epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Kancelaria Komornika VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Kancelaria Komornika VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap"

Transkrypt

1 epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Kancelaria Komornika VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap 2016 Currenda Sp. z o.o.

2 Spis treści 1. epuap (e-zbiegi) Uprawnienia użytkowników Generowanie adnotacji o zbiegu egzekucji Generowanie żądania informacji w związku ze zbiegiem egzekucji Generowanie informacji o zbiegu egzekucji Rejestracja pisma Generowanie pism na podstawie czynności epuap (e-zbiegi) z poziomu sprawy epuap (e-zbiegi) z poziomu repertorium epuap (e-zbiegi) informacje dodatkowe Wysyłanie adnotacji oraz pozostałych dokumentów Szablony epuap opis przekazywania dokumentów związanych ze zbiegiem egzekucji epuap opis przekazywania zajęć wierzytelności, zapytań oraz pozostałych dokumentów Currenda Sp. z o.o. str. 2

3 1. epuap (e-zbiegi) W związku z wchodzącymi w życie przepisami prawnymi dotyczącymi komunikacji pomiędzy organami administracyjnymi i organami podatkowymi a komornikami i komunikacji w drugą stronę, w sytuacji wystąpienia zbiegów egzekucji, w aplikacji Kancelaria Komornika VAT, dokonano zmian, aby dopasować jej działanie do obowiązujących przepisów Uprawnienia użytkowników Czynności związane z e-zbiegami wymagają nadania uprawnień użytkownikowi zaznaczenie tego uprawnienia daje dostęp do opisanych poniżej funkcjonalności. Zakładka Konfiguracja Uprawnienia użytkowników grupa Urzędy elektroniczne. RYSUNEK 1. ZAKŁADKA KONFIGURACJA UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW GRUPA URZĘDY ELEKTORNICZNE, UPRAWNIENIE - EPUAP (E-ZBIEGI) 1.2. Generowanie adnotacji o zbiegu egzekucji Nowa funkcjonalność e-zbiegi znajduje się w zakładce Biurowość epuap (e-zbiegi) Currenda Sp. z o.o. str. 3

4 RYSUNEK 2. ZAKŁADKA BUROWOŚĆ E-ZBIEGI W widoku e-zbiegi egzekucji, w górnym panelu dostępne są różne filtry, tak by umożliwić precyzyjne wyszukiwanie spraw. Poniżej na liście dodane zostały kolumny: Typ, Sprawa, Pismo, Numer, Data, Pracownik oraz Rodzaj pisma. RYSUNEK 3. EPUAP (E-ZBIEGI) - WIDOK DOSTĘPNYCH FILTRÓW I KOLUM 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 4

5 Aby wystawić adnotację o zbiegu egzekucji, należy z menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Wygeneruj adnotację w związku ze zbiegiem egzekucji, użyć kombinacji klawiszy Alt + 1(cyfra) lub samego klawisza Insert. RYSUNEK 4. MENU KONTEKSTOWE - OPCJA WYGENERUJ ADNOTACJĘ W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI Wyświetli się okno dla adnotacji dla tytułu wykonawczego Adnotacja w związku ze zbiegiem egzekucji. Należy uzupełnić pola Typ i nr sprawy oraz wprowadzić Adresata. RYSUNEK 5. OKNO ADNOTACJA W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCYJNYM Do adnotacji powinny zostać dołączone dokumenty w postaci odpisu tytułu wykonawczego oraz zawiadomienia o zajęciu, opatrzone w górnej części słowami Odpis w celu prowadzenia egzekucji łącznej oraz w dolnej części Odpis zgodny z oryginałem. Aby je dołączyć należy kliknąć przycisk Dodaj odpis tytułu wykonawczego, który wywoła okno Wstaw pozycję, z listą tytułów wykonawczych występujących w danej sprawie Currenda Sp. z o.o. str. 5

6 RYSUNEK 6. OKNO WSTAW POZYCJĘ WYBÓR TUTUŁU WYKONAWCZEGO ZE SPRAWY Należy zaznaczyć pozycje, które zostaną wyeksportowane jako załączniki do adnotacji i kliknąć przycisk Wybierz. Dokumenty zostaną wyeksportowane do folderu Kancelaria Komornika Eksporty EZbieg. RYSUNEK 7. WIDOK LISTY SKANÓW ORAZ ŚCIEŻKI WYEKSPORTOWANEGO PLIKU Ważna informacja na liście wyświetlone zostaną tylko te pozycje, które w sprawie, w Dokumentach skanowanych, mają oznaczony Typ dokumentu jako T - Tytuł wykonawczy Currenda Sp. z o.o. str. 6

7 RYSUNEK 8. OKNO DANE SKANOWANYCH DOKUMENTÓW - OZNACZENIE TYPU DOKUMENTU Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj odpis zawiadomienia o zajęciu, który wywoła okno Wstaw pozycję, z listą czynności i skanów występujących w danej sprawie (ułożone chronologicznie od najstarszych do najnowszych). Należy wybrać te, dotyczące zajęcia składniku majątku w wyniku, którego doszło do zbiegu i kliknąć przycisk Wybierz. Dokumenty podobnie jak wcześniejsze, zostaną wyeksportowane po zakończeniu procesu do folderu Kancelaria Komornika Eksporty EZbieg Currenda Sp. z o.o. str. 7

8 RYSUNEK 9. OKNO WSTAW POZYCJĘ - WYBÓR CZYNNOŚCI/SKANÓW ZE SPRAWY Opcję Zmieniona adnotacja, zaznacza się tylko w przypadku wysyłania zmienionej adnotacji o zbiegu egzekucji. RYSUNEK 10. OPCJA ZMIENIONA ADNOTACJA Po dodaniu wymaganych dokumentów należy, kliknąć przycisk OK. Wyświetlone zostaną okna wyboru trzeciodłużnika, a następnie wygenerowane zostanie pismo Adnotacja/Zmieniona adnotacja do Tytułów egzekucyjnych/wykonawczych w związku ze zbiegiem, które użytkownik powinien przesłać przez portal epuap do właściwego organu administracyjnego organu egzekucyjnego (w przypadku zbiegów egzekucji) lub organów podatkowych. Wzór szablonu Adnotacja/Zmieniona adnotacja do Tytułów egzekucyjnych/wykonawczych w związku ze zbiegiem dołączony do paczki z wersją, których opis dodania został opisany w dalszej części instrukcji. Warto zaznaczyć, iż jeśli w sprawie występuje kilku dłużników, każdy z nich zostanie umieszczony w wyżej wymienionym dokumencie Currenda Sp. z o.o. str. 8

9 Po zapisie dokumentu (wyjście z dokumentu przez przycisk X) wyświetlone zostanie okno wyboru certyfikatu bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. W ramach procesu podpisywane są dokumenty adnotacji, natomiast nie są podpisywane dokumenty załączników. RYSUNEK 11. OKNO Z WYBOREM CERTYFIKATU Aby podpisać adnotacje należy użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego, a następnie wprowadzić PIN. Po poprawnym podpisaniu adnotacji aplikacja wyświetli komunikat z pytaniem o przejście do folderu, do którego wyeksportowano dokumenty. RYSUNEK 12. KOMUNIAT Z PYTANIEM O OTWARCIE DOKUMENTU W folderze tym, znajduje się również podfolder tmp, gdzie istnieje możliwość podglądu wygenerowanego dokumentu (adnotacji) w formacie PDF. Należy jednak pamiętać, iż na portal epuap użytkownik powinien przesłać podpisaną adnotację, czyli plik w formacie.xades Currenda Sp. z o.o. str. 9

10 W sprawie na liście czynności pojawią się skany Zbieg egzekucji adnotacja oraz Zbieg egzekucji załącznik. Ilość załączników zależy od dołączonych dokumentów do adnotacji. Skany wyświetlane są w formacie PDF, adnotacja - plik w formacie.xades. RYSUNEK 13. LISTA CZYNNOŚCI W SPRAWIE - WIDOK DODANEJ ADNOTACJI I ZAŁĄCZNIKÓW Wszystkie załączniki opatrzone są adnotacją Odpis zgodny z oryginałem (u dołu) i Odpis w celu prowadzenia egzekucji łącznej (w górnej części). RYSUNEK 14. ADNOTACJA NA ZAŁĄCZNIKACH (GÓRA) RYSUNEK 15. ADNOTACJA NA ZAŁĄCZNIKACH (DÓŁ) 1.3. Generowanie żądania informacji w związku ze zbiegiem egzekucji Aby wystawić żądanie informacji w związku ze zbiegiem egzekucji, należy z menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Wygeneruj żądanie informacji w związku ze zbiegiem egzekucji lub użyć kombinacji klawiszy Alt + 2. RYSUNEK 16. MENU KONTEKSTOWE - OPCJA WYGENERUJ ŻĄDANIE INFORMACJI W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI Proces generowania pisma Żądanie informacji w związku ze zbiegiem egzekucji jest analogiczny jak opisano powyżej, z tą różnicą, iż nie jest wymagane dodawanie żadnych załączników Currenda Sp. z o.o. str. 10

11 RYSUNEK 17. OKNO ŻĄDANIE INFORMACJI W ZWIĄZKU ZE ZBIEGIEM EGZEKUCJI Wzór szablonu Żądanie informacji w związku ze zbiegiem egzekucji został dołączony do paczki z wersją Generowanie informacji o zbiegu egzekucji Aby wystawić adnotację o zbiegu egzekucji, należy z menu kontekstowego, dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Wygeneruj informację o zbiegu egzekucji lub użyć kombinacji klawiszy Alt + 3. RYSUNEK 18. MENU KONTEKSTOWE - OPCJA WYGENERUJ INFORMACJĘ O ZBIEGU EGZEKUCJI Proces generowania pisma Informacja o zbiegu egzekucji jest analogiczny jak w przypadku dokumentu opisanego w pkt 1.2. Wzór szablonu Informacja o zbiegu egzekucji został dołączony do paczki z wersją Currenda Sp. z o.o. str. 11

12 1.5. Rejestracja pisma RYSUNEK 19. OKNO INFORMACJA O ZBIEGU EGZEKUCJI Rejestracja korespondencji przychodzącej dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy - opcja Zarejestruj pisma lub kombinacja klawiszy Alt + Z. RYSUNEK 20. MENU KONTEKSTOWE - OPCJA ZAREJESTRUJ PISMO Dzięki niej użytkownik ma możliwość przypisania dokumentacji związanej ze zbiegiem egzekucji do konkretnej sprawy wraz z informacją o typie dokumentu. Po wyborze pliku z dysku, dokumenty wyświetlą się na liście, następnie należy kliknąć przycisk Zarejestruj Currenda Sp. z o.o. str. 12

13 RYSUNEK 21. OKNO REJESTRACJA PISMA Dokumenty zostaną zaimportowane do sprawy ze stosowną adnotacją. RYSUNEK 22. WIDOK ZAREJESTROWANEGO PISMA W SPRAWIE 1.6. Generowanie pism na podstawie czynności Funkcjonalność generowania pism na podstawie czynności pozwala na wyeksportowanie pisma lub skanu bezpośrednio do folderu EZbieg, z którego może zostać przesłany przez użytkownika na portal epuap. Dokumenty zostaną opatrzone podpisem i zapisane w formacie xades. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy Wygeneruj pisma na podstawie czynności lub używając kombinacji klawiszy Alt + P. RYSUNEK 23. MENU KONTEKSTOWE - OPCJA WYGENERUJ PISMA NA PODSTAWIE CZYNNOŚCI W oknie Generacja i podpis dokumentu należy uzupełnić Typ i nr sprawy, klikając przycisk, wyświetli się okno z listą dostępnych pism i skanów ze sprawy. Po wyborze dokumentu 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 13

14 należy kliknąć przycisk Podpisz i zapisz. Proces podpisywania i eksportu dokumentów opisano powyżej. RYSUNEK 24. OKNO GENERACJA I PODPIS DOKUMENTU 1.7. epuap (e-zbiegi) z poziomu sprawy Użytkownik ma również możliwość wystawienia adnotacji związanej z e-zbiegami bezpośrednio z poziomu sprawy. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy epuap (e-zbiegi). RYSUNEK 25. MENU KONTESTOWE - OPCJA EPUAP (E-ZBIEGI) Wszystkie dostępne opcje dotyczące e-zbiegów zostały opisane powyżej epuap (e-zbiegi) z poziomu repertorium Aby masowo wygenerować czynności, należy w pierwszej kolejności przejść do repertorium, wyfiltrować sprawy, a następnie zaznaczyć je za pomocą klawiszy Shift + lub i wybrać klawisz F4. Wyświetli się okno Wydruki. Pod ostatnią pozycją na liście widnieje opcja Czynności (epuap) dla zaznaczonych pozycji Currenda Sp. z o.o. str. 14

15 RYSUNEK 26. OKNO WYDRUKI - OPCJA CZYNNOŚCI (EPUAP) DLA ZAZNACZONYCH POZYCJI Po wybraniu tej opcji, pojawi się komunikat z pytaniem o podpisanie dokumentów. Według uznania, użytkownik klika Tak lub Nie, a następnie wybiera z drzewka czynności te pismo, które chce wygenerować. Jeśli użytkownik wybrał opcję podpisu dokumentów, wyświetli się okno z wyborem certyfikatu. Dokumenty powinny zostać opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. Po wprowadzeniu PIN-u, dokumenty zostaną wyeksportowane do folderu EZbieg. RYSUNEK 27. KOMUNIKAT INFORMUJĄCY O WYEKSPORTOWANIU PLIKÓW DO FOLDERU EZBIEG Należy zaznaczyć, iż funkcjonalność ta nie służy do masowego wystawiania adnotacji w związku ze zbiegiem, a jedynie do wygenerowania pism (np. zajęcie wierzytelności, zapytanie itp.) oraz opatrzenia ich podpisem kwalifikowanym epuap (e-zbiegi) informacje dodatkowe Istnieje możliwość przypisania rodzaju czynności jako Dokument epuap do konkretnego szablonu. Spowoduje to, że po wygenerowaniu pisma z wybranym rodzajem czynności, wychodząc z zapisem ze sprawy, aplikacja automatycznie wyświetli komunikat z pytaniem o podpisanie dokumentu. Aby przypisać rodzaj czynności do konkretnego szablonu, należy przejść do zakładki Konfiguracja Szablony, wydruki, protokoły Ustawienia szablonów wybrać pismo z drzewka czynności w oknie Konfiguracja szablonów, z rozwijanej listy Rodzaj czynn. wybrać opcję Dokument epuap Currenda Sp. z o.o. str. 15

16 RYSUNEK 28. ROZWIJANA LISTA RODZAJ CZYNNOŚCI - OPCJA DOKUMENT EPUAP Ponadto w widoku epuap (e-zbiegi) dodany został dodatkowy filtr, umożliwiający wyszukanie dokumentów podpisanych (zaznaczone okienko), niepodpisanych (puste okienko) oraz mieszanych (czarny kwadrat w okienku). RYSUNEK 29. ZAZNACZONY FILTR WYSZUKIWANIA PODPISANYCH ADNOTACJI Dodatkowo wszystkie utworzone dokumenty, które nie zostały podpisane od razu, można masowo podpisać z poziomu epuap (e-zbiegi). Opcja Eksportuj dostępna pod prawym przyciskiem myszy lub przy użyciu kombinacji klawiszy Alt + F. RYSUNEK 30. MENU KONTEKSTOWE - OPCJA EKSPORTUJ Domyślnie w sprawie wyświetlane są wygenerowane dokumenty. Aby na liście czynności nie wyświetlały się utworzone adnotacje dotyczące zbiegu egzekucji, należy zaznaczyć taką opcję w konfiguracji. Zakładka Konfiguracja Konfiguracja programu Konfiguracja skanów część Nie wyświetlaj dokumentów skanowanych opcje epuap dokument/ epuap załącznik Currenda Sp. z o.o. str. 16

17 RYSUNEK 31. ZAKŁADKA KONFIGURACJA KONFIGURACJA PROGRAMU KONFIGURACJA SKANÓW - OPCJA ADNOTACJA O ZBIEGU Wysyłanie adnotacji oraz pozostałych dokumentów Pliki wyeksportowane do folderu Kancelaria Komornika\Eksporty\EZbieg, użytkownik wysyła za pośrednictwem portalu epuap. Szczegółowy opis postępowania znajduje się w rozdziałach 2. epuap opis przekazywania dokumentów związanych ze zbiegiem egzekucji oraz 3. epuap opis przekazywania zajęć wierzytelności, zapytań oraz pozostałych dokumentów. Operatorem systemu epuap jest Ministerstwo Cyfryzacji Szablony Szablony dotyczące e-zbiegów znajdują się folderze ezbiegi_szablony.zip dołączonego do paczki wersją Rozpakowane szablony należy umieścić w folderze Szablony (e_zbieg_adn1.ekk, e_zbieg_adn2.ekk, e_zbieg_adn3.ekk, naklejka.ekk, e_zbieg_naglowek.ekk), natomiast pozostałe do folderu Szablony/Inne Currenda Sp. z o.o. str. 17

18 2. epuap opis przekazywania dokumentów związanych ze zbiegiem egzekucji Currenda Sp. z o.o. informuje, iż niniejsza instrukcja została przygotowana na podstawie informacji i ustaleń przekazanych przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Currenda Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie odpowiada za sposób działania platformy epuap, w tym w szczególności za dostępność usług, brak dostępności systemu lub jego niepoprawne lub inne niż opisane w niniejszym dokumencie działanie. Ważne jest, aby użytkownik korzystał z profilu kancelarii, a nie z profilu prywatnego komornika. Aby móc korzystać z platformy epuap należy mieć aktywne konto i być zalogowanym w systemie. Instrukcja obrazująca w jaki sposób to zrobić znajduje się na: W celu odszukania urzędu, do którego wysłane zostaną dokumenty o zbiegach egzekucji na stronie głównej epuap należy wybrać opcję Znajdź urząd w prawym dolnym rogu ekranu. RYSUNEK 32. ZNAJDŹ URZĄD 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 18

19 Następnie w polu wyszukiwania Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę wprowadzamy nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd i wybieramy ikonę lupy. Na stronie zostanie wyświetlona lista urzędów, które w wybranej miejscowości mają swoje usługi na platformie epuap. Przy pozycji z urzędem właściwym dla naszej sprawy wybieramy przycisk Wybierz. RYSUNEK 33. LISTA URZĘDÓW W WYBRANEJ MIEJSCOWOŚCI Przy wybranej pozycji zostaną wyświetlone opcje: Dodaj do ulubionych oraz Pokaż sprawy wybranego urzędu - żeby wyświetlić sprawy z wybranego urzędu. Aby zrezygnować z dalszych akcji, lub powrócić do wyszukiwania należy wybrać ikonę X Currenda Sp. z o.o. str. 19

20 RYSUNEK 34. POKAŻ SPRAWY WYBRANEGO URZĘDU Po wybraniu opcji Pokaż sprawy wybranego urzędu zostaną wyświetlone sprawy z wybranego urzędu podzielone na odpowiednie kategorie, których sprawa dotyczy. Na liście dostępnych kategorii spraw należy odnaleźć grupę Egzekucja Currenda Sp. z o.o. str. 20

21 RYSUNEK 35. KATALOG SPRAW - EGZEKUCJA Zostanie rozwinięta lista z opcjami do wyboru: Tytuły wykonawcze oraz Zbiegi. W celu przekazania dokumentów dotyczących zbiegów lub innych wymaganych w ramach znowelizowanych przepisów wygenerowanych przez aplikację kancelaryjną należy wybrać opcję Zbiegi a następnie Zbieg egzekucji Currenda Sp. z o.o. str. 21

22 RYSUNEK 36. KATALOG SPRAW - EGZEKUCJA - ZBIEGI RYSUNEK 37. ZBIEGI EGZEKUCJI W przypadku rezygnacji z dalszych akcji należy wybrać ikonę X. W sytuacji, gdy administracyjny organ egzekucyjny nie posiada usługi dotyczącej zbiegów egzekucji zostanie wyświetlony komunikat Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 22

23 sprawy. W celu zgłoszenia braku usługi należy zgłosić zapotrzebowanie poprzez wybór przycisku Zgłoś zapotrzebowanie. RYSUNEK 38. EGZEKUCJA - ZGŁOŚ ZAPOTRZEBOWANIE 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 23

24 RYSUNEK 39. ZGŁOSZONE ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRAWĘ Aby przesłać dokument związany ze zbiegami egzekucji należy wybrać opcję Załatw sprawę. RYSUNEK 40. ZAŁATW SPRAWĘ Po wybraniu opcji formularz powinien wskazać skrzynkę /id_podmiotu/ezbiegi Currenda Sp. z o.o. str. 24

25 RYSUNEK 41. SKRZYNKA Należy uzupełnić poprawnie formularz i dodać przesyłane dokumenty jako załączniki, czyli dokumenty wygenerowane w poprzednich krokach w aplikacji Kancelaria Komornika-VAT lub opracowane samodzielnie. Z rozwijanej listy należy wybrać rodzaj pisma, np. Zawiadomienie. Przykładowa treść, która powinna się znaleźć w polu treść pisma: W załączeniu przesyła się odpisy tytułów wykonawczych wraz z adnotacją oraz odpis zawiadomienia o zajęciu zobowiązany <Imię i nazwisko dłużnika>. Dodatkowo postanowienie sądu z dnia <data zawiadomienia> sygn. <sygnatura tytułu wykonawczego> Currenda Sp. z o.o. str. 25

26 RYSUNEK 42. FORMULARZ PISMA 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 26

27 RYSUNEK 43. DODAWANIE ZAŁĄCZNIKÓW RYSUNEK 44. DODAWANIE ZAŁĄCZNIKÓW Po uzupełnieniu danych w formularzu oraz załączeniu dokumentów wygenerowanych z aplikacji komorniczej lub przygotowanych własnoręcznie należy wybrać przycisk Dalej. Zostanie wyświetlony podgląd wysyłanego pisma. Po wyświetleniu podglądu należy wybrać przycisk Wyślij. Dokumenty dotyczące zbiegów egzekucji przed wysyłką nie muszą być podpisywane Currenda Sp. z o.o. str. 27

28 RYSUNEK 45. PODGLĄD DOKUMENTU Możliwe jest wydrukowanie wysłanego zawiadomienia. W tym celu należy wybrać opcję Drukuj. Zostanie wyświetlone okno systemowe z opcjami drukowania Currenda Sp. z o.o. str. 28

29 RYSUNEK 46. DRUKOWANIE WYSŁANEGO DOKUMENTU KROK 1 RYSUNEK 47. DRUKOWANIE WYSŁANEGO DOKUMENTU KROK Currenda Sp. z o.o. str. 29

30 RYSUNEK 48. DRUKOWANIE WYSŁANEGO DOKUMENTU KROK 3 3. epuap opis przekazywania zajęć wierzytelności, zapytań oraz pozostałych dokumentów Po zalogowaniu na konto epuap, użytkownik powinien przejść do zakładki KATALOG SPRAW. RYSUNEK 49. EPUAP - ZAKŁADKA KATALOG SPRAW Należy odszukać sekcję Inne sprawy urzędowe, a następnie wybrać opcję Korespondencja z urzędem Currenda Sp. z o.o. str. 30

31 RYSUNEK 50. SEKCJA INNE SPRAWY URZĘDOWE - CZĘŚĆ KORESPONDENCJA Z URZĘDEM Wyświetli się lista z dostępnymi czynnościami, użytkownik powinien kliknąć opcję Pokaż więcej (Rysunek 51), a następnie wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego (Rysunek 52). RYSUNEK 51. LISTA DOSTĘPNYCH CZYNNOŚCI - OPCJA POKAŻ WIĘCEJ 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 31

32 RYSUNEK 52. PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO Następnie należy kliknąć przycisk Załatw sprawę. RYSUNEK 53. PISMO OGÓLNE DO PODMIOTU PUBLICZNEGO - PRZYCISK ZAŁATW SPRAWĘ W kolejnym kroku użytkownik wprowadza adresata korespondencji (odpowiedni urząd). RYSUNEK 54. WYBÓR ADRESATA Następnie z rozwijanej listy użytkownik wybiera odpowiedni rodzaj pisma (zgodnie z treścią pisma, które będzie wysyłane), wprowadza jego tytuł oraz uzupełnia treść pisma (skrótowo, 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 32

33 aby ułatwić sprawne przekazanie w urzędzie pisma odpowiedniej osobie), a w następnej kolejności dodaje w załączniku pismo w formacie PDF, które zostało wygenerowane z poziomu aplikacji, opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym oraz wyeksportowane do folderu EZbieg opcja Dodaj plik z dysku (Rysunek 24). RYSUNEK 55. WYBÓR ZAŁĄCZNIKA - PRZYCISK DODAJ PLIK Z DYSKU 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 33

34 RYSUNEK 56.WIDOK CZĘŚCIOWO UZUPEŁNIONEGO PISMA OGÓLNEGO DO PODMIOTU PUBLICZNEGO Aby kontynuować proces należy kliknąć przycisk Dalej, znajdujący się w prawym dolnym rogu. Wyświetli się podgląd wygenerowanego dokumentu wraz z załącznikami. Z uwagi na to, iż załączone pliki zostały opatrzone podpisem z poziomu aplikacji, użytkownik powinien kliknąć przycisk Wyślij bez podpisu Currenda Sp. z o.o. str. 34

35 RYSUNEK 57. WIDOK UTOWRZONEGO PISMA OGÓLNEGO DO PODMIOTU PUBLICZNEGO PRZYCISK WYŚLIJ BEZ PODPISU Wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem o potwierdzenie czynności - należy wybrać opcję Tak Currenda Sp. z o.o. str. 35

36 RYSUNEK 58. KOMUNIKAT Z PYTANIEM O POTWIERDZENIE WYSYŁKI BEZ PODPISU Po potwierdzeniu wysyłki, na portalu wyświetlona zostanie informacja o przesłaniu dokumentu do właściwego urzędu oraz wygenerowane zostanie UPP. RYSUNEK 59. INFORMACJA O POTWIERDZENIU WYSYŁKI ORAZ WYGENEROWANIU UPP Przechodząc do sekcji Wysłane, istnieje możliwość podglądu wyżej wymienionych dokumentów. RYSUNEK 60. WIDOK WYSŁANE DOKUMENTY 2016 Currenda Sp. z o.o. str. 36

epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Komornik SQL-VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap

epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Komornik SQL-VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap epuap Opis modułu epuap (e-zbiegi) w aplikacji Komornik SQL-VAT oraz przekazywania dokumentacji na portal epuap 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. epuap... 3 1.1. Konfiguracja... 3 1.2. Wygenerowanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT

Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT Opis modułu e-zajęcia Komornik SQL - VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. E-zajęcia... 3 1.1. Konfiguracja... 3 1.2. Dodawanie rachunków bankowych... 4 1.3. Generowanie e-zajęcia Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

Opis modułu e-zajęcia Kancelaria Komornika -VAT

Opis modułu e-zajęcia Kancelaria Komornika -VAT Opis modułu e-zajęcia Kancelaria Komornika -VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. E-Zajęcia... 4 1.1. Uprawnienia użytkowników... 4 1.2. Generowanie e-zajęć... 4 1.2.1. Masowe e-zajęcia... 13 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Kancelaria Komornika VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1 Instalacja certyfikatu na karcie...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Składanie ofert w elektronicznych zapytaniach ofertowych e-rfx Version 1.0 1. Podstawowe informacje o module RFX W celu wzięcia udziału w procesie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn

JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK

Zmiany wprowadzone w pakiecie. Projekt PSZ.eDOK Projekt Wersja 4.0 2 kwietnia 2012 Dokument wg wzorca PULS/SW/KOD/FR/10 Strona: 1 Spis treści 1. 3 Moduł administratora 1.1. Poszerzono funkcjonalność zmiany drzewa struktury organizacyjnej 3 1.2. Umożliwiono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP. Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 13

Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP. Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 13 Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 13 Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Rejestracja w systemie... 3 3. Logowanie do systemu... 6 4. Wyszukiwanie postępowań...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA

Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA Instrukcja podpisywania wniosku o dofinansowanie w SEKAP za pomocą profilu zaufanego epuap oraz podpisu niekwalifikowanego CC SEKAP UWAGA Instrukcja opisuje sposób podpisania wniosku dla użytkowników,

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM

Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Blue Media Dokumentacja Użytkownika: Panel administracyjny PayBM Dokumentacja dla Partnerów Blue Media S.A. str.1 Spis treści 1. Logowanie do panelu administracyjnego PayBM... 3 2. Lista transakcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP. Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 19

Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP. Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 19 Instrukcja użytkownika wykonawcy SMARTPZP Instrukcja użytkownika wykonawcy Strona 1 z 19 Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Rejestracja w systemie... 3 3. Logowanie do systemu... 7 4. Wyszukiwanie postępowań...

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT

Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT Instrukcja do wersji 36.7.0 Kancelaria Komornika - VAT str. 1 Spis treści 1. Aktywacja programu Kancelaria Komornika - VAT... 3 2. Faktury korygujące przyczyna... 4 2.1 Nowe szablony faktur i pozostałe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 1.0 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów (15)838-14-52 lwoloszyn85@gmail.com Luty 2014 1 1. Rejestracja na portalu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE CENTRUM KOMPETENCYJNE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE CENTRUM KOMPETENCYJNE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE CENTRUM KOMPETENCYJNE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA USŁUGI NA PLATFORMIE e-puap DO OBSŁUGI ZBIEGÓW EGZEKUCJI (e-zbiegi) (dla już istniejącej

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap

INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap INSTRUKCJA SKŁADANIA OFERT PRZEZ epuap Instrukcja dla oferentów FIO 2015 składających oferty przy wykorzystaniu portalu epuap 1. Wprowadzenie i czynności wstępne Portal epuap jest dostępny w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD

INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD INSTRUKCJA REJESTRACJA DO CBKD UWAGA: WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE PODCZAS REJESTRACJI SĄ PRZESYŁANE DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SP. Z O.O. ELEKTRONICZNIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LDO PORTAL DOSTAWCY. W celu

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW

BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW BEZPIECZNE UDOSTĘPNIANIE PLIKÓW Spis treści 1. Przydzielenie dostępu do modułu.... 2 2. Konfiguracja danych w Kleosie... 3 3. Strony w sprawie.... 4 4. Udostępnianie dokumentów / katalogu dokumenty....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ RPWDL.CSIOZ.GOV.PL SPIS TREŚCI Od czego zacząć?... 2 Jak założyć konto w aplikacji?... 3 Jak wygląda proces składania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dostęp do spraw przez MPE perspektywa WIERZY- CIELA/SERWISERA

Wniosek o dostęp do spraw przez MPE perspektywa WIERZY- CIELA/SERWISERA Wniosek o dostęp do spraw przez MPE perspektywa WIERZY- CIELA/SERWISERA MPE Monitor Postępowania Egzekucyjnego Jak uzyskać dostęp do spraw? Dokument prezentuje wszystkie techniczne kroki, które wierzyciel/serwiser

Bardziej szczegółowo

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę?

epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? epuap Jak założyć konto i wyszukać usługę? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Wejdź

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji Marcin Jabłoński Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji Zgodnie z obowiązującą wykładnią prawa sąd w trakcie wykonywania czynności może wydawać komornikowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE.

ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO. Zaloguj się do swojego profilu PUE. PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZŁOŻENIE WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW 1 2 Zaloguj się do swojego

Bardziej szczegółowo

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika

F8WEB WDR Integracja z epuap - Instrukcja Użytkownika LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia Wersja 1.0 Metryka Organizacja Sputnik Software Sp. z o.o. Nazwa dokumentu Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Bardziej szczegółowo

WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O.

WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O. SmartSAB Instrukcja użytkownika Wersja aplikacji 2.0 WSZELKIE PRACA ZASTRZEŻONE PRZEZ NETLAND SP. Z O.O. 0 Spis treści 1. WSTĘP... 2 2. INTERFEJS... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Menu aplikacji... 4 3 PRACA Z APLIKACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap

Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Składanie deklaracji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej epuap Urząd Miejski w Brodnicy wychodząc naprzeciw Społeczeństwu Informacyjnemu udostępnia usługę składania dokumentów drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski

Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Instrukcja rejestracji konta, wypełnianie i przesyłanie dokumentów na platformie ewnioski Ver. 4 Łukasz Wołoszyn OPS Gościeradów Czerwiec 2015 1 1. Rejestracja w module ewnioski Przechodzimy na stronę:

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum. Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny?

Rejestr VAT Optivum. Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny? Rejestr VAT Optivum Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny? Czynności wstępne Aby wygenerować poprawną deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny, musimy zadbać o poprawne uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Złoż enie wniosku o rejestrację konta i procedura weryfikacji uż ytkownika

Złoż enie wniosku o rejestrację konta i procedura weryfikacji uż ytkownika Złoż enie wniosku o rejestrację konta i procedura weryfikacji uż ytkownika Portal Informacyjny sądów powszechnych Wersja dokumentu: 1.7 Wrocław, Czerwiec 2017r. Strona 1 z 14 Spis treści 1. Złożenie wniosku...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Instrukcja użytkownika zewnętrznego systemu e-rpo wspierającego wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Spis treści System e-rpo... 3 System e-rpo krok

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego.

Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Instrukcja zakładania konta w portalu epuap i profilu zaufanego. Zakładanie konta użytkownika w epuap Aby użytkownik mógł w pełni korzystać z systemu epuap powinien w pierwszej kolejności zarejestrować

Bardziej szczegółowo

JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap

JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap Uwaga: Jeżeli Użytkownik chce podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego epuap, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia konta

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Instrukcja. Elektronicznej Skrzynki Podawczej Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej Podstawowe funkcje elektronicznej skrzynki podawczej 1. Możliwość składania do urzędu podań w formie elektronicznej (zarówno w postaci przygotowanych przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Moduł II: Uczeń Wersja 1.0 styczeń 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych...

AZACO Eksporter. Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych. Przygotowanie środowiska...2. Konfiguracja zadań eksportu danych... AZACO Eksporter Instrukcja konfiguracji oraz automatycznego eksportu danych Spis treści Przygotowanie środowiska...2 Konfiguracja zadań eksportu danych...2 Ręczny eksport danych...5 Automatyczny eksport

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego

Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego 1. Informacje ogólne. Portal obsługi interesanta powiatu włodawskiego umożliwia mieszkańcom: zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi powiatu,

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta

Instrukcja obsługi. eurząd. Profil Interesanta Instrukcja obsługi eurząd Profil Interesanta 2 Instrukcja obsługi eurząd - Profil Interesanta Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 1.1. Jak korzystać z instrukcji...3 1.2. Podstawowe informacje o systemie

Bardziej szczegółowo

Świadectwa Optivum. Eksport danych uczniów w formacie SOU z przygotowanego pliku świadectw

Świadectwa Optivum. Eksport danych uczniów w formacie SOU z przygotowanego pliku świadectw Świadectwa Optivum Jak zmienić szablon świadectwa w pliku świadectw? W pliku świadectw przechowywany jest komplet informacji potrzebnych do wydrukowania świadectw określonej grupy osób, m.in.: dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Składnie wniosku przez portal Emp@tia

Składnie wniosku przez portal Emp@tia Składnie wniosku przez portal Emp@tia Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) Wypełnienie wniosku i przesłanie go do jednostki na przykładzie wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Instrukcja pobierania i weryfikacji zaświadczeń elektronicznych w portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa W dokumencie opisano sposób pobierania i weryfikowania zaświadczeń elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geoportal Usługa portalu edukacyjnego Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis zmian 1.0 2014-05-27 Sygnity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA RAPORTU MSNOT24

PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA RAPORTU MSNOT24 PRZYGOTOWANIE I WYSYŁKA RAPORTU MSNOT24 Aby przygotować i wysłać formularz MsNOT24, należy przejść na stronę https://formularze.rejestry.net.pl, zalogować się podpisem elektronicznym oraz wybrać formularz

Bardziej szczegółowo