OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w"

Transkrypt

1 OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne kro lo g w w Ga ze cie Wy bor czej i na za pew nie niu emi sji ne kro lo g w w de dy ko wa nym ser wi sie in ter ne to wym kro lo gi.wy bor cza.pl. Na szym klien tom za pew nia my naj wy szà ja ko م wiad czo nych usùug, rze tel no م, pro fe sjo nal nà ob sùu gو i fa cho we do radz two. Ni niej sze Za sa dy Og l ne, po dob nie jak za m wie nie lub umo wa sà nie zbوd ny mi ele men ta mi ksztaù tu jà cy mi na sze wza jem ne re la cje. Ich for ma lizm praw ny zo staù ogra ni czo ny do mi - ni mum po to, aby pod kre liم, e isto tà na szych re la cji jest prze de wszyst kim naj wy sza ja ko م re a li zo wa nych dla Pa stwa usùug. Za pew nia my, e naj wa niej sza dla nas jest Pa stwa sa tys fak cja, ocze ki wa nia i po trze by. W zgo - dzie z po wy szà de kla ra cjà bو dà in ter pre to wa ne wszel kie po sta no wie nia i za sa dy do ty czà ce wiad czo nych Pa - stwu usùug. Okre le nia u y te w Za sa dach Og l nych na le y ro zu mieم w na stو pu jà cy spo s b: Za sa dy Og l ne ni niej sze og l ne za sa dy za miesz cza nia ne kro lo g w Wy daw ca Ago ra Sp ù ka Ak cyj na z sie dzi bà w War sza wie pod adre sem ul. Czer ska 8/10 (wy daw ca Ga ze ty Wy - bor czej, pro wa dzà ca te Ser wis), re je stra cja: Sàd Re jo no wy dla m. st. War sza wy, XIII Wy dziaù Gos po dar czy Kra jo - we go Re je stru Sà do we go, re jestr przed siو bior c w nr KRS 59944, NIP , ka pi taù za kùa do wy PLN, wpùacony w caùo ci; Ogùo sze nio daw ca oso ba fi zycz na, oso ba praw na al bo jed nost ka or ga ni za cyj na nie ma jà ca oso bo wo ci praw - nej, za ma wia jà ca Usùu gو; Ga ze ta Wy bor cza wy da wa ny przez Wy daw cو dzien nik o za siو gu og l no pol skim pod ty tu ùem Ga ze ta Wy bor - cza, w tym wszyst kie je go sta ùe, oka zjo nal ne i spe cjal ne og l no pol skie lub lo kal ne do dat ki bran o we i te ma tycz - ne wraz ze wszyst ki mi stro na mi lo kal ny mi uka zu jà cy mi siو w je go wy da niach, je go elek tro nicz nie roz po wszech - nia na wer sja (e wy da nie) oraz Ga ze ta Wy bor cza on li ne; Ser wis pro wa dzo ny przez Wy daw cو te ma tycz ny ser wis in ter ne to wy za wie ra jà cy Ne kro lo gi, do stوp ny pod ak tu al - nym adre sem URL: kro lo gi.wy bor cza.pl oraz pod adre sa mi bو dà cy mi prze kie ro wa nia mi do te go adre su, a tak e pod adre sa mi bو dà cy mi je go uzu peù nie niem lub kon ty nu a cjà oraz ka dym adre sem, kt ry go za stà pi; Ne kro log za miesz cza ne zgod nie z Za sa da mi Og l ny mi ogùo sze nie zwià za ne ze mier cià oso by lub rocz ni cà mier ci. Ne kro log w dru ku jest za miesz cza ny w po sta ci tek stu z ty po wym wy r nie niem gra ficz nym. Roz miar Ne - kro lo gu w dru ku jest za le ny od licz by stan dar do wych, przy jو tych przez Wy daw cو zna k w (li nii). Wy r nia siو na - stو pu jà ce ro dza je Ne kro lo g w: ne kro log tra dy cyj ny za wia do mie nie o czy jej mier ci; kon do len cje wy ra zy wsp ù czu cia prze ka zy wa ne ko mu z po wo du mier ci bli skie go, po dziو ko wa nie za opie kو, po moc czy le - cze nie, po ùà cze nie za wia do mie nia o mier ci z kon do len cja mi; ne kro log wspom nie nio wy wspom nie nie o oso bie zmar ùej. Ne kro lo gi sà pu bli ko wa ne dru kiem w for mach okre lo nych w Za ùàcz ni ku nr 1 do Za sad Og l nych. W wy da niu og l no pol skim Ga ze ty Wy bor czej na dru giej stro nie re dak cyj nej do stوp ne sà mak sy mal nie 34 li nie, nato miast na in nych stro nach re dak cyj nych mak sy mal na ilo م miej sca to 70 li nii. Z ko lei w wy da niu sto ùecz nym na in nych stro nach re dak cyj nych mak sy mal na ilo م miej sca to 62 li nie, za na dru giej stro nie re dak cyj nej do - stوp ne sà wy ùàcz nie na stو pu jà ce for ma ty: 19 li nii i 41 li nii. We wszyst kich wy pad kach licz ba li nii ozna cza wy so - ko م ne kro lo gu. Wy daw ca za strze ga so bie pra wo do do sto so wa nia ma te ria ùu do star czo ne go przez Ogùo sze nio - daw cو do tych form, a wy ni ka jà ce stàd zmia ny nie mo gà byم przed mio tem re kla ma cji. Usùu ga kom plek so wa usùu ga re kla mo wa, po le ga jà ca na za miesz cze niu Ne kro lo gu w Ga ze cie Wy bor czej i na za - pew nie niu je go za miesz cze nia w Ser wi sie; Dzie ro bo czy ka dy dzie ty god nia, z wy ùà cze niem so b t, nie dziel i dni usta wo wo wol nych od pra cy. III. ZAKRES USظUGI 1 1. Ne kro log bو dzie za miesz czo ny dru kiem na ùa mach Ga ze ty Wy bor czej na stro nach lo kal nych lub og l no pol skich (ne kro log wspom nie nio wy tyl ko na stro nach sto ùecz nych Ga ze ty Wy bor czej). Ne kro lo gi o za siو gu og l no pol - skim sà pu bli ko wa ne na dru giej lub na in nych stro nach re dak cyj nych lub na stro nach lo kal nych. Ne kro lo - gi o za siو gu lo kal nym sà pu bli ko wa ne na stro nach lo kal nych opa trzo nych na gù w kiem Ne kro lo gi lub Po e gna - nia, a tak e mo gà byم pu bli ko wa ne na dru giej stro nie re dak cyj nej. W przy pad ku za siو gu sto ùecz ne go Ne kro lo gi sà r w nie pu bli ko wa ne na in nych stro nach re dak cyj nych. Za r w no w przy pad ku Ne kro lo g w o za siو gu og l no - pol skim, jak i lo kal nym, nie ma mo li wo ci wy bo ru miej sca (stro ny ani miej sca na stro nie, w kt rym Ne kro log zo - sta nie za miesz czo ny). Po nad to mo li wo م za miesz cza nia Ne kro lo g w na stro nach re dak cyj nych jest uza le nio na od do stوp no ci miej sca na tych stro nach. 1

2 OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w 2. Z za strze e niem po sta no wie ust. 3 i 4, okres emi sji Ne kro lo gu w Ser wi sie roz po czy na siو w dniu pier wszej pu bli ka cji w Ga ze cie Wy bor czej, i Ne kro log bو dzie emi to wa ny w Ser wi sie przez czas nie ozna czo ny. 3. Ogùo sze nio daw ca mo e za de cy do waم o za kre sie re a li za cji pra wa do emi sji Ne kro lo gu w Ser wi sie, skùa da jàc w ka dym cza sie dys po zy cjو za prze sta nia je go emi sji. Ta ka dys po zy cja zùo o na w za m wie niu ozna cza, e Ne kro log nie zo sta nie wy e mi to wa ny w Ser wi sie. P ê niej sza dys po zy cja mu si zo staم zùo o na w ta ki sam spo s b, w ja ki zo - sta ùo zùo o ne za m wie nie, i bو dzie zre a li zo wa na w ter mi nie jed ne go dnia ro bo cze go. 4. Wy daw ca za prze sta nie emi sji Ne kro lo gu w Ser wi sie tak e na y cze nie nie bو dà cej Ogùo sze nio daw cà oso by bli - skiej oso by zmar ùej, i nie bو dzie to uwa a ne za nie na le y te wy ko na nie Usùug. 2 Spo s b emi sji Ne kro lo gu w Ser wi sie okre la Za ùàcz nik nr 2 do Za sad Og l nych. IV. WARUNKI REALIZACJI 1 1. Usùu ga jest wy ko ny wa na na pod sta wie zùo o ne go przez Pa stwa za m wie nia. Re a li za cja Usùu gi do ko ny wa na jest w opar ciu o Za sa dy Og l ne i obo wià zu jà ce prze pi sy pra wa. 2. Je e li bو dà Pa stwo chcie li do ko naم zmian w za m wie niu, pro si my o ich do star cze nie z do kùad nym okre le - niem, na czym zmia ny te ma jà po le gaم. Je li bو dà chcie li Pa stwo zre zy gno waم z Usùu gi, ko niecz ne jest zùo e nie re zy gna cji na pi mie, fak sem lub po cztà elek tro nicz nà. 2 Ter mi ny do star cza nia za m wie, tre ci, zmian oraz re zy gna cji z Usùu gi znaj dà Pa stwo w Za ùàcz ni ku nr 3 do Za - sad Og l nych. V. PظATNOعCI 1. Za m wio nà Usùu gو mo gà Pa stwo op ùa ciم w wy bra ny przez sie bie spo s b: a) przed emi sjà, czy li do dnia po prze dza jà ce go emi sjو dru kiem wùàcz nie pùat no م z g ry, b) po emi sji, na pod sta wie wy sta wio nej Pa stwu fak tu ry pùat no م z do ùu w cià gu 14 dni od wy sta wie nia fak tu ry, c) in ny okre lo ny w umo wie. 2. Usùu ga jest wy ce nia na na pod sta wie cen ni ka Wy daw cy z dnia zùo e nia za m wie nia. Ne kro lo gi sà wy ce nia ne na pod sta wie licz by li nii, przy czym do li cza siو za wsze jed nà do dat ko wà li niو za ram kو. Ja kie kol wiek dys po zy cje Ogùo sze nio daw cy, skùa da ne sto sow nie do po sta no wie roz dzia ùu III, 1 ust. 3 Za sad Og l nych, nie wpùy wa jà na wy so ko م wy na gro dze nia Wy daw cy. VI. POSTANOWIENIA OGسLNE 1 1. Wy daw ca i re dak tor nie po no szà od po wie dzial no ci za tre م za miesz cza nych przez Pa stwa Ne kro lo gu. 2. Po stro nie Ogùo sze nio daw cy po zo sta je za pew nie nie, e ma on pra wo po sùu gi waم siو u y ty mi w Ne kro lo gach in - for ma cja mi, da ny mi, zna ka mi to wa ro wy mi oraz wszel ki mi po zo sta ùy mi ele men ta mi chro nio ny mi pra wem, a tak e, e do star cza ne Wy daw cy ma te ria ùy nie pod le ga jà po red nic twu or ga ni za cji zbio ro we go za rzà dza nia pra wa mi au - tor ski mi i pra wa mi po krew ny mi. Zùo e nie przez Pa stwa za m wie nia jest r w noz nacz ne z Pa stwa o wiad cze - niem, e po wy szy obo wià zek zo staù speù nio ny, za za ma wia ne Ne kro lo gi nie sà sprzecz ne z pra wem lub do bry mi oby cza ja mi, jak te, e zùo e nie, przy jو cie i re a li za cja za m wie nia nie na ru sza prze pi s w o za m wie niach pu blicz - nych. W przy pad ku za m wie nia Ne kro lo gu za wie ra jà ce go wi ze ru nek (w szcze g l no ci fo to gra fiو) oso by zmar ùej, Ogùo sze nio daw ca jest zo bo wià za ny wy peù niم i pod pi saم o wiad cze nie we dùug wzo ru okre lo ne go w Za - ùàcz ni ku nr 4 do Za sad Og l nych. 3. Ko niecz no م na pra wie nia wszel kich szk d po wsta ùych po stro nie Wy daw cy w zwiàz ku z tre cià lub for mà Ne - kro lo gu (wùàcz nie z kosz ta mi pro ce su lub in ne go po stو po wa nia praw ne go oraz in ny mi uza sad nio ny mi wy dat ka mi po nie sio ny mi w zwiàz ku z rosz cze nia mi os b trze cich) le y po stro nie Ogùo sze nio daw cy. Zo bo wià za nie to do ty czy tak e sy tu a cji, w kt rych stro nà po stو po wa nia jest re dak tor na czel ny Ga ze ty Wy bor czej lub in ny re dak tor bàdê pra cow nik Wy daw cy. 2

3 OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w 2 1. Wy daw ca mo e, bez po no sze nia ja kiej kol wiek od po wie dzial no ci z te go ty tu ùu: a) od m wiم za miesz cze nia lub wstrzy maم za miesz cze nie Ne kro lo gu, lub za à daم do ko na nia je go zmian, je e li: tre م lub for ma Ne kro lo gu jest sprzecz na z pra wem, do bry mi oby cza ja mi, li nià pro gra mo wà lub cha rak te rem pu bli ka cji, lub z nor ma mi wià à cych Wy daw cو: Ko dek su Do brych Prak tyk Wy daw c w Pra sy, Ko dek su Ety ki Re kla my, lub oso ba trze cia lub wùa ci wy or gan lub in sty tu cja po wo ùa na do czu wa nia nad prze strze ga niem za sad ety ki me di w lub ety ki re kla my zgùo si ùy za strze e nia do ty czà ce Ne kro lo gu, b) od m wiم za miesz cze nia lub wstrzy maم za miesz cze nie Ne kro lo gu, je e li nie otrzy ma my lub otrzy ma my z op ê nie niem pùat no م za za miesz cza ne wcze niej ogùo sze nia. 2. Mo li we jest wy stà pie nie przer wy tech nicz nej w przyj mo wa niu i emi sji Ne kro lo g w w Ser wi sie. Po sta ra my siو, aby przer wy te mia ùy miej sce w no cy i by ùy jak naj kr t sze. Jed nak e przer wy w wiad cze niu Usùu gi z przy czyn tech nicz nych nie sà pod sta wà do zgùo sze nia re kla ma cji. 3. Roz mo wy te le fo nicz ne do ty czà ce zùo e nia bàdê re a li za cji za m wie sà utrwa la ne. VII. REKLAMACJE Je e li bو dà mie li Pa stwo ja kie kol wiek za strze e nia co do spo so bu i ja ko ci re a li za cji za m wie nia, pro si my o nie - zwùocz ny kon takt (te le fo nicz ny, fak sem lub e ma i lem) ze sprze daw cà, kt ry przyj mo waù Pa stwa za m wie nie. Re - kla ma cje roz pa trzy my i udzie li my Pa stwu od po wie dzi, nie p ê niej ni w na stوp nym dniu ro bo czym. Gdy by oka za - ùo siو to nie mo li we, na tych miast po in for mu je my o tym wska zu jàc jed no cze nie osta teczny ter min udzie le nia od - po wie dzi nie prze kra cza jà cy 14 dni od otrzy ma nia Pa stwa re kla ma cji. VIII. POSTANOWIENIA KOرCOWE 1. Wy daw cy przy sùu gu je pra wo zmia ny ni niej szych Za sad Og l nych w ka dym cza sie. Zmia ny nie ma jà za sto so wa - nia do za m wie zùo o nych przed dniem wej cia w y cie zmian. 2. Ni niej sze Za sa dy Og l ne wraz ze wszyst ki mi za ùàcz ni ka mi obo wià zu jà od dnia 1 paêdziernika 2010 ro ku. 3

4 ZASADY OGسLNE zamieszczania nekrolog w ZAظہCZNIK nr 1 I. NEKROLOGI TRADYCYJNE ZA SA DY ZA PI SU NE KRO LO GسW Wy daw ca usta liù po da ne ni ej za sa dy gra ficz ne pu bli ka cji ne kro lo g w. 1. IMIئ I NA ZWI SKO ZMAR ظE GO Znak. p./b. p. jest za wsze wy bie ra ny z ba zy ob raz k w. Dys po nu je my r ny mi wa rian ta mi gra ficz ny mi zna k w. Mo li wy jest wy b r zna ku mniej sze go lub wiوk sze go, np.: znak mniej szy znak wiوk szy 1.1. Imiو i na zwi sko Zmar ùe go za pi sy wa ne jest czcion kà po chy ùà wy tùusz czo nà, wiوk szà (trzy li nio wà) lub mniej szà (dwu li nio wà). czcion ka po chy ùa wy tùusz czo na wiوk sza Na zwi sko pa nie skie Zmar ùej Pierw sze na zwi sko po mو u Dru gie na zwi sko po mو u Za pis do ty czà cy wdo wie stwa czcion ka tek sto wa Pseu do nim czcion ka tek sto wa po gru bio na Ty tu ùy na uko we i za wo do we Zmar ùe go: Je li wpi su je my je po miو dzy znak p./b. p. i na zwi sko Zmar ùe go, za pi su je my je czcion kà mniej szà. Je li wpi su je my je pod na zwi skiem Zmar ùe go, za pi su je my je czcion kà tek sto wà. czcion ka tek sto wa Wpi sa nie ty tu ùu na uko we go lub za wo do we go Zmar ùe go w jed nej li nii z imie niem i na zwi skiem jest mo li we tyl ko wte dy, gdy sà one pi sa ne czcion kà mniej szà. Imiو i na zwi sko Zmar ùe go wpi su je my w jed nej li nii. Sta ra my siو uni kaم za pi sy wa nia w kil ku li niach, nie mniej jed - nak cza sem jest to ko niecz ne, np. je li na zwi sko jest dwu czùo no we lub gdy Zmar ùy u y waù dwoj ga imion. 4

5 ZASADY OGسLNE zamieszczania nekrolog w 1.2. Wtek cie ne kro lo gu w od nie sie niu do Zmar ùe go u y wa my wiel kich li ter, np.: zmarù nasz uko cha ny Oj ciec, Mà, Te م... e gna my Go w ro dو... e gna my Ciو, Ta to, w ro dو... wy pro wa dze nie Cia ùa... zùo e nie Zwùok... Pro ch w... e gna my Ko le gو... Nie u y wa my na to miast wiel kich li ter (z wyjàtkiem przypadku, gdy ogùoszeniodawca tak sobie yczy) w ty tu ùach na uko wych i za wo do wych wy ko ny wa nych przez Zmar ùe go ani w epi te tach, ja ki mi go opi su je my: na sza naj uko cha sza Ma ma (nie: Na sza Naj uko cha sza Ma ma) zmarù nasz Ko le ga i Przy ja ciel dok tor, in y nier, pro fe sor, ma gi ster, praw nik, tech nik (nie: Dok tor, In y nier, Pro fe sor, Ma gi ster) dro ga Ko le an ka (nie: Dro ga Ko le an ka) Sùo wo czùo wiek w od nie sie niu do Zmar ùe go pi sze my wiel kà li te rà: wspo mi na my do bre go Czùo wie ka od szedù wspa nia ùy Czùo wiek 1.3. Zwro ty ma jà ce bez po red nie od nie sie nie do Zmar ùe go pi sze my wiel kà li te rà np. nasz wiel ki Mistrz od szedù Na uczy ciel wie lu po ko le (w zna cze niu men tor, pa tron) 2. POD PI SY 2.1. Pod pi sy pod tek stem ne kro lo gu za pi su je my czcion kà po chy ùà. W pod pi sie sto su je my ma ùe li te ry (na y cze nie klien ta mo li we jest u y cie wiel kich li ter). ro dzi na, bli scy, zna jo mi o na z dzieم mi sy no wa, syn, wnu ki ko le an ki i ko le dzy z ban ku wsp ù pra cow ni cy gro no pe da go gicz ne Wiel ki mi li te ra mi za pi su je my na zway funk cji peù nio nych przez Zmar ùe go oraz je e li wy stو pu jà nie za le nie w tre ci i pod pi sie ne kro lo gu np.: Dy rek tor Ge ne ral ny Pre zes Kie row nik Bur mistrz Prze wod ni czà cy Dzie kan Pro dzie kan Kie row nic two Wer sa la mi pi sa ne sà tyl ko i wy ùàcz nie skr ty np.: NBP (Na ro do wy Bank Pol ski) PZU (Po wszech ny Za kùad Ubez pie cze ) MSWiA (Mi ni ster stwo Spraw We wnوtrz nych i Ad mi ni stra cji) na to miast na zwy firm po wi ny byم za pi sy wa ne w na stو pu jà cy spo s b np.: Mo sto stal Export SA Slim Me di ca Sp. z o.o. Ago ra SA Na y cze nie klien ta do pusz cza my pi sow niو wer sa li ka mi na zwy fir my w tre ci i pod pi sie ne kro lo gu. 5

6 ZASADY OGسLNE zamieszczania nekrolog w 3. TREعأ NE KRO LO GU 3.1. Tre م ne kro lo gu dzie lo na jest na aka pi ty za czy na jà ce siو od no wej li nii, np.: 9 kwiet nia zmar ùa... Zb lem za wia da mia my, e... Na bo e stwo a ùob ne od bو dzie siو... Pro si my o nie skùa da nie kon do len cji. O czym za wia da mia Wiel kie li te ry w tre ci ne kro lo gu U y cie wiel kich li ter w od nie sie niu do Zmar ùe go re gu lu je pkt Wiel kà li te rà pi sze my na zwy wùa sne cmen ta rzy, np.: Cmen tarz Br dzie ski (lub Br d now ski) Cmen tarz Po wàz kow ski (daw ny Woj sko wy) Cmen tarz Ko mu nal ny P ù noc ny (W l ka Wو glo wa) Cmen tarz Wol ski Cmen tarz Ewan ge lic ko -Au gs bur ski, czو م rzym sko ka to lic ka Cmen tarz فy dow ski ale sa mo sùo wo cmen tarz, nie bو dà ce ele men tem na zwy wùa snej, pi sze my ma ùà li te rà, np.: cmen tarz miej sco wy cmen tarz w Wi la no wie cmen tarz na Wo li cmen tarz na Br d nie cmen tarz na Waw rzy sze wie Ma ùà li te rà pi sze my sùo wa: ko ci ù, ka pli ca, wià ty nia, dom po grze bo wy, np.: ko ci ù w. Te re sy ka pli ca Hal per t w ko ci ù w. Jo za fa ta (nie: J ze fa ta) ko ci ù w. Ka ro la Bo ro me usza (nie: K. Bo ro me usza) ko ci ù oo. Ber nar dy n w (Oj c w Ber nar dy n w) klasz tor ss. Wi zy tek (Si str Wi zy tek) Ma ùà li te rà pi sze my r w nie (z wyjàtkiem przypadku, gdy ogùoszeniodawca za yczy sobie inaczej): wiو te sa kra men ty msza wiو ta na bo e stwo a ùob ne 3.3. Wtre ci ne kro lo g w z za sa dy nie u y wa my skr t w. Pi sze my za tem np.: ko ci ù pw. Mat ki Bo skiej Nie usta jà cej Po mo cy ko le dzy z V Wy dzia ùu Re wi zyj ne go Sà du Wo je w dz kie go Krzy Ko man dor ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski Do pusz cza my na to miast u y cie skr t w: ko ci ù NMP, ul. Przy ry nek 2 (NMP Naj wiوt sza Ma ry ja Pan na) ko ci ù MB Nie usta jà cej Po mo cy (MB Mat ka Bo ska) 3.4. Wza pi sie dat i go dzin, na zwو mie sià ca pi sze my sùow nie, na ko cu wsta wia my sùo wo rok, go dzi nو po da je my w for ma cie gg. mm, np.: 12 mar ca 2000 ro ku (nie: czy 12. III. 00 lub 12 mar ca br.) uro dzo na 13 li sto pa da 1896 ro ku o go dzi nie wy pro wa dze nie Zwùok na stà pi 16 lip ca 2002 ro ku o go dzi nie Mo li we jest u y cie skr t w: godz. (go dzi na), ur. (uro dzo ny), zm. (zmarù) 6

7 ZASADY OGسLNE zamieszczania nekrolog w 3.5. IN TER PUNK CJA Wne kro lo gach sto su je my siو do obo wià zu jà cych w jو zy ku pol skim za sad in ter punk cyj nych. Sta ra my siو za tem np. roz dzie liم prze cin kiem ko lej ne in for ma cje w tre ci ne kro lo gu: Msza wiو ta ce le bro wa na bو dzie w ko cie le NMP, ul. Przy ry nek 2, w czwar tek, 12 lip ca 2002 ro ku, o go dzi nie 16.00, o czym za wia da mia jà... Dnia 16 stycz nia 1976 ro ku, po dùu giej cho ro bie, opa trzo ny wiو ty mi sa kra men ta mi zmarù... Nasz uko cha ny Dzia dek prze yù 71 lat, byù czùo wie kiem pra wym i wiel kie go ser ca... Nie sta wia my krop ki po miو dzy tre cià ne kro lo gu i pod pi sem, np.: Wna szych ser cach po zo sta niesz na za wsze. Po grà e ni w a ùo bie sy no wie Nie sta wia my r w nie krop ki na ko cu ne kro lo gu, po pod pi sie, np.: W hoù dzie nie stru dzo ne mu Bo jow ni ko wi to wa rzy sze bro ni Sta wia my na to miast krop kو, je e li ne kro log ko czy siو li nià tek sto wà, a nie pod pi sem, np.: Pro si my o nie skùa da nie kon do len cji. Uro czy sto ci po grze bo we od bو dà siو na cmen ta rzu miej sco wym. II. KONDOLENCJE 3.6. CY TA TY Cy ta ty umiesz cza my cen tral nie, ale do pusz cza my prze su niو cie cy ta tu do pra wej lub le wej stro ny, w za le no ci od y cze klien ta. Imiو i na zwi sko oso by, kt rej skùa da my kon do len cje, pi sa ne sà czcion kà po chy ùà dwu li nio wà. Imiو i na zwi sko Zmar ùe go (al bo in ne okre le nie Zmar ùe go) po ja wia jà ce siو w tre ci kon do len cji za pi sy wa ne sà zgod nie z za sa da - mi okre lo ny mi w pkt. Ne kro lo gi 1.1. Na y cze nie klien ta ty tu ùy na uko we oso by dla kt rej skùa da my kon do len cje pi sze my czcion kà kon do len cyj nà Wszyst kie okre le nia i za im ki do ty czà ce oso by, kt rej skùa da my kon do len cje, pi sze my wiel ki mi li te ra mi, np.: wy ra zy wsp ù czu cia dro gie mu Ko le dze, dok to ro wi... Elu, w tych ciو kich chwi lach je ste my z To bà. Sza now ny Pro fe so rze, skùa da my wy ra zy wsp ù czu cia. 7

8 ZASADY OGسLNE zamieszczania nekrolog w III. PODZIئKOWANIA Sùo wo po dziو ko wa nie pi sze my czcion kà tek sto wà po gru bio nà. Imio na i na zwi ska os b, kt rym skùa da my po dziو ko wa nie, za pi su je my czcion kà tek sto wà. W po dziو ko wa niach mo li we jest u y cie czcion ki po gru bio nej Okre le nia i za im ki do ty czà ce tych os b pi sze my wiel kà li te rà, np.: Sà sia dom, Przy ja cio ùom i Zna jo mym, kt rzy po e gna li... Le ka rzom i Pie lو gniar kom III Od dzia ùu Chi rur gicz ne go... wszyst kim Lu dziom pra we go ser ca, kt rzy uczest ni czy li w ostat niej dro dze... Imiو i na zwi sko Zmar ùe go (al bo in ne okre le nie Zmar ùe go) po ja wia jà ce siو w tre ci po dziو ko wa nia za pi sy wa ne sà zgod nie z za sa da mi okre lo ny mi w pkt. Ne kro lo gi 1.1. IV. NEKROLOGI POظہCZONE Z KONDOLENCJAMI W przy pad ku ta kie go ne kro lo gu obo wià zu jà za sa dy za pi su okre lo ne w pkt. I. Ne kro lo gi i II. Kon do len cje. V. NEKROLOGI WSPOMNIENIOWE Ne kro lo gi wspo mnie nio we pu bli ko wa ne na sto ùecz nych stro nach Ga ze ty Wy bor czej od bie ga jà wy glà dem od in - nych ne kro lo g w. Sto su je my w nich cien kà (po je dyn czà) ram kو, wy raê nie eks po nu je my da ty y cia Zmar ùe go oraz je go imiو i na zwi sko. Uwy pu kla my pierw szy aka pit tek stu, sto su jàc ini cjaù. Rok uro dze nia i mier ci Zmar ùe go, kt re go wspo mi na my Imiو i na zwi sko Zmar ùe go, kt re go wspo mi na my czcion ka po gru bio na pod kre lo na Ini cjaù w pierw szym aka pi cie ne kro lo gu wspo mnie nio we go czcion ka wy tùusz czo na wiوk sza, wer sa li ki tre م ne kro lo gu wspo mnie nio we go (po za ini cja ùem w pierw szym aka pi cie) za pi su je my czcion kà tek sto wà Wne kro lo gach wspo mnie nio wych mo na za mie ciم zdjو cie Zmar ùe go, kt re umiesz cza my za wsze po le wej stro nie tek stu. Zdjو cie jest wkom po no wa ne w tre م ne kro lo gu wspo mnie nio we go. VI. NEKROLOGI ZE ZDJئCIEM VII. ZASADY PISOWNI 1. W od nie sie niu do ne kro lo g w ze zdjو ciem obo wià zu jà za sa dy gra ficz ne okre lo ne w pkt. I, II i VI ni niej sze go za ùàcz ni ka, zza strze e niem pkt Wi ze ru nek Zmar ùe go mo e byم umiesz czo ny w do wol nym miej scu ne kro lo gu i tyl ko w for ma cie owal nym. Ne kro lo gi wpi sy wa ne sà zgod nie z obo wià zu jà cy mi za sa da mi jو zy ka pol skie go or to gra ficz ny mi, sty li stycz ny mi i in ter - punk cyj ny mi (E. Po la ski: No wy sùow nik or to gra ficz ny z za sa da mi pi sow ni i in ter punk cji, PWN War sza wa 2002). 8

9 OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w ZAظہCZNIK nr 2 SPO SسB EMI SJI OGظO SZEر W SER WI SIE 1. Ogùo sze nie za miesz cza ne w Ser wi sie bو dzie mia ùo for mat html i bو dzie od po wia daم Ogùo sze niu pu bli ko wa ne mu w Ga ze cie Wy bor czej, z za strze e niem dal szych po sta no wie ni niej sze go za ùàcz ni ka. 2. Ogùo sze nie za miesz cza ne w Ser wi sie mo e mieم po staم: I) Ne kro lo gu - ja ko tekst, kt ry mo e byم uzu peù nio ny o ele men ty gra ficz ne okre lo ne w za m wie niu oraz zdjو cie oso by zmar ùej, II) Kon do len cji - ja ko tekst, kt ry mo e byم uzu peù nio ny o ele men ty gra ficz ne okre lo ne w za m wie niu, III) Wspom nie nia - ja ko tekst, kt ry mo e byم uzu peù nio ny o ele men ty gra ficz ne okre lo ne w za m wie niu oraz zdjو cie oso by zmar ùej, IV) In ne go ogùo sze nia - ja ko tekst, kt ry mo e byم uzu peù nio ny o ele men ty gra ficz ne okre lo ne w za m wie niu. 3. Ogùo sze niem zbio ro wym jest Ogùo sze nie, kt re w dru ku uka zu je siو ja ko ne kro log, kon do len cja, wspom nie nie o wiو - cej ni jed nej oso bie. Ogùo sze nie zbio ro we mo e uka zaم siو w Ser wi sie ja ko jed no ogùo sze nie bàdê w roz bi ciu na kil - ka ogùo sze. 4. Wszyst kie ogùo sze nia wy mie nia ne w pun kcie 2 mo gà mieم po staم ogùo sze nia stan dar do we go lub ogùo sze nia pre - mium. 5. Ogùo sze nie stan dar do we bو dzie pu bli ko wa ne na li cie ogùo sze stan dar do wych. Ko lej no م ogùo sze na li cie ogùo - sze stan dar do wych usta la na jest chro no lo gicz nie. Ogùo sze nie pu bli ko wa ne na li cie lin ku je do stro ny Ser wi su za wie - ra jà cej peù nà tre م ogùo sze nia. 6. Ogùo sze nie pre mium bو dzie pu bli ko wa ne w na stو pu jà cy spo s b: I) Ogùo sze nie bو dzie pu bli ko wa ne na li cie ogùo sze stan dar do wych na wy r nio nym sza rym tle. Ogùo sze nie pu - bli ko wa ne na li cie lin ku je do stro ny Ser wi su za wie ra jà cej peù nà tre م ogùo sze nia. II) Ogùo sze nie bو dzie pu bli ko wa ne na od rوb nej li cie ogùo sze pre mium. Li sta ogùo sze pre mium znaj du je siو nad li stà ogùo sze stan dar do wych i za wie ra jed no cze nie nie wiو cej ni 6 ogùo sze oraz od no nik Wiو cej kie ru jà cy do stro ny za wie ra jà cej li stو wszyst kich ogùo sze pre mium. Ko lej no م ogùo sze na li cie ogùo sze pre mium usta la na jest chro no lo gicz nie. Ogùo sze nie pu bli ko wa ne na li cie lin ku je do stro ny Ser wi su za wie ra - jà cej peù nà tre م ogùo sze nia. III) Ogùo sze nie pre mium w wer sji skr co nej pu bli ko wa ne bو dzie na stro nie gù w nej ser wi su wy bor cza.pl al bo jed ne go z ser wi s w lo kal nych pro wa dzo nych przez Wy daw cو we dùug wy bo ru Ogùo sze nio daw cy: ly stok.ga ze ta.pl, goszcz.ga ze ta.pl, sko bia la.ga ze ta.pl, sto cho - wa.ga ze ta.pl, rzow.ga ze ta.pl, to wi ce.ga ze ta.pl, ce.ga ze ta.pl, - kow.ga ze ta.pl, lin.ga ze ta.pl, ze ta.pl, lin.ga ze ta.pl, sztyn.ga ze - ta.pl, le.ga ze ta.pl, ze ta.pl, znan.ga ze ta.pl, dom.ga ze ta.pl, szow.ga ze ta.pl, cin.ga ze ta.pl, run.ga ze ta.pl, mia sto.ga ze ta.pl, sza wa.ga ze ta.pl, law.ga ze ta.pl, lo na go ra.ga ze ta.pl. Ogùo sze nie Pre mium wwer sji skr co nej pu bli ko wa ne bو dzie na stro nach wy ej okre lo nych ser wi s w w na stو pu jà cy spo s b: - tre م ogùo sze nia obej mu jà ca nie wiو cej ni 161 zna k w ze spa cja mi oraz link do peù nej tre ci ogùo sze nia w Ser wi sie, - na stro nie ser wi su bو dzie wi docz nych jed no cze nie nie wiو cej ni 6 ogùo sze w wer sji skr co nej, w przy pad ku wiو kszej licz by ogùo sze bو dà one do stوp ne po prze wi niو ciu do ko lej nej stro ny. IV) Ogùo sze nie bو dzie pu bli ko wa ne w wer sji pre mium przez okres 7 dni, po upùy wie kt re go ogùo sze nie bو dzie pu bli ko wa ne w wer sji stan dar do wej. 9

10 OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w ZAظہCZNIK nr 3 OSTATECZNE TERMINY DOSTARCZANIA TREعCI NEKROLOGU, NANOSZENIA BEZPظATNYCH ZMIAN W TREعCI ORAZ REZYGNACJI Z NEKROLOGU BEZ فADNYCH KONSEKWENCJI WYDANIE Gazeta Wyborcza PONIEDZIAظEK-SOBOTA zasiوg og lnopolski w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو ogùoszenia do godz , w sobotو poprzedzajàcà publikacjو nekrologu w poniedziaùek do godz strony stoùeczne w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz , w sobotو poprzedzajàcà edycjو nekrologu w poniedziaùek do godz strony biaùostockie w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godziny 16.00, w sobotو przed emisjà w poniedziaùek do godziny strony bydgosko-toru skie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godziny strony czوstochowskie w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godziny 16.00, w sobotو przed emisjà w poniedziaùek do godziny strony tr jmiejskie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz strony katowicko-bielskie w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz , w sobotو poprzedzajàcà edycjو nekrologu w poniedziaùek do godz strony kieleckie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godziny strony krakowskie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz strony lubelskie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz strony ù dzkie w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godziny 17.00, w sobotو przed emisjà w poniedziaùek do godziny strony olszty skie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz strony opolskie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz strony pùockie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godziny strony pozna skie w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godziny 16.00, w sobotو przed emisjà w poniedziaùek do godziny strony radomskie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz strony rzeszowskie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godziny strony szczeci skie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz strony wrocùawskie w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz , w sobotو poprzedzajàcà edycjو nekrologu w poniedziaùek do godz strony zielonog rsko-gorzowskie w dniu roboczym (z wyùàczeniem sob t) poprzedzajàcym edycjو nekrologu do godz Publikacja nekrologu na stronach redakcyjnych Gazety Wyborczej w zasiوgu og lnopolskim i lokalnym uzale niona jest od mo liwo ci rezerwacji miejsca, termin upùywa w dniu roboczym poprzedzajàcym edycjو nakrologu do godziny ZAظہCZNIK nr 4 OعWIADCZENIE W zwiàzku z zamawianiem zamieszczenia na ùamach Gazety Wyborczej nekrologu zawierajàcego wizerunek Osoby Zmarùej niniejszym o wiadczam wydawcy Gazety Wyborczej, e: przedstawione w tre ci nekrologu informacje dotyczàce Osoby Zmarùej sà zgodne z prawdà, jestem uprawniona(y) do dysponowania wizerunkiem Osoby Zmarùej i do zam wienia jego rozpowszechnienia w nekrologu, akceptujو postanowienia Og lnych zamieszczania nekrolog w. Data emisji:... Zasiوg emisji: miejscowo م i data) (wùasnorوczny podpis Ogùoszeniodawcy) 10

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY zamieszczania nekrologów w Gazecie Wyborczej

OGÓLNE ZASADY zamieszczania nekrologów w Gazecie Wyborczej OGÓLNE ZASADY zamieszczania nekrologów w Gazecie Wyborczej I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREŚLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ne kro lo gi, po le ga ją cą na

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE

OGÓLNE ZASADY oferty DOM NOWE INWESTYCJE I DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Dom No we In we sty cje, po le ga ją cą na za miesz cza niu ogło szeń o nie ru cho mo ściach w Ga

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo