Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych"

Transkrypt

1 Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

2

3 Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy na stronie internetowej informacje związane z obsługą zawartych umów grupowego ubezpieczenia na życie oraz uruchomiliśmy tam przewodnik dla osób zgłaszających roszczenie. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo wszystkie potrzebne formularze, wniosek o wypłatę świadczenia oraz listę dokumentów niezbędnych do udokumentowania prawa do świadczenia, a także wskazówki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Internetowy przewodnik umożliwia również wydrukowanie potrzebnych formularzy. Zachęcamy także do skorzystania z portalu znajdującego się pod adresem który umożliwi Państwu zgłaszanie roszczeń drogą elektroniczną. Aby możliwie skrócić czas rozpatrywania roszczenia, prosimy o przesyłanie wniosków o wypłatę świadczenia bezpośrednio do Departamentu Świadczeń i Oceny Ryzyka w centrali Towarzystwa. Warunkiem szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przesłanie kompletnej dokumentacji, na którą składa się wniosek o wypłatę świadczenia oraz dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa i wysokości świadczenia oraz potwierdzające prawo do otrzymania świadczenia (określone w OWU i OWDU). Złożone przez Państwa dokumenty zostaną przekazane do likwidatora. W przypadku gdy proces rozpatrywania trwa dłużej niż 7 dni, likwidator zajmujący się zgłoszeniem, prześle do Państwa informację o dalszym postępowaniu. O podjętej decyzji Towarzystwo poinformuje Państwa pisemnie. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości na etapie rozpatrywania roszczenia prosimy o kontakt z Infolinią lub bezpośrednio z likwidatorem zajmującym się zgłoszeniem. Z poważaniem, Joanna Gładyś Dyrektor Departamentu Obsługi Ubezpieczeń Grupowych Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group KRS 43309, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162, Warszawa NIP , Kapita zak adowy: ,00 z op acony w ca ości Compensa Kontakt: ,

4 SPIS TREŚCI List przewodni 1 OWU Grupowego Pracowniczego Ubezpieczenia na Życie GRU/P 4 OWDU śmierć w następstwie NW GNW, GNZ 11 OWDU śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego GWK 14 OWDU trwałe inwalidztwo w następstwie NW GKN 17 OWDU trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW GTU, GTZ 21 OWDU trwała utrata zdrowia w następstwie NW GTR 25 OWDU ciężka trwała utrata zdrowia w następstwie NW GCT 35 OWDU operacje chirurgiczne GOC 38 OWDU pobyt w szpitalu w następstwie NW lub choroby GPS, GPO 41 OWDU poważne zachorowanie GPZ 45 OWDU całkowita niezdolność do pracy GNPW, GNPC 48 OWDU ubezpieczenia rodzinne GUD, GMU, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR 51 OWDU śmierć w następstwie wypadku przy pracy GWP 57 OWDU śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego przy pracy GKP 60 OWDU assistance GOE 63 OWDU assistance (utrata pracy) GRE 68 Informacja podatkowa 71 Aneks Nr 1 do Ogólnych warunków grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie oraz ogólnych warunków 72 dodatkowego ubezpieczenia grupowego Aneks Nr 2 do Ogólnych warunków dodatkowych grupowych ubezpieczeń rodzinnych (GUD, GMU, GOD, GZD, 78 GDN, GZW, GWN, GZR) Aneks Nr 5 do Ogólnych warunków grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie oraz ogólnych warunków dodatkowego 79 ubezpieczenia grupowego 2

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (GRU/P) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego 3, 4, 6, 7, 25 3, 5, Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 4. Wartości wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje 3

6 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO PRACOWNICZEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (GRU/P) 1. OGÓL NE WA RUN KI GRU PO WE GO PRA COW NI CZE GO UBEZ PIE CZE NIA NA ŻY CIE (OWU), zwa ne go da lej ubez pie cze niem pod sta wo wym, ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia gru po we go oraz do in dy wi du al ne go kon ty nu - owa nia ubez pie cze nia gru po we go, w któ rych stro ną jest Com pen sa To wa rzy stwo Ubez pie czeń na Ży cie S.A. Vienna Insurance Group, zwa ne da lej To wa rzy stwem. 2. PRZED MIOT UBEZ PIE CZE NIA Przed mio tem ubez pie cze nia jest ży cie Oso by Ubez pie czo nej w okre sie ubez pie cze nia. 3. DE FI NI CJE PO JĘĆ 1. Oso ba Ubez pie czo na oso ba fi zycz na, któ rej ży cie jest przed mio - tem ubez pie cze nia, je że li w dniu roz po czę cia od po wie dzial no ści To wa - rzy stwa z ty tu u ubez pie cze nia gru po we go ma nie mniej niż 16 lat oraz nie wię cej niż 64 la ta; Oso bą Ubez pie czo ną jest pra cow nik oraz, za zgo - dą To wa rzy stwa, zg o szo ny przez ubez pie czo ne go pra cow ni ka je go ma żo nek. 2. Ubez pie cza ją cy oso ba fi zycz na lub in ny pod miot pra wa, któ ry za - war umo wę ubez pie cze nia na pod sta wie ni niej szych OWU i jest zo bo - wią za ny do op a ca nia sk ad ki ubez pie cze nio wej. 3. Upo sa żo ny oso ba fi zycz na lub in ny pod miot pra wa, wy zna czo ny przez Oso bę Ubez pie czo ną ja ko upraw nio ny do świad cze nia wy ni ka ją - ce go z umo wy ubez pie cze nia za war tej na pod sta wie ni niej szych OWU. 4. Pra cow nik oso ba fi zycz na po zo sta ją ca z Ubez pie cza ją cym w sto sun ku pra cy lub wy ko nu ją ca na rzecz Ubez pie cza ją ce go pra cę na pod sta wie kon trak tu me ne dżer skie go, umo wy zle ce nia, umo wy o świad cze nie us ug na wa run kach umo wy zle ce nia lub umo wy agen cyj - nej, je że li jest ob ję ta z te go ty tu u ubez pie cze niem spo ecz nym, a tak że oso ba fi zycz na bę dą ca pra co daw cą w ro zu mie niu prze pi sów ko dek su pra cy, je że li jest Ubez pie cza ją cym w umo wie ubez pie cze nia za war tej z To wa rzy stwem na pod sta wie ni niej szych OWU. 5. Akt ter ro ry zmu pla no wa ne i zor ga ni zo wa ne dzia a nie po je dyn - czej oso by lub gru py skut ku ją ce na ru sze niem ist nie ją ce go po rząd ku praw ne go, umo ty wo wa ne ide olo gicz nie, pod ję te w ce lu wy mu sze nia od w adz pań stwo wych i spo e czeń stwa okre ślo nych za cho wań i świad - czeń, czę sto za gra ża ją ce ludz kie mu ży ciu lub zdro wiu. 6. De kla ra cja zgo dy do ku ment za wie ra ją cy oświad cze nie wo li oso - by fi zycz nej, wy ra ża ją ce zgo dę na ob ję cie jej ochro ną ubez pie cze nio wą. 7. Ka ren cja okre so we wy ą cze nie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa. 8. Nie szczę śli wy wy pa dek na g e, wy wo a ne przy czy ną ze wnętrz ną oraz nie za leż ne od wo li Oso by Ubez pie czo nej zda rze nie, bę dą ce bez - po śred nią i wy ącz ną przy czy ną fi zycz nych ob ra żeń lub śmier ci Oso by Ubez pie czo nej; w ro zu mie niu ni niej szych OWU za nie szczę śli wy wy pa - dek nie uwa ża się za wa u ser ca, uda ru mó zgu oraz in nych cho rób, któ - rych na stęp stwem jest śmierć Oso by Ubez pie czo nej, na wet je że li wy - stą pi y na gle. 9. Okres ubez pie cze nia czas, w ja kim To wa rzy stwo udzie la ochro - ny ubez pie cze nio wej w sto sun ku do da nej Oso by Ubez pie czo nej na pod sta wie OWU oraz od po wied nich ogól nych wa run ków do dat ko - wych gru po wych ubez pie czeń (OWDU). 10. Po zo sta wa nie pod wp y wem al ko ho lu stan, w któ rym za war - tość al ko ho lu we krwi da nej oso by wy no si co naj mniej 0, Rocz ni ca ubez pie cze nia rocz ni ca dnia po cząt ku od po wie dzial - no ści To wa rzy stwa okre ślo ne go w do ku men cie ubez pie cze nia. 12. Sk ad ka ubez pie cze nio wa (sk ad ka) sk ad ka na leż na z ty tu u umo wy ubez pie cze nia, obej mu ją ca sk ad ki z ty tu u ubez pie cze nia pod - sta wo we go i ubez pie czeń do dat ko wych, op a ca na z czę sto tli wo ścią okre ślo ną w do ku men cie ubez pie cze nia. 13. Sk ad ka za gru pę sk ad ka ubez pie cze nio wa op a ca na przez Ubez pie cza ją ce go na ra chu nek ban ko wy To wa rzy stwa za wszyst kie oso by ubez pie czo ne ob ję te da nym za kre sem od po wie dzial no ści To wa - rzy stwa. 14. Sk ad ka za oso bę sk ad ka ubez pie cze nio wa za da ną Oso bę Ubez pie czo ną. 15. Świad cze nie prze wi dzia na umo wą ubez pie cze nia kwo ta wy p a - ca na przez To wa rzy stwo na pod sta wie OWU oraz od po wied nich OWDU, z ty tu u zaj ścia zda rze nia ob ję te go ochro ną ubez pie cze nio wą. 16. Wiek oso by róż ni ca po mię dzy da nym ro kiem ka len da rzo wym a ro kiem uro dze nia oso by. 4. ZA KRES OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. W ra zie śmier ci Oso by Ubez pie czo nej w okre sie ubez pie cze nia, To - wa rzy stwo wy p a ci upo sa żo nym, każ de mu w czę ści usta lo nej przez Oso bę Ubez pie czo ną, świad cze nie w wy so ko ści su my ubez pie cze nia okre ślo nej w do ku men cie ubez pie cze nia, z za strze że niem po sta no wień ni niej szych OWU. 2. Je że li Oso ba Ubez pie czo na wska za a wię cej niż jed ne go Upo sa żo ne - go, a w dniu jej śmier ci któ ry kol wiek z upo sa żo nych nie ży je lub je że li któ ry kol wiek z upo sa żo nych umyśl nie przy czy ni się do śmier ci Oso by Ubez pie czo nej, wów czas część świad cze nia przy pa da ją ca te mu Upo sa żo ne mu zo sta nie wy p a co na po zo sta ym przy ży ciu Upo sa żo nym, w pro por cji wy ni ka ją cej z usta leń Oso by Ubez pie czo nej. 3. Je że li w dniu śmier ci Oso by Ubez pie czo nej nie ży je ża den z upo sa żo nych lub je że li Oso ba Ubez pie czo na nie wska za a żad ne go Upo sa żo ne go, to świad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, zo sta nie wy - p a co ne cz on ko wi ro dzi ny Oso by Ubez pie czo nej we d ug na stę pu ją cej ko lej no ści: 1) ma żo nek; 2) dzie ci; 3) ro dzi ce; 4) in ni dal si spad ko bier cy usta wo wi Oso by Ubez pie czo nej, zgod nie z usta wo wym po rząd kiem dzie dzi cze nia, z wy ą cze niem Skar bu Pań stwa. 4. Je że li Oso ba Ubez pie czo na nie wska za a Upo sa żo ne go al bo gdy Upo sa żo ny w dniu śmier ci Oso by Ubez pie czo nej nie ży je lub utra ci pra wo do świad cze nia i nie ży je żad na z osób wy mie nio nych w ust. 3, świad cze nie zo sta nie wy p a co ne te mu, kto po kry kosz ty po grze bu Oso by Ubez pie czo nej, w gra ni cach udo ku men to wa nych kosz tów, nie wię cej jed nak niż do wy so ko ści su my ubez pie cze nia. 5. OGRA NI CZE NIA I WYŁĄ CZE NIA OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. To wa rzy stwo nie po no si od po wie dzial no ści w przy pad ku śmier ci Oso by Ubez pie czo nej, je że li śmierć ta na stą pi a na sku tek: 1) dzia ań wo jen nych, sta nu wo jen ne go, sta nu wy jąt ko we go, ak tów ter - ro ry zmu lub czyn ne go udzia u Oso by Ubez pie czo nej w roz ru chach, bun tach, za miesz kach bądź ak tach prze mo cy, a tak że na sku tek ma so - we go ska że nia ra dio ak tyw ne go, bio lo gicz ne go, che micz ne go bądź ka ta - stro fy nu kle ar nej; 2) po pe nie nia lub usi o wa nia po pe nie nia przez Oso bę Ubez pie czo ną czy nu sta no wią ce go umyśl ne prze stęp stwo. 2. To wa rzy stwo nie po no si od po wie dzial no ści w ra zie śmier ci Oso by Ubez pie czo nej bę dą cej wy ni kiem sa mo bój stwa po pe nio ne go w okre sie 2 lat od pierw sze go dnia okre su ubez pie cze nia, nie za leż nie od stop nia jej po czy tal no ści. 4

7 3. W ra zie po da nia przez Ubez pie cza ją ce go lub Oso bę Ubez pie czo ną ca ko wi cie lub czę ścio wo nie zgod nych z praw dą in for ma cji lub oświad czeń istot nych dla oce ny ry zy ka, To wa rzy stwo mo że: 1) od stą pić od umo wy ubez pie cze nia w okre sie 3 lat od dnia za war cia umo wy ubez pie cze nia, 2) za nie chać udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej w sto sun ku do po szcze gól nych osób w okre sie 3 lat od pierw sze go dnia okre su ubez pie cze nia, 3) od mó wić wy p a ty świad cze nia lub zmniej szyć je go wy so kość wokre sie 3 lat od pierw sze go dnia okre su ubez pie cze nia, je że li oko - licz ność, któ rej do ty czą po da ne in for ma cje ca ko wi cie lub czę ścio wo nie zgod ne z praw dą, mia a wp yw na zwięk sze nie praw - do po do bień stwa wy stą pie nia zda rze nia ob ję te go umo wą ubez pie cze nia. 6. ROZ SZE RZE NIE ZA KRE SU OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. Roz sze rze nie za kre su od po wie dzial no ści mo że na stą pić za zgo dą To - wa rzy stwa na pod sta wie od po wied nich OWDU. 2. W sto sun ku do wszyst kich osób ubez pie czo nych, ob ję tych da nym za - kre sem od po wie dzial no ści To wa rzy stwa na pod sta wie ni niej szych OWU i od po wied nich OWDU, obo wią zu ją te sa me wy so ko ści sum ubez pie cze nia lub za si ków oraz sk a dek, okre ślo nych w do ku men cie ubez pie cze nia. 7. ZA SA DY ZA WAR CIA UMO WY UBEZ PIE CZE NIA 1. Umo wę ubez pie cze nia za wie ra się na pod sta wie pra wi d o wo wy pe - nio ne go wnio sku o za war cie umo wy ubez pie cze nia, pod pi sa ne go przez Ubez pie cza ją ce go. 2. Do wnio sku o za war cie umo wy ubez pie cze nia na le ży do ą czyć: 1) de kla ra cje zgo dy osób obej mo wa nych ochro ną ubez pie cze nio wą, pod pi sa ne przez te oso by, 2) wy kaz osób sk a da ją cych de kla ra cje zgo dy. 3. To wa rzy stwo mo że zwró cić się o po da nie do dat ko wych in for ma cji, w szcze gól no ści do ty czą cych sta nu zdro wia osób sk a da ją cych de kla ra - cje zgo dy oraz struk tu ry za trud nie nia. 4. Je że li do ku men ty, o któ rych mo wa w ust. 1-2, zo sta y spo rzą dzo ne nie pra wi d o wo lub nie po da no wszyst kich in for ma cji do dat ko wych, o któ rych mo wa w ust. 3, To wa rzy stwo zwró ci się na pi śmie do Ubez pie cza ją ce go o ich uzu pe nie nie lub spo rzą dze nie no wych. Uzu pe nie nie lub spo rzą dze nie no wych do ku men tów oraz po da nie bra - ku ją cych in for ma cji po win no na stą pić w ter mi nie wska za nym przez To - wa rzy stwo. 5. Ubez pie cza ją cy i oso by obej mo wa ne ochro ną ubez pie cze nio wą obo - wią za ne są po dać do wia do mo ści To wa rzy stwa wszyst kie zna ne so bie oko licz no ści, o któ re To wa rzy stwo py ta w for mu la rzu wnio sku, de kla - ra cjach zgo dy, wy ka zie osób lub w in nych pi smach. 6. To wa rzy stwo mo że skie ro wać da ną oso bę obej mo wa ną ubez pie cze - niem na ba da nia me dycz ne prze pro wa dza ne przez wska za ne go przez To wa rzy stwo le ka rza lub we wska za nej pla ców ce me dycz nej. Kosz ty ba dań po kry wa To wa rzy stwo. 7. Przy za wie ra niu umo wy ubez pie cze nia To wa rzy stwo mo że za pro po - no wać: 1) za sto so wa nie od mien nej od stan dar do wej ta ry fi ka cji sk ad ki ubez pie - cze nio wej; 2) ob ni że nie su my ubez pie cze nia w sto sun ku do pro po no wa nej we wnio sku przez Ubez pie cza ją ce go; 3) prze su nię cie ter mi nu za war cia umo wy ubez pie cze nia lub ter mi nu ob ję cia ochro ną ubez pie cze nio wą po szcze gól nych osób; 4) za sto so wa nie wa run ków szcze gól nych, na pod sta wie któ rych umo - wa ubez pie cze nia mo że zo stać za war ta. 8. Umo wa ubez pie cze nia za wie ra na jest na okres 1 ro ku. Umo wa zo - sta je prze d u żo na na okres ko lej ne go ro ku, na do tych cza so wych za sa - dach, je że li w okre sie obo wią zy wa nia umo wy, nie póź niej jed nak niż mie siąc przed rocz ni cą ubez pie cze nia, żad na ze stron nie z o ży oświad - cze nia wy ra ża ją ce go brak zgo dy na prze d u że nie umo wy. 9. To wa rzy stwo mo że uza leż nić za war cie umo wy ubez pie cze nia od ob ję cia ochro ną ubez pie cze nio wą okre ślo nej licz by osób. 10. To wa rzy stwo mo że od mó wić za war cia umo wy lub ob ję cia ochro ną ubez pie cze nio wą po szcze gól nych osób. 11. To wa rzy stwo po twier dza za war cie umo wy ubez pie cze nia do ku men tem ubez pie cze nia, któ ry do rę cza wraz z wy ka zem osób ubez pie czo nych. 12. Umo wę ubez pie cze nia uwa ża się za za war tą z da tą stem pla pocz - to we go, stwier dza ją ce go nada nie do ku men tu ubez pie cze nia w urzę dzie pocz to wym. Je że li do ku ment ubez pie cze nia zo sta nie do rę - czo ny bez po śred nic twa pocz ty, to za da tę za war cia uwa żać się bę dzie dzień do rę cze nia do ku men tu ubez pie cze nia Ubez pie cza ją ce mu. 8. WSKA ZY WA NIE, DO KO NY WA NIE ZMIAN I OD WOŁY WA NIE UPO SAŻO NE GO 1. Oso ba Ubez pie czo na mo że wska zać jed ne go lub wię cej upo sa żo - nych, za rów no przy za war ciu umo wy ubez pie cze nia, jak i w każ dym cza sie jej trwa nia. Je że li Oso ba Ubez pie czo na wska za a kil - ku upo sa żo nych nie ozna cza jąc ich udzia u w kwo cie świad cze nia, uwa - ża się, że ich udzia y są rów ne. 2. Wska za nie Upo sa żo ne go mo że zo stać zmie nio ne lub od wo a ne przez Oso bę Ubez pie czo ną w każ dym cza sie trwa nia umo wy ubez pie - cze nia. 3. Oświad cze nie oso by ubez pie czo nej o wska za niu, zmia nie lub od wo a niu Upo sa żo ne go, wy wo u je skut ki praw ne z chwi lą do rę - cze nia oświad cze nia do sie dzi by To wa rzy stwa. 9. PO CZĄ TEK OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa w sto sun ku do osób wy mie nio nych w wy ka zie do rę czo nym Ubez pie cza ją ce mu wraz z do ku men tem ubez - pie cze nia, roz po czy na się w dniu wska za nym w do ku men cie ubez pie - cze nia, z za strze że niem ust Od po wie dzial ność To wa rzy stwa w sto sun ku do osób przy stę pu ją - cych do ubez pie cze nia w trak cie obo wą zy wa nia umo wy ubez pie cze nia roz po czy na się w dniu wska za nym w de kla ra cji zgo dy, za ak cep to wa nym przez To wa rzy stwo, z za strze że niem ust. 3 oraz z uwzględ nie niem po - sta no wień do ty czą cych obej mo wa nia ochro ną ubez pie cze nio wą osób do tych czas nie ubez pie czo nych. 3. Je że li pierw sza sk ad ka ubez pie cze nio wa za oso bę zo sta a za p a co - na w dniu śmier ci Oso by Ubez pie czo nej lub po tej da cie, To wa rzy stwo wol ne jest od od po wie dzial no ści. Po sta no wie nia zda nia pierw sze go sto - su je się od po wied nio do in nych zda rzeń ubez pie cze nio wych ob ję tych umo wą ubez pie cze nia. 10. ZA SA DY OBEJ MO WA NIA OCHRO NĄ UBEZ PIE CZE NIO WĄ W OKRE SIE OBO WIĄZY WA NIA UMO WY 1. W okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia To wa rzy stwo mo - że ob jąć ochro ną ubez pie cze nio wą oso by do tych czas nie ubez pie czo ne na pod sta wie da nej umo wy. 2. Do ob ję cia ochro ną ubez pie cze nio wą osób, o któ rych mo wa w ust. 1, wy ma ga ne jest pra wi d o we wy pe nie nie i pod pi sa nie przez nie de kla ra cji zgo dy oraz do rę cze nie ich do sie dzi by To wa rzy stwa za po śred nic twem Ubez pie cza ją ce go. 3. Ubez pie cza ją cy ma obo wią zek do rę czać do sie dzi by To wa rzy stwa 5

8 de kla ra cje zgo dy, o któ rych mo wa w ust. 2, nie póź niej niż w cią gu 14 dni od dnia pod pi sa nia de kla ra cji zgo dy przez oso by obej mo wa ne ochro ną ubez pie cze nio wą. 4. Oso ba przy stę pu ją ca do ubez pie cze nia pro po nu je w de kla ra cji zgo - dy ter min po cząt ku okre su ubez pie cze nia, któ ry nie mo że być dniem wcze śniej szym niż dzień na stęp ny po dniu pod pi sa nia de kla ra cji zgo dy. Sk ad ka na leż na za mie siąc roz po czę cia ochro ny ubez pie cze nio wej ob - li cza na jest za ca y mie siąc ka len da rzo wy. 5. Oso by przy stę pu ją ce do ubez pie cze nia w okre sie obo wią zy wa nia umo - wy ubez pie cze nia mo gą być ob ję te okre so wym wy ą cze niem od po wie - dzial no ści To wa rzy stwa (ka ren cją), na za sa dach okre ślo nych w OKRE SO WE WY ŁĄ CZE NIE OD PO WIE DZIAL NOŚCI TO WA RZY STWA (KA REN CJA) 1. Ka ren cja po le ga na wy ą cze niu od po wie dzial no ści To wa rzy stwa przez okres 6 mie się cy od pierw sze go dnia okre su ubez pie cze nia. 2. Ka ren cja nie ma za sto so wa nia w sy tu acji, gdy przy czy ną śmier ci Oso - by Ubez pie czo nej by nie szczę śli wy wy pa dek, o ile Oso ba Ubez pie czo - na zmar a przed up y wem 6 mie się cy od dnia wy pad ku, a wy pa dek ten nie by spo wo do wa ny i nie mia miej sca w bez po śred nim na stęp stwie: 1) sa mo oka le cze nia się, usi o wa nia po pe nie nia sa mo bój stwa przez Oso bę Ubez pie czo ną al bo jej oka le cze nia na w a sną jej proś bę, nie za - leż nie od sta nu jej po czy tal no ści; 2) cho rób lub za bu rzeń psy chicz nych, nie do ro zwo ju umy s o we go, ata ku kon wul sji, drga wek lub pa dacz ki; 3) za tru cia spo wo do wa ne go spo ży wa niem al ko ho lu, uży wa niem nar ko - ty ków lub in nych środ ków odu rza ją cych al bo umyśl nym nad uży wa niem le ków, a tak że po zo sta wa nia przez Oso bę Ubez pie czo ną pod wp y wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub in nych środ ków odu rza ją cych bądź le ków, z wy jąt kiem le ków za ży wa nych zgod nie z za le ce nia mi le ka rza; 4) pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne go lub in ne go po jaz du przez Oso - bę Ubez pie czo ną, je że li oso ba ta nie po sia da a od po wied nie go do ku - men tu upraw nia ją ce go do pro wa dze nia da ne go po jaz du wy ma ga ne go od po wied ni mi prze pi sa mi; 5) prze wo zu lot ni cze go wy ko ny wa ne go przez prze woź ni ka nie na le żą ce go do IA TA (Mię dzy na ro do we go Zrze sze nia Prze woź ni ków Po wietrz nych); 6) le cze nia lub za bie gów lecz ni czych, bez wzglę du na to, przez ko go by y wy ko ny wa ne, chy ba że cho dzi o o za le co ne przez le ka rza le cze nie bez po śred nich na stępstw nie szczę śli we go wy pad ku; 7) upra wia nia przez Oso bę Ubez pie czo ną ama tor sko lub wy czy no wo nie bez piecz nych spor tów, w szcze gól no ści spa do chro niar stwa, pa ra lot - niar stwa, ba lo niar stwa, lot niar stwa, wspi nacz ki wy so ko gór skiej, wspi - nacz ki ska ko wej, spe le olo gii, sko ków na gu mo wej li nie, nur ko wa nia, spor tów mo to ro wych i mo to ro wod nych. 3. Ka ren cją ob ję te są oso by ubez pie czo ne nie bę dą ce pra cow ni ka mi. 4. Ka ren cją ob ję ci są pra cow ni cy przy stę pu ją cy do ubez pie cze nia w okre sie obo wią zy wa nia umo wy, o ile pierw szy dzień okre su ubez pie - cze nia jest póź niej szy niż dzień, w któ rym up y wa ją 3 mie sią ce od: 1) dnia po cząt ku od po wie dzial no ści okre ślo ne go w do ku men cie ubez - pie cze nia, lub 2) dnia w któ rym oso ba ta zo sta a pra cow ni kiem Ubez pie cza ją ce go, lub 3) dnia po wro tu do pra cy po okre sie od by wa nia s uż by woj sko wej lub urlo pu wy cho waw cze go al bo bez p at ne go, w przy pad ku pra cow ni - ków, któ rzy od by li s uż bę woj sko wą lub sko rzy sta li z urlo pu wy cho - waw cze go al bo bez p at ne go, a na stęp nie wy ra zi li go to wość przy stą pie - nia do ubez pie cze nia (po now nie lub po raz pierw szy), z za strze że niem ust Ka ren cją ob ję ta jest rów nież oso ba, któ ra zre zy gno wa a z obej mo - wa nia jej ochro ną ubez pie cze nio wą z ty tu u umo wy ubez pie cze nia gru - po we go i po now nie przy stą pi a do te go ubez pie cze nia. Oso ba ta zo bo - wią za na jest do pod pi sa nia no wej de kla ra cji zgo dy. 6. Je że li pra cow nik, o któ rym mo wa w ust. 4 pkt 3, re zy gnu je z in dy wi du al ne go kon ty nu owa nia ubez pie cze nia, a po mię dzy ostat nim dniem ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu u in dy wi du al ne go kon ty nu owa - nia ubez pie cze nia a pierw szym dniem ochro ny ubez pie cze nio wej z ty - tu u umo wy ubez pie cze nia gru po we go nie ma ani jed ne go dnia prze - rwy, to za zda rze nia, któ re zaj dą w okre sie ka ren cji, a któ re są ob ję te ochro ną z ty tu u umo wy ubez pie cze nia gru po we go i by y ob ję te ochro - ną z ty tu u in dy wi du al nie kon ty nu owa ne go ubez pie cze nia, To wa rzy - stwo wy p a ci świad cze nia w wy so ko ści prze wi dzia nej umo wą ubez pie - cze nia gru po we go, ale nie wyż szej niż wy p a ci o by, gdy by by on na dal ob ję ty ochro ną ubez pie cze nio wą z ty tu u in dy wi du al nie kon ty nu owa ne - go ubez pie cze nia. 7. Je że li da na oso ba re zy gnu je z obej mo wa nia jej in ną umo wą ubez pie - cze nia na ży cie za war tą przez Ubez pie cza ją ce go i przy stę pu je do ubez - pie cze nia gru po we go na pod sta wie ni niej szych OWU, to za zda rze nia, któ re zaj dą w okre sie ka ren cji, a któ re są ob ję te ochro ną z ty tu u umo - wy ubez pie cze nia gru po we go na pod sta wie ni niej szych OWU i by y ob - ję te ochro ną z ty tu u do tych cza so wej umo wy ubez pie cze nia, To wa rzy - stwo wy p a ci świad cze nia w wy so ko ści prze wi dzia nej umo wą ubez pie - cze nia gru po we go na pod sta wie ni niej szych OWU, ale nie wyż szej niż wy p a ci o by, gdy by by a ona na dal ob ję ta ochro ną ubez pie cze nio wą z ty tu u do tych cza so wej umo wy ubez pie cze nia. 12. WY SO KOŚĆ SU MY UBEZ PIE CZE NIA I SKŁAD KI UBEZ PIE CZE NIO WEJ 1. Wy so kość su my ubez pie cze nia i sk ad ki okre śla do ku ment ubez pie - cze nia. 2. Su ma ubez pie cze nia i sk ad ka są sta e w da nym ro ku obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia, o ile stro ny nie umó wią się ina czej. 3. Wy so kość sk ad ki i su my ubez pie cze nia usta la na jest na pod sta wie ta - ry fy w za leż no ści od: 1) p ci i wie ku osób obej mo wa nych ubez pie cze niem, 2) wy so ko ści świad cze nia ubez pie cze nio we go, 3) za kre su ubez pie cze nia, 4) czę sto tli wo ści op a ca nia sk ad ki. 13. ZMIA NY ZA KRE SU OD PO WIE DZIAL NOŚCI TO WA RZY STWA, WY SO KO ści SK AD KI UBEZ PIE CZE NIO WEJ I SU MY UBEZ PIE CZE NIA Każ da ze stron mo że na pi śmie za pro po no wać zmia nę za kre su od po - wie dzial no ści To wa rzy stwa, wy so ko ści su my ubez pie cze nia i sk ad ki ubez pie cze nio wej, w try bie, o któ rym mo wa w ZA SA DY OPŁA CA NIA SKŁA DEK 1. W za mian za ochro nę ubez pie cze nio wą świad czo ną przez To wa rzy - stwo, Ubez pie cza ją cy jest zo bo wią za ny do ter mi no we go i pra wi d o we - go op a ca nia sk a dek za wszyst kie oso by ubez pie czo ne. 2. We wnio sku o za war cie umo wy ubez pie cze nia Ubez pie cza ją cy wska - zu je czę sto tli wość op a ca nia sk a dek za gru pę: mie sięcz ną, kwar tal ną, pó rocz ną lub rocz ną. 3. Ubez pie cza ją cy obo wią za ny jest do op a ca nia ko lej nych sk a dek za gru pę z gó ry, naj póź niej w 10 dniu okre su, za któ ry na leż na jest sk ad ka za gru pę. 4. Ubez pie cza ją cy wp a ca sk ad kę za gru pę na ra chu nek ban ko wy wska - za ny przez To wa rzy stwo. 5. Dniem za p a ty sk ad ki za gru pę jest dzień, w któ rym sk ad ka ta w pe nej wy so ko ści wp y nę a na ra chu nek To wa rzy stwa. 6. Ubez pie cza ją cy jest zo bo wią za ny do spo rzą dza nia i prze ka zy wa nia 6

9 To wa rzy stwu, w ter mi nie op a ca nia sk ad ki za gru pę, okre so we go roz - li cze nia sk a dek za oso by, na leż nych za da ny okres roz li cze nio wy. 7. Pierw sza sk ad ka za oso bę przy stę pu ją cą do ubez pie cze nia w okre - sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia jest op a ca na w ter mi nie do 10 dnia mie sią ca ka len da rzo we go na stę pu ją ce go po mie sią cu pod pi - sa nia de kla ra cji zgo dy. 8. Każ dy roz po czę ty mie siąc ka len da rzo wy, w któ rym To wa rzy stwo po no si o od po wie dzial ność, li czy się za pe ny. 15. SKUT KI NIE ZA PŁA CE NIA SKŁAD KI ZA GRU PĘ 1. W ra zie nie za p a ce nia sk ad ki za gru pę w wy ma ga nym ter mi nie, To - wa rzy stwo na pi śmie we zwie Ubez pie cza ją ce go do za p a ty tej sk ad ki w ter mi nie do dat ko wym wska za nym w we zwa niu, po da jąc skut ki nie - za p a ce nia tej sk ad ki w tym ter mi nie. 2. Je że li sk ad ka za gru pę nie zo sta nie za p a co na w ter mi nie do dat ko - wym, o któ rym mo wa w ust. 1, umo wa ubez pie cze nia ule gnie roz wią - za niu z ostat nim dniem ostat nie go w pe ni op a co ne go okre su. 16. OD STĄ PIE NIE OD UMO WY UBEZ PIE CZE NIA 1. Ubez pie cza ją cy, nie bę dą cy przed się bior cą, mo że od stą pić od umo wy ubez pie cze nia w cią gu 30 dni od da ty jej za war cia, a Ubez pie cza ją cy bę dą cy przed się bior cą w cią gu 7 dni od da ty jej za - war cia. Oświad cze nie o od stą pie niu od umo wy ubez pie cze nia po win - no być z o żo ne To wa rzy stwu na pi śmie i do rę czo ne do sie dzi by To wa - rzy stwa. Umo wa ubez pie cze nia ule ga roz wią za niu z dniem otrzy ma nia przez To wa rzy stwo oświad cze nia o od stą pie niu od umo wy. 2. Od stą pie nie od umo wy nie zwal nia Ubez pie cza ją ce go z obo wiąz ku op a ce nia sk ad ki za okres, w ja kim To wa rzy stwo udzie la o ochro ny ubez pie cze nio wej. 17. WY PO WIE DZE NIE UMO WY UBEZ PIE CZE NIA 1. Ubez pie cza ją cy mo że wy po wie dzieć umo wę ubez pie cze nia w każ - dym cza sie, z za cho wa niem mie sięcz ne go okre su wy po wie dze nia. Oświad cze nie o wy po wie dze niu umo wy ubez pie cze nia po win no być z o żo ne To wa rzy stwu na pi śmie i do rę czo ne do sie dzi by To wa rzy stwa. Okres wy po wie dze nia koń czy się w ostat nim dniu mie sią ca ka len da rzo - we go na stę pu ją ce go po mie sią cu z o że nia oświad cze nia o wy po wie dze - niu umo wy. 2. Wy po wie dze nie umo wy nie zwal nia Ubez pie cza ją ce go z obo wiąz ku op a ce nia sk ad ki za okres, w ja kim To wa rzy stwo udzie la o ochro ny ubez pie cze nio wej. 18. ROZ WIĄ ZA NIE UMO WY UBEZ PIE CZE NIA 1. Umo wa ubez pie cze nia ule ga roz wią za niu wsku tek: 1) od stą pie nia od umo wy przez Ubez pie cza ją ce go; 2) od stą pie nia od umo wy przez To wa rzy stwo w sy tu acji, o któ rej mo - wa w 5 ust. 3 pkt 1; 3) wy po wie dze nia umo wy przez Ubez pie cza ją ce go. 2. Po nad to umo wa ubez pie cze nia ule ga roz wią za niu: 1) wsku tek up y wu okre su, na ja ki umo wa zo sta a za war ta, o ile któ ra kol wiek ze stron z o ży oświad cze nie wy ra ża ją ce brak zgo dy na prze d u że nie umo wy, w sy tu acji, o któ rej mo wa w 7 ust. 8; 2) w sy tu acji, o któ rej mo wa w 15 ust Umo wa ubez pie cze nia mo że ulec roz wią za niu w sy tu acji, o któ rej mo wa w 20 ust ZWROT SKŁAD KI 1. W ra zie roz wią za nia umo wy ubez pie cze nia, Ubez pie cza ją ce mu przy - s u gu je zwrot za p a co nej sk ad ki, wy ącz nie za okres przy pa da ją cy po usta niu od po wie dzial no ści To wa rzy stwa, z za strze że niem ust Ze sk ad ki zwra ca nej za okres przy pa da ją cy po usta niu od po wie dzial - no ści, To wa rzy stwo po trą ca po nie sio ne w związ ku z za war ciem i roz - wią za niem umo wy ubez pie cze nia kosz ty w wy so ko ści nie wyż szej niż 20% tej sk ad ki. 3. Ubez pie cza ją ce mu nie przy s u gu je zwrot sk ad ki lub jej czę ści za p a - co nej za okres przy pa da ją cy po roz wią za niu umo wy ubez pie cze nia, je - że li na stą pi o zda rze nie, w związ ku z któ rym To wa rzy stwo zo bo wią za - ne jest do wy p a ty świad cze nia lub wy p a ci o już świad cze nie. 20. KO NIEC OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa z ty tu u umo wy ubez pie cze nia wy - ga sa z dniem roz wią za nia umo wy ubez pie cze nia. 2. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa z ty tu u umo wy ubez pie cze nia wy - ga sa w dniu, w któ rym licz ba osób ubez pie czo nych osią gnie, w trak cie obo wią zy wa nia umo wy, po ziom niż szy niż umó wio ne mi ni - mum, o ile to mi ni mum zo sta nie usta lo ne w umo wie ubez pie cze nia. 3. W sto sun ku do pra cow ni ka od po wie dzial ność To wa rzy stwa wy ga sa: 1) w ostat nim dniu mie sią ca ka len da rzo we go, za któ ry zo sta a op a co - na ostat nia sk ad ka za tę oso bę w pe nej wy so ko ści; 2) w dniu cof nię cia przez nie go zgo dy na obej mo wa nie go ochro ną ubez pie cze nio wą; 3) w dniu je go śmier ci; 4) w przed dzień naj bliż szej rocz ni cy ubez pie cze nia, przy pa da ją cej w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym pra cow nik koń czy 85 lat; 5) w dniu, w któ rym prze sta być pra cow ni kiem Ubez pie cza ją ce go; 6) w dniu, w któ rym roz po czą s uż bę woj sko wą, urlop wy cho waw czy lub bez p at ny; 7) w dniu, w któ rym To wa rzy stwo za nie cha o w sto sun ku do nie go udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej, w sy tu acji okre ślo nej w 5 ust. 3 pkt W sto sun ku do Oso by Ubez pie czo nej, nie bę dą cej pra cow ni kiem, od po wie dzial ność To wa rzy stwa wy ga sa: 1) w ostat nim dniu mie sią ca ka len da rzo we go, za któ ry zo sta a op a co - na ostat nia sk ad ka za tę oso bę w pe nej wy so ko ści; 2) w dniu cof nię cia przez tę oso bę zgo dy na obej mo wa nie jej ochro ną ubez pie cze nio wą; 3) w dniu jej śmier ci; 4) w przed dzień naj bliż szej rocz ni cy ubez pie cze nia, przy pa da ją cej w ro - ku ka len da rzo wym, w któ rym oso ba ta koń czy 85 lat; 5) w dniu, w któ rym To wa rzy stwo za nie cha o w sto sun ku do niej udzie la - nia ochro ny ubez pie cze nio wej, w sy tu acji okre ślo nej w 5 ust. 3 pkt 2; 6) w dniu wy ga śnię cia od po wie dzial no ści To wa rzy stwa w sto sun ku do pra cow ni ka, któ ry zg o si tę oso bę do ubez pie cze nia. 21. COF NIĘ CIE ZGO DY PRZEZ OSO BĘ UBEZ PIE CZO NĄ NA OBEJ MO WA NIE JEJ OCHRO NĄ UBEZ PIE CZE NIO WĄ 1. Oso ba Ubez pie czo na mo że cof nąć zgo dę na obej mo wa nie jej ochro - ną ubez pie cze nio wą w każ dym cza sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie - cze nia za war tej na pod sta wie ni niej szych OWU. Oświad cze nie o cof - nię ciu zgo dy po win no być z o żo ne To wa rzy stwu na pi śmie i do rę czo ne do sie dzi by To wa rzy stwa za po śred nic twem Ubez pie cza ją ce go, w cią - gu 14 dni od dnia pod pi sa nia te go oświad cze nia przez Oso bę Ubez pie - czo ną. 2. Cof nię cie zgo dy przez Oso bę Ubez pie czo ną nie zwal nia Ubez pie cza - ją ce go z obo wiąz ku op a ce nia sk ad ki za da ną oso bę za okres, w ja kim To wa rzy stwo udzie la o jej ochro ny ubez pie cze nio wej. 3. Po sta no wie nia do ty czą ce zwro tu sk ad ki, o któ rych mo wa w 19 sto su je się od po wied nio. 7

10 22. IN DY WI DU AL NE KON TY NU OWA NIE UBEZ PIE CZE NIA GRU PO WE GO 1. In dy wi du al ne kon ty nu owa nie ubez pie cze nia po le ga na ob ję ciu przez To wa rzy stwo ochro ną ubez pie cze nio wą upraw nio nej oso by fi zycz nej, na okres 1 ro ku, w za kre sie, o któ rym mo wa w ust. 2 lub ust. 3, na pod - sta wie ni niej szych OWU oraz z za strze że niem ogra ni czeń wy ni ka ją cych z od po wied nich OWDU. 2. W sy tu acji, gdy oso bą in dy wi du al nie kon ty nu ują cą ubez pie cze nie jest Oso ba Ubez pie czo na, pod le ga ona ochro nie ubez pie cze nio wej z ty tu u in dy wi du al ne go kon ty nu owa nia ubez pie cze nia w za kre sie, w ja kim by a ob ję ta ochro ną ubez pie cze nio wą w umo wie ubez pie cze nia gru po we go. 3. W sy tu acji, gdy oso bą in dy wi du al nie kon ty nu ują cą ubez pie cze nie jest nie bę dą cy Oso bą Ubez pie czo ną ma żo nek zmar e go pra cow ni ka, pod - le ga on ochro nie ubez pie cze nio wej z ty tu u in dy wi du al ne go kon ty nu - owa nia ubez pie cze nia w za kre sie, w ja kim pra cow nik ten ob ję ty by ochro ną ubez pie cze nio wą w umo wie ubez pie cze nia gru po we go. 4. In dy wi du al ne kon ty nu owa nie ubez pie cze nia na pod sta wie ni niej szych OWU, mo że być prze d u ża ne na ko lej ne la ta na za sa dach okre śla nych in dy wi du al nie. 5. W przy pad ku in dy wi du al ne go kon ty nu owa nia ubez pie cze nia, nie ma - ją za sto so wa nia 5 ust. 3 pkt 1, 7 ust. 1, 2, 8, 9, 11, 9 ust. 1 2, 10, 11, 13, 14 ust. 1 2, 6 7, 15, 18 ust. 2, 20, 21. Po zo sta e po sta no wie nia ni niej szych OWU sto su je się wprost lub od po wied nio. 23. OSO BY, KTÓ RYM PRZY SŁU GU JE PRA WO IN DY WI DU AL NE GO KON TY NU OWA NIA UBEZ PIE CZE NIA GRU PO WE GO ORAZ WA RUN KI SKO RZY STA NIA Z TE GO PRA WA 1. Pra wo in dy wi du al ne go kon ty nu owa nia ubez pie cze nia przy s u gu je, z za strze że niem ust. 2-3: 1) pra cow ni ko wi, wo bec któ re go wy ga sa od po wie dzial ność To wa rzy - stwa, w sy tu acji, o któ rej mo wa w 20 ust. 3 pkt 4; 2) pra cow ni ko wi, je że li prze sta być pra cow ni kiem Ubez pie cza ją ce go lub pe ni s uż bę woj sko wą, al bo prze by wa na urlo pie bez p at nym lub wy cho waw czym; 3) Oso bie Ubez pie czo nej nie bę dą cej pra cow ni kiem, je że li pra cow nik, któ ry zg o si tę oso bę do ubez pie cze nia, prze sta być pra cow ni kiem Ubez pie cza ją ce go lub zmar ; 4) nie bę dą ce mu Oso bą Ubez pie czo ną ma żon ko wi zmar e go pra cow - ni ka. 2. Pra wo in dy wi du al ne go kon ty nu owa nia ubez pie cze nia przy s u gu je oso bom, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 3, o ile zo sta y spe nio ne ącz - nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) Oso ba Ubez pie czo na by a ob ję ta ubez pie cze niem gru po wym przez co naj mniej 6 mie się cy po prze dza ją cych bez po śred nio mo ment na by cia pra wa do in dy wi du al ne go kon ty nu owa nia ubez pie cze nia, a sk ad ki w tym okre sie by y sys te ma tycz nie op a ca ne, 2) wnio sek o ob ję cie in dy wi du al nym kon ty nu owa niem ubez pie cze nia zo sta z o żo ny i pierw sza sk ad ka op a co na nie póź niej niż w cią gu mie - sią ca ka len da rzo we go na stę pu ją ce go po mie sią cu, za któ ry op a co no za da ną oso bę sk ad kę z ty tu u ubez pie cze nia gru po we go. 3. Pra wo in dy wi du al ne go kon ty nu owa nia ubez pie cze nia przy s u gu je oso bie, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 4, o ile zo sta y spe nio ne ącz nie na - stę pu ją ce wa run ki: 1) oso ba ta ma nie wię cej niż 64 la ta, 2) zmar y pra cow nik by ob ję ty ubez pie cze niem gru po wym przez co naj mniej 6 mie się cy po prze dza ją cych bez po śred nio dzień śmier ci, a sk ad ki w tym okre sie by y sys te ma tycz nie op a ca ne, 3) wnio sek o ob ję cie in dy wi du al nym kon ty nu owa niem ubez pie cze nia zo sta z o żo ny i pierw sza sk ad ka op a co na nie póź niej niż w cią gu mie - sią ca ka len da rzo we go na stę pu ją ce go po mie sią cu, za któ ry op a co no za zmar e go pra cow ni ka sk ad kę z ty tu u ubez pie cze nia gru po we go. 4. W ra zie prze kro cze nia ter mi nu, o któ rym mo wa w ust. 2 pkt 2 lub ust. 3 pkt 3, in dy wi du al ne kon ty nu owa nie ubez pie cze nia jest uza leż nio - ne od zgo dy To wa rzy stwa. W przy pad ku wy ra że nia zgo dy, o któ rej mo - wa w zda niu pierw szym, oso ba in dy wi du al nie kon ty nu ują ca ubez pie - cze nie jest ob ję ta ka ren cją na za sa dach okre ślo nych w 11 ust Na wnio sek Oso by Ubez pie czo nej, ma żon ka zmar e go pra cow ni ka lub ma żon ka zmar ej oso by in dy wi du al nie kon ty nu ują cej ubez pie cze - nie, To wa rzy stwo mo że wy ra zić zgo dę na in dy wi du al ne kon ty nu owa nie ubez pie cze nia w przy pad kach in nych niż wy mie nio ne w ust. 1, na za sa - dach okre śla nych in dy wi du al nie. 24. PO ZO STAŁE ZA SA DY IN DY WI DU AL NE GO KON TY NU OWA NIA UBEZ PIE CZE NIA GRU PO WE GO 1. Ubez pie cza ją cy zo bo wią za ny jest do in for mo wa nia osób, któ rym przy s u gu je pra wo do in dy wi du al ne go kon ty nu owa nia ubez pie cze nia o ist nie niu ta kie go pra wa. 2. Oso ba sk a da ją ca wnio sek o ob ję cie in dy wi du al nym kon ty nu owa - niem ubez pie cze nia wska zu je w nim czę sto tli wość op a ca nia sk a dek: kwar tal ną, pó rocz ną lub rocz ną. 3. To wa rzy stwo po twier dza ob ję cie in dy wi du al nym kon ty nu owa niem ubez pie cze nia do rę cza jąc do ku ment ubez pie cze nia oso bie, któ ra z o ży - a wnio sek o ob ję cie in dy wi du al nym kon ty nu owa niem ubez pie cze nia. 4. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa w sto sun ku do oso by, któ ra z o ży a wnio sek o ob ję cie in dy wi du al nym kon ty nu owa niem ubez pie cze nia roz - po czy na się w dniu wska za nym w do ku men cie ubez pie cze nia. 5. W za mian za ochro nę ubez pie cze nio wą świad czo ną przez To wa rzy - stwo, oso ba in dy wi du al nie kon ty nu ują ca ubez pie cze nie jest zo bo wią za - na do ter mi no we go i pra wi d o we go op a ca nia sk a dek. 6. W ra zie nie za p a ce nia sk ad ki w wy ma ga nym ter mi nie, To wa rzy stwo na pi śmie we zwie oso bę in dy wi du al nie kon ty nu ują cą ubez pie cze nie do za p a ty tej sk ad ki w ter mi nie do dat ko wym wska za nym w we zwa - niu, po da jąc skut ki nie za p a ce nia tej sk ad ki w tym ter mi nie. Je że li sk ad - ka nie zo sta nie za p a co na w ter mi nie do dat ko wym, o któ rym mo wa w zda niu pierw szym, od po wie dzial ność To wa rzy stwa wy ga śnie z ostat - nim dniem ostat nie go w pe ni op a co ne go okre su. 7. Każ da ze stron mo że na pi śmie za pro po no wać zmia nę za kre su od - po wie dzial no ści To wa rzy stwa, wy so ko ści su my ubez pie cze nia i sk ad ki ubez pie cze nio wej, w try bie, o któ rym mo wa w Wy p a ca jąc świad cze nie z ty tu u in dy wi du al nie kon ty nu owa ne go ubez pie cze nia To wa rzy stwo po trą ca z kwo ty wy p a ca ne go świad cze nia kwo tę za le g ych sk a dek. 9. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa w sto sun ku do oso by in dy wi du al nie kon ty nu ują cej ubez pie cze nie wy ga sa: 1) w dniu od stą pie nia od ubez pie cze nia przez oso bę in dy wi du al nie kon - ty nu ują cą ubez pie cze nie, na wa run kach, o któ rych mo wa w 16; 2) w ostat nim dniu okre su wy po wie dze nia in dy wi du al ne go kon ty nu - owa nia ubez pie cze nia, na wa run kach, o któ rych mo wa w 17; 3) w ostat nim dniu ostat nie go w pe ni op a co ne go okre su, w ra zie nie - za p a ce nia sk ad ki, w sy tu acji, o któ rej mo wa w ust. 6; 4) w dniu jej śmier ci; 5) w dniu, w któ rym To wa rzy stwo za nie cha o w sto sun ku do tej oso by udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej, w sy tu acji, o któ rej mo wa w 5. ust. 3 pkt WY PŁA TA ŚWIAD CZEŃ 1. Ubez pie cza ją cy lub oso ba upraw nio na do świad cze nia, po win na nie - zw ocz nie po wia do mić To wa rzy stwo o zaj ściu zda rze nia ob ję te go od - po wie dzial no ścią To wa rzy stwa. 8

11 2. Świad cze nie z ty tu u zda rze nia ob ję te go umo wą ubez pie cze nia To - wa rzy stwo wy p a ca na pod sta wie pra wi d o wo wy pe nio ne go wnio sku o wy p a tę świad cze nia. Wnio sek sk a da ny jest na for mu la rzu To wa rzy stwa. 3. Do wnio sku o wy p a tę świad cze nia na le ży do ą czyć do ku men ty nie - zbęd ne do usta le nia od po wie dzial no ści To wa rzy stwa i wy so ko ści świad - cze nia oraz po twier dza ją ce pra wo do otrzy ma nia świad cze nia, awszcze gól no ści: 1) wy pis z do ku men tu toż sa mo ści oso by sk a da ją cej wnio sek, 2) skró co ny od pis ak tu zgo nu Oso by Ubez pie czo nej. 4. Je że li śmierć Oso by Ubez pie czo nej na stą pi a po za gra ni ca mi Rze cz - po spo li tej Pol skiej, To wa rzy stwo mo że zwró cić się do oso by sk a da ją cej wnio sek, o któ rym mo wa w ust. 2, o po twier dze nie przez pol ską pla - ców kę dy plo ma tycz ną do ku men tów nie zbęd nych do usta le nia od po - wie dzial no ści To wa rzy stwa i wy so ko ści świad cze nia. 5. To wa rzy stwo mo że za żą dać przed sta wie nia do dat ko wych do ku men - tów uza sad nia ją cych wy p a tę świad cze nia. 6. Wy p a ta świad cze nia na stę pu je w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia do sie dzi by To wa rzy stwa wnio sku o wy p a tę świad cze nia wraz z do ku - men ta mi wy mie nio ny mi w ust. 3 i 5. Je że li wy ja śnie nie w po wyż szym ter mi nie oko licz no ści ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial no ści To - wa rzy stwa al bo wy so ko ści świad cze nia oka że się nie moż li we, świad - cze nie bę dzie spe nio ne w cią gu 14 dni od dnia, w któ rym przy za cho - wa niu na le ży tej sta ran no ści wy ja śnie nie tych oko licz no ści sta o się moż - li we. Jed nak że bez spor ną część świad cze nia To wa rzy stwo wy p a ci w ter mi nie prze wi dzia nym w zda niu pierw szym. 7. Świad cze nie nie zo sta nie wy p a co ne oso bie, któ ra przy czy ni a się umyśl nie do zaj ścia zda rze nia ob ję te go umo wą ubez pie cze nia. 8. Je że li świad cze nie nie przy s u gu je lub przy s u gu je w in nej wy so ko ści niż ta, o któ rą wno si a oso ba upraw nio na do świad cze nia, To wa rzy stwo po in for mu je ją o tym na pi śmie, wska zu jąc na oko licz no ści oraz na pod - sta wę praw ną uza sad nia ją cą ca ko wi tą lub czę ścio wą od mo wę wy p a ty świad cze nia, wraz z po ucze niem o try bie do cho dze nia rosz czeń. 26. DO KO NY WA NIE ZMIAN, ZA WIA DO MIEN I SKŁA DA NIE OŚWIAD CZEŃ 1. Za wia do mie nia i oświad cze nia, sk a da ne w związ ku z umo wą ubez - pie cze nia, po win ny być do ko ny wa ne na pi śmie. Na Ubez pie cza ją cym cią ży obo wią zek nie zw ocz ne go do rę cza nia do sie dzi by To wa rzy stwa za wia do mień i oświad czeń sk a da nych przez oso by ubez pie czo ne. 2. Przyj mu je się, że To wa rzy stwo wy pe ni o swój obo wią zek za wia do - mie nia lub oświad cze nia, wy sy a jąc pi smo pod ostat ni zna ny To wa rzy - stwu ad res. W ta kim wy pad ku pi smo wy wie ra skut ki praw ne po up y - wie 30 dni od dnia je go wy s a nia, choć by nie do tar o do ad re sa ta, z za - strze że niem po sta no wień ni niej szych OWU. 3. Wszel kie zmia ny umo wy ubez pie cze nia po win ny być do ko ny wa ne za po ro zu mie niem obu stron i wy ma ga ją for my pi sem nej pod ry go rem nie waż no ści. 27. PRA WO STO SO WA NE DO UMÓW UBEZ PIE CZE NIA Do umów ubez pie cze nia za war tych na pod sta wie ni niej szych OWU sto su je się pra wo obo wią zu ją ce na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol - skiej, w szcze gól no ści prze pi sy ko dek su cy wil ne go i usta wy o dzia al no - ści ubez pie cze nio wej, rów nież gdy umo wa za wie ra ele ment mię dzy na - ro do wy. 28. DO CHO DZE NIE ROSZ CZEŃ WY NI KA JĄ CYCH Z UMO WY UBEZ PIE CZE NIA 1. Oso bie, któ rej in te re su praw ne go do ty czy de cy zja To wa rzy stwa, przy s u gu je pra wo od wo a nia się od tej de cy zji. Od wo a nie w for mie pi - sem nej kie ru je się na ad res sie dzi by To wa rzy stwa, w ter mi nie 14 dni od dnia do rę cze nia tej oso bie de cy zji. To wa rzy stwo zo bo wią za ne jest do roz pa trze nia od wo a nia i udzie le nia pi sem nej od po wie dzi w ter mi - nie 14 dni od dnia, w któ rym przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści wy - ja śnie nie oko licz no ści zwią za nych z de cy zją sta o się moż li we. W trak - cie roz pa try wa nia od wo a nia To wa rzy stwo mo że do ma gać się do star - cze nia do dat ko wych do ku men tów, mo gą cych uza sad niać zmia nę de cy zji. 2. Nie za leż nie od za cho wa nia try bu, o któ rym mo wa w ust. 1, oso bie, któ rej in te re su praw ne go do ty czy de cy zja To wa rzy stwa, przy s u gu je pra wo do cho dze nia rosz czeń na dro dze są do wej, na za sa dach okre ślo - nych w ko dek sie cy wil nym i ko dek sie po stę po wa nia cy wil ne go. 3. Spo ry wy ni ka ją ce z umo wy ubez pie cze nia roz pa tru ją są dy w a ści we we d ug prze pi sów o w a ści wo ści ogól nej al bo są dy w a ści we dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by Ubez pie cza ją ce go, Oso by Ubez pie czo nej, Upo sa żo ne go lub upraw nio ne go z umo wy ubez pie cze nia. 29. DA TA WEJŚCIA W ŻY CIE OWU Ni niej sze OWU w brzmie niu za twier dzo nym Uchwa ą Nr 58/03 Za rzą du Com pen sa To wa rzy stwo Ubez pie czeń na Ży cie S.A. Vienna Insurance Group z dnia 24 wrze śnia 2003 r. wcho dzą w ży cie z dniem 30 li sto pa - da 2003 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia, w któ rych po czą tek od po wie dzial no ści To wa rzy stwa przy pa da w dniu 1 stycz nia 2004 r. lub w ter mi nie póź niej szym. Franz Fuchs Prezes Zarządu Ireneusz Arczewski Członek Zarządu 9

12 INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU WARIANT STANDARDOWY (GNW), WARIANT PLUS (GNZ) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego 3, 4, 5, 10 3, 4 ust. 2, 5 ust. 2, 6 3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 4. Wartości wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje 10

13 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU WARIANT STANDARDOWY (GNW), WARIANT PLUS (GNZ) 1. ROZ SZE RZE NIE ZA KRE SU OD PO WIE DZIAL NO ŚCI O UBEZ PIE CZE NIE DO DAT KO WE 1. Ogól ne wa run ki do dat ko we go gru po we go ubez pie cze nia na wy pa - dek śmier ci w na stęp stwie nie szczę śli we go wy pad ku (OWDU) ma ją za - sto so wa nie w przy pad ku roz sze rze nia za kre su od po wie dzial no ści To - wa rzy stwa z ty tu u umów ubez pie cze nia pod sta wo we go, za wie ra nych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group na pod sta wie od po wied nich ogól nych wa run ków gru po we go ubez pie cze nia na ży cie (OWU). 2. Roz sze rze nie za kre su od po wie dzial no ści To wa rzy stwa na pod sta wie ni niej szych OWDU mo że do ty czyć jed ne go z dwóch wa rian tów ochro ny ubez pie cze nio wej: 1) wa rian tu stan dar do we go (obej mu ją ce go ubez pie cze nie na wy pa dek śmier ci Oso by Ubez pie czo nej w na stęp stwie nie szczę śli we go wy pad - ku), okre ślo ne go w 4, al bo 2) wa rian tu plus (obej mu ją ce go ubez pie cze nie na wy pa dek śmier ci Oso by Ubez pie czo nej w na stęp stwie nie szczę śli we go wy pad ku, uda ru mó zgu lub za wa u ser ca), okre ślo ne go w Roz sze rze nie za kre su od po wie dzial no ści To wa rzy stwa obej mu ją ce wa riant plus mo że na stą pić tyl ko w od nie sie niu do pra cow ni ka Ubez - pie cza ją ce go. 4. Wa riant ochro ny ubez pie cze nio wej, we d ug któ re go To wa rzy stwo po no si od po wie dzial ność, jest okre ślo ny w do ku men cie ubez pie cze nia. 5. Po sta no wie nia ni niej szych OWDU, nie za strze żo ne wprost dla jed - ne go z wa rian tów ochro ny ubez pie cze nio wej, o któ rych mo wa w ust. 2, ma ją za sto so wa nie do obu wa rian tów. 2. PRZED MIOT UBEZ PIE CZE NIA Przed mio tem ubez pie cze nia jest ży cie Oso by Ubez pie czo nej w okre sie ubez pie cze nia. 3. DE FI NI CJE PO JĘĆ 1. Udar mó zgu in cy dent na czy nio wo -mó zgo wy, bę dą cy przy czy ną zgo nu, skut ku ją cy wy stą pie niem ob ja wów neu ro lo gicz nych i obej mu ją - cy: a) krwo tok we wnątrz czasz ko wy lub pod pa ję czy nów ko wy, lub b) za tor ma te ria em po cho dze nia po za czasz ko we go, lub c) za wa tkan ki mó zgo wej. Roz po zna nie uda ru mó zgu mu si być po twier dzo ne ba da niem to mo gra - fii kom pu te ro wej lub ma gne tycz ne go re zo nan su ją dro we go al bo udar mó zgu mu si być wska za ny ja ko przy czy na zgo nu w pro to ko le ba da nia sek cyj ne go. W ro zu mie niu ni niej szych OWDU za udar mó zgu nie uwa ża się uszko - dze nia mó zgu w wy ni ku nie do tle nie nia (np. w wy ni ku za trzy ma nia krą - że nia lub od de chu). 2. Za wa ser ca mar twi ca czę ści mię śnia ser co we go, spo wo do wa na ostrym nie do krwie niem po wsta ym wsku tek za mknię cia tęt ni cy wień - co wej, któ rej na stęp stwem jest zgon. Mar twi ca mię śnia ser co we go mu si być wska za na ja ko przy czy na zgo nu w pro to ko le ba da nia sek cyj ne go lub jej roz po zna nie mu si być po twier - dzo ne jed no cze snym wy stą pie niem: a) ty po wych do le gli wo ści bó lo wych w klat ce pier sio wej, b) po ja wie niem się no wych, do tych czas nie wy stę pu ją cych, zmian w za pi sie elek tro kar dio gra ficz nym cha rak te ry stycz nych dla mar twi cy mię śnia ser co we go, c) wzro stem ak tyw no ści en zy mów wskaź ni ko wych mar twi cy mię śnia ser co we go, po wy żej stan dar do wych war to ści pra wi d o wych dla da ne - go la bo ra to rium. 3. Po zo sta e po ję cia uży wa ne w ni niej szych OWDU zo sta y zde fi nio - wa ne w OWU. 4. ZA KRES OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA W WA RIAN CIE STAN DAR DO WYM 1. W ra zie śmier ci Oso by Ubez pie czo nej w na stęp stwie nie szczę śli we - go wy pad ku w okre sie ubez pie cze nia, To wa rzy stwo wy p a ci Upo sa żo - ne mu świad cze nie w wy so ko ści su my ubez pie cze nia do dat ko we go okre ślo nej w do ku men cie ubez pie cze nia, ak tu al nej na dzień zaj ścia nie - szczę śli we go wy pad ku, z za strze że niem po sta no wień ni niej szych OWDU (wa riant stan dar do wy). 2. Świad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, zo sta nie wy p a co ne, je że li spe nio ne zo sta y ącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) nie szczę śli wy wy pa dek, bę dą cy przy czy ną śmier ci, mia miej sce w okre sie ubez pie cze nia, 2) śmierć na stą pi a w cią gu 6 mie się cy od dnia zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku. 5. ZA KRES OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA W WA RIAN CIE PLUS 1. W ra zie śmier ci Oso by Ubez pie czo nej w na stęp stwie nie szczę śli we - go wy pad ku, uda ru mó zgu lub za wa u ser ca w okre sie ubez pie cze nia, To wa rzy stwo wy p a ci Upo sa żo ne mu świad cze nie w wy so ko ści su my ubez pie cze nia do dat ko we go okre ślo nej w do ku men cie ubez pie cze nia, ak tu al nej na dzień zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku, uda ru mó zgu lub za wa u ser ca, z za strze że niem po sta no wień ni niej szych OWDU (wa - riant plus). 2. W przy pad ku śmier ci Oso by Ubez pie czo nej w na stęp stwie nie szczę - śli we go wy pad ku, świad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, zo sta nie wy - p a co ne, je że li spe nio ne zo sta y ącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) nie szczę śli wy wy pa dek, bę dą cy przy czy ną śmier ci, mia miej sce w okre sie ubez pie cze nia, 2) śmierć na stą pi a w cią gu 6 mie się cy od dnia zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku. 3. W przy pad ku śmier ci Oso by Ubez pie czo nej w na stęp stwie uda ru mó zgu lub za wa u ser ca, świad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, zo sta - nie wy p a co ne, je że li spe nio ne zo sta y ącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) udar mó zgu lub za wa ser ca, bę dą cy przy czy ną śmier ci, mia miej sce w okre sie ubez pie cze nia, 2) udar mó zgu lub za wa ser ca wy stą pi nie wcze śniej niż po up y wie 6 mie się cy od pierw sze go dnia okre su ubez pie cze nia, 3) śmierć na stą pi a w cią gu 6 mie się cy od dnia wy stą pie nia uda ru mó - zgu lub za wa u ser ca. 6. WYŁĄ CZE NIE OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. W za kre sie okre so we go wy ą cze nia od po wie dzial no ści To wa rzy stwa (ka ren cji) sto su je się po sta no wie nia OWU, z za strze że niem po sta no - wień ni niej szych OWDU. 2. To wa rzy stwo nie po no si od po wie dzial no ści, je że li nie szczę śli wy wy - pa dek, w wy ni ku któ re go Oso ba Ubez pie czo na po nio s a śmierć, zo sta spo wo do wa ny lub mia miej sce w bez po śred nim na stęp stwie: 1) sa mo oka le cze nia się, usi o wa nia po pe nie nia sa mo bój stwa przez Oso bę Ubez pie czo ną al bo jej oka le cze nia na w a sną jej proś bę, nie za - leż nie od sta nu jej po czy tal no ści; 2) cho rób lub za bu rzeń psy chicz nych, nie do ro zwo ju umy s o we go, ata - ku kon wul sji, drga wek lub pa dacz ki; 3) za tru cia spo wo do wa ne go spo ży wa niem al ko ho lu, uży wa niem nar ko - ty ków lub in nych środ ków odu rza ją cych al bo umyśl nym nad uży wa niem 11

14 le ków, a tak że po zo sta wa nia przez Oso bę Ubez pie czo ną pod wp y wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub in nych środ ków odu rza ją cych bądź le ków, z wy jąt kiem le ków za ży wa nych zgod nie z za le ce nia mi le ka rza; 4) pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne go lub in ne go po jaz du przez Oso - bę Ubez pie czo ną, je że li oso ba ta nie po sia da a od po wied nie go do ku - men tu upraw nia ją ce go do pro wa dze nia da ne go po jaz du, wy ma ga ne go od po wied ni mi prze pi sa mi; 5) prze wo zu lot ni cze go wy ko ny wa ne go przez prze woź ni ka nie na le żą - ce go do IA TA (Mię dzy na ro do we go Zrze sze nia Prze woź ni ków Po - wietrz nych); 6) le cze nia lub za bie gów lecz ni czych, bez wzglę du na to, przez ko go by y wy ko ny wa ne, chy ba że cho dzi o o za le co ne przez le ka rza le cze nie bez po śred nich na stępstw nie szczę śli we go wy pad ku; 7) upra wia nia przez Oso bę Ubez pie czo ną ama tor sko lub wy czy no wo nie bez piecz nych spor tów, w szcze gól no ści spa do chro niar stwa, pa ra lot - niar stwa, ba lo niar stwa, lot niar stwa, wspi nacz ki wy so ko gór skiej, wspi - nacz ki ska ko wej, spe le olo gii, sko ków na gu mo wej li nie, nur ko wa nia, spor tów mo to ro wych i mo to ro wod nych; 8) dzia ań wo jen nych, sta nu wo jen ne go, sta nu wy jąt ko we go, ak tów ter ro - ry zmu lub czyn ne go udzia u Oso by Ubez pie czo nej w roz ru chach, bun - tach, za miesz kach bądź ak tach prze mo cy, a tak że ma so we go ska że nia che - micz ne go, bio lo gicz ne go, ra dio ak tyw ne go bądź ka ta stro fy nu kle ar nej; 9) po pe nie nia lub usi o wa nia po pe nie nia przez Oso bę Ubez pie czo ną czy nu sta no wią ce go umyśl ne prze stęp stwo. 7. DO DAT KO WE OBO WIĄZ KI ZWIĄ ZA NE Z ROZ SZE RZA NIEM ZA KRE SU OD PO WIE DZIAL NOŚCI TO WA RZY STWA 1. W przy pad ku roz sze rza nia za kre su od po wie dzial no ści o ubez pie cze - nie do dat ko we na pod sta wie ni niej szych OWDU, To wa rzy stwo mo że zwró cić się o po da nie do dat ko wych in for ma cji, w szcze gól no ści do ty - czą cych sta nu zdro wia osób obej mo wa nych ubez pie cze niem do dat ko - wym. 2. Je że li nie po da no wszyst kich in for ma cji do dat ko wych, o któ rych mo - wa w ust. 1, To wa rzy stwo zwró ci się na pi śmie do Ubez pie cza ją ce go o ich uzu pe nie nie. Po da nie bra ku ją cych in for ma cji po win no na stą pić w ter mi nie wska za nym przez To wa rzy stwo. 3. To wa rzy stwo mo że skie ro wać oso by obej mo wa ne ubez pie cze niem do dat ko wym na ba da nia prze pro wa dza ne przez wska za ne go przez To - wa rzy stwo le ka rza lub we wska za nej pla ców ce me dycz nej. Kosz ty ba - dań po kry wa To wa rzy stwo. Roz sze rze nie za kre su od po wie dzial no ści To wa rzy stwa o ubez pie cze nie do dat ko we w sto sun ku do da nej oso by mo że być uza leż nio ne od wy ni ków ba da nia le kar skie go. 4. To wa rzy stwo mo że od mó wić ob ję cia da nej oso by ochro ną ubez pie - cze nio wą. 8. ZA SA DY OPŁA CA NIA SKŁAD KI UBEZ PIE CZE NIO WEJ Sk ad ka ubez pie cze nio wa z ty tu u ubez pie cze nia do dat ko we go p at na jest jed no cze śnie ze sk ad ką z ty tu u ubez pie cze nia pod sta wo we go i na tych sa mych za sa dach. 9. PO STĘ PO WA NIE W RA ZIE ZAJ ŚCIA NIE SZCZĘŚLI WE - GO WY PAD KU, UDA RU MÓ ZGU LUB ZA WAŁU SER CA 1. W ra zie zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku, uda ru mó zgu lub za wa u ser ca: 1) Oso ba Ubez pie czo na po win na być nie zw ocz nie pod da na opie ce le - kar skiej i za le co ne mu przez le ka rzy le cze niu, 2) na le ży umoż li wić To wa rzy stwu uzy ska nie in for ma cji do ty czą cych oko licz no ści zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku, uda ru mó zgu lub za wa u ser ca, któ re go skut kiem by a śmierć Oso by Ubez pie czo nej, w tym tak - że od le ka rzy spra wu ją cych opie kę nad tą oso bą. 2. Je że li nie do pe nio no obo wiąz ków okre ślo nych w ust. 1, To wa rzy stwo mo że od mó wić wy p a ty świad cze nia lub zmniej szyć je go wy so kość. 10. WY PŁA TA ŚWIAD CZEŃ 1. Wy p a ta świad cze nia z ty tu u ubez pie cze nia do dat ko we go na stę pu je na za sa dach okre ślo nych w OWU, z za strze że niem ust De cy zję od no śnie wy p a ty świad cze nia po dej mu je To wa rzy stwo, z uwzględ nie niem wy ą czeń wy ni ka ją cych z OWU i ni niej szych OWDU, w opar ciu o: 1) wnio sek o wy p a tę świad cze nia, 2) do ku men ta cję zwią za ną z oko licz no ścia mi zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku, uda ru mó zgu lub za wa u ser ca oraz śmier ci Oso by Ubez pie - czo nej, a tak że do ku men ta cję me dycz ną nie zbęd ną do usta le nia od po - wie dzial no ści To wa rzy stwa i wy so ko ści świad cze nia, po twier dza ją cą pra wo do otrzy ma nia świad cze nia, 3) skró co ny od pis ak tu zgo nu Oso by Ubez pie czo nej, 4) wy pis z do ku men tu toż sa mo ści oso by sk a da ją cej wnio sek. 3. Przed pod ję ciem de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 2, To wa rzy stwo mo - że zwró cić się do oso by upraw nio nej do świad cze nia o przed sta wie nie do dat ko wych do ku men tów mo gą cych mieć wp yw na pod ję cie de cy zji. 11. KO NIEC OD PO WIE DZIAL NOŚCI TO WA RZY STWA 1. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa z ty tu u ubez pie cze nia do dat ko we - go wy ga sa na za sa dach okre ślo nych w OWU, nie póź niej niż w ostat nim dniu od po wie dzial no ści To wa rzy stwa z ty tu u ubez pie cze nia pod sta wo - we go, z za strze że niem ust W sto sun ku do da nej Oso by Ubez pie czo nej od po wie dzial ność To wa - rzy stwa z ty tu u ubez pie cze nia do dat ko we go wy ga sa w przed dzień naj - bliż szej rocz ni cy ubez pie cze nia, przy pa da ją cej w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym oso ba ta koń czy 75 lat, z za strze że niem ust W za kre sie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa obej mu ją cej śmierć w na stęp stwie uda ru mó zgu lub za wa u ser ca od po wie dzial ność To wa - rzy stwa wy ga sa w przed dzień naj bliż szej rocz ni cy ubez pie cze nia, przy - pa da ją cej w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym Oso ba Ubez pie czo na koń - czy 60 lat. 12. PRZE PI SY STO SO WA NE W SPRA WACH NIE URE GU LO WA NYCH W OWDU W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szych OWDU sto su je się od po - wied nio po sta no wie nia OWU. 13. DA TA WEJŚCIA W ŻY CIE OWDU Ni niej sze OWDU w brzmie niu za twier dzo nym Uchwa ą Nr 62/03 Za rzą du Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Groupz dnia 5 li sto pa da 2003 r. wcho dzą w ży cie z dniem 30 li sto pa da 2003 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia, w któ rych po czą tek od po wie dzial no ści To wa rzy stwa przy pa da w dniu 1 stycz nia 2004 r. lub w ter mi nie póź niej szym. Franz Fuchs Prezes Zarządu Ireneusz Arczewski Członek Zarządu 12

15 INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (GWK) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego 3, 4, 9 3, 4 ust. 2, 5, 8 ust Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 4. Wartości wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje 13

16 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI W NASTĘPSTWIE WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO (GWK) 1. ROZ SZE RZE NIE ZA KRE SU OD PO WIE DZIAL NOŚCI O UBEZ PIE CZE NIE DO DAT KO WE Ogól ne wa run ki do dat ko we go gru po we go ubez pie cze nia na wy pa dek śmier ci w na stęp stwie wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go (OWDU) ma ją za sto so wa nie w przy pad ku roz sze rze nia za kre su od po wie dzial no ści To wa rzy stwa z ty tu u umów ubez pie cze nia pod sta wo we go, za wie ra - nych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group na pod sta wie od po wied nich ogól nych wa run ków gru po we go ubez pie cze nia na ży cie (OWU). 2. PRZED MIOT UBEZ PIE CZE NIA Przed mio tem ubez pie cze nia jest ży cie Oso by Ubez pie czo nej w okre sie ubez pie cze nia. 3. DE FI NI CJE PO JĘĆ 1. Me cha nicz ny po jazd lą do wy po jazd o na pę dzie me cha nicz nym, wy ko rzy sty wa ny w ru chu lą do wym, bę dą cy sa mo cho dem oso bo wym, sa mo cho dem cię ża ro wym, au to bu sem, po cią giem, tram wa jem lub tro lej bu sem, w ro zu mie niu prze pi sów pra wa pol skie go, je że li spe - nia wy ma ga nia obo wią zu ją ce dla po jaz dów da ne go ro dza ju do pusz czo - nych do ru chu dro go we go; w ro zu mie niu ni niej szych OWDU za me - cha nicz ny po jazd lą do wy nie uwa ża się po jaz dów jed no śla do wych, po - jaz dów jed no śla do wych z bocz nym wóz kiem oraz po jaz dów uży wa - nych do ce lów spe cjal nych. 2. Sta tek mor ski lub śród lą do wy każ de urzą dze nie p y wa ją ce o na pę dzie me cha nicz nym, dzia a ją ce zgod nie z prze pi sa mi pań stwa, na te ry to rium któ re go zo sta o za re je stro wa ne, wy ko rzy sty wa ne w ru chu wod nym zgod nie z wy ma ga nym upraw nie niem do prze wo zów wy ciecz ko wych, trans por to wych oraz re gu lar nych po ą czeń ko mu ni ka - cyj nych; w ro zu mie niu ni niej szych OWDU za sta tek mor ski lub śród lą - do wy nie uwa ża się stat ków pod wod nych, plat form wiert ni czych, sku - te rów wod nych, jach tów ża glo wych z na pę dem me cha nicz nym oraz o - dzi z na pę dem me cha nicz nym. 3. Sta tek po wietrz ny sa mo lot lub śmi g o wiec, re ali zu ją cy po ą cze - nia lot ni cze, na le żą cy do prze woź ni ka zrze szo ne go w IA TA (Mię dzy na - ro do we Zrze sze nie Prze woź ni ków Po wietrz nych). 4. Wy pa dek ko mu ni ka cyj ny na g e zda rze nie wy wo a ne ru chem me cha nicz ne go po jaz du lą do we go, stat ku mor skie go lub śród lą do we go bądź stat ku po wietrz ne go, któ re go skut kiem jest śmierć Oso by Ubez - pie czo nej, pro wa dzą cej lub bę dą cej pa sa że rem któ re go kol wiek z tych po jaz dów. 5. Po zo sta e po ję cia uży wa ne w OWDU zo sta y zde fi nio wa ne w OWU. 4. ZA KRES OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. W ra zie śmier ci Oso by Ubez pie czo nej w na stęp stwie wy pad ku ko - mu ni ka cyj ne go w okre sie ubez pie cze nia, To wa rzy stwo wy p a ci Upo sa - żo ne mu świad cze nie w wy so ko ści su my ubez pie cze nia do dat ko we go okre ślo nej w do ku men cie ubez pie cze nia, ak tu al nej na dzień zaj ścia wy - pad ku ko mu ni ka cyj ne go, z za strze że niem po sta no wień ni niej szych OWDU. 2. Świad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1, zo sta nie wy p a co ne, je że li spe nio ne zo sta y ącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) wy pa dek ko mu ni ka cyj ny, bę dą cy przy czy ną śmier ci Oso by Ubez pie - czo nej, mia miej sce w okre sie ubez pie cze nia, 2) śmierć Oso by Ubez pie czo nej na stą pi a w cią gu 6 mie się cy od dnia zaj ścia wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go. 5. WY ŁĄ CZE NIE OD PO WIE DZIAL NOŚCI TO WA RZY STWA 1. W za kre sie okre so we go wy ą cze nia od po wie dzial no ści To wa rzy stwa (ka ren cji) sto su je się po sta no wie nia OWU, z za strze że niem po sta no - wień ni niej szych OWDU. 2. To wa rzy stwo nie po no si od po wie dzial no ści, je że li wy pa dek ko mu ni - ka cyj ny, w wy ni ku któ re go Oso ba Ubez pie czo na po nio s a śmierć, zo sta spo wo do wa ny lub mia miej sce w bez po śred nim na stęp stwie: 1) sa mo oka le cze nia się, usi o wa nia po pe nie nia sa mo bój stwa przez Oso bę Ubez pie czo ną al bo oka le cze nia jej na w a sną jej proś bę, nie za - leż nie od sta nu jej po czy tal no ści; 2) za tru cia spo wo do wa ne go spo ży wa niem al ko ho lu, uży wa niem nar ko - ty ków lub in nych środ ków odu rza ją cych al bo umyśl nym nad uży wa niem le ków, a tak że po zo sta wa nia przez Oso bę Ubez pie czo ną pod wp y wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub in nych środ ków odu rza ją cych bądź le ków, z wy jąt kiem le ków za ży wa nych zgod nie z za le ce nia mi le ka rza; 3) pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne go przez Oso bę Ubez pie czo ną, je że li oso ba ta nie po sia da a od po wied nie go do ku men tu upraw nia ją ce go ją do pro wa dze nia da ne go po jaz du, wy ma ga ne go od po wied ni mi prze pi sa mi; 4) nie spe nia nia w chwi li wy pad ku przez po jazd me cha nicz ny, któ re go pa - sa że rem lub pro wa dzą cym by a Oso ba Ubez pie czo na, wa run ków do - pusz cze nia do ru chu, w szcze gól no ści bra ku ak tu al ne go na dzień wy pad - ku po twier dze nia po zy tyw ne go wy ni ku ba da nia tech nicz ne go po jaz du; 5) upra wia nia przez Oso bę Ubez pie czo ną ama tor sko lub wy czy no wo spor tów mo to ro wych, lot ni czych i mo to ro wod nych, w szcze gól no ści wy ści gów sa mo cho do wych, raj dów, za wo dów lot ni czych, a tak że uczest nic twa w po ka zach lot ni czych; 6) dzia ań wo jen nych, sta nu wo jen ne go, sta nu wy jąt ko we go, ak tów ter - ro ry zmu lub czyn ne go udzia u Oso by Ubez pie czo nej w roz ru chach, bun - tach, za miesz kach bądź ak tach prze mo cy, a tak że ma so we go ska że nia che micz ne go, bio lo gicz ne go, ra dio ak tyw ne go bądź ka ta stro fy nu kle ar nej; 7) po pe nie nia lub usi o wa nia po pe nie nia przez Oso bę Ubez pie czo ną czy nu sta no wią ce go umyśl ne prze stęp stwo. 6. DO DAT KO WE OBO WIĄZ KI ZWIĄ ZA NE Z ROZ SZE RZA NIEM ZA KRE SU OD PO WIE DZIAL NOŚCI TO WA RZY STWA 1. W przy pad ku roz sze rza nia za kre su od po wie dzial no ści o ubez pie cze - nie do dat ko we na pod sta wie ni niej szych OWDU, To wa rzy stwo mo że zwró cić się o po da nie do dat ko wych in for ma cji, w szcze gól no ści do ty czą - cych sta nu zdro wia osób obej mo wa nych ubez pie cze niem do dat ko wym. 2. Je że li nie po da no wszyst kich in for ma cji do dat ko wych, o któ rych mo - wa w ust. 1, To wa rzy stwo zwró ci się na pi śmie do Ubez pie cza ją ce go o ich uzu pe nie nie. Po da nie bra ku ją cych in for ma cji po win no na stą pić w ter mi nie wska za nym przez To wa rzy stwo. 3. To wa rzy stwo mo że skie ro wać oso by obej mo wa ne ubez pie cze niem do dat ko wym na ba da nia prze pro wa dza ne przez wska za ne go przez To - wa rzy stwo le ka rza lub we wska za nej pla ców ce me dycz nej. Kosz ty ba - dań po kry wa To wa rzy stwo. Roz sze rze nie za kre su od po wie dzial no ści To wa rzy stwa o ubez pie cze nie do dat ko we w sto sun ku do da nej oso by mo że być uza leż nio ne od wy ni ków ba da nia le kar skie go. 4. To wa rzy stwo mo że od mó wić ob ję cia da nej oso by ochro ną ubez pie - cze nio wą. 7. ZA SA DY OPŁA CA NIA SKŁAD KI UBEZ PIE CZE NIO WEJ Sk ad ka ubez pie cze nio wa z ty tu u ubez pie cze nia do dat ko we go p at na jest jed no cze śnie ze sk ad ką z ty tu u ubez pie cze nia pod sta wo we go i na tych sa mych za sa dach. 14

17 8. PO STĘ PO WA NIE W RA ZIE ZAJŚCIA WY PAD KU KO MU NI KA CYJ NE GO 1. W ra zie zaj ścia wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go: 1) Oso ba Ubez pie czo na po win na być nie zw ocz nie pod da na opie ce le - kar skiej i za le co ne mu przez le ka rzy le cze niu; 2) na le ży umoż li wić To wa rzy stwu uzy ska nie in for ma cji do ty czą cych oko licz no ści zaj ścia wy pad ku ko mu ni ka cyj ne go, któ re go skut kiem by a śmierć Oso by Ubez pie czo nej, w tym tak że od le ka rzy spra wu ją cych opie kę nad tą oso bą. 2. Je że li nie do pe nio no obo wiąz ków okre ślo nych w ust. 1, To wa rzy - stwo mo że od mó wić wy p a ty świad cze nia lub zmniej szyć je go wy so - kość. 9. WY P A TA ŚWIAD CZEŃ 1. Wy p a ta świad cze nia z ty tu u ubez pie cze nia do dat ko we go na stę pu je na za sa dach okre ślo nych w OWU, z za strze że niem ust De cy zję od no śnie wy p a ty świad cze nia po dej mu je To wa rzy stwo, z uwzględ nie niem wy ą czeń wy ni ka ją cych z OWU i ni niej szych OWDU, w opar ciu o: 1) wnio sek o wy p a tę świad cze nia, 2) do ku men ta cję zwią za ną z oko licz no ścia mi zaj ścia wy pad ku ko mu ni - ka cyj ne go oraz śmier ci Oso by Ubez pie czo nej, a tak że do ku men ta cję me dycz ną nie zbęd ną do usta le nia od po wie dzial no ści To wa rzy stwa i wy - so ko ści świad cze nia, po twier dza ją cą pra wo do otrzy ma nia świad cze nia, 3) wy pis z do ku men tu toż sa mo ści oso by sk a da ją cej wnio sek. 3. Przed pod ję ciem de cy zji, o któ rej mo wa w ust. 2, To wa rzy stwo mo że zwró cić się do oso by upraw nio nej do świad cze nia o przed sta wie nie do dat ko wych do ku men tów mo gą cych mieć wp yw na pod ję cie de cy zji. 10. KO NIEC OD PO WIE DZIAL NO ści TO WA RZY STWA 1. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa z ty tu u ubez pie cze nia do dat ko we - go wy ga sa na za sa dach okre ślo nych w OWU, nie póź niej niż w ostat nim dniu od po wie dzial no ści To wa rzy stwa z ty tu u ubez pie cze nia pod sta wo - we go, z za strze że niem ust W sto sun ku do da nej Oso by Ubez pie czo nej od po wie dzial ność To wa - rzy stwa z ty tu u ubez pie cze nia do dat ko we go wy ga sa w przed dzień naj - bliż szej rocz ni cy ubez pie cze nia, przy pa da ją cej w ro ku ka len da rzo wym, w któ rym oso ba ta koń czy 75 lat. 11. PRZE PI SY STO SO WA NE W SPRA WACH NIE URE GU LO WA NYCH W OWDU W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szych OWDU sto su je się od po - wied nio po sta no wie nia OWU. 12. DA TA WEJ ŚCIA W ŻY CIE OWDU Ni niej sze OWDU w brzmie niu za twier dzo nym Uchwa ą Nr 62/03 Za rzą du Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Groupz dnia 5 li sto pa da 2003 r. wcho dzą w ży cie z dniem 30 li sto pa da 2003 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia, w któ rych po czą tek od po wie dzial no ści To wa rzy stwa przy pa da w dniu 1 stycz nia 2004 r. lub w ter mi nie póź niej szym. Franz Fuchs Prezes Zarządu Ireneusz Arczewski Członek Zarządu 15

18 INFORMACJE DOTYCZĄCE OGÓLNYCH WARUNKÓW DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (GKN) Rodzaj informacji 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia Numer jednostki redakcyjnej z wzorca umownego 3, 4, 9 3, 4 ust. 3, 6, 5, 8 ust. 2, 9 ust. 5, 6 3. Koszty oraz inne obciążenia potrącane ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych 4. Wartości wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okresu, w którym roszczenie o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje 16

19 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (GKN) 1. ROZ SZE RZE NIE ZA KRE SU OD PO WIE DZIAL NO ŚCI O UBEZ PIE CZE NIE DO DAT KO WE 1. Ogól ne wa run ki do dat ko we go gru po we go ubez pie cze nia na wy pa - dek trwa e go in wa lidz twa w na stęp stwie nie szczę śli we go wy pad ku (OWDU) ma ją za sto so wa nie w przy pad ku roz sze rze nia za kre su od po - wie dzial no ści To wa rzy stwa z ty tu u umów ubez pie cze nia pod sta wo we - go, za wie ra nych przez Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group na pod sta wie od po wied nich ogól nych wa - run ków gru po we go ubez pie cze nia na ży cie (OWU). 2. Roz sze rze nie za kre su od po wie dzial no ści To wa rzy stwa o ubez pie cze - nie do dat ko we mo że na stą pić tyl ko w od nie sie niu do pra cow ni ków Ubez pie cza ją ce go. 2. PRZED MIOT UBEZ PIE CZE NIA Przed mio tem ubez pie cze nia jest zdro wie Oso by Ubez pie czo nej w okre sie ubez pie cze nia. 3. DE FI NI CJE PO JĘĆ 1. Ca ko wi te trwa e in wa lidz two uszko dze nie cia a Oso by Ubez - pie czo nej, bę dą ce na stęp stwem nie szczę śli we go wy pad ku, któ re sta o się przy czy ną ca ko wi tej, trwa ją cej nie prze rwa nie przez okres co naj - mniej 12 mie się cy, nie zdol no ści do wy ko ny wa nia ja kiej kol wiek pra cy za - rob ko wej. 2. Czę ścio we trwa e in wa lidz two uszko dze nie cia a Oso by Ubez - pie czo nej, bę dą ce na stęp stwem nie szczę śli we go wy pad ku, któ re po le - ga na ca ko wi tej fi zycz nej utra cie or ga nu wy mie nio ne go w Ta be li czę - ścio we go trwa e go in wa lidz twa, o któ rej mo wa w ust. 3, lub ca ko wi tej i trwa ej utra cie w a dzy w tym or ga nie. 3. Ta be la czę ścio we go trwa e go in wa lidz twa ze sta wie nie czę ścio - we go trwa e go in wa lidz twa, umiesz czo ne w 4, uwzględ nia ją ce po sta - ci czę ścio we go trwa e go in wa lidz twa oraz od po wia da ją ce im wy so ko ści świad czeń przy s u gu ją cych Oso bie Ubez pie czo nej z ty tu u czę ścio we go trwa e go in wa lidz twa, wy ra żo ne ja ko war to ści pro cen to we su my ubez - pie cze nia do dat ko we go. 4. Po zo sta e po ję cia uży wa ne w ni niej szych OWDU zo sta y zde fi nio wa ne w OWU. 4. ZA KRES OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. W ra zie wy stą pie nia w okre sie ubez pie cze nia ca ko wi te go trwa e go in wa lidz twa Oso by Ubez pie czo nej, w na stęp stwie nie szczę śli we go wy - pad ku, To wa rzy stwo wy p a ci tej oso bie świad cze nie w wy so ko ści su my ubez pie cze nia do dat ko we go okre ślo nej w do ku men cie ubez pie cze nia, ak tu al nej na dzień zaj ścia nie szczę śli we go wy pad ku, z za strze że niem po sta no wień ni niej szych OWDU. 2. W ra zie wy stą pie nia w okre sie ubez pie cze nia czę ścio we go trwa e go in wa lidz twa Oso by Ubez pie czo nej, w na stęp stwie nie szczę śli we go wy - pad ku, To wa rzy stwo wy p a ci tej oso bie świad cze nie w wy so ko ści okre - ślo nej w Ta be li czę ścio we go trwa e go in wa lidz twa od po wied niej czę ści su my ubez pie cze nia do dat ko we go, z za cho wa niem ogra ni czeń wy ni ka - ją cych z ni niej szych OWDU, z za strze że niem ust Od po wie dzial ność To wa rzy stwa w sto sun ku do da nej Oso by Ubez - pie czo nej ogra ni czo na jest do ącz nej wy so ko ści 100% su my ubez pie - cze nia do dat ko we go, nie za leż nie od ilo ści zda rzeń ob ję tych ochro ną ubez pie cze nio wą na pod sta wie ni niej szych OWDU. 4. Pod sta wą usta le nia wy so ko ści świad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 2, są: 1) su ma ubez pie cze nia do dat ko we go okre ślo na w do ku men cie ubez - pie cze nia, ak tu al na na dzień, w któ rym nie szczę śli wy wy pa dek mia miej sce, 2) war to ści pro cen to we okre ślo ne w Ta be li czę ścio we go trwa e go in - wa lidz twa. TABELA CZĘŚCIOWEGO TRWA EGO INWALIDZTWA CZĘŚCIOWE TRWA E INWALIDZTWO W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Lp. Postać częściowego trwa ego inwalidztwa 1. Wzrok Wartość procentowa sumy ubezpieczenia dodatkowego a) ca kowita utrata wzroku w obu oczach 100% b) ca kowita utrata wzroku w jednym oku 40% c) 2. S uch ca kowita utrata wzroku w jednym oku, jeśli przed wypadkiem objętym ubezpieczeniem stwierdzano ca kowitą ślepotę drugiego oka a) ca kowita utrata s uchu w obu uszach 100% b) ca kowita utrata s uchu w jednym uchu 30% c) ca kowita utrata s uchu w jednym uchu, jeśli przed wypadkiem objętym ubezpieczeniem stwierdzano ca kowitą g uchotę drugiego ucha 3. Mowa a) ca kowita utrata mowy (obejmuje ca kowitą utratę języka, afazję motoryczną lub sensoryczną) 100% 60% 50% 17

20 Lp. Postać częściowego trwa ego inwalidztwa (Ca kowita fizyczna utrata lub ca kowita i trwa a utrata w adzy) 4. Kończyna górna Wartość procentowa sumy ubezpieczenia dodatkowego a) w obrębie ramienia lub na poziomie stawu okciowego 60% b) w obrębie przedramienia 55% c) w obrębie nadgarstka 50% d) kciuk w ca ości (ca kowita utrata 2 paliczków) 15% e) wszystkie palce u d oni (ca kowita utrata 2 paliczków kciuka oraz 3 paliczków w przypadku innych palców) 5. Kończyna dolna a) w obrębie uda lub na poziomie stawu kolanowego 60% b) w obrębie podudzia 50% c) stopa w ca ości 40% d) wszystkie palce u stóp (ca kowita utrata 2 paliczków palucha oraz 3 paliczków w przypadku innych palców) 25% 40% 5. Wy so kość świad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 2, ob li cza się mno żąc od po wied nią war tość pro cen to wą wy ni ka ją cą z Ta be li czę ścio we go trwa e go in wa lidz twa przez su mę ubez pie cze nia do dat ko we go, z za - strze że niem ust Świad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1 lub ust. 2, przy s u gu je, je że li spe nio ne zo sta y ącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) nie szczę śli wy wy pa dek, bę dą cy przy czy ną ca ko wi te go trwa e go in - wa lidz twa lub czę ścio we go trwa e go in wa lidz twa Oso by Ubez pie czo - nej, mia miej sce w okre sie ubez pie cze nia, 2) ca ko wi te trwa e in wa lidz two lub czę ścio we trwa e in wa lidz two Oso by Ubez pie czo nej na stą pi o w cią gu 6 mie się cy od dnia zaj ścia nie - szczę śli we go wy pad ku. 5. WYŁĄ CZE NIA OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. W za kre sie okre so we go wy ą cze nia od po wie dzial no ści To wa rzy stwa (ka ren cji) sto su je się po sta no wie nia OWU, z za strze że niem po sta no - wień ni niej szych OWDU. 2. To wa rzy stwo nie po no si od po wie dzial no ści, je że li nie szczę śli wy wy - pa dek, bę dą cy przy czy ną ca ko wi te go trwa e go in wa lidz twa lub czę - ścio we go trwa e go in wa lidz twa, zo sta spo wo do wa ny lub mia miej sce w bez po śred nim na stęp stwie: 1) sa mo oka le cze nia się, usi o wa nia po pe nie nia sa mo bój stwa przez Oso bę Ubez pie czo ną al bo jej oka le cze nia na w a sną jej proś bę, nie za - leż nie od sta nu jej po czy tal no ści; 2) cho rób lub za bu rzeń psy chicz nych, nie do ro zwo ju umy s o we go, ata - ku kon wul sji, drga wek lub pa dacz ki; 3) za tru cia się Oso by Ubez pie czo nej spo wo do wa ne go spo ży wa niem al - ko ho lu, uży wa niem nar ko ty ków lub in nych środ ków odu rza ją cych al bo umyśl nym nad uży wa niem le ków, a tak że po zo sta wa nia przez Oso bę Ubez pie czo ną pod wp y wem al ko ho lu, nar ko ty ków lub in nych środ ków odu rza ją cych bądź le ków, z wy jąt kiem le ków za ży wa nych zgod nie z za - le ce nia mi le ka rza; 4) pro wa dze nia po jaz du me cha nicz ne go lub in ne go po jaz du przez Oso - bę Ubez pie czo ną, je że li oso ba ta nie po sia da a od po wied nie go do ku - men tu upraw nia ją ce go do pro wa dze nia da ne go po jaz du, wy ma ga ne go od po wied ni mi prze pi sa mi; 5) prze wo zu lot ni cze go wy ko ny wa ne go przez prze woź ni ka nie na le żą - ce go do IA TA (Mię dzy na ro do we go Zrze sze nia Prze woź ni ków Po - wietrz nych); 6) le cze nia lub za bie gów lecz ni czych, bez wzglę du na to przez ko go by - y wy ko ny wa ne, chy ba że cho dzi o o za le co ne przez le ka rza le cze nie bez po śred nich na stępstw nie szczę śli we go wy pad ku; 7) upra wia nia przez Oso bę Ubez pie czo ną ama tor sko lub wy czy no wo nie bez piecz nych spor tów, w szcze gól no ści spa do chro niar stwa, pa ra lot - niar stwa, ba lo niar stwa, lot niar stwa, wspi nacz ki wy so ko gór skiej, wspi - nacz ki ska ko wej, spe le olo gii, sko ków na gu mo wej li nie, nur ko wa nia, spor tów mo to ro wych i mo to ro wod nych; 8) dzia ań wo jen nych, sta nu wo jen ne go, sta nu wy jąt ko we go, ak tów ter - ro ry zmu lub czyn ne go udzia u Oso by Ubez pie czo nej w za miesz kach, roz ru chach, bun tach i ak tach prze mo cy, a tak że ma so we go ska że nia che - micz ne go, bio lo gicz ne go, ra dio ak tyw ne go bądź ka ta stro fy nu kle ar nej; 9) po pe nie nia lub usi o wa nia po pe nie nia przez Oso bę Ubez pie czo ną czy nu sta no wią ce go umyśl ne prze stęp stwo. 6. DO DAT KO WE OBO WIĄZ KI ZWIĄ ZA NE Z ROZ SZE RZA NIEM ZA KRE SU OD PO WIE DZIAL NO ŚCI TO WA RZY STWA 1. W przy pad ku roz sze rza nia za kre su od po wie dzial no ści o ubez pie cze - nie do dat ko we na pod sta wie ni niej szych OWDU, To wa rzy stwo mo że zwró cić się o po da nie do dat ko wych in for ma cji, w szcze gól no ści do ty - czą cych sta nu zdro wia osób obej mo wa nych ubez pie cze niem do dat ko - wym. 2. Je że li nie po da no wszyst kich in for ma cji do dat ko wych, o któ rych mo - wa w ust. 1, To wa rzy stwo zwró ci się na pi śmie do Ubez pie cza ją ce go o ich uzu pe nie nie. Po da nie bra ku ją cych in for ma cji po win no na stą pić w ter mi nie wska za nym przez To wa rzy stwo. 3. To wa rzy stwo mo że skie ro wać oso by obej mo wa ne ubez pie cze niem do dat ko wym na ba da nia prze pro wa dza ne przez wska za ne go przez To - wa rzy stwo le ka rza lub we wska za nej pla ców ce me dycz nej. Kosz ty ba - dań po kry wa To wa rzy stwo. Roz sze rze nie za kre su od po wie dzial no ści To wa rzy stwa o ubez pie cze nie do dat ko we w sto sun ku do da nej oso by mo że być uza leż nio ne od wy ni ków ba da nia le kar skie go. 4. To wa rzy stwo mo że od mó wić ob ję cia da nej oso by ochro ną ubez pie - cze nio wą. 18

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2016 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń

ogólne warunki ubezpieczeń ogólne warunki ubezpieczeń Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego 29.06.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Turystycznego zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Truck Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ni niej sze ogól ne wa run ki Ubez pie cze nia Tu ry

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od kradzieży z w amaniem i rabunku

Wniosek o ubezpieczenie mienia od kradzieży z w amaniem i rabunku Wniosek o ubezpieczenie mienia od kradzieży z w amaniem i rabunku 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO 3. OKRES UBEZPIECZENIA od 4. MIEJSCE UBEZPIECZENIA WNIOSEK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ POLISY TYP 9001 Nr jednostka

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 05.11.2015 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU

Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU OPEL GWARANTOWANE SAMOCHODY UŻYWANE Witamy w programie OPEL GWARANTOWANE SAMOCHODY UŻYWANE. Jest to nowe wcielenie programu znanego i dostępnego dotychczas w

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem Materiał pomocniczy dla pracodawców Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Posiadacza Pojazdu 24.02.2016 Informacja o istotnych

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ mbank S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ mbank S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE OC I TWOJA PODRÓŻ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ mbank S.A. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Two je OC i Two ja Po dróż ma ją ce za sto

Bardziej szczegółowo