Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres"

Transkrypt

1 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

2

3 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Multi Progres Po sta no wie nia ogól ne 1 Ni niej sze Ogól ne wa run ki ubez pie cze nia na ży cie z ubez pie cze nio wy mi fundu sza mi ka pi ta ło wy mi ze skład ką pod sta wo wą opła ca ną jed no ra zo wo Plan In we sty cyj ny Multi Progres sto su je się do umów ubez pie cze nia na ży cie z ubez pie cze nio wy mi fun du sza mi ka pi ta ło wy mi za wie ra nych przez AXA Ży cie To wa rzy stwo Ubez pie czeń S.A. z Ubez pie cza ją cy mi. De fi ni cje 2 Okre śle nia uży te w OWU oraz w in nych do ku men tach sta no wią cych in te gralną część umo wy ubez pie cze nia ozna cza ją: 1) alo ka cja pro cen to wy po dział skład ki pod sta wo wej lub od po wied nio skład ki do dat ko wej po mię dzy wy bra ne ubez pie cze nio we fun du sze ka pi ta ło we usta lo ny przez Ubez pie cza ją ce go; 2) alokowanie zapisanie jednostek uczestnictwa na odpowiednim rachunku Ubezpieczającego zgodnie z alokacją; 3) da ta roz po czę cia ochro ny okre ślo ny w po li sie dzień za war cia umowy ubez pie cze nia lub od po wied nio na stęp ny dzień po upły wie termi nu do zło że nia sprze ci wu w przy pad ku okre ślo nym w 4 ust. 5 OWU, w któ rym roz po czy na się od po wie dzial ność To wa rzy stwa z ty tułu udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej; 4) dzień prze li cze nia ter min zapisania jed no stek uczest nic twa ubezpie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go na odpowiednim rachunku Ubezpieczającego, przy pa da ją cy nie póź niej niż czwartego dnia ro boczego od dnia za pła ty skład ki pod sta wo wej lub od po wied nio skład ki do dat ko wej; 5) dzień umo rze nia ter min odpisania jed no stek uczest nic twa ubezpie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go z odpowiedniego rachunku Ubezpieczającego, przy pa da ją cy nie póź niej niż trzeciego dnia ro boczego od dnia ak cep ta cji przez To wa rzy stwo dys po zy cji lub wnio sku Ubez pie cza ją ce go lub Upo sa żo ne go lub od po wied nio od dnia po brania przez To wa rzy stwo od po wied niej opła ty; 6) jed nost ka uczest nic twa część ubez pie cze nio we go fun du szu ka pita ło we go, sta no wią ca pro por cjo nal ny udział w ak ty wach net to te go fun du szu; 7) kon wer sja zapisanie jed no stek uczest nic twa ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go za środ ki pieniężne uzy ska ne z odpisania jed no stek uczest nic twa in ne go ubezpieczeniowego fun du szu kapitałowego; 8) miesiąc polisy miesiąc rozpoczynający się w dniu początku ochrony ubezpieczeniowej, określonej w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia, a następnie w takim samym dniu każdego kolejnego miesiąca, a jeżeli nie ma takiego dnia w danym miesiącu w ostatnim dniu tego miesiąca; 9) OWU ni niej sze Ogól ne wa run ki ubez pie cze nia na ży cie z ubez piecze nio wy mi fun du sza mi ka pi ta ło wy mi ze skład ką pod sta wo wą opłaca ną jed no ra zo wo Plan In we sty cyj ny Multi Progres; 10) po li sa do ku ment wy sta wia ny przez To wa rzy stwo, po twier dza ją cy zawar cie umo wy ubez pie cze nia; 11) ra chu nek do dat ko wy wy od ręb nio ny ra chu nek, na któ rym ewi dencjo no wa ne są jed nost ki uczest nic twa zapisane za środ ki pieniężne po cho dzą ce ze skła dek do dat ko wych; 12) ra chu nek pod sta wo wy wy od ręb nio ny ra chu nek, na któ rym ewi dencjo no wa ne są jed nost ki uczest nic twa zapisane za środ ki pieniężne po cho dzą ce ze skład ki pod sta wo wej; 13) rocz ni ca po li sy dzień w każ dym ro ku ka len da rzo wym obo wią zy wania umo wy ubez pie cze nia, od po wia da ją cy da cie roz po czę cia ochro ny, a je że li nie ma ta kie go dnia w da nym ro ku ostat ni dzień mie sią ca ka len da rzo we go, w któ rym przy pa da da ta roz po czę cia ochro ny; 14) rok po li sy 12-mie sięcz ny okres roz po czy na ją cy się od da ty roz poczę cia ochro ny; 15) skład ka do dat ko wa skład ka nie obo wiąz ko wa z ty tu łu umo wy ubezpie cze nia, opła ca na przez Ubez pie cza ją ce go w do wol nym okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia po upły wie pierw sze go ro ku po li sy; 16) skład ka pod sta wo wa skład ka obo wiąz ko wa z ty tu łu umo wy ubezpie cze nia opła ca na przez Ubez pie cza ją ce go; 17) Stro ny To wa rzy stwo i Ubez pie cza ją cy; 18) su ma ubez pie cze nia kwo ta okre ślo na w po li sie, któ rą To wa rzystwo zo bo wią zu je się wy pła cić w przy pad ku śmier ci Ubez pie czo ne go w okre sie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa z ty tu łu ochro ny ubez piecze nio wej; 19) świad cze nie ubez pie cze nio we kwo ta na leż na oso bom upraw nionym w przy pad ku śmier ci Ubez pie czo ne go w okre sie od po wie dzialno ści To wa rzy stwa z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej; 20) Tabela opłat i limitów tabela opłat i limitów fi nansowych do niniejszych OWU; 21) To wa rzy stwo AXA Ży cie To wa rzy stwo Ubez pie czeń S.A. z sie dzi bą w War sza wie; 22) Ubez pie cza ją cy oso ba fi zycz na, któ ra w dniu pod pi sa nia wnio sku Ubez pie cze nio we go ukoń czy ła 18. rok ży cia, oso ba praw na lub jednost ka or ga ni za cyj na nie po sia da ją ca oso bo wo ści praw nej, któ ra zawar ła umo wę ubez pie cze nia i jest zo bo wią za na do opła ce nia skład ki pod sta wo wej; 23) ubez pie cze nio wy fun dusz ka pi ta ło wy lub fun dusz ubez pie cze nio wy fun dusz ka pi ta ło wy ofe ro wa ny przez To wa rzy stwo w związ ku z umo wą ubez pie cze nia, sta no wią cy wy dzie lo ny fun dusz ak ty wów lo ko wa nych zgod nie z po sta no wie nia mi re gu la mi nu wła ści we go ubez pie cze niowe go fun du szu ka pi ta ło we go; 24) Ubez pie czo ny oso ba fi zycz na, na rzecz któ rej Ubez pie cza ją cy zawarł umo wę ubez pie cze nia; 25) umo wa ubez pie cze nia umo wa ubez pie cze nia na ży cie z ubez piecze nio wy mi fun du sza mi ka pi ta ło wy mi za war ta na pod sta wie OWU; 26) Upo sa żo ny oso ba fi zycz na, oso ba praw na lub jed nost ka or ga ni zacyj na nie po sia da ją ca oso bo wo ści praw nej, wska za na przez Ubez pieczo ne go, upraw nio na do otrzy ma nia świad cze nia ubez pie cze nio we go na wy pa dek śmier ci Ubez pie czo ne go lub war to ści po li sy w przy padku okre ślo nym w 8 OWU; 27) war tość do dat ko wa po li sy część war to ści po li sy sta no wią ca sumę ilo czy nów licz by jed no stek uczest nic twa każ de go z ubez pie czenio wych fun du szy ka pi ta ło wych ze wi den cjo no wa nych na ra chun ku do dat ko wym i ce ny jed nost ki uczest nic twa da ne go fun du szu obo wiązu ją cej w dniu, na któ ry jest usta la na war tość do dat ko wa po li sy; 28) war tość pod sta wo wa po li sy część war to ści po li sy sta no wią ca sumę ilo czy nów licz by jed no stek uczest nic twa każ de go z ubez pie cze niowych fun du szy ka pi ta ło wych ze wi den cjo no wa nych na ra chun ku pod stawo wym i ce ny jed nost ki uczest nic twa da ne go fun du szu obo wią zu ją cej w dniu, na któ ry jest usta la na war tość pod sta wo wa po li sy; 29) war tość po li sy su ma war to ści pod sta wo wej po li sy i war to ści dodat ko wej po li sy; 30) wnio sek ubez pie cze nio wy wnio sek o za war cie umo wy ubez pie czenia skła da ny przez Ubez pie cza ją ce go na for mu la rzu do star czo nym przez To wa rzy stwo; 31) wskaźnik wykupu wskaźnik procentowy określony w Tabeli opłat i limitów, służący do wyliczania kwoty wypłaty części wartości podstawowej polisy oraz kwoty wypłaty wartości wykupu. Umo wa ubez pie cze nia 3 1. Umo wa ubez pie cze nia jest za wie ra na na wa run kach okre ślo nych w OWU, z za strze że niem po sta no wień ust. 2 ni niej sze go pa ra gra fu. 2. Umo wa ubez pie cze nia mo że zo stać za war ta na wa run kach od miennych od okre ślo nych w OWU. W ta kim przy pad ku To wa rzy stwo jest zo bo wią za ne przed za war ciem umo wy ubez pie cze nia do przed sta- 1

4 wie nia Ubez pie cza ją ce mu na pi śmie róż nic mię dzy po sta no wie nia mi OWU a umo wą ubez pie cze nia, chy ba że umo wa ubez pie cze nia jest za wie ra na w dro dze ne go cja cji. 3. Wnio sek ubez pie cze nio wy, OWU, po li sa, za łącz ni ki do po li sy, re gu la mi ny ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi ta ło wych, Ta be la opłat i li mi tów oraz in ne do ku men ty uzgod nio ne przez Stro ny, sta no wią in te gral ną część umo wy ubez pie cze nia i okre śla ją wa run ki umo wy ubez pie cze nia. Spo sób za war cia umo wy ubez pie cze nia 4 1. Umo wa ubez pie cze nia jest za wie ra na na pod sta wie wnio sku ubezpie cze nio we go, sta no wią ce go ofer tę za war cia umo wy ubez pie cze nia przez Ubez pie cza ją ce go. 2. To wa rzy stwo mo że nie za ak cep to wać wnio sku ubez pie cze nio we go i od mó wić za war cia umo wy ubez pie cze nia. 3. W przy pad ku od mo wy za war cia umo wy ubez pie cze nia To wa rzy stwo zwra ca Ubez pie cza ją ce mu wpła co ną skład kę pod sta wo wą w ter minie 14 dni od dnia od mo wy za war cia umo wy ubez pie cze nia. 4. W przy pad ku przy ję cia ofer ty Ubez pie cza ją ce go okre ślo nej we wniosku ubez pie cze nio wym To wa rzy stwo wy sta wia po li sę i do rę cza ją Ubez pie cza ją ce mu. 5. Je że li umo wa ubez pie cze nia za wie ra po sta no wie nia od bie ga ją ce na nie ko rzyść Ubez pie cza ją ce go od wa run ków okre ślo nych w OWU lub okre ślo nych przez Ubez pie cza ją ce go we wnio sku ubez pie cze nio wym, To wa rzy stwo zwró ci Ubez pie cza ją ce mu na pi śmie uwa gę na te różni ce wraz z do rę cze niem po li sy, wy zna cza jąc 14-dnio wy ter min na zgło sze nie sprze ci wu. 6. W przy pad ku nie zgło sze nia przez Ubez pie cza ją ce go sprze ci wu w termi nie okre ślo nym w ust. 5 ni niej sze go pa ra gra fu, umo wa ubez piecze nia zo sta je za war ta w da cie roz po czę cia ochro ny wska za nej w poli sie. 7. W przy pad ku zgło sze nia sprze ci wu, o któ rym mo wa w ust. 5 ni niejsze go pa ra gra fu, umo wa ubez pie cze nia nie zo sta je za war ta lub zosta je za war ta po usta le niu jej wa run ków przez Stro ny. Przed miot i za kres ubez pie cze nia 5 1. Przed mio tem ubez pie cze nia jest ży cie Ubez pie czo ne go. 2. Ubez pie cze nie obej mu je śmierć Ubez pie czo ne go w okre sie od po wiedzial no ści To wa rzy stwa z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej. Wy łą cze nie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa 8 1. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez piecze nio wej jest wy łą czo na w ra zie śmier ci Ubez pie czo ne go wsku tek sa mo bój stwa, po peł nio ne go przez Ubez pie czo ne go w okre sie 2 lat od da ty roz po czę cia ochro ny. 2. W przy pad ku o któ rym mo wa w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, To warzy stwo jest zo bo wią za ne do wy pła ty na rzecz osób upraw nio nych do otrzy ma nia świad cze nia ubez pie cze nio we go wy łącz nie war to ści po li sy. Upo sa żo ny 9 1. We wnio sku ubez pie cze nio wym Ubez pie czo ny mo że wska zać jed ną lub wię cej osób ja ko Upo sa żo nych. 2. W okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia Ubez pie czo ny mo że do ko nywać zmia ny Upo sa żo nych. 3. W przy pad ku wska za nia wię cej niż jed nej oso by ja ko Upo sa żo ne go, Ubez pie czo ny mo że okre ślić pro cen to wy udział każ dej z tych osób w świad cze niu ubez pie cze nio wym. 4. W przy pad ku nie okre śle nia pro cen to we go udzia łu Upo sa żo nych w świad cze niu ubez pie cze nio wym lub wska za nia udzia łów, któ rych su ma nie sta no wi 100%, To wa rzy stwo przyj mu je, że udzia ły Upo sa żonych są rów ne Upo sa żo ny na by wa pra wo do otrzy ma nia świad cze nia ubez pie cze niowe go bądź war to ści po li sy w przy pad ku okre ślo nym w 8 OWU z chwi lą śmier ci Ubez pie czo ne go, z za strze że niem po sta no wień ust. 2 ni niej sze go pa ra gra fu. 2. Je że li Upo sa żo ny zmarł przed śmier cią Ubez pie czo ne go al bo je żeli umyśl nie przy czy nił się do śmier ci Ubez pie czo ne go, je go pra wo przypa da po zo sta łym Upo sa żo nym pro por cjo nal nie do przy pa da ją cych im pro cen to wych udzia łów w świad cze niu ubez pie cze nio wym bądź w przy pad ku okre ślo nym w 8 OWU w war to ści po li sy. 3. Je że li w chwi li śmier ci Ubez pie czo ne go nie ma Upo sa żo nych lub wszy scy umyśl nie przy czy ni li się do je go śmier ci, świad cze nie ubezpie cze nio we bądź wartość polisy w przy pad ku okre ślo nym w 8 OWU przy pa da spad ko bier com Ubez pie czo ne go. 4. Za oso bę, któ ra zmar ła przed śmier cią Ubez pie czo ne go, uwa ża się rów nież oso bę, któ ra zmar ła jed no cze śnie z Ubez pie czo nym. Świad cze nie ubez pie cze nio we 6 Świad cze nie ubez pie cze nio we na leż ne w przy pad ku śmier ci Ubez pie czo nego w okre sie od po wie dzial no ści To wa rzy stwa z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej sta no wi su ma ubez pie cze nia po więk szo na o war tość poli sy. Czas trwa nia od po wie dzial no ści To wa rzy stwa 7 1. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez piecze nio wej roz po czy na się w da cie roz po czę cia ochro ny wska za nej w po li sie. 2. To wa rzy stwo po no si od po wie dzial ność z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej w okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia. 3. Od po wie dzial ność To wa rzy stwa z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez piecze nio wej wy ga sa z dniem: 1) roz wią za nia umo wy ubez pie cze nia; 2) od stą pie nia od umo wy ubez pie cze nia przez Ubez pie cza ją ce go. Obo wiąz ki Ubez pie cza ją ce go Ubez pie cza ją cy ma obo wią zek opła cić skład kę pod sta wo wą przed za war ciem umo wy ubez pie cze nia, co stanowi główne świadczenie Ubezpieczającego. 2. Ubez pie cza ją cy jest zo bo wią za ny do po wia do mie nia To wa rzy stwa o każ dej zmia nie swo je go ad re su ko re spon den cyj ne go. 3. W przy pad ku gdy umo wa ubez pie cze nia zo sta ła za war ta na rzecz oso by trze ciej, Ubez pie cza ją cy zo bo wią za ny jest do prze ka za nia Ubez pie czo ne mu: 1) przed wy ra że niem przez Ubez pie cza ją ce go zgo dy na zmia nę warun ków umo wy lub zmia nę pra wa wła ści we go dla umo wy ubezpie cze nia in for ma cji w tym za kre sie wraz z okre śle niem wpły wu tych zmian na war tość świad czeń przy słu gu ją cych z ty tu łu za wartej umo wy ubez pie cze nia; 2) in for ma cji o wy so ko ści świad czeń przy słu gu ją cych z ty tu łu za wartej umo wy ubez pie cze nia, w tym o war to ści wykupu, nie zwłocz nie po prze ka za niu tych in for ma cji Ubez pie cza ją ce mu przez To wa rzystwo. 2

5 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Multi Progres 4. W przy pad ku nie prze ka za nia Ubez pie czo ne mu przez Ubez pie cza ją cego in for ma cji, zgod nie z po sta no wie nia mi ust. 3 ni niej sze go pa ra grafu, Ubez pie cza ją cy po no si wo bec Ubez pie czo ne go od po wie dzial ność na za sa dach ogól nych. Obo wiąz ki To wa rzy stwa To wa rzy stwo jest zo bo wią za ne do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego, wartości polisy, wartości wykupu lub części wartości polisy zgodnie z zasadami określonymi w OWU, co stanowi główne świadczenia Towarzystwa. 2. Towarzystwo jest zobowiązane do po twier dze nia za war cia umo wy ubez pie cze nia po przez wy sta wie nie po li sy i do rę cze nie jej Ubez piecza ją ce mu. 3. To wa rzy stwo ma obo wią zek alokowania skład ki pod sta wo wej i składek do dat ko wych zgod nie z dys po zy cją Ubez pie cza ją ce go. 4. To wa rzy stwo jest zo bo wią za ne do do ko ny wa nia ter mi no wej wy ce ny jed no stek uczest nic twa. 5. To wa rzy stwo jest zo bo wią za ne do spo rzą dza nia i pu bli ko wa nia sprawoz dań ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi ta ło wych zgod nie z prze pisa mi o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej. 6. To wa rzy stwo jest zo bo wią za ne do prze ka za nia Ubez pie cza ją ce mu: 1) przed wy ra że niem przez Ubez pie cza ją ce go zgo dy na zmia nę warun ków umo wy ubez pie cze nia lub zmia nę pra wa wła ści we go dla umo wy ubez pie cze nia in for ma cji w tym za kre sie wraz z okre śleniem wpły wu tych zmian na war tość świad czeń przy słu gu ją cych z ty tu łu za war tej umo wy ubez pie cze nia; 2) nie rza dziej niż raz w ro ku, in for ma cji o wy so ko ści świad czeń przy słu gu ją cych z ty tu łu za war tej umo wy ubez pie cze nia, w tym o war to ści wykupu. Skład ka pod sta wo wa Wy so kość skład ki pod sta wo wej jest usta la na przed za war ciem umowy ubez pie cze nia na pod sta wie wnio sku ubez pie cze nio we go. 2. Mi ni mal ną wy so kość skład ki pod sta wo wej okre śla Ta be la opłat i limi tów. 3. Skład ka pod sta wo wa jest opła ca na jed no ra zo wo za okres, w któ rym To wa rzy stwo po no si od po wie dzial ność z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej. Za sa dy płat no ści skład ki pod sta wo wej Skład ka pod sta wo wa po win na być wpła co na na ra chu nek ban ko wy To wa rzy stwa przed za war ciem umo wy ubez pie cze nia, w wy so ko ści za de kla ro wa nej we wnio sku ubez pie cze nio wym za ak cep to wa nym przez To wa rzy stwo. 2. Skład kę pod sta wo wą uzna je się za za pła co ną w dniu uzna nia ra chunku ban ko we go To wa rzy stwa, wska za ne go Ubez pie cza ją ce mu przez To wa rzy stwo ja ko wła ści wy do jej opła ca nia, kwo tą na leż nej skład ki pod sta wo wej. 3. Je że li Ubez pie cza ją cy w pierw szym ro ku po li sy wpła cił skład kę podsta wo wą w kwo cie prze wyż sza ją cej wy so kość na leż nej skład ki podsta wo wej, uzna je się, że Ubez pie cza ją cy do ko nał zmia ny wnio sku ubez pie cze nio we go w za kre sie pod wyż sze nia za de kla ro wa nej wy soko ści skład ki pod sta wo wej. W ta kim przy pad ku To wa rzy stwo wy sta wi po li sę ze wska za niem zmie nio nej wy so ko ści skład ki pod sta wo wej. Zmia na wnio sku ubez pie cze nio we go, o któ rej mo wa w zda niu poprze dza ją cym ni niej sze go ustę pu, nie skut ku je pod wyż sze niem su my ubez pie cze nia. Skład ka do dat ko wa Ubez pie cza ją cy jest upraw nio ny do opła ca nia skład ki do dat ko wej w dowolnej wysokości, po cząw szy od dru gie go ro ku po li sy. 2. W przy pad ku wpła ty skład ki do dat ko wej przed upły wem okre su wskaza ne go w ust. 1 ni niej sze go pa ra gra fu, wpła ta skut ko wać bę dzie zmia ną umo wy ubez pie cze nia w za kre sie pod wyż sze nia skład ki podsta wo wej i zo sta nie za li czo na na jej po czet. Zmia na umo wy ubez piecze nia, o któ rej mo wa w zda niu po prze dza ją cym ni niej sze go ustę pu, nie skut ku je pod wyż sze niem su my ubez pie cze nia. 3. Skład kę do dat ko wą uzna je się za za pła co ną w dniu uzna nia ra chunku ban ko we go To wa rzy stwa, wska za ne go ja ko wła ści wy do jej opła cania, kwotą należnej składki dodatkowej. Ra chu nek pod sta wo wy To wa rzy stwo pro wa dzi na rzecz Ubez pie cza ją ce go ra chu nek pod stawo wy, na któ rym są ewi den cjo no wa ne jed nost ki uczest nic twa zapisane za środki pieniężne pochodzące ze skład ki pod sta wo wej. 2. Skład ka pod sta wo wa podlega alokowaniu zgod nie z dys po zy cją alokacji złożoną przez Ubez pie cza ją ce go i jest prze li cza na na jed nost ki uczest nic twa. 3. Licz ba jed no stek uczest nic twa da ne go fun du szu zapisywanych za skład kę pod sta wo wą jest rów na ilo ra zo wi kwo ty przy pa da ją cej zgodnie z dyspozycją alokacji na dany fundusz i ce ny je go jed nost ki uczest nic twa obo wią zu ją cej w dniu prze li cze nia. Ra chu nek do dat ko wy To wa rzy stwo pro wa dzi na rzecz Ubez pie cza ją ce go ra chu nek do dat kowy, na któ rym są ewi den cjo no wa ne jed nost ki uczest nic twa zapisane za środki pieniężne pochodzące ze skład ek do dat ko wych. 2. Skład ka do dat ko wa podlega alokowaniu zgod nie z dys po zy cją Ubezpie cza ją ce go i jest prze li cza na na jed nost ki uczest nic twa. 3. Licz ba jed no stek uczest nic twa da ne go fun du szu zapisywanych za skład kę do dat ko wą jest rów na ilo ra zo wi kwo ty przy pa da ją cej zgodnie z dyspozycją alokacji na dany fundusz i ce ny je go jed nost ki uczestnic twa obo wią zu ją cej w dniu prze li cze nia. 4. Je że li Ubez pie cza ją cy nie okre ślił od ręb nych za sad alo ka cji skład ki do dat ko wej, To wa rzy stwo alokuje składkę dodatkową na za sa dach do ty czą cych skład ki pod sta wo wej, obowiązujących w dniu alokowania składki dodatkowej, a zapisane za nią jed nost ki uczest nic twa ze wi den cjo nu je na ra chun ku do dat ko wym. Alo ka cja We wnio sku ubez pie cze nio wym Ubez pie cza ją cy skła da dys po zy cję alo ka cji skład ki pod sta wo wej i do dat ko wej. Ubez pie cza ją cy mo że rów nież zło żyć od ręb ną dys po zy cję alo ka cji skład ki do dat ko wej. 2. W okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia Ubez pie cza ją cy jest upraw nio ny do zmia n alo ka cji skład ki do dat ko wej. 3. Alo ka cja może być określona z do kład no ścią do jed ne go pro cen tu, z za strze że niem że udział jed ne go ubez pie cze nio we go fun du szu kapi ta ło we go w skład ce pod sta wo wej oraz od po wied nio w skład ce dodat ko wej nie mo że być niż szy niż 10%. 4. To wa rzy stwo do ko nu je zmia ny alo ka cji skład ki do dat ko wej zgod nie z dys po zy cją Ubez pie cza ją ce go, nie póź niej niż w ter mi nie 3 dni robo czych od dnia zło że nia To wa rzy stwu dys po zy cji przez Ubez pie cza jące go. 3

6 5. To wa rzy stwo po bie ra opłatę za do ko na nie zmia ny alo ka cji według stawek określonych w Ta be li opłat i li mi tów. 6. Jeżeli alokowanie całości albo części składki podstawowej lub dodatkowej nie może być zrealizowane, w szczególności z powodu zawieszenia wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub transakcji na jego jednostkach uczestnictwa, Towarzystwo dokonuje bezpłatnej tymczasowej zmiany dyspozycji alokacji, odpowiednio w całości albo w części zastępując ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy wybrany przez Ubezpieczającego funduszem o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, i alokuje do tego funduszu środki pieniężne Ubezpieczającego pochodzące ze składki podstawowej i dodatkowej. Kon wer sja W okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia Ubez pie cza ją cy jest upraw nio ny do do ko ny wa nia kon wer sji jed no stek uczest nic twa w ramach ra chun ku pod sta wo we go lub ra chun ku do dat ko we go. 2. W ce lu do ko na nia kon wer sji Ubez pie cza ją cy po wi nien zło żyć Towarzystwu dys po zy cję kon wer sji. 3. Przy dokonywaniu konwersji stosuje się ceny jednostek uczestnictwa funduszy obowiązujące nie później niż czwartego dnia roboczego, licząc od dnia akceptacji dyspozycji otrzymanej od Ubezpieczającego. 4. Towarzystwo pobiera opłatę za dokonanie konwersji według stawek określonych w Tabeli opłat i limitów. Koszty zawarcia umowy ubezpieczenia Wskaźnik wykupu Zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się ze znacznymi kosztami, na które składają się koszty wdrożenia produktu ubezpieczeniowego i koszty akwizycji. 2. Koszty zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia, oraz marża Towarzystwa są uwzględnione w wysokości wskaźnika wykupu. 3. Rozliczenie kosztów zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia jest rozłożone w czasie trwania umowy w związku z sukcesywnym pobieraniem opłaty za zarządzanie. Rozliczanie kosztów zawarcia i wykonania umowy przez Towarzystwo znajduje odzwierciedlenie w stopniowym zwiększaniu wartości wskaźnika wykupu, zgodnie z Tabelą opłat i limitów. Wy pła ta części war to ści po li sy W okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonywać wypłat części wartości podstawowej polisy w formie wypłaty jednorazowej. 2. Począwszy od trzeciej rocznicy polisy Ubezpieczający może dokonywać wypłat części wartości podstawowej polisy w formie wypłat okresowych. 3. Do wyliczenia kwoty wypłaty części wartości podstawowej polisy w formie wypłaty jednorazowej albo w formie wypłat okresowych stosowany jest wskaźnik wykupu. Kwota przeznaczona do wypłaty stanowi iloczyn wartości jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym w części przeznaczonej do odpisania oraz wskaźnika wykupu. 4. W celu dokonania wypłaty części wartości podstawowej polisy w formie wypłaty jednorazowej albo w formie wypłat okresowych Towarzystwo odpisuje jednostki uczestnictwa zapisane na rachunku podstawowym po cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu ich umorzenia. Towarzystwo dokona odpisania jednostek uczestnictwa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, proporcjonalnie do wartości jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zewidencjonowanych na rachunku podstawowym, chyba że we wniosku o dokonanie wypłaty Ubezpieczający wskazał ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, których jednostki uczestnictwa podlegają odpisaniu. 5. Wysokość poszczególnych wypłat części wartości podstawowej polisy, dokonywanych w formie wypłat jednorazowych lub okresowych, nie może być niższa niż określona w Tabeli opłat i limitów. 6. Towarzystwo odmówi realizacji wypłaty części wartości podstawowej polisy w formie wypłaty jednorazowej lub wypłat okresowych oraz zaprzestanie dokonywania kolejnych wypłat okresowych, jeżeli wartość podstawowa polisy pomniejszona o wartość jednostek uczestnictwa przeznaczonych do odpisania (w ramach danej wypłaty) oraz po pobraniu należnych opłat, w tym: 1) części opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe; 2) części opłaty za zarządzanie; 3) opłaty operacyjnej z tytułu przewalutowania w przypadku konieczności pobrania takiej opłaty; 4) w przypadku wypłaty okresowej opłaty operacyjnej pobieranej z tytułu wypłaty okresowej, byłaby niższa, niż minimalna wartość podstawowa polisy po dokonaniu wypłaty części wartości podstawowej polisy określona w Tabeli opłat i limitów. 7. Towarzystwo zatrzymuje kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością jednostek uczestnictwa odpisywanych w celu realizacji dyspozycji wypłaty części wartości podstawowej polisy i kwotą przeznaczoną do wypłaty. 8. Począwszy od pierwszej rocznicy polisy Ubezpieczający może dokonywać wypłat: 1) wartości dodatkowej polisy w formie wypłaty jednorazowej; 2) części wartości dodatkowej polisy w formie wypłaty jednorazowej; 3) części wartości dodatkowej polisy w formie wypłat okresowych. Wysokość poszczególnych wypłat części wartości dodatkowej polisy, dokonywanych w formie wypłat jednorazowych lub okresowych, nie może być niższa niż określona w Tabeli opłat i limitów. 9. W celu realizacji wypłaty części wartości podstawowej polisy, wartości dodatkowej polisy lub części wartości dodatkowej polisy, dokonywanych w formie wypłaty jednorazowej, Ubezpieczający powinien doręczyć Towarzystwu wniosek o dokonanie wypłaty, w którym wskaże rachunek polisy, którego dotyczy wniosek, kwotę do wypłaty oraz rachunek bankowy, na który ma być dokonywana wypłata. 10. W celu dokonania wypłaty części wartości podstawowej w formie wypłat okresowych lub części wartości dodatkowej polisy w formie wypłat okresowych Ubezpieczający powinien doręczyć Towarzystwu wniosek o dokonanie wypłat okresowych, w którym wskaże: 1) rachunek polisy, którego dotyczy wniosek; 2) pierwszą wnioskowaną przez siebie datę realizacji dyspozycji; 3) częstotliwość kolejnych wypłat (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną); 4) okres obowiązywania zlecenia; 5) kwotę, która ma być każdorazowo wypłacana w tym okresie; 6) rachunek bankowy, na który mają być dokonywane wypłaty. 11. Za wykonanie dyspozycji wypłat okresowych, odpowiednio z rachunku podstawowego albo dodatkowego, Towarzystwo pobiera opłatę wskazaną w Tabeli opłat i limitów. W przypadku złożenia dyspozycji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w sytuacji gdy wcześniej Ubezpieczający złożył tego typu dyspozycję dotyczącą tego samego rachunku, uznaje się, że nowa dyspozycja zastępuje wszystkie poprzednie dotychczas niezrealizowane, dotyczące tego rachunku. 12. Towarzystwo odmówi realizacji wypłaty części wartości dodatkowej polisy w formie wypłaty okresowej oraz zaprzestanie dokonywania kolejnych wypłat tego typu, jeżeli wartość dodatkowa polisy pomniejszona o wartość jednostek uczestnictwa przeznaczonych do odpisania (w ramach danej wypłaty) oraz po pobraniu należnych opłat, w tym: 4

7 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Multi Progres 1) części opłaty za zarządzanie; 2) opłaty operacyjnej z tytułu przewalutowania w przypadku konieczności pobrania takiej opłaty; 3) w przypadku wypłaty okresowej opłaty operacyjnej pobieranej z tytułu wypłaty okresowej, byłaby niższa od zera. 13. W celu dokonania wypłaty wartości dodatkowej polisy lub części wartości dodatkowej polisy, Towarzystwo odpisuje jednostki uczestnictwa zewidencjonowane na rachunku dodatkowym, zgodnie z wnioskiem Ubezpieczającego, po cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu ich umorzenia. Towarzystwo dokona odpisania jednostek uczestnictwa proporcjonalnie do wartości jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zewidencjonowanych na rachunku dodatkowym, chyba że we wniosku o dokonanie wypłaty części wartości dodatkowej polisy Ubezpieczający wskazał ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, których jednostki uczestnictwa podlegają odpisaniu. 14. Z zastrzeżeniem ust. 15 Towarzystwo dokonuje wypłat części wartości podstawowej polisy w formie wypłat okresowych lub części wartości dodatkowej polisy w formie wypłat okresowych w terminach wskazanych w dyspozycji Ubezpieczającego, pod warunkiem że: 1) przypadają one nie wcześniej niż 10 dnia roboczego od dnia doręczenia Towarzystwu wniosku o dokonanie wypłaty; 2) Ubezpieczający przedstawił kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. 15. Towarzystwo dokonuje wypłaty części wartości podstawowej polisy w formie wypłaty jednorazowej, wypłaty wartości dodatkowej polisy, części wartości dodatkowej polisy w formie wypłaty jednorazowej, wypłat części wartości podstawowej polisy w formie wypłat okresowych lub części wartości dodatkowej polisy w formie wypłat okresowych, innych niż opisane w ust. 14, w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia Towarzystwu wniosku o dokonanie wypłaty, pod warunkiem przedstawienia przez Ubezpieczającego kopii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Wypłata wartości wykupu W dowolnym czasie Ubezpieczający ma prawo dokonać wypłaty wartości wykupu. 2. Do wyliczenia kwoty wypłaty wartości wykupu stosowany jest wskaźnik wykupu. 3. Wartość wykupu składa się z dwóch składników: 1) iloczynu wartości podstawowej polisy i wskaźnika wykupu; 2) wartości dodatkowej polisy. 4. Towarzystwo zatrzymuje kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością jednostek uczestnictwa odpisywanych w celu realizacji dyspozycji wypłaty wartości wykupu i kwotą przeznaczoną do wypłaty. 5. W celu dokonania wypłaty wartości wykupu Ubezpieczający powinien doręczyć Towarzystwu wniosek o dokonanie wypłaty wartości wykupu oraz przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Złożenie wniosku o wypłatę wartości wykupu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia. 6. Jeżeli umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu na skutek okoliczności, o których mowa w 25 ust. 1 pkt 1, Towarzystwo dokona odpisania jednostek uczestnictwa zewidencjonowanych na rachunku podstawowym oraz na rachunku dodatkowym po cenie jednostek uczestnictwa obowiązującej w dniu umorzenia następującego nie później niż w terminie 24 dni od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia. Środki pieniężne uzyskane z tytułu odpisania jednostek uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym, nie są oprocentowane oraz nie podlegają alokowaniu i są przechowywane przez Towarzystwo do czasu wypłaty wartości wykupu. 7. Towarzystwo dokonuje jednorazowej wypłaty wartości wykupu w terminie 21 dni roboczych od dnia doręczenia Towarzystwu wniosku i przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Wy po wie dze nie umo wy ubez pie cze nia Ubez pie cza ją cy mo że wy po wie dzieć umo wę ubez pie cze nia po przez do rę cze nie To wa rzy stwu oświad cze nia o wy po wie dze niu umo wy ubezpie cze nia lub poprzez złożenie wniosku o wypłatę wartości wykupu w for mie pi sem nej pod ry go rem nie waż no ści. 2. Ubez pie cza ją cy mo że od wo łać do rę czo ne To wa rzy stwu oświad cze nie o wy po wie dze niu umo wy ubez pie cze nia, je że li przed dniem roz po znania od wo ła nia oświad cze nia o wy po wie dze niu umo wy To wa rzy stwo nie do ko na ło odpisania jed no stek uczest nic twa w ce lu do ko na nia wy pła ty war to ści wykupu. Od stą pie nie od umo wy ubez pie cze nia Ubez pie cza ją cy mo że od stą pić od umo wy ubez pie cze nia po przez złoże nie To wa rzy stwu w for mie pi sem nej oświad cze nia o od stą pie niu od umo wy ubez pie cze nia, w ter mi nie 45 dni od dnia za war cia umo wy ubez pie cze nia, a je że li Ubez pie cza ją cy jest przed się bior cą w ter minie 15 dni. 2. W przy pad ku od stą pie nia od umo wy ubez pie cze nia przez Ubez piecza ją ce go To wa rzy stwo zwra ca Ubez pie cza ją ce mu wpła co ną przez nie go skład kę pod sta wo wą: 1) po więk szo ną bądź po mniej szo ną o kwo tę wy ni ka ją cą z róż ni cy cen jed no stek uczest nic twa ze wi den cjo no wa nych na ra chun ku pod sta wo wym i na ra chun ku do dat ko wym Ubez pie cza ją ce go, obo wią zu ją cych w dniu umo rze nia i w dniu przeliczenia, oraz 2) po mniej szo ną o opła ty na leż ne w okre sie, w któ rym To wa rzy stwo po no si ło od po wie dzial ność z ty tu łu ochro ny ubez pie cze nio wej, w ter mi nie 10 dni ro bo czych od dnia do rę cze nia To wa rzy stwu oświad cze nia o od stą pie niu Ubez pie cza ją ce go od umo wy ubezpie cze nia. 3. W ce lu usta le nia kwo ty na leż nej Ubez pie cza ją ce mu w związ ku z odstą pie niem od umo wy ubez pie cze nia, To wa rzy stwo odpisuje jed nostki uczest nic twa ze wi den cjo no wa ne na ra chun ku pod sta wo wym oraz na ra chun ku do dat ko wym po ce nie jed no stek uczest nic twa obo wiązu ją cej w dniu umo rze nia. 4. Wypłata następuje na podstawie pisemnej dyspozycji Ubezpieczającego, do której należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczającego. Roz wią za nie umo wy ubez pie cze nia Umo wa ubez pie cze nia ule ga roz wią za niu: 1) z dniem zło że nia To wa rzy stwu oświad cze nia o wy po wie dze niu umo wy ubez pie cze nia, chy ba że w oświad cze niu Ubez pie cza ją cy wska zał ter min póź niej szy; 2) z dniem śmier ci Ubez pie czo ne go. 2. Jeżeli umowa ubezpieczenia uległa rozwiązaniu zgodnie z ust. 1 pkt 1) powyżej, Towarzystwo na wniosek Ubezpieczającego może wznowić umowę na warunkach uzgodnionych przez strony w osobnym porozumieniu. 5

8 Wy pła ta świad cze nia ubez pie cze nio we go W przypadku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci Uposażonemu lub innej uprawnionej osobie świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 2. Pod sta wą wy pła ty świad cze nia ubez pie cze nio we go jest przed sta wienie To wa rzy stwu przez oso bę upraw nio ną na stę pu ją cych do ku mentów lub ich ko pii poświadczonych przez no ta riu sza lub przed sta wi ciela To wa rzy stwa: 1) do ku men tu potwierdzającego toż sa mość oso by upraw nio nej do otrzy ma nia świad cze nia ubez pie cze nio we go; 2) skró co ne go od pi su ak tu zgo nu Ubez pie czo ne go; 3) od pi su po sta no wie nia są du o stwier dze niu na by cia spad ku lub odpisu aktu poświadczenia dziedziczenia, w przy pad ku gdy osobą upraw nio ną jest spad ko bier ca Ubez pie czo ne go; 4) in nych do ku men tów ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial no ści To wa rzy stwa. 3. Do ku men ty urzę do we, o któ rych mo wa w ust. 2 ni niej sze go pa ra gra fu, spo rzą dzo ne w ję zy ku ob cym, przed zło że niem To wa rzy stwu po win ny zo stać po twier dzo ne za zgod ność z pra wem miej sca ich wy sta wie nia i prze tłu ma czo ne na ję zyk pol ski przez tłu ma cza przy się głe go. 4. W ce lu do ko na nia wy pła ty świad cze nia ubez pie cze nio we go To wa rzystwo odpisuje jed nost ki uczest nic twa ze wi den cjo no wa ne na ra chunku pod sta wo wym oraz na ra chun ku do dat ko wym, po ce nie jed no stek uczest nic twa obo wią zu ją cej w dniu umo rze nia. 5. To wa rzy stwo do ko nu je jed no ra zo wej wy pła ty świad cze nia ubez piecze nio we go w ter mi nie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. 6. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie ubezpieczeniowe zostanie spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo spełni w terminie przewidzianym w ust. 5. For ma wy pła ty Wszel kie wy pła ty na rzecz osób upraw nio nych z ty tu łu umo wy ubezpie cze nia są do ko ny wa ne przez To wa rzy stwo w for mie bez go tów kowej, zgod nie z dys po zy cją oso by upraw nio nej. 2. W przy pad ku do ko na nia wy pła ty prze ka zem pocz to wym To wa rzy stwo po trą ci z kwo ty wy pła ca nej na leż ną opła tę z ty tu łu prze ka zu pocz towe go. Ubez pie cze nio we fun du sze ka pi ta ło we W ce lu in we sto wa nia środ ków pieniężnych, po cho dzą cych ze skład ki pod sta wo wej oraz skła dek do dat ko wych, To wa rzy stwo ofe ru je Ubezpie cza ją cym ubez pie cze nio we fun du sze ka pi ta ło we mogące różnić się struk tu rą i ka te go ria mi lo kat, a tym sa mym wy ni ka mi in we sty cyjny mi i pro fi lem ry zy ka. 2. Pra wo usta le nia alo ka cji, a tym sa mym pra wo wy bo ru ubez pie cze niowych fun du szy ka pi ta ło wych, w któ rych jed nost ki uczest nic twa bę dą in we sto wa ne środ ki pieniężne po cho dzą ce ze skład ki pod sta wo wej lub skła dek do dat ko wych, przy słu gu je Ubez pie cza ją ce mu. 3. Ry zy ko in we sty cyj ne, zwią za ne z in we sto wa niem środ ków pieniężnych po cho dzą cych ze skład ki pod sta wo wej oraz skła dek do dat kowych w jed nost ki uczest nic twa ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi tało wych, po no si Ubez pie cza ją cy Ubez pie cze nio wy fun dusz ka pi ta ło wy jest po dzie lo ny na jed nost ki uczest nic twa o rów nej war to ści. 2. War tość ak ty wów net to ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go jest usta la na zgod nie z po sta no wie nia mi je go re gu la mi nu. 3. Zmia na war to ści ak ty wów net to ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi tało we go jest od zwier cie dlo na w zmia nie war to ści jed nost ki uczest nictwa te go fun du szu. 4. Ce nę jed nost ki uczest nic twa ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta łowe go, po któ rej zapisywane i odpisywane są jed nost ki uczest nic twa te go fun du szu, usta la się w dniach wy ce ny te go fun du szu po przez po dzie le nie wartości ak ty wów net to przez licz bę jed no stek uczest nictwa te go fun du szu. Ce ną jed nost ki uczest nic twa ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go obo wią zu ją cą w da nym dniu jest ce na ustalo na w dniu wy ce ny, okre ślo nym w re gu la mi nie ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi ta ło wych, po prze dza ją cym ten dzień. 5. Ka te go rie lo kat, li mi ty in we sty cyj ne, ter mi ny do ko ny wa nia wy ce ny oraz za sa dy usta la nia ce ny jed nost ki uczest nic twa da ne go ubez piecze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go okre śla re gu la min wła ści we go ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go To wa rzy stwo za strze ga so bie pra wo po łą cze nia lub po dzie le nia jedno stek uczest nic twa ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go poprzez zwięk sze nie lub zmniej sze nie ich licz by, skut ku ją ce od po wiednią zmia ną ich ce ny. 2. Po łą cze nie lub po dzie le nie jed no stek uczest nic twa ubez pie cze nio wego fun du szu ka pi ta ło we go nie ma wpły wu na war tość ak ty wów te go fun du szu ani na war tość po li sy. 3. Towarzystwo może zawiesić wycenę jed no stek uczest nic twa ubez piecze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go, jak również transakcje zapisywania i odpisywania jego jednostek, jeżeli nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części aktywów funduszu z przyczyn niezależnych od Towarzystwa. 4. W przypadku opisanym w ust. 3 powyżej, zlecenia skutkujące zapisaniem jednostek uczestnictwa funduszu, którego wycena lub transakcje zostały zawieszone, będą odrzucane. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Towarzystwo stosuje postanowienia 18 ust. 6 OWU. 5. W przypadku opisanym w ust. 3 powyżej, zlecenia skutkujące odpisaniem jednostek uczestnictwa funduszu, którego wycena lub transakcje zostały zawieszone, będą odrzucane, z wyjątkiem poniższych przypadków: 1) w przypadku wypłaty wartości polisy, wartości wykupu oraz wypłaty wartości dodatkowej Towarzystwo wypłaci część środków pieniężnych pochodzącą z funduszy, których wycena lub transakcje nie zostały zawieszone, a pozostała część zostanie wypłacona niezwłocznie po odwieszeniu wyceny lub transakcji, bez dodatkowej dyspozycji Ubezpieczającego; 2) w przypadku pozostałych wypłat Towarzystwo zrealizuje zlecenie poprzez proporcjonalne odpisanie jednostek innych funduszy, których wycena lub transakcje nie uległy zawieszeniu, o ile uzyskana w ten sposób kwota jest co najmniej równa kwocie minimalnego wykupu częściowego określonej w Tabeli opłat i limitów W okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia To wa rzy stwo jest upraw nio ne do li kwi da cji ofe ro wa nych ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi ta ło wych oraz do wpro wa dze nia do ofer ty in nych fun du szy. Li kwida cja ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi ta ło wych oraz wpro wa dze nie do ofer ty in nych fun du szy nie sta no wi zmia ny umo wy ubez pie cze nia. 2. W przy pad ku li kwi da cji ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go, nie póź niej niż w ter mi nie 60 dni przed da tą li kwi da cji, To wa rzy stwo za wia da mia Ubez pie cza ją ce go o ter mi nie i wa run kach li kwi da cji fundu szu, wy zna cza jąc mu 30-dnio wy ter min, w któ rym mo że zło żyć dys- 6

9 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Multi Progres po zy cję do ko na nia kon wer sji oraz zmia ny alo ka cji w czę ści do ty czącej jed no stek uczest nic twa li kwi do wa ne go fun du szu. 3. Terminów wskazanych w ust. 2 nie stosuje się w przypadku likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego związanej z likwidacją lub wykreśleniem z rejestru funduszu inwestycyjnego lub subfunduszu, w który inwestowane jest 100% aktywów danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. W takim przypadku Towarzystwo zawiadamia Ubezpieczającego o terminie i warunkach likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego bez zbędnej zwłoki, wyznaczając mu odpowiedni, możliwie zbliżony do wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, termin na złożenie dyspozycji dokonania konwersji oraz zmiany alokacji w części dotyczącej jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu. 4. Je że li Ubez pie cza ją cy zło ży dys po zy cje, o któ rych mo wa w ust. 2 lub odpowiednio w ust. 3 ni niej sze go pa ra gra fu, To wa rzy stwo do ko na kon wer sji jed no stek uczest nic twa li kwi do wa ne go ubez pie cze nio wego fun du szu ka pi ta ło we go na jed nost ki uczest nic twa fun du szu wskaza ne go przez Ubez pie cza ją ce go oraz do ko na zmia ny alo ka cji. 5. Je że li Ubez pie cza ją cy nie zło ży w za kre ślo nym ter mi nie dys po zy cji kon wer sji jed no stek uczest nic twa li kwi do wa ne go fun du szu, o któ rej mo wa w ust. 2 lub odpowiednio w ust. 3 ni niej sze go pa ra gra fu, Towa rzy stwo do ko na kon wer sji jed no stek uczest nic twa li kwi do wa ne go ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go na jed nost ki uczest nictwa ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go, o zbli żo nym we dług prze ko na nia To wa rzy stwa pro fi lu ry zy ka, wska za ne go Ubez pie cza jące mu w pi śmie, o któ rym mo wa w ust. 2 lub odpowiednio w ust. 3 ni niej sze go pa ra gra fu. 6. Je że li Ubez pie cza ją cy nie zło ży w za kre ślo nym ter mi nie dys po zy cji zmia ny alo ka cji w czę ści do ty czą cej jed no stek uczest nic twa li kwi dowa ne go fun du szu, o któ rej mo wa w ust. 2 lub odpowiednio w ust. 3 ni niej sze go pa ra gra fu, To wa rzy stwo do ko na zmia ny alo ka cji, okre ślając pro cen to wy po dział skład ki pod sta wo wej lub od po wied nio skład ki do dat ko wej zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w ust. 5 ni niej sze go pa ra gra fu. 7. Je że li w ter mi nie 30 dni przed dniem li kwi da cji ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go Ubez pie cza ją cy zło ży dys po zy cję kon wer sji bądź zmia ny alo ka cji skład ki pod sta wo wej lub skład ki do dat ko wej, któ ra mia ła by skut ko wać zapisaniem jed no stek uczest nic twa li kwido wa ne go fun du szu, To wa rzy stwo od mó wi re ali za cji ta kiej dys po zy cji, in for mu jąc o tym Ubez pie cza ją ce go w ter mi nie 14 dni od dnia zło żenia ta kiej dys po zy cji. 8. To wa rzy stwo nie po bie ra opłat za do ko na nie kon wer sji i zmia nę aloka cji w przy pad kach okre ślo nych w ni niej szym pa ra gra fi e. Opła ty To wa rzy stwo po bie ra na stę pu ją ce opła ty: 1) opła tę za ry zy ko ubez pie cze nio we; 2) opła tę za za rzą dza nie; 3) opła tę ope ra cyj ną. 2. Je że li umo wa ubez pie cze nia ule gła roz wią za niu, To wa rzy stwo po biera opła ty, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt. 1) 2), w wy so ko ści pro por cjonal nej do okre su, za któ ry są na leż ne. 3. Wy so kość opłat oraz li mi tów, o któ rych mo wa w ni niej szych OWU, okre śla Ta be la opłat i li mi tów. 4. Opła ty po bie ra ne przez To wa rzy stwo są odpisywane od po wied nio z ra chun ku pod sta wo we go lub z ra chun ku do dat ko we go, pro por cjonal nie do udzia łu każ de go z fun du szy od po wied nio w war to ści podsta wo wej po li sy lub w war to ści do dat ko wej po li sy. Opła ta za ry zy ko ubez pie cze nio we Opła ta za ry zy ko ubez pie cze nio we jest po bie ra na za okres udzie la nia przez To wa rzy stwo ochro ny ubez pie cze nio wej. 2. Opła ta za ry zy ko ubez pie cze nio we jest usta la na kwo to wo na pod stawie wie ku Ubez pie czo ne go. 3. Opła ta za ry zy ko ubez pie cze nio we jest po bie ra na na ko niec każ de go mie sią ca kalendarzowego, w któ rym To wa rzy stwo po no si ło od po wiedzial ność z ty tu łu udzie la nia ochro ny ubez pie cze nio wej, po przez propor cjo nal ne odpisanie od po wied niej licz by jed no stek uczest nic twa ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi ta ło wych ze wi den cjo no wa nych na ra chun ku pod sta wo wym Ubez pie cza ją ce go, we dług cen jed no stek uczest nic twa obo wią zu ją cych w dniu umo rze nia. W przypadku konwersji lub wypłaty części wartości polisy Towarzystwo pobierze część opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe za okres do dnia odpowiednio dokonania konwersji lub wypłaty części wartości polisy, poprzez odpisanie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa. Pozostała część opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe jest pobierana na koniec miesiąca polisy, w którym konwersja lub wypłata części wartości polisy została dokonana. Opła ta za za rzą dza nie Opła ta za za rzą dza nie jest po bie ra na za za rzą dza nie i obsługę ubezpie cze nio wych fun du szy ka pi ta ło wych. Wysokość opłaty za zarządzanie jest określona odrębnie dla każdego funduszu, któ re go jed nost ki uczest nic twa by ły ze wi den cjo no wa ne na ra chun ku pod sta wo wym i rachun ku do dat ko wym Ubez pie cza ją ce go. 2. Opła ta za za rzą dza nie jest okre ślo na pro cen to wo w sto sun ku do war to ści jed no stek uczest nic twa każ de go z ubez pie cze nio wych fundu szy ka pi ta ło wych ze wi den cjo no wa nych od po wied nio na ra chun ku pod sta wo wym lub na ra chun ku do dat ko wym. 3. Jeżeli w okresie od dnia ostatniego pobrania opłaty za zarządzanie do najbliższego dnia pobrania opłaty za zarządzanie wartość polisy będzie niższa niż minimalna wartość określona w Tabeli opłat i limitów, Towarzystwo ma prawo pobrać za ten okres opłatę za zarządzanie w wysokości stanowiącej dwukrotność jej wysokości określonej w Tabeli opłat i limitów. 4. Opła ta za za rzą dza nie jest na li cza na w każ dym dniu obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia. 5. Opła ta za za rzą dza nie jest po bie ra na na ko niec każ de go mie sią ca kalendarzowego, po przez pro por cjo nal ne odpisanie od po wied niej licz by jed no stek uczest nic twa ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi tało wych ze wi den cjo no wa nych na ra chun ku pod sta wo wym oraz na rachun ku do dat ko wym, we dług cen jed no stek uczest nic twa obo wią zują cych w dniu umo rze nia. W przy pad ku kon wer sji lub wy pła ty czę ści war to ści po li sy To wa rzy stwo po bie rze część opła ty za za rzą dza nie za okres do dnia od po wied nio do ko na nia kon wer sji lub wy pła ty części war to ści po li sy, po przez odpisanie od po wied niej licz by jed no stek uczest nic twa. Po zo sta ła część opła ty za za rzą dza nie jest po bie ra na na ko niec mie sią ca kalendarzowego, w któ rym kon wer sja lub wy płata czę ści war to ści po li sy zo sta ła do ko na na. 6. Je że li w da cie po bra nia opła ty war tość jed no stek uczest nic twa ubezpie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go, za za rzą dza nie któ rym opła ta jest po bie ra na, ze wi den cjo no wa nych od po wied nio na ra chun ku podsta wo wym lub ra chun ku do dat ko wym jest niż sza od na leż nej opła ty za za rzą dza nie, To wa rzy stwo po bie ra po zo sta łą część opła ty za zarzą dza nie po przez odpisanie od po wied niej licz by jed no stek uczestnic twa po zo sta łych fun du szy w pro por cji, w ja kiej war tość tych jed nostek uczest nic twa po zo sta je od po wied nio do war to ści pod sta wo wej lub war to ści do dat ko wej. 7

10 Opła ta ope ra cyj na To wa rzy stwo po bie ra opła tę ope ra cyj ną z ty tu łu: 1) kon wer sji; 2) zmia ny alo ka cji; 3) wypłaty okresowej z rachunku podstawowego i dodatkowego; 4) przewalutowania. 2. Opła ta ope ra cyj na jest okre ślo na kwo to wo, z wyjątkiem opłaty za przewalutowanie. Opłata za przewalutowanie jest określona procentowo w stosunku do wartości zapisywanych lub odpisywanych jednostek uczestnictwa. 3. Opłata operacyjna, z wyjątkiem opłaty za przewalutowanie, jest pobierana w dniu wykonania dyspozycji Ubezpieczającego, za wykonanie której opłata jest należna. 4. Opłata za przewalutowanie jest pobierana przy każdym odpisaniu lub zapisaniu jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego o całkowitej alokacji aktywów w fundusz, którego tytuły uczestnictwa nie są notowane w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (fundusz zagraniczny). W przypadku konwersji z jed nego funduszu zagranicznego na inny fundusz zagraniczny, których tytuły uczestnictwa notowane są w tej samej walucie bazowej, opłata nie jest pobierana. W pozostałych przypadkach opłata pobierana jest zarówno przy odpisaniu, jak i zapisaniu jednostek uczestnictwa. 5. Opłata operacyjna jest pobierana poprzez proporcjonalne odpisanie odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, według cen jednostek uczestnictwa obowiązujących w dniu umorzenia, zewidencjonowanych na: 1) rachunku, którego dotyczy transakcja z tytułu przewalutowania; 2) rachunku dodatkowym z tytułu realizacji dyspozycji wypłaty okresowej z rachunku dodatkowego; 3) rachunku podstawowym w pozostałych przypadkach. 6. W każdym roku kalendarzowym Towarzystwo może dokonać indeksacji opłat operacyjnych wyrażonych kwotowo o wskaźnik ustalony przez Towarzystwo na podstawie 12-miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koniec trzeciego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego z ostatnich 12 miesięcy. Indeksacja opłat operacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia. Skar gi i za ża le nia Oso ba za in te re so wa na mo że wno sić skar gi i za ża le nia do Za rzą du To wa rzy stwa. 2. Skar gi i za ża le nia po win ny być skła da ne na pi śmie w sie dzi bie To warzy stwa lub prze sy ła ne na ad re s To wa rzy stwa. Po win ny one okre ślać da ne umoż li wia ją ce iden ty fi ka cję oso by zgła sza ją cej skar gę lub za żale nie oraz przed miot skar gi lub za ża le nia. 3. Skar gi i za ża le nia są roz pa try wa ne nie zwłocz nie, nie póź niej jed nak niż w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia To wa rzy stwu. W przy pad ku gdy roz pa trze nie skar gi lub za ża le nia nie jest moż li we w tym ter minie, To wa rzy stwo po in for mu je o tym oso bę, któ ra zgło si ła skar gę lub za ża le nie, oraz roz pa trzy skar gę lub za ża le nie naj póź niej w ter mi nie 14 dni od dnia, w któ rym przy za cho wa niu na le ży tej sta ran no ści rozpa trze nie skar gi lub za ża le nia sta ło się moż li we. 4. O spo so bie roz pa trze nia skar gi lub za ża le nia za wia da mia się osobę, któ ra zgło si ła skar gę lub za ża le nie, nie zwłocz nie po roz pa trze niu, w for mie pi sem nej lub in nej for mie uzgod nio nej z tą oso bą. 5. Nie za leż nie od try bu okre ślo ne go w ni niej szym pa ra gra fi e or ga nem upraw nio nym do roz pa try wa nia skarg i za ża leń na dzia łal ność To warzy stwa jest Rzecz nik Ubez pie czo nych, Komisja Nadzoru Finansowego, jak również miejski i powiatowy Rzecznik Konsumentów. 6. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd wła ści wy do roz strzy ga nia spo rów 37 Po wódz two o rosz cze nia wy ni ka ją ce z umo wy ubez pie cze nia moż na wy toczyć przed są dem po wszech nym wła ści wym dla sie dzi by To wa rzy stwa, Ubezpie cza ją ce go, Ubez pie czo ne go lub Upraw nio ne go z umo wy ubez pie cze nia. Okres obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia 38 Umo wa ubez pie cze nia jest za wie ra na na czas nie okre ślo ny. In for ma cja o prze pi sach po dat ko wych Za sa dy opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do wym kwot otrzy ma nych przez oso by fi zycz ne z ty tu łu ubez pie czeń na ży cie okre śla usta wa z dnia 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (tekst jed no li ty: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 2. Kwo ty otrzy ma ne przez oso by fi zycz ne z ty tu łu ubez pie czeń na ży cie są wol ne od po dat ku, z wy jąt kiem do cho du z ty tu łu in we sto wa nia skład ki ubez pie cze nio wej w związ ku z umo wą ubez pie cze nia w przypad ku ubez pie czeń zwią za nych z ubez pie cze nio wy mi fun du sza mi kapi ta ło wy mi. 3. Kwo ty otrzy ma ne przez oso by praw ne z ty tu łu ubez pie czeń na ży cie pod le ga ją opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do wym od osób prawnych zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi w usta wie z dnia 15 lu te go 1992 r. o po dat ku do cho do wym od osób praw nych (tekst jed no li ty: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Po sta no wie nia koń co we O ile OWU nie sta no wią ina czej, od wo ła nie oświad cze nia, w tym wniosku lub dys po zy cji, jest sku tecz ne, je że li zo sta ło złożone To wa rzystwu nie póź niej niż z tym wnio skiem lub dys po zy cją. 2. W przy pad ku do rę cze nia To wa rzy stwu ko lej nej dys po zy cji przed upływem ter mi nu na wy ko na nie po przed niej dys po zy cji, okre ślo ny w OWU ter min re ali za cji ko lej nej dys po zy cji ule ga wy dłu że niu i jest li czo ny po cząw szy od dnia, w któ rym upły nął ter min re ali za cji po przed niej dys po zy cji. 3. To wa rzy stwo od mó wi re ali za cji dys po zy cji, je że li wnio sek lub do kument dys po zy cji zo sta ły wy peł nio ne nie pra wi dło wo lub są nie komplet ne. 4. Z za strze że niem ust. 5 ni niej sze go pa ra gra fu, wszel kie oświad cze nia i za wia do mie nia do ty czą ce umo wy ubez pie cze nia po win ny być do kony wa ne na pi śmie. Oświad cze nia i za wia do mie nia skła da ne To wa rzystwu po win ny być prze sy ła ne na ad res To wa rzy stwa bądź skła da ne oso bi ście w je go sie dzi bie. 5. O ile OWU nie wy ma ga ją za cho wa nia for my pi sem nej, Stro ny mo gą skła dać oświad cze nia i za wia do mie nia do ty czą ce umo wy ubez piecze nia z wy ko rzy sta niem środ ków po ro zu mie wa nia się na od le głość, je że li Ubez pie cza ją cy za po znał się z re gu la mi nem świad cze nia przez To wa rzy stwo usług dro gą elek tro nicz ną i wy ra ził pi sem ną zgo dę na uzna wa nie mo cy wią żą cej oświad czeń i za wia do mień skła da nych na za sa dach okre ślo nych w po wo ła nym re gu la mi nie. 6. W przy pad ku gdy zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra wa do doko na nia zmia ny umo wy ubez pie cze nia jest wy ma ga na zgo da Ubezpie czo ne go, zło że nie przez Ubez pie cza ją ce go oświad cze nia do ty czące go zmia ny umo wy ubez pie cze nia jest rów no znacz ne ze zło że niem oświad cze nia o wy ra że niu zgo dy na zmia nę umo wy ubez pie cze nia w imie niu Ubez pie czo ne go, któ ry upo waż nił Ubez pie cza ją ce go do jej wy ra że nia. Do dat ko wo w ta kim przy pad ku, wraz z oświad cze niem doty czą cym zmia ny umo wy ubez pie cze nia, Ubez pie cza ją cy jest zo bowią za ny do rę czyć To wa rzy stwu oświad cze nie Ubez pie czo ne go o wy- 8

11 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo Plan Inwestycyjny Multi Progres ra że niu zgo dy na zmia nę umo wy ubez pie cze nia, je że li nie upo waż nił Ubez pie cza ją ce go do do ko na nia tej czyn no ści lub od wo łał ta kie upoważ nie nie. 7. Re gu la mi ny ubez pie cze nio wych fun du szy ka pi ta ło wych mo gą ule gać zmia nie w okre sie obo wią zy wa nia umo wy ubez pie cze nia. W ta kim przy pad ku To wa rzy stwo jest zo bo wią za ne do rę czyć Ubez pie cza ją cemu in for ma cję o zmia nie re gu la mi nu ubez pie cze nio we go fun du szu ka pi ta ło we go. Ubez pie cza ją cy bę dzie zwią za ny tą zmia ną, je śli nie wy po wie umo wy ubez pie cze nia w ter mi nie 30 dni od dnia do rę cze nia in for ma cji. 8. Z zastrzeżeniem postanowień 35 ust. 6 OWU Tabela opłat i limitów może zostać zmieniona w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może mieć miejsce wyłącznie na korzyść Ubezpieczającego. Towarzystwo jest zobowiązane doręczyć Ubezpieczającemu informację o zmianie Tabeli opłat i limitów przynajmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem, a Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia przed upływem tego terminu. In ne zmia ny Ta be li opłat i li mi tów ma ją za sto so wa nie wy łącz nie do umów ubez pie cze nia za wie ra nych po cząw szy od dnia wej ścia w ży cie tych zmian. 9. Terminy odnoszące się do zapisania, odpisania, wyceny jednostek funduszu oraz wypłat dokonywanych przez Towarzystwo, określone w umowie ubezpieczenia, przyjęte zostały przy założeniu, że Towarzystwo będzie w stanie dokonać stosownej transakcji lub wiarygodnej wyceny jednostek funduszu najpóźniej w ostatnim wskazanym w OWU dniu. W przypadku niemożności dokonania czynności określonych w zdaniu poprzedzającym, w terminach określonych w OWU, spowodowanej przyczynami, za które Towarzystwo nie odpowiada, transakcja lub wycena zostanie dokonana niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn. 41 W spra wach nie ure gu lo wa nych w OWU do umo wy ubez pie cze nia sto su je się prze pi sy ko dek su cy wil ne go oraz prze pi sy o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia PIMP/11/11/02 zo sta ły zatwier dzo ne uchwa łą Za rzą du To wa rzy stwa nr 2/21/10/2011 z dnia 21 października 2011 r. 2. Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia wcho dzą w ży cie z dniem 7 listopada 2011 r. i ma ją za sto so wa nie do umów ubez pie cze nia za war tych po tym dniu. Prezes Zarządu Członek Zarządu Jarosław Bartkiewicz Janusz Arczewski 9

12 Więcej informacji uzyskasz od naszego przedstawiciela AXA to jedna z największych grup fi nansowych na świecie. Wieloletnie doświadczenie i stała obecność na międzynarodowych rynkach sprawiły, że zaufało nam już 95 milionów klientów w 61 krajach. AXA w Polsce to różnorodność ubezpieczeń ochronnych, zdrowotnych i turystycznych oraz otwarty fundusz emerytalny. To także nowoczesne rozwiązania inwestycyjne dopasowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. Naszym klientom oferujemy rzetelną analizę potrzeb oraz wysoki standard obsługi. ubezpieczenia inwestycje emerytury axa.pl AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Chłodna 51, Warszawa, tel , fax , Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 41216, NIP , Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi 5-15 Plan Inwestycyjny Multi Prestiż 5-15 ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

u j e d n o l i co ny te kst u staw y

u j e d n o l i co ny te kst u staw y CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER Czwartek G 2 CIT 2012 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Perspektywa, Plus i Uniwersalnego Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Na Wypadek OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa. Terminowe Ubezpieczenie na Życie Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczenia Nowa Perspektywa Terminowe Ubezpieczenie na Życie OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE TUŻ/NPER/1/2007 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 412_0617 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN SZCZEGÓLNE Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN 83-919639-3-4 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY

WYKAZ ŚWIADCZEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH OFEROWANYCH W RAMACH UMOWY ubezpieczenia Kod dokumentu: 1381_0116 Podstawowe informacje o umowie ubezpieczenia zawartej na podstawie ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Szyby 16.03.2015 Przepisy ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Szyby, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Truck Assistance dla klientów mleasing Sp. z o.o. 08.03.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2016 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadacza Pojazdu 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Zarobkowej Posiadacza Pojazdu 24.02.2016 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PIR/07/08/10 Ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Informator dla pracodawców PRAWO PRACY. Katarzyna Pietruszyńska

Informator dla pracodawców PRAWO PRACY. Katarzyna Pietruszyńska Informator dla pracodawców PRAWO PRACY Katarzyna Pietruszyńska Ka ta rzy na Pie tru szyń ska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2016 Projekt graficzny okładki Do ro ta Za jąc Opracowanie redakcyjne Monika

Bardziej szczegółowo