INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie wyników niniejszego arkusza. Odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyników arkusza ponosi wyłącznie inwestor. * * * Wersja 1 (14 luty 2006 r.)

2 SPIS TREŚCI 1. Otwieranie pliku Założenia arkusza Funkcje arkusza... 3 a) Funkcja podstawowa b) Funkcja dodatkowa (symulacje) Ogólne zasady kalkulacji prowadzonych w arkuszu... 4 a) Zyski i straty wyznaczane na dzień wygaśnięcia instrumentu... 4 b) Zyski i straty wyznaczane w przypadku, gdy instrument jest zamykany przed dniem wygaśnięcia Obsługa podstawowej funkcji arkusza... 8 a) Opis zakładek... 8 b) Wprowadzanie danych... 8 c) Wyniki liczbowe d) Wykresy e) Przykłady Obsługa dodatkowej funkcji arkusza (symulacje) a) Opis zakładek b) Wprowadzanie danych c) Wykres d) Przykłady

3 1. Otwieranie pliku Arkusz do kalkulacji wykorzystuje makropolecenia. Aby arkusz mógł działać prawidłowo konieczne jest ustawienie poziomu zabezpieczeń mark co najwyżej na średnim poziomie. Aby tego dokonać należy w menu [Narzędzia] [Marko] [Zabezpieczenia...] w zakładce [poziom zabezpieczeń] zaznaczyć opcję [średnie]. 2. Założenia arkusza a) Arkusz umożliwia symulację strategii inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji oraz kontraktów terminowych (zwanych w instrukcji oraz w arkuszu - futures), b) Można symulować strategie inwestycyjne złożone maksymalnie z 4 instrumentów (futures lub opcji), jednak opartych na tym samym instrumencie bazowym (można np. symulować strategie złożone z różnych serii futures na WIG20 oraz opcji na WIG20), c) Arkusz umożliwia utworzenie strategii, których składowe: o wygasają w terminie ich wygaśnięcia, o są zamykane przed terminem wygaśnięcia, o część jest zamykana w terminie wygaśnięcia, a część przed terminem wygaśnięcia. d) Arkusz nie zawiera gotowych strategii, jest narzędziem uniwersalnym umożliwiającym zbudowanie każdej strategii spełniającej założenia wymienione powyżej. 3. Funkcje arkusza a) Funkcja podstawowa. Funkcja podstawowa arkusza umożliwia konstrukcję dwóch dowolnych strategii inwestycyjnych oraz analizę ich opłacalności dla różnych (założonych przez użytkownika) wartości instrumentu bazowego (np. indeksu WIG20). Wyniki każdej strategii (potencjalne zyski i straty) prezentowane są liczbowo oraz w postaci wykresów (na wykresach prezentowana jest nie tylko linia otrzymanej strategii, ale również jej składowych). Podstawowa funkcja arkusza umożliwia przeanalizowanie opłacalności poszczególnych strategii. Dzięki temu, że możemy jednocześnie zbudować 2 różne strategie, mamy możliwość łatwego porównania ich wyników ze sobą (możemy szybko sprawdzić, która z nich spełnia nasze oczekiwania). Używaj tej funkcji jako pierwszy krok przy wyborze strategii inwestycyjnych. b) Funkcja dodatkowa (symulacje) Funkcja dodatkowa stanowi rozszerzenie funkcji podstawowej. Jeżeli zdecydowałeś się na określoną strategię, wówczas w kolejnym kroku możesz przeprowadzić dokładniejszą jego analizę. -3-

4 Dzięki funkcji dodatkowej możesz np. przeprowadzić symulację zachowania się wybranej przez Ciebie strategii w efekcie zmiany różnych czynników (nie tylko zmiany wartości instrumentu bazowego). Przykładowo możesz sprawdzić, jak zachowa się strategia w wyniku upływu czasu do terminu wygaśnięcia lub zmiany zmienności instrumentu bazowego. W jednej symulacji możesz wygenerować maksymalnie do 10 różnych scenariuszy. Wyniki symulacji prezentowane są liczbowo oraz w postaci wykresów. 4. Ogólne zasady kalkulacji prowadzonych w arkuszu Poniżej podano ogólne informacje dotyczące sposobu kalkulacji zysków i strat dla poszczególnych instrumentów. a) Zyski i straty wyznaczane na dzień wygaśnięcia instrumentu Opcje kupna S wartość instrumentu bazowego X kurs wykonania opcji P kurs opcji (kurs, po którym zawieramy transakcję na opcjach) 1) Nabycie opcji Warunek Formuła S > X Zysk/strata = (S X) P S < X Strata = - P 2) Wystawienie opcji Warunek Formuła S > X Zysk/strata = (X S) + P S < X Zysk = + P -4-

5 Opcje sprzedaży S wartość instrumentu bazowego X kurs wykonania opcji P kurs opcji (kurs, po którym zawieramy transakcję na opcjach) 1) Nabycie opcji Warunek Formuła S < X Zysk/strata = (X S) P S > X Strata = - P 2) Wystawienie opcji Warunek Formuła S < X Zysk/strata = (S X ) + P S > X Zysk = + P Futures S wartość instrumentu bazowego X kurs futures (kurs, po którym otwieramy pozycję w instrumencie) Strona transakcji 1) Nabycie futures 2) Wystawienie futures Formuła S X X S -5-

6 b) Zyski i straty wyznaczane w przypadku, gdy instrument jest zamykany przed dniem wygaśnięcia. Opcje T wartość teoretyczna opcji wyznaczona na dzień zamknięcia pozycji w opcji (w oparciu o wzór na wycenę opcji Black-Scholes zgodny ze szczegółowymi zasadami obrotu giełdowego) P kurs opcji (kurs, po którym otwieramy pozycję w opcji) Strona transakcji Formuła 1) Nabycie opcji T P 2) Wystawienie opcji P T Futures T wartość teoretyczna futures wyznaczona na dzień zamknięcia pozycji (wzór na wycenę zgodny ze szczegółowymi zasadami obrotu giełdowego) X kurs futures (kurs, po którym otwieramy pozycję w instrumencie) Strona transakcji 1) Nabycie futures 2) Wystawienie futures Formuła T X X T -6-

7 Uwaga!!! Przy kalkulacji zysków i strat w sytuacji, gdy pozycja w instrumencie jest zamykana przed terminem wygaśnięcia wyznaczana jest wartość teoretyczna danego instrumentu na dzień zamknięcia pozycji. Zwracamy uwagę, że wartość rynkowa instrumentu może się różnić od wyceny teoretycznej, co oznacza, że zyski lub straty, jakie zrealizujemy mogą się różnić od wyników kalkulacji poniższego arkusza. Jednocześnie należy zauważyć, że wycena teoretyczna jest prowadzona na podstawie parametrów podanych przez użytkownika (lista parametrów w tabeli poniżej), a zatem dokładność wyników będzie przede wszystkim uzależniona od trafności prognoz inwestora co do niektórych parametrów przyjętych do wyceny. W celu wyznaczenia wartości teoretycznej instrumentu użytkownik jest zobowiązany do podania następujących parametrów. Opcje Futures a) Wartość instrumentu bazowego, b) Kurs wykonania opcji, c) Data zamknięcia pozycji, d) Data wygaśnięcia instrumentu, e) Prognoza zmienności instrumentu bazowego na dzień zamknięcia pozycji w opcjach. stopy wolnej od ryzyka na dzień zamknięcia pozycji w opcjach, f) Stopa dywidendy dla instrumentu bazowego wyznaczona na okres pozostały do wygaśnięcia opcji. a) Wartość instrumentu bazowego b) Data zamknięcia pozycji c) Data wygaśnięcia instrumentu d) Prognoza stopy wolnej od ryzyka na dzień zamknięcia pozycji w kontrakcie. -7-

8 5. Obsługa podstawowej funkcji arkusza a) Opis zakładek Do realizacji podstawowej funkcji arkusza zostało utworzonych 5 następujących zakładek. Nazwa zakładki STRATEGIA_NR_1 STRATEGIA_NR_2 WYKRES Strategia Nr 1 WYKRES Strategia Nr 2 WYKRES Porównanie strategii Opis funkcji Dwie podstawowe zakładki, w których podajemy parametry strategii. Zakładki zawierające wykresy zysków i strat (tzw. profile zyskowności) utworzonych strategii (dodatkowo pokazane są wykresy składowych strategii). Zakładka umożliwiająca porównanie do siebie utworzonych strategii (na jednym wykresie przedstawione są profile zyskowności strategii). b) Wprowadzanie danych Dane dotyczące strategii wpisujemy w zakładkach [STRATEGIA_NR_1] oraz [STRATEGIA_NR_2]. W zakresie podstawowej funkcji arkusza zakładki są identyczne. Zakładka [STRATEGIA_NR_1] dodatkowo zawiera elementy, które są wykorzystywane w drugiej funkcji arkusza, którą jest SYMULACJA (elementy te są usytuowane w zakresie komórek G19:H20). Poniżej omówiono zasadę korzystania z zakładek na przykładzie zakładki [STRATEGIA_NR_1]. Dane wpisujemy tylko w komórkach o kolorze pomarańczowym. Arkusz umożliwia zbudowanie strategii złożonej z maksymalnie 4 instrumentów. Parametry tych instrumentów wpisujemy kolejno w kolumnach od D do G w wierszach od 2 do 16. Opis parametrów, jakie należy wpisać. Nr wiersza (zgodnie z numeracją arkusza) Nazwa parametru Komentarz 2 INSTRUMENT Dane wpisujemy poprzez wybór z listy rozwijalnej. Dostępne wartości: OPCJA w przypadku jeżeli składową jest opcja, FUTURES w przypadku jeżeli składową jest kontrakt terminowy futures BRAK usunięcie składowej ze strategii. -8-

9 3 TYP OPCJI W przypadku, jeżeli składową strategii jest opcja należy podać jej typ. 4 STRONA TRANSAKCJI 5 LICZBA INSTRUMENTÓW 6 KURS WYKONANIA OPCJI Dane wpisujemy poprzez wybór z listy rozwijalnej. Dostępne wartości: KUPNA jeżeli składową jest opcja kupna, SPRZEDAŻY jeżeli składową jest opcja sprzedaży. Podajemy stronę transakcji. Dane wpisujemy poprzez wybór z listy rozwijalnej. Dostępne wartości: KUPNO jeżeli instrument kupujemy (zajmujemy tzw. pozycję długą), SPRZEDAŻ jeżeli instrument sprzedajemy (zajmujemy tzw. pozycję krótką). Wpisujemy liczbę instrumentów w strategii. Wpisujemy wartość kursu wykonania opcji. 7 KURS FUTURES Wpisujemy kurs futures (kurs, po którym otwieramy pozycję w instrumencie) Wpisujemy kurs wyrażony w jednostce notowania instrumentu. Oznacza to, że nie uwzględniamy mnożnika. 8 KURS OPCJI Wpisujemy kurs opcji (kurs, po którym otwieramy pozycję w opcji) Wpisujemy kurs wyrażony w jednostce notowania instrumentu. Oznacza to, że nie uwzględniamy mnożnika. 9 INSTRUMENT POZOSTAJE DO WYGAŚNIĘCIA Określamy, czy instrument pozostaje do wygaśnięcia, czy też pozycja będzie zamykana przed terminem wygaśnięcia. Dane wpisujemy poprzez wybór z listy rozwijalnej. Dostępne wartości: TAK oznacza, że instrument wygasa w terminie wygaśnięcia, -9-

10 NIE oznacza, że pozycja w instrumencie będzie zamknięta przed terminem wygaśnięcia. W przypadku, gdy pozycja będzie zamykana przed terminem wygaśnięcia (wybrano opcję NIE), od użytkownika będzie wymagane wypełnienie dodatkowych pól znajdujących się w wierszach ZMIENNOŚĆ INSTRUMENTU BAZOWEGO 13 STOPA PROCENTOWA 14 STOPA DYWIDENDY 15 DATA ZAMKNIĘCIA POZYCJI 16 DATA WYGAŚNIĘCIA INSTRUMENTU Przykłady wprowadzania danych. Należy wpisać prognozę zmienności instrumentu bazowego na dzień zamknięcia pozycji w danym instrumencie. Należy wpisać prognozę stopy procentowej wolnej od ryzyka na dzień zamknięcia pozycji w danym instrumencie. Należy wpisać stopę dywidendy dla instrumentu bazowego wyznaczona na okres pozostały do wygaśnięcia opcji. Należy podać datę zamknięcia pozycji Należy podać datę wygaśnięcia opcji Kupno 20 opcji kupna o kursie wykonania po kursie 50. Opcja pozostaje do wygaśnięcia instrumentu. -10-

11 Kupno 15 opcji kupna po kursie wykonania po kursie 25 oraz sprzedaż 15 opcji sprzedaży po kursie wykonania po kursie 12,55. Obie opcje pozostają do wygaśnięcia (w przykładzie zdefiniowano strategię spready byka). Kupno 15 opcji kupna z kursem wykonania po kursie 25. Opcja nie pozostaje do terminu wygaśnięcia. Pozycja w opcji zostanie zamknięcia w dniu Opcja wygasa w dniu Prognoza zmienności 22,5%, Prognoza stopy procentowej wolnej od ryzyka 4,5%. Stopa dywidendy 0%. -11-

12 Kupno 1 opcji kupna z kursem wykonania po kursie 100 oraz sprzedaż 1 opcji kupna z kursem wykonania po kursie 50. Opcje posiadają różne terminy wygaśnięcia. Pierwsza opcja nie pozostaje do terminu wygaśnięcia. Pozycja w opcji zostanie zamknięta w dniu Opcja wygasa w dniu Prognoza zmienności 22,5%, Prognoza stopy procentowej wolnej od ryzyka 4,5%. Stopa dywidendy 0%. Druga opcja pozostaje do wygaśnięcia (w przykładzie zdefiniowano strategię spread kalendarzowy). Sprzedaż 2 kontraktów terminowych futures po kursie Futures pozostaje do terminu wygaśnięcia. -12-

13 Kupno 20 kontraktów terminowych futures po kursie Kontrakt nie pozostaje do wygaśnięcia. Pozycja w kontrakcie zostanie zamknięcia w dniu Kontrakt wygasa w dniu Prognoza stopy wolnej od ryzyka 4,5%. Stopa dywidendy 0%. Dodatkowo należy w zakresie komórek C23:C49 wprowadzić ciąg wartości instrumentu bazowego dla których będzie prowadzona symulacja. Ciąg ten tworzymy poprzez wpisanie w komórce C36 wartości środkowej tego ciągu oraz w komórce B36 odległości pomiędzy kolejnymi wartościami tego ciągu. odległości pomiędzy kolejnymi wartościami ciągu Wartość środkowa ciągu -13-

14 c) Wyniki liczbowe Wyniki liczbowe czytamy z tabeli znajdującej się w zakresie komórek D22:H49. W pierwszym wierszu tabeli z wynikami (zakres komórek D22:G22) znajduje się nazwa danego instrumentu. Składniki nazwy są następujące. LP Nazwa Opis 1 Nazwa instrumentu OPT opcja FUT kontrakt terminowy (futures) 2 Liczba instrumentów Liczba instrumentów 3 Pozycja LONG długa (kupno instrumentu) SHORT krótka (sprzedaż instrumentu) 4 Typ opcji CALL opcja kupna PUT opcja sprzedaży 5 Kurs Dla opcji kurs wykonania Dla futures kurs kontraktu futures (kurs otwarcia pozycji w kontrakcie) Przykład OPT 1 LONG CALL 2400 Kupno jednej opcji kupna z kursem wykonania FUT 2 SHORT 2380 Sprzedaż 2 kontraktów terminowych futures po kursie W zakresie komórek D23:G49 znajdują się zyski i straty wyliczone dla poszczególnych instrumentów, które wchodzą w skład strategii, W zakresie komórek H23:H49 znajdują się zyski i straty utworzonej strategii (będące sumą zysków i strat składowych strategii). Uwaga!!! Zyski i straty wyrażone są w jednostce notowania instrumentu. Aby uzyskać rzeczywistą kwotę zysków/strat należy wynik z arkusza przemnożyć przez: dla futures oraz opcji na indeksy mnożnik (10 zł), dla futures oraz opcji na akcje liczbę akcji przypadających na jednej instrument. -14-

15 d) Wykresy Wykresy w zakładkach [WYKRES Strategia_Nr_1] oraz [WYKRES Strategia_Nr_2]. W zakładkach [WYKRES Strategia_Nr_1] oraz [WYKRES Strategia_Nr_2] znajdują się wykresy utworzonych strategii oraz ich składowych (poszczególnych instrumentów tworzących strategię). Na osi X znajduje się wartość instrumentu bazowego (podane przez użytkownika). Na osi Y znajdują się zyski i straty (wyznaczone w jednostce notowania instrumentu). Wykres z zakładki [WYKRES Porównanie strategii] W zakładce [WYKRES Porównanie strategii] na jednym wykresie przedstawione są zyski i straty dwóch utworzonych strategii (bez ich składowych). Na osi X znajduje się wartość instrumentu bazowego (podane przez użytkownika). Na osi Y znajdują się zyski i straty (wyznaczone w jednostce notowania instrumentu). Uwaga!!! Porównanie wyników strategii jest prawidłowe tylko w przypadku, gdy obie strategie tworzone były przy tych samych wartościach instrumentu bazowego (tzn. dane w zakładce [STRATEGIA_NR_1] w komórkach C23:C49 muszą być identyczne jak dane w komórkach C21:C47 w zakładce [STRATEGIA_NR_2]). e) Przykłady Po otwarciu arkusza możemy w pierwszej kolejności przeanalizować jak zostały zbudowane przykładowe dwie strategie. Pierwszą strategią jest strategia call ratio spread polegająca na kupnie opcji kupna oraz wystawieniu dwukrotnie większej liczby opcji kupna z wyższym kursem wykonania. Składowe strategii są następujące: - Kupno 10 opcji kupna na indeks WIG20 z kursami wykonania po kursie 120, - Sprzedaży 20 opcji kupna na indeks WIG20 z kursem wykonania po kursie 60, - Obie opcje zamykane są przed terminem wygaśnięcia w dniu , natomiast wygasają w dniu , - Prognoza zmienności instrumentu bazowego na dzień zamknięcia pozycji 22,5%, - Prognoza stopy wolnej od ryzyka na dzień zamknięcia pozycji 4,5%, - Stopa dywidendy 0%. -15-

16 Drugą strategią jest syntetyczna długa pozycja w opcji sprzedaży polegająca na kupnie opcji kupna oraz wystawieniu futures na ten sam instrument bazowy. Składowe strategii są następujące: - Kupno 10 opcji kupna na indeks WIG20 z kursem wykonania po kursie 120, - Sprzedaż 10 futures na WIG20 po kursie 2.950, - Oba instrumenty zamykane są przed terminem wygaśnięcia w dniu , natomiast wygasają w dniu , - Prognoza zmienności instrumentu bazowego na dzień zamknięcia pozycji 25%, - Prognoza stopy wolnej od ryzyka na dzień zamknięcia pozycji 4,5%, - Stopa dywidendy 0%. -16-

17 6. Obsługa dodatkowej funkcji arkusza (symulacje) a) Opis zakładek Do realizacji dodatkowej funkcji arkusza (symulacje) zostały utworzone 3 następujące zakładki. Nazwa zakładki STRATEGIA_NR_1 SYMULACJA WYKRES - Symulacja Opis funkcji Zakładka w której definiujemy strategię oraz kolejne scenariusze symulacji. Robimy to w identyczny sposób jak w przypadku podstawowej funkcji arkusza. Zakładka w której gromadzone są wartości liczbowe kolejnych scenariuszy symulacji Zakładka przedstawiająca wykresy kolejnych scenariuszy symulacji. b) Wprowadzanie danych. W pierwszej kolejności należy zdefiniować w zakładce [STRATEGIA_NR_1] strategię, którą chcemy poddać symulacji (na identycznych zasadach jak dla podstawowej funkcji arkusza). Następnie wyniki strategii przenosimy do tabeli wyników symulacji (tabela znajduje się w zakładce [SYMULACJA]), tworząc w ten sposób pierwszy scenariusz symulacji. Dokonujemy tego poprzez: - wpisanie nazwy scenariusza (wpisujemy w komórce H20), - naciskamy przycisk [OK.] znajdujący się w komórce H19. Po wykonaniu ww. czynności dane o pierwszym scenariuszu powinny się przenieść do kolumny C zakładki [SYMULACJA]. Następnie wracamy do zakładki [STRATEGIA_NR_1]. Tworzymy kolejny scenariusz zmieniając parametry strategii (np. czas do wygaśnięcia). Podajemy nazwę nowego scenariusza po czym przenosimy jego wyniki do arkusza [SYMULACJA]. Powtarzamy ww. czynności do uzyskania pełnej bazy scenariuszy symulacji (baza może się składać maksymalnie z 10 scenariuszy). W przypadku, gdy z symulacji chcemy usunąć jeden ze scenariuszy wówczas należy: w zakładce [SYMULACJA] zaznaczyć scenariusz do usunięcia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru ( ) znajdującego się nad kolumną danego scenariusza (pole wyboru znajduje się w wierszach 2-3), naciskamy przycisk [Wyczyść]. -17-

18 c) Wykres W zakładce [WYKRES symulacja] znajdują się wykresy kolejnych scenariuszy. Użytkownik ma możliwość wyboru, które z wygenerowanych scenariuszy mają być przedstawiony na wykresie. Wyboru dokonujemy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru ( ) znajdującego się pod kolumną danego scenariusza (pole wyboru znajduje się w wierszach 32-33). Na osi X znajduje się wartość instrumentu bazowego (podana przez użytkownika). Na osi Y znajdują się zyski i straty (wyznaczone w jednostce notowania instrumentu). d) Przykłady Po otwarciu arkusza możemy w pierwszej kolejności przeanalizować jak została wykonana przykładowa symulacja. Wykonano symulację strategii call ratio spready (zbadano zachowanie strategii w efekcie upływu czasu do terminu wygaśnięcia). Scenariusz 1 scenariusz o nazwie CALL_RATIO_SPREAD_1. W scenariuszu znajduje się strategia o następujących parametrach: - Kupno 10 opcji kupna na indeks WIG20 z kursami wykonania po kursie 120, - Sprzedaży 20 opcji kupna na indeks WIG20 z kursem wykonania po kursie 60, - Obie opcje zamykane są przed terminem wygaśnięcia w dniu , natomiast wygasają w dniu , - Prognoza zmienności instrumentu bazowego na dzień zamknięcia pozycji 22,5%, - Prognoza stopy wolnej od ryzyka na dzień zamknięcia pozycji 4,5%, - Stopa dywidendy 0%. Scenariusz 2 scenariusz o nazwie CALL_RATIO_SPREAD_2. W scenariuszu znajduje się strategia o identycznych parametrach co w scenariuszu 1 za wyjątkiem daty zamknięcia pozycji. W tym przypadku jest to , Scenariusz 3 scenariusz o nazwie CALL_RATIO_SPREAD_3. W scenariuszu znajduje się strategia o identycznych parametrach co w scenariuszu 1 za wyjątkiem daty zamknięcia pozycji. W tym przypadku jest to , Scenariusz 4 scenariusz o nazwie CALL_RATIO_SPREAD_4. W scenariuszu znajduje się strategia o identycznych parametrach co w scenariuszu 1, jednak ta strategia pozostaje do terminu wygaśnięcia. -18-

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * *

Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Instrukcja obsługi Arkusz do symulacji złożonych strategii inwestycyjnych na rynku instrumentów pochodnych (opcje, futures) * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI KUPNA (Long Call) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW

ABC opcji giełdowych. Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW ABC opcji giełdowych Krzysztof Mejszutowicz Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, kwiecień 2015 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost i spadek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

Strategie Opcyjne. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Strategie Opcyjne. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Strategie Opcyjne Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 21 maj 2014 Budowanie Strategii Strategia Kombinacja dwóch lub większej liczby pozycji w opcjach, stosowana w zależności od przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KRÓTKI STELAŻ (Short Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPRZEDAŻ OPCJI SPRZEDAŻY (Short Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne

Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Opcje Strategie opcyjne Ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Opcje Strategie opcyjne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1

OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 OPCJE - PODSTAWY TEORETYCZNE cz.1 Opcja to prawo do kupna instrumentu bazowego po cenie, która jest z góry określona - głosi definicja opcji. Owa cena, które jest z góry określona to tzw. cena wykonania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI SPREAD NIEDŹWIEDZIA (Bear put spread) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: Jesteś tu: Bossa.pl Opcje na WIG20 - wprowadzenie Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do: żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK

OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE FINANSOWE, W TYM OPCJE EGZOTYCZNE, ZBYWALNE STRATEGIE OPCYJNE I ICH ZASTOSOWANIA DARIA LITEWKA I ALEKSANDRA KOŁODZIEJCZYK OPCJE Opcja jest umową, która daje posiadaczowi prawo do kupna lub sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla

Bardziej szczegółowo

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004 CO TO JEST OPCJA, RODZAJE OPCJI Opcja - prawo do kupna, lub sprzedaży instrumentu bazowego po

Bardziej szczegółowo

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II

OPCJE II FINANSE II ROBERT ŚLEPACZUK. Opcje II Opcje II W obrocie opcjami stosuje się różnego rodzaju strategie. Stosują je zarówno nabywcy, jak i wystawiający opcje. Na poprzednich ćwiczeniach poznaliśmy cztery podstawowe strategie, nazywane również

Bardziej szczegółowo

IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY

IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY IRON CONDOR i IRON BUTTERFLY Regularnie zbieraj premię na opcjach na WIG20 Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 28 maja 2014 BULL SPREAD DŁUGI CALL SPREAD Właściwości: Bull Call Spread

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1

TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE PODSTAWY TEORETYCZNE cz. 1 Podstawowym pojęciem dotyczącym transakcji arbitrażowych jest wartość teoretyczna kontraktu FV. Na powyższym diagramie przedstawiono wykres oraz wzór,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Ćwiczenia ZPI 1 Short Long Strategie (struktury opcyjne) mechanizm osiągnięcia zysku ze złożenia ze sobą prostych opcji. Zbudowanie odpowiedniej struktury pozwoli uszyć na miarę strategię dla inwestora,

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące:

Oznaczenia dla nazw skróconych dla opcji na WIG20 są następujące: 1. Dla której z poniższych opcji na WIG20 właściwe jest oznaczenie OW20U1310: a) Opcja sprzedaży, wygasająca we wrześniu 2010 roku z kursem wykonania 1300 pkt., b) Opcja kupna, wygasająca we wrześniu 2011

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Warszawa, 6 lutego 2013 Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r. Komunikat Prasowy W styczniu 2013 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 929,9 tys. sztuk wobec 878,2 tys.

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje.

Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy Marcin Kwaśniewski, Dział Rozwoju Rynku Czym jest dywidenda? Dywidenda zwykła (łac. dividendum-rzecz do podziału) część zysku netto

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na akcje

Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty terminowe na akcje Zawartość prezentacji podstawowe informacje o kontraktach terminowych na akcje, zasady notowania, wysokość depozytów zabezpieczających, przykłady wykorzystania kontraktów,

Bardziej szczegółowo

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options).

Opcje na GPW (I) Możemy wyróżnić dwa rodzaje opcji: opcje kupna (ang. call options), opcje sprzedaży (ang. put options). Opcje na GPW (I) Opcje (ang. options) to podobnie jak kontrakty terminowe bardzo popularny instrument notowany na rynkach giełdowych. Ich konstrukcja jest nieco bardziej złożona od kontraktów. Opcje można

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska

Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska OPCJE NA WIG20 Inga Dębczyńska Paulina Bukowińska Informacje ogólne o opcjach Terminologia Opcja KUPNA (CALL) - prawo zakupu po określonej cenie Opcja SPRZEDAŻY (PUT) - prawo sprzedaży po określonej cenie

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Profil indeksu

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Profil indeksu etrader Pekao Podręcznik użytkownika Profil indeksu Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Lewy obszar Profilu indeksu... 5 3.2. Prawy obszar Profilu indeksu...

Bardziej szczegółowo

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego

Część IX Hedging. Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Część IX Hedging Filip Duszczyk Dział Rozwoju Rynku Terminowego Zadanie Domowe Z jakim oprocentowaniem (w skali roku) możemy zaciągnąć pożyczkę w wysokości 10,000 PLN na trzy miesiące, do 18 września (3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAL XV. PROFIL INDEKSU SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAL XV. PROFIL INDEKSU SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAL XV. PROFIL INDEKSU SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 4 3.1. LEWY OBSZAR PROFILU INDEKSU 5 3.2. PRAWY OBSZAR PROFILU INDEKSU 6 4. ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE

INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE EUROPEJSKIE OPCJE AMERYKAŃSKIE OPCJE EGZOTYCZNE OPCJE / DEFINICJA Opcja jest prawem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości wyspecyfikowanego przedmiotu (tzw. instrumentu bazowego)

Bardziej szczegółowo

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Opcje. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Opcje Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Premia (P) np. 100 Kurs wykonania opcji (X) np. 2500 Punkt opłacalności X + P 2500+100=2600 WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Dr hab. Renata Karkowska Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 2 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje Zasady obrotu

Opcje na akcje Zasady obrotu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Opcje na akcje Zasady obrotu Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Notowań i Rozwoju Rynku Zasady obrotu (1) Instrumenty bazowe (akcje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Warszawa, 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Strategie opcyjne. Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Strategie opcyjne Ćwiczenia ZPI 1 Strategie opcyjne cel stosowania Strategie (struktury opcyjne) mechanizm osiągnięcia zysku ze złożenia ze sobą prostych opcji. Zbudowanie odpowiedniej struktury pozwoli

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój. I. Poniższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, 25 czerwca 2012 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU SFIO AGRO Kapitał na Rozwój Niniejszym Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłasza poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE

WARRANTY OPCYJNE. W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WARRANTY OPCYJNE Warranty opcyjne (dalej: warranty) są papierami wartościowymi emitowanymi przez instytucje

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 29.01.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Mgr Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 07 kwietnia 2016 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Powtórzenie II. Swap, opcje. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Powtórzenie II Swap, opcje 1 Zadanie 1. Firma ABC posiada kredyt inwestycyjny w Banku A o zmiennym oprocentowaniu opierającym się na WIBOR 3M na kwotę 50 mln PLN. Firma zawarła z Bankiem B jednoroczny

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Strategie opcyjne Opcje egzotyczne. Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Strategie opcyjne Opcje egzotyczne 1 Współczynniki greckie Współczynniki greckie określają, o ile zmieni się kurs opcji w wyniku zmiany wartości poszczególnych czynników wpływających na jego kurs. Informują

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR

Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Kontrakty terminowe na stawki WIBOR Sebastian Siewiera Główny Specjalista Dział Rynku Terminowego Warszawa, marzec 2014-1- WSTĘP Kontrakty terminowe (futures) na stopy LIBOR/EURIBOR oraz obligacje skarbowe

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii).

Opcje. istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). 1 Mała powtórka: instrumenty liniowe Takie, w których funkcja wypłaty jest liniowa (np. forward, futures,

Bardziej szczegółowo

Czym jest kontrakt terminowy?

Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakty terminowe Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI

Teraz wiesz i inwestujesz OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJE WPROWADZENIE DO OPCJI OPCJA jest instrumentem finansowym, mającym postać kontraktu, w którym kupujący opcję nabywa prawo do nabycia (opcja kupna), bądź prawo do sprzedaży (opcja sprzedaży) określonego

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. Warszawa, 9 maja 2012 r. Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r. INFORMACJA PRASOWA W kwietniu wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 793 tys. sztuk. Liczba otwartych pozycji

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW

Opcje. Dr hab Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW Opcje 1 Opcje Narysuj: Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Profil wypłaty dla wystawcy opcji kupna. Profil wypłaty dla wystawcy opcji sprzedaży. 2 Przykład

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Ćwiczenia ZPI 1 Współczynniki greckie Odpowiadają na pytanie o ile zmieni się wartość opcji w wyniku: Współczynnik Delta (Δ) - zmiany wartości instrumentu bazowego Współczynnik Theta (Θ) - upływu czasu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy.

Dział Rozwoju Rynku Terminowego. Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy. Dział Rozwoju Rynku Terminowego Modyfikacja parametrów kontraktów terminowych na akcje. Wypłata dywidendy. Czym jest dywidenda? Dywidenda zwykła (łac. Dividendum rzecz do podziału) część zysku netto spółki

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW planuje wprowadzić do

Bardziej szczegółowo

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe

istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Opcje istota transakcji opcyjnych, rodzaje opcji, czynniki wpływające na wartość opcji (premii). Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2

Kontrakt terminowy. SKN Profit 2 Kontrakty terminowe Kontrakt terminowy Zobowiązanie obustronne do przyjęcia lub dostawy określonej ilości danego instrumentu bazowego w konkretnym momencie w przyszłości po cenie ustalonej w momencie zawarcia

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Monitor transakcji

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Monitor transakcji etrader Pekao Podręcznik użytkownika Monitor transakcji Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 3 3.1 Poziomy pasek do zarządzania zawartością okna... 4 3.1.1. Lista

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ X. MONITOR TRANSAKCJI SPIS TREŚCI

PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ X. MONITOR TRANSAKCJI SPIS TREŚCI PRZEWODNIK PO ETRADER PEKAO ROZDZIAŁ X. MONITOR TRANSAKCJI SPIS TREŚCI 1. OPIS OKNA 3 2. OTWIERANIE OKNA 3 3. ZAWARTOŚĆ OKNA 3 3.1. POZIOMY PASEK DO ZARZĄDZANIA ZAWARTOŚCIĄ OKNA 4 3.1.1. LISTA DO ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Opcje na WIG20 Nowe zasady obrotu. Warszawa, lipiec 2014 r.

Opcje na WIG20 Nowe zasady obrotu. Warszawa, lipiec 2014 r. Opcje na WIG20 Nowe zasady obrotu Warszawa, lipiec 2014 r. Zmiany w zasadach notowania opcji na WIG20 Zmiany w zasadach notowania opcji na WIG20 wprowadzone uchwałą Nr 804/2014 Zarządu Giełdy z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo