BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK"

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

2 UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok. na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami) oraz art.165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami). u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e 1 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2008 w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, c) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 1

3 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości zł, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Nadwyżkę budżetu w wysokości zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5. 5 Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł; 2. celowe w wysokości zł, z tego: a) na udzielone poręczenie w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 6 Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plany przychodów i wydatków: 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości ,72 zł, wydatki w wysokości ,72 zł, 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości ,75 zł, wydatki w wysokości ,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - przychody na kwotę zł, - wydatki na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. 2

4 9 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie zł. 10 Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 9, 2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej określonych w załączniku nr 8, 3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 12 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 3. dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu po pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału. 13 Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach między paragrafami. 3

5 14 Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski: 1. Zaliczki mogą być wypłacane pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają drobne, stale powtarzające się wydatki, stałe na cały rok budżetowy lub okres krótszy w wysokości nie przekraczającej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. 2. Zwroty wydatków dotyczące: a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, b) wynagrodzeń dla biegłych sądowych za nie wydanie opinii w zakresie uzależnienia alkoholowego, dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunek dochodów. 15 Ustala się kwotę zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 16 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4

6 U Z A S A D N I E N I E Przedłożony projekt budżetu miasta na 2008 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta. Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2007 rok, informacji Ministra Finansów (pismo nr ST /2007), o wysokości planowanej subwencji ogólnej, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I /07), Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu (pismo DKL /07) o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Wysokość podatku od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem podwyżki stawek podatkowych. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych podatków w roku 2007 r. Ogółem dochody wynoszą zł, w tym: Plan na 2008 rok struktura dochodów Dochody ogółem, w tym: Subwencje Dotacje Dochody własne W paragrafie 10 uchwały określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia roku (FB.I /07). Dochody dotyczą działu 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie oraz działu 852 Pomoc społeczna, rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z przepisami muszą być odprowadzone do budżetu państwa, natomiast 5 % tych dochodów stanowi dodatkowe źródło dochodów własnych gminy i zostało zaplanowane w załączniku nr 1 do uchwały. Planując wydatki na 2008 rok przyjęto założenia: - większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2007 z uwzględnieniem wskaźników inflacji 2,3 %. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego, - w budżecie przyjęto podział środków dla Rad Osiedli, ustalając stałą kwotę w wysokości zł, - wynagrodzenia i pochodne zabezpieczają planowaną regulację o 2,3 %, zmianę wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz planowany wzrost zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, - w nakładach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne, co do których jest szansa na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, - pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie roku 2008 to zadania: a) w znaczącej większości ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przyjętym przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego, 5

7 b) dodatkowe, których realizacja jest konieczna dla Miasta między innymi w związku z zawartymi porozumieniami, uregulowaniem gospodarki wodno - ściekowej, jak również kontynuacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania własne oraz zlecone w kwotach wynikających z zapotrzebowań Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych miasta oraz jednostek pomocniczych - osiedli i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów miasta. Wydatki wynikające z załącznika nr 13 Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. w pełnej szczegółowości zadań będą uchwalone odrębną uchwałą. Ogółem wydatki wynoszą zł, z tego: Plan na 2008 rok struktura wydatków Wydatki ogółem, w tym: Bieżące Majątkowe Planowana nadwyżka w wysokości zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W budżecie roku 2008 zaplanowano przychody w wysokości zł z tytułu nowej emisji obligacji oraz rozchody w kwocie zł z przeznaczeniem na wykup obligacji, spłatę pożyczek i kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6

8 Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/211/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. Zlecone i Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem porozumienia 600 Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona: 7

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone i porozumienia Ogółem 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Strona: 8

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Własne Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Zlecone i porozumienia Ogółem Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Strona: 9

11 Dział Rozdział Paragraf Treść 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Schroniska dla zwierząt Własne Zlecone i porozumienia Ogółem Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem Strona: 10

12 Objaśnienia do dochodów zaplanowanych w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok. Dochody budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego opracowano w oparciu o: 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, 3) informacje Wydziałów Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego o wysokości planowanych wpływów z tytułu dochodów, 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku, 5) informację Ministra Finansów o wysokości: - subwencji ogólnej, - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 6) informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Dz zł Transport i łączność rozdział zł Drogi publiczne krajowe Zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zachodni w Poznaniu z dnia r. na utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostanie przekazana kwota w wysokości zł. rozdział zł - Drogi publiczne powiatowe Jest to dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FN /2007 z dnia 25 października 2007 roku. rozdział zł - Drogi publiczne gminne Są to wpływy z mandatów, upomnień, biletów za parkingi oraz kwot z tytułu prowadzonej egzekucji. Planowane wpływy ustalono na wyższym poziomie w związku z wprowadzeniem rozszerzonej Strefy Płatnego Parkowania. rozdział zł - Pozostała działalność Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu stoisk handlowych zł, ze sprzedaży materiałów przetargowych zł oraz odsetek na rachunku bankowym zł. Dz zł - Gospodarka mieszkaniowa rozdział zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zaplanowane dochody dotyczą: - wpływów z opłat za zarząd gruntów miejskich, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uiszczane przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat poprzednich kwota zł. Plan na rok 2008 ustalono na poziomie wykonania roku 2007, - wpływów z różnych opłat kwota zł, są to koszty sądowe uiszczane przez osoby fizyczne lub prawne, przeciwko którym wszczyna się postępowania sądowe lub egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżaw. Ze względu na charakter wpływów trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów. Przyjęta kwota została zaplanowana na poziomie wykonania roku 2007, - dochody z najmu i dzierżaw nieruchomości komunalnych kwota zł. Wpływy regulowane są sukcesywnie co miesiąc z niewielkim nasileniem w miesiącach letnich. Najwyższe dochody uzyskuje się z wydzierżawiania ogródków Strona 11

13 kawiarnianych w Rynku w okresie letnim, dzierżawy gruntów pod apteką BAKRA oraz z dzierżawy lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiej 55. W 2007 roku grunt pod apteką BAKRA zostanie sprzedany więc dochody ulegną zmniejszeniu, dlatego plan dochodów na 2008 rok ustalono w niższej wysokości, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota zł. Dochody pochodzą z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym, prawnym oraz spółdzielniom mieszkaniowym, gruntów pod budynkami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości rolnych. Zaplanowano o 25 % większy plan na 2008 rok niż przewidywane wykonanie roku 2007 w związku z zapowiedzianą nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która będzie stwarzała możliwości stosowania 90 % bonifikaty, - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych kwota zł, dotyczy dochodów: a) ze sprzedaży działek budowlanych, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością miasta w administracji MZGM Sp. z o.o zł, b) ze sprzedaży działek przy ul. Osiedlowej o pow.ca 2,9000 ha za kwotę zł, c) ze sprzedaży gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Wrocławskiej zł, d) ze sprzedaży działki przy ul. Brzozowej zł. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży działek przy ul. Osiedlowej oraz w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Wrocławskiej w wysokości zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu, jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11, a pozostała kwota na zakup i przygotowanie terenów inwestycyjnych natomiast środki ze sprzedaży działki przy ul. Brzozowej na budowę Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Staroprzygodzkiej, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat kwota zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich. Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2007, - wpływy z pozostałych odsetek kwota zł, są to odsetki od rozłożonych na raty wpłat z tytułu sprzedaży gruntów miejskich oraz przekształceń prawa wieczystego w prawo własności. rozdział zł - Pozostała działalność 17 października 2007 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku socjalnego przy ulicy Wrocławskiej 150a. Jednym z warunków zawartej umowy jest, że uruchomienie finansowego wsparcia nastąpi po udokumentowaniu przez Inwestora zaangażowania środków własnych w wysokości co najmniej 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia. Z zaangażowania prac tego zadania wynika, że zwrot tych środków nastąpi w 2008 roku. Dz zł Administracja publiczna rozdział zł Urzędy wojewódzkie Zaplanowano tu dochody w kwocie zł, stanowiącej 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu Strona 12

14 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 poz z 2003 r.). Kwota zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. rozdział zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowane wpływy dotyczą kwot z tytułu: - usług za wynajem garaży, lokali mieszkalnych osobom fizycznym, lokali biurowych dla Restauracji Ratuszowa, Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Muzeum Miasta, Poczty Polskiej, Prokuratury Okręgowej, Ruch-u S.A. oraz z dzierżawy łączy telefonicznych, zwrotów rozmów telefonicznych dzierżawcy BOŚ S.A. kwota zł, - różnych dochodów (wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miejskiego z telefonów służbowych) kwota zł. Dz zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL /07 z dnia 17 października 2007 r., z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku. Dz zł - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział zł - Straż Miejska Planowane środki to wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości zł. Dz zł - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym : rozdział zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku. Pozostałe dochody w wysokości zł to zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy, dlatego ich zaplanowanie jest trudne do określenia. rozdział zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: - podatek od nieruchomości zł Strona 13

15 Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2008 rok: a) wymiar podatku przyjęto na koniec czerwca 2007 roku, b) ściągalność założona na poziomie 96 %, c) skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które obowiązywały do końca 2006 roku, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia, d) uwzględniono wzrost stawek podatkowych, e) zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości, - podatek rolny zł Kwotę planu podatku przyjęto zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., który wynosi 58,29 zł/q. - podatek leśny zł Kwotę tego podatku na 2008 rok zaplanowano na podstawie wykonania 2007 roku. Na dzień planowania brak obwieszczenia Prezesa GUS o wysokości średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2007 r. - podatek od środków transportowych zł Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku. - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zł Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku zaległości z podatków zniesionych zł Są to wpływy planowane z zahipotekowanych zaległości. - wpływy z różnych opłat zł Są tu zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie ponieważ egzekwowane zaległości stanowią niższą kwotę niż przewidywane wykonanie w roku 2007 Nie pobiera się odsetek poniżej kwoty 7 zł. - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł Projekt planu na 2008 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. rozdział zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: - podatek od nieruchomości zł Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2008 rok: a) wymiar podatku przyjęto na koniec czerwca 2007 roku, b) ściągalność założona na poziomie 94 %, c) skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które obowiązywały do końca 2006 roku, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia, Strona 14

16 d) uwzględniono wzrost stawek podatkowych, e) zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości. - podatek rolny zł Kwotę plan podatku przyjęto zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., który wynosi 58,29 zł/q. - podatek leśny 190 zł Plan tego podatku określono na podstawie wykonania 2007 r. Na dzień planowania brak obwieszczenia Prezesa GUS o wysokości ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2007 r. - podatek od środków transportowych zł Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku. - podatek od spadków i darowizn zł Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. - opłata od posiadania psów zł Wysokość tej opłaty zaplanowano w oparciu o ilość psów ustaloną na dzień r. z uwzględnieniem wzrostu stawki opłaty od posiadania psów. - wpływy z opłaty targowej zł Wysokość wpływów zaplanowano na poziomie 2007 roku. - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zł Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku zaległości z podatków zniesionych zł Są to wpływy z zahipotekowanych zaległości. - wpływy z różnych opłat zł Są tu zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Wpływy z tytułu odsetek ustalono na niższym poziomie, ponieważ egzekwowane zaległości stanowią niższą kwotę niż przewidywane wykonanie w roku Nie pobiera się odsetek poniżej kwoty 7 zł. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł Projekt planu na 2008 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. rozdział zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Planowane dochody dotyczą kwot z tytułu: - wpływów z opłaty skarbowej kwota zł. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru. W imieniu gminy tą opłatę pobierają notariusze i nie sposób przewidzieć ilości czynności, które będą podlegać tej opłacie, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej kwota zł, Plan dochodów ustalono na podstawie prognozy Wydziału Ochrony Środowiska. Są to wpływy wynikające z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 z 1994 r. poz. 96), Strona 15

17 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania na 2007 rok, - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota zł, z tego: a) wpływy z tytułu opłat stałych za wpisy i zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej kwota zł. Zakładając niezmieniony stan prawny obowiązujący w roku przyszłym, do kalkulacji na 2008 rok przyjęto kwotę na poziomie planowanej za wpisy i zmiany we wpisach w roku 2007 powiększoną o około 3 % w związku z przewidywaną nieco większą ilością zgłoszeń do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmianami dokonywanymi w istniejących już wpisach, b) wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego w zakresie usług handlowych zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007, c) opłaty z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich kwota zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta albo zmianą tego planu oraz związane ze wzrostem wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku wpływy z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe oraz krajowy regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta) kwota zł. Do planu dochodów na 2008 rok przyjęto liczbę 14 osób (na poziomie średniej z poprzednich lat), które prawdopodobnie ubiegać się będą w tym roku o wydanie licencji na przewóz osób TAXI. Do kalkulacji na 2008 rok przyjęto też 4 zezwolenia na krajowy regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. rozdział zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych zł Wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. - podatek dochodowy od osób prawnych zł Wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku. Dz zł - Różne rozliczenia w tym: rozdział zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. rozdział zł Różne rozliczenia finansowe Są to wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat. rozdział zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Strona 16

18 Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. Dz zł - Oświata i wychowanie w tym: rozdział zł Szkoły podstawowe Planuje się tu dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS. rozdział zł - Przedszkola Są to dochody zaplanowane z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS. rozdział zł - Gimnazja Są to dochody zaplanowane z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS. rozdział zł - Pozostała działalność Wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dz zł Pomoc społeczna rozdział zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie Zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r.) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. rozdział zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie Zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe. rozdział zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - kwota zł dotyczy planowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych. Plan przyjęto w wysokości 43 % przewidywanego wykonania roku 2007, Strona 17

19 - kwota zł to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r., - kwota zł to wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. rozdział zł - Ośrodki pomocy społecznej w tym: - kwota zł to zaplanowane wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiek oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów służbowych, - kwota zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. rozdział zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - kwota zł to odpłatności za usługi opiekuńcze oraz usługi w Domu Dziennego Pobytu, - kwota zł to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - kwota zł to wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. rozdział zł Pozostała działalność Wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dz zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przewidywane dochody wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim. rozdział zł Schroniska dla zwierząt - kwota zł dotyczy wpływów na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt. Zgodnie z porozumieniem z dnia r. gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska, - kwota zł jest to dotacja celowa na Budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt II etap na podstawie zawartego porozumienia z dnia r. Strona 18

20 rozdział zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Planowane dochody w wysokości zł dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku Dz zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział zł Biblioteki Jest to dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FN /2007z dnia 25 października 2007 roku. Dz zł - Kultura fizyczna i sport rozdział zł Obiekty sportowe Są to wpływy na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13, w tym : - kwota zł dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, - kwota zł środki otrzymane z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. i PZU Życie S.A. Strona 19

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 września 2008 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE P R E Z Y D E N T A M I A S T A O L S Z T Y N : 2163 Nr 51 z dnia 20 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1877 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo