Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t., z 2013 r. Nr 105, poz. 645) i art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t., z 2013 r. Nr 155, poz. 938) Rada Powiatu w Białogardzie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2013 o kwotę ,09 zł - do kwoty ,56 zł oraz dokonuje się zmian w planie dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2013 o kwotę ,09 zł - do kwoty ,60 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. W uchwale Nr XXIX/190/2012 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 21 grudnia 2012 r. - uchwała budżetowa na 2013 rok, zmienionej uchwałami Nr XXXI/204/2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr XXXII/209/2013 z dnia 29 marca 2013 r., Nr XXXIII/214/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 r., Nr XXXIV/219/2013 z dnia 24 maja 2013 r., Nr XXXV/224/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r., Nr XXXVI/228/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., Nr XXXVII/233/2013 z dnia 30 września 2013 r. i Nr XXXVIII/236/2013 z dnia 30 października 2013 r.: 1) Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Tabela nr 10 - Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2013 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Białogardzie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Henryk Budzyła

2 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 2 Poz DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/255/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia r. Dział Rozdzia Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące , , , Wpływy z różnych opłat 494,00 105,00 599, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Wpływy z usług 620,00 273,70 893, Pozostałe odsetki 1 010,00-532,13 477, Wpływy z różnych dochodów 6 900, , , Szkoły zawodowe ,98 669, , Wpływy z różnych opłat 9 762, , , Pozostałe odsetki 1 031,10 4, , Wpływy z różnych dochodów 3 211, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , , Pomoc społeczna ,33 831, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,41 831, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 546,66 831, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,97 965, , Powiatowe urzędy pracy ,00 965, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300,00 600,00 900, Wpływy z różnych dochodów 200,00 365,00 565, Edukacyjna opieka wychowawcza ,90-669, , Internaty i bursy szkolne ,52-669, ,36 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00-669, ,84 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Razem: , , ,56

3 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz WYDATKI Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/255/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 2 Po r zmianie 750 Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracown ków , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,08-151, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,64-182, , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracown ków , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00-190,00 310, Licea ogólnokształcące , , , Wynagrodzenia osobowe pracown ków , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,43-412, , Składki na Fundusz Pracy ,81-72, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracown ków , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 710, , Składki na Fundusz Pracy ,34 116, ,18 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , Zakup usług remontowych 1 574, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup środków żywności , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,85 831, , Zakup materiałów i wyposażenia ,87 831, , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,48 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,74-323, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Wynagrodzenia osobowe pracown ków ,00-998, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 160,00-173, , Składki na Fundusz Pracy 1 165,00-25, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 367,41-91, , Powiatowe urzędy pracy ,16 965, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 749, , Podróże służbowe krajowe ,00 216, ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 4 Poz Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Internaty i bursy szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracown ków , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,20-297, , Składki na Fundusz Pracy 5 776,07-44, , Młodzieżowe ośrodki wychowawcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności 2 000,00 300, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 050,00-50, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00-150, , ,00-350, , Podróże służbowe krajowe 2 400,00 100, , Różne opłaty i składki 1 500,00-134, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: 1 000,00-377,00 623, , , ,60

5 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 5 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/255/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia r. Lp. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2013 r. Treść Klasyfikacj a Kwota Przychody ogółem: ,28 1. Kredyty ,13 2. Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt ,61 ustawy o finansach publicznych 3. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych ,00 6. Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła Wolne środki Rozchody ogółem: , ,24 1. Spłaty kredytów ,24 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki ,00 5. Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 w zł

6 Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 6 Poz Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XL/255/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu Powiatu Białogardzkiego w 2013 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji lub zadania Zakres (przeznaczenie dotacji) Kwota dotacji Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych po ZSZ Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR dla Dorosłych Prywatne Liceum Ogólnokształcące SCHOLAR - dla młodzieży , , , I Prywatne Liceum Ogólnokształcące ,08 w zł Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Prywatne Liceum Profilowane SCHOLAR dla Dorosłych Uchwała Nr XXXIV/218/2013 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia r , , , Prywatne Studium SCHOLAR , Prywatne Studium Usług Kosmetycznych SCHOLAR , Prywatne Policealne Studium Zawodowe , Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kowalkach Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy w Kowalkach Ogółem , , ,37

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10

Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 18 stycznia 2007r. Nr 10 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 134 Nr XL/339/06 Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 20 października 2006r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo