W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego"

Transkrypt

1 Monitor Polski B Nr SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel ; fax REGON PKD (EKD) 4.00.B W p r o w a d z e n i e do sprawozdania finansowego Pod sta wo wy przed miot dzia ³al no œci Dzia ³al noœæ us³u go wa w za kre sie roz pro wa dza nia wo dy i od pro wa dza nia œcie ków. S¹d lub in ny or gan pro wa dz¹ cy re jestr jed nost ki S¹d Re jo no wy dla Wro c³a wia -F abryc znej we Wro c³a wiu, IX Wy dzia³ Go spo dar czy Kra jo we go Re je stru S¹ do we go Ro dzaj re je stru i nu mer wpi su KRS Czas trwa nia jed nost ki Nie ogra ni czo ny. Okres ob jê ty spra woz da niem Od dnia stycz nia 00 r. do dnia grud nia 00 r. Jed nost ki we wnêtrz ne Spó³ ka nie po sia da sa mo bi lan su j¹ cych siê jed no stek we - wnêtrz nych. Kon ty nu acja dzia ³al no œci go spo dar czej Jed nost ka w da j¹ cej siê prze wi dzieæ przy sz³o œci bê dzie kon ty nu owaæ swo j¹ dzia ³al noœæ oraz nie ist nie j¹ oko licz - no œci wska zu j¹ ce na za gro e nie kon ty nu owa nia przez ni¹ dzia ³al no œci. Po ³¹ cze nie spó³ ek W okre sie, za ja ki spo rz¹ dzo no spra woz da nie fi nan so we nie na st¹ pi ³o po ³¹ cze nie spó³ ek. Po li ty ka ra chun ko wo œci oraz za sa dy wy ce ny ak ty wów i pa sy wów oraz przy cho dów i kosz tów Ak ty wa i pa sy wa wy ce nio no wg za sad okre œlo nych w art. 8 do 4 usta wy o ra chun ko wo œci, z tym e: ) œrod ki trwa ³e o jed nost ko wej ce nie na by cia lub kosz cie wy two rze nia rów nym lub ni szym od kwo ty.500,00 z³ trak to wa ne s¹ ja ko ma te ria ³y, w mo men cie przy jê cia od pi sy wa ne zo sta j¹ bez po œred nio w kosz ty ro dza jo we ja ko zu y cie ma te ria ³ów i pro wa dzo na jest do nich ewi - den cja po za bi lan so wa, ) sk³ad ni ki ma j¹t ku trwa ³e go o war to œci od.500,00 z³ do.500,00 z³ uma rza ne s¹ w 00% w mo men cie przy jê - cia ich do u yt ko wa nia, ) dla sk³ad ni ków ma j¹t ku trwa ³e go o jed nost ko wej ce nie na by cia prze kra cza j¹ c¹ kwo tê.500,00 z³ sto su je siê li - nio w¹ me to dê amor ty za cji zgod nie z pla nem amor ty - za cji od mie si¹ ca na stêp ne go po da cie przy jê cia, 4) sk³ad nik ma j¹t ku trwa ³e go za li cza ne do bu dow li uzna - je siê za œrod ki trwa ³e bez wzglê du na war toœæ, dla któ - rych sto su je siê li nio w¹ me to dê amor ty za cji zgod nie z pla nem amor ty za cji od mie si¹ ca na stêp ne go po da - cie przy jê cia. Ak cje lub udzia ³y w in nych jed nost kach za li cza ne do ma - j¹t ku trwa ³e go wy ce nia siê wg cen na by cia, po mniej szo - nej o od pi sy z ty tu ³u trwa ³ej utra ty war to œci lub we d³ug war to œci go dzi wej. Za pa sy ma te ria ³ów i to wa rów ob jê te s¹ ewi den cj¹ ilo - œcio wo -wa rt oœci ow¹ wg cen na by cia. Przy roz cho dzie ma te ria ³ów lub to wa rów sto su je siê za sa dê pierw sze przy sz³o pierw sze wy sz³o. Na to miast wy ce na wy ro bów go to wych, pó³ fa bry ka tów i pro duk cji w to ku na stê pu je po kosz cie wy two rze nia tj. we d³ug cen sprze da y ta kie go sa me go lub po dob ne go przed mio tu, po mniej szo ne go o prze ciêt nie osi¹ gniê ty przy sprze da y zysk, a w przy pad ku pro duk cji w to ku tak - e z uwzglêd nie niem stop nia jej prze two rze nia. Kosz ty za ku pu roz li cza siê w mo men cie ich po nie sie nia. Na le no œci w kwo cie wy ma ga nej za p³a ty, z za cho wa niem ostro no œci. Dla na le no œci do cho dzo nych na dro dze s¹ do - wej oraz trud no œci¹ gal nych two rzy siê od pis w wy so ko œci 00%. Dla na le no œci z ty tu ³u od se tek na li czo nych na ostat ni dzieñ ro ku ob ro to we go two rzy siê od pis w wy so ko œci 50%. Zo bo wi¹ za nia w kwo cie wy ma ga j¹ cej za p³a ty. G³ów ny Ksiê go wy mgr in. Zo fia Gry bel Wi ce pre zes Za rz¹ du mgr in. Ma rio la Lip ska mgr Woj ciech Ja strzêb ski Je le nia Gó ra, dnia 4 lu te go 00 r.

2 Monitor Polski B Nr PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze B i l a n s sporz¹dzony na dzieñ grudnia 00 r. (w z³otych) AKTYWA bie ¹cego roku obrotowego Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego A. Ak ty wa trwa ³e I. War to œci nie ma te rial ne i praw ne. Kosz ty za koñ czo nych prac roz wo jo wych. War toœæ fir my. In ne war to œci nie ma te rial ne i prawne 4. Za licz ki na war toœci nie ma te rial ne i praw ne II. Rze czo we ak ty wa trwa ³e. Œrod ki trwa ³e a) grun ty (w tym pra wo u yt kowa nia wie czyste go grun tu) b) bu dyn ki, lo ka le i obiek ty in y nie rii l¹ do wej i wod nej c) urz¹ dze nia tech nicz ne i ma szy ny d) œrod ki trans por tu e) in ne œrod ki trwa ³e. Œrod ki trwa ³e w bu do wie. Za licz ki na œrod ki trwa³e w bu do wie III. Na le no œci d³u goter mi no we. Od jed no stek powi¹ za nych. Od po zo sta ³ych jed no stek IV. In we sty cje d³u go ter mi no we. Nie ru cho mo œci. War to œci nie mate rial ne i praw ne. D³u go ter mi no we ak ty wa fi nan so we a) w jed nost kach po wi¹ za nych udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne d³u go te r mi nowe ak ty wa fi nan so we b) w po zo sta ³ych jed nost kach udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne d³u goter mi no we ak ty wa finan so we 4. In ne in we sty cje d³u go ter mi no we V. D³u go ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe. Ak ty wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we B. Ak ty wa ob ro to we I. Za pa sy. Ma te ria ³y. Pó³ pro duk ty i pro duk ty w to ku. Pro duk ty go to we 4. To wa ry 5. Za licz ki na do sta wy II. Na le no œci krót ko ter mi no we. Na le no œci od jed no stek po wi¹za nych , ,0 5.07, , , , , , , , , , , , , ,0.00,8 98.4,9 898,95.878, , ,8 6.58, , , , , , , ,5 76.7, ,4 9.7, , , ,9 0.0, ,6 898, , ,

3 Monitor Polski B Nr a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: do mie siê cy po wy ej mie siê cy b) in ne. Na le no œci od po zo sta ³ych jed no stek a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: do mie siê cy po wy ej mie siê cy b) z ty tu ³u po dat ków, do ta cji, ce³, ubez pie czeñ spo ³ecz nych i zdro - wot nych oraz in nych œwiad czeñ c) in ne d) do cho dzo ne na dro dze s¹do wej III. In we sty cje krót ko ter mi no we. Krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we a) w jed nost kach po wi¹ za nych udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we b) w po zo sta ³ych jed nost kach udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne krót koter mi no we ak ty wa finan so we c) œrod ki pie niê ne i in ne ak ty wa pie niê ne œrod ki pie niê ne w ka sie i na ra chun kach in ne œrod ki pie niê ne inne ak ty wa pie niê ne. In ne in we sty cje krót ko ter mi no we IV. Krót ko ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe , , , , , , , , , , 5.9, , , , , , , , ,06., , ,67 Aktywa razem , ,0 PASYWA bie ¹cego roku obrotowego Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego A. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny I. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy II. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy (wiel koœæ ujem na) III. Udzia ³y (ak cje) w³a sne (wiel koœæ ujem na) IV. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy V. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny VI. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wowe VII. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych VIII. Zysk (stra ta) net to IX. Od pi sy z zy sku netto w ci¹ gu ro ku obro to we go (wiel koœæ ujem na) B. Zo bo wi¹ za nia i re zer wy na zo bo wi¹ za nia I. Re zer wy na zo bo wi¹ za nia. Re zer wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go. Re zer wa na œwiad cze nia eme ry talne i po dob ne d³u go ter mi nowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84

4 Monitor Polski B Nr krót ko ter mi nowa. Po zo sta ³e re zerwy d³u go ter mi nowe krót ko ter mi nowe II. Zo bo wi¹ za nia d³u go ter mi no we. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek a) kre dy ty i po ycz ki b) z ty tu ³u emi sji d³u nych pa pie rów war to œcio wych c) in ne zo bo wi¹za nia fi nan sowe d) in ne III. Zo bo wi¹ za nia krót ko ter mi no we. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: do mie siê cy po wy ej mie siê cy b) in ne. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek a) kre dy ty i po ycz ki b) z ty tu ³u emi sji d³u nych pa pie rów war to œcio wych c) inne zo bo wi¹ za nia fi nan so we d) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: do mie siê cy po wy ej mie siê cy e) za licz ki otrzy ma ne na do sta wy f) zo bo wi¹ za nia we kslo we g) z ty tu ³u po dat ków, ce³, ubez pie czeñ i in nych œwiad czeñ h) z ty tu ³u wy na gro dzeñ i) in ne. Fun du sze spe cjal ne IV. Roz li cze nia miê dzy okre so we. Ujem na war toœæ fir my. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we d³u go ter mi no we krót ko ter mi no we 9.650, , , , , , ,4.54.9, ,4 57.4, , , ,9 74.8,9 4.08,67 7.9,85 7.9, ,85.495,00.7,4 8.67,4 8.67,4.488,56.488,56.488, , , , , , , , , ,6 7.99, , , 87,5 Pasywa razem , ,0 G³ów ny Ksiê go wy mgr in. Zo fia Gry bel Wi ce pre zes Za rz¹ du mgr in. Ma rio la Lip ska mgr Woj ciech Ja strzêb ski PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze Rachunek zysków i strat sporz¹dzony za okres od stycznia do grudnia 00 r. (w z³otych) WYSZCZEGÓLNIENIE bie ¹cy Dane za rok poprzedni A. Przy cho dy net to ze sprze da y i zrów na ne z ni mi, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych.96.0, ,69

5 Monitor Polski B Nr I. Przy cho dy net to ze sprze da y pro duk tów II. Zmia na sta nu pro duk tów (zwiêk sze nie war toœæ do dat nia, zmniej - sze nie war toœæ ujem na) III. Koszt wy two rze nia pro duk tów na w³a sne po trze by jed nost ki IV. Przy cho dy net to ze sprze da y to wa rów i ma te ria ³ów B. Kosz ty dzia ³al no œci ope ra cyj nej I. Amor ty za cja II. Zu y cie ma te ria ³ów i ener gii III. Us³u gi ob ce IV. Po dat ki i op³a ty, w tym: po da tek ak cy zo wy V. Wy na gro dze nia VI. Ubez pie cze nia spo ³ecz ne i in ne œwiad cze nia VII. Po zo sta ³e kosz ty ro dza jo we VIII. War toœæ sprze da nych to wa rów i ma te ria ³ów C. Zysk (stra ta) ze sprze da y (A B) D. Po zo sta ³e przy cho dy ope ra cyj ne I. Zysk ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych II. Do ta cje III. In ne przy cho dy ope ra cyj ne E. Po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj ne I. Stra ta ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych II. Ak tu ali za cja war to œci ak ty wów nie fi nan so wych III. In ne kosz ty ope ra cyj ne F. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (C+D E) G. Przy cho dy fi nan so we I. Dy wi den dy i udzia ³y w zy skach, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych II. Od set ki, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych III. Zysk ze zby cia in we sty cji IV. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji V. In ne H. Kosz ty fi nan so we I. Od set ki, w tym: dla jed no stek po wi¹ za nych II. Stra ta ze zby cia in we sty cji III. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji IV. In ne l. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci go spo dar czej (F+G H) J. Wy nik zda rzeñ nad zwy czaj nych (J.I J.II) I. Zy ski nad zwy czaj ne II. Stra ty nad zwy czaj ne K. Zysk (stra ta) brut to (I±J) L. Po da tek do cho do wy M. Po zo sta ³e obo wi¹z ko we zmniej sze nia zy sku (zwiêk sze nia stra ty) N. Zysk (stra ta) net to (K L M).64.8,55.550, , , , , , , , , ,0 5.86, 4.8, , , , ,84., , , , , , , , , ,6.4,5 4.98, ,4.66,48 0.4, , , , , , , ,47.5.5,97.48, , , ,.054.7,.4.46,44.8,55..7, , , , , , , ,9.69.6, , ,98 G³ów ny Ksiê go wy mgr in. Zo fia Gry bel Wi ce pre zes Za rz¹ du mgr in. Ma rio la Lip ska mgr Woj ciech Ja strzêb ski

6 Monitor Polski B Nr 4 96 PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) w³asnym sporz¹dzone za okres od stycznia do grudnia 00 r. (w z³otych) WYSZCZEGÓLNIENIE bie ¹cy Dane za rok poprzedni I. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO) ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych I.a. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO), po ko rek tach. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su.. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) pod sta wo we go wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) umo rze nia udzia ³ów (ak cji).. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na ko niec okre su. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su.. Zmia na na le nych wp³at na ka pi ta³ pod sta wo wy.. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na ko niec okre su. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na po cz¹ tek okre su a) zwiêk sze nie b) zmniej sze nie.. Udzia ³y (ak cje) w³a sne na ko niec okre su 4. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy na po cz¹ tek okre su 4.. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go emi sji ak cji po wy ej war to œci no mi nal nej z po dzia ³u zy sku (usta wo wo) z po dzia ³u zy sku (po nad wy ma ga n¹ usta wo wo mi ni mal n¹ war toœæ) po kry cia stra ty 4.. Stan ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go na ko niec okre su 5. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na po cz¹ tek okre su 5.. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) z ak tu ali za cji wy ce ny zby cia œrod ków trwa ³ych 5.. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na ko niec okre su 6. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na po cz¹ tek okre su 6.. Zmia ny po zo sta ³ych ka pi ta ³ów (fun du szy) re zer wo wych nie zarejestrowane w KRS na dzieñ bilansowy zarejestrowane w KRS 6.. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na ko niec okre su 7. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su 7.. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych 7.. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su, po ko rek tach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6.9.58,59

7 Monitor Polski B Nr 4 96 po dzia ³u zy sku z lat ubie g³ych podzia³ zysku na pokrycie straty 7.. Zysk z lat ubie g³ych na ko niec okre su 7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu korekty b³êdów podstawowych 7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach a) zwiêkszenie (z tytu³u) korekty lat ubieg³ych 007, 008 przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytu³u zysku za rok ubieg³y) podzia³ zysku na pokrycie straty 7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ) III. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny, po uwzglêd nie niu pro po no wa ne go po dzia ³u zy sku (po kry cia stra ty) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,84 G³ów ny Ksiê go wy mgr in. Zo fia Gry bel Wi ce pre zes Za rz¹ du mgr in. Ma rio la Lip ska mgr Woj ciech Ja strzêb ski PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze Rachunek przep³ywów pieniê nych sporz¹dzony za okres od stycznia do grudnia 00 r. (w z³otych) WYSZCZEGÓLNIENIE bie ¹cy Dane za rok poprzedni A. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci ope ra cyj nej I. Zysk (stra ta) net to II. Ko rek ty ra zem. Amor ty za cja. Zy ski (stra ty) z ty tu ³u ró nic kur so wych. Od set ki i udzia ³y w zy skach (dy wi den dy) 4. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci in we sty cyj nej 5. Zmia na sta nu re zerw 6. Zmia na sta nu za pa sów 7. Zmia na sta nu na le no œci 8. Zmia na sta nu zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych, z wy j¹t kiem po y - czek i kre dy tów 9. Zmia na sta nu roz li czeñ miê dzy okre so wych 0. In ne ko rek ty III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (l±ll) B. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci in we sty cyj nej I. Wp³y wy. Zby cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty - wów trwa ³ych 4.98, , ,7 8.05,7.,.740,5.096, , ,9 4.98, , ,.,9 6.50, , ,9.4.54, 0.000,05.8, , , , , , , ,7

8 Monitor Polski B Nr Zby cie in we sty cji w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne. Z ak ty wów fi nan so wych, w tym: a) w jed nost kach po wi¹ za nych b) w po zo sta ³ych jed nost kach zby cie ak ty wów fi nan so wych dy wi den dy i udzia ³y w zy skach sp³a ta udzie lo nych po y czek d³u go ter mi no wych od set ki in ne wp³y wy z ak ty wów fi nan so wych 4. In ne wp³y wy in we sty cyj ne II. Wy dat ki. Na by cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty wów trwa ³ych. In we sty cje w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne. Na ak ty wa fi nan so we, w tym: a) w jed nost kach po wi¹ za nych b) w po zo sta ³ych jed nost kach na by cie ak ty wów fi nan so wych udzie lo ne po ycz ki d³u go ter mi no we 4. In ne wy dat ki in we sty cyj ne III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci in we sty cyj nej (l ll) C. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci fi nan so wej I. Wp³y wy. Wp³y wy net to z wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) i in nych in stru - men tów ka pi ta ³o wych oraz do p³at do ka pi ta ³u. Kre dy ty i po ycz ki. Emi sja d³u nych pa pie rów war to œcio wych 4. In ne wp³y wy fi nan so we II. Wy dat ki. Na by cie udzia ³ów (ak cji) w³a snych. Dy wi den dy i in ne wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li. In ne, ni wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li, wy dat ki z ty tu ³u po dzia ³u zy sku 4. Sp³a ty kre dy tów i po y czek 5. Wy kup d³u nych pa pie rów war to œcio wych 6. Z ty tu ³u in nych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych 7. P³at no œci zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u umów le asin gu fi nan so we go 8. Od set ki 9. In ne wy dat ki fi nan so we III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci fi nan so wej (l ll) D. Prze p³y wy pie niê ne net to, ra zem (A.III±B.III±C.III) E. Bi lan so wa zmia na sta nu œrod ków pie niê nych, w tym: zmia na sta nu œrod ków pie niê nych z ty tu ³u ró nic kur so wych F. Œrod ki pie niê ne na po cz¹ tek okre su G. Œrod ki pie niê ne na ko niec okre su (F±D), w tym: o ogra ni czo nej mo li wo œci dys po no wa nia 5.60, , , ,9 9.0,5.56,6 8.05, , , ,60.495,.96.76, , , , , , , ,4 59, , , ,0 0.67, , , , , ,9 G³ów ny Ksiê go wy mgr in. Zo fia Gry bel Wi ce pre zes Za rz¹ du mgr in. Ma rio la Lip ska mgr Woj ciech Ja strzêb ski

9 Monitor Polski B Nr OPI NIA NIE ZA LE NE GO BIE G E GO RE WI DEN TA dla Udzia ³ow ców, Ra dy Nad zor czej i Za rz¹ du PRZED SIÊ BIOR STWA WO DO CI GÓW I KA NA LI ZA CJI WOD NIK Spó³ ka z o.o. z sie dzi b¹ w Je le niej Gó rze Prze pro wa dzi li œmy ba da nie za ³¹ czo ne go spra woz da nia fi nan so we go Przed siê bior stwa Wo do ci¹ gów i Ka na li za cji Wod nik Spó³ ka z o.o. z sie dzi b¹ w Je le niej Gó rze, Pl. Pia stow ski, na któ re sk³a da siê: ) wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go, ) bi lans spo rz¹ dzo ny na dzieñ grud nia 00 r., któ ry po stro nie ak ty wów i pa sy wów wy ka zu je su mê ,75, ) ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ cy zysk net to w wy so ko œci 4.98,84, 4) ze sta wie nie zmian w ka pi ta le (fun du szu) w³a snym za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ ce zwiêk sze nie ka pi ta ³u w³a sne go o kwo tê ,84, 5) ra chu nek prze p³y wów pie niê nych za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r., wy ka zu j¹ cy zwiêk sze nie sta nu œrod ków pie niê nych o kwo tê.96.76,00, 6) do dat ko we in for ma cje i ob ja œnie nia. Za spo rz¹ dze nie zgod ne go z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi spra woz da nia fi nan so we go oraz spra woz da nia z dzia ³al - no œci od po wie dzial ny jest kie row nik jed nost ki. Kie row nik jed nost ki oraz cz³on ko wie ra dy nad zor czej lub in ne go or ga nu nad zo ru j¹ ce go jed nost ki s¹ zo bo wi¹ za ni do za pew nie nia, aby spra woz da nie fi nan so we oraz spra - woz da nie z dzia ³al no œci spe³ nia ³y wy ma ga nia prze wi dzia - ne w usta wie z dnia 9 wrze œnia 994 r. o ra chun ko wo œci (Dz. U. z 009 r. Nr 5, poz. z póÿn. zm.), zwa nej da - lej usta w¹ o ra chun ko wo œci. Na szym za da niem by ³o zba da nie i wy ra e nie opi nii o zgod no œci z wy ma ga j¹ cy mi za sto so wa nia za sa da mi (po - li ty k¹) ra chun ko wo œci te go spra woz da nia fi nan so we go oraz czy rze tel nie i ja sno przed sta wia ono, we wszyst kich istot nych aspek tach, sy tu acjê ma j¹t ko w¹ i fi nan so w¹ jak te wy nik fi nan so wy jed nost ki oraz o pra wi d³o wo œci ksi¹g ra chun ko wych sta no wi¹ cych pod sta wê je go spo rz¹ dze nia. Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go prze pro wa dzi li œmy sto sow nie do po sta no wieñ: ) roz dzia ³u 7 usta wy o ra chun ko wo œci, ) kra jo wych stan dar dów re wi zji fi nan so wej, wy da - nych przez Kra jo w¹ Ra dê Bie g³ych Re wi den tów w Pol sce. Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go za pla no wa li œmy i prze pro wa dzi li œmy w ta ki spo sób, aby uzy skaæ ra cjo - nal n¹ pew noœæ, po zwa la j¹ c¹ na wy ra e nie opi nii o spra woz da niu. W szcze gól no œci ba da nie obej mo wa ³o spraw dze nie po praw no œci za sto so wa nych przez jed - nost kê za sad (po li ty ki) ra chun ko wo œci i zna cz¹ cych sza - cun ków, spraw dze nie w prze wa a j¹ cej mie rze w spo - sób wy ryw ko wy do wo dów i za pi sów ksiê go wych, z któ rych wy ni ka j¹ licz by i in for ma cje za war te w spra - woz da niu fi nan so wym, jak i ca ³o œcio w¹ oce nê spra woz - da nia fi nan so we go. Uwa a my, e ba da nie do star czy ³o wy star cza j¹ cej pod sta - wy do wy ra e nia opi nii. Na szym zda niem, zba da ne spra woz da nie fi nan so we, we wszyst kich istot nych aspek tach: a) przed sta wia rze tel nie i ja sno in for ma cje istot ne dla oce ny sy tu acji ma j¹t ko wej i fi nan so wej jed nost ki na dzieñ grud nia 00 r., jak te jej wy ni ku fi nan so we - go za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud - nia 00 r., b) zo sta ³o spo rz¹ dzo ne zgod nie z wy ma ga j¹ cy mi za sto - so wa nia za sa da mi (po li ty k¹) ra chun ko wo œci oraz na pod sta wie pra wi d³o wo pro wa dzo nych ksi¹g ra chun ko - wych, c) jest zgod ne z wp³y wa j¹ cy mi na treœæ spra woz da nia fi - nan so we go prze pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi umo wy/sta tu tu jed nost ki. Spra woz da nie z dzia ³al no œci jed nost ki jest kom plet ne w ro zu mie niu art. 49 ust. usta wy o ra chun ko wo œci, a za war te w nim in for ma cje, po cho dz¹ ce ze zba da ne go spra woz da nia fi nan so we go, s¹ z nim zgod ne. Klu czo wy Bie g³y Re wi dent Te re sa Ku ja wiñ ska nr ewid. 0 Ze spó³ Bie g³ych Re wi den tów FA BER Spó³ ka z o.o Wro c³aw, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 7c nr uprawnień 80 Bie g³y Re wi dent Lu cy na Ko z³ow ska nr ewid. 884 Wro c³aw, dnia 4 mar ca 0 r.

10 Monitor Polski B Nr UCHWA A Nr Zg.W-/0 Zgro ma dze nia Wspól ni ków PRZED SIÊ BIOR STWA WO DO CI GÓW I KA NA LI ZA CJI WOD NIK Spó³ ka z o.o. w Je le niej Gó rze z dnia ma ja 0 r. w spra wie roz pa trze nia i za twier dze nia Spra woz da nia Fi nan so we go Spó³ ki za rok ob ro to wy 00 za wie ra j¹ ce go: wpro wa dze nie do spra woz da nia, bi lans, ra chu nek zy sków i strat, ze sta wie nie zmian w ka pi ta le w³a snym, ra chu nek prze p³y wów pie niê nych, do dat ko we in for ma cje i ob ja œnie nia oraz Spra woz da nie Za rz¹ du z dzia ³al no œci Spó³ ki Na pod sta wie art. 8 pkt, art. pkt Ko dek su spó³ ek han dlo wych i ust. pkt Ak tu za ³o y ciel skie go Przed siê bior stwa Wo do ci¹ gów i Ka na li za cji Wod nik Spó³ ka z ogra ni czo n¹ od po wie dzial no œci¹ uchwa la siê, co na - stê pu je: Zgro ma dze nie Wspól ni ków, po roz pa trze niu, za twier dza spra woz da nie fi nan so we Spó³ ki za rok 00, w tym: ) wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go, ) bi lans spo rz¹ dzo ny na dzieñ grud nia 00 r., za my ka j¹ cy siê su m¹ bi lan so w¹ w kwo cie ,75 z³ (s³ow - nie: dwie œcie osiem mi lio nów sto czter dzie œci dwa ty si¹ ce dwie œcie czter dzie œci dzie wiêæ z³o tych sie dem dzie si¹t piêæ gro szy), ) ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r. (spo rz¹ dzo ny w wa rian cie po - rów naw czym), wy ka zu j¹ cy zysk net to w kwo cie 4.98,84 z³ (s³ow nie: trzy sta czter dzie œci je den ty siê cy dzie wiêæ - set osiem dzie si¹t trzy z³o te osiem dzie si¹t czte ry gro sze), 4) ze sta wie nie zmian w ka pi ta le w³a snym za rok ob ro to wy 00, wy ka zu j¹ ce wzrost ka pi ta ³u w³a sne go o kwo tê ,84 z³ (s³ow nie: sto czter dzie œci je den mi lio nów osiem set trzy dzie œci dzie wiêæ ty siê cy czte ry sta osiem - dzie si¹t trzy z³o te osiem dzie si¹t czte ry gro sze), 5) ra chu nek prze p³y wów pie niê nych za rok ob ro to wy 00 (spo rz¹ dzo ny me to d¹ po œred ni¹), wy ka zu j¹ cy zwiêk sze - nie sta nu œrod ków pie niê nych o kwo tê.96.76,00 z³ (s³ow nie: je den mi lion dzie wiêæ set szes na œcie ty siê cy sie - dem set szeœæ dzie si¹t dwa z³o te), 6) do dat ko we in for ma cje i ob ja œnie nia, oraz spra woz da nie Za rz¹ du z dzia ³al no œci Spó³ ki za rok ob ro to wy 00. Uchwa ³a wcho dzi w y cie z dniem pod jê cia. UCHWA A Nr Zg.W-5/0 Zgro ma dze nia Wspól ni ków PRZED SIÊ BIOR STWA WO DO CI GÓW I KA NA LI ZA CJI WOD NIK Spó³ ka z o.o. w Je le niej Gó rze z dnia ma ja 0 r. w spra wie po dzia ³u zy sku Przed siê bior stwa Wo do ci¹ gów i Ka na li za cji Wod nik Spó³ ka z ogra ni czo n¹ od po wie dzial no œci¹ w Je le niej Gó rze za 00 r. Na pod sta wie art. pkt Ko dek su spó³ ek han dlo wych oraz ust. pkt 5 Ak tu za ³o y ciel skie go Przed siê bior - stwa Wo do ci¹ gów i Ka na li za cji Wod nik Spó³ ka z ogra ni czo n¹ od po wie dzial no œci¹ uchwa la siê, co na stê pu je: Uzy ska ny za okres od stycz nia 00 r. do grud nia 00 r. zysk net to w kwo cie 4.98,84 z³ (s³ow nie: trzy sta czter - dzie œci je den ty siê cy dzie wiêæ set osiem dzie si¹t trzy z³o te osiem dzie si¹t czte ry gro sze) zo sta je prze zna czo ny na po - wiêk sze nie ka pi ta ³u za pa so we go Spó³ ki. Uchwa ³a wcho dzi w y cie z dniem pod jê cia. Pro to ko lant Gra y na Brzu œnian Prze wod ni cz¹ cy Zgro ma dze nia Wspól ni ków Mar cin Za wi ³a

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 1514 97847 8560 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 tel. (0-22) 628-61-29; fax 628-84-68 REGON 000001554 PKD (EKD) 80.30.A Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 1063 66438 Poz. 5872 5872 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WODNIK Spółka z o.o. 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12 tel. 75 755-20-91; fax 755-20-91

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 1723 ANDREWEX Spółki z o.o. w Piętnie............. 1724 REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego monitor Polski b Nr 2013 130855 11038 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 tel. 22 421-05-18; fax 421-02-41 REGON 140214847 PKD (EKD)

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 SPRAWOZDANIE FINANSOWE MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 8136 POLFA Spółki z o.o. w Warszawie.............. 8137 BSH SPRZęT

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2009 r. Nr 1223

Warszawa, dnia 28 lipca 2009 r. Nr 1223 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lipca 009 r. Nr 13 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 6991 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo