Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych"

Transkrypt

1 Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ Podstawowa terminologia implantologiczna Planowanie leczenia implantologicznego Fa za chi rur gicz na Uzupe³nienia tymczasowe i ostateczne oparte na implantach Fa za pod trzy mu j¹ ca le cze nia 170 Test: py ta nia 172 Test: od po wie dzi 173 Wpro wa dze nie Jed nym z pod sta wo wych ce l w, ja kie sta wia so bie ka dy prak - ty ku j¹ cy sto ma to log, jest po moc pa cjen to wi w osi¹ ga niu zdro - we go, funk cjo nal ne go i es te tycz ne go uzê bie nia. Nie ste ty z wie - lu po wo d w ce lu te go cza sem nie mo na osi¹ gn¹و i po wsta je ko niecz noœو in ter wen cji, kt rej efek tem jest na pra wa lub za st¹ - pie nie uszko dzo nych al bo utra co nych struk tur. Od po nad czter - dzie stu lat roz wi ja ne s¹ oste oin te gra cyj ne im plan ty zê bo we i obec nie stwa rza j¹ co raz wiêk sze mo li wo œci re ha bi li ta cji bra - k w uzê bie nia. W tym roz dzia le om wio no aspek ty od tw r cze le cze nia z za sto so wa niem im plan t w zê bo wych, cho cia ce lo wo przed sta wio no je dy nie og l ny prze gl¹d pod sta wo wych me tod od tw r czych i chi rur gicz nych sto so wa nych w re ha bi li ta cji pa - cjen t w u yt ku j¹ cych pro te zy opar te na im plan tach. Po za po zna niu czy tel ni ka z pod sta wo w¹ ter mi no lo gi¹ dal sz¹ czêœو roz dzia ³u tak u³o o no, aby czy tel nik po d¹ a³ dro g¹, ja k¹ stan dar do wo prze by wa pa cjent od eta pu pla no wa nia przed chi - rur gicz ne go, po przez umiesz cze nie im plan tu, na tych mia sto w¹ od bu do wê, od bu do wê osta tecz n¹ a do fa zy pod trzy mu j¹ cej le - cze nie. Opi sa ne s¹ tech ni ki wy ko rzy stu j¹ ce im plan ty za r w no po - je dyn cze, jak i mno gie. 5.1 Pod sta wo wa ter mi no lo gia im plan to lo gicz na Cel na ucza nia Czytelnik powinien: znaو podstawowe elementy og lnego systemu implantologicznego, znaو podstawowe zasady obowi¹zuj¹ce przy umieszczaniu implant w zêbowych i wykonywaniu opartych na nich rekonstrukcji protetycznych, umieو og lnie om wiو podstawowe leczenie implantologiczne. Zro zu mie nie le cze nia me to d¹ im plan t w za le y od zna jo mo œci struk tu ry zin te gro wa ne go z ko œci¹ sys te - mu im plan to lo gicz ne go. Tech no lo gia im plan t w zê bo - wych roz wi ja siê bar dzo szyb ko, na stê pu je ci¹ g³y roz - w j ist nie j¹ cych sys te m w i nie mal co dzien nie wpro - wa dza ne s¹ na ry nek no we sys te my. In ten cj¹ au to ra nie jest szcze g ³o we przed sta wie nie r nic po miê dzy roz wi¹ za nia mi, ale u³a twie nie zro zu mie nia pod sta wo - wych za sad do ty cz¹ cych wszyst kich sys te m w im plan - to lo gicz nych. Pod wzglê dem struk tu ral nym pod sta wo wy sys tem im plan to lo gicz ny mo na roz wa aو ja ko ze sp ³ sk³a da - j¹ cy siê z trzech pod sta wo wych czê œci: gra ni cz¹ cej z tkan ka mi twar dy mi, gra ni cz¹ cej z tkan ka mi miêk ki - mi oraz ze œro do wi skiem ja my ust nej. Te trzy czê œci struk tu ral ne mo g¹ przy bie raو for mê jed ne go, dw ch lub trzech od dziel nych ele men t w. Na ryc. 74 przed - sta wio no w for mie dia gra mu trzy od dziel ne ele men ty oraz spo s b, w ja ki s¹ one po ³¹ czo ne je den z dru gim. Ele ment, kt ry ule ga oste oin te gra cji z ko œci¹, jest za - zwy czaj okre œla ny ja ko im plant i za pew nia re ten cjê oraz utrzy ma nie pro te zy w ko œci. ¹cz nik jest ele men - tem sk³a do wym po ³¹ czo nym z im plan tem, kt ry prze - cho dzi przez le ¹ ce po wy ej tkan ki miêk kie, za pew nia - j¹c po ³¹ cze nie miê dzy im plan tem a uzu pe³ nie niem pro te tycz nym. Ostat nim sk³ad ni kiem sys te mu jest uzu pe³ nie nie lub su per struk tu ra pro te tycz na, kt ra uzy sku je pod par cie i re ten cjê dziê ki im plan to wi za po - œred nic twem ³¹cz ni ka. Mi mo e jest to og l ny opis sys - te mu im plan to lo gicz ne go, mo na sto so waو go do wie - lu roz wi¹ za tech no lo gicz nych za r w no sk³a da j¹ cych siê z od dziel nych im plan t w, ³¹cz ni k w i su per struk tur pro te tycz nych, jak te ele men t w hy bry do wych (np. im plan tu i ³¹cz ni ka po ³¹ czo nych w jed n¹ ca ³oœو). Im plan ty Im plan ty œr d kost ne do stêp ne s¹ w sze ro kiej ga mie roz mia r w, kszta³ t w, po wierzch ni i me cha ni zm w ³¹ - cz¹ cych. We wszyst kich przy pad kach nad rzêd nym ce - lem jest zin te gro wa nie im plan tu z ko œci¹ go spo da rza i za pew nie nie sta bil no œci oraz re ten cji od bu do wy pro - te tycz nej. Pier wot n¹ sta bil noœو im plan tu za zwy czaj uzy sku je siê dziê ki pew nym ce chom ele men t w me - cha nicz nych (np. sa mo gwin tu j¹ ce mu umo co wa niu me - 163

2 ROZDZIA PI TY: Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych 164 uzupe³nienie protetyczne oparte na implancie; pojedyncza korona umocowana za pomoc¹ cementu ³¹cznik implantu ze œrub¹ utrzymuj¹c¹ implant Ryc. 74 Diagram pokazuj¹cy podstawowe sk³adowe uzupe³nienia oparte na implancie. cha nicz ne mu w ko œci pod czas wpro wa dza nia im plan - tu). D³u go ter mi no wa sta bil noœو i re ten cja wsz cze pu œr d kost ne go za le y na stêp nie od po wsta nia bio lo gicz - nej bio in te gra cji z tkan ka mi go spo da rza, kt ry nie od - rzu ca im plan tu bê d¹ ce go w isto cie cia ³em ob cym umiesz czo nym w y wych tkan kach. Na po myœl n¹ osteo - in te gra cjê wska zu je sta bil noœو im plan tu, kt ry pod czas opu ki wa nia da je y wy od g³os. Ozna k¹ nie po wo dze nia na to miast jest po ja wie nie siê ru cho mo œci im plan tu, kt ry osta tecz nie mo e ulec eks fo lia cji, je œli ju wcze - œniej nie wy st¹ pi ³o za ka e nie da nej oko li cy. ¹cz ni ki ¹cz ni ki ³¹ cz¹ im plan ty z uzu pe³ nie niem pro te tycz - nym znaj du j¹ cym siê w ja mie ust nej i trwa le utrzy mu - j¹ lu kê w ba rie rze na b³on ko wej tka nek miêk kich. Za pew nia j¹ pod par cie i re ten cjê uzu pe³ nie nia al bo przez trwa ³e po ³¹ cze nia fi zycz ne (np. za ce men to wa na po je dyn cza ko ro na), al bo te zu y wa j¹ ce siê po ³¹ cze - nia fi zycz ne (np. pro te za ca³ ko wi ta na k³a do wa (overdenture) utrzy my wa na za po mo c¹ ma gne s w). Uzu pe³ nie nia pro te tycz ne opar te na im plan tach Uzu pe³ nie nia pro te tycz ne opar te na im plan tach za stê - pu j¹ tkan ki, kt re zo sta ³y utra co ne. Ce lo we jest po - strze ga nie ich ja ko uzu pe³ nie za r w no zê b w, jak i tka - nek podtrzy mu j¹ cych. Dal sza kla sy fi ka cja uzu pe³ nie uwzglêd nia fakt, czy s¹ one umo co wa ne na sta ³e (np. kon wen cjo nal ne ko ro ny i mo sty za ce men to wa ne lub utrzy my wa ne za po mo c¹ œrub) lub ru cho me (wyj mo wa - ne) w po sta ci czê œcio wych lub ca³ ko wi tych pro tez utrzy - my wa nych za po mo c¹ pre cy zyj nych umo co wa. 5.2 Pla no wa nie le cze nia im plan to lo gicz ne go Ce le na ucza nia Czy tel nik po wi nien znaو: wskazania i przeciwwskazania do stosowania implant w, i umieو om wiو etapy w planowaniu leczenia implantologicznego, podstawow¹ terminologiê uzupe³nie protetycznych opartych na implantach. Po dob nie jak w przy pad ku pla no wa nia ka de go le cze - nia, za sad ni cze zna cze nie ma to, aby od sa me go po - cz¹t ku pla no wa nia braو pod uwa gê osta tecz ny efekt le cze nia. Nie ozna cza to jed nak, e raz usta lo ny plan le cze nia jest nie na ru szal ny. Pew ne zmia ny pla nu le - cze nia wy ni ka j¹ ce z mo li wo œci lub nie prze wi dzia nych sy tu acji b¹dں te po zwa la j¹ ce roz wi¹ zaو po ten cjal ne pro ble my, za nim siê one po ja wi¹, mo g¹ byو istot nie ko rzyst ne dla pa cjen ta. Aby dziê ki usta lo ne mu pla no - wi le cze nia uzy skaو naj bar dziej po ¹ da ny efekt ko co - wy, ju na po cz¹t ku pla no wa nia trze ba braو pod uwa - gê osta tecz ne uzu pe³ nie nie pro te tycz ne oraz ocze ki - wa nia pa cjen ta. Wska za nia Zin te gro wa ne z ko œci¹ im plan ty za pew nia j¹ re ten cjê i pod par cie dla pro tez zê bo wych uzu pe³ nia j¹ cych po - je dyn czy z¹b, gru pê zê b w, ca ³e uzê bie nie lub na wet sta no wiو punkt za ko twi cze nia ele men tu or to don tycz - ne go. Im plan ty s¹ wska za ne przede wszyst kim w sy tu - acjach czê œcio wej lub ca³ ko wi tej utra ty uzê bie nia i/lub tka nek pod trzy mu j¹ cych. Utra ta tka nek mo e byو kon se kwen cj¹ roz le g³ej pr ch ni cy i za pa le nia przy zê - bia lub mo e byو spo wo do wa na bar dziej ra dy kal ny mi zmia na mi, ta ki mi jak pro ces no wo two ro wy czy uraz szczê ko wo -twa rzo wy. Prze ciw wska za nia Za bie gi im plan to lo gicz ne mo na po strze gaو ja ko pro - ce du ry chi rur gicz ne na y cze nie i w zwi¹z ku z tym wszyst kie prze ciw wska za nia do za bie g w chi rur gicz - nych bê d¹ siê od no siو r w nie do za bie g w wpro wa -

3 Planowanie leczenia implantologicznego dza nia im plan t w zê bo wych. Og l nie ka da zmia na miej sco wa lub og l no ustro jo wa, kt ra od dzia ³u je na go je nie ran, bê dzie mieو ten sam wp³yw na go je nie w miej scu im plan ta cji i mo e wp³y waو na d³u go ter mi - no we po wo dze nie ca ³e go le cze nia im plan to lo gicz ne - go. Przy k³a dem mo e byو sto so wa nie dwu fos fo ra n w w le cze niu oste opo ro zy i zwi¹ zek tej te ra pii z po za bie - go w¹ mar twi c¹ ko œci. Wzglêd ne prze ciww ska za nia do le cze nia wy ni ka - j¹ nie kie dy z bra ku wy star cza j¹ ce go miej sca dla umiesz cze nia im plan tu, a na stêp nie od bu do wy pro te - tycz nej. Mo g¹ wy stê po waو przy pad ki nie do sta tecz nej ja ko œci tkan ki kost nej (np. znacz na atro fia przed nie - go od cin ka u chwy lub tyl ne go od cin ka szczê ki ze znacz n¹ pneu ma ty za cj¹ za to ki szczê ko wej). Mo e te bra ko waو miej sca na umiesz cze nie uzu pe³ nie nia (np. wy rzy na nie bier ne zê ba prze ciw staw ne go). Do b r przy pad k w Se lek cja przy pad k w do le cze nia im plan to lo gicz ne go roz po czy na siê od do k³ad ne go ze bra nia wy wia du i prze pro wa dze nia ba da nia pa cjen ta. Wa ne jest usta - le nie mo ty wa cji pa cjen ta oraz upew nie nie siê, e ro - zu mie on isto tê le cze nia, a tak e po zna nie je go ocze - ki wa co do praw do po dob ne go wy ni ku le cze nia. Aby za r w no pa cjent, jak i ze sp ³ sto ma to lo gicz ny by li usa - tys fak cjo no wa ni wy ni kiem le cze nia, po win no siê zr w - no wa yو ocze ki wa nia pa cjen ta z tym, co jest kli nicz - nie osi¹ gal ne. Pod czas zbie ra nia wy wia du pod sta wo - we zna cze nie ma om wie nie pew nych pro ble m w, kt - re mo g³y byو zwi¹ za ne z wcze œniej szy mi uzu pe³ nie nia - mi (np. wy raں ny od ruch wy miot ny przy pro te zach ru - cho mych oraz usta le nie, czy le cze nie im plan to lo gicz - ne jest rze czy wi œcie w³a œci w¹ li ni¹ po stê po wa nia). U pa cjen ta z sil nym od ru chem wy miot nym bar dziej od po wied nie mo e byو po stê po wa nie naj pierw w kie - run ku os³a bie nia te go od ru chu ni umiesz cze nie licz - nych wsz cze p w œr d kost nych, kt re mo g¹ byو p ں niej i tak nieu y wa ne do pod par cia i re ten cji pro te zy. Na le y prze dys ku to waو z pa cjen tem prze bieg le - cze nia, tak aby siê upew niو, e pa cjent ro zu mie, co obej mu j¹ po szcze g l ne eta py le cze nia. W ce lu np. zop - ty ma li zo wa nia wa run k w go je nia cza sa mi ko niecz ne jest, aby pa cjent nie u yt ko wa³ pro te zy tym cza so wej przez kr t ki czas pod czas fa zy go je nia. Dla wie lu pa - cjen t w mo e to byو nie ak cep to wal ne. Na le y r w nie do k³ad nie przed sta wiو ak tu al ne me to dy umiesz cza nia im plan t w oraz od bu do wy pro te tycz nej, a tak e d³u - go ter mi no we le cze nie na stê po we. Na ko niec na le y przed sta wiو koszt ta kie go ro dza - ju le cze nia, nie za le nie czy bê dzie fi nan so wa ne ze œrod k w w³a snych, czy w ra mach pu blicz nej opie ki zdro wot nej. W po r w na niu z kosz ta mi tra dy cyj ny mi pro tez ca³ ko wi tych wstêp ny wy da tek zwi¹ za ny z pro te - za mi na k³a do wy mi (overdenture) opar ty mi na im plan - tach jest zna cz¹ co wy szy, s¹ jed nak do wo dy wska zu j¹ - ce, e d³u go ter mi no wy koszt tej me to dy po stê po wa nia nie jest tak du y bez uwzglêd nie nia aspek t w psy cho - so cjal nych tych dw ch me tod le cze nia. Pla no wa nie po ³o e nia i kszta³ tu zê ba Od po cz¹t ku pla no wa nia le cze nia na le y braو pod uwa gê osta tecz n¹ od bu do wê pro te tycz n¹ na im plan - cie. Trze ba r w nie usta liو, czy mo li we jest umiesz - cze nie zê ba w ide al nej po zy cji, kt ra po zwo li od two - rzyو je go funk cjê. Ko niecz ne jest tak e pod jê cie de - cy zji, czy istot ne i po ¹ da ne jest do sto so wa nie siê do cech po zo sta ³e go uzê bie nia u pa cjen ta, czy te ko - niecz na jest mo dy fi ka cja ak tu al nej sy tu acji. Po mo c¹ w pro ce sie pla no wa nia bê dzie do k³ad na przed za bie - go wa ana li za mo de li za mon to wa nych w p ³ na sta wial - nych ar ty ku la to rach, a u y cie dia gno stycz nych mo - de li wo sko wych lub pro tez pr b nych umo li wia sy mu - la cjê uzu pe³ nie nia osta tecz ne go. Do oce ny funk cji zê ba mo na za sto so waو me to dy bio me trycz ne i su biek tyw ne. War to œcio wych in for ma - cji do star cza wy wiad, pod czas zbie ra nia kt re go mo - na zba daو zdol noœو pa cjen ta do u cia po kar m w oraz po ten cjal ne trud no œci w m wie niu lub te pro ble my na tu ry es te tycz nej. W przy pad ku re kon struk cji przed - niej stre fy na le y po ³o yو szcze g l ny na cisk na es te ty - kê twa rzy, zê b w i dzi¹ se³. Na przy k³ad u pa cjen ta z wy so k¹ li ni¹ war gi g r nej nie wska za ne jest umiesz - cza nie od bu do wy pro te tycz nej na im plan cie, kt ry mo e byو na wet sta bil ny, ale s³a bo ada ptu je siê do tka nek pod trzy mu j¹ cych. Ba da nia do dat ko we Oce ny po ³o e nia i za so bu tka nek twar dych mo na do - ko naو kli nicz nie za po mo c¹ ka li bro wa ne go cyr kla, kt - rym pe ne tru je siê tkan kê miêk k¹. Po zwa la to oce niو sze ro koœو ko œci wzd³u bez zêb ne go od cin ka. Szcze g - ³o we ba da nie kli nicz ne mu si byو jed nak uzu pe³ nio ne do dat ko w¹ oce n¹, ja k¹ umo li wia j¹ ba da nie ra dio lo - gicz ne i to mo gra fia kom pu te ro wa (TK). Do stêp ne s¹ r w nie pro gra my kom pu te ro we wy ko rzy stu j¹ ce zdjê - cia TK w pro jek cji 3D, kt re mo na ogl¹ daو i prze twa - rzaو, co umo li wia dal sze pla no wa nie le cze nia. Kli ni - cy sta mo e za pro jek to waو uzu pe³ nie nia i okre œliو opty mal ne umiej sco wie nie im plan tu przed wy ko na - niem in dy wi du al nych sza blo n w chi rur gicz nych oraz pre fa bry ko wa nych uzu pe³ nie. Ro dza je uzu pe³ nie pro te tycz nych Uzu pe³ nie nia opar te na im plan tach mo na po dzie liو na dwie gru py. Pierw sz¹ sta no wi¹ od bu do wy pro te tycz ne, kt re uzu pe³ nia j¹ je dy nie utra co ne tkan ki zê ba i dla te - go s¹ bez po œred nio po r w ny wal ne z kon wen cjo nal ny mi ROZDZIA PI TY 165

4 ROZDZIA PI TY: Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych a b Ryc. 75 Ceramiczny ³¹cznik utrzymywany za pomoc¹ œruby oraz zacementowana korona oparta na implancie. a b Ryc. 76 Zaczepy sworzniowe oraz proteza dolna nak³adowa (overdenture) oparta na implantach. 166 po je dyn czy mi ko ro na mi oraz mo sta mi, a wszcze py œr d - kost ne za stê pu j¹ ko rze nie utra co nych zê b w. Dru g¹ gru pê two rz¹ uzu pe³ nie nia, kt re od twa rza j¹ za r w no tkan ki zê ba, jak i tkan ki pod trzy mu j¹ ce. S¹ to pro te zy ru cho me i sta ³e mo sty hy bry do we. Uzu pe³ nie nia po je dyn czych zê b w oraz kon wen cjo - nal ne mo sty s¹ naj czê œciej mo co wa ne na ³¹cz ni ku im - plan tu ce men tem lu tu j¹ cym lub za po mo c¹ œru by re - ten cyj nej (ryc. 75). Otw r sta no wi¹ cy do stêp do œru by jest na stêp nie uzu pe³ nia ny umiesz czo nym bez po œred - nio uzu pe³ nie niem. Pro te zy ru cho me zy sku j¹ lep sze pod par cie i sta bil noœو ni kon wen cjo nal ne pro te zy, po - nie wa im plan ty dzia ³a j¹ po dob nie jak zê by fi la ro we w pro te zach na k³a do wych (overdenture) (ryc. 76). Mo - na zwiêk szyو re ten cjê, sto su j¹c pre cy zyj ne za mo co wa - nia w po sta ci za cze p w kul ko wych (ryc. 77), be lek, za - trza sk w lub ma gne s w. Me ta lo wo -akry lo we mo sty hy bry do we ma j¹ szkie - let me ta lo wy, kt ry jest in dy wi du al nie wy ko ny wa ny i do sto so wa ny do prze zt kan ko wych ³¹cz ni k w lub bez - po œred nio do sa mych im plan t w umiesz czo nych w pod - ³o u. Po ³¹ cze nie uzy sku je siê za po mo c¹ œrub. Szkie let Ryc. 77 Dolny most hybrydowy ze z³ota i akrylu utrzymywany za pomoc¹ œrub. sta no wi pod par cie nie tyl ko dla zê b w, ale r w nie r - o we go akry lu od twa rza j¹ ce go tkan ki pod trzy mu j¹ ce tak, e uzu pe³ nie nie to mo na trak to waو ja ko most sta - ³y lub pro te zê.

5 Faza chirurgiczna wywiad, badanie pacjenta oraz badania dodatkowe iloœو tkanki kostnej niewystarczaj¹ca do umieszczenia implantu wszczep kostny w miejsce planowanej implantacji uzgodnienie rodzaju ostatecznej odbudowy protetycznej oraz okreœlenie idealnego umiejscowienia implantu czêœciowe niepowodzenie osteointegracji implantu sterowana regeneracja koœci ca³kowite niepowodzenie osteointegracji implantu usuniêcie implantu mo liwoœci modyfikacji uzupe³nienia ostatecznego w oryginalnym planie leczenia zabieg implantacji jednoczesne umieszczenie przezœluz wkowego ³¹cznika oraz uzupe³nienia tymczasowego chirurgiczne umieszczenie przezœluz wkowego ³¹cznika uzupe³nienie tymczasowe na ³¹czniku przezœluz wkowym jednoczesne umieszczenie przezœluz wkowego ³¹cznika oraz uzupe³nienia tymczasowego ROZDZIA PI TY uzupe³nienie ostateczne na ³¹czniku przezœluz wkowym d³ugoterminowa faza podtrzymuj¹cego leczenia implantologicznego oraz program wymiany uzupe³nie Ryc. 78 Algorytm postêpowanie podczas leczenia implantologicznego. Czas wy ko na nia pro ce du ry Aby ze sp ³ sto ma to lo gicz ny m g³ opra co waو in dy wi - du al ny dla ka de go pa cjen ta sche mat po stê po wa nia, za sad ni cze zna cze nie ma wie lo dy scy pli nar ne pla no - wa nie le cze nia. Dla te go ko niecz na jest iden ty fi ka cja r nych eta p w le cze nia z pod kre œle niem wszel kich ewen tu al nych do dat ko wych pro ce dur, kt rych w³¹ cze - nie mo e oka zaو siê ko niecz ne. Przy k³a dem mo e byو ko niecz noœو za sto so wa nia in nych do stêp nych me tod w przy pad ku stwier dze nia bra ku oste oin te gra cji im - plan tu lub gdy wska za na jest mo dy fi ka cja ota cza j¹ ce - go dzi¹ s³a. Na ryc. 78 przed sta wio no al go rytm po stê - po wa nia pod czas le cze nia im plan to lo gicz ne go. 5.3 Faza chirurgiczna Ce le na ucza nia Czytelnik powinien: znaو podstawowe zasady chirurgiczne zwi¹zane z umieszczaniem implant w zêbowych, zdawaو sobie sprawê z wystêpowania interfazy protetyczno- -chirurgicznej zwi¹zanej z leczeniem implantologicznym, doceniaو rolê lekarza protetyka podczas etap w chirurgicznych umieszczania implant w. Szcze g ³o wy opis chi rur gicz nych aspek t w le cze nia im - plan to lo gicz ne go prze kra cza ra my te go roz dzia ³u. Zda - niem au to ra jed nak wska za ne jest kr t kie przed sta wie - nie pod sta wo wych eta p w sa mej pro ce du ry im plan ta - cji i za k³a da nia ³¹cz ni k w, ze szcze g l nym uwzglêd nie - niem udzia ³u le ka rza pro te ty ka. Umiesz cze nie pre im plan t w: oce na miej sca i przy go to wa nie In ter dy scy pli nar ny plan le cze nia po wi nien okre œlaو opty mal ne po ³o e nie im plan tu i za pew niaو mo li wie naj lep sze opcje uzu pe³ nie nia zê b w i tka nek utrzy mu - j¹ cych. In dy wi du al ne sza blo ny chi rur gicz ne, kt re od - wzo ro wu j¹ ide al ne po ³o e nie zê ba, mo g¹ byو wy ko rzy - sta ne do okre œle nia, czy iloœو ko œci jest wy star cza j¹ ca do umiesz cze nia im plan tu. Do dat ko w¹ in for ma cjê mo na uzy skaو, oce nia j¹c bez po œred nio uzê bie nie pa - cjen ta. Do map pin gu grzbie tu wy rost ka zê bo do ³o we go wy ko rzy stu je siê cyr kle, kt rych dzio by pe ne tru j¹ b³o - nê œlu zo w¹ i osi¹ ga j¹c koœو wy rost ka po ma ga j¹ ilo œcio - wo okre œliو sze ro koœو grzbie tu wy rost ka. Al ter na tyw - nie, zdjê cie TK i do stêp ne ko mer cyj nie opro gra mo wa - nie ge ne ru j¹ ce tr j wy mia ro we ob ra zy po zwa la j¹ okre - œliو po ³o e nie im plan t w. Za le nie od te go, czy iloœو 167

6 ROZDZIA PI TY: Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych 168 tkan ki kost nej ko niecz nej do utrzy ma nia po je dyn cze - go lub kil ku im plan t w jest wy star cza j¹ ca, mo na pod - j¹و kon kret n¹ de cy zjê te ra peu tycz n¹. Je œli iloœو tkan - ki kost nej jest nie do sta tecz na, na le y roz wa yو, czy ko - niecz ne, a przede wszyst kim czy mo li we jest prze pro - wa dze nie za bie g w au gmen ta cji, np. pod nie sie nie dna za to ki szczê ko wej lub ope ra cja wsz cze pie nia blo ku kost ne go w ce lu po sze rze nia wy rost ka zê bo do ³o we go. Wresz cie trze ba pod j¹و de cy zjê, czy w po ten cjal nym miej scu im plan ta cji mo e po zo staو z¹b lub po zo sta - ³oœو ko rze nia, a tak e czy im plan ta cja na st¹ pi na tych - miast po eks trak cji zê ba, czy te z op ں nie niem oko ³o 6 tyg., co umo li wi wy go je nie dzi¹ s³a. Im plan ta cja Po usta le niu miej sca im plan ta cji na le y pod j¹و de cy - zjê co do ide al ne go roz mia ru, po ³o e nia i an gu la cji im plan tu. W usta le niu opty mal ne go umiej sco wie nia po moc ny jest in dy wi du al ny stent lub akry lo wa p³yt ka chi rur gicz na z do k³ad nie wy zna czo n¹ po zy cj¹ otwo - r w wy ciê tych w akry lu. Na stêp nie mo na przy st¹ piو do pre pa ro wa nia ³o a dla im plan tu. Ope ra tor de cy - du je, czy po ³¹ czy im plant ³¹cz ni kiem prze zœlu z w ko - wym i wo k ³ nie go za mknie p³at œlu z w ko wo -okost - no wy lub te czy po kry je p³a tem sam im plant. Je œli zo sta je umo co wa ny ³¹cz nik prze zœlu z w ko wy, w w - czas wska za na bê dzie ja kaœ for ma uzu pe³ nie nia tym - cza so we go, w po sta ci pro te zy sta ³ej lub ru cho mej. Na le y sta ran nie roz wa yو wszel kie im pli ka cje zwi¹ - za ne z ob ci¹ e niem ta kich uzu pe³ nie, aby nie upo - œle dza ³o ono go je nia miejsc po oste oto mii i za cho dz¹ - cej oste oin te gra cji. Na tych mia sto wa lub od ro czo na od bu do wa pro te tycz na W przy pad ku gdy im plant zo sta je po kry ty p³a tem œlu - z w ko wo -okost no wym i przez pe wien czas znaj du je siê pod œlu z w ko wo w ce lu u³a twie nia oste oin te gra cji przed je go ob ci¹ e niem, ko niecz ny jest dru gi za bieg chi rur gicz ny od s³a nia j¹ cy im plant i umo li wia j¹ cy po ³¹ cze nie z czê œci¹ prze zœlu z w ko w¹. Im plant mo - na od s³o niو przez unie sie nie p³a ta œlu z w ko wo -okost - no we go al bo, w nie kt rych przy pad kach, przez miej - sco we wy ciê cie dziur ka czem tkan ko wym po kry wa j¹ - cej go b³o ny œlu zo wej. Na tym eta pie mo e byو r w - nie wska za ne uzu pe³ nie nie tym cza so we pro te z¹ sta - ³¹ lub ru cho m¹. Re kon tu ro wa nie tka nek miêk kich Po ³o e nie i d³u go ter mi no wa sta bil noœو tka nek dzi¹ - s³a ota cza j¹ cych prze zœlu z w ko w¹ czêœو im plan tu s¹ czê sto nie pew ne i nie prze wi dy wal ne. Miej sco wa re - ce sja dzi¹ s³a mo e byو kon se kwen cj¹ go je nia i doj - rze wa nia tka nek miêk kich lub al ter na tyw nie mo e wy stê po waو nad miar nie po trzeb nej tkan ki miêk kiej, kt ra mo e r w nie utrud niaو umiesz cze nie osta - tecz nej od bu do wy pro te tycz nej. W pew nych przy pad - kach wska za na mo e byو nie wiel ka mo dy fi ka cja chi - rur gicz na tka nek dzi¹ s³a. 5.4 Uzupe³nienia tymczasowe i ostateczne oparte na implantach Ce le na ucza nia Czytelnik powinien: wiedzieو, w jaki spos b wykonuje siê tymczasowe i ostateczne uzupe³nienia protetyczne na implantach, znaو dostêpne rodzaje uzupe³nie na implantach, umieو om wiو podstawowe zasady odbudowy protetycznej opartej na implancie. Licz ne do stêp ne obec nie sys te my im plan to lo gicz ne w isto cie nie wie le siê r ni¹ pod wzglê dem spo so bu wy ko ny wa nia uzu pe³ nie na tych mia sto wych i d³u go - ter mi no wych. W tej czê œci roz dzia ³u om wio no pod - sta wo we eta py fa zy pro te tycz nej za r w no uzu pe³ nie tym cza so wych, jak i osta tecz nych. Przed sta wio no te po stê po wa nie w przy pad ku od ro czo ne go ob ci¹ e nia im plan tu oraz ob ci¹ e nia na tych mia sto we go od chwi - li osa dze nia wsz cze pu w ko œci. Uzu pe³ nie nia u pa cjen ta przed umiesz cze niem im plan tu Pa cjent, kt ry zg³a sza siê do pla no wa nia le cze nia im - plan to lo gicz ne go, prze wa nie u yt ku je ju ja k¹œ for - mê uzu pe³ nie nia pro te tycz ne go. Mo e to byو most kon wen cjo nal ny, ad he zyj ny lub czê œcio wa al bo ca³ ko - wi ta pro te za ru cho ma. Nie kt rzy pa cjen ci zg³a sza j¹ siê r w nie z uszko dzo ny mi zê ba mi wy ma ga j¹ cy mi usu niê cia przed im plan ta cj¹. Opty ma li za cja uzu pe³ - nie przed roz po czê ciem le cze nia im plan to lo gicz ne - go ma za sad ni cze zna cze nie dla za pew nie nia, e: po zo sta n¹ one funk cjo nal ne, za pew ni¹ do br¹ es te ty kê, ob sza ry bez zêb ne i oklu zja po zo sta n¹ usta bi li zo - wa ne, nie bê d¹ upo œle dzaو go je nia miej sca im plan ta cji. Uzu pe³ nie nia umiesz cza ne na tych miast po im plan ta cji Od ro czo ne ob ci¹ e nie im plan tu za zwy czaj sto su je siê, je œli zo sta je on po kry ty chi rur gicz nie p³a tem œlu z w ko - wo -okost no wym w ce lu za mkniê cia œro do wi ska, kt re goi siê per pri mam. Po le za bie go we po win no byو chro - nio ne z wy ³¹ cze niem ja kie go kol wiek uci sku oraz prze - miesz cza nia p³a ta chi rur gicz ne go. Ide al nie jest, je œli pa cjent mo e za nie chaو u yt ko wa nia pro te zy ru cho -

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Choroby koœci i zatoki szczêkowej

Choroby koœci i zatoki szczêkowej Choroby koœci i zatoki szczêkowej Rozdzia³ 7 7.1 Cho ro by ko œci 129 7.2 Cho ro by za to ki szczê ko wej 137 Test: py ta nia 144 Test: od po wie dzi 148 Wpro wa dze nie W roz dzia le om wio ne s¹ pod

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

ئwiczenia hatha jogi program autorski

ئwiczenia hatha jogi program autorski BIBLIOTECZKA MONOGRAFICZNA DANUTA PALICA ئwiczenia hatha jogi program autorski Hatha joga 1 jest czêœci¹ sk³adow¹ systemu wychowawczo-higieniczno- -leczniczego, kt rego korzenie tkwi¹ w kulturze i tradycji

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Mi ro sław No wak, Ja cek Za jąc In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Wy daj ność sys te mów dys try bu cji

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo