BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK"

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

2 UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok. na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz ze zmianami) oraz art.165, art. 166, art. 173, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art.195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami). u c h w a l a s i ę c o n a s t ę p u j e 1 1. Ustala się dochody budżetu miasta na rok 2008 w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, c) wydatki na obsługę długu zł, 2) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 1

3 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień w wysokości zł, zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł Nadwyżkę budżetu w wysokości zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5. 5 Tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości zł; 2. celowe w wysokości zł, z tego: a) na udzielone poręczenie w wysokości zł, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 6 Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr Określa się plany przychodów i wydatków: 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości ,72 zł, wydatki w wysokości ,72 zł, 2) rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości ,75 zł, wydatki w wysokości ,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: - przychody na kwotę zł, - wydatki na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 13. 2

4 9 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, z tego na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie zł. 10 Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 9, 2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej określonych w załączniku nr 8, 3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 12 Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu, w tym do zmniejszania lub zwiększania kwot wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 3. dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu po pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miejskiej, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału. 13 Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego polegających na przeniesieniach między paragrafami. 3

5 14 Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski: 1. Zaliczki mogą być wypłacane pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają drobne, stale powtarzające się wydatki, stałe na cały rok budżetowy lub okres krótszy w wysokości nie przekraczającej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. 2. Zwroty wydatków dotyczące: a) refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, b) wynagrodzeń dla biegłych sądowych za nie wydanie opinii w zakresie uzależnienia alkoholowego, dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Zapisu tego nie stosuje się do wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunek dochodów. 15 Ustala się kwotę zł, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 16 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 4

6 U Z A S A D N I E N I E Przedłożony projekt budżetu miasta na 2008 rok opracowano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta. Prognozowana wysokość dochodów oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2007 rok, informacji Ministra Finansów (pismo nr ST /2007), o wysokości planowanej subwencji ogólnej, wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego (pismo FB.I /07), Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu (pismo DKL /07) o wysokości dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Wysokość podatku od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem podwyżki stawek podatkowych. Podatki i opłaty realizowane przez Urząd Skarbowy określono na podstawie przewidywanego wykonania tych podatków w roku 2007 r. Ogółem dochody wynoszą zł, w tym: Plan na 2008 rok struktura dochodów Dochody ogółem, w tym: Subwencje Dotacje Dochody własne W paragrafie 10 uchwały określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia roku (FB.I /07). Dochody dotyczą działu 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy wojewódzkie oraz działu 852 Pomoc społeczna, rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z przepisami muszą być odprowadzone do budżetu państwa, natomiast 5 % tych dochodów stanowi dodatkowe źródło dochodów własnych gminy i zostało zaplanowane w załączniku nr 1 do uchwały. Planując wydatki na 2008 rok przyjęto założenia: - większość kwot wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2007 z uwzględnieniem wskaźników inflacji 2,3 %. Dla niektórych wydatków przyjęto kwoty wyższe, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego, - w budżecie przyjęto podział środków dla Rad Osiedli, ustalając stałą kwotę w wysokości zł, - wynagrodzenia i pochodne zabezpieczają planowaną regulację o 2,3 %, zmianę wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz planowany wzrost zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, - w nakładach majątkowych uwzględniono zadania inwestycyjne, co do których jest szansa na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, - pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie roku 2008 to zadania: a) w znaczącej większości ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym przyjętym przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego, 5

7 b) dodatkowe, których realizacja jest konieczna dla Miasta między innymi w związku z zawartymi porozumieniami, uregulowaniem gospodarki wodno - ściekowej, jak również kontynuacją rozpoczętych zadań inwestycyjnych. Zaplanowane wydatki przeznacza się na zadania własne oraz zlecone w kwotach wynikających z zapotrzebowań Wydziałów Urzędu, jednostek organizacyjnych miasta oraz jednostek pomocniczych - osiedli i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości ich sfinansowania z dochodów miasta. Wydatki wynikające z załącznika nr 13 Plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r. w pełnej szczegółowości zadań będą uchwalone odrębną uchwałą. Ogółem wydatki wynoszą zł, z tego: Plan na 2008 rok struktura wydatków Wydatki ogółem, w tym: Bieżące Majątkowe Planowana nadwyżka w wysokości zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W budżecie roku 2008 zaplanowano przychody w wysokości zł z tytułu nowej emisji obligacji oraz rozchody w kwocie zł z przeznaczeniem na wykup obligacji, spłatę pożyczek i kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6

8 Plan dochodów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/211/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. Zlecone i Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Ogółem porozumienia 600 Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona: 7

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone i porozumienia Ogółem 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Strona: 8

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Własne Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Zlecone i porozumienia Ogółem Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Przedszkola Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gimnazja Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Strona: 9

11 Dział Rozdział Paragraf Treść 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Schroniska dla zwierząt Własne Zlecone i porozumienia Ogółem Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem Strona: 10

12 Objaśnienia do dochodów zaplanowanych w budżecie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok. Dochody budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego opracowano w oparciu o: 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, 3) informacje Wydziałów Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego o wysokości planowanych wpływów z tytułu dochodów, 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku, 5) informację Ministra Finansów o wysokości: - subwencji ogólnej, - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, 6) informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. Dz zł Transport i łączność rozdział zł Drogi publiczne krajowe Zgodnie z porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zachodni w Poznaniu z dnia r. na utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego zostanie przekazana kwota w wysokości zł. rozdział zł - Drogi publiczne powiatowe Jest to dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania powierzonego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FN /2007 z dnia 25 października 2007 roku. rozdział zł - Drogi publiczne gminne Są to wpływy z mandatów, upomnień, biletów za parkingi oraz kwot z tytułu prowadzonej egzekucji. Planowane wpływy ustalono na wyższym poziomie w związku z wprowadzeniem rozszerzonej Strefy Płatnego Parkowania. rozdział zł - Pozostała działalność Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z najmu stoisk handlowych zł, ze sprzedaży materiałów przetargowych zł oraz odsetek na rachunku bankowym zł. Dz zł - Gospodarka mieszkaniowa rozdział zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zaplanowane dochody dotyczą: - wpływów z opłat za zarząd gruntów miejskich, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uiszczane przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat poprzednich kwota zł. Plan na rok 2008 ustalono na poziomie wykonania roku 2007, - wpływów z różnych opłat kwota zł, są to koszty sądowe uiszczane przez osoby fizyczne lub prawne, przeciwko którym wszczyna się postępowania sądowe lub egzekucyjne o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżaw. Ze względu na charakter wpływów trudno dokładnie oszacować wysokość wpływów. Przyjęta kwota została zaplanowana na poziomie wykonania roku 2007, - dochody z najmu i dzierżaw nieruchomości komunalnych kwota zł. Wpływy regulowane są sukcesywnie co miesiąc z niewielkim nasileniem w miesiącach letnich. Najwyższe dochody uzyskuje się z wydzierżawiania ogródków Strona 11

13 kawiarnianych w Rynku w okresie letnim, dzierżawy gruntów pod apteką BAKRA oraz z dzierżawy lokalu użytkowego przy ul. Kaliskiej 55. W 2007 roku grunt pod apteką BAKRA zostanie sprzedany więc dochody ulegną zmniejszeniu, dlatego plan dochodów na 2008 rok ustalono w niższej wysokości, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota zł. Dochody pochodzą z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym, prawnym oraz spółdzielniom mieszkaniowym, gruntów pod budynkami mieszkalnymi, garażami oraz nieruchomości rolnych. Zaplanowano o 25 % większy plan na 2008 rok niż przewidywane wykonanie roku 2007 w związku z zapowiedzianą nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która będzie stwarzała możliwości stosowania 90 % bonifikaty, - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych kwota zł, dotyczy dochodów: a) ze sprzedaży działek budowlanych, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością miasta w administracji MZGM Sp. z o.o zł, b) ze sprzedaży działek przy ul. Osiedlowej o pow.ca 2,9000 ha za kwotę zł, c) ze sprzedaży gruntów w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Wrocławskiej zł, d) ze sprzedaży działki przy ul. Brzozowej zł. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży działek przy ul. Osiedlowej oraz w specjalnej strefie ekonomicznej przy ul. Wrocławskiej w wysokości zł zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu, jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11, a pozostała kwota na zakup i przygotowanie terenów inwestycyjnych natomiast środki ze sprzedaży działki przy ul. Brzozowej na budowę Publicznego Przedszkola Nr 2 przy ul. Staroprzygodzkiej, - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat kwota zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów miejskich. Plan ustalono na poziomie wykonania roku 2007, - wpływy z pozostałych odsetek kwota zł, są to odsetki od rozłożonych na raty wpłat z tytułu sprzedaży gruntów miejskich oraz przekształceń prawa wieczystego w prawo własności. rozdział zł - Pozostała działalność 17 października 2007 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku socjalnego przy ulicy Wrocławskiej 150a. Jednym z warunków zawartej umowy jest, że uruchomienie finansowego wsparcia nastąpi po udokumentowaniu przez Inwestora zaangażowania środków własnych w wysokości co najmniej 30 % przewidywanych kosztów przedsięwzięcia. Z zaangażowania prac tego zadania wynika, że zwrot tych środków nastąpi w 2008 roku. Dz zł Administracja publiczna rozdział zł Urzędy wojewódzkie Zaplanowano tu dochody w kwocie zł, stanowiącej 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu Strona 12

14 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 poz z 2003 r.). Kwota zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. rozdział zł Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowane wpływy dotyczą kwot z tytułu: - usług za wynajem garaży, lokali mieszkalnych osobom fizycznym, lokali biurowych dla Restauracji Ratuszowa, Banku Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Muzeum Miasta, Poczty Polskiej, Prokuratury Okręgowej, Ruch-u S.A. oraz z dzierżawy łączy telefonicznych, zwrotów rozmów telefonicznych dzierżawcy BOŚ S.A. kwota zł, - różnych dochodów (wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miejskiego z telefonów służbowych) kwota zł. Dz zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu nr DKL /07 z dnia 17 października 2007 r., z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2008 roku. Dz zł - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział zł - Straż Miejska Planowane środki to wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości zł. Dz zł - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym : rozdział zł Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku. Pozostałe dochody w wysokości zł to zaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy, dlatego ich zaplanowanie jest trudne do określenia. rozdział zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: - podatek od nieruchomości zł Strona 13

15 Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2008 rok: a) wymiar podatku przyjęto na koniec czerwca 2007 roku, b) ściągalność założona na poziomie 96 %, c) skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które obowiązywały do końca 2006 roku, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia, d) uwzględniono wzrost stawek podatkowych, e) zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości, - podatek rolny zł Kwotę planu podatku przyjęto zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., który wynosi 58,29 zł/q. - podatek leśny zł Kwotę tego podatku na 2008 rok zaplanowano na podstawie wykonania 2007 roku. Na dzień planowania brak obwieszczenia Prezesa GUS o wysokości średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2007 r. - podatek od środków transportowych zł Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku. - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zł Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku zaległości z podatków zniesionych zł Są to wpływy planowane z zahipotekowanych zaległości. - wpływy z różnych opłat zł Są tu zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano na niższym poziomie ponieważ egzekwowane zaległości stanowią niższą kwotę niż przewidywane wykonanie w roku 2007 Nie pobiera się odsetek poniżej kwoty 7 zł. - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 zł Projekt planu na 2008 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. rozdział zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: - podatek od nieruchomości zł Wytyczne, którymi kierowano się ustalając wysokość planu podatku od nieruchomości na 2008 rok: a) wymiar podatku przyjęto na koniec czerwca 2007 roku, b) ściągalność założona na poziomie 94 %, c) skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, które obowiązywały do końca 2006 roku, a podatnicy na ich podstawie nabyli prawo do zwolnienia, Strona 14

16 d) uwzględniono wzrost stawek podatkowych, e) zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości. - podatek rolny zł Kwotę plan podatku przyjęto zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października w sprawie wysokości średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r., który wynosi 58,29 zł/q. - podatek leśny 190 zł Plan tego podatku określono na podstawie wykonania 2007 r. Na dzień planowania brak obwieszczenia Prezesa GUS o wysokości ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2007 r. - podatek od środków transportowych zł Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych zwiększona o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z tego podatku. - podatek od spadków i darowizn zł Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2007 r. - opłata od posiadania psów zł Wysokość tej opłaty zaplanowano w oparciu o ilość psów ustaloną na dzień r. z uwzględnieniem wzrostu stawki opłaty od posiadania psów. - wpływy z opłaty targowej zł Wysokość wpływów zaplanowano na poziomie 2007 roku. - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zł Wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku zaległości z podatków zniesionych zł Są to wpływy z zahipotekowanych zaległości. - wpływy z różnych opłat zł Są tu zaplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień. - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Wpływy z tytułu odsetek ustalono na niższym poziomie, ponieważ egzekwowane zaległości stanowią niższą kwotę niż przewidywane wykonanie w roku Nie pobiera się odsetek poniżej kwoty 7 zł. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zł Projekt planu na 2008 rok skalkulowano na podstawie ewidencji podatkowej zwolnień zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami), tj. prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. rozdział zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Planowane dochody dotyczą kwot z tytułu: - wpływów z opłaty skarbowej kwota zł. Precyzyjne zaplanowanie wysokości tej opłaty jest trudne z uwagi na charakter jej poboru. W imieniu gminy tą opłatę pobierają notariusze i nie sposób przewidzieć ilości czynności, które będą podlegać tej opłacie, - wpływów z opłaty eksploatacyjnej kwota zł, Plan dochodów ustalono na podstawie prognozy Wydziału Ochrony Środowiska. Są to wpływy wynikające z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 z 1994 r. poz. 96), Strona 15

17 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania na 2007 rok, - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota zł, z tego: a) wpływy z tytułu opłat stałych za wpisy i zmiany we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej kwota zł. Zakładając niezmieniony stan prawny obowiązujący w roku przyszłym, do kalkulacji na 2008 rok przyjęto kwotę na poziomie planowanej za wpisy i zmiany we wpisach w roku 2007 powiększoną o około 3 % w związku z przewidywaną nieco większą ilością zgłoszeń do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmianami dokonywanymi w istniejących już wpisach, b) wpływy za zajęcie pasa drogowego, reklamę w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego w zakresie usług handlowych zł. Plan na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007, c) opłaty z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich kwota zł. Są to wpływy z tytułu opłat uiszczanych przez osoby fizyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wywołanej wprowadzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta albo zmianą tego planu oraz związane ze wzrostem wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku wpływy z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe oraz krajowy regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta) kwota zł. Do planu dochodów na 2008 rok przyjęto liczbę 14 osób (na poziomie średniej z poprzednich lat), które prawdopodobnie ubiegać się będą w tym roku o wydanie licencji na przewóz osób TAXI. Do kalkulacji na 2008 rok przyjęto też 4 zezwolenia na krajowy regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. rozdział zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych zł Wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. Przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. - podatek dochodowy od osób prawnych zł Wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2007 roku. Dz zł - Różne rozliczenia w tym: rozdział zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. rozdział zł Różne rozliczenia finansowe Są to wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat. rozdział zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Strona 16

18 Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST /2007 z dnia 10 października 2007 r. Dz zł - Oświata i wychowanie w tym: rozdział zł Szkoły podstawowe Planuje się tu dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS. rozdział zł - Przedszkola Są to dochody zaplanowane z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS. rozdział zł - Gimnazja Są to dochody zaplanowane z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz prowizje za naliczenie i wypłatę m.in. zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich, chorobowych w imieniu ZUS. rozdział zł - Pozostała działalność Wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Dz zł Pomoc społeczna rozdział zł Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie Zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r.) z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych. rozdział zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie Zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe. rozdział zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - kwota zł dotyczy planowanego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych. Plan przyjęto w wysokości 43 % przewidywanego wykonania roku 2007, Strona 17

19 - kwota zł to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r., - kwota zł to wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. rozdział zł - Ośrodki pomocy społecznej w tym: - kwota zł to zaplanowane wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, od wypłaconych zasiłków chorobowych, opiek oraz zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników z telefonów służbowych, - kwota zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. rozdział zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: - kwota zł to odpłatności za usługi opiekuńcze oraz usługi w Domu Dziennego Pobytu, - kwota zł to wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - kwota zł to wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. rozdział zł Pozostała działalność Wysokość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przyjęta na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /07 z dnia 19 października 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dz zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód Przewidywane dochody wynikają z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III Rozwój lokalny zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski na zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim. rozdział zł Schroniska dla zwierząt - kwota zł dotyczy wpływów na utrzymanie międzygminnego schroniska dla zwierząt. Zgodnie z porozumieniem z dnia r. gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska, - kwota zł jest to dotacja celowa na Budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt II etap na podstawie zawartego porozumienia z dnia r. Strona 18

20 rozdział zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Planowane dochody w wysokości zł dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku Dz zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział zł Biblioteki Jest to dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z pismem Starosty Ostrowskiego Nr FN /2007z dnia 25 października 2007 roku. Dz zł - Kultura fizyczna i sport rozdział zł Obiekty sportowe Są to wpływy na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13, w tym : - kwota zł dotacja celowa otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, - kwota zł środki otrzymane z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. i PZU Życie S.A. Strona 19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r.

UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia r. UCHWAŁA NR XXX/242/16 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 21.12.2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/382/13 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. UCHWAŁA NR ORN.0007.96.2015 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olecko na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku

Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Uchwała Budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Nr LVII/964/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 11 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art.. 266 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/147/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 8 września 2014 r. Poz. 2945 UCHWAŁA NR XLVII/312/13 RADY GMINY CZŁUCHÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Iławy na 2010 r. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA IŁAWY na 2010 rok Listopad 2009 Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Iławie z dnia... Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Iława Nr 0151-113/2009 z dnia 9.11.2009r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo