Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?"

Transkrypt

1 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara B 0 0o Ґska-Fajfrowska Medyczny laser CO2 C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? W 0 2r d 10 pacjent w po 30 r odwiedzaj 0 2cych (gabinet) dermatologa (medycyny estetycznej) u 9 znajd 0 2 si 0 1 wskazania do zastosowania lasera CO 2. Ukazuje to nie tylko wysoki potencja 0 0 terapeutyczny, ale r wnie 0 4 ogromn 0 2 wszechstronno tego popularnego lasera. Oja ko 0 2ci la se ra CO 2 pra cu j 0 2 ce go me to - d 0 2 punk to wej, abla cyj nej fo to ter mo li zy (w skr cie na zy wa nej 6 7frak cyj n 0 2 ) C de cy du - j 0 2 dwa pod sta wo we czyn ni ki: 6і1 ja ko wi 0 2z ki la se ra, 6і1 ja ko za sto so wa ne go ska ne ra. Do in nych czyn ni k w de ter mi nu j 0 2 cych ja ko la se ra na le : 6і1 mo 0 4 li wo za sto so wa nia w sze ro kim wa chla rzu wska za Ґ (uni wer sal no ), 6і1 pa ra me try kli nicz ne C m.in. g bo ko i 0 2re dni ca kra te ru abla cji, 6і1 du 0 4a ener gia im pul su la se ro we go i sze - ro ki za kres jej re gu la cji, 6і1 nie za wod no oraz ko szty eks plo a ta cji C zu 0 4y wal no sa me go la se ra, jak i in nych ele men t w eks plo a ta cyj nych (np. ko Ґ - c wek za bie go wych), 6і1 re ko men da cje i cer ty fi ka ty, 6і1 kom pak to we wy mia ry i ci ar, 6і1 ce na apa ra tu. Ja ko wi 0 2z ki la se ro wej Wi 0 2z ka la se ro wa po win na by 0 4 ide al nie sko li mo wa na, dzi 0 1 ki cze mu b 0 1 dzie mo 0 4 na uzy ska 0 4 ogni sko na tkan ce o mi ni mal nej 0 2re - dni cy. Efek tem te go jest po wsta wa nie w sk rze bar dzo w 0 2 skich kra te r w abla cji o du 0 4ej g bo ko 0 2ci. Mo 0 4e by 0 4 ich w w czas bar dzo wie le na ka 0 4 dym cm 2 po la za bie go - we go, ale i tak mi 0 1 dzy ni mi po zo sta nie sze - ro ka siat ka nie na ru szo nej sk ry. Wy wo 0 0a to ma syw ny stan za pal ny C pro por cjo nal ny do wiel kiej po wierzch ni wy two rzo nych kra te - r w, kt ry wy ge ne ru je ogro my wy rzut cy to - kin i czyn ni k w wzro stu pro wa dz 0 2 cy do szyb kiej re ge ne ra cji sk ry. Jed no cze 0 2nie wy - wo 0 0a ne uszko dze nia s 0 2 na ty le ma 0 0e, 0 4e pro - ces go je nia jest bar dzo szyb ki (trwa nie wi cej ni go dzin), co mi ni ma li zu je szan - s 0 1 za ka 0 4e nia i po wsta nia po wi k 0 0a Ґ. Naj lep sze urz 0 2 dze nia obe cne na ryn ku po zwa la j 0 2 utwo rzy 0 4 w sk rze kra te ry abla cji o 0 2re dni cy 120 mi kro me tr w i g bo ko 0 2ci 5

2 1 3Ryc. 1. Hi sto pa to lo gicz ny obraz kra te r w utwo rzo nych przez la ser eco 2 i in ne fra ksyj ne la se ry CO 2. Zwra ca uwa g 0 1 ko lo sal na r 0 4 ni ca kszta 0 0 tu, prze k 0 0a - da j 0 2 ca si 0 1 na za sa dni cz 0 2 r 0 4 ni c 0 1 cza su go je nia. do 3 mm. Co wa 0 4 ne, ist nie j 0 2 r w nie 0 4 ta kie urz 0 2 dze nia, kt re ma j 0 2 wbu do wa ny mier nik mo cy wi 0 2z ki la se ro wej. Dzi 0 1 ki te mu w ka dej chwi li mo 0 4 na prze pro wa dzi 0 4 ka li bra cj 0 1 ener gii im pul s w la se ro wych, a tym sa mym zwi 0 1k szy 0 4 bez pie cze Ґ stwo za bie g w. Ja ko ska ne ra la se ro we go Ska ner C sy stem dw ch lu ster ste ro wa nych elek tro nicz nie, kt re obra ca j 0 2c si 0 1 b 0 0y ska wicz - nie, kie ru j 0 2 wi 0 2z k 0 1 la se ro w 0 2 w od po wie dnie punk ty na sk rze. W 6 7po pu lar nych roz wi 0 2 za - niach ska ne ry s 0 2 au to no micz ny mi, ad ap to wa - ny mi z in nych urz 0 2 dze Ґ podze spo 0 0a mi, pra cu - j 0 2 cy mi nie za le 0 4 nie od la se ra. Im pul sy la se ra odbi ja j 0 2 si 0 1 od lu ster b 0 1 d 0 2 cych w sta 0 0ym ru chu, cze go skut kiem jest roz my cie pla mek na sk rze C sta j 0 2 si 0 1 one mniej szy mi lub wi 0 1k szy mi kre - ska mi, co za sa dni czo zwi 0 1k sza 0 2re dni c 0 1 kra te - r w abla cji i zmniej sza ich g bo ko Naj ko rzy st niej szym roz wi 0 2 za niem jest syn chro ni za cja ska ne ra z la se rem, dzi 0 1 ki cze - mu wy ge ne ro wa ne im pul sy tra fia j 0 2 w lu stra, kt re po ko lej nym drgni 0 1 ciu s 0 2 ju 0 4 nie ru cho - me, nie za le 0 4 nie od wy bra nej (zmien nej) cz sto tli wo 0 2ci pra cy la se ra. Ten spo s b pra cy za pew nia uzy ska nie naj w szych kra te r w. Co wi 0 1 cej C umo 0 4 li wia 6 7wstrze le nie ko lej - nych dw ch, trzech, a na wet pi 0 1 ciu im pul - s w la se ro wych do k 0 0a dnie w to sa mo miej - sce na tkan ce w ce lu po g bie nia kra te ru abla cyj ne go. Na le 0 4y zwr ci 0 4 uwa g 0 1, 0 4e roz k 0 0ad wy - two rzo nych kra te r w mo 0 4e by 0 4 re gu lar ny (ko lej ne rz 0 1 dy) lub sto cha stycz ny (przy pad - ko wy) z za cho wa niem ma ksy mal nej od le g 0 0o - 0 2ci mi 0 1 dzy ko lej ny mi 6 7ude rze nie mi im pul - s w la se ro wych, co za sa dni czo ob ni 0 4a tem - pe ra tu r 0 1 po la za bie go we go. Po nie wa 0 4 na - st 0 1p ny im puls pa da w miej sce ma ksy mal nie od le g 0 0e od po prze dnie go kra te ru, sk ra ma czas na od pro wa dze nie cie p 0 0a i ob ni 0 4e nie tem pe ra tu ry. Ta ki sche mat dzia 0 0a nia ska ne ra na zy wa si ste ro wa nym cha o sem. Do brym ska ne rem mo 0 4 na tak 0 4e prze pro - wa dzi 0 4 tak 0 4e kla sycz n 0 2 der ma bra zj 0 1 C jed no - rod ne pe 0 0 ne po kry cie sk ry na k 0 0a da j 0 2 cy mi si 0 1 im pul sa mi la se ro wy mi w ce lu jed no rod ne go od pa ro wa nia na sk r ka lub sk ry, co zwi 0 1k sza po le mo 0 4 li wych za sto so wa Ґ ta kie go la se ra. Mo 0 4 li wo sto so wa nia la se ra w jak naj szer szym wa chla rzu wska za Ґ (uni wer sal no ) O uni wer sal no 0 2ci me dycz ne go la se ra CO 2 w du 0 4ej mie rze de cy du j 0 2 pa ra me try wi 0 2z ki la se ro wej oraz ja ko ska ne ra. Bar dzo cie ka wym roz wi 0 2 za niem jest mo 0 4 li wo re - gu la cji cza su trwa nia im pul s w przy za cho - wa niu ich sta 0 0ej ener gii. Im pul sy kr t kie ma j 0 2 6

3 1 3sil ne dzia 0 0a nie abla cyj ne, z ma kom po nen t 0 2 ter micz n 0 2, gdy 0 4 nie ma cza su na dy fu zj 0 1 cie - p 0 0a do ota cza j 0 2 cych tka nek. Po wsta 0 0e kra te ry s 0 2 g bo kie i w 0 2 skie, z cien k 0 2 stre f 0 2 prze grza - n 0 2. Ta kie dzia 0 0a nie jest do sko na 0 0e do usu wa - nia np. blizn. Im pul sy d 0 0u 0 4 sze (o tej sa mej ener gii) wy twa rza j 0 2 p 0 0yt sze kra te ry, z sze ro - k 0 2 stre f 0 2 prze grza n 0 2. Udzia 0 0 kom po nen ty ter micz nej jest znacz nie wi 0 1k szy, o co cho dzi np. przy fo to odm 0 0a dza niu sk ry. Pa ra me try kli nicz ne C m.in. g bo ko i 0 2re dni ca ka na 0 0u abla cji Im puls la se ro wy wy bi ja w sk rze kra ter. Im jest on w szy i g b szy, tym sil niej sza re ge ne - ra cja sk ry. Nie ste ty, w wi 0 1k szo 0 2ci przy pad - k w zwi 0 1k sze nie g bo ko 0 2ci abla cji po ci 0 2 ga za so b 0 2 zwi 0 1k sze nie 0 2re dni cy kra te ru, co po wo - du je wy d 0 0u 0 4e nie cza su go je nia. Tym sa mym ide al ny la ser po wi nien umo 0 4 li wia 0 4 uzy ska nie jak naj g b sze go i jak naj w sze go kra te ru abla cji. Po nad to w nie kt rych przy pad kach kli - nicz nych wy ko rzy stu je si 0 1 na jed nym po lu za bie go wym za r w no g bo kie, jak i p 0 0yt kie kra te ry abla cji. Za a wan so wa ny tech nicz nie sprz 0 1t la se ro wy po wi nien mie 0 4 mo 0 4 li wo ta kie go 6 7ka nap ko we go od dzia 0 0y wa nia na tkan k 0 1. Co naj wa 0 4 niej sze ta kie z 0 0o 0 4e nie za - bie g w wca le nie wy d 0 0u 0 4a cza su go je nia, ada je zna ko mi ty efekt ko sme tycz ny. Od po wie dnio wy so ka ener gia im pul su Od po wie dnio wy so ka ener gia im pul su C naj le piej po wy 0 4ej 200 mj prze k 0 0a da si 0 1 na mo 0 4 li wo po wsta wa nia kra te r w o du 0 4ej g bo ko 0 2ci C na wet 3 mm, jak r w nie 0 4 na mo 0 4 li wo osi 0 2 gnie cia du 0 4ej g 0 1 sto 0 2ci punk - t w abla cji C na wet do 400 punk t w na cm 2. Nie za wod no i ko szty eks plo a ta cji C trwa 0 0o la se ra oraz in nych ele men t w eks plo a ta cyj nych La se ry CO 2 dzie li my na dwie pod sta wo - we ka te go rie: ta k 0 2, gdzie ma te ria 0 0 czyn ny (gaz CO 2 ) jest za mkni 0 1 ty w szkla nej ka pi la rze, a ak cja la se ro wa wzbu dza na jest wy 0 0a do wa - niem pr 0 2 du o bar dzo wy so kim na pi 0 1 ciu oraz znacz nie no wo cze 0 2niej sz 0 2, gdzie dwu tle nek w 0 1 gla po zo sta je w me ta lo wym zbior ni ku, a ak cja la se ro wa wzbu dza na jest po lem ra - dio wym (RF). To dru gie roz wi 0 2 za nie C gaz po bu dza ny po lem ra dio wym C ma sze reg za - let: jest bar dziej nie za wod ne i trwal sze, la ser jest ch 0 0o dzo ny po wie trzem, a nie wo d 0 2 (brak mo 0 4 li wo 0 2ci p 0 1k ni 0 1 cia szkla nej ru ry czy za mar - z ni 0 1 cia wo dy w uk 0 0a dzie ch 0 0o dze nia). Co naj - wa 0 4 niej sze, znacz nie lep sze s 0 2 w 0 0a 0 2ci wo 0 2ci optycz ne wi 0 2z ki la se ro wej. In nym czyn ni kiem wa run ku j 0 2 cym ko szty eks plo a ta cji jest war to cz ci zu 0 4y wal nych. Ryc. 2. W 0 2ski i d 0 0ugi krater ablacji z minimaln 0 2 stref 0 2 koagulacji. 8

4 1 3A B Ryc. 3. Li kwi da cja zmar szczek i uj 0 1 dr nie nie sk ry C efekt uzy ska ny po jed nym za bie gu la serem eco 2 pro - wa dzo nym me to d ka nap ko w 0 2, na dw ch war stwach sk ry. A C przed za bie giem, B C po za bie gu. Pro du cen ci la se r w me dycz nych po za zdro - 0 2ci li pro du cen tom dru ka rek kom pu te ro wych i co raz cz ciej wy po sa 0 4a j 0 2 swo je apa ra ty wna k 0 0ad ki, ko Ґ c w ki lub kar ty ma gne tycz - ne, s 0 0o wem C ele men ty zu 0 4y wal ne w trak cie za bie g w i p 0 0at ne, kt re za pew nia j 0 2 sta 0 0y do - ch d ju 0 4 po sprze da 0 4y apa ra tu C pro por cjo - nal ny do in ten syw no 0 2ci je go eks plo a ta cji. Efek tem ubocz nym jest oczy wi sty wzrost ce - ny za bie gu dla pa cjen t w. Opty mal nym wy - bo rem b 0 1 dzie la ser, kt ry nie ma 0 4ad nych ele men t w zu 0 4y wal nych. Dzi 0 1 ki te mu pod - sta wo wy koszt eks plo a ta cji la se ra to koszt czyn szu za j 0 1 tej po wierzch ni ga bi ne tu, bo zu - 0 4y cie pr 0 2 du (max. 600 W C 800 W) i tyl ko przez mo ment, gdy la ser ge ne ru je se rie im - pul s w, jest po mi jal ne z eko no micz ne go punk tu wi dze nia. la bo ra to ri w w Eu ro pie. Jak do t 0 2d Pol ska nie po sia da la bo ra to rium, kt re mia 0 0o by ta kie upraw nie nia. Przed wpro wa dze niem la se ra me dycz ne go na ry nek Pol ski ko niecz ne jest za re je stro wa nie go w Urz 0 1 dzie Re je stra cji Wy ro b w Me dycz nych RP, kt ry spraw dza np. le gal no do star czo nych do ku men t w cer ty fi ku j 0 2 cych, ale i ja ko in struk cji dla ope - ra to ra la se ra. Tym sa mym na le 0 4y wy bra 0 4 urz 0 2 dze nie, kt re ma ta ki cer ty fi kat. Po nad to nie kt re la se ry po sia da j 0 2 do dat ko wo cer ty fi - kat Ame ry ka Ґ skiej Agen cji 0 3yw no 0 2ci i Le k w (ang. Fo od and Drug Ad mi ni stra tion C FDA), kt ry do dat ko wo uwia ry go dnia je go sku - tecz no i bez pie cze Ґ stwo. Kom pak to we wy mia ry i ma sa urz 0 2 dze nia Re ko men da cje i cer ty fi ka ty Me dycz ne la se ry CO 2 mu sz 0 2 spe 0 0 nia 0 4 sze reg szcze g 0 0o wych elek trycz nych i kon - struk cyj nych norm eu ro pej skich opra co wa - nych spe cjal nie dla apa ra t w me dycz nych. Spe 0 0 nie nie tych norm jest po twier dza ne in - dy wi du al nym cer ty fi ka tem (tzw. me dycz ne CE) wy da wa nym przez kil ka wy zna czo nych Jak wspo mnia no po wy 0 4ej, g 0 0 w nym ele - men tem la se ra jest zbior nik za wie ra j 0 2 cy ma - te ria 0 0 czyn ny C w tym przy pad ku mie sza ni n 0 1 su per czy stych ga z w He, N i CO 2. Po za zbior ni kiem (po pu lar nie na zy wa nym 6 7ru r 0 2 la se ro w 0 2 ) g 0 0 w ny mi podze spo 0 0a mi la se ra s 0 2: za si lacz z uk 0 0a dem ste ro wa nia i uk 0 0ad ch 0 0o dze nia, tor pro wa dze nia wi 0 2z ki i apli ka - to ry. Za si lacz sie cio wy do star cza moc nie - 9

5 1 3zb 0 1d n 0 2 do po bu dze nia o 0 2rod ka czyn ne go i utrzy ma nia po tem ge ne ra cji ci 0 2 g 0 0ej lub im - pul so wej wi 0 2z ki la se ro wej. Uk 0 0ad ste ro wa - nia umo 0 4 li wia na sta wy od po wie dnie go try - bu pra cy i re gu la cj 0 1 mo cy wi 0 2z ki la se ro wej. Tor pro wa dze nia wi 0 2z ki pro wa dzi wi 0 2z k 0 1 od la se ra do po la za bie go we go i za ko Ґ czo - ny jest apli ka to rem, kt rym pro wa dzi si 0 1 za - bieg. W przy pad ku me dycz nych la se r w CO 2 tor pro wa dze nia wi 0 2z ki jest naj cz ciej pan to gra fem, sy ste mem ru rek po czo nych 5-7 prze gu ba mi. W prze gu bach za mon to - wa ne s 0 2 lu stra odbi ja j 0 2 ce wi 0 2z k wia t 0 0o - wo dy kwar co we nie pro wa dz 0 2 ju 0 4 tak da le - kiej pod czer wie ni, dla te go nie s 0 2 wy ko rzy - sty wa ne w la se rach CO 2. Bar dzo rzad ko sto su je si wia t 0 0o wo dy rur ko we, kt re s 0 2 gi 0 1t kie, jed nak ma 0 0o trwa 0 0e. Naj pro st szy apli ka tor (r 0 2cz ka) za wie ra jed n 0 2 so czew k 0 1 ogni sku j 0 2 c 0 2 wi 0 2z k 0 1 la se ro w 0 2 na po wierzch ni tkan ki i ang. spa cer C n 0 4 k 0 1 wy zna cza j 0 2 c 0 2 od le g 0 0o naj lep sze go zo gni sko wa nia. So - czew ka ogni sku j 0 2 ca wy ko na na jest za zwy - czaj z se len ku cyn ku C szk 0 0o nie trans mi tu je tej d 0 0u go 0 2ci fa li ( nm). Bar dziej z 0 0o 0 4o - ne apli ka to ry za wie ra j lub wi 0 1 cej so cze - Ryc. 4. Panel steruj 0 2cy lasera eco 2. wek i umo 0 4 li wia j 0 2 p 0 0yn n 0 2 zmia n re dni cy plam ki. W naj bar dziej za a wan so wa nych la - se rach CO 2 r 0 1cz ne apli ka to ry s 0 2 za st 0 1 po - wa ne przez elek tro nicz ne ska ne ry C sy ste - my kom pu te ro wo ste ro wa nych lu ster i so - cze wek, kt re au to ma tycz nie re a li zu j 0 2 za da - ny bieg wi 0 2z ki la se ro wej po sk rze czy 0 2lu - z w ce. Wszy st kie te ele men ty po wo du j 0 2, 0 4e la ser CO 2 mo 0 4e by 0 4 urz 0 2 dze niem ma 0 0o mo bil nym. Oczy wi 0 2cie mo bil no (ma sa, wy mia ry) nie jest g 0 0 w nym czyn ni kiem su - ge ru j 0 2 cym u 0 4y tecz no la se ra, to po mi mo to na le 0 4y zwr ci 0 4 uwa g 0 1 na te pa ra me try. Ma to szcze g l ne znacz nie w przy pad ku prze wo 0 4e nia la se ra po mi 0 1 dzy ga bi ne ta mi, jak r w nie 0 4 sa me go kom for tu pra cy. Ko szty 6 7Frak cyj ne la se ry CO 2 ofe ro wa ne s 0 2 obe - cnie prak tycz nie przez ka 0 4 de go pro du cen ta la - se r w me dycz nych. Spe cja li sta wy bie ra j 0 2 cy la - ser CO 2 ma dzi siaj do wy bo ru kil ka dzie si 0 2t ofert la se r w te go ty pu w nie wia ry god nym, jak na sprz 0 1t la se ro wy, za kre sie cen od 30 do po nad 300 tys. z 0 0o tych. Co uza sa dnia ta k 0 2 roz - pi 0 1 to cen? S 0 2 trzy pod sta wo we czyn ni ki wp 0 0y wa j 0 2 ce na ce n 0 1: ja ko la se ra, ja ko ska - ne ra (je 0 4e li jest ofe ro wa ny) i nie ste ty C kraj pro du cen ta. Z przy czyn ca 0 0 ko wi cie po za tech - nicz nych la se ry pro du ko wa ne w Sta nach, Izra - e lu, Niem czech czy Fran cji b 0 1 d 0 2 za wsze dro sze od la se r w z Chin, cho 0 4 wi 0 1k szo tych la - se r w za wie ra do 80% kom po nen t w wy - pro du ko wa nych w Chi nach (!). Naj lep sze fir - my chi Ґ skie pro du ku j 0 2 do sko na 0 0e la se ry me - dycz ne i tech nicz ne, ale ґ sprze da j 0 2 je pod mar k 0 2 ame ry ka Ґ sk 0 2, fran cu sk 0 2 czy w 0 0o sk 0 2. Nie mniej jed nak na le 0 4y wzi pod uwa g 0 1, 0 4e la ser jest z 0 0o 0 4o nym apa ra tem optycz nym i ma s 0 0u 0 4y 0 4 do za bie g w na wra 0 4 li wych este tycz nie ob sza rach cia 0 0a. Tym sa mym mu si by 0 4 naj wy szej ja ko 0 2ci, aby efek ty by 0 0y po wta rzal ne, a za - bie gi bez piecz ne, to nie ste ty wi e si 0 1 z pro - por cjo nal ny mi do ja ko 0 2ci ko szta mi za ku pu. 10

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

lek. med. Wioletta Sikora otolaryngolog, lekarz medycyny anty-aging

lek. med. Wioletta Sikora otolaryngolog, lekarz medycyny anty-aging aparatura i technika lek. med. Wioletta Sikora otolaryngolog, lekarz medycyny anty-aging Właściciel i manager wielospecjalistycznych klinik Eskulap w Pabianicach Urządzenia wykorzystujące w swej technologii

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Laserowe zamykanie naczyń

Laserowe zamykanie naczyń medycyna estetyczna Artur Gaczek Zakład Techniki Laserowej Electric System & Laser Technology w Warszawie Laserowe zamykanie naczyń co każdy operator lasera wiedzieć powinien Ni niej szy ar ty kuł po świę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie. Spawanie łukowe Spawanie łukowe Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki elektrycznej wy twa rza się łuk (wyła do wa nie elek trycz ne) w szczeli nie mię dzy spa wa nym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych Lek. Maja Copik, prof. dr hab. n. med. Hanna Misio 0 0ek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydzia 0 0u Lekarskiego z Oddzia 0 0em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Izotretynoina w leczeniu tr 0 2dziku

Izotretynoina w leczeniu tr 0 2dziku 1 3dermatologia lek med. Ewa Ring Klinika Dermatologii CSK MSW w Warszawie Kierownik Kliniki: dr n. med. Irena Walecka, MBA Izotretynoina w leczeniu tr 0 2dziku Tr 0 2 dzik po spo li ty jest prze wle k

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo