Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL)."

Transkrypt

1 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, Szpital Quiron w Maladze Kierownik Katedry: dr n. med. Alexander Aslani Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). Techniki i efekty d 0 0ugoterminowe Ist nie je wie le ro dza j w za bie g w chi rur gicz nych wy ko rzy sty wa nych wce lu kszta 0 0 to wa nia po 0 2lad k w. Na le do nich mi 0 1 dzy in ny mi: im - plan ty si li ko no we, der mo li pek to mia, au to lo gicz ny prze szczep t 0 0u - szczu, kt re gwa ran tu j 0 2 osi 0 2 gni 0 1 cie sa ty sfak cjo nu j 0 2 cych efek t w. Nie - w 0 2t pli wie po wo dze nie tej pro ce du ry wy ni ka z w 0 0a 0 2ci wo 0 2ci oko lic po - 0 2lad k w, kt re po sia da j 0 2 olbrzy mie po k 0 0a dy tkan ki mi nio wej. W po - ni 0 4 szym ar ty ku le au to rzy pre zen tu j 0 2 w 0 0a sne tech ni ki au to lo gicz ne go prze szcze pia nia tkan ki t 0 0u szczo wej, opar te na li po suk cji z wy ko rzy - sta niem wo dy wa ter-jet as si sted li po con to u ring (WAL), odwi ro wy wa niu do da nych ko m rek oraz wa chla rzo wa tym umiej sco wie niu prze szcze - pio ne go ma te ria 0 0u. Wy b r pa cjen t w do ww. pro ce dur za le - 0 4y cz cio wo od roz mia ru i kszta 0 0 tu po 0 2lad k w, a tak 0 4e od pod sk r nych za so b w tkan ki t 0 0u - szczo wej, kt re mo 0 4 na wy ko rzy sta 0 4 w pro ce - sie te ra peu tycz nym. In nym aspek tem jest wy - so ki pro cent po wierzch nio wej (pod sk r nej) tkan ki t 0 0u szczo wej, jak r w nie 0 4 co 0 2, co mo 0 4 na okre 0 2li 0 4 ja ko szer sz 0 2 struk tu r 0 1 po 0 2lad k w, czy li kszta 0 0t A lub C. Ko lej nym istot nym pa ra me trem jest sto su nek ob wo du po ni 0 4ej dwu na ste go 0 4e - bra (ta lii) do naj wi 0 1k sze go ob wo du na wy so ko - 0 2ci kr 0 1 ta rza wi 0 1k sze go C tzw. in deks kle psy dry. 52

2 1 3 2 mie si 0 2 ce po ope ra cji 6 mie si 0 1 cy po ope ra cji 2 mie si 0 2 ce po ope ra cji 6 mie si 0 1 cy po ope ra cji spek ta ku lar nych efek t w, za le ca si 0 1 po cze - nie dw ch ele men t w: im plan t w si li ko no - wych oraz prze szcze pu pod sk r nej tkan ki t 0 0u szczo wej. Jak wy ni ka z do 0 2wiad cze nia au to r w, u pa cjen t w, kt rych BMI nie prze kra cza po zio mu 23, spe 0 0 nie nie ich ocze ki wa przy u 0 4y ciu je dy nie au to lo gicz ne go prze szcze pu tkan ki t 0 0u szczo wej jest nie zwy kle trud ne do osi 0 2 gni 0 1 cia. Dla prze szcze pu po ni 0 4ej 2000 ml au to rzy za le ca j 0 2 znie czu le nie miej sco we, na to miast dla ob j 0 1 to 0 2ci wi 0 1k szych ni 0 4 wspo - mnia na za le ca si 0 1 znie czu le nie og l ne. Me to dy skal pe lo we 2 mie si 0 2 ce po ope ra cji 6 mie si 0 1 cy po ope ra cji Ryc. 1. Kszta 0 0 to wa nie po 0 2lad k w przy za sto so wa niu au to lo gicz - ne go prze szcze pu tkan ki t 0 0u szczo wej, wstrzyk ni 0 1 cie 1,200 cm 3 przy u 0 4y ciu tech ni ki wa ter-jet; re zul ta ty w2 i6 mie si 0 1 cy po za bie gu z pra wie iden tycz na ilo 0 2ci 0 2. Au to rzy za le ca j 0 2 opi sa n 0 2 me to d 0 1 pa cjen - tom, kt rzy po sia da j 0 2 in deks BMI na po zio - mie wi 0 1k szym ni Ist nie je oba wa, 0 4e oso by o ni 0 4 szym in de ksie BMI cz ciej b 0 1 d 0 2 mo g 0 0y czu 0 4 si 0 1 roz cza ro wa ne z po wi 0 1k sze - nia, ja kie mo 0 4 na osi 0 2 gn W zwi 0 2z ku z tym oso by o in de ksie ni 0 4 szym ni po win ny mie 0 4 re a li stycz ne ocze ki wa nia co do zre a li - zo wa nia wy ma rzo nych efek t w. Dla os b z BMI po mi 0 1 dzy 23 a 26 za le ce nia au to r w s 0 2 uza le 0 4 nio ne od ocze ki wa nych przez pa - cjen ta re zul ta t w. Je 0 4e li pa cjent ocze ku je Ope ra cja roz po czy na si 0 1 od u 0 0o 0 4e nia pa - cjen ta w po zy cji na wznak, kt ra za pew nia lep szy do st 0 1p do pod sk r nych za so b w tkan ki t 0 0u szczo wej. Wy ko nu j 0 2 cy za bieg za - czy na j 0 2 od tzw. przed-in fil tra cji po przez wy - ko na nie na ci 0 1 cia w oko li cach bi ki ni i p 0 1p ka, u 0 4y wa j 0 2c sy ste mu bo dy-jet evo z cz 0 1 sto tli wo - 0 2ci 0 2 ok. 60 stru mie ni na mi nu t 0 1. W ce lu po - wy 0 4 szej przed-in fil tra cji u 0 4y wa si 0 1 ka niu li zpo je dyn czym otwo rem i nie wiel kim k 0 2 tem (45 Ц). Przed-in fil tra cj 0 1 wy ko nu je si 0 1 z za sto - so wa niem roz wi 0 2 za Kle i na, po za znie czu le - niem og l nym. Wta kim przy pad ku w ce lu zmniej sze nia ura zu che micz ne go dla ko m rek sto su je si 0 1 roz wi 0 2 za nia z pomini 0 1ciem li do ka i ny. W po - r w na niu z tra dy cyj n 0 2 li po suk cj 0 2 po da ne jest ni skie tem po/ob j 0 1 to in fil tra cji. Wska - z w ka dla po cz 0 2t ku j 0 2 cych u 0 4y wa j 0 2 cych tej tech ni ki C na le 0 4y u 0 4y wa 0 4 ob j 0 1 to 0 2ci przed-in - fil tra cji od po wia da j 0 2 cej 10% tkan ki t 0 0u szczo - wej, ja ka ma zo sta 0 4 po zy ska na. Je 0 4e li chi rurg za k 0 0a da, 0 4e po zy ska np. 1,000 cm 3 czy ste go t 0 0u szczu, naj bar dziej w 0 0a 0 2ci wa jest przed-in fil - tra cja ze 100 cm 3 wci 0 2 gu 5 mi nut po prze - dza j 0 2 cych roz po cz 0 1 cie pro ce su po zy ski wa - nia t 0 0u szczu. Tak ni skie tem po/ob j 0 1 to przed-in fil tra cji to jed na z naji stot niej szych za let tech ni ki z za sto so wa niem wa ter-jet (hy - 54

3 1 3dro- jet), po nie wa 0 4 nie po wo du je po wsta wa - nia opu chli zny tka nek. To ozna cza, 0 4e pro - ce du ra po zy ski wa nia jest nie tyl ko szyb sza, ale tak 0 4e bar dziej pre cy zyj na. W ko lej nym eta pie chi rur dzy prze cho dz 0 2 do wy sy sa nia t 0 0u szczu ostr 0 2 ka niu l 0 2 (po zy ski wa nie t 0 0u szczu) zcen tral nym otwar ciem (otwo rem) do in fil - tra cji i bocz n 0 2 szcze li n 0 2 do za sy sa nia, u 0 0a twia - j 0 2 c 0 2 jed no cze sn 0 2 in fil tra cj 0 1. Hy dro-jet, tzw. bo dy-jet 0 3 evo dru giej ge ne ra cji zo sta 0 0 wy po - sa 0 4o ny w do k 0 0ad ny pro gram do trans por tu t 0 0u szczu, w kt rym sy stem au to ma tycz nie utrzy mu je si ssa nia po ni 0 4ej 350 mmhg. Cha rak te ry stycz ne miej sca, na ja kich sto su je si 0 1 li po suk cj 0 1, to: brzuch, ple cy i bocz ki (miej sca od k 0 0a da nia si 0 1 t 0 0u szczu). Kszta 0 0 to wa - nie tych stref zna cz 0 2 co po pra wia wy gl 0 2d ze - wn 0 1 trz ny. Urz 0 2 dze nie bo dy-jet czy si 0 1 zsy ste mem fil tr w (Li po Col lec tor) roz dzie - la j 0 2 cych t 0 0uszcz od tkan ki w 0 0 k ni stej, jed no - cze 0 2nie pro du ku j 0 2c t 0 0uszcz nada j 0 2 cy si 0 1 do na tych mia sto we go prze szcze pu. Li po Col lec tor zo sta 0 0 pier wot nie za pro - jek to wa ny w ta ki spo s b, 0 4e 0 4a den do dat ko - wy pro ces po zy ski wa nia tkan ki t 0 0u szczo wej nie by 0 0 wy ma ga ny. Do pie ro p 0 2niej au to rzy zmo dy fi ko wa li pro ces po zy ski wa nia oraz gro ma dze nia t 0 0u szczu i, mi mo 0 4e nie ma ta - kiej po trze by w trak cie pra cy z Li po Col lec to - rem, osi 0 2 gn 0 1 li podwy 0 4 szo n 0 2 ja ko ma te ria - 0 0u, kt ry mo 0 4e by 0 4 u 0 4y ty pod czas kon fi gu ra - cji r 0 1cz nej C wy star czy 60 se kund, by wzbo - ga ci 0 4 prze szczep t 0 0u szczu o do dat ko we 10%. Dal szy czas kon fi gu ro wa nia nie po wo - du je wy 0 4sze go st e nia, ale za czy na pro du - ko wa 0 4 wi 0 1 cej ole ju, wska zu j 0 2c na mar twi c 0 1 t 0 0u szczu. Ja ko t 0 0u szczu po zy ska ne go za po mo c 0 2 urz 0 2 dze nia wa ter-jet jest do sko na 0 0a. U 0 4y wa - j 0 2c tej tech no lo gii pod czas li po suk cji, au to rzy po zy sku j 0 2 ca 0 0 ko wi t 0 2 ob j 0 1 to t 0 0u szczu, z kt re go 0 2re dnio na wet do 80% mo 0 4e zo - sta 0 4 prze szcze pio ne. Po nad to do da je si 0 1 do t 0 0u szczu 1% oso cza wzbo ga co nej w p 0 0yt ki krwi (PRP). Ryc. 2. Brazylijskie po 0 2ladki z przeszczepion 0 2 tkank 0 2 t 0 0uszczow 0 2 na poziomie 950 cm 3 po ka 0 4dej ze stron; rezultaty odpowiednio po 2 i 10 miesi 0 2cach z niezmienion 0 2 wielko 0 2ci 0 2. Pro ce du ry prze szcze po we W trak cie prze szcze pu au to lo gicz ne go wa 0 4 ne jest sto so wa nie wa chla rzo wych, war - stwo wych z Chi rur dzy wk 0 0u wa j 0 2 ok. 80% ob j 0 1 to 0 2ci prze szcze pio nej tkan ki t 0 0u - szczo wej do mi nio wo. W do mi nio wej in fil tra cji ma j 0 2 za sto so wa nie strzy kaw ki 10-cen ty me tro we wraz z BE AU LI ka niu la mi (14G). Do mi nio we au to lo gicz ne po wi 0 1k - sze nie tkan ki t 0 0u szczo wej po wo du je zwi 0 1k - sze nie roz mia ru po 0 2lad k w, ale ma nie wiel - 55

4 1 3 na strzy kaw ki 5 cm 3 oraz ka niu le 16G. Ta tech ni ka ro bie nia in iek cji zde cy do wa nie na le - 0 4y do 0 4mud nych, ale jed no cze 0 2nie gwa ran - tu je lep sze wy ni ki pod wzgl 0 1 dem kszta 0 0 tu i roz mia ru. W ce lu opty ma li za cji do brych wy ni k w tkan ka nie po win na by 0 4 przede wszy st kim nadmier nie na sy co na. Je 0 4e li ob - szar, kt ry pod da wa ny jest za bie go wi za czy - na twar dnie 0 4, pod 0 4ad nym wa run kiem chi - rurg nie po wi nien kon ty nu o wa 0 4 wstrzy ki wa - nia t 0 0u szczu. Opie ka po o pe ra cyj na Dla cel w medycyny estetycznej naj cz ciej u 0 4y wa si 0 1 bie li zny kom pre syj nej, spe cjal - nie za pro jek to wa nej (Co lom bia Fa jas, Bar ce - lo na, Spa in), przez 6 ty go dni po za bie gu. Stan dar do we pa sy przy le ga j 0 2 ce (ta 0 2my Ki ne sio), na co dzie u 0 4y wa ne w fi zjo te ra pii, tak 0 4e s 0 2 za k 0 0a da ne w pierw szy dzie po ope - ra cji. Na le 0 4y uni ka 0 4 jed nak za k 0 0a da nia przy le - ga j 0 2 cych pa s w bez po 0 2re dnio na sa li ope ra - cyj nej, gdy 0 4 cz 0 1 sto za u wa 0 4a si 0 1 ta 0 2mo w 0 2 wy syp k 0 1/p 0 1 che rze w zwi 0 2z ku z obrz 0 1 kiem po o pe ra cyj nym. Ryc. 3. Kszta 0 0 to wa nie po 0 2lad k w przy za sto so wa niu prze szcze pu tkan ki t 0 0u szczo wej w ilo 0 2ci 1,150 cm 3 na ka 0 4 dy z po 0 2lad k w po 6 mie si 0 2 cach oraz po 1 ro ku po za bie gu o do sko na 0 0ej ja - ko 0 2ci. Na le 0 4y zwr ci 0 4 uwa g 0 1, 0 4e pa cjent ka w wy ni ku za bie - gu od no to wa 0 0a utra t 0 1 wa gi oko 0 0o 5 ki lo gra m w, co nie mia 0 0o sta 0 0e go prze 0 0o 0 4e nia na wiel ko ki wp 0 0yw na ich kszta 0 0t, dla te go te 0 4 w ce lu osi 0 2 gni 0 1 cia za o kr 0 2 glo ne go kszta 0 0 tu tak wa 0 4 ny jest au to lo gicz ny prze szczep tkan ki t 0 0u szczo - wej na war stwy po wierzch nio we. Ta po - wierz chow na war stwa nie jest jed nak zbyt do brze una czy nio na, co utru dnia prze szczep tkan ki t 0 0u szczo wej. Na bio drach za le ca si 0 1 ra czej in fil tra cj 0 1 po wierz chow n 0 2 i pod sk r - n 0 2. Z te go po wo du spe cja li 0 2ci de cy du j 0 2 si 0 1 Re zul ta ty d 0 0u go ter mi no we Au to rzy osza co wa li wy ni ki ope ra cji, pod - czas kt rych u 0 4y wa no obra zo wa nia wo lu - me trycz ne go (Can field Mir ror Sy stem). Opie ra j 0 2c si 0 1 na po zy ska nych da nych, udo - ku men to wa li, 0 4e po o pe ra cyj ne za trzy my - wa nie t 0 0u szczu wy no si 0 0o 0 2re dnio 80% w 6 mie si 0 1 cy po ope ra cji. Podob nie do bre re - zul ta ty by 0 0y uprze dnio udo ku men to wa ne dla au to lo gicz ne go prze szcze pia nia tkan ki t 0 0u szczo wej wspo ma ga ne go urz 0 2 dze niem ty pu wa ter-jet. Sa ty sfak cja u pa cjen t w, kt rych in deks BMI wa ha si 0 1 po mi 0 1 dzy 26-30, jest na wy so kim po zio mie. U pa - cjen t w z BMI ni 0 4 szym ni efek ty au to - lo gicz ne go prze szcze pu tkan ki t 0 0u szczo wej 56

5 1 3s 0 2 za zwy czaj bar dzo do bre, a pa cjen ci za - do wo le ni. Na wet w przy pad ku du 0 4ych ob - j 0 1 to 0 2ci, 0 4a den z pa cjen t w po za bie gu w kli - ni ce au to ra nie na rze ka 0 0 na nadmier n 0 2 wa g 0 1 (ob j 0 1 to , roz miar). Mi 0 1 sie po 0 2lad ko wy to ide al ne miej sce do au to lo gicz ne go prze szcze pu tkan ki t 0 0u - szczo wej ze wzgl 0 1 du na swo j 0 2 ob szer no i wy so kie pro por cje tkan ki mi nio wej. Dla pa cjen t w z BMI po wy 0 4ej po zio mu 26 pre fe ru je si 0 1 au to lo gicz ny prze szczep tkan ki t 0 0u szczo wej ze wzgl 0 1 du na wy so ki sto pie po wo dze nia i mniej sz 0 2 licz b 0 1 kom pli ka cji wpo r w na niu z im plan ta mi. Kszta 0 0 to wa nie po 0 2lad k w przy u 0 4y ciu au to lo gicz ne go t 0 0u - szczu jest nie zwy kle sa ty sfak cjo nu j 0 2 cym za - bie giem za r w no dla chi rur g w, jak i pa cjen - t w, dla te go dzi wi nie wiel ka ilo pu bli ka cji wtym te ma cie. Ist nie je wie le me tod s 0 0u cych do po zy - ski wa nia tkan ki t 0 0u szczo wej, np.: li po suk cja obrz 0 1 ko wa z za sto so wa niem ni skie go ci nie nia, wi bra cyj na (przy u 0 4y ciu za si la cza), ultra d 0 2wi 0 1 ko wa oraz przy u 0 4y ciu wo dy (wa ter-jet). Z prak ty ki au to r w wy ni ka, 0 4e urz 0 2 dze nie WAL sta no wi do sko na kon ku - ren cj 0 1 dla tech nik al ter na tyw nych. Sto su j 0 2c t 0 1 tech ni k 0 1, po zy sku je si 0 1 wi 0 1k sze ilo 0 2ci tkan ki t 0 0u szczo wej przy jed no cze snym za - pew nie niu mi ni mal nej szko dy me cha nicz nej i che micz nej dla ko m rek. Nie bez zna cze - nia po zo sta je r w nie 0 4 szyb ko po zy ski wa - nia tkan ki t 0 0u szczo wej. Pod su mo wa nie Dla chi rur g w za in te re so wa nych wy so - ce ob j 0 1 to 0 2cio wym au to lo gicz nym prze szcze - pem tka nek me to da przy za sto so wa niu wo - dy (wa ter-jet as si sted) sta no wi bar dzo efek - tyw ny spo s b. Au to rzy za le ca j 0 2 wy ko na nie kil ku ad ap ta cji, za nim przej dzie si 0 1 do w 0 0a 0 2ci - we go za bie gu. Fakt, 0 4e r 0 1cz na kon fi gu ra cja oraz pod cze nie cien kiej ka niu li do prze pro - wa dze nia in iek cji w po w 0 0o ki po wierzch nio - we zaj mu j 0 2 chi rur gom spo ro cza su, jed nak re kom pen su j 0 2 to do bre za cze nie po bie ra - ne go t 0 0u szczu w po szcze g l nych wa 0 4 nych ob sza rach oraz wy so ki po ziom po wo dze nia prze szcze p w w cz ciach pod sk r nych. Pi 0 2miennictwo u autor w 57

Liposukcja okolic pośladków z wykorzystaniem wody water-jet (WAL)

Liposukcja okolic pośladków z wykorzystaniem wody water-jet (WAL) chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt Sánchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra chirurgii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej, Szpital

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo

Izotretynoina w leczeniu tr 0 2dziku

Izotretynoina w leczeniu tr 0 2dziku 1 3dermatologia lek med. Ewa Ring Klinika Dermatologii CSK MSW w Warszawie Kierownik Kliniki: dr n. med. Irena Walecka, MBA Izotretynoina w leczeniu tr 0 2dziku Tr 0 2 dzik po spo li ty jest prze wle k

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie. Spawanie łukowe Spawanie łukowe Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki elektrycznej wy twa rza się łuk (wyła do wa nie elek trycz ne) w szczeli nie mię dzy spa wa nym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Art Lift nowa technologia liftingu

Art Lift nowa technologia liftingu medycyna estetyczna Marcin Wujtowicz Sales manager MYDERM Laboratories S.A. Art Lift nowa technologia liftingu Me dy cy na este tycz na to no wa ga łąź na uk me dycz nych po wsta ła zpo łą cze nia der

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych

Zastosowanie lipidowych form amfoterycyny B w inwazyjnych zaka 0 4eniach grzybiczych Lek. Maja Copik, prof. dr hab. n. med. Hanna Misio 0 0ek Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wydzia 0 0u Lekarskiego z Oddzia 0 0em Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

lek. med. Wioletta Sikora otolaryngolog, lekarz medycyny anty-aging

lek. med. Wioletta Sikora otolaryngolog, lekarz medycyny anty-aging aparatura i technika lek. med. Wioletta Sikora otolaryngolog, lekarz medycyny anty-aging Właściciel i manager wielospecjalistycznych klinik Eskulap w Pabianicach Urządzenia wykorzystujące w swej technologii

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Lek. med. Marta Tazbir. osocze bogatopłytkowe w medycynie estetycznej

Lek. med. Marta Tazbir. osocze bogatopłytkowe w medycynie estetycznej medycyna estetyczna Lek. med. Marta Tazbir Anvita Centrum Laseroterapii i Dermatologii Estetycznej w Łodzi Primum preventio osocze bogatopłytkowe w medycynie estetycznej Te ra pia re ge ne ra cyj na z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da

Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da postęp hodowlany Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Okre ślić cel ho dow la ny dla wła sne go sta da Ho dow la to skom pli ko wa ny, dłu go trwa

Bardziej szczegółowo

Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce. WDS Mediolan. Zwycięzca. bearded collie

Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce. WDS Mediolan. Zwycięzca. bearded collie Numer 03/359/2015 Indeks 368695 Kwartalnik Związku Kynologicznego w Polsce WDS Mediolan 2015 Zwycięzca Best in Show bearded collie NR 3 (359) rok 2015 Okładka: bearded collie Oops I did it Again del Cuore

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 39 Wartownik Zespolony se parator po wietrza

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo