OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej nr 1528 L : od drogi gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809 odc. Kozłówka Kamionka od km 8+779,00 do km ,00. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. - Ustawa z dnia 7 lipca 1997 roku Prawo budowlane. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŝynierskie i ich usytuowanie. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego. - Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP W-wa 2001 r - Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDP W-wa 1997 r - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych cz. I i II CBPBDiM Transprojekt W-wa 1979 r - umowa na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - mapa zasadnicza - inne obowiązujące przepisy prawne i normy 2. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L : od drogi gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809 odc. Kozłówka Kamionka od km 8+779,00 do km ,00. Teren przeznaczony pod przebudowę drogi stanowi pas drogowy drogi powiatowej Nr 1528 L o numerach działki: - 86 połoŝonej w obrębie Kozłówka, na terenie gminy Kamionka połoŝonej w obrębie Kozłówka, na terenie gminy Kamionka połoŝonej w obrębie Kamionka, na terenie gminy Kamionka połoŝonej w obrębie Kamionka, na terenie gminy Kamionka - 318/1 połoŝonej w obrębie Kamionka, na terenie gminy Kamionka połoŝonej w obrębie Kamionka, na terenie gminy Kamionka

2 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO. 3.1 Charakterystyczne przekroje poprzeczne. Na odcinkach niŝej wymienionych droga posiada przekrój poprzeczny: km 8+779,00 km 8+820,80 szlakowy szerokość jezdni 6,60m (na łuku 6,00m+2*0,30m) km 8+820,80 km 8+850,80 szlakowy szerokość jezdni 6,60m - 6,00m ( prosta przejściowa ) km 8+850,80 km 9+185,75 szlakowy szerokość jezdni 6,00m km 9+185,75 km 9+215,75 szlakowy szerokość jezdni 6,00 m - 7,30m ( prosta przejściowa ) km 9+215,75 km 9+278,03 szlakowy szerokość jezdni 7,30m (na łuku 6,00m+2*0,65m) km 9+278,03 km 9+308,03 szlakowy szerokość jezdni 7,30m - 6,00m ( prosta przejściowa ) km 9+308,03 km ,40 - szlakowy szerokość jezdni 6,00m km ,40 km ,40 - szlakowy szerokość jezdni 6,00m - 7,20m km ,40 km ,54 - półuliczny km ,54 km ,98 - uliczny km ,98 km ,98 - uliczny 7,40m km ,98 km ,33 - uliczny szerokość jezdni 7,40m km ,33 km ,33 - uliczny szerokość jezdni 7,40m 7,20m km ,33 km ,04 - uliczny km ,04 km ,16 - uliczny 7,30m km ,16 km ,27 - uliczny szerokość jezdni 7,30m km ,27 km ,55 - uliczny szerokość jezdni 7,30m 7,20m km ,55 km ,39 - uliczny km ,39 km ,33 - uliczny 6,00m km ,33 km ,00 - uliczny szerokość jezdni 6,00m km ,00 km ,00 szlakowy szerokość jezdni 6,00m

3 Istniejący system odwodnienia drogi powierzchniowy poprzez spływ wód na pobocze i skarpy oraz lokalnie występujące rowy przydroŝne. 3.2 Geometria trasy. Geometrię poziomą istniejącej drogi przedstawia rysunek projekt zagospodarowania terenu, geometrię pionową istniejącej drogi przedstawia rysunek profil podłuŝny. 3.3 SkrzyŜowania i zjazdy. Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada skrzyŝowania z drogami o nawierzchni bitumicznej, z trylinki oraz ulepszonej (niesort kamienny) SkrzyŜowania z drogami km 8+795,00 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50m+2*1,50m projekt przebudowy drogi oddzielne opracowanie km 9+087,77 droga w prawo o nawierzchni ulepszonej szerokości 6,00m km 9+858,91 droga w lewo o nawierzchni z trylinki szerokości 5,20m km ,86 droga w lewo o nawierzchni ulepszonej szerokości 5,00m km ,54 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00m km ,75 droga w prawo o nawierzchni z trylinki szerokości 5,00m km ,27 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km ,08 droga w prawo o nawierzchni z trylinki szerokości 3,00m km ,61 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,20m km ,05 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km ,03 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km ,98 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50m km ,74 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50m km ,00 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,50m km ,45 droga w lewo o nawierzchni z trylinki szerokości 5,00m km ,43 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km ,79 droga w lewo o nawierzchni z trylinki szerokości 4,00m km ,22 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,00m km ,00 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,50m Zjazdy publiczne km 8+991,72 zjazd publiczny w lewo km 9+056,57 zjazd publiczny w lewo km 9+703,64 zjazd publiczny w lewo km ,36 zjazd publiczny w prawo Zjazdy indywidualne. Zjazdy indywidualne przedstawiono na rysunku projekt zagospodarowania terenu.

4 3.4 Przebieg niwelety trasy. Droga przebiega w terenie równinnym płaskim. Geometrię pionową istniejącej drogi przedstawia rysunek profil podłuŝny. 3.5 Urządzenia odwadniające. System odwodnienia powierzchniowego drogi opiera się na grawitacyjnym spływie wód opadowych i roztopowych. Rowy przydroŝne występują lokalnie. 3.6 Mosty. Na odcinku drogi do przebudowy w km 9+977,07 istnieje most o szerokości jezdni 6,00m. 3.7 Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni i rodzaj podłoŝa. W wyniku wizji lokalnej w terenie rozpoznano istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni i rodzaj podłoŝa gruntowego. Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnię bitumiczną. W oparciu o przeprowadzone odkrywki grunty podłoŝa nawierzchni zaliczono do grupy nośności G3/G4 przy dobrych warunkach wodnych. 3.8 Urządzenia obsługi uczestników ruchu Zatoki komunikacji zbiorowej: Na odcinku drogi do przebudowy istnieją zatoki komunikacji zbiorowej o lokalizacji: - km 9+766,86 po stronie lewej - km 9+872,54 po stronie prawej - km ,33 po stronie prawej - km ,88 po stronie lewej Parkingi i miejsca postojowe. Na odcinku drogi do przebudowy nie występują parkingi i miejsca postojowe Chodniki Na odcinku drogi do przebudowy istnieją chodniki o lokalizacji. - km 9+703,64 km ,40 strona lewa, chodnik osunięty od jezdni o nawierzchni z betonowej kostki - km , ,74 - strona lewa, chodnik przy krawędzi jezdni o nawierzchni z betonowej kostki - km ,54 km ,08 strona prawa, chodnik przy krawędzi jezdni o nawierzchni z płytek betonowych - km ,08 km ,98 strona prawa, chodnik przy krawędzi jezdni o nawierzchni z betonowej kostki - km , ,00 - strona lewa, chodnik przy krawędzi jezdni o nawierzchni z płytek betonowych

5 - km ,98 km ,22 strona prawa, chodnik przy krawędzi jezdni o nawierzchni z płytek betonowych 4. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OPRACOWANIEM Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L : od drogi gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka Kierzkówka do drogi wojewódzkiej nr 809 odc. Kozłówka Kamionka od km 8+779,00 do km ,00 swoim zakresem obejmuje: - wykonanie przebudowy istniejącej jezdni - na istniejącej konstrukcji jezdni wykonanie nowej nawierzchni ( warstwa ścieralna i warstwa wiąŝąca ) - wykonanie po stronie prawej i lewej jezdni dodatkowych pasów ruchu przeznaczonych dla ruchu rowerów na odcinku od km 8+779,00 do km ,54 - wykonanie chodników przebudowa istniejących chodników o nawierzchni z płytek betonowych - wykonanie zatok autobusowych - przebudowy istniejących zatok autobusowych - wykonanie odwodnienia odcinka jezdni od 9+977,07 do km ,00 budowa rowu krytego 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1 Podstawowe parametry techniczne drogi. Klasa techniczna: Z zbiorcza Prędkość projektowa: poza terenem zabudowy Vp=30 km/h w terenie zabudowanym Vp=30 km/h Dopuszczalny nacisk na nawierzchnię 80 kn/oś Kategoria ruchu KR 1 Liczba jezdni 1 Szerokość jezdni - pasy ruchu dla samochodów 6,00m i 7,20m ( szerokości zasadnicze ) - pasy ruchu dla rowerów 2*1,50m Szerokość poboczy 2*1,00 m Nawierzchnia jezdni - pas ruchu dla samochodów i rowerów beton asfaltowy 5.2 Charakterystyka projektowanej geometrii drogi Droga w planie Projektowaną oś drogi do przebudowy przedstawiono na rysunku projekt zagospodarowania terenu. Projektowana oś zgodna z osią istniejącą.

6 5.2.2 Przekrój poprzeczny drogi. Ustalono przekrój poprzeczny o poniŝszych parametrach: Rodzaj przekroju szlakowy Szerokość jezdni na prostej ( łuku ) wg wykazu Spadek poprzeczny jezdni na prostej 2 % daszek Szerokość poboczy - lewe i prawe 1,00 m Spadek poprzeczny poboczy 6 % Nachylenie skarp 1: Rodzaj przekroju uliczny ( półuliczny ) Szerokość jezdni na prostej wg. wykazu Spadek poprzeczny jezdni na prostej 2 % daszek Szerokość chodnika zmienna wg. punktu chodnik i zjazdy przez chodnik KrawęŜnik 15*30cm ObrzeŜe 6*20cm Szerokość poboczy chodnika zmienna ( zasadnicza 0,50m ) Spadek poprzeczny poboczy chodnika 8 % Nachylenie skarp 1:1 Wykaz projektowanej szerokości jezdni i rodzaj przekroju km 8+779,00 km 8+820,80 szlakowy szerokość jezdni 6,60m (na łuku 6,00m+2*0,30m) +2*1,50m ( pas ruchu dla rowerów ) km 8+820,80 km 8+850,80 szlakowy szerokość jezdni 6,60m - 6,00m ( prosta przejściowa ) +2*1,50m km 8+850,80 km 9+185,75 szlakowy szerokość jezdni 6,00m+2*1,50m km 9+185,75 km 9+215,75 szlakowy szerokość jezdni 6,00 m - 7,30m ( prosta przejściowa ) +2*1,50m km 9+215,75 km 9+278,03 szlakowy szerokość jezdni 7,30m (na łuku 6,00m+2*0,65m) +2*1,50m km 9+278,03 km 9+308,03 szlakowy szerokość jezdni 7,30m - 6,00m ( prosta przejściowa ) +2*1,50m km 9+308,03 km ,40 szlakowy szerokość jezdni 6,00m+2*1,50m ( wyłączenie pasa ruchu dla rowerów w strefie zatok autobusowych, mostu ) km ,40 km ,40 - szlakowy szerokość jezdni 6,00m - 7,20m +2*1,50m koniec pasa dla rowerów strona lewa ,00 koniec pasa dla rowerów strona prawa ,54 ( skrzyŝowanie ) km ,40 km ,54 - półuliczny

7 km ,54 km ,98 - uliczny km ,98 km ,98 - uliczny 7,40m km ,98 km ,33 - uliczny szerokość jezdni 7,40m km ,33 km ,33 - uliczny szerokość jezdni 7,40m 7,20m km ,33 km ,04 uliczny km ,04 km ,16 - uliczny 7,30m km ,16 km ,27 - uliczny szerokość jezdni 7,30m km ,27 km ,55 - uliczny szerokość jezdni 7,30m 7,20m km ,55 km ,39 - uliczny km ,39 km ,33 uliczny 6,00m km ,33 km ,00 - uliczny szerokość jezdni 6,00m km ,00 km ,00 szlakowy szerokość jezdni 6,00m Na odcinkach prostych zastosowano zalecane dla jezdni o nawierzchni bitumicznej, pochylenie daszkowe o wartości 2 %. Szczegóły geometryczne charakterystycznych przekrojów poprzecznych przedstawiono na rysunku - przekrój normalny Droga w przekroju podłuŝnym. Zaprojektowana niweleta wynika zarówno z konieczności wykonania nowej warstwy ścieralnej i wiąŝącej jak teŝ nadania normatywnych spadków poprzecznych projektowanej jezdni. Szczegóły geometryczne niwelety przedstawiono na rysunku profil podłuŝny. 5.3 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni. W wyniku wizji lokalnej w terenie rozpoznano istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni i rodzaj podłoŝa gruntowego. Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnię bitumiczną. W oparciu o przeprowadzone odkrywki grunty podłoŝa nawierzchni zaliczono do grupy nośności G3/G4 przy dobrych warunkach wodnych.

8 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i poszerzeń przedstawia się następująco: km 8+779,00 km ,40 Nawierzchnia : 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 6 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego hzm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego Poszerzenia: 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25 cm - dodatkowa warstwa podłoŝa nawierzchni z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa km ,40 km ,54 Nawierzchnia : 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 6 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego hzm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego Poszerzenia: 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25 cm - dodatkowa warstwa podłoŝa nawierzchni z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa km ,54 km ,36 Nawierzchnia : warstwy konstrukcyjne do wbudowania po frezowaniu ( wyprofilowaniu ) istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego hzm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego ( lokalnie ) Likwidacja przełomu cięŝkiego wymiana podbudowy km ,03 km ,36 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25 cm - dodatkowa warstwa podłoŝa nawierzchni z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa 20 cm warstwa odcinająca z piasku

9 5.3.4 km ,36 km ,00 Nawierzchnia : warstwy konstrukcyjne do wbudowania po frezowaniu ( wyprofilowaniu ) istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego hzm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego ( lokalnie ) km ,00 km ,00 Nawierzchnia : 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 6 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego hzm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 5.4 Pobocza. Zaprojektowano pobocza ziemne o szerokości 1,00 m i spadku poprzecznym na prostej 6% w kierunku od jezdni. 5.5 SkrzyŜowania z drogami i zjazdy publiczne. Na odcinku objętym opracowaniem droga posiada skrzyŝowania z drogami o nawierzchni bitumicznej, z trylinki oraz ulepszonej (niesort kamienny) SkrzyŜowania z drogami Zaprojektowano w granicy pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej wykonanie włączeń dróg bocznych o nawierzchni bitumicznej. Włączenie dróg bocznych do drogi powiatowej wyokrąglone łukiem o promieniu R. Promienie łuków włączenia przedstawiono na rysunku projekt zagospodarowania terenu. km 8+795,00 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50m+2*1,50m projekt przebudowy drogi oddzielne opracowanie km 9+087,77 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km 9+858,91 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,20m km ,86 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00m km ,54 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00m km ,75 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00m km ,27 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km ,08 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,00m km ,61 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,20m km ,05 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km ,03 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km ,98 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50m

10 km ,74 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,50m km ,00 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,50m km ,45 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00m km ,43 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00m km ,79 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,00m km ,22 droga w prawo o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,00m km ,00 droga w lewo o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,50m A KONSTRUKCJA WŁĄCZEŃ DRÓG BOCZNYCH istniejąca nawierzchnia drogi bocznej bitumiczna 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego hzm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego B KONSTRUKCJA WŁĄCZEŃ DRÓG BOCZNYCH istniejąca nawierzchnia drogi bocznej inna niŝ bitumiczna 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25 cm - dodatkowa warstwa podłoŝa nawierzchni z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,50 MPa Zjazdy publiczne Zaprojektowano w granicy pasa drogowego przebudowywanej drogi powiatowej wykonanie włączeń zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej. Włączenie zjazdów publicznych do drogi powiatowej wyokrąglone łukiem o promieniu R. Promienie łuków włączenia przedstawiono na rysunku projekt zagospodarowania terenu. km 8+991,72 zjazd publiczny w lewo o nawierzchni bitumicznej km 9+056,57 zjazd publiczny w lewo o nawierzchni bitumicznej km 9+703,64 zjazd publiczny w lewo o nawierzchni bitumicznej km ,36 zjazd publiczny w prawo o nawierzchni bitumicznej A KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH istniejąca nawierzchnia zjazdu bitumiczna 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego hzm - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego B KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PUBLICZNYCH istniejąca nawierzchnia zjazdu inna niŝ bitumiczna 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm - warstwa wiąŝąca z betonu asfaltowego 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 25 cm - dodatkowa warstwa podłoŝa nawierzchni z piasku stabilizowanego

11 cementem o Rm=2,50 MPa 5.6 Zjazdy indywidualne w przekroju szlakowym i ulicznym Zjazdy w przekroju ulicznym opis w pozycji chodniki i zjazdy przez chodnik Zjazdy w przekroju szlakowym Zjazdy na szlaku projektuje się o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, szerokości zasadniczej 5,00m z ziemnymi poboczami szerokości 0,75m i spadku poprzecznym 8%. Włączenie zjazdów do drogi powiatowej wyokrąglone łukiem o promieniu R=3m. Uwaga: Zjazd na szlaku przez pas ruchu dla rowerów na szerokości pasa ruchu dla rowerów (1,50m ) nawierzchnia zjazdu bitumiczna, wyokrąglenie zjazdu promieniem R=3m dotyczy krawędzi pasa ruchu dla samochodów i krawędzi zjazdu. 5.7 Zatoki autobusowe, parkingi i miejsca postojowe Zatoki autobusowe. W ramach projektu przebudowy drogi powiatowej zaprojektowano przebudowę czterech zatok autobusowych o lokalizacji: - km 9+766,86 po stronie lewej - km 9+872,54 po stronie prawej - km ,33 po stronie prawej - km ,88 po stronie lewej Projektowany wymiar zatoki to długość bez skosów 20m i szerokość 3m. Skos najazdowy zatoki autobusowej projektuje się 1:8, natomiast skos wyjazdowy projektuje się 1:4. Wyokrąglenie krawędzi załamań projektuje się o promieniu R=30m. Peron zatoki autobusowej projektuje się o szerokości 1,50m. Obramowanie nawierzchni zatoki projektuje się wykonać krawęŝnikiem 15*30cm. Pochylenie poprzeczne zatoki i peronu przewidziano 2% w kierunku jezdni. A. KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ - 8 cm kostka betonowa brukowa - 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1: 4-20 cm podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm dodatkowa warstwa podłoŝa nawierzchni piasek stabilizowany cementem o Rm= 2,50 MPa - 15 cm dodatkowa warstwa podłoŝa nawierzchni piasek stabilizowany cementem o Rm= 1,50 MPa.

12 B. KONSTRUKCJA PERONU - 6 cm - kostka betonowa brukowa - 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1: 4-10 cm podbudowa - piasek stabilizowany cementem o Rm = 1,50 MPa C. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI ZATOKI I PERONU - krawęŝnik 15*30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 - obrzeŝe betonowe 6*20 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm Parkingi i miejsca postojowe. Parkingi i miejsca postojowe nie występują jako elementy projektowane. 5.8 Chodniki i zjazdy przez chodniki. Ze względu na usytuowanie zabudowy mieszkalnej, przebieg pasa drogowego drogi powiatowej oraz stan techniczny istniejącego chodnika zaprojektowano jego przebudowę na odcinkach: Uwaga: szerokość projektowanego chodnika podano bez krawęŝnika i obrzeŝa 1/ km ,00 km ,54 strona lewa, projektowany chodnik szerokości 2m usytuowany przy krawędzi jezdni 2/ km ,54 km ,05 strona prawa, projektowany chodnik szerokości zmiennej usytuowany przy krawędzi jezdni ( projektowany chodnik na szerokości od krawęŝnika do obrzeŝa przy ogrodzeniu ) 3/ km ,74 km ,00 strona lewa, projektowany chodnik szerokości 1,50m usytuowany przy krawędzi jezdni 4/ km ,00 km ,00 strona lewa, projektowany chodnik szerokości 1,25m usytuowany przy krawędzi jezdni 5/ km ,98 km ,43 strona prawa, projektowany chodnik szerokości 2m usytuowany przy krawędzi jezdni 6/ km ,43 km ,22 strona prawa, projektowany chodnik szerokości 1,80m usytuowany przy krawędzi jezdni Na długości projektowanego chodnika zjazdy przez chodnik przewidziano do przebudowy..

13 A. KONSTRUKCJA CHODNIKA - 6 cm - kostka betonowa brukowa - 3 cm - podsypka cementowo piaskowa 1: 4-10 cm podbudowa - piasek stabilizowany cementem o Rm = 1,50 MPa B. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA - krawęŝnik 15*30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 - obrzeŝe betonowe 6*20 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm C. KONSTRUKCJA ZJAZDÓW PRZEZ CHODNIK - 8 cm kostka betonowa brukowa - 3 cm podsypka cementowo piaskowa 1: 4-15 cm podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 10 cm dodatkowa warstwa podłoŝa nawierzchni piasek stabilizowany cementem o Rm= 1,50 MPa D. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW PRZEZ CHODNIK - krawęŝnik 15*30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm i ławie betonowej z oporem z betonu B-15 - obrzeŝe betonowe 8*20 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm - krawęŝnik 15*30 cm ( na płask ) na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 15 cm 5.9 Odwodnienie korpusu drogowego Rów odkryty. Rów odkryty nie występuje jako element projektowany Rów kryty. Od km 9+983,54 do km ,49 po stronie lewej oraz od km ,49 do km ,59 po stronie prawej zaprojektowano rów kryty z rur polietylenowych wysokiej gęstości PEHD (karbowana) o średnicy 50cm. Od km ,59 do km ,29 po stronie prawej zaprojektowano rów kryty z rur polietylenowych wysokiej gęstości PEHD (karbowana) o średnicy 30cm. Lokalizację studni rewizyjnych i wpustów ulicznych przedstawiono na rysunku projekt zagospodarowania terenu. Posadowienie rowu krytego przedstawiona na rysunku profil podłuŝny.

14 5.9.3 Przepusty pod koroną drogi. Przepusty pod koroną drogi nie występują jako elementy projektowane. 6.0 Zieleń. Lokalnie występujące krzaki kolidujące z przebudową drogi naleŝy usunąć. 7.0 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome. Oddzielne opracowanie. mgr inŝ. Jacek Pieczonka

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą:

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2804 L Modliborzyce BłaŜek w lokalizacji od km 3+410 do km 5+728 od km 3+400,00 do km 5+575,00

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny ; skala 1:5000 2. Projekt zagospodarowania terenu ; skala 1:500 Rys. nr 1 3. Przekrój normalny ; skala 1:50 - Rys. nr 2 4.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawy opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis projektowanego rozwiązania. 5. Zestawienie zasadniczych danych II.

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,przebudowa NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI GMINNEJ - UL. PIETRASZOWICKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PAWONKÓW OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni gruntowej drogi gminnej ul. Pietraszowickiej w miejscowości Pawonków. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Przedmiot inwestycji Stan istniejący

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Przedmiot inwestycji Stan istniejący OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej Nr 1318E i 5103E. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu:

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 1580P na odcinku Damasławek Dąbrowa gr. woj. kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) Inwestycja obejmuje działki nr: 430/2 obręb: Damasławek, 78, 100,

Bardziej szczegółowo

P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE

P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI KOD CPV PROJEKT BUDOWLANY /aktualizacja/ 45233000- Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg, OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PROJEKT TECHNICZNY)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (PROJEKT TECHNICZNY) JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI UL.rtm.WITOLDA PILECKIEGO 16/25 62-400 SŁUPCA TEL: +48 63 241-01-74 KOM: +48 506-713-806 E-MAIL: biuro@acdroga.pl WWW: www.acdroga.pl NIP: 667-134-07-14

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo

PROJEKT BUDOWLANY. PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 ADRES INWESTYCJI. Zblewo PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Adam Ząbek 83-200 Starogard Gd., ul. Grunwaldzka 26 Projektowanie wszelkich konstrukcji budowlanych, (stalowych, Ŝelbetowych, drewnianych) Projektowanie dróg, zjazdów,

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie

Opis Techniczny Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie 1 Opis Techniczny Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 3 1.1 Przeznaczenie, rodzaj obiektu budowlanego.... 3 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania - str. 2 2. Lokalizacja - str. 2 3. Zagospodarowanie terenu - sytuacja. Rozwiązania projektowe - str. 2 4. Konstrukcja nawierzchni. - str. 2 5. Nośność

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych droga powiatowa Nr 1729B. 3. Tabela powierzchni zdjęcia humusu droga powiatowa Nr 1729B. 4. Tabela powierzchni plantowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,225 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3336 D Ścinawka Górna Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyŝowania z drogą wojewódzką nr 387 km 0 + 000 0 + 225, długość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Inwestor: Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka Ostrowiec Św.

PROJEKT WYKONAWCZY. Inwestor: Powiat Ostrowiecki ul. Iłżecka Ostrowiec Św. PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa ulicy Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą M. Radwana oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą M. Radwana do skrzyżowania z ulicą L. Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. KOŚCIUSZKI W LĄDKU ZDROJU, KM INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. KOŚCIUSZKI W LĄDKU ZDROJU, KM INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. KOŚCIUSZKI W LĄDKU ZDROJU, KM 0+000-2+300. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA (BRANŻA DROGOWA)... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 4 5. STAN PROJEKTOWANY... 5 CZĘŚĆ RYSUNKOWA...

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ.

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM DO KM W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ZADANIE BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ OD KM 2+086 DO KM 2+240 W MIEJSCOWOŚCI GRABOWA GMINA RYCHWAŁ. kategoria obiektu budowlanego XXV współczynnik

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania terenu

1. OPIS TECHNICZNY Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania terenu 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Przedmiot inwestycji Opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna na odcinku o łącznej długości 4230 m. Zakres prac obejmować będzie:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 2 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Stan istniejący... 3 4. Parametry techniczne... 4 5. Rozwiązania sytuacyjne... 4 6. Projektowana niweleta...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 4330P W M. DROSZEW AKTUALIZACJA

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 4330P W M. DROSZEW AKTUALIZACJA PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 4330P W M. DROSZEW AKTUALIZACJA Temat Przebudowa drogi powiatowej nr 4330P działki nr 189/1, 246, 284 w m. Droszew Adres inwestycji Droszew, gmina Nowe

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI PROBUD S.C. 09-200 SIERPC, UL.KONSTYTUCJI 3 MAJA 33 Zamawiający: PROJEKT BUDOWLANY URZĄD MIASTA I GMINY W śurominie 09-300 śuromin Plac Piłsudskiego 3 Tytuł opracowania: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE

P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE P L A N D PROJEKTOWANIE DROGOWE PRZEMYSŁAW LIPCZYŃSKI PROJEKT BUDOWLANY /aktualizacja/ OBIEKT: BUDOWA CHODNIKÓW W CIĄGU ULICY LIPOWEJ W WOŁCZKOWIE /ODCINEK: UL.POGODNA - ZJAZD NA POSESJĘ 9/ OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kaliska, m. Stawiszyn I Etap 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie Inwestora Gmina Stawiszyn uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami Inwestora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA DROGOWA Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 110777L (UL. RUDKA) W ZWIERZYŃCU NA ODCINKU OD UL. PARTYZANTÓW DO GRANICY MIASTA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI I PASA DO JAZDY ROWEROWEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ. D-1 Plan sytuacyjny 1:500. D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI NR RYSUNKU TYTUŁ SKALA D-1 Plan sytuacyjny 1:500 D-2 Przekroje konstrukcyjne 1:50 1 PODSTAWA OPRACOWANIA Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW

Gmina Dołhobyczów Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI HULCZE GMINA DOŁHOBYCZÓW Pracownia Projektów Drogowych PPD 22-600 Tomaszów Lub. ul. Kościuszki 110 S.C. INWESTOR: ADRES: Gmina Dołhobyczów 22-540 Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, pow. Hrubieszów NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Wykonanie remontu drogi gminnej Nr 105506 L w miejscowości Krzesimów, gmina Mełgiew od km 0+0,00 do km 1+231,50 Inwestor: Gmina Mełgiew Adres: ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANśA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY BRANśA DROGOWA OPIS TECHNICZNY BRANśA DROGOWA 1. Przedmiot opracowania, lokalizacja terenu inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej we wsi Bodzanów, gmina Głuchołazy. Obejmuje ono swoim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt : PRZEBUDOWA UL. NOWOWIEJSKIEJ W M. BEZRZECZE, GMINA DOBRA działki oznaczone nr 11 dr, 36 dr, 54/15 obręb Bezrzecze, gmina Dobra, powiat policki. Inwestor : GMINA DOBRA ul. Szczecińska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW ELśBIETA GRĄDALSKA TARNÓW UL.SZKOTNIK 2B

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW ELśBIETA GRĄDALSKA TARNÓW UL.SZKOTNIK 2B ZAMAWIAJĄCY: URZĄD GMINY LISIA GÓRA UL. 1 MAJA 7 33-140 LISIA GÓRA JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW ELśBIETA GRĄDALSKA 33-100 TARNÓW UL.SZKOTNIK 2B OBIEKT: DROGA GMINNA TEMAT:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Dezyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE

GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul.kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 Egz. Nr PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L Osiny- droga krajowa nr 17 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Oświadczenia 2. Zawartość opracowania z opisem technicznym 3. Bioz 4. Charakterystyka ekologiczna 5. Uprawnienia projektanta - kserokopia 6. Uprawnienia sprawdzającego- kserokopia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km 133.044 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.02 Wiadukt kolejowy w km.133.044

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY PRZEDMIAR ROBÓT MAPA SYTUACYJNA RYS. NR 1 MAPA EWIDENCYJNA RYS. NR 2 7, MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA ZAKRES ROBÓT RYS. 8 15 PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1 RYS. NR 16 PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do pól ul. Napłatki w miejscowości Lisowice. Podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Część obliczeniowa Część opisowa Część rysunkowa 1. Orientacja rys. nr 1 2. Projekt zagospodarowania terenu. rys. nr 2.1 2.3 3. Profile podłużne rys. nr 3 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,207 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,207 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3272 D Do przejścia granicznego Kamieńczyk - Mladkow km 0 + 000 0 + 207, długość 0,207 km 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem

PROJEKT BUDOWY NAWIERZCHNI UL. KOPERNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM. Budowa nawierzchni ulicy Kopernika wraz z odwodnieniem NIP 669 240 94-05 WB-Drogi Projektowanie I Obsługa Inwestycji Drogowych 75 034 Koszalin ul. Dzieci Wrzesińskich 25/11 tel. 0502 13 11 17 fax. 094 342 23 53 e-mail : zbigniew.wojtkiewicz@wp.pl REGON 320169636

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa - miejsca postojowe i chodnik

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa - miejsca postojowe i chodnik PRACOWNIA PROJEKTOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MARCIN KASAŁKA 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 260 tel. 607335657 NIP 622-213-14-21 REGON 251432972 GBW S.A. 44 1610 1188 0001 2713 2000 0001 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZNY. Powiat Ostrowski z/s w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, Ostrów Mazowiecka

PROJEKT WYKONAWCZNY. Powiat Ostrowski z/s w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 68, Ostrów Mazowiecka S ł a w o m i r L e s z c z y ń s k i 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Juliana Grzeszaka 8A tel. 0-600-910-349, NIP 822-178-90-59, Regon 140953645 PROJEKT WYKONAWCZNY Nazwa i adres zadania Numery ewidencyjne

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013)

Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) Biuro InŜynierii Drogowej w Sanoku s.c. 38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1 p.308 tel/fax. (013) 46 38 541 Inwestor : STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAŚLE Tytuł Projektu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO I. CZĘŚĆ OPISOWA...2 Projekt Wykonawczy 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWA RONDA W MIEJSCOWOŚCI KROŚCIENKO NA POŁĄCZENIU DRÓG: WOJEWÓDZKIEJ NR 969 NOWY TARG NOWY SĄCZ, POWIATOWEJ NR K1636 KROŚCIENKO SZCZAWNICA

Bardziej szczegółowo

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW

INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL RYNEK ULANÓW PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Tanewska- Podbór Odc. 1 w km 0+000 do 0+097,70 Odc.2 w km 0+822 do 1+065,50 Odc. 3 w km 0+000 do 0+075,50 INWESTOR GMINA I MIASTO ULANÓW UL

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO BRANŻY DROGOWEJ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO BRANŻY DROGOWEJ PROJEKTU OPIS TECHNICZNY DO BRANŻY DROGOWEJ PROJEKTU Przebudowa drogi gminnej nr 150446C w miejscowości Rybitwy gm. Pakość, łączącej drogę powiatową nr 2507C relacji Rybitwy - Jaksice z drogą wojewódzką nr 251

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska

Projekt przebudowy drogi gminnej nr L w miejscowości Siedliska Dro-Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński ul. F. Araszkiewicza 88, 20-834 Lublin tel. 887 142 027, e-mail: drokoncept@gmail.com TYTUŁ OPRACOWANIA: Projekt przebudowy drogi gminnej nr 103275L

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4328W STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA W GM. STRACHÓWKA (DZ. NR EWID. 194 OBRĘB OSĘKA)

OPIS SPOSOBU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4328W STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA W GM. STRACHÓWKA (DZ. NR EWID. 194 OBRĘB OSĘKA) OPIS SPOSOBU PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4328W STRACHÓWKA-OSĘKA-RUDA W GM. STRACHÓWKA (DZ. NR EWID. 194 OBRĘB OSĘKA) Charakterystyka obiektu : Zakres inwestycji obejmuje przebudowę drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M.

PROJEKT WYKONAWCZY ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK, MUR OPOROWY GMINA SOMONINO WOJEWÓDZTWO POMORSKIE, POWIAT KARTUZY, GMINA SOMONINO, M. egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA ADRES INWESTYCJI OBIEKT INWESTOR KOD CPV JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ I CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 224 KM 46+701,50 46+825,40 W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY. Nazwa budowli : przebudowa drogi Łupichy Białosuknie w km ,2. (działki Nr 92, 16, 243, 80, 180, 329/2).

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY. Nazwa budowli : przebudowa drogi Łupichy Białosuknie w km ,2. (działki Nr 92, 16, 243, 80, 180, 329/2). PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa budowli : przebudowa drogi Łupichy Białosuknie w km 0+000 1+242,2. (działki Nr 92, 16, 243, 80, 180, 329/2). Inwestor : Gmina Mońki ul. Słowackiego 5a 19 100 Mońki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU EGZ. 1 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu Zamawiający : Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE

OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego branży drogowej 1. WPROWADZENIE 1.1. Podstawa opracowania Opracowanie sporządzono na podstawie: Uzgodnień z inwestorem, Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ:

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. ZADANIE: DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA WIZNA PROJEKTOWAŁ: EGZ. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SREBROWO-RUTKI W DZIAŁKI: Nr 375 INWESTOR; GMINA WIZNA PLAC RAGINISA 35 18-430 WIZNA PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/64 18-400 ŁOMŻA

Bardziej szczegółowo

M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR : GMINA ŚWIĘTAJNO, ŚWIĘTAJNO 104 STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY. PROJEKTANT : inż.

M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR : GMINA ŚWIĘTAJNO, ŚWIĘTAJNO 104 STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY. PROJEKTANT : inż. OBIEKT : Remont odcinka drogi osiedlowej w m. Świętajno stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 590 obręb Świętajno do granic z działkami nr 324, 128/70, 44/2 ADRES : M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1709Z STARGARD - SOWNO" - ETAP B

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1709Z STARGARD - SOWNO - ETAP B do projektu pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1709Z STARGARD - SOWNO" - ETAP B Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Bydgoska 13/15 73 110 Stargard Szczeciński Autor opracowania : DIM Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA p.n.

PROJEKT BUDOWLANY DLA ZADANIA p.n. VIA ROMANA drogi projektowa projektowanie, nadzory ROMAN KONIECZNY NIP 886-111-21-82 REGON 020194454 Tel/faks 074 84 52 707 kom. 0 604 506 995 e-mail: via.romana@wp.pl 58-312 STARE BOGACZOWICE UL. GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT rozbudowy drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc Raki Wola Drążdżewska od km do km 4+246

PROJEKT rozbudowy drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc Raki Wola Drążdżewska od km do km 4+246 PROJEKT rozbudowy drogi powiatowej nr 2108W Krasnosielc Raki Wola Drążdżewska od km 3+760 do km 4+246 Adres inwestycji: Gmina Krasnosielc, obręb Raki, działki w projektowanym pasie drogowym. Kategoria

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR. 003701F UL. TOPOLOWEJ I UL. FIRMOWEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDNO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Planowane przedsięwzięcie to inwestycja drogowa polegająca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAWARTOŚĆ PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. Oświadczenie projektanta, uprawnienia, zaświadczenie PIIB 2. Decyzje, uzgodnienia, opinie, mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpisz w km do km OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja wykonawcza remontu drogi gminnej Cierpisz do Woli Rafałowskiej w Cierpiszu na odcinku od km 0+680 do km 1+525. 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

DROSAN Wasilków ul. gen. Sosnkowskiego 10 tel. (85) NIP P R O J E K T. Obiekt:

DROSAN Wasilków ul. gen. Sosnkowskiego 10 tel. (85) NIP P R O J E K T. Obiekt: DROSAN P R O J E K T -1-16-010 Wasilków ul. gen. Sosnkowskiego 10 tel. (85) 719-43-22 NIP 542-278-57-30 Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1488B na odcinku Chodory - Dołki od km rob. 0-075,00 do km

Bardziej szczegółowo

Budowa chodników w miejscowości Bylin

Budowa chodników w miejscowości Bylin SPIS TREŚCI MATERIAŁY PRZETARGOWE 1 CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA...3 1.1 Zespół projektowy...3 2 CZĘŚĆ OGÓLNA...4 2.1 Przedmiot opracowania...4 2.2 Zleceniodawca...4 2.3 Jednostka projektowa...4 2.4 Cel opracowania...4

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZAWARTOŚĆ TOMU V. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE. TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYśOWANIA DWUPOZIOMOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km 134.170 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część D ROBOTY DROGOWE TG 15.03 Wiadukt kolejowy w km.134.170

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Zbigniew GALUS upr. UAN 362/88 mgr inż. Danuta OPOLSKA nr WZDP 22/906/Upr. 54/75 KRAKÓW, STYCZEŃ 2009 r.

mgr inż. Zbigniew GALUS upr. UAN 362/88 mgr inż. Danuta OPOLSKA nr WZDP 22/906/Upr. 54/75 KRAKÓW, STYCZEŃ 2009 r. MBI-Małopolskie Biuro Inwestycyjne Sp. z o.o. 31-543 Kraków, ul.francesco Nullo 8/5 tel. ( 012) 413-49-78, 412-40-33 fax 413-42-56 e-mail : biuro@mbi.krakow.pl internet: www.mbi.krakow.pl Prezes 413-49-78

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,856 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,856 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3145 D ul. Śląska w Kłodzku km 0 + 000 0 + 8564, długość 0,856 km 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania.

Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Załącznik nr 3 do SIWZ Dokumentacja projektowa Określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz warunków i lokalizacji ich wykonania. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Pionkach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m

PROJEKT UPROSZCZONY. REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m REMONT drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 635 we wsi Bronowo gm. Wizna odcinek o długości 467,90 m PROJEKT UPROSZCZONY Działki Nr : - obręb Bronowo: - działki istniejącego pasa drogowego: 635 Obiekt:

Bardziej szczegółowo

NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU.

NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPISU 1.0. Podstawa opracowania... 2 2.0. Lokalizacja obiektu z opisem stanu istniejącego zagospodarowania terenu... 2 2.1. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu... 2 3.0. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA

OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA OPIS TECHNICZNY I STAN ISTNIEJĄCY 1. LOKALIZACJA Droga gminna dojazdowa Korzęcin - Kolonia Korzęcin objęta planowaną przebudową znajduje się w granicach działek nr 62 dr i 73 dr obręb Korzęcin - jedn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: _1 WĄGROWIEC OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 WĄGROWIEC DZIAŁKI NR: 3437.

PROJEKT TECHNICZNY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: _1 WĄGROWIEC OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001 WĄGROWIEC DZIAŁKI NR: 3437. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ADRES: AC DROGA ADAM CHMIELEWSKI UL.ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO 16/25 62-400 SŁUPCA TEL: +48 63 241-01-74 KOM: +48 506-713-806 E-MAIL: biuro@acdroga.pl WWW: www.acdroga.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNICZEGO NR 010103 C KLOCEK - BARŁOGI W KM 0 + 000 0 + 700 Długość odcinka : 0,700 km 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY MAWIKON S.C. K. MAJTCZAK, W. WIECHNO 99-300 KUTNO, ul. Plac Wolności 14, tel.:604 416 983; 504 219 414 e-mail: krzysiekmaja@wp.pl, witw2006@wp.pl NIP: 775 261 84 56; REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPISU 1.0. Podstawa opracowania... 2 2.0. Lokalizacja obiektu z opisem stanu istniejącego zagospodarowania terenu... 2 2.1. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu... 2 3.0. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00

tel./ fax. (0-14) BIURO PROJEKTOWE tel. kom PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500, ,00 ARCHIKOM 39-200 Dębica, ul. Parkowa1 adres e-mail : archikom@vp.pl tel./ fax. (0-14) 692 68 56 BIURO PROJEKTOWE tel. kom. 0-608 385 193 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁOWACZOWA W KM 0+500,00 1+040,00

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M.

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 975 DĄBROWA TARNOWSKA DĄBROWA W KM 0+046 NA DZIAŁKĘ EW. NR 185 W M. DĄBROWA TARNOWSKA Inwestor: Zarząd Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

Bardziej szczegółowo

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa

TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa TOM I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Branża drogowa Nazwa projektu: Remont drogi gminnej ul. Klimatycznej w m. Skowarcz Lokalizacja: gmina Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m

PROJEKT WYKONAWCZY. NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m Załącznik Nr 8A do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ PRZEZ WIEŚ BARŻYKOWO W LOKALIZACJI 0+000-0+582 DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ 582 m NR DZ. 7/2, 67, 64 INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY STAWISKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT NAWIERZCHNI ULICY KAMIONKA W CHEŁMNIE WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ CHODNIKA

OPIS TECHNICZNY REMONT NAWIERZCHNI ULICY KAMIONKA W CHEŁMNIE WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ CHODNIKA OPIS TECHNICZNY REMONT NAWIERZCHNI ULICY KAMIONKA W CHEŁMNIE WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ PRZEBUDOWĄ CHODNIKA 1. Podstawa opracowania - Mapa zasadnicza - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REMONT UL. KAMIENNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ODCINEK OD UL. KLASZTORNEJ DŁ. 1000M 1

REMONT UL. KAMIENNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ODCINEK OD UL. KLASZTORNEJ DŁ. 1000M 1 REMONT UL. KAMIENNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ODCINEK OD UL. KLASZTORNEJ DŁ. 1000M 1 Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania projektu 1.2. Zakres opracowania 1.3. Stan istniejący 1.4.

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI CZĘŚĆ RYSUNKOWA I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... - 3-2. INWESTOR... - 3-3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... - 3-4. STAN ISTNIEJĄCY... - 4-5. STAN PROJEKTOWANY... - 4-5.1. ROZWIĄZANIE SYTUACYJNE... - 4-5.2.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU GODZIMIERZ-MARCELIN INWESTOR GMINA SZCZECINEK UL. PILSKA 3 78-400 SZCZECINEK ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Droga gminna, Gmina Szczecinek,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km )

OPIS TECHNICZNY. do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km ) OPIS TECHNICZNY do projektu Przebudowy drogi gruntowej na działce nr 82 w m. Darskowo gmina Złocieniec ( układ lokalny km 0+000 0+770 ) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt techniczny został opracowany przez

Bardziej szczegółowo