Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych"

Transkrypt

1 Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań

2

3 Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za po wia da cie ka we tar gi, któ re mo że na sta łe wpi szą się w nasz ka len darz im prez i spo - tkań (str ). War to uczest ni czyć w Kon - gre sie Ma łych i Śred nich Przed - się biorstw (str. 5). Tar gi Ener ge tycz ne w Biel sku - -Bia łej, któ re w tej bran ży są jed ne z naj więk szych w Eu ro pie, przed sta wia ją ak tu al no ści i za - po wia da ją po rząd ko wa nie i zmia ny w spo so bie za my ka nia urzą dzeń ener ge tycz nych w Pol sce. O wspól nym oglą da niu EU - RO 2012 pod no wym na mio - tem w Ko był ce pi sze my na str. 3. Na szych ko le gów przed sta - wi my na stro nach 4 i 16. Na str. 4 Woj ciecha Pil sa z Lu - bli na oraz na str 16 Mar ka Paw - la ka ze Skier nie wic. Bar dzo ce ni my so bie współ - pra cę z cze ską ga zet ką ZAM - KAR i ko le ga mi z cze skiej Aso - cja cji Klu czy kar skiej (str. 5). Pan Ja cek Gro ma dziń ski kon - ty nu uje te mat skrzy nek pocz to - wych i przed sta wia no wą pro - po zy cję DAD Fa ny dla PSLSK str. 6 i 8. Pro si my o in for ma cje czy je - ste śmy za in te re so wa ni te ma ty - ką za miesz czo ną w ar ty ku łach Or dy na cja po dat ko wa (str. 7) i w Aka de mii Fi nan sów Oso - bi stych (str. 22). Na stro nie 9 re la cja z bar dzo mi łej wi zy ty na Li twie. Pod su mo wa nie spo tka nia w Spa le na stro nach 11, 12, 15 i 21. Cie ka we frag men ty na sze - go zjaz du zo sta ły sfil mo wa ne przez Ant ka Kraw czy ka z Ło dzi i są do stęp ne na pły cie DVD. Nie ste ty uby ło nam kil ku czlon ków ak tu al ny wy kaz pu bli - ku je my na str. 17, 18, 19, 20. SZKOLENIA I EURO 2012 W KOBYŁCE Do Ko był ki 16 czerw ca 2012 r. przy je cha ło wie lu klu czy ka rzy z ca - łej Pol ski i Bia ło ru si. Jak zwy kle, ce - lem te go zjaz du by ły szko le nia. Przy go to wy wał je DAR MAR i Ad wen ce Co de i po cząt ko wo mia - ły się od być w ma ju, ale... Oka za ło się, że przy czy ną zwło ki był no wy na - miot, któ ry go spo da rze usta wi li na te re nie fir my. War to by ło tro chę po cze kać, bo na miot oka zał się fan ta stycz ny: ogrom ny, wy god ny, funk cjo nal ny. By ły w nim pre zen to wa ne przede wszyst kim ma szy ny do do ra bia nia klu czy fir my Sil ca, czę ści ser wi so - we, za pad ki i wie le po szu ki wa - nych dro bia zgów zwią za nych z na - szą bran żą. Sto isko swo je mia ła rów nież fir ma Ma ty jas, gdzie jak zwy kle gro ma dzi ło się wie lu na - szych ko le gów. W tym no wo otwar tym obiek cie na po czą tek TARGI ENERGETYCZNE W dniach od 11 do 14 wrze śnia 2012 roku od by ły się w Biel sku-bia - łej 25 Mię dzy na ro do we Tar gi Ener - ge tycz ne ENER GE TAB ENER GE TAB to naj więk sze w Pol sce oraz li czą ce się w Eu ro - pie tar gi no wo cze snych urzą dzeń, apa ra tu ry i tech no lo gii dla prze my - słu ener ge tycz ne go. W te go rocz - nych tar gach wzię ło udział po - nad 700 wy staw ców z kil ku na stu kra jów. Pod czas tar gów pre zen to wa ne by ły rów nież za bez pie cze nia i za - mknię cia ener ge tycz ne. Do za bez - pie cza nia urzą dzeń ener ge tycz - nych po wszech nie sto so wa ne są zam ki ka se to we, wkład ki po łów ko - we i za trza sko we, kłód ki ener ge tycz - ne, zam ki ener ge tycz ne oraz sys te - Nowy namiot Ad ven ce Co de przy go to wał wy - kład zwią za ny z ko do wa niem klu - czy do naj now szych rocz ni ków naj bar dziej wy szu ka nych ma rek sa mo cho dów. By ły też warsz ta ty, pod czas któ rych moż na by ło prze ćwi czyć no we umie jęt no ści. Nic więc dziw ne go, że choć był to okres Mi strzostw Eu ro py w pił - Energetab 2012 my ma ster key. Swo ją ofer tę pre zen - to wa li czo ło wi pol scy pro du cen ci okuć i za mknięć. PSLSK na tar gach ce noż nej, co jak wia do mo, przy - spa wa ło do te le wi zo rów bar dzo wie lu z nas, to fre kwen cja w Ko - był ce by ła cał kiem spo ra. Go spo - da rze to do ce ni li i przy su to za - sta wio nym sto le umoż li wi li nam obej rze nie ko lej ne go me czu. Wte - dy też na miot oka zał się zna ko - mi tą in we sty cją. ENER GE TAB re pre zen to wa li Pre zes Zyg munt Bi le wicz oraz Eu ge niusz Żer dziń ski. PEWNY KLUCZ - kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych, ul. Taczaka 12, Poznań, tel , fax ; Adres redakcji: Klucze, Katowice, ul. Piotra Skargi 8. Telefony: ; Redaktor Naczelny: Zygmunt Bilewicz, Sekretarz redakcji: Ewa Wojnowska Fotoskład: STP,,KorGraf s.c., Katowice, ul. Dąbrówki 15/12, tel , Druk: Triadapress, Katowice, ul. Wandy 16K, tel PEWNY KLUCZ 3

4 4 NASZ KOLEGA - WOJCIECH PILS, LUBLIN W 1985 r. Woj ciech Plis pod jął mę - ską de cy zję: ko niec z pra cą w Po lmo zby - cie, otwie ram wła sną fir mę.- Te raz opo - wia da się o tym bar dzo faj nie wspo - mi na pan Woj ciech ale pa mię tam, że wte dy mia łem mnó stwo wąt pli wo ści, czy mi się uda. De cy zję upro ścił fakt, że zna jo my pa - na Woj cie cha chciał wła śnie sprze dać za - kład klu czy kar ski i za pro po no wał, że by ten go od ku pił. W koń cu więc od ku pił pan Woj - ciech klu czy kar skie ma szy ny sa mo rób ki i spo - ro su row ca. Do dat ko wo sprze da ją cy obie cał na - uczyć go no we go fa chu. Po cząt ki tej fir my by ły o ty le ła twe, że w owych cza sach klu czy na pol skim ryn ku by ło nie wie le: tro - chę do mo wych klu czy yalow skich, a do sa mo cho - dów do ra bia ło się klu cze do du że go i ma łe go fia - ta i do sy ren ki, no i cza sem do volks aw ge na. Miał więc pan Woj ciech spo ro cza su na na ukę. A uczyć by ło się cze go: od ob słu gi no wych dla nie go ma - szyn, co by ło sto sun ko wo pro ste, bo z za wo du jest tech ni kiem elek tro ni kiem, do klu czy ja kie do ja kie go zam ka, jak do ro bić, że by dzia ła ły bez za rzu tu. W tych cza sach za opa try wa łem się w su ro wiec u Woj cie cha Ko wal czy ka - wspo mi na pan Plis. Za każ dym ra zem bra łem mnó stwo su row - ca, że by za osz czę dzić na po dró żach do Sie pra wia. La ta mi ja ły, Woj ciech Plis opa no wał sztu kę do - ra bia na klu czy, a i ry nek zde cy do wa ne się zmie - nił. Po ja wi ły się no we zam ki do drzwi do mo wych i mnó stwo no wych ma rek sa mo cho dów. Wła ści - wie, moż na po wie dzieć, że każ dy klucz, każ dy za - mek był in ny. Tak sa mo, jak każ dy klient: jed ni chcie li, że by im na pra wić ze psu te zam ki do drzwi wej ścio wych, in ni py ta li, ja ki za mek ku pić, że by drzwi by ły bez piecz ne, a jesz cze in ni chcie li, że - by im do ro bić klu cze. Wy spe cja li zo wa łem się wte dy w na pra wach zam ków i do ra bia niu do nich klu czy mó wi pan Woj ciech. Uczył się te go sam. Zbie rał zam ki, gdzie się da ło: a to do sta wał ze - psu ty za mek od klien ta, a to w ja ki miś warsz ta - cie, a to ku pił ja kiś na szro cie. Sie dział po tem ca - ły mi go dzi na mi, roz bie rał te zam ki, skła dał i zno - wu roz bie rał, aż na uczył się ta kie go zam ka pra - wie na pa mięć. Jed nak, że by do brze wy ko ny wać ta kie usłu gi, ko niecz ne by ły lep sze, bar dziej pre - cy zyj ne ma szy ny. Te ku pił pan Woj ciech Plis u Je - Od po czy wa, gdy pra cu je rze go Kacz mar czy ka. Na to miast na rzę dzia do awa - ryj ne go otwie ra nia sa mo cho dów ku pił u Jó ze fa Ma - ty ja sa Jó zef na uczył mnie jesz cze te go, jak ro - zu mieć, jak czuć zam ki. Oprócz te go pan Woj - ciech od cza su do cza su jeź dził, na za pro sze nie An drze ja Bo recz ka na spo tka nia człon ków PSLSK do Bo rek i tam pil nie uczest ni czył we wszyst kich wy kła dach i se mi na riach. Nic dziw ne go, że ta wie dza szyb ko za owo co - wa ła jesz cze więk szym na pły wem klien tów i za - do wo le niem z wy ko ny wa nych przez nie go usług. To z ko lei spo wo do wa ło, że pan Woj ciech na mó - wił 2000 ro ku swo ją żo nę, An nę do te go, że by i ona za ję ła się klu czy kar stwem. Do dziś Ania pro wa dzi nasz pierw szy za kład w Świd ni ku, a ja otwo rzy łem no wy w Lu bli nie przy alei Pił sud skie - go. Ona też na mę czy ła się w po cząt ko wym okre sie pra cy. Dzwo ni ła do mnie kil ka dzie siąt ra - zy dzien nie i cią gle py ta ła: a ja ki klucz, a ja ki za - mek, a jak go na pra wić. Py ta ła i py ta ła, a ja cią - gle jej tłu ma czy łem co ma zro bić. No i uda ło się. Dziś Ania jest ce nio na w swo im za wo dzie, klien - ci do niej chęt nie wra ca ją i są za do wo le ni z jej usług. Tyl ko nie wiem dla cze go Ania nie chce uży wać ma szyn kom pu te ro - wych, choć je stem pe wien, że gdy by spró bo wa ła, bez tru du na uczy ła by się ich ob słu gi. A ona mó wi, że się ich boi... Tym cza sem, w za kła dzie pa na Woj - cie cha po ja wia się co raz wię cej ta kich wła śnie ma szyn. Ku pił Uno co de 399, po tem Vi pe ra i mó wi, że dziś nie wy - obra ża so bie pra cy bez tych ma szyn. Są zna ko mi te, pre cy zyj ne, szyb kie, in te li gent ne. Są nie zbęd ne w cza sach, kie dy do mi nu ją na ryn ku klu - cze na ci na ne. Ła twiej i ta niej jest do ro bić no - wy klucz niż np. wy mie niać ca łą sta cyj kę w sa mo - cho dzie prze ko nu je pan Woj ciech. I mam wra - że nie, że za tę tro skę o klien tów oni mnie sza nu - ją i lu bią do mnie wra cać. Sza nu ją też mo ją wie - dzę po li cjan ci, któ rzy czę sto za pra sza ją mnie do współ pra cy. Po dob nie, jak pra cow ni cy ser wi - sów sa mo cho do wych, któ rzy czę ściej wo lą współ - pra co wać z pa nem Woj cie chem, niż spro wa dzać po trzeb ne czę ści z fa bryk sa mo cho dów. Tro chę go rzej niż z do ra bia niem, ra dzi so bie pan Woj ciech z ko do wa niem klu czy. Ale po co ma się przy ja ciół? Po ma ga mu w tym An drzej Bo re czek. W ogó le, pa no wie się przy jaź nią i współ pra cu ją od za wsze. Ma pan Woj ciech jesz cze je den pro blem: za sta - na wia się, ko mu prze ka zać fir mę, kie dy przyj dzie już na to czas. Ma cór kę Jo lan tę, któ ra wy je cha ła za gra ni cę i w Niem czech za ło ży ła ro dzi nę. Tak so bie my ślę, że mo że kie dyś uda mi się prze ko nać zię cia do te go, że by na uczył się mo je go fa chu i prze - jął mój za kład mó wi pan Woj ciech. Py ta nie tyl - ko, czy zdą żę, bo prze cież ta ka na uka, po zna nie wszyst kich taj ni ków klu czy kar stwa, a przede wszyst - kim wy czu cie zam ków to są la ta pra cy. Trud no by ło do wie dzieć się, czym pan Woj ciech zaj mu je się w chwi lach wol nych, bo jak sam mó - wi, w za kła dzie spę dza pra wie ca łe ży cie. A kie - dy mam wol ną chwil kę, roz bie ram so bie i skła dam ja kiś no wy za mek. I wte dy na praw dę od po czy - wam mó wi. Nie spo sób jed nak spę dzić ży cia na na pra wia - niu zam ków i do ra bia niu klu czy, dla te go od cza - su do cza su uda je się pa na Woj cie cha ode rwać od pra cy, któ ra jest je go hob by i za cią gnąć go np. na dział kę, na ro wer al bo na wet na ba sen. A zi - mą pan Woj ciech jeź dzi na nar tach. PEWNY KLUCZ

5 Re gio nal na Izba Go spo dar cza w Ka to wi - cach wy cho dząc na prze ciw no wym wy zwa niom już po raz dru gi or ga ni zu je Eu ro pej ski Kon gres Ma łych i Śred nich Przed się biorstw po wie dział na kon fe ren cji prasowej Ta de usz Do no cik, pre - zes RIG Po przed nia edy cja kon gre su uka za ła jak wie le pro ble mów stoi przed przed się bior ca - mi z te go sek to ra, jak bar dzo po trzeb ny jest dia log i in te gra cja śro do wisk go spo dar czych oraz part ner stwo na uki i biz ne su. By sta le dia - gno zo wać stan sek to ra MŚP i dys ku to wać o szan sach, no wych wy zwa niach oraz ba rie rach dla MŚP, po sta no wi li śmy kon ty nu ować ideę spo tka nia. Or ga ni za to rzy sza cu ją, że w kon gre sie weź - mie udział oko ło 6000 osób. Od bę dzie się 12 se sji te ma tycz nych z udzia łem 250 pre le gen - tów, uczest ni ków a po nad to wy sta wa Biz - nes EXPO z 13. sa lo na mi wy sta wien ni czy mi, do ty czą cy mi m.in. in we sty cji w ka pi tał ludz ki, KATOWICE września 2012 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI II Eu ro pej ski Kon gres Ma łych i Śred nich Przed się biorstw wrze śnia w Ka to wi cach od bę dzie się II Eu ro pej ski Kon gres Ma łych i Śred nich Przed się - biorstw. Przed sta wi cie le biz ne su, świa ta na uki oraz ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej spo tka ją że by dys ku to wać o no wo cze snym za rzą dza niu w mi kro -, ma łej i śred niej fir mie. roz wią zań in for ma tycz nych dla biz ne su, fi nan - sów, bu dow nic twa, gór nic twa. Ho no ro we pa tro na ty nad kon gre sem roz to czy - li: Pre zy dent RP, Bro ni sław Ko mo row ski, prze - wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej, José Ma nu el Bar ro so oraz Mar tin Schulz, prze wod ni czą cy Par la men tu Eu ro pej skie go. Pra com Ko mi te tu Ho no ro we go prze wo dzi prof. Je rzy Bu zek, na - to miast pra ca mi Ra dy Pro gra mo wej kie ru je Ja - nusz Ste in hoff Prze wod ni czą cym Ra dy Kra jo wej Izby Go spo dar czej Spo dzie wa my się udzia łu wie lu za gra nicz nych go ści do da je Pa - try cja So pal ska Spe cja li sta w Dzia le Pro mo cji i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej RIG Przy bę - dą: ko mi sarz Unii Eu ro pej skiej ds. Po li ty ki Re - gio nal nej Jo han nes Hahn, człon ko wie Eu ro pej skie go Ko mi te tu Spo łecz no -Eko no micz - ne go, am ba sa do ro wie Pa ki sta nu i Re pu bli ki Cy - pryj skiej, rad co wie Ar me nii, Azer bej dża nu, Gru zji, Ka zach sta nu, Mon go lii, Ro sji, Ukra iny, przed sta wi cie le izb go spo dar czych z Ostra wy, Ży li ny, Do niec ka oraz Przed sta wi ciel stwa Han - dlo we go Fe de ra cji Ro syj skiej w Pol sce. Pod czas pa ne lu Eu ro pa -Chi ny za po śred nic twem In ter ne - tu po łą czy my się z Kon su lem Ge ne ral nym RP w Hong Kon gu i Pre ze sem Pol skiej Izby Go spo - dar czej w Hong -Kon gu, dzię ki cze mu kon gres zy ska wy miar nie tyl ko eu ro pej ski, ale tak że świa - to wy. Kon gres or ga ni zu je RIG w Ka to wi cach współ - dzia ła jąc z Kra jo wą Izbą Go spo dar czą oraz Pol - ską Agen cją Roz wo ju Przed się bior czo ści. Współ go spo da rza mi przed się wzię cia są: Adam Ma tu sie wicz, mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go, Zyg munt Łu kasz czyk, wo je wo da ślą ski, Piotr Uszok, pre zy dent Ka to wic i prof. Wie sław Ba - nyś, rek tor Uni wer sy te tu Ślą skie go. Wnio ski w for mie re ko men da cji, któ re uda się wy pra co wać pod czas ka to wic kiej de ba ty, bę - dą prze ka za ne nie tyl ko na rę ce ślą skich władz wo je wódz kich i sa mo rzą do wych, pol skie go rzą - du oraz Par la men tu, ale tak że do władz Ko mi sji Eu ro pej skiej i Par la men tu Eu ro pej skie go za po - wia da Ta de usz Do no cik. SZKOLENIE POLSKO-CZESKIE Jak otworzyć Peugeota? Na si cze scy przy ja cie le z Aso cja cji Ku lu czy - zał przy rzą dy, któ re w tym po mo gą, co wzbu dzi - ota. Za wiózł też do Czech dwa wiel kie pu dła roz - kar skiej chęt nie i czę sto współ pra cu ją z człon - ło du że za in te re so wa nie Cze chów. ma itych zam ków prze zna czo nych do te go, że by ka mi na sze go sto wa rzy sze nia. Ostat nio by li na - Z ko lei Eu ge niusz Żer dziń ski z Sie mia no wic Ślą - ćwi czyć ich skła da nie i roz bie ra nie. szy mi go ść mi pod czas tra dy cyj ne go spo tka - skich po ka zy wał, w ja ki spo sób moż na roz ło żyć Woj ciech Ko wal czyk z Sie pra wia po ka zał nia in te gra cyj ne go w Spa le, u nas by ły wa ka cje, na czę ści sta cyj kę w naj now szym mo de lu peu ge - z ko lei elek tro nicz ny za mek do drzwi wej ścio - a ko le dzy z cze skiej re pu bli ki szyb ciej niż my wych, któ ry moż na otwie rać umie ści li re la cje i zdję cia ze Spa ły w swo jej ga - przy po mo cy pi lo ta i elek tro nicz ny zet ce Zam kar. Dzię ku je my i gra tu lu je my szyb - wi zjer; te sa me, któ re pre zen to wał kiej re ak cji. nam w Spa le. Zor ga ni zo wa li ponadto wspól ne, pol sko-cze - Cze si na to miast za de mon stro wa li skie szko le nie na te mat na pra wy zam ków sa mo - kom pu te ro we wi zu ali za cje prze kro - cho do wych w Ha wi rzo wie pod Ostra wą. jów róż nych zam ków i sej fów w tech - Uczest ni czy ło w nim ok. 20 klu czy ka rzy, głów - ni ce 3D. Wszyst ko by ło tam wi dać, nie z pół noc nych Czech i Pol ski. Ini cja to rem do naj mniej szej śrub ki opo wia da - i spon so rem spo tka nia był Jan No vot ny. ją z po dzi wem Po la cy. Pa no wie przez kil ka go dzin wy mie nia li do świad - Trze ba uczci wie przy znać, że cze nia zwią za ne z na pra wia niem zam ków sa mo - o ile my je ste śmy lep si w spra wach cho do wych. Du że za in te re so wa nie wzbu dził wy - tech nicz nych zwią za nych z do ra bia - kład na sze go ko le gi Ja na Łacz mań skie go z Czę - niem klu czy i na pra wia niem zam ków, sto cho wy, któ ry po ka zy wał, w ja ki spo sób moż - to Cze si bi ją nas na gło wę wła śnie na otwo rzyć bez po mo cy klu czy ka za mek w sa - w spra wach zwią za nych z elek tro - mo cho dzie kie dy pęk nie w nim sprę ży na. Po ka - nicz ny mi wi zu ali za cja mi. PEWNY KLUCZ 5

6 PRY WAT NE OD DAW CZE SKRZYN KI POCZ TO WE (II) System Master Key Lock 6 Zgod nie z roz po rzą dze nie Mi ni stra In fra - struk tu ry w Pol sce wy so kość otwo ru wrzu to we - go w od daw czych skrzyn kach mo że wy no - sić 20 mm co nie od po wia da wy ma ga niom nor - my eu ro pej skiej PN -EN 13724:2002. Nor ma ta okre śla, że przez otwór wrzu to wy mu si być do star czo na do ad re sa ta prze sył ka wzor - co wa o cał ko wi tej gru bo ści mi ni mum 24 mm z to - le ran cją + 0 mm i 1 mm. Je dy nym roz wią za niem te go pro ble mu do sto - so wu ją ce go na sze już za mon to wa ne od daw cze skrzyn ki do wy ma gań Unii Eu ro pej skiej jest wy - mia na in dy wi du al nych wkła dek za my ka ją cych skrzyn ki na wkład ki w sys te mie MA STER KEY LOCK. W ta kim sys te mie oso ba do rę cza ją ca (li - sto nosz) po sia da je den klucz umoż li wia ją cy otwar cie każ dej od daw czej skrzyn ki w je go ob - rę bie do rę czeń. Prze sył ka któ ra nie mie ści się w otwo rze wrzu to wym (20 mm) jest do rę cza - na przez drzwicz ki skrzyn ki, któ re otwie ra oso - ba do rę cza ją ca. Ogól ne za sa dy wdro że nia w Pol sce wkład ki Ma ster Key Lock wraz z tzw. klu czem pocz to - wym: 1. Wkład ka i klucz bę dą pod kon tro lą Mi ni ster - stwa In fra struk tu ry (ewen tu al nie Pocz ty Pol - skiej). 2. Pro fil klu cza chro nio ny przez PA TENT. 3. Pro du cen ci wkła dek (klu czy) akre dy to wa ni przez Mi ni ster stwo In fra struk tu ry (Pocz tę Pol ską). 4. Moż li wość au dy tów fa bryk pro du ku ją cych te wkład ki i klu cze. 5. Wy mia na wkła dek i do ra bia nie klu czy bę dzie moż li we tyl ko przez au to ry zo wa ne fir my np. Człon ków Sto wa rzy sze nia Li cen cjo no wa nych Ser wi sów Klu czo wych. 6. Każ da wkład ka i klucz bę dzie ozna ko wa - na spe cjal nym ko dem zna nym tyl ko fir mą akre dy to wa nym przez Mi ni ster stwo In fra - struk tu ry (Pocz tę Pol ską). Przy kła do wy spo sób ozna ko wa nia: np. li te ra D okre śla pro du cen ta np. nu mer ozna cza kod do re - pro duk cji klu cza. Ko mi tet Tech nicz ny PKN w cza sie ob rad w czerw cu 2011 ro ku w obec no ści przed sta wi - cie li Mi ni ster stwa In fra struk tu ry przed sta wił pro - blem nie zgod no ści pol skich od daw czych skrzy - nek pocz to wych z eu ro pej ską nor mą PN - -EN Uzgod nio no, że te mat ten bę dzie przed mio tem spo tka nia w paź dzier ni ku 2012 ro - ku w Mi ni ster stwie z udzia łem ope ra to rów pocz - to wych dzia ła ją cych na pol skim ryn ku prze sy łek. inż. Ja cek Gro ma dziń ski Czło nek Ko mi te tu Tech nicz ne go PKN DY REK TOR TECH NICZ NY DAD POL SKA Wkładka,,Master Key Lock z tzw. kluczem pocztowym Klucz otwierający wszystkie indywidualne skrzynki na listy w obrębie np. dzielnicy, miasta, województwa czy nawet całego kraju. PEWNY KLUCZ

7 ORDYNACJA PODATKOWA Potrącenie wierzytelności Zo bo wią za nie po dat ko we naj czę ściej wy ga sa w dro dze za pła ty po dat ku. Ist nie ją jed nak in ne spo - so by na ure gu lo wa nie na leż no ści wo bec fi sku sa. Jed nym z nich jest po trą ce nie wza jem nych na leż no - ści. Roz wią za nie, choć tro chę awa ryj ne, mo że być po - moc ne i przy dat ne w sy tu acji, gdy z jed nej stro ny przed - się bior ca nie ma środ ków na za pła tę po dat ku, a z dru - giej wy ko nał umo wę i ocze ku je na wy pła tę wy na gro dze - nia np. od jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Wraz z po gar sza ją cą się sy tu acją go spo dar czą, mniej sze sa mo rzą dy gmin ne mo gą mieć pro blem z płyn no ścią fi nan so wą. Je że li po dat ni cy gmin ni są rów nież do staw ca mi sa mo rzą du obie stro ny mo gą sta rać się o wza jem ną kom pen sa tę na pod sta wie Or - dy na cji po dat ko wej. Kom pen sa ta jest roz wią za niem ko rzyst nym dla przed się bior cy, szcze gól nie je że li ma on pro blem z uzy ska niem środ ków fi nan so wych od swo ich wy ko naw ców. Dla gmi ny jest to szan sa unik nię cia no wych zo bo wią zań, a tak że sank cji zwią za nych z na ru sze niem dys cy pli ny fi nan sów pu - blicz nych, je że li zo bo wią za nie z ty tu łu umo wy z do staw cą nie zo sta nie wy ko na ne w ter mi nie. Po - twier dza to za le ty roz wią za nia awa ryj ne go ja kim jest kom pen sa ta. Kom pen sa ta, czy li po trą ce nie, mo że mieć miej sce w sy tu acji, gdy co naj mniej dwa pod mio ty są wo bec sie bie dłuż ni ka mi i wie rzy cie la - mi. Mo gą oni roz li czyć się po trą ca jąc wza jem nie swo - je na leż no ści. Pod miot, któ re go zo bo wią za nie jest wyż sze do pła ca nad wyż kę wie rzy cie lo wi. Na leż no ści z umów za mó wień pu blicz nych Przed się bior ca, któ ry wy ko na za mó wie nie na rzecz jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go mo że po trą cić swo je zo bo wią za nia po dat ko we oraz za le gło ści wraz z od set ka mi za zwło kę z ty tu łu tzw. po dat ków sa mo rzą do wych z wza jem nej, bez spor nej i wy ma - gal nej wie rzy tel no ści wo bec jed nost ki sa mo rzą du te - ry to rial ne go. Na wnio sek lub z urzę du Roz li cze nie w dro dze po trą ce nia mo że być do ko - na ne z urzę du al bo na wnio sek przed się bior cy. W pierw szym przy pad ku po trą ce nie na stę pu je z dniem wy da nia z urzę du po sta no wie nia o po trą ce niu. Gdy przed się bior ca się z nim nie zga dza, mo że zło żyć za - ża le nie. W dru gim przy pad ku, gdy z ini cja ty wą po - trą ce nia wy cho dzi przed się bior ca, wnio sek po wi nien zło żyć do od po wied nie go dla da ne go po dat ku or ga - nu (czy li do wój ta, bur mi strza, pre zy den ta ale w przy - pad ku PCC, po dat ku od spad ków i da ro wizn oraz kar - ty po dat ko wej wła ści wym or ga nem jest na czel nik urzę - du skar bo we go). W przy pad ku zło że nia wnio sku po - trą ce nie na stę pu je z dniem je go zło że nia, gdy wnio - sek ten zo stał uwzględ nio ny. Gdy wła ści wy or gan po - dat ko wy nie przy chy li się do zło żo ne go przez przed - się bior cę wnio sku mu si wy dać de cy zję (ist nie je moż - li wość od wo ła nia się od tej de cy zji). Uwa ga! Przed się bior ca ma moż li wość tak że zło że - nia wnio sku o za li cze nie wie rzy tel no ści na po czet przy - szłych zo bo wią zań po dat ko wych. Moż li wość po trą ce - nia przy słu gu je rów nież po dat ni kom w sto sun ku do gmi ny, po wia tu lub wo je wódz twa z ty tu łu: 1. pra wo moc ne go wy ro ku są do we go wy da ne go na pod sta wie art. 417 (od po wie dzial ność za szko - dę wy rzą dzo ną przez nie zgod ne z pra wem dzia ła - nie lub za nie cha nie przy wy ko ny wa niu wła dzy pu blicz - nej) lub art Ko dek su cy wil ne go (żą da nie na pra - wie nia szko dy na oso bie wy rzą dzo nej przez zgod - ne z pra wem wy ko ny wa nie wła dzy pu blicz nej); 2. pra wo moc nej ugo dy są do wej za war tej w związ - ku z za ist nie niem oko licz no ści prze wi dzia nych w art. 417 lub art Ko dek su cy wil ne go; 3. na by cia przez gmi nę, po wiat lub wo je wódz two nie ru cho mo ści na ce le uza sad nia ją ce jej wy własz cze - nie lub wy własz cze nia nie ru cho mo ści na pod sta wie prze pi sów o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi; 4. od szko do wa nia orze czo ne go w de cy zji wy da - nej przez wój ta, bur mi strza (pre zy den ta mia sta), sta - ro stę lub mar szał ka wo je wódz twa. Od redaktora Kry ty ko wać każ dy po tra fi Kie dy zo sta łem wy bra ny pre ze sem PSLSK po sta no wi łem so bie i obie ca łem ko le gom, że zro bię co tyl ko bę dzie w mo jej mo cy, że by na - sze sto wa rzy sze nie sta ło się waż ną i li czą cą się kor po ra cją za wo do wą. Nikt z nas prze cież nie ma wąt pli wo ści, że tyl ko wte dy bę dzie my w sta nie coś osią gnąć, kie dy bę dzie my roz - po zna wal ni i zna ni. Są róż ne spo so by zdo by wa nia tej roz po - zna wal no ści i chcę wszyst kie wy ko rzy stać. A jed nym z tych środ ków jest na sza stro - na in ter ne to wa. Wszy scy wie my, że dziś In - ter net jest po tę gą, z któ rą nie moż na się nie li czyć. Kto chce w ja ki kol wiek spo sób za ist - nieć na ryn ku, ten mu si być w In ter ne - cie. I my tam je ste śmy. Ma ło te go, ma my wła - sną stro nę. Ale co z te go... Ma my stro nę in ter ne to wą, któ ra nie ustan nie wy wo łu je go rą cą dys ku sję. Jed ni ją chwa lą pod nie bio sa, in ni - wprost prze ciw nie, od są - dza ją jej twór ców i opie ku nów od czci i wia ry. A prze cież wła śnie ta stro na po win na być miej scem nie usta ją cej in te gra cji ca łe go na sze - go śro do wi ska. Do stęp na przez 24 go dzi ny na do bę po win na być nie tyl ko źró dłem in for - ma cji o tym, co się dzie je w PSLSK, ale też po - win na być miej scem, w któ rym mo że my po dzie - lić się na szy mi pro ble ma mi, po pro sić o ra dę i po - moc bar dziej do świad czo nych ko le gów w roz - wią zy wa niu na szych za wo do wych pro ble mów. Jak po win no być? Po dat ki sa mo rzą do we to: po da tek od nie ru cho - Roz ma wia li śmy na ten te mat nie zli czo ną mo ści, po da tek od środ ków trans por tów, po da tek od spad ków i da ro wizn, po da tek od czyn no ści cy wil - VAT i do cho do wy tak że mo gą być po trą co ne ilość ra zy. Pa da ły set ki po my słów, ale kie dy no praw nych, po da tek rol ny, le śny, kar ta po dat ko wa. przy cho dzi ło do ich re ali za cji, ja koś nic z te - Moż li wość roz li cze nia swo ich zo bo wią zań wo bec go nie wy cho dzi ło. Nie daw no na si ko le dzy fi sku sa ma ją tak że po dat ni cy po dat ków sta no wią cych skie ro wa li do wszyst kich człon ków sto wa rzy - Po trą ce nie mo że mieć miej sce w sy tu acji, gdy do chód bu dże tu pań stwa (np. VAT, CIT, PIT). Zo bo - sze nia list, w któ rym pro po no wa li, by zgła sza li przed się bior ca wy ko nał za mó wie nie na pod sta wie wią za nia po dat ko we oraz za le gło ści po dat ko we wraz swo je po my sły na stro nę in ter ne to wą, de kla - umów za war tych w try bie prze pi sów o za mó wie niach z od set ka mi za zwło kę w tych po dat kach pod le ga ją po - ru jąc jed no cze śnie, że oni wszyst kie te na sze pu blicz nych. Wa run kiem jest to, by po trą ce nie zo - trą ce niu z wza jem nych, bez spor nych i wy ma gal nych za chcian ki zre ali zu ją. I zno wu nic z te go nie sta ło do ko na ne przez te go po dat ni ka i z tej wie rzy - wie rzy tel no ści po dat ni ka wo bec pań stwo wych jed no - tel no ści. Ozna cza to, że do po trą ce nia nie doj dzie stek bu dże to wych z ty tu łu za mó wień wy ko na nych przez wy szło. w sy tu acji gdy wie rzy tel ność np. zo sta nie zby ta. Wie - nie go na pod sta wie umów za war tych w try bie prze - Pro po no wa li śmy naj młod szym człon kom na - rzy tel ność jest wza jem na, gdy obie stro ny po sia da - pi sów o za mó wie niach pu blicz nych. W tym przy pad - sze go Sto wa rzy sze nia, że by to oni, ja ko naj - ją wo bec sie bie rosz cze nie, czy li wy stę pu ją jed no - ku rów nież jest ogra ni cze nie, by po trą ce nie zo sta ło do - bar dziej oby ci z no wo cze sny mi środ ka mi cze śnie w ro li dłuż ni ka i wie rzy cie la, np. przed się - ko na na przez te go po dat ni ka i z tej wie rzy tel no ści. Ten prze ka zu za ję li się tą stro ną, ale ja koś nie bior ca jest po dat ni kiem po dat ku od nie ru cho mo ści, spo sób wy ga sa nia zo bo wią za nia w prak ty ce jed nak nie wzbu dzi ło to ich za in te re so wa nia. a jed no cze śnie, gmi na (or ga nem po dat ko wym jest znaj dzie uza sad nie nia do sze ro kie go za sto so wa nia. Pro - W ta kim ra zie, sko ro nie ma po zy tyw nych w tym przy pad ku bur mistrz, wójt, pre zy dent mia sta) blem nie wy pła cal no ści lub utra ty płyn no ści fi nan so wej pro po zy cji do ty czą cych na szej stro ny in ter ne - na rzecz któ rej po wi nien wpła cić ten po da tek jest do ty czyć bę dzie ra czej mniej szych sa mo rzą dów gmin - to wej, mo że po wi nie nem za pro po no wać dys - dłuż ni kiem z ty tu łu wy ko na nej przez nie go usłu gi. nych, niż pań stwo wych jed no stek bu dże to wych. ku sję o tym, czy nam ta stro na jest rze czy wi - Wie rzy tel ność jest bez spor na, gdy stro ny nie kwe - stio nu ją jej ist nie nia, wiel ko ści i ter mi nu płat no ści (wy- ście po trzeb na i czy za le ży nam na tym, że - Pań stwo wy mi jed nost ka mi bu dże to wy mi są np. rok NSA z dnia 13 lu te go 2007 r., sygn. by na sze sto wa rzy sze nie mia ło coś do po wie - mi ni ster stwa, urzę dy wo je wódz kie, urzę dy i izby akt II FSK 256/06). dze nia w kwe stiach zwią za nych z na szą spe - skar bo we oraz in ne urzę dy ad mi ni stra cji rzą do wej, Wie rzy tel ność sta je się wy ma gal na wraz z upły - cja li za cją za wo do wą, pra wem, po dat ka mi itp. a tak że są dy, ko men dy po li cji, jed nost ki woj sko we. wem ter mi nu płat no ści. 7 PEWNY KLUCZ

8 NOWA PROPOZYCJA DAD POLSKA DLA PSLSK Wkład ka pro fi lo wa TA RA 16 Cha rak te ry sty ka (kla sy fi ka cja) wkład ki TA RA 16 wg PN -EN 1303: Trwa łość kla sa 6: cy kli prób nych 2. Od por ność ognio wa kla sa 1: od po wied nie do za sto so wa nia z drzwia mi prze ciw po ża ro wy mi 3. Od por ność na ko ro zję i tem pe ra tu rę kla sa C: wy so ka od por ność na ko ro zje, : od por ność na tem pe ra tu rę: 200 C do C 4. Za bez pie cze nie zwią za ne z klu czem kla sa 6: naj wyż sza, wg PN -EN Od por ność na atak kla sa 2: naj wyż sza, wg PN -EN Wkład ka prze ba da na zgod nie z nor mą PN -B na ma ni pu la cje, czy li okre śle nie cza su ja ki jest po trzeb ny do po ko na nia wkład ki po przez ma ni pu la cje: kla sa 6 (naj wyż sza 6 mi nut) 8 Wkładka po sia da Świa dec two Ba dań ITB o pro - fi lu klu cza pro du ko wa nym tyl ko do dys po zy cji PSLSK. DAD Pol ska w kon struk cji swo ich wkła dek sta - ra się za sto so wać do dat ko we ele men ty zwięk sza - ją ce po ziom bez pie czeń stwa. Aby zmi ni ma li zo - wać moż li wość po ko na nia wkład ki TA RA 16 me - to da mi si ło wy mi moż li we jest za sto so wa nie w niej sta lo we go prę ta wzmac nia ją ce go kor pus wkład - ki. Sys tem prę ta bie gną ce go na ca łej dłu go ści wkład ki, zwięk sza (o oko ło pięć ra zy) jej wy trzy - ma łość na pró bę zła ma nia, ścię cia czy skrę ce nia. Rdzeń wi docz ny na obu koń cach wkład ki na da je do dat ko wy efekt od stra sza ją cy in tru za. Waż nym ele men tem za bez pie cza ją cym wkład - kę bę ben ko wą jak rów nież za mek jest od po wied - nia tar cza ochron na (prze ba da na na zgod ność z PN -EN 1906:2003). Bez piecz ną tar czą moż - li wą do za sto so wa nia wraz z wkład ką TA RA 16 wy po sa żo ną w pręt wzmac nia ją cy jest pro dukt fir - my DAD Pol ska wy ko ny wa ny ze sto pu ma gne zu w znacz nym stop niu zwięk sza ją cy od por - ność na wła ma nie. Sys tem wkład ki TA - RA 16 wzmoc nio nej prę tem oraz tar czą ochron ną gwa ran tu je naj wyż szy po ziom bez - pie czeń stwa. Jest to jed no z roz wią zań znaj - du ją cych za sto so wa nie w tzw. sto lar ce alu mi nio wej i PCV nie po wo du - ją ce ko niecz no ści wpro wa dza nia zmian kon - struk cyj nych w drzwiach. Opra co wał: inż. Ja cek Gro ma dziń ski, Czło nek Ko mi te tu Tech nicz ne go PKN Dy rek tor Tech nicz ny DAD POL SKA FA NA, ul. Ko ron kar ska 7/11; Po znań Za sa dy współ pra cy DAD Pol ska PSLSK Spo sób sprze da ży dys try bu cji wkła dek TA RA 16 dla PSLSK: Wkład ka zmon to wa na + 3 klu cze. Wkład ka wstęp nie zmon to wa na klu cze su ro we, co po zwa la na ła twy de mon taż oraz mon taż wkład ki we dług po trzeb. Klu cze su ro we. Wkład ki TA RA 16 oraz klu cze su ro we do tych wkła dek sprze da wa ne bę dą wy łącz nie za po śred nic twem punk tów hur to wych PSLSK. PEWNY KLUCZ

9 Z WIZYTĄ NA LITWIE Ju bi le usz li tew skich klu czyka rzy W dniach 7 9 wrze śnia br. nasz pre zes, Zyg - munt Bi le wicz z żo ną oraz Mał go rza ta i Je rzy Kacz mar czy ko wie z DAR -MAR -u uczest ni czy li w Va zga ikie mis nie da le ko Kow na w uro czy sto ściach zwią za nych z ju bi le uszem 12 le cia li tew skiej Aso - cja cji klu czy kar skiej. Li tew scy klu czy ka rze or ga ni zu ją ta kie spo tka nia na zmia nę: co ro ku ich go spo da rzem jest in ny re - gion. W tym ro ku go spo da rza mi spo tka nia by li klu - czy ka rze z okrę gu ko wień skie go. Za dba li oni o to, że by uro czy sto ści nadać wła ści wą opra wę. Jak za wsze, gdy się spo ty ka ją klu czy arze (i to obo jęt nie, w ja kim kra ju) za wsze są wy kła dy i fa - cho we szko le nia. Tak też by ło w Va zga ikie mis. By - ły więc wy kła dy o ko do wa niu klu czy, o któ rym opo - wia da li przed sta wi cie le Ad w net Co de. Na stęp nie był wy kład o awa ryj nym otwie ra niu zam ków oraz pre zen ta cja i wy kład Mi cha ła No wacz ka, przed - sta wi cie la pol skiej Wil ki. Mi ło nam, że li tew scy klu - czy ka rze po ro zu mie li się na te mat współ pra cy z Wil ką pod czas na sze go spo tka nia in te gra cyj ne - go w Spa le. Swo je wy ro by za pre zen to wa li też przed sta wi cie le fir my AS SA ABLOY Bal tic AS i SIG MA BIT. Oprócz nas, w spo tka niu uczest ni czy li też klu - czy ka rze z Ro sji, Ukra iny, Ło twy i Es to nii. Wspól - nie za sie dli śmy do uro czy stej ko la cji, a póź niej ba - wi li śmy się przy mu zy ce dys ko te ko wej. Szcze gól - nie za padł nam w pa mięć kon cert gi ta ro wy jed - ne go z li tew skich klu czy ka rzy. Nie spo sób też od mó wić ta len tów or ga ni za cyj - nych pre ze so wi li tew skiej Aso cja cji Klu czyk skiej, Ja ro sla wo wi Chon to wi i je go żo nie, Ali nie, któ ra świet nie mó wi po pol sku i wła ści wie to ona ca ły czas dba ła o to, że by śmy się do brze ro zu mie li. Za dba ła rów nież o to, że by śmy my, Po la cy zo ba - czy li Nie men, a nad nim jak pi sał nas wieszcz pa gór ki le śne i łą ki zie lo ne sze ro ko nad błę kit nym Nie mnem roz cią gnio ne. NOWE PRODUKTY Expres w Spale lu aro wych w trak cie spo tka nia klu czy ka rzy. We - dług uczest ni ków spo tka nia pre zen ta cja urzą dzeń fir my Expres zna la zła naj więk sze uzna nie wśród ob ser wa to rów, cze go do wo dem by ła pę ka ją ca w szwach sa la w trak cie pre zen ta cji. W Spa le od by ło się co rocz ne spo tka nie klu czy - do kom for to we go otwie ra nia pi lo tem oraz wi zjer Na za koń cze nie fir ma Expres przy go to wa ła nie - ka rzy. W trak cie spo tka nia mia ły miej sce pre zen - elek tro nicz ny. spo dzian kę, mia no wi cie ufun do wa ła na gro dę dla ta cje bran żo we. Fir ma Expres za pre zen to wa ła Urzą dze nie do cy fro wej iden ty fi ka cji, osób uczest ni ków spo tka nia. Na gro dę głów ną wy lo so - w tym ro ku zu peł nie no we pro duk ty. sto ją cych przed na szy mi drzwia mi. Syn wła ści cie - wał Ja cek Bo row czyk z To ma szo wa Ma zo wiec kie - W ofer cie po ja wi ły się no we urzą dze nia. Bez - la fir my Expres Mi chał Ko wal czyk przed sta wił te go, któ ry wy grał eks po zy cję do punk tu na któ rej prze wo do wy otwie racz drzwi urzą dze nie pro duk ty w spo sób bar dzo pro sty i przej rzy sty. był umiesz czo ny wi zjer oraz BOD. Zna la zło to swój od dźwięk w ko men ta rzach ku - Na koniec dnia na sy co ne go du żą daw ką in for - ma cji tech nicz nych wła ści ciel fir my Expres przy - 9 PEWNY KLUCZ

10 XIV RODZINNE SPOTKANIE KLUCZYKARZY - SPAŁA Uda ła się Spa ła! To już czter na sto let nia tra dy cja, że raz w ro - ku wy bie ra my so bie pięk ną miej sco wość, w któ - rej spo ty ka my się nie tyl ko my, klu czy ka rze, ale też na sze ro dzi ny. W tym ro ku umó wi li śmy się w czerw cu w Spa le. Spa ła to zna na miej sco wość wy po czyn ko wa nad Pi li cą na te re nie daw nej Pusz czy Pi lic kiej, obec nie Spal skie go Par ku Kra jo bra zo we go. Pa - nu ją tam zna ko mi te wa run ki kli ma tycz ne. W jej oko li cach od by wa ły się po lo wa nia w któ rych uczest ni czy li kró lo wie pol scy, ca ro wie ro syj scy i pre zy den ci Pol ski mię dzy wo jen nej. Szczę śli wie, uda ło się zor ga ni zo wać to spo tka - nie w ta kim ter mi nie, aby śmy mo gli ra zem spę - dzić noc świę to jań ską, jak po wszech nie od wie - ków wia do mo, noc peł ną cza rów i cu dów. My też mie li śmy na dzie ję, że Ku pa ła, ten pra sło wiań ski bo żek płod no ści i mi ło ści do nas się uśmiech - nie. I rze czy wi ście, po da ro wał nam po go dę jak z baj ki: prze pięk ne słoń ce, de li kat ny wia te rek i cu - dow ne wi do ki... O per fek cyj ną or ga ni za cję spo tka nia za dba li ko - le dzy z Ło dzi: Wie sław Sko ru pa, An to ni Kraw czyk i To masz Krysz to fiak. A o to, by by ło co po sta wić na sto łach za dba li jak za wsze nie za wod ni na si spon - so rzy: Wil ka, DAD Fa na, Eks pres, JMA Pol ska i do - łą czy li rów nież koledzy Ma ty jas i Gieł dziń ski. Po nie waż nie któ rzy z na szych ko le gów przy - je cha li do Spa ły już w pią tek, nic dziw ne go, że wy ko rzy sta li pięk ną po go dę i od ra zu za sie dli do gril la. Po ga du chy i śpie wy, pod dyk tan do mi - strza ce re mo nii czy li Gien ka Żer dzi skie go i je - go przy bocz ne go Ge rar da Gro li ka trwa ły do póź nej no cy. Pa no wie po sta ra li się o to, że - by sma ko ły ki z gril la by ły rze czy wi ście sma ko ły - ka mi i że by nikt się nie nu dził. Grilowanie umilał mistrz akordeonu Alex Zioń, nic więc dziw ne go, że na stęp ne go dnia pa nie i pa no wie nie wsta li ra - zem ze słoń cem. Jak za wsze, nie za bra kło atrak cji ani dla nas, klu czy ka rzy, ani dla na szych ro dzin. Kie dy tyl ko przy je cha li śmy do Spa ły, na sze pa nie od ra zu wy - ru szy ły ko lej ką car ską a przy naj mniej uda ją cą car ską, na zwie dza nie Spa ły, Ko new ki i oko lic. A zwie dzać by ło co, bo w Spa le znaj du ją się za - byt ki o nie zwy kle cie ka wej ar chi tek tu rze: drew - nia ny ko śció łek z 1923 r. w sty lu za ko piań skim, mu ro wa na wie ża ci śnień z po cząt ku XX w., za - byt ko wy most żel be to wy na Pi li cy czy bu dyn ki osa - dy pa ła co wej. W cen trum Spa ły znaj du je się park w sty lu an giel skim z wie lo ma eg zo tycz ny mi oka - za mi drzew. W ca łej Spa le jest mnó stwo po mni - ków przy ro dy a wśród nich ok. 100 dę bów o ob - wo dzie do 5 me trów. No i sym bol mia stecz ka, na - tu ral nej wiel ko ści że liw ny po sąg żu bra, sto ją cy w cen tral nym punk cie par ku. W tym cza sie klu czy ka rze słu cha li wy kła dów i pre - lek cji na te mat no wo ści wpro wa dza nych na ry nek przez Wil kę, DAD Fa nę, JI MA Pol ska i Eks pres. Bo gu sław Lew czuk, dy rek tor Wil ki, głów ne go spon so ra spo tka nia za pre zen to wał zna ko mi tą eks - po zy cję pro duk tów tej fir my. Pierw sza część wy - kła du tej fir my za koń czy ła się jesz cze przed ofi - cjal ną in au gu ra cją spo tka nia. Sa ma in au gu ra cja by ła bar dzo waż na, bo nie tyl ko przy wi ta li śmy się wza jem nie, ale też przy - wi ta li śmy na szych spon so rów oraz za gra nicz nych go ści: Ja ro sła wa Chon ta, pre ze sa li tew skie go sto - wa rzy sze nia klu czy ka rzy, a jed no cze śnie wi ce pre - ze sa ELF -u, Ja na No wot ne go, pre ze sa cze skiej Aso cja cji Klu czy kar skiej i wi ce pre ze sa te go sto - wa rzy sze nia, Ka ro la Do le sza, a z Ukra iny przy - je chał Ana tol Pie cze niuk. Kie dy już wszy scy się przy wi ta li i po ży czy li so - bie mi łe go wy po czyn ku, wró ci li śmy do wy kła du Wil - ki. Na stęp nie o swo ich pro duk tach i moż li wo ściach ich wy ko rzy sta nia w na szym za wo dzie mó wi li przed sta wi cie le Eks pre su, DAD Fa ny i JMA Pol ska. Do tra dy cji tych spo tkań na le żą rów nież roz ma - ite roz gryw ki spor to we. Nie mo gło więc ich za brak - nąć tak że w Spa le. By ła siat ków ka pań, by ło też strze la nie do ce lu. Kto chciał pły wał w ba se nie, a ko - mu upał nie do ku czał, mógł za grać w te ni sa. Wie czo rem w so bo tę, wła śnie tę świę to jań ską spo tka li śmy się na uro czy stej ko la cji. Sto ły ugi - na ły się od roz ma itych spe cja łów, a o do bry na - strój za dbał nasz czo ło wy mu zyk, Alek sy Zi moń, któ ry przy wiózł ze so bą ca ły ze spół mu zy ków Aleks -band. A gra li tak pięk nie, że za przy jaź nie - ni z na mi Cze si z Aso cja cji Klu czy kar skiej oświad - czy li, że mu szą po szu kać w swo ich sze re gach rów - nie zna ko mi tych mu zy ków. My im oczy wi ście ży - czy my jak naj le piej, ale moc no wąt pli we, czy uda im się zna leźć ko goś ta kie go jak nasz Alex. By ły też roz ma ite gry i za ba wy. Naj wię cej emo - cji wzbu dził kon kurs pt. Ja ka to me lo dia fil mo wa. Oczy wi ście, w tak go rą cej, do słow nie i w prze no - śni at mos fe rze, nie moż na by ło nie pu ścić się w ta - ny. Tań czy li wszy scy ze wszyst ki mi. Ma ło waż ne by - ło, czy ktoś po tra fi tań czyć, czy ma słuch, waż ne by ło, że by tań czyć. Jed nak na parkiecie wyróżniali się, a raczej kró lowali pań stwo Czar kow scy. Po - do ba ły się też wszyst kim tań ce w wy ko na niu pań - stwa Łacz mań skich i Po la now skich, a zwłasz cza ich có rek. Nie tyl ko świet nie tań czy ły, ale też wy glą da - ły tak, że mi ło by ło na nie pa trzeć. Nie opar li się ich uro ko wi Cze si, któ rzy ru szy li z ni mi do tań ca. Swo ją dro gą, war to by się za sta no wić, czy w tak upal ną noc nie by ło by le piej, gdy by ta ga la od - by ła się jed nak na świe żym po wie trzu. Bo kli ma - ty za cja kli ma ty za cją, ale kie dy w sa li sie dzi, a tak że tań czy prze szło 100 osób, nie moż na za - pa no wać nad upa łem. Kie dy już za pa dła ciem na noc, Woj ciech Ko - wal czyk za pro sił nas na po kaz fa jer wer ków. I trze ba uczci wie przy znać, że tak pięk ne go po - ka zu na na szych spo tka niach jesz cze nie by ło. Po byt w Spa le wy ko rzy stał też za rząd PSLSK aby od być po sie dze nie. Mia ło być po świę co ne mło dym klu czy ka rzom, zo sta li więc na nie za pro - sze ni. Czy to jed nak tru dy świę to jań skiej no - cy, czy zwy czaj ny le niuch spra wił, że nie wie lu mło - dych wzię ło w nim udział. Za rząd po sta no wił więc, że jesz cze raz zor ga ni zu je spo tka nie z naj młod - szy mi człon ka mi sto wa rzy sze nia. Cho dzi bo wiem o to, że by i oni za an ga żo wa li się w spra wy sto - wa rzy sze nia, a kie dyś, w przy szło ści włą czy li się w za rzą dza nie nim. Bo w to, że jest ono war to - ścią, o któ rą trze ba dbać w in te re sie nas wszyst - kich chy ba już nikt nie wąt pi. Za rząd pod jął de cy zję o dofi nan so wa niu na - szej stro ny in ter ne to wej. Po sta no wio no, że część kosz tów jej utrzy ma nia bę dzie po no si ło sto wa rzy - sze nie, ale część kosz tów bę dą mu sie li po no sić ci klu czy ka rze, któ rzy ze chcą się na niej re kla mo - wać. W za mian bę dą mie li cał ko wi ty wpływ na to, jak bę dzie wy glą da ła ich re kla ma. Za rząd po sta no wił rów nież, że zgod nie z ży - cze nia mi wie lu człon ków sto wa rzy sze nia przy szło - rocz ne spo tka nie in te gra cyj ne od bę dzie się w Biesz cza dach, nad Za le wem So liń skim. PS. Więcej ciekawych ujęć można zobaczyć na filmie nakręconym przez Antka Krawczyka.

11 CZERWCA 2012 R.

12 12 PEWNY KLUCZ

13 PEWNY KLUCZ 13

14

15 JMA POLSKA NA XIV RODZINNYM SPOTKANIU KLUCZYKARZY Ciekawe spotkania towarzyskie i zawodowe W dniach czerw ca br. fir ma JMA POL SKA mia ła przy jem ność uczest ni czyć w cy klicz nym Ro dzin nym Spo tka niu Klu czy ka rzy zor ga ni zo wa nym tym ra zem w Spa le. Uczest ni czy li śmy w bie sia dzie gril lo wej i uro czy stej ko la cji (któ rej fir ma JMA by ła jed nym ze spon - so rów) po łą czo nej z tań ca mi przy akom pa nia men cie ze spo łu mu zycz ne go Ale xa Zi mo nia oraz we wspa nia łym po ka zie sztucz nych ogni. Te go rocz ny pik nik ro dzin ny upły nął rów nież pod zna kiem wie lu pre zen ta cji i szko leń. Na jed nym z nich fir ma JMA za pre zen to wa - ła swo je no we, in no wa cyj ne pro duk ty oraz przy po mnia ła te, któ re już na do bre za go ści ły na na szym ryn ku. Du żym za in te re so wa niem cie szy ło się urzą dze - nie TRS wraz z przy staw ka mi TPH Clon - ner oraz TPX Clon ner, któ re to ze sta wie nie umoż - li wia ko pio wa nie klu czy z trans pon de rem, ta kich jak Phi lips i Te xas w wa rian tach ko du sta łe go i cryp to na trans pon de rach TPX1, TPX2 i TPX4 (któ re nie wąt pli wie zre wo lu cjo ni zo wa ły ry nek ko pio wa nia klu czy sa mo cho do wych). Z en tu zja zmem przy ję to in for ma cję o zbli ża - ją cym się ter mi nie wpro wa dze nia na ry nek no we - go urzą dze nia TRS5000 EVO, bę dą ce po la cze - niem TRS500 z przy staw ka mi TPX i TPH. Wiel ką uwa gę słu cha czy wzbu dzi ły rów nież no - we ma szy ny do ko pio wa nia klu czy, czy li ma szy - ny Vien na Smart, do klu czy pła skich oraz ma szy - na Ca pri do klu czy gra we ro wa nych i na wier ca nych. Vien na to pierw sza na ryn ku ma szy na wy po sa - żo na se ryj nie w pro sty sys tem re gu la cji elek tro nicz - nej (po przed nio sto so wa na w ma szy nach do ko - pio wa nia przez na wier ca nie pio no we) oraz licz nik klu czy, umoż li wia ją cy kon tro lę nad ko pio wa ny mi na ma szy nie klu cza mi. Zli cza licz bę sko pio wa nych klu czy w przy pad ku wie lo krot ne go po wie la nia, uży - wa jąc do te go in dy wi du al ne go licz ni ka. Z pew no ścią jest to naj bar dziej za awan so wa - na ma szy na do ko pio wa nia do stęp na na ryn ku. Jest ona wy po sa żo na w 4-stron ną szczę kę z no wa tor - skim sys te mem sa mo ob ro to wym. Po sia da wbu - do wa ny sys tem oświe tle nia za po mo cą LED i wy - róż nia się funk cją sa mo dziel ne go wy łą cza nia, je - że li ma szy na nie jest uży wa na przez pe wien czas. So lid ność pro jek tu, za sto so wa nie no wych tech - no lo gii i ma te ria ły naj now szej ge ne ra cji spra wia - ją, że jest to ma szy na ko piu ją ca za cho wu ją ca sta - łą pre cy zję. Na to miast Ca pri to na stęp ca zna nej wszyst kim ma szy ny Da kar. Mo del ten to zna czą cy skok ja - ko ścio wy w sto sun ku do in nych urzą dzeń do do - ra bia nia klu czy. Za wdzię cza to wy ko rzy sta niu no - wo cze sne go, opa ten to wa ne go sys te mu po mia ru si ły do ci sku, któ ry uła twia pro ces ko pio wa nia i za - pew nia je go pre cy zję. Ca pri to no wa ja kość, wy po sa żo na w wie le no - wi nek tech nicz nych, z któ rych kil ka naj waż niej - szych to in no wa cyj ny wskaź nik opty mal nej si ły fre - zo wa nia z sy gna li za cją wi zu al ną i dźwię ko wą, wskaź nik sys te mu sprę ży no wa nia, no wy sys tem oświe tle nia LED oraz wie lo funk cyj ne szczę ki umoż li wia ją ce ko pio wa nie m.in. klu czy ty pu Chi ca go. Fir ma JMA za pre zen to wa ła rów nież urzą dze - nie łą czą ce w so bie wie le moż li wo ści, któ re do tej po ry nie do stęp ne by ły dla jed ne go urzą dze nia. ZED -BULL, bo o nim mo wa łą czy funk cje ma - szy ny do ko pio wa nia i ge ne ro wa nia trans pon de - rów, oraz urzą dze nia do pro gra mo wa nia no wych trans pon de rów przez gniaz do OBD II. Bez zbęd - nych na kła dów fi nan so wych na no wy sprzęt moż - na roz wi jać to, któ re słu ży ło nam do tej po ry. Ka - ble OBD, któ re roz bu do wu ją urzą dze nie i umoż - li wia ją od czyt ko dów pin, pro gra mo wa nie pi lo - tów oraz pro gra mo wa nie trans pon de rów w sa - mo cho dach ta kich ma rek jak Opel, Re nault, Ford. Naj więk szym za in te re so wa niem cie szył się ka bel VAG de aler Key, któ ry umoż li wia pre ko do - wa nie trans pon de rów pod tzw. nu mer VIN oraz ich za pis w sa mo cho dzie. Wy ma ga ją te go już au ta z rocz ni ków , któ re nie wąt pli wie tra fi ły już na nasz ry nek sa mo cho dów uży wa nych i bę dzie ich z dnia na dzień oraz wię cej. Te go rocz ne Spo tka nie Klu czy ka rzy jak za wsze ob fi to wa ło w wie le cie ka wych spo tkań to wa rzy skich i za wo do wych. Do zo ba cze nia za rok na ko lej nym spo tka niu!!! PEWNY KLUCZ 15

16 NASZ KOLEGA - MAREK PAWLAK, SKIERNIEWICE Od strażaka do kluczykarza sa mo cho dów. -Ten kurs był dla nas bar dzo przy - dat ny, nie tyl ko ze wzglę du na moż li wość po sze - rze nia swo ich ho ry zon tów za wo do wych ale też dla te go bo pan Jó zef utwier dził nas w prze ko na - niu, że to co ro bi my - ro bi my do brze wspo mi - na pan Ma rek. Na stęp nym waż nym kro kiem w roz wo ju fir my był za kup ko lej nych ma szyn, a zwłasz cza tych do ko do wa nia klu czy z im mo bi li se rem. Trze ba też by ło zmie nić lo ka li za cję za kła du, bo za przy jaź - nio ny sklep zo stał zli kwi do wa ny. Pa no wie prze pro wa dzi li się na skier nie wic ki dwo rzec PKS. Miej sce to by ło do bre, w cen trum mia sta, z ko rzy ścią dla klien tów. Za kład tam funk - cjo no wał przez 17 lat. Na tu ral nie, skier nie wic - ki dwo rzec PKS po dob nie jak wie le in nych w ca - łej Pol sce był tyl ko dwor cem tym cza so wym. Po 35 la tach tej tym cza so wo ści bu dy nek dwor ca mu siał zo stać ro ze bra ny. Wte dy też fir - ma Bra cia Paw lak doj rza ła do te go, że by mieć coś wła sne go. Ku pi li lo kal przy uli cy Rey mon ta, któ - ry wy re mon to wa li i od po nad ro ku ma ją tam wła - śnie swo ją sie dzi bę. Fir ma Bra cia Paw lak to tak że usłu gi AGD, chłod nic twa i kli ma ty za cji, któ re pro wa dzi trze ci brat Wal de mar. Nie pa mię tam ja kichś spek ta ku lar nych suk - ce sów na szej pra cy -mó wi pan Ma rek. Je stem W lip cu te go ro ku fir ma Bra cia Paw lak na le - żą ca do trzech bra ci: Mar ka, Wal de ma ra i Zbi gnie - wa Paw la ków ob cho dzi ła 21 le cie na ryn ku usług w Skier nie wi cach. Wszyst ko za czę ło od te go, że cho rą ży Ma rek Paw lak, pod czas dy żu rów w jed no st ce Pań stwo - wej Stra ży Po żar nej za sta na wiał się, co bę dzie ro - bił w przy szło ści, kie dy już przej dzie na eme ry - tu rę. Ma rzył mu się ja kiś wła sny biz nes. On sam i je go brat by li tech ni ka mi ob rób ki skra wa niem. Zbi gniew na do da tek przez wie le lat pra co wał w na rzę dziow ni ZA TRA Skier nie wi ce. Wy my śli - li, że otwo rzą wła sny za kład do ra bia nia klu czy. Szczę śli wie się zło ży ło, że je den ze zna jo mych li - kwi do wał ta ki za kład. Od nie go od ku pi li su row - ce do do ra bia nia klu czy. Ma szy ny nie bar dzo im się po do ba ły bo by ły to tyl ko sa mo rób ki - wspo - mi na pan Ma rek - a my od po cząt ku sta wia li śmy 16 na wy so ką ja kość na szych usług. Ku pi li śmy ma szy - ny wło skich firm Sil ka, CEA. Tak przy go to wa ni do wej ścia na ry nek pa no wie Ma rek i Zbi gniew otwo rzy li za kład klu czy kar ski. Mie ścił się on w czę ści skle pu spo żyw cze go na - le żą ce go do ich zna jo me go. Po cząt ko wo fir ma dzia ła ła tyl ko po po łu dnia mi, po nie waż obaj pa no wie cią gle pra co wa li za wo do - wo. I tak nie źle im się wio dło, bo w mie ście był tyl ko je den punkt do ra bia nia klu czy i to czyn ny tyl - ko raz w ty go dniu. Po kil ku la tach pan Zbi gniew pra co wał już tyl - ko w za kła dzie klu czy kar skim. Pan Ma rek do łą - czył do nie go na sta łe po przej ściu na eme ry tu - rę. Na po cząt ku do ra bia li tyl ko klu cze, po tem za - czę li na pra wiać zam ki. Wkrót ce po kur sie u Jó - ze fa Ma ty ja sa za ję li się awa ryj nym otwie ra niem dum ny z te go, że my, trzej bra cia od 21 lat pro - wa dzi my wspól nie i zgod nie tą fir mę. Po ma ga my so bie, wspie ra my się. Ma rek Paw lak jest jed nym z człon ków za ło ży - cie li Pol skie go Sto wa rzy sze nia Li cen cjo no wa - nych Ser wi sów Klu czo wych. Mó wi, że je go utwo - rze nie by ło po trze bą chwi li. Że gdy bę dzie my Sto - wa rzy sze niem, wię cej osią gnie my. Pan Ma rek mó wi o so bie, że pra cu je od ra - na do wie czo ra, bo ta pra ca to jed no cze śnie je go hob by. Kie dy jed nak od cza su do cza su da się wy cią gnąć z za kła du, chęt nie ru sza na wy pra wy ro we ro we lub za gra nicz ne eska pa - dy. Ra zem z żo ną Ur szu lą, chęt nie po dró żu ją po świe cie. By li już we Wło szech, Zie mi Świę tej, Chor wa cji i na Kre sach Wschod nich. PEWNY KLUCZ

17 Człon ko wie Pol skie go Sto wa rzy sze nia Li cen cjo no wa nych Ser wi sów Klu czo wych Lp. Na zwi sko i imię Nazwa firmy, Ad res Nr te le fo nu/faksu 1. Badt ke Ar ka diusz CEN TRUM BADT KE e-ma il: INO WRO CŁAW, ul. Po znań ska 2A tel kom Ba sa ra Prze my sław F.U.H. BA SA RA e-ma il: pba sa STA RO GARD GDAŃ SKI, ul. Mic kie wi cza 10 tel kom Bi le wicz Zyg munt F.U.H. KLU CZE KA TO WI CE, ul. P. Skar gi 8 tel kom Bo bik Ma rek Do ra bia nie klu czy i na pra wa zam ków WARSZAWA, ul. P. P. Młynarska/Wolska, paw. 6 koresp.: WAR SZA WA, ul. Żelazna 69a, sklep nr 9 tel kom Bo re czek An drzej F.H.U. CER BER - awaryjne otwieranie LU BLIN, ul. Mło dej Pol ski 32/116 tel kom Brdak Jó zef Z.U.H. J. Brdak TCZEW, ul. Żwir ki 41, Ha la 3, Box 21 tel Bu gaj ski Ar tur Do ra bia nie Klu czy CIE CHA NÓW, ul. Śląska 3 tel Buj nic ki An drzej P.P.H.i U. BUJ MET WRO CŁAW, ul. Kru cza 82/7 tel./fax kom Bzdy ra Ja nusz Pra wie Wszyst kie Klu cze Świa ta WAR SZA WA, Pl. Zba wi cie la 4 tel kom Chim kow ski Krzysz tof CHIM KO WAR SZA WA, ul. Dą brow skie go 16 tel Chrust An na P.U. CHRUST e-ma il: LU BLIN, ul. Che micz na 7 tel kom kom Czaj ko Le szek Usłu gi, Han del Bo gu sła wa Czaj ko e-ma il: OLEC KO, Pl. Wol no ści 10 tel kom Czar kow ski An drzej EWAND e-ma il: WAR SZA WA, ul. Kon dra to wi cza 27B tel kom Cze re ma ga Je rzy Kom pu te ro we Do ra bia nie Klu czy e-mali: WAR SZA WA, ul. Twar da 38/40 tel kom Dembek Zbigniew SEGURO 16. De re bec ki Woj ciech 17. Dur da Sta ni sław 18. Dzier kacz Jan 19. Dyląg Krzysztof 20. Garbień Michał F.U.H. KLU CZYK Za kład Usłu go wy Do ra bia nie Klu czy e-ma il: sdur Przed. Wie lo bran żo we MI XPOL HARDO-MULTI-SERWIS F.H.U. NANA e-ma il: ŁÓDŹ, ul. Kopcińskiego 31D (TESCO) kom EL BLĄG, ul. Grun waldz ka 7 A tel WAR SZA WA, ul. Krucz kow skie go 12 A BYD GOSZCZ, ul. 3 Ma ja WROCŁAW, ul. Poznańska 2A KRAKÓW, ul. Pilotów 23 filia w Leroy Merlin Kraków-Zabierzów MODLNICA, Modlniczka 300 filia Punkt pod Arkadami KRAKÓW, ul. Karmelicka 1 tel kom tel./fax kom tel kom tel kom tel./fax: tel./fax: OSTRÓ DA, tel Ga spa ro wicz Jan P.P.H. ABS TY NENT ul. Jana Pawła 11/9 tel PEWNY KLUCZ

18 Lp. Na zwi sko i imię Nazwa firmy, Ad res Nr te le fo nu/faksu Gó rec ki Ja nusz 23. Gó r ko Grzegorz 24. Gruszka Robert 25. Jaj del ski An drzej 26. Jan kow ski An drzej 27. Jar kow ski Bog dan 28. Je sio now ski Je rzy NQ-SYS TEM e-ma il: P.H.U.,,AGD e-ma il: F.H.U. KLUCZYK e-ma il: A. J. KLUCZ NIK P.H.U. e-ma il: FH-U JAN KOW SKI e-ma il: PPHU ARCH IN STAL e-ma il: FER RO-MET e-ma il: CHO RZÓW, ul. Gra nicz na OLSZTYN, ul. Wyszyńskiego 2/17; ul. Augustowska 4/ ZAMOŚĆ, ul. Piłsudskiego WRO CŁAW, ul. Za wal na 1 K ŁOM ŻA, Al. Le gio nów KA TO WI CE, ul. Le Ron da ŁÓDŹ, ul. Ki liń skie go Ję drych Ja nusz Za kład Usłu go wo-han dlo wy SIE DL CE, ul. Ki liń skie go Kacz mar czyk Je rzy 31. Kacz mar czyk Wie sław 32. Ka czyń ski Mi ro sław 33. Kan jer ski Ry szard 34. Kochel Ryszard 35. Korczyk Piotr 36. Kosowski Jarosław 37. Ko wal czyk Woj ciech 38. Ko wa lew ski Bo gu sław 39. Ko wal ski Wie sław 40. Ko wał kow ski To masz DAR-MAR ŚLU SAR STWO e-ma il: PO LKEY Expre so we Do ra bia nie Klu czy e-ma il: Za kład Usług Pre cy zyj nych. Do ra bia nie klu czy e-ma il: ry szard.kan jer ZHU Korys e-ma il: Do ra bia nie klu czy e-ma il: PHU ZAM-KON Z.P.U.-H. EXPRES e-ma il: Eu ro-klucz e-ma il: KO BYŁ KA, ul. Hubala KO BYŁ KA, ul. Ser wi tuc ka 26 C ZIE LO NA GÓ RA, ul. Boh. We ster plat te 21 A BYD GOSZCZ, ul. Dłu ga TORUŃ, ul. Mickiewicza ŁYSOMICE, Turzno, ul. Osiedlowa KATOWICE, ul. Radockiego 150 (Market Biedronka - Klucze) ŻYRARDÓW, Al. Partyzantów 11/13, Paw SIE PRAW PO ZNAŃ, ul. Mar cin kow skie go 21 tel kom tel kom kom tel kom kom tel tel tel fax tel kom tel./fax tel kom tel tel kom kom kom kom kom skype: korczykklucze kom tel./fax kom tel Do ra bia nie Klu czy e-ma il: GDY NIA, ul. Abra ha ma 1/3 tel kom CO BRA 0 Zakład Ślusarski S.c. e-ma il: PI ŁA, ul. o. M. Kol be 7 C/U 3 tel kom Kozłowski Krzysztof P.P.H.U. Mini-Max LUBOŃ, ul. Żabikowska 51 kom Kra mer Ja ro sław RE MARK Ślu sar stwo i Me cha ni ka Pre cy zyj na e-ma il: 43. Kraw czyk An to ni ŚLU SAR STWO USŁU GO WE 44. Krysz to fiak To masz 45. Kuźmiński Grzegorz 46. Kwe la Grze gorz 47. Le nar ski Zbi gniew 48. Lewoniewski Dariusz PPHU KRY TOM Dorabianie kluczy Z.H.U. KLU CZYK Zakł. Prod. Okuć Budowlanych PPUH,,LEW DAR IV Łaczmański Jan AUTO-ZAMKI MIĘ DZY CHÓD, ul. Sło wac kie go 10/ ŁÓDŹ, ul. Wdzięcz na 6 A/33 A ŁÓDŹ, ul. Dą brow skie go KONIN, ul. 11 Listopada Bazar - Pawilon 102 kom tel kom tel kom kom TO RUŃ, ul. Le le we la 33 kom PO ZNAŃ, ul. Ta cza ka BIAŁYSTOK, ul. M. C. Skłodowskiej 2/ CZĘSTOCHOWA, ul. Drogowców 43, (TESCO), RĘDZINY, ul. Kościuszki 118 kom fax kom kom tel PEWNY KLUCZ

19 Lp. Na zwi sko i imię Nazwa firmy, Ad res Nr te le fo nu/faksu 49. Maj da Ma rian 50. Ma ty jas Jó zef 51. Mi chal ski Fe liks, Le szek RAD MAR Maj da Ma rian e-ma il: pi la rad Sys te my Za bez pie czeń e-ma il: LE GRAM FHU e-ma il: PI ŁA, ul. Pięk na 20 kom ŚWID NI CA, ul. Serb ska WAR SZA WA, ul. Bud ki Szczę śli wic kie 59 B tel kom tel fax Mi jas Je rzy Usłu gi Ślu sar skie ŁÓDŹ, ul. Pio trow ska 111 kom Mol Ry szard 54. Mo nardt Ma rek 55. Mu szyń ski Woj ciech 56. No gaj Ry szard 57. No wak Bartosz 58. No wak Ja nusz 59. Obiński Jan 60. Olech An drzej 61. Olech Paweł 62. Oleksiak Zygmunt PW ZOL Tech ni ka Za mknięć e-ma il: P. U.H. MO NY-I Ali cja Mo nardt - Do ra bia nie klu czy - I pię tro e-ma il: GER WA ZY e-ma il: EU RO-KLUCZ SE RVI CE e-ma il: Firma BODO e-ma il: CEN TRUM ZHU e-ma il: klucz-ser Wyrób pieczątek e-ma il: Ser wis Zam ków, Za bez pie czeń, Klu czy i Ma szyn do Szy cia e-ma il: Ser wis Zam ków, Za bez pie czeń, Klu czy i Ma szyn do Szy cia e-ma il: 63. Olszar Krzysztof Ekspresowe Dorabianie Kluczy RU DA ŚLĄ SKA, ul. Bo cia nów 10/ WAR SZA WA, ul. Go tar da PO ZNAŃ, ul. Gro cho we Łą ki PO ZNAŃ, ul. Wierz bię ci ce 37 A PO ZNAŃ, ul. Brzask 21/ INO WRO CŁAW, ul. Św. Du cha GRODZISK MAZOWIECKI, ul. 1 Maja 4c GDAŃSK-WRZESZCZ, ul. Grun waldz ka GDAŃSK-WRZESZCZ, ul. Grun waldz ka KAMIENNA GÓRA, ul. Ściegiennego CIESZYN, ul. Regera Onysz ko Jan F.H.U. KEY PŁOCK, ul. Ty siąc le cia Or licz Ta de usz 66. Orze chow ski Krzysz tof 67. Paw lak Ma rek 68. Pią tek Zbi gniew 69. Piet kie wicz Je rzy 70. Plis Wojciech 71. Podsiadły Przemysław 72. Po la kow ski An drzej 73. Po lanow ski Roman 74. Pru szyń ski Zdzi sław 75. Przy by ło wicz Ry szard SE RVI CE MA STE RIE OR LICZ e-ma il: PHU SKOG-MET e-ma il: Spe cja li stycz ny Za kład Usłu go wy BRA CIA PAW LAK S.c. WZU Klucz-Ser wis e-ma il: Za kład Usług Ślu sar skich Dorabianie Kluczy Usługi Ślusarskie Dorabianie Kluczy Za kład Usłu go wy WMIG I Dorabianie Kluczy F.H.U.R. Polanowski Eks pre so we Do ra bia nie Klu czy e-ma il: P.H.U. EXPRES e-ma il: phu WAR SZA WA, (Dwo rzec Cen tral ny), Ga le ria Za chod nia paw SIE RADZ, ul. Ja giel loń ska 13 (PH Bar tek) SKIER NIE WI CE, ul. Reymonta OŚWIĘ CIM, ul. Ol szew skie go OLSZ TYN, ul. Za men ho fa 5 tel kom tel fax kom tel kom tel./fax kom tel fax kom tel./fax dom kom tel tel fax kom tel fax kom tel kom tel kom tel kom tel kom tel./fax kom tel kom tel kom LUBLIN, ul. Braci Wieniawskich 6/62 kom WARSZAWA, ul. Bystrzycka 55 kom OSTRÓW MA ZO WIEC KA, ul. 3-go Ma ja CZĘSTOCHOWA, PCH-U Jagiellończyk, ul. Brzozowa 2/ WO ŁO MIN, ul. Le gio nów KO BYL NI CA, ul. Szcze ciń ska 6 (RE AL) tel./fax kom kom tel kom tel kom Sakwiński Mariusz P.P.H.U. FERRO-MET ŁÓDŹ, ul. Narutowicza PEWNY KLUCZ

20 Lp. Na zwi sko i imię Nazwa firmy, Ad res Nr te le fo nu/faksu 77. Sarna Henryk D.H.U. SARMAG e-ma il: KATOWICE, ul. Wojciecha 3 tel kom Sko ru pa Wie sław Punkt Do ra bia nia Klu czy ŁÓDŹ, ul. El sne ra 21 kom Skrzeczkowski Zenon 80. Sku dło An to ni 81. Solecki vel Szymański Mirosław 82. Sowiński Lesław 83. Stelmach Adrian 84. Szapiel Robert 85. Szulc An drzej 86. Świ stacz To masz 87. Ter lec ki Ma rek P.H.U. Ter lec ki 88. Wal czak An drzej 89. Wi cher Eu ge niusz 90. Wierzbiński Paweł 91. Wró blew ski Ma rek 92. Zieliński Bronisław 93. Ziemba Piotr 94. Zimoń Aleksy 95. Żarczyński Andrzej 96. Żer dziń ski Eu ge niusz 97. Żu raw ski An drzej EXPRESS-KLUCZ e-ma il: FUH TO GRA e-ma il: MIRAŻ e-ma il: ASSKO e-ma il: Firma ANSTEL e-ma il: Centrum Reklamowe Szapiel e-ma il: ASZ e-ma il: Klucz Ser wis S.c. DOM-SER WIS II S.c. e-ma il: Do ra bia nie Klu czy, Awa ryj ne Otwie ra nie Zam ków e-ma il: Centrum Usługowe e-ma il: P.H.U. Ma rek Wró blew ski e-ma il: Dorabianie kluczy, e-ma il: KeyService e-ma il: Systemy Zabezpieczeń, Awaryjne Otwieranie P.P.H.U. AS S.c. e-ma il: Za kład Ślu sar ski KEY AŻ An drzej Żu raw ski e-ma il: WAR SZA WA, ul. Brazylijska 1 kom KA TO WI CE, Rynek MIŃSK MAZOWIECKI, ul. Warszawska 106 A WAŁBRZYCH, ul. Główna JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ul. Warszawska MRĄGOWO, ul. Oficerska 1 A WAR SZA WA, Ron do R. Dmow skie go, paw ŁÓDŹ, ul. Zgier ska BO GA TY NIA, ul. Ener ge ty ków 2/ ŁÓDŹ, ul. Ta trzań ska 42/ KĘ DZIE RZYN-KOŹ LE, Al. Ja na Paw ła II RZESZÓW, ul. Targowa WAR SZA WA, Al. Je ro zo lim skie/e. Pla ter (paw. 101 A) RADZYŃ PODLASKI, ul. Warszawska 17 tel kom kom tel kom tel kom tel./fax kom tel kom tel kom tel kom tel kom tel kom tel kom tel kom DUKLA, ul. Jana Pawła II 31 kom ŁÓDŹ, ul. Studzińskiego 72 m 2 kom kom KWIDZYN, ul. Piłsudskiego 45 kom SIE MIA NO WI CE ŚLĄSKIE, ul. Po wstań ców WAR SZA WA, ul. Dol na 20 kom tel kom A. Członek wspierający JMA Polska, e-ma il: ŁÓDŹ, ul. Zbąszyńska 3 tel B. Członek wspierający DAD-FANA Polska Sp. z o.o POZNAŃ, ul. Koronkarska 7/11 tel C. Członek wspierający WILKA Polska Sp. z o.o LESZNO, ul. Spółdzielcza 45 tel PEWNY KLUCZ Ko le gów, któ rzy zmie ni li ad re sy swo ich firm lub chcą uzu peł nić swo je da ne, pro si my o nad sy ła nie in for ma cji na ad res mailowy Zbigniewa Lenarskiego.

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN

Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN Numer 2 (77) Rok XXII Czerwiec 2017, ISSN 1505-7704 WPRO WA DZI LI SI DO MIESZ KA NA SZEJ SPÓ DZIEL NI 50 LAT TE MU Pó wie ku z na mi J a ki to by ten rok 1967? Ma o kto pa - mi ta te wy da rze nia z przed

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów

Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów Mi ro sław An to no wicz, Hen ryk Zie la skie wicz Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów Bran ża au to mo ti ve wy ko rzy stu je no wo cze sne roz wią za nia lo gi stycz ne,

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Zadanie Oczekiwana Zasady przyznawania punktów 1. d 1 pkt za pra wid owà od po wiedê 1 pkt

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo