W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego"

Transkrypt

1 Monitor Polski B Nr SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel ; fax REGON PKD (EKD) 86.0.Z W p r o w a d z e n i e do sprawozdania finansowego. Na zwa jed nost ki, ad res sie dzi by, przed miot dzia ³al no - œci oraz nr w re je strze s¹ do wym: Na zwa: 07 Szpi tal Woj sko wy z Przy chod ni¹ Sa mo - dziel ny Pu blicz ny Za k³ad Opie ki Zdro wot nej Ad res: ul. Ko ³o brze ska 44, Wa³cz S¹d pro wa dz¹ cy re jestr: S¹d Re jo no wy IX Wy dzia³ Go - spo dar czy KRS w Ko sza li nie. Nu mer w re je strze: NIP: RE GON: Pod sta wo wy przed miot dzia ³al no œci okre œlo ny jest w Sta tu cie: ) œwiad cze nie us³ug me dycz nych, w for mie: lecz nic twa sta cjo nar ne go, am bu la to ryj ne go lecz nic twa spe cja li stycz ne go, pod sta wo wej opie ki zdro wot nej, opie ki sto ma to lo gicz nej, opie ki fi zjo te ra peu tycz nej, ) krót ko trwa ³e za kwa te ro wa nie w in ter na cie przy szpi - tal nym, ) pra nie.. Czas dzia ³a nia jed nost ki okre œlo ny w ak cie za ³o y ciel - skim: Czas je go trwa nia jest nie okre œlo ny.. Okres ob jê ty spra woz da niem fi nan so wym: Ni niej szym spra woz da niem fi nan so wym ob jê ty jest rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r. 4. Wska za nie czy spra woz da nie fi nan so we za wie ra da ne ³¹cz ne: Spra woz da nie fi nan so we za wie ra da ne jed nost ko we, po nie wa w sk³ad jed nost ki nie wcho dz¹ we wnêtrz ne jed nost ki or ga ni za cyj ne spo rz¹ dza j¹ ce sa mo dziel ne spra woz da nia fi nan so we. 5. Za ³o e nie kon ty nu acji dzia ³al no œci: Spra woz da nie zo sta ³o spo rz¹ dzo ne przy za ³o e niu kon ty nu owa nia dzia ³al no œci go spo dar czej przez jed - nost kê w ci¹ gu co naj mniej ko lej nych mie siê cy od dnia bi lan so we go. Nie ist nie j¹ ad ne oko licz no œci wska zu j¹ ce na za gro e nie kon ty nu owa nia przez jed - nost kê dzia ³al no œci. 6. Przy jê te za sa dy ra chun ko wo œci. Spra woz da nie fi nan so we zo sta ³o spo rz¹ dzo ne w opar - ciu o za sa dy ra chun ko wo œci wy ni ka j¹ ce z usta wy o ra - chun ko wo œci. W ro ku ob ro to wym nie do ko na no zmian za sad po li ty - ki ra chun ko wo œci. a. Za sa dy wy ce ny ak ty wów trwa ³ych War to œci nie ma te rial ne i praw ne wy ce nia siê we - d³ug cen ich na by cia po mniej szo nych o od pi sy amor ty za cyj ne, a tak e o od pi sy z ty tu ³u trwa ³ej utra ty war to œci. Staw ki amor ty za cyj ne usta lo ne zo - sta ³y z uwzglêd nie niem okre su eko no micz nej u y - tecz no œci war to œci nie ma te rial nych i praw nych. Od - zwier cie dla j¹ fak tycz ny okres ich u yt ko wa nia. War - to œci nie ma te rial ne i praw ne amor ty zu je siê me to d¹ li nio w¹. Rocz ne staw ki amor ty za cyj ne kszta³ tu j¹ siê na stê pu j¹ co: pa ten ty, li cen cje, zna ki fir mo we 50% 4 mie si¹ ce, opro gra mo wa nia kom pu te ro we 0% 60 mie siê - cy. War to œci nie ma te rial ne i praw ne o war to œci od.500 z³ do.500 z³ amor ty zo wa ne s¹ jed no ra zo wo w mo men cie ich za ku pu i prze ka za nia do u yt ko wa - nia, na to miast po ni ej.500 z³ s¹ trak to wa ne ja ko ma te ria ³y i wpro wa dza ne do ewi den cji po za bi lan so - wej. Sto so wa ne staw ki amor ty za cyj ne s¹ zgod ne z prze pi sa mi po dat ko wy mi. Œrod ki trwa ³e war toœæ po cz¹t ko w¹ œrod ków trwa - ³ych sta no wi ce na na by cia lub koszt wy two rze nia

2 Monitor Polski B Nr œrod ka trwa ³e go po wiêk szo na o kosz ty je go ulep - sze nia i prze bu do wy, roz bu do wy, mo der ni za cji i re - kon struk cji po wo du j¹ ca po za koñ cze niu ulep sze nia, pod wy sze nie war to œci u yt ko wej da ne go œrod ka trwa ³e go w sto sun ku do war to œci po sia da nej przy przy jê ciu do u yt ko wa nia, mie rzo nej okre sem u yt - ko wa nia, kosz ta mi eks plo ata cji lub in ny mi mia ra mi. Szpi tal sto su je za sa dê, e œrod ki trwa ³e o war to œci do.500 z³o tych, w mie si¹ cu wy da nia do u yt ko wa - nia za li cza do wy po sa e nia i w 00% ich war to œci od no si w kosz ty zu y cia ma te ria ³ów z jed no cze - snym wpro wa dze niem do ewi den cji po za bi lan so - wej. Na to miast œrod ki trwa ³e o war to œci po cz¹t ko - wej od.500 z³o tych do.500 z³o tych w mie si¹ cu wy da nia ich do u yt ko wa nia za li cza do œrod ków trwa ³ych ni sko cen nych z jed no cze snym wpro wa dze - niem do ewi den cji bi lan so wej i 00% ich war to œci od pi su je w kosz ty amor ty za cji. Œrod ki trwa ³e po wy ej.500 z³ w mie si¹ cu wy da nia do u yt ko wa nia wpro wa dza siê do ewi den cji bi lan - so wej œrod ków trwa ³ych, a od pi sów amor ty za cyj - nych do ko nu je siê me to d¹ li nio w¹ po cz¹w szy od pierw sze go dnia mie si¹ ca na stê pu j¹ ce go po mie - si¹ cu, w któ rym przy jê to je do u yt ko wa nia. Po praw noœæ sto so wa nych okre sów i sta wek amor - ty za cyj nych jest we ry fi ko wa na i w uza sad nio nych przy pad kach mo e po wo do waæ ko rek tê przy jê tych sta wek amor ty za cyj nych w na stêp nych la tach ob ro - to wych. Œrod ki trwa ³e w bu do wie wy ce nia siê we d³ug ce - ny na by cia i kosz tu wy two rze nia œrod ków trwa ³ych w bu do wie, któ ra obej mu je ogó³ kosz tów po nie sio - nych przez jed nost kê za okres bu do wy, mon ta u, przy sto so wa nia do ulep sze nia, do dnia bi lan so we - go lub przy jê cia do u y wa nia. War toœæ œrod ków trwa ³ych w bu do wie po wiêk sza j¹ ró ni ce kur so we oraz od set ki od zo bo wi¹ zañ, s³u ¹ cych fi nan so wa - niu za ku pu lub bu do wy œrod ka trwa ³e go, za okres re ali za cji in we sty cji. Ró ni ce kur so we oraz od set ki od zo bo wi¹ zañ po od da niu œrod ków trwa ³ych w bu - do wie do u yt ko wa nia ob ci¹ a j¹ kosz ty ope ra cji fi - nan so wych. War toœæ œrod ków trwa ³ych w bu do wie po mniej sza siê o od pi sy ak tu ali zu j¹ ce w wy pad ku wy st¹ pie nia oko licz no œci wska zu j¹ cych na trwa ³¹ utra tê ich war - to œci. Œrod ki trwa ³e w bu do wie nie s¹ amor ty zo wa ne do mo men tu za koñ cze nia ich bu do wy i od da nia do u y wa nia. b. Za sa dy wy ce ny ak ty wów ob ro to wych Za pa sy ma te ria ³ów wy ce nia siê we d³ug rze czy wi - stych cen za ku pu. Za ku pio ne ma te ria ³y uj mo wa ne s¹ w ksiê gach po - moc ni czych w po sta ci ewi den cji ilo œcio wo -wa rt - oœci owej pro wa dzo nej dla le ków w ap te ce szpi tal - nej, w ap tecz kach od dzia ³o wych, w pra cow niach i dla ma ga zy nów: go spo dar cze go, yw no œcio we go. Le ki, ma te ria ³y me dycz ne, od czyn ni ki bê d¹ za li cza - ne w kosz ty dzia ³al no œci ope ra cyj nej w mo men cie wy da nia z ap te ki szpi tal nej. Do dat ko wo do ko nu je siê od pi sy wa nia w kosz ty zu - y cia ma te ria ³ów w da cie ich za ku pu (dla ar ty ku ³ów biu ro wych, czê œci za mien nych do sa mo cho dów, pa - li wa), dla któ rych nie pro wa dzi siê ewi den cji ilo œcio - wo -wa rt oœci owej (ewi den cji ma ga zy no wej) w miej - scu sk³a do wa nia. War toœæ ma te ria ³ów, któ re utra ci ³y swo je ce chy u yt ko we usta la siê nie póÿ niej ni na dzieñ bi lan so - wy w ce nach sprze da y net to mo li wych do uzy ska - nia. Od pi sy ak tu ali zu j¹ ce z te go po wo du war toœæ ma te - ria ³ów oraz wy ni ka j¹ ce z wy ce ny ma te ria ³ów we - d³ug cen sprze da y net to za miast we d³ug cen na by - cia (za ku pu) zwiêk sza j¹ po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj - ne. Na le no œci: Na dzieñ bi lan so wy do ko nu je siê od pi sów ak tu ali - zu j¹ cych nie któ re na le no œci ze wzglê du na znacz - ny sto pieñ praw do po do bieñ stwa ich nie œci¹ gal no - œci. Œrod ki pie niê ne i in ne ak ty wa pie niê ne Kra jo we œrod ki pie niê ne wy ka zu je siê w war to œci no mi nal nej. c. Za sa dy wy ce ny zo bo wi¹ zañ i re zerw Zo bo wi¹ za nia Zo bo wi¹ za nia wy ce nia siê w kwo cie wy ma ga j¹ cej za p³a ty. No mi nal ne zo bo wi¹ za nia po wiêk sza siê o od set ki na le ne na dzieñ bi lan so wy tyl ko wte dy, gdy kon tra hent ob ci¹ y szpi tal od set ka mi i jed no - cze œnie pi sem nie od mó wi ich umo rze nia. Re zer wy Re zer wy na zo bo wi¹ za nia two rzy siê w uza sad nio - nej i wia ry god nie osza co wa nej war to œci. d. Za sa dy wy ce ny ka pi ta ³ów w³a snych oraz po zo sta - ³ych ak ty wów i pa sy wów Fun du sze w³a sne oraz po zo sta ³e ak ty wa i pa sy wa wy ce nia ne s¹ w war to œci no mi nal nej. War toœæ ma j¹t ku sa mo dziel ne go pu blicz ne go za k³a - du opie ki zdro wot nej okre œla j¹ fun dusz za ³o y ciel - ski i fun dusz za k³a du. Fun dusz za ³o y ciel ski szpi ta la sta no wi war toœæ wy - dzie lo nej za k³a do wi czê œci mie nia pañ stwo we go. e. Ra chu nek zy sków i strat Szpi tal pro wa dzi ewi den cjê kosz tów w uk³a dzie ro - dza jo wym i roz li cza je we d³ug miejsc po wsta wa nia kosz tów ze szcze gó ³o wo œci¹ za pew nia j¹ c¹ mo li - woœæ za rz¹ dza nia ni mi oraz spo rz¹ dza nia wszel kie - go ro dza ju spra woz daw czo œci.

3 Monitor Polski B Nr f. Spo sób spo rz¹ dza nia spra woz da nia fi nan so we go Da ne licz bo we ujê te w spra woz da niu fi nan so wym pre zen to wa ne s¹ w z³o tych. Ra chu nek ra chun ku zy - sków i strat spo rz¹ dza ny jest w wer sji po rów naw - czej. Ra chu nek prze p³y wów pie niê nych spo rz¹ dza siê me to d¹ po œred ni¹. G³ów ny Ksiê go wy mgr Ma rek Kor net Dy rek tor lek. med. Ja nusz Na piór kow ski 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ B i l a n s sporz¹dzony na dzieñ grudnia 00 r. (w z³otych) Stan na koniec AKTYWA bie ¹cego roku obrotowego poprzedniego roku obrotowego A. Ak ty wa trwa ³e I. War to œci nie ma te rial ne i praw ne. Kosz ty za koñ czo nych prac roz wo jo wych. War toœæ fir my. In ne war to œci nie ma te rial ne i prawne 4. Za licz ki na war toœci nie ma te rial ne i praw ne II. Rze czo we ak ty wa trwa ³e. Œrod ki trwa ³e a) grun ty (w tym pra wo u yt kowa nia wie czyste go grun tu) b) bu dyn ki, lo ka le i obiek ty in y nie rii l¹ do wej i wod nej c) urz¹ dze nia tech nicz ne i ma szy ny d) œrod ki trans por tu e) in ne œrod ki trwa ³e. Œrod ki trwa ³e w bu do wie. Za licz ki na œrod ki trwa³e w bu do wie III. Na le no œci d³u goter mi no we. Od jed no stek powi¹ za nych. Od po zo sta ³ych jed no stek IV. In we sty cje d³u go ter mi no we. Nie ru cho mo œci. War to œci nie mate rial ne i praw ne. D³u go ter mi no we ak ty wa fi nan so we a) w jed nost kach po wi¹ za nych udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne d³u go te r mi nowe ak ty wa fi nan so we b) w po zo sta ³ych jed nost kach udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne d³u goter mi no we ak ty wa finan so we.59.5, ,7 0.86, , , , , ,0.484, , , ,9 74.4, , , , , ,66.68, , , ,8

4 Monitor Polski B Nr In ne in we sty cje d³u go ter mi no we V. D³u go ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe. Ak ty wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we B. Ak ty wa ob ro to we I. Za pa sy. Ma te ria ³y. Pó³ pro duk ty i pro duk ty w to ku. Pro duk ty go to we 4. To wa ry 5. Za licz ki na do sta wy II. Na le no œci krót ko ter mi no we. Na le no œci od jed no stek po wi¹za nych a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: do mie siê cy po wy ej mie siê cy b) in ne. Na le no œci od po zo sta ³ych jed no stek a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: do mie siê cy po wy ej mie siê cy b) z ty tu ³u po dat ków, do ta cji, ce³, ubez pie czeñ spo ³ecz nych i zdro - wot nych oraz in nych œwiad czeñ c) in ne d) do cho dzo ne na dro dze s¹do wej III. In we sty cje krót ko ter mi no we. Krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we a) w jed nost kach po wi¹ za nych udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we b) w po zo sta ³ych jed nost kach udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne krót koter mi no we ak ty wa finan so we c) œrod ki pie niê ne i in ne ak ty wa pie niê ne œrod ki pie niê ne w ka sie i na ra chun kach in ne œrod ki pie niê ne inne ak ty wa pie niê ne. In ne in we sty cje krót ko ter mi no we IV. Krót ko ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe Aktywa razem , , , , , , , ,74.5, , , , , , , , , , ,80.9.4,40.9.4, ,60.8, , , , , , , , ,95 PASYWA bie ¹cego roku obrotowego Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego A. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny I. Fundusz za³o ycielski.0.5, , , ,08

5 Monitor Polski B Nr II. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy (wiel koœæ ujem na) III. Udzia ³y (ak cje) w³a sne (wiel koœæ ujem na) IV. Fundusz zak³adu V. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny VI. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wowe VII. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych VIII. Zysk (stra ta) net to IX. Od pi sy z zy sku netto w ci¹ gu ro ku obro to we go B. Zo bo wi¹ za nia i re zer wy na zo bo wi¹ za nia I. Re zer wy na zo bo wi¹ za nia. Re zer wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go. Re zer wa na œwiad cze nia eme ry talne i po dob ne d³u go ter mi nowa krót ko ter mi nowa. Po zo sta ³e re zerwy d³u go ter mi nowe krót ko ter mi nowe II. Zo bo wi¹ za nia d³u go ter mi no we. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek a) kre dy ty i po ycz ki b) z ty tu ³u emi sji d³u nych pa pie rów war to œcio wych c) in ne zo bo wi¹za nia fi nan sowe d) in ne III. Zo bo wi¹ za nia krót ko ter mi no we. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: do mie siê cy po wy ej mie siê cy b) in ne. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek a) kre dy ty i po ycz ki b) z ty tu ³u emi sji d³u nych pa pie rów war to œcio wych c) inne zo bo wi¹ za nia fi nan so we d) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: do mie siê cy po wy ej mie siê cy e) za licz ki otrzy ma ne na do sta wy f) zo bo wi¹ za nia we kslo we g) z ty tu ³u po dat ków, ce³, ubez pie czeñ i in nych œwiad czeñ h) z ty tu ³u wy na gro dzeñ i) in ne. Fun du sze spe cjal ne IV. Roz li cze nia miê dzy okre so we. Ujem na war toœæ fir my. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we d³u go ter mi no we krót ko ter mi no we Pasywa razem.97.48,7 (7.00,00) 8.444, , , , , , , , , , , ,00.90,.69.9,.69.9, , ,0 4.4,58.964, , ,.8.04, ,40.99.,80 (0.850,07) , , , , , , ,8.9.7,08.9.7, ,5.46.7,0 6.86,45.069, , ,95 G³ów ny Ksiê go wy mgr Ma rek Kor net Dy rek tor lek. med. Ja nusz Na piór kow ski

6 Monitor Polski B Nr SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ Rachunek zysków i strat sporz¹dzony za okres od stycznia do grudnia 00 r. (w z³otych) WYSZCZEGÓLNIENIE bie ¹cy Dane za rok poprzedni A. Przy cho dy net to ze sprze da y i zrów na ne z ni mi, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych I. Przy cho dy net to ze sprze da y pro duk tów II. Zmia na sta nu pro duk tów (zwiêk sze nie war toœæ do dat nia, zmniej - sze nie war toœæ ujem na) III. Koszt wy two rze nia pro duk tów na w³a sne po trze by jed nost ki IV. Przy cho dy net to ze sprze da y to wa rów i ma te ria ³ów B. Kosz ty dzia ³al no œci ope ra cyj nej I. Amor ty za cja II. Zu y cie ma te ria ³ów i ener gii III. Us³u gi ob ce IV. Po dat ki i op³a ty, w tym: po da tek ak cy zo wy V. Wy na gro dze nia VI. Ubez pie cze nia spo ³ecz ne i in ne œwiad cze nia VII. Po zo sta ³e kosz ty ro dza jo we VIII. War toœæ sprze da nych to wa rów i ma te ria ³ów C. Zysk (stra ta) ze sprze da y (A B) D. Po zo sta ³e przy cho dy ope ra cyj ne I. Zysk ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych II. Do ta cje III. In ne przy cho dy ope ra cyj ne E. Po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj ne I. Stra ta ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych II. Ak tu ali za cja war to œci ak ty wów nie fi nan so wych III. In ne kosz ty ope ra cyj ne F. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (C+D E) G. Przy cho dy fi nan so we I. Dy wi den dy i udzia ³y w zy skach, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych II. Od set ki, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych III. Zysk ze zby cia in we sty cji IV. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji V. In ne H. Kosz ty fi nan so we I. Od set ki, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych II. Stra ta ze zby cia in we sty cji III. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji IV. In ne l. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci go spo dar czej (F+G H) J. Wy nik zda rzeñ nad zwy czaj nych (J.I J.II) I. Zy ski nad zwy czaj ne II. Stra ty nad zwy czaj ne K. Zysk (stra ta) brut to (I±J) , ,6 (07.95,00) , , , , , ,4.64., ,5 (50.46,9) , , , , , ,86 6.4, , ,5 4.89,9 4.89, , , , ,9 60.0, , , , ,77.865, , , , ,4 0.77, ,8 86.4, , , , , , , , , ,47

7 Monitor Polski B Nr L. Po da tek do cho do wy M. Po zo sta ³e obo wi¹z ko we zmniej sze nia zy sku (zwiêk sze nia stra ty) N. Zysk (stra ta) net to (K L M).49, , ,54 (0.850,07) G³ów ny Ksiê go wy Dy rek tor mgr Ma rek Kor net lek. med. Ja nusz Na piór kow ski 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym sporz¹dzone za okres od stycznia do grudnia 00 r. (w z³otych) WYSZCZEGÓLNIENIE bie ¹cy Dane za rok poprzedni I. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO) ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych I.a. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO), po ko rek tach. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su.. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) pod sta wo we go wydanie udzia³ów (emisji akcji) dofinansowanie (PFRON) darowizny nieodp³atne przekazanie umo rze nia udzia ³ów (ak cji).. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na ko niec okre su. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su.. Zmia na na le nych wp³at na ka pi ta³ pod sta wo wy.. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na ko niec okre su. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na po cz¹ tek okre su a) zwiêk sze nie b) zmniej sze nie.. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na ko niec okre su 4. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy na po cz¹ tek okre su 4.. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go emi sji ak cji po wy ej war to œci no mi nal nej z po dzia ³u zy sku (usta wo wo) z po dzia ³u zy sku (po nad wy ma ga n¹ usta wo wo mi ni mal n¹ war toœæ) po kry cia stra ty 4.. Stan ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go na ko niec okre su 5. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na po cz¹ tek okre su , , , , , ,5.60, , ,54.99.,80 (0.850,07) 0.850, , , , , , ,8 5.78, ,00.78, , , , , , , ,64.99.,80

8 Monitor Polski B Nr Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) z ak tu ali za cji wy ce ny zby cia œrod ków trwa ³ych 5.. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na ko niec okre su 6. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na po cz¹ tek okre su 6.. Zmia ny po zo sta ³ych ka pi ta ³ów (fun du szy) re zer wo wych 6.. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na ko niec okre su 7. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su 7.. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych 7.. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su, po ko rek tach po dzia ³u zy sku z lat ubie g³ych podzia³ zysku z lat ubieg³ych 7.. Zysk z lat ubie g³ych na ko niec okre su 7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu korekty b³êdów podstawowych 7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach a) zwiêkszenie (z tytu³u) przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytu³u) pokrycie straty z ³at ubieg³ych 7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ) III. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny, po uwzglêd nie niu pro po no wa ne go po dzia ³u zy sku (po kry cia stra ty) (0.850,07) (0.850,07) (0.850,07) (7.00,00) (7.00,00) 0.850, ,07 (7.00,00) (7.00,00) 8.444, ,5.0.5,6.0.5, , , ,44 (959.4,44) (959.4,44) (78.95,64) (78.95,64) 78.95, ,64 (0.850,07) (0.850,07) , ,8 G³ów ny Ksiê go wy Dy rek tor mgr Ma rek Kor net lek. med. Ja nusz Na piór kow ski 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ Rachunek przep³ywów pieniê nych sporz¹dzony za okres od stycznia do grudnia 00 r. (w z³otych) WYSZCZEGÓLNIENIE bie ¹cy Dane za rok poprzedni A. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci ope ra cyj nej I. Zysk (stra ta) net to 8.444,5 (0.850,07)

9 Monitor Polski B Nr II. Ko rek ty ra zem. Amor ty za cja. Zy ski (stra ty) z ty tu ³u ró nic kur so wych. Od set ki i udzia ³y w zy skach (dy wi den dy) 4. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci in we sty cyj nej 5. Zmia na sta nu re zerw 6. Zmia na sta nu za pa sów 7. Zmia na sta nu na le no œci 8. Zmia na sta nu zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych, z wy j¹t kiem po y - czek i kre dy tów 9. Zmia na sta nu roz li czeñ miê dzy okre so wych 0. In ne ko rek ty III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (l±ll) , ,40.559,4 (8.47,9) 07.95,00 (58.4,65) (4.05.8,8) 77.79,78.9.7, , , ,09 (7.500,79) (49.7,4) 8.54, , , , ,0 B. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci in we sty cyj nej I. Wp³y wy. Zby cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty - wów trwa ³ych. Zby cie in we sty cji w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne. Z ak ty wów fi nan so wych, w tym: a) w jed nost kach po wi¹ za nych b) w po zo sta ³ych jed nost kach zby cie ak ty wów fi nan so wych dy wi den dy i udzia ³y w zy skach sp³a ta udzie lo nych po y czek d³u go ter mi no wych od set ki in ne wp³y wy z ak ty wów fi nan so wych 4. In ne wp³y wy in we sty cyj ne II. Wy dat ki. Na by cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty wów trwa ³ych. In we sty cje w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne. Na ak ty wa fi nan so we, w tym: a) w jed nost kach po wi¹ za nych b) w po zo sta ³ych jed nost kach na by cie ak ty wów fi nan so wych udzie lo ne po ycz ki d³u go ter mi no we 4. In ne wy dat ki in we sty cyj ne III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci in we sty cyj nej (l ll) 40.80, , , , , ,90 ( ,9) 56.56, , , , , ,06 (548.04,00) C. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci fi nan so wej I. Wp³y wy. Wp³y wy net to z wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) i in nych in stru - men tów ka pi ta ³o wych oraz do p³at do ka pi ta ³u. Kre dy ty i po ycz ki. Emi sja d³u nych pa pie rów war to œcio wych 4. In ne wp³y wy fi nan so we II. Wy dat ki. Na by cie udzia ³ów (ak cji) w³a snych. Dy wi den dy i in ne wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li. In ne, ni wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li, wy dat ki z ty tu ³u po dzia ³u zy sku , , , , ,9 5.78,8 5.78, ,7

10 Monitor Polski B Nr Sp³a ty kre dy tów i po y czek 5. Wy kup d³u nych pa pie rów war to œcio wych 6. Z ty tu ³u in nych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych 7. P³at no œci zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u umów le asin gu fi nan so we go 8. Od set ki 9. In ne wy dat ki fi nan so we III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci fi nan so wej (l ll) 4.89, , ,7 4.87,9 D. Prze p³y wy pie niê ne net to, ra zem (A.III±B.III±C.III) (.6.0,68) 4.74,0 E. Bi lan so wa zmia na sta nu œrod ków pie niê nych, w tym: zmia na sta nu œrod ków pie niê nych z ty tu ³u ró nic kur so wych (.6.0,68) 4.74,0 F. Œrod ki pie niê ne na po cz¹ tek okre su ,0.57.6,0 G. Œrod ki pie niê ne na ko niec okre su (F±D), w tym: o ogra ni czo nej mo li wo œci dys po no wa nia 40.68,5 6.96, ,0.069,96 G³ów ny Ksiê go wy Dy rek tor mgr Ma rek Kor net lek. med. Ja nusz Na piór kow ski OPI NIA NIE ZA LE NE GO BIE G E GO RE WI DEN TA dla Sze fa In spek to ra tu Woj sko wej S³u by Zdro wia SZE FA S U BY ZDRO WIA WP, ul. Kró lew ska War sza wa Prze pro wa dzi li œmy ba da nie za ³¹ czo ne go spra woz da nia fi nan so we go 07 Szpi ta la Woj sko we go z Przy chod ni¹ SP ZOZ z sie dzi b¹ w Wa³ czu, przy ul. Ko ³o brze skiej 44, na któ re sk³a da siê: ) wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go, ) bi lans spo rz¹ dzo ny na dzieñ grud nia 00 r., któ ry po stro nie ak ty wów i pa sy wów za my ka siê su m¹.70.49,5 z³, ) ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ cy zysk net to w wy so ko œci 8.444,5 z³, 4) ze sta wie nie zmian w ka pi ta le w³a snym za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ ce zwiêk sze nie ka pi ta ³u w³a sne go o kwo tê 74.58,8 z³, 5) ra chu nek prze p³y wów pie niê nych za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ cy zmniej sze nie sta nu œrod ków pie niê nych o kwo tê.6.0,68 z³, 6) do dat ko we in for ma cje i ob ja œnie nia. Za spo rz¹ dze nie zgod ne go z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi spra woz da nia fi nan so we go od po wie dzial ny jest dy rek tor Szpi ta la. Dy rek tor Szpi ta la jest zo bo wi¹ za ny do za pew nie nia, aby spra woz da nie fi nan so we spe³ nia ³o wy ma ga nia prze wi - dzia ne w usta wie z dnia 9 wrze œnia 994 r. o ra chun ko - wo œci (Dz. U. z 009 r. Nr 5, poz. z póÿn. zm.), zwa - nej da lej usta w¹ o ra chun ko wo œci. Na szym za da niem by ³o zba da nie i wy ra e nie opi nii o zgod no œci z wy ma ga j¹ cy mi za sto so wa nia za sa da mi (po li ty k¹) ra chun ko wo œci te go spra woz da nia fi nan so we - go oraz, czy rze tel nie i ja sno przed sta wia ono, we wszyst - kich istot nych aspek tach, sy tu acjê ma j¹t ko w¹ i fi nan so - w¹, jak te wy nik fi nan so wy jed nost ki oraz o pra wi d³o - wo œci ksi¹g ra chun ko wych sta no wi¹ cych pod sta wê je go spo rz¹ dze nia. Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go prze pro wa dzi li œmy sto sow nie do: roz dzia ³u 7 usta wy o ra chun ko wo œci, kra jo wych stan dar dów re wi zji fi nan so wej, wy da - nych przez Kra jo w¹ Ra dê Bie g³ych Re wi den tów w Pol sce. Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go za pla no wa li œmy i prze pro wa dzi li œmy w ta ki spo sób, aby uzy skaæ ra cjo - nal n¹ pew noœæ, po zwa la j¹ c¹ na wy ra e nie opi nii o spra - woz da niu. W szcze gól no œci ba da nie obej mo wa ³o spraw - dze nie po praw no œci za sto so wa nych przez jed nost kê za - sad (po li ty ki) ra chun ko wo œci i zna cz¹ cych sza cun ków, spraw dze nie w prze wa a j¹ cej mie rze w spo sób wy - ryw ko wy do wo dów i za pi sów ksiê go wych, z któ rych wy ni ka j¹ licz by i in for ma cje za war te w spra woz da niu fi - nan so wym, jak i ca ³o œcio w¹ oce nê spra woz da nia fi nan - so we go. Uwa a my, e ba da nie do star czy ³o wy star cza j¹ cej pod sta - wy do wy ra e nia opi nii.

11 Monitor Polski B Nr Na szym zda niem zba da ne spra woz da nie fi nan so we, we wszyst kich istot nych aspek tach: przed sta wia rze tel nie i ja sno wszyst kie in for ma cje istot ne dla oce ny sy tu acji ma j¹t ko wej i fi nan so wej ba - da nej jed nost ki na dzieñ grud nia 00 r., jak te jej wy ni ku fi nan so we go za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., zo sta ³o spo rz¹ dzo ne zgod nie z wy ma ga j¹ cy mi za sto - so wa nia za sa da mi (po li ty k¹) ra chun ko wo œci oraz na pod sta wie pra wi d³o wo pro wa dzo nych ksi¹g ra chun - ko wych, jest zgod ne z wp³y wa j¹ cy mi na treœæ spra woz da nia fi - nan so we go prze pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi sta - tu tu jed nost ki. Klu czo wy Bie g³y Re wi dent Bar ba ra Ku be ra nr ewid. 895 Biu ro Au dy tor skie Pro wi zja Spó³ ka z o.o. -8 Kra ków, ul. Fa tim ska 4A Pod miot upraw nio ny do ba da nia spra woz dañ fi nan so wych, wpi sa ny na li stê pod mio tów upraw nio nych do ba da nia pod nu me rem 474 Pre zes Za rz¹ du mgr inż. Mi ro s³aw Ko wa lew ski Kra ków, dnia 8 kwiet nia 0 r. ZA RZ DZE NIE Nr 47 Sze fa In spek to ra tu Woj sko wej S³u by Zdro wia z dnia 4 czerw ca 0 r. w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go 07 Szpi ta la Woj sko we go z Przy chod ni¹ SPZOZ w Wa³ czu za 00 r. Zgod nie z po sta no wie nia mi wy ni ka j¹ cy mi z: ) art. 5 usta wy z dnia 9 wrze œnia 994 r. o ra chun ko wo œci (Dz. U. z 009 r. Nr 5, poz. z póÿn. zm.), ) ust. pkt de cy zji Nr 7/Org./P Mi ni stra Obro ny Na ro do wej z dnia kwiet nia 00 r. w spra wie nada nia szcze gó ³o we go za kre su dzia ³a nia In spek to ra to wi Woj sko wej S³u by Zdro wia, za twier dzam spra woz da nie fi nan so we 07 Szpi ta la Woj sko we go z Przy chod ni¹ SP ZOZ w Wa³ czu za 00 r., tj.: bi lans spo rz¹ dzo ny na dzieñ grud nia 00 r., wy ka zu j¹ cy po stro nie ak ty wów i pa sy wów kwo tê.70.49,5 z³, ra chu nek zy sków i strat spo rz¹ dzo ny w wa rian cie po rów naw czym za okres ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ cy zysk net to w wy so ko œci 8.444,5 z³, ze sta wie nie zmian w ka pi ta le (fun du szu) w³a snym za okres ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ ce zwiêk sze nie ka pi ta ³u w³a sne go o kwo tê 74.58,8 z³, ra chu nek prze p³y wów pie niê nych za okres ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ cy zmniej sze nie sta nu œrod ków pie niê nych o kwo tê.6.0,68 z³, in for ma cjê do dat ko w¹. Jed no cze œnie in for mu jê, e ak cep tu jê po dzia³ zy sku okre œlo ny w in for ma cji do dat ko wej do spra woz da nia fi nan so - we go za 00 r., tj.: prze zna cze nie wy pra co wa ne go zy sku w wy so ko œci 8.444,5 z³ na zwiêk sze nie fun du szu za k³a du sa mo dziel - ne go pu blicz ne go za k³a du opie ki zdro wot nej (art. 58 ust. pkt, usta wy z dnia 0 sierp nia 99 r. o za k³a dach opie ki zdro wot nej Dz. U. z 007 r. Nr 4, poz. 89, zpóÿn. zm.), po kry cie stra ty z lat ubie g³ych wy no sz¹ cej 7.00,00 z³ z fun du szu za k³a du sa mo dziel ne go pu blicz ne go za k³a du opie ki zdro wot nej. p³k lek. Piotr Dziêgielewski

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 1514 97847 8560 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 tel. (0-22) 628-61-29; fax 628-84-68 REGON 000001554 PKD (EKD) 80.30.A Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 1063 66438 Poz. 5872 5872 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WODNIK Spółka z o.o. 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12 tel. 75 755-20-91; fax 755-20-91

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 1723 ANDREWEX Spółki z o.o. w Piętnie............. 1724 REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego monitor Polski b Nr 2013 130855 11038 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 tel. 22 421-05-18; fax 421-02-41 REGON 140214847 PKD (EKD)

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 SPRAWOZDANIE FINANSOWE MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 8136 POLFA Spółki z o.o. w Warszawie.............. 8137 BSH SPRZęT

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2009 r. Nr 1223

Warszawa, dnia 28 lipca 2009 r. Nr 1223 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lipca 009 r. Nr 13 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 6991 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo