Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010"

Transkrypt

1 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual Library of the European Commission, The Photographic Library of the Council of the European Union Publikacja dystrybuowana nieodpłatnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych al. J. Ch. Szucha Warszawa Warszawa 2010 ISBN

3 Wprowadzenie 2 Historia Rady 3 Skład Rady 5 Porządek obrad Rady 7 Organy przygotowawcze Rady 8 Kompetencje Rady 12 Prezydencja w Radzie 14 Proces decyzyjny w Radzie 17

4 Rada Unii Europejskiej Wprowadzenie Unia Eu ro pej ska jest szcze gól ną or ga ni za cją mię dzy na ro do wą ma ją cą oso bo wość praw ną. Jest za tem od ręb nym pod mio tem pra wa ma ją - cym wła sne in sty tu cje wy po sa żo ne w kom pe - ten cje do po dej mo wa nia dzia łań okre ślo nych w trak ta tach re gu lu ją cych funk cjo no wa nie Unii. Spe cy ficz ny cha rak ter Unii Eu ro pej skiej ja ko or ga - ni za cji mię dzy na ro do wej znaj du je wy raz przede wszyst kim w tym, że nie któ re z unij nych in sty - tu cji mo gą sta no wić pra wo obo wią zu ją ce wszyst kie pań stwa człon kow skie i ma ją ce pierw szeń stwo przed pra wem we wnętrz nym. Ra da jest obok Par la men tu Eu ro pej skie go głów ną in sty tu cją Unii Eu ro pej skiej ma ją cą kom pe ten cje pra wo daw cze (le gi sla cyj ne). W ra mach pro ce dur usta wo daw czych okre - ślo nych w trak ta tach sta no wią cych Unię Ra da uzgad nia i przyj mu je pro jek ty ak tów praw - nych przy go to wa ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską lub w szcze gól nych przy pad kach in ne upraw nio ne pod mio ty (gru py państw człon - kow skich lub Par la ment Eu ro pej ski, na za le - ce nie Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral ne go lub na wnio sek Try bu na łu Spra wie dli wo ści bądź Eu ro pej skie go Ban ku In we sty cyj ne go). Ra da jest za tem głów nym ośrod kiem unij ne go pro - ce su de cy zyj ne go. Ra da po dej mu je de cy zje jed no myśl nie, zwy kłą więk szo ścią lub więk - szo ścią kwa li fi ko wa ną (patrz str. 17). Ra da jest or ga nem mię dzy rzą do wym. W jej skład wcho dzą mi ni stro wie re pre zen tu ją cy po szcze gól ne pań stwa człon kow skie i ma ją cy kom pe ten cje do za cią ga nia zo bo wią zań w imie - niu swo ich państw. Mi ni stro wie uczest ni czą cy w po sie dze niach Ra dy dzia ła ją na pod sta wie in struk cji swo je go rzą du. Skład Ra dy nie jest sta ły. W za leż no ści od przed mio tu ob rad Ra da zbie ra się w róż nych for ma cjach, np. ja ko Ra da do Spraw Rol nic twa i Ry bo łów stwa, Ra da do Spraw Kon ku ren cyj no - ści, Ra da do Spraw Edu ka cji, Mło dzie ży i Kul tu ry etc. (patrz str. 7). W ra mach róż nych for ma cji Ra dy pań stwa człon kow skie re pre zen to wa ne są przez róż nych mi ni strów (patrz str. 8). Pra ce Ra dy przy go to wu ją or ga ny przy go to - waw cze Ko mi tet Sta łych Przed sta wi cie li Rzą dów Państw Człon kow skich (CO RE PER) oraz ko mi te ty i gru py ro bo cze. Ra da dzia ła za tem na kil ku po zio mach (patrz str ). Po sie dze nia Ra dy zwo łu je jej prze wod ni czą cy (przed sta wi ciel pań stwa spra wu ją ce go Pre - zy den cję), z wła snej ini cja ty wy lub na wnio - sek jed ne go z człon ków Ra dy al bo Ko mi sji. Po sie dze niom po szcze gól nych for ma cji Ra dy (z wy jąt kiem Ra dy do Spraw Za gra nicz nych patrz str. 7), jak rów nież po sie dze niom CO RE PER -u oraz ko mi te tów i grup ro bo - czych (z wy jąt kiem tych, któ re przy go to wu ją pra ce Ra dy do Spraw Za gra nicz nych) prze - wod ni czą ko lej no przed sta wi cie le państw tria spra wu ją cych w da nym cza sie Pre zy den - cję (patrz str. 14). Ra da ma sie dzi bę w Bruk se li. W kwiet niu, czerw cu i paź dzier ni ku po sie dze nia Ra dy od by wa ją się jed nak w Luk sem bur gu. 2

5 Historia Rady Posiedzenie Rady Europejskiej, grudnia 2009 r. W sierp niu, w trak cie let niej prze rwy w funk - cjo no wa niu in sty tu cji UE, po sie dze nia Ra dy nie od by wa ją się. Ra dę, zwa ną rów nież Ra dą Unii Eu ro pej skiej (patrz str. 5), na le ży od róż nić od Ra dy Eu ro - pej skiej i Ra dy Eu ro py. Za rów no Ra da (Ra da Unii Eu ro pej skiej), jak i Ra da Eu ro pej ska są in sty tu cja mi Unii Eu ro pej skiej. Ra da Eu ro py jest na to miast od ręb ną i nie za leż ną od Unii or ga ni za cją mię dzy na ro do wą. Ra da Unii Eu ro pej skiej jest głów nym or ga - nem usta wo daw czo -de cy zyj nym UE. Ra da Eu ro pej ska jest in sty tu cją na da ją cą Unii Eu ro pej skiej im pul sy nie zbęd ne do jej roz wo ju i okre śla ją cą ogól ne kie run ki i prio - ry te ty po li tycz ne Unii. Skła da się z prze wod - ni czą ce go (wy bie ra ne go więk szo ścią kwa li fi - ko wa ną na 2,5-let nią ka den cję, z moż li wo - ścią jed no krot nej re elek cji) oraz sze fów państw lub rzą dów kra jów człon kow skich. W skład Ra dy Eu ro pej skiej wcho dzi rów nież prze wod ni czą cy Ko mi sji. Po sie dze nia Ra dy Eu ro pej skiej, zwa ne po pu lar nie szczy ta mi Unii Eu ro pej skiej, od by wa ją się w Bruk se li co naj mniej dwa ra zy w cią gu pół ro cza. Ra da Eu ro py jest cał ko wi cie od ręb ną od Unii Eu ro pej skiej or ga ni za cją mię dzy na ro do wą funk - cjo nu ją cą w Eu ro pie. Za kres jej dzia łal no ści obej - mu je przede wszyst kim ochro nę praw czło wie ka, de mo kra cji i rzą dów pra wa, a tak że współ pra cę państw człon kow skich w dzie dzi nie kul tu ry. Ra da Eu ro py uchwa la kon wen cje, któ re słu żą usta la niu wspól nych stan dar dów praw nych. Hi sto ria Ra dy 1 grud nia 2009 r., kie dy wszedł w ży cie Trak tat z Li zbo ny, Unia Eu ro pej ska sta ła się na stęp cą praw nym Wspól not Eu ro pej skich (utwo rzo - nych w la tach 50.) i prze ję ła in sty tu cje Wspól - not. Po cząt ko wo każ da Wspól no ta Eu ro pej ska mia ła od ręb ny mię dzy rzą do wy or gan przed - sta wi ciel ski. W Eu ro pej skiej Wspól no cie Wę gla i Sta li (EW WiS) no sił on na zwę Spe cjal nej 3

6 Rada Unii Europejskiej Ra dy Mi ni strów, a w Eu ro pej skiej Wspól no cie Go spo dar czej (EWG) i Eu ro pej skiej Wspól no - cie Ener gii Ato mo wej (EU RA TOM) Ra dy. Głów ną funk cją tych in sty tu cji by ła har mo ni za cja dzia łań rzą dów państw człon kow skich z dzia ła - nia mi po dej mo wa ny mi przez in sty tu cje wspól - no to we (Wy so ką Wła dzę w EW WiS i Ko mi sję w EWG i EU RA TOM -ie). W 1958 r. usta no wio ny zo stał Ko mi tet Sta - łych Przed sta wi cie li (CO RE PER) głów ny or gan przy go to wu ją cy pra ce Ra dy (patrz str. 8). Na mo cy Trak ta tu usta na wia ją ce go Jed ną Ra - dę i Jed ną Ko mi sję Wspól not Eu ro pej skich, zwa ne go Trak ta tem Fu zyj nym (wszedł on w ży cie w 1967 r.), usta no wio no Ra dę Wspól - not Eu ro pej skich, któ ra za stę po wa ła Spe cjal - ną Ra dę Mi ni strów w Eu ro pej skiej Wspól no cie Wę gla i Sta li oraz Ra dy w Eu ro pej skiej Wspól - no cie Go spo dar czej i EU RA TOM -ie. Z chwi lą wej ścia w ży cie Trak ta tu Fu zyj ne go Ra da Wspól not Eu ro pej skich (zwa na Ra dą ) sta ła się wspól ną in sty tu cją 3 ist nie ją cych wów czas Wspól not. Po sta no wie nia Jed no li te go Ak tu Eu ro pej skie go (któ ry wszedł w ży cie w 1987 r.) po zwo li ły uspraw nić pro ces de cy zyj ny w Ra dzie w kwe - stiach do ty czą cych ryn ku we wnętrz ne go po - przez wpro wa dze nie za sa dy gło so wa nia więk szo ścią gło sów. Trak tat z Ma astricht (któ ry wszedł w ży cie w 1993 r.) roz sze rzył Uroczystość podpisania traktatów rzymskich, 25 marca 1957 r. 4

7 Skład Rady za kres spraw, w któ rych de cy zje po dej mo wa ne są kwa li fi ko wa ną więk szo ścią gło sów, a tak że wpro wa dził upraw nie nia le gi sla cyj ne Ra dy w ob sza rze wspól nej po li ty ki za gra nicz nej i bez pie czeń stwa oraz w ra mach współ pra cy w za kre sie wy mia ru spra wie dli wo ści i spraw we wnętrz nych. Po cząw szy od de cy zji Ra dy z 1993 r., w unij nym ję zy ku urzę do wym uży - wa ny jest ter min Ra da Unii Eu ro pej skiej, mi mo że trak ta ty sta no wią ce UE na dal sto - su ją ter min Ra da. Ko lej ne trak ta ty roz sze rza ły za kres po dej mo wa nia de cy zji kwa li fi ko wa ną więk szo ścią gło sów oraz re for mo wa ły sys tem wa że nia gło sów w Ra dzie (patrz str. 17). Licz ne zmia ny w funk cjo no wa niu Ra dy i jej Pre zy den cji wpro wa dził Trak tat z Li zbo ny. Naj waż niej sze z nich to: ogra ni cze nie za sa dy jed no myśl no ści i roz - sze rze nie za kre su gło so wa nia więk szo ścią kwa li fi ko wa ną w Ra dzie; mo dy fi ka cja for mu ły po dej mo wa nia de cy zji więk szo ścią kwa li fi ko wa ną po przez wpro - wa dze nie za sa dy po dwój nej więk szo ści (patrz str. 18); usta no wie nie sta no wi ska wy so kie go przed sta wi cie la Unii do spraw za gra nicz - nych i po li ty ki bez pie czeń stwa, któ ry peł ni funk cję wi ce prze wod ni czą ce go Ko mi sji Eu ro pej skiej od po wia dającego za sto sun ki ze wnętrz ne Unii i prze wod ni czy Ra dzie do Spraw Za gra nicz nych (patrz str. 7); wpro wa dze nie 18-mie sięcz nej Pre zy den cji gru po wej trzech państw (trio); wpro wa dze nie za sa dy jaw no ści po sie dzeń Ra dy w czę ści po świę co nej uzgad nia niu pro jek tów ak tów usta wo daw czych; prze ka za nie Ra dzie Eu ro pej skiej kom pe - ten cji do okre śla nia skła dów Ra dy in nych niż Ra da do Spraw Ogól nych i Ra da do Spraw Za gra nicz nych. Skład Ra dy Ra da skła da się z przed sta wi cie li państw człon kow skich UE. Każ dy rząd jest re pre zen - to wa ny przez mi ni stra, któ ry mo że wska zać swo je go za stęp cę. W za leż no ści od przed - mio tu ob rad da ne go po sie dze nia prze wod ni - czą cy za pra sza rów nież członków Komisji Europejskiej i/lub przed sta wi cie li Eu ro pej - skie go Ban ku Cen tral ne go, we dług wła ści - wo ści. Ra da jest or ga nem mię dzy rzą do wym człon - ko wie Ra dy dzia ła ją na pod sta wie man da tu swo je go rzą du i są zwią za ni je go in struk cja mi. Ra da zbie ra się na po sie dze nia w róż nych skła dach (for ma cjach), w za leż no ści od przed - mio tu ob rad, np. ja ko Ra da do Spraw Śro do - wi ska (ENVI) czy Ra da do Spraw Go spo dar - czych i Fi nan so wych (ECO FIN). Pań stwa człon kow skie są re pre zen to wa ne w róż nych for ma cjach Ra dy przez róż nych mi ni strów, we dług wła ści wo ści. Przy kła do wo w po sie - dze niach Ra dy do Spraw Śro do wi ska uczest - ni czą z re gu ły mi ni stro wie śro do wi ska wszyst - kich państw człon kow skich. Trak ta ty sta no wią ce Unię prze wi du ją ist nie - nie dwóch for ma cji Ra dy Ra dy do Spraw 5

8 Rada Unii Europejskiej Ogól nych (GAC) i Ra dy do Spraw Za gra nicz - nych (FAC). Ra da do Spraw Ogól nych za pew nia spój - ność prac róż nych skła dów Ra dy oraz we współ pra cy z Ko mi sją Eu ro pej ską cią głość prac Ra dy w ra mach wie lo let nie go pla no wa nia. Jest ona od po wie dzial na za ogól ną ko or dy - na cję kie run ków dzia ła nia, za gad nień in sty tu - cjo nal nych i ad mi ni stra cyj nych, spraw ho ry - zon tal nych, któ re wy wie ra ją wpływ na róż ne kie run ki dzia ła nia Unii Eu ro pej skiej, ta kich jak wie lo let nie ra my fi nan so we i roz sze rze nie, oraz wszel kich spraw po wie rzo nych Ra dzie przez Ra dę Eu ro pej ską, z uwzględ nie niem za sad dzia ła nia unii go spo dar czej i wa lu to - wej. Oprócz te go Ra da do Spraw Ogól nych, w po ro zu mie niu z prze wod ni czą cym Ra dy Eu ro pej skiej i Ko mi sją Eu ro pej ską, przy go to - wu je po sie dze nia Ra dy Eu ro pej skiej. Po zo - sta łe for ma cje Ra dy prze ka zu ją Ra dzie do Spraw Ogól nych swo je wkła dy w pra ce Ra dy Eu ro pej skiej. W cią gu 5 dni po prze dza ją cych zwy kłe po sie dze nie Ra dy Eu ro pej skiej Ra da do Spraw Ogól nych od by wa po sie dze nie, po któ rym prze wod ni czą cy Ra dy Eu ro pej skiej uwzględ nia jąc de ba tę ma ją cą miej sce pod - czas te go po sie dze nia usta la wstęp ny po - rzą dek ob rad unij ne go szczy tu. 6

9 Porządek obrad Rady Ra da do Spraw Za gra nicz nych opra co wu je dzia ła nia ze wnętrz ne Unii na pod sta wie stra te - gicz nych kie run ków okre ślo nych przez Ra dę Eu ro pej ską oraz za pew nia spój ność dzia łań Unii. Jest od po wie dzial na za pro wa dze nie ca ło ści dzia łań ze wnętrz nych UE, mia no wi cie wspól nej po li ty ki za gra nicz nej i bez pie czeń stwa, wspól nej po li ty ki bez pie czeń stwa i obro ny, wspól nej po li - ty ki han dlo wej oraz współ pra cy w za kre sie roz - wo ju po mo cy hu ma ni tar nej. Ra dzie do Spraw Za gra nicz nych z urzę du prze wod ni czy wy so ki przed sta wi ciel Unii do spraw za gra nicz - nych i po li ty ki bez pie czeń stwa. W ra zie po trze by mo że go za stą pić czło nek tej for ma cji Ra dy re pre zen tu ją cy pań stwo człon kow skie spra wu - ją ce 6-mie sięcz ną Pre zy den cję w Ra dzie. Wy kaz po zo sta łych skła dów Ra dy usta la Ra da Eu ro pej ska. Obec nie funk cjo nu je 10 for ma cji Ra dy: Ra da do Spraw Ogól nych (GAC) Ra da do Spraw Za gra nicz nych (FAC) Ra da do Spraw Go spo dar czych i Fi nan so - wych (ECO FIN) Ra da do Spraw Wy mia ru Spra wie dli wo ści i Spraw We wnętrz nych (JHA) Ra da do Spraw Za trud nie nia, Po li ty ki Spo - łecz nej, Zdro wia i Po li ty ki do ty czą cej Kon - su men tów (EP SCO) Ra da do Spraw Kon ku ren cyj no ści (COM PET) Ra da do Spraw Trans por tu, Te le ko mu ni ka cji i Ener gii (TTE) Ra da do Spraw Rol nic twa i Ry bo łów stwa (AGRI Fish) Ra da do Spraw Śro do wi ska (ENVI) Ra da do Spraw Edu ka cji, Mło dzie ży i Kul tu ry (EYC) Po rzą dek ob rad Ra dy Szcze gó ło we kwe stie zwią za ne z funk cjo no - wa niem i or ga ni za cją Ra dy okre śla jej re gu la - min we wnętrz ny. Zgod nie z re gu la mi nem na po cząt ku każ de go po sie dze nia Ra da przyj - mu je po rzą dek ob rad. Wstęp ny po rzą dek ob - rad przy go to wa ny przez prze wod ni czą ce go da ne go po sie dze nia mu si zo stać prze sła ny po zo sta łym człon kom Ra dy oraz Ko mi sji Eu ro - pej skiej (za po śred nic twem Se kre ta ria tu Ge ne - ral ne go Ra dy) co naj mniej 14 dni przed roz - po czę ciem po sie dze nia. Jest on rów no cze - śnie prze ka zy wa ny par la men tom na ro do - wym państw człon kow skich. Człon ko wie Ra dy i Ko mi sja Eu ro pej ska mo gą wnio sko wać o włą cze nie kon kret nych punk tów do wstęp - ne go po rząd ku ob rad Ra dy. Ra da mo że rów - nież jed no myśl nie za de cy do wać o włą cze niu do po rząd ku ob rad da ne go po sie dze nia punk tów, któ re nie są za war te we wstęp nym po rząd ku ob rad. Po rzą dek ob rad Ra dy skła da się z dwóch czę ści po świę co nych, od po wied nio, ob ra - dom nad ak ta mi usta wo daw czy mi (część pierw sza po rząd ku ob rad za ty tu ło wa na jest Ob ra dy usta wo daw cze ) oraz dzia ła niom o cha rak te rze nie usta wo daw czym ( Dzia ła - nia o cha rak te rze nie usta wo daw czym ), 7

10 Rada Unii Europejskiej Posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych w tym kwe stiom, któ re są dys ku to wa ne w ra mach punk tu spra wy róż ne. W ra - mach dwóch czę ści po rząd ku ob rad wy stę - pu ją punk ty A (przed ło żo ne Ra dzie do za twier - dze nia bez dal szej dys ku sji) oraz punk ty B, w któ rych na po zio mie CO RE PER -u nie zo - stał osią gnię ty kom pro mis. Po sie dze nia Ra dy nie są jaw ne, z wy jąt kiem czę ści po świę co nej ak tom usta wo daw czym (punkt 1 po rząd ku ob rad) oraz kwe stii wy mie nio nych w art. 8 re gu la mi nu we wnętrz ne go Ra dy. Or ga ny przy go to waw cze Ra dy Ra da (ko le gium mi ni strów re pre zen tu ją cych pań stwa człon kow skie UE w po szcze gól nych for ma cjach Ra dy) przyj mu je m.in. ak ty pra wa Unii Eu ro pej skiej opra co wa ne i uzgod nio ne przez or ga ny przy go to waw cze. Pra ce Ra dy przy go to wy wa ne są przez wy spe cja li zo wa ne ko mi te ty i gru py ro bo cze funk cjo nu ją ce na pod sta wie trak ta tów sta no wią cych Unię lub two rzo ne (ewen tu al nie za twier dza ne) przez CO RE PER (patrz ni żej). Or ga ny przy go to waw - cze Ra dy mo gą mieć cha rak ter wy ko naw czy, do rad czy lub ad mi ni stra cyj no -tech nicz ny. 1. Ko mi tet Sta łych Przed sta wi cie li (CO RE PER) Każ de pań stwo na le żą ce do Unii Eu ro pej skiej ma w Bruk se li swo je sta łe przed sta wi ciel - stwo przy UE. Sta łym przed sta wi ciel stwem przy UE kie ru je sta ły przed sta wi ciel w ran dze am ba sa do ra. Naj waż niej szym or ga nem przy - go to wu ją cym pra ce Ra dy jest Ko mi tet Sta - łych Przed sta wi cie li Rzą dów Państw Człon - kow skich (Co mité des représen tants per ma - nents CO RE PER). W skład CO RE PER -u 8

11 Organy przygotowawcze Rady wcho dzą sta li przed sta wi cie le państw człon - kow skich przy Unii Eu ro pej skiej (CO RE PER II) lub ich za stęp cy (CO RE PER I). W cza sie po sie - dzeń sta łym przed sta wi cie lom i ich za stęp com to wa rzy szą eks per ci z dzie dzin bę dą cych przed mio tem ob rad CO RE PER -u, za trud nie ni w sta łych przed sta wi ciel stwach po szcze gól - nych państw człon kow skich przy UE. W spo t- ka niach CO RE PER -u bio rą rów nież udział przed sta wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej i Se kre - ta ria tu Ge ne ral ne go Ra dy. Pra com Ko mi te tu Sta łych Przed sta wi cie li prze wod ni czy w za leż no ści od przedmiotu ob rad sta ły przed sta wi ciel lub za stęp ca sta - łe go przed sta wi cie la pań stwa spra wu ją ce go Pre zy den cję w Ra dzie do Spraw Ogól nych. CO RE PER II przy go to wu je po sie dze nia Ra dy do Spraw Ogól nych, Ra dy do Spraw Za gra - nicz nych, Ra dy do Spraw Wy mia ru Spra wie - dli wo ści i Spraw We wnętrz nych oraz Ra dy do Spraw Go spo dar czych i Fi nan so wych. CO RE PER I przy go to wu je po sie dze nia Ra dy do Spraw Za trud nie nia, Po li ty ki Spo łecz nej, Ochro ny Zdro wia i Spraw Kon su menc kich, Ra dy do Spraw Kon ku ren cyj no ści, Ra dy do Spraw Trans por tu, Te le ko mu ni ka cji i Ener gii, Ra dy do Spraw Rol nic twa i Ry bo łów stwa, Ra dy do Spraw Śro do wi ska, Ra dy do Spraw Edu ka cji, Mło dzie ży i Kul tu ry. CO RE PER ana li zu je z wy prze dze niem wszyst - kie punk ty po rząd ku ob rad po sie dzeń Ra dy i do kła da sta rań, aby na eta pie swo ich prac osią gnąć po ro zu mie nie, w przy pad ku róż - nych sta no wisk państw człon kow skich co Gmach Justus-Lipsius siedziba Sekretariatu Generalnego Rady do tek stu ak tu praw ne go, któ ry ma być przed ło żo ny Ra dzie do przy ję cia. Jest to za - tem or gan, któ re go funk cja po le ga na eli mi - no wa niu roz bież no ści mię dzy sta no wi ska mi państw człon kow skich w przed mio cie osta - tecz ne go tek stu ak tu praw ne go (lub in ne go do ku men tu), któ ry ma być przy ję ty na po sie - dze niu Ra dy. Je śli kom pro mis w da nej kwe stii 9

12 Rada Unii Europejskiej zo sta nie osią gnię ty na po zio mie CO RE PER -u, w po rząd ku ob rad (agen dzie) Ra dy ozna cza się ją ja ko punkt A i jest ona przyj mo wa na bez de ba ty, chy ba że któ reś z państw te go za żą da. Punk ty B to kwe stie,wktó rych po - ro zu mie nie nie zo sta ło osią gnię te na po zio - mie CO RE PER -u i są one pod da wa ne pod de ba tę Ra dy. Po sie dze nia CO RE PER -u przy go to wu ją spe cjal ne gru py ro bo cze Gru pa An ti ci (CO RE PER II) i Gru pa Mer tens (CO RE PER I). 2. Ko mi te ty i gru py ro bo cze CO RE PER nie przy go to wu je tek stów ak tów praw nych, któ re są przed kła da ne po szcze - gól nym for ma cjom Ra dy do przy ję cia. Zaj - mu ją się tym ko mi te ty i gru py ro bo cze. W skład ko mi te tów i grup ro bo czych Ra dy wcho dzą eks per ci za trud nie ni w ad mi ni stra cji pu blicz nej państw człon kow skich. W po sie - dze niach gru py ro bo czej lub ko mi te tu za wsze bie rze udział przed sta wi ciel KE. Or ga ny przy go to waw cze Ra dy dzie lą się na: ko mi te ty trak ta to we (usta no wio ne na pod - sta wie trak ta tów sta no wią cych Unię), np. Stra te gicz ny Ko mi tet ds. Mi gra cji, Gra nic i Azy lu; in ne ko mi te ty: ko mi te ty po wo ła ne na mo cy de cy zji mię dzy rzą do wych (Spe cjal ny Ko mi tet ds. Rol nic twa); ko mi te ty po wo ła ne na mo cy ak tu praw - ne go Ra dy, np. Ko mi tet Po li ty ki Go spo - dar czej; 10

13 Organy przygotowawcze Rady gru py ści śle po wią za ne z CO RE PER (np. Gru pa An ti ci; Gru pa Mer tens; Gru pa Przy - ja ciół Pre zy den cji); gru py ro bo cze (np. Gru pa Ro bo cza ds. In for - ma cji); gru py ro bo cze z udzia łem rad ców/at taché sta łych przed sta wi cielstw państw człon - kow skich przy UE (np. Gru pa Ro bo cza Rad ców ds. Sto sun ków Ze wnętrz nych); gru py ro bo cze ad hoc (np. Gru pa Ro bo cza ad hoc ds. Pro duk tów Che micz nych). CO RE PER po wo łu je ko mi te ty i gru py ro bo cze Ra dy lub w przy pad ku de cy zji mię dzy rzą - do wych o utwo rze niu or ga nu przy go to waw - cze go Ra dy za twier dza ich po wo ła nie. W ra mach gru py ro bo czej mo gą funk cjo no - wać pod gru py zaj mu ją ce się kwe stia mi spe - cja li stycz ny mi, wy od ręb nio ny mi z ogól nych kom pe ten cji da nej gru py. Po nad to, je śli ko - niecz ne jest pil ne uzgod nie nie ak tu praw ne go, mo gą być two rzo ne gru py ad hoc. Głów nym za da niem or ga nów przy go to waw - czych jest wy pra co wa nie pro jek tu ak tu praw - ne go lub do ku men tu po za le gi sla cyj ne go, tak aby mógł być on przed ło żo ny CO RE PER -owi, a na stęp nie wła ści wej for ma cji Ra dy. Ce lem prac gru py ro bo czej jest me ry to rycz ne uzgod nie nie ta kiej tre ści pro jek tu (bio rąc pod uwa gę etap dys ku sji), któ rą mo gą za ak - cep to wać wszyst kie pań stwa człon kow skie. W przy pad ku utrzy mu ją cych się roz bież no ści me ry to rycz nych pro ble my te są przed sta wia ne do roz strzy gnię cia na szcze blu po li tycz nym (przez CO RE PER, Ra dę, a w wy jąt ko wych przy pad kach na wet przez Ra dę Eu ro pej ską). Obec nie ist nie je oko ło 200 ko mi te tów i grup ro bo czych. Rada COREPER Sche mat or ga ni za cyj ny Ra dy Komitety i grupy robocze Ra da dzia ła za tem na kil ku po zio mach ko mi - te ty i gru py ro bo cze przy go to wu ją pro jekt ak tu praw ne go, na stęp nie CO RE PER uzgad - nia je go osta tecz ny tekst, a ko le gium mi ni - strów ze wszyst kich państw człon kow skich przyj mu je akt praw ny na po sie dze niu Ra dy. W nie licz nych przy pad kach ne go cja cje nad tek stem ak tu praw ne go pro wa dzo ne są na fo rum Ra dy, a na wet nie for mal nie na fo rum Ra dy Eu ro pej skiej. 3. Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy jest or ga nem ad - mi ni stra cyj nym, któ re go zda niem jest prak - tycz na or ga ni za cja i ob słu ga tech nicz na i me ry to rycz na po sie dzeń Ra dy, CO RE PER -u oraz in nych or ga nów przy go to waw czych Ra dy. 11

14 Rada Unii Europejskiej Se kre ta riat Ge ne ral ny wspo ma ga Pre zy den cję w wy ko ny wa niu jej za dań. Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy jest rów nież sta łym ośrod kiem wy mia ny do ku men tów i kon sul ta cji, na pod sta wie któ rych prze wod ni czą cy opra co - wu je wstęp ny po rzą dek ob rad po szcze gól nych po sie dzeń Ra dy. Człon ko wie Ra dy lub Ko mi sja Eu ro pej ska mo gą za po śred nic twem Se kre - ta ria tu Ge ne ral ne go wnio sko wać o włą cze nie kon kret nych punk tów do po rząd ku ob rad. Po - nad to za po śred nic twem Se kre ta ria tu Ge ne ral - ne go prze wod ni czą cy da ne go po sie dze nia prze sy ła po zo sta łym człon kom Ra dy, Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz par la men tom państw człon - kow skich wstęp ny po rzą dek ob rad oraz do ku - men ty przed ło żo ne Ra dzie na tym po sie dze niu. Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy spo rzą dza pro to - kół z każ de go po sie dze nia Ra dy oraz dwa ra zy w ro ku pu bli ku je ak tu al ny wy kaz or ga - nów przy go to waw czych Ra dy. Na cze le Se kre ta ria tu Ge ne ral ne go Ra dy stoi se kre tarz ge ne ral ny. Jest on po wo ły wa ny przez Ra dę sta no - wią cą więk szo ścią kwa li fi ko wa ną. Se kre tarz ge ne ral ny kie ru je pra ca mi Se kre ta ria tu, jest tak że od po wie - dzial ny za pla no wa nie wy dat ków Ra dy i za rzą dza nie fi nan sa mi tej in - sty tu cji. Oprócz te go se kre tarz ge ne - ral ny jest de po zy ta riu szem nie któ - rych umów mię dzy na ro do wych za - war tych przez UE lub Eu ro pej ską Wspól no tę Ener gii Ato mo wej z pań - stwa mi trze ci mi lub or ga ni za cja mi mię dzy na ro do wy mi. W ta kim przy pad ku za - pew nia on pu bli ka cję w Dzien ni ku Urzę do wym UE dat wej ścia w ży cie tych umów. O or ga ni za cji Se kre ta ria tu Ge ne ral ne go de cy du je Ra da. Obec nie Se kre ta riat obej mu je 8 dy rek cji ge ne ral nych i służ bę praw ną. Sie dzi ba Se kre ta - ria tu Ge ne ral ne go znaj du je się w Bruk se li w gmachu Justus-Lipsius. Tutaj też (z wyjątkiem kwietnia, czerwca i października) odbywają się posiedzenia poszczególnych formacji Rady. Kom pe ten cje Ra dy Ra da ma kom pe ten cje pra wo daw cze, wy ko - naw cze, bu dże to we i kre acyj ne. Ra da peł ni, wspól nie z Par la men tem Eu ro - pej skim, funk cję pra wo daw czą. Pro ces de cy - zyj ny w Ra dzie jest waż nym ele men tem pro - ce dur usta wo daw czych ure gu lo wa nych w trak ta tach sta no wią cych Unię. Trak tat o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej prze wi - 12

15 Kompetencje Rady du je zwy kłą i spe cjal ne pro ce du ry usta wo - daw cze. Zwy kła pro ce du ra usta wo daw cza po le ga na przy ję ciu ak tu usta wo daw cze go wspól nie przez Par la ment Eu ro pej ski i Ra dę. W ra mach spe cjal nych pro ce dur usta wo daw - czych akt usta wo daw czy przyj mo wa ny jest przez Par la ment Eu ro pej ski z udzia łem Ra dy lub przez Ra dę z udzia łem Par la men tu Eu ro - pej skie go. Oprócz te go, na pod sta wie upo - waż nie nia za war te go w ak cie usta wo daw - czym, Ra da i Par la ment Eu ro pej ski mo gą prze ka zać Ko mi sji Eu ro pej skiej upraw nie nia do przy ję cia ak tów de le go wa nych (ak tów nie usta wo daw czych o za się gu ogól nym, któ re uzu peł nia ją lub zmie nia ją nie któ re, in ne niż istot ne, ele men ty ak tu usta wo daw cze go). Je że li ko niecz ne jest za pew nie nie jed no li tych wa - run ków wy ko ny wa nia ak tów praw nie wią żą - cych, Ra da i Par la ment Eu ro pej ski mo gą na pod sta wie ak tu usta wo daw cze go po wie - rzyć Ko mi sji Eu ro pej skiej upraw nie nia do wy da wa nia ak tów wy ko naw czych. Ra da mo - że jed nak za strzec pra wo wy ko ny wa nia upraw nień wy ko naw czych dla sie bie, je że li uzna to za uza sad nio ne. Na pod sta wie wy tycz nych okre ślo nych przez Ra dę Eu ro pej ską Ra da przyj mu je de cy zje ko - niecz ne do okre śle nia wspól nej po li ty ki za gra - nicz nej i bez pie czeń stwa Unii Eu ro pej skiej. De cy zje te mo gą okre ślać po dej ście Unii do da ne go pro ble mu o cha rak te rze geo gra ficz - nym lub przed mio to wym bądź dzia ła nia ope - ra cyj ne Unii w związ ku z kon kret ną sy tu acją mię dzy na ro do wą. Ra da ma tak że waż ne kom pe ten cje zwią za ne z za wie ra niem przez Unię Eu ro pej ską umów mię dzy na ro do wych z pań stwa mi trze ci mi oraz or ga ni za cja mi mię dzy na ro do wy mi. Ra da upo - waż nia do pod ję cia ro ko wań, mia nu je ne go cja - to rów, wy da je wy tycz ne ne go cja cyj ne oraz za wie ra umo wy mię dzy na ro do we w imie niu Unii. Ra da mo że rów nież ini cjo wać pro ces sta no - wie nia unij ne go pra wa. W związ ku z tym mo że ona za żą dać od Ko mi sji Eu ro pej skiej prze pro wa dze nia wszel kich ana liz, któ re uzna za po żą da ne dla re ali za cji wspól nych ce lów, i przed ło że nia jej wszel kich wła ści - wych pro po zy cji ak tów praw nych. Po nad to Ra da wzy wa Ko mi sję do po dej mo wa nia dzia łań ad hoc oraz od po wia da na ko mu ni - ka ty i ra por ty Ko mi sji w for mie kon klu zji, za le ceń lub uchwał. Oprócz sta no wie nia unij ne go pra wa Ra da ko or dy nu je po li ty ki go spo dar cze państw człon kow skich. W za kre sie kom pe ten cji bu dże - to wych Ra da wraz z Par la men tem Eu ro pej skim przyj mu je bu dżet Unii Eu ro pej skiej. W za kre sie kom pe ten cji kre acyj nych Ra da mia nu je człon ków Ko mi te tu Eko no micz no - -Spo łecz ne go oraz Ko mi te tu Re gio nów na wnio sek KE, a tak że po kon sul ta cji z PE człon ków Try bu na łu Ob ra chun ko we go. Po nad to po kon sul ta cji z Ko mi sją okre śla sta tu ty ko mi te tów prze wi dzia nych w trak ta - tach oraz usta la upo sa że nia, do dat ki, eme - ry tu ry, ren ty oraz wszel kie na leż no ści płat ne za miast wy na gro dze nia prze wod ni czą ce mu Ra dy Eu ro pej skiej, wy so kie mu przed sta wi - 13

16 Rada Unii Europejskiej cie lo wi Unii do spraw za gra nicz nych i po li - ty ki bez pie czeń stwa, człon kom Ko mi sji, pre - ze som, człon kom i se kre ta rzom Try bu na łu Spra wie dli wo ści UE oraz se kre ta rzo wi ge ne - ral ne mu Ra dy. Pre zy den cja w Ra dzie Pre zy den cja w Ra dzie spra wo wa na jest w na - stę pu ją cych po so bie 18-mie sięcz nych okre - sach przez gru py 3 państw człon kow skich (trio) usta lo ne przez Ra dę Eu ro pej ską. Gru py te two rzo ne są na za sa dzie rów nej ro ta cji mię dzy pań stwa mi człon kow ski mi. Po nad to skład tria po wi nien uwzględ niać róż no rod - ność państw człon kow skich oraz rów no wa gę geo gra ficz ną w ra mach Unii. Do głów nych obo wiąz ków Pre zy den cji na le ży za li czyć: opra co wa nie ka len da rza spo tkań za rów no for mal nych, jak i nie for mal nych oraz pro - gra mu prac Ra dy ma ją cych miej sce w cza - sie da nej Pre zy den cji; zwo ły wa nie po sie dzeń Ra dy z wła snej ini cja - ty wy lub na wnio sek jed ne go z człon ków Ra dy lub Ko mi sji i usta la nie po rząd ku ob rad po sie dzeń po szcze gól nych for ma cji Ra dy; za pew nie nie cią gło ści i spój no ści prac Ra dy; or ga ni za cję i prze wod ni cze nie wszyst kim po sie dze niom Ra dy (z wy jąt kiem Ra dy do Spraw Za gra nicz nych) od by wa ją cym się w cza sie Pre zy den cji; or ga ni za cję i prze wod ni cze nie wszyst kim po sie dze niom or ga nów przy go to waw czych (z wy jąt kiem tych, któ re przy go to wu ją pra ce Ra dy do Spraw Za gra nicz nych); za pew nie nie pro fe sjo nal ne go pro wa dze nia dys ku sji na fo rum Ra dy; po szu ki wa nie ogól ne go po ro zu mie nia na fo rum Ra dy oraz w kon tak tach z Ko mi sją Eu ro pej ską i Par la men tem Eu ro pej skim; peł nie nie funk cji me dia to ra mię dzy uczest - ni ka mi unij ne go pro ce su de cy zyj ne go; re pre zen to wa nie Unii w sto sun kach z pań - stwa mi trze ci mi i or ga ni za cja mi mię dzy na - ro do wy mi, w szcze gól no ści w spra wach wcho dzą cych w za kres Wspól nej Po li ty ki Han dlo wej; re pre zen to wa nie Ra dy w kon tak tach z in - ny mi in sty tu cja mi UE, w szcze gól no ści z Ko mi sją Eu ro pej ską i Par la men tem Eu ro pej skim; współ pra cę z prze wod ni czą cym Ra dy Eu ro - pej skiej w za kre sie przy go to wa nia wstęp - ne go po rząd ku ob rad oraz kon klu zji Ra dy Eu ro pej skiej. Pre zy den cja jest rów nież od po wie dzial na za sto so wa nie re gu la mi nu we wnętrz ne go Ra dy oraz za za pew nie nie spraw ne go prze bie gu ob - rad po szcze gól nych for ma cji Ra dy. W związ ku z tym mo że ona za sto so wać wszel kie od po - wied nie środ ki ko niecz ne do jak naj lep sze go wy ko rzy sta nia cza su po sie dzeń. Środ ki te mo gą po le gać w szcze gól no ści na ogra ni cze niu li - czeb no ści de le ga cji obec nych w sa li po sie dzeń w ce lu omó wie nia kon kret ne go punk tu po - rząd ku ob rad Ra dy, pod ję ciu de cy zji o otwar ciu sa li od słu cho wej, okre śle niu cza su oma wia nia 14

17 Prezydencja w Radzie ty czą cym dzia łal no ści Ra dy do Spraw Za gra nicz nych z prze wod ni czą cym tej for ma cji Ra dy (tzn. z wy so kim przed sta wi cie lem Unii do spraw za gra - nicz nych i po li ty ki bez pie czeń stwa). Człon ko wie trio od po wied nio wcze śnie przed roz po czę ciem swo jej Pre zy den cji pro wa dzą kon sul ta cje mię dzy rzą do we ma ją ce na ce lu usta le nie pro jek tu wspól ne go pro gra mu dzia łań Ra dy. Pro jekt ten mu si zo stać przed sta wio ny nie póź niej niż mie siąc przed roz po czę - ciem 18-mie sięcz ne go okre su Pre zy - den cji i jest za twier dza ny przez Ra dę do Spraw Ogól nych. Człon ko wie tria okre śla ją tak że za wspól nym po ro zu - mie niem prak tycz ne usta le nia do ty - czą ce ich współ pra cy. po szcze gól nych punk tów po rząd ku ob rad Ra dy i nad zo ro wa niu je go prze strze ga nia, zwró ce niu się do de le ga cji o wcze śniej sze przed sta wie nie pro po zy cji zmian do oma wia ne go tek stu na pi śmie, a tak że zwró ce niu się do de le ga cji re pre - zen tu ją cych iden tycz ne lub po dob ne sta no wi ska do ty czą ce kon kret ne go punk tu ob rad o wy bra nie spo śród sie bie jed nej de le ga cji, któ ra przed sta wi ich wspól ne sta no wi sko na pi śmie przed po sie - dze niem lub wy ra zi je pod czas po sie dze nia. Pań stwa wcho dzą ce w skład tria spra wu ją Pre zy den cję na pod sta wie wspól ne go, 18-mie - sięcz ne go pro gra mu prac Ra dy na ten okres. Pro gram ten przy go to wy wa ny jest we współ - pra cy z Ko mi sją Eu ro pej ską, prze wod ni czą - cym Ra dy Eu ro pej skiej oraz w za kre sie do - Każ de pań stwo wcho dzą ce w skład tria usta la na pod sta wie 18-mie sięcz ne go pro - gra mu prac Ra dy i po kon sul ta cji z Ko mi sją Eu ro pej ską pro jek ty po rząd ków ob rad po - sie dzeń Ra dy ma ją cych miej sce w cią gu 6 mie się cy zbio ro wej Pre zy den cji (od 1 stycz - nia do 30 czerw ca lub od 1 lip ca do 31 grud - nia) oraz prze wod ni czy wszyst kim for ma cjom Ra dy (z wy jąt kiem Ra dy do Spraw Za gra nicz - nych), CO RE PER -owi oraz po sie dze niom ko - mi te tów i grup ro bo czych od by wa ją cym się w tym okre sie (z wy łą cze niem tych, któ re przy go to wu ją pra ce Ra dy do Spraw Za gra - nicz nych). Po zo sta li człon ko wie tria wspie ra ją na to miast Pre zy den cję we wszyst kich jej obo - wiąz kach, zgod nie z przy ję tym wspól nie pro gra mem. Każ de trio mo że jed nak przy jąć in ne usta le nia w przed mio cie prze wod nic twa 15

18 Rada Unii Europejskiej po sie dze niom Ra dy i jej or ga nów przy go to - waw czych w czasie swo jej Pre zy den cji. Ra dzie do Spraw Za gra nicz nych prze wod ni czy z urzę du wy so ki przed sta wi ciel Unii do spraw za gra nicz nych i po li ty ki bez pie czeń stwa. W ra - zie po trze by w wy ko ny wa niu tej funk cji mo że go za stą pić czło nek te go skła du Ra dy re pre zen - tu ją cy 6-mie sięcz ną Pre zy den cję. Więk szo ści or ga nów przy go to waw czych Ra dy do Spraw Za gra nicz nych (np. Gru pa Ro bo cza ds. Po - wszech ne go Roz bro je nia i Kon tro li Zbro jeń, Gru pa Ro bo cza ds. Praw Czło wie ka, Gru pa Ro - bo cza ds. OB WE i Ra dy Eu ro py) prze wod ni czą przed sta wi cie le wy so kie go przed sta wi cie la Unii do spraw za gra nicz nych i po li ty ki bez pie czeń - stwa bę dą cy człon ka mi Eu ro pej skiej Służ by Dzia łań Ze wnętrz nych (ESDZ). Po zo sta łym ko - mi te tom i gru pom ro bo czym tej for ma cji Ra dy prze wod ni czy 6-mie sięcz na Pre zy den cja. W okre sie przej ścio wym, do 6 mie się cy, a w przy pad ku czę ści or ga nów przy go to waw - czych do 12 mie się cy od przy ję cia de cy zji Ra dy w spra wie or ga ni za cji i funk cjo no wa nia ESDZ, Pre zy den cja na dal prze wod ni czy ko mi te tom i gru pom ro bo czym, któ rym do ce lo wo prze - wod ni czyć ma wy so ki przed sta wi ciel. Wy so ki przed sta wi ciel i 6-mie sięcz na Pre zy den cja pro - wa dzą ści słą współ pra cę w ce lu za pew nie nia spój no ści dzia łań wszyst kich or ga nów przy go - to waw czych Ra dy do Spraw Za gra nicz nych. Po sie dze niom CO RE PER -u prze wod ni czy przed - sta wi ciel pań stwa człon kow skie go, któ re spra - wu je Pre zy den cję w Ra dzie do Spraw Ogól nych. W za kre sie or ga ni za cji i za pew nie nia spraw - ne go prze bie gu ob rad Ra dy oraz jej or ga nów przy go to waw czych Pre zy den cję wspo ma ga Se kre ta riat Ge ne ral ny Ra dy. Me ry to rycz ne wspar cie w za kre sie re ali za cji prio ry te tów Pre - zy den cji za pew nia spe cjal na gru pa ro bo cza Gru pa Przy ja ciół Pre zy den cji. Ko lej ność spra wo wa nia Pre zy den cji okre śla Ra da Eu ro pej ska. Po rzą dek spra wo wa nia Pre zy den cji w Ra dzie w latach : Hisz pa nia sty czeń czer wiec 2010 Bel gia li piec gru dzień 2010 Wę gry sty czeń czer wiec 2011 Pol ska li piec gru dzień 2011 Da nia sty czeń czer wiec 2012 Cypr li piec gru dzień 2012 Ir lan dia sty czeń czer wiec 2013 Li twa li piec gru dzień 2013 Gre cja sty czeń czer wiec 2014 Wło chy li piec gru dzień 2014 Ło twa sty czeń czer wiec 2015 Luk sem burg li piec gru dzień 2015 Ho lan dia sty czeń czer wiec 2016 Sło wa cja li piec gru dzień 2016 Mal ta sty czeń czer wiec 2017 Wiel ka Bry ta nia li piec gru dzień 2017 Es to nia sty czeń czer wiec 2018 Buł ga ria li piec gru dzień 2018 Au stria sty czeń czer wiec 2019 Ru mu nia li piec gru dzień 2019 Fin lan dia sty czeń czer wiec

19 Prezydencja w Radzie Po cząt ko wo spra wo wa nie Pre zy den cji w Ra dzie mia ło cha rak ter ad mi ni stra cyj ny, z cza sem sta ło się jed nak bar dzo pre sti żo we. Pań stwa prze wod ni czą ce Ra dzie okre śla ją prio ry te ty dzia łal no ści Unii Eu ro pej skiej w cza sie spra - wo wa nia ich urzę du, co da je (zwłasz cza pań - stwom ma łym) szan sę za ak cen to wa nia swo - jej obec no ści na are nie mię dzy na ro do wej. W związ ku z tym każ da Pre zy den cja przy go - to wu je pro gram kul tu ral ny, któ re go głów nym ce lem jest pro mo cja kra ju prze wod ni czą ce go pra com Ra dy w da nym cza sie. W ra mach pro - gra mu kul tu ral ne go or ga ni zo wa ne są wy sta wy, kon fe ren cje, se mi na ria, po ka zy fil mów i in ne wy da rze nia. Każ da Pre zy den cja ma rów nież swo je lo go i mot to. Nie któ re pre zy den cje mia ły na wet wła sny mo tyw mu zycz ny. Pre zy den cja two rzy tak że spe cjal ną stro nę in ter ne to wą, na któ rej za miesz cza ogól ne in for ma cje na te mat funk - cjo no wa nia Unii Eu ro pej skiej oraz szcze gó ło - we in for ma cje o prze bie gu swo je go prze wod - nic twa w Ra dzie. Pro ces de cy zyj ny w Ra dzie De cy zje Ra dy za pa da ją przy za sto so wa niu jed ne go z 3 try bów gło so wa nia: zwy kłej więk - szo ści gło sów, więk szo ści kwa li fi ko wa nej bądź jed no myśl nie. Za sad ni czo Ra da sta no wi (po dej mu je de cy zje) więk szo ścią kwa li fi ko - wa ną. Przy ob li cza niu więk szo ści kwa li fi ko - wa nej w Ra dzie obo wią zu je sys tem gło sów wa żo nych. Przy ję ty sys tem wa że nia gło - sów po szcze gól nych państw ma w za ło że niu za pew nić rów no wa gę mię dzy du ży mi i ma ły mi pań stwa mi człon kow ski mi po przez uwzględ - nie nie ich po ten cja łu eko no micz ne go i licz by lud no ści. We dług te go sys te mu każ de pań - stwo człon kow skie ma róż ną licz bę gło sów, w za leż no ści od licz by lud no ści. Licz ba gło sów po szcze gól nych kra jów w Ra dzie Fran cja, Niem cy, Wiel ka Bry ta nia i Wło chy: po 29 Hisz pa nia i Pol ska: po 27 Ru mu nia: 14 Ho lan dia: 13 Bel gia, Cze chy, Gre cja, Por tu ga lia i Wę gry: po 12 Au stria, Buł ga ria i Szwe cja: 10 Da nia, Fin lan dia, Ir lan dia, Li twa i Sło wa cja: po 7 Cypr, Es to nia, Luk sem burg, Ło twa i Sło we nia: po 4 Mal ta: 3 Ogó łem 345 Łącz na licz ba gło sów przy pa da ją cych wszyst kim pań stwom człon kow skim wy no si 345. Wy móg uzy ska nia więk szo ści kwa li fi ko - wa nej ozna cza, że de cy zja mu si uzy skać po - par cie więk szo ści państw człon kow skich (je że li pro jekt ak tu praw ne go po cho dzi od Ko mi sji Eu ro pej skiej) lub 2/3 licz by państw (je że li pro jekt po cho dzi od państw człon kow skich) dys po nu ją cych co naj mniej 255 gło sa mi wa żo ny mi. Po nad to czło nek Ra dy mo że wy stą pić o spraw dze nie, czy pań stwa 17

20 Rada Unii Europejskiej człon kow skie sta no wią ce więk szość kwa li fi - ko wa ną re pre zen tu ją co naj mniej 62 proc. ogó łu lud no ści Unii. Je że li się oka że, że wa ru - nek ten nie zo stał speł nio ny, de cy zja nie zo - sta je przy ję ta, jed nak że to ostat nie kry te rium nie ma prak tycz ne go zna cze nia przy speł nie niu kry te rium licz by państw i licz by gło sów wa żo - nych. Sys tem ten bę dzie obo wią zy wał do 31 paź dzier ni ka 2014 r. Od 1 li sto pa da 2014 r. Ra da bę dzie po dej mo - wać de cy zje zgod nie z sys te mem po dwój nej więk szo ści. W ra mach te go sys te mu więk - szość kwa li fi ko wa ną sta no wić bę dzie co naj - mniej 55 proc. człon ków Ra dy, jed nak nie mniej niż 15 z nich, re pre zen tu ją cych pań - stwa człon kow skie, któ rych łącz na licz ba lud - no ści sta no wi co naj mniej 65 proc. lud no ści Unii. Pod ję cie de cy zji przez Ra dę bę dzie mo gła jed nak unie moż li wić mniej szość blo ku ją ca, obej mu ją ca co naj mniej 4 pań stwa, któ rych licz ba lud no ści sta no wi co naj mniej 35 proc. lud no ści Unii Eu ro pej skiej. W szcze gól nie istot nych dzie dzi nach dzia łal no ści Unii, ta kich jak na przy kład wspól na po li ty ka za gra nicz na i bez pie czeń stwa czy po li ty ka go spo dar cza i pie nięż na, do pod ję cia de cy zji ko niecz ne bę - dzie zgro ma dze nie co naj mniej 72 proc. licz by państw człon kow skich. Po nad to w okre sie przej ścio wym, to zna czy od 1 li sto pa da 2014 r. do 31 mar ca 2017 r., każ de pań stwo człon kow skie bę dzie mo gło za żą dać po now ne go wpro wa dze nia sys te mu gło sów wa żo nych. Zgło sze nie od po wied nie go wnio sku bę dzie ozna cza ło au to ma tycz ną zmia nę sys te mu gło so wa nia i nie bę dzie wy ma - ga ło żad nych do dat ko wych de cy zji Ra dy. W tym okre sie bę dzie rów nież moż li we od wo - ła nie się do for mu ły z Ja ni ny, zgod nie z któ rą Ra da bę dzie mu sia ła po now nie za jąć się spra wą i po szu kać sa tys fak cjo nu ją ce go roz - wią za nia w roz sąd nym ter mi nie, je że li pań - stwa sprze ci wia ją ce się pod ję ciu da nej de cy zji zgro ma dzą 3/4 jed ne go z te stów mniej szo ści blo ku ją cej. Sys tem tzw. po dwój nej więk szo ści za cznie w peł ni funk cjo no wać 1 kwiet nia 2017 r. Od wo - ła nie się do for mu ły z Ja ni ny bę dzie jed nak na dal moż li we pod wa run kiem zgro ma dze nia 55 proc. jed ne go z te stów mniej szo ści blo ku ją cej. 18

21 Proces decyzyjny w Radzie W nie licz nych przy pad kach, okre ślo nych w trak - ta tach i re gu la mi nie we wnętrz nym Ra dy, Ra da po dej mu je de cy zje zwy kłą więk szo ścią gło sów. Są to prze waż nie spra wy o cha rak te rze pro ce du - ral nym i or ga ni za cyj nym. W ra mach te go try bu gło so wa nia każ de pań stwo dys po nu je jed nym gło sem, a zwy kłą więk szość sta no wi 14 gło sów. W spra wach o zna cze niu pod sta wo wym dla państw człon kow skich, ta kich jak re wi zja trak ta tów, przyj mo wa nie no wych państw do UE oraz co do za sa dy de cy zje do ty czą ce wspól nej po li ty ki za gra nicz nej i bez pie czeń - stwa Ra da sta no wi jed no myśl nie. 19

22 Notatki 20

23 Ministerstwo Spraw Zagranicznych al. J.Ch. Szucha 23, Warszawa

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 3 Autor: prof. dr hab. Jan Barcz Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Projekt logo polskiej prezydencji na okładce:

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Ewa Ku liń ska 1 Agniesz ka Do rn fel d 2 Za rzą dza nie ry zy kiem pro ce sów lo gi stycz nych - studium przypadku 3 Przed mio tem pu bli ka cji jest oce na ry - zy ka to wa rzy szą ce go re ali za cji

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Mi ro sław No wak, Ja cek Za jąc In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Wy daj ność sys te mów dys try bu cji

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Bez pie czeń stwo w łań cu chu do staw

Bez pie czeń stwo w łań cu chu do staw Bo gu sław Śliw czyń ski In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia Wyż sza Szko ła Lo gi sty ki Bez piecz ne łań cu chy do staw Po czu cie bez pie czeń stwa jest jed ną z pod sta wo wych war to ści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Za sto so wa nie ana li zy ABC/XYZ w przed się bior stwie prze twór stwa mle ka stu dium przy pad ku

Za sto so wa nie ana li zy ABC/XYZ w przed się bior stwie prze twór stwa mle ka stu dium przy pad ku Jo an na Ba ra n 1 Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie To masz Cho mic ki 2 Za sto so wa nie ana li zy ABC/XYZ w przed się bior stwie prze twór stwa mle ka stu dium przy pad ku Po

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. Maria Jóźwiak Nr 2/2010(22) ISSN 1734-1434 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Spis treści Nauka płynąca z dotychczasowych prac nad krajowymi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty higiena pracy mgr inż. Dominika Gacka, mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne ANDRZEJ SZYMONIK 1 UWARUNKOWANIA LOGISTYKI IMPREZ MASOWYCH 2 Istota logistyki imprezy masowej Zgod nie z Usta wą O bezpieczeństwie imprez masowych, za im - pre zę ma so wą uzna wa ne są im pre zy spor

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce

Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce Ka zi mierz Ba czew ski 1 Ja cek Ry czyń ski 2 Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce Pa li wa sil ni ko we są nie zbęd ne do pra wi dło we go funk cjo no - wa nia środ ków trans por to wych. Na

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem Materiał pomocniczy dla pracodawców Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

StReFA UmIeJętnoścI CHCEMY OSIĄGNĄĆ K2!

StReFA UmIeJętnoścI CHCEMY OSIĄGNĄĆ K2! O szkolnictwie dualnym i Programie K2 (Kariera i Kompetencje) rozmawiano podczas Konferencji z udziałem minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej CHCEMY OSIĄGNĄĆ K2! KatowicKa specjalna strefa ekonomiczna wraz

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl

RAPORT. Kobiety w IT i TECH. womenintechsummit.pl RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 RAPORT Kobiety w IT i TECH 2018 Na świe cie trwa ci cha re wo lu cja: zmie nia się ro la ko biet w no wych tech no lo giach. Ich wpływ, do tych czas nie wiel ki, za czy

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Prze słan ki i za kres sto so wa nia lo gi sty ki w go spo da ro wa niu za so ba mi krwi

Prze słan ki i za kres sto so wa nia lo gi sty ki w go spo da ro wa niu za so ba mi krwi Ja cek Szoł ty sek, Se ba stian Twa róg Aka de mia Eko no micz na w Ka to wi ca ch 1 Prze słan ki i za kres sto so wa nia lo gi sty ki w go spo da ro wa niu za so ba mi krwi Zło żo ność pro ce sów za cho

Bardziej szczegółowo

Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów

Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów Mi ro sław An to no wicz, Hen ryk Zie la skie wicz Ro la trans por tu ko le jo we go w ryn ku prze wo zu sa mo cho dów Bran ża au to mo ti ve wy ko rzy stu je no wo cze sne roz wią za nia lo gi stycz ne,

Bardziej szczegółowo