Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u"

Transkrypt

1 Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie w gim na zjum. Ma my na dzie jê, e za in spi ru je on Pa stwa do w³a snych tw r czych po szu ki wa, cze go z no wym ro kiem szcze g l nie wszyst kim (i nam sa mym) y czy my. MA GORZATA JUREWICZ Czas 90 min. III etap edu ka cyj ny. Nu mer i na zwa pro gra mu: DKW /99. M. Bon da ruk i in ni, Pro gram na - ucza nia. Hi sto ria dla klas 1-3 gim na zjum, WSiP, W -wa Œcie ka edu ka cja re gio nal na dzie dzic - two kul tu ro we w re gio nie. Cel og l ny: Ucznio wie po zna j¹ wy bra ne wy da rze nia z dzie j w PRL -u (uwzglêd nio ne w po - wie œci P. Hu el le, We iser Da wi dek), Ucznio wie do strze ga j¹ ro lê gda sz czan i re gio nu gda skie go w oma wia nych wy - da rze niach. Ce le szcze g ³o we: Po za jê ciach ucze : zna da ty wy da rze z dzie j w PRL -u ( ; czer wiec 1956; paں dzier nik 1956; gru dzie 1970; sier pie 1980; 31 VIII 1980; 13 XII 1981); zna po sta cie: W. Go mu³ ki, E. Gier ka, W. Ja ru zel skie go, L. Wa ³ê sy i ro zu mie ro lê, ja k¹ oni ode gra li; po tra fi og l nie scha rak te ry zo waو me to - dy spra wo wa nia w³a dzy i kon tro li spo ³e - cze stwa w po szcze g l nych okre sach dzie j w PRL -u; przed sta wia efek ty bu do wy spo ³e cze - stwa so cja li stycz ne go w Pol sce; ro zu mie przy czy ny pro te st w spo ³ecz - nych i ich kon se kwen cje. Kom pe ten cje klu czo we: 1. Pla no wa nie, or ga ni zo wa nie i oce nia nie w³a sne go ucze nia siê, 2. Sku tecz ne ko mu ni ko wa nie siê w r - nych sy tu acjach, 3. Efek tyw ne wsp ³ dzia ³a nie w ze spo le, 4. Roz wi¹ zy wa nie pro ble m w w tw r czy spo s b, 5. Spraw ne po s³u gi wa nie siê kom pu te rem i tech no lo gi¹ in for ma tycz n¹. Me to dy i for my pra cy: pra ca z tek stem pod rêcz ni ka, tek stem li te rac kim, tek stem ںr d³o wym, ںr d³a mi iko no gra ficz ny mi, po ga dan ka, pra ca gru po wa. Œrod ki dy dak tycz ne: pod rêcz nik: W. Mê drzec ki, R. Szych ta, Dzie je no wo yt ne i naj now sze, WSiP, War sza wa 2001; tekst li te rac ki: P. Hu el le, We iser Da wi - dek, Gda sk 1987; kse ro ko pie zdjêو (pod rêcz nik, Dzien nik Ba³ tyc ki, Po li ty ka, zbio ry pry wat ne); p³y ta CD Tu m wi Pol ska Wy pad ki Grud nia 70 w Gdy ni, Piotr Ja ro sze wicz, Edward Gie rek, Lech Wa ³ê sa o po ro zu - mie niach Sierp nia 80, Woj ciech Ja ru zel ski 48 Wiadomoœci Historyczne

2 ka se ta ma gne to fo no wa Ja cek Kacz - mar ski Li ve pio sen ka Mu ry ; przy k³a dy wy daw nictw dru gie go obie gu, ar chi wal ne nu me ry Ty go dni ka So li dar - noœو, ulot ki (zbio ry w³a sne); kar ty pra cy dla grup; sza ry pa pier, mar ke ry, no ycz ki, klej. Opra co wa ³a Ma³ go rza ta Ju re wicz Tok lekcji Etapy lekcji Za an ga - o wa nie (15 Ba da nie (prze - kszta³ ca - nie) (30 Przebieg lekcji Po da nie te ma tu lek cji. Wsp l ne wy pe³ nie nie na pla ka cie, przy po mo - cy na uczy cie la, ru bry ki T³o hi sto rycz ne (za ³¹cz - nik nr 1). Ka da gru pa otrzy mu je kar ty pra cy oraz r ne ze sta wy kse ro ko pii zdjêو, tek st w i cy ta t w z po - wie œci (te ostat nie na ko lo ro wych kar tecz kach). Ucznio wie przy stê pu j¹ do re ali za cji za da za - war tych w ze sta wach. Ze staw IA, IB ta kie sa mo za da nie (za ³¹cz nik nr 2). Ze staw IIA, IIB ta kie sa mo za da nie (za ³¹cz nik nr 3). Ze staw IIIA, IIIB ta kie sa mo za da nie (za ³¹cz nik nr 4). Ma te ria ³y w ze sta wach s¹ po mie sza ne, tak wiêc wstêp na fa za re ali za cji za da nia po le ga na wy - mia nie ma te ria ³ w po miê dzy gru pa mi I, II, IIIA iosob no I, II, IIIB. Komp. klu czo we Uwagi 1, 2 Przy uzu pe³ nia niu pla ka tu na uczy - ciel od wo ³u je siê do wie dzy og l nej uczni w. Kla sa jest po dzie lo na na 6 ze spo - ³ w (sk³ad ta ki, jak na jê zy ku pol - skim) 1, 2, 3, 4 Za da nia po le ga j¹ na wy ko na niu pla ka t w uka zu j¹ cych po szcze g l ne okre sy/wy da rze nia z dzie j w PRL -u: I sta li nizm i doj œcie do w³a dzy W. Go mu³ ki II Gru dzie 70 III wy da rze nia po cz¹t ku lat 80-tych (Sier pie 80 stan wo - jen ny w Pol sce). Pre zen - ta cja (30 Re flek - sja (15 Ucznio wie spra woz daw cy wy bra nych grup (np. IA, IIB, IIIA) pre zen tu j¹ efek ty pra cy ze spo ³ w czas pre zen ta cji 5 min. Spra woz daw cy po zo sta ³ych grup ewen tu al nie uzu pe³ nia j¹. Wy po wie dzi uczni w na te mat re flek sji, ja kie to wa rzy szy ³y im pod czas pra cy i pre zen ta cji (co za cie ka wi ³o, za sko czy ³o, wzbu rzy ³o, wzru szy ³o?) Om wie nie za da nia do mo we go wy pra co wa - nie Mo ja ro dzi na w PRL -u (czas na wy ko na - nie za da nia 4 ty go dnie) Na uczy ciel kr t ko wspo mi na o nie uwzglêd nio - nych w po wie œci wy da rze niach mar co wych 1968 r. i czerw co wych 1976 r. po le ca prze czy - ta nie z pod rêcz ni ka od po wied nich roz dzia ³ w i przy go to wa nie siê do od po wie dzi na py ta nie: Na czym po le ga ³o zna cze nie oby dwu pro te st w spo ³ecz nych? 1, 2, 4 Pod czas pre zen ta cji pla ka ty A i B grup I, II, III s¹ przy cze pio ne do ta bli cy obok sie bie. Po pre zen ta cji po szcze g l nych grup na uczy ciel od twa rza z p³y ty i ka se ty od po wied nie na gra nia. Ucznio wie prze gl¹ da j¹ wy daw nic - twa dru gie go obie gu, pra sê, ulot ki. 1, 2 Na uczy ciel oce nia efek ty i prze bieg prac grup. Do k³ad nie t³u ma czy, na czym po le - ga pra ca do mo wa mo e to byو opis udzia ³u cz³on k w ro dzi ny wwa nych wy da rze niach, ale r w - nie y cie co dzien ne ro dzi ny. Po le ca od wie dze nie wy sta wy Dro - gi do wol no œci. 1/

3 Cytaty z powieœci dotycz¹ce lat 50. (Stalinizm w Polsce i dojœcie do w³adzy W³adys³awa Gomu³ki) Tek tu ro wy M -ski mia³ do ma lo wa ne wiel kie, su mia ste w¹ sy, a wy ra zi ste ³u ki brwio we i osa dze nie oczu nie po zwa la ³y y - wiو w¹t pli wo œci, do ko go mia³ byو po dob - ny. Tak, cho cia od pew ne go cza su wiel kie jak prze œcie ra d³a por tre ty znik nê ³y z ulic iwy staw na sze go mia sta. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 133 Mnie in te re su j¹ fak ty nie da³ siê zbyو pro ku ra tor a nie og l ni ki. Aswo j¹ dro g¹ do da³ na za ko cze nie jesz cze rok te mu 1 ci ch³op cy (to by ³o o nas) sie dzie li by na Oko po wej ja ko gru pa dy wer syj na i na wet Mat ka Bo ska by im nie po mo g³a! Tak, tak zmie nia j¹ siê cza sy i oby cza je. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 39 Przy po mnia ³em so bie, jak pew ne go po - po ³u dnia, dwa la ta wcze œnie j 2 przed na - szym do mem za trzy ma³ siê zgni ³o zie lo ny sa mo ch d i jak z te go sa mo cho du wy sie dli dwaj pa no wie w p³asz czach [ ] i wy pro wa - dzi li pa na Ko rot ka. Do ro œli m wi li po tem, e pa na Ko rot ka wziê li na Oko po w¹, bo ktoœ do ni s³, e s³u cha Lon dy nu. Pan Ko - ro tek wr ci³, ale do pie ro po dw ch ty go - dniach z okiem jak so czy sta œliw ka [ ], akie dy sta n¹³ na œrod ku po dw r ka i zdj¹³ ko szu lê, je go ple cy wy gl¹ da ³y jak pa sia sta ze bra ³ to -czer wo ne go ko lo ru. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 41 Na do da tek przez ca ³y dzie w³¹ czo ny by³ w do mu g³o œnik ra dio wê z³a [ ]. Przy tym wszyst kim w kuch ni r nê ³a na prze mian lu do wa ka pe la z Opocz na al - bo z o wi cza, a kie dy uci ch³a roz po czy na ³y siê arie ope ro we z Bo ry sa Go du no wa [ ]. G³o œnik emi to wa³ tyl ko je den pro - gram, a ebo ni to w¹ ga³ k¹ mo na by ³o co naj wy ej œci szyو wrza skli we od g³o sy lu do - wej œpie wacz ki al bo po tê ny g³os ro syj skie - go œpie wa ka. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s W ra diu ju daw no sko czy ³o siê prze - m wie nie W³a dy s³a wa Go mu³ ki na gro dzo - ne hucz ny mi bra wa mi i owa cj¹. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 112 Mê czyں ni z na szej ka mie ni cy za chwy ca - li siê prze m wie nia mi Go mu³ ki i m wi li, e ta kie go przy w d cy ro bot ni cy jesz cze nie mie li i mieو nie bê d¹. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 162 Co ro ku na sza szko ³a, jak wszyst kie in ne szko ³y, ma sze ro wa ³a r w no, w bia ³ych ko - szu lach i ciem nych spoden kach na pierw - szo ma jo wej ma ni fe sta cji [ ]. A my ma sze - ro wa li œmy r w no, r w niu sie ko [ ] i wie dzie li œmy, e ci, kt rzy nie przy szli na to œwiê to ra do œci, m³o do œci i en tu zja - zmu za dwa dni bê d¹ mie li wi zy tê M skie - go w do mu i M -ski bê dzie py ta³ ro dzi c w, co siê sta ³o, czy to po wa na spra wa i w czym mo e po m c, e by za rok o tej sa - mej po rze ucze by³ zdr w jak ry ba. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 15 Cytaty z powieœci dotycz¹ce grudnia 70 na wybrze u Na si oj co wie [ ] w sie dem dzie si¹ tym ro ku szli obok ko mi te tu par tii i œpie wa li Wy klê ty po wsta lu du zie mi, po wsta cie, kt rych drê czy g³ d. A Piotr wy szed³ na uli cê zo ba czyو, co siê dzie je i do sta³ ku - lê w g³o wê Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 58 Piotr we d³ug re la cji je go mat ki nie m g³ œcier pieو te go dnia wi do ku he li kop te r w kr¹ ¹ cych nad mia stem i po szed³ pie cho t¹ do Gda ska (nie jeں dzi ³y ju tram wa je), e - by zo ba czyو, co siê dzie je. Za bi li go z te - go he li kop te ra twier dzi ³a upar cie mat ka, a gdy na ocz ni œwiad ko wie m wi li jej, e Piotr do sta³ siê przez przy pa dek po miê dzy 1 Chodzi o rok W 1955 r. 50 Wiadomoœci Historyczne

4 t³um i od dzia³ woj ska i wte dy tra fi ³a go ku - la pro sto w g³o wê, z le wej stro ny, wte dy ma cha ³a rê k¹ i m wi ³a, e to nie praw da, bo na pew no strze la li z he li kop te ra i jesz cze z³o œci ³a siê, gdy m wio no o woj sku. Dla niej by ³a to prze bra na mi li cja. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 111 [ ] po tym, co prze szli je go ro dzi ce, po tym noc nym po grze bie z eki p¹ uzbro jo - nych gra ba rzy i cia ³em Pio tra rzu co nym wpla sty ko wym wor ku w ja mê zie mi, po tym wszyst kim, nie spo dzie wa ³em siê, aby ten wiel ki i wspa nia ³y mo nu ment m g³ im wczym kol wiek wy na gro dziو tam t¹ zi mê. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s Po ka za ³em jej zdjê cie na grob ka Pio tra. El ka by ³a tam kil ka ra zy, ale p³y ty oczy wi - œcie nie wi dzia ³a, a ja opo wie dzia ³em jej, ja - kie by ³y k³o po ty, bo a den ka mie niarz nie chcia³ wy kuو na pi su za mor do wa ny i w ko cu sta nê ³o zgi n¹³ tra gicz nie. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 77 Cytaty z powieœci dotycz¹ce lat 80. Obo je [El ka i Szy mek M.J.] py ta li mnie o no wi ny z Gda ska. Po mnik, ja ki mia³ te raz sta n¹و obok bra my, w tym sa - mym miej scu, gdzie pa d³y strza ³y, ten po - mnik in te re so wa³ ich naj bar dziej. Py ta li, czy bê dzie tam na zwi sko Pio tra. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 110 Na trans pa ren tach wid nia ³y no we ha s³a al bo pra wie zu pe³ nie no we ¹ da my re je - stra cji prze czy ta ³em na jed nym z nich. Pra sa k³a mie wid nia ³o na dru gim, Niech y je Gda sk za uwa y ³em tak e gdzieœ w œrod ku ma sy lu dzi du y por tret pa pie a. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s. 106 Do pie ro dwa la ta te mu, a do k³ad nie dwa i je den mie si¹c (bo te raz, kie dy to pi - szê do bie ga ko ca paں dzier nik) 3, a wiêc dwa dzie œcia piêو mie siê cy te mu zde cy do - wa ³em siê na tê roz mo wê [ ]. Cze mu przy sze d³eœ? Nie m wisz nic! Szym ka aresz to wa li! Co siê sta ³o? Dru ko wa³ ulot ki i sie dzi. Pa we³ Hu el le, We iser Da wi dek, s Chodzi o paںdziernik 1984 r. Za³¹cznik nr 1 Lp. Wydarzenia w powieœci Rok T³o historyczne 1 Wydarzenia od procesji Bo ego Cia³a do przes³uchania Stalinizm w Polsce i dojœcie do w³adzy W³adys³awa Gomu³ki. (przedakcja) 2 Tragiczna œmierو Piotra Grudzie 70 na Wybrze u 3 Odwiedziny u Elki w Meinnheim. Pr ba rozwik³ania zagadki znikniêcia Weisera. Koniec lat 70-tych 4 Rozmowa z Szymkiem w zupe³nie innym mieœcie na po³udniu Polski Wydarzenia sierpniowe 1980 r. Powstanie Solidarnoœci 5 Aresztowanie Szymka za drukowanie ulotek Stan wojenny w Polsce. 6 Ostateczna konsultacja z Piotrem po napisaniu ksi¹ ki UWA GI Przed sta wio na ta be la zo sta je wy ko na na w for mie pla ka tu na du ym ar ku szu sza re go pa pie ru, na lek cji jê zy ka pol skie go ja ko plan po wie œci. Na lek cji hi sto rii uzu pe³ - nia my jej le w¹ czêœو t³o hi sto rycz ne. 1/

5 ZA CZ NIK NR 2 za da nia dla grup ZA DA NIA DLA GRU PY IA (tyl ko IIA i IIIA). do ty cz¹ cych okre su sta li ni zmu w Pol sce idoj œcia do w³a dzy W³a dy s³a wa Go mu³ - ki. Uwa ga! Tek sty i ilu stra cje s¹ wy - mie sza ne wy zna czo na oso ba ma za za da nie wy mie niو siê z gru pa mi IIA i IIIA. Spr buj cie do pa so waو ilu stra cje do cy ta t w z ksi¹ ki. tek st w, ilu stra cji i ko men ta rza z pod - rêcz ni ka (s ) sy tu acji po li tycz - nej w Pol sce w la tach i przed - sta wie nie jej resz cie kla sy w for mie pla ka tu. Pro szê pa miê taو o wspie ra niu pre zen ta cji ilu stra cja mi i cy ta ta mi z po - wie œci. ZA DA NIA DLA GRU PY IB (tyl ko IIB i IIIB). do ty cz¹ cych okre su sta li ni zmu w Pol sce idoj œcia do w³a dzy W³a dy s³a wa Go mu³ - ki. Uwa ga! Tek sty i ilu stra cje s¹ wy - mie sza ne z in ny mi okre sa mi wy zna - czo na oso ba ma za za da nie wy mie niو siê zgru pa mi IIB i IIIB. Spr buj cie do pa so - waو ilu stra cje do cy ta t w z ksi¹ ki. tek st w, ilu stra cji i ko men ta rza z pod - rêcz ni ka (s ) sy tu acji po li tycz - nej w Pol sce w la tach i przed - sta wie nie jej resz cie kla sy w for mie pla ka tu. Pro szê pa miê taو o wspie ra niu pre zen ta cji ilu stra cja mi i cy ta ta mi z po - wie œci. ZA CZ NIK NR 3 za da nia dla grup ZA DA NIA DLA GRU PY IIA i oso bê do kon tak t w z in ny mi gru pa mi (tyl ko IA i IIIA). do ty cz¹ cych Grud nia 70. Uwa ga! Tek sty okre sami wy znaczo na oso ba ma za za - da nie wy mie niو siê z gru pa mi IA i IIIA. lu - stra cji, tek st w i ko men ta rza z pod rêcz - ni ka (str , w tym te tek sty ںr d³o we) przy czyn, prze bie gu i kon se - kwen cji wy da rze gru dnio wych 1970 ro - ku oraz przed sta wie nie ich resz cie kla sy w for mie pla ka tu. Pro szê pa miê taو o wspie ra niu pre zen ta cji ilu stra cja mi iod nie sie nia mi do wy da rze z po wie œci. ZA DA NIA DLA GRU PY IIB (tyl ko IB i IIIB). do ty cz¹ cych Grud nia 70. Uwa ga! Tek sty okre sa mi wy zna czo na oso ba ma za za - da nie wy mie niو siê z gru pa mi I B i III B. ilu stra cji, tek st w i ko men ta rza z pod - rêcz ni ka (str , w tym te tek sty ںr d³o we) przy czyn, prze bie gu i kon se - kwen cji wy da rze gru dnio wych 1970 ro - ku oraz przed sta wie nie ich resz cie kla sy w for mie pla ka tu. Pro szê pa miê taو o wspie ra niu pre zen ta cji ilu stra cja mi iod nie sie nia mi do wy da rze z po wie œci. 52 Wiadomoœci Historyczne

6 ZA CZ NIK NR 4 za da nia dla grup ZA DA NIA DLA GRU PY IIIA (tyl ko IA i IIA). do ty cz¹ cych wy da rze sierp nio wych 1980 r. oraz sta nu wo jen ne go. Uwa ga! Tek sty okre sa mi wy zna czo na oso ba ma za za - da nie wy mie niaو siê z gru pa mi IA i IIA. ilu stra cji, tek st w i ko men ta rza z pod - rêcz ni ka (str ) sy tu acji po li tycz - nej w Pol sce na po cz¹t ku lat 80-tych i przed sta wie nie ich resz cie kla sy w for - mie pla ka tu. Pro szê pa miê taو o wspie ra - niu pre zen ta cji ilu stra cja mi i od nie sie - nia mi do wy da rze z po wie œci. ZA DA NIA DLA GRU PY IIIB (tyl ko IB i IIB). do ty cz¹ cych wy da rze sierp nio wych 1980 r. oraz sta nu wo jen ne go. Uwa ga! Tek sty okre sa mi wy zna czo na oso ba ma za za - da nie wy mie niaو siê z gru pa mi IB i IIB. ilu stra cji, tek st w i ko men ta rza z pod - rêcz ni ka (str ) sy tu acji po li tycz - nej w Pol sce na po cz¹t ku lat 80-tych i przed sta wie nie ich resz cie kla sy w for - mie pla ka tu. Pro szê pa miê taو o wspie ra - niu pre zen ta cji ilu stra cja mi i od nie sie - nia mi do wy da rze z po wie œci. Czas na wy ko na nie za da nia 30 min. Grudzie 1970 w Szczecinie, fot. PAP CAF Archiwum 1/

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

O potrzebach czytelniczych

O potrzebach czytelniczych O potrzebach czytelniczych szeœciolatk w Najwa niejsz¹ funkcj¹ literatury dla dzieci jest dostarczanie wzor w postêpowania i idea³ w osobowych, metaforycznie uog lnionej wiedzy o œwiecie i jego problemach.

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia

Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce. Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Nowe me to dy na ucza nia w ma te ma ty ce Re da k cja dr Jo an na Kan dzia Wa r sza wa 2012 Pro jekt rea li zo wa ny w ra mach Pro gra mu Ope racy j ne go Ka pi ta³ Lu dz ki Dzia³anie 9.4 Wy so ko wy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl

www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n Co tydzień 200 000 czytelników w całym kraju 20 października

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992 Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 7 (57), r. ISSN 2299-8497 Bezpłatny dwutygodnik 29-letni Paweł w., w Przeszłości dobrze rokujący członek młodzieżówki Platformy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Fizykoterapia od 5 zł masaże od 15 zł. nr 5/12maj. obchody świąt majowych

Zapraszamy. Fizykoterapia od 5 zł masaże od 15 zł. nr 5/12maj. obchody świąt majowych nr 5/12maj urząd miejski w będzinie działa w godzinach: poniedziałki 7.30 17.00 piątki 7.30 14.00 pozostałe dni robocze 7.30 15.30 nr 5/2012 maj (1225 ) miesięcznik egz. bezpłatny nakład: 27.000 egz. ISSN

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo