Jean Tirole: Si la rynkowa i regulacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jean Tirole: Si la rynkowa i regulacje"

Transkrypt

1 Wp lyw teorii na praktyke Nagroda Nobla października 2014

2 Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Wp lyw teorii na praktyke

3 Si la rynkowa Wp lyw teorii na praktyke Co to jest si la rynkowa? Zdolność do na lożenia ceny wyższej od kosztów wytworzenia. Dlaczego firmy maja si l e rynkowa? Bariery wejścia Korzyści skali i zakresu Sieciowe efekty zewnetrzne Zachowania antykonkurencyjne Ograniczenia nak ladane przez regulatora, np. licencje, patenty Czy to dobrze, że ja maja? Strata z powodu monopolu Nadużywanie si ly rynkowej Z drugiej strony... korzyści skali, inwestycje w badania i rozwój

4 Wp lyw teorii na praktyke Polityka ochrony konkurencji a regulacje Polityka ochrony konkurencji daje ogólne wytyczne dla wszystkich ga l ezi Regulacje obowiazuj a w niektórych sektorach, skierowane bezpośrednio na ceny, zyski czy jakość Radio, TV Telekomunikacja Poczta Energia elektryczna, ciep lownictwo, woda+kanalizacja Zdrowie, edukacja Banki, ubezpieczenia, itd.

5 Powody regulacji Wp lyw teorii na praktyke Osiagni ecie efektywności ekonomicznej Osiagni ecie pożadanej redystrybucji (równości) Osiagni ecie sukcesu wyborczego Uleganie naciskom lobby

6 Wp lyw teorii na praktyke Problemy skutecznej regulacji Niepe lna informacja Koszty transakcyjne Korupcja i uleganie naciskom Ograniczenia polityczne Niekompetencja

7 Wp lyw teorii na praktyke Instrumenty regulatora Zawieranie kontraktu dotyczacego regulowanych zagadnień Transfer dla firm może być przekazywany bezpośrednio lub pośrednio Zamówienia publiczne Liniowy kontrakt motywujacy t(c) = a + (1 b)c Regulacja Liniowy kontrakt motywujacy p(c) = ˆp + (1 b)c

8 Si la motywacji Wp lyw teorii na praktyke Parametr b mierzy si l e motywacji firm do zmniejszania kosztów Transfer możliwy Brak transferu Wysoka motywacja Kontrakty o sta lej cenie Pu lapy cenowe Średnia motywacja Kontrakty motywacyjne Regulacje motywacyjne Niska motywacja Kontrakty koszt plus Regulacje kosztowe Regulacje i zamówienia Regulacje

9 Rodzaje regulacji Wp lyw teorii na praktyke Model kosztowy: cena dobra lub us lugi wyznaczana tak, aby pokryć koszty (może zawierać też koszt utraconych możliwości, oraz zwrot z kapita lu) Historycznie najcześciej stosowany Wymaga dużo informacji Model motywacyjny: oparty na podziale kosztów lub zysków, firma tylko cześciowo przejmuje zyski zwiazane ze zmniejszeniem kosztów Model pu lapowy: regulator ustala pu lap cenowy dla wszystkich dóbr lub ich koszyka Nie wymaga informacji o kosztach produkcji Pu lap ten trzeba co jakiś okres dostosowywać

10 Cele regulatora Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Efektywność alokacyjna: wymaga ceny na poziomie kosztu krańcowego Efektywność dystrybucyjna: zyski firm licza sie w funkcji dobrobytu, ale mniej niż nadwyżka konsumenta Efektywność produkcyjna: osiagni ecie przez firmy efektywnej kombinacji nak ladów i wyników

11 Oznaczenia: firma Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Rozważmy projekt publiczny o wartości S β miara efektywności firmy e miara wysi lku zarzadczego, e > 0 Funkcja kosztu: C = β e Użyteczność firmy: U = t Ψ(e), gdzie Ψ mierzy nieużyteczność wysi lku, Ψ > 0, Ψ > 0 Firma akceptuje kontrakt tylko wtedy, gdy U 0 (warunek indywidualnej racjonalności)

12 Wp lyw teorii na praktyke Oznaczenia: dobrobyt Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) λ cena cień funduszy publicznych Nadwyżka konsumenta netto: S (1 + λ)(t + β e) Dobrobyt ex post: S (1 + λ)(t + β e) + t Ψ(e) Z punktu widzenia regulatora, im mniejszy zysk firmy tym lepiej.

13 Rozwiazanie Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Regulator zna wartość β i e, oferuje kontrakt firmie, który ona może przyjać lub odrzucić Problem regulatora max {U,e} {S (1 + λ)[β e + Ψ(e)] λu} p. w. U 0 Rozwiazanie: Ψ (e) = 1, czyli e = e, U = 0, t = Ψ(e ) Istnienie ceny cień funduszy publicznych powoduje, że firma nie ma zysku Kontrakt o sta lej cenie, który pozwala osiagn ać rozwiazanie optymalne: t(c) = a (C C ), gdzie a Ψ(e ), C β e Daje firmie doskona l a motywacje do redukowania kosztu Wielkość a jest tak dobrana, żeby odebrać firmie wszystkie korzyści Regulator nie Ma lgorzata musi znać Knauff e! Wystarczy Jean Tirole: Si laznajomość rynkowa i regulacje β, bo

14 Wp lyw teorii na praktyke Niepe lna informacja Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Regulator nie obserwuje β (negatywna selekcja), ani e (pokusa nadużycia) Regulator wie, że β przyjmuje dwie wartości, β > β i zna prawdopodobieństwo v, że β = β Regulator obserwuje C i robi transfer t do firmy Kontrakt musi bazować na obserwowanych zmiennych

15 Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Indywidualna racjonalność i zgodność motywacji Warunki indywidualnej racjonalności: U 0 (1) Warunki zapewniajace zgodność motywacji U 0 (2) t Ψ(β C) t Ψ(β C) (3) Z tego wynika, że C C t Ψ(β C) t Ψ(β C) (4)

16 Problem regulatora Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) max {C,C,U,U} {vw (β) + (1 v)w (β)} przy warunkach zgodności i indywidualnej racjonalności Można je sprowadzić do U 0 U t Ψ(β C) U + Φ(e) gdzie Φ(e) Ψ(e) Ψ(e β)

17 Rozwiazanie Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Ψ (β C) = 1 czyli e = e Ψ (β C) = 1 λ v 1+λ 1 v Φ (β C), czyli e < e W tym kontrakcie bardziej efektywna firma wk lada wiecej wysi lku w obniżanie kosztów i uzyskuje dodatnie zyski mniej efektywna firma wk lada mniej wysi lku w obniżanie kosztów i ma zerowy zysk

18 Implementacja Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Firma, znajac β podaje oczekiwany koszt produkcji C a Faktyczny koszt produkcji C jest obserwowany przez regulatora Transfer t(c a, C) a(c a ) + b(c a ) (C C a ) Jest to menu kontraktów, firma podajac swoje oczekiwane koszty otrzymuje taki kontrakt, który odpowiada jej typowi

19 Menu kontraktów Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) b(c a ) = 0 dla β = β Najefektywniejsza firma otrzymuje kontrakt o sta lej cenie Ma wysoka motywacje do zmniejszenia kosztu Podejmuje optymalny wysi lek Zapewnienie takiej motywacji wszystkim typom efektywności by loby spo lecznie bardzo drogie Kontrakt o sta lej cenie, taki, żeby zaakceptowa ly go firmy o ma lej efektywności, by lby bardzo drogi Wtedy firmy o dużej efektywności wola lyby udawać ma l a efektywność (poprzez podanie wysokiego oczekiwanego kosztu C a ) Dlatego zapewnienie wysokiej motywacji ma lo efektywnym firmom wymaga renty informacyjnej dla firm bardziej efektywnych

20 Wp lyw teorii na praktyke Najważniejsze wnioski Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Asymetria informacyjna prowadzi do konieczności wymiany pomiedzy efektywnościa a wydobywaniem renty Negatywna selekcja powoduje konieczność poświecenia efektywności alokacyjnej aby oszczedzić spo leczeństwu dużych wydatków Pokusa nadużycia powoduje konieczność poświ ecenia efektywności produkcyjnej aby oszczedzić wydatków Optymalny statyczny mechanizm regulacji ma trzy cechy Firmy podaja prawdziwe oczekiwane koszty (przez co informuja o swojej efektywności) Każda firma z β > β wk lada w redukcj e kosztu mniejszy wysi lek niż optymalny w warunkach pe lnej informacji e Każda firma z β < β otrzymuje rente informacyjna, U > 0

21 Uogólnienia Wp lyw teorii na praktyke Model z pe ln a informacja Model z asymetria informacyjna (Laffont&Tirole, 1986, JPE) Firmy wytwarzajace wiele produktów Jakość Konkurencja na rynku produktu Ceny dostepu do sieci Dynamiczne kontrakty, wiarygodność i renegocjacje Różne cele regulatora

22 Wp lyw teorii na praktyke Problemy implementacji Znajomość rozk ladu prawdopodobieństwa typów efektywności Opinie ekspertów Oferowanie menu kontraktów Uproszczony model, z dwoma tylko kontraktami, b = 0 i b = 1 Zatwierdzanie taryf a negocjacje

23 Debata regulacyjna Wp lyw teorii na praktyke Lata 80: modele kosztowe regulacji zapewniaja niewystarczajac a motywacje do zmniejszania kosztów Odchodzono od modeli kosztowych na rzecz modeli pu lapowych Model Laffonta-Tirola Wysoka motywacja do zmieszania kosztów zapewnia duże renty informacyjne dla efektywniejszych firm, co jest spo lecznie kosztowne Menu kontraktów powoduje, że firmy wybiora taki poziom motywacji, jaki odpowiada ich efektywności Empiryczna weryfikacja (telekomunikacja): te firmy, które dzia la ly w warunkach regulacji pu lapowych mia ly średnio mniejsze ceny i uzyskiwa ly wieksze zyski niż te, które podlega ly regulacjom kosztowym

24 Wp lyw teorii na praktyke Ekonomia niedoskona lej konkurencji Strategiczne inwestycje i ich wp lyw na konkurencje Konkurencja w d lugim okresie: koncepcja równowagi Innowacje i rozprzestrzenianie sie nowych technologii Polityka ochrony konkurencji: porozumienia poziome i pionowe

25 Zastosowania Wp lyw teorii na praktyke Regulacje w telekomunikacji, pu lapy cenowe i ceny dost epu do sieci Regulacje w bankowości i na rynkach finansowych

26 Podsumowanie Wp lyw teorii na praktyke L aczny naukowy wk lad Jeana Tirola jest wiekszy niż suma poszczególnych jego osiagni eć Zbudowa l podwaliny pod ścis l a analize regulacji i innych zachowań strategicznych w sytuacji niepe lnej informacji Jego prace zachowuja realizm bez konieczności czynienia za lożeń ad hoc Uświadomi l, że nie ma jednej optymalnej regulacji, scharakteryzowa l optymalne regulacje w wielu poszczególnych sektorach

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Skutki. maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy

Skutki. maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy Skutki maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy Skutki maksymalnego oprocentowania wpływ na polski rynek finansowy Redakcja Piotr Białowolski luty 2013 roku Piotr Białowolski, doktor

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MIKROEKONOMIA

EKONOMIA MIKROEKONOMIA David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch EKONOMIA MIKROEKONOMIA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI I EKONOMII podstawowe pojęcia i problemy rozwinięte w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 261

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 261 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 261 Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw Jerzy Marzec, Małgorzata Pawłowska Warszawa, 2011

Bardziej szczegółowo

Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie

Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie Uniwersytet Warszawski Wydzia l Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Zalewska Nr albumu: 234712 Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA Praca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego

Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego Bartosz Targański Warszawa 2010 Wydawca: Małgorzata Przek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Bank-firm relationships in Poland in the light of data from bank reporting

Bank-firm relationships in Poland in the light of data from bank reporting MPRA Munich Personal RePEc Archive Bank-firm relationships in Poland in the light of data from bank reporting Krzysztof Gajewski and Ma lgorzata Paw lowska and Wojciech Rogowski National Bank of Poland

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów

Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów Hanna Trojanowska* Strategia cen drapieżnych. Jej efektywność i skutki dla konsumentów Streszczenie Strategia cen drapieżnych jest jednym ze sposobów ograniczania dostępu do rynku. W pierwszym okresie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 26 INFRASTRUKTURA JAKO PRZEDMIOT INTERWENCJI PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU BUDOWY AUTOSTRAD W POLSCE

ROZDZIAŁ 26 INFRASTRUKTURA JAKO PRZEDMIOT INTERWENCJI PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU BUDOWY AUTOSTRAD W POLSCE Marek Ratajczak ROZDZIAŁ 26 INFRASTRUKTURA JAKO PRZEDMIOT INTERWENCJI PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU BUDOWY AUTOSTRAD W POLSCE Uwagi wstępne Podstawowym celem prezentowanego opracowania, jest wskazanie

Bardziej szczegółowo

Zwinne Rozwijanie Oprogramowania

Zwinne Rozwijanie Oprogramowania Zwinne Rozwijanie Oprogramowania zwinne praktyki, procesy i wartości Pawe l Lipiński Pragmatists Sp. z o.o. email: contact@pragmatists.pl tel: +48 691-512-774 Wst ep Artyku l ten ma za zadanie wprowadzić

Bardziej szczegółowo

Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji

Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy

Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy pod redakcją Macieja Bukowskiego i Juliana Zawistowskiego Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Raport opracowano

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015

Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Poznań, 9 lipca 2014 roku Sławomir Jankiewicz Ekspertyza cząstkowa z obszaru RYNEK PRACY dotycząca: przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE

Produkt - definicja. Strategie produktowe. Strategie produktowe 2010-11-21 ZARZĄDZANIE MARKETINGOWO - LOGISTYCZNE Analiza sytuacji marketingowej Etap I Gdzie teraz jesteśmy? - Audyt marketingowy - Analiza SWOT - Analizę konkurencji - Analiza zachowania konsumentów Formułowanie strategii marketingowej Etap II Gdzie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka ALTERNATYWNE KONCEPCJE FIRMY Tradycyjne pojęcie celu działalności przedsiębiorstwa, czyli założenie dążenia do maksymalizacji zysku jest często poddawane krytyce jako mało realistyczne i pomijające wiele

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORA KOMUNALNEGO DLA SEKTORA FINANSOWEGO

ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORA KOMUNALNEGO DLA SEKTORA FINANSOWEGO Roman Szyszko 1 ATRAKCYJNOŚĆ SEKTORA KOMUNALNEGO DLA SEKTORA FINANSOWEGO Wstęp. Potrzeby usług finansowych. Zakres badań. Oczekiwane wyniki. Rezultaty. Wnioski. Podsumowanie. 1. Wstęp Ocena atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii

Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Moduł I. Wprowadzenie do ekonomii Spis treści: Wstęp... 2 1. Przedmiot i główne działy ekonomii... 2 2. Metoda badawcza ekonomii... 4 3. Czynniki produkcji, koszt alternatywnej decyzji i krzywa transformacji...

Bardziej szczegółowo

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM

9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM A. Kanicki: Systemy elektroenergetyczne 146 9. RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ JAKO ELEMENT STEROWANIA SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM 9.1 Zasady funkcjonowanie rynków energii elektrycznej 9.1.1 Od monopolu do

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym

Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym Kamila Kloc-Evison, UOKiK Wojciech Szymczak, UOKiK Stymulowanie rozwoju GOW w Polce poprzez promowanie konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym 1. Znaczenie ICT (ang. information and communication technologies)

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo