Szczegółowy zakres usługi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy zakres usługi"

Transkrypt

1 Szczegółowy zakres usługi Etap 1: Wykonanie dla Ministerstwa Środowiska przewodnika dotyczącego przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz budowlano-remontowymi, zapewniających osiągnięcie celów wynikających z prawa UE finansowanego w ramach środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, edytorskie, wykonanie składu, łamania, korekty, przygotowania do druku, druk oraz dostawa 2 egz. trwale spiętych (format A4) oraz wersji elektronicznej do Ministerstwa Środowiska przewodnika dotyczącego przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz budowlanoremontowymi zapewniających osiągnięcie celów wynikających z prawa UE finansowanego w ramach środków pomocy technicznej Programu Operacyjnego. II. Cel i zakres zamówienia Celem zamówienia jest określenie metodyki przygotowania planu inwestycyjnego województwa (z uwzględnieniem specyfiki województwa, ok. przemysłowe, rolnicze, turystyczne, oraz jego struktury osadniczej, ok. duże miasta, zabudowa rozproszona), obejmującego: a) informację nt. wytwarzanych (zbieranych) i przetwarzanych odpadów komunalnych oraz prognozę do 2020 r. w tym zakresie, z uwzględnieniem źródeł powstawania tych odpadów; b) opis istniejącej infrastruktury, czyli istniejących punktów służących zapobieganiu powstawania odpadów, punktów selektywnego zbierania odpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów, instalacji do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych, kompostowni odpadów zielonych, instalacji do fermentacji bioodpadów, instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, składowisk odpadów, instalacji do recyklingu odpadów budowlano-remontowych wraz ze wskazaniem ich położenia, również na mapie, odpowiednio ich mocy przerobowych, rodzaju frakcji zbieranych lub przetwarzanych odpadów komunalnych; c) opis docelowego systemu zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych w województwie, który pozwoliłby w 2020 r. osiągnąć cele w zakresie gospodarki odpadami wynikające z prawa UE i polskiego, w szczególności w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, w tym zakładanej efektywności systemu selektywnego zbierania, tzn., jaki odsetek wszystkich wytwarzanych odpadów ma być zbierany w sposób selektywny; d) wskazanie planowanych inwestycji takich, jak: punkty służące zapobieganiu powstawaniu odpadów (ok. napraw) ze wskazaniem, jakie produkty miałaby być naprawiane, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz ze wskazaniem ich położenia, frakcje odpadów, które mają być zbierane w tych punktach i miejscowości/dzielnic, które mają być obsługiwane przez dany punkt,

2 instalacje do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów wraz ze wskazaniem ich położenia, frakcje odpadów, które mają być doczyszczane, mocy przerobowych i obszaru, który ma być obsługiwany, instalacje do recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych wraz ze wskazaniem ich położenia, frakcji odpadów, które mają być przetwarzane i uzyskiwanych produktów oraz mocy przerobowych, instalacje do fermentacji bioodpadów, gdzie zamierza się lub wprowadzono system selektywnego zbierania bioodpadów wraz ze wskazaniem mocy przerobowych instalacji oraz ich położenia, instalacje do termicznego przekształcania tzw. resztkowych odpadów komunalnych, czyli tych, które nie zostały zebrane w sposób selektywny (+ frakcji energetycznych wydzielonych w istniejących instalacjach do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych), wykorzystujących ciepło i pracujących w komunikacji wraz ze wskazaniem ich położenia, mocy przerobowych oraz podaniem szacowanej ilości odpadów, które nie będą zbierane selektywnie na obszarze obsługiwanym przez daną instalację, ewentualnie składowiska odpadów tylko w odniesieniu do pozostałości po termicznym przekształcaniu odpadów komunalnych wraz ze wskazaniem ich pojemności, instalacje do recyklingu odpadów budowlano-remontowych wraz z przedstawieniem na mapie instalacji istniejących i planowanych; e) oszacowanie kosztów poszczególnych planowanych inwestycji oraz wskazania źródeł ich finansowania; f) wskazanie potencjalnych beneficjentów; g) harmonogram realizacji. W przewodniku zostaną także przedstawione praktyczne przykłady dotyczące w/w elementów planu inwestycyjnego (w oparciu o analizę sytuacji w poszczególnych województwach). Etap 2: Przygotowanie programu oraz organizacja 16 dwudniowych szkoleń dla kadr wojewódzkich odpowiedzialnych za i uczestniczących w realizacji planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie programu oraz organizacja 16 dwudniowych szkoleń dla maksymalnie 320 osób łącznie kadr wojewódzkich odpowiedzialnych i uczestniczących w przygotowaniu i realizacji planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (wraz z usługami cateringowymi podczas szkoleń), zwanych dalej szkoleniami. II. Cel zamówienia Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i kompetencji kadr wojewódzkich w zakresie przygotowania i realizacji planów inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz budowlanoremontowymi zapewniających osiągnięcie celów wynikających z prawa UE (dyrektywy ramowej w sprawie odpadów, dyrektywy opakowaniowej, dyrektywy w sprawie składowania odpadów). III. Opis zamówienia

3 1. Wykonawca powinien zorganizować 16 dwudniowych szkoleń, po jednym w każdym województwie. W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie min. 10 osób, a maksimum 20 osób. Zamawiający przyjmuje, że przeszkolona może być mniejsza liczba osób niż 320 jedynie w sytuacji, gdy Wykonawca nie otrzyma wystarczającej liczby zgłoszeń od uczestników. Na potwierdzenie Wykonawca przedłoży stosowną dokumentację, na którą będą składały się dwukrotnie wysłane zaproszenia do właściwych instytucji. 2. Językiem szkoleń będzie język polski, w związku z tym wykłady będą prowadzone po polsku i wszelkie materiały związane ze szkoleniami zostaną przygotowane w języku polskim. 3. Godziny rozpoczęcia i zakończenia szkoleń zostaną ustalone w porozumieniu z Zamawiającym. 4. Szkolenia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dwudniowe szkolenia odbywać się będą w terminie dwóch kolejno następujących po sobie dni. 5. Jeden dzień szkoleniowy to siedem godzin zegarowych, w tym dwie przerwy kawowe po 15 minut i przerwa na lunch 40 minut. W/w przerwy wchodzą w zakres minimalnego czasu trwania jednego dnia szkoleniowego, tj. 7 godzin zegarowych. Pierwszego dnia szkolenie rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie Drugiego dnia szkolenie zakończy się nie później niż o godzinie 17: Wykonawca zapewni odpowiednio wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. IV SIWZ 7. Szkolenia muszą uwzględniać obowiązujące akty prawne oraz wytyczne szczególnie regulujące kwestie wymienionego tematu w tym przyjęty przez Zamawiającego Przewodnik, będący wynikiem realizacji etapu I zamówienia. 8. Metody szkoleniowe: a) wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, b) case study analiza przypadków, c) warsztaty rozwiązywanie praktycznych przykładów, d) odpowiedzi na pytania uczestników omówienie problemów. 9. Szkolenia zostaną zorganizowane i przeprowadzone w 16 miastach wojewódzkich, w salach dostosowanych do przeprowadzenia szkoleń, wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny, audiowizualny, klimatyzację/ogrzewanie, do których dojazd zajmie nie więcej niż 15 minut jednym środkiem komunikacji miejskiej w godzinach szczytu od głównego dworca kolejowego w danym mieście. Budynek, w którym zorganizowane będzie szkolenie musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 10. Miejsce, w którym zorganizowany będzie lunch dla uczestników szkoleń, musi być przystosowane do lunchu w formie zasiadanej i powinno znajdować się w tym samym budynku lub kompleksie budynków co sala szkoleniowa (zapewnione przejście bez wychodzenia na dwór). 11. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia bezpłatne materiały szkoleniowe zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wszystkie materiały muszą być zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu.

4 12. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram szkoleń z terminami poszczególnych szkoleń oraz zajęć poszczególnych grup szkoleniowych oraz proponowanymi salami, w których będą odbywały się szkolenia (sale wymagają akceptacji Zamawiającego). 13. Wykonawca przygotuje i przed zakończeniem każdego szkolenia rozda uczestnikom do wypełnienia ankiety ewaluacyjne i zapewni zwrot wypełnionych ankiet na poziomie wynoszącym co najmniej 70% wszystkich uczestników szkoleń. IV. Szczegółowy zakres usług Szkolenia 1. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie w ciągu 12 tygodni od daty przyjęcia przez Zamawiającego Przewodnika z Etapu I 2. Wykonawca przygotuje wzór elektronicznego formularza zgłoszeniowego do umieszczenia na stronie internetowej Wykonawcy (rejestracja będzie odbywała się poprzez stronę internetową lub formularz odesłany na wskazany adres poczty ) oraz zaproszenia na szkolenie (w formie elektronicznej, przeznaczonej do publikacji na stronach internetowych). 3. Wykonawca wyśle elektronicznie ( ) lub faksem zaproszenie na szkolenia do przedstawicieli następujących instytucji: urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Po ustaleniu z Zamawiającym Wykonawca skieruje zaproszenie do wiodących jednostek samorządu gminnego. 4. Wykonawca poinformuje uczestników szkolenia, że organizatorem szkolenia jest Ministerstwo Środowiska. 5. Wykonawca zbierze dane kontaktowe uczestników szkoleń imię, nazwisko, nazwa instytucji, telefon służbowy, i przekaże je Zamawiającemu po zakończeniu szkoleń. Wykonawca uzyska zgodę uczestników na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę i Zamawiającego. Dane osobowe zebrane od uczestników szkoleń będą wykorzystywane przez Wykonawcę wyłącznie do celów związanych z Zamówieniem. 6. Koszty dojazdu na miejsce szkolenia pokrywają uczestnicy. Wykonawca zapewni nieodpłatne miejsca parkingowe dla uczestników. W przypadku braku takiej możliwości należy zapewnić uczestnikom nieodpłatne miejsca parkingowe na ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca szkolenia. 7. Szkolenia zostaną przeprowadzone przy udziale ekspertów, którzy uczestniczyli w opracowaniu przewodnika nt. przygotowania planów inwestycyjnych województw w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz budowlano-remontowymi, a tym samym posiadają wiedzę i doświadczenie opisane w punkcie IV SIWZ dla niniejszego zamówienia wymagana będzie obecność przynajmniej 1 eksperta na każdym szkoleniu. 8. Zamawiający przewiduje maksymalnie 2 spotkania z Wykonawcą, trenerami oraz ekspertami w terminach wskazanych przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego, w celu konsultacji merytorycznej programów i zakresów szkoleń. 9. Wykonawca będzie koordynował zgłoszenia uczestników, odbierał zgłoszenia na szkolenia, potwierdzał uczestnictwo, sporządzał listę uczestników szkoleń. 10. Wykonawca prześle listę uczestników Zamawiającemu w celu ostatecznej weryfikacji i akceptacji nie później niż 5 dni kalendarzowych przed każdym szkoleniem.

5 11. Wykonawca poinformuje wszystkie zgłaszające się osoby nt. zakwalifikowania (lub niezakwalifikowania) na szkolenia oraz osobom zakwalifikowanym przekaże wszystkie niezbędne informacje związane z organizacją szkoleń, sposobem dojazdu, ok. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia kilku szkoleń w tym samym terminie. 13. W przypadku gdy na szkolenie zgłosi się większa liczba chętnych niż liczba wolnych miejsc, należy uwzględnić równowagę pomiędzy przedstawicielami poszczególnych instytucji (ok. należy unikać sytuacji gdy jedną instytucję reprezentuje bardzo wiele osób, a dla innej zabrakło miejsc na szkoleniu). 14. Zmiana harmonogramu lub programu szkoleń w trakcie realizacji szkoleń będzie możliwa jedynie po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 15. Wykonawca zapewni obsługę techniczną przed i w trakcie szkolenia. 16. Po stronie Wykonawcy leży rejestracja uczestników, dystrybucja materiałów szkoleniowych, ankiet ewaluacyjnych, artykułów biurowych, udzielanie informacji uczestnikom szkoleń, przygotowanie list obecności uczestników szkoleń (po jednej na każdy dzień szkolenia). 17. Wykonawca zapewni opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych (wydruk dwustronny wszystkich materiałów, w tym prezentacji, w układzie zapewniającym czytelność) oraz przybory biurowe dla wszystkich uczestników szkoleń oznakowane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Infrastruktura i Środowisko: a) długopisy i notatniki, b) wydruk materiałów szkoleniowych, ustaw, wytycznych, prezentacji, ok., c) wydruk ankiet ewaluacyjnych, d) wydruk certyfikatów. 18. Materiały szkoleniowe muszą uwzględniać ćwiczenia praktyczne, studia przypadku dotyczące tematu szkoleń, muszą mieć atrakcyjną formę. 19. Materiały wykorzystane do przygotowania szkoleń, tam gdzie będzie to możliwe, powinny być ekologiczne tzn., że sposób produkcji materiałów, z których wykonane będą artykuły jest obiektywnie jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Ponadto transport sprzętu i artykułów biurowych dla celów szkoleń powinien odbywać się w pojemnikach transportowych wielokrotnego użytku poza godzinami szczytu, tj. w godzinach Certyfikaty (zgodne z Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności oraz Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu ) zostaną wydrukowane i dostarczone uczestnikom przez Wykonawcę (najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia). Warunkiem uzyskania certyfikatu będzie obecność w trakcie dwóch dni szkoleniowych, potwierdzona podpisami uczestnika na listach obecności. 21. Po zakończeniu każdego szkolenia Wykonawca przygotuje i następnie rozda uczestnikom do wypełnienia ankiety ewaluacyjne. Ankieta powinna oceniać minimum następujące elementy szkolenia: program i metody szkoleniowe, zdobycie nowej wiedzy przez uczestnika, przydatność szkolenia, zgodność materiałów szkoleniowych z programem, kompetencje trenerów, stopień realizacji programu szkolenia, organizację szkolenia, słabe i mocne strony szkolenia. Wzór ankiety zostanie opracowany przez Wykonawcę i przekazany do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

6 22. Skany ankiet będą przesyłane do Zamawiającego drogą elektroniczną tego samego dnia po zakończeniu każdego ze szkoleń. Wykonawca zapewni zwrot wypełnionych ankiet na poziomie wynoszącym co najmniej 70%. Po zakończeniu wszystkich szkoleń Wykonawca przekaże ankiety Zamawiającemu. Wykonawca przedstawi raport ewaluacyjny z Wykonania Zamówienia zawierający pełną analizę ocen szkoleń przez uczestników nie później niż 7 dni kalendarzowych po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń. Sale szkoleniowe i usługi cateringowe dla uczestników szkoleń 1. Wykonawca zapewni najem sal szkoleniowych na szkolenia, odpowiadających liczbie uczestników poszczególnych grup szkoleniowych (liczących do 20 osób). Ponadto zapewni właściwe ich wyposażenie: odpowiednie nagłośnienie, stoły, krzesła, w tym stół prezydialny dla trenerów, ekran, rzutnik multimedialny, komputer (laptop), flipcharty, flamastry. Sale wykładowe powinny być przestronne (tj. nie mogą zawierać konstrukcji, które utrudniają uczestnikom odbiór audiowizualny, ok. filarów) i wyposażone w klimatyzację. Konieczne jest, by sala szkoleniowa była salą widną (dzienne oświetlenie) oraz gwarantowała pracę w ciszy. 2. Sala wykładowa powinna zapewniać możliwość wietrzenia (okna) i opcję włączenia/wyłączenia klimatyzacji. 3. Wykonawca zapewni zamówienie i świadczenie usług gastronomicznych w formie dwóch przerw kawowych (15 min. każda) w trakcie szkolenia i lunchu trwającego min. 40 minut na każdy dzień szkolenia. 4. Wykonawca w procesie rekrutacji (za pomocą formularzy zgłoszeniowych) zbierze informacje na temat zapotrzebowania uczestników szkoleń na dania obiadowe mięsne lub wegetariańskie oraz uwzględniające ewentualne alergie pokarmowe. 5. Miejsce wydawania posiłków musi znajdować się w tym samym obiekcie, w którym będą odbywały się szkolenia w oddzielnym pomieszczeniu niż sala szkoleniowa; sztućce i zastawa muszą być wielokrotnego użytku. 6. W ramach każdej z dwóch przerw kawowych należy zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia: a) kawa z ekspresu do kawy sypkiej (0,25l/ osobę), b) herbata (wybór herbat co najmniej 3 gatunki) (0,25l/osobę), c) śmietanka/ mleko w dzbanku, d) cukier i słodzik, e) cytryna, f) soki owocowe 100% (0,25l/osobę) w szklanych dzbankach, g) woda mineralna niegazowana i gazowana (0,25l/osobę), h) ciasto tradycyjne (min. 170g/osobę), i) ciasteczka (4 sztuki/ osobę), j) owoce sezonowe. 7. W ramach każdej z przerw obiadowych należy zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia minimum: a) zupa 2 rodzaje do wyboru (ok. 125 ml/osobę z każdego rodzaju), b) mięso i ryba po 1 rodzaju (po ok. 125 g/osobę), c) ziemniaki/ placki / ryż/ kluski wybór (ok. 200g/osobę), d) warzywa grillowane/gotowane mix (ok. 150g/osobę), e) 2 rodzaje sałatek warzywnych (ok. 150g/osobę),

7 f) woda mineralna niegazowana i gazowana (0,25l/osobę), g) kawa z ekspresu do kawy sypkiej (0,25l/ osobę), h) herbata (wybór herbat) (0,25l/osobę), i) śmietanka/ mleko, j) cukier i słodzik, k) cytryny, l) soki owocowe (0,25l/osobę) w dzbankach szklanych. 8. Wykonawca zapewni: a) przygotowanie dań, obsługę całego spotkania, sprzątnięcie Sali oraz odbiór naczyń i sprzętów, b) ciepłe posiłki podawane w odpowiedniej temperaturze zgodnie z rodzajem serwowanego dania, c) kompleksowy sprzęt gastronomiczny dla tego typu usługi, w tym zastawę fajansową, naczynia fajansowe do kawy i herbaty, szklanki do soków, talerzyki i talerze fajansowe oraz sztućce metalowe wszystko w ilości, która nie będzie powodowała konieczności mycia naczyń w miejscu szkolenia, a także podgrzewacze do wody, pojemniki na odpady, serwetki oraz odpowiednią dekorację stołów. V. Współpraca z Zamawiającym Zamawiający weryfikuje i akceptuje materiały związane z realizacją szkoleń. 1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pocztą elektroniczną do akceptacji w terminie maksymalnie 5 dni od akceptacji Przewodnika I Etapu zamówienia, umowy harmonogram szkoleń obejmujący propozycje terminów poszczególnych szkoleń oraz zajęć poszczególnych grup szkoleniowych, nazwisk trenerów i ekspertów oraz lokalizacji sal, w których będą odbywały się szkolenia. Zamawiający dokona weryfikacji harmonogramu w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania i zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi. Wykonawca wprowadzi do Harmonogramu poprawki w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W sytuacji gdy przedstawiony Harmonogram w dalszym ciągu będzie wymagał poprawy, Zamawiający zgłosi Wykonawcy kolejne uwagi. 2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji w terminie maksymalnie 20 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy następujące materiały: a) projekt ankiet ewaluacyjnych, b) projekt certyfikatów, c) projekt zaproszenia na szkolenia, d) projekt formularza zgłoszeniowego. Zamawiający dokona weryfikacji materiałów z pkt. A-d w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania. Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do materiałów wskazanych w pkt. A-d w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu drogą elektroniczną do akceptacji w terminie maksymalnie 10 dni kalendarzowych przed pierwszym szkoleniem następujące materiały: a) Szczegółowy program szkolenia, b) Projekt materiałów szkoleniowych,

8 Zamawiający dokona weryfikacji materiałów wymienionych w pkt. A-c maksymalnie w ciągu 5 dni kalendarzowych od ich otrzymania. Wykonawca wprowadzi ewentualne poprawki do ww. materiałów maksymalnie w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje co najmniej 3 zestawów menu przerw kawowych oraz obiadów dla każdego szkolenia na 7 dni przed jego rozpoczęciem 5. Wykonawca przedstawi każdorazowo Zamawiającemu do akceptacji listę potwierdzonych uczestników szkoleń nie później niż 7 dni kalendarzowych przed każdym szkoleniem. 6. Zamawiający będzie przesyłał uwagi do materiałów oraz dokonywał akceptacji wymienionych w pkt 1-6 dokumentów drogą elektroniczną.

9 Szablon wyceny usługi Cena netto VAT Cena brutto Etap I Etap II RAZEM

Wykonanie kompleksowej organizacji Szkoleń dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE"

Wykonanie kompleksowej organizacji Szkoleń dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE Załącznik nr 1 Wykonanie kompleksowej organizacji Szkoleń dla pracowników resortu środowiska w zakresie tematyki dotyczącej wdrożenia dyrektywy INSPIRE" I. Przedmiot zamówienia i termin realizacji 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami SPRAWOZDANIA Z WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2011-2013 Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Art. 18 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami

PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO. Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami PRZYSZŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE WPGO Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami Ex ante - wpgo W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 2020 dystrybucja środków z funduszy europejskich będzie uzależniona

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kompleksowa organizacja konferencji: "Spotkanie Przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających PO IiŚ" I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja XX posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 11-12

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/106/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania:

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania: Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/67/17 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie przez Wykonawcę dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI: WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I CATERINGIEM ORAZ NOCLEGÓW I WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ

ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI: WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I CATERINGIEM ORAZ NOCLEGÓW I WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Strona1 Warszawa, 19 maja 2017 r. ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI: WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I CATERINGIEM ORAZ NOCLEGÓW I WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W związku z procedurą rozeznania

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ

DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ DOPS/ZP/252-28/2014 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1: Usługa cateringowa wraz z wynajmem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia 4 seminariów w makroregionach w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka Sp. J. Biuro Projektu Kwalifikacje = możliwości ul. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom Radom, dn. 29.07.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE BCO Biuro

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 1 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego szkolenia w zakresie Standaryzacja prac Komisji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Harmonogram wizyt studyjnych Program ramowy Dzień pierwszy: 08:30 09:00 zbiórka uczestników przy PKIN parking pod Kinoteką; 09:00 10:00

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu - znak Rf.271.16.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. KURS Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO I. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OK/26/67/AB/13 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie szkolenia z zakresu zmian w VAT

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6

Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 Nr sprawy POIG 2014/6 Reda, dnia 10 kwietnia 2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu POIG 2014/6 W związku z realizacją przez Gminę Miasto Reda projektu Rozwój Cyfrowy Gminy Reda" współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Numer sprawy: KZp.2730.12.14 Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie praktycznych szkoleń grupowych wspierających wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia r.

Wrocław, dnia r. Wrocław, dnia 03.10.2017r. SZACOWNIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA Gmina Wrocław działając poprzez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 49a; 53-611 Wrocław, zwraca się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 17 18 stycznia 2015 roku w Łodzi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 17 18 stycznia 2015 roku w Łodzi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy Gałczewo 7 87-400 Golub-Dobrzyń Biuro Stowarzyszenia LGD Dolina Drwęcy Plac 1000-lecia 22a 87-400 Golub-Dobrzyń Zaproszenie do składania ofert dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie dwudniowego szkolenia dla maksymalnie 8 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 172 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 167 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konferencja KONCEPCJA KLASTRÓW ENERGII ORAZ MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KLASTROWYCH 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji wraz z obsługą cateringową. Wykonanie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 177 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.07.2014 r.

Warszawa, 15.07.2014 r. Warszawa, 15.07.2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/100/KSKN usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 dniowego spotkania pod nazwą Forum liderów obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Forum musi się odbyć w hotelu/ośrodku/centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu:

Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Załącznik nr 3 do SIWZ WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Cele projektu: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w formie szkoleń zamkniętych w zakresie: 1. Event jako skuteczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy 1. Przedmiot zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa organizacja szkoleń dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 zadań szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu. Poszczególne zadania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opis zamówienia:

Zapytanie ofertowe. Opis zamówienia: Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia są opisane poniżej usługi: wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą restauracyjną oraz wynajmu sal warsztatowych wraz z usługą gastronomiczną (cateringową lub

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia DOPS/ZP/252-6/2014 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług hotelowo restauracyjnych w podziale na zadania: Zadanie 1- Usługa hotelowo-restauracyjna

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji szkoleń jest Plan Szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia nt. Metodyki doboru próby w procesie kontroli projektów PO WER dla maksymalnie 30 pracowników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź 2. Rodzaj zamówienia: wynajęcie sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia l.p. Wymagania. Opis wymagań. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (OSÓB Minimum 99 osób: 1. SZKOLONYCH) do przeszkolenia/ilość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

U m o w a projekt Zadanie 2. Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy...

U m o w a projekt Zadanie 2. Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... Załącznik nr 1b U m o w a projekt Zadanie 2 Umowa Nr dotycząca organizacji szkoleń zawarta w w dniu roku pomiędzy:. ul....,. reprezentowanym przez: 1... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/129/Żory Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 17.12.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku.

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku. dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej

Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej (serwisu kawowego) dla uczestników zajęć podczas dziesięciu dwudniowych

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 185 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę dwóch szkoleń w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 75 osób I. Przedmiot zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Wsparcie i Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 33 90 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl zp.info@lodzkie.pl ZP.272.58.2014 Łódź, dn. 18.07.2014

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja, przeprowadzenie i kompleksowa obsługa szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Priorytetu I i II Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na:wyżywienie dla uczestników seminarium i konkursów

Rozeznanie rynku na:wyżywienie dla uczestników seminarium i konkursów Rzeszów 22.08.2011 Rozeznanie rynku na:wyżywienie dla uczestników seminarium i konkursów W ramach procedury rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia,w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza

WZP/WIS/U-335-61/11. dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi. Kujawskiej

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi. Kujawskiej Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu sali z cateringiem podczas szkoleń dla Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi I. Zamawiający: Kujawskiej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dla Ziemi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 3 kursów dla uczestniczek i uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

GW-7.ZP.U MK

GW-7.ZP.U MK GW-7.ZP.U.272.44.2015.MK Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na zorganizowanie konferencji podsumowujących realizację Projektów Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: MCPS.ES/AS/351-1/2019 Załącznik nr 1 do IWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja 1 (jednego) jednodniowego szkolenia pt.: Realizacja zadań publicznych. Nowe wzory

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało podzielone na bloki szkoleniowe przedstawione poniżej. Nie dopuszcza się składania ofert na realizację poszczególnych bloków

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS I ZAKRES ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla 75 Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Sygnatura: ZP-034/2015 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne dotyczące podawania posiłków oraz udostępnienie wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi obejmującej zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkania dla Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom spotkania.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Znak sprawy: MCPS.PU/AK/4300-15/2019 Załącznik nr 1 do IWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Zabezpieczenie obsługi organizacyjnej, w tym noclegów oraz usługi cateringowej podczas

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 8/UDA POKL / /zamówienie o wartości netto nie przekraczającej 14.

Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 8/UDA POKL / /zamówienie o wartości netto nie przekraczającej 14. Włocławek 13.09.2011 r. Zaproszenie do składania ofert Zapytanie ofertowe nr 8/UDA POKL.05.02.01-00-252/09-00 /zamówienie o wartości netto nie przekraczającej 14.000 euro/ W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 15 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF)

Bardziej szczegółowo