PL ISSN 0209 NR INDEKSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862"

Transkrypt

1 Numer r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY

2 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy prze szli spod gma chu urzę du wo je wódz kie go pod sie dzi bę władz Kom pa - nii Wę glo wej i Ka to wic kie go Hol din - gu Wę glo we go. Pro test był od po wie - dzią na de cy zję władz Kom pa nii o prze - sto ju eko no micz nym. Za pla no wa no go od 28 kwiet nia do 5 ma ja. W tym cza sie dzie więć za kła dów spół ki (w tym ko pal nia So śni ca Ma ko szo wy) cał - ko wi cie wstrzy ma wy do by cie, a sześć po zo sta łych ogra ni czy fe dru nek. Po stój ob jął rów nież pra cow ni ków cen tra li Kom pa nii oraz fir my za leż ne. Za po sto jo we na le ży się po ło wa pen sji. Pra cow ni cy stra cą ja kieś zł na rę kę. Ale lu dzie bo ją się, że prze rwy w wy do by ciu są wstę pem do li kwi da cji ko palń i ma so wych zwol nień. Dzia ła nia władz Kom pa nii

3 za ostrza ją te oba wy. Za gro żo na by ła ter - mi no wa wy pła ta pen sji za ma rzec, a kil ka ko palń w dal szej per spek ty - wie mia ło sta nąć na mie siąc. Z pla - nów wy co fa no się na sku tek na ci sku związ ków mó wi Bo gu sław Zię tek, prze wod ni czą cy Sierp nia'80. Za rząd Kom pa nii za prze cza, by przy jął pla ny do ty czą ce ko lej nych przerw. De cy zję w spra wie bie gną ce - go prze sto ju tłu ma czy wzglę da mi eko - no micz ny mi. Naj więk szy pro du cent wę gla ka mien ne go w Unii Eu ro pej skiej stra cił w ubie głym ro ku na sprze da ży po nad mi liard zł. Na zwa łach ko palń le - ży 5 mln ton su row ca. Fir ma wdro ży - ła ry go ry stycz ny pro gram oszczęd - no ścio wy, za kła da ją cy za mro że nie pen sji pra cow ni ków i po mniej sze nie o to nę eme ryc kich de pu ta tów wę glo - wych. Wtej sy tu acji utrzy my wa nie wy - do by cia na nie zmie nio nym po zio mie tyl ko po gar sza bi lans. Gór ni czy związ kow cy nie są śle pi na złą kon dy cję KW. Wich opi nii prze - rwy w wy do by ciu nie wpły ną jed nak na jej po pra wę. Co wię cej, w dra ma - tycz nej sy tu acji zna la zła się nie tyl ko Kom pa nia, ale ca ła gór ni cza bran ża. W tej sy tu acji do ma ga ją się re ak cji rzą - du. Bez te go, zda niem związ kow ców, do za gro żo nych bez ro bo ciem doj dzie kil ka set ty się cy pra cow ni ków prze my - słu wę glo we go. Ocze ku je my na tych mia sto wych dzia łań dla za trzy ma nia ta nie go, ale brud ne go wę gla ze Wscho du. Su ro wiec z im por tu za le wa nasz ry nek, nisz cząc miej sca pra cy. W dal szej ko lej no ści wi - dzi my po trze bę od bu do wa nia w ener - ge ty ce po zy cji wę gla ka mien ne go, któ rą utra cił na rzecz wę gla bru nat ne - go. Utrzy my wa nie ist nie ją ce go sta nu rze czy dzia ła też na nie ko rzyść gór ni - ków z bran ży bru nat nej, w związ ku z przy spie szo nym wy czer py wa niem złóż mó wi Zię tek. W so bo tę do szło do zmia ny za rzą - du Kom pa nii. Gór ni cy ocze ku ją od no - wych władz dzia łań zdol nych zwięk - szyć efek tyw ność i opła cal ność sprze - da ży. Związ kow cy ostrze ga ją, że zde - cy do wa nie za re agu ją na pró bę kon ty - nu owa nia po li ty ki po przed nich pre ze - sów. Je że li wtor ko wa ma ni fe sta cja sprze - ci wu wo bec po li ty ki rzą du i spół ek wę - glo wych nie od nie sie skut ku, gór ni cy go to wi są bro nić swo ich pen sji i miejsc pra cy w War sza wie. Ma ni fe sta cję w sto li cy za pla no wa no na 19 ma ja. (pik)

4 Idę dla cie bie, par tio Mał go rza ta Li chec ka roz ma - wia z dr. Bo gu sła wem Tra czem oma jo wych po cho dach sprzed lat. Szedł pan wpo cho dzie ikrzy czał: par tia Gie rek, par tia Gie rek? Bo ja tak. By łam wte dy w pod sta - wów ce i wy cho waw czy ni dłu gie godzi ny uczy ła nas ma sze ro wa nia i ma - cha nia bi buł ko wy mi kwia ta mi, któ re ro bi li śmy na za ję ciach prak tycz no - -tech nicz nych. Wpo cho dach przy zna ję, cho dzi - łem. Naj czę ściej z mo im ta tą, któ ry był in ży nie rem w Ener go che mie. Ze szko - łą nie by łem ani ra zu. W pod sta wów ce mia łem mą drą i od waż ną wy cho waw - czy nię, któ ra nie zmu sza ła nas do te go ro dza ju ak tyw no ści, a w li ceum by łem już out si de rem i mo głem so bie po zwo - lić nanie by wa nie natej ipo dob nych impre zach. Kon se kwen cji się nie oba wia - łem, bo w szko le i tak by łem go ściem. Praw dę mó wiąc, czę ściej cho dzi łem na wa ga ry niż na lek cje. Zresz tą, jak by łem w dru giej kla sie ogól nia ka, to uli ca mi mia sta prze szedł ostat ni po chód. Okrzy ków ni gdy nie wzno si łem. Tra dy cja pierw szo ma jo wych mar szów się ga cza sów przed wo jen - nych. Wte dy jed nak or ga ni zo wa no je i od bie ra no zu peł nie ina czej niż po 1945 ro ku. - Po pierw szej woj nie świa to wej w nie miec kich Gli wi cach de mon stra cje te go dnia or ga ni zo wa li za rów no ko mu - ni ści, jak i so cjal de mo kra ci, choć w cza - sach Re pu bli ki We imar skiej świę to to

5 nie do stą pi ło sta tu su świę ta pań stwo - we go. Do tej ran gi pod nie śli je do pie ro na zi ści po ob ję ciu wła dzy w 1933 r. Ogło sze nie przez hi tle row ców 1 ma ja Na ro do wym Dniem Pra cy by ło pa ra - dok sal nie speł nie niem ma rzeń so cja li - stów, ko mu ni stów i dzia ła czy nie miec - kich związ ków za wo do wych, ale na stą pi ło w mo men cie, kie dy par tie te i związ ki stra ci ły moż li wość le gal nej dzia łal no ści. Od 1934 r. dzień ten zy skał mia no po nad kla so we go na ro do we go świę ta na ro du nie miec kie go. Te go dnia Gli wi ce przy stra ja no nie zli czo ną ilo ścią flag ze swa sty ką, alo kal ni sze fo wie partii na zi stow skiej, do wód cy gar ni zo nów woj sko wych, SA, SS i po li cji oraz zwierzch ni cy licz nych or ga ni za cji z try - bu ny od bie ra li pa ra dy woj sko we żoł nierzy We hr mach tu, prze mar sze grup SA, SS, człon ków Hi tler ju gend, dziew cząt BDM oraz dzia ła czy na zi stow skich związ ków za wo do wych DAF. Uro czy - sto ściom ma jo wym to wa rzy szy ły licz - ne im pre zy, przede wszyst kim ple ne ro - we, na sta wio ne na ma so we go od bior cę: za wo dy spor to we, kon cer ty or kiestr za - kła do wych, bez płat ne po sił ki, karcz my piw ne, itp. Roz mach i za ple cze so cjal - ne tych im prez by ły czę sto bar dziej spek ta ku lar ne niż to, co ro bi li po 1945 r. w Pol sce ko mu ni ści. Idea by ła jed nak za dzi wia ją co po dob na: wiel ki, spek ta - ku lar ny pik nik miał zna cze nie pro pa -

6 gan do we i ocze ki wa no, by uka zy wał spo łecz ne po par cie dla re żi mu. In na spra wa, na ile szcze re. Ja kie by ły pierw sze po cho dy w Gli wi cach? Po woj nie tra dy cję po cho dów pierw szo ma jo wych szyb ko za własz - czy li i zdo mi no wa li człon ko wie ko mu - ni stycz nej Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, ana stęp nie PZPR, choć w1945 r. świę - tu pra cy sta ra no się nadać rów nież pa t- rio tycz ny cha rak ter, a ob cho dom to wa - rzy szy ły msze w ko ścio łach i udział du cho wień stwa. Jed nak już wów czas licz ne by ły ak cen ty pro pa gu ją ce przyjaźń ze Związ kiem So wiec kim i wy jąt - ko wy wy miar Jó ze fa Sta li na. 1 ma ja 1945 r. w Gli wi cach miesz ka ło jesz cze zbyt ma ło Po la ków. Ak cja osie dleń cza do pie ro na bie ra ła roz pę du. W tej sy tu - acji po sta no wio no ogra ni czyć się do aka de mii, któ rą zor ga ni zo wa no w sa li ki na Ufa (póź niej sza Baj ka, dziś Amok) przy ul. Dol nych Wa łów. Uroczy ste prze mó wie nie wy gło sił pre zy - dent mia sta Win cen ty Szpal tow ski. Ode gra no pol ski hymn na ro do wy, po nim głos za brał so wiec ki ko men - dant, po czym ode gra no hymn so wiec - ki. Ca łą uro czy stość za koń czy ło od śpiewa nie pie śni Czer wo ny Sztan dar i Ro ty. Pierw szy po chód prze szedł uli cą Zwy cię stwa 1 ma ja 1946 r. Je go pro pa gan do wą wy mo wę przy kry ły wy-

7 da rze nia, do któ rych do szło w Gli wi - cach dwa dni póź niej, 3 ma ja 1946 r., kie dy to mi li cja, wspoma ga na przez stra ża ków wy po sa żo - nych w ar mat ki wod ne, bru tal nie roz pędzi ła pa trio tycz ną de mon stra cję zoka zji świę ta Kon sty tu cji 3 ma ja. Apo geum ob cho dów świę ta pra cy w Gli wi cach to po dob nie jak w ca łej Pol sce la ta siedem dzie sią te XX w., czy li cza sy tzw. pro pa gan dy suk ce su. Wów czas po cho - dy mia ły naj więk szy roz mach, po tęż ną opra wę pro pa gan do wą, aim pre zy to warzy szą ce czę sto trwa ły do póź nych godzin wie czor nych. Czy ist niał okre ślo ny ich sce na - riusz? Kto nad nim czu wał i czy ja rę ka, bądź rę ce, je re ży se ro wa ły? Każ dy po chód był za pla no wa ny i wkaż dym szcze gó le opra co wa ny we - dług wy tycz nych Wy dzia łu Pro pa gan - dy Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Ka to wi cach. Od po wia dał on za przy - go to wa nie im prez pierw szo ma jo wych w mia stach wo je wódz twa, w tym również w Gli wi cach. Oczy wi ście wytycz ne z gó ry do pa so wy wa no do lo - kal nych wa run ków. W Gli wi cach pierw szo ma jo we świę to roz po czy na - ło się naj czę ściej dzień wcze śniej, od zło że nia kwia tów pod po mni kiem Ar mii Czer wo nej i za cią gnię cia ho no -

8 ro wej war ty przez człon ków PZPR, harce rzy i mło dzież przed tym mo nu men - tem. Naj czę ściej jesz cze te go sa me go dnia w sa li Ope ret ki Ślą skiej od by wa ła się uro czy sta aka de mia z udzia łem lokal ne go kie row nic twa PZPR, władz mia sta i za pro szo nych go ści. Wtym samym cza sie w za kła dach pra cy or ga ni - zo wa no po mniej sze aka de mie i tzw. wie czor ni ce. O ska li pa ra noi świad czą licz by. Przy kła do wo w przed dzień majo we go świę ta w 1963 r. w gli wic kich szko łach i za kła dach pra cy zor ga ni zo - wa no 243 aka de mie, w któ rych udział wzię ło pra wie 48 tys. uczest ni ków. To ro bi wra że nie. Sce na riusz każ de go 1 Ma ja był w za sa dzie ta ki sam. Te go dnia ok ra no w róż nych punk tach mia sta wzdłuż tra sy prze mar szu zbie ra - ły się gru py mło dzie ży, stu den tów i re - pre zen ta cje za kła dów pra cy. Roz da wa - no fla gi, trans pa ren ty i de ko ra cje, któ re nie sio no w po cho dzie. Przez roz sta - wio ne w miej scach zbió rek i na tra sie po cho du me ga fo ny ze bra ni mu sie li wy - słu chać prze mó wie nia I se kre ta rza PZPR nada wa ne go bez po śred nio z War sza wy, po czym in to no wa no Mię dzy na ro dów kę. Po jej od śpie wa - niu ru szał po czet sztan da ro wy, w któ -

9 rym nie sio no sztan dar gli wic kiej PZPR, za nim szli człon ko wie Ple num Ko mi - te tu Miej skie go PZPR oraz li de rzy stron nictw sa te lic kich, wła dze mia sta, we te ra ni ru chu ro bot ni cze go i człon ko - wie ZBO WiD oraz za pro sze ni go ście, któ rzy na stęp nie wcho dzi li na try bu nę ho no ro wą. Stam tąd ob ser wo wa li przemarsz po zo sta łych uczest ni ków. Trwa - ło to trzy, czte ry go dzi ny, po czym uczest ni cy zda wa li po bra ne sztur mów - ki i trans pa ren ty i uda wa li się na im pre - zy to wa rzy szą ce, któ re or ga ni zo wa no naj czę ściej na Ryn ku, pla cu Kra kow - skim i sta dio nie XX -le cia PRL. W Gli wi cach po cho dy za wsze prze mie rza ły tę sa mą tra sę? To za le ży kie dy. Wpierw szych latach po woj nie ko lum ny mar szo we formo wa no w oko li cach dwor ca ko le jo - we go i pla cu Pia stów, a kie ro wa no je ul. Zwy cię stwa, wstro nę Ryn ku. Try bu - na ho no ro wa sta ła prze waż nie na chod - ni ku ul. Zwy cię stwa, na wy so ko ści fontan ny z fau na mi. Póź niej roz bu do wa no tra sę, któ ra obej mo wa ła uli ce Wro cław - ską, Kle men ta Got twal da (dziś Czę sto - chow ska), Ja giel loń ską, Bo ha te rów Get ta War szaw skie go i Zwy cię stwa. W la tach sie dem dzie sią tych po cho dy na bra ły ta kie go roz ma chu, że na le ża ło skró cić tra sę prze mar szu, gdyż w prze - ciw nym ra zie prze marsz ko lumn marszo wych prze cią gał by się w nie skoń - czo ność. W 1976 r. opra co wa no no wą tra sę od re jo nu pla cu Kra kow skie go i Po li tech ni ki Ślą skiej, wzdłuż uli cy Kon sty tu cji i na stęp nie pod po mnik Armii Czer wo nej napla cu Bo ha te rów Stalin gra du (dziś pl. Pił sud skie go), gdzie ko lum ny skrę ca ły w uli ce Po wstań ców War sza wy i Or lic kie go i tam się roz wią - zy wa ły. W tym ukła dzie try bu na sta ła na wy so ko ści wej ścia do urzę du mia sta od stro ny ul. Kon sty tu cji (dziś ul. Pryma sa Ste fa na Wy szyń skie go). Gi gan to ma nię świę to wa nia prze rwa - ło po ja wie nie się So li dar no ści. W1981 r. po sta no wio no, że w ob li czu kry zy su ob cho dy świę ta pra cy po win ny mieć skrom niej szy cha rak ter. Nie zor ga ni zo - wa no po cho du, a je dy nie wiec na pla cu Kra kow skim. Rok póź niej po chód również się nie od był, amiej scem pierw szoma jo wej ma ni fe sta cji był sta dion XX - -le cia. W 1983 r. po wo li za czę to przy wra cać tra dy cję po cho du. Sfor mo - wa ne w róż nych miej scach nie wiel kie ko lum ny prze szły na sta dion XX -le cia i tam prze ma sze ro wa no przed mniej szą niż za zwy czaj try bu ną ho no ro wą. Ulica mi mia sta po chód prze szedł po now -

10 nie do pie ro w 1984 r. Eks ce sy pierw szo ma jo we, dzia - ła nia pre wen cyj ne i re pre syj ne służb bez pie czeń stwa. Każ dy po chód był za bez pie cza ny przez mi li cję i Służ bę Bez pie czeń stwa. Dzia ła nia pre wen cyj ne naj więk szą ska - lę osią gnę ły w sta nie wo jen nym. Nie bez po wo du ma ni fe sta cje pierw szo ma - jo we w la tach zor ga ni zo - wa no na sta dio nie XX -le cia. Oba wia no się ma ni fe sta cji opo zy cji i za mie szek ulicz nych. Sta dion był ob sza rem zamknię tym, ła twiej szym do kon tro li niż otwar ta prze strzeń ulic i pla ców mia sta. Dzień wcze śniej pre wen cyj nie za trzy - my wa no w aresz tach nie któ re oso by do wy ja śnie nia. Te go dnia, do mo - men tu za koń cze nia po cho du, nie sprzeda wa no al ko ho lu, a pi ja nych, tzw. wczo raj szych, któ rzy mo gli by za kłó cić uro czy stość, od sta wia no do izby wytrzeź wień, czę sto bez spe cjal ne go uzasad nie nia. Bacz nie przy glą da no się również mło dzie ży. 1 ma ja 1974 r. mi li cja prze szko dzi ła gli wic kim hi pi som, którzy chcie li urzą dzić po ko jo wy hap pe - ning pod Po mni kiem Wdzięcz no ści Armii Czer wo nej. Moż na po wie dzieć, że pod czas po cho dów obo wią zy wał luz kon tro lo wa ny. In ny mi sło wy, wszy - scy się mie li cie szyć, ale w gra ni cach wy zna czo nych przez wła dzę. Aco się dzia ło, je śli się napo chód, obo wiąz ko wy prze cież, nie przy szło? Teo re tycz nie do udzia łu w po cho - dzie zo bo wią za ni by li przede wszyst kim człon ko wie PZPR. W prak ty ce par tia dys po no wa ła jed nak wy star cza ją cy mi na rzę dzia mi kon tro li i na ci sku, by skło - nić do uczest nic twa rów nież bez par tyj - nych. Nie obec ność na po cho dzie mo gła za wa żyć na awan sie, pod wyż ce, zmniej szyć szan se naotrzy ma nie mieszka nia, ta lo nu na sa mo chód. Do te go trze ba do dać, że ów ry tu al ny po chód był nie tyl ko jed ną zform le gi ty mi za cji wła - dzy, ale rów nież swo istym ro dza jem roz ryw ki, ta kim wiel kim, zi de olo gi zo - wa nym pik ni kiem. Są prze cież lu dzie, któ rzy lu bią ma so we im pre zy. Bra ło w nim udział wie le osób, któ re trud no po są dzać o po glą dy czy sym pa tie komu ni stycz ne, np. ma łe dzie ci. W 1974 r. wg ofi cjal nych da nych w po cho dzie pierw szo ma jo wym uczest ni czy ło ok. 130 tys. miesz kań ców. W 1979 r. licz - ba uczest ni ków pierw szo ma jo wych uro czy sto ści mia ła rze ko mo prze kro - czyć 150 tys. gli wi czan. Te licz by, na wet je śli by ły za wy żo ne, ro bią wra że nie. Jed nak kie dy po sierp niu 1980 r. ogło -

11 szo no, że udział w pierw szo ma jo wej ma ni fe sta cji bę dzie do bro wol ny, 1 ma - ja 1981 r. świę to wa ło nie ca łe 45 tys. gli wi czan, czy li trzy krot nie mniej niż dwa la ta wcze śniej. Znam mnó stwo osób wśród nich jest mo ja ma ma któ re nie cho dzi ły na po cho dy, na wet wte dy, gdy mia ły one naj więk szą fre k- wen cję. Pa ra fra zu jąc po etę, od mo wa uczest nic twa wca le nie wy ma ga ła wielkie go cha rak te ru, ale odro bi ny ko niecz - nej od wa gi cy wil nej iuczci wo ści wo bec sa me go sie bie iwy zna wa nych war to ści. A jak oby wa te le od no si li się do ma jo we go ma sze ro wa nia? Hi sto ry ko wi trud no od po wie dzieć nato py ta nie. Napew no po sta wy wo bec te go świę ta by ły róż ne, a i z per spek ty - wy cza su ule ga ły zmia nie. Dziś nie któ - rzy ide ali zu ją ob cho dy 1 Ma ja w cza - sach PRL, wi dząc wy łącz nie ko lo ro wy po chód, ba lo ni ki i krup nio ki, za po mi - na jąc przy tym, że by ło to naj waż niej sze ze świąt w pań stwo wym ka len da rzu. Pierw szo ma jo we świę to, wraz z je go naj waż niej szym ele men tem kil ku go - dzin nym po cho dem to je den z naj bar - dziej roz po zna wal nych sym bo li PRL. Ko mu ni ści w Pol sce po 1945 r., po dobniej jak po1933 r. na zi ści wniem czech, za własz czy li pierw szo ma jo we świę to i do pro wa dzi li do je go de gra da cji, zamie nia jąc je w pseu do li tur gicz ne, ry tu - al ne ob cho dy, ma ją ce przede wszyst kim cel le gi ty mi zu ją cy, by utwier dzić uczestni ków ob rzę du w słusz no ści przy ję tych roz wią zań ustro jo wych. To praw do po - dob nie dla te go po sierp niu 1980 r. zaczę to de za wu ować ideę pierw szo ma - jo we go świę ta lub or ga ni zo wa no nie za leż ne od wła dzy uro czy sto ści, czę - sto po łą czo ne z mszą w ko ście le i nie - le gal ną ma ni fe sta cją. Ostat nia de ka da PRL to wła ści wie okres po wol ne go ob - umie ra nia tej im pre zy. Za własz cze nie idei 1 Ma ja przez ko mu ni stów przyczy ni ło się do od rzu ce nia przez znacz - ną część pol skie go spo łe czeń stwa je go tra dy cji, któ ra by naj mniej nie na le ża ła wy łącz nie do PZPR. Bo gu sław Tracz hi sto ryk, doktor na uk hu ma ni stycz nych, pracow nik na uko wy In sty tu tu Pa mię - ci Na ro do wej w Ka to wi cach; spe cja li zu je się w hi sto rii spo łecz nej Pol ski w la tach , ze szcze gól nym uwzględ nie niem Gór ne go Ślą ska.

12 Pa ra Graf eks Pres W Py sko wi cach zło dziej wła - mał się do al ta ny ogro do wej i ukradł wi rów kę do mio du. W Gli wi cach spe ne tro wa no stra gan w jed nym z cen trów han dlowych. Nic nie zgi nę ło. Chy ba. W Ta ci szo wie na Dwor co wej nie zna nym spraw com uda ło się opędz lo wać li nie ko le jo we z 75 me t- rów trak cji elek trycz nej. W Gli wi cach z miesz ka nia wynie sio no te le wi zor, a z piw ni cy pral kę i lo dów kę. U na szych są sia dów rów nież krad ną. Gli wi czan ka zo sta ła ob ra - bo wa na w Cze chach. Ktoś wła mał się do jej pas sa ta i za brał to reb kę. Wie my, co w to reb ce by ło. Port fel, pra wo jaz dy, dwie kar ty ban ko ma - to we, kil ka kart ra ba to wych z róż - nych skle pów, pa mięć prze no śna. Zgi nę ły też na wi ga cja sa mo cho do - wa i kurt ka. Te jed nak nie le ża ły w to reb ce. Pew ne go ran ka na Wi śla nej w Gli wi cach wła ma no się do fia ta, w któ rym nie szczę śli wie znaj do wa - ło się 5 pa czek. Pacz ki to by ły z nie - usta lo nym to wa rem. 22-la tek z Gli wic za wia do mił, że mat ka znę ca się nad nim i je go 18-let nią sio strą psy chicz nie. Zmusza do na uki mię dzy in ny mi. Pod czas kon tro li au to ka ru wpadł 29-let ni miesz ka niec Kielc. Od wa żył się prze wo zić w swo jej wa liz ce przez Gli wi ce ma ri hu anę. W jed nym z pu bów z cen trum zgi nę ła ka sa. Z ka sy. Przy Be ka sa sta ło mit su bi shi. Ktoś po zba wił je wszyst kich kół. Czy li czte rech. Py sko wi ce. Zła pa no tu trzech męż czyzn, któ rzy po ro zu mie li się co do kra dzie ży. I ukra dli tacz kę oraz wa lec. Wszyst ko z me ta lu, pew nie na złom.

13 Wy WIad ty Go dnia Trzy sce ny, sze ro ko ko men to wa ne pol skie spek ta kle. 6 ma - ja roz po czy na ją się 25. ju bi le uszo we Gli wic kie Spo tka nia Te - atral ne Ska za ny na te atr Małgorzata Lichecka rozmawia z Pawłem Gabarą, dyrektorem Gliwickiego Teatru Muzycznego o młodości w teatrze, o tym, dlaczego nie wybrał aktorstwa, uwielbieniu dla klasyki i permanentnym działaniu magii teatru.

14 Bar dzo chcia łam spo tkać się z pa nem wła śnie w Ru inach. Nie usta nnie krą ży tu taj duch te - atru I ja bar dzo lu bię Ru iny. Wła ści - we miej sce na te atral ną po ga węd kę, choć dzi siaj ma ło ro man tycz ne, bo ma my tu taj re mont. Wie pa ni, za sta - na wia łem się nad tym, jak się to wszyst ko za czę ło. Co spra wi ło, że mło dy chło pak, ja kim wów czas by - łem, w ułam ku chwi li zde cy do wał: od tąd te atr bę dzie mo ją wia rą? Ma gia te atru? Za dzia ła ła i to nie zwy kle sku - tecz nie. Ma lo wa ne de ko ra cje, cięż - kie plu szo we ko ta ry i jesz cze coś, cze go dziś już nie ma, a co ja bar dzo do brze pa mię tam z lat dzie ciń stwa. Gdy kur ty na szła w gó rę, na wi dow - nię do cho dził spe cy ficz ny za pach. Nie wiem per fum my dła ja - kichś ów cze snych środ ków ko sme - tycz nych. Naj sil niej za pa da ją w pa - mięć emo cje pierw sze go te atral ne - go ra zu. Rze czy wi ście Mo je, pierw - sze, wią żą się z baj ka mi. Z na sto let - nie go do świad cze nia za pa mię ta łem spek takl Ma ria Stu art Ju liu sza Sło wac kie go, w któ rym głów ną ro - lę gra ła nie ży ją ca już ak tor ka An na Go łę biow ska. I prze ży łem to tak, jak opi sał Sta ni sław Wy spiań ski, kie dy wi dział Mo drze jew ską w ro li La dy Mac beth. Po spek ta klu roz go rącz ko - wa ny po bie głem po au to graf. Za sta - łem Go łę biow ską jesz cze w sce nicz - nym ko stiu mie. Na wet nie pa mię tam chwi li, kie dy skła da ła swój pod pis Po my śla łem wów czas, że oto prze kra - czam mi tycz ne świa ty. Od tam te go mo men tu, a mia łem wte dy ze 14, 15 lat, wie dzia łem, że bar dzo chcę być w te atrze. My ślał pan o ak tor stwie? Kró ciu teń ko. De kla mo wa nie wier szy i wy gry wa nie kon kur sów re - cy ta tor skich nie by ło ak tor stwem, dla te go jesz cze w li ceum zre zy - gno wa łem z po my słu, ale oczy wi ście nie z te atru. Skoń czy łem po lo nist - ykę, nie by ło wte dy jesz cze wie dzy o te atrze, w prze ko na niu, że bę dę kie row ni kiem li te rac kim. I tak się sta ło, bo mój praw dzi wy te atral ny fach to wła śnie sta no wi sko dra ma - tur ga czy jak to się w no men kla - tu rze te atral nej mó wi kie row ni ka

15 li te rac kie go. W ja ki spo sób przy go to wy wał się pan do ak tor stwa? Le ni wie. Sku pi łem się na re cy - to wa niu po ezji, a mu szę się po - chwa lić licz ny mi na gro da mi w kon - kur sach. Co in ne go de kla mo wać wier sze, co in ne go zaś każ de go wie czo ra prze ista czać się w co raz to in ną po stać. Oczy wi ście, zda rza ły się sce nicz ne epi zo dy. Mo im pierw - szym te atrem był Te atr Ślą ski. Za - gra łem w Wy zwo le niu jed ne go z ro bot ni ków. Na pró bach ćwi czy - li śmy od dy cha nie i pa mię tam, że dla lep sze go po zna nia te go pro ce su mu - sie li śmy po ło żyć rę kę na ple cach oso by sto ją cej przed na mi, wrza snąć: precz, precz, je steś ty ra nem! Że - by by ło moc ne i jed no znacz ne. Fan ta stycz ne uczu cie, gdy z osób po stron nych sta je my się gor li wy mi wy znaw ca mi te atral nej re li gii. W cza sach li ce al nych ma nia kal - nie przy cho dzi łem na pró by, po zna - łem wte dy wie lu ak to rów. Po tem by - ły stu dia i cał kiem in ne po dej ście. Na uko wo -ana li tycz ne. Te atr two - rem kul tu ro wym, o któ rym mu szę wie dzieć wię cej niż zwy kły widz. Ana li ty ka nie za bi ła ma gii? Ni gdy! Oglą da łem set ki spek - ta kli, na róż nych sce nach, w róż nych mia stach. Ale są dzie ła ka no nicz ne. Te atr zmie nił się cał ko wi cie, a ja wciąż się do nich od no szę. Przed sta - wie nia ge nial ne, obej rza ne na jed nej sce nie w kra kow skim Sta rym Te - atrze. Dzia dy i Wy zwo le nie w re ży se rii Kon ra da Swi nar skie go, Noc li sto pa do wa w re ży se rii An - drze ja Waj dy. Jeź dzi łem na nie po kil ka na ście ra zy i znam je na pa - mięć. Mo że je stem sta ro świec ki, ale ta ki te atr lu bię. W tam tych la tach uzna no je za no wa tor skie. Wpro wa dza ły no - we go du cha, bun to wa ły się prze - ciw ko kla sy ce. Dzia dy roz bi ja ły wy obra że - nie o in ter pre ta cji mic kie wi czow - skie go dra ma tu, Noc li sto pa do - wa z fan ta stycz ną mu zy ką Zyg - mun ta Ko niecz ne go by ła ab so lut ną re wo lu cją, ostro ją kry ty ko wa no. Swi nar ski był dla mo je go po ko le nia mi strzem nie po kor nie czy ta ją cym li -

16 te ra tu rę. Swi nar ski dzi siej szym Kla tą? Nie, nie. Nie po do ba się pa nu ta kie po - rów na nie? Nie cho dzi o Ja na Kla tę. Ro zu miem. Nie ty ka my kla - sy ków. O Kla cie mo że my po wie dzieć wspa nia ły, in te re su ją cy ar ty sta, ale nie da się go za li czyć do ka te go - rii osób wy zna cza ją cych w te atrze no wą epo kę. Dla cze go nie? Prze cież za nim kla sy cy sta li się kla sy ka mi, też mu - sie li po ko ny wać nie chęć, wręcz nie na wiść. Być mo że to, co ro bi w te atrze gru pa re ży se rów no wej te atral nej fa li za pół wie ku sta nie się kla sy ką. Nie ro zu mie pa ni. Do ko na nia Swi nar skie go sta ły się dla mnie i, jak są dzę, dla wie lu lu dzi nie tyl ko mo - je go po ko le nia, ba zą na ca łe ży cie. Wąt pię, by twór czość Kla ty by ła ta - kim sa mym wy znacz ni kiem dla ko - lej nych po ko leń. Ma my dziś dy na - micz ny te atr, jesz cze du żo się w nim wy da rzy. Prze mi ną obec ne mo dy i na zwi ska, a mój ka non po zo sta nie. Rze tel ny i praw dzi wy. Roz ma wia li śmy przed chwi - lą o zmia nie w te atrze. Ma my w Pol sce zu peł nie in ną sce nę z zu - peł nie in nym ak to rem, a na wi - dow ni wi dza no wej ge ne ra cji. Zmie ni ła się przede wszyst kim hi gie na pra cy. Daw niej przy cho - dzi ło się do gar de ro by du żo wcze - śniej. Ak tor ma lo wał się, do kle jał wą sy, no sy, ukła dał wło sy. Ce le bro - wa no wej ście na wi dow nię. Ka wa, kup no pro gra mu, bi le ter pro wa dził do miej sca, usa dzał. Te czyn no ści po wo do wa ły, że mo ment pod nie sie - nia kur ty ny był nie zwy kle ocze ki wa - nym mo men tem. Pa mię tam, ja kie obu rze nie wy wo ła ło za cho wa nie Zbysz ka Cy bul skie go. Spóź nił się na spek takl, któ ry grał bo daj że w Gdań sku. Pro sto z po cią gu wbiegł na sce nę, ubra ny po cy wil ne mu i ge nial nie za grał mło de go chło pa - ka. Dzi siaj ak to rzy nie usta nie się spie szą, cha rak te ry za cja nie wy stę - pu je, a ko stium nie wie le róż ni się od te go, co ma na so bie widz z szó -

17 ste go rzę du. Nie mó wię, że to źle. Prze sad na eks pre sja ra zi ła, by ła sztucz na i zu peł nie nie przy - sta wa ła do rze czy wi sto ści. Dla mnie naj le piej, je śli prze - kaz po zo sta je w zgo dzie z li te ra tu - rą bądź z od nie sie niem do cze goś oczy wi ste go w kul tu rze. I wte dy moż na ro bić na wet naj bar dziej dzi - wacz ny te atr i bę dzie do bry. Naj go - rzej, gdy re ży ser my śli wy try chem, czy li od koń ca: jak za sko czyć wi dza. Blu znę prze kleń stwa mi, roz rzu cę na sce nie coś, co przy po mi na kał Al bo wszyst kich roz bio rę Al bo. I to jest nie do bre? Bar dzo nie do bre. Efek ciar skie. A chy ba istot niej sza jest świa do - mość, co chcę po wie dzieć i jak prze ko nać wi dza. Dzi siaj czę sto sto su je się w te atrze tę wy try cho wą me to dę i ta kie go te atru nie lu bię. Daw niej nie wy cho dzi łem z przed - sta wień, dziś zda rza się to co raz czę - ściej. Któ re z no wych re ali za cji zro bi ły na pa nu wra że nie? Spek ta kle, w któ rych zna ko mi - te ak tor stwo łą czy się z do brą li te - ra tu rą. Na przy kład Kró lo wa Mar - got wg Alek san dra Du masa z Da - nu tą Sten ką w ro li Ka ta rzy ny Me dy - cej skiej. No wo cze sne przed sta wie - nie z od mie nio ną prze strze nią sce - nicz ną, z prze bu do wa ną sce ną wy - cho dzą cą da le ko w wi dow nię. Co spra wia, że czu je my się tro chę jak w Luw rze. W Kró lo wej gra ło kil - ku na stu ak to rów, a prze cież po win - no ich być co naj mniej 50. Zmien - na ak cja, woj ska, tłu my te go tam nie ma. Jest za to kla row ność, wspa - nia łe ak tor stwo roz gry wa ne na tle bar dzo pięk nej i wcią ga ją cej sce no - gra fii. W do dat ku nie zwy kle no wo - cze snej. W Kró lo wej Mar got ak - tor bar dzo moc no wcho dzi w ro lę, lecz że by to nie co upo rząd ko wać, za - nim wyj dzie na sce nę, sie dzi na wi - dow ni. Ten pro ce der wie le ra zy się po wta rza. Mia łem szczę ście, bo sie - dzia łem w pierw szym rzę dzie. Obok mnie Da nu ta Sten ka. Sie dzi so bie tak po pro stu, ale czu ję, że za czy na się z nią dziać coś dziw ne go. Po chwi - li wcho dzi na sce nę i prze ista cza się w kró lo wą -mat kę. Wi dzi my ją, jak

18 za bi ja sy na, bo jest złym kró lem i mo że spro wa dzić nie szczę ście. Du si go, przy ci ska jąc do ło na. Ge - nial nie zro bio ne i za gra ne: wy da je się, że oto mat ka na no wo ro dzi swo - je dziec ko, ale prze cież je mor du je w imię waż niej szych ra cji. Sten ka gra jak w tran sie. Po tej sce nie zno - wu usia dła na wi dow ni i cał kiem się wy co fa ła z po sta ci. Mia łem wra że - nie, że mo gę za py tać: Co pa ni ro - bi po spek ta klu?. Ma gia te atru wciąż na pa na sil nie dzia ła. Ab so lut nie. Tyl ko spek takl mu - si być rze tel ny, praw dzi wy, a nie głu - piut ki, oszu ka ny. 6 ma ja roz pocz ną się 25. Gli - wic kie Spo tka nia Te atral ne. Przez ćwierć wie ku obej rze li śmy pra - wie 300 spek ta kli naj lep szych pol - skich scen. Uczest ni czy pan w nich czę sto ja ko widz. I zno wu mu szę za py tać o naj waż niej szy spek takl. Na sza kla sa. Sło bo dzia nek gó rą. To re ali za cja, któ rą się za pa mię - tu je, bo bar dzo bo li. Sam nie mu sia - łem wy bie rać, jak bo ha te ro wie Sło - bo dzian ka. Na sza kla sa za pre - zen to wa ła ak tor stwo ide al nie do pa - so wa ne do rze czy wi sto ści. Tam się nic nie roz ła zi ło, wszyst ko by ło kon se kwent ne. I dru gi spek takl Dok tor Fau stus za ko piań czy - ków. W Ru inach gra no go kil ka ra - zy. Mu si się skoń czyć o pół no cy. Dok tor Fau stus jest do sko na łym po łą cze niem te atru z ży ciem: cze ka - my na pół noc, na go dzi nę re al ną, ale i me ta fo rycz ną. Czy ju bi le uszo we 25. GST bę - dą in ne niż do tąd? Chce my iść za głów nym po my - słem Ewy Strzel czyk, nie ży ją cej dy - rek tor GTM, sta wia my więc na róż - no rod ność. Pro po nu je my spek ta kle, co do któ rych ma my wąt pli wo ści, z któ ry mi się nie zga dza my. Chce my, że by wi dzo wie sa mi po dej mo wa li dys ku sję, że by się kłó ci li, nie ak cep - to wa li, obu rza li. Bo ta ki stan ozna - cza tyl ko jed no: te atral ny ty giel wciąż ki pi.

19

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA

Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA Rozdział 1 Lu dzie uwa ża ją, że... In na książ ka dla na sto lat ków Więk szość lu dzi uwa ża, że nie je ste ście w sta nie zro zu mieć te go, co przed sta

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pra cy 170 mi nut LISTOPAD ROK 2009 In struk cja dla zda jà ce go 1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo