Zadanie wykonane Poprawnie / procent

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie wykonane Poprawnie / procent"

Transkrypt

1 Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie I A i B A. Edukacja polonistyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (85%) 22 (92%) 40 (89%) Poziom II 2 (10%) 2 (8%) 4 (9%) Poziom III 1 (5%) 0 (%) 1 (2%) Poziom IV 0 (0%) 0 (%) 0 (%) Poziom V 0 (0%) 0 (%) 0 (%) B Edukacja matematyczna: KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 21 (100%) 24(100%) 45 (100%) Poziom II 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) Poziom III 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) Poziom IV 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) Poziom V 0 (0%) 0(0%) 0 (0%) Nr zad. Uczeń: Zadanie wykonane Poprawnie / procent Zadanie wykonane częściowo / procent Zadanie nie wykonane /procent I A I B I A I B I A I B 1 Klasyfikuje przedmioty według wskazanego kryterium , ,2 2 Przelicza litery w podanych wyrazach 95 95,8 5 4, Wskazuje podpis rysunku 86 91, ,3 4 Rozpoznaje wskazane samogłoski Rozpoznaje wskazane spółgłoski 95 95, ,2 6 Zapisuje liczbę przeliczonych obiektów Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części polonistycznej możemy wywnioskować, że uczniowie poradzili sobie z zadaniami w bardzo dobrym stopniu. Nieliczni mieli problemy z wskazywaniem odpowiednich podpisów rysunku (czytanie), rozpoznawaniem wskazanych samogłosek i spółgłosek i klasyfikowaniem przedmiotów według wskazanego kryterium. Wnioski: W dalszej pracy należy poświęcić więcej uwagi wyrobieniu tzw. słuchu fonetycznego (umiejętność wyodrębniania sylab oraz głosek na początku, w środku i na końcu wyrazu) oraz sprawności w dokonywaniu przez nich analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej. Należy utrwalać: - przeliczanie liter w podanych wyrazach - klasyfikowanie przedmiotów wg wskazanego kryterium - wskazywanie podpisu do rysunku - rozpoznawanie wskazanych spółgłosek -Ćwiczenia słuchu fonematycznego jaką głoskę słyszysz? Poprawne wymawianie głosek i grup spółgłoskowych w wyrazach przeznaczonych do analizy Czytanie globalne rozpoznawanie całościowe wyrazów. Globalne czytanie wyrazów związanych z realizowaną tematyką.

2 KLASA I A 21 uczniów I B 24 uczniów Razem 45 uczniów Poziom I 18 (86%) 22(92%) 40 ( 89%) Poziom II 2 (9%) 2 (8%) 4 (9%) Poziom III 1 (5%) 0 (%) 1 (2%) Poziom IV 0 (0%) 0 (%) 0 (0%) Poziom V 0 (0%) 0(%) 0 (0%) Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie II A i B A. Część polonistyczna Poziom I 5 (33%) 2 (12,5%) 7 (23%) Poziom II 2 (13%) 4 (25%) 6 (19%) Poziom III 5 (33%) 6 (37,5%) 11 (35,5%) Poziom IV 3 (21%) 2 (12,5%) 5 (16%) Poziom V 0 (0%) 2 (12,5%) 2 (6,5%) Dobrze (100% wykonania zadania) II A II B II A II B II A II B - podkreśla właściwe zdanie - rozpoznaje na rysunku poznane rodzaje liści rozumie przeczytany tekst - zaznacza poprawne odpowiedzi rozpoznaje rodzaje zdań i odpowiadające im znaki interpunkcyjne podkreśla w tekście wskazane wyrazy - porządkuje wyrazy według alfabetu - pisze wyrazy poprawnie pod względem ort układa i zapisuje zdania na zadany temat -zapisuje zdania bezbłędnie Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części polonistycznej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na - zrozumieniu przeczytanego tekstu i zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi; -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność podkreślania właściwego zdania, rozpoznawania na rysunku poznanych rodzajów liści; układania i zapisywania zdań na zadany temat oraz umiejętność bezbłędnego zapisywania zdania, rozpoznawaniu rodzajów zdań i rozpoznawaniu odpowiadających im znaków interpunkcyjnych, podkreślaniem w tekście wskazanych wyrazów - najsłabiej wypadła umiejętność - porządkowania wyrazów według alfabetu oraz pisania wyrazów poprawnie pod względem ortograficznym W dalszej pracy należy więc nadal ćwiczyć umiejętności: -porządkowania wyrazów według alfabetu oraz pisania wyrazów poprawnie pod względem ortograficznym ( np. wyszukiwanie wyrazów na daną literę w słowniku ortograficznym, układanie rozsypanek wyrazowych z wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne, kolorowanie trudności w pisanym wyrazie, tworzenie słowniczków obrazkowych, pisownia wielką literą nazw państw, miast, narodowości; pisanie wyrazów z ó wymiennym na o, a lub e - wykonanie domina ortograficznego) -umiejętność podkreślania właściwego zdania, rozpoznawania na rysunku poznanych rodzajów liści; układania i zapisywania zdań na zadany temat oraz umiejętność bezbłędnego zapisywania zdania (układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, opisywanie wybranych przedmiotów, pisanie zdań z pamięci, samodzielne układanie zdań do ilustracji, wyszukiwania zdania będącego odpowiedzią na pytanie, liczenie zdań w tekście, tworzenie słowniczków wyrazowych, układanie rymów do podanych wyrazów, budzenie zainteresowań czytelniczych) - czytanie ze zrozumieniem (np. samodzielne czytanie książek konkurs pięknego czytania, konkurs opowiadania, układanie pytań lub odpowiedzi do czytanki) -rozpoznawanie rodzajów zdań i odpowiadających im znaków interpunkcyjnych ( np. poprzez zabawy typu połącz znak ze zdaniem, wypowiadanie zdań z odpowiednią modulacją głosu)

3 -zaznaczanie poprawnych odpowiedzi spośród podanych (np. poprzez samodzielne uzupełnianie poleceń, układanie różnych odpowiedzi na pytanie i wyszukiwanie wśród nich odpowiedzi błędnych) B. Część społeczno-przyrodnicza Poziom I 7 (47%) 2 (13%) 9 (29%) Poziom II 3 (20%) 5 (31%) 8 (26%) Poziom III 4 (27%) 4 (25%) 8 ( 26%) Poziom IV 0 (0%) 1 (6%) 1 (3%) Poziom V 1 (6%) 4 (25%) 5 (16%) Dobrze (100% wykonania zadania) II A II B II A II B II A II B - odszukuje różnice między rysunkami - wskazuje nazwę właściwego zmysłu łączy podane wyrażenia z nazwami zmysłów - pisze brakujące nazwy zmysłów rozpoznaje i łączy z właściwą nazwą liście i owoce poznanych drzew 40 12, ,5 - rozpoznaje i nazywa wskazane kwiaty - wskazuje części kwiatu rozpoznaje na podstawie opisu charakterystyczne miejsca w Polsce Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części społeczno-przyrodniczej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na odszukiwaniu różnic między rysunkami i wskazywaniem nazwy właściwego zmysłu -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność - łączenia podanego wyrażenia z nazwami zmysłów; pisaniem brakujących nazw zmysłów oraz; rozpoznawaniem i nazywaniem wskazanych kwiatów i ich części. Najsłabiej wypadła umiejętność rozpoznawania i łączenia z właściwą nazwą liści i owoców poznanych drzew, rozpoznawanie na podstawie opisu charakterystycznych miejsc w Polsce. W dalszej pracy należy więc nadal ćwiczyć umiejętności: -rozpoznawania poznanych rodzajów liści ( np. poprzez założenie zielnika, odbijanie liści poprzez kalkowanie, gry Zgadnij jaki to liść... itp.) - rozpoznawania i łączenia z właściwą nazwą liścia i owoców poznanych drzew; rozpoznawania i nazywania wskazanych kwiatów - wskazywania części kwiatu ( np. gry i zabawy typu puzzle, dobieranie obrazków w pary, wycieczka do kwiaciarni, warzywniaka) - rozpoznawania na podstawie opisu charakterystycznych miejsc w Polsce ( oglądanie albumów, prezentacji multimedialnych) - łączenia podanego wyrażenia z nazwami zmysłów; określanie nazw zmysłów (smakowanie owoców i warzyw, wąchanie zapachów, dotykanie różnych produktów spożywczych; jakie znaczenie mają kolor i głos w świecie przyrody ) A. Część matematyczna Poziom I 5 (33%) 1 (6%) 6 (19%) Poziom II 3 (20%) 3 (19%) 6 (19%) Poziom III 3 (20%) 7 (44%) 10 ( 33%) Poziom IV 3 (20%) 3 (19%) 6 (19%) Poziom V 1 (7%) 2 (12%) 3 (10%)

4 Dobrze (100% wykonania zadania) II A II B II A II B II A II B - dodaje i odejmuje liczby w zakresie wykonuje łatwe obliczenia pieniężne w zakresie , ,3 13 6,2 - dodaje i odejmuje liczby w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego 60 37, ,5 - rozwiązuje łatwe równanie z niewiadomą w postaci okienka - dobiera pytanie i formułę do treści zadania - zapisuje odpowiedź do zadania - układa zadanie do ilustracji - zapisuje pytanie do zadania - rozwiązuje zadanie - zapisuje odpowiedzi do zadania 33 37, , Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części matematycznej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na rozwiązywaniu działań na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 10 -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego; wykonywania łatwych obliczeń pieniężnych w zakresie 10; -najsłabiej wypadła umiejętność polegająca na układaniu zadań do ilustracji; zapisywania pytań do zadania; rozwiązywania zadania tekstowego; zapisywania odpowiedzi do zadania; rozwiązywaniu łatwych równań z niewiadomą w postaci okienka; zadań w których uczeń dobiera pytanie i formułę do treści zadania oraz zapisuje odpowiedź do zadania. W dalszej pracy należy więc nadal ćwiczyć umiejętności: - polegające na rozwiązywaniu łatwych równań z niewiadomą w postaci okienka; zadań w których uczeń dobiera pytanie i formułę do treści zadania oraz zapisuje odpowiedź do zadania (np. dobieranie pytania i formuły do treści zadania zapisywanie odpowiedzi do zadania, układanie treści do ilustracji, układanie treści z rozsypanek zdaniowych) -dodawania i odejmowania liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu dziesiątkowego; wykonywania łatwych obliczeń pieniężnych w zakresie 10; układania zadań do ilustracji; zapisywania pytań do zadania; rozwiązywania zadania tekstowego; zapisywania odpowiedzi do zadania (np. podczas zabawy zakupy w sklepie z wykorzystaniem zabawkowych pieniędzy przeliczanie pieniędzy, obliczanie sum i różnic, wydawanie reszty, ćwiczenia z tabelą dodawania i odejmowania w zakresie 20) Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasach II - punktacja łączna za cały sprawdzian: Poziom I 7 (47%) 1 (6%) 8 (26%) Poziom II 1 (6%) 5 (31%) 6 (19%) Poziom III 6 (41%) 6 (38%) 12 (39%) Poziom IV 1 (6%) 3 (19%) 4 (13%) Poziom V 0 (0%) 1 (6%) 1 (3%) Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasie III A i B B. Część polonistyczna Poziom I 4 (21%) 5 (25%) 9 (23%) Poziom II 4 (21%) 5 (25%) 9 (23%) Poziom III 6 (32%) 6 (30%) 12 (31%) Poziom IV 5 (26%) 2 (10%) 7 (18%) Poziom V 0 (0%) 2 (10%) 2 (5%)

5 Dobrze (100% wykonania zadania) III A III B III A III B III A III B - rozumie przeczytany tekst - zaznacza właściwe odpowiedzi rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki liczy litery i sylaby w wyrazach, - rozpoznaje w wyrazach samogłoski, - zna rodzaje zdań, bezbłędnie zapisuje zdanie złożone z pięciu wyrazów - bezbłędnie pisze nazwy obrazków z wyrazami : ś, ń, dź, dż, ci, zi, dzi układa i zapisuje zdania na zadany temat -zapisuje zdania bezbłędnie - pisze wyrazy z trudnościami ortograficznymi, - rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części polonistycznej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na- rozumieniu przeczytanego tekstu i zaznaczaniu właściwych odpowiedzi -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność - bezbłędnego pisania nazw obrazków z wyrazami : ś, ń, dź, dż, ci, zi, dzi - najsłabiej wypadła umiejętność- liczenia liter i sylab w wyrazach, rozpoznawania w wyrazach samogłosek, rodzajów zdań, bezbłędnego zapisywania zdań złożonych z pięciu wyrazów, rozpoznawania w tekście rzeczowników, czasowników i przymiotników Należy nadal ćwiczyć umiejętności: - czytanie ze zrozumieniem ( np. samodzielne czytanie książek konkursy pięknego czytania, opowiadania, układania pytań do odpowiedzi - zaznaczanie poprawnych odpowiedzi spośród podanych (np. poprzez samodzielne uzupełnianie poleceń, układanie różnych odpowiedzi na pytanie i wyszukiwanie wśród nich odpowiedzi błędnych) - rozpoznawanie części mowy ( np. poprzez zabawy wykorzystując nazwy poznanych części mowy, wyszukiwania w tekście rzeczowników czasowników i przymiotników ) - wyszukiwanie wyrazów na daną literę w słowniku ortograficznym, układanie rozsypanek wyrazowych ) - układanie i zapisywanie zdań na podany temat (układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, pisanie zdań z pamięci, samodzielne układanie zdań do ilustracji) - układanie opisu na podstawie podanych pytań, zadawanie pytań do opisu B. Część społeczno-przyrodnicza Poziom I 3 (16%) 2 (10%) 5 (13%) Poziom II 4 (21%) 7 (35%) 11 (28%) Poziom III 6 (31%) 7(35%) 13( 34%) Poziom IV 3 (16%) 3(15%) 6 (15%) Poziom V 3 (16%) 1(5%) 4 (10%) Dobrze 100% wykonania zadania III A III B III A III B III A III B - czyta informacje z rysunku schematycznego - rozróżnia kierunki i znaki na mapie rozpoznaje poznane rośliny - przyporządkowuje rośliny do odpowiednich warstw lasu, rozumuje pojęcia: las liściasty, las iglasty, las mieszany - rozumie pojęcia: zwierzęta roślinożerne, wszystkożerne, -przyporządkowuje zwierzęta do odpowiednich grup - rozpoznaje poznane surowce naturalne - wymienia nazwy produkt otrzymywanych z poznanych surowców -zna nazwy krajów sąsiadów Polski - odczytuje informacje z mapy Polski - rozpoznaje kierunki na mapie

6 Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części społeczno-przyrodniczej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na - rozumieniu pojęcia: zwierzęta roślinożerne, wszystkożerne, oraz przyporządkowaniu zwierząt do odpowiednich grup -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność czytania informacji z rysunku schematycznego, rozróżniania kierunków i znaków na mapie, rozpoznawania poznanych roślin, przyporządkowywania roślin do odpowiednich warstw lasu, rozumienie pojęć: las liściasty, las iglasty, las mieszany Najsłabiej wypadła umiejętność rozpoznawania poznanych surowców naturalnych, wymieniania nazw produktów otrzymywanych z poznanych surowców, znajomości nazw krajów sąsiadów Polski, odczytywania informacji z mapy Polski, rozpoznawania kierunków na mapie Należy nadal ćwiczyć umiejętności: - umiejętność posługiwania się mapą oraz utrwalenie kierunki świata poprzez (praca z mapą, kompasem wycieczki) -rozpoznawanie poznanych rodzajów warstw lasów ( np. poprzez wycieczki do lasu, gry Zgadnij jaka to warstwa... itp.) - rozpoznawanie i łączenie z właściwą nazwą poznane zwierzęta ; ( np. oglądanie albumów, prezentacji multimedialnych ) - rozpoznawanie na podstawie opisu charakterystycznych surowców naturalnych ( zdjęcia, wycieczki ) C. Część matematyczna Poziom I 2 (11%) 1 (5%) 3 (8%) Poziom II 4 (21%) 5(25%) 9 (23%) Poziom III 6 (31%) 6(30%) 12 (31 %) Poziom IV 3 (16%) 3(15%) 6 (15%) Poziom V 4 (21%) 5(25%) 9 (23%) Dobrze (100% Częściowo wykonania zadania) dobrze % Źle % III A III B III A III B III A III B - wykonuje łatwe obliczenia pieniężne w zakresie rozumie pojęcia: o tyle więcej, o tyle mniej suma, różnica, dziesiątki, jedności- dodaje i odejmuje w zakresie dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowy bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakr rozwiązuje zadania z treścią na odejmowanie w zakresie 70 - zapisuje odpowiedź do zadania rozwiązuje zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 70 -zapisuje odpowiedzi do zadań - wnioskuje na podstawie z rysunku Po analizie wyników zadań rozwiązywanych w części matematycznej możemy wywnioskować, że: -najlepiej uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na dodawaniu i odejmowaniu liczb dwucyfrowych bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 70 -w średnim stopniu opanowali natomiast umiejętność - wykonywania łatwych obliczeń pieniężnych w zakresie 70, rozumieniu pojęć: o tyle więcej, o tyle mniej, suma, różnica, dziesiątki, jedności; dodawania i odejmowania w zakresie 70, rozwiązywaniu zadania z treścią na odejmowanie w zakresie 70 i zapisywaniu odpowiedzi do zadania -najsłabiej wypadła umiejętność polegająca na rozwiązywaniu zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 70, zapisywaniu odpowiedzi do zadań i wnioskowaniu na podstawie z rysunku

7 Należy nadal ćwiczyć umiejętności: -dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 70 bez przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem progu dziesiątkowego (np. podczas zakupów w sklepie z wykorzystaniem zabawkowych pieniędzy) -rozwiązywanie zadań z treścią np. dobieraniem pytania i formuły do treści zadania zapisywanie odpowiedzi do zadania, układanie treści do ilustracji, układanie treści z rozsypanek zdaniowych) ZALECENIA Dużym problemem dla dzieci jest rozwiązywanie bardziej złożonych zadań z treścią oraz zadań na porównywanie różnicowe. Większa liczba danych powoduje, że nie wiedzą co z nimi zrobić, wykazują brak logicznego myślenia. Dlatego należy ćwiczyć samodzielne rozwiązywanie zadań z treścią podczas sytuacji codziennych, odwoływać się do doświadczeń dzieci, stwarzać sytuacje problemowe nie koniecznie tylko podczas realizacji treści matematycznych. Pracować różnymi metodami aktywizującymi i manipulacyjnymi. Podczaszych działań należy używać pojęć suma, różnica, jedności, dziesiątki i zachęcać dzieci do używania tych pojęć ze zrozumieniem. Ponieważ dzieci mają problem z rozpoznawaniem części mowy w tekście, należy więcej ćwiczeń poświęcić nazywaniu poszczególnych części mowy, wyróżnianiu ich w tekście oraz porządkowaniu wyrazów zaliczając dany wyraz do odpowiedniej części mowy. Należy to również ćwiczyć przy okazji różnych czynności i zajęć nie związanych z edukacją polonistyczną. Np. na wf-ie dzieci mogą bawić się nazywając czynności, rzeczy oraz ich cechy. W treściach przyrodniczych należy ciągle utrwalać nazwy państw graniczących z Polską. Przez cały rok przeplatają się w podstawie programowej treści dotyczące państw Unii Europejskiej, przy tej okazji należy przypominać państwa ościenne oraz wprowadzić gry dydaktyczne utrwalające nazwy państw sąsiednich. Rozkład ilości uczniów na danym poziomie w części 1 sprawdzianu w klasach III - punktacja łączna za cały sprawdzian: Poziom I 3 (16%) 4 (20%) 7 (18%) Poziom II 3 (16%) 3(15%) 6 (15%) Poziom III 5 (26%) 8(40%) 13 (33%) Poziom IV 8(42%) 4(20%) 12 (31%) Poziom V 0 (0%) 1(5%) 1(3%)

Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017

Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017 Analiza wyników sprawdzianu na rozpoczęcie klasy drugiej Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie rok szkolny 2016/2017 1 Sprawdzian diagnozujący wiedzę i umiejętności dzieci na rozpoczęcie klasy 2 został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU. PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZYCH Nauczanie zintegrowane Cele ogólne: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie w roku szkolnym 2015/2016 Sprawdzian przeprowadzono we wszystkich klasach trzecich w terminach 30, 31.06. 2016r. Łącznie sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14 Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA MATEMATYCZNA. uczniów I A 20 91% 19 86% 88,5% I B % 16 94% 97% RAZEM 37 95,5% 35 90% 92,7%

EDUKACJA MATEMATYCZNA. uczniów I A 20 91% 19 86% 88,5% I B % 16 94% 97% RAZEM 37 95,5% 35 90% 92,7% Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 FREKWENCJA NA

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska

PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B. Opracowała mgr Anna Śladowska PLAN ZESPOŁU WYRÓWNAWCZEGO W KLASIE III B Opracowała mgr Anna Śladowska Termin Temat Zadania (treści) Wrzesień słuchu fonematycznego. -podział wyrazów na sylaby -liczenie sylab -tworzenie sylab otwartych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH EDUKACJIA POLONISTYCZNA KLASA 1b

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH EDUKACJIA POLONISTYCZNA KLASA 1b PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH EDUKACJIA POLONISTYCZNA KLASA 1b Rok szkolny 2018/2019 Opracowała mgr Beata Jakubiec Wprowadzenie: Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w klasach młodszych przewidziane są dla pewnej

Bardziej szczegółowo

Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie

Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Raport z Diagnozy ucznia kończącego naukę w klasie III w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Dnia 25 i 26 kwietnia 2017r. przeprowadzono Diagnozę ucznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2019 RAPORT

RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2019 RAPORT RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 FREKWENCJA NA SPRAWDZIANIE KLASA EDUKACJA POLONISTYCZNA LICZBA UCZNIÓW PROCENT EDUKACJA MATEMATYCZNA LICZBA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU PROGRAM ZAJĘĆ DO PROJEKTU LEPSZY START DLA GRUPY UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU Opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych, matematycznych i języka obcego uczniów rozpoczynających naukę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Warunki niepromowania uczniów w klasach I III

Warunki niepromowania uczniów w klasach I III Załącznik nr 1 do statutu szkoły Warunki niepromowania uczniów w klasach I III WARUNKI NIEPROMOWANIA UCZNIA KLAS I-III czyli szczegółowy opis szczególnego przypadku wspomnianego w rozporządzeniu MEN z

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016 Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 216 Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. dotyczący poprawy efektywności kształcenia I etapu edukacyjnego. opracowany do

Załącznik nr 1. dotyczący poprawy efektywności kształcenia I etapu edukacyjnego. opracowany do Załącznik nr 1 dotyczący poprawy efektywności kształcenia I etapu edukacyjnego opracowany do Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KLASOWY SYSTEM OCENIANIA

KLASOWY SYSTEM OCENIANIA KLASOWY SYSTEM OCENIANIA KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE Opracowała: Mariola Cacak Szkoła Podstawowa w Cześnikach W roku szkolnym 2002/2003 byłam wychowawcą klasy pierwszej i opracowałam swój klasowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Klasa Język polski Matematyka

Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Klasa Język polski Matematyka Raport po Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty Wydawnictwa Operon odbył się 10 kwietnia 2014 r. Wzięło w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1b- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie ustnej;

1.1a- uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; 1.1b- tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi w formie ustnej; SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat W PRZYRODZIE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia Zajęcia ludzi żyjących na wsi. Jesienne

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I Cyfrę 2 otrzymuje uczeń, Słabo czyta teksty znane, a bardzo słabo nowo poznane, bardzo często popełnia błędy. Rzadko rozumie tekst czytany

Bardziej szczegółowo

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kart indywidualnych potrzeb ucznia informacji od wychowawców i rodziców.

opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kart indywidualnych potrzeb ucznia informacji od wychowawców i rodziców. PROGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU, W TYM ZAGROŻONYCH RYZYKIEM DYSLEKSJI W RAMACH PROJEKTU Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Anna Lewoc Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

Niko 2 Przedmiotowy System Oceniania

Niko 2 Przedmiotowy System Oceniania Niko 2 Przedmiotowy System Oceniania TREŚCI NAUCZANIA REALIZOWANE W PODRĘCZNIKU NIKO 2 I PODLEGAJĄCE OCENIANIU MÓWIENIE I SŁUCHANIE - opisywanie ilustracji - komentowanie przedstawionej na obrazku sytuacji

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I KLASA II Klasa III I półrocze I półrocze I półrocze -czyta teksty z uwzględnieniem poziomu trudności - korzysta z podręcznika i zeszytów ćwiczeń i innych środków dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej w Karpicku rok szkolny 2011/2012 Badane obszary i wymagania Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Nasz elementarz, cz. 3 i zeszytów Moje ćwiczenia, cz. 3 oraz Już czytam i piszę, cz. 2. Podstawowe

Plan wynikowy do podręcznika Nasz elementarz, cz. 3 i zeszytów Moje ćwiczenia, cz. 3 oraz Już czytam i piszę, cz. 2. Podstawowe Plan wynikowy do podręcznika Nasz elementarz, cz. 3 i zeszytów Moje ćwiczenia, cz. 3 oraz Już czytam i piszę, cz. 2 Miesiąc/Numer bloku/tematyka Kwiecień Blok I. Wielkanoc 1. Ż jak żaba 2. Rz jak rzeka.

Bardziej szczegółowo

W przyszłość bez barier

W przyszłość bez barier Program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach I III w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany w ramach projektu W przyszłość bez barier PO KL.09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasie III

Przedmiotowy system oceniania w klasie III Przedmiotowy system oceniania w klasie III edukacjirodzaj Umiejętności niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca wymagania wykraczające poza program [6] TYCZNAPOLONIS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć w klasie III

Scenariusz zajęć w klasie III Scenariusz zajęć w klasie III (Scenariusz z wykorzystaniem TIK pracowała Renata Belczyk) Blok tematyczny: Wyprawa do Afryki Temat: Zaułek słówek - wyrazy z h. Cele: Uczeń: Zna i wyjaśnia zasady pisowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA II

KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA II KRYTERIA OCENY OPISOWEJ W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA II Wymagania edukacyjne Ocena Mówienie Czytanie Pisanie Rozumienie Wspaniale - samodzielnie opowiada wysłuchane teksty i nagrania

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ )

ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU ( MARZEC / KWIECIEŃ ) Zajęcia prowadzone w tym okresie obejmowały ćwiczenia i zabawy powiązane treściowo z materiałem nauczania dla klasy trzeciej

Bardziej szczegółowo

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest.

ODKR YWAM SIEBIE. i swiat. 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające samogłoski. Napisz, ile ich jest. Sprawdzian na rozpoczęcie klasy drugiej ODKR YWAM SEBE Sprawdź, co pamiętasz z klasy pierwszej. mię i nazwisko i swiat 1. Dopisz małe i wielkie litery. Wśród dopisanych liter podkreśl litery oznaczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe Treści nauczania - wymagania szczegółowe WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI ZACHOWANIE Uczeń: twórczo współpracuje i zgodnie bawi się w grupie; zna i stosuje zwroty grzecznościowe;

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego. dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy III gimnazjum PO UKOŃCZENIU KLASY III UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ : -wyróżnić czasowniki w formie osobowej i nieosobowej, określić formy gramatyczne, odmienić

Bardziej szczegółowo

ocena dostateczna [3] ocena dobra [4] Czyta wyrazami, tempo wolne. ze zrozumieniem, tempo prawidłowe.

ocena dostateczna [3] ocena dobra [4] Czyta wyrazami, tempo wolne. ze zrozumieniem, tempo prawidłowe. POLONISTYCZNA mówienie czytanie zajęcia edukacji Umiejętn ości niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca [6] Głoskuje, nie czyta. Wypowiada się pojedynczymi

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

Klasa II, edukacja społeczna, krąg tematyczny Kraina Dobrych Manier Temat: Czarodziejskie słowa

Klasa II, edukacja społeczna, krąg tematyczny Kraina Dobrych Manier Temat: Czarodziejskie słowa 1 Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie, PAKIET 121, SCENARIUSZE LEKCJI, nazwa zasobu: nauczyciel_2_121, do zastosowania z: uczeń_2_121 (materiały dla ucznia), pomoce multimedialne zgromadzone na www.matematycznawyspa.pl:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: wypowiadanie się, słuchanie, technika czytania, opracowywanie tekstów, czytanie ze zrozumieniem, recytacja, pisanie kształtne i twórcze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Polska Szkoła w Moss im. Jana Brzechwy KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE IV i VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III. Opracowała BoŜena Ciechomska

PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III. Opracowała BoŜena Ciechomska PROGRAM POPRAWA JAKOŚCI CZYTANIA I ROZUMIENIA CZYTANEGO TEKSTU DLA UCZNIÓW KLAS I-III Opracowała BoŜena Ciechomska CELE OGÓLNE I. Czytanie głośne poprawne, płynne i wyraziste. II. Czytanie głośne zbiorowe.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU

PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PREZENTACJA ZDJĘCIOWA I OPIS DZIAŁAŃ DO ZAJĘĆ DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU Każde dziecko na początku szkolnej edukacji powinno nauczyć się czytać i pisać. Jest to warunek niezbędny do

Bardziej szczegółowo

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla ucznia klasy piątej szkoły podstawowej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie III w roku szkolnym 2018/2019

Kryteria oceniania w klasie III w roku szkolnym 2018/2019 Kryteria oceniania w klasie III w roku szkolnym 2018/2019 Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie mówienie pisanie Czyta sylabami, bardzo powoli, tylko częściowo rozumie czytany tekst.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr10 im. Polonii w Słupsku RAPORT PO ROCZNYM SPRAWDZIANIE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ I MATEMATYCZNEJ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FREKWENCJA NA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH I - III W procesie nauczania ustala się oceny opisowe bieżące i klasyfikacyjne wskazujące na poziom oraz postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Zespół nauczycieli klas 0-III po przeanalizowaniu wyników sprawdzianu OBUT klasy III oraz wymianie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Program. zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO

Program. zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO Program zajęć dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi w klasie II Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie w roku szkolnym 2015/2016 MOTTO Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Temat tygodniowy Temat dnia Zagadnienia z podstawy programowej Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych

Scenariusz zajęć zintegrowanych Temat bloku: DBAMY O ZDROWIE I WYGLĄD Scenariusz zajęć zintegrowanych Temat dnia: Ubieramy się stosownie do pogody i okoliczności Miejsce: klasa Ib Prowadząca: Aleksandra Dutkiewicz Czas trwania zajęć:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Polska, mój kraj. Tu mieszkamy. tygodniowy Temat dnia Legenda o Lechu, Czechu i Rusie Legenda o

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY

STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY STANDARDY WYMAGAŃ W ZAKRESIE WIEDZY MATEMATYCZNEJ UCZNIA KLASY IV W ROZBICIU NA OCENY Treści i umiejętności Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny celująca bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r.

Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodne z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych z dnia r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2010 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów rozpoczynających naukę w klasie czwartej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali -. Symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

W badaniu uczestniczyło 58 uczniów: 16 z klasy 5a, 15 z 5b, 27 z 5c. Maksymalna ilość punktów wynosiła 33, średnia punktów poszczególnych klas:

W badaniu uczestniczyło 58 uczniów: 16 z klasy 5a, 15 z 5b, 27 z 5c. Maksymalna ilość punktów wynosiła 33, średnia punktów poszczególnych klas: PROTOKÓŁ ORGANIZACJI ORAZ WYNIKÓW TESTU INTERDYSCYPLINARNEGO UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH PRZEPROWADZONEGO W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO BADANIA WYNIKOW NAUCZANIA W dniu 22.05.2013r., powołany przez Dyrektora Zespołu

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty OPERON 2016 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty odbył się

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III I. Edukacja polonistyczna Za prowadzenie i estetykę zeszytu uczeń może otrzymać ocenę: 6- pismo staranne, zeszyt przejrzysty, oddzielone lekcje, brak skreśleń, brak błędów

Bardziej szczegółowo

Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii. III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r

Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii. III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r Projekt indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl.i-iii III szkół podstawowych w Gminie Błażowa realizowany od stycznia do czerwca 2012 r Szkoła a Podstawowa im. gen. bryg. Mieczysława Boruty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy II

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy II pisanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy II niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II Czyta każdy tekst płynnie, wyraziście z właściwą intonacją. EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA Czyta przygotowany wcześniej tekst płynnie, wyraziście,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE. ustalone przez zespół wychowawców klas drugich. w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE. ustalone przez zespół wychowawców klas drugich. w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE ustalone przez zespół wychowawców klas drugich w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie rok szkolny 2018/2019 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo