KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. SPIS TREŚCI KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA CZYTANIE MÓWIENIE PISANIE SŁUCHANIE LICZENIE, PRZELICZANIE ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH ROZUMIENIE ZJAWISK (GEOMETRIA) ROZUMIENIE ZJAWISK (PRZYRODA) UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA

2 KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA 1 Uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań. Potrzebuje wielu dodatkowych ćwiczeń utrwalających, a nawet specjalistycznych zajęć reedukacyjnych. 2 Uczeń bardzo często ma problemy z wykonaniem podstawowych zadań. Przy pracy często potrzebuje wskazówek nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające opanować podstawy. 3 Uczeń wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi czasami ma problemy. Wykorzystuje wskazówki nauczyciela do pokonania trudności. 4 Uczeń samodzielnie wykorzystuje tylko podstawowe wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu prostych zadań. W takich sytuacjach rzadko potrzebuje wsparcia i pomocy nauczyciela. 5 Wiedza ucznia wykracza w niewielkim stopniu poza materiał podstawowy. Sprawnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia na tym poziomie. 6 Uczeń opanował materiał podstawowy w stopniu dobrym. Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. W sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela. 7 Uczeń posiada taką wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu sprawnie i samodzielnie rozwiązać trudniejsze zadania. Potrzebuje niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela. 8 Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował większość umiejętności. Pracuje samodzielnie, czasami zwracając się o pomoc do nauczyciela. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych. Czasami podejmuje się rozwiązywania bardziej złożonych zadań i problemów Uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował realizowany zakres wiadomości i umiejętności. Często samodzielnie rozwiązuje złożone zadania i problemy. Czasami wykonuje zadania dodatkowe. Uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza realizowany program. Swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w nowych, nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych. Wymaga indywidualizacji pracy, by rozwinąć jego zdolności. 1

3 1. CZYTANIE Rozpoznaje litery drukowane i pisane. Czyta głoskami w wolnym tempie Czyta pojedyncze wyrazy i proste zdania, często sylabizując. Czyta pojedyncze wyrazy i proste zdania, niektóre dłuższe wyrazy czyta sylabami. Potrafi ułożyć zdania z rozsypani wyrazowej. Potrafi przeczytać proste zdania. Układa z rozsypanki wyrazowej zdania, a nawet krótkie opowiadania z rozsypanki zdaniowej. Potrafi rozpoznać poznane liczby zapisane cyframi. Płynnie czyta proste zdania z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych. Czyta poznane liczby zapisane cyframi. Bez kłopotu układa krótkie opowiadania z rozsypanki zdaniowej. Rozpoznaje litery w różnorodnych tekstach. Czyta głoskami wyrazy i proste zdania drukowane i pisane. Czyta pojedyncze wyrazy i proste zdania drukowane i pisane na tablicy często sylabizując. Czyta poznane liczby zapisane cyframi. Czyta proste teksty, niektóre dłuższe wyrazy czyta sylabami. Czyta poznane liczby zapisane cyframi. Sprawnie czyta proste teksty. Czyta po cichu zdania ze zrozumieniem. Czyta liczby jedno- i dwucyfrowe zapisane cyframi i pełne godziny na zegarze. Płynnie, ze zrozumieniem czyta teksty z naturalną intonacją. Czyta liczby jedno- i dwucyfrowe zapisane cyframi i pełne godziny na zegarze. Rozpoznaje wszystkie litery. Czyta głoskami wyrazy i proste zdania. Czyta pojedyncze wyrazy i proste zdania, często sylabizując. Czyta proste teksty, niektóre dłuższe wyrazy czyta sylabami. Sprawnie czyta proste teksty. Płynnie, ze zrozumieniem czyta teksty z naturalną intonacją. 2

4 2. MÓWIENIE Potrafi budować proste zdania. Buduje proste zdania pytające i oznajmujące. Sporadycznie wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć. Potrafi wypowiedzieć się na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące oraz wypowiada je z właściwą intonacją. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, a także na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Buduje proste zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące. W wypowiedziach używa krótkich zdań lub pojedynczych wyrazów. Buduje proste zdania pytające i oznajmujące. Sporadycznie wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć i obserwacji. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć. Potrafi wypowiedzieć się na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Buduje poprawne zdania pytające i oznajmujące oraz wypowiada je z właściwą intonacją. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć, a także na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Buduje proste zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące. Używa krótkich zdań lub pojedynczych wyrazów. Buduje poprawne zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć, ilustracji oraz słuchanych tekstów. Buduje poprawne zdania pytające, oznajmujące i rozkazujące. Wypowiada się na temat własnych przeżyć i na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Płynnie wypowiada się na temat własnych przeżyć i na podstawie wysłuchanego utworu literackiego. Płynnie i z własnej inicjatywy wypowiada się na temat przeżyć, ilustracji i oglądanych audycji. 3

5 3. PISANIE Zapisuje poznane litery i cyfry, ma problemy z ich prawidłowym odwzorowaniem i łączeniem. Przepisuje wyrazy i zdania z poznanymi literami. Pisze wolno, niezbyt starannie. Przepisuje wyrazy i krótkie zdania. Pisze czytelnie, prawidłowo łącząc litery. Zapisuje krótkie zdania, których pisownia jest zgodna z brzmieniem. Pisze płynnie i starannie. Zapisuje z pamięci krótkie zdania, których pisownia jest zgodna z brzmieniem. Pisze bardzo starannie i płynnie. Samodzielnie redaguje i zapisuje bezbłędnie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze niezbyt czytelnie. Przepisując często popełnia błędy. Pisze wielką literę na początku zdań i w imionach. Pisze wolno, niezbyt starannie. Przepisuje wyrazy i krótkie zdania. Pisze płynnie. Zapisuje z pamięci i ze słuchu krótkie zdania, których pisownia jest zgodna z brzmieniem. Pisze wielką literę na początku zdań, w imionach i niektórych nazwach geograficznych. Pisze starannie i płynnie. Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi w zakresie poznanego słownictwa. Pisze wielką literę na początku zdań, w imionach i niektórych nazwach geograficznych. Pisze bardzo starannie i płynnie, uwzględniając równomierne położenie i pochylenie tekstu. Samodzielnie redaguje i zapisuje bezbłędnie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi w zakresie poznanego słownictwa. Pisze wielką literę na początku zdań, w imionach i nazwach geograficznych. Pisze niezbyt czytelnie. Przepisując często popełnia błędy. Pisze czytelnie. Zapisuje z pamięci krótkie zdania o pisowni zgodnej z ich brzmieniem. Pisze płynnie. Zapisuje z pamięci i ze słuchu krótkie zdania o pisowni zgodnej z ich brzmieniem. Pisze starannie i płynnie. Samodzielnie redaguje i zapisuje krótkie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi. Pisze bardzo starannie i płynnie. Samodzielnie redaguje i zapisuje bezbłędnie zdania zgodnie z ich brzmieniem. Pisze poprawnie wyrazy z trudnościami ortograficznymi. 4

6 4. SŁUCHANIE Nie zawsze słucha poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Niezbyt uważnie słucha poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Słucha tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Słucha uważnie i ze zrozumieniem tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Słucha uważnie i ze zrozumieniem długich tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki z otoczenia. Nie zawsze słucha poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Niezbyt uważnie słucha tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Słucha tekstów czytanych przez innych, poleceń, krótkich instrukcji i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Słucha uważnie, rozumie teksty czytane przez innych, polecenia, krótkie instrukcje i wypowiedzi innych. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Słucha uważnie, rozumie długie teksty czytane przez innych, polecenia, krótkie instrukcje i wypowiedzi innych. Słuchając stawia pytania i dopomina się wyjaśnień. Rozpoznaje różnego rodzaju dźwięki pochodzące z jednego lub kilku źródeł. Nie zawsze słucha poleceń i krótkich instrukcji. Niezbyt uważnie słucha wypowiedzi innych, poleceń i krótkich instrukcji. Słucha uważnie wypowiedzi innych, poleceń i krótkich instrukcji. Słucha uważnie, rozumie wypowiedzi innych, polecenia i krótkie instrukcje. Słucha bardzo uważnie, rozumie wypowiedzi innych, polecenia i krótkie instrukcje. 5

7 5. LICZENIE, PRZELICZANIE Przelicza i klasyfikuje przedmioty przy pomocy nauczyciela. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie wyłącznie na konkretach. Przelicza i klasyfikuje przedmioty. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie - zwykle na konkretach. Liczy kolejno i wstecz. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie - często na konkretach Sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Bardzo sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby wykraczające poza zakres podstawowy. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Przelicza przedmioty. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie wyłącznie na konkretach. Klasyfikuje przedmioty przy pomocy nauczyciela. Przelicza i klasyfikuje przedmioty. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie czasami na konkretach. Porównuje ze sobą liczby. Przelicza kolejno i wstecz. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Porównuje ze sobą liczby. Sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Korzysta z przemienności dodawania. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Bardzo sprawnie porównuje, dodaje i odejmuje liczby wykraczające poza zakres podstawowy. Korzysta z przemienności dodawania. Sprawdza dodawanie za pomocą odejmowania i odwrotnie. Wyodrębnia w zapisie dziesiątki i jedności. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie wyłącznie na konkretach. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie czasami na konkretach. Dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Sprawnie dodaje i odejmuje liczby w poznanym zakresie. Bardzo sprawnie dodaje i odejmuje liczby wykraczające poza zakres podstawowy. 6

8 OCENA OŃCOWOROCZNA 6. ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ TEKSTOWYCH Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sprawnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Bez problemów rozwiązuje proste, a często także złożone zadania tekstowe. Bez problemów rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sprawnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sporadycznie rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Bez problemów układa i rozwiązuje proste, a często także złożone zadania tekstowe. Bez problemów układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela. Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sprawnie układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe. Sporadycznie rozwiązuje złożone zadania tekstowe. Bez problemów układa i rozwiązuje proste, a często także złożone zadania tekstowe. Bez problemów układa i rozwiązuje złożone zadania tekstowe. 7

9 OCENA OŃCOWOROCZNA 7. ROZUMIENIE ZJAWISK (GEOMETRIA) Ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem podstawowych figur geometrycznych. Potrafi rozpoznać, nazwać i wykreślić podstawowe figury geometryczne. Zna nazwy figur geometrycznych. Potrafi je wykreślić. Zna nazwy figur geometrycznych. Potrafi je wykreślić i dokonać pomiarów. Zna nazwy figur geometrycznych. Sprawnie je kreśli i dokonuje pomiarów. Ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem podstawowych figur geometrycznych. Potrafi z pomocą nauczyciela wykreślić i dokonać pomiarów figur geometrycznych. Potrafi rozpoznać, nazwać i wykreślić figury geometryczne. Potrafi, często z pomocą nauczyciela, wykreślić i dokonać pomiarów figur geometrycznych. Zna nazwy figur geometrycznych. Potrafi je wykreślić i dokonać pomiarów. Potrafi czasami z pomocą nauczyciela obliczyć obwody figur geometrycznych. Zna nazwy figur geometrycznych. Sprawnie je kreśli i dokonuje pomiarów. Potrafi obliczyć obwody figur geometrycznych. Zna jednostki długości. Zna nazwy i cechy figur geometrycznych. Sprawnie je kreśli i dokonuje pomiarów. Oblicza obwody figur geometrycznych. Zna jednostki długości. Ma problemy z rozpoznaniem i nazwaniem podstawowych figur geometrycznych. Potrafi rozpoznać, nazwać i wykreślić figury geometryczne. Zna nazwy niektórych figur geometrycznych. Zna nazwy figur geometrycznych. Zna nazwy i cechy figur geometrycznych. 8

10 8. ROZUMIENIE ZJAWISK (PRZYRODA) Posiada elementarną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada spory zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Posiada bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Posiada bardzo bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku, wykraczający poza opracowany materiał. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną. Wymienia cechy charakterystyczne pór roku. Wykazuje zachowania proekologiczne. Posiada elementarną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Potrafi dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Posiada spory zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną. Posiada bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku. Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną. Posiada bardzo bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku wykraczający poza opracowany materiał. Obserwuje i nazywa cykle i regularności występujące w otoczeniu. Wykazuje zachowania proekologiczne. Posiada elementarną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada ogólną wiedzę o otaczającym środowisku. Posiada spory zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Posiada bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku. Posiada bardzo bogaty zasób wiadomości o otaczającym środowisku wykraczający poza opracowany materiał. 9

11 9. UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE: MUZYCZNE, PLASTYCZNE, TECHNICZNE Potrafi posługiwać się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań głównie z pomocą nauczyciela. Wyklaskuje rytm w grupie. Posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań zwykle z pomocą nauczyciela. Stara się samodzielnie wyklaskać rytm. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Samodzielnie posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Samodzielnie wyklaskuje rytm. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie i sprawnie posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Potrafi samodzielnie zaśpiewać piosenkę i wyklaskać podany rytm. Potrafi posługiwać się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań - głównie z pomocą nauczyciela. Wykonuje formy płaskie. Dokonuje prostych pomiarów. Wyklaskuje rytm poznanej melodii. Posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań - zwykle z pomocą nauczyciela. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Wykonuje formy płaskie. Dokonuje pomiarów długości. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Wykonuje formy płaskie. Dokonuje pomiarów długości i czasu, objętości i ciężaru. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Projektuje i wykonuje formy płaskie. Dokonuje pomiarów długości, czasu i temperatury. Sprawdza efekty własnych działań. Samodzielnie śpiewa piosenki. Samodzielnie i sprawnie posługuje się przyborami, narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Przeprowadza proste doświadczenia, ćwiczenia i obserwacje. Projektuje i wykonuje formy płaskie i przestrzenne. Bezbłędnie dokonuje pomiarów długości, czasu i temperatury. Sprawdza i ocenia efekty własnych działań. Samodzielnie śpiewa piosenkę i wyklaskuje podany rytm. Potrafi posługiwać się narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań - głównie z pomocą nauczyciela. Wyklaskuje rytm poznanej melodii. Posługuje się narzędziami (w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań - zwykle z pomocą nauczyciela. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie lub z pomocą nauczyciela posługuje się narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Stara się zaśpiewać piosenkę. Samodzielnie posługuje się narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Samodzielnie śpiewa piosenki. 10

12 Samodzielnie i sprawnie posługuje się narzędziami(w tym komputer) i materiałami odpowiednimi do podejmowanych działań. Samodzielnie śpiewa piosenkę i wyklaskuje podany rytm. 10. SPRAWNOŚĆ RUCHOWA Przy pomocy nauczyciela ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu często przy pomocy nauczyciela. Zazwyczaj samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Rozumie zasady gier zespołowych Zawsze samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Przestrzega zasad gier zespołowych. Przy pomocy nauczyciela ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Niechętnie bierze udział w zabawach ruchowych. Ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu często przy pomocy nauczyciela. Bierze udział w zabawach ruchowych. Zazwyczaj samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Bierze udział w zabawach ruchowych. Samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Chętnie bierze udział w zabawach ruchowych. Zawsze samodzielnie ustawia się w rzędzie, szeregu, dwuszeregu. Zawsze bierze udział w zabawach ruchowych i przestrzega ich zasad. Niechętnie bierze udział w zajęciach ruchowych. Bierze udział w zajęciach ruchowych. Wykonuje ćwiczenia ruchowe na miarę swoich możliwości. Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe. 11

13 Sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe i przestrzega zasad gier zespołowych. 12

KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM: 1-2 Czyta ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy, np. łącząc je z właściwym obrazkiem.

KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM: 1-2 Czyta ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy, np. łącząc je z właściwym obrazkiem. KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: 1-2 Odczytuje poznane litery drukowane i pisane. 3-4 Czyta pojedyncze wyrazy i krótkie zdania głosując. 5-6 Czyta proste zdania sylabizując, niektóre wyrazy rozpoznając

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II Czyta każdy tekst płynnie, wyraziście z właściwą intonacją. EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA Czyta przygotowany wcześniej tekst płynnie, wyraziście,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I. Za prowadzenie i estetykę zeszytu uczeń może otrzymać ocenę:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I. Za prowadzenie i estetykę zeszytu uczeń może otrzymać ocenę: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I I. Edukacja polonistyczna Za prowadzenie i estetykę zeszytu uczeń może otrzymać ocenę: 6 - pismo zgodne ze wzorem, zeszyt przejrzysty, oddzielone lekcje, brak skreśleń, sporadyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie

Kryteria oceniania w klasie I. Rok szkolny 2017/2018. Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Kryteria oceniania w klasie I Rok szkolny 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 w Pszowie Przedmiotowy system oceniania w klasie I Rodzaj edukac ji Umiejętności celująca 6 bardzo dobra 5 dobra 4 dostateczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA PUNKTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA SP nr 92 w GDAŃSKU W edukacji wczesnoszkolnej obowiązuje ocena opisowa. Oprócz tego stosuje się skalę punktową. Jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KRYTERIA OCEN KLASA 2 Ocenę celujący otrzymuje uczeo, który: wypowiada się logicznie w formie zdao rozwiniętych na każdy temat, czyta płynnie z odpowiednią intonacją krótkie nowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I A, I B, I C NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ DLA KLASY I A, I B, I C NA ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Aleksandra Harabin Kamila Baranowska-Żarłok nr programu 813/1/2017 813/2/2017 Autor programu: E. Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz-Wala Zielonki-Parcela, 01.09.2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENY KLASYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali -. Symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I. nazwisko i imię ucznia rok szkolny A. ROZWÓJ POZNAWCZY MÓWIENIE I SŁUCHANIE posiada... zasób słownictwa; aktywnie uczestniczy/wymaga zachęty nauczyciela w rozmowie

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych

KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ. Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych KRYTERIA OCEN BIEŻĄCYCH W KLASIE PIERWSZEJ SKOŁY PODSTAWOWEJ Ustalone przez zespół wychowawców klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie Rok szkolny 2017/2018 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIANIA W KSZTAŁCENIU ZINTEGROWANYM KLASA DRUGA CELE PSO KLAS I-III: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst),

Bardziej szczegółowo

I. Edukacja polonistyczna

I. Edukacja polonistyczna 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN WYNIKAJACYCH Z REALIZOWANEGO PROGRAMU NAUCZANIA W KLASIE DRUGIEJ I. Edukacja polonistyczna 1) czytanie a. celujący (cel): czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA Słuchanie wypowiedzi innych; Uczestnictwo w rozmowie; Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi; CZYTANIE Znajomość liter alfabetu; Czytanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne polonistyczna umiejętność czytania umiejętność mówienia / słuchania umiejętność pisania Niewystarczająco Słabo Dobrze Bardzo dobrze Wspaniale słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna)

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej I okres (ocena śródroczna) Edukacja polonistyczna: umiejętność czytania słabo przeciętnie dobrze bardzo dobrze wspaniale Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica Uczeń/uczennica

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D)

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D) Wymagania edukacyjne klasa II Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) polonistyczna umiejętność

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Edukacja polonistyczna Mówienie. Wypowiada się poprawnie w rozwiniętej formie n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa, Pisanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna

Klasa II. Edukacja polonistyczna Klasa II Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci

Bardziej szczegółowo

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali 1-6. Załącznik 3 Klasa III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie. Czyta płynnie z ekspresją każdy tekst, czyta ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA 3 5 4 3 2 1 Czyta wyraziście róŝne teksty z zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, z właściwą intonacją. Czyta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga. Edukacja polonistyczna Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa druga Edukacja polonistyczna Mówienie -swobodnie wypowiada się stosując bogate słownictwo podczas rozmów na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE KLASA III W klasie III opracowano klasowy system oceniania, który jest uzupełnieniem systemu oceniania zawartego w statucie szkoły. Wprowadzono cząstkowe oceny bieżące w skali: 5

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobry - czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki przystankowe

Bardzo dobry - czyta poprawnie i płynnie wyrazami, bez pomyłki, rozumie czytany tekst, uwzględnia znaki przystankowe WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA 1 A EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE Celujący - uczeń czyta płynnie zdaniami, świadomie stosuje właściwe tempo, intonacje, przestrzega interpunkcji, rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn

Wymagania na ocenę dostateczną Posługiwanie się ubogim słownictwem. Wypowiedzi krótkie, jednozdaniowe. Czasem popełnia błędy stylistyczne i gramatyczn PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA edukacja wczesnoszkolna kl. III Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocena Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie 1 str. 1 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6

Załącznik nr 3. Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej. Edukacja polonistyczna. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6 Załącznik nr 3 Kryteria oceniania uczniów w klasie 3 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta biegle, płynnie, wyraziście, z odpowiednią intonacją i ekspresją każdy tekst bez

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I 6 Edukacja polonistyczna Mówienie. Buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, ma bogaty zasób słownictwa, angażuje się w klasowe występy. Pisanie. Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Egzaminy klasyfikacyjne odbywać się będą nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. ANEKS NR 1 w 28 wprowadza się punkt 1 a w brzmieniu: Promowanie ucznia ki. I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego może się odbyć tylko na wniosek rodziców (prawnych

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP

W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA I SP W y m a g a n i a KLASA I SP Edukacja Zakres umiejętności Ocena U cz e ń: czytania Czyta biegle zdaniami teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo; czyta cicho ze zrozumieniem, odpowiada prawidłowo

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I

Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej klasa I E - 1 punkt otrzymuje uczeń, który nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE. ustalone przez zespół wychowawców klas drugich. w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie

WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE. ustalone przez zespół wychowawców klas drugich. w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA-KLASY DRUGIE ustalone przez zespół wychowawców klas drugich w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie rok szkolny 2018/2019 I Edukacja polonistyczna 1. Słuchanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Szczegółowe kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Edukacja polonistyczna Czytanie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej

Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną w klasie drugiej Edukacja polonistyczna : 6 punktów otrzymuje uczeń, który : Samodzielnie układa kilkuzdaniową wypowiedź na podany temat, buduje zdania, wyrażające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo