MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 SPRAWOZDANIE FINANSOWE"

Transkrypt

1 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2011 r. Nr 1469 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 8136 POLFA Spółki z o.o. w Warszawie BSH SPRZęT GOSPODARSTWA DOmOWEGO Spółki z o.o. w Warszawie KEGEL BłAżuSIAK Spółki z o.o. w Nowym Targu miejskiego PRZEDSIęBIORSTWA GOSPODARKI KOmuNALNEj Spółki z o.o. w Chełmie ZAKłADu ELEKTRONICZNEj TECHNIKI OBLICZENIOWEj ZETO Spółki z o.o. w Lublinie PRZEDSIęBIORSTWA INżYNIERYjNO-TECHNICZNEGO TELTOR POL PółNOC Spółki Akcyjnej w Gdańsku SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLFA Spółka z o.o Warszawa, ul. Prosta 69 tel ; fax REGON PKD (EKD) Z W p r o w a d z e n i e do sprawozdania finansowego 1. Firma: Polfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: Gmina m.st. Warszawa, dzielnica Wola, miejscowość Warszawa Adres: ul. Prosta 69, Warszawa Podstawowy przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych. Siedziba hurtowni farmaceutycznej: Ciechanów, ul. Tysiąclecia 6. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: Data wpisu: 3 września 2002 r. Czas trwania Spółki: Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. 2. Sprawozdanie finansowe Polfa Sp. z o.o. obejmuje okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz okres porównywalny. 3. W skład jednostki nie wchodzą, wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

2 monitor Polski B Nr Poz Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. u. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 5. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą, liniową przy zastosowaniu następujących stawek: dla programów komputerowych od 20% do 50%, dla prawa ochronnego do znaku towarowego 10%. Środki trwałe W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe zakupione przed 1 stycznia 1995 r. podlegające aktualizacji z obowiązującymi przepisami wyceniane są według wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji zostały ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny. Środki trwałe zakupione po 1 stycznia 1995 r. wyceniane są według cen nabycia. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację i rekonstrukcję). Przy ustalaniu amortyzacji środków trwałych Spółka uwzględniła okres ekonomicznej ich użyteczności i przydatności, dokonując jednocześnie weryfikacji poszczególnych stawek według stanu na początek i na koniec 2010 r. Stawki te odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji i oddano do używania. Przedmioty o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1.000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą ich zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi pozabilansowo komórka administracyjno-gospodarcza w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad zł do zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze, zaliczone do majątku jednostki, amortyzuje się w okresie trwania umowy lub w okresie ekonomicznej przydatności środka w zależności od tego, który z nich jest krótszy. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych, stosowane będą odpisy aktualizacyjne pomniejszające ich wartość bilansową, które odnoszone będą w pozostałe koszty operacyjne. Inwestycje Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Zapasy Zapasy wyceniane są według cen nabycia nie wyższych, niż cena sprzedaży netto, która oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży, pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i doprowadzeniem jej do skutku. materiały i towary objęte ewidencją ilościowo-wartościową na dzień bilansowy wyceniono w drodze szczegółowej identyfikacji ich cen nabycia. materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno- -gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu. Na dzień bilansowy ceny materiałów i towarów porównano z cenami ich sprzedaży netto. Rozchód zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową odbywa się według zasady szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy aktualizacyjne w stosunku do zalegających i nieprzydatnych. Odpisy aktualizacyjne wartość zapasów dokonywane są zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości i odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.

3 monitor Polski B Nr Poz Rozrachunki Należności Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny i wykazuje się w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizacyjne). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności przeterminowanych w wysokości 100% wartości należności w przypadku, gdy termin zapłaty przekroczył 180 dni. Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych. Zobowiązania Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne Wycenia się według wartości nominalnej. Różnice kursowe 1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta Spółka w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji. 2. Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne odprawy emerytalno-rentowe itp. wycenia się w wysokości oszacowanej metodami aktuarialnymi. Zobowiązania warunkowe pozabilansowe Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Poniesione wydatki dotyczące przyszłych okresów w kwocie do 1.000,00 zł przypadające do rozliczenia w bieżącym roku obrotowym księgowane są w całości w koszty bieżącego okresu. jeżeli poniesione wydatki dotyczą kilku lat obrotowych kwota przypadająca na bieżący rok obrotowy księgowana jest w koszty, natomiast kwota dotycząca kolejnych lat obrotowych na rozliczenia międzyokresowe czynne i odpisywana w koszty w kolejnych miesiącach roku następnego. Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu i wielkości świadczeń. Opodatkowanie Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. Aktywa z tytułu podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami

4 monitor Polski B Nr Poz przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Kapitał własny Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z podziału zysku, z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa umowa Spółki. Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki. Rachunek zysków i strat Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. Przychody, koszty, wynik finansowy Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2) wynik operacji finansowych, 3) wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Główny Księgowy Stanisław Dulęba Członek Zarządu Włodzimierz Wielgopolan Grzegorz Maciej Dworak Warszawa, dnia 8 marca 2011 r. POLFA Spółka z o.o. B i l a n s AKTYWA A. Ak ty wa trwa ³e I. War to œci nie ma te rial ne i praw ne sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. (w złotych) bieżącego roku obrotowego , ,25 Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego , ,57

5 monitor Polski B Nr Poz Kosz ty za koñ czo nych prac roz wo jo wych 2. War toœæ fir my 3. In ne war to œci nie ma te rial ne i prawne 4. War toœci nie ma te rial ne i praw ne w realizacji II. Rze czo we ak ty wa trwa ³e 1. Œrod ki trwa ³e a) grun ty (w tym pra wo u yt kowa nia wie czyste go grun tu) b) bu dyn ki, lo ka le i obiek ty in y nie rii l¹ do wej i wod nej c) urz¹ dze nia tech nicz ne i ma szy ny d) œrod ki trans por tu e) in ne œrod ki trwa ³e 2. Œrod ki trwa ³e w bu do wie 3. Za licz ki na œrod ki trwa³e w bu do wie III. Na le no œci d³u goter mi no we 1. Od jed no stek powi¹ za nych 2. Od po zo sta ³ych jed no stek IV. In we sty cje d³u go ter mi no we 1. Nie ru cho mo œci 2. War to œci nie mate rial ne i praw ne 3. D³u go ter mi no we ak ty wa fi nan so we a) w jed nost kach po wi¹ za nych udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne d³u go te r mi nowe ak ty wa fi nan so we b) w po zo sta ³ych jed nost kach udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne d³u goter mi no we ak ty wa finan so we 4. In ne in we sty cje d³u go ter mi no we V. D³u go ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe 1. Ak ty wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go 2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we B. Ak ty wa ob ro to we I. Za pa sy 1. ma te ria ³y 2. Pó³ pro duk ty i pro duk ty w to ku 3. Pro duk ty go to we 4. To wa ry 5. Za licz ki na do sta wy II. Na le no œci krót ko ter mi no we 1. Na le no œci od jed no stek po wi¹za nych a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: do 12 mie siê cy po wy ej 12 mie siê cy b) in ne 2. Na le no œci od po zo sta ³ych jed no stek a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie sp³a ty: do 12 mie siê cy po wy ej 12 mie siê cy b) z ty tu ³u po dat ków, do ta cji, ce³, ubez pie czeñ spo ³ecz nych i zdro - wot nych oraz in nych œwiad czeñ c) in ne d) do cho dzo ne na dro dze s¹do wej III. In we sty cje krót ko ter mi no we 1. Krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30

6 monitor Polski B Nr Poz a) w jed nost kach po wi¹ za nych udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne krót ko ter mi no we ak ty wa fi nan so we b) w po zo sta ³ych jed nost kach udzia ³y lub ak cje in ne pa pie ry war to œcio we udzie lo ne po ycz ki in ne krót koter mi no we ak ty wa finan so we c) œrod ki pie niê ne i in ne ak ty wa pie niê ne œrod ki pie niê ne w ka sie i na ra chun kach in ne œrod ki pie niê ne 2. In ne in we sty cje krót ko ter mi no we IV. Krót ko ter mi no we roz li cze nia miê dzy okr es owe , , , , , ,73 Aktywa razem , ,83 PASYWA A. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny I. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy II. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy (wiel koœæ ujem na) III. udzia ³y (ak cje) w³a sne (wiel koœæ ujem na) IV. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy V. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny VI. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wowe VII. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych VIII. Zysk (stra ta) net to IX. Od pi sy z zy sku netto w ci¹ gu ro ku obro to we go (wiel koœæ ujem na) B. Zo bo wi¹ za nia i re zer wy na zo bo wi¹ za nia I. Re zer wy na zo bo wi¹ za nia 1. Re zer wa z ty tu ³u od ro czo ne go po dat ku do cho do we go 2. Re zer wa na œwiad cze nia eme ry talne i po dob ne d³u go ter mi no wa krót ko ter mi no wa 3. Po zo sta ³e re zerwy d³u go ter mi nowe krót ko ter mi nowe II. Zo bo wi¹ za nia d³u go ter mi no we 1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych 2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek a) kre dy ty i po ycz ki b) z ty tu ³u emi sji d³u nych pa pie rów war to œcio wych c) in ne zo bo wi¹za nia fi nan sowe d) in ne III. Zo bo wi¹ za nia krót ko ter mi no we 1. Wo bec jed no stek po wi¹ za nych a) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: do 12 mie siê cy po wy ej 12 mie siê cy bieżącego roku obrotowego , , , , , , , , , , , , , , , ,21 Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego , , , , , , ,41 444, , , , , , , , , ,77

7 monitor Polski B Nr Poz b) kredyty i pożyczki 2. Wo bec po zo sta ³ych jed no stek a) kre dy ty i po ycz ki b) z ty tu ³u emi sji d³u nych pa pie rów war to œcio wych c) inne zo bo wi¹ za nia fi nan so we d) z ty tu ³u do staw i us³ug, o okre sie wy ma gal no œci: do 12 mie siê cy po wy ej 12 mie siê cy e) za licz ki otrzy ma ne na do sta wy f) zo bo wi¹ za nia we kslo we g) z ty tu ³u po dat ków, ce³, ubez pie czeñ i in nych œwiad czeñ h) z ty tu ³u wy na gro dzeñ i) in ne 3. Fun du sze spe cjal ne IV. Roz li cze nia miê dzy okre so we 1. ujem na war toœæ fir my 2. In ne roz li cze nia miê dzy okre so we d³u go ter mi no we krót ko ter mi no we , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Pasywa razem , ,83 Główny Księgowy Stanisław Dulęba Członek Zarządu Włodzimierz Wielgopolan Grzegorz Maciej Dworak POLFA Spółka z o.o. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. (w złotych) WYSZCZEGóLNIENIE bieżący Dane za rok poprzedni A. Przy cho dy net to ze sprze da y pro duk tów, to wa rów i ma te ria ³ów, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych I. Przy cho dy net to ze sprze da y pro duk tów II. Przy cho dy net to ze sprze da y to wa rów i ma te ria ³ów B. Kosz ty sprze da nych pro duk tów, to wa rów i ma te ria ³ów, w tym: jed nost kom po wi¹ za nym I. Koszt wy two rze nia sprze da nych pro duk tów II. War toœæ sprze da nych to wa rów i ma te ria ³ów C. Zysk (stra ta) brut to ze sprze da y (A B) D. Kosz ty sprze da y E. Kosz ty ogól ne go za rz¹ du , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21

8 monitor Polski B Nr Poz F. Zysk (stra ta) ze sprze da y (C D E) G. Po zo sta ³e przy cho dy ope ra cyj ne I. Zysk ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych II. Do ta cje III. In ne przy cho dy ope ra cyj ne H. Po zo sta ³e kosz ty ope ra cyj ne I. Stra ta ze zby cia nie fi nan so wych ak ty wów trwa ³ych II. Ak tu ali za cja war to œci ak ty wów nie fi nan so wych III. In ne kosz ty ope ra cyj ne l. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (F+G H) j. Przy cho dy fi nan so we I. Dy wi den dy i udzia ³y w zy skach, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych II. Od set ki, w tym: od jed no stek po wi¹ za nych III. Zysk ze zby cia in we sty cji IV. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji V. In ne K. Kosz ty fi nan so we I. Od set ki, w tym: dla jed no stek po wi¹ za nych II. Stra ta ze zby cia in we sty cji III. Ak tu ali za cja war to œci in we sty cji IV. In ne L. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci go spo dar czej (I+j K) m. Wy nik zda rzeñ nad zwy czaj nych (m.i m.ii) I. Zy ski nad zwy czaj ne II. Stra ty nad zwy czaj ne N. Zysk (stra ta) brut to (L±m) O. Po da tek do cho do wy P. Po zo sta ³e obo wi¹z ko we zmniej sze nia zy sku (zwiêk sze nia stra ty) R. Zysk (stra ta) net to (N O P) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Główny Księgowy Stanisław Dulęba Członek Zarządu Włodzimierz Wielgopolan Grzegorz Maciej Dworak POLFA Spółka z o.o. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. (w złotych) WYSZCZEGóLNIENIE bieżący Dane za rok poprzedni I. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO) ko rek ty b³ê dów pod sta wo wych i zmiany zasad rachunkowości I.a. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny na po cz¹ tek okre su (BO), po ko rek tach 1. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su 1.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) pod sta wo we go a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) , , , , , ,00

9 monitor Polski B Nr Poz wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) wniesiony aport b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) umo rze nia udzia ³ów (ak cji) 1.2. Ka pi ta³ (fun dusz) pod sta wo wy na ko niec okre su 2. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na po cz¹ tek okre su 2.1. Zmia na na le nych wp³at na ka pi ta³ pod sta wo wy a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 2.2. Na le ne wp³a ty na ka pi ta³ pod sta wo wy na ko niec okre su 3. udzia ³y (ak cje) w³a sne na po cz¹ tek okre su a) zwiêk sze nie b) zmniej sze nie 3.1. udzia ³y (ak cje) w³a sne na ko niec okre su 4. Ka pi ta³ (fun dusz) za pa so wy na po cz¹ tek okre su 4.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) emi sji ak cji po wy ej war to œci no mi nal nej z po dzia ³u zy sku (usta wo wo) z po dzia ³u zy sku (po nad wy ma ga n¹ usta wo wo mi ni mal n¹ war toœæ) przeksięgowanie z kapitału aktualizacji zbycia środków trwałych b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) po kry cia stra ty 4.2. Stan ka pi ta ³u (fun du szu) za pa so we go na ko niec okre su 5. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na po cz¹ tek okre su zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmia ny ka pi ta ³u (fun du szu) z ak tu ali za cji wy ce ny a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) zby cia œrod ków trwa ³ych 5.2. Ka pi ta³ (fun dusz) z ak tu ali za cji wy ce ny na ko niec okre su 6. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na po cz¹ tek okre su 6.1. Zmia ny po zo sta ³ych ka pi ta ³ów (fun du szy) re zer wo wych a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) 6.2. Po zo sta ³e ka pi ta ³y (fun du sze) re zer wo we na ko niec okre su 7. Zysk (stra ta) z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su 7.1. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su ko rek ty b³ê dów 7.2. Zysk z lat ubie g³ych na po cz¹ tek okre su, po ko rek tach a) zwiêk sze nie (z ty tu ³u) po dzia ³u zy sku z lat ubie g³ych b) zmniej sze nie (z ty tu ³u) zasilenie kapitału zapasowego wypłata dywidendy zasilenie ZFŚS pokrycie straty z lat ubiegłych 7.3. Zysk z lat ubie g³ych na ko niec okre su 7.4. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu korekty b³êdów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości 7.5. Strata z lat ubieg³ych na pocz¹tek okresu, po korektach a) zwiêkszenie (z tytu³u) przeniesienia straty z lat ubieg³ych do pokrycia b) zmniejszenie (z tytu³u) pokrycia straty funduszem zapasowym , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 697, , ,55 697,64 697, , , , , , , ,00

10 monitor Polski B Nr Poz pokrycia straty zyskiem z lat ubiegłych 7.6. Strata z lat ubieg³ych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubieg³ych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapita³ (fundusz) w³asny na koniec okresu (BZ) III. Ka pi ta³ (fun dusz) w³a sny, po uwzglêd nie niu pro po no wa ne go po dzia ³u zy sku (po kry cia stra ty) , , , , , , ,44 Główny Księgowy Stanisław Dulęba Członek Zarządu Włodzimierz Wielgopolan Grzegorz Maciej Dworak POLFA Spółka z o.o. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. (w złotych) WYSZCZEGóLNIENIE bieżący Dane za rok poprzedni A. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci ope ra cyj nej I. Zysk (stra ta) net to II. Ko rek ty ra zem 1. Amor ty za cja 2. Zy ski (stra ty) z ty tu ³u ró nic kur so wych 3. Od set ki i udzia ³y w zy skach (dy wi den dy) 4. Zysk (stra ta) z dzia ³al no œci in we sty cyj nej 5. Zmia na sta nu re zerw 6. Zmia na sta nu za pa sów 7. Zmia na sta nu na le no œci 8. Zmia na sta nu zo bo wi¹ zañ krót ko ter mi no wych, z wy j¹t kiem po y - czek i kre dy tów 9. Zmia na sta nu roz li czeñ miê dzy okre so wych 10. In ne ko rek ty III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci ope ra cyj nej (l±ll) , , ,99 ( ,05) , , , , ,87 ( ,66) ,63 (37.443,99) , , , , , ,09 (21.254,70) ,62 ( ,47) ,90 ( ,39) ( ,44) ,10 B. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci in we sty cyj nej I. Wp³y wy 1. Zby cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty - wów trwa ³ych 2. Zby cie in we sty cji w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne 3. Z ak ty wów fi nan so wych, w tym: a) w jed nost kach po wi¹ za nych b) w po zo sta ³ych jed nost kach , , , ,70

11 monitor Polski B Nr Poz zby cie ak ty wów fi nan so wych dy wi den dy i udzia ³y w zy skach sp³a ta udzie lo nych po y czek d³u go ter mi no wych od set ki in ne wp³y wy z ak ty wów fi nan so wych 4. In ne wp³y wy in we sty cyj ne II. Wy dat ki 1. Na by cie war to œci nie ma te rial nych i praw nych oraz rze czo wych ak ty wów trwa ³ych 2. In we sty cje w nie ru cho mo œci oraz war to œci nie ma te rial ne i praw ne 3. Na ak ty wa fi nan so we, w tym: a) w jed nost kach po wi¹ za nych na by cie ak ty wów fi nan so wych b) w po zo sta ³ych jed nost kach na by cie ak ty wów fi nan so wych udzie lo ne po ycz ki d³u go ter mi no we 4. In ne wy dat ki in we sty cyj ne III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci in we sty cyj nej (l ll) ( ,76) ( ,76) ( ,76) ( ,09) ( ,09) ( ,39) C. Prze p³y wy œrod ków pie niê nych z dzia ³al no œci fi nan so wej I. Wp³y wy 1. Wp³y wy net to z wy da nia udzia ³ów (emi sji ak cji) i in nych in stru men - tów ka pi ta ³o wych oraz do p³at do ka pi ta ³u 2. Kre dy ty i po ycz ki 3. Emi sja d³u nych pa pie rów war to œcio wych 4. In ne wp³y wy fi nan so we II. Wy dat ki 1. Na by cie udzia ³ów (ak cji) w³a snych 2. Dy wi den dy i in ne wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li 3. In ne, ni wy p³a ty na rzecz w³a œci cie li, wy dat ki z ty tu ³u po dzia ³u zy sku 4. Sp³a ty kre dy tów i po y czek 5. Wy kup d³u nych pa pie rów war to œcio wych 6. Z ty tu ³u in nych zo bo wi¹ zañ fi nan so wych 7. P³at no œci zo bo wi¹ zañ z ty tu ³u umów le asin gu fi nan so we go 8. Od set ki 9. In ne wy dat ki fi nan so we III. Prze p³y wy pie niê ne net to z dzia ³al no œci fi nan so wej (l ll) , ,00 ( ,63) ( ,20) (75.000,00) (943,31) ( ,54) ( ,58) ( ,63) ( ,99) ( ,84) (30.000,00) ( ,00) (11.579,06) ( ,09) ( ,99) D. Prze p³y wy pie niê ne net to, ra zem (A.III±B.III±C.III) , ,72 E. Bi lan so wa zmia na sta nu œrod ków pie niê nych, w tym: zmia na sta nu œrod ków pie niê nych z ty tu ³u ró nic kur so wych , , ,06 (85.981,66) F. Œrod ki pie niê ne na po cz¹ tek okre su , ,24 G. Œrod ki pie niê ne na ko niec okre su (F±D), w tym: o ogra ni czo nej mo li wo œci dys po no wa nia , , , ,74 Główny Księgowy Stanisław Dulęba Członek Zarządu Włodzimierz Wielgopolan Grzegorz Maciej Dworak

12 monitor Polski B Nr Poz OPINIA NIEZALEżNEGO BIEGłEGO REWIDENTA dla udziałowca i Rady Nadzorczej POLFA Spółka z o.o. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Polfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prostej 69, na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Zarząd Spółki oraz Członkowie jej Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. u. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności sprawozdania finansowego z przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Kluczowy Biegły Rewident Malwina Choińska nr ewid Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2010 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. DELOITTE AuDYT Spółka z o.o Warszawa, Al. jana Pawła II 19 nr ewid. 73 Wiceprezes Zarządu Biegły Rewident Warszawa, dnia 8 marca 2011 r. Jacek Mateja nr ewid uchwała Nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLFA Spółka z o.o. z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polfa Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010 Działając na podstawie art pkt 1) K.s.h. i 13 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Polfa Sp. z o.o. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,45 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych czterdzieści pięć groszy),

13 monitor Polski B Nr Poz i ) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk netto ,84 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy sześćset siedemnaście złotych osiemdziesiąt cztery grosze), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,36 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy), 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,05 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote pięć groszy), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała Nr 2 została podjęta wszystkimi głosami w głosowaniu jawnym. uchwała Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLFA Spółka z o.o. z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie podziału zysku netto za 2010 r. Działając na podstawie art pkt 2) K.s.h. i 13 ust. 1 Aktu założycielskiego Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: 1 Zatwierdza się następujący podział zysku netto w wysokości ,84 zł: na wypłatę dywidendy ,00 zł, na dofinansowanie ZFŚS ,84 zł. 2 Wyznacza się dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 czerwca 2011 r. 3 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała Nr 3 została podjęta wszystkimi głosami w głosowaniu jawnym. Protokolant Sylwester Sroczyński Przewodnicząca Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dorota Klepacka 8137 SPRAWOZDANIE FINANSOWE BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO Spółka z o.o Warszawa, al. jerozolimskie 183 REGON PKD (EKD) Z W p r o w a d z e n i e do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a. Nazwa: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Spółka z o.o. b. Siedziba: al. jerozolimskie 183, Warszawa c. Podstawowy przedmiot działalności: produkcja i sprzedaż urządzeń gospodarstwa domowego, import i sprzedaż urządzeń gospodarstwa domowego, eksport urządzeń gospodarstwa domowego, wykonywanie prac badawczych i wdrożeniowych w dziedzinie urządzeń gospodarstwa domowego, serwis urządzeń gospodarstwa domowego, działalność reklamowa. d. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Numer rejestru Czas trwania Spółki: nieograniczony. 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 1 stycznia 2010 r. 31 grudnia 2010 r.

14 monitor Polski B Nr Poz Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 5. Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości za wyjątkiem opisanych poniżej, stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Wartości niematerialne i prawne W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących stawek: licencje od 25% do 50%, oprogramowanie od 25% do 50%, znak towarowy od 25% do 50%. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 640 zł amortyzowane są jednorazowo. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania. Środki trwałe W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe zakupione po 1 stycznia 1995 r. wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję). Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki i metody amortyzacji: grupa I od 1,5% do 3% am. liniowa, grupa II od 4,5% do 6,7% am. liniowa, grupa IV od 12,5% do 60% am. liniowa, grupa VI od 7,7% do 20% am. liniowa, grupa VII od 12,5% do 20% am. liniowa, grupa VIII od 10% do 20% am. liniowa. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 640 zł amortyzowane są jednorazowo. ulepszenia w obcych obiektach amortyzowane są stosownie do okresu trwania umowy dzierżawy lub najmu (obecnie 10 lat od oddania do użytkowania). Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych. Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty operacyjne. Środki trwałe w budowie W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Zaliczki na środki trwałe w budowie ujęte zostały w wartości nominalnej. Inwestycje Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidend lub innych pożytków. udziały i akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w bilansie według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Pożyczki udzielone wycenione są w kwotach wymagających zapłaty. Inwestycje na dzień bilansowy nie występują. Zapasy materiały i towary na dzień bilansowy wyceniono w cenach nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej ważonej. Półprodukty i produkty w toku wyceniono na poziomie bezpośrednich kosztów wytworzenia. Produkty gotowe wyceniono na poziomie rzeczywistego kosztu wytworzenia. Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich wyceny według cen nie wyższych niż cena sprzedaży netto możliwa do uzyskania na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące zapasy tworzy się, dla materiałów według indywidualnej oceny, dla towarów i wyrobów na podstawie ich wiekowania. Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.

15 monitor Polski B Nr Poz Rozrachunki Należności Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności: od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem, od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wysokości 100% należności, kwestionowanych, lub z których zapłatą dłużnik zalega a spłata należności nie jest prawdopodobna do wysokości należności nieobjętej zabezpieczeniem, jest to grupa dłużników w stosunku, do której wystąpiliśmy na drogę sądową lub zleciliśmy odzyskanie należności zewnętrznej firmie windykacyjnej, przeterminowanych w wysokości: a) według okresu przeterminowania, na należności przeterminowane z przedziału: dni odpis 25%, dni odpis 50%, powyżej 360 dni odpis 100%, b) według indywidualnej oceny, na należności nieściągalne nie przeterminowane (bądź przeterminowane, niesklasyfikowane powyżej) odpis 100%). Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył. Zobowiązania Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów Spółki. Na dzień powstania, zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których (zgodnie z warunkami umowy) uregulowanie następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty finansowe. Środki pieniężne Wycenia się według wartości nominalnej. Krótkoterminowe aktywa/zobowiązania finansowe instrumenty pochodne Spółka stosuje instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia się przed zmiennością związaną z różnicami kursowymi wynikającymi z ujętych w księgach należności i zobowiązań denominowanych w walutach. Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach w wartości godziwej, jako aktywa i zobowiązania. Skutki zmian wyceny wartości godziwej instrumentów pochodnych odnoszone są do rachunku zysku i strat, jako niezrealizowany wynik na transakcjach instrumentami pochodnymi i odwracany w pierwszym dniu następnego miesiąca. Rzeczywiste zyski lub straty powstałe na transakcjach instrumentami pochodnymi w dniu ich realizacji odnoszone są do kosztów lub przychodów finansowych, jako zrealizowany wynik na transakcji. Różnice kursowe 1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs w przypadku pozostałych operacji. 2. Na dzień bilansowy wycenione zostały wyrażone w walutach obcych składniki aktywów i pasywów po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 3. Różnice kursowe, dotyczące innych niż inwestycje długoterminowe pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Rezerwy Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z któiymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe wycenia się w wysokości oszacowanej metodą aktuarialną. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia: długoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 1) ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny,

16 monitor Polski B Nr Poz ) z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie realizacji produkcji. Czas i sposób rozliczenia, uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, wyznaczono z zachowaniem zasady ostrożności oraz określono dla wyżej wymienionych pozycji odpowiednio: dla rozliczeń międzyokresowych czynnych dotyczących kosztów przygotowania produkcji zastosowano 3 letni odpis amortyzacyjny. Koszty te rozliczane są stosownie do planowanego okresu produkcji danego typu wyrobu. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową. Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się również na kapitał własny. Kapitał własny Na dzień bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie i wpisanej w KRS. Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest: z podziału zysku. Przeznaczenie kapitału zapasowego określa statut Spółki. Kapitał rezerwowy Na dzień bilansowy pozycja nie występuje. Kapitał z aktualizacji wyceny Na dzień bilansowy pozycja nie występuje. Przychody, koszty, wynik finansowy Rachunek zysków i strat jednostka sporządza według wariantu porównawczego. Przychody i zyski Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez właścicieli. Koszty i straty Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez właścicieli. Wynik finansowy Na wynik finansowy netto składają się: 1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2) wynik operacji finansowych, 3) wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia), 4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część odroczoną i bieżącą. Część odroczona w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Sporządziła Członek Zarządu Członek Zarządu Urszula Nowalska Lars Olivier Giersberg Rafał Rudziński Konrad Pokutycki Warszawa, dnia 21 lutego 2011 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 1514 97847 8560 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1 tel. (0-22) 628-61-29; fax 628-84-68 REGON 000001554 PKD (EKD) 80.30.A Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (dalej: Stowarzyszenie )

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (dalej: Stowarzyszenie ) SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (dalej: Stowarzyszenie ) Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Załącznik nr 6 ustawy o rachunkowości z dnia 24 września 1994

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) Spółka działa pod firmą Assetus Spółka Akcyjna b) siedziba Siedziba Spółki mieści się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. c)

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 1063 66438 Poz. 5872 5872 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WODNIK Spółka z o.o. 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12 tel. 75 755-20-91; fax 755-20-91

Bardziej szczegółowo

MSIG 139/2014 (4518) poz

MSIG 139/2014 (4518) poz Poz. 9842. P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula w Kraśniku. [BMSiG-9841/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego P.H. MOTO-GAMA Mirosław Kazula z siedzibą w Kraśniku, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9881. PROSAT w Raciborzu. [BMSiG-9199/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Informacje ogólne: 1. PROSAT ma siedzibę

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Dane jednostki: a) Nazwa: STOWARZYSZENIE LEGIONOWSKIE AMATORSKIE LIGI PIŁKARSKIE b) Siedziba: ul. Parkowa 27, 05-120 Legionowo c) Podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Poz. 20441. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS w Łubnicach. [BMSiG-20032/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego MARS

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

MSIG 73/2013 (4190) poz. 5147

MSIG 73/2013 (4190) poz. 5147 Poz. 5147. Tadeusz Górski w Maruszy k. Grudziądza. [BMSiG-4901/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2011 r. 86-300 Marusza k. Grudziądza tel. 56 46-237-68 NIP 876-000-78-51 REGON 870196021 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 4523. STANPOL-IMPEX w Swarzędzu. [BMSiG-23490/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. STANPOL-IMPEX z siedzibą przy ul. Cmentarnej 3B, 62-020 Swarzędz działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308

Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2011 r. Nr 308 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 1723 ANDREWEX Spółki z o.o. w Piętnie............. 1724 REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 643. ATF HEAVY TRANSPORT Adam Fijał w Łomiankach. [BMSiG-301/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 rok 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. Poz. 8666. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LUMAR w Byczynie [BMSiG-6798/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu 2. Podstawowy przedmiot działalności zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego MSIG 186/2013 (4303) poz. 13562 Poz. 13562. Transport Krajowy i Międzynarodowy w Chojnicach. [BMSiG8787/2013] Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Transport Krajowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 65/2013 (4182) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

MSIG 65/2013 (4182) poz X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4626. w Braniewie. [BMSiG-4211/213] wartości niematerialne i prawne Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy wycena następuje w cenach nabycia lub kosztów wytworzenia, po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 127/2016 (5012) poz

MSIG 127/2016 (5012) poz Poz. 16828. Zakład Produkcyjno-Usługowy TOM-POL Stolarstwo-Tapicerstwo w Łęce Opatowskiej. [BMSiG-14956/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2015 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilansu Zakładu

Bardziej szczegółowo

MSIG 160/2016 (5045) poz

MSIG 160/2016 (5045) poz MSIG 160/2016 (5045) poz. 21070 21070 Poz. 21070. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-17560/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 141/2013 (4258) poz. 10588 Poz. 10588. Hurtownia Elektryczna ELTECH w Bydgoszczy. [BMSiG-7602/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia Elektryczna ELTECH 85-831 Bydgoszcz, ul. Toruńska 282 tel. (052)

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego monitor Polski b Nr 2013 130855 11038 SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 tel. 22 421-05-18; fax 421-02-41 REGON 140214847 PKD (EKD)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 12447. w Bielsku-Białej. [BMSiG-8011/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 129/2014 (4508) poz

MSIG 129/2014 (4508) poz Poz. 8995. WINDOOR Paweł Redestowicz w Radomiu. [BMSiG-8675/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.1 Informacje ogólne Dane jednostki: Nazwa WINDOOR Paweł Redestowicz

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 54/2015 (4685) poz. 3395 3395 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3395. Termoizolacja i Antykorozja TERBUD w Płocku. [BMSiG-3144/2015] I. Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3823. MULTIFORM w BielskuBiałej. [BMSiG3588/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE MULTIFORM 43300 BielskoBiała, ul. I Dywizji Pancernej 47 NIP 5471097438

Bardziej szczegółowo

MSIG 131/2017 (5268) poz

MSIG 131/2017 (5268) poz Poz. 26628. ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie. [BMSiG-18638/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ALMAMER Szkoła Wyższa 1. Nazwa Uczelni, siedziba i podstawowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 110/2016 (4995) poz

MSIG 110/2016 (4995) poz MSIG 110/2016 (4995) poz. 14452 14452 Poz. 14452. DAKAT Teresa Dróżdż w Toruniu. [BMSiG-13352/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień r.

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień r. Poz. 54661. TIS w Pilźnie. [BMSiG-42826/2018] SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31.12.2015 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma: TIS 39-220 Pilzno ul. Błonia 5 NIP: 8721543901

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień. - prawo użytkowania gruntu , ,82 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

Stan na dzień. - prawo użytkowania gruntu , ,82 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nadodrze" B I L A N S Aleja Wolności 19 na dzień 31.12.2015 r. 67-200 Głogów AKTYWA Stan na dzień Stan na dzień PASYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r. 31.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 17507. Firma Jubilerska w Lublinie. [BMSiG-12272/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Podstawowym przedmiotem działalności Firmy Jubilerskiej z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 51/2015 (4682) poz. 3205 3205 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3205. Multiform w Bielsku-Białej. [BMSiG-2972/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Powstanie i działalność

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 30/2017 (5167) poz. 5322 5322 Poz. 5322. Firma Handlowo-Usugowa Marek Kazimierz w Olkuszu. [BMSiG-30384/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1 Nazwa (firma) i siedziba,

Bardziej szczegółowo

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730

MSIG 94/2013 (4211) poz. 6730 Poz. 6730. Firma ADAM S w Baranowie. [BMSiG-6453/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Firma ADAM S 62-071 Przeźmierowo, Baranowo, ul. Nowina 20 tel. (061) 650

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. 1 Spis treści Informacje ogólne...3 1. Informacje o Fundacji...3

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MSIG 142/2015 (4773) poz

MSIG 142/2015 (4773) poz MSIG 142/2015 (4773) poz. 10957 10957 Poz. 10957. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGNUM w Żninie. [BMSiG-9421/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2014

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2014 Poz. 17422. Drukarnia SKLENIARZ w Krakowie. [BMSiG-11114/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego DRUKARNIA SKLENIARZ za rok obrotowy 2014 Zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

MSIG 142/2017 (5279) poz

MSIG 142/2017 (5279) poz Poz. 28646. Hurtownia Elektryczna ELTECH w Bydgoszczy. [BMSiG-20128/2017] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia Elektryczna ELTECH z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

MSIG 23/2017 (5160) poz

MSIG 23/2017 (5160) poz MSIG 23/2017 (5160) poz. 3919 3919 Poz. 3919. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Aneta Czaplicka w Łodzi. [BMSiG-22466/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 151/2014 (4530) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 151/2014 (4530) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 10813. Zakłady Drobiarskie DROB-BOGS w Kaleniu. [BMSiG-10963/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okre od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Nazwa: Zakłady Drobiarskie DROB-BOGS Siedziba: 97-320

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 13307. Zakład Masarski KRAWCZYK w Mleczkowie. [BMSiG-10756/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy: Zakład Masarski KRAWCZYK, Mleczków, Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 217/2015 (4848) poz. 17285 17285 Poz. 17285. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Aneta Czaplicka w Łodzi. [BMSiG-10327/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST KAMIEŃ POMORSKI MARZEC 2016 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba: Polskie

Bardziej szczegółowo

MSIG 120/2017 (5257) poz

MSIG 120/2017 (5257) poz Poz. 24561. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ROLL-CAR w Piórkowie. [BMSiG-18895/2017] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Dane o przedsiębiorstwie: SPRAWOZDANIE FINANSOWE rok 2016 Nazwa przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 6703. MG Marzena Gradowska w Gdańsku. [BMSiG-6227/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 17/2017 (5154) poz. 2730 2730 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 2730. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BOFERM w Górkach. [BMSiG-21344/2016] Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 232/2016 (5117) poz. 32053 32053 Poz. 32053. Przedsiębiorstwo Handlowe ELFRUIT Elżbieta Kawęczyńska w Dąbrówce Starej. [BMSiG-18999/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2015 (4840) poz

MSIG 209/2015 (4840) poz Poz. 16434. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JARMEX Jarosław Jaskólski w Radomiu. [BMSiG-11314/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 6593. Czerny Marian Firma Prywatna GREG w Gliwicach. [BMSiG-39196/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE CZERNY MARIAN FIRMA PRYWATNA GREG 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 10 NIP 5530000789 Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

MSIG 80/2015 (4711) poz

MSIG 80/2015 (4711) poz Poz. 5220. P.H.U. Eden Marek Baraniecki w Lubinie. [BMSiG-4877/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY OPTIMIST KAMIEŃ POMORSKI MARZEC 2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba: Polskie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3718. DOBKOWSKI PALIWA w Augustowie. [BMSiG-22180/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa firmy: Dobkowski

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 34/2017 (5171) poz

MSIG 34/2017 (5171) poz Poz. 6044. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. [BMSiG-36156/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansoweso NIP 739-020-01-75 REGON 510989163 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie za 2015

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok MSIG 190/2013 (4307) poz. 13778 Poz. 13778. KOMAT w Romanowie Dolnym. [BMSiG-11825/2013] Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 16064. Zaopatrzenie Rolnictwa w Jelczu-Laskowicach [BMSiG-12291/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa, siedziba, przedmiot działalności: Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 36/2017 (5173) poz. 6451 6451 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6451. TEAMAGRO w Zamościu. [BMSiG-2018/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 92/2013 (4209) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6557. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Finansowe WANDA Bogusław Maziarz w Rybniku. [BMSiG-6008/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

MSIG 165/2015 (4796) poz

MSIG 165/2015 (4796) poz MSIG 165/2015 (4796) poz. 12629 12629 Poz. 12629. Zakład Robót Ogólnobudowlanych w Kościerzynie. [BMSiG-10944/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa - Zakład Robót

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności jednostki zasady rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za rok kalendarzowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. Dla Arki Fundacja Dzieci Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo