Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z."

Transkrypt

1 Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z.

2 Spis treœci De fi ni cje pojêو Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zawarcie Umowy Ubezpieczenia Rozwi¹zanie Umowy Ubezpieczenia Przyst¹pienie do Umowy Ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa Sk³adka Ograniczenia odpowiedzialnoœci Suma ubezpieczenia Zg³aszanie i wyp³ata œwiadczenia Postanowienia ko cowe Od listopada 2013 r. zmienia siê nazwa firmy i skr t Banku z BRE Bank Sp ³ka Akcyjna i BRE Bank S.A. na mbank Sp ³ka Akcyjna oraz mbank S.A.. W zwi¹zku z powy szym zmienia siê nazwê MultiBank na mbank. Zasady oferowania oraz obs³ugi produkt w pozostaj¹ bez zmian.

3 Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY 1 Ni niej sze Og l ne Wa run ki Ubez pie cze nia Sp³a ty Kre dy tu dla Kre dy to bior - c w Ban ku, zwa ne da lej OWU, ma j¹ za sto so wa nie do Umo wy Ubez pie cze - nia za war tej po miê dzy To wa rzy stwem Ubez pie cze Al lianz Pol ska Sp ³ - k¹ Ak cyj n¹, zwa n¹ da lej Al lianz, a BRE Ban kiem Sp ³ k¹ Ak cyj n¹, Od dzia ³em Ban ko wo œci De ta licz nej (Mul ti Bank), zwa nym da lej Ban kiem. Umo wa ta zwa na jest da lej Umo w¹ Ubez pie cze nia. Umo wê Ubez pie cze nia za wie ra siê na ra chu nek Kre dy to bior c w Mul ti Ban - ku Od dzia ³u Ban ko wo œci De ta licz nej BRE Ban ku SA. Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia zo sta nie po twier dzo ne przez Al lianz po - przez wy sta wie nie po li sy ge ne ral nej sta no wi¹ cej wraz z OWU in te gral n¹ czêœو Umo wy Ubez pie cze nia. 2 De fi ni cje po jêو Ter mi ny u y te w ni niej szych OWU ozna cza j¹: 1) Dy rek cja Ge ne ral na Al lianz Cen tra la To wa rzy stwa Ubez pie cze Al lianz Pol ska S.A. miesz cz¹ ca siê przy ul. Ro dzi ny Hisz pa - skich 1, w War sza wie; 2) Ubez pie cza j¹ cy Mul ti Bank Od dzia³ Ban ko wo œci De ta licz nej BRE Ban ku SA; 3) Ubez pie czo ny Kre dy to bior ca, kt ry wy ra zi³ wo lê przy st¹ pie nia do Umo - wy Ubez pie cze nia spe³ nia j¹ cy wa run ki okre œlo ne w ni niej szych OWU; 4) Kre dy to bior ca oso ba lub oso by fi zycz ne, kt re wy stê pu j¹ ja ko stro - na w za war tej z Ban kiem umo wie kre dy tu, po sia da j¹ ca/e zdol noœو kre - dy to w¹, usta lo n¹ zgod nie z prze pi sa mi Mul ti Ban ku Od dzia ³u Ban ko - wo œci De ta licz nej BRE Ban ku SA; 5) Upo sa o ny/upraw nio ny oso ba wy zna czo na przez Ubez pie czo ne go ja ko upraw nio na do otrzy ma nia œwiad cze nia w przy pad ku zaj œcia zda - rze nia ob jê te go ubez pie cze niem; Je e li Ubez pie czo ny nie wska za³ Upo - sa o ne go, Upo sa o ny zmar³ lub przy czy ni³ siê do œmier ci Ubez pie czo - ne go, œwiad cze nie wy p³a ca ne jest cz³on kom ro dzi ny Ubez pie czo ne go z po mi niê ciem Upo sa o ne go, we d³ug na stê pu j¹ cej ko lej no œci: a) ma³ on ko wi, b) dzie ciom, w r w nych czê œciach, je œli brak jest wsp ³ ma³ on ka, c) ro dzi com, w r w nych czê œciach, je œli brak jest wsp ³ ma³ on ka i dzie ci, d) ro dze stwu w r w nych czê œciach, je œli brak jest wsp ³ ma³ on ka, dzie ci i ro dzi c w, e) in nym usta wo wym spad ko bier com; 6) po li sa ge ne ral na do ku ment po twier dza j¹ cy za war cie Umo wy Ubez - pie cze nia po miê dzy Al lianz a Ubez pie cza j¹ cym; 7) po wa ne za cho ro wa nie jed na z ni ej okre œlo nych cho r b, o ile ich stwier dze nie przez le ka rza na st¹ pi ³o po dniu ob jê cia Ubez pie czo ne go ochro n¹ ubez pie cze nio w¹ na pod sta wie ni niej szych OWU: a) za wa³ ser ca pierw szy w y ciu Ubez pie czo ne go przy pa dek mar - twi cy czê œci miê œnia ser co we go w na stêp stwie na g³e go prze rwa - nia do p³y wu krwi, po twier dzo ny wy ni kiem ba da nia EKG. Z ochro - ny ubez pie cze nio wej wy ³¹ czo ne s¹ przy pad ki za wa ³u miê œnia ser co we go nie skut ku j¹ ce pil n¹ ho spi ta li za cj¹, le czo ne i nie po zo - sta wia j¹ ce trwa ³ych zmian w za pi sie EKG, tzw. nie me za wa ³y; b) udar m zgu na g³e, ogni sko we uszko dze nie m zgu po wsta ³e w na stêp stwie zmian na czy nio wych, po wo du j¹ ce po wsta nie trwa - ³ych ubyt k w neu ro lo gicz nych. Roz po zna nie mu si zo staو po par te œwie y mi zmia na mi w ob ra zie to mo gra fii kom pu te ro wej lub j¹ - dro we go re zo nan su ma gne tycz ne go; c) nie wy dol noœو ne rek schy³ ko we sta dium cho ro by ne rek wy ra a j¹ ce siê nie od wra cal nym upo œle dze niem czyn no œci obu ne rek oraz sta no wi¹ - ce bez wzglêd ne wska za nie do prze wle k³ej dia li zo te ra pii lub prze szcze - pu ne rek. Za da tê zaj œcia zda rze nia przyj mu je siê da tê wy sta wie nia skie - ro wa nia na dia li zo te ra piê prze wle k³¹ lub da tê kwa li fi ka cji do prze szcze pu; d) no wo tw r z³o œli wy guz z³o œli wy, cha rak te ry zu j¹ cy siê nie kon tro - lo wa nym wzro stem i roz prze strze nia niem siê ko m rek no wo two - ro wych po wo du j¹ cy na cie ka nie i nisz cze nie pra wi d³o wych tka nek, po twier dzo ny ba da niem hi sto pa to lo gicz nym prze pro wa dzo nym przez wy kwa li fi ko wa ne go le ka rza on ko lo ga lub hi sto pa to lo ga, w tym bia ³acz kê, ch³o nia ka z³o œli we go, cho ro ba Hodg ki na, z³o œli - we no wo two ry szpi ku kost ne go, czer niak z³o œli wy oraz no wo two - ry sk ry po wo du j¹ ce po wsta wa nie prze rzu t w. Nie ob jê te s¹ no - wo two ry bê d¹ ce wy ni kiem za ka e nia HIV, nie in wa zyj ne no wo two ry in -si tu oraz in ne no wo two ry sk ry. Za da tê zaj œcia zda rze nia przyj - mu je siê da tê wy ko na nia ba da nia hi sto pa to lo gicz ne go;. e) ca³ ko wi ta utra ta wzro ku ca³ ko wi ta nie od wra cal na utra ta wi dze - nia w obu oczach, po twier dzo na za œwiad cze niem wy da nym przez or dy na to ra od dzia ³u oku li stycz ne go szpi ta la, w kt rym by ³o po - twier dzo ne le cze nie. Za da tê zaj œcia zda rze nia przyj mu je siê da tê wy sta wie nia w/w za œwiad cze nia f) opa rze nia opa rze nia III stop nia, obej mu j¹ ce co naj mniej 20% cia ³a; g) gu zy m zgu nie z³o œli we no wo two ry m zgu, z wy ³¹ cze niem cyst, rop - ni, ziar ni nia k w, mal for ma cji na czy nio wych, krwia k w, gu z w przy sad - ki m zgo wej oraz szy szyn ki. Ko niecz na jest we ry fi ka cja hi sto pa to lo gicz - na gu za lub w przy pad ku za nie cha nia ope ra cji, po twier dze nie roz po zna nia ba da niem re zo nan su j¹ dro we go lub ar te rio gra ficz nym; h) ane mia apla stycz na wy st¹ pie nie prze wle k³ej i nie od wra cal nej nie - wy dol no œci szpi ku, kt rej re zul ta tem jest ³¹cz ne wy st¹ pie nie spad - ku po zio m w krwi nek czer wo nych, bia ³ych i p³y tek krwi, wy ma ga j¹ - ce go re gu lar ne go le cze nia przy naj mniej jed n¹ z na stê pu j¹ cych me tod: prze ta cza nie krwi i pre pa ra t w krwio po chod nych, le cze nie le ka mi im mu no su pre syj ny mi, le cze nie czyn ni ka mi sty mu lu j¹ cy mi szpik, prze szcze pie nie szpi ku kost ne go. Wy ma ga ne jest po twier dze nie roz po zna nia ba da niem hi sto pa to lo - gicz nym (tre pa no biop sja) i opi nia spe cja li sty he ma to lo ga; 8) nie szczê œli wy wy pa dek na g³e zda rze nie spo wo do wa ne przy czy n¹ ze wnêtrz n¹, nie za le ne od wo li Ubez pie czo ne go. Za nie szczê œli wy wy - pa dek nie uzna je siê za wa ³u ser ca, uda ru m zgu i in nych cho r b, na - wet wy stê pu j¹ cych na gle; 9) ca³ ko wi ta i trwa ³a nie zdol noœو do pra cy trwa ³a i ca³ ko wi ta nie zdol noœو do wy ko ny wa nia ja kiej kol wiek pra cy w do wol nym za wo dzie, a tak e po - dej mo wa nia ja kiej kol wiek dzia ³al no œci przy no sz¹ cej do ch d lub wy na - gro dze nie, orze czo na na okres co naj mniej 12 mie siê cy przez ZUS, KRUS lub in ny or gan upraw nio ny do orze ka nia w tym za kre sie; 10) cho ro ba stwier dzo na przez le ka rza dy na micz na re ak cja ustro ju na dzia ³a nia czyn ni ka cho ro bo tw r cze go ze wnêtrz ne go lub we - wnêtrz ne go pro wa dz¹ ca do za bu rze na tu ral ne go wsp ³ dzia ³a nia na rz¹ d w i tka nek, a w kon se kwen cji pro wa dz¹ ca do za bu rze czyn - no œcio wych i zmian or ga nicz nych na rz¹ d w lub ca ³e go ustro ju; 11) cho ro ba psy chicz na cho ro ba za kwa li fi ko wa na w Miê dzy na ro do wej Sta ty stycz nej Kla sy fi ka cji Cho r b i Pro ble m w Zdro wot nych ICD 10 ja - ko za bu rze nia psy chicz ne i za bu rze nia za cho wa nia (F00 -F99); 12) le karz oso ba po sia da j¹ ca upraw nie nia do wy ko ny wa nia za wo du le - ka rza, nie bê d¹ ca cz³on kiem ro dzi ny Ubez pie czo ne go; 13) zda rze nie ubez pie cze nio we zda rze nie ob jê te ochro n¹ ubez pie cze - nio w¹ po le ga j¹ ce na œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku al bo ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku, al bo po wa nym za cho ro wa niu Ubez pie czo ne go; 14) okres re kwa li fi ka cji 6 mie siê cy, kt re mu si up³y n¹و od wy p³a ty ostat - nie go mie siêcz ne go œwiad cze nia z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia, aby na le ne by ³o ko lej ne œwiad cze nie z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia, 15) œwiad cze nie kwo ta wy p³a ca na przez Al lianz w ra zie wy st¹ pie nia po - wa ne go za cho ro wa nia Ubez pie czo ne go mie siêcz nie w wy so ko œci ra - ty Kre dy tu na le nej po da cie zaj œcia po wa ne go za cho ro wa nia, a w od - nie sie niu do œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku oraz ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku w wy so ko œci su my ubez pie cze nia z dnia zda rze nia ubez - pie cze nio we go. W przy pad ku, gdy w okre sie 6 mie siê cy po prze dza j¹ - cych zaj œcie po wa ne go za cho ro wa nia na st¹ pi ³a na wnio sek Ubez - pie czo ne go zmia na har mo no gra mu sp³at skut ku j¹ ca pod wy sze niem 1

4 ra ty Kre dy tu, œwiad cze nie z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia wy p³a - ca ne jest w wy so ko œci ra ty Kre dy tu na le nej w mie si¹ cu po prze dza j¹ - cym tê zmia nê; 16) Kre dyt kon sump cyj ny kre dyt go t w ko wy w wa lu cie z³o ty pol ski (PLN), udzie la ny Kre dy to bior cy przez Bank na pod sta wie umo wy kre dy tu, od po wied nich Wa run k w oraz Re gu la mi nu, prze zna czo - ny na do wol ny cel kon sump cyj ny; 17) umo wa kre dy tu umo wa o udzie le nie Kre dy tu, za war ta po miê dzy Kre dy to bior c¹/kre dy to bior ca mi a Ban kiem, na pod sta wie Re gu la - mi nu oraz Wa run k w; 18) Wa run ki szcze g ³o we wa run ki okre œla j¹ ce za sa dy udzie la nia, za bez - pie cze nia, po sta wie nia do dys po zy cji i sp³a ty Kre dy tu; 19) Re gu la min do ku ment okre œla j¹ cy og l ne za sa dy udzie la nia oso bom fi zycz nym przez Bank kre dy t w kon sump cyj nych; 20) uru cho mie nie kre dy tu po sta wie nie kwo ty Kre dy tu przez Bank do dys - po zy cji Kre dy to bior cy; 21) har mo no gram sp³at do ku ment, sta no wi¹ cy za ³¹cz nik do umo wy kre dy tu, okre œla j¹ cy kwo ty i ter mi ny wy ma ga nych rat sp³a ty Kre dy tu w okre sie, na ja ki Kre dyt zo sta³ udzie lo ny. Har mo no gram sp³a ty Kre - dy tu jest spo rz¹ dza ny na dzie : a) uru cho mie nia Kre dy tu, b) zmia ny opro cen to wa nia Kre dy tu, c) zmia ny kwo ty Kre dy tu w przy pad ku wcze œniej szej sp³a ty Kre dy tu; 22) ra ta Kre dy tu su ma kwo ty ra ty ka pi ta ³o wej i na le nych od se tek przy pa da - j¹ cych do sp³a ty zgod nie z har mo no gra mem wy ni ka j¹ cym z umo wy kre dy - tu, z wy ³¹ cze niem od se tek na li cza nych za za d³u e nie prze ter mi no wa ne; 23) woj na woj na do mo wa, kon flikt zbroj ny z in nym pa stwem, bunt, prze wr t, dzia ³a nie si³ zbroj nych, wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go lub wy j¹t ko we go oraz in ne zda rze nia o po dob nym cha rak te rze; 24) za miesz ki gwa³ tow ne de mon stra cje lub wro gie ak cje skie ro wa ne prze - ciw ko w³a dzy, kt rych ce lem jest zmia na ist nie j¹ ce go po rz¹d ku praw ne go; 25) ter ro ryzm/sa bo ta nie le gal ne ak cje in dy wi du al ne lub gru po we or - ga ni zo wa ne z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych lub ide olo gicz nych skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub obiek tom: a) w ce lu za stra sze nia lud no œci i dez or ga ni za cji y cia pu blicz ne - go (ter ro ryzm), b) w ce lu dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz ne go, za - k³a d w pro duk cyj nych lub us³u go wych (sa bo ta ); 25) sub stan cja psy cho tro po wa ka da sub stan cja po cho dze nia na tu ral - ne go lub syn te tycz ne go, dzia ³a j¹ c¹ na oœrod ko wy uk³ad ner wo wy, okre - œlo n¹ w wy ka zie sub stan cji psy cho tro po wych sta no wi¹ cym za ³¹cz nik nr 2 do Usta wy z dnia 29 lip ca 2005 r. o prze ciw dzia ³a niu nar ko ma nii (Dz. U. Nr 179, poz z p ں. zm.); 26) œro dek odu rza j¹ cy ka da sub stan cja po cho dze nia na tu ral ne go lub syn te tycz ne go dzia ³a j¹ c¹ na oœrod ko wy uk³ad ner wo wy, okre œlo n¹ w wy ka zie œrod k w odu rza j¹ cych sta no wi¹ cym za ³¹cz nik nr 1 do Usta - wy z dnia 29 lip ca 2005 r. o prze ciw dzia ³a niu nar ko ma nii (Dz. U. Nr 179, poz z p ں. zm.); 27) œro dek za stêp czy sub stan cja w ka dym sta nie fi zycz nym, kt ra jest tru ci zn¹ lub œrod kiem szko dli wym, u y wa n¹ za miast lub w ta kich sa - mych ce lach in nych ni me dycz ne jak œro dek odu rza j¹ cy lub sub stan - cja psy cho tro po wa zgod nie z Usta w¹ z dnia 29 lip ca 2005 r. o prze ciw - dzia ³a niu nar ko ma nii (Dz. U. Nr 179, poz z p ں. zm.). 3 Przed miot i za kres ubez pie cze nia Al lianz spe³ ni œwiad cze nie w ra zie zaj œcia na stê pu j¹ cych zda rze ubez - pie cze nio wych: a) œmierو Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku je e li na st¹ pi ³a w okre sie 180 dni ka len da rzo wych od da ty zaj œcia nie szczê - œli we go wy pad ku, b) ca³ ko wi ta i trwa ³a nie zdol noœو do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku, c) po wa ne za cho ro wa nie Ubez pie czo ne go, je e li nie szczê œli wy wy pa dek bê d¹ cy przy czy n¹ œmier ci al bo ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy, al bo po wa ne za cho ro wa nie na st¹ pi ³y w okre sie udzie la nia przez Al lianz ochro ny ubez pie cze nio wej, z za strze - e niem ogra ni cze od po wie dzial no œci oraz in nych po sta no wie ni niej - szych OWU. Ochro n¹ ubez pie cze nio w¹ ob jê te s¹ zda rze nia ubez pie cze nio we, kt re mia ³y miej sce na te ry to rium ca ³e go œwia ta. 4 Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia Umo wê Ubez pie cze nia uwa a siê za za war t¹ z dniem okre œlo nym w po li - sie ge ne ral nej. Umo wê Ubez pie cze nia za wie ra siê na czas nie okre œlo ny. 5 Roz wi¹ za nie Umo wy Ubez pie cze nia Umo wa Ubez pie cze nia mo e byو roz wi¹ za na w ka dym cza sie, po przez z³o e nie przez jed n¹ ze stron pi sem ne go oœwiad cze nia o wy po wie dze niu, z za cho wa niem 3-mie siêcz ne go okre su wy po wie dze nia ze skut kiem na ko - niec mie si¹ ca ka len da rzo we go. Okres wy po wie dze nia roz po czy na siê w pierw szym dniu mie si¹ ca na stê - pu j¹ ce go bez po œred nio po mie si¹ cu, w kt rym jed na ze stron otrzy ma ³a oœwiad cze nie o wy po wie dze niu. Ubez pie cza j¹ cy ma pra wo do od st¹ pie nia od Umo wy Ubez pie cze nia w ter - mi nie 7 dni od jej za war cia. Od st¹ pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia na stê pu je na pod sta wie pi sem ne - go oœwiad cze nia Ubez pie cza j¹ ce go. Wy po wie dze nie lub od st¹ pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia nie zwal nia Ubez pie cza j¹ ce go z obo wi¹z ku za p³a ty sk³ad ki za okres, w kt rym Al lianz udzie la ³o ochro ny ubez pie cze nio wej. 6 Przy st¹ pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia Do Umo wy Ubez pie cze nia zgod nie z ni niej szy mi OWU mo e przy st¹ piو ka dy Kre dy to bior ca, kt ry uko czy³ 18. rok y cia i jed no cze œnie w mo men - cie za ko cze nia okre su umo wy kre dy tu nie uko czy 70. ro ku y cia. Kre dy to bior ca przy stê pu je do Umo wy Ubez pie cze nia pod pi su j¹c oœwiad - cze nie wo li o przy st¹ pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia. W przy pad ku, gdy umo wa kre dy tu zo sta ³a za war ta przez wiê cej ni jed ne go Kre dy to bior cê, ochro n¹ ubez pie cze nio w¹ ob jê ci s¹ wy ³¹cz nie Kre dy to bior cy, kt rzy pod pi sa li oœwiad cze nie wo li o przy st¹ pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia. Przed przy st¹ pie niem Kre dy to bior cy do Umo wy Ubez pie cze nia, Ubez pie - cza j¹ cy jest zo bo wi¹ za ny do udo stêp nie nia Kre dy to bior cy tre œci ni niej - szych OWU. 7 Ochro na ubez pie cze nio wa Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po szcze g l nych Ubez pie czo - nych roz po czy na siê po pod pi sa niu oœwiad cze nia o przy st¹ pie niu do Umo - wy Ubez pie cze nia: 1) dla ubez pie cze nia z ty tu ³u œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad - ku oraz ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê - œli we go wy pad ku od dnia uru cho mie nia Kre dy tu. 2) dla ubez pie cze nia z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia od dzie wiêو - dzie si¹ te go dnia po uru cho mie niu Kre dy tu. Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po szcze g l nych Ubez pie czo - nych ko czy siê: 1) z chwi l¹ œmier ci Ubez pie czo ne go; 2) z dniem orze cze nia ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy Ubez pie czo ne go; 3) z dniem ca³ ko wi tej sp³a ty Kre dy tu; 2

5 4) z dniem, w kt rym na st¹ pi ³o roz wi¹ za nie z Ubez pie czo nym umo wy kre dy tu; 5) z dniem od st¹ pie nia przez Ubez pie czo ne go od umo wy kre dy tu; 6) z dniem, w kt rym Ubez pie czo ny uko czy³ 70. rok y cia; 7) z dniem wy ma gal no œci naj bli szej ra ty Kre dy tu na stê pu j¹ cej po z³o e - niu oœwiad cze nia o re zy gna cji z ochro ny ubez pie cze nio wej. Roz wi¹ za nie Umo wy Ubez pie cze nia nie po wo du je wy ga œniê cia ochro - ny ubez pie cze nio wej w sto sun ku do Ubez pie czo nych, kt rzy przy st¹ - pi li do Umo wy Ubez pie cze nia przed jej roz wi¹ za niem. Wy ga œniê cie ochro ny ubez pie cze nio wej w sto sun ku do jed ne go z Kre dy - to bior c w nie po wo du je wy ga œniê cia ochro ny ubez pie cze nio wej dla po - zo sta ³ych Kre dy to bior c w. Ubez pie czo ny ma pra wo zre zy gno waو z ochro ny ubez pie cze nio wej w ka - dym mo men cie trwa nia ochro ny ubez pie cze nio wej. Ubez pie czo ny sk³a da w tym ce lu Ubez pie cza j¹ ce mu pi sem ne oœwiad cze nie o re zy gna cji z ochro - ny ubez pie cze nio wej. W ta kim przy pad ku ochro na ko czy siê z dniem wy - ma gal no œci naj bli szej ra ty Kre dy tu na stê pu j¹ cej po z³o e niu oœwiad cze - nia o re zy gna cji z ochro ny ubez pie cze nio wej. 6. W przy pad ku re zy gna cji z ochro ny ubez pie cze nio wej przez ubez pie czo - ne go ko lej ne przy st¹ pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia nie jest mo li we. 8 Sk³ad ka Ubez pie cza j¹ cy zo bo wi¹ za ny jest op³a caو sk³ad kê za wszyst kich Ubez pie - czo nych w ter mi nach i wy so ko œci okre œlo nych w po li sie ge ne ral nej na ra - chu nek ban ko wy wska za ny przez Al lianz. Sk³ad kê ob li cza siê za czas od po wie dzial no œci Al lianz. War toœو sk³ad ki na le nej z ty tu ³u ubez pie cze nia da ne go Kre dy tu jest ob - li cza na w opar ciu o ta ry fê sk³ad ki po da n¹ w po li sie ge ne ral nej, licz bê mie - siê cy sp³a ty Kre dy tu okre œlo nej w har mo no gra mie sp³at oraz o ³¹cz n¹ kwo tê Kre dy tu, gdzie pod ter mi nem ³¹cz na kwo ta Kre dy tu ro zu mie siê su mê kwo ty przy zna ne go Kre dy tu wraz ze wszyst ki mi kre dy to wa ny mi kosz ta mi ³¹cz nie z pro wi zj¹ za udzie le nie Kre dy tu, po za sk³ad k¹ za ni - niej sze ubez pie cze nie. Sk³ad ka ubez pie cze nio wa z ty tu ³u ubez pie cze nia da ne go Kre dy tu jest p³at - na jed no ra zo wo za ca ³y okres ubez pie cze nia. W przy pad ku wy ga œniê cia ochro ny ubez pie cze nio wej przed up³y wem okre - su, na ja ki zo sta ³a udzie lo na, Ubez pie cza j¹ ce mu przy s³u gu je zwrot sk³ad - ki za okres nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubez pie cze nio wej. 9 Ogra ni cze nia od po wie dzial no œci Al lianz zwol nio ny jest z obo wi¹z ku wy p³a ty œwiad cze nia, je e li œmierو lub ca³ ko wi ta i trwa ³a nie zdol noœو do pra cy al bo po wa ne za cho ro wa nie po - wsta ³y bez po œred nio lub po œred nio wsku tek: 1) cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy s³o we go lub za bu rze psy chicz - nych Ubez pie czo ne go oraz ich skut k w, a tak e ata ku kon wul sji i epi lep sji; 2) spo y cia przez Ubez pie czo ne go al ko ho lu, œrod k w odu rza j¹ cych, psy - cho tro po wych lub œrod k w za stêp czych w ro zu mie niu prze pi s w o prze ciw dzia ³a niu nar ko ma nii, nie za le co nych przez le ka rza, usi ³o - wa nia po pe³ nie nia lub po pe³ nie nia prze stêp stwa przez Ubez pie czo - ne go, œwia do me go sa mo oka le cze nia Ubez pie czo ne go lub oka le cze nia na je go proœ bê, nie za le nie od sta nu po czy tal no œci; 3) po pe³ nie nia lub usi ³o wa nia po pe³ nie nia sa mo b j stwa Ubez pie czo ne - go w ci¹ gu dw ch lat od da ty roz po czê cia ochro ny ubez pie cze nio wej dla da ne go Ubez pie czo ne go, nie za le nie od sta nu je go po czy tal no œci; 4) pod da nia siê przez Ubez pie czo ne go eks pe ry men to wi me dycz ne mu lub za bie go wi o cha rak te rze me dycz nym, prze pro wa dzo ne mu po za kon tro - l¹ le ka rza lub in nych os b upraw nio nych, nie uza sad nio ne go nie sko rzy - sta nia z po ra dy le kar skiej, nie prze strze ga nia za le ce le kar skich; 5) wy pad ku lot ni cze go za ist nia ³e go w cza sie prze by wa nia przez Ubez pie - czo ne go na po k³a dzie in ne go sa mo lo tu ni sa mo lot pa sa er skich li - cen cjo no wa nych li nii lot ni czych; 6) woj ny, dzia ³a wo jen nych lub sta nu wo jen ne go, ak tyw ne go i do bro - wol ne go uczest nic twa Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, ter ro ry - zmu, za miesz kach, roz ru chach; 7) epi de mii og³o szo nych przez od po wied nie or ga ny ad mi ni stra cji pa stwo wej; 8) dzia ³a nia ener gii j¹ dro wej lub pro mie nio wa nia ra dio ak tyw ne go i po la elek - tro ma gne tycz ne go w za kre sie szko dli wym dla cz³o wie ka, z wy ³¹ cze niem sto - so wa nia wy ej wy mie nio nych w te ra pii zgod nie z za le ce nia mi le kar skim 9) udzia ³u Ubez pie czo ne go w za jê ciach spor to wych lub re kre acyj nych o ry - zy kow nym cha rak te rze, a w szcze g l no œci upra wia nia: ba lo niar stwa, lot - niar stwa, szy bow nic twa, spor t w mo to ro wych i mo to ro wod nych, spor - t w wal ki, spor t w spa do chro no wych, wspi nacz ki, spe le olo gii, sko k w do wo dy, nur ko wa nia przy u y ciu spe cja li stycz ne go sprzê tu, sko k w na gu mo wej li nie oraz udzia ³u w wy œci gach wszel kie go ro dza ju po za lek - ko atle ty k¹ i p³y wa niem; 10) pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po jaz du me cha nicz ne go bez po sia da - nia od po wied nich upraw nie lub pro wa dze nia po jaz d w nie do pusz czo - nych do ru chu dro go we go, zgod nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra wa; 11) cho ro by AIDS lub za ka e nia wi ru sem HIV; 12) wad wro dzo nych i scho rze bê d¹ cych ich skut kiem. Al lianz ma pra wo od mo wy spe³ nie nia œwiad cze nia, je e li zda rze nie ubez - pie cze nio we po wsta ³o wsku tek cho ro by lub uszko dze nia cia ³a: 1) kt re zo sta ³y zdia gno zo wa ne lub le czo ne przed da t¹ roz po czê cia ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu ³u Umo wy Ubez pie cze nia; 2) kt rych przy czy na zo sta ³a zdia gno zo wa na lub le czo na przed da t¹ roz - po czê cia ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu ³u Umo wy Ubez pie cze nia. Al lianz ma pra wo do od mo wy przy zna nia œwiad cze nia, je e li Ubez pie czo ny: 1) nie pod da³ siê opie ce le kar skiej, le cze niu lub za le ce niom le ka rza w ce - lu za po bie e nia wy st¹ pie niu po wa ne go za cho ro wa nia lub w ce lu z³a - go dze nia ob ja w w zwi¹ za nych z mo li wo œci¹ wy st¹ pie nia po wa ne - go za cho ro wa nia oraz 2) nie umo li wi³ Al lianz uzy ska nia in for ma cji do ty cz¹ cych oko licz no œci wy st¹ pie nia u nie go po wa ne go za cho ro wa nia, szcze g l nie od le ka - rza, pod kt re go opie k¹ po zo sta wa³ lub na dal po zo sta je, jak r w nie do ku men ta cji me dycz nej obej mu j¹ cej okres sprzed przy st¹ pie nia do Umo wy Ubez pie cze nia. W od nie sie niu do jed ne go Ubez pie czo ne go Al lianz nie wy p³a ci œwiad cze - nia z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia w przy pad ku, gdy po wa ne za cho - ro wa nie jest bez po œred nim lub po œred nim skut kiem kt re go kol wiek z po - przed nich po wa nych za cho ro wa, za kt re Al lianz wy p³a ci ³o œwiad cze nie. 10 Su ma ubez pie cze nia Su ma ubez pie cze nia usta la na jest od rêb nie dla ka dej umo wy kre dy tu, ³¹cz nie dla wszyst kich Kre dy to bior c w ob jê tych ochro n¹ w ra mach da nej umo wy kre dy tu i sta no wi g r n¹ gra ni cê od po wie dzial no œci Al lianz w od - nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go. Su ma ubez pie cze nia z ty tu ³u œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku oraz ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad - ku jest r w na sal du za d³u e nia po zo sta j¹ ce go do sp³a ty tj. wy so ko œci ka pi ta - ³u Kre dy tu wraz z na le ny mi Ban ko wi od set ka mi do dnia zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go, z wy ³¹ cze niem od se tek na li cza nych za za d³u e nie prze - ter mi no wa ne, w dniu zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go i nie prze kra - cza PLN. Su ma ubez pie cze nia z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia sta no wi r w no - war toœو 6 ko lej nych mie siêcz nych rat kre dy tu przy pa da j¹ cych do sp³a ty od da ty zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go, zgod nie z har mo no gra mem usta lo nym w umo wie kre dy tu i nie prze kra cza PLN. 3

6 11 Zg³a sza nie i wy p³a ta œwiad cze nia Al lianz wy p³a ca œwiad cze nie z ty tu ³u Umo wy Ubez pie cze nia, je œli po wa ne za cho ro wa nie, œmierو Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku al bo ca³ ko wi ta i trwa ³a nie zdol noœو do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy - pad ku na st¹ pi ³y w okre sie obo wi¹ zy wa nia ochro ny ubez pie cze nio wej. Ubez pie czo ny lub Upo sa o ny/upraw nio ny zo bo wi¹ za ny jest nie zw³ocz - nie z³o yو do Al lianz do ku men ty nie zbêd ne do wy p³a ty œwiad cze nia za le - nie od ty tu ³u, z ja kie go zg³a sza ne jest rosz cze nie, to jest: 1) W przy pad ku œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku: a) wnio sek o wy p³a tê œwiad cze nia; b) kse ro ko piê do ku men tu po twier dza j¹ ce go to sa moœو Upo sa o ne - go/upraw nio ne go (w przy pad ku je œli Upo sa o ny/upraw nio ny jest oso b¹ fi zycz n¹); c) od pis skr co ny ak tu zgo nu Ubez pie czo ne go; d) za œwiad cze nie okre œla j¹ ce przy czy nê œmier ci, wy sta wio ne przez le ka rza lub od no œne w³a dze; e) ko piê umo wy kre dy tu; f) za œwiad cze nie wy da ne przez Ubez pie cza j¹ ce go o kwo cie za d³u e - nia na dzie zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go. 2) W przy pad ku ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie - szczê œli we go wy pad ku: a) wnio sek o wy p³a tê œwiad cze nia; b) kse ro ko piê do ku men tu po twier dza j¹ ce go to sa moœو Ubez pie czo ne go, c) orze cze nie le ka rza orzecz ni ka ZUS, KRUS lub in ne go or ga nu upraw - nio ne go do orze ka nia ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy okre œla j¹ ce stan zdro wia Ubez pie czo ne go ja ko trwa ³¹ i ca³ ko wi t¹ nie zdol noœو do pra cy oraz do ku men ta cjê me dycz n¹ po twier dza - j¹ c¹ przy czy nê ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy; d) ko piê umo wy kre dy tu; e) za œwiad cze nie wy da ne przez Ubez pie cza j¹ ce go o kwo cie za d³u e - nia na dzie zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go. 3) W przy pad ku po wa ne go za cho ro wa nia: a) wnio sek o wy p³a tê œwiad cze nia; b) kse ro ko piê do ku men tu po twier dza j¹ ce go to sa moœو Ubez pie czo ne go, c) pe³ n¹ do ku men ta cjê me dycz n¹ po twier dza j¹ c¹ wy st¹ pie nie po - wa ne go za cho ro wa nia; d) pe³ n¹ do ku men ta cjê me dycz n¹ obej mu j¹ c¹ okres sprzed przy - st¹ pie nia do Umo wy Ubez pie cze nia, ma j¹ c¹ zwi¹ zek z po wa - nym za cho ro wa niem; e) ko piê umo wy kre dy tu wraz z ko pi¹ ak tu al ne go har mo no gra mu sp³at. Al lianz za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji do ku men t w przed ³o o - nych przez Ubez pie czo ne go lub oso bê upraw nio n¹ do wy stê po wa nia z rosz cze niem. W przy pad ku œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku, Al lianz zo bo - wi¹ za ne jest do wy p³a ty Upo sa o ne mu œwiad cze nia w wy so ko œci su my ubez pie cze nia z dnia zgo nu Ubez pie czo ne go. W przy pad ku ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie - szczê œli we go wy pad ku, Al lianz wy p³a ci œwiad cze nie w wy so ko œci su my ubez pie cze nia obo wi¹ zu j¹ cej w dniu wy da nia orze cze nia przez le ka rza orzecz ni ka ZUS, KRUS lub in ne go or ga nu upraw nio ne go do orze ka nia ca³ - ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy okre œla j¹ ce stan zdro wia Ubez pie - czo ne go ja ko trwa ³¹ i ca³ ko wi t¹ nie zdol noœو do pra cy. 6. Wy so koœو œwiad cze nia z ty tu ³u œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad - ku lub ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we - go wy pad ku usta la siê po stwier dze niu, e ist nie je zwi¹ zek przy czy no wy po miê dzy nie szczê œli wym wy pad kiem a œmier ci¹ lub ca³ ko wi t¹ i trwa ³¹ nie zdol no œci¹ do pra cy Ubez pie czo ne go. 7. W przy pad ku po wa ne go za cho ro wa nia œwiad cze nia mie siêcz ne wy p³a - ca ne s¹ od dnia zaj œcia po wa ne go za cho ro wa nia Ubez pie czo ne go przez ko lej ne 6 mie siê cy, nie d³u ej jed nak ni do ko ca trwa nia umo wy kre dy tu. 8. Œwiad cze nia mie siêcz ne na li cza ne s¹ w wy so ko œci na le nych rat Kre dy tu po cz¹w szy od dnia zaj œcia po wa ne go za cho ro wa nia. 9. W ce lu po twier dze nia po wa ne go za cho ro wa nia, Al lianz ma pra wo ¹ da - nia od Ubez pie czo ne go pod da nia siê ba da niom le kar skim u le ka rza me - dy cy ny wska za ne go przez Al lianz. Koszt ta kich ba da po no si Al lianz. 10. W przy pad ku, gdy w okre sie ochro ny ubez pie cze nio wej Al lianz wy p³a ci³ Ubez pie czo ne mu œwiad cze nie z ty tu ³u wy st¹ pie nia po wa ne go za cho ro - wa nia ko lej ne œwiad cze nie z ty tu ³u po wa a ne go za cho ro wa nia na le ne jest po up³y wie okre su re kwa li fi ka cji. 1 Al lianz wy p³a ca œwiad cze nia mie siêcz ne w ter mi nach wy ni ka j¹ cych z umo - wy kre dy tu, w³a œci wych dla za p³a ty rat Kre dy tu, pod wa run kiem do pe³ nie nia przez Ubez pie czo ne go lub oso bê upo wa nio n¹ do wy stê po wa nia z rosz cze - niem obo wi¹z k w okre œlo nych w ni niej szym pa ra gra fie, z za strze e niem ust. 15 po ni ej. 1 W przy pad ku wy p³a ty œwiad cze nia z ty tu ³u ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no - œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku da ne go Ubez pie czo ne go, a na stêp nie je go zgo nu w na stêp stwie te go sa me go nie szczê œli we go wy - pad ku, œwiad cze nie z ty tu ³u œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku nie na le y siê. 1 W przy pad ku, gdy w ra mach tej sa mej umo wy ochro n¹ ob jê ty jest wiê cej ni je den Kre dy to bior ca, Al lianz wy p³a ci œwiad cze nie z ty tu ³u zaj œcia zda - rze nia ubez pie cze nio we go pro por cjo nal nie do licz by Kre dy to bior c w. 1 Al lianz ma pra wo do od mo wy przy zna nia œwiad cze nia, je e li Ubez pie czo ny nie pod da³ siê opie ce le kar skiej, le cze niu, za le ce niom le ka rza lub re ha bi li ta - cji ma j¹ cym na ce lu z³a go dze nie skut k w nie szczê œli we go wy pad ku. 1 Al lianz wy p³a ca œwiad cze nie w ci¹ gu 30 dni od da ty otrzy ma nia za wia do - mie nia o zda rze niu, pod wa run kiem z³o e nia przez Ubez pie czo ne go nie - zbêd nych do ku men t w uza sad nia j¹ cych rosz cze nie. Za po cz¹ tek pro ce - su li kwi da cji szko dy uzna je siê w ka dym przy pad ku da tê jej pi sem ne go zg³o sze nia do Dy rek cji Ge ne ral nej Al lianz. 16. Je e li wy ja œnie nie oko licz no œci ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial - no œci Al lianz al bo wy so ko œci œwiad cze nia w po wy szym ter mi nie nie bê - dzie mo li we, œwiad cze nie wy p³a ca ne jest w ci¹ gu 14 dni li cz¹c od dnia, w kt rym przy za cho wa niu na le y tej sta ran no œci wy ja œnie nie tych oko - licz no œci by ³o mo li we. Jed nak e bez spor na czêœو od szko do wa nia zo sta - nie wy p³a co na w ter mi nie okre œlo nym w ust. 15 po wy ej. 17. Je e li Ubez pie czo ny upo wa ni Bank do otrzy my wa nia œwiad cze nia z ty tu - ³u ni niej sze go ubez pie cze nia, Al lianz wy p³a ca œwiad cze nie bez po œred nio na ra chu nek kre dy to wy Ubez pie czo ne go wska za ny w umo wie Kre dy tu. 18. Al lianz nie po no si od po wie dzial no œci za kosz ty do dat ko we (kar ne od set ki, kosz ty upo mnie nia itp.), po wsta ³e wsku tek nie wy wi¹ za nia siê przez Ubez - pie czo ne go z obo wi¹z k w wy ni ka j¹ cych z ni niej szych OWU, a kt ry mi Bank ob ci¹ y³ Ubez pie czo ne go w zwi¹z ku z nie za p³a ce niem lub nie ter mi no wym za p³a ce niem ra ty Kre dy tu. 19. Œwiad cze nie wy p³a ca ne jest na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej w wa - lu cie pol skiej (PLN). 20. W przy pad ku zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go za ist nia ³e go po za gra - ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej do pusz cza siê przed ³o e nie Al lianz do - ku men ta cji me dycz nej w jê zy ku an giel skim jak r w nie w jê zy ku obo wi¹ - zu j¹ cym w pa stwie na te re nie kt re go zda rze nie wy st¹ pi ³o. 4

7 12 Po sta no wie nia ko co we Wszel kie zmia ny Umo wy Ubez pie cze nia wy ma ga j¹ za cho wa nia for my pi sem nej pod ry go rem nie wa no œci. Al lianz po twier dzi uzgod nio n¹ zmia nê Umo wy Ubez pie cze nia wy sta wia j¹c aneks do Umo wy Ubez pie - cze nia. Je e li oso ba upraw nio na do wy st¹ pie nia z rosz cze niem nie zga dza siê z de cy zja mi Al lianz co do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia al bo wno si in ne skar gi lub za a le nia, mo e ona wy st¹ piو do Al lianz z wnio skiem o po now ne roz pa trze nie spra wy. Wnio sek, o kt rym mo wa w ust. 2 zo sta nie roz pa trzo ny w ci¹ gu 30 dni od da ty wp³y wu do Al lianz. Po nad to, je e li Ubez pie czo ny lub Upo sa o ny/upraw nio ny nie zga dza siê z de cy zja mi Al lianz, co do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia, mo e wnieœو skar gê lub za a le nie do Rzecz ni ka Ubez pie czo nych dzia ³a j¹ ce - go zgod nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 22 ma ja 2003 ro ku o nad zo rze ubez pie cze nio wym i eme ry tal nym oraz Rzecz ni ku Ubez pie czo nych (Dz. U. Nr 124, poz z p ںn. zm.). Rosz cze nia z ty tu ³u umo wy ubez pie cze nia ule ga j¹ przedaw nie niu z up³y - wem trzech lat. 7. W za kre sie opo dat ko wa nia œwiad cze na le nych z ty tu ³u Umo wy Ubez - pie cze nia za sto so wa nie ma j¹ od po wied nio obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra - wa po dat ko we go. 8. Po w dz two o rosz cze nie z Umo wy Ubez pie cze nia mo e zo staو wy to czo - ne al bo we d³ug prze pi s w o w³a œci wo œci og l nej, al bo przed s¹ dem w³a - œci wym dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by Ubez pie cza j¹ ce go, Ubez - pie czo ne go, Upraw nio ne go z ty tu ³u Umo wy Ubez pie cze nia. 9. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je siê prze pi sy pra wa pol skie go, w tym Ko dek su cy wil ne go, usta wy o dzia ³al no œci ubez - pie cze nio wej oraz in nych obo wi¹ zu j¹ cych ak t w praw nych. 10. Ni niej sze Og l ne wa run ku Ubez pie cze nia zo sta ³y za twier dzo ne uchwa - ³¹ Za rz¹ du TU Al lianz Pol ska S.A. nr 18/2010 z dnia r. Michael Müller Wiceprezes Zarz¹du Jerzy Nowak Wiceprezes Zarz¹du 6. Bieg przedaw nie nia rosz cze nia o œwiad cze nia prze ry wa siê przez zg³o - sze nie Al lianz te go rosz cze nia lub przez zg³o sze nie zda rze nia ob jê te go ubez pie cze niem. Zbigniew Œwi¹tek Wiceprezes Zarz¹du Piotr Dzikiewicz Wiceprezes Zarz¹du Niniejsze Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku Pakiet Multibezpieczny wchodz¹ w ycie z dniem r. i maj¹ zastosowanie dla Klient w, kt rzy przyst¹pili do Umowy Ubezpieczenia od dnia r. 5

8 Oso ba zg³a sza j¹ ca rosz cze nie mo e uzy skaو in for ma cjê o pro ce du rach zg³a sza nia rosz cze, w tym in for ma cjê o do ku men ta cji nie zbêd nej do roz pa trze nia zg³a sza ne go rosz cze nia pod nu me rem in fo li nii Al lianz dla te le fo n w sta cjo nar nych oraz pod nu me rem dla te le fo n w ko m r ko wych, od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w go dzi nach , awso bo ty w go dzi nach Numer polisy generalnej Infolinia: TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpiecze Allianz Polska Sp ³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpa skich 1, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiêbiorc w prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokoœو kapita³u zak³adowego: z³otych (wp³acony w ca³oœci). MBPM-O02 10/13

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ni niej sze ogól ne wa run ki Ubez pie cze nia Tu ry

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

O potrzebach czytelniczych

O potrzebach czytelniczych O potrzebach czytelniczych szeœciolatk w Najwa niejsz¹ funkcj¹ literatury dla dzieci jest dostarczanie wzor w postêpowania i idea³ w osobowych, metaforycznie uog lnionej wiedzy o œwiecie i jego problemach.

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Truck Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion

Key words: ali men ta tion, on co lo gi cal the ra py, mal nu tri tion, edu ca tion Pra wi d 0 0o we od 0 4y wia nie w cza sie le cze nia C za da nia pie l 0 1 gniar ki on ko lo gicz nej w pro fi lak ty ce i te ra pii nie do 0 4y wie nia u cho rych mo g 0 2 cych si 0 1 od 0 4y wia 0 4

Bardziej szczegółowo