UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVII/752/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1. 1) w ust. 1 Dochody budżetu na r. kwotę zł zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w ust. 1 pkt 1 Dochody bieżące kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 3) w ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 4) w ust. 2 pkt 1 Dochody własne kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 5) w ust. 2 pkt 2 Subwencja ogólna kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 6) w ust. 2 pkt 4 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę zł, zastępuje się kwotą zł. 2. w 2. 1) w ust. 1 Wydatki budżetu na r. kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 2) w ust. 2 pkt 1 Wydatki bieżące kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b realizacja zadań statutowych jednostek kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c dotacje kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 8) w ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 11) w ust. 3 Wydatki inwestycyjne w r. kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

2 12) w ust. 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 3. w ) w pkt 1 dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 2) w pkt 2 wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Jerzy Wilk

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU Z DNIA 30 GRUDNIA R Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok - Szczegóły: Wiersz Dział RozdziaParagrSpoOpis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie plan Kwota planu Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , ,00 0, ,00 Rozdział ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW , ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ORAZ Z FUNDUSZY UNIJNYCH FINANSUJĄCYCH WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, ,00 Rozdział DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , ,00 Rozdział GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0, , ,00 Paragraf WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA ,00 0, , ,00 WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00

4 Dział 720 INFORMATYKA , ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0, ,00 Rozdział PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 752 OBRONA NARODOWA 7 500,00 0, , ,00 Rozdział WOJSKA LĄDOWE 7 500,00 0, , ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 7 500,00 0, , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 7 500,00 0, , ,00 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,00 PRZECIWPOŻAROWA Rozdział KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , ,00 0, ,00 Paragraf ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK , ,00 0, ,00 ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ,00 0, , ,00 Paragraf GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB ,00 0, , ,00 FIZYCZNYCH Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I , , , ,00 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB , ,00 0, ,00 FIZYCZNYCH Paragraf ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU 0, ,00 0, ,00 PODATKÓW I OPŁAT Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00

5 Rozdział WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, , , , ,00 PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Paragraf PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, , ,00 0, ,00 PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Paragraf PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0, ,00 Rozdział CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA , ,00 0, ,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Paragraf SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , , ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG , , , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Rozdział PRZEDSZKOLA , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW ,00 750,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 750,00 0, ,00

6 Paragraf WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH , ,00 0, ,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział PRZEDSZKOLA SPECJALNE , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH , ,00 0, ,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział GIMNAZJA , , , ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG ,00 0, , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , ,00 0, ,00 Paragraf DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW , ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ , ,00 0, ,00

7 Rozdział CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , , , ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG , , , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,00 0, ,00 0,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW ,00 0, ,00 0,00 BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Dział 852 POMOC SPOŁECZNA , , , ,00 Rozdział DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 0, , ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG ,00 0, , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział RODZINY ZASTĘPCZE , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH , ,00 0, ,00 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 0, ,00 Rozdział PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB , ,00 0, ,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , , ,00 Rozdział SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE , , , ,00

8 Paragraf DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW , ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG ,00 0, , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW , ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział INTERNATY I BURSY SZKOLNE ,00 0, , ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG ,00 0, , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, , ,00 Rozdział GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD ,00 0, , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST.3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,00 0, , ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Dział 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.3 ORAZ UST.3 PKT.5 I 6 USTAWY,LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH , ,00 0, ,00

9 Razem Razem plan , , , ,00

10 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU Z DNIA 30 GRUDNIA R Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok - Szczegóły: Wiersz Dział RozdziaParagrSpoOpis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie plan Kwota planu Dział 020 LEŚNICTWO 5 071,00 0, , ,00 Rozdział NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 3 964,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 500,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 500,00 0, , ,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,00 Rozdział DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU , , , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ,00 0, , ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Rozdział DROGI PUBLICZNE GMINNE , , , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Rozdział DROGI WEWNĘTRZNE ,00 0, , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 8 000,00 0, ,00 0,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8 000,00 0, ,00 0,00 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,00 0, ,00 Rozdział GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,00 Rozdział NADZÓR BUDOWLANY , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0,00 168, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 168, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU , ,00 0, ,00 SŁUŻBY CYWILNEJ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 6 214,00 61,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 214,00 61,00 0, ,00 Rozdział CMENTARZE ,00 0, , ,00

11 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 720 INFORMATYKA ,00 0, , ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 0, , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, ,00 0,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ,00 0,00 846, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 Rozdział URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 0,00 982, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 982, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 0,00 752, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 752, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA 6 000,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 000,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE ,00 0,00 100, ,00 EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 100, ,00 Dział 752 OBRONA NARODOWA ,00 0, , ,00 Rozdział WOJSKA LĄDOWE 7 500,00 0, , ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 2 500,00 0, ,00 693,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 500,00 0, ,00 693,00 Paragraf ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 5 000,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 000,00 0, , ,00 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,00 PRZECIWPOŻAROWA Rozdział KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , , ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00

12 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ ,00 0, , ,00 WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU ,00 870,00 3, ,00 SŁUŻBY CYWILNEJ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 870,00 3, ,00 Paragraf UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ ,00 0, , ,00 FUNKCJONARIUSZY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH , , , ,00 ORAZ FUNKCJONARIUSZY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ,00 0,00 108, ,00 ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 108, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 159,00 524, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 159,00 524, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2 929,00 22,00 10, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 929,00 22,00 10, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ,00 0,00 70, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 70, ,00 Paragraf OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 5 000,00 0,00 163, ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIDACZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 000,00 0,00 163, ,00 Paragraf OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG ,00 0,00 113, ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 113, ,00 Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 500,00 0,00 453, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 500,00 0,00 453, ,00

13 Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 0,00 477, ,00 TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 477, ,00 Paragraf WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 0, ,00 BUDŻETOWYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) ,00 0, , ,00 Paragraf UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ ,00 0, , ,00 FUNKCJONARIUSZY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE , , , ,00 Paragraf DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ , ,00 0, ,00 JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 1 202,00 0,00 601,00 601,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 172,00 0,00 86,00 86,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 240, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 240,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 8 788,00 0, , ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00

14 Paragraf ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I , ,00 0, ,00 KSIĄŻEK Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 0,00 400, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 400, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,00 0,00 500, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 500, ,00 Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 0, , ,00 TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Rozdział ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH ,00 0, , ,00 PODSTAWOWYCH Paragraf DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ ,00 0,00 664, ,00 JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 664, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0,00 21, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 21, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0,00 3, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 3, ,00 Rozdział PRZEDSZKOLA , , , ,00 Paragraf DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ , ,00 0, ,00 JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00

15 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 297,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 297,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 500, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 500, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 70,00 500, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 70,00 500, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 0,00 297, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 297, ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ,00 0,00 427, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 427, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0,00 200, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 200, ,00 Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 6 815,00 200,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6 815,00 200,00 0, ,00 Rozdział PRZEDSZKOLA SPECJALNE , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 856,00 856, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 856,00 856, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 98,00 98, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 98,00 98, ,00 Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział GIMNAZJA , , , ,00 Paragraf DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ ,00 0,00 772, ,00 JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 772, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, , ,00

16 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0, ,00 0, ,00 BUDŻETOWYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział GIMNAZJA SPECJALNE , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Rozdział DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , , ,00 Paragraf DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ ,00 0, , ,00 JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I , ,00 0, ,00 KSIĄŻEK Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział SZKOŁY ZAWODOWE , , , ,00 Paragraf DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ , ,00 0, ,00 JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 4 350,00 0,00 37, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 767,00 0,00 5,00 762,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0,00 1, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ,00 0,00 23, ,00

17 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 8 361,00 0,00 20, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 1 476,00 0,00 3, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ,00 0,00 98, ,00 KSIĄŻEK Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0,00 84, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 2 534,00 0,00 14, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf ZAKUP ENERGII ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ,00 0,00 281, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 230, ,00 0, ,00 Paragraf ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ ,00 0,00 351, ,00 SOCJALNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 351, ,00 Rozdział SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE ,00 0, , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ENERGII ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział JEDNOSTKI POMOCNICZE SZKOLNICTWA , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, , ,00

18 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 000, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 000, ,00 0, ,00 Rozdział STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 340, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 340, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0,00 114, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 114, ,00 Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 600, , ,00 Paragraf RÓŻNICE KURSOWE 300,00 600,00 0,00 900,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 300,00 600,00 0,00 900,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0,00 64, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ,00 0, , ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Dział 851 OCHRONA ZDROWIA , , , ,00 Rozdział SZPITALE OGÓLNE , , , ,00 Paragraf DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA , ,00 0, ,00 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB ,00 0, , ,00 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ,00 141,00 141, ,00 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Paragraf DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ,00 141,00 0, ,00

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 UCHWAŁA NR XXXIII/671/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 22 marca r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 UCHWAŁA NR XXIV/451/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 16 lutego r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r.

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz. 3844 UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/XLVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 446/214 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 18 grudnia 214 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 214 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1825 UCHWAŁA NR XXVII/752/2013 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2016 rok

Plan wydatków na 2016 rok Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 485 600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr V RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr V.25.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 95 UCHWAŁA NR XIV/90/2015 RADY POWIATU W NIDZICY z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 roku Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 czerwca 2017 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR 76/2017 ZARZĄDU POWIATU LUBIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Dział Rozdz. NAZWA w tym: Zadania gminy

Bardziej szczegółowo