Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A."

Transkrypt

1 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków ban ko wych dla Klien tów in dywi du al nych w Al lianz Bank Pol ska S.A. ( Re gu la min ) okre śla warun ki otwie ra nia i pro wa dze nia Ra chun ków Ban ko wych dla Klientów in dy wi du al nych w Al lianz Bank Pol ska S.A. pod na zwą Al lianz Kon to Oso bi ste Al lianz wa lu to we kon to oso bi ste, Al lianz Kon to Oszczęd no ścio we, Al lianz wa lu to we kon to oszczęd no ścio we Allianz Kon to Oszczęd no ścio we Plus, Al lianz lo ka ta, Al lianz lo ka ta wa lu to wa oraz świad cze nia in nych usług opi sa nych w Re gu la mi nie. 2. Re gu la min sta no wi in te gral ną cześć Umo wy o pro wa dze nie rachun ków ban ko wych i świad cze nie usług Ban ko wo ści Elek tro nicznej dla Klien tów in dy wi du al nych. 2. De fi ni cje po jęć i skró tów Uży te w Re gu la mi nie okre śle nia ozna cza ją: 1) Bank Al lianz Bank Pol ska S.A., 2) Ban ko wość Elek tro nicz na sys tem po zwa la ją cy na skła da nie wniosków, dys po zy cji lub do stęp do in for ma cji o Ra chun kach ban kowych za po śred nic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej (In ternet, te le fon, SMS), 3) Ban ko wość In ter ne to wa sys tem po zwa la ją cy na skła da nie wniosków, dys po zy cji lub do stęp do in for ma cji o Ra chun kach ban kowych za po śred nic twem In ter ne tu, 4) Dzień ro bo czy dzień, w któ rym Bank pro wa dzi dzia łal ność ope ra cyjną, z wy łą cze niem so bót, nie dziel i dni usta wo wo wol nych od pra cy, 5) Cen trum Ob słu gi Klien ta (COK) jed nost ka Ban ku, po przez któ rą na stę pu je kon takt te le fo nicz ny z Klien tem, 6) Ha sła do stę pu ha sła uży wa ne przez Po sia da cza ra chun ku ce lem we ry fi ka cji je go toż sa mo ści oraz au to ry za cji dys po zy cji w Ka na łach Ban ko wo ści Elek tro nicz nej, 7) Iden ty fi ka tor nada wa ny przez Bank in dy wi du al ny nu mer identy fi ka cyj ny Po sia da cza ra chun ku skła da ją cy się z 8 cyfr, któ ry jest uży wa ny przez Po sia da cza ra chun ku w ce lu iden ty fi ka cji toż sa mości oraz uwie rzy tel nia nia trans ak cji pod czas ko rzy sta nia z Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej, 8) Ka na ły Ban ko wo ści Elek tro nicz nej ka na ły ko mu ni ka cji umożli wia ją ce zdal ny do stęp do pro duk tów i usług ofe ro wa nych przez Bank, tj. In ter net, te le fon, SMS, 9) Kar ta kar ta płat ni cza wy da wa na przez Bank do Kon ta Oso bi stego pro wa dzo ne go w PLN na pod sta wie pod pi sa nej przez po sia dacza Kon ta Oso bi ste go Umo wy Kar ty, po zwa la ją ca na do ko ny wa nie trans ak cji w cię żar ra chun ku oszczęd no ścio wo roz li cze nio we go w PLN, 10) Klient Al lianz oso ba ubez pie cza ją ca lub oso ba ob ję ta ochro ną ubez pie cze nio wą ja ko ubez pie czo ny w dniu za war cia Umo wy z tytu łu co naj mniej jed nej umo wy ubez pie cze nia za war tej z pod miotem na le żą cym do gru py Al lianz z wy jąt kiem umów ubez pie cze nia z gru py ubez pie czeń tu ry stycz nych, 11) Kod PIN in dy wi du al ny, po uf ny nu mer iden ty fi ka cyj ny przy pi sa ny do Kar ty, umoż li wia ją cy elek tro nicz ną iden ty fi ka cję Użyt kow ni ka kar ty w ce lu do ko na nia trans ak cji, 12) Kod SMS kod słu żą cy do iden ty fi ka cji Po sia da cza ra chun ku oraz au to ry za cji je go dys po zy cji w ra mach do stę pu do Ban ko wo ści In terne to wej, 13) Kon to Kon to Oso bi ste, Kon to Oszczęd no ścio we i Kon to Oszczędno ścio we Plus, 14) Kon to Oso bi ste ra chu nek oszczęd no ścio wo roz li cze nio wy, któ ry jest opro cen to wa ny zgod nie z TO, pro wa dzo ny w PLN lub w Wa lu cie wy mie nial nej zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem, otwar ty w imieniu i na rzecz Po sia da cza ra chun ku przez Bank na pod sta wie Umowy Ra chun ku Ban ko we go, do któ rej za sto so wa nie ma Re gu la min, i słu żą cy do prze cho wy wa nia środ ków pie nięż nych oraz prze pro wadza nia ban ko wych roz li czeń pie nięż nych, 15) Kon to Oszczęd no ścio we ra chu nek oszczęd no ścio wy, opro cen towa ny zgod nie z TO, pro wa dzo ny w PLN lub w Wa lu cie wy mie nialnej zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem, otwar ty w imie niu i na rzecz Po sia da cza ra chun ku przez Bank na pod sta wie Umo wy Ra chunku Ban ko we go, do któ rej za sto so wa nie ma Re gu la min, i słu żą cy do prze cho wy wa nia środ ków pie nięż nych, 16) Kon to Oszczęd no ścio we Plus ra chu nek oszczęd no ścio wy, oprocen to wa ny zgod nie z TO, pro wa dzo ny w PLN zgod nie z obo wią zują cym pra wem, otwar ty w imie niu i na rzecz Po sia da cza ra chun ku przez Bank na pod sta wie Umo wy Ra chun ku Ban ko we go, do któ rej za sto so wa nie ma Re gu la min prze zna czo ny do dłu go ter mi no we go oszczę dza nia, 17) Lo ka ta ra chu nek ter mi no wej lo ka ty oszczęd no ścio wej opro cen towa ny zgod nie z TO, pro wa dzo ny w PLN lub w Wa lu cie wy mie nialnej, w ra mach Kon ta Oso bi ste go zgod nie z obo wią zu ją cym prawem, otwar ty w imie niu i na rzecz Po sia da cza ra chun ku przez Bank na pod sta wie Umo wy Ra chun ku Ban ko we go, do któ rej za sto so wanie ma Re gu la min, 18) Od dział pla ców ka te re no wa Ban ku, 19) Pa kiet ze sta wie nie wa run ków, na któ rych pro wa dzo ne jest Kon to Oso bi ste, w szcze gól no ści w za kre sie opłat i pro wi zji za war te w TO ip, 20) Po sia dacz ra chun ku oso ba fi zycz na lub każ dy ze współ po sia da czy w przy pad ku Kon ta Oso bi ste go wspól ne go, któ ry za warł z Ban kiem Umo wę lub Umo wę Kar ty, 21) Ra chu nek ban ko wy ra chu nek oszczęd no ścio wo roz li cze niowy, ra chu nek ter mi no wej lo ka ty oszczęd no ścio wej oraz ra chu nek oszczęd no ścio wy w PLN lub w Wa lu cie wy mie nial nej, 22) Sal do do stęp ne sal do Ra chun ku ban ko we go, po więk szo ne o kwoty wy ni ka ją ce z przy zna nych przez Bank pro duk tów kre dy to wych umoż li wia ją cych za dłu ża nie się w cię żar Kon ta Oso bi ste go i pomniej szo ne o wy ko na ne, a jesz cze nie roz li czo ne trans ak cje do kona ne przy uży ciu Kar ty, 23) Stro na in ter ne to wa Ban ku stro na in ter ne to wa o ad re sie za wie ra ją ca w szcze gól no ści in for ma cje o ak tu al nej ofer cie Ban ku, 24) TO ip Ta be la Opłat i Pro wi zji pro duk tów de po zy to wych dla Klientów in dy wi du al nych w Al lianz Bank Pol ska S.A., 25) TO Ta be la Opro cen to wa nia pro duk tów de po zy to wych dla Klientów in dy wi du al nych w Al lianz Bank Pol ska S.A., 26) Umo wa Umo wa o pro wa dze nie ra chun ków ban ko wych i świadcze nie usług Ban ko wo ści Elek tro nicz nej dla Klien tów in dy wi du alnych bę dą ca umo wą o cha rak te rze ra mo wym, za war ta po mię dzy Po sia da czem ra chun ku a Ban kiem, 27) Umo wa Kar ty Umo wa de be to wej Kar ty płat ni czej Vi sa za wie rana przez Po sia da cza Kon ta Oso bi ste go, 28) Umo wa Ra chun ku Ban ko we go umo wa ra chun ku oszczęd no ściowo roz li cze nio we go Al lianz kon to oso bi ste, Al lianz wa lu to we kon to oso bi ste, ra chun ku ter mi no wej lo ka ty oszczęd no ścio wej Al lianz lo ka ta, Al lianz lo ka ta wa lu to wa lub ra chun ku oszczędno ścio we go Al lianz kon to oszczęd no ścio we, Al lianz wa lu to we kon to oszczęd no ścio we i Al lianz kon to oszczęd no ścio we Plus, za war ta w ra mach Umo wy po mię dzy Po sia da czem ra chun ku a Bankiem, na wa run kach okre ślo nych we Wnio sku/po twier dze niu, 29) Użyt kow nik kar ty po sia dacz Kon ta Oso bi ste go lub in na oso ba fizycz na upo waż nio na przez Po sia da cza kon ta do do ko ny wa nia opera cji Kar tą w imie niu i na rzecz Po sia da cza Kon ta Oso bi ste go, 30) Wnio sek/po twier dze nie do ku ment za wie ra ją cy dys po zy cję Po siada cza ra chun ku sta no wią cy pod sta wę otwar cia da ne go Ra chun ku ban ko we go oraz po twier dza ją cy otwar cie przez Bank Ra chun ku ban ko we go, 31) Wa lu ta wy mie nial na wa lu ta ob ca, okre ślo na ja ko wy mie nial na przez Pre ze sa Na ro do we go Ban ku Pol skie go, w któ rej Bank pro wa dzi Ra chun ki ban ko we zgod nie z TO ip. Allianz Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: złotych (wpłacony w całości). 3 Regulamin prowadzenia rachunkow bankowych dla Klientów indywidualnych

2 Roz dział 2 Ra chun ki ban ko we 3. Ro dza je Ra chun ków ban ko wych 1. Bank pro wa dzi na pod sta wie Umo wy na stę pu ją ce ro dza je Ra chunków ban ko wych: 1) ra chu nek oszczęd no ścio wo roz li cze nio wy ( Kon to Oso bi ste ), 2) ra chu nek ter mi no wej lo ka ty oszczęd no ścio wej ( Lo ka ta ), 3) ra chu nek oszczęd no ścio wy ( Kon to Oszczęd no ścio we i Kon to Oszczęd no ścio we Plus ). 2. Ra chun ki ban ko we pro wa dzo ne są w PLN lub w Wa lu tach wy mienial nych. 3. Bank mo że: 1) okre ślić mi ni mal ne kwo ty wpła ty dla po szcze gól nych Ra chunków ban ko wych, 2) nada wać na zwy han dlo we po szcze gól nym ro dza jom Ra chunków ban ko wych, 3) ogra ni czyć licz bę Ra chun ków ban ko wych otwie ra nych dla jedne go Po sia da cza ra chun ku w ra mach każ de go z ro dza jów Rachun ków ban ko wych. 4. Szcze gó ło we za sa dy pro wa dze nia po szcze gól nych ro dza jów Rachun ków ban ko wych, w szcze gól no ści obo wią zu ją ce w Ban ku okresy de po no wa nia środ ków pie nięż nych, staw ki opro cen to wa nia, rodzaj opro cen to wa nia, wa lu ty, w któ rych pro wa dzo ne są Ra chun ki ban ko we, mi ni mal ne kwo ty sal da ra chun ków ter mi no wych lo kat oszczęd no ścio wych, ter mi ny na li cza nia i ka pi ta li za cji od se tek określo ne są w TO i TO ip, a tak że do stęp ne są w Od dzia łach oraz na stronie in ter ne to wej Ban ku. 5. Dla okre ślo nych ro dza jów Ra chun ków ban ko wych, Bank mo że wy dawać re gu la mi ny szcze gó ło we okre śla ją ce wa run ki ich pro wa dze nia. 4. Kon to Oso bi ste 1. Kon to Oso bi ste jest: 1) otwie ra ne na czas nie okre ślo ny, 2) prze zna czo ne do gro ma dze nia środ ków oraz do prze pro wa dzania roz li czeń pie nięż nych. 2. Bank mo że udzie lić Po sia da czo wi ra chun ku od na wial ne go kre dy tu, któ ry umoż li wia za dłu ża nie się w cię żar Kon ta Oso bi ste go pro wadzo ne go w PLN. Ko rzy sta nie przez Po sia da cza ra chun ku z od na wialne go kre dy tu wy ma ga pod pi sa nia od ręb nej umo wy. 3. W przy pad ku bra ku in nych usta leń do ko na nych z Po sia da czem rachun ku Bank otwie ra dla nie go Kon to Oso bi ste z ozna cze niem Pakie tu wy bra ne go przez Po sia da cza ra chun ku, przy czym Bank mo że uza leż nić moż li wość wy bo ru przez Po sia da cza ra chun ku da ne go Pa kie tu od do dat ko wych wa run ków, któ re ma speł nić Po sia dacz rachun ku. 5. Lo ka ta 1. Lo ka ta: 1) jest otwie ra na na czas okre ślo ny, 2) jest prze zna czo na do gro ma dze nia środ ków pie nięż nych, 3) nie słu ży do prze pro wa dze nia roz li czeń pie nięż nych. 2. W ce lu otwar cia Lo ka ty wy ma ga ne jest po sia da nie Kon ta Oso bi ste go w PLN oraz w wa lu cie, w któ rej pro wa dzo na bę dzie Lo ka ta, po przez któ re od by wać się bę dzie re ali za cja wszyst kich dys po zy cji na/z Loka ty. 3. Lo ka ta, w bra ku od mien ne go za strze że nia w TO, mo że zo stać otwarta ja ko: 1) od na wial na co ozna cza, że po upły wie okre su de po no wa nia Loka ta jest au to ma tycz nie od na wia na na ta ki sam okres de po nowa nia, na wa run kach obo wią zu ją cych w dniu od no wie nia, czy li w na stęp nym dniu ka len da rzo wym po za koń cze niu okre su depo no wa nia, w tym na wa run kach opro cen to wa nia, obo wią zu jących w tym dniu, pod wa run kiem, że Bank w tym dniu ofe ru je Loka tę w ta kiej sa mej wa lu cie, o ta kim sa mym okre sie umow nym i o ta kim sa mym spo so bie na li cza nia od se tek. W przy pad ku braku od mien nej dys po zy cji Po sia da cza ra chun ku od set ki od Lo ka ty (in nej niż Lo ka ta z dzien ną wy pła tą od se tek) na li czo ne za ca ły okres de po no wa nia są ka pi ta li zo wa ne na ra chun ku Lo ka ty powięk sza jąc jej ka pi tał w na stęp nym okre sie de po no wa nia; 2) nie od na wial na co ozna cza, że po upły wie okre su de po no wa nia ka pi tał lo ka ty wraz z na leż ny mi od set ka mi prze księ go wa ny zosta je na Kon to Oso bi ste Po sia da cza ra chun ku. 4. Po sia dacz ra chun ku, o ile Umo wa Ra chun ku Ban ko we go nie sta nowi ina czej, ma pra wo zło żyć dys po zy cję wy pła ty środ ków z Lo ka ty przed upły wem okre su de po no wa nia, co jest rów no znacz ne z wypo wie dze niem umo wy Lo ka ty ze skut kiem na tych mia sto wym. W takim przy pad ku Bank wy pła ca Po sia da czo wi ra chun ku ob ni żo ne odset ki za każ dy dzień de po no wa nia lub nie wy pła ca w ogó le od se tek, w za leż no ści od ro dza ju Lo ka ty okre ślo ne go w TO. 5. W przy pad ku Lo ka ty z dzien ną wy pła tą od se tek Po sia dacz ra chunku na by wa pra wo do od se tek każ de go dnia pod wa run kiem trwa nia Lo ka ty przez ca ły za de kla ro wa ny okres de po no wa nia. W przy pad ku zło że nia dys po zy cji wy pła ty środ ków z Lo ka ty przed upły wem za dekla ro wa ne go okre su de po no wa nia, Bank zwró ci Po sia da czo wi rachun ku kwo tę Lo ka ty po mniej szo ną o wy pła co ne od set ki. 6. Od set ki od Lo ka ty sta wia ne są do dys po zy cji Po sia da cza ra chun ku w dniu za koń cze nia okre su de po no wa nia, z za strze że niem ust W przy pad ku Lo ka ty z dzien ną wy pła tą od se tek, od set ki od Lo ka ty sta wia ne są do dys po zy cji Po sia da cza ra chun ku w dniu wska za nym we Wnio sku/ Po twier dze niu. 8. Bank mo że od mó wić od no wie nia Lo ka ty, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 1 po wy żej, z waż nej przy czy ny, po wia da mia jąc o tym Po sia da cza ra chun ku w for mie pi sem nej. 6. Kon to Oszczęd no ścio we 1. Kon to Oszczęd no ścio we: 1) jest otwie ra ne na czas nie okre ślo ny, 2) jest prze zna czo ne do gro ma dze nia środ ków pie nięż nych, 3) nie słu ży do prze pro wa dza nia roz li czeń pie nięż nych. 2. Po sia dacz Kon ta Oszczęd no ścio we go mo że do ko ny wać wpłat i wypłat go tów ko wych i bez go tów ko wych z Kon ta Oszczęd no ścio we go z uwzględ nie niem za sad po bie ra nia opłat i pro wi zji obo wią zu jących dla te go ro dza ju Kon ta. 3. W ce lu otwar cia Kon ta Oszczęd no ścio we go wy ma ga ne jest po sia danie Kon ta Oso bi ste go w PLN oraz w wa lu cie, w któ rej pro wa dzo ne bę dzie Kon to Oszczęd no ścio we. 4. W przy pad ku bra ku od mien nej dys po zy cji po sia da cza Kon ta Oszczęd no ścio we go od set ki z Kon ta Oszczęd no ścio we go są ka pi tali zo wa ne na Kon cie Oszczęd no ścio wym. 5. Od set ki na li cza ne są od sal da środ ków na Kon cie Oszczęd no ściowym. Od set ki ka pi ta li zo wa ne i wy pła ca ne są jed no krot nie ostat niego dnia mie sią ca. 7. Ra chun ki ban ko we wspól ne 1. Bank mo że otwo rzyć Ra chun ki ban ko we wspól ne na rzecz dwóch Po sia da czy ra chun ku, w ra mach jed nej Umo wy. 2. Otwar cie Kon ta Oso bi ste go wy ma ga zło że nia pod pi sów na Wniosku/Po twier dze niu przez obu Po sia da czy ra chun ku. Do otwar cia po zo sta łych Ra chun ków ban ko wych wspól nych wy star cza zło że nie pod pi su na Wnio sku/po twier dze niu przez jed ne go z Po sia da czy rachun ku. 3. Bank nie pro wa dzi Ra chun ków ban ko wych wspól nych na rzecz dwóch osób: 1) z któ rych przy naj mniej jed na jest ma ło let nia, 2) z któ rych jed na jest re zy den tem a dru ga nie re zy den tem, 3) bę dą cych nie re zy den ta mi o róż nych kra jach re zy den cji po dat kowej. 4. Za war cie Umo wy Ra chun ku Ban ko we go wspól ne go ozna cza, że każdy z Po sia da czy ra chun ku ma pra wo sa mo dziel nie i ze skut kiem dla dru gie go Po sia da cza ra chun ku: 1) dys po no wać środ ka mi pie nięż ny mi znaj du ją cy mi się na Rachun ku ban ko wym wspól nym, 2) wy po wie dzieć Umo wę lub Umo wę Ra chun ku Ban ko we go wspólne go, 3) do ko nać zmia ny Umo wy Ra chun ku Ban ko we go po le ga ją cej na zmia nie Pa kie tu, 4) usta no wić lub od wo łać peł no moc ni ka do Ra chun ku ban ko we go wspól ne go. 5. Po sia da cze ra chun ku są od po wie dzial ni so li dar nie za zo bo wią zania zwią za ne z Ra chun kiem ban ko wym wspól nym i do ko ny wa ne na nim ope ra cje ban ko we. 4

3 6. W przy pad ku, gdy wy ko na nie dys po zy cji w ra mach Ra chun ku banko we go wspól ne go wy klu cza cał ko wi cie lub czę ścio wo wy ko na nie po zo sta łych dys po zy cji, Bank mo że od mó wić wy ko na nia wszyst kich dys po zy cji do cza su otrzy ma nia wspól ne go oświad cze nia Po sia daczy ra chun ku lub przed sta wie nia pra wo moc ne go orze cze nia są du o spo so bie dys po no wa nia Ra chun kiem ban ko wym wspól nym. 7. Do Ra chun ku ban ko we go wspól ne go nie mo że zo stać zło żo na dys po zy cja wkła dem na wy pa dek śmier ci. Z Ra chun ku ban ko wego wspól ne go nie do ko nu je się wy płat z ty tu łu kosz tów po grze bu po śmier ci Po sia da cza ra chun ku. 8. Za war cie Umo wy i Umo wy Ra chun ku Ban ko we go 1. Umo wa za wie ra na jest na czas nie okre ślo ny. 2. Otwar cie ko lej nych Ra chun ków ban ko wych w ra mach za war tej Umo wy na stę pu je na pod sta wie Wnio sku Po sia da cza ra chun ku. 3. Wnio ski/po twier dze nia otwar cia po szcze gól nych Ra chun ków banko wych bę dą ce in te gral ną czę ścią Umo wy, za wie ra ją in for ma cję o szcze gó ło wych wa run kach pro wa dze nia da ne go Ra chun ku banko we go, z za strze że niem, że in for ma cja o ra chun kach otwar tych za po śred nic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej do stęp na jest w Ban ko wo ści Elek tro nicz nej. 4. Do ku men ty i oświad cze nia zło żo ne przez Po sia da cza ra chun ku powin ny być spo rzą dzo ne w ję zy ku pol skim lub prze tłu ma czo ne na język pol ski przez tłu ma cza przy się głe go. 5. Oso ba za wie ra ją ca Umo wę lub Umo wę Ra chun ku Ban ko we go przed sta wia Ban ko wi do ku ment toż sa mo ści. W uza sad nio nych przy pad kach Bank mo że żą dać do dat ko wych do ku men tów. 6. Z waż nej przy czy ny Bank mo że od mó wić za war cia Umo wy Ra chunku Ban ko we go. 7. Po sia dacz ra chun ku skła da pod pis na Kar cie Wzo ru Pod pi su, chy ba że już wcze śniej zło żył w Ban ku wzór pod pi su. Wzór pod pi su ma zasto so wa nie do wszyst kich dys po zy cji skła da nych w for mie pi sem nej w od nie sie niu do wszyst kich pro duk tów i usług świad czo nych przez Bank. 8. Wszyst kie dys po zy cje w for mie pi sem nej mu szą za wie rać pod pis zgod ny ze wzo rem pod pi su zło żo nym na Kar cie Wzo ru Pod pi su. 9. Dys po no wa nie Ra chun kiem ban ko wym 1. Po sia dacz ra chun ku mo że do ko ny wać wpłat i wy płat z: 1) Kon ta Oso bi ste go oraz Kont Oszczęd no ścio wych w for mie gotów ko wej i bez go tów ko wej, 2) Lo ka ty w for mie bez go tów ko wej. 2. Dys po zy cje mo gą być skła da ne w Od dzia le, a tak że za po śred nictwem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej. 3. Dys po zy cje mo gą być re ali zo wa ne: 1) w for mie go tów ko wej w PLN lub w Wa lu cie wy mie nial nej, 2) w for mie bez go tów ko wej w PLN lub w Wa lu cie wy mie nial nej uwzględ nio nej w Ta be li kur sów wa lut w Al lianz Bank Pol ska SA.. 4. W przy pad ku za war cia Umo wy po za Ban kiem lub na od le głość, do cza su oso bi stej wi zy ty Po sia da cza ra chun ku w Od dzia le i zło żenia wzo ru pod pi su na Kar cie Wzo ru Pod pi su, moż li wość dys po nowa nia Ra chun kiem ban ko wym nie obej mu je dys po zy cji re ali zo wanych w Od dzia le. 5. Bank jest upraw nio ny do wpro wa dze nia pro ce dur za bez pie czają cych dla każ dej z form skła da nia dys po zy cji przez Po sia da cza ra chun ku. W szcze gól no ści Bank mo że kon tak to wać się z Po sia daczem ra chun ku (rów nież te le fo nicz nie) w ce lu uzy ska nia do dat kowe go po twier dze nia zło żo nej dys po zy cji. 6. Dys po zy cje re ali zo wa ne są do wy so ko ści środ ków do stęp nych na Ra chun ku ban ko wym, z uwzględ nie niem środ ków nie zbęd nych na po bra nie opłat i pro wi zji. Po sia dacz ra chun ku jest zo bo wią za ny do kon tro lo wa nia sta nu środ ków na Ra chun ku ban ko wym oraz zapew nie nia środ ków na po bra nie nie zbęd nych opłat i pro wi zji. 7. Bank re ali zu je dys po zy cje płat ni cze (uzna nio we i ob cią że nio we) iden ty fi ku jąc stro ny roz li cze nia wy łącz nie na pod sta wie nu me rów ra chun ków ban ko wych zgod nych ze stan dar da mi NRB/IBAN, wskaza nych w zle ce niach płat ni czych, bez ko niecz no ści we ry fi ka cji nazwy od bior cy. 8. Oso ba skła da ją ca dys po zy cję po no si cał ko wi tą od po wie dzial ność za skut ki wy ni kłe z nie wła ści we go wy peł nie nia dys po zy cji, w szczegól no ści nie zgod no ści na zwy be ne fi cjen ta z nu me rem ra chun ku. 9. Bank re ali zu je dys po zy cje Po sia da cza ra chun ku nie zwłocz nie, jednak nie póź niej niż w na stęp nym dniu ro bo czym po dniu wska zanym w tre ści dys po zy cji, z za strze że niem ust Re ali za cja dys po zy cji przez Bank od by wa się we dług ko lej no ści ich skła da nia, z za strze że niem, że w przy pad ku zło że nia kil ku dys po zycji jed no cze śnie Ban ko wi przy słu gu je pra wo wy bo ru ko lej no ści ich re ali za cji. 11. Wa run kiem re ali za cji dys po zy cji jest za pew nie nie wy star cza ją cych środ ków na Ra chun ku ban ko wym na do ko na nie trans ak cji oraz na po kry cie na leż nej Ban ko wi z te go ty tu łu opła ty i pro wi zji. 12. Dys po zy cje wy płat bez go tów ko wych (płat no ści) na rzecz te go same go be ne fi cjen ta, o sta łej kwo cie, w sta łych ter mi nach, mo gą być re ali zo wa ne w for mie zle ce nia sta łe go. Po sia dacz ra chun ku jest zo bo wią za ny zgło sić Ban ko wi fakt usta no wie nia, mo dy fi ka cji lub re zy gna cji ze zle ce nia sta łe go, co naj mniej na je den dzień ro bo czy przed ter mi nem re ali za cji zle ce nia sta łe go. 13. Po sia dacz ra chun ku mo że re gu lo wać swo je zo bo wią za nia w for mie po le ce nia za pła ty, któ re od by wa się na za sa dach okre ślo nych Prawem ban ko wym. 14. W przy pad ku zło że nia dys po zy cji jed no ra zo we go zle ce nia prze le wu, Po sia dacz ra chun ku zo bo wią za ny jest do za pew nie nia na Ra chun ku ban ko wym środ ków w wy so ko ści nie zbęd nej do jej re ali za cji i umożli wia ją cej po bra nie opłat i pro wi zji, na ko niec dnia ro bo cze go poprze dza ją ce go dzień wy ko na nia dys po zy cji. 15. Dys po zy cje płat ni cze skła da ne w Od dzia le mo gą zo stać od wo ła ne tyl ko przed ich wy ko na niem przez Bank. 16. Dys po zy cje płat ni cze skła da ne za po śred nic twem Ban ko wo ści In terne to wej nie mo gą być od wo ła ne. 17. W przy pad ku stwier dze nia błęd ne go lub nie zgod ne go z dys po zy cją za pi su księ go we go Bank za strze ga so bie pra wo do do ko na nia ko rekty, bez obo wiąz ku uzy ska nia od ręb nej zgo dy Po sia da cza ra chun ku i bez wzglę du na czas ja ki upły nął od błęd ne go lub nie zgod ne go z dys po zy cją księ go wa nia. 18. Za po śred nic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej mo gą być re ali zo wa ne wy łącz nie dys po zy cje skła da ne w wa lu cie, w ja kiej prowa dzo ny jest Ra chu nek ban ko wy, któ re go do ty czy da na dys po zy cja. 19. Po sia dacz ra chun ku zo bo wią zu je się do nie wy ko rzy sty wa nia Rachun ków ban ko wych do prze pro wa dza nia roz li czeń zwią za nych z dzia łal no ścią go spo dar czą. 20. Bank mo że okre ślić w TO ip wy so kość jed nost ko wej wy pła ty go tówko wej, wy ma ga ją cej zgło sze nia przed da tą pla no wa nej wy pła ty oraz ter min w ja kim ma być zło żo ne ta kie zgło sze nie. Wy so kość jed nostko wej wy pła ty go tów ko wej wy ma ga ją cej zgło sze nia mo że róż nić się w za leż no ści od Od dzia łu i wa lu ty. 21. W przy pad ku, gdy wy pła ta nie zo sta nie zgło szo na w ter mi nie określo nym w TO ip zgod nie z ust. 20 wy pła ta mo że nie zo stać zre ali zowa na. 22. W przy pad ku wy ko ny wa nia dys po zy cji w wa lu cie in nej niż wa lu ta, w któ rej pro wa dzo ny jest Ra chu nek ban ko wy, do prze li cza nia sto suje się od po wied nio kur sy kup na lub sprze da ży wa lut obo wią zu ją ce w Ban ku w dniu wy ko ny wa nia dys po zy cji, zgod nie z za sa da mi stoso wa nia kur sów w Ban ku. 23. Kur sy wa lut w Ban ku mo gą ule gać zmia nie w cią gu dnia ro bo cze go. Ak tu al ne kur sy wa lut po da wa ne są do wia do mo ści Po sia da czy rachun ku w Ta be li kur sów wa lut w Al lianz Bank Pol ska S. A., do stępnej w Od dzia łach oraz na stro nie in ter ne to wej Ban ku. 24. W przy pad ku, gdy prze lew na Ra chu nek ban ko wy zo stał do ko na ny w wa lu cie in nej niż wa lu ta te go ra chun ku, Bank do ko nu je prze walu to wa nia kwo ty prze le wu na wa lu tę ra chun ku, na któ ry do ko na no prze le wu. 25. Wa run ki re ali za cji prze le wów trans gra nicz nych do stęp ne są w Oddzia łach oraz na stro nie in ter ne to wej Ban ku. 26. W przy pad ku wy płat go tów ko wych Wa lut wy mie nial nych w Od dziale Bank: 1) do ko nu je wy pła ty wy łącz nie w bank no tach, w no mi na łach, w któ rych pro wa dzo na jest ob słu ga ka so wa, 2) za strze ga so bie pra wo do do ko na nia wy pła ty w do stęp nych nomi na łach Wa lu ty wy mie nial nej oraz wy pła ty resz ty kwo ty w PLN po do ko na niu prze wa lu to wa nia, zgod nie z kur sem wa lu to wym obo wią zu ją cym w Ban ku w mo men cie do ko na nia wy pła ty. 27. Bank mo że od mó wić re ali za cji dys po zy cji i nie po no si od po wie dzialno ści z te go ty tu łu w na stę pu ją cych przy pad kach: 1) bra ku środ ków na Ra chun ku ban ko wym wy star cza ją cych do reali za cji dys po zy cji wraz z na leż ny mi Ban ko wi opła ta mi i pro wizja mi, 5

4 2) stwier dze nia przez Bank nie pra wi dło wo ści we wska za nym przez Po sia da cza ra chun ku nu me rze ra chun ku ban ko we go, bra kiem da nych nie zbęd nych do re ali za cji dys po zy cji lub dys po zy cji niezgod nej z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa, 3) bra kiem moż li wo ści jed no znacz ne go po twier dze nia toż sa mo ści oso by skła da ją cej dys po zy cję, 4) za ka zu wy płat z Ra chun ku ban ko we go wy da ne go przez uprawnio ne in sty tu cje, 5) nie zgod no ści pod pi su znaj du ją ce go się na dys po zy cji z pod pisem zło żo nym na Kar cie Wzo ru Pod pi su, 6) awa rii sys te mu in for ma tycz ne go Ban ku unie moż li wia ją cej prawi dło we zre ali zo wa nie dys po zy cji, 7) na ru sze nia przez Po sia da cza ra chun ku po sta no wień Umo wy, Umo wy Ra chun ku Ban ko we go, Re gu la mi nu lub po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa. 10. Peł no moc nic two do dys po no wa nia Ra chun kiem ban ko wym 1. Peł no moc nic two mo że zo stać udzie lo ne przez Po sia da cza ra chunku, któ ry po sia da peł ną zdol ność do czyn no ści praw nych. 2. Po sia dacz ra chun ku po no si peł ną od po wie dzial ność za skut ki dyspo zy cji zło żo nych przez Peł no moc ni ka. 3. Peł no moc nic two pod ry go rem nie waż no ści wy ma ga for my pi semnej, a wła sno ręcz ność pod pi su Po sia da cza ra chun ku udzie la ją ce go peł no moc nic two po win na być po świad czo na przez: 1) pra cow ni ka Ban ku, 2) no ta riu sza lub 3) pol ską pla ców kę dy plo ma tycz ną lub kon su lar ną. 4. Peł no moc nic two nie mo że obej mo wać: 1) wy da nia dys po zy cji wkła dem na wy pa dek śmier ci Po sia da cza rachun ku, 2) udzie la nia dal szych peł no moc nictw, 3) zmia ny lub wy po wie dze nia Umo wy ani Umo wy Ra chun ku Banko we go, 4) ko rzy sta nia z Ban ko wo ści Elek tro nicz nej. 5. Bank za strze ga so bie pra wo od mo wy re ali za cji peł no moc nic twa w ra zie po wzię cia uza sad nio nych wąt pli wo ści, co do je go pra wi dłowo ści. 6. Peł no moc nic two mo że zo stać w każ dym mo men cie od wo ła ne przez Po sia da cza ra chun ku, na pod sta wie pi sem nej dys po zy cji zło żo nej w Ban ku. 7. Wszel kie dys po zy cje Po sia da cza ra chun ku zwią za ne z usta no wieniem lub od wo ła niem peł no moc nic twa sta ją się sku tecz ne nie wcze śniej niż z chwi lą przy ję cia przez Bank dys po zy cji, naj póź niej z upły wem pierw sze go dnia ro bo cze go na stę pu ją ce go po dniu otrzyma nia przez Bank dys po zy cji. 8. Peł no moc nic two wy ga sa z chwi lą: 1) śmier ci Po sia da cza ra chun ku lub Peł no moc ni ka chy ba, że co inne go wy ni ka z tre ści peł no moc nic twa, 2) upły wu ter mi nu, na ja ki zo sta ło udzie lo ne, 3) od wo ła nia peł no moc nic twa przez Po sia da cza ra chun ku, 4) roz wią za nia Umo wy lub Umo wy Ra chun ku Ban ko we go, któ rej do ty czy ło peł no moc nic two. Roz dział 3 Opro cen to wa nie Ra chun ków ban ko wych, opła ty i pro wi zje 11. Opro cen to wa nie 1. Ra chun ki ban ko we mo gą być opro cen to wa ne we dług zmien nej lub sta łej sto py pro cen to wej, któ rej wy so kość okre ślo na jest w sto sun ku rocz nym, przyj mu jąc, że rok li czy 365 dni, a mie siąc rze czy wi stą liczbę dni. 2. Od set ki od środ ków zgro ma dzo nych na Ra chun kach ban ko wych obli cza ne są od dnia uzna nia Ra chun ku ban ko we go do dnia po przedza ją ce go ich pod ję cie lub za mknię cie Ra chun ku ban ko we go. Środki pie nięż ne wpła co ne i wy pła co ne w tym sa mym dniu nie pod le ga ją opro cen to wa niu. 3. Ro dzaj opro cen to wa nia i wy so kość opro cen to wa nia w dniu otwarcia Ra chun ku ban ko we go okre ślo ne są we Wnio sku/po twier dze niu otwar cia da ne go ra chun ku oraz po da wa ne ja ko in for ma cja w Banko wo ści Elek tro nicz nej. 4. Od set ki na leż ne Po sia da czo wi ra chun ku na li cza się w wa lu cie rachun ku i do pi su je się do środ ków zgro ma dzo nych na Ra chun ku ban ko wym w okre sach ka pi ta li za cji wska za nych w TO, chy ba że Umo wa Ra chun ku Ban ko we go sta no wi ina czej. 5. Bank za strze ga so bie pra wo do zmia ny sto py pro cen to wej, je że li co naj mniej je den z ni żej wy mie nio nych czyn ni ków ule gnie zmia nie o nie mniej niż 0,01 punk tu pro cen to we go: 1) sto pa pro cen to wa usta la na przez Ra dę Po li ty ki Pie nięż nej dla PLN lub od po wied ni bank cen tral ny dla da nej Wa lu ty wy mienial nej, 2) staw ki opro cen to wa nia de po zy tów na ryn ku mię dzy ban ko wym dla PLN lub Wa lut wy mie nial nych 3) sto pa re zer wy obo wiąz ko wej usta la na przez Ra dę Po li ty ki Pienięż nej. 6. Zmia na wy so ko ści opro cen to wa nia Ra chun ków ban ko wych nie stano wi zmia ny Umo wy ani Umo wy Ra chun ku Ban ko we go 7. In for ma cja o zmia nach wy so ko ści opro cen to wa nia oraz o ak tu al nej wy so ko ści opro cen to wa nia jest po da wa na do wia do mo ści Po sia dacza ra chun ku w TO do stęp nej w Od dzia łach oraz za po śred nic twem stro ny in ter ne to wej Ban ku, ze wska za niem dnia, od któ re go obo wiązu je zmia na. 8. Od od se tek na leż nych Po sia da czo wi ra chun ku, Bank na li cza i odpro wa dza na leż ny po da tek na za sa dach okre ślo nych w od po wiednich prze pi sach pra wa. 12. Opła ty i pro wi zje 1. Bank po bie ra opła ty i pro wi zje zgod nie z obo wią zu ją cą TO ip. 2. Bank po bie ra w cię żar Ra chun ku ban ko we go na leż ne opła ty i pro wizje, bez ko niecz no ści wy da wa nia przez Po sia da cza ra chun ku do datko wych dys po zy cji. 3. Po sia dacz ra chun ku w mo men cie otwie ra nia Ra chun ku ban ko we go otrzy mu je TO ip, któ ra sta no wi in te gral ną część Umo wy Ra chun ku Ban ko we go. 4. Wy so kość opłat i pro wi zji mo że ulec zmia nie w na stę pu ją cych przypad kach: 1) zmia ny po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa, 2) zmia ny za kre su lub for my świad czo nych przez Bank usług, w zakre sie, w ja kim te zmia ny wpły wa ją na wy so kość kosz tów po noszo nych przez Bank. 5. Zmia na TO ip nie sta no wi zmia ny Umo wy lub Umo wy Ra chun ku Ban ko we go. O wpro wa dza nych zmia nach do TO ip Bank po wia da mia Po sia da cza ra chun ku w try bie okre ślo nym w 30 ust Ak tu al na wy so kość opłat i pro wi zji udo stęp nia na jest rów nież w Oddzia łach oraz na stro nie in ter ne to wej Ban ku. Roz dział 4 Ubez pie cze nia 13. In for ma cje ogól ne 1. Bank we współ pra cy z To wa rzy stwem Ubez pie czeń ofe ru je Po sia daczom ra chun ku od płat ne ubez pie cze nia w for mie usług do dat kowych, tj.: 1) ubez pie cze nie Mo ja bez piecz na Kar ta, 2) ubez pie cze nie NNW, 3) ubez pie cze nie As si stan ce. 2. Za kres po szcze gól nych ubez pie czeń okre śla od po wied ni dla da ne go ubez pie cze nia Wy ciąg z Wa run ków Umo wy Ubez pie cze nia. 3. Ubez pie cze nia ma ją cha rak ter do bro wol ny i do stęp ne są dla Po siada czy ra chun ku, któ rzy po sia da ją Kar tę lub wnio sku ją o Kar tę oraz zło ży li de kla ra cję przy stą pie nia do ubez pie cze nia. 14. Po czą tek ochro ny ubez pie cze nio wej 1. Ochro na ubez pie cze nio wa roz po czy na się: 1) dla ubez pie cze nia Mo ja bez piecz na Kar ta z dniem ak ty wa cji Kar ty, 2) dla ubez pie cze nia NNW oraz As si stan ce pierw sze go dnia pierw sze go mie sią ca ka len da rzo we go na stę pu ją ce go po dniu ak ty wa cji Kar ty. 6

5 2. Je śli ak ty wa cja Kar ty na stą pi ła przed zło że niem de kla ra cji przy stąpie nia do ubez pie cze nia, to dla ce lu okre śle nia po cząt ku ochro ny ubez pie cze nio wej przyj mu je się, że ak ty wa cja na stą pi ła w dniu złoże nia de kla ra cji przy stą pie nia do ubez pie cze nia. 3. W przy pad ku ubez pie cze nia NNW oraz ubez pie cze nia As si stan ce, gdy ak ty wa cja Kar ty na stą pi ła ostat nie go dnia mie sią ca w ta kich go dzi nach, że Bank nie był w sta nie tech nicz nie po brać skład ki ubez pie cze nio wej w nad cho dzą cym mie sią cu, ochro na ubez pie czenio wa roz po czy na się od pierw sze go dnia dru gie go mie sią ca ka lenda rzo we go przy pa da ją ce go po mie sią cu, w któ rym na stą pi ła ak tywa cji Kar ty. 15. Skład ka ubez pie cze nio wa 1. In for ma cja o wy so ko ści skła dek ubez pie cze nio wych znaj du je się w TO ip. 2. Skład ka ubez pie cze nio wa po bie ra na jest pierw sze go dnia mie sią ca ka len da rzo we go i do ty czy: 1) w przy pad ku ubez pie cze nia Mo ja bez piecz na Kar ta ochro ny ubez pie cze nio wej za mie siąc po przed ni, 2) w przy pad ku ubez pie cze nia NNW ochro ny ubez pie cze nio wej za mie siąc bie żą cy, 3) w przy pad ku ubez pie cze nia As si stan ce ochro ny ubez pie czenio wej za okres naj bliż szych 12 mie się cy. 3. W przy pad ku ubez pie cze nia Mo ja bez piecz na Kar ta pierw szym mie sią cem po bie ra nia skład ki ubez pie cze nio wej jest dru gi mie siąc po mie sią cu ob ję cia ochro ną ubez pie cze nio wą. 4. Je śli w wy ni ku po bra nia opła ty za ubez pie cze nie wy stą pi prze krocze nie Sal da do stęp ne go, to ta kie prze kro cze nie bę dzie uwa ża ne za za dłu że nie prze ter mi no wa ne zgod nie z Re zy gna cja z ubez pie cze nia 1. Re zy gna cja z ubez pie czeń jest sku tecz na: 1) w przy pad ku ubez pie cze nia Mo ja bez piecz na Kar ta z dniem zło że nia przez Ubez pie czo ne go oświad cze nia o re zy gna cji z obej mo wa nia go ochro ną ubez pie cze nio wą, 2) w przy pad ku ubez pie cze nia NNW i As si stan ce z koń cem ostatnie go dnia mie sią ca, w któ rym Ubez pie czo ny zło żył oświad czenie o re zy gna cji z obej mo wa nia go ochro ną ubez pie cze nio wą. 2. W przy pad ku wy ga śnię cia ubez pie cze nia As si stan ce przed upływem okre su na ja ki umo wa zo sta ła za war ta, Ubez pie cza ją ce mu przy słu gu je zwrot skład ki za okres nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubezpie cze nio wej. Roz dział 5 Ban ko wość Elek tro nicz na 17. Przy zna nie do stę pu do Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej 1. Na wnio sek Po sia da cza ra chun ku Bank umoż li wia do stęp do Rachun ków ban ko wych przez Ka na ły Ban ko wo ści Elek tro nicz nej, w zakre sie zgod nym z ak tu al ną ofer tą Ban ku. 2. Ban ko wość Elek tro nicz na umoż li wia Po sia da czo wi ra chun ku uzyski wa nie in for ma cji o sal dach i ope ra cjach do ko ny wa nych na Rachun kach ban ko wych, a tak że zle ca nie dys po zy cji oraz zmia nę Pakie tu. 3. Szcze gó ło wy wy kaz usług do stęp nych przez Ka na ły Ban ko wo ści Elek tro nicz nej udo stęp nia ny jest na stro nie in ter ne to wej Ban ku oraz w Od dzia le. 4. Do stęp do Ban ko wo ści In ter ne to wej jest moż li wy pod wa run kiem kon fi gu ra cji sprzę tu i opro gra mo wa nia uży wa ne go przez Po siada cza ra chun ku zgod nie z za le ce nia mi Ban ku, umiesz czo ny mi na stro nie in ter ne to wej Ban ku. 5. Każ dy z Po sia da czy ra chun ku wspól ne go jest upraw nio ny do sa modziel ne go zło że nia Wnio sku o do stęp do Ka na łów Ban ko wo ści Elektro nicz nej oraz do sa mo dziel ne go skła da nia dys po zy cji za po średnic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej. 6. Bank ma pra wo od mó wić przy zna nia do stę pu do ko rzy sta nia z Kana łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej lub od mó wić dal sze go świad czenia ta kiej usłu gi z waż nej przy czy ny. 7. Po sia dacz ra chun ku ma pra wo zło żyć pi sem ne oświad cze nie woli o re zy gna cji z do stę pu do ra chun ku za po śred nic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej. 8. Bank ma pra wo roz sze rza nia za kre su lub re zy gna cji z nie któ rych ofe ro wa nych usług w na stę pu ją cych przy pad kach: 1) zmian w po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sach pra wa, 2) zmian w ofer cie Ban ku, 3) zmian tech no lo gii wy ko rzy sty wa nych do świad cze nia usług drogą elek tro nicz ną. 9. Bank bę dzie in for mo wał Po sia da czy ra chun ków o wpro wa dzo nych zmia nach w za kre sie i ro dza ju usług świad czo nych za po śred nictwem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej po przez ko mu ni ka ty zamiesz cza ne na stro nie in ter ne to wej Ban ku. 10. Bank ma pra wo do ko na nia nie zbęd nych przerw w do stę pie do określo ne go Ka na łu Ban ko wo ści Elek tro nicz nej w związ ku z je go konser wa cją lub mo dy fi ka cją. O po wyż szym fak cie Po sia dacz ra chun ku bę dzie in for mo wa ny na za sa dach okre ślo nych w ust Za sa dy ko rzy sta nia z Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej 1. Po sia dacz ra chun ku uzy sku je do stęp do Ra chun ków ban ko wych za po śred nic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej po do ko naniu ak ty wa cji do stę pu. W tym ce lu Po sia dacz ra chun ku otrzy mu je od Ban ku nie po wtarzal ny Iden ty fi ka tor oraz Ha sła do stę pu, któ re są po uf ne i nie mo gą być ujaw nia ne oso bom trze cim. Po do ko na niu ak ty wa cji Po sia dacz usta la wła sne Ha sła do stę pu. 2. Trzy krot ne błęd ne wpro wa dze nie Ha sła do stę pu do da ne go Ka na łu Ban ko wo ści Elek tro nicz nej po wo du je je go blo ka dę. Trzy krot ne błędne wpro wa dze nie Ko du SMS po wo du je blo ka dę moż li wo ści ko rzysta nia z Ko dów SMS. 3. Po sia dacz ra chun ku po wi nien nie zwłocz nie do ko nać zmia ny Ha seł do stę pu lub blo ka dy Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej w przypad ku wy stą pie nia po dej rzeń co do zna jo mo ści je go Ha seł do stę pu przez oso by trze cie. 4. Z za strze że niem 17 ust. 5, Bank ma pra wo do za blo ko wa nia Po siada czo wi ra chun ku do stę pu do Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej w przy pad ku na ru sze nia Umo wy, Umo wy Ra chun ku Ban ko we go, Regu la mi nu lub po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa. 5. Każ dy z Po sia da czy kon ta oso bi ste go wspól ne go mo że usta lić od rębnie war to ści li mi tu dzien ne go oraz li mi tu dla trans ak cji jed no ra zowej dla dys po zy cji przez nie go skła da nych. 6. Po sia dacz ra chun ku mo że za blo ko wać do stęp do okre ślo ne go lub wszyst kich Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej po przez Ban ko wość In ter ne to wą, w Od dzia le lub po przez Cen trum Ob słu gi Klien ta. 7. Za blo ko wa nie po le ga na unie moż li wie niu do stę pu Po sia da czo wi rachun ku do Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej za po śred nic twem wszyst kich lub wy bra nych Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej bądź unie moż li wie niu wy ko rzy sty wa nia nu me ru te le fo nu ko mór ko we go wska za ne go do au to ry za cji dys po zy cji Po sia da czo wi ra chun ku. 8. Od blo ko wa nie do stę pu na stę pu je po przez Cen trum Ob słu gi Klien ta. 9. Po sia dacz ra chun ku mo że otrzy mać no we Ha sła do stę pu po przez zło że nie pi sem nej dys po zy cji w Od dzia le lub w in ny spo sób okre ślony przez Bank. 19. Za sa dy re ali za cji dys po zy cji skła da nych po przez Ka na ły Ban ko wo ści Elek tro nicz nej 1. Dys po zy cje i oświad cze nia skła da ne przez Po sia da cza ra chun ku za po śred nic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej uzna je się za speł nia ją ce wy mo gi for my pi sem nej i skut ku ją one zo bo wią zania mi i upraw nie nia mi o tre ści okre ślo nej w ko mu ni ka tach po danych w Ban ko wo ści Elek tro nicz nej. 2. Po sia dacz ra chun ku skła da jąc dys po zy cję po no si od po wie dzial ność za zgod ność skła da nych dys po zy cji z Umo wą, Umo wą Ra chun ku Ban ko we go, Re gu la mi nem oraz po wszech nie obo wią zu ją cy mi przepi sa mi pra wa. 3. Treść dys po zy cji zło żo nych przez Po sia da cza ra chun ku w try bie okre ślo nym w ust. 1, praw nie wią że wszyst kie Stro ny od chwi li wyko na nia czyn no ści, z któ rych wy ko na niem po wsta je sku tek opi sa ny w tre ści sto sow ne go ko mu ni ka tu wy świe tla ne go przez Ban ko wość In ter ne to wą lub po da ne go te le fo nicz nie w to ku wy ko ny wa nia przez Po sia da cza ra chun ku da nej ope ra cji. 7

6 4. Każ de za mó wie nie pro duk tu lub usłu gi Ban ku zło żo ne za po średnic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej ozna cza za ak cep towa nie przez Po sia da cza ra chun ku wa run ków ko rzy sta nia z da ne go pro duk tu ban ko we go. 20. Za sa dy bez pie czeń stwa obo wią zu ją ce użyt kow ni ków Ban ko wo ści Elek tro nicz nej 1. Po sia dacz ra chun ku zo bo wią zu je się ko rzy stać z Ka na łów Ban ko wości Elek tro nicz nej zgod nie z Umo wą, Umo wą Ra chun ku Ban ko we go, Re gu la mi nem oraz po wszech nie obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi prawa, a w szcze gól no ści: 1) prze cho wy wać Iden ty fi ka tor, Ha sła do stę pu oraz Ko dy SMS z zacho wa niem na le ży tej sta ran no ści i nie udo stęp niać ich oso bom trze cim, 2) uży wać Iden ty fi ka to ra, Ha seł do stę pu oraz Ko dów SMS wy łącz nie w ce lu uzy ska nia do stę pu i ko rzy sta nia z Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej, 3) nie wy ko ny wać żad nych nie zgod nych z pra wem dzia łań z wy korzy sta niem in fra struk tu ry Ban ku, 4) po wstrzy my wać się od wszel kich dzia łań ma ją cych na ce lu uzyska nie in for ma cji do ty czą cych in nych Klien tów Ban ku, sko piowa nie ja kiej kol wiek czę ści stro ny lub spo wo do wa nie nad mierne go ob cią że nia lub awa rii sys te mu Ban ku. 2. Uży cie od po wied nio pra wi dło we go Iden ty fi ka to ra, Ha sła do stę pu lub Ko du SMS sta no wi dla Ban ku po twier dze nie toż sa mo ści Po siada cza ra chun ku i upo waż nia Bank do wy ko na nia dys po zy cji zle conych przez Ka na ły Ban ko wo ści Elek tro nicz nej, tak że w przy pad ku, gdy dys po zy cja zo sta ła zło żo na przez oso bę nie upraw nio ną, o ile po da ła ona po praw ne da ne. 3. Po sia dacz ra chun ku po no si wszel kie skut ki bę dą ce na stęp stwem uży cia przez oso by nie upraw nio ne pra wi dło wych: Iden ty fi ka to ra, Ha sła do stę pu i Ko du SMS. 4. Bank świad cząc usłu gi w Ka na łach Ban ko wo ści Elek tro nicz nej zapew nia bez pie czeń stwo ope ra cji wy ko ny wa nych po przez te ka na ły, przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści oraz wy ko rzy sta niu wła ściwych roz wią zań tech nicz nych. 5. Po sia dacz ra chun ku zo bo wią za ny jest sto so wać się do za le ceń Banku w za kre sie za sad bez pie czeń stwa Ban ko wo ści Elek tro nicz nej, umiesz czo nych na stro nie in ter ne to wej Ban ku. 6. Ze wzglę dów bez pie czeń stwa, ko niecz no ści za pew nie nia kon ser wacji sys te mu Ban ku oraz przy czyn nie za leż nych od Ban ku, w szczegól no ści tych, któ re mo gły by na ra zić Po sia da cza ra chun ku lub Bank na szko dę, Bank mo że cza so wo ogra ni czyć do stęp do Ra chun ków ban ko wych za po śred nic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej. W ta kim przy pad ku Bank nie po no si od po wie dzial no ści za za ist niałe ogra ni cze nia w do stęp no ści Ra chun ku ban ko we go. 7. Bank mo że wpro wa dzić dzien ny li mit war to ści trans ak cji do ko nywa nych za po śred nic twem Ka na łów Ban ko wo ści Elek tro nicz nej. Wyso kość li mi tów zo sta nie okre ślo na w TO ip. W in dy wi du al nych przypad kach Bank mo że pod jąć de cy zję o zmia nie przy zna ne go li mi tu, in for mu jąc o tym Po sia da cza ra chun ku. Roz dział 6 Kar ta 21. Wy da nie i wzno wie nie Kar ty 1. Kar ta wy da wa na jest na wnio sek Po sia da cza ra chun ku, po za war ciu pi sem nej Umo wy Kar ty. 2. Kar ta jest wy da wa na wy łącz nie do Kon ta Oso bi ste go pro wa dzo ne go w PLN i umoż li wia do ko ny wa nie trans ak cji przy uży ciu Kar ty w ramach Sal da do stęp ne go. 3. Bank wy da je Kar tę wraz z Ko dem PIN. 4. Kar ta wy da wa na jest Po sia da czo wi ra chun ku lub in ne mu Użyt kowni ko wi kar ty, wska za ne mu przez Po sia da cza ra chun ku, na for mu larzu okre ślo nym przez Bank. Po sia dacz ra chun ku po no si peł ną od powie dzial ność za trans ak cje do ko ny wa ne przez Użyt kow ni ków kar ty. 5. Użyt kow ni kiem kar ty mo że być oso ba, któ ra ukoń czy ła 13 lat. 6. Użyt kow nik kar ty ma do stęp do in for ma cji o wy so ko ści Sal da dostęp ne go na Kon cie Oso bi stym, do któ re go zo sta ła wy da na Kar ta. 7. Kar ta jest wła sno ścią Ban ku. 8. W spra wach nie ure gu lo wa nych od mien nie w Roz dzia le 6, sto su je się po zo sta łe po sta no wie nia Re gu la mi nu. 9. Kar ta jest waż na do ostat nie go dnia mie sią ca wid nie ją ce go na awersie i po upły wie te go ter mi nu nie mo że być uży wa na. 10. Wzno wio na Kar ta po sia da ten sam nu mer co po przed nia Kar ta oraz ostat nio usta lo ny PIN dla po przed niej Kar ty. 11. Kar ta mo że zo stać wy da na Użyt kow ni ko wi kar ty w Od dzia le lub prze sła na pocz tą na wska za ny ad res ko re spon den cyj ny. 12. W przy pad ku Kart wy sy ła nych pocz tą Użyt kow nik kar ty jest zo bowią za ny ak ty wo wać Kar tę w spo sób wska za ny przez Bank. Ak ty wacja Kar ty jest rów no znacz na z po twier dze niem, że Użyt kow nik kar ty ode brał Kar tę w sta nie nie na ru szo nym. 22. Uży wa nie Kar ty 1. Kar ta umoż li wia do ko ny wa nie trans ak cji go tów ko wych i bez go tówko wych oraz ko rzy sta nie z in nych usług do stęp nych przy uży ciu Karty. Za kres usług do stęp nych przy uży ciu Kar ty do stęp ny jest w Oddzia le i na stro nie in ter ne to wej Ban ku. 2. Trans ak cje Kar tą mo gą być re ali zo wa ne w punk tach ak cep tu jących i ban ko ma tach, ozna czo nych sym bo lem VI SA, przy fi zycz nym przed sta wie niu Kar ty. 3. Trans ak cje do ko na ne Kar tą po win ny zo stać po twier dzo ne przez Użyt kow ni ka kar ty pod pi sem zgod nym ze wzo rem zło żo nym na Karcie lub Ko dem PIN. 4. Każ da trans ak cja do ko na na przy uży ciu Kar ty jest po twier dzo na dowo dem sprze da ży wy sta wio nym przez oso bę re ali zu ją cą trans ak cję, któ ry po wi nien być prze cho wy wa ny przez Użyt kow ni ka kar ty w ce lu spraw dze nia po praw no ści trans ak cji z in for ma cją na wy cią gu. 5. Użyt kow nik kar ty jest zo bo wią za ny do oka za nia do ku men tu stwierdza ją ce go toż sa mość na żą da nie oso by re ali zu ją cej trans ak cję. 6. Bank do pusz cza moż li wość do ko ny wa nia trans ak cji na od le głość, bez fi zycz ne go przed sta wie nia Kar ty. W ta kim przy pad ku Bank za strzega so bie pra wo do do dat ko wej we ry fi ka cji te go ty pu trans ak cji z wyko rzy sta niem pro ce dur or ga ni za cji ak cep tu ją cych da ną płat ność. 7. Trans ak cje Kar tą mo gą być re ali zo wa ne do wy so ko ści Sal da do stępne go na Kon cie Oso bi stym, do któ re go wy da no Kar tę z uwzględ nieniem dzien nych li mi tów trans ak cji usta lo nych przez Bank. 8. Po sia dacz ra chun ku po no si od po wie dzial ność za trans ak cje re ali zowa ne Kar tą z prze kro cze niem Sal da do stęp ne go. 9. Wy so kość dzien nych li mi tów okre śla TO ip. 10. Na wnio sek Po sia da cza ra chun ku Bank mo że w try bie in dy wi du alne go uzgod nie nia do ko nać zmia ny dzien nych li mi tów trans ak cji. 11. Po sia dacz ra chun ku od po wia da za trans ak cje zre ali zo wa ne Kar tą wy da ną do je go Kon ta Oso bi ste go z prze kro cze niem li mi tów transak cji. 23. Za sa dy roz li cza nia trans ak cji 1. Roz li cza nie trans ak cji zre ali zo wa nych przy uży ciu Kar ty do ko ny wane jest w PLN, po przez ob cią że nie Kon ta Oso bi ste go, nie zwłocz nie po roz li cze niu trans ak cji przez in sty tu cję roz li cza ją cą. Bank nie pono si od po wie dzial no ści za ter min roz li cze nia trans ak cji wy ko na nej Kar tą przez in sty tu cję roz li cza ją cą. 2. Trans ak cje do ko na ne w Wa lu tach wy mie nial nych prze li cza ne są na wa lu tę roz li cze nio wą po kur sie VI SA In ter na tio nal roz li cza ją cej trans ak cję, a na stęp nie prze li cza ne z wa lu ty roz li cze nio wej na PLN, po kur sie obo wią zu ją cym w Ban ku w dniu roz li cze nia trans ak cji. 3. Bank do ko nu je roz li cze nia zre ali zo wa nych trans ak cji w dni ro bo cze. 24. Za sa dy bez pie czeń stwa 1. Użyt kow nik kar ty jest zo bo wią za ny do: 1) prze cho wy wa nia Kar ty i ochro ny Ko du PIN z za cho wa niem na leży tej sta ran no ści, 2) nie prze cho wy wa nia Kar ty ra zem z Ko dem PIN, 3) nie udo stęp nia nia Kar ty lub Ko du PIN oso bom nie upraw nio nym, 4) nie zwłocz ne go zgło sze nia do Ban ku fak tu utra ty lub znisz cze nia Kar ty w spo sób usta lo ny w ust 2-4., 5) zwró ce nia Kar ty Ban ko wi lub znisz cze nia Kar ty w spo sób uniemoż li wia ją cy jej uży cie, w przy pad ku roz wią za nia Umo wy Kar ty lub w przy pad ku utra ty waż no ści Kar ty. 8

7 2. W przy pad ku utra ty lub znisz cze nia Kar ty Użyt kow nik kar ty jest zobo wią za ny nie zwłocz nie zgło sić ten fakt: 1) te le fo nicz nie pod nu mer po da ny na Kar cie lub w ma te ria łach infor ma cyj nych Ban ku, 2) oso bi ście w do wol nym Od dzia le. 3. Bank po twier dza przy ję cie zgło sze nia po da jąc Użyt kow ni ko wi kar ty da tę, go dzi nę i mi nu tę za strze że nia Kar ty. Na wnio sek Użyt kow nika kar ty Bank mo że wy sta wić pi sem ne po twier dze nie za strze że nia Kar ty. 4. Za strze że nie Kar ty nie mo że być od wo ła ne, a za strze żo na Kar ta nie mo że być uży wa na. W przy pad ku jej od na le zie nia Kar ta po win na zo stać zwró co na do Ban ku. 5. Po sia dacz ra chun ku po no si peł ną od po wie dzial ność za trans ak cje wy ko na ne przez oso by, któ rym Użyt kow nik kar ty udo stęp nił Kar tę lub Kod PIN. 6. Do cza su zgło sze nia fak tu utra ty Kar ty Ban ko wi, Po sia dacz ra chunku od po wia da za zo bo wią za nia po wsta łe w wy ni ku uży cia Kar ty do kwo ty sta no wią cej rów no war tość 150 EUR, ob li czo nej we dług śred nie go kur su NBP obo wią zu ją ce go w dniu zgło sze nia. Ogra nicze nie to nie do ty czy trans ak cji, któ re zo sta ły do ko na ne z wi ny Użytkow ni ka kar ty, w szcze gól no ści gdy nie do peł nił on obo wiąz ków okre ślo nych w ni niej szym pa ra gra fie. 7. Po sia da cza ra chun ku ob cią ża ją trans ak cje do ko na ne po zgło sze niu Ban ko wi utra ty Kar ty, je że li do szło do nich z wi ny umyśl nej Użytkow ni ka kar ty. 8. Bank nie po no si od po wie dzial no ści w szcze gól no ści za: 1) od mo wę wy ko na nia trans ak cji w punk tach ak cep tu ją cych, 2) za trzy ma nie Kar ty w ban ko ma cie z przy czyn tech nicz nych lub z po wo du nie pra wi dło wej ob słu gi ban ko ma tu przez Użyt kow nika kar ty, 3) ogra ni cze nia kwot wy płat go tów ko wych w ban ko ma tach in nych niż ban ko ma ty Ban ku, 4) ogra ni cze nia kwot trans ak cji bez go tów ko wych na ło żo ne przez inne niż Bank pod mio ty ak cep tu ją ce trans ak cje re ali zo wa ne Kar tą, 5) pro wi zje i opła ty po bie ra ne przez in ne pod mio ty od trans ak cji do ko ny wa nych Kar tą. 9. Bank jest upraw nio ny do za blo ko wa nia Kar ty w przy pad ku po dejrze nia uży cia Kar ty przez oso bę nie upraw nio ną. Bank nie zwłocz nie in for mu je o za ist nia łym fak cie Po sia da cza ra chun ku. Roz dział 7 Po sta no wie nia koń co we 25. Re kla ma cje i od po wie dzial ność Ban ku 1. Po sia dacz ra chun ku ma pra wo do zło że nia re kla ma cji w for mie pisem nej lub w in ny spo sób okre ślo ny przez Bank. 2. Bank roz pa tru je re kla ma cje w ter mi nie 14 dni od dnia zło że nia rekla ma cji wraz z do ku men ta mi wy ma ga ny mi do pra wi dło we go roz pa trze nia re kla ma cji. Ter min ten mo że ulec wy dłu że niu w przypad ku prze pro wa dze nia po stę po wa nia re kla ma cyj ne go zgod nie z re gu la cja mi VI SA In ter na tio nal oraz w przy pad ku spraw szcze gólnie skom pli ko wa nych lub wy ma ga ją cych do dat ko wych wy ja śnień. 3. W przy pad ku nie ter mi no wej re ali za cji dys po zy cji Bank jest zo bowią za ny, na żą da nie Po sia da cza ra chun ku, do za pła ty od se tek ustawo wych na li cza nych od kwo ty wska za nej w dys po zy cji za każ dy dzień prze kro cze nia ter mi nu, chy ba że prze kro cze nie ter mi nu jest na stęp stwem oko licz no ści, za któ re Bank nie po no si od po wie dzialno ści. 4. Z za strze że niem bez względ nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa, Bank nie po no si od po wie dzial no ści za szko dy po wsta łe z przy czyn nie za leż nych od Ban ku, a w szcze gól no ści spo wo do wa ne przez: 1) opóź nie nia wy ni ka ją ce z wad trans mi sji i awa rii sys te mów in forma tycz nych, sys te mów za si la nia i łą czy te le ko mu ni ka cyj nych, 2) dzia ła nie si ły wyż szej obej mu ją ce np. dzia ła nia wo jen ne, roz ruchy, straj ki i dzia ła nia ter ro ry stycz ne, 3) udo stęp nie nie przez Po sia da cza ra chun ku oso bie trze ciej Kar ty, Ko du PIN, Iden ty fi ka to ra, Ha seł do stę pu lub Ko dów SMS, 4) wa dli we dzia ła nie ban ko ma tów lub urzą dzeń ak cep tu ją cych kar ty płat ni cze, 5) nie kom plet ną lub błęd ną dys po zy cję prze ka za ną przez Po sia dacza ra chun ku, w szcze gól no ści bra kiem zgod no ści na zwy be ne ficjen ta z nu me rem ra chun ku, 6) nie za sto so wa nie się Po sia da cza ra chun ku do pro ce dur po stępo wa nia przy ko rzy sta niu z Ban ko wo ści Elek tro nicz nej, do stępnych na stro nie In ter ne to wej Ban ku, a w szcze gól no ści za sad lo go wa nia się i prze pro wa dza nia trans ak cji. 26. Od stą pie nie, wy po wie dze nie i roz wią za nie Umo wy, Umo wy Kar ty lub Umo wy Ra chun ku Ban ko we go 1. W przy pad ku, gdy Umo wa, Umo wa Kar ty lub Umo wa Ra chun ku Ban ko we go zo sta ła za war ta po za Ban kiem, Po sia dacz ra chun ku mo że od niej od stą pić bez po da nia przy czy ny, skła da jąc sto sow ne oświad cze nie na pi śmie w ter mi nie 10 dni od dnia za war cia Umo wy, Umo wy Kar ty lub Umo wy Ra chun ku Ban ko we go 2. W przy pad ku, gdy Umo wa, Umo wa Kar ty lub Umo wa Ra chun ku Ban ko we go zo sta ła za war ta z wy ko rzy sta niem środ ków po ro zumie wa nia się na od le głość, bez jed no cze snej obec no ści obu Stron, Po sia dacz ra chun ku mo że od stą pić od Umo wy, Umo wy Kar ty lub Umo wy Ra chun ku Ban ko we go bez po da nia przy czy ny skła da jąc odpo wied nie oświad cze nie na pi śmie w ter mi nie 14 dni od dnia za warcia Umo wy, Umo wy Kar ty lub Umo wy Ra chun ku Ban ko we go. 3. Umo wa, Umo wa Kar ty lub Umo wa Ra chun ku Ban ko we go mo że zostać roz wią za na w do wol nym mo men cie za po ro zu mie niem Stron lub wy po wie dzia na w for mie pi sem nej przez każ dą ze Stron, z zacho wa niem mie sięcz ne go okre su wy po wie dze nia. 4. Bank mo że wy po wie dzieć Umo wę, Umo wę Kar ty lub Umo wę Rachun ku Ban ko we go z waż nych przy czyn, a w szcze gól no ści w przypad ku: 1) na ru sze nia przez Po sia da cza ra chun ku wa run ków Umo wy, Umo wy Kar ty, Umo wy Ra chun ku Ban ko we go, Re gu la mi nu lub po wszech nie obo wią zu ją cych prze pi sów pra wa, 2) bra ku ob ro tów przez okres 6 mie się cy na Kon cie Oso bi stym, oprócz okre so we go do pi sy wa nia od se tek i po bie ra nia opłat i prowi zji, 3) bra ku środ ków pie nięż nych na Ra chun ku ban ko wym w wy so kości umoż li wia ją cej po bra nie na leż nych Ban ko wi opłat i pro wi zji, 4) po da nia przez Po sia da cza ra chun ku nie praw dzi wych da nych w związ ku z za war tą Umo wą lub Umo wą Ra chun ku Ban ko we go, 5) za ist nie nia po stro nie Ban ku oko licz no ści, któ re unie moż li wiają Ban ko wi pro wa dze nie Ra chun ku ban ko we go lub świad cze nie zwią za nych z nim usług na do tych cza so wych za sa dach, 6) za ję cia ra chun ku ban ko we go przez or ga na do te go upo waż nio ne (za ję cia ad mi ni stra cyj ne, są do we i ad mi ni stra cyj no są do we). 5. Wy po wie dze nie lub od stą pie nie od Umo wy bądź Umo wy Ra chunku Ban ko we go jest rów no znacz ne z wy po wie dze niem lub od stą pieniem od Umo wy Kar ty wy da nej do za my ka ne go Kon ta Oso bi ste go. W mo men cie do ko na nia wy po wie dze nia Umo wy Kar ty lub od stąpie nia od Umo wy Kar ty Bank do ko nu je za strze że nia wszyst kich Kart wy da nych do da nej Umo wy Kar ty. 6. Do koń ca okre su wy po wie dze nia Umo wy, Umo wy Kar ty lub Umo wy Ra chun ku Ban ko we go Po sia dacz ra chun ku zo bo wią za ny jest do: 1) ure gu lo wa nia wszyst kich zo bo wią zań wzglę dem Ban ku z ty tu łu za war tej Umo wy, Umo wy Kar ty lub Umo wy Ra chun ku Ban ko wego, w szcze gól no ści spła ty ca ło ści za dłu że nia na Ra chun ku banko wym wraz z na leż ny mi Ban ko wi od set ka mi, pro wi zja mi i opłata mi, 2) za dys po no wa nia środ ka mi znaj du ją cy mi się na za my ka nym Ra chun ku ban ko wym po roz wią za niu Umo wy lub Umo wy Rachun ku Ban ko we go środ ki pie nięż ne, co do któ rych nie zło żo no dys po zy cji, nie pod le ga ją opro cen to wa niu, 3) zwro tu Kart wy da nych do za my ka ne go Kon ta Oso bi ste go. 7. Roz wią za nie Umo wy skut ku je roz wią za niem wszyst kich Umów rachun ków ban ko wych za war tych w ra mach Umo wy. 8. Roz wią za nie Umo wy na stę pu je tak że w przy pad ku za mknię cia wszyst kich Ra chun ków ban ko wych otwar tych w ra mach za war tej Umo wy lub w sy tu acji, gdy nie otwo rzo no żad ne go Ra chun ku banko we go w ter mi nie 30 dni od dnia za war cia Umo wy. 27. Za dłu że nie prze ter mi no wa ne 1. W przy pad ku do ko na nia przez Po sia da cza ra chun ku dys po zy cji po wo du ją cej prze kro cze nie Sal da do stęp ne go na Ra chun ku banko wym bez zgo dy Ban ku, Po sia dacz ra chun ku jest zo bo wią za ny do spła ty za dłu że nia w dniu je go po wsta nia. 9

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN SZCZEGÓLNE Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN 83-919639-3-4 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty higiena pracy mgr inż. Dominika Gacka, mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Bez pie czeń stwo w łań cu chu do staw

Bez pie czeń stwo w łań cu chu do staw Bo gu sław Śliw czyń ski In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia Wyż sza Szko ła Lo gi sty ki Bez piecz ne łań cu chy do staw Po czu cie bez pie czeń stwa jest jed ną z pod sta wo wych war to ści

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Truck Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem Materiał pomocniczy dla pracodawców Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji

Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Mi ro sław No wak, Ja cek Za jąc In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia Aspek ty or ga ni za cyj no -tech no lo gicz ne wy bra nych sys te mów kom ple ta cji Wy daj ność sys te mów dys try bu cji

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU

Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU Warunki Dodatkowej Opieki Gwarancyjnej OGSU OPEL GWARANTOWANE SAMOCHODY UŻYWANE Witamy w programie OPEL GWARANTOWANE SAMOCHODY UŻYWANE. Jest to nowe wcielenie programu znanego i dostępnego dotychczas w

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Ewa Ku liń ska 1 Agniesz ka Do rn fel d 2 Za rzą dza nie ry zy kiem pro ce sów lo gi stycz nych - studium przypadku 3 Przed mio tem pu bli ka cji jest oce na ry - zy ka to wa rzy szą ce go re ali za cji

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Szyby 16.03.2015 Przepisy ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Szyby, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2016 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo