1 3go specjalny. Alfabet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet"

Transkrypt

1 Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY NIE WIESZ, JAK SI 0 0 ZACHOWA 0 3, NA WSZELKI WYPADEK ZACHOWAJ SI 0 0 PRZYZWOICIE 0 0. I TA DEWIZA JEST MI NAJBLI 0 3SZA C WYZNA 0 9 GRZEGORZ TURNAU. 40 WITTCHEN

2 1 3Fot. Tomek Sikora/EMI An to sia Jak to jest by 0 4 m 0 0o dym oj cem i mie 0 4 do ro s c r k 0 1? Za py ta 0 0a mnie pa ni o do fun da men tal ne spra wy. Niecz 0 1 sto, zw 0 0asz cza w dzi siej szych cza sach, spo ty ka si 0 1 czter dzie sto lat ka z do ro - s ju 0 4 c r k 0 2 stu dent k 0 2. An to sia jest naj bli szym mi cz 0 0o wie kiem. Ma my ze so b 0 2 bar dzo do br 0 2 re la cj 0 1 C ona mnie wspie ra, jest dla mnie part ne rem, a nie tyl ko kim 0 2, o ko go si 0 1 trosz cz 0 1. W do dat ku jest dziew czy n 0 2, wi 0 1c nie mu sz 0 1 z ni 0 2 ry wa li zo wa 0 4, co za pew ne nie by 0 0o by ju 0 4 tak oczy wi ste w przy pad ku sy na. An to sia ko ja rzy mi si 0 1 z wiel kim szcz ciem. Brac ka Czy na Brac kiej za wsze pa da deszcz? W ze sz 0 0ym ro ku mi n o 20 lat od dnia, w kt rym po raz pierw szy w miesz ka niu przy tej w 0 0a 0 2nie uli - cy sp 0 1 dzi 0 0em noc. Wsta 0 0em ra no i wy sze d 0 0em na Ry nek. Wy da wa 0 0o mi si 0 1 to nie praw do po dob ne C by 0 0em prze cie 0 4 dziec kiem wy cho wa nym na osie - dlach, w 0 2r d blo k w. Na Brac k 0 2 tra fi 0 0em przez mi 0 0o mo je go 0 4y cia C 0 4o n 0 1 Ma ry n 0 1. Brac ka to praw dzi wa uli ca, a nie zmy 0 2lo na, jak S 0 0o wi cza u Brze chwy. Tu taj od pi 0 1 ciu lat Ma ry na ra zem z przy ja ci 0 0 k 0 2 pro wa dz 0 2 ka wiar ni 0 1 No wa Pro win - cja, w kt rej w 0 0a 0 2nie roz ma wia my. Wszyst ko, co wa 0 4 ne dla mnie, na praw d 0 1 wy da rzy 0 0o si 0 1 na Brac kiej. To bar dzo mi 0 0e, 0 4e dzi 0 2 co raz cz ciej, na wet oso bom z m 0 0od sze go po ko le nia, Brac ka ko ja rzy si 0 1 z pio sen k 0 2, kt r 0 2 na pi sa 0 0em do s 0 0 w Mi cha 0 0a Za b 0 0oc kie go. A deszcz, o kt rym pa ni wspo mnia 0 0a, niech po zo sta nie frag men tem pew - nej mito lo gii lo kal nej. To bar dzo sym pa tycz ne, kie dy kto 0 2 za cze pia mnie C na przy k 0 0ad na dworcu w Malbor ku C i py ta: co tam s 0 0y cha 0 4 w Kra ko wie, czy na Brac kiej pa da deszcz? Ce chy cha rak te ru Pa na naj moc niej sze stro ny ґ Mo 0 4 li we, 0 4e po tym, co po wiem, nie b 0 1 dzie mnie pa ni trak to wa 0 4 po wa 0 4 nie, ale naj moc - niej sz 0 2 mo j 0 2 stro n 0 2 jest umie j 0 1t no ro bie nia do brej mi ny do z 0 0ej gry. Sta ram si 0 1 nie za mar - twia 0 4 przy ja ci 0 0 w 0 0a sny mi k 0 0o po ta mi, nie psu 0 4 in nym lu dziom na stro ju swo j 0 2 me lan cho li 0 2. A ce chy cha rak te ru ґ To jest py ta nie, na kt re nie po tra fi 0 1 od po wie dzie 0 4. Z jed nej stro ny chc 0 1 prze cie 0 4 za pre zen to wa 0 4 si 0 1 w jak naj lep - szym 0 2wie tle, a z dru giej C nie prze pa dam za so b 0 2. Naj le piej wi 0 1c by 0 0o by za da 0 4 to py ta nie mo jej ro dzi nie i wsp 0 0 pra cow ni kom. De wi za 0 4y cio wa Czym kie ru je si 0 1 Pan na co dzie Ґ? Nikt z mo jej ro dzi ny ani spo 0 2r d zna jo mych ni gdy nie za sta na wia 0 0 si 0 1 nad tym, co wy pa da ro bi 0 4, a czego nie. Na tu ral ne by 0 0o to, 0 4e si 0 1 nie psu je, nie krad nie, nie oszu ku je ґ Kie ru j 0 1 si 0 1 wi 0 1c tym, co wy nio s 0 0em z do mu. Sta ram si 0 1 tak 0 4y 0 4, aby d c do w 0 0a sne go ce lu, nie krzyw dzi 0 4 in nych lu dzi. Nie wiem, z ja kim skut - kiem... Jest ta kie sta re po wie dze nie przy pi sy - wa ne An to nie mu S 0 0o nim skie mu: 6 7Kie dy nie wiesz, jak si 0 1 za cho wa 0 4, na wszel ki wy pa dek za cho waj si 0 1 przy zwo icie. I ta de wi za jest mi naj bli 0 4 sza. Eg za min Ten naj trud niej szy w Pa na 0 4y ciu, z kt rym po - ra dzi 0 0 Pan so bie 0 2pie wa j 0 2 co ґ Chy ba ca 0 0y czas jest jesz cze przede mn Kie dy je ste 0 2my m 0 0o dzi, wy da je nam si 0 1, 0 4e wszyst ko wie my. Z wie kiem przy by wa nam no wych do 0 2wiad cze Ґ, ale te 0 4 i nie pew no 0 2ci. 0 9a twiej zda je si 0 1 eg za mi ny, kie dy ma si 0 1 osiem na 0 2cie lat, ni 0 4 po czter dzie st ce, gdy trze - ba sta n wo bec 0 4y cio wej pr by. Po dej rze - wam, 0 4e eg za mi ny, kt re mam ju 0 4 za so b 0 2, by 0 0y do pro ste w po r w na niu z ty mi, kt rych nie 0 2mia 0 0ym i nie ch 0 1t nym wszel kim eks pe ry - men tom, wi 0 1c kie dy w sierp niu zo rien to wa 0 0em si 0 1, 0 4e ju 0 4 za mie si 0 2c znaj d 0 1 si 0 1 w ca 0 0 kiem obcym 0 2ro do wi sku, po sta no wi 0 0em nie po dej - mo wa 0 4 ta kie go ry zy ka. Po my 0 2la 0 0em, 0 4e przecie 0 4 mo g 0 1 p j do szko 0 0y, w kt rej uczy cio cia. I to jest w 0 0a 0 2nie ta okrut na praw da na m j te mat C za cz em gra 0 4 na for te pia nie, bo to by 0 0o dla mnie naj mniej do kucz li we. P 0 2niej oka za 0 0o si 0 1, 0 4e w tej szko le in te re su je mnie wszyst ko ґ po za mu zy k 0 2. Pod ko niec edu ka cji mia 0 0em ser decz nie do for te pia nu i tyl ko przez przy pa dek i sa mot no nie zre zy - gno wa 0 0em z nie go zu pe 0 0 nie. Kie dy wy je - cha 0 0em z ta t 0 2 do An glii, my 0 2la 0 0em, 0 4e ju 0 4 nigdy nie wr c 0 1 do for te pia nu, ale w 0 0a 0 2nie tam, w ob cym kra ju, nie zna j 0 2c do brze j 0 1 zy ka ido tkli wie od czu wa j 0 2c osa mot nie nie, za cz em gra 0 4 na pia ni nie. W ten spo s b stwo rzy - 0 0em so bie w 0 0a sny, za mkni 0 1 ty 0 2wiat, w kt rym czu 0 0em si 0 1 bez piecz nie. I ten ro mans, bo trud - no to, co ro bi 0 1, na zwa 0 4 pro fe sj 0 2, sko ro nie sko Ґ czy 0 0em szko 0 0y mu zycz nej, wci trwa. A D B H F 6 7Piotr po wie dzia 0 0 mi kie dy 0 2, 0 4e je 0 2li w ci 0 2 gu dnia pos 0 0u cha si 0 1 mu zy ki, prze czy ta wiersz i po roz ma wia z przy ja cie lem, to dzie Ґ nie b 0 1 dzie stra co ny. Naj wa 0 4 niej sze wi 0 1c C nie tra ci 0 4 dnia. mo 0 4 na si 0 1 spo dzie wa 0 4, osi 0 2 ga j 0 2c wiek doj rza 0 0y. Dla te go z uwa g 0 2 przy gl 0 2 dam si 0 1 mo im ro dzi - com i nie lek ce wa my 0 2li o sta ro 0 2ci. S 0 2 dz 0 1, 0 4e to b 0 1 dzie ten naj wa 0 4 niej szy eg za min. For te pian Sam Pan wy bra 0 0 ten in stru ment czy po mo gli ro dzi ce? Nie kt rzy uwa 0 4a j 0 2, 0 4e w wy wia dach po win no si 0 1 tro ch 0 1 na k 0 0a ma 0 4. Po pierw sze, ma si 0 1 wte - dy barw niej sz 0 2 bio gra fi 0 1. Po dru gie, po no 0 4 jest to god ne tw r czych umy s 0 0 w. Ja jed nak zn w mu sz 0 1 po wie dzie 0 4 praw d 0 1. Do gry na for te pia nie sk 0 0o ni 0 0a mnie nie 0 2mia 0 0o Sio - stra mo jej ma my by 0 0a na uczy ciel k 0 2 for te pia nu. Ostat nie bez tro skie la to sp 0 1 dza 0 0em w Piw nicz - nej (no men omen, bo po je de na stu la tach trafi 0 0em do Piw ni cy...). Po wa ka cjach mia 0 0em p j do szko 0 0y spor to wej, do kt rej za pi sa li mnie ro dzi ce, i to nie dla te go, 0 4e prze ja wia 0 0em szcze g l ne sk 0 0on no 0 2ci, po pro stu by 0 0a to szko 0 0a re jo no wa. By 0 0em dziec kiem do Gre chu ta P 0 0y t Hi sto ria pew nej po dr 0 4y za de dy ko wa 0 0 Pan Mar ko wi Gre chu cie. Ja k 0 2 ro l 0 1 ode gra 0 0 on w Pa na 0 4y ciu? 6 7Ode gra 0 0 ro l 0 1 brzmi zbyt aro ganc ko w tym wy pad ku. Ma rek Gre chu ta wy st 0 1 po wa 0 0 C 0 4e tak po wiem C we w 0 0a snym te atrze, a ja by 0 0em tyl ko wi dzem. Cza sem, szcze g l nie w okre sie wcze snej m 0 0o do 0 2ci, je ste 0 2my zdol ni do sil nych fa scy na cji, wwy ni ku kt rych po dejmu je my nie odwo 0 0al ne de cy zje. I do pie - ro z cza sem zda je my so bie spra w 0 1 z kon - sekwen cji tych wy bo r w. Wy da je mi si 0 1, 0 4e w 0 0a 0 2nie za spra w 0 2 Mar ka Gre chu ty w 1982 C83 ro ku po sta no wi 0 0em, 0 4e mu sz 0 1 zna le si 0 1 w ta kim 0 2wie cie, ja ki on two rzy 0 0. Mi mo i 0 4 nie da 0 0o si 0 1 z te go utrzy ma 0 4 C cho 0 4 przy sz 0 0y pierw sze drob ne suk ce sy C a na 0 2wie cie po ja wi 0 0a si 0 1 c r ka, to ani przez chwi l 0 1 nie do pu 0 2ci 0 0em do sie bie my 0 2li, 0 4e m g 0 0 bym prze sta 0 4 gra 0 4 na for te pia - nie, 0 2pie wa 0 4 i pi sa 0 4. Gdy by nie spo tka nie WITTCHEN 41

3 z tw r czo 0 2ci 0 2 i po sta ci 0 2 Gre chu ty, za pew ne ro bi 0 0 bym dzi 0 2 co 0 2 zu pe 0 0 nie in ne go. Gre chu ta jest wi 0 1c dla mnie posta ci 0 2 ini cja cyj n 0 2. Hob by Jak sp 0 1 dza Pan wol ny czas? Gdy by kil ka lat te mu za py ta 0 0a pa ni o to mo ich zna jo mych, wszy scy zgod nie od po wie dzie - liby, 0 4e uwiel biam ba wi 0 4 si 0 1 au ta mi.iby 0 0a by to praw da, bo bar dzo lu bi 0 1 ma szy ny, kie dy 0 2 star to wa 0 0em na wet w raj dach te re no wych. Mu sz 0 1 jed nak przy zna 0 4 z pew n 0 2 do z 0 2 melan cho lii, 0 4e mi to po ma 0 0u prze cho dzi. Coraz cz ciej w wol nym cza sie zaj mu j 0 1 si 0 1 czym 0 2 nie s 0 0y cha nie ba nal nym C czy ta niem za le g 0 0ych ksi ek. Sta ram si 0 1 nad ro bi 0 4 straco ny czas. Ale do au ta oczy wi 0 2cie wci bar dzo ch 0 1t nie wsia dam C s 0 2 dz 0 1, 0 4e je stem nie naj gor szym kie row c 0 2. Ide a 0 0 ko bie co 0 2ci Czy j 0 2 ma twarz? Bar dzo oba wiam si 0 1 ta kich sfor mu 0 0o wa Ґ, bo dla m czy zny naj cz ciej ide a 0 0em ko bie ty jest mat - ka i nie ma na to 0 4ad nej ra dy. Ni gdy nie tra fi si 0 1 ju 0 4 nikt lep szy. Prze ciw na p 0 0e 0 4 fa scy nu je mnie z bar dzo wie lu po wo d w, trud no wi 0 1c okre 0 2li 0 4 je den ze staw cech C cza sem s 0 2 one bar dzo za ska ku j 0 2 ce, a na wet prze ciw staw ne. Jed na ko bie ta jest cza ru j 0 2 ca, dla te go 0 4e jest pro mien na, a dru ga, bo jest po w 0 2ci 0 2 gli wa. Nie umiem po wie dzie 0 4, cze mu tak si 0 1 dzie je. W tym sen sie nie mam wi 0 1c ide a 0 0u ko bie ty. Ja po nia Po dob no jest Pan sma ko szem kuch ni ja po Ґ skiej ґ O, to ja ka 0 2 no wo Ow szem, bar dzo lu bi 0 1 wszel kie wy ciecz ki ku li nar ne i nic, co ludz kie, nie jest mi ob ce, ale 0 4e aku rat ja po Ґ skie? Ni gdy w 0 4y ciu nie by 0 0em w Ja po nii. Ostat nio czy mnie z ni 0 2 je dy nie mar ka sa mo cho du i oczy wi 0 2cie fan ta stycz ne cen trum sztu ki i tech ni ki ja po Ґ skiej Mang gha w Kra ko wie, gdzie na gry wa 0 0em p 0 0y t 0 1. Je 0 2li wi 0 1c cho dzi o ja po Ґ skie spra wy, to bar dziej in te re su je mnie do sko na 0 0o for my. Kra k w Ja ki jest Kra k w w Pa na oczach? Mo ja cz ro dzi ny Tur nau w nie jest stric te kra kow ska. Po cho dzi my z Mo raw i Lwo wa, miesz ka li 0 2my we wschod niej Ga li cji i tra fi li 0 2my do Kra ko wa po woj nie. Od stro ny ma my C War sza wa i Ku ja wy. Cza sem na wet my 0 2l 0 1 so bie, 0 4e tym mo im Kra ko wem m g 0 0 by 0 4 Lw w, gdy by dziad ka nie wy rzu co no z ma - j 0 2tku pod Prze wor skiem. Nie trak tu j 0 1 wi 0 1c Krako wa ja ko cze go 0 2 oczy wi ste go, ale ja ko do bry dar od lo su. Nie ste ty, nie wy ko rzy sta 0 0em po ten cja 0 0u i bo gac twa te go mia sta C nie sko Ґ - czy 0 0em uni wer sy te tu, a prze cie 0 4 mo g 0 0em, bo mia 0 0em go pod no sem; nie zro bi 0 0em te 0 4 ty si 0 2 ca in nych po 0 4y tecz nych rze czy. Ale z pew no 0 2ci 0 2 przy jem niej jest sp 0 1 dza 0 4 czas tu taj ni 0 4 gdzie in dziej i to na wet wte dy, kie dy do ko Ґ ca nie jest si 0 1 za do wo lo nym z sie bie. Mo g 0 1 chy ba za ry zy ko wa 0 4 stwier dze nie, 0 4e nie przy nio s 0 0em te mu mia stu wsty du. Ostat nio po pro szo no mnie, abym za po wia da 0 0 przy stan ki w tram wa - jach. To bar dzo przy jem ne wy r 0 4 nie nie. Te raz, kie dy je stem gdzie 0 2 w 0 2wie cie i nie czu j 0 1 si 0 1 naj le piej, to przy po mi nam so bie, 0 4e w tym cza sie w Kra ko wie je 0 2 dzi przy naj mniej kil ka tram wa j w, w kt rych wy st 0 1 pu j 0 1. Los Wie rzy Pan w prze zna cze nie, a mo 0 4e wszyst ko jest dzie 0 0em przy pad ku? Co dzien nie mam in ne zda nie na ten te mat. Z jed nej stro ny nie mam szcz cia g bo kiej wia ry, a z dru giej nie mam te 0 4 po czu cia, 0 4e wszyst ko jest cha osem. Mio tam si 0 1 wi 0 1c po - mi 0 1 dzy w 0 2t pli wo 0 2cia mi. Aku rat dzi siaj je stem jed nak prze ko na ny, 0 4e pew ne rze czy zda rzy 0 0y si 0 1 w mo im 0 4y ciu nie przy pad ko wo. Mo 0 4e to pa lec bo 0 4y? Jed n 0 2 z nich jest na pew no spotka nie w od po wied nim cza sie Mi cha 0 0a Zab 0 0oc kie go. Wsp 0 0 pra co wa li 0 2my ze so b 0 2 bar dzo bli sko przez ja kie C6 lat. Wte dy wyda rzy 0 0y si 0 1 wa 0 4 ne rze czy za r w no u mnie, jak i u nie go, plo nem tej zna jo mo 0 2ci jest kil ka do brych pio se nek. 0 9zy Po dob no praw dzi wi fa ce ci nie p 0 0a cz 0 2. A Pan? Mam swo je ry tu al ne mo ty wy do p 0 0a czu. Wszy - scy wie dz 0 2, 0 4e jak w czam pew n 0 2 pio sen k 0 1, 42 WITTCHEN

4 1 3Fot. Tomek Sikora/EMI to ko niec. Nie wsty dz 0 1 si 0 1 te go jed nak, bo to mnie od 0 2wie 0 4a. To nie jest p 0 0acz z 0 4a lu czy z t sk no ty, ale dla te go, 0 4e co 0 2 jest pi 0 1k ne, do brze zro bio ne w sen sie ar ty stycz nym. Je stem te 0 4 ty po wym skry top 0 0acz kiem ki no wym C jak za pa - la j 0 2 si wia t 0 0a, uda j 0 1 ka tar. 0 9zy to wa rzy sz 0 2 te mie cho wi, pro sz 0 1 o tym nie za po mi na 0 4. Ma rze nia Te naj skryt sze, kt re wci cze ka j 0 2 na spe nie nie ґ Ma rz 0 1 o tym, aby wresz cie zna le r w no wa - g 0 1 po mi 0 1 dzy tym, co mu sz 0 1, a co chcia 0 0 bym ro bi 0 4. Otrzy mu j 0 1 spo ro pro po zy cji pra cy, ale nie wszyst kie s 0 2 tak na praw d 0 1 zbie 0 4 ne z mo - imi ocze ki wa nia mi. Nie ma rz 0 1 wi 0 1c o kon kret - nym kon cer cie czy p 0 0y cie, wo la 0 0 bym ra czej mniej wy st 0 1 po wa 0 4 i mie 0 4 wi 0 1 cej cza su na pi sa nie. Oczy wi 0 2cie nie wspo mnia 0 0em tu w og le o zdro wiu czy po wo dze niu, bo wia do - mo, 0 4e wszy scy te go pra gnie my. No wa Pro win cja Sk 0 2d po mys 0 0 na ka wiar ni 0 1? Tu, gdzie te raz sie dzi my, pi lat te mu by 0 0a kom - plet na ru ina C kle pi sko, gruz i reszt ki za k 0 0a du sto lar skie go. Sa ma ka mie ni ca jest jed n 0 2 z naj star - szych w ob r 0 1 bie Plant. To XIII -wiecz ny bu dy nek, kt ry nie gdy 0 2 pe 0 0 ni 0 0 funk cj 0 1 bur sy w 0 1 gier skich 0 4a k w. No wa Pro win cja po wsta 0 0a przede wszyst kim dzi 0 1 ki zna jo mo 0 2ci z na szy mi wsp l ni - ka mi, kt rzy mie li do 0 2wiad cze nie w pro wa dze niu ka wiar ni. Dzi 0 2 wiem, 0 4e by 0 0a to do bra de cy zja. Na si przy ja cie le, pi sa rze i ak to rzy bar dzo lu bi 0 2 to miej sce, mo 0 4 na spo tka 0 4 tu i stu den t w, i se nio r w. To, czym sta 0 0a si 0 1 No wa Pro win cja, jest przede wszyst kim za s 0 0u g 0 2 Ma ry ny. Od zna cze nie Od pre zy den ta Alek san dra Kwa 0 2niew skie go otrzy ma 0 0 Pan Z 0 0o ty Krzy 0 4 Za s 0 0u gi. Ja kie on ma dla Pa na zna cze nie? A in ne na gro dy? M j ta to, kt ry jest pro fe so rem ma te ma ty ki i ma 77 lat, otrzy ma 0 0 ta kie w 0 0a 0 2nie od zna cze - nie chy ba 30 lat te mu. P 0 1 ka 0 0 ze 0 2mie chu, jak si 0 1 do wie dzia 0 0, 0 4e i ja do sta 0 0em Z 0 0o ty Krzy 0 4 Za s 0 0u gi. Wca le mu si 0 1 nie dzi wi 0 1, bo te 0 4 uwa - 0 4am, 0 4e jest to do za baw ne w kon tek 0 2cie mo jej fry wol nej dzia 0 0al no 0 2ci. My 0 2l 0 1, 0 4e to od - zna cze nie by 0 0o ge stem pre zy den ta wo bec pew ne go 0 2ro do wi ska, pew nej for ma cji po ko - le nio wej, a nie wo bec mo jej oso by. To by 0 0o z je go stro ny bar dzo uprzej me, 0 4e za uwa 0 4y 0 0 i do ce ni 0 0 w ten sym bo licz ny spo s b pra c 0 1 wie - lu os b. Wszyst kie po zo sta 0 0e na gro dy by 0 0y ju 0 4 bran 0 4o we, m.in. Fry de ryk, Wik tor, Ma te usz. One przede wszyst kim przy po mi na j 0 2 o tym, 0 4e kto 0 2 ak cep tu je to, co ro bi 0 1, ale te 0 4 mo ty wu j 0 2 do dal szych dzia 0 0a Ґ. To bar dzo wa 0 4 ne. Jed ne go GRZEGORZ TURNAU Pianista, kompozytor, wokalista i poeta. W latach 1973 C1980 uczy 0 0 si 0 1 gra 0 4 na fortepianie w podstawowej szkole muzycznej. Wyjecha 0 0 na rok do Wielkiej Brytanii, sk 0 2d powr ci 0 0 i uko Ґczy 0 0 V Liceum Og lnokszta 0 0c 0 2ce w Krakowie. Debiutowa 0 0 na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie utworem 6 7Zn w w 0 1drujemy, b 0 1d 0 2c jeszcze uczniem III klasy liceum. Zdoby 0 0 pierwsz 0 2 nagrod 0 1, a dzi 0 1ki niej trafi 0 0 do Piwnicy pod Baranami. Nagra 0 0 dwie p 0 0yty po 0 2wi 0 1cone tw rczo 0 2ci innych artyst w: Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego oraz Marka Grechuty. Jego najbardziej znane i lubiane utwory to: 6 7Bracka, 6 7Naprawd 0 1 nie dzieje si 0 1 nic, 6 7Cichosza, 6 7Mi 0 1dzy cisz 0 2 a cisz 0 2, 6 7Liryka. Jest m em flecistki Maryny Barfuss, ojcem Antoniny. Fry de ry ka da 0 0em cio ci Kry si, o kt rej wcze 0 2niej wspo mnia 0 0em, na 70. uro dzi ny, bo prze cie 0 4 gdy by nie ona, to nie gra 0 0 bym w og le al bo jesz cze bar dziej ko 0 2la wo. Dwa in ne Fry de ry ki ofia ro wa 0 0em na ce le cha ry ta tyw ne. Po ezja 0 2pie wa na Kon ty nu uje Pan tra dy cj 0 1 kra kow skiej pio sen ki li te rac kiej, kro cz 0 2c 0 2la dem Ja na Kan te go Paw lu 0 2 kie wi cza i Mar ka Gre chu ty. Dla cze go wybra 0 0 Pan ten typ mu zy ki? Nie prze pa dam za sfor mu 0 0o wa niem 6 7po ezja 0 2pie - wa na, dla te go 0 4e si 0 1 go nad u 0 4y wa. Za r w no Piw ni ca, Ma rek Gre chu ta, jak i Jan Kan ty Paw lu kie wicz si 0 1 ga li po kla sy k 0 1, po Mic kie wi cza, Tuwi - ma czy Ga 0 0 czy Ґ skie go. Jed nak wi 0 1k szo pio se - nek Gre chu ty to tek sty je go i wsp 0 0 cze snych mu au to r w, je go r wie 0 2ni k w. To by 0 0y po pro stu pio - sen ki pi sa ne przez do brych, li te rac ko przy go to wa - nych i ob da rzo nych wy obra 0 2 ni 0 2 lu dzi. Wo l 0 1 ju 0 4 okre 0 2le nie 6 7pio sen ka po etyc ka czy 6 7li te racka. Przy naj mniej wia do mo, 0 4e nie bie siad na. Ra ry ta sy Nie ba wem uka 0 4e si 0 1 no wa Pa na p 0 0y ta 6 7Ra ry ta sy. Co si 0 1 na niej znaj dzie? Po pierw sze, al bum wca le nie b 0 1 dzie si 0 1 tak na - zy wa 0 4, to by 0 0 tyl ko ty tu 0 0 ro bo czy. W 0 0a 0 2ci wy brzmi: 6 7Do zo ba cze nia. Wzi si 0 1 st 0 2d, 0 4e za war to p 0 0y ty to przede wszyst kim te le dy ski, a opr cz te go ni gdy niepu bli ko wa ne lub ma 0 0o zna ne pio sen ki. Po dru gie, pre mie ro wy ma te ria 0 0 przy go to wywu j 0 1 na je sie Ґ. A wi 0 1c C do zo ba cze nia... Uzna 0 0em, 0 4e war to na prze 0 0o mie ro ku, naj le piej pod cho in k 0 1, przy go to wa 0 4 ta ki w 0 0a 0 2nie al bum. Nie ste ty, cho in ki ju 0 4 zgu bi 0 0y ig 0 0y... Ale p 0 0y ta uka 0 4e si 0 1 nie ba wem. Skrzy nec ki Czym by 0 0a dla Pa na Piw ni ca pod Ba ra na mi? Czy Piotr Skrzy nec ki wzi Pa na pod swo je skrzy d 0 0a po wy gra nej na Stu denc kim Fe sti wa lu Pio sen ki w Kra ko wie? Z ty mi skrzy d 0 0a mi nie prze sa dza 0 0 bym, bo cho 0 4 mia 0 0 bar dzo wie le uj mu j 0 2 cych cech, to nie za uwa 0 4y 0 0em, 0 4e by po sia da 0 0 skrzy d 0 0a, ra czej WITTCHEN 43

5 r 0 4 ki i ogo nek. By 0 0 jed nak fan ta stycz nym cz 0 0o - wie kiem, kt ry w du 0 4ej mie rze utwier dzi 0 0 mnie w prze ko na niu, 0 4e war to ro bi 0 4 to, co ro bi 0 1. W 0 0a 0 2ci wie by 0 0y czte ry ta kie oso by w mo im 0 4y ciu, kie dy mia 0 0em kil ka na 0 2cie lat: wspo - mnia ni wcze 0 2niej Ma rek Gre chu ta i Jan Kan ty Paw lu 0 2 kie wicz oraz t 0 0u macz i pi sarz Ma ciej S 0 0om czy Ґ ski i w 0 0a 0 2nie Piotr Skrzy nec ki. Odej - 0 2cie Pio tra od czu 0 0em bar dzo bo le 0 2nie. By 0 0 cz 0 0o wie kiem bli skim i 0 4ycz li wym. Ta lent Ar ty sta mo 0 4e wszyst ko wy pra co wa 0 4 czy jed - nak ko niecz na jest odro bi na iskry bo 0 4ej? Ta lent bar dzo 0 0a two mo 0 4 na zgu bi 0 4. Dwa dzie - 0 2cia lat te mu w 0 0a 0 2nie Piotr po wie dzia 0 0: 6 7Uwa 0 4aj, bo ta lent w ka 0 4 dej chwi li mo 0 4e ci wy fru n przez okno. Kto wie, czy ju 0 4 nie wy fru n Ta lent to nie jest przed miot, kt ry masz da ny raz na ca 0 0e 0 4y cie, to nie wa liz ka za wsze z t 0 2 sa m 0 2 za war to 0 2ci 0 2. To ro dzaj pre dys po zy cji, a stra ci 0 4 j 0 2 mo 0 4 na bar dzo 0 0a two, cho cia 0 4 by na sku tek cho ro by, le ni stwa, pi ja Ґ stwa, za nie dba - nia, bra ku dys cy pli ny czy z 0 0e go cha rak te ru. Trze ba wi 0 1c o nie go bar dzo dba 0 4. Urlop Gdzie i jak naj le piej Pan wy po czy wa? Ju 0 4 od daw na mo j 0 2 ulu bio n 0 2 for m 0 2 sp 0 1 dza nia urlo pu jest nieru sza nie si 0 1 z do mu. Nie ste ty, nie zbyt po do ba si 0 1 to mo jej ro dzi nie i dla te go od cza su do cza su da j 0 1 na m wi 0 4 si 0 1 na ko lej - n 0 2 po dr 0 4. Sku tek? Po dr 0 4u j 0 1 bez prze rwy. Wy st 0 1 py i wa ka cje. Sko ro jed nak ta roz mo wa jest do szcze ra C na praw d 0 1 ma 0 0o w niej k 0 0a - mi 0 1 C to przy znam si 0 1, 0 4e je 0 2li dzi siaj mia 0 0 bym za de cy do wa 0 4, jak sp 0 1 dz 0 1 naj bli 0 4 szy urlop, to ma rz 0 1 o tym, aby nikt nie ka za 0 0 mi ni gdzie wy je 0 4 d 0 4a 0 4. No, chy ba 0 4e do M mie rza, nad za mar z ni 0 1 t 0 2 Wi s To ma sens. War to 0 2ci Naj wa 0 4 niej sza w Pa na 0 4y ciu jest ґ Piotr po wie dzia 0 0 mi kie dy 0 2, 0 4e je 0 2li w ci 0 2 gu dnia po s 0 0u cha si 0 1 mu zy ki, prze czy ta wiersz i po roz ma wia z przy ja cie lem, to dzie Ґ nie b 0 1 dzie stra co ny. Naj wa 0 4 niej sze wi 0 1c C nie tra ci 0 4 dnia. O N U S R 6 7Z jed nej stro ny nie mam szcz cia g bo kiej wia ry, a z dru giej nie mam te 0 4 poczu cia, 0 4e wszyst ko jest cha osem. Mio tam si 0 1 wi 0 1c po mi 0 1 dzy w 0 2t pli wo 0 2cia mi. Za ko cha ny Anio 0 0 Kom po nu je Pan mu zy k 0 1 te atral n 0 2 i fil mo w 0 2. Dla cze go? Cz 0 1 sto de cy du j 0 1 si 0 1 na ja ki 0 2 pro jekt, dla te go 0 4e ro bi to kto 0 2, ko go lu bi 0 1. I nie za sta na wiam si 0 1 wte dy nad tym, czy to b 0 1 dzie mniej, czy bar dziej wy bit ne dzie 0 0o. Tak by 0 0o cho 0 4 by w przy pad ku ab Ary sto fa ne sa wy sta wio nych w Te atrze Na ro do wym przez mo ich przy ja ci 0 0 Za ma - chow skie go i Ma laj ka ta. Cz 0 1 sto te 0 4 przyj mu j 0 1 wy zwa nie z czy stej cie ka wo 0 2ci. Aku rat przy 6 7Za ko cha nym Anie le po raz pierw szy za pro po - no wa no mi na pi sa nie mu zy ki do pe 0 0 no me tra 0 4o - wej fa bu 0 0y. Czym 0 2 na tu ral nym by 0 0o wi 0 1c, 0 4e chc 0 1 spr bo wa 0 4. Tym bar dziej 0 4e gra li tam sym pa tycz ni ak to rzy, np. mo ja ko le 0 4an ka z pod sta w w ki Ania Ra dwan. Nie kie dy chc 0 1 si 0 1 po pro stu spraw dzi 0 4. Dla te go w 0 0a 0 2nie zro bi 0 0em mu zy k 0 1 do 6 7Bal la dy ny i 6 7Ze msty. Sko ro od wie lu lat pi sz 0 1 mu zy k 0 1, to nie mo g 0 1 re zy gno - wa 0 4 z ta kich pro po zy cji tyl ko w oba wie przed po r w na niem z pa nem Ki la rem. Dzi 0 1 ku j 0 1 za roz mo w 0 1 i 0 4y cz 0 1, aby nikt nie ka za 0 0 Pa nu w tym ro ku ni gdzie wy je 0 4 d 0 4a 0 4, chy ba 0 4e do ґ M mie rza. Roz ma wia 0 0a Ka ta rzy na Wierz ba Fot. Tomek Piotr Ku Sikora/EMI cia 44 WITTCHEN

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pra cy 170 mi nut LISTOPAD ROK 2009 In struk cja dla zda jà ce go 1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA

Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA Część I NOWE SPOJRZENIE NA OKRES DORASTANIA Rozdział 1 Lu dzie uwa ża ją, że... In na książ ka dla na sto lat ków Więk szość lu dzi uwa ża, że nie je ste ście w sta nie zro zu mieć te go, co przed sta

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Numer 4 (79) Rok XXII Grudzień 2017, ISSN

Numer 4 (79) Rok XXII Grudzień 2017, ISSN Numer 4 (79) Rok XXII Grudzień 2017, ISSN 1505-7704 Chwa a na wysoko ci Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli Z no wu zbli a j si pe ne ra do sne go uro ku wi ta Bo e go Na ro dze nia, czas ra do ci,

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (76) Rok XXII Kwiecień 2017, ISSN

Numer 1 (76) Rok XXII Kwiecień 2017, ISSN Numer 1 (76) Rok XXII Kwiecień 2017, ISSN 1505-7704 We so ych wi t! y cz Pa stwu ra do snych wi t Wiel ka noc nych wy pe nio nych na dzie j bu dz cej si do y cia wio sny i wia r w sens y cia. Po go dy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

CENA 7 Z (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU 33328X Nr 9 (250) ROK XXI WRZESIE numer

CENA 7 Z (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU 33328X Nr 9 (250) ROK XXI WRZESIE numer CENA 7 Z (w tym 5% VAT) ISSN: 1425-3917 NR INDEKSU 33328X Nr 9 (250) ROK XXI WRZESIE 2016 250. numer Miesi cznik l sk wyró niony w presti owym konkursie Marka l skie Foto. BP Tomasz ak wrze nia 2016 ro

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo