1. PRZEWODNIK Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK."

Transkrypt

1 PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

2 Rozdzia³ 1, str. 2 PRZEWODNIK Spis treœci SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW

3 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści 1.1. SPIS TREŚCI 1. Prze wod nik 1.1. Spis tre ści 1.2. Ze spół au tor ski 1.3. Sko ro widz rze czo wy 1.4. Wy kaz skró tów 1.5. Ob ja śnie nia pik to gra mów 2. Prawo i ak tu al no ści 2.1. Wy kaz źró deł pra wa 2.2. Tek sty ak tów praw nych Tekst usta wy z dnia 16 wrze śnia 1982 r. Pra wo spół - dziel cze (tekst jednolity) Tekst usta wy z dnia 15 grud nia 2000 r. o spół dziel - niach miesz ka nio wych (tekst jednolity) Tekst roz po rzą dze nia Mi ni stra Spra wie dli wo ści z dnia 28 czerw ca 2004 r. w spra wie mak sy mal nych sta wek tak sy no ta rial nej (tekst jednolity) Tekst usta wy z dnia 12 paź dzier ni ka 1994 r. o za sa - dach prze ka zy wa nia za kła do wych bu dyn ków miesz - kal nych przez przed się bior stwa pań stwo we (Dz.U. z dnia 10 listopada 1994 r.) maj 2014

4 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 2 PRZEWODNIK Tekst usta wy z dnia 30 li sto pa da 1995 r. o po mo cy pań stwa w spła cie nie któ rych kre dy tów miesz ka nio - wych, udzie la niu pre mii gwa ran cyj nych oraz re fun - da cji ban kom wy pła co nych pre mii gwa ran cyj nych (tekst jednolity) Tekst usta wy z dnia 21 czerw ca 2001 r. o ochro nie praw lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie Ko dek su cywil ne go (tekst jednolity) Tekst usta wy z dnia 21 czerw ca 2001 r. o do dat kach miesz ka nio wych (tekst jednolity) Tekst roz po rzą dze nia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów z dnia 12 grud nia 2013 r. w spra wie za kre su in for - ma cji za war tych w rocz nym spra woz da niu o udzie lo - nych za mó wie niach, je go wzo ru oraz spo so bu prze - ka zy wa nia (Dz.U. z 2013 r. Nr 1530) Tekst roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 28 grud - nia 2001 r. w spra wie do dat ków miesz ka nio wych (Dz.U. nr 156, poz. 1817) Tekst roz po rzą dze nia Mi ni stra In fra struk tu ry z dnia 12 kwiet nia 2002 r. w spra wie wa run ków tech - nicz nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.U. z dnia 15 czerw ca 2002 r.) Tekst usta wy z dnia 16 wrze śnia 2011 r. o ochro nie praw na byw cy lo ka lu miesz kal ne go lub do mu jed no - ro dzin ne go (Dz.U. z dnia 28 października 2011 r.) Tekst usta wy z dnia 21 li sto pa da 2008 r. o wspie ra - niu ter mo mo der ni za cji i re mon tów (Dz.U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Tekst usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za go spo da ro wa niu prze strzen nym (tekst jed no li ty) maj 2014

5 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Tekst usta wy z dnia 11 mar ca 2004 r. o po dat ku od to wa rów i usług (tekst jednolity) Tekst usta wy z dnia 26 paź dzier ni ka 1995 r. o nie - któ rych for mach po pie ra nia bu dow nic twa miesz ka - nio we go (tekst jednolity) Tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Tekst usta wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity) Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z dnia 8 listopada 2013 r.) Tekst ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2000 r.) Tekst roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 24 lip - ca 2001 r. w spra wie try bu i wa run ków roz li czeń z ban ka mi z ty tu łu po rę czeń Skar bu Pań stwa spła ty nie któ rych kre dy tów miesz ka nio wych (Dz.U. z 2001 r. nr 85, poz. 928 z późn. zm.) Tekst usta wy z dnia 30 sierp nia 1991 r. o wa lo ry za - cji udzia łów człon kow skich w spół dziel niach i zmia - nie nie któ rych ustaw (Dz.U. z 1991 r. nr 83, poz. 373; ost. zm. Dz.U. z 1999 r., nr 108, poz. 683) Tekst roz po rządz enia Mi ni stra Finansów z dnia 3 paź dzier ni ka 2013 r. w spra wie wzo ru in for ma cji spo rzą dza nej przez spół dziel nie miesz ka nio we oraz ban ki pro wa dzą ce ka sy mieszka nio we (Dz.U. z dnia 30 paź dzier ni ka 2013 r.)

6 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 4 PRZEWODNIK Tekst roz po rzą dze nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 mar ca 2012 r. w spra wie miesz kań chro nio nych (Dz.U. z dnia 22 mar ca 2012 r.) Tekst roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 25 lu - te go 2003 r. w spra wie roz li czeń z ban ka mi z ty tu łu przej ścio we go wy ku pie nia ze środ ków bu dże tu pań stwa od se tek od kre dy tów miesz ka nio wych (Dz.U. z dnia 27 marca 2003 r.) Tekst roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 29 grudnia 2009 r. w spra wie umo rzeń za dłu że nia z ty - tu łu przej ścio we go wy ku pie nia od se tek od kre dy tów miesz ka nio wych (Dz.U. z dnia 31 grudnia 2009 r.) Tekst usta wy z dnia 29 lip ca 2005 r. o prze kształ ce niu pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo wła sno ści nie ru cho mo ści (tekst jed no li ty) Roz po rzą dze nie Mi ni stra Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor skiej z dnia 5 lip ca 2013 r. zmie nia - ją ce roz po rzą dze nie w spra wie wa run ków tech nicz - nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy - tu owanie (Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 r.) Tekst usta wy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jednolity) Usta wa o wła sno ści lo ka li z dnia 24 czerw ca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903) Tekst roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z dnia 17 stycz - nia 2013 r. w spra wie zin te gro wa ne go sys te mu in for - ma cji o nie ru cho mo ściach (Dz.U. z dnia 22 lutego 2013 r.) 2.2A. Ak tu al ne orzecz nic two są do we 2.2A.1. Pra wo spół dziel cze

7 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści 2.2A.2. Spół dziel cze pra wo miesz ka nio we część ogól na 2.2A.3. Wła sno ścio we spół dziel cze pra wo do lo ka lu 2.2A.4. Orzecz nic two w spra wach do ty czą cych lo ka tor skie go spół dziel cze go pra wa do lo ka lu 2.2A.5. Ogra ni cze nia moż li wo ści wy ku pu lo ka li bez udzia łu w grun cie 2.2A.5.1. Pro ble my z prze własz cze niem lo ka li 2.2A.5.2. Wpro wa dze nie zmian w 2013 r. 2.2A.5.3. Uza sad nie nie ogra ni cze nia wy ku pu lo ka li 2.2A.6. Na jem lo ka lu 2.2A.7. Miesz ka nia za kła do we 2.2A.8. Pra wa mał żon ków 2.2A.9. Upraw nie nia i li cen cje za wo do we 2.2A.10. Prze kształ ce nie pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo wła sno ści 2.2A.11. Go spo dar ka nie ru cho mo ścia mi 2.2A.12. Do dat ki miesz ka nio we 2.2A.13. Na by wa nie wła sno ści nie ru cho mo ści 2.2A.14. Rosz cze nia od szko do waw cze prze ciw za kła do wi ener ge tycz ne mu, ga zow ni cze mu itd. 2.2A.15. Pra wo bu dow la ne 2.2A.16. Wła sność lo ka li i wspól no ta miesz ka nio wa 2.2A.17. Roz li cze nia 2.2A.18. Eks mi sja 2.2A.19. Użyt ko wa nie wie czy ste 2.2A.20. Słu żeb no ści 2.2A.21. Domy jednorodzinne w spółdzielni 2.2A.22. Zmia ny w re je strze spół dziel ni pod sta wą do li kwi da cji spół dziel ni

8 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 6 PRZEWODNIK 2.2A.23. Wy ga śnię cie de cy zji o po zwo le niu na użyt ko wa nie 2.2A.24. Prze bu do wa mo że pro wa dzić do po wsta nia no we go lo ka lu 2.2A.25. Koszt roz biór ki bu dyn ku kosz tem uzy ska nia przy - cho du 2.2A.26. Odszkodowanie i opodatkowanie odszkodowania z tytyułu strat poniesionych w związku z zajęciem nieruchomości 2.2A.27. Usu nię cie drze wa 2.2B. Zasady meldunku obowiązujące od stycznia B.1. Ogólne zasady meldowania 2.2B.2. Obowiązek meldunkowy obywateli polskich 2.2B.3. Wymeldowanie 2.2B.4. Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej 2.2B.5. Wymeldowanie z urzędu 2.2B.6. Po stę po wa nie oso by bez praw nie wy mel do wa nej z urzędu 2.2C. Zasady popierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego stan na 31 wrzesień C.1. Głów ne pro ble my, ce le i kie run ki pro gra mu wspie ra - nia roz wo ju bu dow nic twa miesz ka nio we go do 2020 r 2.2C.1.1. Potrzeby mieszkaniowe 2.2C.1.2. Do tych cza so wa po li ty ka wspar cia miesz - kal nic twa 2.2C.1.3. Sys tem ulg miesz ka nio wych 2.2C.1.4. Re ali za cja do tych cza so we go mo de lu po - li ty ki miesz ka nio wej 2.2C.1.5. Pod sta wo we za ło że nia po li ty ki wspar cia miesz kal nic twa w la tach C.1.6. Fi nan so we wspar cie 2.2C.1.7. Utrzy ma nie za so bów miesz ka nio wych

9 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści 2.2C.1.8. Struk tu ry wy dat ków bu dże to wych na miesz kal nic two 2.2C.1.9. Pro po no wa ne zmia ny za sad re gu lu ją - cych ry nek naj mu miesz kań 2.2C Zmia ny za sad go spo da ro wa nia za so bem spo łecz nych miesz kań czyn szo wych 2.2C.2. Za ło że nia do zmian usta wy o po pie ra niu bu dow nictwa miesz ka nio we go 2.2C.2.1. Ak tu al ny stan sto sun ków spo łecz nych w re gu lo wa nej dzie dzi nie 2.2C.2.2. Ak tu al ny stan praw ny 2.2C.2.3. Po trze ba i cel uchwa le nia no we li za cji usta wy 2.2C.2.4. Okre śle nie in stru men tów wspar cia spo - łecz ne go bu dow nic twa czyn szo we go 2.2C.3. No we li za cja usta wy o for mach po pie ra nia bu dow - nic twa miesz ka nio we go 2.2C.3.1. Za ło że nia pod sta wo we 2.2C.3.2. Umo wa o kre dyt kon trak to wy 2.2C Kre dy ty udzie la ne przez Bank Go spo dar - stwa Kra jo we go 2.2C.3.4. Do fi nan so wa nie przed się wzięć TBS zwią - za nych z bu do wą miesz kań na wy na jem 2.2C.3.5. To wa rzy stwa bu dow nic twa spo łecz ne go 2.2C.3.6. Re gu ły usta la nia czyn szów 2.2C.3.7. Wy od ręb nia nie na wła sność lo ka li miesz - kal nych wy bu do wa nych na wy na jem 2.2C.4. Skuteczne zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową 2.3. Ogródki działkowe w oczekiwaniu na nowe prawo Trybunał Konstytucyjny orzekł 24 przepisy są niezgodne z Konstytucją RP Na ru szo ne za sa dy Kon sty tu cji RP

10 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 8 PRZEWODNIK Ar ty ku ły nie zgod ne z Kon sty tu cją RP. Ko men tarz Ak tu al ny stan praw ny wła ści cie li dzia łek Pro po zy cje roz wiąza nia pro ble mów 2.4. Pod sta wo we staw ki i wskaź ni ki Wskaź ni ki zu sow skie Wy na gro dze nia Po da tek do cho do wy od osób praw nych Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no - spraw nych Opłaty RTV 2.5. Pro jekt usta wy o ochro nie praw lo ka to rów, miesz ka nio wym za so bie gmi ny i o zmia nie ko dek su cy wil ne go oraz o zmia nie nie któ rych in nych ustaw 2.6. Ochro na i na by wa nie wła sno ści nie ru cho mo ści Ja kie prze pi sy chro nią pra wo wła sno ści Słu żeb ność dro gi ko niecz nej Na by cie i utra ta wła sno ści Za sie dze nie Zrze cze nie się wła sno ści nie ru cho mo ści Za sa dy współ wła sno ści Ochro na wła sno ści Użyt ko wa nie wie czy ste prze kształ ce nie w pra wo wła sno ści Użyt ko wa nie wie czy ste a roz wój bu dow - nic twa Wła sność ga ra ży Ro dza je nie ru cho mo ści bę dą cych przed - mio tem użyt ko wa nia wie czy ste go 2.7. Ak tu ali za cja usta wy o księ gach wie czy stych i hi po te ce

11 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Wprowadzone zmiany 2.8. Zmia ny w usta wie o spół dziel niach miesz ka nio wych Ostat nie orze cze nia TK Orze cze nia do ty czą ce art. 48 usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wych Orze cze nia do ty czą ce art usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wych No we li za cja z dnia 27 lip ca 2012 r. usta wy o spół - dziel niach Pro jekt usta wy o działal no ści spółdziel ni miesz ka - nio wych 2.9. No we li za cja roz po rzą dze nia w spra wie wa run ków tech nicz - nych, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.U. z 2012 r., poz. 1289) Polskie systemy telekomunikacyjne Potrzeba wprowadzenia rozporządzenia Zasady projektowania instalacji Zmiana WT instalacji telekomunikacyjnych Cechy współczesnych instalacji telekomunikacyjnych No we li za cja usta wy o po mo cy pań stwa w spła cie nie któ rych kre dy tów miesz ka nio wych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1413) No we za sa dy spła ty kre dy tów Wa run ki udzie le nia pre mii gwa ran cyj nej Re fun da cja wy pła co nych pre mii gwa ran cyj nych Wy ku pie nie za dłu że nia Za wie sze nie i umo rze nie spła ty kre dy tu Od set ki Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach

12 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 10 PRZEWODNIK Regulacje prawne Re ali za cja za dań Ze spo łu do Spraw Rzą do we go Pro gra mu Roz wo ju Zin te gro wa ne go Sys te mu In for - ma cji o Nie ru cho mo ściach Za da nia pod ze spo łów Prawne zasady nabywania nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca Warunki, dokumenty i zezwolenia Nabycie nieruchomości rolnych w Polsce i Unii Europejskiej przez cudzoziemca Nabycie samodzielnego lokalu w Polsce przez cudzoziemca Nabycie udziałów lub akcji w Polsce przez cudzoziemca 3. Za ło że nie spół dziel ni miesz ka nio wej i jej sta tut 3.1. Po ję cie spół dziel ni 3.2. Tryb za kła da nia i re je stro wa nia spół dziel ni 3.3. Zmia ny w sta tu tach spół dziel ni miesz ka nio wych w 2006 r Lu stra cja spół dziel ni 3.5. Wzo ry do ku men tów Sta tu ty przy kła do we we dług sta nu praw ne go z 2007 r Wzo ry do ku men tów do ty czą cych zgło sze nia spół - dziel ni do Kra jo we go Re je stru Są do we go Wzór wnio sku o wpis do re je stru Wzór za łącz ni ka okre śla ją ce go or ga ny upraw nio ne do re pre zen ta cji spół dziel ni Wzór za łącz ni ka okre śla ją ce go or ga ny nad zo ru Wzór za łącz ni ka okre śla ją ce go przed - miot dzia łal no ści

13 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści 4. Człon ko wie spół dziel ni 4.1. Na by cie człon ko stwa 4.2. Usta nie człon ko stwa 5. Or ga ny spół dziel ni miesz ka nio wej 5.1. Wal ne zgro ma dze nie 5.2. Ra da nad zor cza Kom pe ten cje ra dy nad zor czej Przy cho dy człon ka ra dy nad zor czej Od po wie dzial ność człon ków ra dy nad zor czej 5.3. Za rząd 5.4. Ze bra nia grup człon kow skich 5.5. Wzo ry do ku men tów Re gu la min ra dy nad zor czej spół dziel ni miesz ka nio wej Re gu la min za rzą du spół dziel ni miesz ka nio wej Uchwała rady nadzorczej 5.6. Za skar ża nie uchwał or ga nów spół dziel ni i po stę po wa nie we wnątrz spół dziel cze 6. Pra wo spół dziel cze i miesz ka nio we po zmia nach 6.1. Spółdzielcze prawo mieszkaniowe. Stan prawny od 2014 r Zasady ogólne Definicje Cel spół dziel ni miesz ka nio wej Pra wa i obo wiąz ki człon ka spół dziel ni miesz ka nio wej Fi nan se spół dziel ni miesz ka nio wej Spół dziel cze lo ka tor skie pra wo do lo ka lu miesz kal - ne go Po wsta nie spół dziel cze go pra wa do lo ka lu

14 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 12 PRZEWODNIK Wy ga śnię cie spół dziel cze go lo ka tor skie go pra wa do lo ka lu miesz kal ne go Szcze gól ne za sa dy rosz czeń do spół dziel - cze go pra wa Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Po wsta nie spół dziel cze go wła sno ścio we go pra wa do lo ka lu Zby wa nie spół dziel cze go wła sno ścio we go pra wa do lo ka lu Dzie dzi cze nie spół dziel cze go wła sno - ścio we go pra wa do lo ka lu Prawo odrębnej własności lokalu Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Usta na wia nie wła sno ści lo ka li Eks pek ta tyw na od ręb ność wła sno ści lo - ka lu Pra wa wła ści cie li Organy spółdzielni Za rząd Wal ne zgro ma dze nie Ra da Nad zor cza Przejściowe regulowanie praw własności Wła sność grun tów Egzekucja z nieruchomości Pod sta wy praw ne za ję cia Za rzą dza nie za ję tą nie ru cho mo ścią Opis i osza co wa nie Ob wiesz cze nie o li cy ta cji Li cy ta cja Przy bi cie

15 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści 6.2. Obo wiąz ki człon ka spół dziel ni (art. 4) 6.3. No we obo wiąz ki za rzą du do ty czą ce ewi den cji dla każ dej nie ru cho mo ści 6.4. Obo wiąz ki do mow ni ków 6.5. Obo wiąz ki spół dziel ni zwią za ne z opła ta mi Po żyt ki Za cią ga nie kre dy tów za bez pie czo nych hi po te ką Usu wa nie awa rii Obo wią zek opróż nie nia lo ka lu (art. 7) 6.6. Pra wa człon ków spół dziel ni miesz ka nio wej 6.7. Zmia ny do ty czą ce or ga nów spól dziel ni 6.8. Status prawny małżonków i domowników w odniesieniu do mieszkania Wprowadzenie Pra wa małżon ków do miesz ka nia a wspól ność ma jąt ko wa małżeń ska Pra wa małżon ków pod rządem daw ne go art. 215 pra wa spółdziel cze go Za rządza nie pra wa mi miesz ka nio wy mi Upraw nie nie do mow ni ków i małżon ka w od nie sie niu do miesz ka nia nie ob ję te go wspól no ścią ma jąt ko wą Spo łecz no -g osp oda rczy cel form praw - nych ko rzy sta nia z miesz kań Obo wiąz ki do mow ni ków Od po wie dzial ność za opła ty Pra wa do mow ni ków po chod ne od praw pod mio tu, któ re mu przy słu gu je ty tuł praw ny do lo ka lu Skut ki nie wła ści we go za cho wa nia do - mow ni ków

16 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 14 PRZEWODNIK Sta tus praw ny małżon ków po zo sta ją cych w se pa ra cji Upraw nie nie do pod naj mo wa nia lo ka lu Wstą pie nie w sto su nek naj mu po śmier ci na jem cy Po stę po wa nie w sto sun ku do osób, któ re nie wstą - pi ły w sto su nek naj mu Rosz cze nia o przy ję cie do spółdziel ni i za war cie umo wy o usta no wie nie spółdziel cze go lo ka tor skie go pra wa do lo ka lu miesz kal ne go Za sa da jed ne go miesz ka nia Dzie dzi cze nie praw miesz ka nio wych Znie sie nie ogra ni czeń do ty czą cych wła sno ścio we go spółdziel cze go pra wa do lo ka lu Upraw nie nie do prze kształ ce nia pra wa po śmier ci spół dziel cy Roz strzy ga nie o miesz ka niu w wy ro ku roz wo do wym Roz strzy gnię cie o spo so bie ko rzy sta nia z lo ka lu Roz strzy gnię cie o eks mi sji Roz strzy gnię cie o po dzia le lo ka lu miesz - kal ne go lub przy zna niu ca łe go lo ka lu jed - ne mu z mał żon ków Roz strzy gnię cie o po dzia le ma jąt ku wspól ne go po dział ma jąt ku obej mu ją - ce go ty tuł praw ny do lo ka lu Spo so by po dzia łu ma jąt ku obej mu ją ce go pra wa miesz ka nio we Przy zna nie pra wa do lo ka lu jed ne mu z mał żon ków Fi zycz ny po dział lo ka lu Sprze daż pra wa i po dział uzy ska nej su my 6.9. Spół dziel cze wła sno ścio we pra wo do lo ka lu (art. 172)

17 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Za kaz usta na wia nia wła sno ścio we go spół dziel cze go pra wa do lo ka lu Zby cie spół dziel cze go wła sno ścio we go pra wa do lo ka lu Dzie dzi cze nie spół dziel cze go wła sno ścio we go pra wa do lo ka lu (art. 179) Wy ga śnię cie lub utra ta spół dziel cze go wła sno ścio - we go pra wa do lo ka lu (art art. 1711) Prze nie sie nie wła sno ści lo ka lu na żą da nie człon ka, któ re mu przy słu gu je wła sno ścio we spo łdziel cze pra wo do lo ka lu (art. 1714) Po wszech ne uwłasz cze nie w spół dziel niach miesz - ka nio wych Spór o waż ność ak tów no ta rial nych w spół dziel niach Pra wo od ręb nej wła sno ści lo ka lu (art. 18) Umo wa o usta no wie nie od ręb nej wła sno ści lo ka lu (art. 18) Eks pek ta ty wa od ręb nej wła sno ści lo ka lu Roz wią za nie umo wy o bu do wę lo ka lu (art. 20) Umo wa o usta no wie nie od ręb nej wła sno ści lo ka li (art. 21) Za rząd na pod sta wie prze pi sów usta wy o wła sno ści lo ka li (art. 241) Prze pi sy kar ne (art. 272) Prze pi sy przej ścio we i koń co we (art. 35 i n.) Na by cie przez spół dziel nię wła sno ści dzia łek bu dow la nych Na by wa nie przez spół dziel nię wła sno ści nie ru cho - mo ści przez za sie dze nie Upraw nie nia człon ka spół dziel ni do wy stą pie nia do są du

18 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 16 PRZEWODNIK Rosz cze nia na jem cy (art. 39) Wła sność spół dziel ni (art. 40) Obo wiąz ki spół dziel ni (art. 41) Kosz ty re fun do wa ne przez Skarb Pań stwa Okre śle nie przed mio tu od ręb nej wła sno ści lo ka li Ter mi ny Ob cią że nia hi po tecz ne Rosz cze nia na jem cy by łe go miesz ka nia za kła do we go (art. 48) Kau cje miesz ka nio we Upraw nie nia spad ko bier ców (art. 481 ust. 1) Po wódz two o usta no wie nie od ręb nej wła sno ści lo ka lu (art. 491) Zmia ny sta tu tów Ochro na lo ka to ra w pra wie spół dziel czym Opła ty za ko rzy sta nie z miesz kań spół dziel czych Kwe stio no wa nie wy so ko ści opłat eks plo ata cyj nych Wy klu cze nie i wy kre śle nie ze spół dziel ni Prak ty ka są do wa Eks mi sja a spół dziel cze pra wo do lo ka lu Sta tus praw ny mał żon ków i do mow ni ków Zasady najmu lokalu obowiązujące od 2010 r Zasady prawne wynajmu Obowiązki stron Lo ka le so cjal ne Miesz ka nio wy za sób gmi ny Zasady wynajmu w publicznych zasobach mieszkaniowych Zmiany opłat czynszowych Wypowiedzenie umowy najmu

19 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Najem okazjonalny Zmiana w ustawie o ochronie praw lokatorów In ter pre ta cja zmian w usta wie o naj mie lo ka li miesz - kal nych Eksmisja Rozliczenia najmu Przykład umowy najmu okazjonalnego Za sa dy ogól ne Przy kład umo wy naj mu lo ka lu miesz kal - ne go w try bie naj mu oka zjo nal ne go Nowe zasady eksmisji Klau zu le nie do zwo lo ne w spół dziel niach miesz ka nio wych Za da nia Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów Za sa dy ochro ny kon ku ren cji i kon su men tów spół - dziel ni miesz ka nio wych Prze ciw dzia ła nie po zy cji an ty mo no po lo wej Ogra ni cza nie kon ku ren cji Za sa da klau zul nie do zwo lo nych Klau zu le nie do zwo lo ne w dzia łal no ści spół dziel ni Re jestr klau zul nie do zwo lo nych Wy kaz klau zul Ko men tarz do klau zul nie do zwo lo nych 7. Go spo dar ka, ra chun ko wość, spra woz daw czość i opo dat ko wa nie spół dziel ni miesz ka nio wej 7.1. Go spo dar ka spół dziel ni miesz ka nio wej Fun du sze wła sne spół dziel ni miesz ka nio wej Nie któ re zda rze nia go spo dar cze wy stę pu ją ce w dzia łal no ści spół dziel ni miesz ka nio wej Fun dusz Re mon to wy

20 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 18 PRZEWODNIK Mo der ni za cje 7.2. Ra chun ko wość spół dziel ni miesz ka nio wej Za gad nie nia wstęp ne Księ gi ra chun ko we Pod sta wo we za sa dy ra chun ko wo ści In wen ta ry za cja Two rze nie re zerw w spół dziel ni miesz ka nio wej Re zer wy w uję ciu księ go wym Re zer wy w uję ciu po dat ko wym Wy ce na lo ka li spół dziel czych Za sa dy wy ce ny War tość ryn ko wa War to ści in ne niż war tość ryn ko wa War tość od two rze nio wa Za sa dy wy ce ny dla za bez pie cze nia wie rzy tel no ści Wy ce na spół dziel cze go lo ka tor skie go pra wa do lo ka lu miesz kal ne go Wy ce na nie ru cho mo ści ko mer cyj nych Sto so wa nie po dej ścia po rów naw cze go w wy ce nie nie ru cho mo ści Za sto so wa nie po dej ścia do cho do we go w wy ce nie nie ru cho mo ści Ope rat sza cun ko wy Go spo dar ka lo ka la mi w spół dziel ni miesz ka nio wej Prze kształ ce nie sta tu su miesz ka nia lo ka - tor skie go w miesz ka nie wła sno ścio we Prze nie sie nie lo ka tor skie go pra wa do lo - ka lu miesz kal ne go we wła sność od ręb ną Prze nie sie nie wła sno ścio we go pra wa do

21 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści lo ka lu we wła sność od ręb ną Bu do wa lo ka lu w ce lu usta no wie nia spół dziel cze go wła sno ścio we go pra wa do lo ka lu Bu do wa lo ka lu w ce lu je go prze nie sie nia we wła sność od ręb ną Sprze daż miesz kań w spół dziel niach dzia ła ją cych na za sa dach de we lo per skich Prze kształ ce nie naj mu lo ka lu użyt ko we go i ga ra żu we wła sność od ręb ną Na jem cy by łych miesz kań za kła do wych Miesz ka nia lo ka tor skie fi nan so wa ne kre dy tem Kra jo we go Fun du szu Miesz ka - nio we go No we li za cja usta wy o ra chun ko wo ści Nie ru cho mo ści in we sty cyj ne 7.3. Spra woz daw czość spół dziel ni miesz ka nio wej Spra woz da nia fi nan so we spół dziel ni miesz ka nio wej Spo rzą dza nie bi lan su Za sa dy spo rzą dza nia bi lan su Prak tycz ne wska zów ki spo rzą - dza nia bi lan su spół dziel ni miesz ka nio wej Spo rzą dza nie ra chun ku zy sków i strat Za sa dy usta la nia wy ni ku fi nan - so we go Prak tycz ne wska zów ki spo rzą - dza nia ra chun ku zy sków i strat Ra chu nek prze pły wów pie nięż nych In for ma cja do dat ko wa Spra woz da nie z dzia łal no ści spół dziel ni miesz ka nio wej

22 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 20 PRZEWODNIK Ka len da rium obo wiąz ków spół dziel ni miesz ka nio wej w za kre sie spo rzą dza nia, ba da nia i ogła sza nia spra woz dań fi nan - so wych za rok In ne obo wiąz ki spół dziel ni miesz ka nio wej o cha rak - te rze in for ma cyj no -r ej estr acy jnym 7.4. Po dat ki w spół dziel ni miesz ka nio wej Po da tek do cho do wy od osób praw nych Zmia ny w usta wie CIT obo wią zu ją ce spół dziel nie w 2013 ro ku zwią za ne ze zmia ną usta wy o po dat ku od to wa rów i usług Po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych Zmia ny w VAT w 2014 ro ku do ty czą ce spół dziel czo ści miesz ka nio wej Obowiązek podatkowy Fak tu ry Za sa dy ob li cza nia VAT Fak tu ra elek tro nicz na Fak tu ry ko ry gu ją ce Fak tu ry uprosz czo ne Po da tek od nie ru cho mo ści Po da tek od czyn no ści cy wil no praw nych Po zo sta łe po dat ki i opła ty Po da tek od środ ków trans por to wych Po da tek od po sia da nia psów Po da tek rol ny Po da tek le śny Opła ty lo kal ne Opła ta skar bo wa Opła ta skar bo wa w ro ku 2007

23 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Opła ta skar bo wa w ro ku Stawki opłat i kar na rok 2013 drzewa, krzewy, zieleń Nie któ re za gad nie nia zwią za ne z po dat ka mi w spół - dziel ni miesz ka nio wej Wła ści wość urzę du skar bo we go Za okrą gle nia Po dró że służ bo we 7.5. Wy nik dzia łal no ści spół dziel ni miesz ka nio wej Za mknię cie ksiąg ra chun ko wych spół dziel ni pod - sta wo we za sa dy, ter mi ny oraz pre zen ta cja nie któ - rych zda rzeń go spo dar czych w dru ku bi lan so wym Fun du sze re mon to we za so bów miesz ka nio wych, lo ka li użyt ko wych w naj mie i lo ka li użyt ko wych fi nan - so wa nych wkła da mi wła sny mi człon ków Za sa dy do ko ny wa nia roz li czeń mię dzy okre so wych przy cho dów i kosz tów GZM - u oraz usług ko mu nal - nych Za sa dy do ko ny wa nia roz li czeń po żyt ków z nie ru - cho mo ści i po żyt ków spół dziel ni zgod nie z art. 5 usta wy o spół dziel niach miesz ka nio wych 7.6. Za kła do wy plan kont Po li ty ka ra chun ko wo ści spół dziel ni miesz ka nio wej Wy kaz kont księ gi głów nej Ze spół 0 Ak twa trwa łe Ze spół Ze spół Ze spół 3 Ma te ria ły i To wa ry Uwa gi ogól ne Kon to 300 Roz li cze nie za ku pu

24 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 22 PRZEWODNIK Kon to 310 Ma te ria ły w ma ga zy nie Kon to 330 To wa ry Kon to 340 Od chy le nia od cen ewi den - cyj nych ma te ria łów i to wa rów Ze spół 4 Kosz ty we dług ro dza jów i ich roz li cze nie Uwa gi wstęp ne Kon to 401 Zu ży cie ma te ria łów i ener gii Kon to 402 Usłu gi ob ce Kon to 403 Po dat ki i opła ty Kon to 404 Wy na gro dze nia Kon to 405 Ubez pie cze nia spo łecz ne i in ne świad cze nia Kon to 406 Amor ty za cja Kon to 407 Po zo sta łe kosz ty Kon to 408 Od pi sy na fun dusz re mon to - wy spół dziel ni Kon to 490 Roz li cze nie kosz tów Ze spół 5 Kosz ty we dług ty pów dzia łal no ści i ich roz li cze nie Uwa gi wstęp ne Kon to 500 Kosz ty eks plo ata cji i utrzy - ma nia nie ru cho mo ści Kon to Kosz ty ob słu gi mie nia Kon to Kosz ty ob słu gi tech nicz nej za so bów miesz ka nio wych Kon to Kosz ty ogól ne wy ko naw - stwa wła sne go Kon to 502 Kosz ty dzia łal no ści spo łecz - nej i kul tu ral no oświa to wej Kon to 503 Kosz ty dzia łal no ści wy ko - naw stwa wła sne go

25 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Kon to 530 Kosz ty ob słu gi pro ce su bu - do wy środ ków trwa łych Kon to 540 Kosz ty po zo sta łej dzia łal - no ści Kon to 550 Kosz ty ogól ne spół dziel ni Ze spół 6 Pro duk ty i roz li cze nia mię dzy okre so we Uwa gi wstęp ne Kon to 600 Pro duk ty go to we i pół fa bry - ka ty Kon to 640 Roz li cze nia mię dzy okre so - we czyn ne kosz tów ope ra cyj nych Kon to 641 Roz li cze nia mię dzy okre so - we czyn ne kosz tów fi nan so wych Kon to 642 Roz li cze nia mię dzy okre so - we bier ne kosz tów Kon to 645 Roz li cze nia mię dzy okre so - we czyn ne kosz tów re mon tów Kon to 647 Roz li cze nie mię dzy okre so - we ujem ne go wy ni ku fi nan so we go nie ru - cho mo ści Ze spół 7 Przy cho dy i kosz ty ich osią gnię cia Uwa gi wstęp ne Kon to 700 Przy cho dy z eks plo ata cji i utrzy ma nia nie ru cho mo ści Kon to 701 Koszt wła sny sprze da ży eks plo ata cji i utrzy ma nia nie ru cho mo ści Kon to 702 Przy chód z dzia łal no ści kul - tu ral no -oświ at owej Kon to 712 Koszt dzia łal no ści kul tu ral no- -oświ at owej Kon to 703 Przy chód z wy ko naw stwa wła sne go

26 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 24 PRZEWODNIK Kon to 713 Koszt wła sny wy ko naw stwa wła sne go Kon to 710 Po żyt ki i po zo sta łe przy cho - dy spół dziel ni Kon to 711 Koszt wła sny po żyt ków i po zo sta łych przy cho dów spół dziel ni Kon to 720 Po żyt ki i po zo sta łe przy cho - dy z nie ru cho mo ści Kon to 721 Koszt wła sny po żyt ków i po - zo sta łych przy cho dów z nie ru cho mo ści Kon to 728 Roz li cze nie kosz tów ogól - nych spół dziel ni Kon to 730 Sprze daż to wa rów Kon to 731 Koszt wła sny sprze da nych ma te ria łów i to wa rów Kon to 750 Przy cho dy fi nan so we Kon to 751 Kosz ty fi nan so we Kon to 760 Po zo sta łe przy cho dy ope ra - cyj ne Kon to 761 Po zo sta łe kosz ty ope ra cyj ne Kon to 770 Zy ski nad zwy czaj ne Kon to 771 Stra ty nad zwy czaj ne Kon to 790 Ob ro ty we wnętrz ne Ze spół 8 Fun du sze wła sne, fun du sze spe cjal ne i wy nik fi nan so wy Uwa gi wstęp ne Kon to 801 Fun dusz udzia ło wy Kon to 802 Fun dusz za so bów miesz ka - nio wych Kon to 803 Fun dusz za so bo wy Kon to 804 Fun dusz wkła dów miesz ka - nio wych

27 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Kon to 805 Fun dusz wkła dów bu dow la - nych Kon to 806 Fun dusz wkła dów za licz ko - wych Kon to 807 Fun dusz z ak tu ali za cji wy - ce ny Kon to 820 Roz li cze nie wy ni ku fi nan so - we go Kon to 840 Re zer wy Kon to 845 Roz li cze nia mię dzy okre so - we przy cho dów Kon to 850 Fun du sze spe cjal ne Kon to 856 Fun dusz re mon to wy Kon to 860 Wy nik fi nan so wy Kon to 870 Po da tek do cho do wy od osób praw nych 7.7. Wzo ry do ku men tów Wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go Bi lans Ra chu nek zy sków i strat Ze sta wie nie zmian w ka pi ta le (fun du szu) wła snym Ra chu nek prze pły wów pie nięż nych Do dat ko we in for ma cje i ob ja śnie nia Po sta no wie nie za rzą du o in wen ta ry za cji Pro to kół z we ry fi ka cji róż nic in wen ta ry za cyj nych Spra woz da nie ze spo łu spi so we go ze spi su z na tu ry Pro to kół z in wen ta ry za cji Pro to kół z prze pro wa dze nia in wen ta ry za cji dro gą we ry fi ka cji do ku men tów

28 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 26 PRZEWODNIK Pro jekt uchwa ły Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej do ty czą cy przy ję cia i za twier dze nia do sto so wa nia pod sta wo wych za sad po li ty ki ra chun ko wo ści 8. Ob słu ga tech nicz na za so bów miesz ka nio wych 8.1. Ro la prze pi sów bu dow la nych w za rzą dza niu nie ru cho mo ścia mi 8.2. Kom pe ten cje or ga nów nad zo ru bu dow la ne go 8.3. Pro ces bu dow la ny Wzór umo wy o ro bo ty bu dow la ne Wzór umo wy o ro bo ty bu dow la ne (w sys te mie wy ko - naw stwa czę ścio we go) Wzór umo wy o wy bu do wa nie i prze nie sie nie wła - sno ści lo ka lu miesz kal ne go Wzór umo wy o peł nie nie nad zo ru in we stor skie go 8.4. Sa mo dziel ne funk cje tech nicz ne w bu dow nic twie Ro dza je sa mo dziel nych funk cji tech nicz nych Upraw nie nia bu dow la ne. Spe cjal no ści bu dow la ne 8.5. Od po wie dzial ność za wo do wa i kar na w bu dow nic twie 8.6. Po stę po wa nie ad mi ni stra cyj ne po prze dza ją ce roz po czę cie prac bu dow la nych Pla no wa nie prze strzen ne Pro jekt bu dow la ny Po zwo le nie na bu do wę Pro ces bu do wy Pra ce przy go to waw cze na te re nie bu do wy 8.7. Wy ro by do pusz czo ne do sto so wa nia w bu dow nic twie 8.8. Od da wa nie obiek tów bu dow la nych do użyt ko wa nia Od biór ro bót, kon tro le i przrzy stę pie nie do użyt ko - wa nia Od biór ro bót bu dow la nych

29 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Za wia do mie nie lub po zwo le nie na użyt - ko wa nie Obo wiąz ko we kon tro le Wzór pro to ko łu obo wiąz ko wej kon tro li 8.9. Do ku men ta cja bu do wy i do ku men ta cja po wy ko naw cza Przy stą pie nie do użyt ko wa nia bu dyn ków Umo wa na do sta wę cie pła Umo wa na do sta wę pa liw ga zo wych Umo wa na do sta wę ener gii elek trycz nej Umo wa na do sta wę wo dy i od pro wa dza nie ście ków Utrzy ma nie obiek tów bu dow la nych Ob słu ga tech nicz na obo wiąz ki i ce le Prze pro wa dza nie okre so wych kon tro li Za gad nie nia ogól ne Przy kła dy prak tycz ne Prze pro wa dza nie prze glą dów ro bo czych Za gad nie nia ogól ne Przy kła dy prak tycz ne Zabezpieczenie budynków i budowli przed śniegiem Zagrożenie śniegiem Prze gląd da chu przed zi mą Ob cią że nia śnie giem w ob li cze niach sta tycz nych PN-80/B Sza co wa nie ilo ści śnie gu na da chu Za bez pie cze nie da chu Za bez pie cze nia na da chach Książ ka obiek tu bu dow la ne go Wy ko naw stwo ro bót: re mont kon ser wa cja ulep - sze nie

30 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 28 PRZEWODNIK Wzór umo wy sta łej o wy ko na nie ro bót re mon to wych i kon ser wa cji Zmia na spo so bu użyt ko wa nia Wy ja śnie nia za sad za bez pie cze nia bu dyn ku wg no wych prze pi sów z czerw ca No we obo wiąz ki do ty czą ce ochro ny prze ciw po ża ro - wej w bu dyn kach Pro wa dze nie nad zo ru nad prze ciw po ża ro wym za opa trze niem w wo dę, dro ga mi po ża ro wy mi oraz urzą dze nia mi ppoż. i pod ręcz nym sprzę tem ga śni - czym zg. z 5 i 6 roz po rzą dze nia No we obo wiąz ki w za kre sie ewa ku acji ( 6.1 i Dz.U. nr 80, poz. 563.) Bez pie czeń stwo po ża ro we in sta la cji i urzą dzeń tech nicz nych w bu dyn ku Ka ta stro fa bu dow la na Roz biór ka obiek tu bu dow la ne go Utrzymanie czystości w budynkach i na terenie Obo wiąz ki gmi ny Roz li cza nie do star cza nych do bu dyn ku me diów Roz li cza nie cie pła Roz li cza nie cie pła dla po trzeb cen tral ne go ogrze wa nia Roz li cza nie cie pła zu ży te go do pod grza nia wo dy Roz li cza nie wo dy Roz li cza nie ga zu Wzo ry do ku men tów Re gu la min po rząd ku do mo we go Pro to kół kon tro li sta nu tech nicz ne go

31 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Pro to kół kon tro li sta nu tech nicz ne go i przy dat no ści do użyt ko wa nia Pro to kół kon tro li okre so wej sta nu tech nicz ne go in sta - la cji i urzą dzeń elek trycz nych Pro to kół spraw dze nia sku tecz no ści ze ro wa nia Za le ce nia z prze pro wa dzo ne go po mia ru re zy stan cji izo la cji sku tecz no ści ochro ny prze ciw po ra że nio wej (ze ro wa nie) Za łącz nik do pro to ko łu z prze pro wa dzo ne go po mia - ru re zy stan cji izo la cji i sku tecz no ści prze ciw po ra że - nio wej (ze ro wa nie) Pro to kół kon tro li i ba dań urzą dze nia pio ru no chron - ne go Me try ka urzą dze nia pio ru no chron ne go Pro to kół kon tro li in sta la cji i przy bo rów ga zo wych Za łącz nik do pro to ko łu z kon tro li in sta la cji ga zo wej i przy bo rów ga zo wych Za le ce nia z prze pro wa dzo nej kon tro li in sta la cji ga zo - wej i przy bo rów Pro to kół kon tro li i spraw dze nia prze wo dów dy mo - wych i spa li no wych Pro to kół z kon tro li prze wo dów i urzą dzeń wen ty la - cyj nych Utrzy ma nie zie le ni w za bu do wie miesz kal nej Ro la zie le ni w oto cze niu czło wie ka Sa dze nie i pie lę gna cja drzew i krze wów Usu wa nie drzew i krze wów Wa run ki tech nicz ne, ja kim po win ny od po wia dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie Wy ma ga nia do ty czą ce dzia łek

32 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 30 PRZEWODNIK Ogro dze nia Doj ścia i do jaz dy Uzbro je nie tech nicz ne dział ki i od pro wa - dze nie wód po wierzch nio wych Miej sca po sto jo we dla sa mo cho dów oso - bo wych Miej sca gro ma dze nia od pa dów sta łych Stud nie Zbior ni ki bez od pły wo we na nie czy sto ści cie kłe Zie leń i urzą dze nia re kre acyj ne Bu dyn ki i po miesz cze nia Usy tu owa nie bu dyn ku Wy ma ga nia ogól ne Oświe tle nie i na sło necz nie nie Wej ścia do bu dyn ków i miesz kań Scho dy i po chyl nie Po miesz cze nia prze zna czo ne na po byt lu dzi Po miesz cze nia hi gie nicz no sa ni tar ne Szcze gól ne wy ma ga nia do ty czą ce miesz kań w bu - dyn kach wie lo ro dzin nych Po miesz cze nia tech nicz ne i go spo dar cze Doj ścia i przej ścia do urzą dzeń tech nicz - nych Ga ra że dla sa mo cho dów oso bo wych Wy po sa że nie tech nicz ne bu dyn ków In sta la cje wo do cią go we zim nej i cie płej wo dy Ka na li za cja ście ko wa i desz czo wa

33 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści We wnętrz ne urzą dze nia do usu wa nia od - pa dów sta łych In sta la cje ogrzew cze Prze wo dy ko mi no we Wen ty la cja i kli ma ty za cja In sta la cja ga zo wa na pa li wa ga zo we In sta la cja elek trycz na Urzą dze nia dźwi go we Dro gi ewa ku acyj ne Bez pie czeń stwo kon struk cji Bez pie czeń stwo po ża ro we Od por ność po ża ro wa bu dyn ków Stre fy po ża ro we i od dzie le nia prze ciw po ża ro we Wy kaz Pol skich Norm przy wo ła nych w roz po rzą - dze niu Świadectwo energetyczne budynków i lokali Kiedy należy opracować świadectwo Uprawnienia do wystawiania świadectw Me to do lo gia ob li cza nia cha rak te ry sty ki ener ge tycz - nej, spo rzą dza nie świa dec twa 9. Łą cze nie i po dział spół dziel ni miesz ka nio wej 9.1. Łą cze nie się spół dziel ni miesz ka nio wych 9.2. Po dział spół dziel ni miesz ka nio wej 10. Li kwi da cja i upa dłość spół dziel ni miesz ka nio wej Li kwi da cja spół dziel ni miesz ka nio wej Upa dłość spół dziel ni miesz ka nio wej Uwa gi wstęp ne Za kres sto so wa nia pra wa upa dło ścio we go i na praw - cze go

34 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 32 PRZEWODNIK Po stę po wa nie w przed mio cie ogło sze nia upa dło ści Skut ki ogło sze nia upa dło ści Uczest ni cy po stę po wa nia upa dło ścio we go Sąd i sę dzia -k om isarz Syn dyk, nad zor ca są do wy, za rząd ca i ich za stęp cy Upa dły, wie rzy ciel, zgro ma dze nie wie rzy - cie li i ra da wie rzy cie li Po stę po wa nie po ogło sze niu upa dło ści Układ Za sa dy ogól ne Za war cie i za twier dze nie ukła du Skut ki ukła du Zmia na i uchy le nie ukła du Li kwi da cja ma sy upa dło ści Za sa dy ogól ne Ko lej ność za spo ka ja nia wie rzy cie li Za koń cze nie i umo rze nie po stę po wa nia upa dło ścio - we go oraz ich skut ki Po stę po wa nie w spra wach orze ka nia za ka zu pro wa - dze nia dzia łal no ści go spo dar czej Po stę po wa nie na praw cze w ra zie za gro że nia nie wy - pła cal no ścią Upa dłość spół dziel ni miesz ka nio wej szcze gó ło we re gu la cje Uwa gi wstęp ne Pod sta wy i tryb ogło sze nia upa dło ści Skut ki ogło sze nia upa dło ści Upa dłość a pra wa i zo bo wią za nia zwią za ne z lo ka la mi Umo wy do ty czą ce lo ka li

35 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści 11. Spół dziel nia miesz ka nio wa a do staw cy me diów i wy bra nych usług Za gad nie nia wstęp ne Re la cje z przed się bior stwa mi ener ge tycz ny mi Przy łą cza nie do sie ci Wa run ki przy łą cza nia do sie ci Fi nan so wa nie in we sty cji przy łą cze nio - wych Opła ty za ener gię elek trycz ną, ciepl ną i gaz In ne wa run ki umów o do sta wę ener gii elek trycz nej, ciepl nej i ga zu Re la cje z przed się bior stwa mi te le ko mu ni ka cyj ny mi Fi nan so wa nie przy łą czy te le ko mu ni ka cyj nych Opła ty za świad cze nie usług te le ko mu ni ka cyj nych Umo wy za wie ra ne z ope ra to ra mi te le ko mu ni ka cyj - ny mi Re la cje z przed się bior stwa mi wo do cią go wo -k an al iz acy jn ymi Fi nan so wa nie sie ci i przy łą czy wo do cią go wych i ka - na li za cyj nych Opła ty za wo dę i od pro wa dza nie ście ków In ne kwe stie do ty czą ce umów za wie ra nych z przed - się bior stwa mi wo do cią go wo -k an al iz acy jn ymi Re la cje z przed się bior stwa mi zaj mu ją cy mi się wy wo zem i skła do wa niem od pa dów ko mu nal nych Or ga ni za cja wy wo zu od pa dów ko mu nal nych Wy wóz od pa dów ko mu nal nych we wła snym za kre - sie przez spół dziel nię Sto sun ki z gminami i z przed się bior ca mi zaj mu ją cy - mi się wy wo zem od pa dów i utrzymaniem porządku Re la cje z ope ra to ra mi te le wi zji ka blo wej

36 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 34 PRZEWODNIK Prak ty ki ogra ni cza ją ce kon ku ren cję spół dziel ni miesz ka nio wych Prak ty ki ope ra to rów te le wi zji ka blo wej Wy ko naw stwo na rzecz spółdziel ni Zasady zamówień publicznych od 2014 roku No we roz po rzą dze nia Za ło że nia zmian Po stę po wa nie o udzie le nie za mó wie nia Za sa dy or ga ni za cji prze tar gu nie ogra ni - czo ne go Prze targ ogra ni czo ny Ne go cja cje z ogło sze niem Dia log kon ku ren cyj ny Ne go cja cje bez ogło sze nia Za mó wie nie z wol nej rę ki Li cy ta cja elek tro nicz na Wy bór naj ko rzyst niej szej ofer ty Dy na micz ny sys tem za ku pów No we za sa dy umów na ro bo ty bu dow la ne Do ku men to wa nie po stę po wań Kon tro le 12. Spół dziel nia miesz ka nio wa a Unia Eu ro pej ska Spół dziel czość w Unii Eu ro pej skiej Uwa gi wpro wa dza ją ce No we ten den cje w ru chu spół dziel czym Unii Eu ro - pej skiej Usta wo daw stwo spół dziel cze w Unii Eu ro pej skiej Sta tut spół dziel ni eu ro pej skiej Pol ska spół dziel czość wo bec wy zwań zwią za nych z Unią Eu ro pej ską

37 PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str Spis treści Fun du sze eu ro pej skie dla spół dziel ni i wspól not miesz ka nio - wych Po moc fi nan so wa UE dla miesz kal nic twa Po li ty ka struk tu ral na UE In stru men ty fi nan so we po li ty ki struk tu ral nej Pra wo miesz ka nio we i za rzą dza nie nie ru cho mo ścia mi w Unii Eu ro pej skiej na przy kła dzie Nie miec Bu dow nic two miesz ka nio we w Eu ro pie Za chod niej Ochro na lo ka to rów w świe tle pra wa mię dzy na ro do - we go i eu ro pej skie go, ze szcze gól nym uwzględ nie - niem pra wa nie miec kie go Ochro na przed wy po wie dze niem w pra - wie nie miec kim Ochro na lo ka to rów w po stę po wa niu eks - mi syj nym Miesz ka nia so cjal ne w Niem czech Są dy miesz ka nio we Roz wią za nia w Pol sce w okre sie mię dzy wo jen nym Na by wa nie pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści pu blicz - nych przez użyt kow ni ków wie czy stych Na by cie pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści przez użyt kow ni ka wie czy ste go tej nie ru - cho mo ści w try bie usta wy o prze kształ ce - niu pra wa użyt ko wa nia wie czy ste go w pra wo wła sno ści nie ru cho mo ści Na by cie pra wa wła sno ści nie ru cho mo ści przez użyt kow ni ka wie czy ste go w try bie usta wy o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi Zagospodarowanie cudzej nieruchomości Budowa sieci na cudzym gruncie decyzja administracyjna Zajęcie nieruchomości w celu remontu sieci i urządzeń

38 1.1. Spis treści Część 1, rozdział 1, str. 36 PRZEWODNIK Zajęcie nieruchomości w nagłej potrzebie Szczególne zajęcia nieruchomości Od szko do wa nie i opo dat ko wa nie od szko - do wa nia z ty tu łu strat po nie sio nych w związ ku z za ję ciem nie ru cho mo ści Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa Wspólnota alternatywą dla spółdzielni Róż ni ce po mię dzy spół dziel nią a wspól - no tą 13. Py ta nia i od po wie dzi Pra wo spół dziel cze Spół dziel cze pra wo miesz ka nio we Wła sno ścio we spół dziel cze pra wo do lo ka lu Lo ka tor skie spół dziel cze pra wo do lo ka lu Od ręb na wła sność lo ka lu Na jem lo ka li Miesz ka nia za kła do we Pra wa mał żon ków Eks mi sja Prze kształ ce nie pra wa wie czy ste go użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści nie ru cho mo ści Rosz cze nia od szko do waw cze prze ciw ko za kła do wi ener ge - tycz ne mu, ga zow ni cze mu itd Roz li cze nia Unia Eu ro pej ska Pra wo bu dow la ne

39 PRZEWODNIK SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Rozdzia³ 1, podrozdzia³ 2, str Zespó³ autorski 1.2. ZESPÓ AUTORSKI Ma³gorzata Bonikowska doktor nauk humanistycznych, ekspert ds. europejskich, nauczyciel akademicki. Dyrektor Programu Komunikacji i Informacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, partner w firmie doradczej EFICOM East West Consulting, dyrektor Centrum Edukacji Europejskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Prawa w Warszawie. Prowadzi równie zajêcia na Uniwersytecie Warszawskim, w Wy szej Szkole Humanistycznej w Pu³tusku oraz w Wy szej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. W latach by³a dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej, a potem doradc¹ Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej ds. informacji o integracji europejskiej. Uczestniczy³a w realizacji projektów finansowanych ze œrodków UE, m.in. w ramach programów PHARE FIESTA II, PHA- RE SIERRA i PHARE 97 European Public Relations System. Rozdzia³ Bo ena Domañska-Skorupa wykszta³cenie wy sze techniczne. Wieloletni praktyk zatrudniony w spó³dzielczoœci mieszkaniowej, obecnie prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej Gwarek w Tarnowskich Górach. W przeci¹gu ostatnich 20 lat zajmowa³a siê przygotowaniem i realizacj¹ inwestycji, obs³ug¹ techniczn¹ i gospodark¹ zasobami mieszkaniowymi. Skoñczy³a specjalistyczny kurs audytorów energetycznych. Licencjonowany zarz¹dca nieruchomoœci, wyk³adowca prawa budowlanego oraz zasad obs³ugi technicznej zasobów mieszkaniowych. Rozdzia³ 8 maj 2004

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 1514 97847 8560 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 tel. (0-22) 628-61-29; fax 628-84-68 REGON 000001554 PKD (EKD) 80.30.A Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

W GSM,,Luiza odby!o si"

W GSM,,Luiza odby!o si Nr 4 (43) WRZESIE! 2009 ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Po rz% dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków GSM Lu iza w cz!"ciach! Komunikat Zarz!du GSM,,Luiza. czytaj str. 2 czytaj str. 3! Uchwa#y

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 1063 66438 Poz. 5872 5872 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WODNIK Spółka z o.o. 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12 tel. 75 755-20-91; fax 755-20-91

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 1723 ANDREWEX Spółki z o.o. w Piętnie............. 1724 REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

186 budynków Spółdzielni w ciągu 60 lat!

186 budynków Spółdzielni w ciągu 60 lat! 186 budynków Spółdzielni w ciągu 60 lat! li sto pa dzie 1957 ro ku w Pi le utwo rzył się Ko mi tet Or ga ni za - cyj ny Pil skiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej. 27 li sto pa da 1957 r. zwo ła ne zo sta

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo