UCHWAŁA NR LXXV RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR LXXV.690.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXV RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 1 ), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 2 ) oraz art.212 ust.1 pkt 1 i 2, art.214 pkt 1, art.236 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz tekst jednolity z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LIX Rady Miasta Zielona Góra z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r. poz. 2) z późn. zm. 4 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) dochody bieżące o kwotę ,-zł, b) dochody majątkowe o kwotę ,-zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) wydatki majątkowe o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2014 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LX z 28 stycznia 2014 r., nr LXII z 25 lutego 2014 r., nr LXIV z 25 marca 2014 r., nr LXV z 15 kwietnia 2014 r., nr LXV z 15 kwietnia 2014 r., nr LXVII z 27 maja 2014 r., nr LXVII z 27 maja 2014 r., nr LXVIII z 24 czerwca 2014 r., nr LXIX z 8 lipca 2014 r., nr LXX z 14 lipca 2014 r., nr LXXI z 26 sierpnia 2014 r., nr LXXIII z 30 września 2014 r., nr LXXIII z 30 września 2014 r., nr LXXIII z 30 września 2014 r., nr LXXIV z 28 października 2014 r. i nr LXXIV z 28 października 2014 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr z 7 stycznia 2014 r., nr z 10 stycznia 2014 r., nr z 15 stycznia 2014 r., nr stycznia 2014 r., nr z 23 stycznia 2014 r., nr z 27 stycznia 2014 r., nr z 27 stycznia 2014 r., nr z 27 stycznia 2014 r., nr z 30 stycznia 2014 r., nr z 31 stycznia 2014 r., nr z 31 stycznia 2014 r., nr z 31 stycznia 2014 r., nr z 5 lutego 2014 r., nr z 10 lutego 2014 r., nr z 10 lutego 2014 r., nr z 11 lutego 2014 r., nr z 13 lutego 2014 r., nr z 20 lutego 2014 r., nr z 24 lutego 2014 r., nr z 24 lutego 2014 r., nr z 27 lutego 2014 r., nr z 27 lutego 2014 r., nr z 27 lutego 2014 r., nr z 27 lutego 2014 r., nr z 28 lutego 2014 r., nr z 12 marca 2014 r., nr z 12 marca 2014 r., nr z 14 marca 2014 r., nr z 20 marca 2014 r., nr z 21 marca 2014 r., nr z 27 marca 2014 r., nr z 27 marca 2014 r., nr z 27 marca 2014 r., nr z 27 marca 2014 r., nr z 31 marca 2014 r., nr z 31 marca 2014 r., nr z 31 marca 2014 r., nr z 31 marca 2014 r., nr z 14 kwietnia 2014 r., nr z 22 kwietnia 2014 r., nr z 22 kwietnia 2014 r., nr z 22 kwietnia 2014 r., nr z 24 kwietnia 2014 r., nr z 28 kwietnia 2014 r., nr z 28 kwietnia 2014 r., nr z 28 kwietnia 2014 r., nr z 28 kwietnia 2014 r., nr z 28 kwietnia 2014 r., nr z 28 kwietnia 2014 r., nr z 29 kwietnia 2014 r., nr z 29 kwietnia 2014 r., nr z 30 kwietnia 2014 r., nr z 30 kwietnia 2014 r., nr z 7 maja 2014 r., nr z 8 maja 2014 r., nr z 8 maja 2014 r., nr z 8 maja 2014 r., nr z 14 maja 2014 r.,

2 4) w załączniku nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2014 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2014 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY J a c e k B u d z i ń s k i nr z 20 maja 2014 r., nr z 20 maja 2014 r., nr z 20 maja 2014 r., nr z 20 maja 2014 r., nr z 22 maja 2014 r., nr z 23 maja 2014 r., nr z 29 maja 2014 r., nr z 29 maja 2014 r., nr z 29 maja 2014 r., nr z 29 maja 2014 r., nr z 30 maja 2014 r., nr z 30 maja 2014 r., nr z 4 czerwca 2014 r., nr z 4 czerwca 2014 r., nr z 5 czerwca 2014 r., nr z 6 czerwca 2014 r., nr z 12 czerwca 2014 r., nr z 17 czerwca 2014 r., nr z 18 czerwca 2014 r., nr z 23 czerwca 2014 r., nr z 23 czerwca 2014 r., nr z 25 czerwca 2014 r., nr z 25 czerwca 2014 r., nr z 26 czerwca 2014 r., nr z 27 czerwca 2014 r., nr z 27 czerwca 2014 r., nr z 30 czerwca 2014 r., nr z 30 czerwca 2014 r., nr z 7 lipca 2014 r., nr z 7 lipca 2014 r., nr z 8 lipca 2014 r., nr z 14 lipca 2014 r., nr z 14 lipca 2014 r., nr z 14 lipca 2014 r., nr z 15 lipca 2014 r., nr z 17 lipca 2014 r., nr z 17 lipca 2014 r., nr z 17 lipca 2014 r., nr z 22 lipca 2014 r., nr z 22 lipca 2014 r., nr z 28 lipca 2014 r., nr z 28 lipca 2014 r., nr z 28 lipca 2014 r., nr z 28 lipca 2014 r., nr z 29 lipca 2014 r., nr z 30 lipca 2014 r., nr z 31 lipca 2014 r., nr z 31 lipca 2014 r., nr z 6 sierpnia 2014 r., nr z 6 sierpnia 2014 r., nr z 8 sierpnia 2014 r., nr z 20 sierpnia 2014 r., nr z 20 sierpnia 2014 r., nr z 29 sierpnia 2014 r., nr z 29 sierpnia 2014 r., nr z 29 sierpnia 2014 r., nr z 29 sierpnia 2014 r., nr z 4 września 2014 r., nr z 4 września 2014 r., nr z 11 września 2014 r., nr z 11 września 2014 r., z 23 września 2014 r., z 26 września 2014 r., z 26 września 2014 r., z 26 września 2014 r., nr z 30 września 2014 r., nr z 2 października 2014 r., nr z 2 października 2014 r., nr z 10 października 2014 r., nr z 10 października 2014 r., nr z 10 października 2014 r., nr z 17 października 2014 r., nr z 17 października 2014 r., nr z 23 października 2014 r., nr z 27 października 2014 r., nr z 27 października 2014 r., nr z 29 października 2014 r., nr z 29 października 2014 r., nr z 31 października 2014 r., nr z 31 października 2014 r., nr z 31 października 2014 r., nr z 5 listopada 2014 r., nr z 7 listopada 2014 r., nr z 7 listopada 2014 r., nr z 14 listopada 2014 r., nr z 14 listopada 2014 r. i nr z 19 listopada 2014 r. 2

3 załącznik nr 1 do uchwały nr LXXV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Wpływy z różnych dochodów WO Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Gimnazja Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Wpływy z różnych dochodów WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY - POWIAT - WŁASNE SK Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Pozostałe odsetki WO Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich WO Szkoły zawodowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Wpływy z różnych dochodów WO

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy z usług WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej WO Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług WO Wpływy z różnych dochodów WO Razem: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY J a c e k B u d z i ń s k i 4

5 załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych DR Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy WB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia WO Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia WO Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DR Zmniejszenie hałasu i wibracji Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii DR Kultura fizyczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO

6 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Szkoły zawodowe Składki na ubezpieczenia społeczne WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Składki na ubezpieczenia społeczne WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Zakup materiałów i wyposażenia WO Internaty i bursy szkolne Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup usług pozostałych WO 650 Razem: WICEPRZEWODNICZĄCY RADY J a c e k B u d z i ń s k i 6

7 załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014 r. 1) Poz. I , I , I , I , I , I , I , I , I , I , I , I , I i IV otrzymują brzmienie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM I Budowa łącznika ul.jedności - ul.stanisława Moniuszki UM i Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszka Rzeźniczaka do potoku Gęśnik UM I Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego etażowego w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Podgórnej 26 ZGKiM I Modernizacja nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 11 UM I Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 18 UM I Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w ramach Programu "Radosna szkoła" UM PLN - dofinansowanie z budżetu państwa I Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Botanicznej UM PLN - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej I Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Budowlanych ZSB I Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze UM PLN dotacja z UE LRPO I Montaż 2. lamp przy przychodni na ul.tadeusza Zawadzkiego Zośki UM I Budowa placu festynowego w Krępie UM realizacja inwestycji w ramach porozumienia z Gminą Zielona Góra I Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM IV Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na budowę chodnika przy ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie UM

8 2) w pkt II Zakupy inwestycyjne dodaje się treść: II Zakup obieraczki w Miejskim Przedszkolu nr 3 MP II Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu w Gimnazjum nr 2 G WICEPRZEWODNICZĄCY RADY J a c e k B u d z i ń s k i 8

9 załącznik nr 4 do uchwały nr LXXV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014 r. Poz. w rozdz , 75075, 80101, 80195, 85121, i otrzymują brzmienie: Dział Rozdział Treść Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WICEPRZEWODNICZĄCY RADY J a c e k B u d z i ń s k i 9

10 załącznik nr 5 do uchwały nr LXXV Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2014 r. Poz. 8 i 10 otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa projektu Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie projektu Rozdział klasyfikacji budzetowej WYDATKI RAZEM z tego: w latach ubiegłych 2014 w latach ubiegłych Okres realizacji Program Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa - Nysa - Bóbr ZSEkol środki unijne EWT - środki krajowe Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze UM środki unijne środki krajowe LRPO środki krajowe nieobjęte umową WICEPRZEWODNICZĄCY RADY J a c e k B u d z i ń s k i 10

11 U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Miejskie Przedszkole nr 6 z tytułu wynajmu miejsca pod reklamę w kwocie 2.657,-zł (dział 801, rozdz.80104, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.657,-zł przeznacza się w przedszkolu na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych (dział 801, rozdz.80104, 4210 WO gmina). b) Szkołę Podstawową nr 11 z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 8.770,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 8.770,-zł przeznacza się w szkole na zakup materiałów (dział 801, rozdz.80101, 4210 WO gmina). c) Szkołę Podstawową nr 15 z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 1.878,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0970 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 1.878,-zł przeznacza się w szkole na naprawę drzwi wejściowych (dział 801, rozdz.80101, 4270 WO gmina). d) Szkołę Podstawową nr 18 z tytułu otrzymania darowizn w kwocie 4.011,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 4.011,-zł przeznacza się w szkole na zakup środków czystości i artykułów biurowych (dział 801, rozdz.80101, 4210 WO gmina). e) Gimnazjum nr 2 z tytułu otrzymania darowizn w kwocie 2.555,-zł (dział 801, rozdz.80110, 0960 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 2.555,-zł przeznacza się w gimnazjum na zakup środków czystości i artykułów biurowych (dział 801, rozdz.80110, 4210 WO gmina). f) Zespół Edukacyjny nr 2 z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 2.101,-zł (dział 801, rozdz.80101, 0750 WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie 2.101,-zł przeznacza się w zespole na zakup materiałów i usług (dział 801, rozdz.80101, , ; rozdz.80148, WO gmina). g) I Liceum Ogólnokształcące z tytułu wynajmu powierzchni w kwocie 3.351,-zł (dział 801, rozdz.80120, 0750 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 3.351,-zł przeznacza się w liceum na zakup odzieży roboczej dla pracowników (dział 801, rozdz.80120, 3020 WO powiat). h) III Liceum Ogólnokształcące z tytułu wynajmu powierzchni i otrzymania odsetek od nieterminowych należności w łącznej kwocie 9.068,-zł (dział 801, rozdz.80120, , WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 9.068,-zł przeznacza się w liceum na zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych i zakup usług (dział 801, rozdz.80120, , WO powiat). i) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych z tytułu wynajmu powierzchni i wpłat za korzystanie z internatu w łącznej kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80120, ; dział 854, rozdz.85410, WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w zespole na zakup energii cieplnej i żywności do internatu (dział 801, rozdz.80120, ; dział 854, rozdz.85410, WO powiat). j) Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych z tytułu otrzymania darowizn w kwocie 1.890,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 1.890,-zł przeznacza się w zespole na zakup materiałów remontowych (dział 801, rozdz.80130, 4210 WO powiat). 11

12 k) Zespół Szkół Budowlanych z tytułu otrzymania prowizji od ubezpieczyciela w kwocie 8.611,-zł (dział 801, rozdz.80130, 0970 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie 8.611,-zł przeznacza się w zespole na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów i zakup materiałów i wyposażenia (dział 801, rozdz.80130, , , WO powiat). l) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z tytułu opłat za przeprowadzone kursy i szkolenia w kwocie ,-zł (dział 801, rozdz.80140, 0830 WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w centrum na pokrycie kosztów przeprowadzenia kursów i szkoleń (wynagrodzenia, usługi) (dział 801, rozdz.80140, , , WO powiat). m) Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.000,-zł (dział 852, rozdz.85202, 0750 WO powiat); Powyższe środki w kwocie 4.000,-zł przeznacza się w DPS dla Kombatantów na szkolenie pracowników (dział 852, rozdz.85202, 4700 WO powiat). n) Centrum Usług Opiekuńczych z tytułu otrzymania darowizn i innych dochodów w łącznej kwocie ,-zł (dział 852, rozdz.85203, , WO gmina); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się w CUO na zakup sprzętu i żywności (dział 852, rozdz.85203, , WO gmina). o) Żłobek Miejski nr 7 z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 240,-zł (dział 853, rozdz.85305, 0750 WO gmina); Powyższe środki w kwocie 240,-zł przeznacza się w żłobku na zakup środków BHP (dział 853, rozdz.85305, 3020 WO gmina). p) MCKiE Dom Harcerza z tytułu otrzymania darowizn od rodziców w kwocie ,-zł (dział 854, rozdz.85407, 0960 WO powiat); Powyższe środki w kwocie ,-zł przeznacza się w placówce na zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych, malarskich i modelarskich (dział 854, rozdz.85407, 4210 WO powiat). q) Bursę z tytułu otrzymania odszkodowania za uszkodzenie sieci internetowej i wpłat za korzystanie z bursy oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników imprez w łącznej kwocie ,-zł (dział 854, rozdz.85410, , WO powiat); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na zakup części i konfigurację urządzeń sieci, pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, zakup szaf, łóżek i żywności w Bursie oraz na zakup żywności w ZSOIS (dział 854, rozdz.85410, , , , , , WO powiat). 2) otrzymaniem środków na projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr (EWT) realizowany przez Zespół Szkół Ekologicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: środki unijne ; wydatki: , [WO powiat]); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (WB gmina) do działu 801 rozdz , (WO powiat) w łącznej kwocie ,-zł. 3) przesunięciem z roku 2015 na rok 2014 części dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa hali lekkoatletycznej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przynależnej infrastruktury technicznej przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze w kwocie ,-zł (dział 926, rozdz dochody: 6260; wydatki: 6050 [SK gmina]). 2. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 rozdz (z zadania inwestycyjnego: Budowa łącznika ul. Jedności - ul. Stanisława Moniuszki DI gmina) do działu 801 rozdz w kwocie ,-zł (DI powiat), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze ; 12

13 2) z działu 900 rozdz i rozdz do działu 700 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DR gmina), dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za przejęcie przez miasto nieruchomości gruntowych pod budowę dróg publicznych. 3. Dodatkowo dokonano korekty załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2014 w związku z zarządzeniami Prezydenta Miasta zmieniającymi plan zadań inwestycyjnych na rok 2014: - wersja dotychczasowa nw. wydatków majątkowych: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM I Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszka Rzeźniczaka do potoku Gęśnik UM I Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego etażowego w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Dąbrowskiego 4 ZGKiM I Modernizacja nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 11 UM I Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 18 UM I Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w ramach Programu "Radosna szkoła" UM PLN - dofinansowanie z budżetu państwa I Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Botanicznej UM PLN - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej I Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Budowlanych ZSB I Montaż 2. lamp przy przychodni na ul.tadeusza Zawadzkiego Zośki UM I Budowa placu festynowego w Krępie UM realizacja inwestycji w ramach porozumienia z Gminą Zielona Góra I Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM IV Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na budowę chodnika przy ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie UM wersja po zmianie: Poz. Dział Rozdział Wyszczególnienie Jedn. org. realizująca zadanie Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Ogółem z tego: z budżetu miasta inne Uwagi I Dokumentacje budowlane (drogi powiatowe) UM i Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszka Rzeźniczaka do potoku Gęśnik UM

14 I Wykonanie centralnego ogrzewania gazowego etażowego w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Podgórnej 26 ZGKiM I Modernizacja nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 11 UM I Przebudowa wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 18 UM I Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 w ramach Programu "Radosna szkoła" UM PLN - dofinansowanie z budżetu państwa I Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Botanicznej UM PLN - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej I Budowa ogrodzenia w Zespole Szkół Budowlanych ZSB I Montaż 2. lamp przy przychodni na ul.tadeusza Zawadzkiego Zośki UM I Budowa placu festynowego w Krępie UM realizacja inwestycji w ramach porozumienia z Gminą Zielona Góra I Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM II Zakup obieraczki w Miejskim Przedszkolu nr 3 MP II Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu w Gimnazjum nr 2 G IV Pomoc finansowa dla Gminy Zielona Góra na budowę chodnika przy ul. Odrzańskiej w Nowym Kisielinie UM Ww. zmiany polegały m.in. na: - wprowadzeniu nowych zakupów inwestycyjnych, - przesunięciu środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi. 4. Korekty załącznika nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta na rok 2014 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta. 5. Korekty załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2014 dokonuje się w związku ze zmianą projektów nr 8 i

UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014.

UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014. UCHWAŁA NR LXXIV.669.2014 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 października 2014 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2014. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XIII.92. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016.

UCHWAŁA NR XXVIII RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. UCHWAŁA NR XXVIII.297.2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2016. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015.

UCHWAŁA NR XVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. UCHWAŁA NR XVI.126. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 maja r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 8.236.778,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2012 r.

UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2012 r. UCHWAŁA NR.2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2012 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2012. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017.

UCHWAŁA NR.2017 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2017. UCHWAŁA NR.217 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 217 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 217. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 7 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1023.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015

UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r.

Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR XXIII.146.2016 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1118.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.019.758,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Druk nr 3 z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Projekt z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2017 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 8 września 2016 roku

Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 8 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5367 UCHWAŁA NR XXVII/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 8 września 2016 roku zmieniająca uchwałę budżetową Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIX/210/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XIX/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV.117.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XV.117.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XV.117.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA zmieniająca uchwałę budŝetową Miasta Zielona Góra na rok 2015. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. -Projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku

Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku Uchwała Nr XVII/233/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta w 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Projekt z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2015 r. Na podstawie uchwały nr VI/41/2015 w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 84 87 719 958,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 84 87 4 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 84 87 4 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/429/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 430/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/ PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na r. Na podstawie art. ust. pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,-

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 357 021,- BP.I.3021.1.15.2014 Druk Nr 13 Uchwała Nr 44/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.12.2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/361/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r. projekt UCHWAŁA Nr XXI / /16 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7%

Struktura dochodów. Dochody ogółem Dochody majątkowe ,3% Dochody bieżące ,7% Struktura dochodów Dochody majątkowe 253 691 597 24,3% Dochody bieżące 789 525 183 75,7% Dochody ogółem 1 043 216 780 171 Struktura dochodów bieżących według źródeł Dotacje z budżetu państwa 54 014 957

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XVII/203/11 Uchwała Nr XXIX/380/12 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/147/2015 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XIV/147/2015 RADY GMINY WEJHEROWO. z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR XIV/147/2015 RADY GMINY WEJHEROWO w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 816.891,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez: a) Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 4482 UCHWAŁA NR LXII/592/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004.

UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004. UCHWAŁA NR /04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

uchwala co następuje:

uchwala co następuje: UCHWAŁA Nr XXX/269/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/124/15 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku

Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 23 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 2117 UCHWAŁA NR XVIII/196/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo