Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji"

Transkrypt

1 Mikro II: i Asymetria Informacji Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 40

2 Wst ep. Do tej pory zajmowaliśmy sie g lównie analiza pojedynczych rynków. Analiza w równowadze czastkowej - teoria jednego wyizolowanego rynku. Niestety czesto nie można wyizolować jednego rynku, gdyż ważna role odgrywaja powiazanie pomiedzy rynkami, np. komplementy i substytuty oraz czesto nie możemy przybliżać konsumenta za pomoca preferencji quasi-liniowych, gdyż dochód odgrywa ważna role (wp lywa na ceny). Wówczas musimy zajmować sie ca lościa gospodarki, badamy dane zjawisko w równowadze ogólnej. Dwa najważniejsze zagadnienia zwiazane z równowaga ogólna to istnienie równowagi ogólnej, oraz jej w lasności (w tym efektywność). 2 / 40

3 Skrzynka Edgewortha. S luży do analizy wymiany dwóch dóbr (1 i 2) miedzy dwojgiem (dwoma typami) ludzi (A i B). Zasób poczatkowy oznaczamy jako ( ω1 A, ) ( ωa 2 oraz ω B 1, ω2 B ). Alokacj e oznaczamy jako ( x1 A, ) ( xa 2 oraz x B 1, x2 B ). Mówimy, że alokacja jest dopuszczalna jeżeli x A 1 + x B 1 = ω A 1 + ω B 1 x A 2 + x B 2 = ω A 2 + ω B 2 Patrz Rysunek / 40

4 powrót Fig Rysunek: Skrzynka Edgewortha.

5 . W sytuacji przedstawionej powyżej istnieje miejsce na obustronnie korzystna wymiane. Np. przejście do punktu M poprawia sytuacje obu stron. bedzie kontynuowana dopóki nie wyczerpia sie możliwości korzystnej dla obu stron wymiany. Jak wyglada taki punkt? 5 / 40

6 Alokacja efektywna w rozumieniu Pareto. Ważna cecha Pareto efektywnej alokacji: Krzywe objetości sa styczne. Patrz Rysunek 31.2 Zbiór wszystkich Pareto efektywnych alokacji nazywamy zbiorem Pareto (lub krzywa kontraktu). 6 / 40

7 powrót Fig Rysunek: Alokacje efektywne w sensie Pareto.

8 rynkowa. Wyobraźmy sobie gospodark e w której mamy dwa typy konsumentów, ale wielu konsumentów każdego typu. Oznaczmy popyt brutto na dobro i = 1, 2, zg laszany przez konsumenta k = A, B jako x k i. Oznaczmy popyt netto (popyt nadwyżkowy) jako 1 z k i = x k i ω k i, (zk i 0). Optymalny wybór konsumenta znajdujemy w dobrze znany nam sposób (poznany przy studiowaniu teorii konsumenta). Patrz Rysunek 31.3 Oznaczmy rynkowy popyt nadwyżkowy na dobro i jako z i = z A i + z B i. Równowaga rynkowa wyst epuje wtedy gdy nadwyżkowy popyt na każdym rynku i wynosi 0, z i = 0. Patrz Rysunek W ksiażce oznaczony jako e, tutaj oznaczony jako z. 8 / 40

9 powrót Fig Rysunek: Popyt netto i brutto.

10 Fig Rysunek: Równowaga w skrzynce Edgewortha. powrót powrót

11 Algebra stanu równowagi. I Niech z1 A(p 1, p 2 ) = x1 A(p 1, p 2 ) ω1 A, b edzie popytem netto agenta A na dobro 1, podobnie zdefiniujemy z1 B(p 1, p 2 ). Niech z 1 (p 1, p 2 ) = z1 A(p 1, p 2 ) + z1 B(p 1, p 2 ) bedzie zagregowanym popytem netto na dobro 1, podobnie zdefiniujemy z 2 (p 1, p 2 ). W równowadze z 1 (p 1, p 2 ) = 0 z 2 (p 1, p 2 ) = 0 11 / 40

12 Algebra stanu równowagi. II Nast epnie zapoznamy si e z bardzo ważnym twierdzeniem zwanym prawem Walrasa. Prawo Walrasa. Rozważmy n rynków dóbr. Jeżeli n 1 rynków jest oczyszczonych (nadwyżkowy popyt jest równy zero), to n ty rynek jest również oczyszczony. 12 / 40

13 Algebra stanu równowagi. III Dowód (dla n = 2). Ponieważ ograniczenia budżetowe obydwu konsumentów sa spe lnione p 1 x A 1 + p 2 x A 2 = p 1 ω A 1 + p 2 ω A 2 oraz p 1 x B 1 + p 2 x B 2 = p 1 ω B 1 + p 2 ω B 2 dodajac obydwa równania otrzymujemy p 1 (x A 1 ω A 1 )+p 1 (x B 1 ω B 1 )+p 2 (x A 2 ω A 2 )+p 2 (x B 2 ω B 2 ) = 0 lub p 1 z 1 +p 2 z 2 = 0 Z przes lanek twierdzenia wiemy, że jeden rynek jest oczyszczony. Bez utraty ogólności możemy z lożyć, że jest to rynek na dobro 1, co oznacza, że z 1 = 0. Podstawiajac otrzymujemy z 2 = 0, czyli drugi rynek jest również oczyszczony. 13 / 40

14 Ceny wzgl edne. W równowadze zdeterminowane sa stosunki cen (p 1 /p 2 ) a nie poziom cen. Zatem musimy ustalić cen e jednego z dóbr na poziomie 1. Nazywamy to dobro numeraire. 14 / 40

15 Istnienie równowagi. Narzedzia matematyczne pozwalaja udowodnić istnienie równowagi doskonale konkurencyjnej. Warunkiem wystarczajacym jest wypuk lość preferencji. Dowód pomijamy. 15 / 40

16 Równowaga i efektywność. Fundamentalne pytanie, czy równowaga doskonale konkurencyjna jest efektywna. Ważna odpowiedź: tak jest efektywna. Dlaczego? Patrz Rysunek / 40

17 Algebra efektywności. I Pierwsze Fundamentalne Twierdzenie Dobrobytu (FWT) jest jednym z najważniejszych wyników przedstawionych w tym kursie. Zanim zapoznamy si e z jego znaczeniem, zapoznajmy si e z twierdzeniem i jego dowodem. Warunkiem koniecznym efektywności jest brak lokalnych punktów nasycenia. Oznacza to, że dla dowolnego punktu, jeżeli narysujemy dowolne kó lko wokó l tego punktu to wewnatrz tego kó lka zawsze bedzie koszyk który jest lepszy. Jest to jedyne za lożenie wymagane do udowodnienia, że alokacja doskonale konkurencyjna jest efektywna. 17 / 40

18 Algebra efektywności. II Definicja. Relacja preferencji nie posiada lokalnych punktów nasycenia jeżeli dla każdego x i X i oraz dla każdego δ > 0 istnieje x i {x i X i : d(x i, x i ) < δ}, które spe lnia x i i x i (zauważ d(x i, x i ) reprezentuje odleg lość pomi edzy x i i x i ). Pierwsze Fundamentalne Twierdzenie Dobrobytu, FWT. Rozważmy relacje preferencji A, B nie posiadajace lokalnych punktów nasycenia. Wówczas każda alokacja doskonale konkurencyjna jest Pareto efektywna. 18 / 40

19 Algebra efektywności. III Dowód a (przez zaprzeczenie). Przypuśćmy, że alokacja doskonale konkurencyjna x = ( x1 A, xa 2, xb 1, ) xb 2 nie jest efektywna. Oznacza to, że istnieje inna alokacja y = ( y1 A, y 2 A, y 1 B, y 2 B ), która jest dost epna y A 1 + y A 2 = ω A 1 + ω A 2 (31.1) y B 1 + y B 2 = ω B 1 + ω B 2 (31.2) oraz ktoś ma sie lepiej (nie tracac na ogólności, za lóżmy, że A ma sie lepiej) a Zauważ, że w dowodzie w ksiażce jest ma ly b l ad. (y A 1, y A 2 ) A (x A 1, x A 2 ) (31.3) (y B 1, y B 2 ) B (x B 1, x B 2 ) (31.4) 19 / 40

20 Algebra efektywności. IV Dowód cd. A ponieważ konsument A wybra l x A a nie y A, zatem (y A 1, y A 2 ) A (x A 1, x A 2 ) = p 1 y A 1 + p 2 y A 2 > p 1 ω A 1 + p 2 ω A 2 oraz ponieważ konsument B wybra l x B a nie y B, z braku lokalnych punktów nasycenia a (y B 1, y B 2 ) B (x B 1, x B 2 ) = p 1 y B 1 + p 2 y B 2 p 1 ω B 1 + p 2 ω B 2 a Wyobraźmy sobie, że (y1 B, y2 B ) B (x1 B, x2 B ) oraz p 1y1 B + p 2y2 B < p 1ω1 B + p 2ω2 B, wówczas z braku lokalnych punktów nasycenia możemy znaleźć (ȳ1 B, ȳ2 B ) dowolnie blisko (y1 B, y2 B ) (wewnatrz ograniczenia budżetowego, p 1ȳ1 B + p 2ȳ2 B < p 1ω1 B + p 2ω2 B ), który jest lepszy (ȳ1 B, ȳ2 B ) B (y1 B, y2 B ). 20 / 40

21 Algebra efektywności. V Dowód cd. Dodajac powyższe równania otrzymujemy p 1 (y A 1 + y B 1 ) + p 2 (y A 2 + y B 2 ) > p 1 (ω A 1 + ω B 1 ) + p 2 (ω A 2 + ω B 2 ) Podstawiajac z (31.1) oraz (31.2) otrzymujemy p 1 (ω A 1 + ω B 1 ) + p 2 (ω A 2 + ω B 2 ) > p 1 (ω A 1 + ω B 1 ) + p 2 (ω A 2 + ω B 2 ) Sprzeczność. 21 / 40

22 Efektywność i równowaga. I Drugie Fundamentalne Twierdzenie Dobrobytu (FWT) jest również jednym z najważniejszych wyników przedstawionych w tym kursie. Zanim zapoznamy si e z jego znaczeniem, zapoznajmy si e z twierdzeniem i jego dowodem. Drugie Fundamentalne Twierdzenie Dobrobytu, SWT. Jeżeli wszyscy agenci maja wypuk le, nie posiadajace lokalnych punktów nasycenia preferencje, wówczas dowolna Pareto efektywna alokacje można zdecentralizować jako alokacje doskonale konkurencyjna po dokonaniu odpowiednich transferów zasobów poczatkowych. 22 / 40

23 Efektywność i równowaga. II Dowód 2 jako taki nie b edzie przedstawiony, raczej zobrazowany. Patrz Rysunek 31.7 Zauważmy, że Drugie Twierdzenie wymaga wypuk lości w odróżnieniu od Pierwszego Twierdzenia, patrz Rysunek 31.8 Zarówno Pierwsze jak i Drugie Twierdzenie można uogólnić na gospodarke z produkcja. 2 Zauważ, że w dowodzie w ksiażce jest ma ly b l ad. 23 / 40

24 powrót Fig Rysunek: Drugie Fundamentalne Twierdzenie Dobrobytu.

25 Fig Rysunek: Pareto efektywna alokacja, która nie jest alokacja równowagowa. powrót

26 Implikacje pierwszego fundamentalnego twierdzenia dobrobytu. Ważne!!! Implicite zak ladamy: nie wystepuj a efekty zewnetrze. podmioty zachowuja sie konkurencyjnie. Pokazuje, że alokacja doskonale konkurencyjna, w warunkach której tysiace podmiotów maksymalizuja pozwala osiagn ać efektywna alokacje (zasoby nie sa marnowane). Wykorzystanie mechanizmu doskonale konkurencyjnego do alokowania zasobów pozwala zaoszczedzić na informacji, jedyna informacja potrzebna uczestnikom rynku to cena. Ponieważ mechanizm ten funkcjonuje przy minimalnej ilości informacji potrzebnych uczestnikom rynku, zatem jest tani pod wzgledem obciażenia kosztami transakcyjnymi spo leczeństwa. 26 / 40

27 Implikacje drugiego fundamentalnego twierdzenia dobrobytu. Ważne!!! I Ceny pe lni a dwie funkcje w systemie rynkowym: alokacyjna i dystrybucyjna. SWT mówi nam, że role te moga być rozdzielone: wykorzystaj ruchy zasobami poczatkowymi dla celów dystrybucyjnych. wykorzystaj mechanizm rynkowy dla celów alokacyjnych - efektywna alokacja zasobów. Innymi s lowy: Nie trzeba zaburzać mechanizmu cenowego (poprzez subsydia, dotacje, ceny maksymalne itp.) aby osiagn ać cel dystrybucyjny. Dowolna dystrybucje można osiagn ać poprzez manipulowanie zasobami, a cenom należy pozwolić odgrywać ważna role jaka odgrywaja- dostarczyciela informacji dla podmiotów na rynku - co pozwoli osiagn ać efektywna alokacje. 27 / 40

28 Implikacje drugiego fundamentalnego twierdzenia dobrobytu. Ważne!!! II Problem w gospodarce w produkcja jak mierzyć zasób poczatkowy. co za tym idzie jak redystrybuować zasób poczatkowy. np. nak lad pracy nie jest zasobem (zasobem by lby np. ca lkowity czas), zatem opodatkowanie pracy generuje zaburzenia i nieefektywności. Podsumowujac, wniosek: Mechanizm cenowy jest kluczowym mechanizmem informacyjnym (i alokujacym) w gospodarce, nie należy go psuć do realizacji innych celów, które można z regu ly zrealizować inaczej. 28 / 40

29 Podsumowanie. Skrzynka Edgewortha jako narzedzie wizualizacji równowagi ogólnej. Prawo Walrasa. Istnienie równowagi ogólnej. Efektywność w sensie Pareto FWT i SWT. Varian, rozdzia l 31, bez Przyk lad: Monopol w prostokacie Edgewortha. Skrzynka Edgewortha. Wskaż na rysunku przyk ladowa alokacje Pareto efektywna dla dobrze zachowujacych sie preferencji. Wyjaśnij. Pokaż na rysunku krzywa kontraktu. Wyjaśnij. Skrzynka Edgewortha. Wskaż na rysunku przyk ladowa alokacje doskonal konkurencyjna dla dobrze zachowujacych sie preferencji. Skrzynka Edgewortha.Pokaż na rysunku i przedstaw dowód (korzystajac z rysunku) I Fundamentalne Twierdzenie Dobrobytu. Opisz jego implikacje. Skrzynka Edgewortha.Pokaż na rysunku i przedstaw dowód 29 / 40

30 Asymetria informacji. Wst ep. Jednym z kluczowych za lożeń rynku doskonale konkurencyjnego jest darmowy dostep do pe lnej informacji. Ale nie zawsze w rzeczywistości to za lożenie jest spe lnione, czesto jest tak, że różne strony wymiany maja nierówna (asymetryczna) informacje (np. jedna strona ma wieksz a informacje niż druga), to zjawisko ma swoje implikacje, które omówimy w tym wyk ladzie. Przyk lady asymetrycznej informacji: doktor wie wi ecej o us lugach medycznych niż pacjent. nabywca ubezpieczenie wie wi ecej o ryzyku niż sprzedawca. sprzedawca używanego samochodu wie wi ecej o tym samochodzie niż jego nabywca. Rynki na których jedna strona jest lepiej poinformowana nazywamy rynkami z asymetryczna informacja. 30 / 40

31 Asymetria informacji. Rynek gratów. I Rozważmy rynek używanych samochodów, na którym wystepuj a dwa typy samochodów: graty i rodzynki. Sprzedawca grata chce dostać co najmniej 1000, a nabywca jest sk lonny zap lacić nie wi ecej niż Sprzedawca rodzynka chce dostać co najmniej 2000, a nabywca jest sk lonny zap lacić nie wi ecej niż Jeżeli nabywcy moga rozróżnić grata od rodzynka (pe lna informacja) wówczas cena grata ukszta ltuje sie gdzieś pomiedzy 1000 a 1200, natomiast cena rodzynka pomiedzy 2000 a Zatem jeżeli tylko istnieje korzystna wymiana to bedzie mia la miejsce. 31 / 40

32 Asymetria informacji. Rynek gratów. II Teraz rozważmy sytuacj e, gdy nabywca nie jest w stanie rozróżnić grata od rodzynka, wie tylko, że na rynku jest 50 gratów i 50 rodzynków, wówczas nabywca by lby sk lonny zap lacić nie wi ecej niż EV = 0, , = Przy takiej cenie na rynku pojawia sie tylko graty, bo w laściciele rodzynków nie sprzedadza swoich samochodów za cene poniżej Nabywcy wiedzac to sa pewni, że jedynymi samochodami na rynku sa graty, wiec cena ukszta ltuje sie gdzieś pomiedzy 1000 a Przy takiej cenie nie bedzie sprzedany żaden rodzynek. Rynek na rodzynki zosta l kompletnie zamkniety na skutek asymetrycznej informacji. Nastapi la selekcja negatywna. 32 / 40

33 Asymetria informacji. Rynek gratów. III Czy powyższy rezultat si e zmienia, jeżeli mamy 80 rodzynków i 20 gratów. Tak wówczas mamy dwie równowagi: wszyscy oferuja swój samochód na sprzedaż i EV = 0, , = 2160, cena kszta ltuje sie gdzieś pomiedzy 2000 a tylko graty sa na rynku a cena kszta ltuje sie gdzieś pomiedzy 1000 a / 40

34 Asymetria informacji. Przyk lad. I 1 W Dużych Sfornegaciach 200 osób chce sprzedać swoje używane samochody. Każdy wie, że 100 tych samochodów to graty a 100 to rodzynki. Jednak nikt poza ich w laścicielami nie wie które sa które. W laściciel grata sprzeda samochód za cene nie mniejsza niż 200, a rodzynka za cene nie mniejsza niż Ponadto istnieje wielu potencjalnych kupców, którzy sa gotowi zap lacić za grata 300, za rodzynka 2500, a jeżeli nie sa pewni czy samochód jest gratem lub rodzynkiem zap lac a oczekiwana wartość samochodu (przy danej im wiedzy co do rozk ladu prawdopodobieństwa). 1 Jeżeli wszystkie 200 samochodów by loby oferowanych na sprzedać, ile potencjalni kupcy gotowi by byli zap lacić za używany samochód? Kto by oferowa l samochód po tej cenie? Opisz równowag e (lub równowagi) jaka si e ukszta ltuje. 34 / 40

35 Asymetria informacji. Przyk lad. II 2 Przypuśćmy, że z tych 200 samochodów 120 to rodzynki a 80 graty. Jeżeli wszystkie 200 samochodów by loby oferowanych na sprzedaż, ile potencjalni kupcy gotowi by byli zap lacić za używany samochód? Kto by oferowa l samochód po tej cenie? Opisz równowag e (lub równowagi) jaka si e ukszta ltuje. 35 / 40

36 Asymetria informacji. Przyk lad. III Odpowiedzi: Ad. a) Cena wynosi laby 1400 i tylko graty by lyby oferowane. W równowadze tylko graty bed a oferowane po cenie pomiedzy 200 a 300. Cena wynosi laby 1620, po tej cenie zarówno graty jak i rodzynki by lyby oferowane. Mamy dwie równowagi: w jednej wszystkie samochody sa oferowane i cena wynosi pomiedzy 1500 a 1620; oraz w drugiej równowadze tylko graty sa oferowane po cenie pomiedzy 200 a / 40

37 Asymetria informacji. Selekcja negatywna. Zjawisko opisane powyżej jest przyk ladem selekcji negatywnej, dobra niskiej jakości (graty) wypra ly z rynku dobra wysokiej jakości (rodzynki). 37 / 40

38 Asymetria informacji. Pokusa nadużycia. I Jeżeli ktoś ma pe lne ubezpieczenie samochodu to jest bardziej prawdopodobne, że zostawi otwarty samochód. Pokusa nadużycia wyst epuje wtedy gdy podmiot chroniony przed ryzykiem zachowuje si e inaczej, niż gdyby by l on w pe lni eksponowany na ryzyko. Jeżeli stopień dba lości jest obserwowalny to nie ma problemu, w innym przypadku firmy ubezpieczeniowe staraja sie zmniejszyć jak najbardziej zjawisko pokusy nadużycia poprzez wykorzystanie informacji o zachowaniu konsumentów. Np. inne stawki ubezpieczenia dla palacych i niepalacych, inne stawki ubezpieczenia samochodu dla klientów o różnych historiach ubezpieczeniowych (brak lub wystepowanie uprzednie wypadków). 38 / 40

39 Asymetria informacji. Pokusa nadużycia. II Firmy ubezpieczeniowe moga też rezygnować z pe lnego ubezpieczenia poprzez stosowanie udzia lu w lasnego, wówczas konsument ponosi cześć szkody. Zatem w równowadze pokusa nadużycia powoduje, że niektóre kontrakty nie bed a zawierane (np. pe lne ubezpieczenie) mimo, że zarówno klienci by je kupili oraz firmy (jeżeli tylko mog lyby obserwować stopień dba lości) też by zaoferowa ly. 39 / 40

40 Asymetria informacji. Podsumowanie. Poj ecie asymetrii informacji. Rynek gratów jako przyk lad rynku z asymetria informacji. Selekcja negatywna. Ważne asymetria informacji może powodować, że niektóre obopólnie pożadane transakcje nie bed a zawarte. Pokusa nadużycia. Varian, rozdzia l Krótko scharakteryzuj poj ecie selekcji negatywnej w ekonomii. Wymień 3 przyk ladowe rynki na których to zjawisko może wyst epować i scharakteryzuj możliwe jego skutki. Krótko scharakteryzuj poj ecie pokusy nadużycia w ekonomii. Wymień 3 przyk ladowe rynki na których to zjawisko może wyst epować i scharakteryzuj możliwe jego skutki. 40 / 40

Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji

Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji Mikro II: Wymiana i Asymetria Informacji Krzysztof Makarski 29 Wymiana Wst ep. Do tej pory zajmowaliśmy sie g lównie analiza pojedynczych rynków. Analiza w równowadze czastkowej - teoria jednego wyizolowanego

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Rynek i Preferencje

Mikro II: Rynek i Preferencje Mikro II: Rynek i Preferencje Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 40 Rynek Wst ep W tym rozdziale zasygnalizowane sa problemy jakimi bedziemy sie zajmować. Pytania jakie b edziemy sobie zadawać.

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Krzysztof Makarski 6 Popyt Wstep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wszedzie. W szczególności poszukiwanie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach

Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach Informacja na rynkach konkurencyjnych Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 47 Popyt Wst ep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wsz edzie. W szczególności

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego

Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Mikro II: Popyt, Preferencje Ujawnione i Równanie S luckiego Krzysztof Makarski 6 Popyt Wstep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wszedzie. W szczególności poszukiwanie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Rynek i Preferencje

Mikro II: Rynek i Preferencje Mikro II: Rynek i Preferencje Krzysztof Makarski 1 Rynek Wst ep W tym rozdziale zasygnalizowane sa problemy jakimi bedziemy sie zajmować. Pytania jakie b edziemy sobie zadawać. Sposób w jaki b edziemy

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do

Przyk ladowe Kolokwium II. Mikroekonomia II. 2. Na lożenie podatku na produkty produkowane przez monopol w wysokości 10 z l doprowadzi do Przyk ladowe Kolokwium II Mikroekonomia II Imi e i nazwisko:...... nr albumu:... Instrukcje. Bez oszukiwania. Jeżeli masz pytanie podnieś r ek e. Cz eść I. Test wyboru. 1. W zmonopolizowanej branży cena

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 3

Mikroekonomia. Wykład 3 Mikroekonomia Wykład 3 Model czystej wymiany Jednostki dysponują stałymi zasobami dóbr i dobra te mogą wymieniać między sobą (proces produkcji zostaje pominięty) Dwóch konsumentów (lub dwa rodzaje konsumentów):

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 10

Mikroekonomia. Wykład 10 Mikroekonomia Wykład 10 Informacja Na rynkach doskonale konkurencyjnych nabywcy i sprzedawcy są doskonale poinformowani o jakości dóbr sprzedawanych na rynku oraz innych aspektach związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Użyteczność, Ograniczenie budżetowe i Wybór

Mikro II: Użyteczność, Ograniczenie budżetowe i Wybór Mikro II: Użyteczność, Ograniczenie budżetowe i Wybór Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 49 Użyteczność Wst ep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wsz edzie. W szczególności

Bardziej szczegółowo

w modelu równowagi Zaawansowana Makroekonomia: Pieniadz 1 Model z ograniczeniem CIA Krzysztof Makarski Wprowadzenie Wst ep Model z pieniadzem.

w modelu równowagi Zaawansowana Makroekonomia: Pieniadz 1 Model z ograniczeniem CIA Krzysztof Makarski Wprowadzenie Wst ep Model z pieniadzem. Zaawansowana Makroekonomia: Pieniadz w modelu równowagi ogólnej Krzysztof Makarski Model z ograniczeniem CIA Wprowadzenie Wst ep Model z pieniadzem. Ocena modelu Optymalna polityka pieni eżna Koszty nieoptymalnej

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Oligopol. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31

Mikro II: Oligopol. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31 Mikro II: Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 31 Wst ep G lówny obszar zainteresowania to porównanie cen, ilości oraz efektywności poszczególnych struktur rynkowych. Poznaliśmy zachowanie ga l

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l

Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l Mikro II: Krzywe kosztów, Podaż firmy i Podaż ga l ezi. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 59 Krzywe kosztów Wst ep Celem jest wyprowadzenie funkcji podaży i jej w lasności. Funkcje podaży wyprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Jean Tirole: Si la rynkowa i regulacje

Jean Tirole: Si la rynkowa i regulacje Wp lyw teorii na praktyke Nagroda Nobla 2014 29 października 2014 Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Wp lyw teorii na praktyke

Bardziej szczegółowo

Ekonomia behawioralna (na wyk ladzie)

Ekonomia behawioralna (na wyk ladzie) Ćwiczenia 3 i 4 Krzysztof Makarski Ekonomia behawioralna (na wyk ladzie) 1. Zdzisiu lubi balować i pić piwo.wie jednak, że jeżeli wypije zbyt dużo piwa nastepnego dnia nie bedzie czu l sie dobrze i nie

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów.

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów. Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 39 Technologia Wst ep. Przypomnijmy: Teoria konsumenta. w szczególności krzywa popytu. Teraz

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne.

Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne. Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne. Krzysztof Makarski 24 Monopol Wst ep Wiemy jak zachowuje sie ga l aź doskonale konkurencyjna. G lówny obszar zainteresowania to porównanie cen, ilości oraz

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja

Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja Mikro II: Technologia, Maksymalizacja zysku i Minimalizacja kosztów Krzysztof Makarski 18 Technologia Wst ep Przypomnijmy: Teoria konsumenta w szczególności krzywa popytu Teraz krzywa podaży (analogicznie)

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Równowaga ogólna

Wykład V. Równowaga ogólna Wykład V Równowaga ogólna Równowaga cząstkowa Równośd popytu i podaży na pojedynczym rynku (założenie: działania na jednym rynku nie mają wpływu, bądź mają bardzo mały wpływ na inne rynki) Równowaga ogólna

Bardziej szczegółowo

Rozdzia l 11. Przestrzenie Euklidesowe Definicja, iloczyn skalarny i norma. iloczynem skalarnym.

Rozdzia l 11. Przestrzenie Euklidesowe Definicja, iloczyn skalarny i norma. iloczynem skalarnym. Rozdzia l 11 Przestrzenie Euklidesowe 11.1 Definicja, iloczyn skalarny i norma Definicja 11.1 Przestrzenia Euklidesowa nazywamy par e { X K,ϕ }, gdzie X K jest przestrzenia liniowa nad K, a ϕ forma dwuliniowa

Bardziej szczegółowo

Przyk ladowe Zadania z MSG cz

Przyk ladowe Zadania z MSG cz mgr Leszek Wincenciak, Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Przyk ladowe Zadania z MSG cz eść handlowa 1. W modelu Ricardo mamy do czynienia z dwoma krajami prowadzacymi wymiane handlowa.

Bardziej szczegółowo

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 2 Tablice trwania życia

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 2 Tablice trwania życia Wst ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 2 Tablice trwania życia 1 Cele (na dzisiaj): Zrozumieć w jaki sposób można wyznaczyć przysz ly czas życia osoby w wieku x. Zrozumieć parametry

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Wymiana Wymiana Dwóch konsumentów A i B. Ich zasoby początkowe dóbr 1 i 2: A A A B B B 1 2 ω = ( ω1, ω2 ) i ω ω ω = (, ). Np. ω A = ( 6, 4) i ω B = ( 2, 2). Całkowita

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Leon Walras 06.12.2016 Leon Walras (1834 1910) Jeden z dwóch ojców neoklasycznej mikroekonomii (drugim Marshall) Nie był tak dobrym matematykiem jak niektórzy inni ekonomiści

Bardziej szczegółowo

w teorii funkcji. Dwa s lynne problemy. Micha l Jasiczak

w teorii funkcji. Dwa s lynne problemy. Micha l Jasiczak Równania różniczkowe czastkowe w teorii funkcji. Dwa s lynne problemy. Micha l Jasiczak Horyzonty 2014 Podstawowy obiekt wyk ladu: funkcje holomorficzne wielu zmiennych Temat: dwa problemy, których znane

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera

Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Wyk lad 9 Podpierścienie, elementy odwracalne, dzielniki zera Określenie podpierścienia Definicja 9.. Podpierścieniem pierścienia (P, +,, 0, ) nazywamy taki podzbiór A P, który jest pierścieniem ze wzgledu

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga.

Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga. Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 72 Nadwyżka konsumenta Wst ep. Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wsz edzie. W

Bardziej szczegółowo

Informacja i decyzje w ekonomii

Informacja i decyzje w ekonomii Informacja i decyzje w ekonomii Prof. Tomasz Bernat tomasz.bernat@usz.edu.pl Krótko o programie Informacja i decyzje w ekonomii miejsce i zastosowanie w teorii Ryzyko, niepewność i informacja w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

1. Cirzpis lawa produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) = y 3 8y 2 +30y+5.

1. Cirzpis lawa produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) = y 3 8y 2 +30y+5. Ćwiczenia 5 i 6 Krzysztof Makarski Podaż firmy 1. Cirzpis lawa produkuje sakiewki. Jej funkcja kosztów ma postać c(y) = y 3 8y 2 +30y+5. (a) Znajdź i narysuj AC, AV C, i MC. (b) Krótki okres. Jeżeli cena

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 8

Mikroekonomia. Wykład 8 Mikroekonomia Wykład 8 Efekty zewnętrzne Dotychczas zakładaliśmy, że wszystkie interakcje między konsumentami a producentami dokonywały się poprzez rynek: Zysk firmy zależy wyłącznie od zmiennych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne.

Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne. Mikro II: Monopol i Zachowania monopolistyczne. Jacek Suda (slajdy: Krzysztof Makarski) 1 / 53 Monopol Wst ep Wiemy jak zachowuje sie ga l aź doskonale konkurencyjna. G lówny obszar zainteresowania to

Bardziej szczegółowo

Rynek (na wyk ladzie) mieszkanie. Ich ceny graniczne dane sa Osoba = A B C D E F G H Cena =

Rynek (na wyk ladzie) mieszkanie. Ich ceny graniczne dane sa Osoba = A B C D E F G H Cena = Ćwiczenia 1 & 2 Krzysztof Makarski Rynek (na wyk ladzie) 1. Rozważmy sytuacje gdy 8 ludzi chce wynajać mieszkanie. Ich ceny graniczne dane s poniżej. Osoba = A B C D E F G H Cena = 40 25 30 35 10 18 15

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Robotów. Ćwiczenie 6. Mariusz Janusz-Bielecki. laboratorium

Zastosowanie Robotów. Ćwiczenie 6. Mariusz Janusz-Bielecki. laboratorium Zastosowanie Robotów laboratorium Ćwiczenie 6 Mariusz Janusz-Bielecki Zak lad Informatyki i Robotyki Wersja 0.002.01, 7 Listopada, 2005 Wst ep Do zadań inżynierów robotyków należa wszelkie dzia lania

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia III. Anna Bartczak Michał Krawczyk

Mikroekonomia III. Anna Bartczak Michał Krawczyk Mikroekonomia III Anna Bartczak Michał Krawczyk kontakt mkrawczyk@wne.uw.edu.pl http://wne.uw.edu.pl/mkrawczyk Dyżur: piątek, g. 15, s. 5, ale proszę najpierw umówić się mailowo Plan na dziś O mnie Zasady

Bardziej szczegółowo

Normy wektorów i macierzy

Normy wektorów i macierzy Rozdzia l 3 Normy wektorów i macierzy W tym rozdziale zak ladamy, że K C. 3.1 Ogólna definicja normy Niech ψ : K m,n [0, + ) b edzie przekszta lceniem spe lniaj acym warunki: (i) A K m,n ψ(a) = 0 A = 0,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ

WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ WNIOSKOWANIE W MODELU REGRESJI LINIOWEJ Dana jest populacja generalna, w której dwuwymiarowa cecha (zmienna losowa) (X, Y ) ma pewien dwuwymiarowy rozk lad. Miara korelacji liniowej dla zmiennych (X, Y

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia III. Michał Krawczyk

Mikroekonomia III. Michał Krawczyk Mikroekonomia III Michał Krawczyk kontakt mkrawczyk@wne.uw.edu.pl http://wne.uw.edu.pl/mkrawczyk Dyżur: środa, 13:30, s. 214 (?) Plan na dziś O mnie Zasady zaliczenia Literatura Część merytoryczna: popyt,

Bardziej szczegółowo

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej

Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl. krzywej zamknietej Indeks odwzorowania zmiennej zespolonej wzgl edem krzywej zamkni etej 1. Liczby zespolone - konstrukcja Hamiltona 2. Homotopia odwzorowań na okr egu 3. Indeks odwzorowania ciag lego wzgledem krzywej zamknietej

Bardziej szczegółowo

Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI.

Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. Micha l Ramsza Szko la G lówna Handlowa Micha l Ramsza (Szko la G lówna Handlowa) Jeden przyk lad... czyli dlaczego warto wybrać MIESI. 1 / 13 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2

1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1. Które z następujących funkcji produkcji cechują się stałymi korzyściami ze skali? (1) y = 3x 1 + 7x 2 (2) y = x 1 1/4 + x 2 1/3 (3) y = min{x 1,x 2 } + min{x 3,x 4 } (4) y = x 1 1/5 x 2 4/5 a) 1 i 2

Bardziej szczegółowo

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 5 Kalkulacja sk ladki netto I

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 5 Kalkulacja sk ladki netto I Wst ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 5 Kalkulacja sk ladki netto I 1 Kodeks cywilny Tytu l XXVII, Umowa ubezpieczenia Dzia l I. Przepisy ogólne Dzia l II. Ubezpieczenia majatkowe

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wyznaczniki

Wyk lad 3 Wyznaczniki 1 Określenie wyznacznika Wyk lad 3 Wyznaczniki Niech A bedzie macierza kwadratowa stopnia n > 1 i niech i, j bed a liczbami naturalnymi n Symbolem A ij oznaczać bedziemy macierz kwadratowa stopnia n 1

Bardziej szczegółowo

Rachunek zdań - semantyka. Wartościowanie. ezyków formalnych. Semantyka j. Logika obliczeniowa. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010

Rachunek zdań - semantyka. Wartościowanie. ezyków formalnych. Semantyka j. Logika obliczeniowa. Joanna Józefowska. Poznań, rok akademicki 2009/2010 Logika obliczeniowa Instytut Informatyki Poznań, rok akademicki 2009/2010 1 formu l rachunku zdań Wartościowanie i sta le logiczne Logiczna równoważność 2 Model formu ly Formu la spe lniona Formu la spe

Bardziej szczegółowo

Rewolucja marginalistyczna

Rewolucja marginalistyczna Rewolucja marginalistyczna Lata 70. XIX wieku Odrzucenie ekonomii klasycznej, ale zachowanie pewnej ciągłości Pomost do ekonomii neoklasycznej Rewolucja marginalistyczna, a nie marginalna Główna innowacja

Bardziej szczegółowo

Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga.

Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga. Mikro II: Nadwyżka konsumenta, Popyt rynkowy i Równowaga. Krzysztof Makarski 14 Nadwyżka konsumenta Wst ep Przypomnijmy: Podstawy teoria konsumenta. Zastosowanie wsz edzie. W szczególności poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja

Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja Ekonomia matematyczna i dynamiczna optymalizacja Ramy wyk ladu i podstawowe narz edzia matematyczne SGH Semestr letni 2012-13 Uk lady dynamiczne Rozwiazanie modelu dynamicznego bardzo czesto można zapisać

Bardziej szczegółowo

Uproszczony dowod twierdzenia Fredricksona-Maiorany

Uproszczony dowod twierdzenia Fredricksona-Maiorany Uproszczony dowod twierdzenia Fredricksona-Maiorany W. Rytter Dla uproszczenia rozważamy tylko teksty binarne. S lowa Lyndona sa zwartymi reprezentacjami liniowymi s lów cyklicznych. Dla s lowa x niech

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4.

Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Wstęp do wydania polskiego Od tłumacza Przedmowa 1. Rynek 1.1. Budowanie modelu 1.2. Optymalizacja i równowaga 1.3. Krzywa popytu 1.4. Krzywa podaży 1.5. Równowaga rynkowa 1.6. Statyka porównawcza 1.7.

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja Rozpoczniemy od przedstawienia kilku charakterystycznych przyk ladów zadań optymalizacji liniowej.

Optymalizacja Rozpoczniemy od przedstawienia kilku charakterystycznych przyk ladów zadań optymalizacji liniowej. Optymalizacja Rozpoczniemy od przedstawienia kilku charakterystycznych przyk ladów zadań optymalizacji liniowej. Zagadnienie diety. Jak wymieszać wymieszać pszenice, soje i maczk e rybna by uzyskać najtańsza

Bardziej szczegółowo

Czym zajmuje się Organizacja Rynku?

Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Czym zajmuje się Organizacja Rynku? Jest to dział Ekonomii, który bada zależno ności między strukturą rynku, zachowaniem firm i ich wynikami. To ujęcie (struktura( struktura-zachowanie-wyniki) zapoczątkowano

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 29 marca 2011 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Dyskretne modele populacji

Dyskretne modele populacji Dyskretne modele populacji Micha l Machtel Adam Soboczyński 19 stycznia 2007 Typeset by FoilTEX Dyskretne modele populacji [1] Wst ep Dyskretny opis modelu matematycznego jest dobry dla populacji w których

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 23 kwietnia 2014 Korelacja - wspó lczynnik korelacji 1 Gdy badamy różnego rodzaju rodzaju zjawiska (np. przyrodnicze) możemy stwierdzić, że na każde z nich ma wp lyw dzia lanie innych czynników; Korelacja

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Równowaga ogólna

Wykład VII. Równowaga ogólna Wykład VII Równowaga ogólna Efektywnośd w produkcji Założenia: 2 czynniki produkcji: kapitał (K) i praca (L) Produkcja 2 dóbr: żywnośd (f) i ubrania (c) Doskonała konkurencja na rynku czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej

Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej Wyk lad 7 Baza i wymiar przestrzeni liniowej 1 Baza przestrzeni liniowej Niech V bedzie przestrzenia liniowa. Powiemy, że podzbiór X V jest maksymalnym zbiorem liniowo niezależnym, jeśli X jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 31 marca 2014 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana Makroekonomia: Wprowadzenie do teorii wzrostu

Zaawansowana Makroekonomia: Wprowadzenie do teorii wzrostu Zaawansowana Makroekonomia: Wprowadzenie do teorii wzrostu Krzysztof Makarski 1 Wst ep Jedna z ważniejszych cech światowej gospodarki w XX w. sa różnice w realnych dochodach pomie- dzy krajami. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki. Uproszczony 1 j. ezyk PCF

P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki. Uproszczony 1 j. ezyk PCF 29 kwietnia 2013, godzina 23: 56 strona 1 P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki Uproszczony 1 j ezyk PCF Sk ladnia: Poniżej Γ oznacza otoczenie typowe, czyli zbiór deklaracji postaci (x : τ).

Bardziej szczegółowo

25 lutego 2013, godzina 23: 57 strona 1. P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki. Logika Hoare a

25 lutego 2013, godzina 23: 57 strona 1. P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki. Logika Hoare a 25 lutego 2013, godzina 23: 57 strona 1 P. Urzyczyn: Materia ly do wyk ladu z semantyki Logika Hoare a Rozważamy najprostszy model imperatywnego jezyka programowania z jednym typem danych. Wartości tego

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 22 marca 2011 Przestrzeń statystyczna - podstawowe zadania statystyki Zdarzeniom losowym określonym na pewnej przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω można zazwyczaj na wiele różnych sposobów przypisać jakieś

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 06. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie

Wyk lad 12. (ii) najstarszy wspó lczynnik wielomianu f jest elementem odwracalnym w P. Dowód. Niech st(f) = n i niech a bedzie 1 Dzielenie wielomianów Wyk lad 12 Ważne pierścienie Definicja 12.1. Niech P bedzie pierścieniem, który może nie być dziedzina ca lkowitości. Powiemy, że w pierścieniu P [x] jest wykonalne dzielenie z

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Teoria Producenta Zadania dodatkowe. produkcji? a produkcji f(x 1, x 2 ) = x 1/4. odpowiednio, w 1 i w 2 a cena produktu p.

Mikroekonomia II: Teoria Producenta Zadania dodatkowe. produkcji? a produkcji f(x 1, x 2 ) = x 1/4. odpowiednio, w 1 i w 2 a cena produktu p. Mikroekonomia II: Teoria Producenta Zadania dodatkowe 1. Przypuśćmy, że mamy nastepuj ac a funkcje produkcji f(x 1, x 2 ) = x 1/4 1 x 1/4 2. (a) Narysuj izokwante reprezentujac a y = 1. (b) Oblicz TRS

Bardziej szczegółowo

Cena jak ją zdefiniować?

Cena jak ją zdefiniować? Akademia Młodego Ekonomisty Kształtowanie się cen Dlaczego ceny się zmieniają? dr Jacek Jastrzębski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Hal R. Varian Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne

Księgarnia PWN: Hal R. Varian Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne Księgarnia PWN: Hal R. Varian Mikroekonomia. Kurs średni ujęcie nowoczesne Przedmowa do wydania polskiego 17 Przedmowa 23 Rozdział 1. Rynek 31 1.1. Budowanie modelu 31 1.2. Optymalizacja i równowaga 32

Bardziej szczegółowo

Ekonomia matematyczna - 1.2

Ekonomia matematyczna - 1.2 Ekonomia matematyczna - 1.2 6. Popyt Marshalla, a popyt Hicksa. Poruszać się będziemy w tzw. standardowym polu preferencji X,, gdzie X R n i jest relacją preferencji, która jest: a) rosnąca (tzn. x y x

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach. Określenie wyznacznika

Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach. Określenie wyznacznika Wyk lad 4 Dzia lania na macierzach Określenie wyznacznika 1 Określenie macierzy Niech K bedzie dowolnym cia lem oraz niech n i m bed a dowolnymi liczbami naturalnymi Prostokatn a tablice a 11 a 12 a 1n

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 6 Podprzestrzenie przestrzeni liniowych

Wyk lad 6 Podprzestrzenie przestrzeni liniowych Wyk lad 6 Podprzestrzenie przestrzeni liniowych 1 Określenie podprzestrzeni Definicja 6.1. Niepusty podzbiór V 1 V nazywamy podprzestrzeni przestrzeni liniowej V, jeśli ma on nastepuj ace w lasności: (I)

Bardziej szczegółowo

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu

Statystyka w analizie i planowaniu eksperymentu 5 marca 2011 Zasady 10 wyk ladów; egzamin pisemny; Literatura 1 A. Lomnicki Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników PWN 1999. 2 W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 14 Formy kwadratowe I

Wyk lad 14 Formy kwadratowe I Wyk lad 14 Formy kwadratowe I Wielomian n-zmiennych x 1,, x n postaci n a ij x i x j, (1) gdzie a ij R oraz a ij = a ji dla wszystkich i, j = 1,, n nazywamy forma kwadratowa n-zmiennych Forme (1) można

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 12

Mikroekonomia. Wykład 12 Mikroekonomia Wykład 12 Pokusa nadużycia Jeśli konsument ma pełne ubezpieczenie na samochód, czy bardziej prawdopodobne jest że zapomni go zamknąć? Pokusą nadużycia nazywamy brak bodźców do dbałości, czyli

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DIAGNOSTYCZNY OPARTY NA LOGICE DOMNIEMAŃ. Ewa Madalińska. na podstawie prac:

SYSTEM DIAGNOSTYCZNY OPARTY NA LOGICE DOMNIEMAŃ. Ewa Madalińska. na podstawie prac: SYSTEM DIAGNOSTYCZNY OPARTY NA LOGICE DOMNIEMAŃ Ewa Madalińska na podstawie prac: [1] Lukaszewicz,W. (1988) Considerations on Default Logic: An Alternative Approach. Computational Intelligence, 44[1],

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 9

Mikroekonomia. Wykład 9 Mikroekonomia Wykład 9 Optimum społeczne Optimum społeczne: suma kosztów krańcowych sprawcy i poszkodowanych musi być równa zero Taki poziom negatywnych efektów zewnętrznych będzie efektywny Pareto Przy

Bardziej szczegółowo

Rozdzia l 2. Najważniejsze typy algebr stosowane w logice

Rozdzia l 2. Najważniejsze typy algebr stosowane w logice Rozdzia l 2. Najważniejsze typy algebr stosowane w logice 1. Algebry Boole a Definicja. Kratȩ dystrybutywn a z zerem i jedynk a, w której dla każdego elementu istnieje jego uzupe lnienie nazywamy algebr

Bardziej szczegółowo

Modelowanie rynków finansowych

Modelowanie rynków finansowych Zaj ecia 2 8 października, 2012 Plan zaj eć 1 Czym nie b edziemy si e zajmować - finanse behawioralne 2 Autokorelacja mi edzy stopami zwrotu Efekt kalendarza Efekt wielkości firmy 3 Pu lapka reprezentatywności

Bardziej szczegółowo

Grupy i cia la, liczby zespolone

Grupy i cia la, liczby zespolone Rozdzia l 1 Grupy i cia la, liczby zespolone Dla ustalenia uwagi, b edziemy używać nast epuj acych oznaczeń: N = { 1, 2, 3,... } - liczby naturalne, Z = { 0, ±1, ±2,... } - liczby ca lkowite, W = { m n

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności

Wyk lad 14 Cia la i ich w lasności Wyk lad 4 Cia la i ich w lasności Charakterystyka cia la Określenie cia la i w lasności dzia lań w ciele y ly omówione na algerze liniowej. Stosujac terminologie z teorii pierścieni możemy powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

OSOBNO ANALITYCZNYCH

OSOBNO ANALITYCZNYCH Uniwersytet Jagielloński Instytut Matematyki Zbigniew B locki ZBIORY OSOBLIWOŚCI FUNKCJI OSOBNO ANALITYCZNYCH Praca magisterska Promotor: Prof. dr hab. Józef Siciak Kraków 99 .Wstȩp. Jeśli Ω jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste

Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste Wyk lad 3 Wielomiany i u lamki proste 1 Konstrukcja pierścienia wielomianów Niech P bedzie dowolnym pierścieniem, w którym 0 1. Oznaczmy przez P [x] zbiór wszystkich nieskończonych ciagów o wszystkich

Bardziej szczegółowo

20PLN dla pierwszych 50 sztuk oraz 15PLN dla dalszych. Zysk ze sprzedaży biurka wynosi 40PLN dla pierwszych 20 sztuk oraz 50PLN dla dalszych.

20PLN dla pierwszych 50 sztuk oraz 15PLN dla dalszych. Zysk ze sprzedaży biurka wynosi 40PLN dla pierwszych 20 sztuk oraz 50PLN dla dalszych. Z1. Sformu lować model dla optymalnego planowania produkcji w nast epujacych warunkach: Wytwórca mebli potrzebuje określić, ile sto lów, krzese l i biurek powinien produkować, aby optymalnie wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS

Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Makroekonomia 1 Wykład 12: Naturalna stopa bezrobocia i krzywa AS Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego NATURALNA STOPA BEZROBOCIA Naturalna stopa bezrobocia Ponieważ

Bardziej szczegółowo

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego

Wyk lad 8 macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego Wyk lad 8 Rzad macierzy i twierdzenie Kroneckera-Capellego 1 Określenie rz edu macierzy Niech A bedzie m n - macierza Wówczas wiersze macierzy A możemy w naturalny sposób traktować jako wektory przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Rynek W. W. Norton & Company, Inc.

Rynek W. W. Norton & Company, Inc. 1 Rynek 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Modelowanie Ekonomiczne uco wpływa na co w systemie ekonomicznym? una jakim poziomie uogólnienia możemy modelować zjawisko ekonomiczne? uktóre zmienne są egzogeniczne,

Bardziej szczegółowo

Uklady modelowe III - rotator, atom wodoru

Uklady modelowe III - rotator, atom wodoru Wyk lad 5 Uklady modelowe III - rotator, atom wodoru Model Separacja ruchu środka masy R = m 1r 1 + m 2 r 2 m 1 + m 2 Ĥ = Ĥ tr (R) + Ĥ rot (r) Ĥ tr 2 (R) = 2(m 1 + m 2 ) R [ Ψ E tr (R; t) = exp i (k R

Bardziej szczegółowo

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż

Rzadkość. Zasoby. Potrzeby. Jedzenie Ubranie Schronienie Bezpieczeństwo Transport Podróże Zabawa Dzieci Edukacja Wyróżnienie Prestiż Wykład: EKONOMIA Ekonomia Ekonomia - nauka badająca, jak ludzie radzą sobie z rzadkością, czyli sytuacją w której niegraniczone potrzeby zestawiamy z ograniczonymi zasobami. Rzadkość Rzadkość jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Transformacja Lorentza - Wyprowadzenie

Transformacja Lorentza - Wyprowadzenie Transformacja Lorentza - Wyprowadzenie Rozważmy obserwatorów zwiazanych z różnymi inercjalnymi uk ladami odniesienia, S i S. Odpowiednie osie uk ladów S i S sa równoleg le, przy czym uk lad S porusza sie

Bardziej szczegółowo

Zasoby środowiska c.d. M. Dacko

Zasoby środowiska c.d. M. Dacko Zasoby środowiska c.d. M. Dacko Eksploatacja zasobów nieodnawialnych Zasoby nieodnawialne powinny być eksploatowane ponieważ z nieeksploatowanego zasobu nie ma pożytku Można wprawdzie przytoczyć przykłady

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 5

Mikroekonomia. Wykład 5 Mikroekonomia Wykład 5 Model czystej wymiany Brak produkcji, tylko zasoby początkowe, czyli nie wiadomo jak czynniki produkcji zostały przekształcone w produkt końcowy. Równowaga ogólna: wszystkie rynki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA II 15 marca 2014 Semestr letni. Ćwiczenie 1. Czy dan a funkcjȩ da siȩ dookreślić w punkcie (0, 0) tak, żeby otrzymana funkcja by la ci ag la?

ANALIZA II 15 marca 2014 Semestr letni. Ćwiczenie 1. Czy dan a funkcjȩ da siȩ dookreślić w punkcie (0, 0) tak, żeby otrzymana funkcja by la ci ag la? Ci ag lość i norma Ćwiczenie. Czy dan a funkcjȩ da siȩ dookreślić w punkcie (0, 0) tak, żeby otrzymana funkcja by la ci ag la? f (x, y) = x2 y 2 x 2 + y 2, f 2(x, y) = x2 y x 2 + y 2 f 3 (x, y) = x2 y

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 6

Mikroekonomia. Wykład 6 Mikroekonomia Wykład 6 Rodzaje dóbr Dobra Publiczne Konsumpcję takich dóbr charakteryzują zasady niewykluczalności oraz niekonkurencyjności. Zasada niewykluczalności wszyscy konsumenci mogą wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 3 Tablice trwania życia 2

ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 3 Tablice trwania życia 2 Wst ep do matematyki aktuarialnej Micha l Jasiczak Wyk lad 3 Tablice trwania życia 2 1 Przypomnienie Jesteśmy już w stanie wyznaczyć tp x = l x+t l x, gdzie l x, l x+t, to liczebności kohorty odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Oddzia lywania miedzycz. jony molekularne lub atomy. edzy A i B:

Oddzia lywania miedzycz. jony molekularne lub atomy. edzy A i B: Notatki do wyk ladu XIII Oddzia lywania miedzycz asteczkowe A i B zamknietopow lokowe czasteczki, jony molekularne lub atomy. Energia oddzia lywania E oddz mi edzy A i B: E oddz = E AB (E A + E B ) ()

Bardziej szczegółowo

WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE

WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE WYK LAD 2: PODSTAWOWE STRUKTURY ALGEBRAICZNE, PIERWIASTKI WIELOMIANÓW, ROZK LAD FUNKCJI WYMIERNEJ NA U LAMKI PROSTE Definicja 1 Algebra abstrakcyjna nazywamy teorie, której przedmiotem sa dzia lania na

Bardziej szczegółowo