Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, ISBN , s Więcej publikacji:

2 Bernard Biƒczycki Katedra Procesu Zarzàdzania Akademia Ekonomiczna w Krakowie ORGANIZACJA PROCESU REKRUTACJI W URZ DZIE ADMINISTRACJI SAMORZÑDOWEJ NA PRZYK ADZIE MIASTA KRAKOWA 1. Wprowadzenie Wy zwa nia, ja kie sto jà przed wspó cze sny mi sys te ma mi za rzà dza nia za so - ba mi ludz ki mi, wy ma ga jà do sko na le nia ró nych funk cji, a co za tym idzie, me - tod i tech nik za rzà dza nia czyn ni kiem ludz kim. Po trze ba przy wià zy wa nia co - raz wi k szej ro li do spraw nie funk cjo nu jà ce go apa ra tu urz d ni cze go wy p y wa m.in. z ro snà cej licz by i wa gi za gad nieƒ, któ re sta jà si przed mio tem pra cy w ad mi ni stra cji pu blicz nej. Do za daƒ ta kich na le y za li czyç np.: go spo da ro wa - nie za so ba mi nie ru cho mo Êci gmin nych, po li ty k miesz ka nio wà, za rzà dza nie pro jek ta mi eu ro pej ski mi czy pla no wa nie prze strzen ne. Wszyst kie te za gad nie - nia w istot ny spo sób kszta tu jà kie run ki re ali zo wa nej przez gmi n (po wiat, wo - je wódz two) stra te gii roz wo jo wej. Pra ca za wie ra ogól nà cha rak te ry sty k isto ty, ce lów i prze bie gu pro ce su re - kru ta cji w or ga ni za cji, a tak e przy k ad roz wià za nia u yt ko we go pro ce du ry re - kru ta cyj nej opra co wa nej i wdro o nej w Urz dzie Mia sta Kra ko wa. Przed sta - wio na pro ce du ra w spo sób kom plek so wy uj mu je za gad nie nie na bo ru i se lek cji kan dy da tów do pra cy w urz dzie ad mi ni stra cji sa mo rzà do wej w mie Êcie na pra wach po wia tu. 2. Istota funkcji rekrutacji w zarzàdzaniu zasobami ludzkimi Re kru ta cja, oprócz pla no wa nia per so ne lu, sta no wi pod sta wo wà funk cj za - rzà dza nia za so ba mi ludz ki mi. Jej po myêl na or ga ni za cja i prze bieg wa run ku jà dys po no wa nie przez or ga ni za cj kom pe tent ny mi i do brze zmo ty wo wa ny mi

3 100 Bernard Biƒczycki pra cow ni ka mi. Jak po da je A. Sza kow ski: re kru ta cja jest pro ce sem po le ga jà - cym na kwa li fi ko wa niu i po zy ski wa niu spo Êród kan dy da tów do pra cy ta kich, któ rzy po sia da jà ce chy i kom pe ten cje przy dat ne dla or ga ni za cji 1 [Wpro wa - dze nie, 2000, s. 64]. Z ko lei A. Sta bry a uj mu je re kru ta cj ( àcz nie z se lek - cjà kan dy da tów do pra cy) ja ko pierw szà pod funk cj or ga ni zo wa nia za so bów ludz kich [Sta bry a 1995, s. 124]. Prze bieg stan dar do we go pro ce su re kru ta cji ilu stru je rys. 1. Planowanie personalne Analiza pracy Zapotrzebowanie na pracowników Wolne stanowiska Planowanie rekrutacji liczba rodzaje Poszukiwanie uruchamianie: image informacje media Zbiór zainteresowanych odsiew kandydaci selekcja Strategia rozwoju gdzie? jak? kiedy? Populacja zainteresowanych ocena i kontrola Rys. 1. Organizacja procesu rekrutacji èród o: [Wprowadzenie..., 2000, s. 69]. Pod sta wo wym ce lem pro ce su re kru ta cji i se lek cji jest za pew nie nie przy jak naj ni szych kosz tach od po wied niej licz by pra cow ni ków za spo ka ja jà cych po trze by or ga ni za cji w za kre sie za so bów ludz kich 2 [Arm strong 2004, s. 311]. Pro ces ten prze bie ga w trzech eta pach, któ re wraz z przy pi sa ny mi im za da nia - mi przed sta wio no w ta be li 1. Dla ce lów za rzà dza nia za so ba mi ludz ki mi w ad mi ni stra cji pu blicz nej opra - co wa no ogól ne stan dar dy og o szeƒ re kru ta cyj nych. S u à one ujed no li ce niu za - sad in for mo wa nia kan dy da tów do pra cy o wol nych sta no wi skach w urz dach ad mi ni stra cji, a tak e o obo wià zu jà cej pro ce du rze re kru ta cyj nej, i za wie ra jà na st pu jà ce in for ma cje [Ana li za..., 2004, s. 43]: 1 Do tych cech za li cza on zdol no Êci, umie j t no Êci, zdro wie i mo ty wa cj kan dy da ta do pra cy. 2 Szcze gó o we za da nia wy st pu jà ce w pro ce sie re kru ta cji, a tak e me to dy i tech ni ki szcze gó - o we opi su je m.in. A. Pocz tow ski [1998, s ].

4 Organizacja procesu rekrutacji in for ma cje na te mat urz du/ko mór ki po sia da jà cej wa kat, na zw sta no wi ska pra cy, krót kà cha rak te ry sty k za kre su obo wiàz ków, wy ma ga nia wzgl dem kan dy da tów, wy kaz nie zb d nych do ku men tów, miej sce i spo sób sk a da nia apli ka cji, ter min sk a da nia apli ka cji, for mu oêwiad cze nia do ty czà ce go ochro ny da nych oso bo wych. Przy k a do wy wzór og o sze nia o na bo rze na wol ne sta no wi sko pra cy w urz - dzie ad mi ni stra cji sa mo rzà do wej przed sta wio no w punk cie 3. Etapy procesu rekrutacji i selekcji Tabela 1 Etap 1. OkreÊlanie wymagaƒ 2. Przyciàganie kandydatów 3. Selekcja kandydatów Zadania Przygotowanie opisów stanowisk pracy i w aêciwych specyfikacji Ustalenie warunków i zasad zatrudnienia Przeglàd i ocena alternatywnych êróde pozyskiwania pracowników zarówno wewnàtrz, jak i zewnàtrz Og oszenia o pracy Korzystanie z us ug agencji i konsultantów Przeglàd podaƒ o prac Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, testów Ocena kandydatów Stosowanie metod oceny zintegrowanej Oferowanie zatrudnienia Uzyskiwanie referencji Przygotowanie umów o prac èród o: [Armstrong 2004, s. 311]. Pro ces za rzà dza nia za so ba mi ludz ki mi w ad mi ni stra cji pu blicz nej prze bie - ga, w od ró nie niu od pod mio tów biz ne so wych, w kon tek Êcie Êci s ych re gu la - cji praw nych, przy czym uwa run ko wa nia te nie obej mu jà wy àcz nie pro ce dur re kru ta cji, ale do ty czà tak e me tod i tech nik oce nia nia pra cow ni ków, po li ty ki awan so wej i wy na gra dza nia, a tak e prze strze ga nia za sad uj tych w ko dek sach ety ki pra cow ni ków pu blicz nych 3. 3 Prze glàd uwa run ko waƒ w uj ciu za rzà dza nia za so ba mi ludz ki mi w sek to rze pry wat nym i pu blicz nym za war to w pra cy: [Biƒ czyc ki 2004, s. 78].

5 102 Bernard Biƒczycki 3. Pre zen ta cja pro ce du ry re kru ta cyj nej wdro o nej w Urz dzie Mia sta Kra ko wa Obo wià zu jà ca w Urz dzie Mia sta Kra ko wa pro ce du ra na bo ru na wol ne sta - no wi ska urz d ni cze od 2005 r. obej mu je sta no wi ska urz d ni cze, w tym sta no - wi ska dy rek to rów i kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych Gmi ny Miej skiej Kra ków i nie któ rych ich za st p ców (okre Êlo nych w sta tu cie tych jed no stek) 4. Pro ce du r na bo ru na wol ne sta no wi ska urz d ni cze w Urz dzie Mia sta Kra - ko wa za war to w ta be li 2, zaê jej uj cie sche ma tycz ne na rys. 2. Pod sta wà praw - nà za rzà dze nia sà prze pi sy usta wy z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzà dzie gmin - nym (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz z póên. zm.) i usta wy z dnia 22 mar ca 1990 r. o pra cow ni kach sa mo rzà do wych (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz z póên. zm.). Na le y nad mie niç, e w Urz dzie obo wià zu jà tak e in ne we - wn trz ne re gu la cje praw ne obej mu jà ce za gad nie nia za rzà dza nia za so ba mi ludz - ki mi, przy czym do naj wa niej szych na le y za li czyç: za rzà dze nie nr 2224/2005 Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa z dnia 25 li sto pa da 2005 r. w spra wie wpro wa dze - nia Ko dek su po st po wa nia etycz ne go pra cow ni ków Urz du Mia sta Kra ko wa oraz po le ce nie s u bo we nr 37/2003 dy rek to ra ma gi stra tu z dnia 24 kwiet nia 2003 r. w spra wie nad zo ru nad prze strze ga niem prze pi sów an ty ko rup cyj nych. Zg oszenie potrzeby zatrudnienia (wniosek do Dyrektora Magistratu) Dyrektor Wydzia u Merytorycznego Analiza kosztów zatrudnienia Referat Kadr Ocena potrzeby zatrudnienia pozytywna negatywna Dyrektor Magistratu Powo anie Komisji Rekrutacyjnej odes anie wniosku Dyrektor Magistratu OkreÊlenie kryteriów naboru i ich wag Projekt og oszenia o naborze Opracowanie pytaƒ testu wiedzy specjalistycznej, wymaganej na danym stanowisku i umiej tnoêci Opracowanie formularza zg oszeniowego Dyrektor Wydzia u Merytorycznego Referat Kadr, Wydzia Informatyki i Infrastruktury 4 Opi sy wa na pro ce du ra nie obej mu je sta no wisk ob sa dza nych w dro dze wy bo ru i po wo a nia, a tak e ob j tych in ny mi prze pi sa mi, prze wi du jà cy mi od mien ny tryb wy bo ru kan dy da tów.

6 Organizacja procesu rekrutacji Zg oszenia ofert przez stron internetowà UMK Kandydaci do pracy Przeglàd i ocena zg oszeƒ pod kàtem spe niania wymagaƒ formalnych Referat Kadr Sporzàdzenie listy kandydatów Przeprowadzenie testu Rozmowy kwalifikacyjne Stanowisko ds. Pracowniczych Wydzia u Organizacji i Nadzoru Stanowisko ds. Pracowniczych Wydzia u Organizacji i Nadzoru Komisja Rekrutacyjna Protokó z prac Komisji Rekrutacyjnej Komisja Rekrutacyjna Decyzja o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia Dyrektor Magistratu/Prezydent Rys. 2. Uprosz czo ny sche mat pro ce du ry na bo ru na sta no wi ska urz d ni cze nie wy mie nio ne w Za rzà dze niu Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa w spra wie pod pi sy wa nia pism i do ku men tów èród o: opra co wa nie w a sne na pod sta wie: Za rzà dze nie nr 1672/2005 Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa z dnia 21 wrze Ênia 2005 r. w spra wie za sad na bo ru pra cow ni ków na wol ne sta no wi ska urz d ni cze. Tabela 2 Procedura naboru na wolne stanowiska urz dnicze w Urz dzie Miasta Krakowa 1 1. Pro ce du ra okre Êla czyn no Êci od przy go to wa nia na bo ru na wol ne sta no wi ska urz d ni cze do za trud nie nia wy bra ne go kan dy da ta i eg za mi nu te sto we go kwa li fi ku jà ce go do dal sze go za - trud nie nia na zaj mo wa nym sta no wi sku od by wa jà ce go si w pierw szym ro ku za trud nie nia. 2. Ile kroç w Pro ce du rze na bo ru jest mo wa o: 1) Pre zy den cie na le y przez to ro zu mieç Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa, 2) Urz dzie na le y przez to ro zu mieç Urzàd Mia sta Kra ko wa, 3) Dy rek to rze Wy dzia u na le y przez to ro zu mieç kie ru jà ce go Wy dzia em lub ko mór kà or ga ni za cyj nà funk cjo nu jà cà w Urz dzie Mia sta Kra ko wa na pra wach Wy dzia u, 4) Wy dzia le Me ry to rycz nym na le y przez to ro zu mieç Wy dzia lub ko mór k or ga ni za cyj - nà funk cjo nu jà cà w Urz dzie Mia sta Kra ko wa na pra wach Wy dzia u, do któ rej pro wa dzi si na bór, 5) pro wa dzà cym po st po wa nie na le y przez to ro zu mieç pra cow ni ka wska za ne go przez Prze wod ni czà ce go Ko mi sji Re kru ta cyj nej, 6) ta bli cy in for ma cyj nej Urz du na le y przez to ro zu mieç ta bli c in for ma cyj nà miesz czà - cà si w Urz dzie Mia sta Kra ko wa przy Pl. Wszyst kich Âw. 3/4,

7 104 Bernard Biƒczycki 7) sta no wi skach urz d ni czych na le y przez to ro zu mieç sta no wi ska pra cow ni cze po za sta - no wi ska mi po moc ni czy mi i ob s u gi funk cjo nu jà ce w Urz dzie Mia sta Kra ko wa oraz sta - no wi ska dy rek to rów i kie row ni ków jed no stek or ga ni za cyj nych Gmi ny Miej skiej Kra ków i nie któ rych ich za st p ców (okre Êlo nych w sta tu cie tych jed no stek), 8) for mu la rzu zg o sze nio wym na le y przez to ro zu mieç do st p ne na stro nie in ter ne to wej kow.pl na rz dzie umo li wia jà ce z o e nie ofer ty pra cy na og o szo ny na bór, 9) Ko mi sji Re kru ta cyj nej na le y przez to ro zu mieç co naj mniej 3-oso bo wy ze spó do ko - nu jà cy oce ny kan dy da tów W razie potrzeby zatrudnienia na: 1) sta no wi skach okre Êlo nych w Za rzà dze niu Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa w spra wie pod pi - sy wa nia pism i do ku men tów, co do któ rych pi sma i do ku men ty do ty czà ce na wià za nia sto - sun ku pra cy pod pi su je Pre zy dent: a) o roz po cz ciu pro ce du ry na bo ru de cy du je Pre zy dent, b) Dy rek tor Ma gi stra tu przed sta wia Pre zy den to wi pi sem ny wnio sek o roz po cz cie pro ce - du ry na bo ru na okre Êlo ne sta no wi sko wraz z cha rak te ry sty kà wol ne go sta no wi ska we - d ug wzo ru sta no wià ce go za àcz nik nr 1 do ni niej szej pro ce du ry, c) Pre zy dent de cy du je o do dat ko wych miej scach pu bli ka cji og o sze nia o na bo rze, wy zna - cza oso b od po wie dzial nà za przy go to wa nie pro po zy cji, o któ rych mo wa w 3 ust. 1, usta la sk ad Ko mi sji Re kru ta cyj nej i wy zna cza jej Prze wod ni czà ce go; 2) po zo sta ych sta no wi skach urz d ni czych: a) Dy rek tor Wy dzia u Me ry to rycz ne go zg a sza Dy rek to ro wi Ma gi stra tu pi sem ny wnio sek o roz po cz cie pro ce du ry na bo ru na okre Êlo ne sta no wi sko wraz z cha rak te ry sty kà wol - ne go sta no wi ska wg wzo ru sta no wià ce go za àcz nik nr 1 do ni niej szej pro ce du ry, b) pra cow nik Re fe ra tu Kadr prze pro wa dza ana li z kosz tów za trud nie nia na da nym sta no - wi sku wg wzo ru sta no wià ce go za àcz nik nr 2 do ni niej szej pro ce du ry, c) Dy rek tor Ma gi stra tu do ko nu je oce ny po trze by za trud nie nia. W przy pad ku ne ga tyw nej oce ny od sy a wnio sek. W przy pad ku po zy tyw nej oce ny de cy du je o roz po cz ciu pro ce - du ry na bo ru, do dat ko wych miej scach pu bli ka cji og o sze nia o na bo rze, usta la sk ad Ko - mi sji Re kru ta cyj nej i wy zna cza jej Prze wod ni czà ce go, d) Dy rek tor Wy dzia u Me ry to rycz ne go lub je go Za st p ca uczest ni czy w pra cach Ko mi sji Re kru ta cyj nej i oce nia jàc kan dy da tów w roz mo wie kwa li fi ku jà cej, dys po nu je po dwój - nà licz bà punk tów. 2. W uza sad nio nych przy pad kach Pre zy dent mo e zde cy do waç o po trze bie wspó pra cy lub zle - ce niu prze pro wa dze nia na bo ru ze wn trz ne go spe cja li stom z za kre su re kru ta cji i za rzà dza nia za so ba mi ludz ki mi. 3. Wnio sek o roz po cz cie pro ce du ry na bo ru sk a da si nie póê niej ni na 2 mie sià ce przed pla - no wa nym za trud nie niem W przy pad ku na bo ru na sta no wi ska, o któ rych mo wa w 2 ust. 1, oso ba wy zna czo na przez Pre zy den ta, a w przy pad ku na bo ru na po zo sta e sta no wi ska Dy rek tor Wy dzia u Me ry to rycz - ne go opra co wu je i prze sy a do Re fe ra tu Kadr pro po zy cje do ty czà ce: 1) kry te riów wy bo ru kan dy da tów i wag dla ka de go z kry te riów, 2) py taƒ te sto wych z za kre su wie dzy spe cja li stycz nej wy ma ga nej na da nym sta no wi sku, 3) ewen tu al nych te stów umie j t no Êci wy ma ga nych na da nym sta no wi sku, 4) mi ni mal ne go wy ni ku z te stów wa run ku jà ce go do pusz cze nie do udzia u w roz mo wach kwa li fi ka cyj nych,

8 Organizacja procesu rekrutacji ) pro cen to we go udzia u oce ny z te stów w osta tecz nej oce nie kan dy da ta z prze dzia u od 40% do 60%, spo rzà dzo ne wg wzo ru sta no wià ce go za àcz nik nr 3 do ni niej szej pro ce du ry. 2. Na pod sta wie otrzy ma nych da nych, pra cow nik Re fe ra tu Kadr w uzgod nie niu od po wied nio z oso bà wy zna czo nà przez Pre zy den ta lub Dy rek to rem Wy dzia u Me ry to rycz ne go opra co - wu je: 1) pro jekt tek stu og o sze nia o na bo rze wg wzo ru sta no wià ce go za àcz nik nr 4 do ni niej szej pro ce du ry, któ ry przed po da niem do pu blicz nej wia do mo Êci pod le ga za twier dze niu od po - wied nio przez Pre zy den ta lub Dy rek to ra Ma gi stra tu, 2) kry te ria i za sa dy oce ny wg wzo ru sta no wià ce go za àcz nik nr 3 do ni niej szej pro ce du ry oraz ze sta wy py taƒ te sto wych uzu pe nio ne o py ta nia z wie dzy ogól nej, któ re za twier dza od po wied nio Pre zy dent lub Dy rek tor Ma gi stra tu. 3. Na pod sta wie otrzy ma nych da nych pra cow nik Re fe ra tu Kadr w uzgod nie niu z pra cow ni kiem Wy dzia u In for ma ty ki i In fra struk tu ry opra co wu je for mu larz zg o sze nio wy. 4. Nie zw ocz nie po za twier dze niu do ku men tów, o któ rych mo wa w ust. 2, pra cow nik Re fe ra tu Kadr: 1) za miesz cza tekst og o sze nia o na bo rze na ta bli cy in for ma cyj nej Urz du i w Biu le ty nie In - for ma cji Pu blicz nej, 2) za miesz cza for mu larz zg o sze nio wy w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej, 3) w przy pad ku de cy zji o pu bli ka cji og o sze nia w in nych miej scach prze sy a tekst og o sze - nia o na bo rze do Re fe ra tu Pra so we go, 4) prze ka zu je Prze wod ni czà ce mu Ko mi sji Re kru ta cyj nej tekst og o sze nia o na bo rze, usta lo - ne kry te ria i za sa dy oce ny oraz ze staw py taƒ te sto wych. 5. Opra co wa ne py ta nia te sto we sà po uf ne i sta no wià ta jem ni c s u bo wà Ofer ty sk a da si po przez wy pe nie nie i prze s a nie wy àcz nie dro gà elek tro nicz nà for mu la - rza zg o sze nio we go do st p ne go na stro nie in ter ne to wej kow.pl. Kon struk cja for - mu la rza zg o sze nio we go mo e unie mo li wiç z o e nie ofert nie spe nia jà cych wy mo gów for - mal nych okre Êlo nych w og o sze niu o na bo rze. 2. Czas na sk a da nie ofert wy no si co naj mniej 14 dni od dnia opu bli ko wa nia te go og o sze nia w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej. De cy du je da ta wy s a nia for mu la rza zg o sze nio we go. Kan dy dat otrzy mu je dro gà elek tro nicz nà na wska za ny ad res ema ilo wy zwrot nà in for ma cj o do star cze niu ofer ty w ter mi nie. 3. Roz pa try wa ne sà tyl ko ofer ty prze s a ne dro gà elek tro nicz nà w po sta ci wy pe nio ne go for mu - la rza zg o sze nio we go. 4. Wy dzia Or ga ni za cji i Nad zo ru umo li wi do st p do In ter ne tu i z o e nia ofer ty pra cy dro gà elek tro nicz nà oso bom nie ma jà cym ad nej mo li wo Êci sko rzy sta nia z In ter ne tu, w sie dzi bie Urz du miesz czà cej si przy Pl. Wszyst kich Âw. 3/ Pra cow nik Re fe ra tu Kadr do ko nu je prze glà du i oce ny zg o szo nych ofert pod kà tem spe nia - nia wy mo gów for mal nych okre Êlo nych w og o sze niu o na bo rze. W dal szym po st po wa niu nie uwzgl d nia si ofert nie spe nia jà cych wy mo gów for mal nych. 2. W ter mi nie 3 dni od dnia za koƒ cze nia przyj mo wa nia ofert pra cow nik Re fe ra tu Kadr przy go - to wu je li st osób spe nia jà cych wy mo gi for mal ne wg wzo ru sta no wià ce go za àcz nik nr 5 do ni niej szej pro ce du ry, któ rà nie zw ocz nie za miesz cza na ta bli cy in for ma cyj nej Urz du i w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej.

9 106 Bernard Biƒczycki 6 1. Oso by spe nia jà ce wy mo gi for mal ne sà do pusz czo ne do ko lej ne go eta pu na bo ru, pod czas któ - re go prze pro wa dza ne sà te sty. Pra cow nik Re fe ra tu Kadr prze sy a dro gà elek tro nicz nà na wska za ny ad res ema ilo wy in for ma cj o miej scu i ter mi nie prze pro wa dze nia te stów. 2. Pra cow nik Sta no wi ska ds. Pra cow ni czych w Wy dzia le Or ga ni za cji i Nad zo ru na pod sta wie otrzy ma nej z Re fe ra tu Kadr li sty przy go to wu je od po wied nià iloêç kom ple tów te stów i od po - wia da za ob s u g tech nicz nà prze pro wa dze nia te stów. 3. Te sty prze pro wa dza si nie póê niej ni w ter mi nie 7 dni od dnia za koƒ cze nia przyj mo wa nia ofert. Wy pe nio ne te sty pra cow nik Sta no wi ska ds. Pra cow ni czych w Wy dzia le Or ga ni za cji i Nad zo ru nie zw ocz nie prze ka zu je Prze wod ni czà ce mu Ko mi sji Re kru ta cyj nej. 4. Ko mi sja Re kru ta cyj na do ko nu je oce ny te stów i przy go to wu je li st kan dy da tów, któ rzy uzy - ska li wy ma ga nà licz b punk tów, któ rà prze sy a do Re fe ra tu Kadr. Pra cow nik Re fe ra tu Kadr prze ka zu je Prze wod ni czà ce mu Ko mi sji Re kru ta cyj nej for mu la rze zg o sze nio we wska za nych na li Êcie osób Oso by, któ re uzy ska y wy ma ga nà licz b punk tów do pusz czo ne sà do ko lej ne go eta pu na bo - ru, pod czas któ re go Ko mi sja Re kru ta cyj na prze pro wa dza roz mo wy kwa li fi ka cyj ne z kan dy - da ta mi i we ry fi ku je przed sta wio ne do ku men ty. W trak cie roz mo wy kwa li fi ka cyj nej kan dy - da ci pod pi su jà wy s a ny uprzed nio for mu larz zg o sze nio wy i przed sta wia jà do ku men ty w nim wy mie nio ne. 2. Roz mo wy kwa li fi ka cyj ne z kan dy da ta mi prze pro wa dza si nie póê niej ni w ter mi nie 7 dni od dnia prze pro wa dze nia te stów. 3. Za ob s u g tech nicz nà prac Ko mi sji Re kru ta cyj nej oraz po wia do mie nie kan dy da tów dro gà elek tro nicz nà na wska za ny ad res ema ilo wy o miej scu i ter mi nie roz mów kwa li fi ka cyj nych od po wia da pro wa dzà cy po st po wa nie. 4. Ko mi sja Re kru ta cyj na oce nia kan dy da tów na ar ku szu ocen wg wzo ru sta no wià ce go za àcz - nik nr 6 do ni niej szej pro ce du ry. Ka dy cz o nek Ko mi sji Re kru ta cyj nej przy zna je punk ty z wy ni ku roz mo wy kwa li fi ka cyj nej w ska li od 0 10 dla okre Êlo ne go kry te rium z za strze e - niem, o któ rym mo wa w 2 ust. 1 pkt 2 ppkt d Z prze pro wa dzo ne go na bo ru Ko mi sja Re kru ta cyj na spo rzà dza pro to kó wg wzo ru sta no wià - ce go za àcz nik nr 7 do ni niej szej pro ce du ry, któ ry pod pi su jà wszy scy cz on ko wie Ko mi sji Re kru ta cyj nej. Pro to kó za wie ra w szcze gól no Êci imio na i na zwi ska oraz ad re sy za miesz ka - nia nie wi cej ni 5 naj lep szych kan dy da tów usze re go wa nych we d ug spe nie nia przez nich po zio mu wy ma gaƒ okre Êlo nych w og o sze niu o na bo rze. 2. Prze wod ni czà cy Ko mi sji Re kru ta cyj nej nie zw ocz nie prze sy a pro to kó od po wied nio Pre zy - den to wi lub Dy rek to ro wi Ma gi stra tu, któ ry po dej mu je de cy zj o za trud nie niu lub od mo wie za trud nie nia. 3. Wszyst kie ofer ty kan dy da tów, któ re wp y n y w zwiàz ku z og o szo nym na bo rem i po zo sta - à do ku men ta cj zwià za nà z prze pro wa dzo nym na bo rem pro wa dzà cy po st po wa nie prze ka - zu je do Re fe ra tu Kadr. Do ku men ta cja prze cho wy wa na jest przez okres 2 lat, a na st p nie nisz - czo na O propozycji nawiàzania stosunku pracy wybrany kandydat zawiadamiany jest telefonicznie, niezw ocznie po zakoƒczeniu naboru przez pracownika Referatu Kadr, który rozpoczyna czynnoêci zwiàzane z zatrudnieniem.

10 Organizacja procesu rekrutacji Kan dy da ci wy mie nie ni w pro to ko le, któ rym nie zo sta a przed sta wio na pro po zy cja na wià za - nia sto sun ku pra cy, otrzy mu jà pi sem nà od po wiedê o wy ni ku na bo ru, miej scu, któ re po Êród naj lep szych kan dy da tów za j li i o od mo wie za trud nie nia. Do dat ko wo otrzy mu jà in for ma cj, e je e li kan dy dat wy o nio ny w dro dze na bo ru nie przyj mie pro po zy cji na wià za nia sto sun - ku pra cy lub je Êli sto su nek pra cy oso by wy o nio nej w dro dze na bo ru usta nie w cià gu 3 mie - si cy od dnia na wià za nia sto sun ku pra cy, mo li we jest za trud nie nie na tym sa mym sta no wi - sku ko lej nej oso by spo Êród naj lep szych kan dy da tów wy mie nio nych w pro to ko le. Kan dy da ci, któ rzy nie spe ni li wy mo gów for mal nych oraz ci, któ rzy nie uzy ska li wy ma ga nej licz by punk tów z te stów, otrzy mu jà in for ma cj o nie za kwa li fi ko wa niu si do na st p ne go eta pu. Kan dy da ci, któ rzy uczest ni czy li w roz mo wie kwa li fi ka cyj nej, a nie zo sta li wy mie nie ni w pro to ko le, otrzy mu jà in for ma cj o wy ni ku na bo ru. Za przy go to wa nie i prze s a nie dro gà elek tro nicz nà na wska za ny ad res ema ilo wy od po wie dzi i in for ma cji od po wia da pra cow nik Re fe ra tu Kadr. 3. In for ma cj o wy ni ku na bo ru wg wzo ru sta no wià ce go za àcz nik nr 8 do ni niej szej pro ce du ry pra cow nik Re fe ra tu Kadr umiesz cza na ta bli cy in for ma cyj nej Urz du i w Biu le ty nie In for - ma cji Pu blicz nej w ter mi nie 14 dni od dnia za trud nie nia wy bra ne go kan dy da ta al bo za koƒ - cze nia pro ce du ry na bo ru, w wy ni ku któ rej nie do sz o do za trud nie nia ad ne go kan dy da ta. 4. In for ma cj o wy ni ku na bo ru upo wszech nia si przez okres co naj mniej 3 mie si cy. 5. Je e li kan dy dat wy o nio ny w dro dze na bo ru nie przy jà pro po zy cji na wià za nia sto sun ku pra - cy lub je Êli sto su nek pra cy oso by wy o nio nej w dro dze na bo ru usta w cià gu 3 mie si cy od dnia na wià za nia sto sun ku pra cy, od po wied nio Pre zy dent lub Dy rek tor Ma gi stra tu mo e zde - cy do waç o za trud nie niu na tym sa mym sta no wi sku ko lej nej oso by spo Êród naj lep szych kan - dy da tów wy mie nio nych w pro to ko le W sy tu acjach na g ych po trzeb pra co daw cy i ko niecz no Êci za pew nie nia pra wi d o we go funk - cjo no wa nia Urz du, od po wied nio Pre zy dent lub Dy rek tor Ma gi stra tu mo e bez prze pro wa - dze nia na bo ru, w spo sób okre Êlo ny ni niej szà pro ce du rà, po wie rzyç pe nie nie obo wiàz ków lub cza so we za st p stwo na sta no wi sku kie row ni czym oso bie b dà cej pra cow ni kiem Urz du na okres nie d u szy ni 6 mie si cy, pod wa run kiem rów no cze sne go roz po cz cia pro ce du ry na bo ru na to sta no wi sko. 2. W sy tu acjach na g ych po trzeb pra co daw cy i ko niecz no Êci za pew nie nia pra wi d o we go funk - cjo no wa nia jed nost ki or ga ni za cyj nej Gmi ny Miej skiej Kra ków Pre zy dent mo e bez prze pro - wa dze nia na bo ru w spo sób okre Êlo ny ni niej szà pro ce du rà po wie rzyç pe nie nie obo wiàz ków lub cza so we za st p stwo na sta no wi sku dy rek to ra, kie row ni ka tej jed nost ki i nie któ rych ich za st p ców (okre Êlo nych w sta tu cie tych jed no stek) oso bie b dà cej pra cow ni kiem tej jed nost - ki na okres nie d u szy ni 6 mie si cy, pod wa run kiem rów no cze sne go roz po cz cia pro ce - du ry na bo ru na to sta no wi sko. 11 Ofer ty nie b dà ce od po wie dzià na og o szo ny na bór nie sà uwzgl d nia ne w pro wa dzo nym po - st po wa niu. 12 Wy ma ga ne ni niej szà pro ce du rà za àcz ni ki, prze sy a ne sà w for mie pi sem nej oraz elek tro nicz - nej na ad res: na kow.pl, z wy jàt kiem cha rak te ry sty ki wol ne go sta no wi ska sta no wià - cej ele ment za àcz ni ka nr 1 i za àcz ni ka nr 3, któ re prze sy a ne sà wy àcz nie w for mie elek tro - nicz nej.

11 108 Bernard Biƒczycki 13 Za przy go to wa nie i udo st p nie nie oraz pra wi d o we funk cjo no wa nie na rz dzi umo li wia jà cych sk a da nie ofert, wy sy a nie od po wie dzi i zwrot nych in for ma cji dro gà elek tro nicz nà od po wia da Wy dzia In for ma ty ki i In fra struk tu ry. 14 Oso by uczest ni czà ce i od po wie dzial ne za prze pro wa dze nie na bo ru zo bo wià za ne sà do spraw - ne go dzia a nia tak, aby po st po wa nie trwa o mo li wie jak naj kró cej Ka dy pra cow nik za trud nio ny w Urz dzie po raz pierw szy, nie póê niej ni w ter mi nie 2 mie - si cy od da ty za trud nie nia, od by wa szko le nie za koƒ czo ne te stem z za kre su: 1) struk tu ry i za daƒ sa mo rzà du, 2) or ga ni za cji Urz du, 3) prze pi sów z za kre su po st po wa nia ad mi ni stra cyj ne go, in struk cji kan ce la ryj nej dla gmin, in for ma cji pu blicz nej i pra wa pra cy. 2. Uzy ska nie mniej ni 75% ogól nej licz by punk tów ozna cza nie za li cze nie te stu. 3. W przy pad ku nie za li cze nia te stu pra cow nik kie ro wa ny jest po now nie na szko le nie. 4. Dwu krot ne nie za li cze nie te stu skut ku je wy po wie dze niem umo wy o pra c. 5. Za or ga ni za cj i prze pro wa dze nie szko le nia oraz przy go to wa nie, prze pro wa dze nie i oce n te stów od po wia da Wy dzia Or ga ni za cji i Nad zo ru Pra cow ni cy za trud nie ni w Urz dzie po raz pierw szy, z wy jàt kiem za trud nio nych na sta no wi - skach, o któ rych mo wa w 2 ust. 1 pkt. 1, nie póê niej ni po up y wie 10 mie si cy od dnia za trud nie nia zda jà eg za min te sto wy kwa li fi ku jà cy do dal sze go za trud nie nia na zaj mo wa nym sta no wi sku. 2. Uzy ska nie mniej ni 75% ogól nej licz by punk tów ozna cza nie zda nie eg za mi nu. 3. Pra cow nik ma pra wo do jed ne go po wtór ne go eg za mi nu. 4. Dwu krot ne nie zda nie eg za mi nu skut ku je wy po wie dze niem umo wy o pra c Pro po zy cje py taƒ te sto wych, o ja kich mo wa w 16, opra co wu je Dy rek tor Wy dzia u, w któ - rym pra cow nik jest za trud nio ny. 2. Pra cow nik Sta no wi ska ds. Pra cow ni czych w Wy dzia le Or ga ni za cji i Nad zo ru opra co wu je ze - sta wy py taƒ te sto wych, któ re pod le ga jà za twier dze niu przez Dy rek to ra Ma gi stra tu. WNIOSEK O ROZPOCZ CIE PROCEDURY NABORU NA WOLNE STANOWISKO/A W WYDZIALE.. Za àcznik nr 1 Zwracam si z proêbà o rozpocz cie procedury naboru na wolne stanowisko (a:... w Oddziale/Referacie na Stanowisku... ) w jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków Wolne stanowisko powsta o w wyniku: a) przejêcia pracownika na emerytur, rent b) powstania nowej komórki

12 Organizacja procesu rekrutacji c) wpro wa dze nia no wych za daƒ d) zwi k sze nia pra co ch on no Êci wy ko ny wa nych za daƒ e) in nej sy tu acji Uza sad nie nie:... Pro po nu j : Za trud nie nie od do. Wa run ki pra cy i p a cy:... Go dzi ny pra cy:... Uza sad nie nie*... *Je Êli pro po no wa ne go dzi ny pra cy sà in ne ni po nie dzia ek: , wto re k pi àtek Pro po nu j na st pu jà cy sk ad Ko mi sji Re kru ta cyj nej:... Za à czam cha rak te ry sty k wol ne go sta no wi ska pra cy.... (da ta, pod pis) De cy zja w spra wie roz po cz cia pro ce du ry na bo ru:... Usta le nie sk a du Ko mi sji:... (da ta, pod pis Pre zy den ta/dy rek to ra Ma gi stra tu) CHARAKTERYSTYKA WOLNEGO STANOWISKA Oddzia / Referat/Stanowisko:.. Jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków Symbol komórki organizacyjnej:. Stanowisko s u bowe:. Cel:... Zadania:... Zakres odpowiedzialnoêci:... Zakres upowa nieƒ:... Wymagania niezb dne (np. wykszta cenie, uprawnienia, doêwiadczenie zawodowe): Wymagania dodatkowe: Za àcznik nr 2 ANALIZA KOSZTÓW ZATRUDNIENIA na danym stanowisku/stanowiskach:. Wynagrodzenie brutto (w z ) proponowane na danym stanowisku: Zasadnicze: dodatek funkcyjny: Inne sk adniki minimalne:. maksymalne:... ca kowity koszt zatrudnienia przy wynagrodzeniu minimalnym wraz z pochodnymi:... ca kowity koszt zatrudnienia przy wynagrodzeniu maksymalnym wraz z pochodnymi: (data, podpis) Za àcznik nr 3 KRYTERIA I ZASADY OCENY Wydzia... nazwa stanowisk/a pracy w UMK/jednostce organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków:.. Proponuj : Testy Kryterium wyboru waga (od 1 do 10) Rozmowa Kryterium wyboru waga (od 1 do 10)

13 110 Bernard Biƒczycki Ana li za do ku men tów Kry te rium wy bo ru wa ga (od 1 do 10) Uwa ga: da ne kry te rium nie mo e byç jed no cze Ênie oce nia ne po przez te sty, roz mo w kwa li fi - ka cyj nà i ana li z do ku men tów. Mi ni mal ny wy nik z te stów wa run ku jà cy do pusz cze nie do udzia u w roz mo wach kwa li fi ka cyj - nych:... Pro cen to wy udzia oce ny z te stów w osta tecz nej oce nie kan dy da ta (od 40% do 60%)... in - ne:... Za àcz nik: Ze staw py taƒ Za twier dzam.... (da ta, pod pis Pre zy den ta/dy rek to ra Ma gi stra tu/) Za àcznik nr 4 WZÓR OG OSZENIA PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OG ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY W URZ DZIE MIASTA KRAKOWA PL. WSZYSTKICH ÂW. 3/4, KRAKÓW/JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW... Na zwa sta no wisk/a pra cy: 1. Wy ma ga nia nie zb d ne: Wy ma ga nia do dat ko we: Za kres wy ko ny wa nych za daƒ na sta no wi sku: Wa run ki pra cy i p a cy: Wy ma ga ne do ku men ty: a) do ku ment po Êwiad cza jà cy wy kszta ce nie: Ofer ty sk a da si po przez wy pe nie nie i prze s a nie wy àcz nie dro gà elek tro nicz nà for mu la rza zg o sze nio we go do st p ne go na stro nie in ter ne to wej kow.pl w ter mi nie do dnia... De cy du je da ta wy s a nia for mu la rza. Ofer ty z o o ne po wy ej okre Êlo nym ter mi nie nie b dà roz pa try wa ne. O ter mi nie prze pro wa dze nia te stów i roz mów kwa li fi ka cyj nych kan dy - da ci b dà in for mo wa ni dro gà elek tro nicz nà na wska za ny ad res ema ilo wy. Wy ma ga ne do ku - men ty na le y przed sta wiç w trak cie roz mo wy kwa li fi ka cyj nej. In for ma cja o wy ni ku na bo ru b - dzie umiesz czo na na stro nie in ter ne to wej Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej ( kow.pl) oraz na ta bli cy in for ma cyj nej UMK przy Pl. Wszyst kich Âw. 3/4 w Kra ko wie. Za twier dzam.... (da ta, pod pis Pre zy den ta/dy rek to ra Ma gi stra tu) Za àcznik nr 5 LISTA KANDYDATÓW SPE NIAJÑCYCH WYMOGI FORMALNE Na zwa sta no wisk/a pra cy:.. In for mu j, e ofer ty na og o szo ny na bór prze s a o... kan dy da tów. W wy ni ku prze glà du i oce ny ofert pod kà tem spe nia nia wy mo gów for mal nych stwier dzo no, e... kan dy da tów nie spe ni o wy mo gów for mal nych. Do na st p ne go eta pu na bo ru za kwa li fi ko wa li si na st pu - jà cy kan dy da ci: Lp., imi i na zwi sko, miej sce za miesz ka nia* *w ro zu mie niu prze pi sów ko dek su cy wil ne go... (data, podpis)

14 Organizacja procesu rekrutacji Imi i na zwi sko: ZBIORCZY ARKUSZ OCENY KANDYDATÓW: Za àcznik nr 6 Ocena Waga Ocena wa ona Wynik kryterium: 1 Wynik kryterium: 2 Wynik kryterium: 3 Wynik kryterium: 4 Wynik kryterium: 5 Wynik kryterium: 6 Wynik koƒcowy Kry te ria ba da ne w dro dze ana li zy do ku men tów oce nia ne sà w ska li (0 1) za spe nie nie bàdê nie spe nie nie da ne go kry te rium. Kry te ria nie mo gà byç oce nia ne rów no cze Ênie przez te sty, roz mo w kwa li fi ka cyj nà i w dro dze ana li zy do ku men tów. Uwa gi: Pod pi sy cz on ków Ko mi sji Re kru ta cyj nej:... Za àcznik nr 7 PROTOKÓ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO/A PRACY W URZ DZIE MIASTA KRAKOWA/ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Na zwa sta no wi ska/sta no wisk pra cy: 1. Ko mi sja Re kru ta cyj na spraw dzi a... te stów. 2. W wy ni ku oce ny te stów kan dy da tów zo sta o do pusz czo nych do na st p ne go eta pu. 3. Ko mi sja Re kru ta cyj na w sk a dzie: po do ko na niu ana li zy do ku men tów i oce ny te stów oraz prze pro wa dze niu roz mów kwa li fi ka cyj - nych stwier dza, e naj lep sze wy ni ki uzy ska li wska za ni po ni ej kan dy da ci, usze re go wa ni we - d ug spe nia nia przez nich kry te riów okre Êlo nych w og o sze niu o na bo rze. Lp., imi i na zwi sko, ad res, wy nik. 4. Za sto so wa no na st pu jà ce me to dy i tech ni ki na bo ru: Uwa gi: Za àcz ni ki do Pro to ko u: a) ko pia og o sze nia o na bo rze b) ko pie do ku men tów apli ka cyj nych kan dy da tów wska za nych w pro to ko le c) zbior czy ar kusz oce ny kan dy da tów Pod pi sy cz on ków Ko mi sji:.. De cy zja o za trud nie niu lub od mo wie za trud nie nia wraz z uza sad nie niem:... (pod pis Pre zy den ta/dy rek to ra Ma gi stra tu)

15 112 Bernard Biƒczycki Za àcznik nr 8 INFORMACJA O WYNIKU NABORU Na zwa sta no wi ska/sta no wisk pra cy:.. In for mu j, e w wy ni ku za koƒ cze nia pro ce du ry na bo ru na ww. sta no wi sko/a nie zo sta a za trud - nio na ad na oso ba spo Êród za kwa li fi ko wa nych kan dy da tów (lub wo bec bra ku kan dy da tów). Uza sad nie nie:... INFORMACJA O WYNIKU NABORU... (data, podpis) Na zwa sta no wi ska/sta no wisk pra cy:.. In for mu j, e w wy ni ku za koƒ cze nia pro ce du ry na bo ru na ww. sta no wi sko/a za trud nio no: Imi i na zwi sko, miej sce za miesz ka nia*:. *w ro zu mie niu prze pi sów ko dek su cy wil ne go Uza sad nie nie do ko na ne go wy bo ru: (da ta, pod pis) èró d o: Za rzà dze nie nr 1672/2005 Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa z dnia 21 wrze Ênia 2005 r. w spra - wie za sad na bo ru pra cow ni ków na wol ne sta no wi ska urz d ni cze. 4. Podsumowanie Przed sta wio na pro ce du ra na bo ru na wol ne sta no wi ska pra cy obo wià zu je w Urz dzie Mia sta Kra ko wa, jak wspo mnia no, od wrze Ênia 2005 r. Po zwa la ona na do tar cie z in for ma cjà o po trze bie za trud nie nia pra cow ni ka do sze ro kie - go gro na po ten cjal nych kan dy da tów. S u y te mu obo wià zek upu blicz nie nia in - for ma cji o og o sze niu kon kur su na wol ne sta no wi sko pra cy na ta bli cy og o - szeƒ, w pra sie lo kal nej oraz na stro nach in ter ne to wych Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej. W prak ty ce rzad ko zda rza si, by na da ne sta no wi sko pra cy zg o - si o si mniej ni kil ku dzie si ciu za in te re so wa nych. Przed mio to wa pro ce du ra w spo sób spraw ny i szyb ki po zwa la utwo rzyç ba - z kan dy da tów do ob j cia wa ku jà ce go sta no wi ska. Dzie je si tak dzi ki za sto - so wa niu na rz dzi kom pu te ro wych. Kan dy da ci do pra cy, wy pe nia jàc Êci Êle spre cy zo wa ny for mu larz in ter ne to wy, po da jà tyl ko te in for ma cje, któ re w szyb ki spo sób po zwo là na wst p nà oce n spe nia nia przez za in te re so wa nych pod sta wo wych kry te riów za trud nie nia. Dzi ki te mu dal sza pro ce du ra se lek cji od no si si do ogra ni czo nej licz by zg a sza jà cych si, co po zwa la za osz cz dziç czas i wy si ki pra cow ni ków s u b ka dro wych urz du. Test pi sem ny spraw dza pod sta wo wà wie dz z za kre su funk cjo no wa nia ad mi ni stra cji sa mo rzà do wej, a tak e sto pieƒ zna jo mo Êci prze pi sów dzie dzi no wych, nie zb d ny do pra cy na

16 Organizacja procesu rekrutacji sta no wi sku w okre Êlo nym wy dzia le. Roz mo wa kwa li fi ka cyj na, sta no wià ca ko - lej ny etap se lek cji, po zwa la na bez po Êred nià oce n przez cz on ków ko mi sji re - kru ta cyj nej pre dys po zy cji do wy pe nia nia za daƒ na da nym sta no wi sku pra cy. Opra co wa na i wdro o na w Urz dzie Mia sta Kra ko wa pro ce du ra prze wi du - je po wo y wa nie ko mi sji re kru ta cyj nych do wy bo ru kan dy da tów do pra cy w okre Êlo nych gru pach sta no wisk. Z jed nej stro ny, po zwa la to na od cià e nie pre zy den ta i dy rek to ra ma gi stra tu od czyn no Êci o cha rak te rze ad mi ni stra cyj no - -bi ur owym, z dru giej zaê po sta no wie nia za rzà dze nia pre zy den ta wpro wa dza - jà ce pro ce du r wy raê nie wska zu jà na za cho wa nie przez te oso by upraw nieƒ do po dej mo wa nia osta tecz nych de cy zji ka dro wych ( Prze wod ni czà cy Ko mi sji Re - kru ta cyj nej nie zw ocz nie prze sy a pro to kó od po wied nio Pre zy den to wi lub Dy - rek to ro wi Ma gi stra tu, któ ry po dej mu je de cy zj o za trud nie niu lub od mo wie za - trud nie nia ). Pod su mo wu jàc, za pre zen to wa na pro ce du ra na bo ru na wol ne sta no wi ska urz d ni cze sta no wi kom plek so we i sku tecz ne na rz dzie re gu lu jà ce za sa dy przyj mo wa nia do pra cy no wych urz d ni ków. Po zwa la na do tar cie do sze ro kie - go gro na po ten cjal nych kan dy da tów i w spo sób ca o Êcio wy wska zu je po dzia upraw nieƒ i obo wiàz ków kie row nic twa urz du w za kre sie or ga ni za cji re kru ta - cji, ja ko pod sta wo wej funk cji za rzà dza nia za so ba mi ludz ki mi w ad mi ni stra cji. Pro ce du ra ta w spo sób za mkni ty okre Êla cykl dzia aƒ nie zb d nych do pod j - cia przez sto sow ne s u by ka dro we urz du, jak i po przez jej upu blicz nie nie przez kan dy da tów do pra cy. Mo e ona byç sto so wa na ja ko ba zo we roz wià - za nie or ga ni za cyj ne przez in ne urz dy ad mi ni stra cji sa mo rzà do wej. Literatura Ana li za in sty tu cjo nal na urz du gmi ny. Prze wod nik dla sa mo rzà dów [2004], Ma o pol - ska Szko a Ad mi ni stra cji Pu blicz nej AE w Kra ko wie, Kra ków. Arm strong M. [2004], Za rzà dza nie za so ba mi ludz ki mi, Ofi cy na Eko no micz na, Kra ków. Biƒ czyc ki B. [2004], Struk tu ra in for ma cji we wn trz nych dla po trzeb za rzà dza nia per - so ne lem w urz dzie gmi ny [w:] In stru men ty i for my or ga ni za cyj ne pro ce sów za - rzà dza nia w spo e czeƒ stwie in for ma cyj nym, Ma te ria y kon fe ren cji na uko wej Ka te - dry Pro ce su Za rzà dza nia AE w Kra ko wie (Kry ni ca, ), t. 1, Kra ków. Gó ral Z. [1999], Pra wo pra cy w sa mo rzà dzie te ry to rial nym, Di fin, War sza wa Pocz tow ski A. [1998], Za rzà dza nie za so ba mi ludz ki mi. Za rys pro ble ma ty ki i me tod, An ty kwa, Kra ków Sta bry a A. [1995], Za rzà dza nie roz wo jem fir my, Ksi gar nia Aka de mic ka, Kra ków. Usta wa z dnia 22 mar ca 1990 r. o pra cow ni kach sa mo rzà do wych (t.j. Dz.U. 2001, nr 142, poz z póên. zm.). Wpro wa dze nie do za rzà dza nia per so ne lem [2000], red. A. Sza kow ski, Wy daw nic two AE w Kra ko wie, Kra ków. Za rzà dze nie nr 1672/2005 Pre zy den ta Mia sta Kra ko wa z dnia 21 wrze Ênia 2005 r. w spra wie za sad na bo ru pra cow ni ków na wol ne sta no wi ska urz d ni cze.

17 114 Bernard Biƒczycki Organisation of the Recruitment Process in the Local Government Institutions The article presents the actual problem of improving the human management systems in the non-profit organisations. The need of recruiting and managing the administration personnel is more and more important in Poland nowadays. It is an especially rising issue in Poland as a new member of the European Union. The tasks to solve are more difficult also on the local level. The Author presents an examlipication of the recruitment procedure in the City Hall of Cracow, which he believes should be run in many Polish non-profit organisations.

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 150 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom rozszerzony Li sto pad 28 Cz Êç I Za da nie spraw dza jà ce ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Od form abs trak cyj

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Ewa Ku liń ska 1 Agniesz ka Do rn fel d 2 Za rzą dza nie ry zy kiem pro ce sów lo gi stycz nych - studium przypadku 3 Przed mio tem pu bli ka cji jest oce na ry - zy ka to wa rzy szą ce go re ali za cji

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w spra wach kar nych: pro po zy cja roz wià za nia w Unii Eu ro pej skiej

Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w spra wach kar nych: pro po zy cja roz wià za nia w Unii Eu ro pej skiej Mi chał Płach ta* Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w spra wach kar nych: pro po zy cja roz wià za nia w Unii Eu ro pej skiej èró dło i kon se kwen cje kon flik tów ju rys dyk cyj nych Nor my pra wa mi dzy

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych

Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Armatura Premium + Systemy Cocon QTZ/QTR/QFC Zawór z funkcjà automatycznego równowa enia do regulacji wydajnoêci instalacji grzewczych i chłodniczych Przeglàd produkcji Cocon QTZ Działanie, Budowa Legenda:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ni niej sze ogól ne wa run ki Ubez pie cze nia Tu ry

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2012 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja j zykowa: Zespół Redakcja graficzna

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN

Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN Numer 1 (67) Rok XX Luty 2015, ISSN 1505-7704 MI DZY 24 LU TE GO A 10 MAR CA BR. Ze bra nia osie dlo we Tak jak w la tach ubie g ych rów nie i w tym ro ku w ce lu umo li wie nia kon tak tu wszyst kim miesz

Bardziej szczegółowo

1.1. Profil organizacji

1.1. Profil organizacji 6 7 1.1. Profil organizacji 1.1.1. Grupa Banku Millennium Bank Mil len nium two rzy wraz ze swo imi spó ka mi za le ny mi Gru - p Ban ku Mil len nium. Naj wa niej szy mi spó ka mi Gru py sà: Mil len -

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom rozszerzony Li sto pad 2009 Te mat 1: Ro la na wià zaƒ do twór czo Êci Le opol da Staf fa w Kwia tach pol skich Ju

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. Maria Jóźwiak Nr 2/2010(22) ISSN 1734-1434 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE Spis treści Nauka płynąca z dotychczasowych prac nad krajowymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo