UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXXIII/671/2018 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIII/671/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 22 marca r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z r. poz. 130) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXXII/660/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1. 1) w ust. 1 Dochody budżetu na r. kwotę zł zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w ust. 1 pkt 1 Dochody bieżące kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 3) w ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 4) w ust. 2 pkt 1 Dochody własne kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 5) w ust. 2 pkt 2 Subwencja ogólna kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 6) w ust. 2 pkt 3 Dotacje kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 7) w ust. 2 pkt 4 Środki pochodzące Unii Europejskiej kwotę zł, zastępuje się kwotą zł. 2. w 2. 1) w ust. 1 budżetu na r. kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 2) w ust. 2 pkt 1 bieżące kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 3) w ust. 2 pkt 1 lit a wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b realizacja zadań statutowych jednostek kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c dotacje kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 8) w ust. 2 pkt 2 majątkowe kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 11) w ust. 3 wydatki inwestycyjne w roku kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

2 12) w ust. 4 programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 3. w 3.Deficyt budżetowy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości zł. 4. w 4.Przychody budżetu kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5. w 7.1 na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę zł, zastępuje się kwotą zł. 6. w 14 1) w pkt 1 przychody samorządowego zakładu budżetowego kwotę zł, zastępuje się kwotą zł, 2) w pkt 2 koszty samorządowego zakładu budżetowego kwotę zł, zastępuje się kwotą zł jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Po 14 dodaje się 14a w brzmieniu: 14a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: 1) dochody zł. 2) wydatki zł. jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Marek Pruszak

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/671/ Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca r. Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok - Szczegóły: Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,00 Rozdział DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU ,00 0, , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW ,00 0, , ,00 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ,00 0, , ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW , , , ,00 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKOW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, ,00 0,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW O 0, ,00 0, ,00 KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT.2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY, ORAZ Z WYŁACZENIEM BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH 0, ,00 0, ,00 Z UMÓW Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00

4 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 0, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Paragraf DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA 0, ,00 0, ,00 BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 0, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0, ,00 Rozdział PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH 0, ,00 0, ,00 Z UMÓW Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I 0, ,00 0, ,00 DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , ,00 0, ,00 PRZECIWPOŻAROWA Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI 0, ,00 0, ,00 ORAZ PŁATNOŚCI Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , , ,00 Rozdział CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK , , , ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Paragraf SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW 0, ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00

5 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW 0, ,00 0, ,00 FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA 0, ,00 0, ,00 PRZEDSZKOLNEGO Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział PRZEDSZKOLA , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW 0, ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział GIMNAZJA 6 000, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW 0, ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW 0, ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI 0,00 200,00 0,00 200,00 ORAZ PŁATNOŚCI Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 200,00 0,00 200,00 Rozdział SZKOŁY ZAWODOWE , ,00 0, ,00

6 Paragraf WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW 0, ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ,00 269,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW ,00 269,00 0, ,00 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ,00 269,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Rozdział STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE ,00 0, , ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG ,00 0, , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW , , , ,00 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW , ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , ,00 Rozdział PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB 0, ,00 0, ,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział POWIATOWE URZĘDY PRACY , , , ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00

7 Paragraf ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ,00 0, , ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW 0, ,00 0, ,00 FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.1 I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 0, ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 0,00 990,00 0,00 990,00 REALIZOWANYCH ZE SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 2, PKT 5 LIT.C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, ,00 Rozdział PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM 0, ,00 0, ,00 PORADNIE SPECJALISTYCZNE Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW 0, ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział INTERNATY I BURSY SZKOLNE , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW 0, ,00 0, ,00 MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z USŁUG , ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 855 RODZINA , ,00 0, ,00

8 Rozdział RODZINY ZASTĘPCZE , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 5 000, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 000, ,00 0, ,00 Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,00 0, ,00 Rozdział SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY 0, ,00 0, ,00 Paragraf WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział BIBLIOTEKI , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA 0, ,00 0, ,00 BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Sp.Fin DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Razem Razem plan , , , ,00

9 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/671/ Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca r. Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok - Szczegóły: Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0, ,00 0, ,00 Rozdział ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 0, ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 0, ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 0, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , ,00 Rozdział LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , , , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Rozdział DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU , , , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW ,00 0, , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW ,00 0, , ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Rozdział DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział DROGI WEWNĘTRZNE , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział INFRASTRUKTURA PORTOWA , ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00

10 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Dział 630 TURYSTYKA , , , ,00 Rozdział ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI , , , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 0, , ,00 Rozdział ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ ,00 0, , ,00 Paragraf DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ,00 0, , ,00 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI ,00 0, , ,00 Paragraf KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB ,00 0, , ,00 FIZYCZNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , ,00 Rozdział PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,00 700,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 700,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 700,00 0, ,00 Rozdział NADZÓR BUDOWLANY ,00 970,00 970, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 970, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 970, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 843,00 970,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 843,00 970,00 0, ,00 Rozdział CMENTARZE 0, ,00 0, ,00 Paragraf WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW , , , ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 4 114, , , ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 146,00 304, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 158, ,00 Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 587,00 146,00 146,00 587,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00 0, ,00

11 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 Rozdział STAROSTWA POWIATOWE ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , , ,00 Paragraf RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG ,00 0, , ,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Rozdział URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 600,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 600,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 75,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 75,00 0, ,00 Paragraf WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB ,00 0,00 400, ,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 400, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 675, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 675, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE , ,00 0, ,00 EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 0,00 400,00 0,00 400,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 400,00 0,00 400,00 Rozdział KWALIFIKACJA WOJSKOWA , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 545,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 545,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 221,00 0,00 146,00 75,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 221,00 0,00 146,00 75,00 Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ,00 0,00 120, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 120, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 600,00 0,00 268,00 332,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 600,00 0,00 268,00 332,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00

12 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU , ,00 0, ,00 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , , ,00 PRZECIWPOŻAROWA Rozdział KOMENDY POWIATOWE POLICJI , ,00 0, ,00 Paragraf WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , , ,00 Paragraf UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ ,00 0, , ,00 FUNKCJONARIUSZY Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ , ,00 0, ,00 FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE , ,00 0, ,00 Paragraf DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB , ,00 0, ,00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , ,00 Paragraf WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 100, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2 100, ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK ,00 0, ,00 0,00 BUDŻETOWYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, ,00 0,00

13 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Paragraf WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY 5 500, ,00 0, ,00 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 500, ,00 0, ,00 Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE , , , ,00 Paragraf WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ ,00 909,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 909,00 0, ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , ,00 385, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 385, ,00 Paragraf NAGRODY KONKURSOWE 753, ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 753, ,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 354, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 6 350, ,00 354, ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 1 000, ,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Paragraf ZAKUP ENERGII ,00 0,00 11, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 11, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH ,00 570,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 570,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW , , , ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 9 085,00 503,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE ,00 500,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 500,00 0, ,00 Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE , ,00 0, ,00

14 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI ,00 550,00 500, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 500, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 1 050,00 200,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 766,00 350,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Paragraf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 777, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 777, ,00 0, ,00 Paragraf PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) 0,00 66,00 0,00 66,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 66,00 0,00 66,00 Paragraf KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 0,00 6,00 0,00 6,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 6,00 0,00 6,00 Rozdział SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE , , , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , , , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 341, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 341, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ,00 0,00 235, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 235, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 0,00 34, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 34, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0, ,00 0, ,00 Rozdział PRZEDSZKOLA , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 870,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 870,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00 0, ,00

15 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE 6 668, ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 6 668, ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Rozdział INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ,00 0,00 63, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 63, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 63, ,00 Rozdział GIMNAZJA , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0, , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ,00 422, , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 422, , ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Rozdział GIMNAZJA SPECJALNE , ,00 534, ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ,00 0,00 534, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 0,00 534, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 5 213, ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 316,00 157,00 0,00 473,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 5 000, ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5 000, ,00 0, ,00 Rozdział LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , ,00 997, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 997, ,00 Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , ,00 142, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 142, ,00 Paragraf ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00

16 Wiersz Dział Rozdział Paragraf Sposób finansowania Opis Plan przed zmianą Zwiększenie planu Zmniejeszenie planu Kwota planu Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW 8 854,00 48,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Paragraf ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Paragraf RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 1 180,00 0,00 320,00 860,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 180,00 0,00 320,00 860,00 Paragraf PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1 125,00 610,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 125,00 610,00 0, ,00 Paragraf OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU ,00 265,00 0, ,00 TERYTORIALNEGO Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 265,00 0, ,00 Rozdział SZKOŁY ZAWODOWE , , , ,00 Paragraf WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , , ,00 Paragraf SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , , ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 9 432, , , ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 524,00 360,00 140,00 744,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY , ,00 360, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 645,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW 1 349, ,00 340, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 78,00 52,00 20,00 110,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Sp.Fin PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW , ,00 0, ,00 EUROPEJSKICH Sp.Fin WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW 3 033, ,00 0, ,00 REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Paragraf ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK , ,00 0, ,00 Sp.Fin WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , ,00 0, ,00 Paragraf ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH , ,00 0, ,00

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014.

UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2014. UCHWAŁA NR III/10/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 30 grudnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIV/451/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017 UCHWAŁA NR XXIV/451/ RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 16 lutego r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 '

RAZEM DOCHODY. Załącznik nr 1 ' I Załącznik nr 1 ' : do uchwały nr 112/2015, Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2015-05-21 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 2 stycznia 2015 roku DOCHODY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXV/156/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r.

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 października 2016 r. Poz. 3844 UCHWAŁA NR XXVIII/406/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 6 96 9 1 246 274 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 19 851 114 39 64 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 2 427 138 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 6 września 2016 r.

Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 6 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 września 2016 r. Poz. 3606 UCHWAŁA NR XXII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESINSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW POWIATU WRZESINSKIEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 7A Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2018-12-13 POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 853/2018 Zarządu Powiatu Wrzesińskiego z dnia 10 stycznia 2018 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3174 UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/248/2018 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR XXXIX/248/208 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 2 czerwca 208 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/XLVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r.

UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. UCHWAŁA NR 135/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 11 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. UCHWAŁA NR 452/2018 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 9 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 18 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. UCHWAŁA NR 121/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIII RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR XXIII.146.2016 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/225/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR 315/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo