Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tajemnicze koperty od pos 0 0a"

Transkrypt

1 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ czytelnik w w ca 0 0ym kraju NR 20 l ROK II l 14 MAJA 2009 l NAK 0 9AD 5000 egz. l ISSN Tajemnicze koperty od pos 0 0a Ko ni ½ scy cz 0 0on ko wie Pol skie go Stron nic twa Lu do we go za mie rza j 0 2 po wia do mi 0 4 Pro ku ra tu r 0 1 Okr 0 1 go - w 0 2 o po pe 0 0 nie niu prze st 0 1p stwa. Spra wa do ty czy kil ku set sej mo - wych ko pert, w kt rych do stra 0 4a - k w -ochot ni k w, k 0 0 go spo dy ½ wiej skich i so 0 0 ty s w z po wia tu ko - ni ½ skie go, kol skie go i tu rec kie go, kto 0 2 ro ze s 0 0a 0 0 skse ro wa ne ar ty ku 0 0y pra so we o Wal de ma rze Paw la ku. Dzia 0 0a cze PSL uwa 0 4a j 0 2, 0 4e prze sy - 0 0a nie te go ty pu ko re spon den cji w sej - mo wych ko per tach i to z po przed niej ka den cji to nad u 0 4y cie. - Skse ro wa ne ma te ria 0 0y pra so we z czo 0 0o wych pol - skich dzien ni k w w nie ko rzyst ny spo - s b przed sta wia j 0 2 PSL oraz wi ce pre - mie ra Wal de ma ra Paw la ka C uwa 0 4a Ma riusz Ci szak. - O ile za war to prze sy 0 0ek nie za wie ra w so bie jesz cze zna mion prze st 0 1p stwa, to ko per ty z Kosz tow ne graf fi ti Czw r ka m 0 0o dych ch 0 0op c w sw j graf fi ciar ski ta lent po sta no wi 0 0a za - pre zen to wa 0 4 na 0 2cia nach no we go przej 0 2cia pod ziem ne go dla pie szych w Sta rym Mie 0 2cie. Stra ty po wsta 0 0e na sku tek po ma lo wa nia 0 2cian sza - cu je si 0 1 na 38 ty si 0 1 cy z 0 0o tych. Jak si 0 1 wkr t ce oka za 0 0o, spraw ca mi znisz cze ½ by li trzej miesz ka ½ cy Sta re go Mia sta w wie ku 17, 14 i 11 lat oraz ich 15-let ni ko le ga z Ko ni na. Ch 0 0op cy po - ma lo wa li 0 2cia ny pod zie mia ko lo ro wy - mi far ba mi w spre ju za ku pio ny mi w miej sco wym skle pie. Na nie 0 2li na nie r 0 4 ne na pi sy, w 0 2r d nich nie bra ko wa 0 0o wul gar nych wy ra z w, zna laz 0 0 si 0 1 tam te 0 4 ry su nek o nie zbyt przy zwo itej wy - mo wie. We d 0 0ug re la cji ch 0 0op c w pierw sze znisz cze nia po wsta 0 0y ju 0 4 pod ko niec ubie g 0 0e go ro ku, a w ko lej nych mie si 0 2 cach no we go ro ku, kon ty nu owa - li swo je 6 7dzie 0 0o ±. Spra wa m 0 0o dych 6 7ar ty st w ± zo sta - nie prze ka za na do S 0 2 du Ro dzin ne go, a za po wsta 0 0e szko dy b 0 1 d 0 2 mu sie li za p 0 0a - ci 0 4 ro dzi ce. DOSZ na dru kiem: 6 7po se 0 0 na Sejm ± z 2001 ro ku nie po win ny tra fi 0 4 ju 0 4 do ob ro tu pocz to we go. Zda niem dzia 0 0a czy PSL, prze sy 0 0 ki zo sta 0 0y bez praw nie wy s 0 0a ne przez pra - cow ni k w biu ra lub by 0 0e go po s 0 0a, kt ry nie zwr ci 0 0 ma te ria 0 0 w fir mo wych do kan ce la rii Sej mu po za ko ½ czo nej ka - Pa ½ stwo wa Wy 0 4 sza Szko 0 0a Za wo - do wa w Ko ni nie za j a dru gie miej - sce w ran kin gu szk 0 0 wy 0 4 szych mie si 0 1cz ni ka 6 7Per spek ty wy ± i dzien ni ka 6 7Rzecz po spo li ta ±. To naj wy 0 4 sze miej sce ko ni ½ skiej uczel ni w tym ran kin gu. Pierw sze miej sce za j a w tej ka te go - rii Pa ½ stwo wa Wy 0 4 sza Szko 0 0a Za wo do wa w Ka li szu. O wy so kim miej scu ko ni ½ - skiej uczel ni w 0 2r d in nych pa ½ stwo wych wy 0 4 szych szk 0 0 za wo do wych w Pol sce za - de cy do wa 0 0a si 0 0a na uko wa (100 punk - t w), wa run ki stu dio wa nia (77,51 p.), umi 0 1 dzy na ro do wie nie stu di w (36,70 p.) oraz pre sti 0 4 uczel ni (13,21 p.). Pro rek tor Ma rek Na glew ski od bie - ra j 0 2c wy r 0 4 nie nie w war szaw skiej sie - dzi bie 6 7Rzecz po spo li tej ± wy ra zi 0 0 na - dzie j 0 1, 0 4e ko ni ½ ska PWSZ na sta 0 0e za go - 0 2ci w pierw szej tr j ce naj lep szych uczel - ni za wo do wych w kra ju. W ubie g 0 0ym ro ku by 0 0a na pi 0 2 tym miej scu w Pol sce. PWSZ funk cjo nu je w Ko ni nie od 1998 r. W ro ku aka de mic kim 2009/2010 mo 0 4 na stu dio wa 0 4 na 13 kie - run kach i 24 spe cjal no 0 2ciach. Do tej po - ry uczel ni 0 1 opu 0 2ci 0 0o 6000 ab sol wen t w. Fot. A.. Pi lar ska den cji. Nie ofi cjal nie do da j 0 2, 0 4e mu sia 0 0 to by 0 4 prze ciw nik PSL. Praw do po dob - nie nie uda si 0 1 jed nak per so nal nie usta - li 0 4, kto wy ko rzy sta 0 0 w ten spo s b sej mo - we dru ki. Mo 0 4 na z nich od czy ta 0 4, 0 4e zo sta 0 0y nada ne 24 kwiet nia na po czcie g 0 0 w nej w Ko ni nie. Te go ty pu ko re - spon den cja jest zwol nio na z op 0 0at, wi 0 1c zda niem dzia 0 0a czy PSL, kto 0 2 wy ko rzy - sta 0 0 do swo ich ce l w bu d 0 4et pa ½ stwa. Ad re sy zo sta 0 0y wy pi sa ne na ma szy nie. Nadaw cy brak. Nikt nie chce rzu ca 0 4 jed nak per so nal nych oskar 0 4e ½. - Chce my jed nak zwr ci 0 4 uwa g 0 1 na xto, 0 4e ko per ty i pa pier li sto wy mo g 0 2 by 0 4 wy ko rzy sty wa ne wy cz nie do pro - wa dze nia ko re spon den cji zwi 0 2 za nej z wy ko ny wa niem man da tu po s 0 0a C m - wi Ma riusz Ci szak, szef ko ni ½ skie go PSL, kt ry sfor mu 0 0o wa 0 0 za wia do mie - nie do pro ku ra tu ry. PWSZ w czo 0 0 w ce W ran kin gu Per spek tyw li de rem oka za 0 0 si 0 1 Uni wer sy tet Ja giel lo ½ ski, dru gi Uni wer sy tet War szaw ski, a trze cie miej sce za j Uni wer sy tet imie nia Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Po zna ½ ski Uni wer sy tet Me dycz ny zwy ci y 0 0 w swo jej ka te go rii, dru gi w swo jej gru pie by 0 0 Uni wer sy tet Eko no - micz ny, a Uni wer sy tet Przy rod ni czy za - j trze cie miej sce w 0 2r d uczel ni rol ni - czych. Po li tech ni ka Po zna ½ ska zna la z 0 0a si 0 1 na si d mym miej scu. W 0 2r d uczel ni nie pu blicz nych naj lep sza w Wiel ko pol - sce jest Wy 0 4 sza Szko 0 0a Ban ko wa, kt ra za j a 16 miej sce. Jak in for mu je por tal in ter ne to wy LM.pl, na Pla cu Wol no 0 2ci w Ko ni nie nie ba wem wy ro sn 0 2 drze wa. Spe ni 0 2 si 0 1 su ge stie nie kt rych ko ni - nian, aby za zie le ni 0 4 nie co ten ka - mien ny kr 0 2g. Od kil ku dni zry wa ne s 0 2 frag men ty 6 7cen ne go ± bru ku, aby w g bo kich otwo rach po sa dzi 0 4 kil ka na 0 2cie klo n w wo k 0 0 pla cu. - Od cza su re mon tu pla cu i ca 0 0 ko wi te go wy bru ko wa nia, bra ku je zie le ni w tej cz ci sta r w ki C m wi miesz kan ka po bli skiej ka mie ni cy.- Kil - Las w ryn ku Opi nie in ter nau t w na Grze gorz Jest ty le wa 0 4 nych spraw, a oni zaj - mu j 0 2 si 0 1 drze wa mi. S 0 2 wa 0 4 niej sze spra - wy - wi da 0 4, 0 4e nie ma j 0 2 co ro bi 0 4. bio log Oby 0 2 mia 0 0a czym od dy cha 0 4. Nie uczy li Ci 0 1 cho 0 4 by na bio lo gii, tu ma nie, czym s 0 2 dla nas drze wa? ano nim Ge ne ral nie po win no by 0 4 wi 0 1 cej zie le ni w Ko ni nie, aby za kry 0 4 blo ko wi - ska (mo 0 4 na by 0 0o by zli kwi do wa aw ki przed blo ka mi z kt rych s 0 0y cha 0 4 krzy ki wie czo rem i w ich miej sce oraz pia - skow nic po sa dzi 0 4 drze wa). sa dow nik Su per po mys psia ki b 0 1 d 0 2 za chwy - co ne. Za pa r 0 1, lat jak si 0 1 one drzew ka roz ro sn 0 2, to ko rzon ka mi spa cy fi ku j 0 2 ca - 0 0y roz sy pu j 0 2 cy si 0 1 bruk, a przy sil nym wie trze mo 0 4e kt re 0 2 si 0 1 wy ko pyrt nie i zmie cie roz sy pu j 0 2 ce si 0 1 da chy na oko - licz nych ka mie ni cach. Gra tu la cje za idio tycz ny po mys 0 0. Le piej by 0 0o po sa dzi 0 4 ta kie pal my jak na ron dzie ka krzacz k w w do ni cach to za ma 0 0o. Nie do , 0 4e po po 0 0u dnia mi jest tu taj pu - sto, to bra ku je tak 0 4e zie le ni. M wi si 0 1 jesz cze o wpusz cze niu ru chu sa mo cho - do we go na plac, jak to by 0 0o przed la ty. In ni miesz ka ½ cy oba wia j 0 2 si 0 1 jed - nak czy drze wa przyj m 0 2 si 0 1 w 0 2r d bru - ku i czy nie zo sta n 0 2 znisz czo ne, za nim si 0 1 roz ro sn 0 2. W naj bli 0 4 szych dniach b dzie my jed nak 0 2wiad ka mi, jak w 0 2rod - ku mar twej na co dzie ½ sta r w ki wy ro - 0 2nie las oka za 0 0ych klo n w. ano nim W in nych mia stach ja ko 0 2 nie do - sz 0 0o do ka ta stro fy! Pi sa nie g 0 0u pot w do - mu jest bar dzo wy god ne, tyl ko nic z te - go nie wy ni ka. Ty je ste 0 2 sa dow ni kiem? Ko sa Pal my i ba na now ce na sa dzi 0 4, b dzie jak w ra ju. Ko nin -pa sj 0 2 na sto lat ka Po pie ram ini cja ty w 0 1, aby za sa - dzi 0 4 pa r 0 1 drze wek:) W ko ½ cu b 0 1 dzie bar dziej zie lo no na tym spo koj nym miej scu. Tyl ko w cze nie Pla cu Wol - no 0 2ci do ru chu aut? To jest lip ny po - mys 0 0. Nie chc 0 1 ko lej ne go skwer ku zie - le ni z au ta mi przy bo ku jak np. przy KDK:\ 0 3e by od po cz , zo sta je tyl ko park Cho pi na. A sta r w ka - Plac Wol - no 0 2ci jest ta kim cen trum spo tka ½ jak dla mnie i dla przy ja ci 0 0 (m 0 0o dych lu - dzi) :) Wku rzo ny A po co tam drzew ka i to na 0 2rod - ku? O zgro zo, do oko 0 0a za chwi l 0 1 b 0 1 d 0 2 par kin gi, a Ko nim pex na dniach wsta - wia po nad 3-me tro w 0 2 fi gu r 0 1 cz 0 0o wie ka z g 0 0o w 0 2 ko nia! Zna czy si 0 1, 0 4e ryn ku ju 0 4 nie b 0 1 dzie. Fot. A. Pi lar ska

2 1 32 aktualno 0 2ci Fran cu ska na sto lat ka w Ko ni nie W cza sie kon tro li dro go wej sa mo - cho du na ob cych re je stra cjach ko - ni ½ scy po li cjan ci za trzy ma li 15-let - ni 0 2 oby wa tel k 0 1 Fran cji, kt rej ro - dzi na zg 0 0o si 0 0a za gi ni 0 1 cie na te re nie swo je go kra ju. W mi nio n ro d 0 1, 6 ma ja nad ra - nem po li cjan ci za trzy ma li do kon tro li przy uli cy Po zna ½ skiej w Ko ni nie oso - bo we go peu ge ota na fran cu skich nu - me rach re je stra cyj nych. Po jaz dem je - cha li oby wa te le Fran cji: 22-let ni kie - row ca i 15-let nia pa sa 0 4er ka. Po spraw dze niu ich da nych w po li - cyj ne ba zie oka za 0 0o si 0 1, 0 4e 15-lat ka za re - je stro wa na jest w SIS (Sys tem In for ma - cji Schen gen) ja ko za gi nio na na te re nie Fran cji. Kie row ca twier dzi 0 0, 0 4e wraz z przy ja ci 0 0 k 0 2 wy bie ra si 0 1 do Tu ne zji. nnn Na sto let nia Fran cuz ka zo sta 0 0 za - trzy ma na i skie ro wa na do Po go to wia Opie ku ½ cze go. O jej za trzy ma niu po - wia do mio no Pol skie Biu ro SI RE NE, pe 0 0 ni 0 2 cym funk cj cz ni ka mi 0 1 dzy kra jem, kt ry wsz cz po szu ki wa nia, a funk cjo na riu sza mi kra ju, kt rzy zi - den ty fi ko wa li po szu ki wa n 0 2 oso b 0 1. Uszcz li wie ni ro dzi ce ju 0 4 na st 0 1p - ne go dnia sta wi li si 0 1 w po go to wiu opie ku ½ czym po c r k 0 1. Od li cza nie do OKFA Ju 0 4 tyl ko dwa ty go dnie do 55. OKFA imie nia Pro fe so ra Hen ry ka Klu by C Og l no pol skie go Kon kur su Fil m w Nie za le 0 4 nych. Z na de s 0 0a nych 83 ob ra z w ko mi sja kwa li fi ka cyj na wy 0 0o ni 0 0a 50 kon kur so - wych prac (23 do ku men ty, 17 fa bu 0 0, 10 ani ma cji). B 0 1 dzie je mo 0 4 na obej rze 0 4 na pro jek cjach za pla no wa nych na 28 C30 ma ja w DK 6 7Oskard ±. Po nad to na wi dz w, kt rzy ze chc 0 2 fe - to wa wi 0 1 to ki na nie za le 0 4 ne go w Ko ni - nie, cze ka wie le atrak cji: om wie nia fil - m w przez pro fe sjo nal ne ju ry w sk 0 0a dzie: Miesz ka ½ cy bu dyn ku przy Nad - rzecz nej 15 w Ko ni nie, nie b 0 1 d 0 2 mu sie li opusz cza 0 4 lo ka li mi mo ne - ga tyw nej oce ny sta nu obiek tu do - ko na nej przez nad z r bu dow la ny. Kon tro la bu dyn k w so cjal nych, kt ra od by 0 0a si 0 1 po po 0 4a rze w Ka mie niu Po mor - skim, wy ka za 0 0a, 0 4e ba rak przy Nad rzecz - nej ma zbyt d 0 0u g 0 2 dro g 0 1 ewa ku acyj n 0 2 i zbu do wa ny jest z ma te ria 0 0 w 0 0a two pal - nych. Po wia to wy in spek tor nad zo ru bu - dow la ne go w Ko ni nie na ka za 0 0 wi 0 1c opusz - cze nie bu dyn ku przez 16 miesz ka j 0 2 cych tam ro dzin. Wy pro wadz ka, zda niem go spo da rzy mia sta nie jest jed nak ko niecz na. Z opi ni 0 2 nad zo ru za po zna 0 0 si 0 1 pre zy dent Ko ni na, a za rz 0 2d ca bu dyn ku czy li Przed si 0 1 bior stwo Fi lip Zyl ber C re 0 4y ser i sce na rzy sta fil mo - wy i te atral ny, ak tor, Ma ria Zmarz -Ko cza - no wicz - re 0 4y ser ka i sce na rzyst ka fil mo wa i te atral na, Gra 0 4y na Gra do ½ - mon ta 0 4yst - ka fil mo wa i te atral na, wsp 0 0 pra cu j 0 2 ca m.in. z Ma ri 0 2 Zmarz -Ko cza no wicz, Te re - s 0 2 Ko tlar czyk, Fi li pem Ba jo nem, Ma cie - jem Dej cze rem, Mi cha 0 0em Kwie ci ½ skim i Sta ni s 0 0aw Puls - cz 0 0o nek Za rz 0 2 du 0 1wia to - wej Unii Fil mu Nie za le 0 4 ne go UNI CA Kon kur so wi to wa rzy szy 0 4 b 0 1 dzie wy - sta wa zre ali zo wa na przez Mu zeum Ki ne - ma to gra fii w 0 9o dzi, po 0 2wi 0 1 co na Krzysz - to fo wi Kie 0 2low skie mu la dy i pa mi ±. W za mie rze niu jej au to r w ma by 0 4 hi sto - ri y cia, tw r czo 0 2ci ar ty stycz nej i y cia po 0 4y ciu ± jed ne go z naj wi 0 1k szych tw r - c w ki na. Ewa ku acji nie b 0 1 dzie Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej w Ko ni nie otrzy ma 0 0o po le ce nie wy ko na - nia prac, wy ni ka j 0 2 cych z opi nii bie g 0 0e go w spra wach prze ciw po 0 4a ro wych. T 0 1 opi ni 0 1 PGKiM uzy ska 0 0 na w 0 0a sn 0 2 pro 0 2 b 0 1. Naj istot niej szym ele men tem ko - niecz nych do wy ko na nia prac jest zro bie - nie wyj awa ryj nych w obu szczy tach bu - dyn ku. Trze ba te 0 4 uzu pe 0 0 ni 0 4 otu li n 0 1 gip - so w 0 2 na 0 2cia nach, po mie rzy 0 4 prze pu sto - wo hy dran t w w s 0 2 siedz twie bu dyn ku oraz spraw dzi 0 4 g 0 0 w ny wy cz nik ener gii elek trycz nej w obiek cie. - Wszyst kie te pra ce zo sta n 0 2 wy ko na - ne bez zw 0 0o ki i nie wy ma ga j 0 2 na ten czas wy pro wa dze nia z bu dyn ku lo ka to r w C in for mu je Jo lan ta Staw row ska, rzecz nik pre zy den ta Ko ni na. Z god no 0 2ci 0 2 o nie pe 0 0 no spraw nych reklama 6 7Ta bu. Por tre ty nie po rtre to wa nych ± to ty tu 0 0 wy sta wy Chri sa Nie den tha la, kt r 0 2 mo 0 4 na by 0 0o zo ba czy 0 4 w ko ni ½ skim ra tu szu. Au tor przy by 0 0 do Ko ni na na ob cho dy Dnia God no 0 2ci Os b z Nie pe 0 0 no spraw no 0 2ci 0 2 In te lek tu al n 0 2. Na wiel kich fo to gra mach spor tre to wa 0 0 nie - pe 0 0 no spraw ne dzie ci. W ra tu szu ze bra li si 0 1 ucznio wie Spe cjal ne go O 0 2rod ka Szkol no -Wy cho waw cze go i uczest ni cy Warsz ta tu Te ra pii Za j 0 1 cio wej w Ko ni nie, kt rzy w roz mo wach, a tak 0 4e pio sen kach ak cen to wa li, 0 4e chc 0 2 nor mal nie i god nie 0 4y 0 4. Ta ki dzie ½ ma uzmy - s 0 0o wi 0 4 im i in nym, 0 4e jest to mo 0 4 li we. Chris Nie den thal, zna ny ja ko fo to graf utrwa la - j 0 2 cy przez la ta pol sk 0 2 rze czy wi sto , po ka za 0 0 swo j 0 2 no w 0 2 twarz. 6 7Por tre ty nie po rtre to wa nych ± po wsta - 0 0y dzie si lat te mu. Z nie pe 0 0 no spraw no 0 2ci 0 2 ze tkn si 0 1 w ro dzi nie. Pierw szym spor tre to wa nym by 0 0 syn je go ku zyn ki. - To by 0 0a mo ja pierw sza stycz no z tym te ma - tem C przy zna 0 0 zna ny fo to gra fik. - Syn ku zyn ki uro dzi 0 0 si 0 1 ja ko zdro we dziec ko, po tem z 0 0a pa 0 0 za - pa le nie opon m zgo wych, zo sta 0 0 ura to wa ny, ale po zo sta 0 0 ca 0 0 ko wi cie nie pe 0 0 no spraw ny. My 0 2la 0 0em, 0 4e z tym b 0 1 dzie pro blem, 0 4e ro dzi ce nie b 0 1 d 0 2 chcie li, aby fo to gra fo wa 0 4 ich dzie ci. Ka 0 4 de dziec ko dla fo to gra fa jest trud nym te ma tem. Te dzie ci si 0 1 ni czym nie r 0 4 ni 0 2 od in nych, a ma 0 0o kto je fo to gra - fu je. Dla mnie to s 0 2 pi 0 1k ne twa rze. Je stem fo to re - por te rem z za wo du i nie po zu j 0 1 lu dzi. Te dzie ci te 0 4 nie po zo wa 0 0y. By 0 0y so b 0 2. Fo to gra fie Chri sa Nie - den tha la by 0 0y prze 0 0o mem w po ka zy wa niu os b nie pe 0 0 no spraw nych. W mi nio nym ro ku w Ko ni - nie mo 0 4 na by 0 0o zo ba czy 0 4 in ny cykl je go zdj pod wsp l nym ty tu 0 0em 6 7Li sty do sy na ±, po 0 2wi 0 1 co ny dzie ciom z ze spo 0 0em Do - wna. - Chce my kszta 0 0 to wa 0 4 spo 0 0ecz n 0 2 wra 0 4 li wo , zro - zu mie nie C pod su mo wa 0 0a Dzie ½ God no 0 2ci Iza be la Wilk -Le ma ½ ska, dy rek tor Spe cjal ne go O 0 2rod ka Szkol no -Wy cho waw cze go w Ko ni nie. - Cho dzi tak 0 4e o re spek to wa nie praw os b nie pe 0 0 no spraw nych do ak tyw ne go 0 4y cia w spo - 0 0e cze ½ stwie.

3 1 314 maja 2009 aktualno 0 2ci 3 reklama Pa mi 0 1 ta j 0 2 o prze sz 0 0o 0 2ci Ko ni ½ scy kom ba tan ci z 0 0o 0 4y li 8 ma - ja kwia ty pod pa mi 0 2t ko w 0 2 ta bli c 0 2 na Pla cu Wol no 0 2ci w 64 rocz ni c 0 1 za ko ½ cze nia II woj ny 0 2wia to wej. Kil ka de le ga cji, mi 0 1 dzy in ny mi przed sta wi cie le w 0 0adz mia sta, ze bra 0 0o si 0 1 przed do mem Ze me 0 0 ki. Na je go mu - rach jest ta bli ca po 0 2wi 0 1 co na 6 7po mor do - wa nym ko ni nia nom i 0 4o 0 0 nie rzom wy - zwo li cie lom ±, umiesz czo na tam w 60 rocz ni c 0 1 za ko ½ cze nia woj ny. Mot tem wy ry tym w gra ni to wej p 0 0y cie s 0 2 s 0 0o wa 6 7 Pa mi 0 1 ta j 0 2c o prze sz 0 0o 0 2ci, z my 0 2l 0 2 o przy - sz 0 0o 0 2ci ± cia na do mu Ze me 0 0 ki to ta kie sym bo licz ne mau zo leum C po wie dzia 0 0 Ja nusz Gul czy ½ ski, hi sto ryk i re gio na li - sta. - Znaj du je si 0 1 tam r w nie 0 4 ta bli ca po 0 2wi 0 1 co na ofia rom dru giej woj ny 0 2wia to wej w na szym mie 0 2cie. Dzi siaj, 8 ma ja, ma my aku rat szcz li w 0 2 rocz ni - c 0 1. Te go dnia pod pi sa no akt ka pi tu la cji. Sko ½ czy 0 0 si 0 1 wo jen ny kosz mar. Wi 0 2 zan ki kwia t w z 0 0o 0 4y li w imie - niu miesz ka ½ c w Ko ni na za st 0 1p ca pre - zy den ta Ko ni na An drzej Sy bis, wi ce - prze wod ni cz 0 2 cy Ra dy Mia sta Ko ni na Ta de usz Woj dy ½ ski oraz Cze s 0 0aw kie - row nik Wy dzia 0 0u Spraw Oby wa tel - skich UM w Ko ni nie Ja cek Bo tor. Po ce re mo nii z 0 0o 0 4e nia kwia t w i za - pa le nia zni czy od by 0 0o si 0 1 uro czy ste po - sie dze nie Ra dy Mia sta, w cza sie kt re go hi sto ryk Ja nusz Gul czy ½ ski przy po - mnia 0 0 oko licz no 0 2ci, kt re do pro wa dzi 0 0y do za ko ½ cze nia woj ny i udzia 0 0 ko ni nian w an ty fa szy stow skich zma ga niach. Szpi tal na po li ftin gu Od po cz 0 2t ku ma ja kie row cy je 0 4 d po wy re mon to wa nym, g 0 0ad kim, po - sze rzo nym od cin ku uli cy Szpi tal nej w Ko ni nie, kt ra pro wa dzi mi 0 1 dzy in ny mi do au to stra dy. Mo der ni za - cj 0 1 za ko ½ czo no na mie si 0 2c przed wy zna czo nym ter mi nem. Po kil ku mie si 0 1cz nym re mon cie to zu pe 0 0 nie in na, do brze o 0 2wie tlo na dro - ga, wzd 0 0u 0 4 kt rej bie gn 0 2 chod ni ki i 0 2cie 0 4 ka ro we ro wa. Przy oka zji re mon tu wy ty czo no za tocz ki dla au to bu s w i przy dro 0 4 ne par kin gi. - War to by 0 0o si 0 1 po m 0 1 czy 0 4 w cza sie tych prac bo to zu - pe 0 0 nie in na, sze ro ka i zna ko mi ta dro ga C m wi 0 0a miesz kan ka Ko ni na, kt ra tra fi 0 0a na ofi cjal ne od da nie jej do u 0 4yt - ku. Od wy ko naw cy re mon tu, czy li przed sta wi cie la Przed si 0 1 bior stwa Dr g i Mo st w w Ko ni nie otrzy ma 0 0a z tej oka zji drob ne upo min ki. - Ten wy jazd z mia sta w po cze niu z prze pra w 0 2 nie wy gl 0 2 da 0 0 zbyt do brze C oce ni 0 0 Ka zi mierz Pa 0 0asz, pre zy dent Ko - ni na. - Nie du 0 4y bo oko 0 0o 800-me tro wy od ci nek dro gi, od szpi ta la do wy jaz du na au to stra d 0 1, by 0 0 wi 0 1c nie zwy kle wa ny. Kosz to wa 0 0 nas te 0 4 spo ro bo po nad z 0 0o tych. Uda 0 0o si 0 1 r w nie 0 4 po zy ska 0 4 fun dusz ze wn 0 1trz ne, po nad 800 tys. z 0 0., z rz 0 2 do we go pro gra mu dr g lo kal nych. Go spo da rze mia sta, po od da niu te - go od cin ka, b 0 1 d 0 2 za bie ga 0 4 o ko lej ne fun du sze na trze ci i ostat ni etap re - mon tu uli cy Szpi tal nej, pro wa dz 0 2 cej tym ra zem w kie run ku mia sta. To nie ko niec in we sty cji dro go wych w mie - 0 2cie. Ko lej n 0 2 istot n 0 2 jest kon ty nu acja re - mon tu uli cy Po zna ½ skiej, kt ry, jak za - po wia da pre zy dent, za ko ½ czy si 0 1 w tym ro ku. - Na Po zna ½ sk 0 2 uda 0 0o si 0 1 nam po zy ska 0 4 p 0 0 to ra mi lio na z 0 0o tych, dru gie ty le ma my w bu d 0 4e cie mia sta i za te trzy mi lio ny z 0 0o tych uli ca po win - na by 0 4 ca 0 0 ko wi cie zmo der ni zo wa na C de kla ru je pre zy dent. Na ten rok za pla no wa ne s 0 2 jesz cze re mon ty dr g osie dlo wych w La sk w cu i Wil ko wie, mi 0 1 dzy in ny mi kon tro wer - syj na uli ce Jo d 0 0o wa i Kasz ta no wa, o kt - rych re mont wal cz 0 2 od kil ku na stu lat tam tej si miesz ka ½ cy. reklama

4 1 34 kurier kryminalny Pro ces na uczy ciel ki z Przyj my wra ca na wo kan d 0 1 By 0 0a za do bra? W ubie g 0 0ym ty go dniu mia 0 0a wr ci po d 0 0u giej prze rwie - na wo kan d 0 1 ko - ni ½ skie go s 0 2 du grodz kie go spra wa na uczy ciel ki z Przyj my (gmi na Go li - na) oskar 0 4o nej o zn 0 1 ca nie si 0 1 nad sze 0 2cio lat ka mi. Roz pra wa jed nak si 0 1 nie od by 0 0a, po nie wa 0 4 nie sta wi 0 0a si 0 1 w s 0 2 dzie bie g 0 0a psy cho log. Kon flikt mi 0 1 dzy gru p 0 2 ro dzi c w dzie ci z kla sy ze ro wej Szko 0 0y Pod sta wo - wej w Przyj mie, a wy cho waw czy ni 0 2 roz - po cz si 0 1 w grud niu 2006 ro ku, kie dy 6-let nia Ka sia ze mdla 0 0a pod czas prze - rwy w lek cjach. Na za jutrz po tym in cy - den cie dziew czyn ka roz p 0 0a ka 0 0a si 0 1 na wi dok swo jej wy cho waw czy ni i nie chcia 0 0a zo sta 0 4 w szko le. C No gi jej si 0 1 trz 0 1 s 0 0y jak by by 0 0y z ga la re ty C opi sy wa 0 0a za cho wa nie dziec ka mat ka. Stra szy li na uczy ciel k 0 2 Po wi zy cie u le ka rza dziew czyn ka otrzy ma 0 0o le ki uspo ka ja j 0 2 ce i zwol nie nie z uczest nic twa w za j 0 1 ciach szkol nych. Po roz mo wach z in ny mi ro dzi ca mi pa ½ - stwo L. zo rien to wa li si 0 1, 0 4e nie kt re dzie ci r w nie 0 4 skar si 0 1 na Do ro t 0 1 A. Na uczy ciel ce za rzu ca no, 0 4e krzy czy na swo ich pod opiecz nych, bi je ich, za my ka za ka r 0 1 w 0 0a zien ce, stra szy po li cjan tem a na wet wbi ja szpil ki w cia 0 0o. To ostat nie oskar 0 4e nie upa d 0 0o po ba da niach psy cho - lo gicz nych, kt re wy ka za 0 0y, 0 4e opar te jest na opo wie 0 2ciach dziew czyn ki prze ja - wia j 0 2 cej sk 0 0on no 0 2ci do fan ta zjo wa nia. Oka za 0 0o si 0 1 jed nak, 0 4e ro dzi ce Ka si nie s 0 2 je dy ny mi nie za do wo lo ny mi z pra - cy Do ro ty A. Ro ze s 0 0a no skar gi do dy rek - tor szko 0 0y, bur mi strza gmi ny Go li na i po zna ½ skie go ku ra to rium. Wra 0 4 li we i emo cjo nal ne W re ak cji na pi smo ro dzi c w dy rek - tor An na Po de mska zor ga ni zo wa 0 0a wpraw dzie ze bra nie, ale z udzia 0 0em tyl - ko jed nej z pi 0 1 ciu skar cych si 0 1 na na - uczy ciel k 0 1 ma tek. Po ko lej nym spo tka - niu zor ga ni zo wa nym z ini cja ty wy przed sta wi cie la ku ra to rium, kt re nie przy nio s 0 0o 0 4ad nych re zul ta t w, zde spe - ro wa ni ro dzi ce uda li si 0 1 osta tecz nie do pro ku ra tu ry. Wcze 0 2niej w ma 0 0ej, sze 0 2cio - od dzia 0 0o wej szko le po ja wi 0 0y si 0 1 og l no - pol skie te le wi zje: Pol sat i TVN. C Te dzie ci ce chu je du 0 4a wra 0 4 li wo i emo cjo nal no C od po wie dzia 0 0a w s dzie bie g 0 0a psy cho log na py ta nie o to, dla cze go Do ro ta A. aku rat z t 0 2 gru p 0 2 Pre zen ty pod ochro n 0 2 Ko ni ½ scy po li cjan ci przy go to wa li ulot ki i spo tka li si 0 1 z dzie 0 4 mi przy - st 0 1 pu j 0 2 cy mi w tym ro ku do Pierw - szej Ko mu nii 0 1wi 0 1 tej. In for mo wa li uczni w o tym, co zro bi 0 4, by ko - mu nij ne, cz 0 1 sto dro gie pre zen ty, nie sta 0 0y si a twym 0 0u pem dla z 0 0o - dziei. W ma ju od by wa j 0 2 si 0 1 Pierw sze Ko mu nie 0 1wi 0 1 te. Z tej oka zji dzie ci otrzy mu j 0 2 pre zen ty, bar dzo cz 0 1 sto s 0 2 to war to 0 2cio we przed mio ty i urz 0 2 dze - nia: kom pu te ry, ro we ry, apa ra ty fo to - gra ficz ne, te le fo ny ko m r ko we. Ra - do to wa rzy sz 0 2 ca tak wa 0 4 ne mu wy - mia 0 0a pro ble my C a na uczy ciel ka za sto - so wa 0 0a wo bec nich nie ade kwat ne me to - dy wy cho waw cze. G 0 0os j 0 2 ocu ci 0 0 Z ko lei na uczy cie le bro ni li w s dzie swo jej ko le 0 4an ki. Mar cin Ziem ni - czak, na uczy ciel re li gii, stwier dzi 0 0, 0 4e omdle nie Ka si nie by 0 0y praw dzi we. C Jak tyl ko us 0 0y sza 0 0a g 0 0os Do ro ty A. C opo wia da 0 0 C za raz pod nio s 0 0a si 0 1 z pod - 0 0o gi, a prze cie 0 4 oso ba omdla 0 0a tak szyb - ko nie od zy sku je r w no wa gi i przy - Na uczy cie le bro ni li w s 0 2 dzie swo jej ko le 0 4an ki tom no 0 2ci umy s 0 0u. Naj bar dziej in te re su j 0 2 ce by 0 0y jed nak ze zna nia na uczy ciel ki, kt ra za st 0 2 pi 0 0a Do ro t 0 1 A. w ro li wy cho waw czy ni. Po - twier dzi 0 0a wpraw dzie k 0 0o po ty wy cho - waw cze z nad ru chli wy mi bra 0 4 mi K., ale przy zna 0 0a r w nie 0 4, 0 4e nie ma te raz 0 4ad - nych pro ble m w ani z no to rycz nie mdle j 0 2 c 0 2 rok wcze 0 2niej Ka si 0 2, ani z 0 4ad - nym z po zo sta 0 0ych wy cho wan k w oskar 0 4o nej. Za raz na po cz 0 2t ku pra cy z t 0 2 kla s 0 2 zda rzy 0 0o si 0 1 wpraw dzie, 0 4e dziew - czyn ka do sta 0 0a ata ku hi ste rii, unie mo 0 4 li - wia j 0 2 ce go pro wa dze nie za j , ale szyb ko si 0 1 wy ja 0 2ni 0 0o, 0 4e to ja ka 0 2 sz sto kla sist ka po stra szy 0 0a j 0 2 po wro tem Do ro ty A. da rze niu i zbyt cz 0 1 sto ch po chwa le - nia si 0 1 czym 0 2 no wym, po wo du je, 0 4e naj m 0 0od si za po mi na j 0 2 o pod sta wo - wych za sa dach bez pie cze ½ stwa. Po 0 4y - cza j 0 2 in nym, cz 0 1 sto nie zna nym oso - bom, swo je po da run ki, opo wia da j 0 2 o nich, chwa l 0 2 si 0 1 gdzie i w ja ki spo s b je prze cho wu j 0 2. Cen ne przed mio ty mo - g 0 2 sta 0 4 si 0 1 bar dzo 0 0a twym 0 0u pem dla z 0 0o dziei. W ce lu uwra 0 4 li wie nia ro dzi c w i dzie ci, po li cjan ci przy go to wa li apel do ro dzi c w i dzie ci. Ulot ki tra fi 0 0y do pra - wie ty si 0 2 ca uczni w ko ni ½ skich szk 0 0. S 0 2d wy r 0 1 cza ku ra to rium W wi n 0 1 Do ro ty A. nie wie rzy te 0 4 jej bez po 0 2red nia prze 0 0o 0 4o na, dy rek tor Szko 0 0y Pod sta wo wej w Przyj mie An na Po de mska. Przez dwa dzie 0 2cia pra wie lat pra cy tej na uczy ciel ki z sze 0 2cio lat ka mi by 0 0a tyl ko jed na skar ga przed dzie si 0 1 cio - ma la ty. Ko bie ta za prze czy 0 0a te 0 4 ja ko by mia 0 0a utrzy my wa 0 4 sto sun ki to wa rzy skie z oskar 0 4o n 0 2, kt ra przez d 0 0u gi czas pe 0 0 ni - 0 0a funk cj 0 1 jej za st 0 1p cy. C Je 0 2li jest w tym wszyst kim ja ka 0 2 mo ja wi na C po wie dzia 0 0a nam Do ro ta A. C to tyl ko ta ka, 0 4e by 0 0am za do bra dla ro dzi c w tych dzie ci i nie m wi 0 0am o wszyst kich wy bry kach ich po ciech, bo si 0 1 ba 0 0am, 0 4e w do mu zo sta n 0 2 zbyt su ro - wo uka ra ne. Bez wzgl 0 1 du na wy ni ki do cie ka ½ no wej bie g 0 0ej, ja sne jest, 0 4e to nie do s du, a ra czej nad zo ru pe da go gicz ne go po - win na na le 0 4e 0 4 oce na kwa li fi ka cji i za - cho wa nia Do ro ty A. Jej umie j 0 1t no 0 2cia - mi za wo do wy mi zaj mu je si 0 1 jed nak s 0 2d kar ny, bo ani dy rek cja, ani ku ra to rium nie ze chcia 0 0y cho 0 4 by spraw dzi 0 4, czy nie - po k j i w 0 2t pli wo 0 2ci ro dzi c w s 0 2 uza sad - nio ne. RO BERT OLEJ NIK Po dw r ko wa roz r ba Na sto let ni miesz ka niec gmi ny Gro dziec zo sta ma ja po bi ty na te re nie swo jej po se sji. Do zda - rze nia do sz 0 0o w nie dzie l 0 1 po po 0 0u - dniu, kie dy 19-la tek wr ci 0 0 do do - mu i za sta 0 0 na po dw r ku dw ch zna jo mych. Za miast ser decz ne go po wi ta nia, do sta 0 0 pi ci 0 2 w twarz, a skut ki po bi - cia to wy bi te z 0 1 by i z 0 0a ma ny nos. We - zwa ni przez po szko do wa ne go po li - cjan ci, za trzy ma li spraw c w ju 0 4 we w 0 0a snych do mach. Obaj, po dob nie zresz t 0 2 jak ofia ra, by li pi ja ni. Po li cjan ci wy ja 0 2nia j 0 2 wszyst kie oko licz no 0 2ci zda rze nia. Fot. R. Olej nik W no cy z 6 na 7 ma ja po li cjan ci za trzy ma li 54-let nie go m czy - zn 0 1, kt ry wtar gn do do mu swo ich krew nych i gro zi 0 0 im 0 2mier ci 0 2. Kil ka dzie si 0 2t mi nut po p 0 0 no cy ofi cer dy 0 4ur ny ko ni ½ skiej po li cji zo - sta 0 0 po wia do mio ny, 0 4e do do mu ro - dzi ny za miesz ku j 0 2 cej na obrze 0 4ach Ko ni na wtar gn pi ja ny krew ny, kt - ry chcia 0 0 po bi 0 4 do mow ni k w. Po li cjan ci za sta li pod wska za nym ad re sem oj ca z sy na mi i pi ja ne go awan - tur ni ka. Oka za 0 0o si 0 1, 0 4e 54-let ni m czy zna, kt ry po p 0 0 no cy wtar gn do reklama A odejd 0 2 od p 0 0o ta! W pi 0 2 tek (8 ma ja) po po 0 0u dniu miesz ka niec Bia 0 0ej Pa nie ½ skiej (gmi na Ry chwa 0 0) po tur bo wa 0 0 ob - co kra jow c w, kt rzy chcie li sfo - to gra fo wa 0 4 si 0 1 z je go ko za mi. M czy zn 0 1 za nie po ko i 0 0a tr j ka pa sa 0 4e r w volks wa ge na gol fa, kt rzy za trzy ma li si 0 1 przy p 0 0o cie je go po se sji i ro bi li zdj 0 1 cia. Chwi l 0 1 p 0 2 niej sa mo - ch d za trzy ma 0 0 si 0 1 na po bli skiej ce, gdzie przy by sze zn w wy ci 0 2 gn 0 1 li apa ra ty fo to gra ficz ne. 53-let ni w 0 0a - 0 2ci ciel k z, kt re go - jak p 0 2 niej t 0 0u - ma czy ja ki 0 2 czas te mu okra dzio no, by 0 0 prze ko na ny, 0 4e ma do czy nie nia ze z 0 0o dzie ja mi i rzu ci 0 0 si 0 1 na in tru - z w z pi cia mi. Nie po ma ga 0 0y czy - nio ne 0 0a ma n 0 2 pol sz czy zn 0 2 t 0 0u ma cze - W Piotr ko wi cach, gmi na 0 1le sin, ford escort zde rzy 0 0 si 0 1 z mo to cy - klem. W dro dze do szpi ta la zmar let ni mo to cy kli sta, miesz ka niec S 0 0up cy. Dwie pa sa 0 4er ki z oso bo we - go po jaz du, w tym 9-let nia dziew - czyn ka, tra fi 0 0y do szpi ta la. Do zda rze nia do sz 0 0o w so bo t 0 1 oko - 0 0o go dzi ny 18.00, kie dy kie row ca for - da, pod czas skr 0 1 tu w le wo zde rzy 0 0 si 0 1 z nia, 0 4e za in te re so wa 0 0 ich je dy nie eg - zo tycz ny p 0 0ot i nie mniej eg zo tycz ne ko zy. Star si pa ½ stwo zo sta li obi ci i sko pa ni, a kie dy uda 0 0o im si 0 1 wresz - cie schro ni 0 4 w sa mo cho dzie, m czy zna si otwo rzy 0 0 drzwi po jaz du, nie mal wy ry wa j 0 2c je z za wia s w i pr bo wa 0 0 wy ci 0 2 gn klu czy ki ze sta - cyj ki. Dwie ko bie ty w wie ku 59 i 69 lat oraz 69-let ni m czy zna, oby wa te le Nie miec i Szwaj ca rii, wy szli ze star cia z krew kim go spo da rzem z otar cia mi i za si nie nia mi twa rzy. Spraw ca us 0 0y szy za pew ne za rzu ty po pe 0 0 nie nia prze - st 0 1p stwa na ru sze nia nie ty kal no 0 2ci cie le snej i uszko dze nie mie nia. Zde rze nie z mo to cy klem mo to cy klem ja d 0 2 cym z prze ciw ka. Mo to cy kli sta ude rzy 0 0 w pra wy bok po - jaz du. W ci kim sta nie zo sta 0 0 za bra ny przez po go to wie, ale zmar 0 0 w dro dze do szpi ta la. Z ob ra 0 4e nia mi cia 0 0a do szpi ta - la tra fi 0 0y dwie pa sa 0 4er ki for da, 38-let nia ko bie ta i jej 9-let nia c r ka. Kie row ca po - jaz du by 0 0 trze 0 2 wy. Agre syw ny wu jek do mu swo ich krew nych, mia 0 0 ze so b 0 2 gu mo wy w , do kt re go przy wi 0 2 za na by 0 0a ma 0 0a pi 0 0ecz ka. Sprz 0 1 tem tym wcze 0 2niej wy bi 0 0 szy by w sa mo cho dzie na le cym do ro dzi ny. Prze by wa j 0 2 cy w miesz ka niu m czy 0 2 ni zdo 0 0a li obez w 0 0ad ni 0 4 wu ja, po czym po wia do mi li po li cj let - ni awan tur nik zo sta 0 0 prze wie zio ny do izby wy trze 0 2 wie ½, a ba da nie al ko - ma tem wy ka za 0 0o u nie go dwa pro mi - le al ko ho lu. Funk cjo na riu sze za bez - pie czy li r w nie 0 4 na rz 0 1 dzie, kt rym po s 0 0u 0 4y 0 0 si 0 1 spraw ca. DOSZ

5 1 3IV star wka Ku rier Ko ni ½ ski przed sta wia: To masz An drzej No wak Kt ry Se ti da v 0 1 Ko ni no wi przy po mnia 0 0 Na zy wa j 0 2 go Pa nem Sta r w k 0 2, bo od po nad p 0 0 ro ku bom bar du je w 0 0a dze Ko ni na po my s 0 0a mi na pro - mo cj 0 1 mia sta przy wy ko rzy sta niu je go hi sto rii i za byt k w i co rusz wy ty ka ma gi stra to wi brak dba 0 0o 0 2ci o za byt ko w 0 2 sub stan cj 0 1 Ko ni na. Miesz ka oczy wi 0 2cie na ko ni ½ skiej sta r w ce, a od trzech lat pro wa dzi po 0 2wi 0 1 co ny jej por tal in ter ne to wy. Za bie ra j 0 2c pu blicz nie g 0 0os, na ra 0 4a si 0 1 na z 0 0o w 0 0adz i przy ty ki za zdro 0 2ni - k w, ale bro ni nie sk 0 0a da. C Za bie ram g 0 0os ja ko sza ry oby wa tel w spra wach wa 0 4 nych dla ro dzin ne go mia sta. Mam do te go pra wo, bo tu miesz kam i p 0 0a c 0 1 po dat ki. Oczy wi 0 2cie, 0 4e mo 0 4e si 0 1 to nie kt rym nie po do ba 0 4: by 0 0o mi 0 0o, a tu po ja wia si 0 1 ja ki 0 2 fa cet i si 0 1 cze pia! Grosz i sze l 0 2g To masz An drzej No wak (to dru - gie imi 0 1 jest wa 0 4 ne, bo cza sem by wa jesz cze my lo ny z po s 0 0em PO To ma - szem Pio trem No wa kiem) uro dzi 0 0 si lat te mu w Ko ni nie i od dzie ci ½ - stwa od dy cha 0 0 hi sto ri 0 2 mia sta za war t 0 2 w opo wia da niach dziad k w, a po tem prze mie rza j 0 2c i ba da j 0 2c z ko le ga mi za - ka mar ki i za u 0 0 ki le wo brze 0 4 ne go Ko ni - na. O je go hi sto rii wie le do wie dzia 0 0 si 0 1 z ust pa ni Ja dwi gi Szym czak, kt ra pro wa dzi 0 0a nie gdy 0 2 w Szko le Pod sta - wo wej nr 1 pr ne ko 0 0o tu ry stycz ne. - Mo im pierw szym hi sto rycz nym zna le zi skiem by 0 0 grosz ko ron ny Sta ni - s 0 0a wa Au gu sta Po nia tow skie go z 1795 ro ku, kt ry zna la z 0 0em ja ko dziec ko na mo jej ro dzin nej uli cy Za chod niej pod - czas bu do wy sie ci tak zwa nej desz - cz w ki. Gdy by 0 0em w si d mej kla sie, na skar pach Szko 0 0y Pod sta wo wej nr 1 przez przy pa dek wy grze ba 0 0em z pia - chu szwedz ki sze l 0 2g z oko 0 0o 1630 r. P 0 2 niej do wie dzia 0 0em si 0 1, 0 4e w XVII w., w cza sach po to pu, sta cjo no wa 0 0y tam woj ska szwedz kie - mo ne t 0 1 zgu bi 0 0 za pew ne kt ry 0 2 z 0 4o 0 0 nie rzy. Se ti da va by 0 0a tu taj Naj wa 0 4 niej szym po my s 0 0em T.A. No wa ka jest uczcze nie w 2010 r. umow ne go 1850-le cia Se ti da vy - osa - dy za zna czo nej w miej scu dzi siej sze go Ko ni na na ma pie spo rz 0 2 dzo nej przez grec kie go geo gra fa Klau diu sza Pto le - me usza. Ob cho dy ta kie za mie rza zor - ga ni zo wa 0 4 Ka lisz, kt ry r w nie 0 4 zna - laz 0 0 si 0 1 na tej sa mej ma pie (Ca li sia) oraz, by 0 4 mo 0 4e, Ino wro c 0 0aw, (Au scau - ca lis). Na ukow cy z UAM w Po zna niu i PAN w War sza wie obec ni na wsp 0 0 or - ga ni zo wa nej przez To ma sza A. No wa - ka kon fe ren cji na uko wej pt. 6 7Se ti da va. Ko nin na Szla ku Bursz ty no wym ± (3 kwiet nia 2009 r.), po twier dzi li, 0 4e ma - pa Pto le me usza do ty czy ziem Pol ski i jest to zgod ne z naj now szym sta nem ba da ½. To ju 0 4 praw dzi wy suk ces! Ja ki po 0 4y tek mo 0 4e wy nik n dla Ko ni na z wy ko rzy sty wa nia Se ti da vy? - By 0 0 by to po cz 0 2 tek zmia ny wi ze - run ku Ko ni na, z prze my s 0 0o we go mo - lo cha, w kt rym za po mnia no o ko rze - niach, na mia sto, kt re mo 0 4e si 0 1 po - szczy ci 0 4 sta ro 0 4yt nym ro do wo dem, ce - ni 0 2 ce i wy ko rzy stu j 0 2 ce po sia da ne dzie - dzic two kul tu ro we - t 0 0u ma czy T.A. No wak. Szu ka li tu ne lu Z wy kszta 0 0 ce nia jest hi sto ry kiem po UAM w Po zna niu, ale nie zo sta 0 0 na - uczy cie lem ani ar chi wi st 0 2. Za raz po stu diach pod j pra c 0 1 w Po czcie Pol - skiej (dzi siaj jest tam in spek to rem kon - tro li). Uko ½ czy 0 0 te 0 4 stu dia po dy plo - mo we z lo gi sty ki na AE w Po zna niu. Na hi sto ri 0 1 po szed 0 0 z my 0 2l 0 2 o p niej szej pra cy na uko wej, ale z niej zre - zy gno wa 0 0, bo na ostat nim ro ku stu - di w o 0 4e ni 0 0 si 0 1 i wr ci 0 0 do ro dzin ne go mia sta. Cho 0 4 nie pra cu je w wy uczo - nym za wo dzie, wci wy ko rzy stu je zdo by t 0 2 wie dz 0 1, bez kt rej nie m g 0 0 by po ru sza 0 4 pew nych spraw. Spo tka nie z Mar ku sem Zoh ne rem - Szwaj ca rem, kt ry pie szo prze mie rza Szlak Bursz ty no wy Kon fe ren cja 6 7Se ti da va. Ko nin na Szla ku Bursz ty no wym ±, kt ra od by 0 0a si kwiet nia, to naj wi 0 1k szy suk ces To ma sza A. No wa ka Za py ta ny o naj cie kaw sze miej sce z cza s w szkol nych, wy mie nia bez na - my s 0 0u ka mie ni c 0 1 Es so wej. C W niej i w oko li cy miesz ka 0 0o pa ru mo ich ko le - g w i sp 0 1 dza li 0 2my mn stwo cza su na kru 0 4 gan kach i za u 0 0 kach roz le g 0 0e go gma chu, ma j 0 2 ce go sze wej i osiem kla tek scho do wych. To by 0 0o ide al ne miej sce do go nitw i wszel kich za baw. Do dat ko wo na kr 0 1 ca 0 0a nas le gen da o bie gn 0 2 cym pod t 0 2 ka mie ni c 0 2 tu ne lu cz 0 2 cym nie ist nie j 0 2 cy dzi 0 2 za mek i ko - 0 2ci 0 0 far ny. Jak wie lu po przed ni k w by li 0 2my prze ko na ni, 0 4e w 0 0a 0 2nie to my go od naj dzie my - u 0 2mie cha si 0 1 m j roz m w ca - co 0 2 jak w przy go dach Pa na Sa mo cho dzi ka. Od fo to gra fii po wie zam ko w 0 2 Pierw szym je go dzia 0 0a niem, pod j tym przed sze 0 2cio ma la ty, na rzecz ko - ni ½ skiej sta r w ki by 0 0o utrwa la nie w fo - to gra fii te go, co na niej nisz cza 0 0o i bez - pow rot nie od cho dzi 0 0o w nie pa mi Po cz 0 2t ko wo wrzu ca 0 0 set ki zdj na prze r 0 4 ne por ta le, ale z cza sem do - szed 0 0 do wnio sku, 0 4e trze ba za 0 0o 0 4y 0 4 w 0 0a sny. Tak po wsta 0 0 la tem 2006 ro ku por tal nin -sta row ka.pl. Spe nia on ro l 0 1 edu ka cyj na, pro mo cyj n 0 2, in for ma cyj n 0 2, a ostat nio jest te 0 4 or em w wal ce o Ko nin ja ki wie lu chcia - 0 0o by wi dzie 0 4: z za dba ny mi za byt ka mi, z upo rz 0 2d ko wa n 0 2 i sen sow n 0 2 ar chi tek - tu r 0 2, czy sty i rz 0 2 dzo ny od po wie dzial - nie, z my 0 2l 0 2 o do bru miesz ka ½ c w. Dzi siaj z tru dem przy cho dzi To - ma szo wi No wa ko wi wy mie ni 0 4 wszyst - kie ini cja ty wy, z kt ry mi pu blicz nie wy st 0 1 po wa 0 0. Prze pro wa dzi 0 0 an kie t 0 1 spo 0 0ecz n 0 2 na te mat sta r w ki (626 os b), rzu ci 0 0 po mys 0 0 zre kon stru owa - nia go tyc kiej wie 0 4y zam ko wej ja ko miej skiej wie 0 4y wi do ko wej, re wi zji b d nie przy j 0 1 tej da ty lo ka cji Ko ni na, ape lo wa 0 0 o ra to wa nie s 0 0u pa dro go we - go, pa 0 0a cu Rey mon da i dwo ru Kwi lec - kich w Ma li ½ cu, o uczy nie nie po mni - kiem przy ro dy je sio nu przy uli cy 0 1li - skiej, o re kon struk cj 0 1 fry zu try gli fo we - go na jat kach miej skich i znisz czo nych nie daw no za byt ko wych zwie ½ cze ½ s 0 0u p w og 0 0o sze nio wych. Wio sn 0 2 upo - mnia 0 0 si 0 1 o oka le czo ne przez 6 7za bie gi pie l 0 1 gna cyj ne ± drze wa oraz za ape lo wa 0 0 o przy wr ce nie daw nej 0 2wiet no 0 2ci za - nie dba ne mu par ko wi im. Fry de ry ka Cho pi na. Jest te 0 4 wsp 0 0 au to rem ksi ki o dzie jach Pocz ty i fi la te li sty ki w Ko - ni nie, se rii 20 pocz t wek 6 7Za byt ki Ko - ni na ±, po ma ga or ga ni zo wa 0 4 kon kur sy wie dzy o Ko ni nie i re gio nie. Wsp pra cu je z kon ser wa to rem za byt k w. Ma rzy o Ryn ku - Sam nie wiem, jak znaj du j 0 1 na to wszyst ko czas, - przy zna je ze 0 2mie - chem C Chc 0 1 pod kre 0 2li 0 4, 0 4e s 0 0o wa uzna nia, na le si 0 1 przede wszyst kim mo jej 0 4o nie za to, 0 4e po zwa la m o wi po dzia 0 0a 0 4 spo 0 0ecz nie. To ma szo wi A. No wa ko wi ma rzy si 0 1 jesz cze przy wr ce nie Pla co wi Wol - no 0 2ci daw nej na zwy Ry nek, kt ra zo - sta 0 0a nie for tun nie zmie nio na ok. 80 lat te mu. In ne mia sta ju 0 4 daw no tak zro bi 0 0y. A co jesz cze? - Spraw jest ty le - 0 2mie je si 0 1 m j roz m w ca - 0 4e 0 4y cia mo - 0 4e nie star czy 0 4. W 2006 r. w wy bo rach do Ra dy Mia sta Ko ni na wy star to wa 0 0 z ra mie nia Pra wa i Spra wie dli wo 0 2ci. - Mi mo pi 0 2 te - go wy ni ku na Sta r w ce, nie zo sta 0 0em pi 0 2 tym rad nym, ale nie sze d 0 0em po splen do ry. I bez te go ro bi 0 1 to, co obie - cy wa 0 0em, mo 0 4 na to bar dzo do k 0 0ad nie spraw dzi 0 4 na ulot ce wy bor czej, kt ra za wie ra 0 0a ha s 0 0o 6 7Wszyst ko dla Sta r w - ki ± - m wi To masz A. No wak. - Oka za - 0 0o si 0 1, 0 4e nie trze ba by 0 4 rad nym, aby ro - bi 0 4 rze czy po 0 4y tecz ne, cho 0 4 rad ny ma lep szy do st 0 1p do in for ma cji, po dej mu - je de cy zje i co mie si 0 2c ma eks tra ty si 0 2c z 0 0o tych, przez co mo 0 4e zro bi 0 4 o wie le wi 0 1 cej. Z przy na le 0 4 no 0 2ci po li tycz nej zre zy gno wa 0 0em. Wsp 0 0 pra cu j 0 1 ze wszyst ki mi, kt rzy chc 0 2 zmian na lep - sze. Nie py tam, co Ko nin mo 0 4e mi da to mo je ro dzin ne mia sto i sta ram si 0 1 naj pierw da 0 4 mu co 0 2 od sie bie. RO BERT OLEJ NIK T.A. No wak kon se kwent nie ape lu je o ra to wa nie ko ni ½ skich za byt k w. Na zdj 0 1 ciu: po - pa da j 0 2 cy stop nio wo w ru in 0 1 pa 0 0ac Rey mon da Fot. R. Olej nik

6 1 314 maja 2009 rozmaito 0 2ci V Szkol ny ju bi le usz 0 3wier 0 4 wie cze ist nie nia ob cho dzi 0 0a w ubie g 0 0ym ty go dniu Szko 0 0a Pod - sta wo wa nr 12 w Ko ni nie, kt rej mu ry opu 0 2ci 0 0o przez te wszyst kie la ta pra wie 3,5 tys. ab sol wen t w. Dwu nast ka by 0 0a pierw sz 0 2 szko 0 0a zbu do wa n 0 2 na Za to rzu, no wym w w - czas osie dlu wci jesz cze roz ra sta j 0 2 ce - go si 0 1 Ko ni na. Na uk 0 1 w no wym bu dyn - ku roz po cz 0 1 to jak tyl ko bu dow la ½ cy od da li do u 0 4yt ku pierw szy seg ment szkol ne go gma chu, wi 0 1c przez pierw - sze trzy la ta szko 0 0a by 0 0a jed no cze 0 2nie pla cem bu do wy. Pierw szym dy rek to rem dwu nast ki by 0 0 Ry szard Ni ja kow ski, kt re go za st pi 0 0 Bro ni s 0 0aw P 0 0o ski, na to miast ju 0 4 od osiem na stu lat sze fu je jej nie prze rwa - nie Ha li na Sie rac ka, kt ra za po wie dzia - 0 0a jed nak swo je odej 0 2cie z ko ½ cem te go ro ku szkol ne go. Ju bi le uszo w 0 2 uro czy sto po pro - wa dzi u kasz Ma cie jew ski z po zna ½ - skie go Te le sko pu, kt ry jest ab sol wen - tem dwu nast ki. By 0 0o mn stwo 0 4y cze ½ od w 0 0adz mia sta, w tym rad ne go Ka mi - la Szat kow skie go, kt ry jest ab sol wen - tem ju bi lat ki, na uczy ciel skich zwi 0 2z - k w za wo do wych, or ga ni za cji i in sty tu - cji wsp 0 0 pra cu j 0 2 cych ze Szko Pod sta - wo w 0 2 nr 12 oraz ro dzi c w. W spo s b szcze g l ny prze 0 4y wa 0 0y ten ju bi le usz trzy oso by, kt re sp 0 1 dzi 0 0y w dwu na st ce ca 0 0e 25 lat. S 0 2 to obok dy - rek tor Ha li ny Sie rac kiej, na uczy ciel ka Ma 0 0 go rza ta Czar nec ka i se kre tar ka Da - nu ta Na wroc ka. Na za ko ½ cze nie uro czy sto 0 2ci ucznio wie po ka za li spek takl, w kt rym ode gra li ab sol wen t w swo jej szko 0 0y, wspo mi na j 0 2 cych daw ne cza sy. Szcze - g l nie za baw nie brzmia 0 0y w ustach dwu na sto lat k w uwa gi w ro dza ju: - Przy by 0 0o nam po dzie si ki lo gra m w! Mo je miej sce na Zie mi Fot. R. Olej nik Ko nin, lu bi 0 1 mo je mia sto Dru ga z ko lei ma jo wa so bo ta r w nie 0 4 up 0 0y n a w Ko ni nie pod zna kiem fe - sty n w. Przed KDK 0 2wi 0 1 to wa no Dzie ½ Eu ro py, a w par ku Cho pi na SLD roz - po cz kam pa ni 0 1 do Par la men tu Eu ro pej skie go. Mu zycz na ma j w ka od by - 0 0a si 0 1 tak 0 4e w cen trum han dlo wym Fe rio w Sta rym Mie 0 2cie. Z przy tu pem i mar szo wym kro kiem zwo len ni cy SLD i Mar ka Siw ca, kt ry kan dy du je z pierw sze go miej sca do Par la men tu Eu ro pej skie go, prze ma sze ro wa li naj pierw przez nie mal 0 4e ca sta r w k 0 1 za m 0 0o dzie 0 4o w 0 2 or kie str 0 2 d 0 1 t 0 2 Ze spo 0 0u Szk 0 0 G r ni czo -Ener ge tycz nych. W par ku Cho pi na do czy 0 0 do resz ty Ka zi mierz Pa 0 0asz, pre zy dent Ko ni na, kt ry star tu je do eu ro par la men tu z dru giej po zy cji. Gdy M. Si wiec wraz ze swo im za ple czem roz da wa 0 0 wy bor cze ga d 0 4e ty, K. Pa 0 0asz za de kla - ro wa 0 0 spo koj n 0 2 kam pa ni 0 1, bez wi 0 1k szych ak cji i bez pla ka t w. Ko lej ny te go sa me go dnia fe styn ma jo wym, tym ra zem z oka zji przy pa da j 0 2 ce go 9 ma ja Dnia Eu ro py, od by 0 0 si 0 1 przed Ko ni ½ skim Do mem Kul tu ry. Na im pre z 0 1 za - pra sza 0 0 Urz 0 2d Miej ski. Przed KDK wszy scy cho dzi li z cho r 0 2 giew ka mi z na pi sem 6 7Ko nin, lu bi 0 1 mo je mia sto ± oraz wie lo ma in ny mi miej ski mi ga d 0 4e ta mi. Tam r w - nie 0 4 dla miesz ka ½ c w Ko ni na przy go to wa no kon kur sy, mi 0 1 dzy in ny mi ze zna jo mo - 0 2ci spraw sa mo rz 0 2 do wych. Ich lau re at w na gro dzi 0 0 sam Ka zi mierz Pa 0 0asz, pre zy - dent. Dzie ci oku po wa 0 0y naj ch 0 1t niej dmu cha ne zam ki i zje 0 4 d 0 4al nie oraz ba sen z pi - 0 0ecz ka mi. Na wie cz r za pla no wa no wy st 0 1p ze spo 0 0u Ab ba Co ver', a przed Fe rio ze - spo 0 0u De Fac to. Fot. A. Pi lar ska W Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Ko - ni nie pod su mo wa no 8 ma ja re ali - za cj 0 1 pro jek tu edu ka cyj ne go 6 7Mo - je miej sce na zie mi ± po czo ne z otwar ciem wy sta wy po kon kur so - wej. Pra ce pla stycz ne i li te rac kie uczni w na gro dzo nych w kon kur - sach pro jek tu mo 0 4 na ogl 0 2 da 0 4 w CKiS przy ul. Ok l nej do 22 ma ja. Pro jekt 6 7Mo je miej sce na Zie mi ± przy go to wa 0 0o i zre ali zo wa 0 0o Sto wa rzy - sze nie In te gra cji Spo 0 0ecz nej 6 7Ra zem ± przy fi nan so wym wspar ciu Wy dzia 0 0u Ochro ny 0 1ro do wi ska Urz 0 1 du Mia sta Ko ni na oraz przy me ry to rycz nej i or ga - ni za cyj nej po mo cy Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Ko ni nie. - Pi 0 1k no tej zie mi sk 0 0a nia mnie do wo 0 0a nia o jej za cho wa nie dla przy sz 0 0ych po ko le ½. Je 0 2li ko cha cie t 0 1 oj czy st 0 2 zie - mi 0 1, niech to wo 0 0a nie nie po zo sta nie bez od po wie dzi - to s 0 0o wa Ja na Paw 0 0a II, kt re by 0 0y mot tem prze wod nim pro - jek tu, do kt re go re ali za cji przy st 0 2 pi 0 0o osiem ko ni ½ skich szk 0 0 pod sta wo wych (nr 1, 3, 5, 8, 9, 10, 12 i 15). Po za j 0 1 ciach pro pa gu j 0 2 cych za cho - wa nia pro eko lo gicz ne dzie ci z klas I -III mo g 0 0y wzi udzia 0 0 w kon kur sie pla - stycz nym 6 7Je stem stra 0 4 ni kiem Zie mi ±, a uczniom klas IV -VI za pro po no - wa ny zo sta 0 0 udzia 0 0 w kon kur sie li te rac - kim 6 7Za dba 0 4 mo 0 4e ka 0 4 dy ±. Spo 0 2r d au to r w licz nie na de s 0 0a - nych prac pla stycz nych oraz li te rac kich ko mi sje ar ty stycz ne wy 0 0o ni 0 0y 40 lau re - at w. W kon kur sie pla stycz nym na gro - dzo no 22 uczni w, a w kon kur sie li te - rac kim 18 uczni w. Cie ka we i war to - 0 2cio we na gro dy ksi ko we dla na gro - dzo nych uczni w zo sta 0 0y ufun do wa ne przez Wy dzia 0 0 Ochro ny 0 1ro do wi ska Urz 0 1 du Mia sta Ko ni na, a na uczy cie le C opie ku no wie lau re at w otrzy ma li pa - mi 0 2t ko we po dzi 0 1 ko wa nia. Fot. Ar chi wum Po wr t sp 0 0 dziel ni Sp 0 0 dziel czo so cjal n 0 2 chc 0 2 wsp l - nie pro mo wa 0 4 w gmi nach po wia tu ko ni ½ skie go ARR, PUP, PCPR i TWK. Idea sp 0 0 dziel czo 0 2ci so cjal nej ja ko for ma ak ty wi za cji za wo do wej os b za - gro 0 4o nych wy klu cze niem spo 0 0ecz nym jest zna na i wdra 0 4a na w Pol sce od kil ku lat,. Da je ona r w nie 0 4 mo 0 4 li wo usa - mo dziel nie nia si 0 1 oso bom nie pe 0 0 no - spraw nym za trud nio nym w Za k 0 0a dach Ak ty wi za cji Za wo do wej. Na te re nie Wiel ko pol ski dzia 0 0a kil - ka sp 0 0 dziel ni so cjal nych. Do tej po ry na to miast ta ka for ma przed si 0 1 bior czo - 0 2ci nie funk cjo nu je w 0 4ad nej z gmin sub re gio nu ko ni ½ skie go. Wi dz 0 2c szan - se, ja kie stwa rza j 0 2 sp 0 0 dziel nie na sku - tecz ne roz wi 0 2 zy wa nie pro ble m w os b za gro 0 4o nych mar gi na li za cj 0 2 i wy - klu cze niem spo 0 0ecz nym, Agen cja Roz - wo ju Re gio nal ne go, Po wia to wy Urz 0 2d Pra cy, Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie oraz To wa rzy stwo Wal ki z Ka - lec twem po sta no wi 0 0y prze pro wa dzi 0 4 ak cj 0 1 in for ma cyj n 0 2 i za ch 0 1 ci 0 4, przy wsp 0 0 udzia le gmin, oso by bez ro bot ne i nie pe 0 0 no spraw ne do po dej mo wa nia i pro wa dze nie ta kiej dzia 0 0al no 0 2ci, de kla - ru j 0 2c przy tym da le ko id 0 2 c 0 2 po moc w za 0 0a twia niu spraw for mal nych oraz po - zy ski wa niu 0 2rod k w fi nan so wych.

7 1 314 maja 2009 kultura 5 Po dr 0 4 ne wier sze i ry sun ki Re ci tal Lesz ka D 0 0u go sza po prze - dzi 0 0 wer ni sa 0 4 ry sun k w Ja nu sza Ka pu sty w Cen trum Kul tu ry i Sztu - ki w Ko ni nie. Ka me ral na sal ka CKiS wy pe 0 0 nio na by 0 0a po brze gi mi 0 0o 0 2ni ka mi ta len tu bar - da kra kow skiej Piw ni cy pod Ba ra na mi, a w pierw szym rz 0 1 dzie sie dzia 0 0 Ja nusz Ka pu sta, je go przy ja ciel i au tor ilu stra - cji do naj now sze go to mi ku po ezji. Znad for te pia nu po p 0 0y n y tak cha rak te ry stycz ne dla Lesz ka D 0 0u go sza pio sen ki pe 0 0 ne no stal gii i t 0 1 sk no ty za prze mi ja j 0 2 cym cza sem. Ze swo ich sta - rych utwo r w po eta za 0 2pie wa 0 0 tyl ko 6 7W ocze ki wa niu wio sny ± i 6 7Tak 0 4e i ty ± po czym za po wie dzia 0 0, 0 4e to ju 0 4 ko niec ar chi wa li w i za pre zen to wa 0 0 pu blicz - no 0 2ci r w nie 0 4 now sze kom po zy cje. Pio - sen ki prze pla ta 0 0 po eta wier sza mi z wy - da ne go w 0 0a 0 2nie to mi ku 6 7Po dr 0 4 ne ±. Ilu stra cja sa mo no 0 2na T 0 0em do mu zycz nych strof Lesz ka D 0 0u go sza by 0 0y ry sun ki Ja nu sza Ka pu - sty pu bli ko wa ne w naj wa 0 4 niej szych Le szek D 0 0u gosz za 0 2pie wa 0 0 nie tyl ko swo je naj star sze, zna ne pio sen ki Na gro da 6 7Ko ni ½ skie go Smo ka ± przy zna na pod czas XVI Wiel ko pol - skich Spo tka ½ Te atr w Dzie ci cych po w 0 1 dro wa 0 0a do ze spo 0 0u 6 7Fan ta zja na ± z Za g ro wa. Sym pa tycz ny plu szak (w tym ro ku w wer sji na bie gu nach) to tro feum, o kt - re 7 ma ja na de skach sce ny DK 6 7Oskard ± wal czy 0 0o dzie si ze spo 0 0 w, mi 0 1 dzy in ny - mi ze Strzy 0 4e wa, Grze bie ni ska, Roz dra - 0 4e wa, Do biesz czy zny czy 0 3er ko wa. Wszyst kie gru py, a jest w 0 2r d nich wie lu sta 0 0ych by wal c w prze gl 0 2 du or ga - ni zo wa ne go przez Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Ko ni nie, wy ka za 0 0y si 0 1 zna jo - mo 0 2ci 0 2 za sad rz 0 2 dz 0 2 cych te atrem ama - tor skim. Lu ba Za rem bi ½ ska C ak tor ka, re 0 4y ser i in struk tor te atral ny ze Sta cji Sza mo cin do ce ni 0 0a ich przy go to wa nie warsz ta to we. Pre zen to wa ne spek ta kle do wo dzi 0 0y 0 2wia do mo 0 2ci te atral nej oraz po trze bie m wie nia o wa 0 4 nych dla dzie ci spra wach. Te dwa ele men ty po - zwa la j 0 2 za 0 2 na stwo rze nie ja ko 0 2ci ar ty - stycz nej, w kt rej tre i for ma za cho - wu j 0 2 od po wied nie pro por cje. W kil ku przed sta wie niach mo 0 4 na by 0 0o r w nie 0 4 za ob ser wo wa 0 4 pr by es - tra do we. Ju ro rzy t 0 0u ma czy li to nie 0 2wia - do mym na 0 2la dow nic twem rze czy wi - sto 0 2ci te le wi zyj nej b 0 2d 0 2 wzor c w ka ba - re to wych. A to w 0 0a 0 2ci wy mo ment na in ter wen cj 0 1 in struk to ra od po wie dzial - ne go za ar ty stycz ny ko mu ni kat. W prze rwie na ob ra dy ko mi sji oraz spo tka nie warsz ta to we m 0 0o dzi ak to rzy od po czy wa li, po dzi wia j 0 2c ta lent wo kal - ny i ta necz ny swo ich r wie 0 2ni k w z Ko - ni na. Wy st 0 1p pod opiecz nych z Cen - trum Kul tu ry i Sztu ki umi li 0 0 im czas ocze ki wa nia na wer dykt. Na gro d 0 1 I stop nia przy zna no ze - spo 0 0o wi 6 7Raz, Dwa, Trzy ± ze szko 0 0y Pod - sta wo wej w 0 3er ko wie, na to miast II stop nia otrzy ma 0 0y dwa ze spo 0 0y: 6 7Fuks ± ze Szko 0 0y Pod sta wo wej nr 5 w Tur ku oaz 6 7Pe re 0 0 ka ± ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Opa le ni cy. Ju ry wy r 0 4 ni 0 0o te 0 4 sze ze - spo 0 0 w: 6 7Pi 0 2t ki ± ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Grze bie ni sku, 6 7Fan ta zj 0 1 II ± ze Szko 0 0y dzien ni kach wy da wa nych w Sta nach Zjed no czo nych, gdzie od wie lu lat miesz ka, i w Pol sce oraz pro jek ty wy - my 0 2lo ne go przez nie go K -dro nu, czy li je de na sto 0 2cien nej bry 0 0y, kt ra ma r 0 4 ne za sto so wa nia. Ko nin ar ty sta wspo mi na z no stal gi W 1977 ro ku w Ko ni nie mia 0 0em pierw sz 0 2, po wa 0 4 n 0 2, in dy wi du - al n 0 2 wy sta w 0 1. Wte dy przy je cha 0 0a mo ja na rze czo na i po ka za 0 0em j 0 2 ma mie. Od tam tej po ry jest mo j o n 0 2 C wspo mi - na 0 0 Ja nusz Ka pu sta. Je go ry sun ki ilu stru j 0 2 rze czy wi sto w me ta fo rycz ny spo s b. - Za le 0 4y mi na tym, aby ilu stra cja by 0 0a sa mo no 0 2na - zdra dza 0 0 pod czas wer ni sa 0 4u taj ni ki warsz ta tu e by nie trze ba by 0 0o czy ta 0 4 ar ty ku 0 0u, a ry su nek sam opo wia da 0 0 pew - n 0 2 me ta fo r 0 1 i pro wo ko wa 0 0 do w 0 0a snych sko ja rze ½. Mo je ry sun ki s 0 2 tak m 0 2 dre jak m 0 2 drzy s 0 2 ogl 0 2 da j 0 2 cy je lu dzie. Gra na sto lat Po wa 0 4a n 0 2 cz eks po zy cji sta no - wi 0 2 ry sun ki je de na sto 0 2cien nej bry 0 0y. - Kie dy ry su j 0 1 to 0 4wi cz 0 1 wy obra 0 2 ni 0 1. Z tej wy my 0 2l no 0 2ci przy tra fi 0 0 mi si 0 1 no wy kszta 0 0t geo me trycz ny. Po wsta 0 0 K -dron, kt ry ma r 0 4 ne mo 0 4 li wo 0 2ci. Do pro wa - dzi 0 0em do czte rech ma so wych pro duk - t w w Ame ry ce. Jak wr c 0 1 te raz do No - we go Jor ku, to na pi sz 0 1 o tym ksi k zdra dza 0 0 Ja nusz Ka pu sta. Po wer ni sa 0 4u za pre zen to wa 0 0 wy ko - rzy sta nie K -dro nu ja ko swo iste go glo - Ko ni ½ ski Smok po je cha 0 0 do Za g ro wa Fot. R. Olej nik Pod sta wo wej w Czer wo na ku, 6 7Cza ry - -Ma ry ± ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Do - biesz czy 0 2 nie, 6 7Iskier ki ± z Ze spo 0 0u Szk 0 0 Pu blicz nych w Roz dra 0 4e wie, 6 7Szczu - d 0 0y ± z O 0 2rod ka Kul tu ry w 0 1ro dzie Wiel - ko pol skiej i 6 7Po wsi no gi ze Strzy 0 4e wa ± z Nie pu blicz nej Szko 0 0y Pod sta wo wej w Strzy 0 4e wie Na gro dy ak tor skie otrzy ma li: Ar - tur Grodz ki z ze spo 0 0u 6 7Raz, Dwa, Trzy ± z 0 3er ko wa, Pa try cja Ga dom ska z ze spo - 0 0u Fuks ± z Tur ku i Ma ry sia Wie land z ze spo 0 0u 6 7Szczu d 0 0y ± ze 0 1ro dy Wiel ko - pol skiej. Wr 0 1 czo no te 0 4 dwie na gro dy in struk tor skie: Lil li Le bie dzi ½ skiej i Iwo nie B 0 1t kow skiej C opie kun kom ze - spo 0 0u 6 7Fan ta zja na ± z Za g ro wa. PAU LI NA PA CHUL Fot. Pa we 0 0 Hej man Je de na sto 0 2cian Ja nu sza Ka pu sty ma wie le za sto so wa ½ bu sa Zie mi i nie ba oraz gry zr 0 1cz no - 0 2cio wej w for mie bia 0 0o -czar nej kost ki, kt r 0 2 mo 0 4 na u 0 0o 0 4y 0 4 na 38 ty si 0 1 cy spo - so b w, co we d 0 0ug wy na laz cy mo 0 4e za - j po nad 100 lat. Z 0 0o ty po dzia Naj mniej sza cz eks po zy cji to drob ne pra ce do ty cz 0 2 ce 6 7z 0 0o te go po - dzia 0 0u ± C zdra dzi 0 0 Ja nusz Ka pu sta. - Z 0 0o ta pro por cja to pi 0 1k na i naj bar dziej zna na pro por cja na 0 2wie cie. O zma ga - W naj bli 0 4 szy pi 0 2 tek, 15 ma ja, Cen - trum Kul tu ry i Sztu ki w Ko ni nie za - pra sza do 6 7Na mio tu sztu ki ±. To prze strze ½, do kt rej ka 0 4 dy mo - 0 4e wej i po czu 0 4 si 0 1 ar ty st 0 2. Mo 0 4e zo - sta wi 0 4 na ze wn 0 2trz nie 0 2mia 0 0o , skr 0 1 po - wa nie i prze ko na nie, 0 4e nic nie po tra fi. W za aran 0 4o wa nym na mio cie uczest ni - cy b 0 1 d 0 2 mo gli dzia 0 0a 0 4 na du 0 4ych p 0 0asz - czy znach, tka ni nach i fo lii, u 0 4y wa j 0 2c farb, kre dek, mar ke r w i r 0 4 nych na rz dzi. B 0 1 dzie mo 0 4 na po zna 0 4 tech ni ki pla - stycz ne i udo ku men to wa 0 4 swo j 0 2 pra c 0 1 Wy ko na nie ilu stra cji do wy bra nych roz dzia 0 0 w ksi ek Zo fii Urba now - skiej by 0 0o za da niem uczniest ni k w kon kur su pla stycz ne go 6 7W Kra inie Zmy 0 2le nia ±, kt ry od by 0 0 si ma ja w Ko wa lew ku. Po za po zna niu si 0 1 z 35 pra ca mi ko - mi sja ar ty stycz na po sta no wi 0 0a przy - zna 0 4 w ka te go rii klas I -III na gro dy: Mi - cha 0 0o wi Wr blo wi ze Szko 0 0y Pod sta wo - wej w Ro za li nie, San drze Ope racz ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Szy szy ½ skich Ho len drach, Oli Pie niec kiej z Do mu Kul tu ry w Ko wa lew ku i Kon ra do wi We so 0 0ow skie mu ze Szko 0 0y Pod sta wo - wej w Wo li Pod nej. Wy r 0 4 nie nia otrzy ma li Agniesz ka Bry 0 2 ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Ku cha rach Ko 0 2ciel - nych, Na ta lia Og rek ze Szko 0 0y Pod sta - wo wej w Ro za li nie, Wik to ria Urba ½ ska niu, uro dzie, sen sie i z 0 0o tym po dzia le b 0 1 dzie mo ja dru ga ksi ka. I na te te ma ty mo 0 4 na by 0 0o po roz - ma wia 0 4 z Ja nu szem Ka pu st 0 2, ar chi tek - tem, ar ty st 0 2, fi lo zo fem, ch 0 0o pa kiem z Za le sia pod D 0 2 biem w po wie cie kol - skim, kt ry do tar 0 0 do No we go Jor ku, ale nie stra ci 0 0 po dro dze s 0 0o wia ½ skiej du szy. Ci 0 2 gle szu ka, 0 4wi czy wy obra ni 0 1 i da je in nym du 0 4o do my 0 2le nia. RO BERT OLEJ NIK AN NA PI LAR Sztu ka w na mio cie Do udzia 0 0u w warsz ta tach w go dzi - nach: , CKiS za pra sza dzie ci, m 0 0o dzie 0 4, na uczy cie li, in struk - to r w oraz ca 0 0e ro dzi ny. Zg 0 0o sze nia b d 0 2 przyj mo wa ne do 14 ma ja, pod nu - me rem te le fo nu , w Ga - le rii Sztu ki 6 7Wie 0 4a Ci 0 2nie ½ ±. Warsz ta ty pro wa dzi 0 4 b 0 1 d 0 2: Krzysz tof Dzie mian, Woj ciech No wak, Ta de usz Wie czo rek i Krzysz tof Wo sik, zna ni i uzna ni ani ma - to rzy kul tu ry, tw r cy, zna j 0 2 cy si 0 1 na pra cy z dzie 0 4 mi i m 0 0o dzie , a przede wszyst kim na sztu ce. Kra ina zmy 0 2le nia ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Sm l ni ku i Do mi nik Ka 0 2 mier czak ze Szko 0 0y Pod - sta wo wej w Ku cha rach Ko 0 2ciel nych. W ka te go rii uczni w klas IV CVI na gro dy otrzy ma li Da ria Rz 0 2d kow ska i Do mi ni ka Sob czak ze Szko 0 0y Pod sta wo - wej w Osie czy, Ma te usz So bie raj i Ja - kub Drap ze Szko 0 0y Pod sta wo wej nr 15 w Ko ni nie, Pau li na Cza pli ½ ska ze Szko - 0 0y Pod sta wo wej w Ru mi nie i Ma ciej Gil ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w S 0 0aw sku. Wy - r 0 4 nie nia przy zna no: Ol dze Ku ba li ½ - skiej ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Szy szy ½ - skich Ho len drach, De ryi Ki li 0 4 ze Szko - 0 0y Pod sta wo wej nr 15 w Ko ni nie, Kin - dze Czaj ce ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Rzgo wie, Ju lii Wol nie wicz ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Rzgo wie i Woj cie cho wi Bart cza ko wi ze Szko 0 0y Pod sta wo wej w Ru mi nie. Fot. A. Pi lar ska

8 1 36 informator Jaz zo na lia 2009: Emo cje i Anio 0 0y W ci 0 2 gu trzech dni XVI ju 0 4 edy cji Jaz zo na li w 2009 od b 0 1 dzie si 0 1 sze kon cer t w w r 0 4 nych miej - scach Ko ni na, warsz ta ty dla m 0 0o - dych mu zy k w i przed szko la k w oraz wy sta wa prac Krzy si G r niak. Fe sti wal star tu je 21 ma ja, a na za - jutrz w pi 0 2 tek, jak ju 0 4 pi sa li 0 2my przed ty go dniem, od b 0 1 d 0 2 si 0 1 dwa kon cer ty: Ur szu li Du dziak z Big Ban dem PSM Ko nin i Jaz zo wy mi Przed szko la ka mi w Oskar dzie (ce na bi le tu - 25 z 0 0) i Krzy si G r niak Band w Ka wiar - ni Ko gel Mo gel (wst 0 1p wol ny) Krzy sia i jej band pro mo wa 0 4 b 0 1 d 0 2 utwo ry z naj now szej p 0 0y ty 6 7Emo - tions ±. Za po wia da si 0 1 nie zwy k 0 0a po - dr 0 4 po roz le g 0 0ych r w ni nach smo - oth jaz zu, uroz ma ico na wy ciecz ka mi w stro n 0 1 fun ko wych ryt m w, po po - wej prze bo jo wo 0 2ci i la ty no skie go tem - pe ra men tu. Opr cz stra wy du cho wej, jak za - pew nia w 0 0a 0 2ci ciel ka Ko gla -Mo gla, na jaz z fa n w cze ka 0 4 b 0 1 d 0 2 mi 0 1 dzy in ny mi zna ko mi te prze k 0 2 ski. Kon - cer to wi to wa rzy szy 0 4 b 0 1 dzie wy sta - Uro dzi ny Zo fii Urba now skiej 15 ma ja, w dniu 160 uro dzin Zo fii Urba now skiej, od b d 0 2 si 0 1 uro czy sto 0 2ci ju bi le uszo we w Ko wa lew ku, a w dwor ku pi sar ki w Ko ni nie po 0 2wi 0 1 co na jej kon fe ren cja. Uro czy sto 0 2ci ju bi le uszo we roz pocz n 0 2 si 0 1 o godz w Izbie Pa mi 0 1 ci w Ko wa lew ku. Na to miast po po 0 0u dniu, w dwor ku przy uli cy We ster plat te w Ko ni nie od b 0 1 dzie si 0 1 wspo mnia na wy 0 4ej kon fe ren cja. Za pla no wa no mi 0 1 dzy in ny - mi wy st 0 2 pie nie Pio tra Ryb czy ½ skie go na te mat 6 7Ko nin z prze - 0 0o mu XIX i XX w. ± oraz wy k 0 0ad dr Bar ba ry Ko smow skiej za - ty tu 0 0o wa ny 6 7Na s 0 0u 0 4 bie u Kop ciusz ka C wo k 0 0 pi sar stwa Zo - fii Urba now skiej ±. Na miej scu b 0 1 d 0 2 pre zen to wa ne ob ra zy Ka - zi mie rza Bia 0 0 kow skie go 6 7Ko nin Zo fii Urba now skiej ± i ksi ki Zo fii Urba now skiej ze zbio r w w 0 0a snych Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej w Ko ni nie, Na st 0 1p ne go dnia, w so bo t 0 1, ko ni ½ ski od dzia 0 0 PTTK za - pra sza na spa cer 0 2la da mi Zo fii Urba now skiej. Li nia MZK 6 7Spa cer ± w kie run ku Brze 0 2 na wy ru szy spod dwor ca PKP oko - 0 0o godz Uczest ni cy raj du od wie dz 0 2 te 0 4 Ko wa le wek, a w ko ni ½ skim dwor ku pi sar ki wy s 0 0u cha j 0 2 wy k 0 0a du Pio tra Ryb - czy ½ skie go. wa prac Krzy si G r niak za ty tu 0 0o wa - na 6 7Anio 0 0y ± Cykl ob ra z w zo sta 0 0 za - in spi ro wa ny zdj 0 1 cia mi por tre to wy - mi, kt re ar tyst ka zro bi 0 0a przed kil - ko ma la ty pi 0 1k nej i in te re su j 0 2 cej dziew czy nie. Twarz przed sta wio na w r 0 4 nych uj 0 1 ciach by 0 0a klu czem do po ka za nia isto ty ko bie co 0 2ci. Jest mo 0 4 li wo 0 2ci 0 2 od kry wa nia r 0 4 nych twa rzy tej sa mej oso by, czy tej sa mej twa rzy w r 0 4 nych mo men tach 0 4y - cia. Dra pie 0 4 no i nie win no , si 0 0a i nie moc, gniew i 0 0a god no , czar ny i bia 0 0y anio 0 0, s 0 2 to ty tu 0 0y, a jed no cze - 0 2nie r 0 4 ne od s 0 0o ny sta n w emo cjo - nal nych cz 0 0o wie ka. W so bo t ma ja fa ni jaz zu us 0 0y sz 0 2 na za ko ½ cze nie fe sti wa lu utwo ry z naj now szej p 0 0y ty Mi ki Urba niak 6 7Clo ser ±. To po pro stu doj - rza 0 0a p 0 0y ta doj rza 0 0ej wo ka list ki - ar - tyst ki i ko bie ty, kt ra wie, cze go chce. To szla chet na mu zy ka, o 0 2wia - to wym brzmie niu i in dy wi du al nym cha rak te rze, a de biut na ta kim po zio - mie jest wy da rze niem nie zwy k 0 0ym. Ale te 0 4 Mi ka zwy k 0 0a nie jest... Cze go nie na uczy 0 0a si 0 1 w No wym Jor ku i w War sza wie, to odzie dzi czy 0 0a po ro - dzi cach, czy li jed nej z naj zna ko mit - szych i naj bar dziej ory gi nal nych par w hi sto rii pol skie go jaz zu - Ur szu li Du dziak i Mi cha le Urba nia ku. 21 ma ja 2009, czwar tek godz : Big Band PSM Ko nin & Jaz zo we Przed szko la ki - warsz ta ty, Oskard godz : Thom Ad kins, Kf Band, New Bo ne - Sie sta Caf fe (wst 0 1p wol ny) 22 ma ja 2009, pi 0 2 tek godz : Ur szu la Du dziak Big Band PSM Ko nin & Jaz zo we Przed - szko la ki - Oskard (kon cert bi le to wa ny - ce na 25 z 0 0) godz : Krzy sia G r niak Band - Ka wiar nia Ko gel Mo gel (wst 0 1p wol ny) 23 ma ja so bo ta godz : Mi ka Urba niak - Oskard (kon cert bi le to wa ny - ce na 25 z 0 0) Noc w mu zeum Na 6 7Noc Mu zeum ± po raz ko lej ny za pra sza 16 ma ja za - mek w Go s 0 0a wi cach. We wn 0 1 trzach Mu zeum Okr 0 1 go we go w Ko ni nie zo sta nie udo st 0 1p nio na zwie dza j 0 2 cym: ga le ria ma lar stwa pol skie go XIX i XX w., wy sta wa ob ra zu j 0 2 ca dzie je mia sta pod ty tu 0 0em 6 7Ko nin po przez wie ki ±, wy sta wa 6 7Bi 0 4u te ria i styl C od sen ty men ta li - zmu do art de co ±, wy sta wa pre zen tu j 0 2 ca hi sto ri 0 1 o 0 2wie tle nia, wy sta wa nu mi zma tycz na i ar che olo gicz na. Przy spi chle rzu obej rze 0 4 b 0 1 dzie mo 0 4 na skan sen urz 0 2 dze ½ i ma szyn g r ni czych. Czyn ne b 0 1 d 0 2 sto iska z na po ja mi i je dze niem. Pro gram 6 7No cy Mu zeum ±: 16.30: otwar cie wy sta wy ob ra z w Ste fa na Ru si na C par ter zam ku C 20.00: po ka zy et no gra ficz ne w skan se nie, mi 0 1 dzy in ny mi pra ca w ku 0 2 ni, pod ku wa nie ko nia, warsz tat wi kli niar - ski, pra ca na ko le garn car skim, 0 4ar na, warsz tat rze 0 2 bia rza lu do - we go, wy st 0 1 py ka pe li lu do wej z K 0 0o da wy, bi cie pa mi 0 2t ko wej mo ne ty : roz strzy gni 0 1 cie kon kur su na ka plicz k 0 1 przy dro 0 4 n : kon cert Ze spo 0 0u Mu zy ki Daw nej 6 7Se mi bre vis ± z Ka - li sza C dzie dzi niec zam ko wy C kon cert Ze spo 0 0u 6 7Se mi bre vis ± C sa la par te ro wa zam ku. TELEFONY ALARMOWE Po go to wie Ra tun ko we 999, Po li cja 997 Stra 0 4 po 0 4ar na 998 Stra 0 4 miej ska 986 PO MOC ME DYCZ NA SZPI TAL NY OD DZIA 0 9 RA TUN KO WY Wo - je w dz kie go Szpi ta la Ze spo lo ne go ul. Wy szy ½ skie go 1, tel PO GO TO WIA Cie p 0 0ow ni cze Ga zo we 992 Ener ge tycz ne 991 Wo do ci 0 2 go we 994, TE LE FO NY ZA UFA NIA Al ko ho lizm: Te le fon za ufa nia Ano ni mo wych Al ko ho li - k w Ko ni ½ skie Sto wa rzy sze nie Abs ty nen t w 6 7Szan sa ±, od po nie dzia 0 0 ku do pi 0 2t ku w godz , tel O 0 2ro dek Le cze nia Uza le 0 4 nie ½ i Wsp 0 0 uza - le 0 4 nie ½, od po nie dzia 0 0 ku do pi 0 2t ku w godz , tel Ama zon ki Ko ni ½ ski Klub 6 7Ama zon ki ±, wtor ki i czwart ki w godz , tel PLAC 0 7WKI KULTURALNE I MUZEA n Cen trum Kul tu ry i Sztu ki, ul. Ok l na 47a, czyn ne od po nie dzia 0 0 ku do pi 0 2t ku w godz , n Ga le ria Sztu ki 6 7Wie 0 4a Ci 0 2nie ½", ul. Ko le jo wa 1a, czyn na od wtor ku do pi 0 2t ku w godz , so bo ty w godz , n Bi blio te ka re per tu aro wa dzia 0 0a - j 0 2 ca przy CKiS, czyn na w po nie dzia 0 0 ki i czwart ki w godz C15.00, wtor ki i 0 2ro dy w godz C n G r ni czy Dom Kul tu ry 6 7Oskard ±, ale je 1 Ma ja 2, n Ko ni ½ ski Dom Kul tu ry, pl. Nie - pod le g 0 0o 0 2ci 1, n Klub Ener ge tyk, ul. Prze my s 0 0o - wa 3d, , n M 0 0o dzie 0 4o wy Dom Kul tu ry, ul. Po wsta ½ c w Wiel ko pol skich 14, czyn - BIBLIOTEKI Bez dom no Dom noc le go wy i schro ni sko dla bez dom - nych PCK w Ko ni nie, ul. Nad rzecz na 56, tel Dzie ci To wa rzy stwo Przy ja ci 0 0 Dzie ci, Za rz 0 2d Od dzia 0 0u Po wia to we go, O 0 2ro dek Ad op cyj - no -Opie ku ½ czy TPD, Spo 0 0ecz ny Rzecz nik Praw Dziec ka, ul. No skow skie go 1A, Nar ko ty ki Punkt Kon sul ta cyj ny Sto wa rzy sze nia Mo - nar dla os b z pro ble mem nar ko ty ko wym, ul. Ok l na 54, od po nie dzia 0 0 ku do pi 0 2t ku w godz , so bo ty w godz , tel Po go to wie 6 7Ma ko we ± 988 (od 9.00 do 13.00) Ro dzi na Miej ski O 0 2ro dek Po mo cy Ro dzi nie, ul. Przy ja 0 2 ni 5, tel Miej ski O 0 2ro dek Po mo cy Ro dzi nie, Sek cja Po rad nic twa Ro dzin ne go i In ter wen cji Kry zy - so wej, ul. Sta szi ca 17, (dy 0 4ur ca 0 0o do bo wy), nie bie ska li nia , od po nie dzia 0 0 ku do pi 0 2t ku w godz ny od po nie dzia 0 0 ku do pi 0 2t ku w godz , n Mu zeum Okr 0 1 go we Ko nin -Go - s 0 0a wi ce, ul. Mu ze al na 6, czyn ne we wtor ki, 0 2ro dy, czwart ki i pi 0 2t ki w godz , so bo ty w godz , nie dzie le w godz , czyn ne w dru gi dzie ½ 0 2wi 0 2t Bo 0 4e go Na - ro dze nia, bi let ulgo wy: 5 z 0 0, nor mal ny: 10 z 0 0, w nie dzie le: wst 0 1p wol ny na wy - sta wy sta 0 0e, tel n Mu zeum by 0 0e go Obo zu Za g 0 0a dy w Che 0 0m nie nad Ne rem, czyn ne od po - nie dzia 0 0 ku do pi 0 2t ku w godz , od dzia 0 0y: las rzu chow ski (tel ), te ren daw ne go pa 0 0a cu (tel ) n Skan sen Ar che olo gicz ny w Mr w kach ko 0 0o Wil czy na, czyn ny tyl - ko w se zo nie od 1 kwiet nia do 30 wrze - 0 2nia co dzien nie w godz Ku rier otrzy masz bez p 0 0at nie w ka 0 4 dy czwar tek na uli cach mia sta i po wia tu oraz w wy mie nio nych po ni 0 4ej punk tach: Ko nin, os. I -IV - wy po 0 4y czal nia Vi deo - 0 1wiat, ul. Tu wi ma - ba sen kry ty, ha la Ron do - Ze sp 0 0 Szk 0 0 im. Ko per ni ka - bu dy nek daw ne go Ener go blo ku, ul. Sp 0 0 dziel c w - Ko men da Miej ska Po li cji, ul. Prze my - s 0 0o wa - Ko ni ½ ska Izba Go spo dar cza, ul. Po - wsta ½ c w Wlkp. Ko nin, os. V - bu dy nek re dak cji Ku rie ra Ko ni ½ skie go, ul. Przy ja 0 2 ni 2 - Pa ½ stwo wa Wy 0 4 sza Szko 0 0a Za wo do wa w Ko ni nie, ul. Przy ja 0 2 ni - wy po 0 4y czal nia Vi deo - 0 1wiat, ul. Za ko le - szpi tal, ul. Wy szy ½ skie go - Cen trum Kul tu ry i Sztu ki w Ko ni nie, ul. Ok l na, WYDAWCA LM Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o. - przy chod nia Med -Al ko, ul. Przy ja 0 2 ni, - Ze sp 0 0 Szk 0 0 G r ni czo -Ener ge tycz nych w Ko ni nie, - Przed szko le nr 15, ul 11 Li sto pa da 32 Ko nin, os. Cho rze ½ - sta cja pa liw BP, ul. Sp 0 0 dziel c w - De gu sta tor nia, ul. Sp 0 0 dziel c w Ko nin, os. Nie s 0 0usz - sta cja pa liw BP, ul. To ro wa - sta cja pa liw BP, ul. Prze my s 0 0o wa Ko nin, sta r w ka - szpi tal: ul. Szpi tal na - Na le 0 2ni kar nia 6 7Przy sta ½ ±, ul. Woj ska Pol skie go 3, Ko nin, os. Za to rze - wy po 0 4y czal nia Vi deo - 0 1wiat, ul. Sze li - gow skie go REDAKCJA: Ko nin, ul. Przy ja 0 2 ni 2 (IX pie tro), tel , fax re dak rier ko nin ski.pl REDAGUJ 0 1: Ro bert Olej nik (red. naczelny) Anna Pilarska, Dorota Szczepaniak - sklep Te sco, ul. Cho pi na - ba sen, ul. Szy ma now skie go - sklep Net to, ul. Cho pi na - pub Musz tar da, ul. Cho pi na - pub Kre dens, ul. Cho pi na - Fi ne zja, ul. Cho pi na - przy chod nia le kar ska, ul. Sze li gow skie - go - Przed szko le nr 31, ul. R 0 4yc kie go 3 Sta re Mia sto - Biu ro Po dr 0 4y Pla net To urs, Cen trum Han dlo we Fe rio - Urz 0 2d Gmi ny - kor po ra cja tak s w kar ska Ta xi Express , Ku rier Ko ni ½ ski mo 0 4 na te 0 4 po bra 0 4 za dar mo, za r w no wy da nie ak tu al ne jak i ar chi wal ne ze stro ny: rier ko nin - ski.pl BIURO REKLAMY: tel , fax re kla rier ko nin ski.pl rier ko nin ski.pl Redakcja nie odpowiada za tre zamieszczonych reklam i og 0 0osze ½. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nades 0 0anych tekst w. n PU BLICZ NA BI BLIO TE KA PE DA GO GICZ NA, ul. Prze my s 0 0o wa 7, czyn na w po nie dzia 0 0 ki i wtor ki w godz , 0 2ro dy C nie czyn na (lek cje bi blio tecz ne), czwart ki i pi 0 2t ki w godz , so bo ty w godz , tel n MIEJ BI BLIO TE KA PU - BLICZ NA, ul. Dwor co wa 13, czyn na w po nie dzia 0 0 ki, wtor ki, 0 2ro dy, pi 0 2t ki w godz C 18.00, czwart ki w godz , so bo ty w godz , w dniu w godz. 9:00-13:00, C nie czyn na, w godz n Wy po 0 4y czal nia 6 7ksi ki m wio - nej ± p 0 0yt i ka set, ul. Dwor co wa 13, czyn na w po nie dzia 0 0 ki, wtor ki, 0 2ro dy i pi 0 2t ki w godz n Czy tel nia i sa la in ter ne to wa, ul. Dwor co wa 13, czyn na w po nie dzia 0 0 ki, wtor ki, 0 2ro dy i pi 0 2t ki w godz , czwart ki w godz , so bo ty w godz n Fi lia 6 7Sta r w ka ±, wy po 0 4y czal nia i czy tel nia dla dzie ci i m 0 0o dzie 0 4y (bez p 0 0at na sa la in ter ne to wa), ul. Mic kie wi cza 2, czyn - na w po nie dzia 0 0 ki, wtor ki, 0 2ro dy i pi 0 2t ki w godz , czwart ki w godz , so bo ty w godz n Fi lia dla dzie ci i m 0 0o dzie 0 4, ul. Po - wsta ½ c w Wiel ko pol skich 14, czyn na w po nie dzia 0 0 ki, 0 2ro dy i pi 0 2t ki w godz , wtor ki w godz n Fi lia nr 3, ul. Go 0 2 dzi ko wa 2, czyn na w po nie dzia 0 0 ki, 0 2ro dy i pi 0 2t ki w godz , wtor ki w godz , czwart ki w godz n Fi lia nr 6, ul. Be ne sza 1, czyn na w po nie dzia 0 0 ki, 0 2ro dy i pi 0 2t ki w godz , wtor ki w godz , czwart ki w godz n Fi lia nr 7, ul. So sno wa 16, czyn - na w po nie dzia 0 0 ki, 0 2ro dy i pi 0 2t ki w godz , wtor ki w godz , czwart ki w godz n Fi lia nr 8, ul. Szpi tal na 45, czyn - na w po nie dzia 0 0 ki i 0 2ro dy w godz , wtor ki i pi 0 2t ki w godz n Fi lia Go s 0 0a wi ce -Za mek, ul. Go - s 0 0a wic ka 46, czyn na w po nie dzia 0 0 ki, 0 2ro dy i pi 0 2t ki w godz i wtor ki w godz n Fi lia nr 11, Cu krow nia Go s 0 0a wic ul. Cu krow ni cza 4, czyn na we wtor ki i pi 0 2t ki w godz

9 1 314 maja 2009 sport 7 Ko szy kar ki i ko szy ka rze w p 0 0 fi na le Przez trzy dni Ko nin by 0 0 go spo da - rzem tur nie ju 0 4wier 0 4 fi na 0 0o we go Mi - strzostw Pol ski M 0 0o dzi czek. O awans wal czy 0 0y czte ry eki py. Opr cz go spo da rzy MKS Gim na - zjum nr 6 Ko nin by 0 0y to: 0 9KS Ba sket Wo men 0 9 d 0 2, UKS Pi 0 2t ka Tczew i SKS 12 War sza wa. W tym gro nie naj lep sze oka za 0 0y si 0 1 ko ni nian ki, kt re pew nie po ko na 0 0y ko - szy kar ki z War sza wy i 0 9o dzi. Na ko niec tur nie ju pod opiecz ne Ju sty ny Bo ro ½ - skiej sto czy 0 0y za ci 0 1 ty po je dy nek z Tcze - wem. Nie ste ty, lep sze oka za 0 0y si 0 1 ry wal - ki. Po ra 0 4 ka nie prze szko dzi 0 0a jed nak MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin za j pierw sze go miej sca i pew nie awan so - wa 0 4 do p 0 0 fi na 0 0 w Mi strzostw Pol ski. Staw k 0 1 p 0 0 fi na li st w uzu pe 0 0 ni 0 0 dru gi 0 9KS Ba sket Wo men 0 9 d 0 2. Naj lep sz 0 2 za - wod ni cz 0 2 tur nie ju wy bra no Na ta li 0 1 Tycz kow sk 0 2 z Ko ni na. Ko ni ½ scy m 0 0o dzi cy, po dob nie jak m 0 0o dzicz ki, wal czy li w mi nio ny week - end w 0 4wier 0 4 fi na le Mi strzostw Pol ski. Pod opiecz ni Jac ka Wy soc kie go za j 0 1 li dru gie miej sce, co za pew ni 0 0o im awans do p 0 0 fi na 0 0 w Mi strzostw Pol ski. Pierw szy raz w hi sto rii ko ni ½ skie go klu bu za r w no dru 0 4y na m 0 1 ska jak i 0 4e ½ ska w jed nym ro ku awan so wa 0 0a do naj lep szej szes nast ki dru 0 4yn w Pol sce. Wy ni ki m 0 0o dzi czek: 0 9KS Ba sket Wo men 0 9 d 0 2 C UKS Pi 0 2t ka Tczew 20:0 Mecz nie od by 0 0 si 0 1 z po wo du bra ku w dru 0 4y nie z Tcze wa re gu la mi no wych 10 za wod ni czek w sk 0 0a dzie, kt re zo - sta 0 0y po praw nie zwe ry fi ko wa ne. MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin C SKS 12 War sza wa 83:39 (16:8, 21:9, 19:7, 24:15) MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin: Ju - lia Drop 24, Na ta lia Urba niak 15, Pau - li na 0 9u czak 13, Na ta lia Tycz kow ska 10, Da ja na Dud ko wiak 7, Ka ro li na Ja wor - ska 6, Mar ty na Ko stec ka 4, Mar ty na Wa li szew ska 2, Aga ta Pie trzak 2, Agniesz ka Ma tec ka 0, Ad rian na Pi la rek 0. SKS 12 War sza wa: Iza bel la Tkacz 9, Ur szu la Re zler 7, An ge li ka Sin gel 5, Mag da le na Sar na 4, Ad rian na B 0 2 bik 4, Ida Mro wiec 2, Aga ta Ski bic ka 2, Ju lia Opol ska 2, Iza be la Flor czak 2, Alek san - Ka ra te: me dal i kon tu zja Trze cie miej sce za j na mi 0 1 dzy na - ro do wych za wo dach ka ra te w Be cha to wie Ad rian Dud ko wiak z Ko - ni ½ skie go Sto wa rzy sze nia Spor t w Wal ki. Z ko lei od nie sio na tam kon - tu zja ko la na unie mo 0 4 li wi Pa try ko - wi Szcze pa nia ko wi start w mi strzo - stwach Eu ro py w Bel gra dzie. Po nad 250 za wod ni k w sta n o 9 ma ja w Be 0 0 cha to wie do ry wa li za cji. Ko - ni ½ skie Sto wa rzy sze nie Spor t w Wal ki re pre zen to wa li: An ge li ka Ma 0 2lan kie wicz, An na Ja ro ½ ska, 0 9u kasz Pa kul ski, Adam 0 1mie chow ski, Bar tosz Szcze pa ½ ski, Pa - tryk Ko twas, Ad rian Dud ko wiak i Pa tryk Szcze pa niak. Ad rian Dud ko wiak do sko na le ra dzi 0 0 so bie w pierw szych trzech wal kach, wy - gry wa j 0 2c je bez wi 0 1k sze go tru du, ale w star ciu o wej 0 2cie do 0 2ci s 0 0e go fi na 0 0u zo sta 0 0 Ad rian Dud ko wiak wy wal czy 0 0 w Be 0 0 cha to wie br 0 2 zo wy me dal po ko na ny przez za wod ni ka ze Szcze ci na i osta tecz nie zdo by 0 0 trze cie miej sce. Bar - dzo do brze za pre zen to wa 0 0a si 0 1 An ge li ka Ma 0 2lan kie wicz, kt ra do tar 0 0a do eta pu wal ki o me da le w kon ku ren cji ku mi te i mi ni mal nie prze gra 0 0a ry wa li za cj 0 1 o trze - cie miej sce. Tur niej w Be 0 0 cha to wie oka za 0 0 si 0 1 bar - dzo pe cho wy dla Pa try ka Szcze pa nia ka, kt ry pod czas pierw szej wal ki zo sta 0 0 nie - prze pi so wo ude rzo ny w ko la no i tra fi 0 0 do szpi ta la. Oka za 0 0o si 0 1, 0 4e po na sta wie niu ko la na nie zb 0 1d ne b 0 1 dzie wsta wie nie no gi w gips. Kon tu zja ta unie mo 0 4 li wi mu wy - jazd na Mi strzo stwa Eu ro py do Bel gra du. Przy po mnij my, 0 4e Pa tryk zdo by 0 0 pierw - sze miej sce w pu cha rze Eno eda Cup 2009 (pol skich eli mi na cjach do ME) i, zda niem tre ne r w, mia 0 0 du 0 4e szan se na suk ces w Bel gra dzie. Fot. Ar chi wum dra Da wej nis 2, In ga Biu bank 0, Klau - dia 0 3ur 0. SKS 12 War sza wa C UKS Pi 0 2t ka Tczew 50:91 (17:21, 13:20, 15:25, 5:25) SKS 12 War sza wa: An ge li ka Sin gel 9, Ur szu la Re zler 7, Mag da le na Sar na 6, Ju li ta Opol ska 6, Iza bel la Tkacz 6, Alek san dra Da wej nis 5, Klau dia 0 3ur 5, Ad rian na B 0 2 bik 4, Ida Mro wiec 2, Iza - be la Flor czak 0, Aga ta Ski bic ka 0, In ga Bu ibang 0. UKS Pi 0 2t ka Tczew: Mo ni ka Bu - czak 27, Alek san dra Ostrusz ka 22, Ka - ro li na Kle ban 16, Ka ro li na Ga bry - chow ska 9, Mar ty na Gwiz dal ska 9, Eli - za Bed nar ska 4, Aga ta Wi 0 2niew ska 2, Klau dia Bie li ½ ska 2, Kla ra Ru ta 0, Aga - ta Boncz kow ska 0, Ka ro li na D 0 2 brow - ska 0. MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin - 0 9KS Ba sket Wo men 0 9 d :48 (18:6, 28:12, 19:12, 7:18) MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin: Na - ta lia Urba niak 17, Na ta lia Tycz kow ska 15, Ju lia Drop 14, Pau li na 0 9u czak 9, Ad rian na Pi la rek 8, Mar ty na Ko stec ka Na g 0 0a utra ta przy tom no 0 2ci u ko - ni ½ skie go bram ka rza by 0 0a po wo - dem prze rwa nia me czu pi 0 0 ki r 0 1cz - nej se nio r w w Strzel nie. Trze cio li go wy mecz se nio r w po - mi 0 1 dzy Al f 0 2 Strzel no a Star tem Ko nin zo sta 0 0 prze rwa ny w 52 mi nu cie przy wy ni ku 23:22 dla go spo da rzy. Utra ta przy tom no 0 2ci u ko ni ½ skie go bram ka - rza na st 0 2 pi 0 0a bez 0 4ad ne go zwi 0 2z ku z gr 0 2. Po kil ku na sto mi nu to wej re ani ma - cji za wod nik zo sta 0 0 za bra ny ka ret k 0 2 do szpi ta la w Ino wro c 0 0a wiu. Obec ny stan je go zdro wia jest w pe 0 0 ni sta bil ny - nie ma za gro 0 4e nia 0 4y cia. Le ka rze szpi ta la w Byd gosz czy, gdzie pi 0 0 karz obec nie si 0 1 znaj du je, szu ka j 0 2 przy czy ny na g 0 0ej za pa 0 2ci. Czwar te miej sce Na to miast 11 ma ja od by 0 0 si 0 1 w Ko ni ½ ski Klub Szer mier czy zwy ci y 0 0 w punk ta cji dru 0 4y no wej na Og l no pol skiej Olim pia dzie M 0 0o - dzie 0 4y w sza bli dziew cz 0 2t i ch 0 0op - c w (do lat 17), kt ra od by 0 0a si 0 1 w mi nio ny week end w War sza wie z udzia 0 0em 48 klu b w. In dy wi du al nie w 0 2r d dziew cz 0 2t naj lep sza by 0 0a Ma ri ka Rzep ka, kt ra za - j a dru gie miej sce, a w 0 2r d ch 0 0op c w Ma te usz Wa lic ki skla sy fi ko wa ny na miej scu trze cim (ex aequo z Pio trem Ko niu szem z AZS AWF Ka to wi ce). Dru 0 4y na ko ni ½ skich sza bli stek (w sk 0 0a dzie: Mar ty na 0 9u czak, We ro ni ka 5, Da ja na Dud ko wiak 2, Ka ro li na Ja - wor ska 2, Agniesz ka Ma tec ka 0, Mar ty - na Wa li szew ska 0, Aga ta Pie trzak KS Ba sket Wo men 0 9od 0 2: An na Ko 0 0ad 16, Na ta lia Da nych 14, Na ta lia K 0 0o si ½ ska 8, Alek san dra Pod sko czyj 4, Ka ro li na Pod sko czyj 2, Aga ta Bia 0 0a 2, Ad rian na Na gu szew ska 2, Ad rian na Ma nias 0, Do mi ni ka Ja wor ska 0, Klau - dia Kar bow niak 0, Pau li na Sta ½ czy - kow ska 0, Na ta lia Re zner KS Ba sket Wo men 0 9 d 0 2 C SKS 12 War sza wa 58:43 (13:4, 10:11, 15:11, 20:17) 0 9KS Ba sket Wo men 0 9 d 0 2: Na ta lia Re zner 14, Ad rian na Ma nias 12, Na ta - lia K 0 0o si ½ ska 11, Na ta lia Da nych 10, An na Ko lad 4, Ad rian na Na gu szew ska 4, Alek san dra Pod sko czyj 2, Aga ta Bia - 0 0a 1, Ka ro li na Pod sko czyj 0, Pau li na Sta ½ czy kow ska 0, Do mi ni ka Ja wor ska 0, Klau dia Kar bow niak 0. SKS 12 War sza wa: Iza bel la Tkacz 13, An ge li ka Sin gel 11, Aga ta Ski bic ka 10, Ad rian na B 0 2 bik 3, Ur szu la Re zler 3, Ju li ta Opol ska 2, Iza be la Flor czak 0, Mag da le na Sar na 0, Klau dia 0 3ur 0, In - ga Bu ibang 0, Ida Mro wiec 0. Prze rwa ny mecz Ko ni nie fi na 0 0 B roz gry wek Wiel ko - pol skie go Zwi 0 2z ku Pi 0 0 ki R 0 1cz nej w ka te go rii dzie ci z rocz ni ka 1997, o miej sca 4, 5 i 6 w ko ½ co wej kla sy fi - ka cji. Wy ni ki me cz w: Start Ko nin - Arot T 0 1 cza Lesz no 11:6 (6:4) Arot T 0 1 cza Lesz no - Nie lba W gro wiec 14:19 (5:11) Nie lba W 0 2 gro wiec - Start Ko nin 19:13 (12:7) Osta tecz nie miej sce czwar te w roz gryw kach Wiel ko pol skie go Zwi 0 2z - ku Pi 0 0 ki R 0 1cz nej za j ze sp 0 0 Nie lba W 0 2 gro wiec (4 pkt, 38 bra mek zdo by - tych i 27 stra co nych). Miej sce pi 0 2 te przy pa d 0 0o Star to wi Ko nin (2 pkt, 24-25), a sz ste T 0 1 czy Lesz no (0 pkt, 20-29). Sza bla: Dru 0 4y no wy suk ces m 0 0o dzie 0 4y Ma cie jew ska, Ma ri ka Rzep ka i An ge li - ka Trzmie lew ska) po ko na 0 0a w 0 4wier 0 4 fi - na le UKS 13 Bia 0 0y stok 45/29, a w p 0 0 fi - na le MKS Ku sy Szcze cin 45/44. Do pie - ro w fi na le ko ni nian ki ule g 0 0y dru 0 4y nie TMS So sno wiec 45/38. Na to miast ch 0 0op cy (Fi lip Ja strz 0 1b - ski, Alek san der Maj cher ski, Da niel Till i Ma te usz Wa lic ki) po ko na li naj pierw w 0 4wier 0 4 fi na le dru 0 4y n 0 1 ze Szcze ci na, by ulec w p 0 0 fi na le Pa 0 0a co wi M 0 0o dzie 0 4y Ka to wi ce 42/45. Sza bli 0 2ci prze gra li r w nie 0 4 wal k 0 1 o trze cie miej sce z AZS AWF War sza wa 39/45. MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin C UKS Pi 0 2t ka Tczew 67:77 (15:15, 11:10, 16:30, 25:22) MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin: Na - ta lia Urba niak 15, Ju lia Drop 15, Na ta - lia Tycz kow ska 13, Da ja na Dud ko wiak 13, Ad rian na Pi la rek 6, Ka ro li na Ja wor - ska 3, Aga ta Pie trzak 2, Agniesz ka Ma - tec ka 0, Mar ty na Ko stec ka 0, Pau li na 0 9u czak 0, Mar ty na Wa li szew ska 0. UKS Pi 0 2t ka Tczew: Alek san dra Ostrusz ka 32, Mo ni ka Bu czak 19, Ka - ro li na Kle ban 13, Ka ro li na Ga bry - chow ska 9, Mar ty na Gwiz dal ska 2, Eli - za Bed nar ska 2, Klau dia Bie li ½ ska 0, Kla ra Ru ta 0, Aga ta Wi 0 2niew ska 0, Aga - ta Boncz kow ska, Ka ro li na D 0 2 brow ska 0. Wy ni ki m 0 0o dzi k w: MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin - TKM W 0 0o c 0 0a wek 88:56 (18:9, 30:19, 21:12, 19:16) UKS Me da gro Ko mo r w - Ba sket Kwi dzyn 103:42 (23:17, 28:3, 30:9, 22:13) Ba sket Kwi dzyn - MKS Gim na - zjum nr 6 Ko nin 54:66 (17:19, 13:13, 10:17, 14:17) UKS Me da gro Ko mo r w - TKM W 0 0o c 0 0a wek 90:59 (24:12, 22:12, 17:12, 27:13) TKM W 0 0o c 0 0a wek - Ba sket Kwi dzyn 72:42 (15:10, 22:7, 21:19, 14:6) UKS Me da gro Ko mo r w - MKS Gim na zjum nr 6 Ko nin 98:62 (23:11, 22:18, 30:20, 23:13). Suk ces naj m 0 0od szych War to przy po mnie 0 4, 0 4e ze sp 0 0 pro wa dzo ny przez tre ne ra Mar ka Sal - zma na jest naj m 0 0od szym ze spo 0 0em z uczest ni cz 0 2 cych w roz gryw kach WZPR Po zna ½. Pi 0 2 te miej sce na szych za wod ni k w to ogrom ny suk ces czwar - to kla si st w tym bar dziej, 0 4e w roz - gryw kach bra 0 0o udzia ze spo 0 0 w. Sk 0 0ad : Mar cel Ma kow ski, Se ba - stian Hybsz, Pa we 0 0 Gar ba ciak (2), Da - wid Gar ba ciak (1), Ra fa 0 0 Ka 0 0ec ki (1), Bar t 0 0o miej Wr bel (1), Mi ko 0 0aj Mar cin kow ski, Ad rian Grzel ka (1), Piotr Ko 0 0 tu no wicz (5), 0 9u kasz Ko smow ski, Ma te usz Mi ku 0 0a, Hu - bert Sob czak, Ka mil Kie lisz kow ski (6), Al bert Szczy pior ski (5), Mar cel Urba ½ ski, Ol gierd Pia skow ski (2). SAL W ry wa li za cji in dy wi du al nej dziew cz 0 2t miej sca w pierw szej dzie si 0 2t ce za j y r w nie 0 4 An ge li ka Trzmie lew ska (6 miej sce) i Da ria Ka mi ½ ska (miej sce 10). Spo 0 2r d re pre zen tan t w KKSz war to te 0 4 wy mie ni 0 4 jesz cze Alek san dra Maj cher skie go, kt ry za j miej sce sz - ste, si d me go Fi li pa Ja strz 0 1b skie go oraz dzie si 0 2 te go Ada ma Ja na si ka. W na gro d 0 1 naj lep si za wod ni cy z te go rocz ni ka po ja d 0 2 na tur niej szer mier czy do Mo na ko, na kt ry za pro sze nie wy sto - so wa 0 0 Ksi Al bert. Uatrak cyj nie niem udzia 0 0u w tym tur nie ju b 0 1 dzie zwie dza - nie w dro dze po wrot nej We ne cji.

10 1 38 dni Konina - Juwenalia Ju we na lia PWSZ 2009 Dzie ½ pierw szy, 14 ma ja C plac przy Do mu Stu den ta nr : I Tur niej o pu char Dzie ka na PWSZ Ko nin w Siat k w k 0 1 C Ha la przy ul. Po pie 0 0usz ki 4 (dru 0 4y ny: Sa mo rz 0 2 dow - cy - Me dy cy Ko nin, ME DIA C VIP PWSZ Ko nin, AZS PWSZ Ko nin, AHE Ko nin) 18.30: Roz po cz 0 1 cie ogni ska 18.40: Uro czy ste prze ka za nie klu czy do Uczel ni! 19.00: Wy st 0 1p ze spo 0 0u Wa sa bi! 20.00: Kon kurs na stu denc kie go Dj a Ju we na li w Ko lej ne wej 0 2cia/kon kur sy/na gro - dy/ogni sko/itd : Wy ni ki kon kur su Dj w 23.10: Im pre za Dzie ½ dru gi (g 0 0 w ny), 15 ma - ja C Am fi te atr Ko ni ½ ski (im pre - z 0 1 pro wa dzi ka ba ret No wa ki) 17.30: Roz po cz 0 1 cie im pre zy na Am fi te - atrze 17.40: Prze ka za nia klu czy do Mia sta 18.00: Ka ba ret Zw 0 0asz cza 18.30: Kon kur sy 19.00: Ze sp 0 0 RH : Kon kur sy 20.30: Ka ba ret Ciach (Otwie ra my klu - by na After par ty: Ji Mi Club, Art Club, MCC Club) 22.00: Kon kur sy 22.20: Gwiaz da Wie czo ru C Vi deo!!! 23.30: Za ko ½ cze nie na am fi te atrze C After par ty w klu bach! Kon kur sy: pusz cza nia sa mo lo t w, w Pi ciu i wie le in nych C ma sa na gr d do wy gra nia i roz da nia! (m.in. apa ra ty cy - fro we, mp3, pe ny, kar ne ty, ga d 0 4e ty i wie le in nych). DNI KO NI NA PRO GRAM 13.45: bieg g 0 0 w ny (start i me ta na sta - dio nie - tra sa wie dzie uli ca mi sta r w ki) 14.30: ofi cjal ne og 0 0o sze nie wy ni k w bie g w gim na zj w i szk 0 0 po nad gim na - zjal nych w kla sy fi ka cjach ze spo 0 0o wych (p 0 0y ta g 0 0 w na sta dio nu) 14.45: ofi cjal ne og 0 0o sze nie wy ni k w XI OBMS w kat. ko biet i m czyzn (p 0 0y ta g 0 0 w na sta dio nu) Pi 0 2 tek 15 ma ja 17.00: Fe sti wal Kul tur, wy st 0 1p ze spo w z miast part ner skich Czer niow ce i Bra ½sk (plac przy fon tan nie przed KDK) 17.30: Ju we na lia PWSZ w Ko ni nie (am fi te atr 6 7Na skar pie ±) 18.00: Pio sen ki Mo je go Mia sta - Zyg - munt Gro chow ski i Eu ge niusz Gaw ro ½ - ski (Ga le ria Ba bi niec MBP Sy na go ga) 18.00: Kon cert ga lo wy Or kie stry D 0 1 tej KWB Ko nin (GDK Oskard) 18.30: Ba lo no wa Fie sta nad Ko ni nem (prze lo ty nad am fi te atrem 6 7Na skar pie ±) So bo ta 16 ma ja 07.00: Ba lo no wa Fie sta nad Ko ni nem (start z b 0 0o ni przy Wa le Ta rej wy) 10.00: Pu char Pol ski w Bra zy lij skim Jiu - -Jit su (ha la Ron do) XI Og l no pol ski Bieg Mi lo we go S 0 0u pa (Sta dion Miej ski przy ul. Pod wa le) 10.45: bie gi dzie ci 0 1 co -m 0 0o dzie 0 4o we (start i me ta na Sta dio nie Miej skim w Ko - ni nie, ul. Pod wa le) 12.15: bieg sa mo rz 0 2 dow c w z udzia - 0 0em par la men ta rzy st w RP na jed n 0 2 mi l 0 1 (start i me ta jak wy 0 4ej) JU WE NA LIA WSH -E w Ko ni nie 11.00: I Aka de mic kie Re ga ty Ka ja kar - skie na War cie: stu den ci WSH -E - PWSZ (od przy sta ni LOK, wzd 0 0u 0 4 ulic Nad - rzecz na i Urba now skiej) Plac Wol no 0 2ci 14.00: Roz po cz 0 1 cie Ju we na li w 14.15: Po kaz DJ Da ro, DJ Ku ba Prze - rwa 16.00: Uro czy ste prze ka za nie klu czy przez Pre zy den ta Mia sta Ko ni na oraz kon kurs Pre zy dent Mia sta kon tra stu - den ci 16.00: 6 7Go r 0 2 cy ku bek Ate lier KreD Ka ± - ak cja pla stycz na 16.15: Wy st 0 1p ze spo 0 0u z Czer nio wiec (Ukra ina) 17.00: Kon kurs WSH -E 17.00: Noc Mu zeum (Mu zeum Okr go we w Ko ni nie) 17.15: Wy st 0 1p ze spo 0 0u z Bria ½ ska (Ro sja) 18.00: Wr 0 1 cze nie Sta tu etek 6 7Z 0 0o te go Ko nia ± 18.30: De ka Dred 19.15: Po je dy nek 0 2pie wa j 0 2 cych stu - den t w 20.00: Po kaz Gru py Ope ra cyj no -In ter - wen cyj nej 21.30: Gwiaz da wie czo ru Sep tem ber Nie dzie la 17 ma ja 13.00: Otwar te Mi strzo stwa Ko ni na w Gol fie (Ko lo nia Go li na) B 0 0o nia przy Wa le Ta rej wy 10.00: Ofi cjal na in au gu ra cja Za wo d w Hip picz nych 6 7Gre ne Cup ± 14.00: Tur niej Eko lo gicz ny MZGOK i TV Ko nin 16.00: Ak cja MDK i KDK dla dzie ci 16.30: og 0 0o sze nie wy ni k w Tur nie ju Eko lo gicz ne go 16.50: Ak cja MDK i KDK dla dzie ci 18.00: II Mi strzo stwa Ko ni na w Je dze - niu Ko py tek na Czas 18.30: Ak cja MDK i KDK dla dzie ci 20.00: prze rwa tech nicz na 20.00: Ba lo no wa Fie sta nad Ko ni nem - noc ny po kaz ba lo n w na ogrza ne po wie - trze 21.30: Gwiaz da wie czo ru - Do da We so 0 0e Mia stecz ko - przez ca 0 0y JU WE NA LIA WSHE - osi 0 2 gn 0 1 li 0 2my sta tus Aka de mii! 16 ma ja, Ko nin, Plac Wol no 0 2ci Pro gram 11.00: I Aka de mic kie Re ga ty Ka ja kar - skie na rze ce War cie. Stu den ci WSHE zmie rz 0 2 si 0 1 ze stu den ta mi PWSZ o Pu - char Rek to ra WSHE (AHE). Na gro d 0 2 jest rejs dla 150 os b stat kiem Dzi wo 0 4o - na ufun do wa ny przez rad ne go mia sta Ko ni na Ka zi mie rza Li pi ½ skie go Pu cha ry dla po szcze g l nych osad ufun - do wa 0 0y r w nie 0 4 ko ni ½ skie Me dia, w tym pu char Por ta lu Wiel ko pol ski Wschod - niej LM dla naj star szej osa dy (naj star szej osa dzie wr 0 1 cza pu char naj star szy re gio - nal ny por tal in ter ne to wy LM.pl, kt ry ma juz 10 lat) : Roz po cz 0 1 cie ju we na li w. Wjazd dzie ka na Wy dzia 0 0u Za miej sco we go Ko - nin na mo to cy klu 14.15: Po kaz DJ Da ro, DJ Ku ba Prze - rwa - kon kur sy : Uro czy ste prze ka za nie klu czy przez pre zy den ta mia sta Ko ni na. Kon - kurs, w kt rym pre zy dent zmie rzy si 0 1 ze stu den ta mi : 6 7Go r 0 2 cy ku bek Ate lier KreD ka ± - ak cja pla stycz na 16.15: Wy st 0 1p ze spo 0 0u z Czer nio wiec (Ukra ina) 17.00: Kon kurs WSHE 17.15: Wy st 0 1p ze spo 0 0u z Bria ½ ska (Ro sja) 18.00: Wr 0 1 cze nie Sta tu etek 6 7Z 0 0o te go Ko nia ± 18.30: DE KA DRED 19.15: Po je dy nek 0 2pie wa j 0 2 cych Stu den - t w (na gro d 0 2 jest 5-dnio wy po byt dla dw ch os b w Ta trach S 0 0o wac kich) 20.00: Gru pa Ope ra cyj no -In ter wen - cyj na 21.30: Gwiaz da wie czo ru Sep tem ber reklama

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Zadanie Oczekiwana Zasady przyznawania punktów 1. d 1 pkt za pra wid owà od po wiedê 1 pkt

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 Na świe cie trwa ci cha re wo lu cja: zmie nia się ro la ko biet w no wych tech no lo giach. Ich wpływ, do tych czas nie wiel ki, za czy

Bardziej szczegółowo

O potrzebach czytelniczych

O potrzebach czytelniczych O potrzebach czytelniczych szeœciolatk w Najwa niejsz¹ funkcj¹ literatury dla dzieci jest dostarczanie wzor w postêpowania i idea³ w osobowych, metaforycznie uog lnionej wiedzy o œwiecie i jego problemach.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Przywracanie PAMIĘCI. GRAFIKI Franciszka Kurzeji 2X17. godz Katowice, ul. Wincentego Pola 38 16/12/81 PAMIĘTAMY

Przywracanie PAMIĘCI. GRAFIKI Franciszka Kurzeji 2X17. godz Katowice, ul. Wincentego Pola 38 16/12/81 PAMIĘTAMY Przywracanie PAMIĘCI GRAFIKI Franciszka Kurzeji 2X17 godz. 17.00 Katowice, ul. Wincentego Pola 38 16/12/81 PAMIĘTAMY Opracowanie Karol Chwastek Prace ze zbiorów Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo