z z e s p o ł u M a z d a M o t o r V i t e s s e C z ę s t o c h o w a, a t r z e c i w Ż e r k o w i e b y ł p ó ź n i e j s z y z w y c i ę z c a c a ł e g o e t a p u M a r e k W r o n a z e k i p y M o t o - J e l c z L a s k o w i c e. T r ó j k a t a o t r z y m a s p e c j a l n e n a g r o d y u f u n d o w a n e p r z e z b u r m i s t r z a M i a s t a i G m i n y Ż e r k ó w. N a t e r e n i e g m i n y Ż e r k ó w z a s p r a w y o r g a n i z a c y j n e z w i ą z a n e z w y ś c i g i e m o d p o w i e d z i a l n i b y l i J a n G ó r a l c z y k i K r z y s z t o f K r ó l a k. O b o k p o l i c j i i s t r a ż y p o ż a r n e j o b e z p i e c z e ń s t w o d b a l i t a k ż e u c z n i o w i e s z k o ł y p o d s t a w o w e j i h a r c e r z e. (paw) r z y o b u z e s p o łó w K a z im ie r z S tr z a ła i J a n K u p r y ja ń c z y k. K a lis z a n in c o p r a w d a w g r z e p r a k ty c z n e j p o s ia d a j e d y n i e I k a t e g o r i ę s z a c h o w ą, p o d o b n ie j a k J. K u p r y ja ń c z y k, j e d n a k ż e o d l a t j e s t z n a n y m w ś w ie c ie p r o b le m is tą, c z ło n k ie m p o ls k ie j k a d r y n a r o d o w e j, s r e b r n y m m e d a lis tą M is tr z o s tw Ś w ia t a w k o m p o z y c ji s z a c h o w e j. W a ż n ą tę p a r tię r o z s tr z y g n ą ł n a s w o ją k o r z y ś ć n a s z z a w o d n ik. O to z a p is te j g ry. B ia łe : K a z im ie r z S tr z a ł a (Z N P K a lis z ) C z a r n e : J a n K u p r y ja ń c z y k ( J O K J a r o c in ) Wyzwanie d la grzybiarzy T a k i o k a z g r z y b a z o s t a ł z n a l e z i o n y p r z y d r o d z e J a r o c i n - G o s t y ń, n i e d a l e k o z a b u d o w a ń J a r o m y. J e s t t o n a j w i ę k s z a z d o b y c z p o c h o d z ą c a z g r z y b o b r a n i a, n a k t ó r e w y b r a ł s ię W o j c ie c h W a l i s z e w s k i. T r o f e u m, p r e z e n t o w a n e n a z d j ę c i u, o b o k p r z e z w ł a ś c i c i e l a w a ż y 1240 g r a m ó w, j e g o k o r z e ń m a 34 c m w o b w o d z ie, n a t o m i a s t ś r e d n i c a k a p e l u s z a w y n o s i 27 c e n t y m e t r ó w. (mj) K o l e j n y z a w ó d s p r a w i l i w n i e d z i e l ę 12 w r z e ś n i a s w o i m s y m p a t y k o m p i ł k a r z e V i c t o r i i. N a w ł a s n y m b o i s k u n i e p o t r a f i li p o k o n a ć z e s p o łu L Z S R y c h ł o c i c e r e m i s u j ą c 0:0. M e c z b y ł z a c i ę t y m w i d o w i s k i e m. G o ś c ie n i e z a w s z e g r a li z g o d n i e z p r z e p i s a m i. S ę d z i a u k a r a ł ic h t r z y k r o t n i e ż ó ł t y m i k a r t k a m i, a k i l k a m i n u t p r z e d k o ń c e m s p o t k a n i a j e d n e g o z n i c h u s u n ą ł z b o i s k a z a k o p n i ę c ie b e z p i ł k i n a p a s t n i k a V i c t o r i i L e s z k a N o w a k a. G o s p o d a r z e p r z e z p r a w i e c a ł y m e c z d o m i n o w a l i n a b o i s k u l e c z z a w o d z i ł a s k u t e c z n o ś ć. W 18 m i n u c i e g r y d o g o d n e j s y t u a c j i n a z d o b y c i e g o l a n i e w y k o r z y s t a ł M i r o s ł a w C z a j k a. T e n s a m z a w o d n i k w 26 m i n u c i e u d e r z y ł p i ł k ę g ło w ą, j e d n a k ż e z b y t w y s o k o. M i n u t ę p ó ź n i e j z d a l s z e j o d l e g ł o ś c i u d e r z y ł L e s z e k N o w a k. P i ł k a z n ó w p o s z y b o w a ł a n a d p o p r z e c z k ą. W 31 m i n u c i e N o w a k w s y t u a c j i s a m n a s a m z b r a m k a r z e m g o ś c i s t r z e l i ł w p r o s t w n i e g o. P o p r z e r w i e w 5 5 m i n u c i e p i ł k a p o s t r z a l e N o w a k a m i n ę ł a s ł u p e k. O s t a t n i ą s z a n s ę n a z m i a n ę r e z u l t a t u m i a ł w 7 2 m i n u c i e P i o t r K r z y m i ń s k i, k t ó r y g ł ó w k o w a ł p o n a d p o p r z e c z k ą. V i c t o r i a w y s t ą p i ł a w s k ł a d z i e : A.H a - r e m z a - A.C y f e r t, G.W y d u b a, L.W o j- t k o w s k i, K. O w c z a r s k i ( M.F r ą c k o - w i a k ) - D.M a c i e j e w s k i, B.W o ź n i c z k a ( R.G i e r c z y k ), P. K r z y m i ń s k i, T.M u - s i a ł e k - M.C z a j k a, L.N o w a k. W d n i u 19 w r z e ś n i a V i c t o r i a w y je - d z i e n a m e c z z e s w ą i m i e n n i c z k ą d o O s t r z e s z o w a. O b r o n a s k a n d y n a w s k a l.e 4 d5, 2.ed5 H d5, 3.Sc3 H a5, 4.d4 Gf5, 5.G d 3 G :d 3,6.H :d 3 SiB, 7.S f3 e 6,8.a 3 c6, 9.G d2 Sbd7, G e7, ll. W e l H d8, 1 2.W a d l 0-0, 1 3.S e2 W e 8, 1 4.S g 3 H c 7, 1 5.S e4 W a d 8, 16.c3 c 5, 1 7.H e 2 c d 4, 1 8.S :d 4 a 6, 1 9.S g 5 S18, 2 0.g 3 h 6, 2 1.G f4 H b 6, 2 2.S Î3 S g 6, 2 3.G c l G c 5, 2 4.h 4 h 5, 25.G g5 e5, 26.G:fl3 27.Sc2 w : d l, 2 8.W :d l e 4, 2 9.S g 5 H f5, 3 0.S e 3 G :e 3, 3 1.fe3 S e 5, 3 2.W fl H g 6, 3 3.K g 2 fb, 3 4.S h 3 S f3, 3 5.S f4 H g 4, 3 G.H c 4 + K h 7, 3 7.H Î7 W e 5, 38.W Î2 S : h 4 +, 3 9.K h 2 S Î3 +, 4 0.K g 2 h 4, 4 1.K f l h g 3, 42.W g 2 S h 4, 4 3.S d 5 H d l m a t. (p w ) r> I Æ k rk Ufy:-. Jt ; fot. M. Jasik W y n ik i m e c z y, k t ó r e o d b y ł y s i ę 12, w r z e ś n i a : V i c t o r i a J a r o c i n - L Z S R y c h ł o c i c e 0:0 A s t r a K r o t o s z y n - P o g o ń S y c ó w 3:2 P ł o m i e ń S i e r a d z - P o g o ń Z d. W o la 1:1 B a r y c z J a n k ó w P r z y g. - P o l o n i a K ę p n o 2:2 W a r t a D z ia ł o s z y n - V i c t o r i a O s t r z e szó w 2:0 K o r a b Ł a s k - P o g o ń N o w e S k a l m i e r z y c e 5:0 P i a s t B ła s z k i - P r o s n ą K a lis z 3:1 J e s z c z e j e d e n r e z u l t a t z p o p r z e d n i e j k o l e j k i s p o t k a ń : P ł o m i e ń S i e r a d z - P r o s n ą K a li s z 2:1 Z e z m i e n n y m s z c z ę ś c i e m w a l c z y ł y o p u n k t y z e s p o ły m ł o d z i e ż o w e. D r u ż y n a w y s t ę p u j ą c a w k l a s i e M i c h a ł o w i c z a u l e g ł a O s t r o v i i 1:2. J e d y n e g o g o l a z d o b y ł B.M a n i a k. S k ła d : B.K o l a n o w s k i - M. B a z a r n i k, K.K a - r a ś, R.W i e c z o r e k ( M A d a m c z a k ), D. J a n k o w s k i - M.N i e w ia d a, B.M a n i a k, P. K r y ś, R. P a t o k a ( B.B ie r n a c - k i) - M.G r z e s i a k ( S.R o s z a k ), H.S o b - c z a k. J u n i o r z y m ł o d s i p o k o n a l i B ł y s k a w i c ę S z c z u r a w i c e 2 :1. B r a m k i z d o b y li: T. A n t c z a k i D.K o p a c z e w k i. S k ł a d : R.S z e w c z y k - M.C y f e r t, T. A n t c z a k, M.G w i z d e k, R.W a l c z a k - A.B ł a s z c z y k, N.Z im n y, A.T u s z y ń - s k i, D.K o p a c z e w s k i - M.M a r s z a ł e k, A.U l a to w s k i. 18 w r z e ś n i a j u n i o r z y m ł o d s i z a g r a j ą w O p a t ó w k u z e S p a r - t ą, r e p r e z e n t a n c i V i c t o r i i w k l a s i e M i c h a ł o w i c z a w y j a d ą d o P l e s z e w a n a m e c z z e S t a l ą, a z a w o d n i c y w y s t ę p u j ą c y w k l a s i e K u c h a r a s p o t k a j ą s i ę w O s t r o w i e W l k p. z O s t r o v i ą. (pw) W kratkę D o b r z e s p i s a l i s i ę p i ł k a r z e H e r b a p o l u K l ę k a, k t ó r z y w m i n io n e j k o l e j c e s p o t k a ń w y k o r z y s t a l i a t u t w ł a s n e g o b o i s k a i p o k o n a l i E n e r g e t y k a P o z n a ń 3 :1. O w i e l e g o r z e j p o w i o d ł o s i ę S o li d a r n o ś c i R a d l i n, k t ó r a w w y j a z d o w y m s p o t k a n i u u l e g ł a S p a r c i e O p a t ó w e k 1:2. J e d y n e g o g o l a d l a r a d l i n i a n z d o b y ł R o b e r t B a j a - c z y k. (pawi) Uwaga!!! S to w a r z y s z e n i e M i ło ś n i k ó w J o g g i n g u p r z y M i e j s k i m O ś r o d k u S p o r t u i R e k r e a c j i w J a r o c i n i e w z n a w i a s w o j ą d z i a ła l n o ś ć. W p r o g r a m i e z a j ę c ia : c a l l a n e t i c s u, ć w ic z e n ia n a ś w i e ż y m p o w i e t r z u, s a u n a, p ł y w a n i e. W p r z y p a d k u w i ę k s z e j ilo ś c i z g ł o s z e ń p o d z i a ł g r u p z e w z g l ę d u n a w i e k i p łe ć. - C h c e s z z r z u c i ć z b ę d n e k i l o g r a m y? - P o p r a w i ć s w o j ą k o n d y c j ę? - M ie ć ł a d n ą i s z c z u p ł ą s y l w e t k ę? U b i e r z d r e s i p r z y j d ź d o n a s! Z e b r a n i e o r g a n i z a c y j n e o d b ę d z i e s ię r. g o d z w h o l u p r z e d w e jś c i e m d o k r y t e j p ł y w a l n i. D y r e k c j a M O S ir - u s e r d e c z n i e z a p r a s z a. Wygrana szachistów

16 jfkjt.o. J.U ^ r u n i im o i {loo) K w rześnia i r. Po prostu R o z m o w a z J a r k i e m N ie w ia - d ą, n i e p e ł n o s p r a w n y m r e k o r d z i s t ą ś w i a t a z K o t l i n a K o t l i n, j e d n a z b o c z n y c h u l i c, j u ż n a o b r z e ż a c h w s i. T u t a j, w d u ż y m, p i ę t r o w y m d o m u m i e s z k a c h ł o p a k, k t ó r e g o c z ę s to m o ż n a z o b a c z y ć b ie g a j ą c e g o p o le s ie a l b o p r z y s z o s ie. D z w o n i ę d o d r z w i, o t w i e r a m i m a m a J a r k a, p r o s i d o ś r o d k a. W p o k o j u w i t a m s ię z u ś m i e c h n i ę t y m b l o n d y n e m w z a b ó j c z o c z e r w o n e j k o s z u l ce. D o p i e r o p o c h w i l i r o z m o w y p r z y p o m i n a m s o b i e o k o n i e c z n o ś c i w ł ą c z e n i a d y k t a f o n u. J e s t c o z a p i s y w a ć n a t a ś m i e - w k o ń c u r o z m a w i a m z n i e p e ł n o s p r a w n y m s p o r t o w c e m, r e k o r d z i s t ą ś w i a t a... - Z a c z ą łe m b i e g a ć j a k i e ś c z t e r y l a t a t e m u. W ła ś c iw ie p r z y p a d k o w o z a i n t e r e s o w a ł e m s i ę t y m s p o r t e m - p o p r o s t u m i a ł e m p a r ę k i l o g r a m ó w n a d w a g i i c h c i a ł e m j e z r z u c i ć. P ó ź n i e j, z u p e ł n i e p r z y p a d k o w o, k i e d y b i e g a ł e m p r z y s z o s ie w p o b l i ż u W y s z e k, z a t r z y m a ł s i ę o b o k m n i e s a m o c h ó d, z k t ó r e g o w y s i a d ł f a c e t i z a c z ą ł m n i e n a m a w i a ć d o b i e g a n i a n a s e r io. O k a z a ł o s i ę, ż e t o d z i e n n i k a r z s p o r t o w y z J a r o c i n a, k t ó r y t e r a z m i e s z k a w N o w y m J o r k u - L e s z e k S ib i l s k i. O n m i b a r d z o d u ż o p o m ó g ł, z a p r o s i ł m n i e n a b i e g S o l i d a r n o ś c i w G d a ń s k u. U k o ń c z y ł e m t e n b i e g z d o b r y m w y n i k i e m - n a 21 k i l o m e t r ó w m i a ł e m c h y b a d w i e g o d z i n y, a l e b i e g ł e m w z w y k ł y c h b u t a c h. P o G d a ń s k u z a p r o p o n o w a n o m i w y j a z d d o C h ic a g o, g d z i e p o l o n i a o r g a n i z o w a ł a b i e g n a 10 k i l o m e t r ó w. B y łe m p i e r w s z y w s w o je j k a t e g o r i i. W r ó c i ł e m p o t y g o d n i u. P o t e m z a c z ę ł y s ię m a r a t o n y. M ó j p i e r w s z y m a r a t o n b i e g ł e m w K a lis z u, n a l u z i e - c h c i a ł e m s p r ó b o w a ć, j a k s i ę b ę d ę c z u ł p o t a k i m d y s t a n s i e. Z i m ą t r e n o w a ł e m t r o c h ę m n i e j, o d p o c z y w a ł e m. Z a c z ą łe m t r e n o w a ć p o w a ż n i e o d l u t e g o. biegać..^ W k w i e t n i u 1991 r o k u p o j e c h a ł e m n a m a r a t o n d o B o s to n u. U k o ń c z y ł e m g o w c z a s i e 3 g o d z. 4 8 s e k u n d. T o b y ł m ó j n a j l e p s z y w y n i k i j a k s i ę p ó ź n i e j o k a z a ł o - re k o rd św iata w m o je j k a t e g o r i i. P o t y m m a r a t o n i e b i e g a ł e m t r o c h ę t u t a j w P o ls c e, b y ł e m m.i n. w S z c z e c in i e n a b i e g u n a 20 k m. I z n ó w p o j e c h a ł e m d o U S A, t y m r a z e m n a d w a m i e s i ą c e. P o d c z a s t e g o p o b y t u b i e g ł e m n a 10 k m w C h i c a g o - p o p r a w i ł e m s w ó j w y n i k z 45 m i n. n a 43 m i n., b y ł e m n a w e t d w u d z i e s t y k t ó r y ś w k l a s y f i k a c j i o g ó l n e j. B ie g ł e m t e ż w S h o p p e r s D r u g M a r t w T o r o n t o i s ł y n n y m T h e N e w J o r k R o a d R u n n e r s - c z y li t y s i ę c z n y m m a r a t o n i e w N o w y m J o r k u. W o b u b i e g a c h m i a ł e m c z a s Z i m ą z n ó w o d p o c z y w a ł e m, a b i e g a n i e w r o k u z a c z ą ł e m o d b i e g u z i m o w e g o w J a r o c i n i e - c h y b a n a 5 c z y 7 k m. P ó ź n i e j b i e g i w B y d g o s z c z y i S z c z e c in i e, g d z i e n a 2 0 k m m i a ł e m c z a s 1 g o d z. 2 6 m i n. - b y ł e m c h y b a 29 c z y 26 w o g ó l n e j k l a s y f i k a c ji. L a t e m z n ó w S t a n y, k i l k a m a r a t o n ó w i d w a k r ó t k i e b i e g i n a 7 i 10 k m. W ł a ś n i e p o d c z a s t e g o b i e g u n a 10 k m p o b i ł e m n astępny re k o rd św iata m i n 12 s e k u n d. T o b y ł m ó j n a j w i ę k s z y s u k c e s d o t e j p o r y. P o t e m T o r o n t o, W a s z y n g t o n w e w r z e ś n i u M a r i n e C o r p s M a r a t h o n W a s h i n g t o n D C i N o w y J o r k w p a ź d z i e r n i k u. W t y m r o k u b r a ł e m u d z i a ł t y l k o w j e d n y m b i e g u w U S A, n a 5 k m. T e r a z r a c z e j o d p o c z y w a m. - J a re k, ja k w y g ląd ają Twoje treningi? Masz ja k ą ś stałą trasę, albo system? - B ie g a m 5-6 r a z y w ty g o d n i u p o 2 g o d z i n y. T o j e s t j a k i e ś k m., p r z e d m a r a t o n e m 25, n a w e t 30 k m. D o t e g o r ó ż n e ć w ic z e n i a g i m n a s t y c z n e. T r a s a... K i e d y ś b i e g a ł e m p r z y s z o s ie m i ę d z y K o t l i n e m a W y s z k a m i, t e r a z t o s i ę s t a ł o r a c z e j n i e b e z p i e c z n e, w i ę c b i e g a m w l e s i e j a k i e ś 4 k m o d d o m u. R o b ię k i l k a 3 - k i- l o m e t r o w y c h o k r ą ż e ń i w r a c a m d o d o m u. - Co te ra z robisz - uczysz się, czy może pracujesz? Kim chciałbyś być? - T e r a z s k ł a d a m p a p i e r y d o t e c h n i k u m w i e c z o r o w e g o w T a r c a c h i c h c i a ł b y m s i ę s k o n c e n t r o w a ć n a n a u c e. O c z y w i ś c i e b ę d ę n a d a l b i e g a ć, a l e m u s z ę s i ę u c z y ć, d l a t e g o, ż e w p r z y s z ł o ś c i c h c i a ł b y m b y ć t r e n e r e m a l b o n a u c z y c i e l e m w f w s z k o l e. - W róćmy do zawodów - m ów iłeś o kategoriach, czy mógłbyś w yjaśnić na czym polega k lasy fik acja zaw odników niepełnospraw nych? - S ą r ó ż n e k a t e g o r i e w ś r ó d n i e p e ł n o s p r a w n y c h, a l e z z a s a d y w s z y s c y b i e g n ą r a z e m. M o ż n a w y r ó ż n i ć t r z y t a k i e p o d s t a w o w e k a t e g o r i e : w ó z - k a r z e c z y l i z a w o d n i c y n a w ó z k a c h i n w a l i d z k i c h, n i e w i d o m i ( o s o b y b i e g a j ą c e z p r z e w o d n i k i e m ) i r e s z t a - o g ó l n a g r u p a n i e p e ł n o s p r a w n y c h. J a j e s t e m w t e j o g ó ln e j - m a m n i e d o w ł a d p r a w e j s t r o n y c ia ła. T o n i e j e s t w r o d z o n e - m a j ą c k i l k a m i e s i ę c y z a c h o r o w a ł e m n a z a p a l e n i e u c h a i p o d c z a s l e c z e n i a u s z k o d z o n o m i n e r w. - M asz jakiegoś tre n e ra, należysz do jakiegoś klubu sportowego? - N ie, n i e m a m ż a d n e g o t r e n e r a, s a m s o b i e w y m y ś l a m ć w ic z e n ia. D o s t a j ę r ó ż n e m a t e r i a ł y n a t e m a t t r e n i n g ó w. T u t a j w P o ls c e n i e n a l e ż ę d o ż a d n e g o k l u b u, a l e j e s t e m z w ią z a n y z A c h il l e s T r a c k C lu b. T o k l u b m i ę d z y n a r o d o w y, z r z e s z a n i e p e ł n o s p r a w n y c h s p o r t o w c ó w z c a ł e g o ś w i a t a. T e n k l u b f i n a n s u j e m o j e p o b y t y w U S A. D o s t a ł e m s ię t a m d z i ę k i p o m o c y L e s z k a S ib i l s k i e g o, k t ó r y o r g a n i z o w a ł r ó ż n e i m p r e z y s p o r t o w e w S t a n a c h. - J a znów w racam do Twojego udziału w m aratonach am erykańskich - ja k Ci się biegało w Nowym J o rk u, bo przecież tra s a prow adzi cały czas przez m iasto? - T a k, r z e c z y w i ś c i e. Z a c z y n a s i ę g d z i e ś n a p r z e d m i e ś c i u, p o t e m j e s t G r e e n p o i n t, d z i e l n i c a p o l s k a, M a n h a t t a n... - M iędzy tym i w szystkim i w ieżow cam i? - D o k ł a d n i e. P o M a n h a t t a n i e b i e g n i e s i ę p r z e z Q u i n s i k o ń c z y s ię w C e n t r a l P a r k u. Z a r a z j e s t t e ż o g ł o s z e n i e w y n i k ó w, j a k i ś p o c z ę s t u n e k. J e s t k o g o c z ę s t o w a ć, b o w t y m m a r a - W u z u p e ł n i e n i u d o S k a r b u k i b i c a d r u k o w a n e g o p r z e d r o z p o c z ę c i e m r o z g r y w e k l i g o w y c h p o d a j e m y t r a n s f e r y d o k o n a n e p o u k a z a n i u s ię m a t e r i a ł u : H e r b a p o l K l ę k a w y p o ż y c z y ł z V i c t o r i i J a r o c i n b r a m k a r z a O g n i s k o T K K F T r u c h t p r z y S p ó łd z i e l n i M i e s z k a n i o w e j L o k a t o r s k o - W ła s n o ś c i o w e j w J a r o c i n i e i n f o r m u j e, ż e w d n i u 19 w r z e ś n i a 1993 r. ( n i e d z i e l a ) o g o d z o d b ę d z i e s i ę X I I B ie g o P u c h a r le c ia J a r o c i n a. T r a s a b i e g u b ę d z i e p r o w a d z i ć u l i c a m i m i a s t a ( d y s t a n s 10 k m ). W s z y s c y u c z e s t n i c y z o s t a n ą p o d z i e l e n i n a 5 k a t e g o r i i w i e k o w y c h. D l a n a j l e p s z y c h p r z e w i d z i a n o d y p l o m y, t o n i e b i e r z e u d z i a ł o k o ł o 3 0 t y s ię c y l u d z i, a o g l ą d a t o c a ł y N o w y J o r k. T o r z e c z y w i ś c i e d e s z c z o w e i w i l g o t n e, g o r ą c e m i a s t o - b a r d z o c i ę ż k o s ię t a m b i e g a, p o k i l o m e t r z e l e c i z c z ło w i e k a w o d a. - A inne m ia sta w A m eryce? - N a jb a r d z i e j m i s i ę p o d o b a ł B o s t o n, t o n a j p i ę k n i e j s z e m i a s t o a m e r y k a ń s k i e, w k t ó r y m b y ł e m, o n a j b a r d z ie j e u r o p e j s k i m c h a r a k t e r z e. C h i c a g o j e s t ł a d n i e j s z e o d N o w e g o J o r k u, a l e t e w s z y s t k i e n i e b e z p i e c z n e d z i e ln i c e... - A ja k się czujesz po przebiegnięciu kilkudziesięciu kilom etrów, w d o d atk u kiedy ktoś mówi Ci, że w łaśnie pobiłeś re k o rd św iata? - H m m... R ó ż n i e. N a jb a r d z i e j c h y b a p r z e ż y ł e m b i e g w W a s z y n g t o n i e w z e s z ł y m r o k u - b y ł e m n i e s a m o w i c ie z m ę c z o n y i w ł a ś c iw ie n i e p a m i ę t a m k o ń c ó w k i b i e g u. D l a m n i e n a j w a ż n i e j s z e j e s t, ż e b y p o p r o s t u b i e g a ć... S i e d z i a ł a m n a t a p c z a n i e, o to c z o n a m e d a l a m i i d y p l o m a m i... T h e N e w Y o r k R o a d R u n n e r s, B o s t o n M a r a t h o n, S h o p p e r s D r u g M a r t, M a r i n ę C o r p s M a r a t h o n W a s h i n g t o n D.C... T y t u ł H o n o r o w e g o S p o r t o w c a W o j e w ó d z t w a K a l i s k i e g o... O g l ą d a ł a m t o w s z y s t k o z p o d z i w e m : p o p r o s t u b i e g a ć... (j.ż.) M a r iu s z a Z b a w io n e g o ( ), z a ś w z e s p o le S o l i d a r n o ś c i R a d l i n w y s t ę p u j ą n a p a s t n i k D a m i a n M a l i ń s k i ( ) i p o m o c n i k A d a m M i k o ła j c z a k ( ) o b a j z o s t a l i w y p o ż y c z e n i z V i c t o r i i. (pw) n a g r o d y i p u c h a r u f u n d o w a n y p r z e z b u r m i s t r z a G m i n y i M i a s t a J a r o c i n. O g o d z n a t r a s i e w o k ó ł s t a d i o n u ( o k o ł o 2 k m ) o d b ę d z i e s ię B ie g U r w i s ó w d l a d z i e c i u r o d z o n y c h w 1982 r o k u i m ł o d s z y c h. Z a p i s y d o b i e g u p r z y j m o w a n e b ę d ą o d g o d z n a s t a d i o n i e M O S ir - u. K o m i t e t O r g a n i z a c y j n y z a p r a s z a w s z y s t k i c h c h ę t n y c h d o w z ię c i a u d z i a ł u w b i e g u. (paw) STUDIO REKREACYJNO-KULTURYSTYCZNE A T L A S s.c. le k. m e d. P. S o s iń s k i, m g r r e h a b i l i t a c j i R. K o w a ls k i z a p r a s z a j ą o d p n. d o p t , w s o b o t y P ro p o n u jem y - ć w i c z e n i a d l a p o c z ą t k u j ą c y c h - ć w i c z e n i a k o r y g u j ą c e p o s t a w ę - s p e c j a l n e z e s t a w y ć w i c z e ń d l a p a ń ( m. i n. a p a r a t d o m a s a ż u ) - s p e c j a l i s t y c z n y t r e n i n g k u l t u r y s t y c z n y ( w o p a r c i u o s y s t e m J o e W e i d e r a ) M o ż l i w o ś ć z a r e z e r w o w a n i a g o d z i n p r z e z g r u p y t o w a r z y s k i e T r e n i n g i n a p r o f e s j o n a l n y m s p r z ę c i e f i r m z a c h o d n i c h JAROCIN, ul. SZUBIANKI 21 tel , w ew. 224 ( w b u d y n k u S p. I n w a l i d ó w ) i r im / R /n ) Jarek podczas jednego z maratonów w USA XII Bieg o Puchar 700-lecia Jarocina Skarb kibica c.d.

17 Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. ZDROWIE G.J. 17 Zioła, ziołolecznictwo Dziurawiec D z i u r a w i e c z w y c z a j n y (H y - p e r r i c u m p e r f o r a t u m L.), z w a n y t e ż ś w i ę t o j a ń s k i m ^ e le m, n a l e ż y d o r o ś l i n o n a j b a r d ziej w s z e c h s t r o n n y c h w ł a ś c iw o ś c ia c h l e c z n i c z y c h. W e d ł u g w y n i k ó w W s p ó łc z e s n y c h b a d a ń f i t o c h e m i c z - n y c h i f a r m a k o l o g i c z n y c h, t e W s z e c h s tr o n n e w ł a ś c iw o ś c i u w a r u n k o w a n e s ą b a r d z o z r ó ż n i c o w a n y m s k ł a d e m c h e m i c z n y m z ie la, d z i u r a w i e c z w y c z a j n y j e s t ś r e d n ie j W ie lk o śc i b y l i n ą, o w y p r o s t o w a n y c h, r o z g a ł ę z i o n y c h ł o d y g a c h i d r o b n y c h, e l i p t y c z n y c h l i ś c i a c h. J e g o z a k o ń c z o n e s ą z ło c is t o ż ó ł t y m i k w i a t o s t a n a m i, k t ó r e p r z y r o z g n i a ta n iu w y d z ie l a j ą p u r p u r o w y s o k. L i ście d z i u r a w c a m a j ą c h a r a k t e r y s t y c e, p r z e ś w i e c a j ą c e p u n k t y. S ą t o z b io r n ic z k i o l e j k ó w e t e r y c z n y c h. J e ż e li p r z e z liś ć d z i u r a w c a p o p a t r z y m y n a ś w i a t ł o, d o s t r z e ż e m y n a tego b l a s z c e d z i u r k i p r z e s ł o n i ę t e b ło n k ą. O d t y c h w ł a ś n i e d z i u r e k ' o l e j k o w y c h z b i o r n i c z k ó w, p o c h o dzi n a z w a r o ś l i n y. dziurawiec zwyczajny d z i u r a w i e c w y s t ę p u j e w s t a n i e n a - Ura l n y m w c a łe j E u r o p i e, z a c h o d - niej A z ji i w p ó ł n o c n e j A f r y c e. T r a f i ł a k ż e d o A m e r y k i P ó ł n o c n e j i P o łu - n io w e j o r a z d o A u s t r a li i. W P o ls c e p o t y k a n y j e s t p o w s z e c h n i e n a c a - y tn n i ż u, n a s ł o n e c z n y c h p o l a n a c h, j ^ a c h i p r z y d r o ż a c h. D z iu r a w i e c m o ż n a z b i e r a ć z e s t a w i s k n a t u r a l n y c h, j e d n a k z e w* g lę d u n a d u ż e z a p o t r z e b o w a n i e * P r e p a r a t y d z i u r a w c o w e r o ś l i n a j > j a k o j e d n a z p i e r w s z y c h r o ś l i n c Z n ic z y c h w p r o w a d z o n a z o s t a ł a U p r a w. M a s o w y z b i ó r z i e la w n i e - to r y c h o k o l i c a c h k r a j u z n a c z n ie r Z e r z e d z ił j e g o s t a n o w i s k a n a t u r a l - d l a t e g o t e ż o b e c n i e w s k a z a n a zwyczajny j e s t z a s a d n i c z o j e g o u p r a w a. D la c e l ó w l e c z n i c z y c h ś c i n a s ię w y ł ą c z n i e g ó r n e c z ę ś c i r o ś l i n y w p o c z ą t k o w y m o k r e s i e k w i t n i e n i a, z a n i m p ł a t k i z b r u n a t n i e j ą. W s z e c h s t r o n n e w ł a ś c iw o ś c i d z i u r a w c a z n a n e b y ł y j u ż w s t a r o ż y t n o ś c i, p i s a l i o n i c h : D i o s k o r y d e s, H ip o - k r a t e s i P l i n i u s z. D z i u r a w i e c b y ł w a ż n y m s k ł a d n i k i e m s ł y n n e j o d t r u t k i M i t r y d a t e s a ( k r ó l a P o n t u, j e d n e g o z n a j z d o l n i e j s z y c h w ł a d c ó w s t a r o ż y t n e g o W s c h o d u ). W ś r e d n i o w i e c z u r o ś l i n i e t e j p r z y p i s y w a n o d z i a ł a n i e m a g i c z n e - m i a ł a c h r o n i ć p r z e d c z a r a m i i c z a r t a m i. P r z e ś w i e c a j ą c e k r o p k i n a l i ś c i a c h u w a ż a n o z a ś l a d y u k ł u ć d i a b ł a. W d z i e ń ś w. J a n a C h r z c i c i e l a w i t o w i e ń c e z k w i t n ą c y c h p ę d ó w ś w i ę t o j a ń s k i e g o z ie la. U w a ż a n o, ż e z i e le d z i u r a w c a z e b r a n e w n o c ś w i ę t o j a ń s k ą m a n a j w i ę k s z ą m o c. B y ł t o r z e c z y w i ś c i e s ł u s z n y p o g l ą d, g d y ż w ł a ś n i e n a p o c z ą t k u c z e r w c a r o ś l i n a o b f i t u j e w w a r t o ś c i o w e z w ią z k i c z y n n e. W d z i e ń ś w. J a n a C h r z c i c i e l a z p u r p u r o w e g o s o k u o t r z y m a n e g o z r o z g n ie c i o n y c h k w i a t ó w d z i u r a w c a s n u t o r ó w n ie ż w r ó ż b y. N a jw a ż n i e js z y m s k ł a d n i k i e m d z i u r a w c a j e s t h i p e r y c y n a, z w ią z e k c h e m i c z n y o c i e m n o z i e l o n e j b a r w i e. Z w i ą z e k t e n m a w ł a ś c iw o ś c i u c z u l a j ą c e n a p r o m i e n i e n a d f io l e to w e, m o ż e w y w o ł a ć n a w e t z a p a l e n i e i p o p a r z e n i e s k ó r y. P o n a d t o w a r u n k u j e s k u t e c z n e d z i a ł a n i e n i e k t ó r y c h p r e p a r a t ó w d z i u r a w c o w y c h w l e c z e n i u p s y c h o z i s t a n ó w n e r w i c o w o - d e p r e s y j n y c h. H i p e r y c y n a j e s t n i e r o z p u s z c z a l n a w w o d z ie, d l a t e g o t e ż j e s t n i e o b e c n a w n a p a r a c h z z i e la d z i u r a w c a. W y s t ę p u j e w p r e p a r a t a c h o t r z y m a n y c h p r z e z e k s t r a k c j ę a l k o h o l o w ą l u b o le jo w ą. I n n y m i s k ł a d n i k a m i c z y n n y m i d z i u r a w c a s ą : f l a w o id y, g a r b n i k i i o l e j k i e t e r y c z n e, k t ó r e w a r u n k u j ą j e g o w ł a ś c iw o ś c i ś c i ą g a j ą c e i s p a z - m o l it y ę z n e. O l e j k o m e t e r y c z n y m p r z y p i s u j e s i ę r ó w n i e ż w ł a ś c iw o ś c i b a k t e r i o s t a t y c z n e. W z i o ł o l e c z n i c t w i e l u d o w y m z i e le d z i u r a w c a s t o s o w a n o g ł ó w n i e p r z y d o l e g l i w o ś c i a c h w ą t r o b y i ż o ł ą d k a. C z a s a m i n a p a r e m z z i e l a d z i u r a w c a p r z e m y w a n o r a n y. W h o m e o p a t i i d z i u r a w i e c s t o s u j e s ię w l e c z e n i u d e p r e s j i, p o d r a ż n i e n i a k o r z o n k ó w k r ę g o s ł u p a, w s t r z ą ś n i e n i a m ó z g u. Z ie le d z i u r a w c a t o s u r o w i e c o b a r d z o r ó ż n o r o d n y m t y p i e d z i a ła n i a. W e w s p ó ł c z e s n y m l e c z n i c t w i e s t o s o w a n e j e s t w p o s t a c i r ó ż n y c h f o r m : m i e s z a n e k z i o ł o w y c h, g r a n u l a t ó w, w y c ią g ó w, t a b l e t e k, m a ś c i. N a p a r z z i e la d z i u r a w c a z a l e c a n y j e s t w l e c z e n i u z a b u r z e ń c z y n n o ś c i o w y c h w ą t r o b y. Z e w n ę t r z n i e m o ż e b y ć t e ż s t o s o w a n y d o p ł u k a n i a j a m y u s t n e j i g a r d ł a o r a z o k ł a d ó w p r z y p r z e w l e k ł y c h s c h o r z e n i a c h s k ó r y. S o k i in - t r a k t z d z i u r a w c a ( S U C C U S H Y P E - R I C I i I N T R A C T U M H Y P E R I C I ) s ą c e n n y m i l e k a m i w t e r a p i i c h o r ó b w ą t r o b y, d r ó g ż ó ł c io w y c h, ż o ł ą d k a, j e l i t. Z a l e c a n e s ą w o s ł a b i e n i u c z y n n o ś c i w ą t r o b y, w s t a n a c h z a p a l n y c h i s k u r c z o w y c h d r ó g ż ó ł c io w y c h, p o c z ą t k o w y c h o b j a w a c h k a m i c y ż ó ł c io w e j, w s t a n a c h z a p a l n y c h b ł o n y ś l u z o w e j ż o ł ą d k a i j e l i t, z m n i e j s z o n y m w y d z i e l a n i u s o k ó w t r a w i e n n y c h. N a l e w k a z d z i u r a w c a (T I N C - T U R A H Y P E R I C I ) m o ż e b y ć s t o s o w a n a w n i e ż y t a c h p r z e w o d u p o k a r m o w e g o o r a z w w y c z e r p a n i u n e r w o w y m i z a b u r z e n i a c h r ó w n o w a g i n e r w o w e j. Z e w z g lę d u n a w y ż s z ą z a w a r t o ś ć h i p e r y c y n y, d ł u g o t r w a ł e z a ż y w a n i e n a l e w k i l u b t e ż s t o s o w a n i e z b y t d u ż y c h d a w e k m o ż e, w w y n i k u u c z u l e n i a n a ś w i a t ł o, d o p r o w a d z i ć d o o p a r z e ń s ł o n e c z n y c h s k ó r y. J e d n y m z n o w s z y c h p r a p a r a t ó w o t r z y m y w a n y c h z z i e la d z i u r a w c a j e s t l o k o n a z w i e P E R F O C R A T. J e s t t o w y c ią g z ł o ż o n y ( p o z a d z i u r a w c e m, s u r o w c e m d o j e g o p r o d u k c j i, j e s t r ó w n i e ż z i e le m e l i s y o r a z k w i a t i l i ś ć g ł o g u ), k t ó r e g o w ł a ś c iw o ś c i l e c z n i c z e s ą w y n i k i e m s k o j a r z o n e g o d z i a ł a n i a s u b s t a n c j i c z y n n y c h, z a w a r t y c h w p o s z c z e g ó l n y c h j e g o s k ł a d n i k a c h. P E R F O C R A T j e s t w a r t o ś c i o w y m l e k i e m w t e r a p i i z a b u r z e ń o k r e s u p r z e k w i t a n i a, a t a k ż e w c z y n n o ś c i o w y c h z a b u r z e n i a c h a k c ji s e r c a i u k ł a d u k r ą ż e n i a, e n d o - i e g z o g e n n y c h d e p r e s j a c h, w y c z e r p a n i u n e r w o w y m. W u b i e g ł y m r o k u p o z n a ń s k a P o l f a w p r o w a d z i ł a n a r y n e k f a r m a c e u t y c z n y t a b l e t k i z d z i u r a w c a, w s k a z a n e w z a b u r z e n i a c h c z y n n o ś c i o w y c h w ą t r o b y, s t a n a c h z a p a l n y c h p ę c h e r z y k a i d r ó g ż ó ł c io w y c h, n e r w i c a c h, n e u r a s t e n i i, s t a n a c h d e p r e s y j n y c h. K o b i e t a ( d z ie w c z y n a ) n i e m u s i b y ć w c a l e i d e a l n i e z g r a b n a, w y s t a r c z y, ż e b ę d z i e s i ę ł a d n i e p o r u s z a ł a, ż e n i e z a n i e d b a p o s t a w y, a j u ż b ę d z i e s ię w y d a w a ł o, ż e j e s t w z o r e m p r o p o r c j i i w d z i ę k u. F r a n c u z k i o d n a j m ł o d s z y c h l a t w y k o n u j ą ć w ic z e n ie, k t ó r e n i e w y m a g a s p e c j a l n e g o p o ś w i ę c a n i a c z a s u. W k a ż d e j s y t u a c j i : s i e d z ą c p r z e d t e l e w i z o r e m, s t o j ą c n a p r z y s t a n k u, c z e k a j ą c n a t a k s ó w k ę, c z y i d ą c u l i c ą - w c i ą g a j ą m i ę ś n i e b r z u c h a, p r o s t u j ą c p r z y t y m p l e c y i u w y p u k l a j ą c k l a t k ę p i e r s i o w ą. T e n n a w y k u t r w a l a s i ę n a c a ł e ż y c ie. I n n e ć w ic z e n ie, k t ó r e n i e s p r a w i a k ł o p o t u, a w y m a g a j e d y n i e t r o c h ę c z a s u i p a m i ę c i p o l e g a n a s p a c e r o w a n i u p o m i e s z k a n i u p r z e z p a r ę m i- Dobroczynna drzemka P o p o łu d n io w a d r z e m k a m o ż e p r z e d łu ż y ć ż y c ie. G r e c c y n a u k o w c y j e d n o z n a c z n ie u d o w o d n ili, ż e z m ę c z e n ie, j a k i e o g a r n ia n a s w ś r o d k u d n ia, n ie j e s t re ak cją n a obiadow y posiłek, lecz n a t u r a l n ą s k ła d o w ą n a s z e g o r y t m u b io lo g ic z n e g o. U o s ó b z a ż y w a ją c y c h r e g u la r n i e p o o b ie d n ie j d r z e m k i, z a g r o ż e n ie c h o r o b a m i w ie ń c o w y m i s p a d a d o pozio m u 30% i poniżej. (ik) S u s z o n e z i e le d z i u r a w c a w c h o d z i w s k ł a d g r a n u l a t u G a s t r o g r a n i N o r - m o g r a n. W y c ią g z d z i u r a w c a j e s t s k ł a d n i k i e m p r e p a r a t ó w : H e r b o g a s - t r i n i H e m o s t i n. W a r t o ś c i o w y m p r e p a r a t e m d z i u r a w c o w y m o d z i a ł a n i u u s p o k a j a j ą c y m j e s t n i e m i e c k i l e k f i r m y K l e i n o n a z w i e H y p e r f o r a t. P r o d u k o w a n y j e s t w f o r m i e k r o p l i, t a b l e t e k i z a s t r z y k ó w d o m i ę ś n i o w y c h. P r e p a r a t t e n u w a ż a n y j e s t w ś w i e c ie l e k a r s k i m z a n a j s k u t e c z n i e j s z y l e k r o ś l i n n y w s t a n a c h d e p r e s j i p s y c h i c z n e j. P r o w a d z o n e w o s t a t n i c h l a t a c h b a d a n i a f a r m a k o l o g i c z n e i k l i n i c z n e r ó ż n y c h f r a k c j i s u b s t a n c j i c z y n n y c h, w y i z o l o w a n y c h z z i e la d z i u r a w c a ( b a d a n i a t a k i e p r o w a d z o n o r ó w n i e ż w I n s t y t u c i e R o ś li n i P r z e t w o r ó w Z i e l a r s k i c h w P o z n a n i u o r a z P o m o r s k i e j A k a d e m i i M e d y c z n e j w S z c z e c in i e ) w y k a z a ł y, ż e i n t r a k t z d z i u r a w c a o r a z w y c ią g o l e j o w y z d z i u r a w c a m o g ą b y ć z p o w o d z e n i e m s t o s o w a n e w l e c z e n i u ł u s z c z y c y. J e s t b a r d z o p r a w d o p o d o b n e, ż e w n a j b l i ż s z y c h l a t a c h p e w n e p r e p a r a t y d z i u r a w c o w e w n o w o c z e s n y c h f o r m a c h l e k o w y c h z n a j d ą p o w s z e c h n e z a s t o s o w a n i e w l e c z e n i u t e j u c i ą ż l i w e j c h o r o b y. D z i u r a w i e c z w y c z a j n y s t a n o w i d o s k o n a ł y p r z y k ł a d r o ś l i n y l e c z n i c z e j, k t ó r a m i m o w s z e c h s t r o n n e g o z a s t o s o w a n i a o d w i e l u j u ż w i e k ó w, m o ż e w w y n i k u s z c z e g ó ł o w y c h b a d a ń w s p ó ł c z e s n y m i m e t o d a m i z n a l e ź ć z u p e ł n i e n o w e z n a c z e n i e w le c z n i c t w i e. d r Jerzy Jam b o r n u t z g r u b ą k s i ą ż k ą n a g ł o w i e t a k, a b y n i e p r z e s u n ę ł a s i ę a n i o m i li m e t r. Z t a k ą k s i ę g ą n a g ł o w i e, c h o ć b y s i ę n i e c h c i a ł o, t r z e b a p r z y j ą ć p o s t a w ę w y p r o s t o w a n ą. I m w c z e ś n i e j z a c z n ie s i ę m y ś le ć o p r a w i d ł o w e j p o s t a w i e, t y m l e p s z e b ę d ą r e z u l t a t y. A l e n i e o b ę d z i e s ię b e z g i m n a s t y k i. R e g u l a r n e ć w ic z e n i e d a j e o w i e l e w i ę c e j n i ż g o d z i n y c i ę ż k i c h ć w ic z e ń o d c z a s u d o c z a s u. T r z e b a b y ć s y s t a m a t y c z n y m. (rap) Czosnek C z o s n e k j e s t n a jle p s z y m le k a r s t w e m n a c h o r o b y g a r d ła, p r z e z ię b ie n ia, g r y p y i a n g in y. J e s t t o p r a w d a g ło s z o n a o d l a t p r z e z n a s z e m a m y i b a b c ie - p o tw i e r d z a j ą j ą t a k ż e a m e r y k a ń s c y n a u k o w c y. N ie s te ty w ię k s z o ś ć z n a s s t r o n i o d c z o s n k u - a to d la te g o, ż e je g o z a p a c h j e s t n ie z w y k le i n t e n s y w n y i m ó w ią c d e l i k a t n i e n ie m iły. N o c ó ż. K ie d y s z y b k o c h c e m y p o z b y ć s ię c h o r ó b s k a le p ie j z a p o m n ie ć o ty m i p o p r o s t u o b ja d a ć s ię c z o s n k ie m. J e g o n ie p r z y je m n y z a p a c h z n a k o m ic ie lik w id u je n a ć p i e t r u s z k i. P r o p o n u j ę w ię c w s z y s tk im c h o r u s z k o m k o lo r o w ą k a n a p k ę z e s z k l a n k ą k e f ir u n a d o d a t e k. O s o b o m, k t ó r e w o g ó le n ie s ą w s t a n i e z n ie ś ć z a p a c h u c z o s n k u r a d z ę u d a ć s ię d o a p t e k i i k u p ić t a b l e t k i c z o s n k o w e. C z o s n e k n a p e w n o p o m o ż e s z y b c ie j w r ó c ić d o z d r o w ia. (ap) Sylwetka bez skazy

18 t j r. J. " l o H lö T U K I A i \ r s t u s o ; i * w r z e s m a í y y o i. Kręglarstwo w Jarocinie (do 1939 r.) G r a w k r ę g l e r o z p o c z y n a ł a s i ę o d d e k o r o w a n o k r ó l a z ł o t y m m e d a l e m w p r o w a d z e n i a s z t a n d a r u i o d ś p i e - l t r ó jb a r w n ą w s t ę g ą J K K o r a z r o z - w a n i a z o r k i e s t r ą h y m n u K u l a j ż e -, k u l ą j ż e. P o z a w o d a c h o b l i c z a n o d a n o 1» n a g r ó d d l a p o z o s t a ł y c h z a - p u n k t y i w c z a s i e s p e c j a l n e j k o l a c j i w o d n i k ó w. P o j e d n y c h p o m y ś l n y c h z a w o d a c h Z a r z ą d J K K z a p l a n o w a ł w y s ł a n i e c z t e r e c h j a r o c i ń s k i c h k r ę g - l a r z y n a m i ę d z y n a r o d o w e z a w o d y d o A m s t e r d a m u w m a j u 1930 r. Z c i e k a w s z y c h z a w o d ó w J K K D z i e w i ą t k a o d n o t o w a ć n a l e ż y w y s t ę p w Ś r o d z i e. W d n i u 2 8 m a j a 1931 r. D z ie w i ą t - Kręgiarze w Jarocinie, z a ję c ie z lumr. S to ją o d le w e j: m., «nntkała sip in.: H i l d e b r a n d t (r e s t a u r a t o r ), 3 ) R o ż a n k o w s k i ( s ta r o -.. s ta ), 4 ) M o n a r s z y ń s k i ( b u d o w n i c z y ). Z d ję c ie z e z b i o r ó w 2 t a m t e j s z ą d r u z y - M u z e u m R e g io n a ln e g o w J a r o c in ie. n ą k r ę g l a r z y. D o Kartka z przeszłości Gazety Jarocińskiej K r ę g l a r s t w o j a k o g r a s p o r t o w a p r z y w ę d r o w a ł a n a Z i e m i ę J a r o c i ń s k ą w I I p o ł o w i e X I X w. J a k o g r a t o w a r z y s k a i h a z a r d o w a b y ł a z n a n a j u ż w ś r e d n i o w i e c z u. R o z w ó j k r ę g - l a r s t w a w J a r o c i n i e n a s t ą p i ł w l a t a c h o s i e m d z i e s i ą ty c h i d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h X I X w., p o w y b u d o w a n i u d u ż e g o w ę z ł a k o l e j o w e g o i z o r g a n i z o w a n i u i n s t y t u c j i p o w i a t o w y c h p o 1887 r. W o k r e s i e z a b o r ó w n i e b y ł o p o l s k i c h k l u b ó w k r ę g l a r s k i c h, t y l k o n i e m i e c k i e. N a t e r e n Z ie m i J a r o c i ń s k i e j o d d z i a ł y w a ł N i e m i e c k i Z w i ą z e k K r ę g l a r z y, k t ó r y z o s t a ł z a ł o ż o n y w 1885 r. P o o d z y s k a n i u n i e p o d l e g ł o ś c i p o I w o j n i e ś w i a t o w e j n a s t ą p i ł r o z w ó j p o l s k ic h k l u b ó w k r ę g l a r s k i c h, c o p r z y c z y n i ł o s i ę d o p o w s t a n i a w 1924 r. P o l s k i e g o Z w i ą z k u K l u b ó w K r ę g l a r s k i c h. W J a r o c i n i e d z i a ła ł y t r z y k r ę g i e l n ie : n a T u m i d a j u u p. D r z e w ie c k i e g o ( d a w n i e j S ta n i s z a ), w S t r z e l i c y B r a c t w a K u r k o w e g o o r a z p r z y r e s t a u r a c j i p. Ł u k a s z e w i c z a ( d a w n i e j L ip - p e g o, d a w n i e j s z o s a K o ź m i ń s k a, d z iś u l. W r o c ł a w s k a o b o k J A R K O N U ). P o l s k i e t o w a r z y s t w a s p o ł e c z n o - k u l t u r a l n e p r z y o k a z j i s p o t k a ń i w c z a s ie z a b a w o r g a n i z o w a ł y k u l a n i e k r ę g l a m i, n p. T o w a r z y s t w o P r z e m y s ło w c ó w ( r.), T o w a r z y s t w o P o l s k o - K a t o l i c k i c h R o b o t n i k ó w, M ło d z ie ż y P o l s k o - K a to l i c k i e j, r ó w n i e ż p o k o n c e r t a c h K o ł a Ś p i e w a c k i e g o ( n p r.) 7 a t a k ż e k a ż d o r a z o w o p o z a w o d a c h k o l a r s k i c h ( n p r.). J a r o c i ń s k i K l u b K r ę g l a r s k i ( J K K ) D z i e w i ą t k a z o s t a ł z o r g a n i z o w a n y w r. G a z e t a J a r o c i ń s k a N r 25 z r. n a p i s a ł a, ż e k l u b k r ę g l a r s k i s k ł a d a j ą c y s i ę z p o w a ż n i e j s z y c h i d o b r z e z n a n y c h o b y w a te l i m i a s t a, z a ł o ż o n y z o s t a ł b e z r o z g ło s u i z b y t n i e j r e k l a m y w r o k u u b i e g ł y m, c i e s z y s i ę c o r a z t o w i ę k s z y m p o w o d z e n i e m w ś r ó d s w o i c h, a c i e k a w o ś c i ą i n n y c h. W l u t y m 1930 r. z e b r a n i e o g ó l n e k r ę g l a r z y p r z y ję ł o s t a t u t i w y b r a ł o w ł a d z e. J K K p o s i a d a ł s w ó j s z t a n d a r z h a s ł e m : K u l a j d o b r z e, n i e r ó b d z i u r y - p o d n i e s i e m y c i ę d o g ó r y i K a ż d a d z i u r a b y l e j a k a - j u ż k o s z t u j e w n e t k o n i a k a. P r z y j ę t y s t a t u t z a w i e r a ł 1 84 p a r a g r a f y. N a p i s a n y b y ł n a p e r g a m i n i e i o p r a w i o n y w o k u t e j k s i ę d z e z e z ł o t y m i i n i c j a ł a m i J K K. Z c i e k a w s z y c h p a r a g r a f ó w s t a t u t u t o n p. 17. P o w i t a n i e m i h a s ł e m k a ż d e g o c z ł o n k a o k a ż d e j p o r z e d n i a i n o c y j e s t s ł o w o k u l a j K a ż d y c z ł o n e k p r z e d w s t ą p i e n i e m p o d p i s u j e z o b o w ią z a n ie, m o c ą k t ó r e g o n a w e t p a t r z e ć n i e p o w i n i e n n a w ó d k ę! 156. W s t ę p d o l o k a l u k l u b o w e g o p r z y j a k i e j k o l w i e k g r z e k u l a m i m a j ą p r a w o t y l k o i w y ł ą c z n i e c z ł o n k o w i e k l u b u z a o k a z a n i e m l e g i t y m a c ji c z ł o n k o w s k i e j, p r e z y d i u m j e d n a k u c h w a ł ą s w o j ą m o ż e z e z w o lić n a w p r o w a d z e n i e j e d n e g o g o ś c i a p ł c i m ę s k i e j z a o p ł a t ą 18 t z w. f u n i i o i le t e n z o b o w ią z u j e s i ę n a p i ś m i e t a j e m n i c p r z e z s i ę w i d z i a n y c h d o t r z y m a ć. W G a z e c i e J a r o c i ń s k i e j u k a z a ł s i ę 12 p a ź d z i e r n i k a 1990 r. a r t y k u ł E u g e n i u s z a C z a r n e g o o p o c z ą t k a c h p r a s y j a r o c i ń s k i e j. J e s t w n i m m o w a t a k ż e o G a z e c i e z n a d P r o s n y, m a j ą c e j w p o d t y t u l e r ó w n i e ż n a g ł ó w e k G a z e t a J a r o c i ń s k a. E u g e n i u s z C z a r n y p i s z e, ż e b y ł a t o j e d n a z m u t a c j i r e g i o n a l n y c h K u r i e r a P o z n a ń s k i e g o - g a z e t y z a s łu ż o n e j d l a o b r o n y n a r o d o w o ś c i p o l s k ie j i j e j i n t e r e s ó w. M o ż e w a r t o t u d o d a ć, ż e p o d o b n i e j a k d z i s i e j s z a G a z e t a J a r o c i ń s k a, k t ó r a p o w s t a j ą c p o u p a d k u r z ą d ó w k o m u n i s t y c z n y c h w P o ls c e, tj. p o 1989 r. n a w i ą z a ł a d o t r a d y c j i, p r z y j m u j ą c n a z w ę p o d a w n e j G a z e c i e J a r o c i ń s k i e j z w ią z a n e j z G a z e t ą z n a d P r o s n y, t a k t e ż K u r i e r P o z n a ń s k i, o k t ó r y m w s p o m i n a E. C z a r n y p i s z ą c o l o k a l n y c h m u t a c j a c h, n a w i ą z a ł d o t y t u ł u K u r i e r a P o z n a ń s k i e g o w y c h o d z ą c e g o j u ż w X I X w. w P o z n a n i u. B y ło t o p i s m o o c h a r a k t e r z e u g o d o w y m i k o n s e r w a t y w n y m, k t ó r e w l a t a c h d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h u b i e g ł e g o s t u l e c i a b y ł o n i e o f i c ja l n y m o r g a n e m J ó z e f a K o ś c ie ls k i e g o z M i ło s ł a w i a. D l a w y j a ś n i e n i a t r z e b a j e d n a k d o d a ć, ż e k o l e j n o u k a z y w a ł y s i ę d w a p i s m a o t e j s a m e j n a z w i e. N o w e p i s m o o n a z w i e K u r i e r P o z n a ń s k i z a c z ę ł o w y c h o d z i ć w 1906 r. p o w y k u p i e n i u p r z e z z a ł o ż y c i e l i N o w e j D r u k a r n i P o l s k i e j S p. A k c. w P o z n a n i u p o p u l a r n e g o p i s m a 0 - r ę d o w n i k z r ą k d o t y c h c z a s o w e g o w ł a ś c i c i e l a d r a R o m a n a S z y m a ń s k i e g o. Z a ł o ż y c i e l a m i K u r i e r a P o z n a ń s k i e g o b y ł a g r u p a m ł o d e j i n t e l i g e n c j i p o z n a ń s k i e j i p o s t ę p o w i z i e m i a n ie. B y ły w ś r ó d n i c h z n a n e p ó ź n i e j p o s t a c i e, g ł ó w n i e a d w o k a c i, l e k a r z e, p r z e m y s ł o w c y : B e r n a r d C h r z a n o w s k i, W ł a d y s ł a w M i e c z k o w s k i, d w a j S e y d o w i e, t r z e j L e i t g e - b e r o w i e, d w a j C h a ł a p o w s c y, d w a j N i e g o l e w s c y, C e l e s t y n R y d ie w s k i, B o le s ł a w K r y s i e w i c z. C z o ł o w y m i p o s t a c i a m i b y l i o d p o c z ą t k u M a r ia n S e y d a i R o m a n L e i t g e b e r. Z c z a s e m i l o ś ć t y t u ł ó w p r a s o w y c h s i ę z w i ę k s z a ła i z n a l a z ł s i ę w ś r ó d n i c h t a k ż e W i e l k o p o l a n i n, p i s m o m a j ą c e p o d o b n i e j a k K u r i e r P o z n a ń s k i i 0 - r ę d o w n i k l i c z n y c h o d b i o r c ó w n a t e r e n i e z a r ó w n o s a m e g o J a r o c i n a j a k i Z i e m i J a r o c i ń s k i e j. W k r ę g u l u d z i z w i ą z a n y c h z O r ę d o w n i k i e m z n a l a z ł s i ę t a k ż e T a d e u s z P o w i d z k i. T o w ł a ś n i e o n b y ł r e d a k t o r e m G a z e t y J a r o c i ń s k i e j w l a t a c h I w o j n y ś w i a t o w e j. G a z e t a J a r o c i ń s k a b y ł a j e d n a k ż e m u t a c j ą n i e K u r i e r a P o z n a ń s k i e g o l e c z G a z e t y P o z n a ń s k i e j. J e j w y d a w c ą b y ł Z y g m u n t M a r w e g, u r o d z o n y 21 k w i e t n i a 1878 r., k t ó r y p o u k o ń c z e n i u g i m n a z j u m w O s t r o w i e W lk p. p r a c o w a ł j a k o d z i e n n i k a r z n a Ś l ą s k u, g d z i e w y d a w a ł m. i n. t y g o d n i k G w i a z d a, k t ó r y w 1910 r. p r z e n i ó s ł d o P o z n a n i a, n a b y w a j ą c t a k ż e d r u k a r n i ę p r z y u l. M u r n e j 2. W y d a w a ł p o z a G a z e t ą P o z n a ń s k ą i j e j m u t a c j a m i m. i n. G a z e t ą J a r o c i ń s k ą, G a z e t ą P l e s z e w s k ą, t a k ż e k i l k a i n n y c h p i s m, j a k n p. G ło s W ie lk o - p o l a n e k. C h c ą c u n i k n ą ć p o w o ł a n i a d o a r m i i p r u s k i e j Z y g m u n t M a r w e g w y j e c h a ł w 1914 r. z ż o n ą d o S z w a j c a r i i. W t y m c z a s i e p i s m a m i a d m i n i s t r o w a ł a j e g o m a t k a A g n i e s z k a z P a - n e c k i c h M a r w e g o w a. W ó w c z a s, w r., r e d a k c j ę w s p o m n i a n y c h p i s m, w t y m t a k ż e G a z e t y J a r o c i ń s k i e j w y c h o d z ą c e j c o n a j m n i e j j u ż o d 1913 r., p r z e j ą ł r e d. T a d e u s z P o w i d z k i. U r o d z o n y w r. b y ł T a d e u s z P o w i d z k i d z i e n n i k a r z e m, p u b l i c y s t ą i d z i a ła c z e m s p o ł e c z n y m, z a a n g a ż o w a n y m p o l i t y c z n i e w N a r o d o w e j D e m o k r a c j i, k t ó r a d o 1939 r. b y ł a w W i e lk o p o l s c e g ł ó w n ą s i łą p o l i t y c z n ą. Z a j e j p r a w d z i w ą t w i e r d z ę u c h o d z i ł P o z n a ń. P o u k o ń c z e n i u g i m n a z j u m w G n i e ź n i e i o d s i e d z e n i u z a w o d ó w s t a n ę ł o 11 p a r. P o c z t e r o g o d z i n n e j r y w a l iz a c ji w y g r a ł k l u b k r ę g l a r z y z e Ś r o d y, u z y s k u j ą c 4415 p k t., a J K K D z i e w i ą t k a p k t. N a jl e p s z y m i z a w o d n i k a m i b y li: F o l- t y n o w i c z Z y g m u n t z e Ś r o d y (428 p k t. ), a z J a r o c i n a S t a n i s ł a w D o b - r o s i e l s k i (341 p k t. ). Z a p o w ie d z i a n o r e w a n ż w J a r o c i n i e. D z ia ł a l n o ś ć k r ę g l a r z y u a k t y w n i ł a s i ę p o w ł ą c z e n i u P l e s z e w a d o p o w i a t u j a r o c i ń s k i e g o - p o r e o r g a n i z a c j i p o d z i a ł u a d m i n i s t r a c y j n e g o w P o l s c e w 1932 r. - p o n i e w a ż n a w ią z a n o ś c i ś l e j s z ą w s p ó ł p r a c ę z P le s z e w s k im K l u b e m K r ę g l a r z y P o t e n t i a. Z o r g a n i z o w a n o k i l k a s p o t k a ń. Z a p e w n e z e w z g l ę d u n a t a j e m n i c ę s t a t u t o w ą j a k i e l i t a r n o ś ć k l u b u n i e b y ł o d u ż o i n f o r m a c j i o k r ę g ' l a r s t w i e w l a t a c h t r z y d z i e s t y c h w G a z e c i e J a r o c i ń s k i e j, m i m o, że s a m w y d a w c a o d w i e d z a ł k r ę g la r n i e i r ó w n i e ż k u l a ł. D z ia ł a l n o ś ć J K K D z ie w i ą t k a z o s t a ł a p r z e r w a n a p r z e z w y b u c h w o j n y w e w r z e ś n i u 1939 r. J a n J a j o t k a r y w i ę z i e n i a z a d z i a ł a l n o ś ć p a t ' r i o t y c z n ą n a ł a w i e s z k o l n e j, p r a c o w a ł P o w i d z k i w r e d a k c j i g n ie ź n ie ń s k i e g o L e c h a, d z i a ł a j ą c r ó w n o c z e ś n i e s p o ł e c z n i e. W 1908 r. p r z e n i ó s ł s i ę d o P o z n a n i a i t u r o z p o c z ą ł d z i a ła l n o ś ć p o l i t y c z n ą i r ó w n o c z e ś n i e p r a c ę w r e d a k c j i O r ę d o w n i k a, z k t ó r y m z w ią z a n y b y ł a ż d o 1939 r. W te j d z i a ła l n o ś c i b y ł a w s z a k ż e p r z e r w a t r w a j ą c a o d d o 1918 r. W ty n i w ł a ś n i e o k r e s i e z a s t ę p o w a ł w s p o m n i a n e g o j u ż M a r w e g a, k i e r u j ą c r e d a k c j a m i G a z e t y P o z n a ń s k i e j i G ł o s u W i e l k o p o l a n e k o r a z m u t a c j a m i l o k a l n y m i, w t y m G a z e ty J a r o c i ń s k i e j. W r a z z lik w i d a c j ą p i s m p o z n a ń s k i c h w 1919 r. p r z e s t a ł a s i ę r ó w n i e ż u k a z y w a ć w 1919 r. G a z e t a J a r o c i ń s k a. L u k ę p o n ie j w y p e ł n i ł y p i s m a k o n c e r n u w y d a W ' n i c z e g o D r u k a r n i a P o l s k a, t j. g ł ' w n i e O r ę d o w n i k i W ie lk o p o l^ ' n i n, a w m n i e j s z y m s t o p n i u t a k z e n a t e r e n i e s a m e g o J a r o c i n a K u r ie r P o z n a ń s k i. Z y g m u n t M a r w e g p o p o w r o c i e ze S z w a jc a r i i, g d z i e w s p ó l n i e z R o m ^ ' n e m D m o w s k i m i i n n y m i w y b i t n y ' m i p o l i t y k a m i o o r i e n t a c j i n a r o d o w e j p r a c o w a ł w C e n t r a l n e j A g e n c J 1 P o l s k i e j, s p r z e d a ł w 1919 r. d r u k a r n i ę i z r e z y g n o w a ł z j a k i e j k o l w i e k d a l s z e j d z i a ła l n o ś c i, p ę d z ą c a ż d o s w e j ś m i e r c i d n i a 8 l i s t o p a d a 1930 r. ż y c i e t y p o w e g o r e n t i e r a. P o w i d z k i w r a c a n a t o m i a s t d o r e d a k c j i O r ę d o w n i k a, a p o n a d t o w 1918 r. z o s ta ł t a k ż e r e d a k t o r e m n a c z e l n y m ty g o d n i k a S o k ó ł. O d 1922 r. s t a ł n a c z e le S y n d y k a t u D z i e n n i k a r z y W i e lk o p o l s k i c h j a k o j e g o p r e z e s. P e ł n i ł t a k ż e w i e l e i n n y c h f u n k c j i w r ó ż n y c h o r g a n i z a c j a c h s p o ł e c z n y c h. P o I I w o j n i e ś w i a t o w e j, s p ę d z o n e j n a w y s i e d l e n i u, w r ó c i ł d o P o z n a n i a i b y ł t u s e k r e t a r z e m r e d a k c j i K u r i e r a W ie l k o p o l s k i e g o. S ł a w o m i r L e i t g e b e r

19 Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. OŁOSZENIA, REKLAMA G.J. 19 ANTENY SATELITARNE ( f 350/R /93) PHU ALDAR Jarocin, ul. Lipowa 17 m A trakcyjne SU K N IE ŚLU BNE poleca S k l e p G a l a n t e r y j n y Żerków, ul. Mickiewicza 1 ( f 346/R /93) Fabrycznie nowe naładowane akumulatory w cenach fabrycznych Jarocin, Os. Konstytucji 3-Maja 32 ZA PR A SZA M Y K LIEN TÓ W w godz w so b o ty w godz o fe ru je m y : ( f 380/R /93) % art. spożywczo - cukiernicze 0 pieczywo % alkohole, piwo, papierosy % kosmetyki 0 obuwie, odzież 0 art. szkolne 0 farby, lakiery, tapety P r z e d s ta w ic ie ls t w o C e n t r y P o z n a ń P P U H T r a n s v o l t M ie le c F i l i a O s t r ó w W lk p., ul. W enecja 35, tel ; S P R Z E D A Ż W t o r e k, p i ą t e k # J a r o c i n, t a r g o w i s k o ( f 2 2 / 93) NAJTANSZY SYSTEM SPRZEDAZY RATALNEJ B E Z Ż Y R A N T Ó W!!! 9 W P Ł A T A J U Ż O D 20% - m i n i m a l n e k o s z ty \ i e w ie r z y s z, p r z y jd ź, p r z e lic z i p r z e k o n a j się! O G Ł O S Z E N IE O P R Z E T A R G U Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (j. t. z 1991 r. Dz. U. Nr 30, poz. 127zpóźn. zm.) i ż 13 zarządzenia MGPiB z dnia 19 czerwca 1991 r. w sprawie przetargów na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lu własność gminy (M. P. Nr 21, poz. 148) Zarząd M ie js k i w J a ro c in ie ogłasza d ru g i p rze ta rg u s tn y na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w Mieszkowie stanowiącej własność Gminy i Miasta Jarocin: dz. nr /4 o pow mj, kw 21555, ul. Dworcowa, cena wywoławcza zl Przetarg odbędzie się dnia 5 p aździernika 1993 r. o godz wsali nr 60 Urzędu Gminy i Miasta Jarocin. Al. Niepodległości 10. Wadium w wysokości zł należy wpłacić do dnia 5 października 1993 r. w kasie urzędu - pokój nr 56 do godz Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia um owy wadium przepada na rzecz sprzedającego. Szczegółowe informacje dotyczące w / w nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy i Miasta w Jarocinie (pokój nr 49). Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. (f 377/R /93) S P R Z E D A Ż G O T O W K O W A Z R A B A T E M O F E R U J E M Y : S P R Z Ę T RTV + telewizory, magnetowidy, odtwarzacze, walkmany Z E S T A W Y T V -S A T + najniższe ceny + DYSTRYBUCJA ASTRA-TV POLAND S P R Z Ę T A G D ^ lodówki, zamrażarki, pralki, piece gazowe o ra z S K U T E R Y : H O N D A, S U Z U K I + mały przebieg, automatyczna skrzynia biegów, elektryczny zapłon (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) (f /R /9 3 ) P. W. T E L M A X s. c. ul. Staszica 20, Jarocin, tel Ogum ienie różnego rodzaju p o i o c a J a r o c i n, u l. ś w. D u c h a a K o ź m in, u l. M a r c i ń c a 6 < f4 0 1 /R /9 3 ) Z A P R A S Z A M Y! Hurtownia K U P U J Z G ŁOW Ą!!! S k le p w ę d k a r s k i " A N I T A " poszerzył swoją działalność o asortyment ZOOLOGICZNY Zapraszamy wszystkich, którzy posiadają lub chcą posiadać: ryby, żółwie, ptaki, gady, psy, koty i inne C Z n a m i T w o j e p u p i l k i \ b ę d ą z a d o w o l o n e, 1 a T w ó j p o r t f e l p e ł e n y Jarocin, ul. K w iatow a (przy os. Kasztanowe) ( f 409/R /93)»BROKER«W J a r o c i n, u l. W r o c ł a w s k a 4 6 : t e l ' ma w sprzedaży 7 gatunków piwa Brok i Piwa Żywieckie, Okocim, Browar Tyski Loraz piwo EB - Browaru Elbląskiego i Zapraszamy od 9.00 do Szkółkarstwo ozdobne poleca: S ^ ig la k i ^ r ó ż a n e c z n i k i ^ w r z o s y ^ k l e m a t i s y ^ i n n e k r z e w y o z d o b n e Z a k r z e w 1 7 (f 251/R/93) Zapraszam do bezpłatnego wywoływania filmów color odbitki termin 1 dzień wszystkie prace i zakup filmów prem iowane + KO D AK ^ J a n u s z W itk o w s k i O s. T. K o śc iu sz k i 4 ( o b o k S p. M ie s z k a n io w e j) (f 384/' R / 93) Firma Handlowo-Usługowa M A D O S Sławom ir Madaliński Os. T. Kościuszki 6 / Jarocin <&* oferuje ZALUZJE: 0 aluminiowe: kolorowe, dwukolorowe, perforowane, w formie zasłon okiennych, również w wersji luksusowej # verticale (żaluzje pionowe): kilkadziesiąt wzorów i kolorów, Zapewniamy profesjonalną obsługę, doradztwo, krótkie terminy, konkurencyjne ceny i bezkonkurencyjną jakość ( f 289/R /93) I W E T E R Y N A R Y J N E Leczenie, szczepienia, p o rad y L e k i i s z c z e p, n o w e j g e n e r a c ji M a s - kło p o t ze sw oim ulubieńcem? P r z y j d ź! C odziennie , w to rk i J aro cin, ul. B roniew skiego 13 (f 392/R/93) SPECJALISTA ORTOPEDA lek. med. Przemysław Kęsa dzieci i d o ro śli Jarocin, Karwowskiego 32 piątek ( f 249/ R / 93)

20 ,G.J. 20 OGŁOSZENIA, REKLAMA Nr 37 (155) 17 w rześnia 1993 r. KOMUNIKAT R ejonu E nergetycznego Ja ro cin Jarocin, ul. Batorego 26 Mieszkańcy m iasta Jarocina posiadający książeczki wpłat za energię elektryczną i gaz na okres od do dokonują ostatniej w płaty z dniem Pozostałe odcinki wpłat anulują się. Następnych wpłat dokonać należy po otrzymaniu nowych, książeczek Informujemy ponadto, że dział reklamacji i kasa jest czynna w godz Uwaga! Uwaga! U w aga! Uwaga! Uwaga! Uwaga! R E W E L A C J A N o w o otw a rta w yp ożycza lnia narzędzi znanej japońskiej firm y M A K IT A " przy ul. W rocław skiej 33 j oferuje klientom sw oje usługi D o t y c h c z a s u n a s k u p o w a ł e ś e l e k t r o n a r z ę d z i a. W t e j c h w i l i o p r ó c z k u p n a m o ż e s z w y p o ż y c z y ć m a s z y n y n a w ł a s n e p o t r z e b y! Wypożyczalnia czynna: poniedziałek - piątek , sobota C E N Y W W YPO ŻYCZALN I P R O M O C Y JN E JEŚLI NIE W IERZYSZ TO PRZYJD Ź I SPRAW DŹ! Z a p a m ię ta j te n a d re s! J a r o c in, u l. W r o c ła w s k a 3 3, te l (f 27/93) w o m Przedsiębiorstw o Usługow o-produkcyjne Spółka z o. o Jarocin, ul. Św. Ducha 120 telefon 35-35, telex (f /R/ 93) o r y i r D Z IA Ł A L N O Ś Ć S P E C JA L IS T Y C Z N O -U S Ł U G O W Ą n a p r a w y s e r w is o w e, g w a r a n c y jn e, b ie ż ą c e i p o w y p a d k o w e s a m o c h o - d ó w S ta r, If a W -50, If a L -6 0, R o b u r, c ią g n ik ó w i m a s z y n ro ln ic z y c h n a p r a w y g łó w n e s iln ik ó w Ifa w y k o n y w a n ie p r z e g lą d ó w r e je s t r a c y jn y c h p o ja z d ó w d r o g o w y c h m o n t a ż z a b e z p ie c z e ń s a m o c h o d o w y c h M U L T L O C K z n a k o w a n i e p o ja z d ó w S O M E R W m o n t a ż i o b s łu g a s ta c ji p a liw, c z y s z c z e n ie z b io r n ik ó w, le g a liz a c ja i n a p r a w a p r z e p ły w o m ie r z y i n s ta la c je w o d n o - k a n a liz a c y jn e i w o d o c ią g o w e i n s ta la c je b e z k a n a ło w e p r e iz o lo w a n e s ie c i c ie p ło w n ic z y c h n a p o d s ta w ie a r t i k p c. p o d a j e d o p u b lic z n e j w ia d o m o ś c i ż e w d n iu 27 p a ź d z i e r n i k a 1993 r. o g o d z w k a n c e la r ii p r z y u l. W r o c ł a w s k i e j 6 o d b ę d z ie s ię I I l i c y t a c j a n ie ru c h o m o ś c i g t D Z IA Ł A L N O Ś Ć H A N D L O W Ą s p r z e d a ż c z ę ś c i d o m a s z y n i c ią g n ik ó w r o ln ic z y c h s p r z e d a ż a k c e s o r ió w m o to r y z a c y jn y c h ZAPRASZAMY (f 24/93 p o ło ż o n e j w K o tlin ie p r z y u l. D w o r c o w e j 4 a o p o w m 2 N ieruchom ość została oszacow ana n a kw otę zl C en a w y w o ła w c z a w y n o s i zł P r z y s tę p u ją c y d o lic y ta c ji z o b o w ią z a n y je s t złożyć ręk o jm ię w w ysokości zł (f /R /93) P R Y W A T K A S Z K O Ł A J Ę Z Y K Ó W O B C Y C H»LINGUA«J a ro c in, ul. K o ściu szki 10 proponuje naukę j. angielskiego, j. niemieckiego dla wszystkich grup wiekowych i stopni zaawansowania Informacje - tel w godz Zapisy Sz. P. Nr 6, ul. Kościuszki 10 we wtorek i czwartek godz SPECJALNA OFERTA DLA SZKÓŁ, INSTYTUCJI I ZAKŁADÓW PRACY (f / R / 93) ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY ELEKTRONIC JAROCIN, UL. WROCŁAWSKA 9 (obok apteki) oferuje m " telew izory p rodukcji krajow ej oparte na bazie renom ow anych firm P h ilip s, Siem ens z dwuletnią gw arancją. Ponadto w sprzedaży sprzęt audio-video-sat Uwaga! Sprzedaż ratalna bez żyrantów. Korzystne, stafe oprocentowanie - 2,27 %. Komputerowe wyliczenie Wplata od 10 % MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU: ROUNICY KMKRYCI I RENCIŚCI Z a p e w n i a m y s e r w i s g w a r a n c y j n y i p o g w a r a n c y j n y Zapraszamy w godz , sobota (f 23/93)

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Królowa Korony Polskiej.

Królowa Korony Polskiej. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. k: Nr. 18. Kraków, 3. maja 1925. Rok I. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. 1'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ł ń ść ś Ż ś ś ć ś ś Ż ż ś ś ść ś śń ż Ż ć ś ń Ś ż ć ż ść Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ą Ż Ą ś ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ś ć ż ż ź ź ń ś ć ż ć ć ż ż ć ż ż ż ś ć ż ż źć ż ż ż ż Ż ż ń ż ż

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó ć ź ż ź ż Ę Ż ż Ó Ę Ę Ó Ą Ę Ó ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ś Ż ć Ś Ę Ż Ę Ż Ę Ę Ż Ę Ś Ę Ę Ę ć ć Ó ć Ż ź Ó Ż Ż Ś Ż Ś Ą Ś Ż Ł Ł Ż Ż Ó Ó Ó Ą Ż Ó Ń Ż Ż ć Ę Ąć Ó Ż Ó Ż ć Ę ć ć Ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ł

Ł Ń Ł ć Ł Ń Ł ź ć Ę Ł Ę ć Ż Ę Ń Ż Ś Ą Ę Ę Ą Ą ź ź ź Ń ź Ń ź Ą Ę ć Ę ź ć Ń Ę ź ź Ż Ś ć Ń ć Ó ź ć ć ć Ć Ę Ę ć Ę Ę Ą ć ź Ę ź Ń ć Ę Ę Ż Ś ź ź Ę Ń Ó Ę ź Ę Ę Ń Ż Ż Ą Ń Ę ć Ę ć ć Ą Ę ć ć ź Ę Ń Ń ź Ś ź ć Ę Ę Ł ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł ź Ż Ł Ż ć Ę Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł Ą Ż Ż Ż ź ź Ż Ą Ą Ź Ł ź Ż Ż Ż Ł ń Ł ń Ż Ź ć Ż Ś Ł Ż Ż Ą Ż Ą Ł ć Ż Ż Ł ć ć Ś ć Ł Ó Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ż Ś ń Ę Ż Ż Ż ź Ż Ś Ż Ł Ś ć Ę Ł Ś Ó ć ń Ę Ł Ż Ż ń Ż ń Ł ź Ł ć Ł ć Ż Ż ź ń

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 13 (598) 29 m arca 2002 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,00 zł (w tym 7 % VAT) www.gj.com.pl Z i IY O Z IE N BĘDZIE TANIE] Patrz str. 2 ( N i e ) w y j a ś n i o n

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka)

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 587-595 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123,

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 245-254 2016 Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 ISSN: 1896-3 82X w w w.w n u s.e d u.p

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż

ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż Ł Ł ŁĄ Ł ż ż ź ż Ą ż ć ć ć ż ń ć ż ć ż Ę ć ż ń ń ż ć ć ż ć ć Ź ż ń ń ć Ę ż Ą Ę ż ń ć Ą Ą ż Ź ż ć ć ż ć ć ż ż ż ć ń ż ć ż ż ż Ę ć Ę Ł Ł ź ń Ź Ę ż ć Ą ń ć ż ź ż Ą Ź ń ż Ź Ą Ą ż ć ż ć ć Ą ż ć ć ż Ł ż ć ż

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść Ś Ś ś ś ś ś Ą Ą ź ź ć ź Ę ś ń ś ś Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść ć Ę ć Ą ś ś ń ń ć ś ś ń Ń ś ś ć ć ń ś ź ś ść ń Ź ń ść ś ń ń ść ś ś ń ść ń ść

Bardziej szczegółowo

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć ć Ł ś ś Ć ć ć ń Ć ć ń Ć ń ć ć Ć Ć Ć ń ć Ł ś ć ń ć Ć ś Ć ń ć ć ź ś ś ść Ł ść ś ć ź ć ś ć ś ć ć ć ć Ć ś ś ć Ć ń ś ź ć ź ć ś ń ń ń ś Ą źć Ć Ć Ć ć ź ć ź ś ć Ę Ć ś ć ś ć ć ś Ć ć ś Ę Ć Ć ć ź ć ć Ć ń Ę ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż Ę Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż ś ś ś ć ś Ż ć ź ż ś ż ć ź ź ź Ę ć ż Ń ść ć Ł Ż ś ść ś ż ć ż ć ć ć ć ć ść ć ś ś ć ż ź ć ć ż ś ć Ę ś ż ć ść ć ź ź ś Ź ś ść ś ś ć ś ż ż ś ś ś ś ś ż ś ś Ź ż ś Ś ś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

ń ń ń

ń ń ń Ą ź ć ń ń Ą ń ń ń Ą Ó ń Ą ć Ą Ń Ą ć ć ć ń ń Ą ć Ą ć ć ń ń ń ń ź ć ź Ą ć ć ć Ę ń Ó ń ń Ę Ą ć ń ń Ń ń ń Ń ć ć ń ź Ę ń ź ń ź ć ć ź ć ń ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć Ę ć ć ź ć ź ń ć ć ń Ą ń ć ź ć Ą ź ć ń ć ź Ó Ś ć ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ N r 2 5 ( 6 1 0 ) 2 1 c z e r w c a 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r in d e x u 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 z ł ( w ty m 7 % V A T ) www.gj.com.pl Centrala: tel. 747-17-47,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

5 niedzielne występy Pidżamy Porno

5 niedzielne występy Pidżamy Porno T Y G O D N IK Z IE M I JA R O C IŃ S K IE J N r 3 (5 8 8 ) 18 styczn ia 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r indexu 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 zł (w tym 7 % V A T ) www.gj.com.pl 32.613 zł dla orkiestry

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera opracowanie ankiety, przeprowadzenie ankietyzacji wśród ngo i jst w powiecie oleckim, opracowanie raportu z badania. opracowanie standardów

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć

ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć Ł Ł ć Ł ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ć ć Ł Ę ć ć ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć ć Ć Ę ć ć Ę Ż ć Ż ź Ę ć Ę Ż ć ź ć ć ć Ę ć Ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć Ę Ł ź ć ć Ę ź Ć Ł ć Ó ź ć Ę Ł Ń Ó Ł Ę ć ŚĆ Ó Ó ć ć Ż Ż ć Ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

ć Ń

ć Ń ć Ń ć ź Ł Ń Ń ź Ł Ń Ń Ń Ń ź ź ć Ń ź Ń Ń ź Ś Ś ź Ś Ś Ń Ń Ń Ę Ś Ę ć ź ź Ę Ś ź Ą ź ź Ś Ś Ę ć Ń Ń Ń Ń Ń ć Ń Ń ć Ł Ł Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę ź Ą ć Ł Ę Ę Ś ć ć Ę Ł Ę Ż Ą ź Ł Ą ź Ę ź ć Ę Ł Ę ćł Ł Ł Ą ź Ł Ę ź ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo