KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA KLASA I"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery; bezbłędnie pisze z pamięci i przepisuje, samodzielnie układa i pisze zdania; zna wszystkie litery alfabetu Czytanie bezbłędnie rozróżnia zdanie, wyraz, sylabę, głoskę, literę czyta płynnie ze zrozumieniem; 5 - poziom bardzo dobry Wypowiadanie się Pisanie tworzy poprawną wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery; poprawnie pisze z pamięci i przepisuje, samodzielnie układa i pisze zdania; zna większość litery alfabetu Czytanie poprawnie rozróżnia zdanie, wyraz, sylabę, głoskę, literę czyta ze zrozumieniem; 4 poziom dobry Wypowiadanie się wypowiada się w formie logicznych zdań, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, zna większość liter alfabetu

2 Pisanie poprawnie odtwarza kształt liter; popełnia nieliczne błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; potrafi układać i zapisywać zdania; Czytanie rozróżnia zdanie, wyraz, sylabę, głoskę, literę czyta poprawnie ze zrozumieniem; 3 - poziom średni Wypowiadanie się Pisanie wypowiada się w formie odpowiedzi na pytania. odtwarza poprawnie kształty większości liter, popełnia błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; podpisuje obrazki; zna niektóre litery alfabetu Czytanie czasami rozróżnia zdanie, wyraz, sylabę, głoskę, literę czyta poprawnie przygotowane, krótkie teksty; zwykle ze zrozumieniem; 2 - poziom zadowalający Wypowiadanie się wypowiada się krótkimi zdaniami w formie odpowiedzi na pytania. Pisanie rzadko odtwarza kształty liter, popełnia błędy w przepisywaniu i pisaniu z pamięci; stara się podpisywać obrazki; myli litery alfabetu Czytanie rzadko rozróżnia zdanie, wyraz, sylabę, głoskę, literę czyta sylabizując lub literując przygotowane, krótkie teksty; zwykle ze zrozumieniem; 1 - poziom niski Wypowiadanie się konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; Pisanie ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter, przepisuje poprawnie tylko z

3 pomocą nauczyciela; z pomocą nauczyciela rozpoznaje litery alfabetu Czytanie przy pomocy nauczyciela rozróżnia zdanie, wyraz, sylabę, głoskę, literę czyta poprawnie wyrazy i krótkie zdania, nie zawsze rozumie czytany tekst; EDUKACJA MATEMATYCZNA klasa I 6- poziom wysoki Działania na liczbach naturalnych biegle dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, sprawnie w zakresie 20; 10-tkami w zakresie 100 Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pomiaru (długości, ciężaru, płynów, czasu) oraz obliczeń pieniężnych układa i rozwiązuje zadania z treścią o różnym stopniu trudności; posługuje się wiadomościami w sytuacjach praktycznych; Wiadomości i umiejętności geometryczne określa położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie klasyfikuje, porównuje i porządkuje obiekty rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała, posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos wyprowadza kierunki od siebie (po prawej stronie, na lewo od) i innych osób rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt,prostokąt), tworzy rytmy 5 - poziom bardzo dobry Działania na liczbach naturalnych dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, zna zapis liczb do 20; zna zapis 10-tkami w zakresie 100 Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pomiaru (długości, ciężaru, płynów, czasu) oraz obliczeń pieniężnych układa i rozwiązuje większość zadań tekstowych; potrafi posługiwać się wiadomościami w sytuacjach praktycznych;

4 Wiadomości i umiejętności geometryczne określa położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie potrafi klasyfikować, porównywać i porządkować obiekty rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała, zazwyczaj posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos potrafi wyprowadzać kierunki od siebie i innych osób rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt,prostokąt), tworzy rytmy. 4 - poziom dobry Działania na liczbach naturalnych dodaje i odejmuje w zakresie 10, zazwyczaj zna zapis liczb do 20; Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pomiaru (długości, ciężaru, płynów, czasu) oraz obliczeń pieniężnych zazwyczaj układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe; zazwyczaj potrafi posługiwać się wiadomościami w sytuacjach praktycznych; Wiadomości i umiejętności geometryczne zazwyczaj określa położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie zazwyczaj potrafi klasyfikować, porównywać i porządkować obiekty zazwyczaj rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała, zazwyczaj posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos zazwyczaj potrafi wyprowadzać kierunki od siebie i innych osób zazwyczaj rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt,prostokąt), tworzy rytmy. 3- poziom średni Działania na liczbach naturalnych poprawnie dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10; Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pomiaru oraz obliczeń pieniężnych potrzebuje pomocy nauczyciela przy rozwiązywaniu zadań tekstowych; potrafi posługiwać się niektórymi wiadomościami w sytuacjach praktycznych; Wiadomości i umiejętności geometryczne z pomocą nauczyciela określa położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie

5 rozróżnia lewą i prawą stronę swojego ciała, czasami posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos z pomocą nauczyciela wyprowadza kierunki od siebie i innych osób poprawnie rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt,prostokąt), tworzy rytmy. 2- poziom zadowalający Działania na liczbach naturalnych czasami dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach ; Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pomiaru oraz obliczeń pieniężnych przy rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych z zastosowaniem wiadomości praktycznych zazwyczaj wymaga wsparcia ze strony nauczyciela; Wiadomości i umiejętności geometryczne zazwyczaj wymaga wsparcia ze strony nauczyciela przy określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie oraz rozróżnianiu lewej i prawej strony w stosunku do siebie i innych osób, z pomocą nauczyciela posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos zazwyczaj z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt,prostokąt). 1- poziom niski Działania na liczbach naturalnych dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach, popełnia błędy; Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie pomiaru oraz obliczeń pieniężnych przy rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych z zastosowaniem wiadomości praktycznych wymaga wsparcia ze strony nauczyciela; Wiadomości i umiejętności geometryczne wymaga wsparcia ze strony nauczyciela przy określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie oraz rozróżnianiu lewej i prawej strony w stosunku do siebie i innych osób, z pomocą nauczyciela posługuje się pojęciami: pion, poziom, skos z pomocą nauczyciela rozpoznaje i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt,prostokąt). EDUKACJA PRZYRODNICZA klasa I

6 6- poziom wysoki aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, prowadzi obserwacje i doświadczenia, ma bogatą wiedzę o roślinach i zwierzętach, rozumie wzajemne zależności między człowiekiem a środowiskiem; rozumie znaczenie ekologii i jej wpływu na środowisko 5 - poziom bardzo dobry zazwyczaj aktywnie uczestniczy w poznawaniu świata, stara się prowadzić obserwacje i doświadczenia, ma wysoką wiedzę o roślinach i zwierzętach, rozumie większość wzajemnych zależności między człowiekiem a środowiskiem; rozumie znaczenie ekologii i jej wpływu na środowisko 4 poziom średni interesuje się środowiskiem przyrodniczym, prowadzi obserwacje; ma wiadomości na temat roślin i zwierząt, zna niektóre zależności zachodzące między człowiekiem a środowiskiem; zazwyczaj rozumie znaczenie ekologii i jej wpływu na środowisko 3- poziom zadowalający wie, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę, dostrzega zmiany w niej zachodzące, zna wybrane informacje na temat roślin i zwierząt, wie, że są wzajemne zależności między przyrodą a człowiekiem; czasami rozumie znaczenie ekologii i jej wpływu na środowisko 2- poziom słaby przy pomocy nauczyciela wie, w jaki sposób możemy poznawać przyrodę, dostrzega zmiany w niej zachodzące, zna nieliczne informacje na temat roślin i zwierząt, czasami wie, że są wzajemne zależności między przyrodą a człowiekiem; przy podpowiedzi rozumie znaczenie ekologii i jej wpływu na środowisko 1 - poziom niski dostrzega istotne zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku; ma podstawowe wiadomości o roślinach i zwierzętach;

7 rozumie potrzebę dbania o przyrodę; wymaga wsparcia w zrozumieniu znaczenie ekologii i jej wpływu na środowisko EDUKACJA PLASTYCZNA klasa I 6 - poziom wysoki twórczo i estetycznie wykonuje zadania plastyczno techniczne; samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki 5 poziom bardzo dobry poprawnie i estetycznie wykonuje zadania plastyczno techniczne; zazwyczaj samodzielnie czyta instrukcję i pracuje zgodnie z nią, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, zazwyczaj rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki 4 - poziom dobry stosuje różne techniki i środki ekspresji w pracach plastyczno technicznych; potrafi pracować zgodnie z instrukcją; zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, rozpoznaje większość dziedzin sztuki 3 - poziom średni w pracach plastyczno technicznych stosuje ulubione techniki; wymaga objaśnienia instrukcji, zna zasady bezpieczeństwa pracy i stara się je stosować w praktyce; rozpoznaje niektóre dziedziny sztuki 2 - poziom zadowalający prace plastyczno-techniczne wykonuje schematycznie, wykonuje proste prace plastyczno techniczne pod kierunkiem nauczyciela; zna zasady bezpieczeństwa pracy. Z pomocą rozpoznaje dziedziny sztuki

8 1- poziom niski z pomocą nauczyciela prace plastyczno-techniczne wykonuje schematycznie, czasami wykonuje proste prace plastyczno techniczne pod kierunkiem nauczyciela; czasami stosuje się do zasad bezpieczeństwa pracy. EDUKACJA MUZYCZNA klasa I 6 - poziom wysoki chętnie śpiewa, gra na instrumentach perkusyjnych, aktywnie uczestniczy w zabawach przy muzyce; 5 poziom bardzo dobry poprawnie śpiewa piosenki, odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych,chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno ruchowych; 4 - poziom dobry śpiewa piosenki, zazwyczaj odtwarza rytmy na instrumentach perkusyjnych, uczestniczy w zabawach muzyczno ruchowych; 3 - poziom średni śpiewa piosenki, pod kierunkiem nauczyciela odtwarza proste układy rytmiczne, bawi się przy muzyce; 2 poziom zadowalający śpiewa kilka poznanych piosenek, potrafi poruszać się rytmicznie, wymaga zachęty do zabaw przy muzyce; 1 - poziom niski z pomocą śpiewa kilka poznanych piosenek, czasami potrafi poruszać się rytmicznie, wymaga zachęty do zabaw przy muzyce; WYCHOWANIE FIZYCZNE klasa I 6 - poziom wysoki jest bardzo sprawny fizycznie, chętnie i aktywnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, zawsze rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka; zawsze respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych a także przepisy ruchu drogowego

9 5 poziom bardzo dobry jest sprawny fizycznie, chętnie uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, rozumie wpływ ruchu, higieny i odżywiania na zdrowie człowieka; często respektuje przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych a także przepisy ruchu drogowego 4- poziom dobry jest sprawny fizycznie, wykazuje inicjatywę w wykonywaniu zadań ruchowych, zazwyczaj wie, jaki wpływ ma ruch, higiena i odżywianie na zdrowie człowieka; respektuje większość przepisów, reguł zabaw i gier ruchowych a także przepisów ruchu drogowego 3 - poziom średni sprawnie wykonuje proste ćwiczenia fizyczne; wie, co ma wpływ na zdrowie człowieka; respektuje niektóre przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych a także przepisy ruchu drogowego 2 poziom zadowalający uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, szybko się zniechęca; wie, że należy dbać o zdrowie; stara się respektować przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych a także przepisy ruchu drogowego 1 - poziom niski przy zachęcie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych, szybko się zniechęca; czasami wie, że należy dbać o zdrowie; czasami stara się respektować przepisy, reguły zabaw i gier ruchowych a także przepisy ruchu drogowego EDUKACJA SPOŁECZNA klasa I 6 - poziom wysoki zawsze odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków; nie zraża się trudnościami, wytrwale dąży do celu; zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy;

10 jest kulturalny, prawdomówny, troskliwy, koleżeński; panuje nad emocjami; dotrzymuje umów i zobowiązań; zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa; samodzielnie radzi sobie z problemami życiowymi; potrafi dokonać obiektywnej samooceny i oceny innych; zna tradycje i symbole narodowe swojego kraju oraz Unii Europejskiej 5 poziom bardzo dobry odpowiedzialnie wywiązuje się ze swoich obowiązków; stara się nie zrażać trudnościami, wytrwale dąży do celu; zgodnie współpracuje w zespole i bawi się w grupie, aktywnie uczestniczy w życiu klasy; jest kulturalny, prawdomówny, troskliwy, koleżeński; panuje nad emocjami; dotrzymuje umów i zobowiązań; przestrzega zasad bezpieczeństwa; samodzielnie radzi sobie z problemami życiowymi; potrafi dokonać obiektywnej samooceny i oceny innych; zna tradycje i symbole narodowe swojego kraju oraz Unii Europejskiej 4 - poziom dobry dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków; zachowuje się kulturalnie; używa form grzecznościowych; jest prawdomówny, koleżeński; potrafi dokonać samooceny i ocenić zachowania innych; potrafi współpracować w zespole i bawić się w grupie; uczestniczy w życiu klasy; zazwyczaj panuje nad emocjami; zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa; radzi sobie z problemami życiowymi; nie zraża się napotkanymi trudnościami; zna większość tradycji i symboli narodowych swojego kraju oraz Unii Europejskiej

11 3 - poziom średni zwykle wywiązuje się ze swoich obowiązków, zna formy grzecznościowe, ale nie zawsze je stosuje; stara się kulturalnie nawiązywać kontakty z dorosłymi i rówieśnikami; zwykle radzi sobie z emocjami; próbuje dokonać samooceny i ocenić zachowania innych; stara się zgodnie współpracować w zespole i bawić się w grupie ; stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa; nie zawsze doprowadza prace do końca, często wymaga dodatkowej motywacji; zna pojedyncze tradycje i symbole narodowe swojego kraju oraz Unii Europejskiej 2 -poziom zadowalający nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków; zna formy grzecznościowe, ale rzadko je stosuje; zna obowiązujące zasady, ale ma trudności z ich przestrzeganiem; rozumie na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności w utrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami; ma trudności z dokonaniem samooceny i zachowania innych; nie zawsze panuje nad emocjami; niektóre zachowania budzą zastrzeżenia; przerywa pracę, ma trudności z doprowadzeniem zadania do końca; z pomocą nauczyciela rozpoznaje tradycje i symbole narodowe swojego kraju oraz Unii Europejskiej 1 -poziom niski rzadko wywiązuje się ze swoich obowiązków; rzadko stosuje formy grzecznościowe; ma trudności z przestrzeganiem ustalonych zasad; ma trudności w utrzymywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami; często ma trudności z dokonaniem samooceny i zachowania innych; rzadko panuje nad emocjami; dużo zachowań budzi zastrzeżenia;

12 przerywa pracę, ma trudności z doprowadzeniem zadania do końca; z pomocą nauczyciela rozpoznaje tradycje i symbole narodowe swojego kraju oraz Unii Europejskiej EDUKACJA INFORMATYCZNA 6- poziom wysoki obsługa komputera poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego sprawnie posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu sprawnie korzysta z myszy i klawiatury zdrowotne i wychowawcze ograniczenia w korzystaniu z komputera wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora i stosuje te zasady bezpieczeństwa zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 5 poziom bardo dobry obsługa komputera nazywa główne elementy zestawu komputerowego poprawnie posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu poprawnie korzysta z myszy i klawiatury zdrowotne i wychowawcze ograniczenia w korzystaniu z komputera wie i korzysta z komputer tak, żeby nie narażać własnego zdrowia wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora i zazwyczaj stosuje te zasady bezpieczeństwa stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 4- poziom dobry

13 obsługa komputera nazywa główne elementy zestawu komputerowego posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu korzysta z myszy i klawiatury zdrowotne i wychowawcze ograniczenia w korzystaniu z komputera wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora i zazwyczaj stosuje te zasady bezpieczeństwa zazwyczaj stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 3 - poziom średni obsługa komputera z pomocą nazywa główne elementy zestawu komputerowego z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu bez większych problemów korzysta z myszy i klawiatury zdrowotne i wychowawcze ograniczenia w korzystaniu z komputera wie, jak korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia ale wymaga przypominania o tych zasadach wie, jaka jest prawidłowa pozycja ciała przy pracy z komputerem, jaka jest bezpieczna odległość oczu od monitora ale wymaga kontroli ze strony nauczyciela stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 2- poziom zadowalający obsługa komputera i zdrowotne oraz wychowawcze ograniczenia w korzystaniu z komputera nazywa główne elementy zestawu komputerowego wymaga małej pomocy w zakresie uruchamiania programu komputerowego korzysta z myszy i klawiatury wymaga małej kontroli ze strony nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa pracy przy komputerze czasami stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera 1- poziom niski

14 obsługa komputera i zdrowotne oraz wychowawcze ograniczenia w korzystaniu z komputera z pomocą nauczyciela nazywa główne elementy zestawu komputerowego zazwyczaj wymaga pomocy w zakresie uruchamiania programu komputerowego korzysta z myszy i klawiatury wymaga kontroli ze strony nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa pracy przy komputerze nie zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera

Wewnętrzny system oceniania- oddział I

Wewnętrzny system oceniania- oddział I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział I tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; bardzo starannie pisze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 konstruuje wypowiedzi z pomocą nauczyciela; ma trudności z odtwarzaniem prawidłowych kształtów liter i rozmieszczaniem tekstu w liniaturze; przepisuje poprawnie tylko z pomocą nauczyciela; czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1

Wymagania edukacyjne klasa 1 Wymagania edukacyjne klasa 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I Skala oceny opisowej uwzględnia następujące poziomy opanowania wiadomości i umiejętności: : uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe, samodzielnie poszerza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA OCENA CELUJĄCA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie-czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem, wyszukuje informacje w tekście, odtwarza różne teksty z pamięci

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMGNI EUKYJNE W KLSIE II W każdej edukacji wyodrębniono cztery poziomy wiadomości i umiejętności: poziom pełny (5), poziom średni (4), poziom podstawowy(3), poziom konieczny (2) Poziom wysoki (6) otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH: I A, I B, IC W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH: I A, I B, IC W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH: I A, I B, IC W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 1. W klasach I III półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 SZKOLNI PRZYJACIELE WSiP EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. Mówienie i słuchanie Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D)

Wymagania edukacyjne klasa II. Poziom dobry Dobrze (D) Wymagania edukacyjne klasa II Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W) polonistyczna umiejętność

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W KLASIE II

KRYTERIA OCEN W KLASIE II KRYTERIA OCEN W KLASIE II EDUKACJA SPOŁECZNA: 1.Współpraca w grupie 6 zawsze chętnie współpracuje w grupie; 5 zgodnie i chętnie współpracuje w grupie; 4 bierze udział w zabawach, czasami chce się bawić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE /2018

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE /2018 WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE 1 2017/2018 ZACHOWANIE wyrażone jest opisem i wskazuje postawy jakimi powinien wykazywać się uczeń kończący klasę pierwszą. Jeżeli, któraś z nich nie zostanie przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna

Mówienie Nie wypowiada się. Nie recytuje tekstu. Edukacja matematyczna Załącznik nr 4 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 1 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018

obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE I* I. WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA POLONISTYCZNA obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 konstruuje wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA OCENY ROCZNEJ PO KLASIE PIERWSZEJ

PROPOZYCJA OCENY ROCZNEJ PO KLASIE PIERWSZEJ PROPOZYJ OENY ROZNEJ PO KLSIE PIERWSZEJ EUKJ POLONISTYZN tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze i łączy litery;

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna, edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 1 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu złożonych poleceń i wypowiedzi innych osób. Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA

Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA Wewnętrzny system oceniania- oddział II EDUKACJA POLONISTYCZNA Zawsze z uwagą słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników. Konstruuje ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 5 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI SŁUCHANIE EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 p Słucha ze zrozumieniem poleceń i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZGODNE Z ELEMENTARZEM XXI WIEKU EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018

WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018 WYMAGANIA I SYSTEM OCENIANIA W KLASIE II 2017/2018 ZACHOWANIE wyrażone jest opisem wg WSO SP 54 Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

Bardziej szczegółowo

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I. nazwisko i imię ucznia rok szkolny A. ROZWÓJ POZNAWCZY MÓWIENIE I SŁUCHANIE posiada... zasób słownictwa; aktywnie uczestniczy/wymaga zachęty nauczyciela w rozmowie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 2 SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym.

Działania w zakresie dodawania i odejmowania Bezbłędnie wykonuje działania w poznanym zakresie liczbowym. Załącznik nr 5 Kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi w klasie 2 w edukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II KRYTERIA OCENIANIA KLASA II 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie - 6 - poziom wysoki - czyta płynnie zdaniami z ekspresją (zmiana siły tempa, tonu głosu, zachowując pauzy logiczne i gramatyczne) we właściwym

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: - wspaniale - brawo - dobrze - postaraj się - słabo II. Za

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna klasa II rok szkolny 2017/2018

Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna klasa II rok szkolny 2017/2018 Wymagania edukacyjne edukacja wczesnoszkolna klasa II rok szkolny 2017/2018 Skala oceny opisowej uwzględnia 4 poziomy umiejętności: poziom wysoki: uczeń doskonale opanował wiadomości i umiejętności programowe,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA Załącznik nr 3 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE Zawsze słucha ze zrozumieniem i w skupieniu poleceń i wypowiedzi innych osób składających się ze zdań wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE III KRYTERIA OCEN EDUKACJA POLONISTYCZNA: 1. Umiejętność mówienia/słuchania posiada wzbogacony zasób słownictwa; wypowiada się ciekawie, łącząc w logiczną całość; umiejętnie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS II EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA kaŝdy tekst płynnie, wyraziście, z właściwą intonacją, stosując znaki interpunkcyjne. przygotowany wcześniej tekst płynnie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI Załącznik nr 7 KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ LUB DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI EDUKACJA POLONISTYCZNA SŁUCHANIE 6 p Zawsze słucha ze zrozumieniem złożonych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Renata Kwak Justyna Kukla Martyna Rabik KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA

Opracowanie: Renata Kwak Justyna Kukla Martyna Rabik KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Opracowanie: Renata Kwak Justyna Kukla Martyna Rabik KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA uważnie słucha wypowiedzi innych, koncentruje uwagę na sytuacjach i zdarzeniach stanowiących bieżący

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS I EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA płynnie, wyraziście i biegle teksty bez przygotowania. płynnie, wyraziście i biegle teksty z przygotowanie m. płynnie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa I 6 Edukacja polonistyczna Mówienie. Buduje wielozdaniowe wypowiedzi na zadany temat, ma bogaty zasób słownictwa, angażuje się w klasowe występy. Pisanie. Bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II

KRYTERIA OCENIANIA KLASA II KRYTERIA OCENIANIA KLASA II 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA Czytanie -czyta płynnie, biegle, wyraziście i ze zrozumieniem; wyszukuje informacje w tekście; wciela się w role, odtwarza różne teksty z pamięci.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasach 1-3

Kryteria oceniania w klasach 1-3 Kryteria oceniania w klasach 1-3 SKALA OCEN Oceny w skali od 1p 6p Ocena określa poziom osiągnięć ucznia w odniesieniu do standardów wymagań. Doskonale 6p - uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II ROK SZKOLNY 2018/2019 Kryteria oceniania zgodnie z WSO. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: zachowanie, edukacja polonistyczna,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA II OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa II Edukacja polonistyczna Mówienie: Mówienie. Stosuje logiczne wypowiedzi wielozdaniowe poprawne pod względem językowym. Posługuje się bogatym słownictwem. Pisanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej.

W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. W wyniku ewaluacji Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dokonałyśmy uszczegółowienia rocznej oceny opisowej. Kl. I Poziom doskonały Uczeń wypowiada się samorzutnie na dany temat, przeczytanego tekstu oraz

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł:

JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III. uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: JAK OCENIAM - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA, KLASY I-III I. Forma oceniania: uczeń- komentarz słowny + krótki zapis pisemny według ustalonych haseł: wspaniale brawo dobrze postaraj się słabo II. Za co? Ile razy?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie I

Wymagania edukacyjne w klasie I Wymagania edukacyjne w klasie I Rodzaj edukacji Umiejętności 2 3 4 5 6 POLONISTYCZNA czytanie Głoskuje, zniekształca głoski, zmienia końcówki wyrazów, przekręca wyrazy, nie rozumie samodzielnie czytanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść;

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III. przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III wyraża myśli w formie wielozdaniowej wypowiedzi; słucha i w pełni rozumie wypowiedzi innych; przygotowane teksty czyta płynnie, wyraziście i w pełni rozumie ich treść; bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II

KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II KRYTERIA OCENY BIEŻĄCEJ DLA UCZNIÓW KLASY II Czyta każdy tekst płynnie, wyraziście z właściwą intonacją. EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA Czyta przygotowany wcześniej tekst płynnie, wyraziście,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające: WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dopełniające: aktywnie włącza się w rozmowy na omawiane tematy posiada bogate słownictwo, formułuje wypowiedzi złożone, poprawne pod względem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III

Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Ocenianie edukacja wczesnoszkolna - klasa III Edukacja polonistyczna Mówienie. Wypowiada się poprawnie w rozwiniętej formie n/t przeżyć i własnych doświadczeń, posiada bogaty zasób słownictwa, Pisanie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ POSZCZEGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI KLASA 1 W klasach I III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są ocenami opisowymi. Ocena opisowa to ustna bądź

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym posiada inne porównywalne z uwagą słucha czytanych utworów literackich oraz wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I WSKAŹNIKI EDUKACYJNE 2018/2019r.

STANDARDY I WSKAŹNIKI EDUKACYJNE 2018/2019r. I EDUKACYJNE 2018/2019r. FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA Zna i przestrzega zasady higieniczno- kulturalne Wykonuje ćwiczenia ogólno- rozwojowe - dba o czystość ciała i odzieży - kulturalnie spożywa posiłki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej Klasa II Ocena Edukacja polonistyczna Czytanie. Potrafi czytać bez przygotowania każdy tekst, czyta wyraziście, płynnie, z odpowiednią intonacją, ekspresją,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENY BIEśĄCEJ DLA UCZNIÓW KLAS III EDUKACJA POLONISTYCZNA TECHNIKA CZYTANIA 3 5 4 3 2 1 Czyta wyraziście róŝne teksty z zachowaniem pauz gramatycznych, logicznych, z właściwą intonacją. Czyta

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOSCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY III OCENA CELUJĄCA ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst),

Bardziej szczegółowo

KLASA DRUGA ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA DRUGA ROK SZKOLNY 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA DRUGA ROK SZKOLNY 2018/2019 EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena celująca 6 zawsze z uwagą słucha wypowiedzi dorosłych i rówieśników konstruuje ciekawą, spójną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6. Edukacja polonistyczna

Załącznik nr 1. Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej. Symbole cyfrowe Celujący (cel) - 6. Edukacja polonistyczna Załącznik nr 1 Kryteria oceniania uczniów w klasie 1 wedukacji wczesnoszkolnej Dobry (db) -4 Edukacja polonistyczna Czyta płynnie, zdaniami, w odpowiednim tempie, z właściwą intonacją głosu tekst bez przygotowania,

Bardziej szczegółowo

KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA IM

KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA IM KLASA I SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KASPROWICZA W KLIKUSZOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ORAZ WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANA KLASA II a i II b PRACUJ WIĘCEJ POSTARAJ SIĘ DOBRZE BARDZO DOBRZE WSPANIALE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole cyfrowe w skali -. Symbole cyfrowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA

KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) EDUKACJA PLASTYCZNO- TECHNICZNA KRYTERIA WEWNATRZSZKOLNEGO SYSTEMU OPISOWEGO OCENIANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOSCI UCZNIA KLASY II CELUJACY ( 6 ) - czyta poprawnie, płynnie, w odpow. tempie, z właściwą intonacją (nowy tekst), - w pełni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne

Uczeń/uczennica poprawnie czyta opracowane wcześniej krótkie teksty; częściowo rozumie czytany samodzielnie tekst. Tempo czytania wolne polonistyczna umiejętność czytania umiejętność mówienia / słuchania umiejętność pisania Niewystarczająco Słabo Dobrze Bardzo dobrze Wspaniale słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KLASA I KLASA II KLASA III POPRAW SIĘ ma trudności w analizie i syntezie, głoskuje sylabizuje, ma duże trudności z czytaniem odpowiada pojedynczymi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej klasa II Wymagania 1pkt otrzymuje uczeń, który: - nie potrafi wykonać zadania o elementarnym stopniu trudności mimo pomocy nauczyciela, a poziom posiadanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty

r. szk. 2013/2014 Wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II Wymagania rozszerzające- 4 punkty edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym klasa II 1 punkt otrzymuje uczeń, który zadania o elementarnym stopniu trudności wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, posiada duże braki w wiadomościach, które w znacznym

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA. Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia...

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA. Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia... Pieczęć szkoły WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA UCZNIA Imię.. Data założenia Nazwisko. Data urodzenia... OBSERWOWANY ZAKRES Rozróżnia stronę prawą i lewą K L A S A WYNIK OBSERWACJI SEMESTR I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI W KLASIE PIERWSZEJ Edukacja polonistyczna -czyta płynnie i wyraziście, czyta ze zrozumieniem, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada poprawnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIENIA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE II* obowiązujące od roku szkolnego 2015/2016 I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Edukacja polonistyczna Wymagania konieczne:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny 2018/2019. Obowiązuje od r. Rozdział I - Postanowienia ogólne.

Przedmiotowy system oceniania z edukacji wczesnoszkolnej rok szkolny 2018/2019. Obowiązuje od r. Rozdział I - Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 1.09.2017 r. Rozdział I - Postanowienia ogólne. 1. Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji o uczniach. Stała obserwacja uczniów przez nauczyciela i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna

Klasa II. Edukacja polonistyczna Klasa II Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie z odpowiednią intonacją, ekspresją każdy tekst, czyta cicho ze zrozumieniem i odpowiada na wszystkie pytania. Pisanie: pisze bezbłędnie z pamięci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II SŁABO POPRACUJ DOBRZE BARDZO DOBRZE ZNAKOMICIE polonistyczna umiejętność czytania słabo opanował umiejętność czytania; popełnia błędy w czytaniu nawet prostych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE

SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE 1. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową. Ocena semestralna będzie przekazywana rodzicom w formie

Bardziej szczegółowo