Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki"

Transkrypt

1 Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

2 W ie lo fu n k c y jn e z ie lo n e k o r y t a r z e d la n ie z m o t o r y z o w a n y c h u ż y tk o w n ik ó w p r o m u ją c e z d r o w y s t y l ż y c ia i e k o lo g ic z n e p o d r ó ż o w a n ie CZYM SĄ Z IE L O N E SZLAKIG REENW AYS?

3 S z la k i d z ie d z ic tw a p r z y r o d n ic z o - k u lt u r o w e g o, tw o r z o n e w z d łu ż r z e k, tr a d y c y jn y c h, h is to r y c z n y c h tr a s h a n d lo w y c h, n a tu r a ln y c h k o r y ta r z y p r z y r o d n ic z y c h i k o le i CZYM SĄ Z IE L O N E SZLAKIG REENW AYS?

4 N a tu r a ln e k o r y ta r z e łą c z ą c e o b s z a r y c h r o n io n e o r a z te r e n y c e n n e p r z y r o d n ic z o CZYM SĄ Z IE L O N E SZLAKIG REENW AYS?

5 S z la k i z a r z ą d z a n e p r z e z s p o łe c z n o ś c i lo k a ln e s łu ż ą c e o c h r o n ie i in t e r p r e t a c ji d z ie d z ic t w a i o ż y w ia n iu g o s p o d a r k i CZYM SĄ Z IE L O N E SZLAKIG REENW AYS?

6 B e z p ie c z n e r e k r e a c y jn e s z la k i/ś c ie ż k i z w ła s z c z a n a te r e n a c h m ie js k ic h CZYM SĄ Z IE L O N E SZLAKIG REENW AYS?

7 CZYM SĄ Z IE L O N E SZLAKIG REENW AYS?

8

9 Bursztynowy Szlak Budapeszt Kraków Gdańsk

10 Historyczne szlaki bursztynowe Szlak bursztynowy był kierunkiem wymiany handlowej. Handel odbywał się różnymi trasami i tylko przebieg niektórych z nich jesteśmy dziś w stanie odtworzyć W okresie największej świetności wpływów rzymskich (I-IV w. n.e.) szlak bursztynowy połączył wybrzeże Adriatyku i Bałtyku, prowincje cesarstwa rzymskiego z nieznanymi krainami dalekiej Północy, tajemniczym Barbaricum. Historia szlaku bursztynowego jest dziś symbolem otwarcia na świat, tradycji i wymiany kulturowej na skalę europejską.

11 Idea współczesnego Bursztynowego Szlaku Idea współczesnego Bursztynowego Szlaku nawiązuje do różnorodnych funkcji, jakie przed wiekami pełniły szlaki handlowe: ekonomicznych, komunikacyjnych, społeczno-kulturowych. Kontaktom handlowym towarzyszyła wymiana informacji, sprowadzanie na tereny słabiej rozwinięte nowości technicznych i zdobyczy cywilizacyjnych, pogłębianie wiedzy o świecie, rozwój społeczny, intelektualny i kulturalny, szerzenie nowych sposobów gospodarowania. Efektem tego jest wspaniała spuścizna kulturowa, której ślady można do dziś śledzić na terenach, którymi wędrowali starożytni kupcy. Dziś, to dziedzictwo materialne i duchowe regionów jest motywem przewodnim podróży po Bursztynowym Szlaku. W oparciu o trasę turystyczną jej twórcy i mieszkańcy prezentują oraz udostępniają szerokiemu gronu podróżników swoje dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, dzieląc się z nimi entuzjazmem do miejsc i przedmiotów, które są dla nich ważne.

12 Główne cele Bursztynowego Szlaku Greenways 1. Wytyczanie, znakowanie i tworzenie infrastruktury międzynarodowego szlaku dziedzictwa 2. Rozwój turystyki dziedzictwa 3. Wdrażanie certyfikatów jakościowych w branży turystycznej Przyjazny Rowerom, Czysta Turystyka 4. Wspieranie i inicjowanie projektów na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

13 Koordynatorzy lokalni w Polsce Grupa Partnerska Łączy nas Babia Góra Lokalna Grupa Działania Gościniec, Stowarzyszenie na Bursztynowym Szlaku, Lackorona Forum dla Nowej Huty Fundacja (LGD) "Partnerstwo Krzemienny Krąg" Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział PTTK w Lipsku i Puławach

14 Koordynatorzy lokalni w Polsce cd. Grupa Partnerska Lokomotywa, Pionki Zielonkowskie Forum Samorządowe, Zielonka Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Gostyninskiego Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (Gdańsk) Zakole Dolnej Wisły

15 Krajowi Partnerzy PODPISANE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY: Polska Organizacja Turystyczna PTTK Zarząd Główny Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego MROT(Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna) Urząd Miasta Krakowa, PART ProgramGreenways w 5 strategiach rozwoju regionów INNI STRATEGICZNI PARTNERZY: Uczelnie: ASP Kraków, UJ, Instytut Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej, Wydział Turystyki i Rekreacji Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu, Politechnika Krakowska i in. uczelnie Konsulat USA w Krakowie

16 Wytyczanie i znakowanie szlaku W Polsce szlak został oznakowany od granicy polskosłowackiej do Krakowa W nowe tablice informacyjne o Szlaku z mapami odcinków (Krowiarki, Zawoja Przysłop, Sucha, Zembrzyce, Kraków)

17 Przebieg Szlaku w Małopolsce Lipnica Wielka Zubrzyca Górna (Park Etnograficzny) Izdebnik Radziszów Skawina Tyniec Kostrze Wawel Mogiła (Opactwo Cystersów) Branice Niepołomice (Zamek) Przełęcz Krowiarki, Zawoja (przysiółek Przysłop) Stryszawa Sucha Beskidzka Zembrzyce Stryszów Lanckorona

18

19 Rozwój turystyki dziedzictwa

20 Turystyka dziedzictwa przykłady BABIA GÓRA magia, legendy, kultura

21 Turystyka dziedzictwa przykłady LANCKORONA anielskie miasteczko na wzgórzu Ekomuzeum Lanckorona

22 Turystyka dziedzictwa przykłady BAŁTÓW I ZIEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA Na szlaku żółwia i dinozaura

23 Szlak przyjazny rowerzystom

24 C de ł ul geo t e cr m ei n ro tw ye pf oi kl e pas zte un i e u s łu g i in fr a s tr u k tu r y d la r o w e r z y s tó w o r a z tu r y s tó w p o r u s z a ją c y c h s ię n a r o w e r z e w s p ie r a n ie i r o z w ó j z r ó w n o w a ż o n y c h fo r m tu r y s ty k i p o p r a w a w a r u n k ó w d o r o z w o ju n o w y c h, in n o w a c y jn y c h p r o d u k tó w tu r y s ty c z n y c h b u d o w a n ie p a r tn e r s tw a s e k to r a p u b lic z n e g o i p r y w a tn e g o u n ifik a c ja s y s te m u c e r ty fik a c ji i w d r a ż a n ie g o w o p a r c iu o s ta n d a r d y e u r o p e js k ie

25 K o r z y ś c i d la c e r ty fik o w a n y c h o b ie k tó w O tr z y m a n ie e k o - e ty k ie ty ja k o ś c io w e j, W y r ó ż n ie n ie s p o ś r ó d k o n k u r e n c ji, P r e z e n ta c ja o b ie k tó w n a m a p a c h i p r z e w o d n ik a c h tu r y s ty c z n y c h d la tu ry s tó w ro w e ro w y c h, P r o m o c ja u s łu g d la tu r y s tó w k r a jo w y c h i z a g r a n ic z n y c h, U je d n o lic o n a p r o m o c ja n a s tr o n ie w w w

26

27 r e a liz a c ja z a s a d z ró w n o w a ż o n e j tu ry s ty k i w m a ły c h i ś r e d n ic h p r z e d s ię b io r s t w a c h o r a z o r g a n iz a c ja c h tu ry s ty c z n y c h

28 In ic ja ty w y E k o m u z e a ln e w P o ls c e E k o m u z e u m L a n c k o ro n a E k o m u z e u m B a b ie j G ó r y E k o m u z e u m Z ie m i B o c h e ń s k ie j E k o m u z e u m A lw e r n ia E k o m u z e u m W rz o so w a K r a in a E k o m u z e u m T r z e c h K u lt u r E k o m u ze u m N o w a H u ta E k o m u z e u m C y s t e r s k ie E k o m u z e u m W s i D o ln o śl.

29 Q u e s tin g w ę d r ó w k i o d k r y w c ó w o d k r y w a n ie d z ie d z ic tw a m ie js c a m e to d a o d k r y w a n ia d z ie d z ic tw a p o le g a ją c a n a tw o r z e n iu n ie o z n a k o w a n y c h s z la k ó w, k tó r y m i m o ż n a w ę d r o w a ć k ie r u ją c s ię in fo r m a c ja m i z a w a r ty m i w w ie r s z o w a n y c h w s k a z ó w k a c h K o le jn e m ie js c a n a tr a s ie o d n a jd u je s ię p o p r z e z z n a le z ie n ie o d p o w ie d z i n a z a g a d k ę i w y s z u k a n ie w te r e n ie o d p o w ia d a ją c e g o je j m ie js c a N a k o ń c u s z la k u u k r y ty je s t s k a r b s k rz y n e c z k a z p ie c z ą tk ą, k tó r e j p r z y b ic ie p o tw ie r d z a p r z e b y c ie c a łe j tr a s y

30

31 G łó w n e im p r e z y g r e e n w a y s n a p o z io m ie ś r o d k o w o e u r o p e j s k im D z ie ń Z ie m i ( I V ) T y d z ie ń T u r y s t y k i R o w e r o w e j ( V / V I ) E u r o p e js k i T y d z ie ń M o b iln o ś c i ( I X ) D z ie ń D r z e w a i M ie s ią c D r z e w ( X )

32 Strona www Mapa Szlaku Koordynatorzy Szlaku Mapy odcinków Szlaku Kalendarium Imprez na Szlaku Ekomuzea Lokalne inicjatywy Przewodniki w wersji elektronicznej

33 Kontakt: Dziękuję za uwagę Katarzyna Przygodzka Kontakt: tel. (012)

Dobre praktyki w zakresie lokalnej współpracy międzysektorowej na rzecz ekorozwoju

Dobre praktyki w zakresie lokalnej współpracy międzysektorowej na rzecz ekorozwoju Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków, marzec 2010 Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych Kraków, marzec 2010 DOBRE PRAKTYKI Dobre praktyki w zakresie lokalnej współpracy międzysektorowej

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa

Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych Nina Gałuszka Pod redakcją: Barbary Kazior, Dominiki Zaręby Turystyka dziedzictwa Turystyka dziedzictwa Poradnik dla organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego

Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego Projekt dofinansowany w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego

Bardziej szczegółowo

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET POLSKA INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Województwo Kujawsko-Pomorskie 3 Miasto Łódź 4 Województwo Łódzkie 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

Firma społeczna. w rozwoju lokalnym. arbary Kazior, Anny Jarzębskiej i Olgi Gałek. Poradnik dla organizacji pozarządowych.

Firma społeczna. w rozwoju lokalnym. arbary Kazior, Anny Jarzębskiej i Olgi Gałek. Poradnik dla organizacji pozarządowych. Firma społeczna w rozwoju lokalnym Poradnik dla organizacji pozarządowych Pod redakcją: arbary Kazior, B Anny Jarzębskiej i Olgi Gałek Gorąco polecam Państwu Poradnik dla Organizacji Pozarządowych prezentowany

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ROZWOJU TURYSTYKI KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO

SCENARIUSZE ROZWOJU TURYSTYKI KRAINY JEZIORA MUCHARSKIEGO Podniesienie jakości usług publicznych wokół zbiornika Świnna Poręba Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 SCENARIUSZE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu

Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Niniejszym serdecznie dziêkujemy wszystkim tym, którzy w ci¹gu ostatnich 12 lat przyczynili siê do sukcesu programu Environmental Partnership for Central Europe w Polsce, a nastêpnie powsta³ej na jego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić

Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić Karolina Kiwior Krzysztof Plamowski Chcemy mieć szlaki rowerowe jak to zrobić Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów oferuje profesjonalne usługi dotyczące organizacji imprez rowerowych amatorskich, zawodowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŚWIĘCIMIA Oświęcim, 22 maja 2002 CZĘŚĆ I Analiza stanu istniejącego METODOLOGIA I ORGANIZACJA PRAC NAD STRATEGIĄ PROMOCJI Proces opracowywania strategii promocji oparty jest

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017

Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017 Projekt Racibórz Krawarz Bliżej! nr PL.3.22/3.3.04/09.00933 współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z

Bardziej szczegółowo

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013

Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007 2013 Karolina Boba 2014 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Projekty współpracy podsumowanie okresu 2007-2013 Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt)

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) STRATEGIA ROZWOJU POWIATU SUSKIEGO NA LATA 2008 2015 (projekt) Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka e-mail: starostwo@powiatsuski.pl http://www.powiatsuski.pl

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5

WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa na lata 2000-2006...5 MAŁOPOLSKA 2015 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013 Projekt 22/09/2005 1 Spis treści: WPROWADZENIE...4 Wstęp...4 Ocena dotychczasowej realizacji strategii rozwoju województwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Edycja II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opole 16-17 listopada 2011 Unowocześnianie organizacji i metod

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

TOP promocji polskich miast i regionów

TOP promocji polskich miast i regionów TOP promocji polskich miast i regionów w opinii szefów biur promocji raport z badania przeprowadzonego przez Fundację Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc M A R K E T I N G F O R D E V E L

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie

Data podpisania umowy. Całkowita wartość projektu. Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu. Dofinansowanie Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego Lp. Numer projektu

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Cz. I analityczno-audytowa WERSJA 3.0

PROJEKT. Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Cz. I analityczno-audytowa WERSJA 3.0 PROJEKT Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku Cz. I analityczno-audytowa WERSJA 3.0 Spis treści Spis treści......... 2 1. Wstęp do części analityczno-audytowej audytowej...... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Grup Partnerskich. NajwaŜniejsze wydarzenia w 2007 roku

Krajowa Sieć Grup Partnerskich. NajwaŜniejsze wydarzenia w 2007 roku Krajowa Sieć Grup Partnerskich NajwaŜniejsze wydarzenia w 2007 roku IV Krajowy Zjazd GP Pionki-Radom, 24-26.05.2007 26.05.2007 W IV Krajowym Zjeździe GP uczestniczyło o ponad 200 osób reprezentujących:

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SYSTEMU ROWEROWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZIELONA KSIĘGA

KONCEPCJA ROZWOJU SYSTEMU ROWEROWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZIELONA KSIĘGA KONCEPCJA ROZWOJU SYSTEMU ROWEROWEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZIELONA KSIĘGA Gdańsk, lipiec 2008r. grudzień 2009r. Wydawca URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Departament Rozwoju Regionalnego i

Bardziej szczegółowo

18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 18.1. MIASTO JAKO PRZEDMIOT I PODMIOT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH Działania związane z promocją oraz polityką międzynarodową Miasta Szczecin były w latach objętych Raportem prowadzone przez kilka struktur organizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI

CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA ROZWOJU TURYSTYKI I REKREACJI CELE I GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI I REKREACJI Lublin, sierpień 2008 DYREKTOR BIURA Henryk

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo