ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych"

Transkrypt

1 ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta

2 Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta RODZAJ INFORMACJI 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia NUMER ZAPISU Z WZORCA UMOWNEGO Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia 4 ust ust ust ust. 1

3 Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Postanowienia ogólne 1 1. Ni niej sze Ogól ne Wa run ki Ubez pie cze nia Od po wie dzial no ści Cy wil nej po sia da czy po jaz dów me cha nicz nych za szko dy po wsta łe na te ry to rium państw bę dą cych człon ka mi Sys te mu Zie lo nej Kar ty w związ ku z ru chem tych po jaz dów (zwa ne da lej OWU) sto su je się w umo wach ubez pie cze nia za wie ra nych przez AXA U bez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cji S.A. zwa nym da lej Ubez pie czy cie lem, z oso ba mi fi zycz ny mi (w tym rów nież pro wa dzą cy mi dzia łal - ność go spo dar czą), praw ny mi lub jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi nie po sia da ją cy - mi oso bo wo ści praw nej. Przed mio tem umów ubez pie cze nia jest udzie la nie przez Ubez pie czy cie la ochro ny ubez pie cze nio wej. 2. Po jaz da mi me cha nicz ny mi wro zu mie niu ni niej szych ogól nych wa run ków ubez pie - cze nia są po jaz dy za re je stro wa ne w Rze czy po spo li tej Pol skiej. 3. Umo wa Ubez pie cze nia za wie ra na jest podwa run kiem, że po jazd októ rym mo wa wust. 1 jest ubez pie czo ny waxa Ubez pie cze nia TU irs.a. wza kre sie obo wiąz ko - we go ubez pie cze nia OC po sia da czy po jaz dów me cha nicz nych zaszko dy po wsta - łe w związ ku z ru chem te go po jaz du. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2 Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego Zielona Karta Ubez pie czy cie lod po wia da zaszko dy wy rzą dzo ne oso bom trze cim wzwiąz ku zru - chem po jaz du me cha nicz ne go, napod sta wie pra wa pań stwa, nate ry to rium któ - re go na stą pi ło zda rze nie ob ję te ochro ną ubez pie cze nio wą. 2. Od szko do wa nie usta la się i wy pła ca w gra ni cach od po wie dzial no ści cy wil nej po - sia da cza lub kie row cy po jaz du me cha nicz ne go, okre ślo nych przez pra wo miej - sca zda rze nia, naj wy żej jed nak do li mi tów i w za kre sie wa run ków prze wi dzia nych wre gu la cjach praw nych pań stwa, nate ry to rium któ re go mia ło miej sce zda rze nia lub do su my gwa ran cyj nej o któ rej mo wa w 4 i w za kre sie wa run ków okre ślo - nych w umo wie ubez pie cze nia. 3. Je że li po szko do wa ny iubez pie czo ny Zie lo ną Kar tą są oby wa te la mi Rze czy po spo - li tej Pol skiej i ma ją w niej miej sce za miesz ka nia, do okre śle nia za sad i wy so ko ści na leż nych od szko do wań i świad czeń wła ści we jest pra wo pol skie, o ile pra wo miej sca zda rze nia prze wi du je ta ką wła ści wość lub je że li rosz cze nie zo sta ło zgło - szo ne w Rze czy po spo li tej Pol skiej. Suma Gwarancyjna 4 1. Suma gwarancyjna, mająca zastosowanie do niniejszej umowy, odpowiada wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w kraju miejsca zdarzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej 2. Je że li su ma gwa ran cyj na, prze wi dzia na pra wem miej sca zda rze nia, jest niż sza odsu my gwa ran cyj nej usta lo nej wumo wie ubez pie cze nia, októ rej mo wa wust. 3 po ni żej lub wa run ki prze wi dzia ne pra wem miej sca zda rze nia ma ją węż szy za kres niż wa run ki usta lo ne wumo wie ubez pie cze nia, Ubez pie czy ciel po kry wa zo bo wią - za nie, do li mi tów i w za kre sie wa run ków prze wi dzia nych w re gu la cjach praw nych pań stwa, na te ry to rium któ re go mia ło miej sce zda rze nie, naj wy żej jed nak do su my gwa ran cyj nej októ rej mo wa wust. 3 iwza kre sie wa run ków okre ślo nych w ni niej szej umo wie ubez pie cze nia. 3. Wy so kość su my gwa ran cyj nej usta lo nej dla umo wy ubez pie cze nia wy no si rów no - war tość w zło tych: 1) w przy pad ku szkód na oso bie eu ro w od nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go, któ re go skut ki są ob ję te ubez pie cze niem, bez wzglę du na licz bę po szko do wa nych; 2) w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych. 4. Równowartość sumy gwarancyjnej w złotych polskich ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. Zawarcie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia 5 1. Umowę ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Zielona Karta zawiera się na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego 2. Umo wę ubez pie cze nia za wie ra się na czas okre ślo ny, nie krót szy niż 15 dni i nie dłuż szy niż okres, któ ry po zo stał dokoń ca umo wy obo wiąz ko we go ubez pie cze nia OC po sia da czy po jaz dów me cha nicz nych za war tej z Ubez pie czy cie lem, zza strze - że niem, że okres ubez pie cze nia nie mo że być dłuż szy niż 12 mie się cy. 3. Za war cie umo wy ubez pie cze nia Ubez pie czy ciel po twier dza po li są oraz Mię dzy na - ro do wą Kar tą Ubez pie cze nia Sa mo cho do we go (Zie lo na Kar ta). 4. W przypadku utraty lub zniszczeniazielonej Karty Ubezpieczyciel wystawia, na pisemny wniosek posiadacza pojazdu lub osoby przez niego upoważnionej, nowy dokument: 1) na czas nie przekraczający okresu ubezpieczenia, który wynika z zawartej umowy ubezpieczenia, 2) na okres 15 dni, jeżeli do końca ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia pozostało mniej niż 15 dni. W tym przypadku Ubezpieczycielmoże żądać dopłaty składki Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się w niżej określonych przypadkach 1) z upływem terminu określonego w umowie ubezpieczenia, 2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, 3) z dniem przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, 4) z dniem wyrejestrowania pojazdu mechanicznego, 5) z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza (w tym demontaż, złomowanie pojazdu). 2. Warunkiem rozwiązania umowy w przypadkach określonych powyżej w 6 ust. 1 pkt 2), 3), 4) i 5) jest zwrot zakładowi ubezpieczeń kompletnego, oryginalnego certyfikatu Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia samochodowego Zielona Karta Posiadacz pojazdu może odstąpić od umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Od stą pie nie od umo wy ubez pie cze nia przez Ubez pie cza ją ce go mo że być do ko - na ne naj póź niej w ter mi nie 30 dni od da ty za war cia umo wy, a gdy jest przed się - bior cą w ter mi nie 7 dni od da ty za war cia umo wy. 8 Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu przed upływem okresu ubezpieczenia określonego w Zielonej Karcie, Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki proporcjonalnego do okresu niewykorzystanej ochrony ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa 9 1. Składka ubezpieczeniowa jest płatna zgodnie z harmonogramem płatności składki z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej z Ubezpieczycielem. 2. Składkę ustala się w oparciu o taryfę obowiązującą przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Początek i koniec odpowiedzialności Od po wie dzial no ść U bep zie czy cie la roz po czy na się od dnia wska za ne go w do ku - men cie ubez pie cze niai nie wcze śniej niż z chwi lą prze kro cze nia gra ni cy pań stwo - wej Rze czy po spo li tej Pol skiej.

4 Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta 2. Od po wie dzial ność Ubez pie czy cie la z ty tu łu za war tej umo wy ubez pie cze nia koń czy się w przy pad kach, o któ rych mo wa w 6 ni niej szych OWU lub z chwi lą po wrot ne go prze kro cze nia gra ni cy pań stwo wej Rze czy po spo li tej Pol skiej Obowiązki posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego Kierujący pojazdem mechanicznym w ruchu zagranicznym obowiązany jest posiadać dokument ubezpieczenia wymieniony w 5 ust. 3 niniejszych OWU i okazywać go na każde żądanie organów kontrolnych. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki nie okazania dokumentu ubezpieczenia Międzynarodowej Karty Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) organom kontrolnym podczas wjazdu, przebywania i wyjazdu posiadacza lub kierowcy z terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. 3. W razie wypadku kierujący pojazdem mechanicznym powinien: 1) przed się wziąć od po wied nie środ ki w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa ru - chu w miej scu wy pad ku, sta rać się o zła go dze nie skut ków wy pad ku oraz wmia rę moż li wo ści za pew nić udzie le nie po mo cy le kar skiej oso bom po szko - do wa nym, jak rów nież za bez pie czyć mie nie osób po szko do wa nych, 2) za po biec, w mia rę moż li wo ści, zwięk sze niu się szko dy oraz sta rać się o ze - bra nie do wo dów po zwa la ją cych na usta le nie oko licz no ści wy pad ku oraz ro - dza ju i roz mia rów szko dy, 3) udzie lić oso bom po szko do wa nym nie zbęd nych in for ma cji, ko niecz nych do iden ty fi ka cji za kła du ubez pie czeń, łącz nie z po da niem da nych do ty czą - cych za war tej umo wy ubez pie cze nia, 4) w ra zie wy pad ku w któ rym uczest ni czy ły in ne po jaz dy me cha nicz ne usta lić w mia rę moż li wo ści na zwę za kła du ubez pie czeń, z któ rym po sia dacz po jaz - du za warł umo wę ubez pie cze nia OC, 5) po wia do mić po li cję o wy pad ku z ofia ra mi w lu dziach oraz o wy pad ku po - wsta łym w oko licz no ściach na su wa ją cych przy pusz cze nia, że po peł nio no prze stęp stwo. 4. Po sia dacz lub kie ru ją cy po jaz dem me cha nicz nym po win ni przed sta wić na żą da - nie Ubez pie czy cie la po sia da ne do wo dy do ty czą ce wy pad ku i roz mia ru szkód. 5. Wra zie zgło sze nia rosz cze nia ood szko do wa nie dopo sia da cza lub kie ru ją ce go po - jaz dem me cha nicz nym, obo wią za ni są oni nie zwłocz nie naj da lej w ter mi nie 14 dni, po wia do mić otym Ubep zie czy cie la, do star cza jąc do ku men ty do ty czą ce oko - licz no ści wy pad ku i roz mia ru szko dy. 6 Po sia dacz lub kie ru ją cy po jaz dem me cha nicz nym nie mo że bez zgo dy Ubez pie - czy cie la po dej mo wać żad nych zo bo wią zań w sto sun ku do osób zgła sza ją cych rosz cze nia ani też skła dać żad nych oświad czeń o przy ję ciu od po wie dzial no ści za wy pa dek. 7. Je że li po szko do wa ny wy stą pi z rosz cze niem o od szko do wa nie na dro gę są do wą prze ciw ko po sia da czo wi lub kie ru ją ce mu po jaz dem me cha nicz nym, obo wią za ni są oni nie zwłocz nie za wia do mić o tym Ubez pie czy cie la. 8. Je że li prze ciw ko po sia da czo wi lub kie row cy zo sta ło wsz czę te po stę po wa nie w związ ku z po peł nie niem prze stęp stwa lub wy kro cze nia, po sia dacz lub kie row - ca po jaz du me cha nicz ne go obo wią za ny jest nie zwłocz nie po wia do mić otym Ubez - pie czy cie la. 9. Ubez pie czy ciel nie po kry wa ja kich kol wiek grzy wien, kar pie nięż nych oraz środ - ków kar nych na ło żo nych na po sia da cza lub kie row cę po jaz du me cha nicz ne go w po stę po wa niu kar nym lub w spra wach o wy kro cze nia. 10. Po sia dacz po jaz du me cha nicz ne go obo wią za ny jest w cią gu 5 dni ro bo czych po - wia do mić Ubez pie czy cie la o zby ciu po jaz du. Ustalenie wysokości szkody i wypłata odszkodowania Ubezpieczyciel ustala wysokość szkody zgodnie z przepisami prawa cywilnego właściwego dla zobowiązań, których źródłem jest zdarzenie wyrządzające szkodę objęte ochroną ubezpieczeniową. 2. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie uznania roszczenia osoby poszkodowanej, zawartej z nią ugody lub pełnomocnego orzeczenia sądu. Zawiadomienia i oświadczenia 13 Wszelkie zawiadomienia oraz oświadczenia dotyczące Umowy mogą być skutecznie dokonywane przez strony Umowy: 1) na pi śmie na ad res Ubep zie czy cie la, 2) dro gą elek tro nicz ną na ad res ma ilo wy Ubez pie czy cie la oraz ad res Ubez pie - cza ją ce go po da ny we wnio sku o obo wiąz ko we ubez pie cze nie OC po sia da - czy po jaz dów me cha nicz nych za war tej z Ubez pie czy cie lem, 3) wroz mo wie te le fo nicz nej re je stro wa nej i ar chi wi zo wa nej przez Ubez pie czy ciel. Roszczenie zwrotne Ubezpieczycielowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia od kierowcy pojazdu mechanicznego zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wy rzą dził szko dę umyśl nie, w sta nie po uży ciu al ko ho lu lub w sta nie nie - trzeź wo ści (w ro zu mie niu prze pi sów o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze - ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi) al bo po uży ciu środ ków odu rza ją cych, sub stan cji psy cho tro po wych lub środ ków za stęp czych (w ro zu mie niu prze - pi sów o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii), a stan ten miał wpływ na po wsta - nie lub roz miar szko dy, 2) wszedł w po sia da nie po jaz du me cha nicz ne go wsku tek po peł nie nia prze - stęp stwa, 3) nie po sia dał wy ma ga nych upraw nień do kie ro wa nia po jaz dem me cha nicz - nym, z wy jąt kiem przy pad ków, gdy cho dzi ło o ra to wa nie ży cia ludz kie go lub mie nia al bo ści ga nia prze stęp cy, o ile brak upraw nień do kie ro wa nia po jaz - dem miał wpływ na po wsta nie lub roz miar szko dy, 4) zbiegł z miej sca zda rze nia, 5) po słu gi wał się Zie lo ną Kar tą po roz wią za niu umo wy ubez pie cze nia. 2. Upraw nie nia Ubez pie czy cie la dodo cho dze nia zwro tu wy pła co ne go od szko do wa - nia przy słu gu je rów nież wów czas, gdy po sia da czo wi lub kie ru ją ce mu po jaz dem me cha nicz nym udo wod nio no sfał szo wa nie do ku men tu ubez pie cze nia. 3. Stan nie trzeź wo ści, po uży ciu al ko ho lu w ro zu mie niu prze pi sów o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi lub pod wpły wem środ ków odu - rza ją cych, sub stan cji psy cho tro po wych lub środ ków za stęp czych w ro zu mie - niu prze pi sów o prze ciw dzia ła niu nar ko ma ni oraz upraw nie nia do kie ro wa nia po jaz dem me cha nicz ny mo ce nia się we dług pra wa pań stwa wła ści we go dla miej sca zda rze nia. Reklamacje W każdym przypadku osoba uprawniona z Umowy Ubezpieczenia może wnosić Reklamacje. Reklamacja to wystąpienie, w tym skarga i zażalenie, skierowane do Ubezpieczyciela zawierające zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Ubezpieczyciela. 2. Reklamacje można składać w następujący sposób: Ubez pie czy cie lo wi AXA Ubez pie cze nia TU ir S. A.: ust nie te le fo nicz nie pod nr te le fo nu (koszt po łą cze - nia zgod ny z ta ry fą ope ra to ra) al bo oso bi ście pod czas wi zy ty w jed no st ce Ubez pie czy cie la, w for mie elek tro nicz nej na ad res e -ma il: ser bez pie cze nia.pl, w for mie pi sem nej oso bi ście w sie dzi bie Ubez pie czy cie la AXA Ubez pie cze nia TU ir S.A. w War sza wie, ul. Chłod na 51, al bo dro gą pocz to wą na ad res: AXA Ubez pie cze nia TU ir S.A. ul. Chłod na 51, War sza wa. 3. Re kla ma cja mo że być zło żo na wkaż dej jed no st ce Ubez pie czy cie la ob słu gu ją cej klien tów. 4. Od po wiedź Ubez pie czy cie la na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na w for mie pi sem - nej lub za po mo cą in ne go trwa łe go no śni ka in for ma cji al bo pocz tą elek tro nicz - ną, je że li oso ba skła da ją ca Re kla ma cję zło ży wnio sek o udziel nie od po wie dzi wtej for mie. Do dat ko wo nawnio sek oso by skła da ją cej Re kla ma cję Ubez pie czy - ciel po twier dza pi sem nie lub w in ny uzgod nio ny spo sób fakt jej zło że nia.

5 Ogólne warunki ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta 5. Zło że nie Re kla ma cji nie zwłocz nie popo wzię ciu za strze żeń uła twi iprzy spie szy rze - tel ne jej roz pa trze nie. 6. W przy pad ku gdy Ubez pie czy ciel nie po sia da da nych kon tak to wych oso by skła - da ją cej Re kla ma cję, przy skła da niu Re kla ma cji, na le ży po dać na stę pu ją ce da - ne: imię, na zwi sko, ad res doko re spon den cji, ad res e -ma il (wprzy pad ku wy bo ru ta kiej for my kon tak tu). 7. Od po wie dzi na Re kla ma cję Ubez pie czy ciel udzie la bez zbęd nej zwło ki, nie póź - niej niż w ter mi nie 30 dni od dnia otrzy ma nia Re kla ma cji. 8. Wszcze gól nie skom pli ko wa nych przy pad kach, unie moż li wia ją cych roz pa trze nie Re kla ma cji i udzie le nie od po wie dzi w ter mi nie 30 dni, Ubez pie czy ciel w tym ter - mi nie wy śle in for ma cję oprzy czy nie nie moż no ści roz pa trze nia Re kla ma cji. Wta - kim przy pad ku od po wiedź na Re kla ma cję zo sta nie udzie lo na nie póź niej niż w ter mi nie 60 dni od dnia jej otrzy ma nia. 9. Je że li oso ba skła da ją ca Re kla ma cję nie zga dza się ze sta no wi skiem Ubez pie czy - cie la wy ra żo nym wod po wie dzi nare kla ma cję, mo że wy stą pić zwnio skiem oroz - pa trze nie spra wy do Rzecz ni ka Fi nan so we go. Oso ba skła da ją ca re kla ma cję mo że rów nież wy stą pić dosą du po wszech ne go zpo wódz twem prze ciw ko Ubez - pie czy cie lo wi tj. AXA Ubez pie cze nia To wa rzy stwo Ubez pie czeń i Re ase ku ra cjis.a. we dług wła ści wo ści okre ślo nej w 16 ust. 5. Postanowienia końcowe Do Umo wy mo gą być wpro wa dzo ne, za zgo dą stron, po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne od usta lo nych w ni niej szych OWU. 2. Wszyst kie po sta no wie nia do dat ko we lub od mien ne odusta lo nych wni niej szych OWU, w tym rów nież wszel kie zmia ny Umo wy do ko na ne w trak cie jej trwa nia mu szą być po twier dzo ne po przez wy sta wie nie anek su przez Ubez pie czy cie la. 3. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je się prze pi sy pra wa pol - skie go. 4. Wszel kie za wia do mie nia oraz oświad cze nia do ty czą ce Umo wy, z za strze że niem po sta no wień 15, mo gą być sku tecz nie do ko ny wa ne w roz mo wie te le fo nicz nej re je stro wa nej iar chi wi zo wa nej przez ubez pie czy cie la, lub zapo śred nic twem ser - wi su in ter ne to we go Ubez pie czy cie la, zawy jąt kiem oświad czeń do ty czą cych roz - wią za nia Umo wy, któ re mo gą być skła da ne wy łącz nie w for mie pi sem nej pod ry go rem nie waż no ści. 5. Po wódz two o rosz cze nie wy ni ka ją ce z Umo wy Ubez pie cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów owła ści wo ści ogól nej al bo przedsąd wła ści wy dla miej sca za - miesz ka nia lub sie dzi by ubez pie cza ją ce go, ubez pie czo ne go lub upraw nio ne go zumo wy Ubez pie cze nia. Po wódz two orosz cze nie wy ni ka ją ce zumo wy ubez pie - cze nia moż na wy to czyć we dług prze pi sów o wła ści wo ści ogól nej al bo przed sąd wła ści wy dla miej sca za miesz ka nia spad ko bier cy ubez pie czo ne go lub spad ko - bier cy upraw nio ne go z Umo wy Ubez pie cze nia. 6. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznik Konsumentów. 7. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 8. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. nr AXAU/2016/2/2/12 z dnia r. i mają zastosowanie do Umów zawieranych od dnia r.

6 kim jesteśmy AXA to jedna z największych grup finansowych na świecie. Wieloletnie doświadczenie i stała obecność na międzynarodowych rynkach sprawiły, że zaufały nam już ponad 102 miliony klientów w 56 krajach. AXA w Polsce to różnorodność ubezpieczeń ochronnych, zdrowotnych i turystycznych oraz otwarty fundusz emerytalny. To także nowoczesne rozwiązania inwestycyjne dopasowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. Naszym klientom oferujemy rzetelną analizę potrzeb oraz wysoki standard obsługi. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego prosimy o kontakt z Towarzystwem pod numer telefonu: (koszt połączenia wg. taryfy operatora) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Spółka należąca do Grupy AXA ul. Chłodna 51, Warszawa, Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS , REGON , NIP , Wysokość Kapitału Zakładowego: ,00 PLN opłacony w całości

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Truck Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 08.03.2017

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobytu w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Posiadacza Pojazdu 24.02.2016 Informacja o istotnych

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Zarobkowej Posiadacza Pojazdu 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadacza Pojazdu 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej pomocy assistance Samochód Zastępczy 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Mini 16.03.2015 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Szyb RODZAJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 05.11.2015 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opon 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Opon RODZAJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Truck Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 05.11.2015 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Trans port Ubez pie czo ne go do miej sca za miesz ka nia lub miej sca do ce lo we go po dró ży. Za kwa te ro wa nie who te lu

Trans port Ubez pie czo ne go do miej sca za miesz ka nia lub miej sca do ce lo we go po dró ży. Za kwa te ro wa nie who te lu As si stan ce CIA OFIAT jest to wspól ny pro gram Fiat Au to Po land S.A. i Eu rop As si stan ce Hol ding S.A. przy udzia le Eu rop As si stan ce Pol ska Sp. z o.o. w ra mach, któ re go w okre sie waż

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU

Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU OPEL GWARANTOWANE SAMOCHODY UŻYWANE Witamy w programie OPEL GWARANTOWANE SAMOCHODY UŻYWANE. Jest to nowe wcielenie programu znanego i dostępnego dotychczas w

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń

ogólne warunki ubezpieczeń ogólne warunki ubezpieczeń Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego 29.06.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Turystycznego zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Szyby 16.03.2015 Przepisy ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Szyby, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2016 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN SZCZEGÓLNE Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN 83-919639-3-4 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 19.03.2015 Postanowienia ogólne 1 1. Ni niej sze

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco dla klienta korporacyjnego 16.03.2015 Postanowienia ogólne 1 Ni niej sze Ogól ne Wa

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Minicasco 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Minicasco

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo