KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie 6 uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób, okazuje szacunek wypowiadającej się osobie, samodzielnie wykonuje nawet trudne zadania według usłyszanej instrukcji 5- słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób, okazuje szacunek wypowiadającej się osobie, wykonuje zadania według usłyszanej instrukcji 4- zazwyczaj słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób, okazuje szacunek wypowiadającej się osobie, z pomocą nauczyciela zadania według usłyszanej instrukcji 3- nie zawsze słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób, zazwyczaj okazuje szacunek wypowiadającej się osobie, wykonuje proste zadania według usłyszanej instrukcji podzielonej na krótkie etapy 2- wymaga stałej zachęty podczas słuchania wypowiedzi nauczyciela i innych osób, nie zawsze okazuje szacunek wypowiadającej się osobie, wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadania według usłyszanej instrukcji 1- słucha wypowiedzi nauczyciela i innych osób tylko sporadycznie, nie zawsze okazuje szacunek wypowiadającej się osobie, ma problem z wykonaniem zadania według usłyszanej instrukcji nawet przy pomocy nauczyciela 2. Mówienie 6 wypowiada się w formie wielozdaniowej wypowiedzi, stosując adekwatne do sytuacji wybrane techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji; formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych i historyjek obrazkowych dostrzegając związki przyczynowoskutkowe, ma bardzo bogate słownictwo czynne 5- wypowiada się w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi, stosując adekwatne do sytuacji wybrane techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji; formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych i historyjek obrazkowych dostrzegając związki przyczynowoskutkowe, systematycznie wzbogaca słownictwo czynne 1

2 4- wypowiada się w uporządkowanej formie, zazwyczaj stosując adekwatne do sytuacji wybrane techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji; formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych i historyjek obrazkowych nie zawsze dostrzegając związki przyczynowo- skutkowe, stara się systematycznie wzbogacać słownictwo czynne 3- wypowiada się na określony temat prostymi zdaniami, nie zawsze stosując adekwatne do sytuacji wybrane techniki języka mówionego: pauzy, zmianę intonacji; ma problem z formułowaniem pytań, dotyczących sytuacji zadaniowych i historyjek obrazkowych oraz dostrzeganiem związków przyczynowo- skutkowych, słownictwo wymaga wzbogacenia 2- wypowiada się na określony temat wyrazami, nie stosuje adekwatnych do sytuacji technik języka mówionego: pauz, zmiany intonacji; nie potrafi formułować pytań, dotyczących sytuacji zadaniowych i historyjek obrazkowych oraz nie dostrzega związków przyczynowo- skutkowych, słownictwo wymaga wzbogacenia 1- niechętnie wypowiada się na określony temat nawet wspomagany dodatkowymi pytaniami; nie potrafi formułować pytań, dotyczących sytuacji zadaniowych i historyjek obrazkowych oraz nie dostrzega związków przyczynowo- skutkowych, ma ubogie słownictwo 3. Technika czytania 6- czyta płynnie na głos teksty zbudowane z nowych wyrazów, stosuje właściwą intonację 5- czyta poprawnie na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w czasie zajęć, stosuje właściwą intonację 4- czyta poprawnie na głos teksty zbudowane z wyrazów opracowanych w czasie zajęć, przy dłuższych lub trudniejszych wyrazach sylabizuje, stara się stosować właściwą intonację 3- podczas czytania na głos tekstów zbudowanych z wyrazów opracowanych w czasie zajęć popełnia nieliczne błędy, przy dłuższych lub trudniejszych wyrazach sylabizuje lub głoskuje, nie stosuje właściwej intonacji 2- podczas czytania na głos tekstów zbudowanych z wyrazów opracowanych w czasie zajęć popełnia liczne błędy, przy dłuższych lub trudniejszych wyrazach sylabizuje lub głoskuje, nie stosuje właściwej intonacji 1-nie potrafi przeczytać na głos tekstów zbudowanych z wyrazów opracowanych w czasie zajęć 2

3 4. Czytanie ze zrozumieniem 6- rozumie teksty informacyjne, wyodrębnia postacie i zdarzenia w tekstach do nauki czytania i tekstach literackich, ustala kolejność zdarzeń, wskazuje cechy i ocenia bohaterów, uzasadnia ocenę bohaterów, określa nastrój w przeczytanym utworze, wyszukuje w tekstach fragmenty będące odpowiedzią na sformułowane przez nauczyciela pytanie, czyta książki wskazane przez nauczyciela i samodzielnie wybrane 5- rozumie krótkie teksty informacyjne, wyodrębnia postacie i zdarzenia w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich, ustala kolejność zdarzeń, wskazuje cechy i ocenia bohaterów, stara się uzasadnić ocenę bohaterów, określa nastrój w przeczytanym utworze, wyszukuje w tekstach fragmenty będące odpowiedzią na sformułowane przez nauczyciela pytanie, czyta książki wskazane przez nauczyciela 4- nie zawsze rozumie krótkie teksty informacyjne, wyodrębnia postacie i zdarzenia w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich, zazwyczaj ustala kolejność zdarzeń, wskazuje cechy i ocenia bohaterów oraz określa nastrój w przeczytanym utworze, z niewielką pomocą wyszukuje w tekstach fragmenty będące odpowiedzią na sformułowane przez nauczyciela pytanie, czyta książki wskazane przez nauczyciela 3- ma problem ze zrozumieniem krótkich tekstów informacyjnych, popełnia błędy podczas wyodrębnia postaci i zdarzeń w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich oraz podczas ustalania kolejności zdarzeń, wyszukuje w tekstach odpowiednie fragmenty pod kierunkiem nauczyciela, czyta wskazane książki z pomocą dorosłych 2- ma duży problem ze zrozumieniem krótkich tekstów informacyjnych, wyodrębnia postaci i zdarzenia w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich oraz ustala kolejność zdarzeń tylko ze znaczna pomocą nauczyciela, wyszukuje w tekstach odpowiednie fragmenty pod kierunkiem nauczyciela, czyta wskazane książki z pomocą dorosłych 1- nie rozumie nawet krótkich tekstów informacyjnych, ma problem z wyodrębnieniem postaci i zdarzeń w tekstach do nauki czytania i krótkich tekstach literackich oraz ustaleniem kolejności zdarzeń nawet ze znaczną pomocą nauczyciela, nie potrafi wyszukać w tekstach odpowiednich fragmentów 5. Technika pisania 6- dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma, rozmieszcza poprawnie tekst ciągły na stronie zeszytu, pisze płynnie, szybko i bardzo starannie 5- dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma, rozmieszcza poprawnie tekst ciągły na stronie zeszytu, pisze płynnie i starannie 4- dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma, zazwyczaj poprawnie rozmieszcza tekst ciągły na stronie zeszytu, stara się pisać starannie 3

4 3- nie zawsze dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma, ma problem z poprawnym rozmieszczeniem tekstu na stronie zeszytu 2- nie dba o estetykę i poprawność graficzną odręcznego pisma, ma problem z liniaturą i poprawnym rozmieszczeniem tekstu na stronie zeszytu 1. nie potrafi prawidłowo zapisać liter i wyrazów oraz poprawnie umieścić ich w liniaturze 6. Pisanie ( przepisywanie, z pamięci, ze słuchu, tworzenie tekstów) 6 poprawnie i szybko przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania, zawsze przestrzega poprawności ortograficznej, pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic, stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, rozpoczyna pisownię zdania wielką literą, samodzielnie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź pisemną. 5- poprawnie przepisuje, pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania, przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć, pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic, stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, rozpoczyna pisownię zdania wielką literą, pisze samodzielnie kilka zdań na podany temat 4- przepisuje poprawnie wyrazy i proste, krótkie zdania, zazwyczaj przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć, pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu wyrazy czyste fonetycznie, zazwyczaj pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic, stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania i przecinki przy wyliczaniu, rozpoczyna pisownię zdania wielką literą, pisze samodzielnie 2-3 zdania na podany temat 3- przepisuje z nielicznymi błędami proste wyrazy i krótkie zdania, nie zawsze przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć, popełnia błędy podczas pisania z pamięci i ze słuchu wyrazów czystych fonetycznie, nie zawsze pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic i stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na końcu zdania, przecinki przy wyliczaniu oraz rozpoczyna pisownię zdania wielką literą, wymaga pomocy przy zapisywaniu 2-3 zdań na podany temat 2- przepisuje z licznymi błędami proste wyrazy i krótkie zdania, nie przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć, popełnia liczne błędy podczas pisania z pamięci i ze słuchu wyrazów czystych fonetycznie, nie zawsze pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic i stosuje poprawnie znaki interpunkcyjne na 4

5 końcu zdania, przecinki przy wyliczaniu oraz rozpoczyna pisownię zdania wielką literą, ma problem z samodzielnym zapisaniem 2-3 zdań na podany temat 1- przepisuje z licznymi błędami proste wyrazy, nie przestrzega poprawności ortograficznej w wyrazach poznanych i opracowanych podczas zajęć, popełnia liczne błędy podczas pisania z pamięci wyrazów czystych fonetycznie, nie potrafi zapisać wyrazów ze słuchu i samodzielnie zapisać 2-3 zdań na podany temat 7. Gramatyka 6- wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy; wyróżnia sylaby i głoski w wyrazach o skomplikowanej budowie fonematycznej, różnicuje głoski na samogłoski i spółgłoski, stosuje w poprawnej formie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, wymyśla wyrazy o znaczeniu przeciwnym 5- wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy; wyróżnia sylaby i głoski w wyrazach o prostej budowie fonematycznej, różnicuje głoski na samogłoski i spółgłoski, stosuje w poprawnej formie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym 4- zazwyczaj wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby; popełnia nieliczne błędy podczas wyróżniania głosek w wyrazach o prostej budowie fonematycznej, różnicuje głoski na samogłoski i spółgłoski, z niewielką pomocą nauczyciela stosuje w poprawnej formie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym 3- z pomocą nauczyciela wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby; popełnia błędy podczas wyróżniania głosek w wyrazach o prostej budowie fonematycznej, nie zawsze poprawnie różnicuje głoski na samogłoski i spółgłoski, najczęściej stosuje w poprawnej formie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym 2- nie zawsze poprawnie wyróżnia w wypowiedziach zdania, w zdaniach wyrazy, w wyrazach sylaby; popełnia liczne błędy podczas wyróżniania głosek w wyrazach o prostej budowie fonematycznej, nie zawsze poprawnie różnicuje głoski na samogłoski i spółgłoski, myli poprawne formy rzeczownika, czasownika, przymiotnika, nie zawsze rozpoznaje wyrazy o znaczeniu przeciwnym 1- nie potrafi poprawnie wyróżnić w wypowiedziach zdań, w zdaniach wyrazów, w wyrazach sylab i głosek; nie różnicuje samogłosek i spółgłosek, myli poprawne formy rzeczownika, czasownika, przymiotnika, nie rozpoznaje wyrazów o znaczeniu przeciwnym 5

6 II Edukacja matematyczna 1. Orientacja w przestrzeni 6-Szybko i poprawnie określa położenie przedmiotów zarówno na płaszczyźnie, jak i w przestrzeni; posługuje się pojęciami: pion, poziom, ukos, samodzielnie dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje 5- Poprawnie określa położenie przedmiotów zarówno na płaszczyźnie, jak i w przestrzeni; posługuje się pojęciami: pion, poziom, ukos, dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje 4- Zna, ale myli kierunki, określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni, zazwyczaj poprawnie posługuje się pojęciami: pion, poziom, ukos, zazwyczaj dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje 3- myli kierunki, określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni, nie zawsze poprawnie posługuje się pojęciami: pion, poziom, ukos, nie zawsze poprawnie dokonuje klasyfikacji przedmiotów, tworzy kolekcje pod kierunkiem nauczyciela 2-myli kierunki, określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni, nie zna pojęć: pion, poziom, ukos, ma problem z dokonaniem klasyfikacji przedmiotów i tworzeniem kolekcji nawet pod kierunkiem nauczyciela 1- myli kierunki, określając położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni, nie zna pojęć: pion, poziom, ukos, nie potrafi dokonać klasyfikacji przedmiotów i tworzyć kolekcji nawet pod kierunkiem nauczyciela 2. Liczenie 6- poprawnie wskazuje kolejne liczby rosnąco i malejąco, samodzielnie prawidłowo przelicza elementy i porównuje ich liczebność, zapisuje liczby cyframi i dziesiątkami do 100, wyjaśnia znaczenie cyfry zapisanej w miejscu jedności, stosuje znaki: <; >; = 5- poprawnie wskazuje kolejne liczby rosnąco i malejąco, prawidłowo przelicza elementy i porównuje ich liczebność, zapisuje liczby cyframi w zakresie 20 i dziesiątkami do 100, zna znaczenie cyfry zapisanej w miejscu jedności, stosuje znaki: <; >; = 4- poprawnie wskazuje kolejne liczby rosnąco i malejąco, najczęściej prawidłowo przelicza elementy i porównuje ich liczebność, zapisuje liczby cyframi w zakresie 20 i dziesiątkami do 100, nie zawsze poprawnie stosuje znaki: <; >; = 6

7 3- nie zawsze poprawnie wskazuje kolejne liczby rosnąco i malejąco, popełnia błędy przy przeliczaniu elementów i porównywaniu ich liczebności, zapisuje liczby cyframi w zakresie 20 i dziesiątkami do 100 pod kierunkiem nauczyciela, nie zawsze poprawnie stosuje znaki: <; >; = 2- myli się przy wskazywaniu kolejnych liczb rosnąco i malejąco, popełnia liczne błędy przy przeliczaniu elementów i porównywaniu ich liczebności, ma problem z zapisywaniem liczby cyframi w zakresie 20 nawet pod kierunkiem nauczyciela, myli znaki: <; >; = 1- myli się przy wskazywaniu kolejnych liczb rosnąco i malejąco, popełnia liczne błędy przy przeliczaniu elementów i porównywaniu ich liczebności, nie potrafi zapisać liczb cyframi w zakresie 20 nawet pod kierunkiem nauczyciela, nie różnicuje znaków <; >; = 3. Dodawanie i odejmowanie liczb 6- biegle wykonuje obliczenia sum i różnic w pamięci w zakresie powyżej 20, prawidłowo posługuje się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb, oblicza i zapisuje działania z okienkiem 5- poprawnie wykonuje obliczenia sum i różnic w pamięci, prawidłowo posługuje się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb, oblicza i zapisuje działania z okienkiem 4- poprawnie wykonuje obliczenia sum i różnic w zakresie 20 czasami posługując się liczmanami, prawidłowo posługuje się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb, oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem 3- popełnia błędy podczas obliczenia sum i różnic w zakresie 20 nawet używając liczmanów, nie zawsze prawidłowo posługuje się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb, oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem z pomocą nauczyciela 2- popełnia liczne błędy podczas obliczenia sum i różnic w zakresie 20 nawet używając liczmanów, nie zawsze prawidłowo posługuje się znakami działań w dodawaniu i odejmowaniu liczb, oblicza i zapisuje proste działania z okienkiem tylko z pomocą nauczyciela 7

8 1- nie potrafi obliczyć sum i różnic na konkretach w zakresie 20 nawet z pomocą nauczyciela, nie różnicuje znaków działań 4. Rozwiązywanie zadań tekstowych 6- samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe w tym zadania nietypowe, tworzy łamigłówki matematyczne 5- samodzielnie układa i rozwiązuje zadania tekstowe, rozwiązuje łamigłówki matematyczne 4- układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe, rozwiązuje łamigłówki matematyczne przy pomocy nauczyciela 3-układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela 2- ma problem z rozwiązaniem prostego zadania tekstowego nawet przy pomocy nauczyciela 1- nie potrafi rozwiązać prostego zadania tekstowego nawet przy znacznej pomocy nauczyciela 5. Geometria 6- bezbłędnie rozpoznaje w otoczeniu poznane figury geometryczne, klasyfikuje figury według podanej cechy, rysuje w pomniejszeniu i powiększeniu figury wykorzystując sieć kwadratową, mierzy długości posługując się jednostkami 5- rozpoznaje w otoczeniu poznane figury geometryczne, klasyfikuje figury według podanej cechy, rysuje w pomniejszeniu i powiększeniu figury wykorzystując sieć kwadratową, mierzy długości posługując się jednostkami 4- rozpoznaje w otoczeniu poznane figury geometryczne, klasyfikuje figury według podanej jednej cechy, mierzy długości posługując się jednostkami czasami popełniając błędy 3- nie zawsze rozpoznaje w otoczeniu poznane figury geometryczne, klasyfikuje figury według podanej jednej cechy z pomocą nauczyciela, mierzy długości posługując się jednostkami popełniając błędy 2- nie zawsze rozpoznaje w otoczeniu poznane figury geometryczne, klasyfikuje figury według podanej jednej cechy z tylko pomocą nauczyciela, nie potrafi dokonać pomiaru długości 8

9 1- nie rozpoznaje w otoczeniu poznanych figur geometrycznych, nie potrafi sklasyfikować figur według podanej cechy, nie umie dokonać pomiaru długości nawet z pomocą nauczyciela 6. Umiejętności praktyczne 6- nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, wykonuje obliczenia kalendarzowe i pieniężne, odczytuje godziny na zegarze ze wskazówkami 5- nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i pieniężne, odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami 4- nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, zazwyczaj poprawnie wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i pieniężne i odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami 3- zazwyczaj poprawnie nazywa dni tygodnia i miesiące w roku, podczas wykonywania prostych obliczeń kalendarzowych i pieniężnych wymaga pomocy nauczyciela, przy odczytywaniu pełnych godzin na zegarze ze wskazówkami popełnia błędy 2- nie potrafi poprawnie nazwać dni tygodnia i miesięcy w roku, podczas wykonywania prostych obliczeń kalendarzowych i pieniężnych wymaga znacznej pomocy nauczyciela, przy odczytywaniu pełnych godzin na zegarze ze wskazówkami popełnia liczne błędy 1- nie potrafi poprawnie nazwać dni tygodnia i miesięcy w roku, dokonać prostych obliczeń kalendarzowych i pieniężnych oraz odczytać pełnej godziny na zegarze III Edukacja społeczno- przyrodnicza 6- zna pełną nazwę swojej ojczyzny, wymienia symbole narodowe, zna położenie swojej miejscowości i podstawowe fakty na jej temat, wymienia cechy charakterystyczne krajobrazów Polski, rozpoznaje w swoim otoczeniu różne gatunki roślin i zwierząt, wyróżnia wybrane cechy ekosystemów, prowadzi hodowle roślin, opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie podczas pór roku, wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, zna wybrane zagrożenia dla środowiska, zna zasady zdrowego odżywiania, podaje numery telefonów alarmowych, wykazuje szczególne zainteresowanie tematyka społecznośrodowiskową 5- zna nazwę swojej ojczyzny, wymienia symbole narodowe, zna położenie swojej miejscowości, wymienia cechy charakterystyczne krajobrazów Polski, rozpoznaje w swoim otoczeniu wybrane gatunki roślin i zwierząt, wyróżnia wybrane cechy ekosystemów, prowadzi proste hodowle roślin, opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie podczas pór roku, 9

10 wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, zna wybrane zagrożenia dla środowiska, zna zasady zdrowego odżywiania, podaje numery telefonów alarmowych 4- zna nazwę swojej ojczyzny i rodzinnej miejscowości, wymienia symbole narodowe, rozpoznaje w swoim otoczeniu wybrane gatunki roślin i zwierząt i wyróżnia wybrane cechy ekosystemów naprowadzony przez nauczyciela, prowadzi proste hodowle roślin, opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie podczas pór roku, wie, jakie są warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt, zna wybrane zagrożenia dla środowiska, zna zasady zdrowego odżywiania, rozpoznaje numery telefonów alarmowych 3- zna nazwę swojej ojczyzny i rodzinnej miejscowości, myli lub wymaga pomocy podczas wymieniania symboli narodowych, rozpoznawania wybranych gatunków roślin i zwierząt, opisywania zmian zachodzących w przyrodzie podczas pór roku, myli zasady zdrowego odżywiania, myli numery telefonów alarmowych 2- zna nazwę swojej rodzinnej miejscowości, myli lub nie potrafi podać nazwy swojej ojczyzny, nie rozpoznaje wybranych gatunków roślin i zwierząt, opisać zmian zachodzących w przyrodzie podczas pór roku, nie potrafi wymienić zasad zdrowego odżywiania, nie zna numerów telefonów alarmowych 1- nie posiada podstawowych wiadomości na temat środowiska społeczno- przyrodniczego IV Edukacja plastyczna 6- twórczo posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura, tworzy nieszablonowe prace plastyczne na określony lub dowolny temat, stosując różnorodne techniki 5- posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura, wykonuje ciekawe prace plastyczne na określony lub dowolny temat, stosując różnorodne techniki 4- posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura, wykonuje prace plastyczne na określony lub dowolny temat, stosując różnorodne techniki 3- zazwyczaj poprawnie posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura, wykonuje prace plastyczne na określony lub dowolny temat, nie zawsze dba o staranne wykonanie pracy 2- nie potrafi poprawnie posłużyć się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak kształt, barwa, faktura, niechętnie wykonuje prace plastyczne na określony lub dowolny temat, nie dba o staranne wykonanie pracy 1- odmawia wykonywania prac plastycznych 10

11 V Edukacja techniczna 6- posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami, organizuje pracę i planuje kolejne czynności, utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy, dba o estetykę wykonywanych prac, przedstawia własny pomysł rozwiązań technicznych w realizowanym projekcie 5- posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami, organizuje pracę i planuje kolejne czynności, utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy, dba o estetykę wykonywanych prac 4- zazwyczaj posługuje się materiałami i narzędziami zgodnie z podanymi zasadami, organizuje pracę i planuje kolejne czynności, utrzymuje ład i porządek w swoim miejscu pracy, najczęściej dba o estetykę wykonywanych prac, 3- nie zawsze poprawnie posługuje się materiałami i narzędziami, ma problem z organizacją pracy i planowaniem kolejnych czynności oraz utrzymaniem ładu i porządku w swoim miejscu pracy, nie zawsze dba o estetykę wykonywanych prac 2- wymaga pomocy w posługiwaniu się materiałami i narzędziami, ma problem z organizacją pracy i planowaniem kolejnych czynności oraz utrzymaniem ładu i porządku w swoim miejscu pracy, nie dba o estetykę wykonywanych prac 1- nie potrafi posłużyć się materiałami i narzędziami zgodnie z zasadami mimo pomocy nauczyciela, niechętnie podejmuje pracę często jej nie kończy, nie dba o estetykę prac VI Edukacja informatyczna 6- bezbłędnie rozpoznaje i nazywa elementy zestawy komputerowego, biegle posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi w poznanym zakresie, wykorzystuje w swojej pracy elementy kodowania, posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami 5- bezbłędnie rozpoznaje i nazywa elementy zestawy komputerowego, sprawnie posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi w poznanym zakresie, wykorzystuje w swojej pracy elementy kodowania, posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami 11

12 4-rozpoznaje i nazywa elementy zestawy komputerowego, posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi w poznanym zakresie, czasami wymaga pomocy nauczyciela, wykorzystuje w swojej pracy elementy kodowania, posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami 3- nie zawsze poprawnie rozpoznaje i nazywa elementy zestawy komputerowego, posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi w poznanym zakresie przy pomocy nauczyciela, posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami 2- nie zawsze poprawnie rozpoznaje i nazywa elementy zestawy komputerowego, posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi w poznanym zakresie tylko przy pomocy nauczyciela, nie zawsze zgodnie z ustalonymi zasadami posługuje się udostępnioną mu technologią 1- nie potrafi rozpoznać i prawidłowo nazwać elementów zestawu komputerowego, nie posługuje się wybranymi programami graficznymi i tekstowymi nawet przy pomocy nauczyciela VII Edukacja muzyczna 6- rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, chętnie śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru wykazując się talentem wokalnym, odtwarza zapisane, rytmy, wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych, tworzy dźwiękowe ilustracje, wie, że muzykę można zapisać i odczytać, zna zapis poznanych dźwięków 5- rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, chętnie śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, odtwarza zapisane, rytmy, wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych, tworzy dźwiękowe ilustracje, wie, że muzykę można zapisać i odczytać, zna zapis poznanych dźwięków 4- rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, odtwarza zapisane, proste rytmy, wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych, tworzy dźwiękowe ilustracje, wie, że muzykę można zapisać i odczytać, czasami myli zapis poznanych dźwięków 3- nie zawsze poprawnie rozpoznaje brzmienie wybranych instrumentów, śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, odtwarza zapisane, proste rytmy, podejmuje próby wykonania akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, wie, że muzykę można zapisać i odczytać, ale myli zapis poznanych dźwięków 2- nie rozpoznaje brzmienia wybranych instrumentów, niechętnie śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, odtwarza zapisane, proste rytmy, podejmuje próby wykonania 12

13 akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, wie, że muzykę można zapisać i odczytać, ale myli zapis poznanych dźwięków 1- nie rozpoznaje brzmienia wybranych instrumentów, niechętnie śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, ma problem z odtworzeniem prostych rytmów, nie podejmuje próby wykonania akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, wie, że muzykę można zapisać i odczytać, ale myli zapis poznanych dźwięków VI Wychowanie fizyczne 6- jest bardzo sprawny ruchowo, szybki, zręczny, zawsze chętnie uczestniczy w zabawach i wszystkie ćwiczenia wykonuje poprawnie, przestrzega zawartych umów i zasad 5- jest sprawny ruchowo, szybki, zręczny, zawsze chętnie uczestniczy w zabawach i wszystkie ćwiczenia wykonuje poprawnie, przestrzega zawartych umów i zasad 4- jest sprawny ruchowo, chętnie uczestniczy w zabawach i większość ćwiczeń wykonuje poprawnie, przestrzega zawartych umów i zasad 3- jest sprawny ruchowo, chętnie uczestniczy w zabawach, ale nie zawsze dba o poprawne wykonanie ćwiczeń, czasami zapomina o zawartych umowach i zasadach 2- ma obniżoną sprawność ruchową, niechętnie uczestniczy w zabawach i nie zawsze dba o poprawne wykonanie ćwiczeń, zapomina o zawartych umowach i zasadach 1- ma obniżoną sprawność ruchową, niechętnie uczestniczy w zabawach i nie dba o poprawne wykonanie ćwiczeń, nie przestrzega zawartych umów i zasad 13

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - KLASY DRUGIE w Szkole Podstawowej nr 15 w Nowym Sączu - rok szkolny 2018/2019 KRYTERIA POSZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ NA ODPOWIEDNICH POZIOMACH WYRAŻONE W PYNKTACH.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE. ustalone przez zespół wychowawców klas drugich. w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE. ustalone przez zespół wychowawców klas drugich. w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE ustalone przez zespół wychowawców klas drugich w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie rok szkolny 2018/2019 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW W KLASACH I - III W procesie nauczania ustala się oceny opisowe bieżące i klasyfikacyjne wskazujące na poziom oraz postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA Zawsze z uwagą słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników. Konstruuje ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D)

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D) Wymagania edukacyjne klasa II Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) polonistyczna umiejętność

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA III semestr I Cyfrę 2 otrzymuje uczeń, Słabo czyta teksty znane, a bardzo słabo nowo poznane, bardzo często popełnia błędy. Rzadko rozumie tekst czytany

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE DRUGIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE DRUGIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności słuchania Poziom A: zawsze z uwagą słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników Poziom B: zazwyczaj słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II Czyta każdy tekst płynnie, wyraziście z właściwą intonacją. EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA Czyta przygotowany wcześniej tekst płynnie, wyraziście,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne po trzecim roku nauki Edukacja społeczna

Wymagania edukacyjne po trzecim roku nauki Edukacja społeczna Wymagania edukacyjne po trzecim roku nauki Edukacja społeczna Odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomówny. Nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym. Identyfikuje się ze swoją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna)

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Edukacja polonistyczna: umiejętność czytania słabo przeciętnie dobrze bardzo dobrze wspaniale Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica

Bardziej szczegółowo

czyta głoskując i sylabizując, czyta krótkimi wyrazami, często przekręca wyrazy, Czytanie

czyta głoskując i sylabizując, czyta krótkimi wyrazami, często przekręca wyrazy, Czytanie WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1.Wymagane osiągnięcia z edukacji polonistycznej czyta głośno ze zrozumieniem, czyta płynnie i wyraziście, stosuje właściwą intonację, czyta głośno

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I 6 Edukacja polonistyczna Mówienie. Buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, ma bogaty zasób słownictwa, angażuje się w klasowe występy. Pisanie. Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP W y m a g a n i a KLASA I SP Edukacja Zakres umiejętności Ocena U cz e ń: czytania Czyta biegle zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo; czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I. nazwisko i imię ucznia rok szkolny A. ROZWÓJ POZNAWCZY MÓWIENIE I SŁUCHANIE posiada... zasób słownictwa; aktywnie uczestniczy/wymaga zachęty nauczyciela w rozmowie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania - wymagania szczegółowe

Treści nauczania - wymagania szczegółowe Treści nauczania - wymagania szczegółowe WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II EDUKACJA SPOŁECZNA Z ELEMENTAMI ETYKI ZACHOWANIE Uczeń: twórczo współpracuje i zgodnie bawi się w grupie; zna i stosuje zwroty grzecznościowe;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KLASA DRUGA ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA DRUGA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA DRUGA ROK SZKOLNY 2018/2019 EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena celująca 6 zawsze z uwagą słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników konstruuje ciekawą, spójną,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy III niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5] celująca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - oddział III EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wymagania edukacyjne - oddział III EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne - oddział III EDUKACJA POLONISTYCZNA Słucha wypowiedzi innych i zawsze czeka na swoją kolej, aby się wypowiedzieć. Konstruuje ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6. Edukacja polonistyczna

Załącznik nr 1. Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6. Edukacja polonistyczna Załącznik nr 1 Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie, zdaniami, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją głosu tekst bez przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne polonistyczna umiejętność czytania umiejętność mówienia / słuchania umiejętność pisania Niewystarczająco Słabo Dobrze Bardzo dobrze Wspaniale słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6

Załącznik nr 3. Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6 Załącznik nr 3 Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta biegle, płynnie, wyraziście, z odpowiednią intonacją i ekspresją każdy tekst bez

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Wymagania na ocenę śródroczną czcionka pochyła Wymagania na ocenę roczną wymagania na ocenę śródroczną i pozostałe (czcionka prosta) Uczeń: Edukacja polonistyczna: Czyta wolno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla uczniów klas II EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wymagania dla uczniów klas II EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dla uczniów klas II EDUKACJA POLONISTYCZNA Treść edukacji 1 Poziom osiągnięć W - Pełne Z - Rozszerzone P - Podstawowe S - Konieczne 2 3 4 5 Czytanie - czyta płynnie, poprawnie i wyraziście kaŝdy

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W SWARZĘDZU Obowiązuje od 1.09.2019 r. Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Mówiąc o ocenianiu w klasach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie III w roku szkolnym 2018/2019

Kryteria oceniania w klasie III w roku szkolnym 2018/2019 Kryteria oceniania w klasie III w roku szkolnym 2018/2019 Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie mówienie pisanie Czyta sylabami, bardzo powoli, tylko częściowo rozumie czytany tekst.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASIE I Sposoby oceniania 1) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia; 2) Sposób oceniania jest adekwatny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacja wczesnoszkolna kl. III Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocena Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 3

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 3 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA - KLASA 3 Poziom opanowania : KORZYSTANIE Z INFORMACJI Uważnie słucha i korzysta z przekazywanych informacji. Na ogół uważnie słucha wypowiedzi innych, stara się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013 Umiejętność czytania Umiejętność mówienia/ słuchania Umiejętność pisania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013 konieczne Podstawowe 2 punkty 3 punkty Minimalne 1 punkt zakresie języka ojczystego,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania dla klasy drugiej na rok szkolny 2014/2015

Kryteria oceniania dla klasy drugiej na rok szkolny 2014/2015 Kryteria oceniania dla klasy drugiej na rok szkolny 0/0 Głównym kryterium oceniania ucznia będzie: - indywidualny wysiłek włożony w wykonywaną pracę, - aktywność, - zaangażowanie. opracowały: Ewa Jankowska

Bardziej szczegółowo