STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE"

Transkrypt

1 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny w dal szej cz ci sta tu tu Zwi z kiemµ. 2 Zwi zek jest sto wa rzy sze niem za re je stro wa nym, dzia ³a na pod sta wie obo wi zu j ce go pra wa o sto wa rzy sze - niach i z te go ty tu ³u po sia da oso bo wo ه pra wn Te re nem dzia ³al no ci Zwi z ku jest ob szar Rze czy po spo li tej Pol skiej. 2. Sie dzi b w³adz Zwi z ku jest mia sto sto ³ecz ne War sza wa. 3. Zwi zek ma pra wo do po wo ³y wa nia od dzia ³ w te re no wych. 4. Zwi zek jest cz³on kiem Mi dzy na ro do wej Fe de ra cji Ky no lo gicz nej - Fe de ra tion Cy no lo gi que In ter na tio na le (FCI). 5. Zwi zek mo e po sia daه w³a sny organ pra so wy. 4 Zwi zek ma pra wo u y wa nia pie cz ci i odznak. 5 Zwi zek ja ko sto wa rzy sze nie os b za in te re so wa nych w ama tor skiej ho dow li ps w ra so wych oraz w ama tor - skim szko le niu ps w w ce lach u yt ko wych lub spo rto wych opie ra swo j dzia ³al no ه na pra cy spo ³ecz nej og ³u cz³on k w. Roz dzia³ II Ce le i rod ki dzia ³a nia Zwi z ku 6 Ce lem Zwi z ku jest opar ta na pod sta wach na u ko wych orga ni za cja ho dow li i szko le nia ps w ra so wych dla osi gni cia jak naj wy sze go po zio mu za r w no pod wzgl dem eks te rie ro wym jak i u yt ko wym. 7 Zwi zek re a li zu je swo je ce le przez: 1. re pre zen to wa nie in te re s w ky no lo gii przed w³a dza mi i in sty tu cja mi w kra ju oraz orga ni za cja mi ky no lo - gicz ny mi mi dzy na ro do wy mi i za gra nicz ny mi, 2. pro wa dze nie Pol skiej Ksi gi Ro do wo do wej, 3. orga ni zo wa nie i ucze st ni cze nie w im pre zach ky no lo gicz nych (wy sta wach, po ka zach, za wo dach, kon kur - sach), 4. roz wi ja nie i po pie ra nie dzia ³al no ci pro pa gan do wej, wy daw ni czej i na u ko wo-ba daw czej w za kre sie ky no - lo gii, 5. wsp ³ pra c w dzie dzi nie ky no lo gii z za k³a da mi na u ko wy mi i na u ko wo-ba daw czy mi w kra ju i za gra ni c, 6. orga ni zo wa nie ze bra, kur s w i wy k³a d w, 7. orga ni zo wa nie szko le nia i do sko na le nia s dzi w, asy sten t w, in struk to r w oraz tre se r w, 8. czu wa nie nad prze strze ga niem og l nych za sad etycz nych przez cz³on k w Zwi z ku. 9. podej mo wa nie in nych czyn no ci i rod k w dzia ³a nia zwi za nych z re a li za cj ce l w Zwi z ku Roz dzia³ III Cz³on ko wie Zwi z ku - ich pra wa i obo wi z ki 8 1. Cz³on ka mi Zwi z ku mo g byه oso by fi zycz ne i pra wne za in te re so wa ne ama tor sk ho dow l i szko le niem ps w ra so wych. Data publikacji:

2 2/ 2 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2. Cz³on ko wie Zwi z ku dzie l si na: 1) zwy czaj nych 2) wspie ra j cych 3) ho no ro wych 9 1. Cz³on kiem zwy czaj nym Zwi z ku mo e byه oso ba ma j ca oby wa tel stwo RP lub miej sce za mie szka nia na te ry to rium RP, kt ra uko czy ³a 16 lat, nie jest po zba wio na praw pu blicz nych i nie na le y do ad nej in - nej pol skiej lub zagranicznej orga ni za cji ky no lo gicz nej. Przy j cie oso by nie pe³ no let niej wy ma ga zgo dy ro - dzi ca lub opie ku na pra wne go. 2. Cz³o nek zwy czaj ny na by wa czyn ne i bier ne pra wa wy bor cze po up³y wie jed ne go ro ku przy na le no ci do Zwi z ku Cz³on kiem wspie ra j cym mo e zo staه oso ba fi zycz na lub pra wna za in te re so wa na ama tor sk ho dow l ps w ra so wych, kt ra za de kla ru je okre lo ne wiad cze nia na rzecz Zwi z ku. 2. Cz³on k w wspie ra j cych przyj mu je Za rz d G³ w ny lub Za rz d Od dzia ³u. Cz³on kiem wspie ra j cym, przy - j tym przez Za rz d G³ w ny mo e byه cu dzo zie miec nie ma j cy miej sca za mie szka nia w Pol sce Cz³on kiem ho no ro wym mo e zo staه oso ba fi zycz na, kt ra wy r ni ³a si szcze g l ny mi za s³u ga mi dla roz wo ju ky no lo gii pol skiej. 2. Cz³on ko stwo ho no ro we nada je Zjazd De le ga t w w g³o so wa niu taj nym na wnio sek Za rz du G³ w ne go lub Za rz du Od dzia ³u zg³o szo ny za po re dnic twem Za rz du G³ w ne go. 3. Cz³o nek ho no ro wy po sia da wszy st kie upraw nie nia cz³on ka zwy czaj ne go i jest zwol nio ny od wiad cze cz³on kow skich. 4. Cz³o nek ho no ro wy ma pra wo ucze st ni czyه we wszy st kich im pre zach orga ni zo wa nych przez Zwi zek bez ui szcza nia op³at Wa run kiem przy j cia na cz³on ka zwy czaj ne go Zwi z ku jest: 1) z³o e nie de kla ra cji cz³on kow skiej w od dzia le, 2) ui szcze nie obo wi zu j cych op³at cz³on kow skich Uchwa ³ o przy j ciu na cz³on ka zwy czaj ne go Zwi z ku podej mu je Pre zy dium Za rz du Od dzia ³u, od odmo - wy przy j cia przy s³u gu je odwo ³a nie do Za rz du Od dzia ³u, a od je go de cy zji do naj bli sze go wal ne go zgro ma dze nia cz³on k w, kt re go de cy zja jest osta tecz na. 2. Po now ne przy j cie do Zwi z ku oso by uprze dnio wy klu czo nej mo e na st piه nie wcze niej ni po up³y wie 4 lat od da ty pra wo moc ne go wy klu cze nia Cz³o nek zwy czaj ny ma pra wo: 1) ucze st ni czyه w wal nych zgro ma dze niach cz³on k w od dzia ³u, do kt re go zo sta³ przy j ty, 2) wy bie raه i byه wy bra nym do wszy st kich w³adz zwi z ku, 3) wy su waه po stu la ty i wnio ski do w³a ci wych w³adz Zwi z ku, pod da waه kry ty ce ich dzia ³al no ه oraz zwra caه si do nich z py ta nia mi i skar ga mi, 4) ko rzy staه po wnie sie niu obo wi zu j cych op³at ze wszy st kich urz dze i wiad cze Zwi z ku oraz ucze st ni czyه w im pre zach Zwi z ku na za sa dach okre lo nych przez Za rz d G³ w ny, 5) braه udzia³ w po sie dze niu orga n w Zwi z ku, na kt rym s roz pa try wa ne spra wy do ty cz ce je go oso by, 6) no siه odzna k Zwi z ku. 2. Uprawnienia okre lone w pkt. 1, 2, 3, 4 ust p 1 przys³uguj cz³onkowi Zwi zku po op³aceniu sk³adki cz³onkowskiej za rok bie cy. 3. Wspieraj cy cz³onek Zwi zku - osoba prawna dzia³a w Zwi zku przez swojego przedstawiciela. 15 Cz³o nek Zwi z ku jest zo bo wi za ny: 1) prze strze gaه po sta no wie Sta tu tu i wy da nych na je go pod sta wie re gu la mi n w i uchwa³ zwi z ko wych,

3 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 3 2) su mien nie wy ko ny waه za da nia, kt re zo sta n mu po wie rzo ne przez w³a dze Zwi z ku, 3) wsp ³ dzia ³aه z w³a dza mi i orga na mi Zwi z ku, braه czyn ny udzia³ w pra cach Zwi z ku wre a li zo wa niu sta tu to wych i re gu la mi no wych za da, 4) po pie raه wie dz i prak ty k ky no lo gicz n przez czyn ny udzia³ w szko le niach i im pre zach orga ni zo wa nych przez Zwi zek, 5) staه na stra y do bre go imie nia Zwi z ku, 6) p³a ciه re gu lar nie sk³ad ki cz³on kow skie, pod sta wo w, obo wi zu j c wszy st kich cz³on k w Zwi z ku, oraz klu bo we, wno szo ne przez oso by, kt re za de kla ro wa ³y udzia³ w dzia ³al no ci Klu bu. 16 Cz³on ko wie Zwi z ku pe³ ni po wie rzo ne im w dro dze wy bo r w funk cje ho no ro wo, mo g jed nak otrzy maه zwrot po nie sio nych ko szt w i die ty w ra zie pe³ nie nia funk cji w Zwi z ku (wy ko ny wa nia za da ) po za miej scem za mie szka nia. 17 Cz³o nek b d cy pra cow ni kiem eta to wym Zwi z ku nie mo e pe³ niه jed no cze nie funk cji we w³a dzach Zwi z ku. 18 Cz³on ko stwo Zwi z ku usta je w przy pad ku: 1) do bro wol ne go wy st pie nia zg³o szo ne go na pi mie za rz do wi od dzia ³u, o ile prze ciw ko za in te re so wa ne mu nie to czy si po st po wa nie dys cy pli nar ne, 2) nie o p³a ce nia sk³a dek cz³on kow skich za rok bie cy do ko ca da ne go ro ku z wy j t kiem przy pad ku, gdy za rz d od dzia ³u uzna zw³o k za uspra wie dli wio n, 3) na sku tek ska za nia pra wo moc nym wy ro kiem s do wym na ka r do dat ko wej utra ty praw pu blicz nych, 4) wy klu cze nia orze cze niem s du ko le e skie go, 5) wst pie nia do in nej kra jo wej orga ni za cji ky no lo gicz nej, co au to ma tycz nie po wo du je usta nie cz³on ko stwa, 6) mier ci, 7) li kwi da cji oso by pra wnej. Roz dzia³ IV W³a dze na czel ne Zwi z ku Na czel ny mi w³a dza mi Zwi z ku s : 1) Zjazd De le ga t w 2) Za rz d G³ w ny 3) G³ w na Ko mi sja Re wi zyj na 4) G³ w ny S d Ko le e ski 2. W³a dze na czel ne kie ru j dzia ³al no ci Zwi z ku i spra wu j kon tro l dzia ³al no ci od dzia ³ w. 3. Na czel ne w³a dze Zwi z ku dzia ³a j zgo dnie z og l nie obo wi zu j cy mi prze pi sa mi, po sta no wie nia mi sta - tu tu oraz wy da ny mi na ich pod sta wie uchwa ³a mi i re gu la mi na mi. 4. Na czel ne w³a dze Zwi z ku s wy bie ra ne w g³o so wa niu taj nym. 5. W przy pad ku zmniej sze nia si licz by cz³on k w w³a dzy Zwi z ku w trak cie ka den cji jest ona uzu pe³ nia na oza st p c w w ko lej no ci wy ni ka j cej z ilo ci uzy ska nych g³o s w. A. Zjazd De le ga t w Zjazd De le ga t w jest naj wy sz w³a dz Zwi z ku. 2. W Zje dzie De le ga t w udzia³ bio r : 1) z g³o sem de cy du j cym de le ga ci wy bra ni na ostat nich wal nych zgro ma dze niach cz³on k w ma cie rzy stych od dzia ³ w we d³ug klu cza usta lo ne go przez Za rz d G³ w ny, 2) z g³o sem do rad czym cz³on ko wie ho no ro wi oraz cz³on ko wie ust pu j cych w³adz Zwi z ku - je e li nie zo sta li wy bra ni de le ga ta mi - i za pro sze ni go cie.

4 2/ 4 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 3) Zjazd De le ga t w mo e byه zwy czaj ny i nad zwy czaj ny Zwy czaj ny Zjazd De le ga t w zwo ³u je Za rz d G³ w ny co 4 la ta nie p niej ni do 31 ma ja. 2. Uchwa ³y Zja zdu De le ga t w za pa da j zwy k³ wi k szo ci g³o s w i s pra wo moc ne bez wzgl du na licz b obe cnych. W ra zie r w nej ilo ci g³o s w roz strzy ga g³os prze wo dni cz ce go obrad. 22 Do kom pe ten cji Zja zdu De le ga t w na le y de cy do wa nie o wszy st kich spra wach Zwi z ku, a w szcze g l no ci: 1) usta la nie og l nych wy tycz nych dzia ³al no ci w³adz Zwi z ku, 2) uchwa la nie sta tu tu Zwi z ku i je go zmian, 3) uchwa la nie re gu la mi n w w³adz na czel nych Zwi z ku, 4) uchwa la nie i za twier dza nie przed sta wio nych przez Za rz d G³ w ny spra wo zda oraz pla n w dzia ³al no ci, 5) roz pa try wa nie i za twier dza nie spra wo zda i wnio sk w G³ w nej Ko mi sji Re wi zyj nej i G³ w ne go S du Ko le e skie go, 6) roz pa try wa nie wnio sk w Za rz du G³ w ne go oraz wnio sk w zg³o szo nych na Zje dzie, 7) roz pa try wa nie wnio sk w zg³o szo nych przez za rz dy od dzia ³ w, 8) podej mo wa nie, na wnio sek G³ w nej Ko mi sji Re wi zyj nej, uchwa³ w przedmio cie ab so lu to rium dla ust pu j ce go Za rz du G³ w ne go, 9) uchwa la nie wy so ko ci sk³ad ki cz³on kow skiej, ewen tu al nie spo so bu ci s³e go jej wy li cza nia w okre sie po mi dzy Zja zda mi, na pod sta wie wska za nych pa ra me tr w np. ja ko pro cent p³a cy mi ni mal nej lub re dniej w RP. 10) nada wa nie god no ci cz³on ka ho no ro we go Zwi z ku, 11) nada wa nie god no ci pre ze sa ho no ro we go Zwi z ku, 12) wy b r cz³on k w Za rz du G³ w ne go, G³ w nej Ko mi sji Re wi zyj nej i G³ w ne go S du Ko le e skie go na okres 4 lat. 23 Za rz d G³ w ny za wia da mia na pi mie upraw nio nych do wzi cia udzia ³u ( 20, pkt 2) o ter mi nie, miej scu ipo rz d ku dzien nym Zja zdu De le ga t w co naj mniej na mie si c przed Zja zdem, za ³ cza j c do za wia do mie - nia spra wo zda nia i pla ny dzia ³al no ci oraz in ne ma te ria ³y i wnio ski do ty cz ce spraw b d cych te ma tem obrad Zja zdu Za rz d G³ w ny zwo ³u je Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga t w z w³a snej ini cja ty wy, na wnio sek G³ w nej Ko mi - sji Re wi zyj nej lub te na da nie co naj mniej 1/3 og l nej licz by od dzia ³ w, nie p niej ni po up³y wie trzech mie si cy od zg³o sze nia wnio sku lub da nia. 2. De le ga ta mi na Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga t w s de le ga ci wy bra ni na ostat ni Zjazd Zwy czaj ny. 3. Nad zwy czaj ny Zjazd De le ga t w obra du je tyl ko nad spra wa mi, dla kt rych zo sta³ po wo ³a ny. B. Za rz d G³ w ny 25 Za rz d G³ w ny jest orga nem wy ko naw czym Zja zdu De le ga t w i od po wia da przed nim za swo j dzia ³al no ه Za rz d G³ w ny sk³a da si z 25 cz³on k w i 5 za st p c w wy bra nych przez Zjazd De le ga t w na okres 4 lat. 2. Na pierw szym po sie dze niu Za rz du, kt re po win no si odbyه naj p niej w ci gu 7 dni od dnia wy bo ru wy bie ra on spo r d swo ich cz³on k w w g³o so wa niu taj nym, chy ba, e Za rz d uchwa li jaw no ه: prze wo - dni cz ce go, dw ch wi ce prze wo dni cz cych, se kre ta rza, skarb ni ka i jed ne go cz³on ka, kt rzy two rz Pre - zy dium Za rz du G³ w ne go. 27 Za rz d G³ w ny zbie ra si na po sie dze nia w mia r po trze by, jed nak nie rza dziej ni raz na 4 mie si ce. Uchwa ³y Za rz du G³ w ne go za pa da j zwy k³ wi k szo ci g³o s w w obe cno ci przy naj mniej 13 cz³on k w Za rz du. W ra zie r w nej licz by g³o s w roz strzy ga g³os prze wo dni cz ce go.

5 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 5 28 Do kom pe ten cji Za rz du G³ w ne go na le y: 1) re pre zen to wa nie Zwi z ku na ze wn trz, 2) re a li zo wa nie uchwa³ Zja zdu De le ga t w, 3) kie ro wa nie dzia ³al no ci Zwi z ku, 4) uchwa la nie wszel kich op³at na rzecz Zwi z ku, w tym wy so ko ci sk³a dek zgo dnie z po sta no wie nia mi 22 pkt 9, 5) roz pa try wa nie i za twier dza nie rocz nych spra wo zda z dzia ³al no ci Zwi z ku, 6) za twier dza nie bu d e t w oraz pla n w dzia ³al no ci od dzia ³ w, 7) podej mo wa nie uchwa³ w przedmio cie na by wa nia i zby wa nia nie ru cho mo ci, 8) podej mo wa nie uchwa³ o two rze niu no wych lub roz wi zy wa niu ist nie j cych od dzia ³ w i fi lii, 9) nadz r nad dzia ³al no ci za rz d w od dzia ³ w oraz kon tro la ich pra cy, 10) uchwa la nie re gu la mi n w i in struk cji nie za strze o nych do kom pe ten cji Zja zdu De le ga t w, 11) po wo ³y wa nie ko mi sji, klu b w ras na pra wach ko mi sji i ze spo ³ w nie zb d nych do re a li za cji ce l w iza da Zwi z ku, kt rym mo e byه po wie rzo ne podej mo wa nie de cy zji w spra wach na le cych do ich za kre su dzia ³al no ci, 12) okre le nie upraw nie Ko le gium S dzi w (W sk³ad Ko le gium S dzi w wcho dz wszy scy s dzio wie ky no lo gicz ni wy bie ra j cy na Zje dzie ze swe go gro na sied mio o so bo we Pre zy dium, kt re kon sty tu u je si wy bie ra j c prze wo dni cz ce go, dw ch za st p c w i se kre ta rza. Ka den cja pre zy dium trwa 4 la ta). 13) po wo ³y wa nie rzecz ni ka dys cy pli nar ne go, 14) pro wa dze nie go spo dar ki ma j t kiem i fun du sza mi Zwi z ku, 15) przy zna wa nie, po za si gni ciu opi nii za rz du od dzia ³u, po chwa³ na pi mie, dy plo m w, na gr d rze czo wych, odznak ho no ro wych cz³on kom Zwi z ku wy r nia j cym si we wzo ro wym wy ko ny wa niu swo ich obo wi z k w oraz ak tyw nym udzia ³em w re a li za cji za da Zwi z ku, a tak e in nym oso bom za s³u o nym dla pol skiej ky no lo gii, 16) wy st po wa nie, po uzy ska niu opi nii za rz du od dzia ³u, z wnio skiem o nada nie god no ci cz³on ka ho no ro we go, 17) do ko ny wa nie wpi s w do Pol skiej Ksi gi Ro do wo do wej, 18) wy da wa nie cza so pism Zwi z ku oraz in nych wy daw nictw zwi za nych z ky no lo gi i dzia ³a niem Zwi z ku, 19) prze sy ³a nie od dzia ³om do ko ca I kwar ta ³u ka de go ro ku in for ma cji o dzia ³al no ci i sy tu a cji fi nan so wej Zwi z ku, 20) za twier dza nie pre li mi na rzy bu d e to wych od dzia ³ w, 21) za wie sza nie w czyn no ciach za rz d w od dzia ³ w (lub po szcze g l nych cz³on k w za rz d w od dzia ³ w) wra zie stwier dze nia bez czyn no ci lub dzia ³al no ci sprzecz nej z og l nie obo wi zu j cy mi prze pi sa mi lub po sta no wie nia mi sta tu tu, ewen tu al nie nie gwa ran tu j cej za bez pie cze nia in te re s w Zwi z ku. Na okres za wie sze nia za rz du od dzia ³u Za rz d G³ w ny po wo ³u je tym cza so wy za rz d na czas nie zb d ny, nie d³u szy jed nak ni do naj bli sze go wal ne go zgro ma dze nia cz³on k w od dzia ³u, 22) usta la nie udzia ³u i wy zna cza nie przed sta wi cie li na zjazd FCI, 23) po wo ³y wa nie Klu b w, w kt rych udzia³ de kla ro waه mo g cz³on ko wie Zwi z ku za in te re so wa ni okre lo n ra s, gru p ras lub ro dza jem dzia ³al no ci ky no lo gicz nej. Okre le nie za sad ich dzia ³a nia, po wo ³y wa nia tym cza so wych w³adz klu bu, kt re pe³ ni swo je obo wi z ki do cza su pierw sze go ze bra nia cz³on k w lub de le ga t w. Do Klu bu sto su je si od po wie dnio za pis 28 pkt 21 i 38 pkt 3, 24) wy ko ny wa nie obo wi z k w nie wy mie nio nych w ni niej szym pa ra gra fie, a okre lo nych w in nych po sta no wie niach sta tu tu. 29 Pre zy dium Za rz du G³ w ne go dzia ³a w imie niu Za rz du G³ w ne go w okre sach po mi dzy je go po sie dze nia - mi w gra ni cach usta lo nych przez Za rz d G³ w ny. Mo e podej mo waه uchwa ³y we wszy st kich spra wach z wy - j t kiem okre lo nych w 28 pkt 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 20.

6 2/ 6 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 30 Pre zy dium Za rz du G³ w ne go zbie ra si w ra zie po trze by, jed nak nie rza dziej ni raz w mie si cu. C. G³ w na Ko mi sja Re wi zyj na G³ w na Ko mi sja Re wi zyj na sk³a da si z 11 cz³on k w i 5 za st p c w. Cz³onek G³ wnej Komisji Rewizyjnej nie mo e byه cz³onkiem Oddzia³owej Komisji Rewizyjnej. 2. Cz³on ko wie G³ w nej Ko mi sji Re wi zyj nej wy bie ra j spo r d sie bie prze wo dni cz ce go, za st p c prze wo - dni cz ce go i se kre ta rza. 3. Do sku tecz no ci uchwa³ G³ w nej Ko mi sji Re wi zyj nej nie zb d na jest obe cno ه co naj mniej 6 cz³on k w, w tym prze wo dni cz ce go lub za st p cy. 4. G³ w na Ko mi sja Re wi zyj na kon tro lu je ca ³o kszta³t dzia ³al no ci Zwi z ku oraz nadzo ru je pra c od dzia ³o - wych ko mi sji re wi zyj nych Do kom pe ten cji G³ w nej Ko mi sji Re wi zyj nej na le y: 1) kon tro lo wa nie ca ³o kszta³ tu dzia ³al no ci Zwi z ku ze szcze g l nym uwzgl dnie niem go spo dar ki fi nan so wej, 2) wy st po wa nie w opar ciu o usta le nia kon tro li z wnio ska mi po kon trol ny mi do Za rz du G³ w ne go i da nie wy ja nie, 3) sk³a da nie spra wo zda z ca ³o kszta³ tu swo jej dzia ³al no ci na Zje dzie De le ga t w i wy st po wa nie zwnio skiem w przedmio cie ab so lu to rium dla ust pu j ce go Za rz du G³ w ne go, 4) kon tro lo wa nie dzia ³al no ci od dzia ³o wych ko mi sji re wi zyj nych, 5) za wie sza nie w czyn no ciach od dzia ³o wych ko mi sji re wi zyj nych lub po szcze g l nych ich cz³on k w wprzy pad kach stwier dze nia bez czyn no ci lub dzia ³al no ci sprzecz nej z po sta no wie nia mi sta tu tu, uchwa ³a mi w³adz Zwi z ku i re gu la mi na mi, wzgl dnie dzia ³al no ci nie gwa ran tu j cej re a li zo wa nia za da Zwi z ku. W ra zie za wie sze nia od dzia ³o wej ko mi sji re wi zyj nej - do cza su wy bra nia no wej na naj bli szym wal nym zgro ma dze niu cz³on k w - jej obo wi z ki przej mu je G³ w na Ko mi sja Re wi zyj na lub Tym cza so wa Ko mi sja Re wi zyj na po wo ³a na przez G³ w n Ko mi sj Re wi zyj n spo r d cz³on k w Zwi z ku. 2. G³ w na Ko mi sja Re wi zyj na mo e do ko ny waه kon tro li ca ³o kszta³ tu dzia ³al no ci Zwi z ku w ka dym cza - sie, jed nak dzia ³al no ه Za rz du G³ w ne go kon tro lu je nie rza dziej ni raz w ro ku. 3. Szcze g ³o wy za kres dzia ³a nia G³ w nej Ko mi sji Re wi zyj nej okre la re gu la min uchwa lo ny przez Zjazd De - le ga t w. D. G³ w ny S d Ko le e ski 33 S dy Ko le e skie roz strzy ga j spra wy zwi za ne z na ru sze niem po sta no wie sta tu tu, re gu la mi n w, in - struk cji i uchwa³ w³adz Zwi z ku oraz za sad ety ki dzia ³al no ci ky no lo gicz nej. 34 S dy Ko le e skie w wy ni ku roz pa trze nia spra wy mo g orze cze niem: 1. udzie liه upo mnie nia lub na ga ny, 2. cza so wo po zba wiه pra wa udzia ³u w wy sta wach, za wo dach i in nych im pre zach zwi z ko wych na okres do 3 lat, 3. za wie siه w pra wach ho dow cy na okres do 3 lat, 4. za wie siه w pra wach cz³on ka na okres do 3 lat, 5. wy klu czyه ze Zwi z ku G³ w ny S d Ko le e ski sk³a da si z 15 cz³on k w i 3 za st p c w. 2. Cz³on ko wie G³ w ne go S du Ko le e skie go wy bie ra j spo r d sie bie prze wo dni cz ce go, dw ch je go za st p c w oraz se kre ta rza.

7 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ G³ w ny S d Ko le e ski jest in stan cj odwo ³aw cz od orze cze od dzia ³o wych s d w ko le e skich. 2. G³ w ny S d Ko le e ski roz pa tru je ja ko pierw sza in stan cja spra wy cz³on k w pe³ ni cych funk cje z wy bo - ru we w³a dzach Zwi z ku oraz s dzi w kynologicznych. 3. G³ w ny S d Ko le e ski orze ka w kom ple tach z³o o nych z 3 cz³on k w, z kt rych je den, wy zna czo ny przez prze wo dni cz ce go G³ w ne go S du Ko le e skie go jest prze wo dni cz cym kom ple tu. 4. Odwo ³a nie od orze cze nia G³ w ne go S du Ko le e skie go dzia ³a j ce go ja ko pierw sza in stan cja roz pa tru je G³ w ny S d Ko le e ski w zmie nio nym pi cio o so bo wym sk³a dzie. 5. Orze cze nia G³ w ne go S du Ko le e skie go wy da ne w dru giej in stan cji s osta tecz ne G³ w ny S d Ko le e ski spra wu je nadz r nad dzia ³al no ci od dzia ³o wych s d w ko le e skich i jest upraw - nio ny do za wie sza nia w czyn no ciach od dzia ³o wych s d w ko le e skich lub po szcze g l nych ich cz³on k w wprzy pad ku bez czyn no ci lub dzia ³al no ci sprzecz nej z po sta no wie nia mi sta tu tu i re gu la mi n w. 2. W ra zie za wie sze nia w czyn no ciach od dzia ³o we go s du ko le e skie go spra wy na le ce do kom pe ten cji te go s du przej mu je G³ w ny S d Ko le e ski do cza su wy bra nia na naj bli szym wal nym zgro ma dze niu cz³on k w od dzia ³u, od dzia ³o we go s du ko le e skie go. Roz dzia³ V Od dzia ³y Zwi z ku Od dzia ³y Zwi z ku po wsta j na pod sta wie uchwa ³y Za rz du G³ w ne go po wzi tej po oce nie ce lo wo ci ich po wo ³a nia. 2. Od dzia ³y re a li zu j za da nia Zwi z ku na te re nie okre lo nym przez Za rz d G³ w ny. 3. Do po wo ³a nia od dzia ³u wy ma ga na jest licz ba co naj mniej 100 cz³on k w. 4. Po wo ³a nie Od dzia ³u mo e byه po prze dzo ne utwo rze niem fi lii od dzia ³u ju ist nie j ce go, kt re go za sa dy dzia ³a nia okre la Za rz d G³ w ny. 5. Je e li licz ba cz³on k w od dzia ³u spa dnie po ni ej 100 i nie zwi k szy si do tej licz by przez okres 2 lat - Za - rz d G³ w ny roz wi zu je Od dzia³ W³a dza mi od dzia ³u s : 1) wal ne zgro ma dze nie cz³on k w od dzia ³u, 2) za rz d od dzia ³u, 3) od dzia ³o wa ko mi sja re wi zyj na, 4) od dzia ³o wy s d ko le e ski. 2. Ka den cja w³adz od dzia ³u trwa 3 la ta. 3. Do w³adz od dzia ³u sto su je si od po wie dnio po sta no wie nia 19 pkt 4 i 5 oraz 27 sta tu tu Naj wy sz w³a dz od dzia ³u jest zgro ma dze nie cz³on k w od dzia ³u. 2. W wal nym zgro ma dze niu ma j pra wo ucze st ni czyه z g³o sem de cy du j cym pe³ no let ni cz³on ko wie zwy czaj - ni po up³y wie ro ku od przy j cia do Zwi z ku, z g³o sem do rad czym cz³on ko wie w³adz na czel nych Zwi z ku, za pro sze ni go cie oraz cz³on ko wie zwy czaj ni nie spe³ nia j cy po wy szych wy mo g w Zwy czaj ne wal ne zgro ma dze nie spra wo zdaw czo-wy bor cze zwo ³u je za rz d od dzia ³u raz na 3 la ta, naj - p niej do 31 mar ca. 2. Nad zwy czaj ne wal ne zgro ma dze nie cz³on k w od dzia ³u zwo ³u je za rz d od dzia ³u: 1) na pod sta wie w³a snej uchwa ³y, 2) na da nie Za rz du G³ w ne go, 3) na da nie jed nej trze ciej licz by cz³on k w od dzia ³u po sia da j cych bier ne lub czyn ne pra wa wy bor cze.

8 2/ 8 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 3. Nad zwy czaj ne wal ne zgro ma dze nie cz³on k w od dzia ³u podej mu je uchwa ³y wy ³ cz nie w spra wach, do roz pa trze nia kt rych zo sta ³o zwo ³a ne. 4. O ter mi nie i po rz d ku dzien nym wal ne go zgro ma dze nia za rz d od dzia ³u za wia da mia cz³on k w i Za rz d G³ w ny co naj mniej na 2 ty go dnie przed ter mi nem wal ne go zgro ma dze nia. 42 Do kom pe ten cji zwy czaj ne go zgro ma dze nia cz³on k w od dzia ³u na le y: 1. roz pa try wa nie i za twier dza nie przed sta wio nych przez w³a dze od dzia ³u spra wo zda oraz pla nu dzia ³al - no ci usta la j ce go og l ny kie ru nek dzia ³a nia w³adz od dzia ³u i bu d et na okres mi dzy zgro ma dze nia mi, 2. roz pa try wa nie wnio sk w za rz du od dzia ³u oraz wnio sk w zg³o szo nych na wal nym zgro ma dze niu, 3. roz pa try wa nie wnio sk w od dzia ³o wej ko mi sji re wi zyj nej, 4. podej mo wa nie na wnio sek od dzia ³o wej ko mi sji re wi zyj nej uchwa ³y w przedmio cie ab so lu to rium dla za - rz du od dzia ³u, 5. wy b r za rz du od dzia ³u, od dzia ³o wej ko mi sji re wi zyj nej i od dzia ³o we go s du ko le e skie go, 6. wy b r de le ga t w i ich za st p c w na Zjazd De le ga t w w licz bie usta lo nej przez Za rz d G³ w ny. 43 Raz w ro ku w ter mi nie do 31 mar ca za rz d od dzia ³u zwo ³u je spra wo zdaw cze wal ne zgro ma dze nie cz³on k w od dzia ³u, kt re obra du je nad spra wa mi okre lo ny mi w 42 pkt 1, 2, 3, 4 oraz uzu pe³ nia lub prze pro wa dza wy bo ry w³adz od dzia ³u w przy pad kach okre lo nych w 28 pkt 20, 32 ust. 1 pkt 5, 37 ust. 2, a tak e wprzy pad ku zde kom ple to wa nia si w³adz od dzia ³u Za rz d od dzia ³u sk³a da si z 5 do 11 cz³on k w i 2 do 5 ich za st p c w wy bra nych przez wal ne zgro ma dze - nie cz³on k w od dzia ³u. 2. Za rz d na pierw szym po sie dze niu, kt re po win no si odbyه naj p niej 7 dni od dnia wy bo r w, wy bie ra pre zy dium za rz du od dzia ³u w sk³a dzie: prze wo dni cz cy, dw ch za st p c w, se kre tarz i skarb nik. 3. Prze wo dni cz cy lub w ra zie je go nie obec no ci za st p ca re pre zen tu je od dzia³ na ze wn trz. 4. Za rz d od dzia ³u zbie ra si na po sie dze nia w mia r po trze by, jed nak nie rza dziej ni raz na kwar ta³. 45 Do kom pe ten cji za rz du od dzia ³u na le y: 1. kie ro wa nie pra c od dzia ³u, 2. po wo ³y wa nie ko mi sji ho dow la nej i ko mi sji szko le nia ps w, kt rym mo e byه po wie rzo ne pra wo podej mo wa nia w imie niu za rz du de cy zji le cych w za kre sie ich kom pe ten cji, 3. opra co wy wa nie pla nu dzia ³al no ci oraz pre li mi na rzy bu d e to wych od dzia ³u, 4. opra co wy wa nie spra wo zda z dzia ³al no ci za rz du od dzia ³u dla wal ne go zgro ma dze nia i Za rz du G³ w ne go, 5. za rz dza nie ma j t kiem Zwi z ku w ra mach upo wa nie udzie lo nych przez Za rz d G³ w ny, 6. przed sta wia nie Za rz do wi G³ w ne mu wnio sk w w przedmio cie po wo ³y wa nia s dzi w ky no lo gicz nych, asy sten t w i tre se r w, 7. wy ko ny wa nie uchwa³ w³adz Zwi z ku, 8. wy ko ny wa nie za da zle co nych przez Za rz d G³ w ny, 9. zwo ³y wa nie wal nych zgro ma dze cz³on k w od dzia ³u, 10. podej mo wa nie uchwa³ na tych miast sku tecz nych, za skar al nych w ci gu 14 dni od po wia do mie nia do G³ w ne go S du Ko le e skie go o za wie sze niu w pra wach cz³on ka na okres po st po wa nia oso by, w sto sun ku do kt rej kie ro wa ny jest wnio sek do rzecz ni ka o wszcz cie po st po wa nia, 11. po wo ³y wa nie i odwo ³y wa nie rzecz ni ka dys cy pli nar ne go Mi dzy po sie dze nia mi za rz du pra c za rz du kie ru je pre zy dium w gra ni cach usta lo nych przez za rz d od dzia ³u, kt re mo e podej mo waه uchwa ³y we wszy st kich spra wach z wy j t kiem okre lo nych w 45 pkt 2, 3, 6, 9, 10.

9 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 9 2. Pre zy dium za rz du od dzia ³u zbie ra si w mia r po trze by, jed nak nie rza dziej ni raz w mie si cu. 47 Od dzia ³o wa ko mi sja re wi zyj na sk³a da si z 3 do 7 cz³on k w i 2 do 3 za st p c w wy bie ra nych przez wal ne zgro ma dze nie cz³on k w od dzia ³u, kt rzy wy bie ra j spo r d sie bie prze wo dni cz ce go, za st p c i se kre ta rza Do kom pe ten cji od dzia ³o wej ko mi sji re wi zyj nej na le y: 1) kon tro lo wa nie ca ³o kszta³ tu dzia ³al no ci od dzia ³u, zw³a szcza pod wzgl dem ce lo wo ci, rze tel no ci igo spo dar no ci oraz dzia ³al no ci fi nan so wej, ho dow la nej, szko le nio wej, 2) wy st po wa nie w opar ciu o usta le nia kon tro li z wnio ska mi do za rz du od dzia ³u i da nie wy ja nie, 3) sk³a da nie spra wo zda z ca ³o kszta³ tu swo jej dzia ³al no ci na wal nym zgro ma dze niu i wy st po wa nie zwnio ska mi w przedmio cie ab so lu to rium dla za rz du od dzia ³u, 4) sk³a da nie G³ w nej Ko mi sji Re wi zyj nej spra wo zda z podej mo wa nych dzia ³a, 5) cz³on ko wie od dzia ³o wej ko mi sji re wi zyj nej ma j pra wo ucze st ni cze nia z g³o sem do rad czym wpo sie dze niach za rz du od dzia ³u. 2. Od dzia ³o wa ko mi sja re wi zyj na mo e do ko ny waه kon tro li ca ³o kszta³ tu dzia ³al no ci od dzia ³u w ka dym cza sie, jed nak nie rza dziej ni raz w ro ku ka len da rzo wym. 49 Od dzia ³o wy s d ko le e ski sk³a da si z 5 do 11 cz³on k w i 1 do 3 za st p c w. Cz³on ko wie od dzia ³o we go s - du ko le e skie go wy bie ra j ze swe go gro na prze wo dni cz ce go i dw ch za st p c w Od dzia ³o wy s d ko le e ski orze ka w sk³a dzie z³o o nym z 3 cz³on k w, z kt rych je den wy zna czo ny przez prze wo dni cz ce go s du jest prze wo dni cz cym sk³a du. 2. Po sta no wie nia 34 sto su je si od po wie dnio. 3. Od dzia ³o wy s d ko le e ski sk³a da spra wo zda nia z ca ³o kszta³ tu swej dzia ³al no ci wal ne mu zgro ma dze niu od dzia ³u oraz G³ w ne mu S do wi Ko le e skie mu. 4. Od orze cze od dzia ³o we go s du ko le e skie go przy s³u gu je odwo ³a nie do G³ w ne go S du Ko le e skie go w ci gu 14 dni od og³o sze nia lub do r cze nia orze cze nia. 5. W t pli wo ه co do w³a ci wo ci od dzia ³o we go s du ko le e skie go roz strzy ga G³ w ny S d Ko le e ski na po sie dze niu nie jaw nym. Roz dzia³ VI Ma j tek i fun du sze Zwi z ku 51 Ma j tek i fun du sze Zwi z ku po wsta j z wpi so we go, sk³a dek cz³on kow skich, dzia ³al no ci sta tu to wej i wszel - kich wp³y w w uzy ski wa nych zgo dnie z obo wi zu j cy mi prze pi sa mi. 52 Fun du sze Zwi z ku s³u do pro wa dze nia dzia ³al no ci sta tu to wej Go spo dar ka fi nan so wa Zwi z ku pro wa dzo na jest przez Za rz d G³ w ny oraz przez za rz dy od dzia ³ w wra mach upo wa nie udzie lo nych przez Za rz d G³ w ny. 2. O wiad cze nia w spra wach ma j t ko wych Zwi z ku wy ma ga j dla swej wa no ci pod pi su dw ch os b: prze - wo dni cz ce go lub jed ne go z wi ce prze wo dni cz cych Za rz du G³ w ne go i skarb ni ka lub in ne go upo wa - nio ne go cz³on ka Za rz du G³ w ne go, a w przy pad ku zo bo wi za od dzia ³u, os b pe³ ni cych po wy sze funk cje w za rz dzie od dzia ³u. Roz dzia³ VII Po sta no wie nia ko co we 54 Zmia ny sta tu tu uchwa la Zjazd De le ga t w wi k szo ci dw ch trze cich od da nych g³o s w przy obe cno ci co naj mniej po ³o wy og l nej licz by de le ga t w.

10 2/ 10 Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 55 Wnio sek o zmia n sta tu tu przed k³a da Zja zdo wi De le ga t w Za rz d G³ w ny z w³a snej ini cja ty wy lub na wnio sek co naj mniej po ³o wy og l nej licz by za rz d w od dzia ³ w. 56 Roz wi za nie Zwi z ku wy ma ga uchwa ³y Zja zdu De le ga t w pod j tej wi k szo ci dw ch trze cich g³o s w przy obe cno ci co naj mniej dw ch trze cich licz by de le ga t w. 57 Wprzy pad ku roz wi za nia Zwi z ku je go ma j tek zo sta je prze ka za ny na ce le okre lo ne uchwa ³ Zja zdu De - le ga t w. Sta tut z r. Zmiana statutu z dnia r. 9 ust. 2, 3, 10 ust. 2, 14 ust. 1 pkt 4, ust. 2, 3, 36 ust. 2, 41 ust. 1, 43. Zmiana Statutu z dnia r. - 9 ust. 1, 10 ust 2, 14 ust 1 pkt 2, 31 ust. 1, 35 ust. 1. * * * * *

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

2.0 SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA W SYSTEMIE EDUKACYJNYM BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE JĘDRZEJ WITKOWSKI

2.0 SAMORZĄDNOŚĆ UCZNIOWSKA W SYSTEMIE EDUKACYJNYM BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE JĘDRZEJ WITKOWSKI Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich to nieformalne zrzeszenie jedenastu organizacji pozarządowych, powstałe z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem działania koalicji jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

W GSM,,Luiza odby!o si"

W GSM,,Luiza odby!o si Nr 4 (43) WRZESIE! 2009 ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Po rz% dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków GSM Lu iza w cz!"ciach! Komunikat Zarz!du GSM,,Luiza. czytaj str. 2 czytaj str. 3! Uchwa#y

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Wst p. Ma te ria³ i me to dy

Wst p. Ma te ria³ i me to dy Wiadomo½ci Parazytologiczne 2010, 56(3), 195204 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Se sja I. Tok so ka ro za Ob ja wy kli nicz ne tok so ka ro zy u dzie ci ba da nych w Od dzia le Ho spi

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Za ga dnie nia sta tu su ustro jo we go ase so ra s¹ do we go oraz re for my sy s te mu na bo ru kadr do or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci

Za ga dnie nia sta tu su ustro jo we go ase so ra s¹ do we go oraz re for my sy s te mu na bo ru kadr do or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci Za ga dnie nia sta tu su ustro jo we go ase so ra s¹ do we go oraz re for my sy s te mu na bo ru kadr do or ga nów wy mia ru spra wied li wo œci 37. posiedzenie Ko mi sji Usta wo daw czej 25 kwiet nia

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych Lek. Maja Copik, prof. dr hab. n. med. Hanna Misio 0 0ek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydzia 0 0u Lekarskiego z Oddzia 0 0em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo