1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele"

Transkrypt

1 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele

2 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j 0 2c bo gac two form, kszta 0 0 t w, sma k w i ko lo r w. Cu kier ni cy prze - 0 2ci ga j 0 2 si 0 1 w po my s 0 0ach, re cep tu rach na s 0 0od kie pysz no 0 2ci, two rz 0 2c no w 0 2 ja ko i pod no sz 0 2c stan dard pro duk t w, a tym sa mym otwie ra j 0 2c no we po le pe 0 0 ne wy obra 0 2 ni i nie stan dar do we go po dej 0 2cia. Jed nym s 0 0o wem, ry nek cu kier ni czy kwit nie. I tu po ja wia si 0 1 szan sa dla tych, kt rzy wkr t ce sta n 0 2 na 0 2lub nym ko bier cu i przy rzek - n 0 2 so bie mi 0 0o i do zgon n 0 2 wier no , wy po wia - da j 0 2c sa kra men tal ne 6 7tak. Szan sa ta umo 0 4 li - wia m 0 0o dym adep tom mi 0 0o 0 2ci wy b r tor tu ma - rze Ґ. Bo jak wie my, tort jest jed nym z bar dzo wa 0 4 nych ele men t w, kt rych obec no na przy - j 0 1 ciu we sel nym jest, mo 0 4 na rzec, wr 0 1cz ob li ga to - ryj na. Za tem przy szli Pa Ґ stwo M 0 0o dzi po win ni sko rzy sta 0 4 z oka zji i ju 0 4 te raz roz po cz po szu ki - wa nia swo je go s 0 0od kie go ide a 0 0u. KIL KA ISTOT NYCH SZCZE G W Mo 0 4 li wo 0 2ci jest wie le C wa 0 4 ne, aby zde cy do wa 0 4 si 0 1 na ta ki tort, kt ry b 0 1 dzie od po wia da 0 4 nie tyl - ko na szym gu stom, ale tak 0 4e spra wi, i 0 4 go 0 2cie po czu j 0 2 si 0 1 nie bia Ґ sko, a ich pod nie bie nie i kub - ki sma ko we b 0 1 d 0 2 wo 0 0a jesz cze. War to zwr ci 0 4 uwa g 0 1, 0 4e s 0 0od ko 0 2ci po win ny har mo nij nie kom - po no wa 0 4 si 0 1 z ca 0 0o 0 2ci 0 2 me nu. Je 0 2li nasz ja d 0 0o spis zdo mi no wa ny jest przez po tra wy ci kie, to tort po wi nien by 0 4 lek ki, z dru giej stro ny C je 0 4e li me - nu sk 0 0a da si 0 1 z po traw lek ko straw nych, wte dy tort mo 0 4e by 0 4 ci ki, o in ten syw nym sma ku, ta - kim jak cze ko la da b 0 2d 0 2 ka wa. Jed nak smak w g 0 0 w nej mie rze uza le 0 4 nio ny jest od pre fe ren cji M 0 0o dej Pa ry i dla te go te 0 4 cu kier ni cy ofe ru j 0 2 tor - ty, zw 0 0asz cza te wie lo po zio mo we, w kil ku od r 0 1b - nych sma kach. Na le 0 4y r w nie 0 4 za dba 0 4 o trans - port tor tu; zwy kle zaj mu je si 0 1 tym cu kier nia, kt rej po wie rzy li 0 2my je go wy ko na nie, ale i tu na le 0 4y om wi 0 4 szcze g 0 0y do sta wy. Ko lej na istot - na kwe stia to czas, w ja kim za pla no wa na jest uro czy sto , a kon kret niej prze wi dy wa na tem - pe ra tu ra. Trze ba wni kli wie prze my 0 2le 0 4, ja kie sk 0 0ad ni ki zo sta n 0 2 u 0 4y te w na szym tor cie i czy ry zy ko wa nie u 0 4y ciem bi tej 0 2mie ta ny al bo kre - mu, kt re roz p 0 0y n 0 2 si 0 1, nim do cze ka j 0 2 efek tow - ne go wjaz du na sa l 0 1, ma sens. Dla po cie sze nia do dam, 0 4e wi 0 1k szo lo ka li po sia da kli ma ty zo - wa ne sa le i od po wied nie ch 0 0od nie do prze cho wy - wa nia ciast, ale war to zwr ci 0 4 uwa g 0 1 na wszyst - kie szcze g 0 0y, by w spo ko ju roz ko szo wa 0 4 si 0 1 pod - nio s chwi l 0 2 dzie le nia tor tu przez Ma on k w. Je 0 2li b 0 1 dzie my pa mi 0 1 ta 0 4 o tych kil ku pod sta wo - wych za sa dach, to nie ma 0 4ad nych prze szk d, aby za sza le 0 4 z for m 0 2 i urze czy wist ni 0 4 na wet naj - bar dziej fan ta zyj ne pro jek ty cu kier ni cze. SZA LE 0 1 STWO PO RA ZA CZ bo na odro bi n 0 1 sza le Ґ stwa za wsze jest miej sce. Je 0 2li kto 0 2 pra gnie cze go 0 2 in ne go, od mien ne go, w 0 0a sne go, co przy ci 0 2 gnie uwa g 0 1 bie siad ni k w, niech zre ali zu je sw j po mys 0 0! Ta ki ma 0 0y ak cent, na wet na we se lu w kla sycz nym sty lu, spra wi, 0 4e po ja wi si 0 1 odro bi na pi kan te rii, a go 0 2cie b 0 1 d 0 2 1є7

3 1 3FOT. MAT. PRASOWE FAJNE WESELE FOT. MAT. PRASOWE FAJNE WESELE zdu mie ni i roz ba wie ni jed no cze 0 2nie. Fan ta zyj ny tort mo 0 4e sta 0 4 si 0 1 mo ty wem prze wod nim przy j cia we sel ne go C mo ty wem, wzgl 0 1 dem kt re go b 0 1 d 0 2 do bie ra ne, przy k 0 0a do wo, po szcze g l ne ele - men ty wy stro ju czy ko lo ry sty ka. Ta ki tort to mu ro wa ny hit wie czo ru, a Wy zo sta nie cie za pa - mi 0 1 ta ni na d 0 0u go. W ten spo s b no wi Ma on ko - wie mo g 0 2 po ka za 0 4 si 0 1 z zu pe 0 0 nie in nej stro ny, prze 0 0a mu j 0 2c pew ne sche ma ty i nor my. Na wet w tor cie mo 0 4e za ist nie 0 4 cz 0 2st ka Was. A jak to zro bi 0 4? Oto kil ka nie zwy k 0 0ych pro po zy cji: M 0 0o da Pa ra mo 0 4e po ku si 0 4 si 0 1 o nie stan dar do wy tort, kt ry b 0 1 dzie wy ra 0 4a 0 4 ich za mi 0 0o wa nia. Je - 0 2li pa sj 0 2 Pa na M 0 0o de go jest pi 0 0 ka no 0 4 na, to tort w for mie sta dio nu spor to we go, na kt rym fi gur - ki M 0 0o dej Pa ry roz gry wa j 0 2 i 0 2cie spek ta ku lar ny mecz, b 0 1 dzie wi zu al nie wy ra 0 4a 0 0 to za mi 0 0o wa nie. Pr cz sta dio nu ist nie je wie le in nych opcji, kt re ko ja rz 0 2 si 0 1 z pi 0 0 k 0 2 no 0 4 n 0 2. I tak, je 0 2li nie sta dion, to tort w for mie pi 0 0 ki b 0 2d 0 2 fo to gra fia Pa na M 0 0o - de go w stro ju pi 0 0 kar skim umiesz czo na na 0 2rod - ku cia sta. Je 0 2li Pan nie M 0 0o dej ma rzy si 0 1 kr lew - ski 0 2lub C tort w for mie ka re ty b 0 2d 0 2 kr lew skie - go zam ku spraw dzi si wiet nie. Ta ki baj ko wy ele ment po zwo li M 0 0o dej Pa rze prze nie si 0 1 w 0 2wiat ma gii i wy obra 0 2 ni. Je 0 4e li przy szli ma on ko wie ko cha j 0 2 kli ma ty mor skie, uwiel bia j 0 2 1є7 REKLAMA

4 1 3PROMOCJA Kon sul tant 0 2lub ny ra dzi: AD RIA NA PIE KAR SKA EXC LU SI VE EVENT Wie lu z nas nie wie, 0 4e po da wa nie tor tu pod czas uro czy sto 0 2ci we sel nej ma swo je 0 2r d 0 0o w tra dy cji. S 0 0od ki po - cz 0 1 stu nek sym bo li zo wa 0 4 ma bo wiem przysz 0 0e szcz cie M 0 0o dej Pa ry, kt ra dzie l 0 2c si 0 1 de se rem z go mi, za pew - nia so bie do sta tek na wsp l nej dro dze 0 4y cia. Dzi siaj wy b r tor t w we sel nych jest bar dzo bo ga ty. Cu kier nie ofe ru j 0 2 nam wy ro by r 0 4 ne go kszta 0 0 tu oraz sma ku. Jed no cze 0 2nie na le 0 4y pa mi 0 1 ta 0 4, 0 4e im bar dziej wy my 0 2l ny wy piek, tym trud niej go po kro i 0 4, dla te go te 0 4 do - brze jest po pro si 0 4 ob s 0 0u g 0 1 re stau ra cji o po moc. Nie za po mi naj my r w nie 0 4 o tym, 0 4e uroz ma ico ne tor ty z re gu 0 0y 6 7ob la ne s 0 2 du ilo 0 2ci 0 2 mar ce pa nu, kt ry pod trzy mu je kon struk cj 0 1, wi 0 1c i sam po cz 0 1 stu nek b 0 1 dzie du 0 4o s 0 0od - szy od tra dy cyj nych ciast. R w nie wa 0 4 ny, jak smak i wy gl 0 2d tor tu, jest spo s b je go po da nia. Naj cz ciej wpro wa dza si 0 1 go przed ocze pi na mi, a wi 0 1c w oko li cach p 0 0 no cy lub te 0 4 po po dzi 0 1 ko wa niu dla ro dzi c w, jed nak nie ma jed nej obo wi 0 2 zu j 0 2 cej po ry, dla te go te 0 4 M 0 0o dzi ma j 0 2 wol n 0 2 r 0 1 k 0 1 w tej kwe stii. Po ra po da nia tor tu za le - 0 4y r w nie 0 4 od re gio nu. Ma my do wy - bo ru wie le ro dza j w wy pie ku we sel - ne go C od pi 0 1 tro wych po par te ro we w naj roz ma it szych for mach i po da wa - ne na prze r 0 4 nych pa te rach. Tor ty mo g 0 2 by 0 4 przy ozdo bio ne 0 2wietl ny mi ra ca mi, fi gur ka mi stwo rzo ny mi na spe - cjal ne za m wie nie lub te 0 4 wpro wa - dza ne na pod 0 2wie tla nych sto 0 0ach. Wszyst ko za le 0 4y od na szych upodo - ba Ґ. Mo 0 4 li we s 0 2 r 0 4 ne wa rian ty kro je - nia C Pan M 0 0o dy kroi pierw szy ka wa - 0 0ek, cz 0 1 stu j 0 2c nim swo j o n 0 1, po tem Pan na M 0 0o da po od kro je niu na st 0 1p nej cz ci kar mi swo je go m a. Ko lej ne ka wa 0 0 ki po da wa ne s 0 2 przez ob s 0 0u g 0 1 we sel n 0 2 wszyst kim go 0 2ciom, roz po - czy na j 0 2c od ro dzi c w. Dru gim wa rian - tem jest wsp l ne kro je nie pierw szych ka wa 0 0 k w, kt re p 0 2 niej M 0 0odzi wr cza j 0 2 swo im naj bli 0 4 szym. Nie za le 0 4 nie jed nak od sma ku, ro dza ju, spo so bu po da nia oraz po ry naj wa 0 4 niej sza na we se lu jest do bra za ba wa, cze go 0 4y - czy my wszyst kim Przy sz 0 0ym Ma on - kom! 62 magazyn wesele szum fal, tort na wz r mor skiej bry zy, w nie bie - skich ko lo rach, z de ko ra cja mi imi tu j 0 2 cy mi musz le, ka mie nie, al gi, z pew no 0 2ci 0 2 od da kli mat chwi li. Je 0 2li M 0 0o dzi to 6 7dzie ci kwia ty, wy zwo le - ni, z cze ni z na tu r 0 2, niech na ich tor cie po ja wi 0 2 si 0 1 fan ta zyj ne ele men ty ro 0 2lin ne, a je go for ma przy bie rze po sta 0 4 zie lo nej ki, na kt rej roz sia - ne s 0 2 r 0 4 no ko lo ro we kwia ty. A gdy by tak przed - sta wi 0 4 sie bie na wz r zna nej pa ry ze 0 2wia ta ba - 0 2ni, fil mu, gier? I tu mi strzo wie 0 2wia ta cu kier ni - k w nie za wo dz 0 2. Praw dzi wi ar ty 0 2ci mo g 0 2 zre - ali zo wa 0 4 naj 0 2miel sze fan ta zje. Shrek i Fio na czy Gni j 0 2 ca Pan na M 0 0o da, kli ma ty gang ster skie lub in ne, z kt ry mi zwi 0 2 za ni s 0 2 przy szli ma on ko - wie C to co 0 2 dla bar dzo wy ma ga j 0 2 cych i dla nie - zwy kle od wa 0 4 nych. Ta kie sza lo ne po my s 0 0y po ja - wia j 0 2 si 0 1 na na szym ryn ku co raz cz ciej. Wcie - la j 0 2 je w 0 4y cie na wet ci, kt rzy wo l 0 2 za cho wa 0 4 kli mat kla sycz ne go we se la C i ma j 0 2 na tym po lu nie z za ba w 0 1. A je 0 2li cho dzi o pod po wie dzi, gdzie szu ka 0 4 ta kich ele men t w, to In ter net b dzie nie oce nio nym 0 2r d 0 0em in spi ra cji. War to pa mi 0 1 ta 0 4 o tym, aby dzie 0 0o sztu ki cu kier - ni czej nie przy s 0 0o ni 0 0o te go, co naj wa 0 4 niej sze C uro ku chwi li, ra do 0 2ci z dzie le nia si 0 1 tor tem, kt - ry prze cie 0 4 ja wi si 0 1 ja ko sym bol szcz cia i do - stat ku. Tort jest ele men tem de ko ra cyj nym we - se la, a je go po da nie to uro czy sta i efek tow na chwi la. Za tem przy szli ma on ko wie po win ni si 0 1 za sta no wi 0 4, cze go ocze ku j 0 2 i na ja ki efekt li cz 0 2. Nie war to za wszel k 0 2 ce n 0 1 de cy do wa 0 4 si 0 1 na tor - to we dzie 0 0o sztu ki kosz tem sma ku czy ja ko 0 2ci. Na rze cze ni nie po win ni przed k 0 0a da 0 4 ele men tu za sko cze nia i szo ko wa nia nad wy 0 4ej wy mie nio ne ce chy, bo naj wa 0 4 niej sza jest na tu ral no i to, co gra w du szy M 0 0o dej Pa ry. Eks tra wa gan cja jest w mo dzie, ale kla sy ka ni gdy z niej nie wy cho dzi C prze to wy b r po mi 0 1 dzy fan ta zyj nym a kla sycz - nym tor tem osta tecz nie na le 0 4y do M 0 0o dych. WY WA 0 3O NA NUT KA SZA LE 0 1 STWA Je 0 2li nie in te re su j 0 2 nas ar ty stycz ne tor ty, ale chcie li by 0 2my do swo je go do da 0 4 fi ne zyj ny ele - ment, wy star czy zde cy do wa 0 4 si 0 1 na nie wiel ki 1є7

5 1 3 ak cent, ta ki jak hu mo ry stycz na fi gur ka przed - sta wia j 0 2 ca M 0 0o d 0 2 Pa r 0 1 w ja kiej 0 2 sy tu acji. Na ryn ku 0 2lub nym mo 0 4e my si 0 1 spo tka 0 4 z co raz no - wy mi po my s 0 0a mi na za baw ne fi gur ki no wo 0 4e Ґ - c w, na przy k 0 0ad: 6 7Ucie ka j 0 2 ca Pan na M 0 0o da, 6 7Ku la u no gi, 6 7Mam Ci 0 1!, 6 7Na mo to rze, 6 7Mi 0 0o - 0 2ni cy gol fa, 6 7Pa ra M 0 0o da F1, 6 7Pa ra gwiaz dor - ska, 6 7Ksi z baj ki, 6 7Po mo 0 4esz mi? i wie le in - nych. Fi gur ki te go ty pu z pew no 0 2ci 0 2 zo sta n 0 2 za - uwa 0 4o ne i wpra wi 0 2 go 0 2ci we sel nych w wy 0 2mie - ni ty hu mor. Ist nie je opcja za ku pu fi gur ki z per - so na li za cj 0 2, kt ra obej mu je wy b r ko lo ru w 0 0o - s w, ubra nia, po zy i po zo sta 0 0ych ele men t w. Po - za tym po uda nym we se lu mo 0 4e my po sta wi 0 4 sta tu et k 0 1 gdzie 0 2 na do mo wej p 0 0 ce i z u 0 2mie - chem wspo mi na 0 4 dzie Ґ 0 2lu bu. Z pew no 0 2ci 0 2 b dzie to mi 0 0e wspo mnie nie. Ele men tem de ko ra - cyj nym mo g 0 2 by 0 4 r w nie y we kwia ty, kt re sub tel nie pod kre 0 2la j 0 2 urok chwi li i spra wia j 0 2, 0 4e tort wy gl 0 2 da bar dzo efek tow nie. W ten spo s b tort mo 0 4e sta 0 4 si 0 1 cu dow n 0 2 kom po zy cj 0 2. Kwia ty za ak cen tu j 0 2 de li kat no b 0 2d 0 2 wy ra zi sto na - sze go tor tu, wszyst ko za le 0 4y od wy bo ru ga tun ku C r 0 4e, stor czy ki, kon wa lie, s 0 0o necz ni ki, sto krot - ki i wie le in nych C a tak 0 4e ko lo ry sty ki (czer wie - nie, cie, po ma ra Ґ cze, pa ste le, w tym de li kat - ne r 0 4e, czy te 0 4 in ten syw ne bor do b 0 2d 0 2 od cie nie nie bie skie). 0 3y we kwia ty da j 0 2 zu pe 0 0 nie in ny efekt ni 0 4 sztucz ne. Je 0 2li wpraw na r 0 1 ka cu kier ni - ka wy cza ru je tort ma rze Ґ i opa trzy go kwia to - wy mi de ko ra cja mi, w sty lu, kt ry bli ski jest M 0 0o dej Pa rze, to re zul tat mo 0 4e przej naj 0 2miel - sze ocze ki wa nia. In dy wi du al no zo sta je pod kre 0 2lo na r w nie 0 4 przez ory gi nal ne de ko ra cje i zdo bie nia, z pew no - 0 2ci 0 2 przy ku j 0 2 one uwa g 0 1 bie siad ni k w. Wy b r de ko ra cyj nych na rz 0 1 dzi, ja ki mi dys po nu j 0 2 cu - kier ni cy, jest nie zwy kle sze ro ki, a s 0 2 to przede wszyst kim: fo rem ki do ko ro nek i fal ba nek, pla - sti ko we wy kra wacz ki w prze r 0 4 nych kszta 0 0 tach, no 0 4y ki i tyl ki de ko ra tor skie, sze ro ka ga ma de - ko ra cji cu kro wych, mar ce pa no wych, kar me lo - wych, cze ko la do wych, dru ko wa nych, barw ni ki do mas cu kro wych i ae ro gra f w i in ne. Za tem cu kier nik mo 0 4e wy cza ro wa 0 4 upi 0 1k sza j 0 2 ce de ta - le. War to z nim po roz ma wia 0 4 przed za ku pem tor tu na te mat do st 0 1p nych od mian zdo bie Ґ i wi - zji, jak po czy 0 4 je w sp j n 0 2 ca 0 0o , ta k 0 2, kt ra ocza ru je go 0 2ci. Co raz cz ciej przy szli ma on ko - wie wy bie ra j 0 2 fon tan ny tor to we, bo wiem kie dy zga sn wia t 0 0a, a sa l 0 1 wy pe 0 0 ni 0 2 sno py iskier, go - 0 2cie mo g 0 2 li czy 0 4 na wspa nia 0 0y po kaz. Ra ce tor to - we ma j 0 2 zr 0 4 ni co wa ne wy mia ry C 12, 18 lub 25 cm, a czas dzia 0 0a nia od oko 0 0o 60 do 120 se kund. Je 0 2li fon tan ny tor to we nam nie od po wia da j 0 2, bo nie chce my zaj mo wa 0 4 si 0 1 ich wy ci 0 2 ga niem po sko Ґ czo nym po ka zie lub po pro stu nie tra fia j 0 2 one w na sze gu sta, w za mian w pew nej od le g 0 0o - 0 2ci mo 0 4e my umie 0 2ci 0 4 zim ne ognie al bo za pa li 0 4 wcze 0 2niej przy go to wa ne 0 2wie ce, kt re r w nie 0 4 na kil ka mi nut za mie ni 0 2 sa l 0 1 w ma gicz ne miej - sce, a nasz tort po zo sta nie nie na ru szo ny i go to - wy do roz ko szo wa nia si 0 1 je go sma kiem. O KSZTA 0 9 CIE I PRE ZEN CJI Istot ny jest tak 0 4e kszta 0 0t wy ma rzo ne go tor tu Pa Ґ stwa M 0 0o dych. Wbrew po zo rom okr 0 2 g 0 0y kszta 0 0t nie jest je dy n 0 2 mo 0 4 li wo 0 2ci 0 2. Fir my cu - kier ni cze ofe ru j 0 2 tor ty r 0 4 nych kszta 0 0 t w i wiel - ko 0 2ci. Ma my za tem wy b r mi 0 1 dzy tor tem okr g 0 0ym, kwa dra to wym, pro sto k 0 2t nym, w for mie sto 0 4 ka, tor tem war stwo wym sk 0 0a da j 0 2 cym si 0 1 z kil ku fi gur geo me trycz nych, po nad to w ofer cie nie kt rych cu kier ni od naj dzie my for my naj bar - dziej zwa rio wa ne. Je 0 2li m wi my o kszta 0 0 tach, 1є7

6 1 3REKLAMA to po ja wia si 0 1 tu istot na kwe stia, na czym i w ja ki spo s b umie 0 2ci 0 4 tort tak, by zo sta 0 0 on od po wied nio za pre zen to wa ny. Naj bar dziej po pu lar ne s 0 2 ste - la 0 4e, sto ja ki i pa te ry pod tor ty. War to do da 0 4, 0 4e cz firm cu kier ni czych pr cz tor t w po sia da tak 0 4e pod sta wy i pro po nu je ich wy po 0 4y cze nie. Ist nie - j 0 2 te 0 4 fir my, kt re zaj mu j 0 2 si 0 1 sprze da ste la 0 4y pod tor ty we sel ne. W ich ofer cie znaj dzie my ste la 0 4e pla sti ko we, me ta lo we, szkla ne, w z 0 0o tej ko lo ry - sty ce, a na wet ta kie, kt re ma j 0 2 fan ta zyj ny kszta 0 0t ro we ru, li 0 2ci, ser ca czy 0 0o 0 4a no wo 0 4e Ґ c w. Je 0 2li 0 4ad na z tych opcji nie od po wia da M 0 0o dej Pa rze, mo 0 4e ona po sta ra 0 4 si 0 1 o w 0 0a sny pro jekt, na przy k 0 0ad z drew na b 0 2d 0 2 in ne - go ma te ria 0 0u. Przy odro bi nie zdol no 0 2ci i za an ga 0 4o wa nia z pew no 0 2ci 0 2 uda si 0 1 Wam stwo rzy 0 4 ory gi nal n 0 2 pod sta w 0 1 pod tort. Mu si my za dba 0 4 o to, by tort wje cha 0 0 na sa l 0 1 b 0 2d 0 2 zo sta 0 0 na ni 0 2 wnie sio ny w pi 0 1k nym sty lu. Zwy - kle lo ka le, kt re or ga ni zu j 0 2 przy j 0 1 cia we sel ne, po sia da j 0 2 od po wied nie w z ki czy sto li ki umo 0 4 li wia j 0 2 ce po ja wie nie si 0 1 tor tu na 0 2rod ku sa li. CE NA TOR TO WE GO MA RZE NIA Nie za po mi naj my o kwe stii, jak 0 4e istot nej dla przy sz 0 0ych ma on k w, czy - li o ce nach. Ce ny tor t w s 0 2 nie zwy kle zr 0 4 ni co wa ne i za le od wie lu czyn - ni k w: re no my cu kier ni, wiel ko 0 2ci, for my, kszta 0 0 tu, ro dza ju u 0 4y tych sk 0 0ad - ni k w, ilo 0 2ci ele men t w de ko ra cyj nych, stop nia trud no 0 2ci. Ci, kt rzy de cy - du j 0 2 si 0 1 na for my bar dziej wy ra fi no wa ne, mu sz 0 2 si 0 1 li czy 0 4 z wi 0 1k szy mi kosz ta mi. Za tem jak kszta 0 0 tu j 0 2 si 0 1 ce ny? Koszt ki lo gra ma tor tu to wy da - tek rz 0 1 du 45 C200 z 0 0, a cza sem i wi 0 1 cej. Ce na trzy pi 0 1 tro we go tor tu to wy - da tek w wy so ko 0 2ci 180 z 0 0, czte ro pi 0 1 tro we go C 210 z 0 0, a pi 0 1 cio pi 0 1 tro we go C 1є7

7 z 0 0. Do cen na le 0 4y do li czy 0 4 pro duk ty wy ko - rzy sta ne do pie cze nia i de ko ra cji. Za tem na ca ko wi t 0 2 ce n 0 1 sk 0 0a da si 0 1 pro dukt plus us 0 0u ga. W g 0 0 w nej mie rze koszt tor tu kszta 0 0 tu je si 0 1 we - dle in dy wi du al nych cen ni k w cu kier ni. War to jed nak pa mi 0 1 ta 0 4, 0 4e przed do ko na niem wy bo ru trze ba uwa 0 4 nie obej rze 0 4 do tych cza so we pro jek - ty, prze pro wa dzi 0 4 roz mo w 0 1 na te mat na szych ocze ki wa Ґ i mo 0 4 li wo 0 2ci ich re ali za cji przez fir m 0 1 cu kier ni cz 0 2. Pa mi 0 1 taj my te 0 4, 0 4e przed usta le - niem kon kret ne go sma ku tor tu na le 0 4y do ko na 0 4 de gu sta cji. Je 0 2li cho dzi o sma ki tor t w, to r w - nie 0 4 w tej kwe stii ist nie je nie zwy k 0 0a r 0 4 no rod - no Za tem mo 0 4e my wy bra 0 4 tort wy ko na ny na ba zie kre mu b 0 2d mie ta ny, o sma ku ka wo wym, mar cel lo, cze ko la do wym, kar me lo wym, ba ka lio - wym, orze cho wym, pi sta cjo wym, mar ce pa no - wym, owo co wym (na przy k 0 0ad ma li no wym, tru - skaw ko wym, ba na no wym, brzo skwi nio wym, wi - 0 2nio wym, ana na so wym, ko ko so wym, ma ra kui). Oczy wi 0 2cie sma ki cz 0 1 sto cz 0 2 si 0 1 ze so b 0 2 C przy k 0 0a do wo cze ko la do wy z wi 0 2nia mi, ka wo wy z be zami, orze cho wo -kar me lo wy, tru skaw ko wo - -pi sta cjo wy (po da ne mo 0 4 li wo 0 2ci nie wy czer pu j 0 2 bo gac twa sma k w, ja kie ofe ru j 0 2 fir my cu kier ni - cze). Po my s 0 0o wo cu kier ni k w po zwa la na stwo rze nie sma ko wych ar cy dzie 0 0 C ich re cep tu ry s 0 2 pil nie strze 0 4o ne. Uwzgl 0 1d nia j 0 2c w swo ich wy - dat kach we sel nych ce n 0 1 tor tu, na le 0 4y pa mi 0 1 ta 0 4 o pod sta wie pod tort i kosz tach je go trans por tu. Po spraw dze niu i prze te sto wa niu cu kier ni nie po zo sta je nic in ne go, jak tyl ko do ko na 0 4 wy bo ru. WER SJA MI NI Tort we sel ny na sto le to nie je dy na mo 0 4 li wo , by za pa mi 0 1 ta 0 4 je go smak i wy gl 0 2d w tym nie po - wta rzal nym dniu. Fir my cu kier ni cze, pr cz stan dar do wych pa czek z cia sta mi, pro po nu j 0 2 zmi nia tu ry zo wa n 0 2 wer sj 0 1 tor tu 0 2lub ne go w pi 0 1k nym opa ko wa niu dla ka 0 4 de go z go 0 2ci. Ta - ka mi nia tur ka po pierw sze wy gl 0 2 da bar dzo 0 0ad - nie, wr 0 1cz ol 0 2nie wa, a po dru gie to ory gi nal ny i 0 2wie 0 4y po mys 0 0, kt ry z pew no 0 2ci 0 2 usa tys fak cjo - nu je go 0 2ci. Cu kier nik po 0 2wi 0 1 ca wie le uwa gi, two rz 0 2c ma po do bi zn 0 1 tor tu, wy ma ga to od nie go za an ga 0 4o wa nia i wy si 0 0 ku. Na to miast M 0 0o - da Pa ra, me ta fo rycz nie rzecz uj mu j 0 2c, prze ka - zu je swo je szcz cie da lej, ob da rza bie siad ni k w we sel nych swo j 0 2 ra do 0 2ci 0 2. S 0 9OD KIE POD SU MO WA NIE Nie po zo sta je mi nic in ne go, jak tyl ko 0 4y czy 0 4 Wam wspa nia 0 0ych do zna Ґ sma ko wych i du 0 4o szcz cia w po szu ki wa niach ide al ne go tor tu, kt ry za do wo li za r w no Was, jak i Wa szych go - 0 2ci, a tym sa mym spra wi, 0 4e ten naj pi 0 1k niej szy dzie Ґ w 0 4y ciu sta nie si 0 1 jesz cze pi 0 1k niej szy. PAU LI NA KAR PIERZ FOT. MAT. PRASOWE JAMAL-ICE Elementem dekoracyjnym mog 0 2 by 0 4 r wnie ywe kwiaty, kt re subtelnie podkre 0 2laj 0 2 urok chwili i sprawiaj 0 2, 0 4e tort wygl 0 2da bardzo efektownie. W ten spos b tort mo 0 4e sta 0 4 si 0 1 cudown 0 2 kompozycj magazyn wesele

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie. Spawanie łukowe Spawanie łukowe Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki elektrycznej wy twa rza się łuk (wyła do wa nie elek trycz ne) w szczeli nie mię dzy spa wa nym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo