Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim"

Transkrypt

1 Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody z różnych źródeł Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Roz wa ża nia po dat ko we obej mu ją ce za gad nie nia zwią za ne z opo dat ko wa niem twór ców i ar ty stów wy - ko naw ców po dat kiem do cho do wym od osób fi zycz - nych po prze dzić mu si krót ka cha rak te ry sty ka po ję cia twór cy i ar ty sty wy ko naw cy w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z dnia 4 lu te go 1994 ro ku o pra wie au tor skim i pra wach po krew nych (zwa nej da lej pr. aut ). Zgod - nie z prze pi sem art. 1 ust. 1 i 2 pr. aut. utwo rem jest każ dy prze jaw dzia łal no ści twór czej o in dy wi du al nym cha rak te rze usta lo ny w ja kiej kol wiek po sta ci, nie za leż - nie od war to ści, prze zna cze nia i spo so bu wy ra że nia. W szcze gól no ści przed mio tem pra wa au tor skie go są utwo ry li te rac kie, pla stycz ne, fo to gra ficz ne, mu zycz ne i au dio wi zu al ne (w tym fil mo we). Twór cą jest oso ba, któ ra stwo rzy ła utwór; wska zu je się, że twór cą mo że być wy łącz nie oso ba fi zycz na, co wy ni ka z sa mej na tu ry pro ce su twór cze go (por. Pra wo au tor skie i pra wa po krew ne, Ko men tarz, pod re dak cją Ja nu sza Bar ty, Ry szar da Mar kie wi cza, War - sza wa 2011, s. 122). Z punk tu wi dze nia prze pi sów pra wa au tor skie go, wska za nia wy ma ga, iż zgod nie z art. 8 ust. 1 pr. aut. pra wo au tor skie przy słu gu je twór cy, co ozna cza, że po wsta je ono w spo sób pier wot ny na rzecz twór cy; na by cie praw au tor skich przez twór cę na stę pu je więc z mo cy pra wa wraz ze stwo rze niem utwo ru. Ma jąt ko we pra wa au tor skie przy słu gu ją ce twór cy obej mu ją pra wo do ko rzy sta nia z utwo ru, pra wo do roz po rzą dza nia nim na wszyst kich po lach eks plo ata - cji oraz pra wo do wy na gro dze nia za ko rzy sta nie z utwo ru (por. art. 17 pr. aut). Z ko lei w przy pad ku utwo rów au dio wi zu al nych, współ - twór ca mi ta kie go utwo ru są oso by, któ re wnio sły wkład twór czy w je go po wsta nie, a w szcze gól no ści: re ży ser, ope ra tor ob ra zu, twór ca ada pta cji utwo ru li te - rac kie go, twór ca stwo rzo nych dla utwo ru au dio wi zu al - ne go utwo rów mu zycz nych lub słow no -mu zycz nych oraz twór ca sce na riu sza. Po wyż szym oso bom oraz ar ty stom wy ko naw com przy słu gu je do dat ko we wy na - gro dze nie okre ślo ne w art. 70 ust. 2^1 pr. aut., z tym, że ko rzy sta ją cy z utwo ru au dio wi zu al ne go są obo wią - za ni wpła cać po wyż sze wy na gro dze nie za po śred nic - twem wła ści wej or ga ni za cji zbio ro we go za rzą dza nia pra wa mi au tor ski mi lub pra wa mi po krew ny mi. Ar ty stycz ne wy ko na nia, czy li pra wa po krew ne (są ni mi w szcze gól no ści: dzia ła nia ak to rów, re cy ta to rów, dy ry - gen tów, in stru men ta li stów, wo ka li stów, tan ce rzy oraz in nych osób w spo sób twór czy przy czy nia ją cych się do po wsta nia wy ko na nia) rów nież kreu ją upraw nie nia, za rów no oso bi ste jak i ma jąt ko we ar ty sty wy ko naw cy. W przy pad ku tych dru gich ar ty ście wy ko naw cy słu ży pra wo do wy na gro dze nia za ko rzy sta nie z ar ty stycz ne - go wy ko na nia lub za roz po rzą dza nie pra wa mi do ta - kie go wy ko na nia okre ślo ne w umo wie al bo przy zna ne w prze pi sach usta wy (tak art. 85 i 86 pr. aut). Po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych Twór ca mo że uzy ski wać przy cho dy zwią za ne ze swo - ją dzia łal no ścią twór czą z kil ku źró deł przy cho dów wy - mie nio nych w art. 10 ust. 1 usta wy z dnia 26 lip ca 1991 ro ku o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz - nych (da lej updof ), a więc mo że uzy ski wać przy cho - dy ze sto sun ku pra cy, z dzia łal no ści wy ko ny wa nej 38

2 oso bi ście, z dzia łal no ści go spo dar czej oraz z praw ma jąt ko wych. Kwe stią za sad ni czą łą czą cą się nie ro ze rwal nie z uzy - ski wa niem przy cho dów z dzia łal no ści twór czej z po - szcze gól nych źró deł jest moż li wość sto so wa nia 50% kosz tów uzy ska nia przy cho dów, o któ rych mo wa w art. 22 ust. 9 pkt. 3 updof, tj. z ty tu łu ko rzy sta nia przez twór ców z praw au tor skich i ar ty stów wy ko naw - ców z praw po krew nych, w ro zu mie niu od ręb nych prze pi sów, lub roz po rzą dza nia przez nich ty mi pra wa - mi (...). Z cy to wa ne go prze pi su wy ni ka, iż pra wo do pre fe ren cyj nych kosz tów uzy ska nia przy cho dów przy - słu gu je wy łącz nie twór cy lub ar ty ście wy ko naw cy; pra - wo to nie bę dzie przy słu gi wa ło na to miast ich spad ko - bier com, na byw com ma jąt ko wych praw au tor skich lub praw do ar ty stycz nych wy ko nań, jak rów nież li cen - cjo bior com. Zgod nie z sta no wi skiem pre zen to wa nym przez re sort fi nan sów for ma umow ne go sto sun ku praw ne go w ra mach któ re go wy ko ny wa ne są pra ce twór cze, sta no wią ce pod sta wę do uzy ska nia wy na - gro dze nia (ho no ra rium) z ty tu łu ko rzy sta nia przez twór ców z praw au tor skich lub praw po krew nych, nie ma zna cze nia dla ich kwa li fi ka cji od no śnie wy so ko ści nor my kosz tów uzy ska nia przy cho dów. O za sto so wa - niu nor my 50% de cy du je wy łącz nie fakt uzy ska nia przy cho du ja ko wy na gro dze nia za wy ko na nie czyn no - ści (utwo ru) bę dą cej przed mio tem pra wa au tor skie - go por. pi smo z r., nr PO /95. Przy oma wia niu po ni żej po szcze gól nych źró deł przy - cho dów każ do ra zo wo po czy nio ne zo sta nie od nie sie - nie do za sad za sto so wa nia w kon kret nym przy pad ku tzw. 50% kosz tów au tor skich. Dla przy kła du, zda niem Na czel ne go Są du Ad mi ni stra - cyj ne go w War sza wie, wy ra żo nym w wy ro ku z dnia r. (III SA 3582/01) Kie row ni cy pro duk cji (fil mów, pro gra mów te le wi zyj nych) nie są współ twór - ca mi w ro zu mie niu art. 69 usta wy o pra wie au tor skim i pra wach po krew nych. Kie row nik pro duk cji za wia du - je pro duk cją utwo ru fi nan sa mi, spra wa mi ka dro wy - mi. W związ ku z tym nie ma pra wa do ko rzy sta nia z 50% zry czał to wa nych kosz tów uzy ska nia przy cho - dów. Od mien ne sta no wi sko za pre zen to wa ła na to - miast Izba Skar bo wa w War sza wie w pi śmie z dnia 16 li sto pa da 2010 r. (IP P B2/ /10-4/MK), w któ rym, w ra mach opi sa ne go sta nu fak tycz ne go w in dy wi du - al nej spra wie, do pusz czo no moż li wość za sto so wa nia 50% kosz tów uzy ska nia przy cho dów w sto sun ku do wy na gro dze nia kie row ni ka pro duk cji za trud nio ne go w opar ciu o umo wę o dzie ło. W chwi li przy go to wy wa nia ar ty ku łu do uzgod nień spo - łecz nych i mię dzy re sor to wych Mi ni ster stwo Fi nan sów prze ka za ło pro jekt no we li za cji usta wy o PIT, któ ra za - kła da od 2013 ro ku wpro wa dze nie mię dzy in ny mi zmian w za kre sie za sad sto so wa nia 50% kosz tów uzy ska nia przy cho dów. Utwo ry pra cow ni cze Sta tus tzw. utwo rów pra cow ni czych, czy li utwo rów two rzo nych w ra mach sto sun ku pra cy łą czą ce go twór cę z pra co daw cą, re gu lu je art. 12 ust. 1 pr. aut, zgod nie z któ rym je że li usta wa lub umo wa o pra cę nie sta no wi ina czej, pra co daw ca, któ re go pra cow nik stwo rzył utwór w wy ni ku wy ko ny wa nia obo wiąz ków ze sto sun ku pra cy, na by wa z chwi lą przy ję cia utwo ru au - tor skie pra wa ma jąt ko we w gra ni cach wy ni ka ją cych z ce lu umo wy o pra cę i zgod ne go za mia ru stron. Twór ca/ar ty sta wy ko naw ca mo że więc osią gać przy - cho dy z ty tu łu roz po rzą dza nia (ko rzy sta nia) z praw au - tor skich lub po krew nych na pod sta wie sto sun ku pra - cy. Zwró ce nia uwa gi wy ma ga oko licz ność, iż dla za - sto so wa nia, w przy pad ku sto sun ku pra cy, 50% kosz - tów uzy ska nia przy cho dów ko niecz nym jest speł nie - nie po niż szych warun ków: pra ca wy ko ny wa na przez pra cow ni ka mu si być twór cza, tzn. nie po wta rzal na, mieć in dy wi du al ny cha - rak ter i speł niać wy mo gi utwo ru okre ślo ne w usta wie (por. pi smo z dnia 27 grud nia 2010 r. Izby Skar bo wej w War sza wie IP P B2/ /10-2/AS). na stą pi ło do kład ne okre śle nie za kre su twór czej ak - tyw no ści pra cow ni ka w do ku men ta cji pra cow ni czej, tj. np. wy od ręb nie nie w umo wie o pra cę prac ob ję tych pra wa mi au tor ski mi (tak. G. Mro czek, Opo dat ko wa nie praw wła sno ści in te lek tu al nej po dat kiem do cho do - wym od osób fi zycz nych FDP %/2002). Po nad to o ko - niecz no ści pro wa dze nia ewi den cji twór czych prac pra cow ni ków wy po wie dzia ło się rów nież MK w pi śmie z r. DP/WPA. 024/318, Lex 3029; na stą pi ło wy od ręb nie nie z ogól ne go wy na gro dze nia za pra cę kon kret nej czę ści od po wia da ją cej ho no ra rium 40

3 za pra ce twór cze (brak moż li wo ści wy od ręb nie nia z ogól ne go wy na gro dze nia kon kret nej czę ści, od po - wia da ją cej ho no ra rium za pra ce twór cze eli mi nu je bo - wiem moż li wość za sto so wa nia art. 22 ust. 9 pkt. 3 updof por. wy rok Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra - cyj ne go w Gli wi cach z dnia 11 stycz nia 2011 ro ku, I SA/GI 781/10); roz róż nie nie wy na gro dze nia na część zwią za ną z wy ko ny wa niem obo wiąz ków pra cow ni - czych i część ho no ra ryj ną zwią za ną z ko rzy sta niem z praw au tor skich za eks plo ata cję dzie ła w okre ślo ny spo sób i na okre ślo nym po lu win no na stą pić w umo wie o pra cę (tak NSA w War sza wie w wy ro ku z dnia 12 mar - ca 2010 r., II FSK 1791/08). W sy tu acji, gdy nie moż na usta lić jak część cześć wy na gro dze nia do ty czy ko rzy - sta nia z praw au tor skich lub roz po rzą dza nia ni mi nie ma moż li wo ści za sto so wa nia art. 22 ust. 9 pkt. 3 updof. War to rów nież wspo mnieć, że, co do za sa dy, moż li - wość sto so wa nia 50% kosz tów uzy ska nia przy cho dów nie bę dzie do ty czyć utwo rów pra cow ni czych do ty czą - cych pro gra mów kom pu te ro wych. Na mo cy art. 74 ust. 3 pr. aut. do cho dzi bo wiem do na by cia przez pra - co daw cę ex le ge praw ma jąt ko wych do pro gra mu kom pu te ro we go stwo rzo ne go przez pra cow ni ka w wy - ni ku wy ko ny wa nia obo wiąz ków ze sto sun ku pra cy. Przy chód z praw ma jąt ko wych Ure gu lo wa ne w prze pi sie art. 10 ust. 1 pkt. 7 updof źró dło przy cho dów w po sta ci ka pi ta łów pie nięż nych i praw ma jąt ko wych znaj du je uszcze gó ło wie nie w art. 18 w/w usta wy, któ ry za przy cho dy z praw ma jąt ko - wych uwa ża w szcze gól no ści przy cho dy z ma jąt ko - wych praw au tor skich i praw po krew nych w ro zu mie - niu prze pi sów pr. aut., w tym rów nież z od płat ne go zby cia tych praw. Z przy cho da mi z ty tu łu praw au tor - skich i praw po krew nych ma my więc do czy nie nia w przy pad ku czy to roz po rzą dza nia ty mi pra wa mi (ich zby wa nia na rzecz pod mio tu trze cie go), czy też li cen - cjo no wa nia, tj. udzie le nia pod mio to wi trze cie mu upo - waż nie nia do ko rzy sta nia z tych praw. Przy cho da mi ty mi bę dzie więc wy na gro dze nie uzy ski wa ne z ty tu łu ko rzy sta nia z utwo rów, czy też prze nie sie nia praw do utwo rów przysłu gu ją ce twór com, w tym wy na gro dze - nie arty stów wy ko naw ców osią gnię te w dro dze ko rzy - sta nia z praw do ar ty stycz nych wy ko nań lub roz po rzą - dza nia ty mi pra wa mi, a tak że tan tie my wy pła ca ne twór com oraz ar ty stom wy ko naw com przez or ga ni za - cje zbio ro we go za rzą dza nia pra wa mi au tor ski mi lub pra wa mi po krew ny mi. Oczy wi ście w po wyż szych przy pad kach twór com i ar - ty stom wy ko naw com przy słu gi wać bę dzie pra wo do sko rzy sta nia ze zry czał to wa nych, 50% kosz tów uzy - ska nia przy cho dów. Dzia łal ność go spo dar cza Twór ca/ar ty sta wy ko naw ca mo że być przed się bior cą iwra mach pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej two rzyć utwo ry i roz po rzą dzać pra wa mi do nich. Przy cho dy z two rze nia i sprze da ży utwo rów w ra - mach pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej nie sta - no wią przy cho du z praw ma jąt ko wych opi sa nych w art. 18 updof tyl ko przy chód z ty tu łu pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej (tak MF w pi śmie z ro ku (PO2/HD -7712/97/01135). Wska zać na le ży, iż do pusz cza się jed nak moż li wość uzy ski wa - nia przy cho dów z praw ma jąt ko wych, ale tyl ko wów - Kan ce la ria ofe ru je spe cja li stycz nà po mo c praw nà dla pod mio tów, twór ców i ar ty stów dzia a jà cych w bran y au dio wi zu al nej (pro - duk cja fil mo wa, te le wi zyj na, re kla mo wa) w na st pu jà cym za kre sie: kom plek so wa ob s u ga pro ce su pro duk cji i kopro duk cji oraz roz po wszech nia nia utwo rów au dio wi zu al nych, re pre zen to wa nie in te re sów wspó twór ców oraz ar ty stów wy ko naw ców przy za wie ra niu umów z pro du cen ta mi, po moc w po zy ski wa niu praw do utwo rów wy ko - rzy sty wa nych w dzie le au dio wi zu al nym, w tym rów nie praw uzy ski wa nych za po Êred nic twem or ga ni za cji zbio ro we go za rzà dza nia, do cho dze nie na ru szeƒ praw au tor skich i pokrew - nych, w szcze gól no Êci pi rac twa i nie le gal ne go roz po wszech nia nia w In ter ne cie. Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k Kraków, ul. Urz dnicza 20/5 tel.: ,

4 czas, gdy za kres przed mio to wy przy cho dów z oso bi - ście wy ko ny wa nej dzia łal no ści nie po kry wa się z za - kre sem przed mio to wym przy cho dów z po za rol ni czej dzia łal no ści go spo dar czej (por. Po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych 2010 pod red. J. Mar ci niu ka, Ko - men tarz, Wy da nie 11, Wy daw nic two C. H. Beck, War - sza wa 2010, s. 282). Zgod nie z art. 22 ust. 12 updof do przy cho dów z praw au tor skich, któ rych źró dłem jest dzia łal ność go spo dar cza nie ma ją za sto so wa nia ry czał to we, 50% kosz ty uzy ska nia przy cho dów. Dla przy kła du, twór ca pro wa dzi dzia łal ność go spo - dar czą w za kre sie świad cze nia usług do rad czych, z tym że w ra mach tej dzia łal no ści nie do cho dzi do prze no sze nia au tor skich praw ma jąt ko wych; wów - czas w ra mach, np. oso bi ście wy ko ny wa nej dzia łal no - ści ar ty stycz nej mo że on ko rzy stać z 50% kosz tów uzy ska nia przy cho dów. Dzia łal ność wy ko ny wa na oso bi ście Ko lej nym źró dłem przy cho dów w ra mach, któ re go twór ca mo że uzy ski wać przy cho dy zwią za ne z dzia łal - no ścią twór czą, jest tzw. dzia łal ność wy ko ny wa na oso - bi ście. Za przy cho dy z dzia łal no ści wy ko ny wa nej oso - bi ście uwa ża się mię dzy in ny mi przy cho dy z oso bi ście wy ko ny wa nej dzia łal no ści ar ty stycz nej i li te rac kiej, jak rów nież przy cho dy z ty tu łu wy ko ny wa nia usług na pod - sta wie umo wy zle ce nia lub umo wy o dzie ło, uzy ski wa - ne wy łącz nie od oso by fi zycz nej pro wa dzą cej dzia łal - ność go spo dar czą, oso by praw nej i jej jed nost ki or ga - ni za cyj nej oraz jed nost ki or ga ni za cyj nej nie ma ją cej oso bo wo ści praw nej, z wy jąt kiem przy cho dów uzy ska - nych na pod sta wie umów za wie ra nych w ra mach pro - wa dzo nej przez po dat ni ka dzia łal no ści go spo dar czej (por. art. 13 pkt. 2 i pkt. 8 updof). Za zna cze nia wy ma ga, że pro ble ma ty ka za kwa li fi ko - wa nia kon kret nych przy cho dów twór ców czy to do przy cho dów z dzia łal no ści wy ko ny wa nej oso bi ście, czy do przy cho dów z praw ma jąt ko wych jest dość skom pli ko wa na, a sta no wi ska są dów ad mi ni stra cyj - nych, or ga nów po dat ko wych oraz dok try ny są w tym za kre sie są nie jed no li te. W wy ro ku WSA w Lu bli nie z dnia 18 mar ca 2008 r. Sąd wska zał, iż (...) 2. Po rów - na nie tre ści art. 18 oraz art. 13 pkt. 2 i 8 updof po zwa - la na wnio sek, że w sy tu acji gdy au tor two rzy oso bi - ście utwór w ro zu mie niu pra wa au tor skie go, w tym tak że w ra mach umo wy o dzie ło, do któ re go prze no si pra wa ma jąt ko we lub też udzie la li cen cji na ko rzy sta - nie z dzie ła na okre ślo nych po lach eks plo ata cji, uzy - ski wa ne z te go ty tu łu przy cho dy na le ży za kwa li fi ko - wać ja ko przy cho dy z dzia łal no ści wy ko ny wa nej oso - bi ście. Przy cho dy za li cza ne do art. 18 usta wy bę dą na to miast po wsta wać przede wszyst kim w sy tu - acjach, w któ rych au tor ski mi pra wa mi ma jąt ko wy mi lub pra wa mi po krew ny mi bę dą roz po rzą dzać pod - mio ty in ne niż au to rzy lub twór cy. W swo ich in ter pre - ta cjach or ga ny po dat ko we wska zu ją z ko lei, iż o za - kwa li fi ko wa niu przy cho dów uzy ska nych przez po dat - ni ka do źró deł przy cho dów, o któ rych mo wa w art. 13 pkt. 8 updof każ do ra zo wo de cy du ją po sta no wie nia za war te w tre ści kon kret nej umo wy cy wil no praw nej. Je że li w umo wach za pi sa no, że wy ko na nie dzie ła pod le ga pra wu au tor skie mu, a wy ko naw ca upo waż - nia za ma wia ją ce go do ko rzy sta nia bez ogra ni czeń z dzie ła wła sne go au tor stwa w ra mach wy na gro dze - nia okre ślo ne go w umo wie, a pra ca wy ko ny wa na przez stro nę tej umo wy jest twór cza, tzn. nie po wta rzal - na, ma in dy wi du al ny cha rak ter oraz speł nia prze słan - ki utwo ru i stro ną umo wy jest twór ca al bo ar ty sta wy - ko naw ca w ro zu mie niu pr. aut, to uzy ska ny przy chód w ta kim wy pad ku bę dzie przy cho dem z praw ma jąt - ko wych, o któ rym mo wa w art. 18 updof (tak Izba Skar bo wa w War sza wie w pi śmie z dnia 16 li sto pa da 2010r. IP P B2/ /10-4/MK i w pi śmie z dnia 18 grud nia 2009r. IP P B2/ /09-3/MK). Twór cy i ar ty ści wy ko naw cy mo gą two rzyć dzie ła w ra - mach np. umów zle ce nia lub umów o dzie ło (wy ko nu - jąc np. za mó wio ny utwór dla kon kret ne go od bior cy) i wów czas wy na gro dze nie otrzy ma ne z ty tu łu ta kiej Twór cy za in te re so wa ni kwe stia mi po dat ko wy mi pro sze ni są o kie ro wa nie py tań do re dak cji na ad res: ka me Na wszystkie nadesłane i poruszone przez Państwa kwestie prawnicy Kancelarii Bukowski i Wspólnicy odpowiedzą na łamach naszego pisma w najbliższych jego wydaniach. 42

5 umo wy sta no wić bę dzie przy chód z dzia łal no ści wy - ko ny wa nej oso bi ście, chy ba że umo wa za war ta zo - sta ła w ra mach pro wa dzo nej dzia łal no ści go spo dar - czej. Za kwa li fi ko wa nie przy cho dów z praw au tor skich do przy cho dów z dzia łal no ści wy ko ny wa nej oso bi ście nie wy klu cza za sto so wa nia ry czał to wych kosz tów uzy - ska nia przy cho dów w wy so ko ści 50%, z tym, że ich za sto so wa nie bę dzie moż li we w przy pad ku, gdy w ra - mach au tor skiej umo wy o dzie ło doj dzie do prze nie - sie nia przez twór cę ma jąt ko wych praw au tor skich al - bo do udzie le nia li cen cji; w prze ciw nym ra zie za sto so - wa nie znaj dą 20% kosz ty uzy ska nia przy cho dów wska za ne w art. 22 ust. 9 pkt. 4 updof (por. Po da tek do cho do wy od osób fi zycz nych 2010 pod red. J. Mar - ci niu ka, Ko men tarz Wy da nie 11, Wy daw nic two C. H. Beck, War sza wa 2010, s. 282). W przy pad ku gdy cha rak ter wy ko ny wa nej pra cy jest zgod ny z dzia łal no ścią opi sa ną w art. 13 w/w usta wy, ale pra ca jest wy ko ny wa na przez twór cę, np. przez fo - to gra fa lub sce na rzy stę za trud nio ne go na pod sta wie umo wy o pra cę i wcho dzi w za kres obo wiąz ków pra - cow ni czych, bę dzie my mie li do czy nie nia z przy cho - dem ze sto sun ku pra cy a nie z przy cho dem z dzia - łal no ści wy ko ny wa nej oso bi ście (tak Po da tek do cho - do wy od osób fi zycz nych 2010 pod red. J. Mar ci niu - ka, Ko men tarz Wy da nie 11, Wy daw nic two C. H. Beck, War sza wa 2010, s. 187). Na to miast je śli da na czyn - ność bę dzie wy ko ny wa na po za za kre sem obo wiąz - ków pra cow ni czych i nie w ra mach pro wa dzo nej dzia - łal no ści go spo dar czej, to wów czas osią gnię ty przy - chód bę dzie moż na za kwa li fi ko wać do przy cho dów z dzia łal no ści wy ko ny wa nej oso bi ście. W pod su mo wa niu stwier dzić na le ży, że każ do ra zo wo kwa li fi ka cja da ne go ro dza ju dzia łal no ści twór czej i przy cho dów z niej osią ga nych do kon kret ne go źró - dła przy cho dów oraz do pusz czal ność za sto so wa nia 50% kosz tów uzy ska nia przy cho dów wy ma ga de fac - to ana li zy każ de go kon kret ne go przy pad ku w ce lu do - ko na nia je go pra wi dło we go przy po rząd ko wa nia. Jo an na Ka ra siń ska Rad ca praw ny w Kan ce la rii Praw nej Bu kow ski i Wspól ni cy w Kra ko wie

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Ewa Ku liń ska 1 Agniesz ka Do rn fel d 2 Za rzą dza nie ry zy kiem pro ce sów lo gi stycz nych - studium przypadku 3 Przed mio tem pu bli ka cji jest oce na ry - zy ka to wa rzy szą ce go re ali za cji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. To już było, i... KONSULTANT. nr 11, czerwiec Forum Wykonawców str. 2. Po pierwsze - zrozumieć prawo str. 3

Biuletyn. To już było, i... KONSULTANT. nr 11, czerwiec Forum Wykonawców str. 2. Po pierwsze - zrozumieć prawo str. 3 ISSN 1898-634X nr 11, czerwiec 2009 Biuletyn KONSULTANT Forum Wykonawców str. 2 Po pierwsze - zrozumieć prawo str. 3 Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego str. 5 Kodeks cywilny w realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN SZCZEGÓLNE Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN 83-919639-3-4 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Mi ro sław No wak, Ja cek Za jąc In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Wy daj ność sys te mów dys try bu cji

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty higiena pracy mgr inż. Dominika Gacka, mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów

Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów Mi ro sław An to no wicz, Hen ryk Zie la skie wicz Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów Bran ża au to mo ti ve wy ko rzy stu je no wo cze sne roz wią za nia lo gi stycz ne,

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo