u j e d n o l i co ny te kst u staw y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "u j e d n o l i co ny te kst u staw y"

Transkrypt

1 CIT NOWE PRAWO 2012 u j e d n o l i co ny te kst u staw y Czwartek nr 302 (9118) 29 grudnia 2011 TOMASZ WAWER

2 Czwartek G 2 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny na 1 stycznia 2012 r.) A. Ujednolicony tekst ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych powstał na podstawie następujących Dzienników Ustaw z 2011 r.: nr 74, poz. 397 (oficjalny tekst jednolity) nr 102, poz. 585 nr 106, poz. 622 nr 134, poz. 781 nr 178, poz nr 205, poz nr 234, poz i 1391 B. Przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r. oraz w grudniu 2011 r. są zaznaczone pogrubionym drukiem, a przy tych, które później jest właściwa data. C. Przepisy przejściowe (DzU nr 102, poz. 585) Art W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. ilekroć w przepisach ustaw wymienionych w art. 2 (podatek PIT) i art. 3 (podatek CIT) jest mowa o samochodzie osobowym oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 1) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van; 2) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; 3) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; 4) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; 5) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do niniejszej ustawy (patrz niżej). 2. W przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w ust. 1 pkt 1 4, pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Wykaz przeznaczenia pojazdów specjalnych, o których wyżej mowa w pkt 5 1 Agregat elektryczny/spawalniczy 2 Bankowóz 3 Do prac wiertniczych 4 Koparka, koparkospycharka 5 Ładowarka 6 Do oczyszczania dróg 7 Podnośnik do prac konserwacyjnomontażowych 8 Pomoc drogowa 9 Do zimowego utrzymania dróg 10 Żuraw samochodowy 11 Pogrzebowy Objaśnienie: Wykaz dotyczy pojazdów specjalnych, które spełniają warunki i wymagania techniczne określone dla przeznaczeń tych pojazdów, zawarte w odrębnych przepisach. C. Pogrubionym drukiem są oznaczone przepisy, które wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r., oraz te, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2011 r. D. Skróty zastosowane w ujednoliconej wersji updp: Bank Gospodarstwa Krajowego BGK Europejski Obszar Gospodarczy EOG Główny Urząd Statystyczny GUS minister właściwy do spraw finansów publicznych minister finansów Narodowy Bank Polski NBP podatek od towarów i usług VAT Rzeczpospolita Polska RP Skarb Państwa SP Unia Europejska Unia Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS Ilekroć w updp pojawi się ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia, oznacza to od 1 października 2004 r. ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Roz dział 1 Pod miot i przed miot opo dat ko wa nia Art Usta wa re gu lu je opo dat ko wa - nie po dat kiem do cho do wym do cho dów osób praw nych i spół ek ka pi ta ło wych w or ga ni za cji, zwa nych da lej po dat ni ka - mi. 2. Prze pi sy usta wy ma ją rów nież za - sto so wa nie do jed no stek or ga ni za cyj - nych nie ma ją cych oso bo wo ści praw nej, z wy jąt kiem spół ek nie ma ją cych oso bo - wo ści praw nej, z za strze że niem ust. 1 i Prze pi sy usta wy ma ją rów nież za - sto so wa nie do spół ek nie ma ją cych oso - bo wo ści praw nej ma ją cych sie dzi bę lub za rząd w in nym pań stwie je że li zgod nie z prze pi sa mi pra wa po dat ko - we go te go pań stwa są trak to wa ne jak oso by praw ne i pod le ga ją w tym pań - stwie opo dat ko wa niu od ca ło ści swo ich do cho dów bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia. Art. 1a. 1. Po dat ni ka mi mo gą być rów - nież gru py co naj mniej dwóch spół ek pra wa han dlo we go ma ją cych oso bo wość praw ną, któ re po zo sta ją w związ kach ka - pi ta ło wych, zwa ne da lej po dat ko wy mi gru pa mi ka pi ta ło wy mi. 2. Po dat ko wa gru pa ka pi ta ło wa jest po dat ni kiem, je że li speł nio ne są łącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) po dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą mo gą two rzyć wy łącz nie spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią lub spół ki ak cyj ne, ma ją ce sie dzi bę na te ry to rium RP, je że li: a) prze cięt ny ka pi tał za kła do wy, okre - ślo ny w spo sób, o któ rym mo wa w art. 16 ust. 7, przy pa da ją cy na każ dą z tych spół - ek, jest nie niż szy niż zł, b) jed na ze spół ek, zwa na da lej spół ką do mi nu ją cą, po sia da bez po śred ni 95 proc. udział w ka pi ta le za kła do wym lub w tej czę ści ka pi ta łu za kła do we go po zo - sta łych spół ek, zwa nych da lej spół ka mi za leż ny mi, któ ra na pod sta wie prze pi - sów o ko mer cja li za cji i pry wa ty za cji nie zo sta ła nie od płat nie lub na za sa dach pre fe ren cyj nych na by ta przez pra cow ni - ków, rol ni ków lub ry ba ków al bo któ ra nie sta no wi re zer wy mie nia SP na ce le re - pry wa ty za cji, c) spół ki za leż ne nie po sia da ją udzia - łów w ka pi ta le za kła do wym in nych spół - ek two rzą cych tę gru pę, d) w spół kach tych nie wy stę pu ją za le - gło ści we wpła tach po dat ków sta no wią - cych do chód bu dże tu pań stwa, 2) spół ka do mi nu ją ca i spół ki za leż ne za war ły, w for mie ak tu no ta rial ne go, umo wę o utwo rze niu, na okres co naj - mniej 3 lat po dat ko wych, po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej i umo wa ta, zwa na da - lej umo wą, zo sta ła za re je stro wa na przez na czel ni ka urzę du skar bo we go, 3) po utwo rze niu po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej spół ki two rzą ce tę gru pę speł nia ją wa run ki wy mie nio ne w pkt 1 lit. a) c), a po nad to: a) nie ko rzy sta ją ze zwol nień od po dat - ku do cho do we go na pod sta wie od ręb - nych ustaw, b) nie po zo sta ją w związ kach po wo du - ją cych za ist nie nie oko licz no ści, o któ rych mo wa w art. 11, z po dat ni ka mi po dat ku do cho do we go nie wcho dzą cy mi w skład po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej, 4) po dat ko wa gru pa ka pi ta ło wa osią - gnie za każ dy rok po dat ko wy udział do - cho dów w przy cho dach, okre ślo ny zgod nie z art. 7a ust. 1, w wy so ko ści co naj mniej 3 proc. 2a. Wa ru nek okre ślo ny w ust. 2 pkt 1 lit. d) uwa ża się za speł nio ny rów nież wte dy, gdy spół ka po przy stą pie niu do po dat - ko wej gru py ka pi ta ło wej do ko na ko rek ty de kla ra cji po dat ko wej i ure gu lu je tę za le - głość wraz z na leż ny mi od set ka mi w ter - mi nie 14 dni od dnia zło że nia ko rek ty de - kla ra cji al bo w ter mi nie 14 dni od dnia do rę cze nia de cy zji or ga nu pierw szej in - stan cji, okre śla ją cej wy so kość zo bo wią - za nia, ure gu lu je tę za le głość wraz z na leż - ny mi od set ka mi. 3. Umo wa mu si za wie rać co naj mniej: 1) wy kaz spół ek two rzą cych po dat ko - wą gru pę ka pi ta ło wą oraz wy so kość ich ka pi ta łu za kła do we go, 2) in for ma cję o udzia łow cach (ak cjo - na riu szach) i wy so ko ści ich udzia łu w ka - pi ta le za kła do wym w spół ce do mi nu ją - cej i w spół kach za leż nych two rzą cych po dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą, po sia da ją - cych co naj mniej 5 proc. udzia łów (ak cji) tych spół ek, 3) okre śle nie cza su trwa nia umo wy, 4) wska za nie spół ki re pre zen tu ją cej po dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą w za kre sie obo wiąz ków wy ni ka ją cych z usta wy oraz z prze pi sów or dy na cji po dat ko wej, 5) okre śle nie przy ję te go ro ku po dat - ko we go. 4. Umo wa pod le ga zgło sze niu przez spół kę, wska za ną zgod nie z ust. 3 pkt 4, do wła ści we go we dług jej sie dzi by na - czel ni ka urzę du skar bo we go, co naj - mniej na 3 mie sią ce przed roz po czę ciem ro ku po dat ko we go przy ję te go przez po - dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą. Or gan ten jest wła ści wy w spra wach opo dat ko wa - nia po dat kiem do cho do wym po dat ko - wej gru py ka pi ta ło wej. 5. Na czel nik urzę du skar bo we go do - ko nu je, w for mie de cy zji, re je stra cji umo - wy. W tej sa mej for mie na czel nik urzę du skar bo we go od mó wi za re je stro wa nia umo wy, je że li nie zo sta ną speł nio ne wa - run ki, o któ rych mo wa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i Po re je stra cji umo wy nie mo że być ona roz sze rzo na na in ne spół ki. 7. Po da tek do cho do wy oraz za licz ki na ten po da tek są ob li cza ne, po bie ra ne i wpła ca ne przez spół kę, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 4. Spół ce tej nie przy słu gu je wy na gro dze nie z ty tu łu ter mi no we go wpła ca nia po dat ku do cho do we go od osób praw nych na leż ne go od po dat - ko wej gru py ka pi ta ło wej. 8. Spół ka, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 4, obo wią za na jest zgło sić na czel ni ko wi urzę du skar bo we go, o któ rym mo wa w ust. 4, wszel kie zmia ny umo wy oraz zmia ny w ka pi ta le za kła do wym spół ek

3 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G3 two rzą cych po dat ko wą gru pę ka pi ta ło - wą w ter mi nie 30 dni od dnia za ist nie - nia tych oko licz no ści. 9. Do prze dłu że nia okre su funk cjo no - wa nia po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej jest wy ma ga ne za war cie no wej umo wy, pod - le ga ją cej zgło sze niu i za re je stro wa niu przez wła ści we go na czel ni ka urzę du skar bo we go. 10. W ra zie gdy w okre sie obo wią zy wa - nia umo wy wy stą pią zmia ny w sta nie fak tycz nym lub w sta nie praw nym, za leż - ne od któ rej kol wiek ze stron umo wy, któ - re na ru sza ją wa run ki uzna nia po dat ko - wej gru py ka pi ta ło wej za po dat ni ka po - dat ku do cho do we go, dzień na ru sze nia któ re go kol wiek z tych wa run ków, z za - strze że niem ust. 12, ozna cza utra tę sta tu - su po dat ni ka oraz ko niec jej ro ku po dat - ko we go. 11. Zby cie udzia łów (ak cji), ob ję tych na pod sta wie prze pi sów o ko mer cja li za - cji i pry wa ty za cji lub w związ ku z re pry - wa ty za cją, oraz dal szy ob rót ty mi udzia - ła mi (ak cja mi) przez ich po sia da czy nie sta no wi na ru sze nia wa run ków uzna nia po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej za po dat - ni ka po dat ku do cho do we go. 12. W przy pad ku nie za cho wa nia wa - run ku, o któ rym mo wa w ust. 2 pkt 4, za dzień utra ty sta tu su po dat ni ka przez po dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą uzna je się ostat ni dzień mie sią ca, w któ rym zło żo no ze zna nie po dat ko we, nie póź niej jed nak niż dzień, na któ ry, zgod nie z art. 27 ust. 1, przy pa da ter min zło że nia te go ze zna nia. 13. Przy stą pie nie do in nej po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej przez któ rą kol wiek ze spół ek wcho dzą cych uprzed nio w skład gru py, któ ra utra ci ła ten sta tus ze wzglę - du na na ru sze nie wa run ków, o któ rych mo wa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest moż li we przed upły wem ro ku po dat ko we go spół - ki, na stę pu ją ce go po ro ku, w któ rym po - dat ko wa gru pa ka pi ta ło wa utra ci ła pra - wo do uzna nia jej za po dat ni ka. 14. Spół ki two rzą ce po dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą od po wia da ją so li dar nie za jej zo bo wią za nia z ty tu łu po dat ku do cho - do we go na leż ne go za okres obo wią zy - wa nia umo wy. 15. In for ma cje o za re je stro wa niu i wy - kre śle niu po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej pod le ga ją ogło sze niu w Mo ni to rze Są do - wym i Go spo dar czym. Art Prze pi sów usta wy nie sto su je się do: 1) przy cho dów z dzia łal no ści rol ni czej, z wy jąt kiem do cho dów z dzia łów spe - cjal nych pro duk cji rol nej, chy ba że usta - le nie przy cho dów jest wy ma ga ne dla ce - lów okre śle nia do cho dów wol nych od po dat ku do cho do we go na pod sta wie art. 17 ust. 1 pkt 4e, 2) przy cho dów z go spo dar ki le śnej w ro zu mie niu usta wy o la sach, 3) przy cho dów wy ni ka ją cych z czyn - no ści, któ re nie mo gą być przed mio tem praw nie sku tecz nej umo wy, 4) przy cho dów (do cho dów) ar ma to ra opo dat ko wa nych na za sa dach wy ni ka ją - cych z usta wy z 24 sierp nia 2006 r. o po - dat ku to na żo wym (DzU nr 183, poz. 1353), z za strze że niem art. 9 ust. 1a. 2. Dzia łal no ścią rol ni czą w ro zu mie niu ust. 1 pkt 1 jest dzia łal ność po le ga ją ca na wy twa rza niu pro duk tów ro ślin nych lub zwie rzę cych w sta nie nie prze two rzo - nym (na tu ral nym) z wła snych upraw al - bo ho dow li lub cho wu, w tym rów nież pro duk cja ma te ria łu siew ne go, szkół kar - skie go, ho dow la ne go oraz re pro duk cyj - ne go, pro duk cja wa rzyw ni cza grun to wa, szklar nio wa i pod fo lią, pro duk cja ro ślin ozdob nych, grzy bów upraw nych i sa - dow ni cza, ho dow la i pro duk cja ma te ria - łu za ro do we go zwie rząt, ptac twa i owa - dów użyt ko wych, pro duk cja zwie rzę ca ty pu prze my sło wo -fer mo we go oraz ho - dow la ryb, a tak że dzia łal ność, w któ rej mi ni mal ne okre sy prze trzy my wa nia za - ku pio nych zwie rząt i ro ślin, w trak cie któ rych na stę pu je ich bio lo gicz ny wzrost, wy no szą co naj mniej: 1) mie siąc w przy pad ku ro ślin, 2) 16 dni w przy pad ku wy so ko in ten - syw ne go tu czu spe cja li zo wa ne go gę si i ka czek, 3) 6 ty go dni w przy pad ku po zo sta łe - go dro biu rzeź ne go, 4) 2 mie sią ce w przy pad ku po zo sta - łych zwie rząt li cząc od dnia na by cia. 3. Dzia ła mi spe cjal ny mi pro duk cji rol - nej są: upra wy w szklar niach i ogrze wa - nych tu ne lach fo lio wych, upra wy grzy - bów i ich grzyb ni, upra wy ro ślin in vi - tro, fer mo wa ho dow la i chów dro biu rzeź ne go i nie śne go, wy lę gar nie dro biu, ho dow la i chów zwie rząt fu ter ko wych i la bo ra to ryj nych, ho dow la dżdżow nic, ho dow la en to mo fa gów, ho dow la je - dwab ni ków, pro wa dze nie pa siek oraz ho dow la i chów in nych zwie rząt po za go - spo dar stwem rol nym. 4. Ile kroć w usta wie jest mo wa o go - spo dar stwie rol nym, ozna cza to go spo - dar stwo rol ne w ro zu mie niu prze pi sów usta wy o po dat ku rol nym. 5. Nie sta no wią dzia łów spe cjal nych pro duk cji rol nej upra wy, ho dow la i chów zwie rząt w roz mia rach nie prze kra cza ją - cych wiel ko ści okre ślo nych w za łącz ni ku nr Je że li roz mia ry dzia łów spe cjal nych pro duk cji rol nej prze kra cza ją wiel ko ści okre ślo ne w za łącz ni ku nr 2, opo dat ko - wa niu pod le ga ją do cho dy uzy ska ne w ro ku po dat ko wym z ca łej po wierzch ni upraw lub wszyst kich jed no stek pro duk - cji. Art Po dat ni cy, je że li ma ją sie dzi - bę lub za rząd na te ry to rium RP, pod le - ga ją obo wiąz ko wi po dat ko we mu od ca - ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia. 2. Po dat ni cy, je że li nie ma ją na te ry to - rium RP sie dzi by lub za rzą du, pod le ga ją obo wiąz ko wi po dat ko we mu tyl ko od do cho dów, któ re osią ga ją na te ry to - rium RP. Art. 4. Za te ry to rium RP, w ro zu mie niu usta wy, uwa ża się rów nież znaj du ją cą się po za mo rzem te ry to rial nym wy łącz ną stre fę eko no micz ną, w któ rej RP na pod - sta wie pra wa we wnętrz ne go i zgod nie z pra wem mię dzy na ro do wym wy ko nu je pra wa od no szą ce się do ba da nia i eks - plo ata cji dna mor skie go i je go pod gle bia oraz ich za so bów na tu ral nych. Art. 4a. Ile kroć w usta wie jest mo wa o: 1) in we sty cjach ozna cza to środ ki trwa łe w bu do wie w ro zu mie niu usta wy z 29 wrze śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści (DzU z 2009 r. nr 152 poz ze zm.), zwa nej da lej usta wą o ra chun ko wo ści, 2) skład ni kach ma jąt ko wych ozna - cza to ak ty wa w ro zu mie niu usta wy o ra - chun ko wo ści, po mniej szo ne o prze ję te dłu gi funk cjo nal nie zwią za ne z pro wa - dzo ną dzia łal no ścią go spo dar czą zbyw - cy, o ile dłu gi te nie zo sta ły uwzględ nio ne w ce nie na by cia, o któ rej mo wa w art. 16g ust. 3, 3) przed się bior stwie ozna cza to przed się bior stwo w ro zu mie niu prze pi - sów ko dek su cy wil ne go, 4) zor ga ni zo wa nej czę ści przed się - bior stwa ozna cza to or ga ni za cyj nie i fi - nan so wo wy od ręb nio ny w ist nie ją cym przed się bior stwie ze spół skład ni ków ma te rial nych i nie ma te rial nych, w tym zo bo wią za nia, prze zna czo nych do re ali - za cji okre ślo nych za dań go spo dar czych, któ ry za ra zem mógł by sta no wić nie za - leż ne przed się bior stwo sa mo dziel nie re - ali zu ją ce te za da nia, 5) pro gra mie re struk tu ry za cji na pod - sta wie od ręb nych ustaw ozna cza to re - struk tu ry za cję na pod sta wie ustaw: a) z 26 li sto pa da 1998 r. o do sto so wa - niu gór nic twa wę gla ka mien ne go do funk cjo no wa nia w wa run kach go spo - dar ki ryn ko wej oraz szcze gól nych upraw nie niach i za da niach gmin gór ni - czych (DzU nr 162, poz. 1112, ze zm. utra ci ła moc), b) z 7 paź dzier ni ka 1999 r. o wspie ra - niu re struk tu ry za cji prze my sło we go po - ten cja łu obron ne go i mo der ni za cji tech - nicz nej Sił Zbroj nych RP (DzU nr 83, poz. 932, ze zm.), c) z 14 lip ca 2000 r. o re struk tu ry za cji fi nan so wej gór nic twa siar ki (DzU nr 74, poz. 856, ze zm.), d) z 8 wrze śnia 2000 r. o ko mer cja li za - cji, re struk tu ry za cji i pry wa ty za cji przed - się bior stwa pań stwo we go Pol skie Ko le - je Pań stwo we (DzU nr 84, poz. 948, ze zm.), e) z 24 sierp nia 2001 r. o re struk tu ry za - cji hut nic twa że la za i sta li (DzU nr 111, poz ze zm.)., f) z 15 kwiet nia 2005 r. o po mo cy pu - blicz nej i re struk tu ry za cji pu blicz nych za kła dów opie ki zdro wot nej (DzU nr 78, poz. 684), 6) urzę dzie skar bo wym ro zu mie się przez to urząd skar bo wy, któ rym kie ru je wła ści wy dla po dat ni ka na czel nik urzę - du skar bo we go, 7) usta wie o po dat ku od to wa rów i usług ozna cza to usta wę z 11 mar - ca 2004 r. o VAT (DzU nr 54 poz. 535 ze zm.), 8) usta wie o part ner stwie pu blicz no - -pry wat nym ozna cza to usta wę z 19 grud nia 2008 r. o part ner stwie pu blicz - no -pry wat nym (DzU z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.), 9) uchy lo ny, 10) ma łym po dat ni ku ozna cza to po - dat ni ka, u któ re go war tość przy cho du ze sprze da ży (wraz z kwo tą na leż ne go VAT) nie prze kro czy ła wpo przed nim ro ku po - dat ko wym wy ra żo nej w zło tych kwo ty od po wia da ją cej rów no war to ści eu ro; prze li cze nia kwot wy ra żo nych weu - ro do ko nuje się we dług śred nie go kur su eu ro ogła sza ne go przez NBP na pierw - szy dzień ro bo czy paź dzier ni ka po - przed nie go ro ku po dat ko we go, w za - okrą gle niu do 1000 zł, 11) za gra nicz nym za kła dzie ozna cza to: a) sta łą pla ców kę, po przez któ rą pod - miot ma ją cy sie dzi bę lub za rząd na te ry - to rium jed ne go pań stwa wy ko nu je cał - ko wi cie lub czę ścio wo dzia łal ność na te - ry to rium in ne go pań stwa, a w szcze gól - no ści od dział, przed sta wi ciel stwo, biu ro, fa bry kę, warsz tat al bo miej sce wy do by - wa nia bo gactw na tu ral nych, b) plac bu do wy, bu do wę, mon taż lub in sta la cję, pro wa dzo ne na te ry to rium jed ne go pań stwa przez pod miot ma ją cy sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium in ne - go pań stwa, c) oso bę, któ ra w imie niu i na rzecz pod mio tu ma ją ce go sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium jed ne go pań stwa dzia ła na te ry to rium in ne go pań stwa, je że li oso ba ta ma peł no moc nic two do za wie - ra nia w je go imie niu umów i peł no moc - nic two to fak tycz nie wy ko nu je chy ba że umo wa o uni ka niu po dwój - ne go opo dat ko wa nia, któ rej stro ną jest RP, sta no wi ina czej, 12) cer ty fi ka cie re zy den cji ozna cza to za świad cze nie o miej scu sie dzi by po - dat ni ka dla ce lów po dat ko wych wy da ne przez wła ści wy or gan ad mi ni stra cji po - dat ko wej pań stwa miej sca sie dzi by po - dat ni ka, 13) ubez pie czy cie lu ro zu mie się przez to za kład ubez pie czeń al bo za kład re ase ku ra cji pro wa dzą cy dzia łal ność na pod sta wie prze pi sów o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej i re ase ku ra cyj nej, 14) spół ce nie bę dą cej oso bą praw ną ozna cza to spół kę nie bę dą cą po dat ni - kiem po dat ku do cho do we go. 15) ra chun ku zbior czym ozna cza to ra - chu nek zbior czy w ro zu mie niu usta wy z 29 lip - ca 2005 r. o ob ro cie in stru men ta mi fi nan so - wy mi (DzU z 2010 r. nr 211, poz oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622, nr 131, poz. 763 i nr 234, poz. 1391). Art. 4b. uchy lo ny, Art Przy cho dy z udzia łu w spół ce nie bę dą cej oso bą praw ną, z za strze że - niem art. 1 ust. 3, ze wspól nej wła sno ści, wspól ne go przed się wzię cia, wspól ne go po sia da nia lub wspól ne go użyt ko wa nia rze czy lub praw ma jąt ko wych łą czy się z przy cho da mi każ de go wspól ni ka pro - por cjo nal nie do po sia da ne go pra wa do udzia łu w zy sku (udzia łu). W przy - pad ku bra ku prze ciw ne go do wo du przyj mu je się, że pra wa do udzia łu w zy - sku (udzia łu) są rów ne. 2. Za sa dy wy ra żo ne w ust. 1 sto su je się od po wied nio do roz li cza nia kosz tów uzy ska nia przy cho dów, wy dat ków nie - sta no wią cych kosz tów uzy ska nia przy - cho dów, zwol nień i ulg po dat ko wych oraz ob ni że nia do cho du, pod sta wy opo - dat ko wa nia lub po dat ku. Art Zwal nia się od po dat ku: 1) SP, 2) NBP, 3) jed nost ki bu dże to we, 4) pań stwo we fun du sze ce lo we, o któ - rych mo wa w usta wie z 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych (DzU nr 157, poz ze zm.), 4a) Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro - do wi ska i Go spo dar ki Wod nej, 4b) wo je wódz kie fun du sze ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki i wod nej, 5) przed się bior stwa mię dzy na ro do we i in ne jed nost ki go spo dar cze utwo rzo ne przez or gan ad mi ni stra cji pań stwo wej wspól nie z in ny mi pań stwa mi na pod sta - wie po ro zu mie nia lub umo wy, chy ba że po ro zu mie nia te lub umo wy sta no wią ina czej, 6) jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go w za kre sie do cho dów okre ślo nych w prze pi sach usta wy o do cho dach jed - no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, 7) Agen cję Re struk tu ry za cji i Mo der ni - za cji Rol nic twa, 8) uchy lo ny, 9) Agen cję Ryn ku Rol ne go, 10) fun du sze in we sty cyj ne dzia ła ją ce na pod sta wie prze pi sów usta wy z 27 ma - ja 2004 r. o fun du szach in we sty cyj nych (DzU nr 146, poz ze zm.), 10a) in sty tu cje wspól ne go in we sto - wa nia po sia da ją ce sie dzi bę w in nym niż RP pań stwie człon kow skim UE lub w in nym pań stwie na le żą cym do EOG, któ re speł nia ją łącz nie na stę pu ją ce wa - run ki: a) pod le ga ją w pań stwie, w któ rym ma ją sie dzi bę, opo dat ko wa niu po dat - kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, od 4 grud nia 2011 r. b) wy łącz nym przed mio tem ich dzia łal no - ści jest zbio ro we lo ko wa nie środ ków pie nięż - nych, ze bra nych w dro dze pu blicz ne go lub nie pu blicz ne go pro po no wa nia na by cia ich ty - tu łów uczest nic twa, w pa pie ry war to ścio we, in stru men ty ryn ku pie nięż ne go i in ne pra wa ma jąt ko we, c) pro wa dzą swo ją dzia łal ność na pod sta - wie ze zwo le nia wła ści wych or ga nów nad zo ru nad ryn kiem fi nan so wym pań stwa, w któ rym ma ją sie dzi bę, al bo pro wa dze nie przez nie dzia łal no ści wy ma ga za wia do mie nia wła ści - wych or ga nów nad zo ru nad ryn kiem fi nan so - wym pań stwa, w któ rym ma ją sie dzi bę, w przy pad ku gdy: pro wa dzą swo ją dzia łal ność w for mie in - sty tu cji wspól ne go in we sto wa nia ty pu za - mknię te go oraz zgod nie z do ku men ta mi za ło ży ciel ski mi ich ty tu ły uczest nic twa nie są ofe ro wa ne w dro dze ofer ty pu blicz nej ani do pusz czo ne do ob ro tu na ryn ku re gu lo wa nym, ani wpro - wa dzo ne do al ter na tyw ne go sys te mu ob ro tu oraz mo gą być na by wa ne tak że przez oso by fi zycz ne, wy łącz nie gdy oso by te do ko na ją jed no ra zo we go na by cia ty tu łów uczest nic - twa o war to ści nie mniej szej niż eu ro, d) ich dzia łal ność pod le ga bez po śred nie - mu nad zo ro wi wła ści wych or ga nów nad zo ru nad ryn kiem fi nan so wym pań stwa, w któ rym ma ją sie dzi bę, e) po sia da ją de po zy ta riu sza prze cho - wu ją ce go ak ty wa tej in sty tu cji, od 4 grud nia 2011 r. f) za rzą dza ne są przez pod mio ty, któ re pro - wa dzą swo ją dzia łal ność na pod sta wie ze zwo - le nia wła ści wych or ga nów nad zo ru nad ryn - kiem fi nan so wym pań stwa, w któ rym pod - mio ty te ma ją sie dzi bę;

4 Czwartek G 4 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo 11) fun du sze eme ry tal ne utwo rzo ne na pod sta wie prze pi sów o or ga ni za cji i funk cjo no wa niu fun du szy eme ry tal - nych, 11a) po dat ni ków po sia da ją cych sie dzi - bę w in nym niż RP pań stwie człon kow - skim UE lub w in nym pań stwie na le żą - cym do EOG pro wa dzą cych pro gram eme ry tal ny, w za kre sie do cho dów zwią - za nych z gro ma dze niem oszczęd no ści na ce le eme ry tal ne, któ rzy speł nia ją łącz - nie na stę pu ją ce wa run ki: a) pod le ga ją w pań stwie, w któ rym ma ją sie dzi bę, opo dat ko wa niu po dat - kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, b) pro wa dzą swo ją dzia łal ność na pod sta wie ze zwo le nia wła ści wych władz pań stwa, w któ rym ma ją sie dzi bę, c) ich dzia łal ność pod le ga nad zo ro wi wła ści wych władz pań stwa, w któ rym ma ją sie dzi bę, d) po sia da ją de po zy ta riu sza pro wa - dzą ce go re jestr ak ty wów tych po dat ni - ków, e) przed mio tem ich dzia łal no ści jest wy łącz nie gro ma dze nie środ ków pie - nięż nych i ich lo ko wa nie, z prze zna cze - niem na wy pła tę uczest ni kom pro gra mu eme ry tal ne go po osią gnię ciu przez nich wie ku eme ry tal ne go, 12) ZUS, o któ rym mo wa w usta wie z 13 paź dzier ni ka 1998 r. o sys te mie ubez pie - czeń spo łecz nych (DzU nr 137, poz. 887 ze zm.), 12a) Fun dusz Re zer wy De mo gra ficz - nej, o któ rym mo wa w usta wie z 13 paź - dzier ni ka 1998 r. o sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych, 13) Agen cję Nie ru cho mo ści Rol nych, 14) uchy lo ny, 15) Agen cję Re zerw Ma te ria ło wych. 2. uchy lo ny. 3. Zwol nie nia, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 10a i 11a, sto su je się pod wa run kiem ist nie nia pod sta wy praw nej, wy ni ka ją cej z umo wy o uni ka niu po dwój ne go opo - dat ko wa nia lub in nej ra ty fi ko wa nej umo wy mię dzy na ro do wej, któ rej stro ną jest RP, do uzy ska nia przez or gan po dat - ko wy in for ma cji po dat ko wych od or ga - nu po dat ko we go pań stwa, w któ rym po - dat nik ma sie dzi bę. Art Przed mio tem opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do wym jest do chód bez wzglę du na ro dzaj źró deł przy cho - dów, z ja kich do chód ten zo stał osią gnię - ty; w wy pad kach, o któ rych mo wa w art. 21 i 22, przed mio tem opo dat ko wa - nia jest przy chód. 2. Do cho dem jest, z za strze że niem art. 10 i 11, nad wyż ka su my przy cho dów nad kosz ta mi ich uzy ska nia, osią gnię ta w ro ku po dat ko wym; je że li kosz ty uzy - ska nia przy cho dów prze kra cza ją su mę przy cho dów, róż ni ca jest stra tą. 3. Przy usta la niu do cho du sta no wią ce - go pod sta wę opo dat ko wa nia nie uwzględ nia się: 1) przy cho dów ze źró deł przy cho dów po ło żo nych na te ry to rium RP lub za gra ni cą, je że li do cho dy z tych źró deł nie pod le ga ją opo dat ko wa niu po dat - kiem do cho do wym al bo są wol ne od po dat ku, 2) przy cho dów wy mie nio nych w art. 21 i 22, przy czym w przy pad ku po - dat ni ków, o któ rych mo wa w art. 3 ust. 2, pro wa dzą cych dzia łal ność po przez po - ło żo ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za - kład uwzględ nia się przy cho dy wy mie - nio ne w art. 21, je że li zwią za ne są z dzia - łal no ścią za kła du, 3) kosz tów uzy ska nia przy cho dów, o któ rych mo wa w pkt 1 i 2, przy czym w przy pad ku po dat ni ków, o któ rych mo - wa w art. 3 ust. 2, pro wa dzą cych dzia łal - ność po przez po ło żo ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za kład uwzględ nia się kosz ty uzy ska nia przy cho dów wy mie - nio nych w art. 21, je że li przy cho dy te zo - sta ły uwzględ nio ne przez po dat ni ka przy usta la niu do cho du przy pa da ją ce go na za gra nicz ny za kład, 4) strat przed się bior ców prze kształ ca - nych, łą czo nych, przej mo wa nych lub dzie lo nych w ra zie prze kształ ce nia for - my praw nej, łą cze nia lub po dzia łu przed się bior ców, z wy jąt kiem prze - kształ ce nia spół ki ka pi ta ło wej w in ną spół kę ka pi ta ło wą, 5) strat przed się biorstw pań stwo wych przej mo wa nych lub na by wa nych na pod sta wie prze pi sów o ko mer cja li za - cji i pry wa ty za cji. 6) strat in sty tu cji kre dy to wej zwią za - nych z dzia łal no ścią od dzia łu tej in sty tu - cji, któ re go skład ni ki ma jąt ko we zo sta ły wnie sio ne do spól ki ty tu łem wkła du nie - pie nięż ne go na utwo rze nie ban ku na pod sta wie prze pi sów usta wy z 29 sierp nia 1997 r. Pra wo ban ko we (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665, ze zm.). 4. Przy usta la niu stra ty nie uwzględ nia się przy cho dów i kosz tów uzy ska nia przy cho dów, o któ rych mo wa w ust. 3, awra zie prze kształ ce nia for my praw nej, łą cze nia lub po dzia łu przed się bior ców, tak że stra ty przed się bior ców prze kształ - ca nych, łą czo nych, przej mo wa nych lub dzie lo nych, z wy jąt kiem prze kształ co - nych spół ek ka pi ta ło wych w in ne spół ki ka pi ta ło we. 4a. Przy usta la niu stra ty nie uwzględ - nia się rów nież strat przed się biorstw pań stwo wych przej mo wa nych lub na by - wa nych na pod sta wie prze pi sów o ko - mer cja li za cji i pry wa ty za cji oraz strat in - sty tu cji kre dy to wej zwią za nych z dzia łal - no ścią od dzia łu tej in sty tu cji, któ re go skład ni ki ma jąt ko we zo sta ły wnie sio ne do spół ki ty tu łem wkła du nie pie nięż nie - go na utwo rze nie ban ku na pod sta wie prze pi sów usta wy z 29 sierp nia 1997 r. Pra wo ban ko we. 5. O wy so kość stra ty, o któ rej mo wa w ust. 2, po nie sio nej w ro ku po dat ko - wym, moż na ob ni żyć do chód w naj bliż - szych ko lej no po so bie na stę pu ją cych pię ciu la tach po dat ko wych, z tym że wy - so kość ob ni że nia w któ rym kol wiek z tych lat nie mo że prze kro czyć 50 proc. kwo ty tej stra ty. Art. 7a. 1. W po dat ko wych gru pach ka - pi ta ło wych przed mio tem opo dat ko wa - nia po dat kiem do cho do wym, ob li cza - nym zgod nie z art. 19, jest osią gnię ty w ro ku po dat ko wym do chód sta no wią cy nad wyż kę su my do cho dów wszyst kich spół ek two rzą cych gru pę nad su mą ich strat. Je że li za rok po dat ko wy su ma strat prze kra cza su mę do cho dów spół ek, róż - ni ca sta no wi stra tę po dat ko wej gru py ka - pi ta ło wej. Do cho dy i stra ty spół ek ob li - cza się zgod nie z art. 7 ust Stra ty, o któ rej mo wa w ust. 1, po nie - sio nej przez po dat ko wą gru pę ka pi ta ło - wą nie po kry wa się z do cho du po szcze - gól nych spół ek w ra zie upły wu okre su obo wią zy wa nia umo wy lub po utra cie sta tu su po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej z przy czyn okre ślo nych w art. 1a ust Z do cho du po dat ko wej gru py ka pi - ta ło wej nie po kry wa się strat spół ek wcho dzą cych w skład gru py, po nie sio - nych przez nie w okre sie przed po wsta - niem gru py. Art Ro kiem po dat ko wym, z za - strze że niem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok ka len - da rzo wy, chy ba że po dat nik po sta no wi ina czej w sta tu cie al bo w umo wie spół ki, al bo w in nym do ku men cie od po wied nio re gu lu ją cym za sa dy ustro jo we in nych po dat ni ków i za wia do mi o tym wła ści - we go na czel ni ka urzę du skar bo we go; wów czas ro kiem po dat ko wym jest okres ko lej nych dwu na stu mie się cy ka len da - rzo wych. 2. W przy pad ku pod ję cia po raz pierw - szy dzia łal no ści, pierw szy rok po dat ko wy trwa od dnia roz po czę cia dzia łal no ści do koń ca ro ku ka len da rzo we go al bo do ostat nie go dnia wy bra ne go ro ku po - dat ko we go, nie dłu żej jed nak niż dwa na - ście ko lej nych mie się cy ka len da rzo wych. 2a. W przy pad ku pod ję cia po raz pierw szy dzia łal no ści w dru giej po ło wie ro ku ka len da rzo we go i wy bra nia ro ku po dat ko we go po kry wa ją ce go się z ro - kiem ka len da rzo wym, pierw szy rok po - dat ko wy mo że trwać od dnia roz po czę - cia dzia łal no ści do koń ca ro ku ka len da - rzo we go na stę pu ją ce go po ro ku, w któ - rym roz po czę to dzia łal ność. 3. W ra zie zmia ny ro ku po dat ko we go za pierw szy po zmia nie rok po dat ko wy uwa ża się okres od pierw sze go mie sią ca na stę pu ją ce go po za koń cze niu po przed - nie go ro ku po dat ko we go do koń ca ro ku po dat ko we go no wo przy ję te go. Okres ten nie mo że być krót szy niż dwa na ście i dłuż szy niż dwa dzie ścia trzy ko lej ne mie sią ce ka len da rzo we. 4. Za wia do mie nia, o któ rym mo wa w ust. 1, na le ży do ko nać naj póź niej w ter - mi nie 30 dni, li cząc od dnia za koń cze nia ostat nie go ro ku po dat ko we go. 5. Oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za - cyj ne, któ re nie by ły do tych czas po dat ni - ka mi w ro zu mie niu usta wy, do ko nu ją za - wia do mie nia, o któ rym mo wa w ust. 1, w ter mi nie 30 dni od dnia roz po czę cia dzia łal no ści. 6. Je że li z od ręb nych prze pi sów wy ni - ka obo wią zek za mknię cia ksiąg ra chun - ko wych (spo rzą dze nia bi lan su) przed upły wem przy ję te go przez po dat ni ka ro - ku po dat ko we go, za rok po dat ko wy uwa - ża się okres od pierw sze go dnia mie sią ca na stę pu ją ce go po za koń cze niu po przed - nie go ro ku po dat ko we go do dnia za - mknię cia ksiąg ra chun ko wych. W tym przy pad ku za na stęp ny rok po dat ko wy uwa ża się okres od dnia otwar cia ksiąg ra chun ko wych do koń ca przy ję te go przez po dat ni ka ro ku po dat ko we go. 7. Prze pi sy ust. 1 5 sto su je się od po - wied nio do po dat ko wych grup ka pi ta ło - wych. Dla po szcze gól nych spół ek two - rzą cych gru pę: 1) dzień po prze dza ją cy po czą tek ro ku po dat ko we go przy ję te go przez gru pę jest dniem koń czą cym rok po dat ko wy tych spół ek, 2) dzień na stę pu ją cy po dniu, w któ - rym upły nął okres obo wią zy wa nia umo - wy, lub w któ rym gru pa utra ci ła sta tus po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej, jest dniem roz po czy na ją cym rok po dat ko wy tych spół ek. Art Po dat ni cy są obo wią za ni do pro wa dze nia ewi den cji ra chun ko wej, zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi, w spo - sób za pew nia ją cy okre śle nie wy so ko ści do cho du (stra ty), pod sta wy opo dat ko - wa nia i wy so ko ści na leż ne go po dat ku za rok po dat ko wy, a tak że do uwzględ - nie nia w ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych in for ma cji nie zbęd nych do ob li cze - nia wy so ko ści od pi sów amor ty za cyj nych zgod nie z prze pi sa mi art. 16a 16m. 1a. Po dat ni cy bę dą cy ar ma to ra mi w ro zu mie niu usta wy z 24 sierp nia 2006 r. o po dat ku to na żo wym pro wa dzą cy dzia łal ność opo dat ko wa ną po dat kiem to na żo wym oraz in ną dzia łal ność opo - dat ko wa ną po dat kiem do cho do wym, są obo wią za ni w ewi den cji, o któ rej mo wa w ust. 1, wy od ręb nić przy cho dy i zwią za - ne z ni mi kosz ty na po szcze gól ne ro dza je dzia łal no ści pod le ga ją cej opo dat ko wa - niu po dat kiem to na żo wym i po dat kiem do cho do wym. 2. Je że li usta le nie do cho du (stra ty) w spo sób okre ślo ny w ust. 1 nie jest moż - li we, do chód (stra tę) usta la się w dro dze osza co wa nia. 2a. W przy pad ku po dat ni ków, o któ - rych mo wa w art. 3 ust. 2, obo wią za nych do pro wa dze nia ewi den cji ra chun ko wej wy mie nio nej w ust. 1, gdy okre śle nie do - cho du na ich pod sta wie nie jest moż li we, do chód okre śla się w dro dze osza co wa - nia, z za sto so wa niem wskaź ni ka do cho du w sto sun ku do przy cho du w wy so ko ści: 1) 5 proc. z dzia łal no ści w za kre sie han dlu hur to we go lub de ta licz ne go, 2) 10 proc. z dzia łal no ści bu dow la nej lub mon ta żo wej al bo w za kre sie usług trans por to wych, 3) 60 proc. z dzia łal no ści w za kre sie po śred nic twa, je że li wy na gro dze nie jest okre ślo ne w for mie pro wi zji, 4) 80 proc. z dzia łal no ści w za kre sie usług ad wo kac kich lub rze czo znaw stwa, 5) 20 proc. z po zo sta łych źró deł przy - cho dów. 2b. Przez dzia łal ność w za kre sie han - dlu hur to we go lub de ta licz ne go, o któ rej mo wa w ust. 2a pkt 1, wy ko ny wa ną na te - ry to rium RP przez po dat ni ków, o któ - rych mo wa w art. 3 ust. 2, ro zu mie się od - płat ne zby cie to wa rów pol skim od bior - com bez wzglę du na miej sce za war cia umo wy. 2c. Prze pi sów ust. 2a i 2b nie sto su je się, je że li umo wa w spra wie za po bie że - nia po dwój ne mu opo dat ko wa niu, któ - rej RP jest stro ną, za war ta z kra jem, na te ry to rium któ re go po dat nik ma sie - dzi bę lub miej sce za miesz ka nia, sta no - wi ina czej. 3. Mi ni ster fi nan sów, w dro dze roz po - rzą dze nia, mo że wpro wa dzić obo wią - zek do ko ny wa nia spi su z na tu ry nie któ - rych to wa rów w przy pad ku zmia ny ich ce ny. Art. 9a. 1. Po dat ni cy do ko nu ją cy trans - ak cji z pod mio ta mi po wią za ny mi z ty mi po dat ni ka mi w ro zu mie niu art. 11 ust. 1 i 4 lub trans ak cji, w związ ku z któ ry mi za pła ta na leż no ści wy ni ka ją cych z ta kich trans ak cji do ko ny wa na jest bez po śred - nio lub po śred nio na rzecz pod mio tu ma ją ce go miej sce za miesz ka nia, sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium lub w kra ju sto - su ją cym szko dli wą kon ku ren cję po dat - ko wą, są obo wią za ni do spo rzą dze nia do ku men ta cji po dat ko wej ta kiej (ta kich) trans ak cji, obej mu ją cej: 1) okre śle nie funk cji, ja kie speł niać bę - dą pod mio ty uczest ni czą ce w trans ak cji (uwzględ nia jąc uży te ak ty wa i po dej mo - wa ne ry zy ko), 2) okre śle nie wszyst kich prze wi dy wa - nych kosz tów zwią za nych z trans ak cją oraz for mę i ter min za pła ty, 3) me to dę i spo sób kal ku la cji zy sków oraz okre śle nie ce ny przed mio tu trans - ak cji, 4) okre śle nie stra te gii go spo dar czej oraz in nych dzia łań w jej ra mach wprzy pad ku gdy na war tość trans ak cji mia ła wpływ stra te gia przy ję ta przez pod miot, 5) wska za nie in nych czyn ni ków wprzy pad ku gdy w ce lu okre śle nia war to ści przed mio tu trans ak cji przez pod mio ty uczest ni czą ce w trans ak cji uwzględ nio ne zo sta ły te in ne czyn ni ki, 6) okre śle nie ocze ki wa nych przez pod miot obo wią za ny do spo rzą dze nia do ku men ta cji ko rzy ści zwią za nych z uzy ska niem świad czeń w przy pad ku umów do ty czą cych świad czeń (w tym usług) o cha rak te rze nie ma te rial nym. 2. Obo wią zek, o któ rym mo wa w ust. 1, obej mu je trans ak cję lub trans ak cje mię - dzy pod mio ta mi po wią za ny mi, w któ - rych łącz na kwo ta (lub jej rów no war tość) wy ni ka ją ca z umo wy lub rze czy wi ście za pła co na w ro ku po dat ko wym łącz na kwo ta wy ma gal nych w ro ku po dat ko - wym świad czeń prze kra cza rów no war - tość: 1) eu ro je że li war tość trans - ak cji nie prze kra cza 20 proc. ka pi ta łu za - kła do we go, okre ślo ne go zgod nie z art. 16 ust. 7, al bo 2) eu ro w przy pad ku świad - cze nia usług, sprze da ży lub udo stęp nie - nia war to ści nie ma te rial nych i praw nych, al bo 3) eu ro w po zo sta łych przy - pad kach. 3. Obo wią zek spo rzą dze nia do ku - men ta cji, o któ rym mo wa w ust. 1, obej - mu je rów nież trans ak cję, w związ ku z któ rą za pła ta na leż no ści wy ni ka ją ca z ta kiej trans ak cji do ko ny wa na jest bez - po śred nio lub po śred nio na rzecz pod - mio tu ma ją ce go miej sce za miesz ka nia, sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium lub w kra ju sto su ją cym szko dli wą kon ku ren - cję po dat ko wą, je że li łącz na kwo ta (lub jej rów no war tość) wy ni ka ją ca z umo wy lub rze czy wi ście za pła co na w ro ku po - dat ko wym łącz na kwo ta wy ma gal nych

5 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G5 w ro ku po dat ko wym świad czeń prze kra - cza rów no war tość eu ro. 4. Na żą da nie or ga nów po dat ko wych lub or ga nów kon tro li skar bo wej po dat - ni cy są obo wią za ni do przed ło że nia do ku men ta cji, o któ rej mo wa w ust. 1 3, w ter mi nie 7 dni od dnia do rę cze - nia żą da nia tej do ku men ta cji przez te or ga ny. 5. Wy ra żo ne w eu ro wiel ko ści, o któ - rych mo wa w ust. 2 i 3, prze li cza się na wa lu tę pol ską po śred nim kur sie ogła - sza nym przez NBP, obo wią zu ją cym w ostat nim dniu ro ku po dat ko we go po - prze dza ją ce go rok po dat ko wy, w któ rym zo sta ła za war ta trans ak cja ob ję ta obo - wiąz kiem, o któ rym mo wa w ust. 1. 5a. Prze pi sy ust. 1 5 sto su je się od po - wied nio do po dat ni ków, o któ rych mo wa w art. 3 ust. 2, pro wa dzą cych dzia łal ność po przez po ło żo ny na te ry to rium RP za - gra nicz ny za kład. 6. Mi ni ster fi nan sów okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, wy kaz kra jów i te ry to - riów sto su ją cych szko dli wą kon ku ren cję po dat ko wą. Spo rzą dza jąc wy kaz kra jów i te ry to riów, mi ni ster fi nan sów uwzględ - nia w szcze gól no ści treść usta leń w tym za kre sie pod ję tych przez Or ga ni za cję Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju (OECD). Art. 9b. 1. Po dat ni cy usta la ją róż ni ce kur so we na pod sta wie: 1) art. 15a, al bo 2) prze pi sów o ra chun ko wo ści, pod wa run kiem że w okre sie, o któ rym mo wa w ust. 3, spo rzą dza ne przez po dat - ni ków spra woz da nia fi nan so we bę dą ba - da ne przez pod mio ty upraw nio ne do ich ba da nia. 2. Po dat ni cy, któ rzy wy bra li me to dę, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 2, za li cza ją od - po wied nio do przy cho dów lub kosz tów uzy ska nia przy cho dów uję te w księ gach ra chun ko wych róż ni ce kur so we z ty tu łu trans ak cji wa lu to wych i wy ni ka ją ce z do - ko na nej wy ce ny skład ni ków ak ty wów i pa sy wów wy ra żo nych w wa lu cie ob cej, a tak że wy ce ny po za bi lan so wych po zy cji w wa lu tach ob cych. Wy ce na ta dla ce lów po dat ko wych po win na być do ko ny wa na na ostat ni dzień każ de go mie sią ca i na ostat ni dzień ro ku po dat ko we go lub na ostat ni dzień kwar ta łu i na ostat ni dzień ro ku po dat ko we go al bo tyl ko na ostat ni dzień ro ku po dat ko we go, z tym że wy bra ny ter min wy ce ny mu si być sto so wa ny przez peł ny rok po dat ko - wy i nie mo że być zmie nia ny. 3. W przy pad ku wy bo ru me to dy, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 2, po dat ni cy ma ją obo wią zek sto so wać tę me to dę przez okres nie krót szy niż trzy la ta po - dat ko we, li cząc od po cząt ku ro ku po dat - ko we go, w któ rym zo sta ła przy ję ta ta me - to da, z tym że po dat ni cy ma ją obo wią zek w ter mi nie do koń ca pierw sze go mie sią - ca ro ku po dat ko we go, a w przy pad ku po dat ni ków roz po czy na ją cych dzia łal - ność w ter mi nie 30 dni od dnia jej roz - po czę cia, za wia do mić w for mie pi sem nej wła ści we go na czel ni ka urzę du skar bo - we go o wy bo rze tej me to dy. 4. W przy pad ku re zy gna cji ze sto so wa - nia me to dy usta la nia róż nic kur so wych, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 2, po dat ni cy są obo wią za ni za wia do mić w for mie pi sem - nej wła ści we go na czel ni ka urzę du skar - bo we go w ter mi nie do koń ca ro ku po - dat ko we go po prze dza ją ce go rok po dat - ko wy, w któ rym za mie rza ją zre zy gno wać ze sto so wa nia tej me to dy. Re zy gna cja mo że na stą pić po upły wie okre su, o któ - rym mo wa w ust W przy pad ku wy bo ru me to dy usta - la nia róż nic kur so wych, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 2, po dat ni cy na pierw szy dzień ro ku po dat ko we go, w któ rym zo - sta ła wy bra na ta me to da, za li cza ją od po - wied nio do przy cho dów lub kosz tów uzy ska nia przy cho dów na li czo ne róż ni - ce kur so we usta lo ne na pod sta wie prze - pi sów o ra chun ko wo ści na ostat ni dzień po przed nie go ro ku po dat ko we go. Od pierw sze go dnia ro ku po dat ko we go, w któ rym wy bra li tę me to dę, sto su ją za - sa dy, o któ rych mo wa w ust W przy pad ku re zy gna cji z me to dy usta la nia róż nic kur so wych, o któ rej mo - wa w ust. 1 pkt 2, po dat ni cy: 1) za li cza ją na ostat ni dzień ro ku po - dat ko we go, w któ rym sto so wa li tę me to - dę, od po wied nio do przy cho dów lub kosz tów uzy ska nia przy cho dów na li czo - ne róż ni ce kur so we usta lo ne na pod sta - wie prze pi sów o ra chun ko wo ści, 2) od pierw sze go dnia ro ku po dat ko - we go, na stę pu ją ce go po ro ku, w któ rym sto so wa li tę me to dę, sto su ją za sa dy, o któ rych mo wa w art. 15a, usta la jąc róż - ni ce kur so we od dnia, o któ rym mo wa w pkt W ra zie po łą cze nia lub po dzia łu pod mio - tów, do ko ny wa nych na pod sta wie od ręb - nych prze pi sów, w przy pad ku gdy pod miot przej mo wa ny lub dzie lo ny sto so wał me to - dę usta la nia róż nic kur so wych, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 2, pod mio ty po wsta łe w wy ni ku po dzia łu lub po łą cze nia oraz pod mio ty, któ re prze ję ły ca łość lub część in ne go pod mio tu na sku tek tych zda rzeń, z wy jąt kiem pod mio tu przej mu ją ce go przy po dzia le przez wy dzie le nie, ma ją pra - wo do re zy gna cji ze sto so wa nia tej me to - dy, nie za leż nie od upły wu cza su jej sto so - wa nia. W ta kim przy pad ku pod miot ma obo wią zek za wia do mić o tej re zy gna cji, w for mie pi sem nej, wła ści we go na czel ni - ka urzę du skar bo we go, w ter mi nie 30 dni od da ty do ko na ne go po łą cze nia lub po - dzia łu. Prze pi sy ust. 6 sto su je się od po - wied nio. Art Do cho dem (przy cho dem) z udzia łu w zy skach osób praw nych, z za - strze że niem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest do chód (przy chód) fak tycz nie uzy ska ny z te go udzia łu (ak cji), w tym tak że: 1) do chód z umo rze nia udzia łów (ak- cji), 2) uchy lo ny, 3) war tość ma jąt ku otrzy ma ne go w związ ku z li kwi da cją oso by praw nej, 4) do chód prze zna czo ny na pod wyż - sze nie ka pi ta łu za kła do we go, a w spół - dziel niach do chód prze zna czo ny na pod wyż sze nie fun du szu udzia ło we go oraz do chód sta no wią cy rów no war tość kwot prze ka za nych na ten ka pi tał (fun- dusz) z in nych ka pi ta łów (fun du szy) oso - by praw nej, 5) w przy pad ku po łą cze nia lub po - dzia łu spół ek do pła ty w go tów ce otrzy - ma ne przez udzia łow ców (ak cjo na riu - szy) spół ki przej mo wa nej, spół ek łą czo - nych lub dzie lo nych, 6) w przy pad ku po dzia łu spół ek, je - że li ma ją tek przej mo wa ny na sku tek po dzia łu, a przy po dzia le przez wy dzie - le nie ma ją tek przej mo wa ny na sku tek po dzia łu lub ma ją tek po zo sta ją cy w spół ce, nie sta no wią zor ga ni zo wa nej czę ści przed się bior stwa usta lo na na dzień po dzia łu nad wyż ka no mi nal - nej war to ści udzia łów (ak cji) przy dzie - lo nych w spół ce przej mu ją cej lub no wo za wią za nej nad kosz ta mi na by cia lub ob ję cia udzia łów (ak cji) w spół ce dzie lo - nej, ob li czo ny mi zgod nie z art. 15 ust. 1k al bo art. 16 ust. 1 pkt 8; je że li po dział spół ki na stę pu je przez wy dzie le nie, kosz tem uzy ska nia przy cho dów jest war tość lub kwo ta wy dat ków po nie sio - nych przez udzia łow ca (ak cjo na riu sza) na ob ję cie lub na by cie udzia łów (ak cji) w spół ce dzie lo nej, usta lo na w ta kiej pro por cji, w ja kiej po zo sta je u te go udzia łow ca war tość no mi nal na uni ce - stwia nych udzia łów (ak cji) w spół ce dzie lo nej do war to ści no mi nal nej udzia łów (ak cji) przed po dzia łem, 7) za pła ta, o któ rej mo wa w art. 12 ust. 4d, 8) war tość nie po dzie lo nych zy sków w spół kach ka pi ta ło wych w przy pad ku prze kształ ce nia tych spół ek w spół ki oso bo we; przy chód okre śla się na dzień prze kształ ce nia. 1a. Je że li oso ba praw na uzy sku je przy - cho dy z dzia łal no ści rol ni czej oraz z in - nych źró deł przy cho dów, łącz ną kwo tę do cho du, o któ rym mo wa w ust. 1, zmniej sza się o do chód z dzia łal no ści rol - ni czej, uzy ska ny za ten sam okres spra - woz daw czy, z wy jąt kiem do cho du z dzia - łów spe cjal nych pro duk cji rol nej. Gdy usta le nie do cho du zmniej sza ją ce go je go łącz ną kwo tę nie jest moż li we, do chód ten usta la się w ta kim sto sun ku, w ja kim po zo sta ją przy cho dy z dzia łal no ści rol ni - czej, z wy jąt kiem przy cho dów z dzia łów spe cjal nych pro duk cji rol nej, w ogól nej kwo cie przy cho dów. 1b. Prze pi sów ust. 1 pkt 1 i 2 nie sto su je się w przy pad ku umo rze nia udzia łów (ak cji) ob ję tych za wkład nie pie nięż ny w po sta ci przed się bior stwa lub je go zor - ga ni zo wa nej czę ści. 2. Przy po łą cze niu lub po dzia le spół ek ka pi ta ło wych: 1) dla spół ki przej mu ją cej lub no wo za - wią za nej nie sta no wi do cho du, o któ rym mo wa w ust. 1, nad wyż ka war to ści otrzy - ma ne go przez spół kę przej mu ją cą lub no wo za wią za ną ma jąt ku spół ki przej - mo wa nej lub dzie lo nej po nad no mi nal ną war tość udzia łów (ak cji) przy zna nych udzia łow com (ak cjo na riu szom) spół ki przej mo wa nej lub dzie lo nej, 2) dla spół ki przej mu ją cej, któ ra po sia - da w ka pi ta le za kła do wym spół ki przej - mo wa nej lub dzie lo nej udział w wy so ko - ści mniej szej niż 10 proc., do chód sta no wi nad wyż ka war to ści prze ję te go ma jąt ku od po wia da ją ca pro cen to we mu udzia ło - wi w ka pi ta le za kła do wym spół ki przej - mo wa nej lub dzie lo nej nad kosz ta mi uzy - ska nia przy cho du ob li czo ny mi zgod nie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; do - chód ten okre śla się na dzień wy kre śle nia spół ki przej mo wa nej lub dzie lo nej z re je - stru al bo na dzień wy dzie le nia. 3. uchy lo ny. 4. Prze pi sów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie sto su je się w przy pad - kach, gdy po łą cze nie lub po dział spół ek nie są prze pro wa dza ne z uza sad nio nych przy czyn eko no micz nych, lecz głów nym bądź jed nym z głów nych ce lów ta kiej ope ra cji jest unik nię cie lub uchy le nie się od opo dat ko wa nia. 5. Prze pis ust. 2 ma za sto so wa nie wy - łącz nie do spół ek bę dą cych po dat ni ka - mi: 1) o któ rych mo wa w art. 3 ust. 1, przej - mu ją cych ma ją tek in nych spół ek ma ją - cych sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium RP, al bo 2) o któ rych mo wa w art. 3 ust. 1, przej - mu ją cych ma ją tek spół ek pod le ga ją cych w pań stwie człon kow skim Unii lub w in - nym pań stwie na le żą cym do EOG opo - dat ko wa niu od ca ło ści swo ich do cho - dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga - nia, al bo 3) o któ rych mo wa w art. 3 ust. 2, pod - le ga ją cych w pań stwie człon kow skim Unii lub w in nym pań stwie na le żą cym do EOG opo dat ko wa niu od ca ło ści swo - ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, przej mu ją cych ma ją tek spół ek bę dą cych po dat ni ka mi, o któ rych mo wa w art. 3 ust Prze pi sy ust. 1 5 sto su je się od po - wied nio do pod mio tów wy mie nio nych w za łącz ni ku nr 3 do usta wy. Art Je że li: 1) po dat nik po dat ku do cho do we go ma ją cy sie dzi bę (za rząd) lub miej sce za - miesz ka nia na te ry to rium RP, zwa ny da - lej pod mio tem kra jo wym, bie rze udział bez po śred nio lub po śred nio w za rzą - dza niu przed się bior stwem po ło żo nym za gra ni cą lub w je go kon tro li al bo po sia - da udział w ka pi ta le te go przed się bior - stwa, al bo 2) oso ba fi zycz na lub praw na ma ją ca miej sce za miesz ka nia al bo sie dzi bę (za - rząd) za gra ni cą, zwa na da lej pod mio - tem za gra nicz nym, bie rze udział bez po - śred nio lub po śred nio w za rzą dza niu pod mio tem kra jo wym lub w je go kon tro - li al bo po sia da udział w ka pi ta le te go pod mio tu kra jo we go, al bo 3) te sa me oso by praw ne lub fi zycz ne rów no cze śnie bez po śred nio lub po śred - nio bio rą udział w za rzą dza niu pod mio - tem kra jo wym i pod mio tem za gra nicz - nym lub w ich kon tro li al bo po sia da ją udział w ka pi ta le tych pod mio tów i je że li w wy ni ku ta kich po wią zań zo - sta ną usta lo ne lub na rzu co ne wa run ki róż nią ce się od wa run ków, któ re usta li ły - by mię dzy so bą nie za leż ne pod mio ty, i w wy ni ku te go pod miot nie wy ka zu je do cho dów al bo wy ka zu je do cho dy niż - sze od tych, ja kich na le ża ło by ocze ki wać, gdy by wy mie nio ne po wią za nia nie ist - nia ły do cho dy da ne go pod mio tu oraz na leż ny po da tek okre śla się bez uwzględ nie nia wa run ków wy ni ka ją cych z tych po wią zań. 2. Do cho dy, o któ rych mo wa w ust. 1, okre śla się w dro dze osza co wa nia, sto su - jąc na stę pu ją ce me to dy: 1) po rów ny wal nej ce ny nie kon tro lo - wa nej, 2) ce ny od prze da ży, 3) roz sąd nej mar ży ( koszt plus ). 3. Je że li nie jest moż li we za sto so wa nie me tod wy mie nio nych w ust. 2, sto su je się me to dy zy sku trans ak cyj ne go. 3a. W przy pad ku wy da nia przez wła - ści wy or gan po dat ko wy, na pod sta wie prze pi sów or dy na cji po dat ko wej, de cy zji o uzna niu pra wi dło wo ści wy bo ru i sto so - wa nia me to dy usta la nia ce ny trans ak cyj - nej mię dzy pod mio ta mi po wią za ny mi, w za kre sie okre ślo nym w tej de cy zji sto - su je się me to dę w niej wska za ną. 4. Prze pi sy ust. 1 3a sto su je się od po - wied nio, gdy: 1) pod miot kra jo wy bie rze udział bez - po śred nio lub po śred nio w za rzą dza niu in nym pod mio tem kra jo wym lub w je go kon tro li al bo po sia da udział w ka pi ta le in ne go pod mio tu kra jo we go, al bo 2) te sa me oso by praw ne lub fi zycz ne rów no cze śnie bez po śred nio lub po śred - nio bio rą udział w za rzą dza niu pod mio - ta mi kra jo wy mi lub w ich kon tro li al bo po sia da ją udział w ka pi ta le tych pod mio - tów. 4a. W przy pad ku gdy pod miot kra jo - wy do ko nu je trans ak cji z pod mio tem ma ją cym miej sce za miesz ka nia, sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium lub w kra ju wy - mie nio nym w roz po rzą dze niu, o któ rym mo wa w art. 9a ust. 6, a wa run ki usta lo ne w ta kiej trans ak cji od bie ga ją od wa run - ków, ja kie usta li ły by mię dzy so bą nie za - leż ne pod mio ty, i w wy ni ku te go pod miot kra jo wy nie wy ka zu je do cho dów lub wy - ka zu je do cho dy w za ni żo nej wy so ko ści do cho dy pod mio tu kra jo we go okre śla się w dro dze osza co wa nia, sto su jąc me - to dy wska za ne w ust. 2 i 3, lub sto su je się od po wied nio art Prze pi sy ust. 4 sto su je się rów nież do po wią zań o cha rak te rze ro dzin nym lub wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy al bo ma jąt ko wych po mię dzy pod mio ta mi kra jo wy mi lub oso ba mi peł nią cy mi w tych pod mio tach funk cje za rzą dza ją ce lub kon tro l ne al bo nad zor cze oraz je że li któ ra kol wiek oso ba łą czy funk cje za rzą - dza ją ce lub kon tro l ne al bo nad zor cze w tych pod mio tach. 5a. Po sia da nie udzia łu w ka pi ta le in ne - go pod mio tu, o któ rym mo wa w ust. 1 i 4, ozna cza sy tu ację, w któ rej da ny pod miot bez po śred nio lub po śred nio po sia da w ka pi ta le in ne go pod mio tu udział nie mniej szy niż 5 proc. 5b. Okre śla jąc wiel kość udzia łu po - śred nie go, ja ki pod miot po sia da w ka pi - ta le in ne go pod mio tu, przyj mu je się za - sa dę, że je że li je den pod miot po sia da w ka pi ta le dru gie go pod mio tu okre ślo ny udział, a ten dru gi po sia da ta ki sam udział w ka pi ta le in ne go pod mio tu, to pierw szy pod miot po sia da udział po - śred ni w ka pi ta le te go in ne go pod mio tu w tej sa mej wy so ko ści; je że li war to ści te są róż ne, za wy so kość udzia łu po śred - nie go przyj mu je się war tość niż szą. 6. Przez po ję cie po wią zań ro dzin nych, o któ rych mo wa w ust. 5, ro zu mie się mał - żeń stwo oraz po kre wień stwo lub po wi - no wac two do dru gie go stop nia. 7. 7a. uchy lo ne.

6 Czwartek G 6 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo 8. Prze pi sy ust. 4 nie ma ją za sto so wa - nia w przy pad ku świad czeń mię dzy spół ka mi two rzą cy mi po dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą. 8a. Prze pi sy ust. 1 3 sto su je się od po - wied nio przy okre śla niu czę ści do cho du po dat ni ka, o któ rym mo wa w art. 3 ust. 2, pro wa dzą ce go dzia łal ność po przez po - ło żo ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za - kład, pod le ga ją cej przy pi sa niu te mu za - kła do wi. 8b. Je że li do cho dy po dat ni ka bę dą ce - go pod mio tem kra jo wym zo sta ną przez ad mi ni stra cję po dat ko wą in ne go pań - stwa uzna ne za do cho dy po wią za ne go z po dat ni kiem pod mio tu za gra nicz ne go i za li czo ne do pod le ga ją cych opo dat ko - wa niu do cho dów te go pod mio tu za gra - nicz ne go, w ce lu wy eli mi no wa nia po - dwój ne go opo dat ko wa nia do ko nu je się ko rek ty do cho dów po dat ni ka bę dą ce go pod mio tem kra jo wym, je że li prze pi sy wła ści wych umów mię dzy na ro do wych, któ rych stro ną jest RP, ta ką ko rek tę prze - wi du ją. 8c. Ko rek ta do cho dów, o któ rej mo wa w ust. 8b, słu ży okre śle niu do cho dów po dat ni ka bę dą ce go pod mio tem kra jo - wym, ja kie by ły by przez ten pod miot uzy ska ne, gdy by wa run ki han dlo we lub fi nan so we usta lo ne z pod mio tem za gra - nicz nym, o któ rym mo wa w ust. 8b, od - po wia da ły wa run kom, ja kie by ły by uzgod nio ne mię dzy pod mio ta mi nie za - leż ny mi. 8d. Prze pi sy ust. 8b i 8c sto su je się od - po wied nio do pod mio tu za gra nicz ne go po sia da ją ce go na te ry to rium RP za gra - nicz ny za kład, w za kre sie do cho dów uzy ska nych za po śred nic twem te go za - kła du i uwzględ nio nych w je go do cho - dach. 9. Mi ni ster fi nan sów okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, spo sób i tryb okre śla nia do cho dów w dro dze osza co wa nia oraz spo sób i tryb eli mi no wa nia po dwój ne go opo dat ko wa nia w przy pad ku ko rek ty zy sków przed się biorstw po wią za nych, uwzględ nia jąc w szcze gól no ści wy tycz ne Or ga ni za cji Współ pra cy Go spo dar czej i Roz wo ju, a tak że po sta no wie nia kon - wen cji z 23 lip ca 1990 r. w spra wie eli mi - no wa nia po dwój ne go opo dat ko wa nia w przy pad ku ko rek ty zy sków przed się - biorstw po wią za nych oraz ko dek su po - stę po wa nia wspie ra ją ce go sku tecz ne wy ko na nie kon wen cji w spra wie uni ka - nia po dwój ne go opo dat ko wa nia w przy - pad ku ko rek ty zy sków przed się biorstw po wią za nych (DzUrz UE C 176 z , str. 8 12). Roz dział 2 Przy cho dy Art Przy cho da mi, z za strze że - niem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szcze gól - no ści: 1) otrzy ma ne pie nią dze, war to ści pie - nięż ne, w tym rów nież róż ni ce kur so we, 2) war tość otrzy ma nych nie od płat nie lub czę ścio wo od płat nie rze czy lub praw, a tak że war tość in nych nie od płat nych lub czę ścio wo od płat nych świad czeń, z wy - jąt kiem świad czeń zwią za nych z uży wa - niem środ ków trwa łych otrzy ma nych przez sa mo rzą do we za kła dy bu dże to we w ro zu mie niu usta wy z 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych oraz spół ki uży - tecz no ści pu blicz nej z wy łącz nym udzia - łem jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go lub ich związ ków od SP, jed no stek sa mo - rzą du te ry to rial ne go lub ich związ ków w nie od płat ny za rząd lub uży wa nie, 3) war tość, z za strze że niem ust. 4 pkt 8, umo rzo nych lub przedaw nio nych: a) zo bo wią zań, w tym z ty tu łu za cią - gnię tych po ży czek (kre dy tów), z wy jąt - kiem umo rzo nych po ży czek z Fun du szu Pra cy, b) środ ków na ra chun kach ban ko - wych w ban kach, 4) war tość zwró co nych wie rzy tel no - ści, któ re uprzed nio, zgod nie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43, zo sta ły od pi sa ne ja ko nie ścią gal ne lub umo rzo ne i za li czo ne do kosz tów uzy ska nia przy cho dów, 4a) dla uczest ni ków fun du szy in we sty - cyj nych otrzy ma ne do cho dy fun du szu, w przy pad ku gdy sta tut prze wi du je wy - pła ca nie tych do cho dów bez od ku py wa - nia jed no stek uczest nic twa al bo wy ku - py wa nia cer ty fi ka tów in we sty cyj nych, 4b) dla za rząd ców przed się biorstw pań stwo wych wy na gro dze nia z ty tu łu re ali za cji umo wy o za rzą dza nie, w tym pra wo do udzia łu w zy sku przed się bior - stwa, 4c) war tość zwró co nych wie rzy tel no - ści wy ni ka ją cych z umo wy, o któ rej mo wa w art. 17f, za li czo nych uprzed nio do kosz tów uzy ska nia przy cho dów na pod sta wie art. 17h, 4d) war tość na leż no ści umo rzo nych, przedaw nio nych lub od pi sa nych ja ko nie ścią gal ne w tej czę ści, od któ rej do ko - na ne od pi sy ak tu ali zu ją ce zo sta ły uprzed nio za li czo ne do kosz tów uzy ska - nia przy cho dów, 4e) rów no war tość od pi sów ak tu ali zu - ją cych war tość na leż no ści, uprzed nio za - li czo nych do kosz tów uzy ska nia przy - cho dów, w przy pad ku usta nia przy czyn, dla któ rych do ko na no tych od pi sów, 4f) w przy pad ku ob ni że nia lub zwro tu po dat ku od to wa rów i usług lub zwro tu po dat ku ak cy zo we go zgod nie z od ręb - ny mi prze pi sa mi na li czo ny po da tek od to wa rów i usług lub zwró co ny po da - tek ak cy zo wy, w tej czę ści, w któ rej po da - tek uprzed nio zo stał za li czo ny do kosz - tów uzy ska nia przy cho dów, 4g) kwo ta VAT: a) nie uwzględ nio na w war to ści po - cząt ko wej środ ków trwa łych oraz war to - ści nie ma te rial nych i praw nych pod le ga - ją cych amor ty za cji zgod nie z art. 16a 16m lub b) do ty czą ca in nych rze czy lub praw nie bę dą cych środ ka mi trwa ły mi lub war to ścia mi nie ma te rial ny mi i praw ny - mi o któ rych mo wa w lit. a) wtej czę ści w ja kiej do ko na no ko - rek ty po wo du ją cej zwięk sze nie po dat ku od li czo ne go zgod nie z art. 91 usta wy o VAT 5) u ubez pie czy cie li kwo ta sta no wią - ca rów no war tość zmniej sze nia sta nu re - zerw tech nicz no -ubez pie cze nio wych, utwo rzo nych zgod nie z od ręb ny mi prze - pi sa mi, 5a) rów no war tość roz wią za nych lub zmniej szo nych re zerw, o któ rych mo wa w art. 16 ust. 1 pkt 27, za li czo nych uprzed nio do kosz tów uzy ska nia przy - cho dów, 5b) środ ki za kła do we go fun du szu szko le nio we go, o któ rym mo wa w art. 67 usta wy z 20 kwiet nia 2004 r. o pro mo cji za trud nie nia i in sty tu cjach ryn ku pra cy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415, ze zm.), w czę ści uzna nej za koszt uzy ska nia przy cho dów: a) nie wy ko rzy sta ne w ro ku po dat ko - wym, w któ rym zo sta ły wpła co ne do te go fun du szu, lub w cią gu ro ku po dat ko we go na stę pu ją ce go po tym ro ku, b) wy ko rzy sta ne nie zgod nie z prze pi - sa mi usta wy o pro mo cji za trud nie nia i in - sty tu cjach ryn ku pra cy lub prze pi sa mi usta wy o ła go dze niu skut ków kry zy su eko no micz ne go dla pra cow ni ków i przed się bior ców, c) w przy pad ku li kwi da cji fun du szu szko le nio we go, 5c) w cen trach ba daw czo -roz wo jo - wych, o któ rych mo wa w usta wie z 30 ma ja 2008 r. o nie któ rych for mach wspie ra nia dzia łal no ści in no wa cyj nej (DzU nr 116, poz. 730) środ ki fun du szu in no wa cyj no ści, o któ rych mo wa w art. 21 tej usta wy: a) nie wy ko rzy sta ne w ro ku po dat ko - wym, w któ rym zo sta ły prze ka za ne do te go fun du szu, lub w cią gu ro ku po - dat ko we go na stę pu ją ce go po tym ro ku, b) wy ko rzy sta ne nie zgod nie z prze pi - sa mi wy da ny mi na pod sta wie art. 21 ust. 8 usta wy z 30 ma ja 2008 r. o nie któ - rych for mach wspie ra nia dzia łal no ści in - no wa cyj nej, c) w przy pad ku utra ty przez po dat ni - ka sta tu su cen trum ba daw czo -roz wo jo - we go, 6) w ban kach kwo ta sta no wią ca rów - no war tość: a) re zer wy na ry zy ko ogól ne, utwo rzo - nej zgod nie z usta wą z 29 sierp nia 1997 r. Pra wo ban ko we (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), roz wią za nej lub wy ko - rzy sta nej w in ny spo sób, b) roz wią za nych lub zmniej szo nych re zerw, o któ rych mo wa w art. 16 ust. 1 pkt 26, za li czo nych uprzed nio do kosz - tów uzy ska nia przy cho dów, z za strze że - niem ust. 4 pkt 15 lit. b), 7) no mi nal na war tość udzia łów (ak cji) w spół ce ka pi ta ło wej al bo wkła dów w spół dziel ni ob ję tych w za mian za wkład nie pie nięż ny w in nej po sta ci niż przed się bior stwo lub je go zor ga ni zo wa - na część; prze pi sy art. 14 ust. 1 3 sto su je się od po wied nio, 8) wy na gro dze nie po dat ni ka otrzy ma - ne w wy ni ku umo rze nia udzia łów (ak cji) ob ję tych w za mian za wkład nie pie nięż - ny w po sta ci przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści, 9) w spół ce pod le ga ją cej po dzia ło wi, je że li ma ją tek przej mo wa ny na sku tek po dzia łu, a przy po dzia le przez wy dzie - le nie ma ją tek przej mo wa ny na sku tek po dzia łu lub ma ją tek po zo sta ją cy w spół ce, nie sta no wią zor ga ni zo wa nej czę ści przed się bior stwa war tość ryn - ko wa skład ni ków ma jąt ko wych prze nie - sio nych na spół ki przej mu ją ce lub no wo za wią za ne usta lo na na dzień po dzia łu lub wy dzie le nia; prze pi sy art. 14 ust. 2 i 3 sto su je się od po wied nio, 10) przy cho dy osią gnię te w związ ku ze zwro tem lub otrzy ma niem po życz ki (kre dy tu), je że li po życz ka (kre dyt) by ła wa lo ry zo wa na kur sem wa lu ty ob cej, w przy pad ku gdy: a) po życz ko daw ca (kre dy to daw ca) otrzy mu je środ ki pie nięż ne sta no wią ce spła tę ka pi ta łu w wy so ko ści wyż szej od kwo ty udzie lo nej po życz ki (kre dy tu) wwy so ko ści róż ni cy po mię dzy kwo tą zwró co ne go ka pi ta łu a kwo tą udzie lo nej po życz ki (kre dy tu), b) po życz ko bior ca (kre dy to bior ca) zwra ca ty tu łem spła ty po życz ki (kre dy - tu) środ ki pie nięż ne sta no wią ce spła tę ka pi ta łu w wy so ko ści niż szej od kwo ty otrzy ma nej po życz ki (kre dy tu) w wy so - ko ści róż ni cy po mię dzy kwo tą otrzy ma - nej po życz ki (kre dy tu) a kwo tą zwró co - ne go ka pi ta łu. 1a. W ra zie zwro tu czę ści wie rzy tel no - ści, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 4, przy - chód usta la się pro por cjo nal nie do udzia łu zwró co nej czę ści wie rzy tel - no ści w jej ogól nej kwo cie. 1b. Przy chód okre ślo ny w ust. 1 pkt 7 po wsta je w dniu: 1) za re je stro wa nia spół ki ka pi ta ło wej al bo 2) wpi su do re je stru pod wyż sze nia ka - pi ta łu za kła do we go spół ki ka pi ta ło wej, al bo 3) wy da nia do ku men tów ak cji, je że li ob ję cie ak cji zwią za ne jest z wa run ko - wym pod wyż sze niem ka pi ta łu za kła do - we go. 2. Przy cho dy w wa lu tach ob cych prze - li cza się na zło te we dług kur su śred nie go ogła sza ne go przez NBP z ostat nie go dnia ro bo cze go po prze dza ją ce go dzień uzy - ska nia przy cho du. 2a. uchy lo ny. 3. Za przy cho dy zwią za ne z dzia łal no - ścią go spo dar czą i z dzia ła mi spe cjal ny - mi pro duk cji rol nej, osią gnię te w ro ku po dat ko wym, uwa ża się tak że na leż ne przy cho dy, choć by nie zo sta ły jesz cze fak tycz nie otrzy ma ne, po wy łą cze niu war to ści zwró co nych to wa rów, udzie lo - nych bo ni fi kat i skont. 3a. Za da tę po wsta nia przy cho du, o któ rym mo wa w ust. 3, uwa ża się, z za - strze że niem ust. 3c 3e, dzień wy da nia rze czy, zby cia pra wa ma jąt ko we go lub wy ko na nia usłu gi al bo czę ścio we go wy - ko na nia usłu gi, nie póź niej niż dzień: 1) wy sta wie nia fak tu ry al bo 2) ure gu lo wa nia na leż no ści. 3b. uchy lo ny. 3c. Je że li stro ny usta lą, iż usłu ga jest roz li cza na w okre sach roz li cze nio wych, za da tę po wsta nia przy cho du uzna je się ostat ni dzień okre su roz li cze nio we go okre ślo ne go w umo wie lub na wy sta wio - nej fak tu rze, nie rza dziej niż raz w ro ku. 3d. Prze pis ust. 3c sto su je się od po - wied nio do do sta wy ener gii elek trycz nej, ciepl nej oraz ga zu prze wo do we go. 3e. W przy pad ku otrzy ma nia przy cho - du, o któ rym mo wa w ust. 3, do któ re go nie sto su je się ust. 3a, 3c i 3d, za da tę po - wsta nia przy cho du uzna je się dzień otrzy ma nia za pła ty. 4. Do przy cho dów nie za li cza się: 1) po bra nych wpłat lub za ra cho wa - nych na leż no ści na po czet do staw to wa - rów i usług, któ re zo sta ną wy ko na ne w na stęp nych okre sach spra woz daw - czych, a tak że otrzy ma nych lub zwró co - nych po ży czek (kre dy tów), z wy jąt kiem ska pi ta li zo wa nych od se tek od tych po - ży czek (kre dy tów), 2) kwot na li czo nych, lecz nie otrzy ma - nych od se tek od na leż no ści, w tym rów - nież od udzie lo nych po ży czek (kre dy - tów), 3) zwró co nych udzia łów lub wkła dów w spół dziel ni, umo rze nia udzia łów lub ak cji w spół ce, w tym kwot otrzy ma nych z od płat ne go zby cia udzia łów (ak cji) na rzecz spół ki w ce lu umo rze nia tych udzia łów (ak cji) oraz war to ści ma jąt ku otrzy ma ne go w związ ku z li kwi da cją oso by praw nej w czę ści sta no wią cej koszt ich na by cia bądź ob ję cia, a tak że zwró co nych udzia łow com (ak cjo na riu - szom) do płat wnie sio nych do spół ki zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi w wy - so ko ści okre ślo nej w zło tych na dzień ich fak tycz ne go wnie sie nia, 3a) środ ków pie nięż nych otrzy ma - nych przez wspól ni ka spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną z ty tu łu: a) li kwi da cji ta kiej spół ki, b) wy stą pie nia z ta kiej spół ki, w czę ści od po wia da ją cej wy dat kom na na by cie lub ob ję cie pra wa do udzia łów w ta kiej spół ce i uzy ska nej przed wy stą pie niem przez wspól ni ka nad wyż ce przy cho dów nad kosz ta mi ich uzy ska nia, o któ rych mo wa w art. 5, po mniej szo nej o wy pła ty do ko na ne z ty tu łu udzia łu w ta kiej spół ce, 3b) war to ści in nych niż wy mie nio ne w pkt 3a skład ni ków ma jąt ku otrzy ma - nych przez wspól ni ka spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną z ty tu łu wy stą pie nia z ta - kiej spół ki lub z ty tu łu jej li kwi da cji; przy - cho dem jest jed nak w przy pad ku od - płat ne go zby cia tych skład ni ków ma jąt - ku ich war tość wy ra żo na w ce nie, za któ - rą wspól nik je zby wa art. 14 ust. 1 3 sto su je się od po wied nio, 3c) przy cho dów z ty tu łu prze nie sie nia wła sno ści skład ni ków ma jąt ku bę dą cych przed mio tem wkła du nie pie nięż ne go (apor tu) wno szo nych do spół ki nie bę dą - cej oso bą praw ną, w tym wno szo nych do ta kiej spół ki skład ni ków ma jąt ku otrzy ma nych przez po dat ni ka w na stęp - stwie li kwi da cji spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną bądź wy stą pie nia z ta kiej spół ki, 4) przy cho dów otrzy ma nych na utwo - rze nie lub po więk sze nie ka pi ta łu za kła - do we go fun du szu udzia ło we go al bo fun du szu za ło ży ciel skie go, al bo fun du - szu sta tu to we go w ban ku pań stwo wym, al bo fun du szu or ga ni za cyj ne go ubez pie - czy cie la 4a) przy cho dów otrzy my wa nych przez to wa rzy stwo fun du szy in we sty cyj - nych z ty tu łu za pi sów na jed nost ki uczest nic twa lub cer ty fi ka ty in we sty cyj - ne, 5) przy cho dów, któ re w ro zu mie niu prze pi sów o za kła do wym fun du szu świad czeń so cjal nych zwięk sza ją ten fun dusz, 6) zwró co nych, umo rzo nych lub za - nie cha nych po dat ków i opłat sta no wią -

7 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G7 cych do cho dy bu dże tu pań stwa al bo bu - dże tów jed no stek sa mo rzą du te ry to rial - ne go, nie za li czo nych do kosz tów uzy ska - nia przy cho dów, 6a) zwró co nych in nych wy dat ków nie - za li czo nych do kosz tów uzy ska nia przy - cho dów, 6b) zwró co nych, umo rzo nych lub za - nie cha nych wpłat do ko ny wa nych na Pań stwo wy Fun dusz Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych na pod sta wie od - ręb nych prze pi sów, nie za li czo nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów, 7) od se tek otrzy ma nych w związ ku ze zwro tem nad pła co nych zo bo wią zań po dat ko wych i in nych na leż no ści bu - dże to wych, a tak że opro cen to wa nia zwro tu róż ni cy po dat ku od to wa rów i usług, w ro zu mie niu od ręb nych prze - pi sów, 8) kwot sta no wią cych rów no war tość umo rzo nych zo bo wią zań, w tym tak że z ty tu łu po ży czek (kre dy tów), je że li umo - rze nie zo bo wią zań jest zwią za ne z: a) ban ko wym po stę po wa niem ugo do - wym w ro zu mie niu prze pi sów o re struk - tu ry za cji fi nan so wej przed się biorstw i ban ków, lub b) po stę po wa niem upa dło ścio wym z moż li wo ścią za war cia ukła du w ro zu - mie niu prze pi sów pra wa upa dło ścio we - go i na praw cze go, lub c) re ali za cją pro gra mu re struk tu ry za - cji na pod sta wie od ręb nych ustaw, 9) na leż ne go VAT, 10) zwró co nej, na pod sta wie od ręb - nych prze pi sów, róż ni cy VAT, 10a) zwol nio nych od wpłat na leż no ści z ty tu łu VAT w ro zu mie niu prze pi sów o VAT 11) do płat wno szo nych do spół ki, je że li ich wnie sie nie na stę pu je w try bie i na za - sa dach okre ślo nych w od ręb nych prze - pi sach, kwot i war to ści sta no wią cych nad wyż kę po nad war tość no mi nal ną udzia łów (ak cji), otrzy ma nych przy ich wy da niu i prze ka za nych na ka pi tał za pa - so wy, oraz w spół dziel niach i ich związ - kach war to ści wpi so we go, prze zna czo - nych na fun dusz za so bo wy, 12) w przy pad ku po łą cze nia lub po - dzia łu spół ek ka pi ta ło wych, z za strze że - niem art. 10 ust. 1 pkt 6, przy cho du udzia - łow ca (ak cjo na riu sza) spół ki przej mo wa - nej lub dzie lo nej sta no wią ce go war tość no mi nal ną udzia łów (ak cji) przy dzie lo - nych przez spół kę przej mu ją cą lub no wo za wią za ną, 13) przy cho dów z od płat ne go zby cia na pod sta wie umo wy prze własz cze nia w ce lu za bez pie cze nia wie rzy tel no ści, w tym po życz ki lub kre dy tu do cza su osta tecz ne go prze nie sie nia wła sno ści przed mio tu umo wy, 14) war to ści otrzy ma nych nie od płat - nie lub czę ścio wo od płat nie rze czy lub praw, a tak że war to ści in nych nie od - płat nych lub czę ścio wo od płat nych świad czeń fi nan so wa nych lub współ fi - nan so wa nych ze środ ków bu dże tu pań stwa, jed no stek sa mo rzą du te ry to - rial ne go, ze środ ków agen cji rzą do - wych, agen cji wy ko naw czych lub ze środ ków po cho dzą cych od rzą dów państw ob cych, or ga ni za cji mię dzy na - ro do wych lub mię dzy na ro do wych in - sty tu cji fi nan so wych, w ra mach rzą do - wych pro gra mów, 15) w ban kach: a) no mi nal nej war to ści ak cji (udzia- łów) przed się bior ców ob ję tych pro gra - mem re struk tu ry za cji re ali zo wa nym na pod sta wie od ręb nych ustaw, ob ję tych za wie rzy tel no ści z ty tu łu kre dy tów (po- ży czek) udzie lo nych tym przed się bior - com, na któ re utwo rzo no re zer wy za li - czo ne uprzed nio do kosz tów uzy ska nia przy cho dów; w przy pad ku od płat ne go zby cia tych ak cji (udzia łów) nie usta la się kosz tów uzy ska nia przy cho dów, b) re zerw za li czo nych do kosz tów uzy - ska nia przy cho dów, roz wią za nych lub zmniej szo nych w wy ni ku za mia ny wie - rzy tel no ści z ty tu łu kre dy tów (po ży czek) na ak cje (udzia ły) przed się bior ców ob ję - tych pro gra mem re struk tu ry za cji na pod sta wie od ręb nych ustaw, c) przy cho dów ze zby cia fun du szo wi se ku ry ty za cyj ne mu al bo to wa rzy stwu fun du szy in we sty cyj nych two rzą ce mu fun dusz se ku ry ty za cyj ny wie rzy tel no ści z ty tu łu kre dy tów (po ży czek) do wy so - ko ści nie spła co nej czę ści udzie lo nych kre dy tów (po ży czek), 16) war to ści świad czeń wo lon ta riu szy, udzie la nych na za sa dach okre ślo nych w prze pi sach o dzia łal no ści po żyt ku pu - blicz ne go i o wo lon ta ria cie, 17) kwot od po wia da ją cych war to ści nie ru cho mo ści po zo sta wio nych po za obec ny mi gra ni ca mi pań stwa pol skie go w czę ści za li czo nej na pod sta wie od ręb - nych prze pi sów na po czet ce ny sprze da - ży al bo opłat z ty tu łu użyt ko wa nia wie - czy ste go nie ru cho mo ści SP, 18) war to ści nie od płat nie otrzy - ma nych rze czy lub praw, bę dą cych przed mio tem umo wy o part ner stwie pu blicz no -pry wat nym, prze ka za nych pod mio to wi pu blicz ne mu lub in ne mu pod mio to wi, o któ rym mo wa w art. 11 ust. 2 usta wy o part ner stwie pu blicz no - -pry wat nym, przez part ne ra pry wat ne - go lub spół kę, o któ rej mo wa w art. 14 ust. 1 usta wy o part ner stwie pu blicz no - -pry wat nym, 19) no mi nal nej war to ści udzia łów (ak - cji) ob ję tych w za mian za wkład nie pie - nięż ny, któ re go przed mio tem są środ ki trwa łe lub war to ści nie ma te rial ne i praw - ne, o któ rych mo wa w art. 16a 16c, wnie - sio ny przez pod miot pu blicz ny, o któ rym mo wa w usta wie o part ner stwie pu blicz - no -pry wat nym, do spół ki, o któ rej mo wa w art. 14 ust. 1 tej usta wy, 20) przy cho dów z ty tu łu umo rze nia jed no stek uczest nic twa sub fun du szu fun du szu in we sty cyj ne go z wy dzie lo ny - mi sub fun du sza mi, w przy pad ku za mia - ny jed no stek uczest nic twa sub fun du szu na jed nost ki uczest nic twa in ne go sub - fun du szu te go sa me go fun du szu in we - sty cyj ne go, do ko na nej zgod nie z usta wą z 27 ma ja 2004 r. o fun du szach in we sty - cyj nych. 4a. uchy lo ny. 4b. W przy pad ku umo wy naj mu lub dzier ża wy rze czy al bo praw ma jąt ko - wych oraz umów o po dob nym cha rak te - rze, je że li wy naj mu ją cy lub wy dzier ża - wia ją cy prze niósł na rzecz oso by trze ciej wie rzy tel no ści z ty tu łu opłat wy ni ka ją - cych z ta kich umów, a umo wy te mię dzy stro na mi nie wy ga sa ją, do przy cho dów wy naj mu ją ce go lub wy dzier ża wia ją ce go nie za li cza się kwot wy pła co nych przez oso bę trze cią z ty tu łu prze nie sie nia wie - rzy tel no ści. Opła ty po no szo ne przez na - jem cę lub dzier żaw cę na rzecz oso by trze ciej sta no wią przy chód wy naj mu ją - ce go lub wy dzier ża wia ją ce go w dniu wy - ma gal no ści za pła ty. 4c. W przy pad ku od płat ne go zby cia po ży czo nych pa pie rów war to ścio wych, na za sa dach okre ślo nych w od ręb nych prze pi sach (sprze daż krót ka), przy chód usta la się na dzień zwro tu po ży czo nych pa pie rów war to ścio wych lub na dzień, w któ rym miał na stą pić zwrot tych pa - pie rów war to ścio wych zgod nie z za war tą umo wą po życz ki. 4d. Je że li spół ka na by wa od udzia łow - ców (ak cjo na riu szy) in nej spół ki udzia ły (ak cje) tej in nej spół ki oraz w za mian za udzia ły (ak cje) tej in nej spół ki prze ka - zu je udzia łow com (ak cjo na riu szom) tej in nej spół ki wła sne udzia ły (ak cje) al bo w za mian za udzia ły (ak cje) tej in nej spół ki prze ka zu je udzia łow com (ak cjo - na riu szom) tej in nej spół ki wła sne udzia ły (ak cje) wraz z za pła tą w go tów ce w wy so ko ści nie wyż szej niż 10 proc. war to ści no mi nal nej wła snych udzia łów (ak cji), a w przy pad ku bra ku war to ści no mi nal nej war to ści ryn ko wej tych udzia łów (ak cji), oraz je że li w wy ni ku na - by cia: 1) spół ka na by wa ją ca uzy ska bez - względ ną więk szość praw gło su w spół ce, któ rej udzia ły (ak cje) są na by wa ne, al bo 2) spół ka na by wa ją ca, po sia da ją ca bez względ ną więk szość praw gło su w spół ce, któ rej udzia ły (ak cje) są na by - wa ne, zwięk sza ilość udzia łów (ak cji) w tej spół ce do przy cho dów nie za li cza się war to - ści udzia łów (ak cji) prze ka za nych udzia - łow com (ak cjo na riu szom) tej in nej spół ki oraz war to ści udzia łów (ak cji) na by tych przez spół kę, pod wa run kiem że pod - mio ty bio rą ce udział w tej trans ak cji pod - le ga ją w pań stwie człon kow skim UE lub in nym pań stwie na le żą cym do EOG opo - dat ko wa niu od ca ło ści swo ich do cho dów bez wzglę du na miej sce ich osią gnię cia (wy mia na udzia łów). 4e. Za sa dy wy mie nio ne w ust. 4 pkt 15 lit. c) nie ma ją za sto so wa nia do przy cho - dów ze zby cia wie rzy tel no ści w czę ści do ty czą cej od se tek, w tym od se tek ska - pi ta li zo wa nych od kre dy tów (po ży czek). 5. War tość otrzy ma nych nie od płat nie rze czy lub praw okre śla się na pod sta wie cen ryn ko wych sto so wa nych w ob ro cie rze cza mi lub pra wa mi te go sa me go ro - dza ju i ga tun ku z uwzględ nie niem w szcze gól no ści ich sta nu i stop nia zu ży cia oraz cza su i miej sca ich uzy ska nia. 5a. War to ścią rze czy lub praw czę ścio - wo od płat nych sta no wią cą przy chód po - dat ni ka jest róż ni ca mię dzy war to ścią tych rze czy lub praw usta lo ną we dług za sad okre ślo nych w ust. 5 a od płat no - ścią po no szo ną przez po dat ni ka. Prze pis art. 14 ust. 3 sto su je się od po wied nio. 6. War tość nie od płat nych świad czeń usta la się: 1) je że li przed mio tem świad czeń są usłu gi wcho dzą ce w za kres dzia łal no ści go spo dar czej do ko nu ją ce go świad cze - nia we dług cen sto so wa nych wo bec in - nych od bior ców, 2) je że li przed mio tem świad czeń są usłu gi za ku pio ne we dług cen za ku pu, 3) je że li przed mio tem świad czeń jest udo stęp nie nie lo ka lu w wy so ko ści rów - no war to ści czyn szu, ja ki przy słu gi wał by wra zie za war cia umo wy naj mu te go lo ka lu, 4) w po zo sta łych przy pad kach na pod sta wie cen ryn ko wych sto so wa nych przy świad cze niu usług lub udo stęp nia - niu rze czy lub praw te go sa me go ro dza ju i ga tun ku, z uwzględ nie niem w szcze gól - no ści ich sta nu i stop nia zu ży cia oraz cza - su i miej sca udo stęp nie nia. 6a. War to ścią świad czeń czę ścio wo od płat nych sta no wią cą przy chód po dat - ni ka jest róż ni ca mię dzy war to ścią tych świad czeń usta lo ną we dług za sad okre - ślo nych w ust. 6 a od płat no ścią po no szo - ną przez po dat ni ka. Prze pis art. 14 ust. 3 sto su je się od po wied nio uchy lo ne. 9. Prze pi su ust. 4 pkt 15 lit. c) nie sto su - je się do otrzy ma nych kwot spłat kre dy - tów (po ży czek), nie prze ka za nych fun du - szo wi se ku ry ty za cyj ne mu al bo to wa - rzy stwu fun du szy in we sty cyj nych two - rzą ce mu fun dusz se ku ry ty za cyj ny po upły wie 5 dni ro bo czych od dnia wy ma gal no ści ich prze ka za nia. 10. Prze pis ust. 1 pkt 4g sto su je się od - po wied nio w przy pad ku zmia ny pra wa do ob ni że nia kwo ty po dat ku na leż ne go o kwo tę po dat ku na li czo ne go o któ rej mo wa w art. 91 ust. 7 usta wy o VAT. 11. W przy pad ku gdy spół ka na by wa - ją ca lub spół ka, któ rej udzia ły (ak cje) są na by wa ne, nie jest po dat ni kiem, o któ - rym mo wa w art. 3 ust. 1, prze pis ust. 4d sto su je się, je że li jest ona pod mio tem wy - mie nio nym w za łącz ni ku nr 3 do usta wy lub spół ką ma ją cą sie dzi bę lub za rząd w in nym niż pań stwo człon kow skie UE pań stwie na le żą cym do EOG. Art. 13. uchy lo ny. Art Przy cho dem z od płat ne go zby cia rze czy lub praw ma jąt ko wych, z za strze że niem ust. 4 i 5, jest ich war tość wy ra żo na w ce nie okre ślo nej w umo wie. Je że li jed nak ce na bez uza sad nio nej przy czy ny znacz nie od bie ga od war to ści ryn ko wej tych rze czy lub praw, przy chód ten okre śla or gan po dat ko wy w wy so ko - ści war to ści ryn ko wej. 2. War tość ryn ko wą, o któ rej mo wa w ust. 1, rze czy lub praw ma jąt ko wych okre śla się na pod sta wie cen ryn ko wych sto so wa nych w ob ro cie rze cza mi lub pra wa mi te go sa me go ro dza ju i ga tun ku, z uwzględ nie niem w szcze gól no ści ich sta nu i stop nia zu ży cia oraz cza su i miej - sca od płat ne go zby cia. 3. Je że li war tość wy ra żo na w ce nie okre ślo nej w umo wie znacz nie od bie ga od war to ści ryn ko wej tych rze czy lub praw, or gan po dat ko wy we zwie stro ny umo wy do zmia ny tej war to ści lub wska - za nia przy czyn uza sad nia ją cych po da nie ce ny znacz nie od bie ga ją cej od war to ści ryn ko wej. W ra zie nie udzie le nia od po - wie dzi, nie do ko na nia zmia ny war to ści lub nie wska za nia przy czyn, któ re uza - sad nia ją po da nie ce ny znacz nie od bie - ga ją cej od war to ści ryn ko wej, or gan po - dat ko wy okre śli war tość z uwzględ nie - niem opi nii bie głe go lub bie głych. Je że li war tość okre ślo na w ten spo sób od bie ga co naj mniej o 33 proc. od war to ści wy ra - żo nej w ce nie, kosz ty opi nii bie głe go lub bie głych po no si zby wa ją cy. 4. Prze pi sy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 sto - su je się od po wied nio. 5. uchy lo ny. Roz dział 3 Kosz ty uzy ska nia przy cho dów Art Kosz ta mi uzy ska nia przy - cho dów są kosz ty po nie sio ne w ce lu osią gnię cia przy cho dów lub za cho wa nia al bo za bez pie cze nia źró dła przy cho dów, z wy jąt kiem kosz tów wy mie nio nych w art. 16 ust. 1. Kosz ty po nie sio ne w wa lu - tach ob cych prze li cza się na zło te we dług kur su śred nie go ogła sza ne go przez NBP z ostat nie go dnia ro bo cze go po prze dza - ją ce go dzień po nie sie nia kosz tu. 1a. uchy lo ny. 1b. U ubez pie czy cie li kosz tem uzy ska - nia przy cho dów za rok po dat ko wy są kosz ty usta lo ne zgod nie z ust. 1, a tak że: 1) re zer wy tech nicz no -ubez pie cze nio - we utwo rzo ne zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi do wy so ko ści sta no wią cej przy rost tych re zerw na ko niec ro ku po - dat ko we go w sto sun ku do ich sta nu na po czą tek ro ku; przy usta la niu za li - czek, o któ rych mo wa w art. 25, kosz tem uzy ska nia przy cho du jest przy rost sta nu re zerw tech nicz no -ubez pie cze nio wych na ko niec okre su, za któ ry wpła ca na jest za licz ka, w sto sun ku do sta nu tych re - zerw na po czą tek ro ku po dat ko we go, 2) od pi sy na fun dusz pre wen cyj ny w wy so ko ści okre ślo nej w od ręb nych prze pi sach, je że li rów no war tość od pi - sów zwięk szy środ ki fun du szu, 3) uchy lo ny. 1c. uchy lo ny. 1d. Kosz ta mi uzy ska nia przy cho dów są rów nież wy dat ki po nie sio ne przez pra co daw cę na za pew nie nie pra wi dło - wej re ali za cji pra cow ni cze go pro gra mu eme ry tal ne go w ro zu mie niu prze pi sów o pra cow ni czych pro gra mach eme ry tal - nych. 1e. W po wszech nych to wa rzy stwach eme ry tal nych kosz tem uzy ska nia przy - cho dów w ro ku po dat ko wym są kosz ty usta lo ne zgod nie z ust. 1, a tak że: 1) wy dat ki po nie sio ne na po kry cie kosz tów dzia łal no ści otwar te go fun du - szu eme ry tal ne go, 2) kwo ty prze ka za ne na ra chu nek re - zer wo wy otwar te go fun du szu eme ry tal - ne go, 3) wy dat ki po nie sio ne na po kry cie nie do bo ru w otwar tym fun du szu eme ry - tal nym, je że li środ ki zgro ma dzo ne na ra - chun ku re zer wo wym te go fun du szu są nie wy star cza ją ce na po kry cie te go nie - do bo ru, 4) wpła ty do ko na ne na Fun dusz Gwa - ran cyj ny, o któ rych mo wa w usta wie z 28 sierp nia 1997 r. o or ga ni za cji i funk cjo no - wa niu fun du szy eme ry tal nych (DzU nr 139, poz. 934 ze zm.) do wy so ko ści okre ślo nej w od ręb nych prze pi sach,

8 Czwartek G 8 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo 5) opła ty po bie ra ne przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan so we go, o któ rych mo wa w usta wie wy mie nio nej w pkt 4. 1f. W pra cow ni czych to wa rzy stwach eme ry tal nych kosz tem uzy ska nia przy - cho dów w ro ku po dat ko wym są kosz ty usta lo ne zgod nie z ust. 1, a tak że: 1) wy dat ki po nie sio ne na po kry cie kosz tów dzia łal no ści pra cow ni cze go fun - du szu eme ry tal ne go, 2) opła ty po bie ra ne przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan so we go, o któ rych mo wa w usta wie wy mie nio nej w ust. 1e pkt 4. 1g. U pra co daw ców bę dą cych ak cjo na - riu sza mi pra cow ni cze go to wa rzy stwa eme ry tal ne go kosz tem uzy ska nia przy - cho dów w ro ku po dat ko wym są kosz ty usta lo ne zgod nie z ust. 1, a tak że: 1) wy dat ki po nie sio ne na po kry cie kosz tów dzia łal no ści pra cow ni cze go to - wa rzy stwa eme ry tal ne go, 2) opła ty po bie ra ne przez Ko mi sję Nad zo ru Fi nan so we go, o któ rych mo wa w usta wie wy mie nio nej w ust. 1e pkt 4. 1h. W ban kach kosz tem uzy ska nia przy cho dów są tak że: 1) re zer wa na ry zy ko ogól ne two rzo na w ro ku po dat ko wym zgod nie z art. 130 usta wy, o któ rej mo wa w art. 12 ust. 1 pkt 6, 2) stra ta ze zby cia fun du szo wi se ku ry - ty za cyj ne mu al bo to wa rzy stwu fun du szy in we sty cyj nych two rzą ce mu fun dusz se - ku ry ty za cyj ny wie rzy tel no ści z ty tu łu kre dy tów (po ży czek), sta no wią ca róż ni - cę po mię dzy kwo tą uzy ska ną ze zby cia a war to ścią wie rzy tel no ści z ty tu łu kre - dy tów (po ży czek) do wy so ko ści uprzed nio utwo rzo nej na tę cześć wie - rzy tel no ści re zer wy za li czo nej do kosz - tów uzy ska nia przy cho dów, zgod nie z ni - niej szą usta wą, 3) prze ka za ne fun du szo wi se ku ry ty za - cyj ne mu al bo to wa rzy stwu fun du szy in - we sty cyj nych two rzą ce mu fun dusz se - ku ry ty za cyj ny: a) po żyt ki z se ku ry ty zo wa nych wie - rzy tel no ści, b) kwo ty głów ne z se ku ry ty zo wa nych wie rzy tel no ści, 4) kwo ty uzy ska ne z ty tu łu re ali za cji za bez pie czeń se ku ry ty zo wa nych wie - rzy tel no ści ob ję te umo wą o sub par ty cy pa cję. 1i. W przy pad ku od płat ne go zby cia nie od płat nie lub czę ścio wo od płat nie na by tych rze czy lub praw a tak że in nych nie od płat nie lub czę ścio wo od płat nie na by tych świad czeń w związ ku z któ ry - mi sto sow nie do art. 12 ust. 5 6a okre - ślo ny zo stał przy chód kosz tem uzy ska - nia przy cho dów z ich od płat ne go zby cia z uwzględ nie niem ak tu ali za cji zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi jest: 1) war tość przy cho du okre ślo ne go w art. 12 ust. 5 i 6 al bo 2) war tość przy cho du okre ślo ne go w art. 12 ust. 5a i 6a po więk szo na o wy - dat ki na na by cie czę ścio wo od płat nych rze czy lub praw al bo in nych świad czeń po mniej szo na o su mę od pi sów amor ty za cyj nych o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 1j. W przy pad ku ob ję cia udzia łów (ak - cji) w spół ce al bo wkła dów w spół dziel ni w za mian za wkład nie pie nięż ny w in nej po sta ci niż przed się bior stwo lub je go zor ga ni zo wa na część na dzień ob ję cia tych udzia łów (ak cji), wkła dów usta la się koszt uzy ska nia przy cho du, o któ rym mo wa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wy so ko ści: 1) war to ści po cząt ko wej przed mio tu wkła du, zak tu ali zo wa nej zgod nie z od - ręb ny mi prze pi sa mi, po mniej szo nej o do ko na ną przed wnie sie niem te go wkła du su mę od pi sów amor ty za cyj nych, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 1, je - że li przed mio tem wkła du nie pie nięż ne - go są środ ki trwa łe lub war to ści nie ma te - rial ne i praw ne, 2) war to ści: a) no mi nal nej wno szo nych w for mie wkła du nie pie nięż ne go udzia łów (ak cji) w spół ce al bo wkła dów w spół dziel ni, w przy pad ku gdy zo sta ły ob ję te w za - mian za wkład nie pie nięż ny w in nej po - sta ci niż przed się bior stwo lub je go zor - ga ni zo wa na część, b) okre ślo nej zgod nie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przy pad ku gdy udzia ły (ak cje) w spół ce al bo wkła dy w spół dziel ni, któ - re są wno szo ne w for mie wkła du nie pie - nięż ne go, nie zo sta ły ob ję te w za mian za wkład nie pie nięż ny, c) okre ślo nej zgod nie z ust. 1k, w przy - pad ku gdy udzia ły (ak cje) w spół ce al bo wkła dy w spół dziel ni, któ re są wno szo ne w for mie wkła du nie pie nięż ne go, zo sta ły ob ję te w za mian za wkład nie pie nięż ny w po sta ci przed się bior stwa lub je go zor - ga ni zo wa nej czę ści je że li przed mio tem wkła du nie pie - nięż ne go są udzia ły (ak cje) w spół ce al bo wkła dy w spół dziel ni, 3) fak tycz nie po nie sio nych, nie za li czo - nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów, wy dat ków na na by cie in nych niż wy mie - nio ne w pkt 1 i 2 skład ni ków ma jąt ku po - dat ni ka je że li przed mio tem wkła du są te in ne skład ni ki, 4) wy dat ków na na by cie lub wy two - rze nie skład ni ka ma jąt ku, nie za li czo - nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów w ja kiej kol wiek for mie lub war to ści po - cząt ko wej ta kie go skład ni ka ma jąt ku po - mniej szo nej o su mę do ko na nych od te go skład ni ka od pi sów amor ty za cyj nych je że li skład nik ten zo stał otrzy ma ny przez po dat ni ka w związ ku z li kwi da cją spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną lub wy - stą pie niem z ta kiej spół ki. 1k. W przy pad ku od płat ne go zby cia udzia łów (ak cji) w spół ce al bo wkła dów w spół dziel ni ob ję tych w za mian za wkład nie pie nięż ny, na dzień zby cia tych udzia łów (ak cji), wkła dów, koszt uzy ska nia przy cho dów usta la się w wy - so ko ści: 1) no mi nal nej war to ści ob ję tych udzia łów (ak cji), wkła dów z dnia ich ob - ję cia je że li te udzia ły (ak cje), wkła dy zo - sta ły ob ję te w za mian za wkład nie pie - nięż ny w in nej po sta ci niż przed się bior - stwo lub je go zor ga ni zo wa na część, 1a) war to ści po cząt ko wej skład ni ka ma jąt ko we go, o któ rym mo wa w art. 2 pkt 3 usta wy o part ner stwie pu blicz no - -pry wat nym, bę dą ce go przed mio tem wkła du wła sne go, o któ rym mo wa w art. 2 pkt 5 tej usta wy, zak tu ali zo wa nej zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi, po - mniej szo nej o do ko na ną przed wnie sie - niem te go wkła du su mę od pi sów amor - ty za cyj nych, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przy pad ku wnie sie nia grun tów lub pra wa wie czy ste go użyt ko - wa nia grun tów war to ści rów nej wy dat - kom po nie sio nym na ich na by cie, 2) przy ję tej dla ce lów po dat ko wych war to ści skład ni ków przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści, wy ni ka - ją cej z ewi den cji, o któ rych mo wa w art. 9 ust. 1, okre ślo nej na dzień ob ję cia tych udzia łów (ak cji), wkła dów, nie wyż szej jed nak niż ich war tość no mi nal na z dnia ob ję cia. 1l. W przy pad ku umo rze nia udzia łów (ak cji) ob ję tych w za mian za wkład nie - pie nięż ny al bo ich zby cia na rzecz spół ki w ce lu ich umo rze nia, do usta le nia kosz - tu, o któ rym mo wa w art. 12 ust. 4 pkt 3, prze pi sy ust. 1k sto su je się od po wied nio. 1ł. Kosz ta mi uzy ska nia przy cho du, o któ rym mo wa w art. 12 ust. 1 pkt 9, są wy dat ki, zak tu ali zo wa ne zgod nie z od - ręb ny mi prze pi sa mi, po mniej szo ne o su - mę od pi sów amor ty za cyj nych, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 1, po nie sio ne na na by cie skład ni ków ma jąt ko wych prze nie sio nych na spół ki przej mu ją ce lub no wo za wią za ne. 1m. W przy pad ku od płat ne go zby cia udzia łów (ak cji) ob ję tych w wy ni ku po - dzia łu, o któ rym mo wa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosz tem uzy ska nia przy cho du z od płat ne go zby cia udzia łów (ak cji) w spół ce przej mu ją cej lub no wo za wią - za nej jest ich war tość no mi nal na usta lo - na na dzień za re je stro wa nia pod wyż sze - nia ka pi ta łu za kła do we go spół ki przej - mu ją cej al bo na dzień za re je stro wa nia spół ek no wo za wią za nych. 1n. W przy pad ku od płat ne go zby cia po ży czo nych pa pie rów war to ścio wych, o któ rym mo wa w art. 12 ust. 4c, kosz tem uzy ska nia przy cho du są wy dat ki po nie - sio ne na od ku pie nie pa pie rów war to - ścio wych w ce lu ich zwro tu. 1o. Je że li po dat nik w związ ku z obej - mo wa niem udzia łów (ak cji) w za mian za wkład nie pie nięż ny po niósł wy dat ki zwią za ne z ob ję ciem tych udzia łów (ak - cji), to wy dat ki te po więk sza ją kosz ty uzy ska nia przy cho dów, o któ rych mo wa w ust. 1j. 1p. Prze pi sów ust. 1h pkt 2 i 3 nie sto su je się do otrzy ma nych kwot spłat kre dy tów (po ży czek) nie prze ka za nych fun du szo wi se ku ry ty za cyj ne mu al bo to wa rzy stwu fun du szy in we sty cyj nych two rzą ce mu fun dusz se ku ry ty za cyj ny po upły wie 5 dni ro bo czych od dnia wy ma gal no ści ich prze ka za nia. 1q. U przed się bior ców te le ko mu ni ka - cyj nych kosz tem uzy ska nia przy cho dów są kosz ty usta lo ne zgod nie z ust. 1 a tak - że: 1) kwo ta do pła ty o któ rej mo wa w art. 95 ust. 1 usta wy z 16 lip ca 2004 r. Pra wo te le ko mu ni ka cyj ne (DzU nr 171 poz ze zm.) 2) kwo ta rocz nej opła ty te le ko mu ni ka - cyj nej o któ rej mo wa w art. 183 usta wy wy mie nio nej w pkt 1. 1r. Dla part ne ra pry wat ne go lub spół - ki, o któ rej mo wa w art. 14 ust. 1 usta wy o part ner stwie pu blicz no -pry wat nym, okre ślo nych w umo wie o part ner stwie pu blicz no -pry wat nym, w przy pad ku nie od płat ne go prze nie sie nia na rzecz pod mio tu pu blicz ne go lub in ne go pod - mio tu, o któ rym mo wa w art. 11 ust. 2 tej usta wy, wła sno ści środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw - nych w ter mi nie okre ślo nym w tej umo - wie, kosz tem uzy ska nia przy cho du jest war tość po cząt ko wa tych środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, po mniej szo na o su mę od - pi sów amor ty za cyj nych, o któ rych mo - wa w art. 16h ust. 1 pkt 1. 1s. W przy pad ku na by cia przed się - bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści w dro dze wkła du nie pie nięż ne go (apor - tu) war tość po szcze gól nych skład ni ków ma jąt ku wcho dzą cych w skład przed się - bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści usta la się: 1) w wy so ko ści war to ści po cząt ko wej, okre ślo nej w ewi den cji środ ków trwa - łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych pod mio tu wno szą ce go wkład w przy pad ku skład ni ków za li czo nych do środ ków trwa łych lub war to ści nie - ma te rial nych i praw nych, 2) w wy so ko ści przy ję tej dla ce lów po - dat ko wych i wy ni ka ją cej z ksiąg po dat ko - wych pod mio tu wno szą ce go wkład na dzień na by cia w przy pad ku po zo - sta łych skład ni ków. 1t. W przy pad ku od płat ne go zby cia przez spół kę nie bę dą cą oso bą praw ną rze czy i praw bę dą cych przed mio tem wkła du do ta kiej spół ki za koszt uzy ska - nia przy cho du uwa ża się: 1) war tość po cząt ko wą przy ję tą przez spół kę w ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych, usta lo ną zgod nie z art. 16g ust. 1 pkt 4a, po mniej szo ną o su mę od pi sów amor ty za cyj nych je że li rze czy te lub pra wa by ły za li czo ne do środ ków trwa - łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych spół ki, 2) war tość po nie sio nych wy dat ków na na by cie al bo wy two rze nie przed mio - tu wkła du, nie za li czo nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów w ja kiej kol wiek for mie je że li rze czy te lub pra wa nie by - ły za li czo ne do środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych spół ki. 1u. W przy pad ku zby cia skład ni ków ma jąt ku wcho dzą cych w skład przed się - bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści, na by tych w spo sób, o któ rym mo wa w ust. 1s, kosz ty uzy ska nia przy cho dów usta la się w wy so ko ści, o któ rej mo wa w tym prze pi sie, po mniej szo nej o do ko - na ne od tych skład ni ków od pi sy amor ty - za cyj ne. 1w. W przy pad ku prze kształ ce nia przed się bior cy bę dą ce go oso bą fi - zycz ną w jed no oso bo wą spół kę ka pi - ta ło wą war tość po szcze gól nych skład - ni ków ma jąt ku usta la się na pod sta wie wy ka zu spo rzą dzo ne go zgod nie z prze pi sa mi o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych na dzień prze - kształ ce nia. 1x. W przy pad ku od płat ne go zby cia skład ni ków ma jąt ku, o któ rych mo wa w ust. 1w, przez spół kę po wsta łą w wy ni - ku prze kształ ce nia przed się bior cy bę dą - ce go oso bą fi zycz ną w jed no oso bo wą spół kę ka pi ta ło wą za koszt uzy ska nia przy cho du uwa ża się: 1) war tość po cząt ko wą przy ję tą przez spół kę w ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych, usta lo ną zgod nie z art. 16g ust. 1 pkt 4b, po mniej szo ną o su mę od pi sów amor ty za cyj nych je że li rze czy te lub pra wa by ły za li czo ne do środ ków trwa - łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych; 2) war tość po nie sio nych wy dat ków na na by cie al bo wy two rze nie skład ni - ków ma jąt ku, nie za li czo nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów w ja kiej kol wiek for mie je że li rze czy te lub pra wa nie by - ły za li czo ne do środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych. 2. Je że li po dat nik po no si kosz ty uzy - ska nia przy cho dów ze źró deł, z któ rych do chód pod le ga opo dat ko wa niu, oraz kosz ty zwią za ne z przy cho da mi z in nych źró deł, a nie jest moż li we usta le nie kosz - tów uzy ska nia przy pa da ją cych na po - szcze gól ne źró dła, kosz ty te usta la się w ta kim sto sun ku, w ja kim po zo sta ją przy cho dy z tych źró deł w ogól nej kwo - cie przy cho dów. 2a. Za sa dę, o któ rej mo wa w ust. 2, sto - su je się rów nież w przy pad ku, gdy po - dat nik po no si kosz ty uzy ska nia przy cho - dów ze źró deł, z któ rych część do cho - dów nie pod le ga opo dat ko wa niu po dat - kiem do cho do wym al bo jest zwol nio na z te go opo dat ko wa nia; w ta kim przy pad - ku prze pis art. 7 ust. 3 pkt 3 sto su je się od po wied nio. 3. W ce lu usta le nia war to ści zu ży tych do prze twór stwa rol ne go i spo żyw cze go lub w dzia łach spe cjal nych pro duk cji rol - nej su row ców i ma te ria łów po cho dzą - cych z wła snej pro duk cji ro ślin nej i zwie - rzę cej oraz wła snej go spo dar ki le śnej sto su je się od po wied nio prze pis art. 12 ust Kosz ty uzy ska nia przy cho dów bez - po śred nio zwią za ne z przy cho da mi, po - nie sio ne w la tach po prze dza ją cych rok po dat ko wy oraz w ro ku po dat ko wym, są po trą cal ne w tym ro ku po dat ko wym, w któ rym osią gnię te zo sta ły od po wia da - ją ce im przy cho dy, z za strze że niem ust. 4b i 4c. 4a. Kosz ty prac roz wo jo wych mo gą być za li cza ne do kosz tów uzy ska nia przy cho dów: 1) w mie sią cu, w któ rym zo sta ły po nie - sio ne al bo po cząw szy od te go mie sią ca w rów nych czę ściach w okre sie nie dłuż - szym niż 12 mie się cy, al bo 2) jed no ra zo wo w ro ku po dat ko wym, w któ rym zo sta ły za koń czo ne, al bo 3) po przez od pi sy amor ty za cyj ne do - ko ny wa ne zgod nie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od war to ści nie ma te rial nych i praw nych, o któ rych mo wa w art. 16b ust. 2 pkt 3. 4b. Kosz ty uzy ska nia przy cho dów bez po śred nio zwią za ne z przy cho da mi, od no szą ce się do przy cho dów da ne go ro ku po dat ko we go, a po nie sio ne po za - koń cze niu te go ro ku po dat ko we go do dnia: 1) spo rzą dze nia spra woz da nia fi nan - so we go, zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa - mi, nie póź niej jed nak niż do upły wu ter -

9 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G9 mi nu okre ślo ne go do zło że nia ze zna nia, je że li po dat ni cy są obo wią za ni do spo - rzą dza nia ta kie go spra woz da nia, al bo 2) zło że nia ze zna nia, nie póź niej jed - nak niż do upły wu ter mi nu okre ślo ne go do zło że nia te go ze zna nia, je że li po dat ni - cy, zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi, nie są obo wią za ni do spo rzą dza nia spra woz - da nia fi nan so we go są po trą cal ne w ro ku po dat ko wym, w któ rym osią gnię te zo sta ły od po wia da - ją ce im przy cho dy. 4c. Kosz ty uzy ska nia przy cho dów bez - po śred nio zwią za ne z przy cho da mi, od - no szą ce się do przy cho dów da ne go ro ku po dat ko we go, a po nie sio ne po dniu, o któ rym mo wa w ust. 4b pkt 1 al bo pkt 2, są po trą cal ne w ro ku po dat ko wym na - stę pu ją cym po ro ku, za któ ry spo rzą dza - ne jest spra woz da nie fi nan so we lub skła - da ne ze zna nie. 4d. Kosz ty uzy ska nia przy cho dów, in - ne niż kosz ty bez po śred nio zwią za ne z przy cho da mi, są po trą cal ne w da cie ich po nie sie nia. Je że li kosz ty te do ty czą okre su prze kra cza ją ce go rok po dat ko wy, a nie jest moż li we okre śle nie, ja ka ich część do ty czy da ne go ro ku po dat ko we - go, w ta kim przy pad ku sta no wią kosz ty uzy ska nia przy cho dów pro por cjo nal nie do dłu go ści okre su, któ re go do ty czą. 4e. Za dzień po nie sie nia kosz tu uzy - ska nia przy cho dów, z za strze że niem ust. 4a i 4f 4h, uwa ża się dzień, na któ ry uję to koszt w księ gach ra chun ko wych (za księ go wa no) na pod sta wie otrzy ma - nej fak tu ry (ra chun ku), al bo dzień, na któ ry uję to koszt na pod sta wie in ne go do wo du w przy pad ku bra ku fak tu ry (ra- chun ku), z wy jąt kiem sy tu acji, gdy do ty - czy ło by to uję tych ja ko kosz ty re zerw al - bo bier nych roz li czeń mię dzy okre so - wych kosz tów. 4f. Kosz ty za nie cha nych in we sty cji są po trą cal ne w da cie zby cia in we sty cji lub ich li kwi da cji. 4g. Na leż no ści z ty tu łów, o któ rych mo - wa w art. 12 ust. 1 i 6 usta wy z 26 lip - ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176, ze zm.) oraz za sił ki pie nięż ne z ubez pie cze nia spo łecz ne go wy pła ca ne przez za kład pra cy sta no wią kosz ty uzy - ska nia przy cho dów w mie sią cu, za któ ry są na leż ne, pod wa run kiem że zo sta ły wy pła co ne lub po sta wio ne do dys po zy - cji w ter mi nie wy ni ka ją cym z prze pi sów pra wa pra cy, umo wy lub in ne go sto sun - ku praw ne go łą czą ce go stro ny. W przy - pad ku uchy bie nia te mu ter mi no wi do na leż no ści tych sto su je się art. 16 ust. 1 pkt 57. 4h. Skład ki z ty tu łu na leż no ści, o któ - rych mo wa w ust. 4g, okre ślo ne w usta wie z 13 paź dzier ni ka 1998 r. o sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze. zm.), w czę ści fi nan so - wa nej przez płat ni ka skła dek, skład ki na Fun dusz Pra cy oraz Fun dusz Gwa ran - to wa nych Świad czeń Pra cow ni czych, z za strze że niem art. 16 ust. 1 pkt 40, sta - no wią kosz ty uzy ska nia przy cho dów w mie sią cu, za któ ry na leż no ści te są na - leż ne, pod wa run kiem że skład ki zo sta ną opła co ne: 1) z ty tu łu na leż no ści wy pła ca nych lub po sta wio nych do dys po zy cji w mie sią cu, za któ ry są na leż ne w ter mi nie wy ni ka - ją cym z od ręb nych prze pi sów, 2) z ty tu łu na leż no ści wy pła ca nych lub po sta wio nych do dys po zy cji w mie sią cu na stęp nym, w ter mi nie wy ni ka ją cym zprze pi sów pra wa pra cy, umo wy lub in ne - go sto sun ku praw ne go łą czą ce go stro ny nie póź niej niż do 15. dnia te go mie sią ca. W przy pad ku uchy bie nia tym ter mi - nom do skła dek tych sto su je się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d. 5. Mi ni ster fi nan sów okre śla, w dro dze roz po rzą dze nia, tryb i ter mi ny ak tu ali za - cji wy ce ny środ ków trwa łych, o któ rych mo wa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1 3, war to - ści po cząt ko wej skład ni ków ma jąt ku, o któ rej mo wa w art. 16d ust. 1, jed nost ko - wej ce ny na by cia czę ści skła do wych i pe - ry fe ryj nych, o któ rych mo wa w art. 16g ust. 13, oraz war to ści po cząt ko wej środ - ków trwa łych, o któ rej mo wa w art. 16j ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), je że li wskaź nik wzro - stu cen na kła dów in we sty cyj nych w okre sie trzech kwar ta łów w ro ku po - prze dza ją cym rok po dat ko wy w sto sun - ku do ana lo gicz ne go okre su ro ku ubie - głe go prze kro czy 10 proc. 5a. uchy lo ny. 5b. Wskaź nik wzro stu cen na kła dów in we sty cyj nych ogła sza pre zes GUS w od stę pach kwar tal nych. 6. Kosz tem uzy ska nia przy cho dów są od pi sy z ty tu łu zu ży cia środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych (od pi sy amor ty za cyj ne) do ko ny wa - ne wy łącz nie zgod nie z prze pi sa mi art. 16a 16m, z uwzględ nie niem art W przy pad ku umo wy naj mu lub dzier ża wy rze czy al bo praw ma jąt ko - wych oraz umów o po dob nym cha rak te - rze, je że li wy naj mu ją cy lub wy dzier ża - wia ją cy prze niósł na rzecz oso by trze ciej wie rzy tel no ści z ty tu łu opłat wy ni ka ją - cych z ta kich umów, a umo wy te mię dzy stro na mi nie wy ga sa ją, do kosz tów uzy - ska nia przy cho dów wy naj mu ją ce go lub wy dzier ża wia ją ce go za li cza się za pła co - ne oso bie trze ciej dys kon to lub wy na - gro dze nie. 8. Prze pi sy ust. 1k 1l 1m oraz 1o sto su - je się od po wied nio do pod mio tów wy - mie nio nych w za łącz ni ku nr 3 do usta wy. Art. 15a. 1. Róż ni ce kur so we zwięk sza - ją od po wied nio przy cho dy ja ko do dat - nie róż ni ce kur so we al bo kosz ty uzy ska - nia przy cho dów ja ko ujem ne róż ni ce kur so we w kwo cie wy ni ka ją cej z róż ni cy mię dzy war to ścia mi okre ślo ny mi w ust. 2 i Do dat nie róż ni ce kur so we po wsta ją, je że li war tość: 1) przy cho du na leż ne go wy ra żo ne go w wa lu cie ob cej po prze li cze niu na zło te we dług kur su śred nie go ogła sza ne go przez NBP jest niż sza od war to ści te go przy cho du w dniu je go otrzy ma nia, prze li czo nej we dług fak tycz nie za sto so - wa ne go kur su wa lu ty z te go dnia, 2) po nie sio ne go kosz tu wy ra żo ne go w wa lu cie ob cej po prze li cze niu na zło te we dług kur su śred nie go ogła sza ne go przez NBP i jest wyż sza od war to ści te go kosz tu w dniu za pła ty, prze li czo nej we - dług fak tycz nie za sto so wa ne go kur su wa lu ty z te go dnia, 3) otrzy ma nych lub na by tych środ ków lub war to ści pie nięż nych w wa lu cie ob - cej w dniu ich wpły wu jest niż sza od war - to ści tych środ ków lub war to ści pie nięż - nych w dniu za pła ty lub in nej for my wy - pły wu tych środ ków lub war to ści pie - nięż nych, we dług fak tycz nie za sto so wa - ne go kur su wa lu ty z tych dni, z za strze że niem pkt 4 i 5, 4) kre dy tu (po życz ki) w wa lu cie ob cej w dniu je go udzie le nia jest niż sza od war - to ści te go kre dy tu (po życz ki) w dniu je go zwro tu, prze li czo nej we dług fak tycz nie za sto so wa ne go kur su wa lu ty z tych dni, 5) kre dy tu (po życz ki) w wa lu cie ob cej w dniu je go otrzy ma nia jest wyż sza od war to ści te go kre dy tu (po życz ki) w dniu je go spła ty, prze li czo nej we dług fak tycz nie za sto so wa ne go kur su wa lu ty z tych dni. 3. Ujem ne róż ni ce kur so we po wsta ją, je że li war tość: 1) przy cho du na leż ne go wy ra żo ne go w wa lu cie ob cej po prze li cze niu na zło te we dług kur su śred nie go ogła sza ne go przez NBP jest wyż sza od war to ści te go przy cho du w dniu je go otrzy ma nia, prze li czo nej we dług fak tycz nie za sto so - wa ne go kur su wa lu ty z te go dnia, 2) po nie sio ne go kosz tu wy ra żo ne go w wa lu cie ob cej po prze li cze niu na zło te we dług kur su śred nie go ogła sza ne go przez NBP jest niż sza od war to ści te go kosz tu w dniu za pła ty, prze li czo nej we - dług fak tycz nie za sto so wa ne go kur su wa lu ty z te go dnia, 3) otrzy ma nych lub na by tych środ ków lub war to ści pie nięż nych w wa lu cie ob - cej w dniu ich wpły wu jest wyż sza od war to ści tych środ ków lub war to ści pie nięż nych w dniu za pła ty lub in nej for - my wy pły wu tych środ ków lub war to ści pie nięż nych, we dług fak tycz nie za sto so - wa ne go kur su wa lu ty z tych dni, z za - strze że niem pkt 4 i 5, 4) kre dy tu (po życz ki) w wa lu cie ob cej w dniu je go udzie le nia jest wyż sza od war to ści te go kre dy tu (po życz ki) w dniu je go zwro tu, prze li czo nej we dług fak tycz nie za sto so wa ne go kur su wa lu ty z tych dni, 5) kre dy tu (po życz ki) w wa lu cie ob cej w dniu je go otrzy ma nia jest niż sza od war to ści te go kre dy tu (po życz ki) w dniu je go spła ty, prze li czo nej we dług fak tycz nie za sto so wa ne go kur su wa lu ty z tych dni. 4. Przy ob li cza niu róż nic kur so wych, o któ rych mo wa w ust. 2 i 3, uwzględ nia się kur sy fak tycz nie za sto so wa ne w przy pad ku sprze da ży lub kup na wa lut ob cych oraz otrzy ma nia na leż no ści lub za pła ty zo bo wią - zań. W po zo sta łych przy pad kach, a tak że gdy do otrzy ma nych na leż no ści lub za pła ty zo bo wią zań nie jest moż li we uwzględ nie nie fak tycz nie za sto so wa ne go kur su wa lu ty w da nym dniu, sto su je się kurs śred ni ogła - sza ny przez NBP z ostat nie go dnia ro bo cze - go po prze dza ją ce go ten dzień. 5. Je że li fak tycz nie za sto so wa ny kurs wa lu ty, o któ rym mo wa w ust. 2 i 3, jest wyż szy lub niż szy od po wied nio o wię cej niż po więk szo na lub po mniej szo na o 5 proc. war tość kur su śred nie go ogła sza - ne go przez NBP z ostat nie go dnia ro bo - cze go po prze dza ją ce go dzień fak tycz nie za sto so wa ne go kur su wa lu ty, or gan po - dat ko wy mo że we zwać stro ny umo wy do zmia ny tej war to ści lub wska za nia przy czyn uza sad nia ją cych za sto so wa nie kur su wa lu ty. W ra zie nie do ko na nia zmia ny war to ści lub nie wska za nia przy - czyn, któ re uza sad nia ją za sto so wa nie fak tycz ne go kur su wa lu ty, or gan po dat - ko wy okre śli ten kurs, opie ra jąc się na kur sach wa lut ogła sza nych przez NBP. 6. Przez śred ni kurs ogła sza ny przez NBP, o któ rym mo wa w ust. 2 i 3, ro zu mie się kurs z ostat nie go dnia ro bo cze go po - prze dza ją ce go dzień uzy ska nia przy cho - du lub po nie sie nia kosz tu. 7. Za koszt po nie sio ny, o któ rym mo wa w ust. 2 i 3, uwa ża się koszt wy ni ka ją cy z otrzy ma nej fak tu ry (ra chun ku) al bo in - ne go do wo du w przy pad ku bra ku fak tu - ry (ra chun ku), a za dzień za pła ty, o któ - rym mo wa w ust. 2 i 3 dzień ure gu lo wa - nia zo bo wią zań w ja kiej kol wiek for mie, w tym w wy ni ku po trą ce nia wie rzy tel no - ści. 8. Po dat ni cy wy zna cza ją ko lej ność wy - ce ny środ ków lub war to ści pie nięż nych w wa lu cie ob cej, o któ rej mo wa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, we dług przy ję tej me to - dy sto so wa nej w ra chun ko wo ści, któ rej nie mo gą zmie niać w trak cie ro ku po dat - ko we go. 9. Prze pi sy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 sto su je się od po wied nio do ka pi - ta ło wych rat kre dy tów (po ży czek). Art Nie uwa ża się za kosz ty uzy - ska nia przy cho dów: 1) wy dat ków na: a) na by cie grun tów lub pra wa wie czy - ste go użyt ko wa nia grun tów, z wy jąt kiem opłat za wie czy ste użyt ko wa nie grun tów, b) na by cie lub wy two rze nie we wła - snym za kre sie in nych niż wy mie nio ne w lit. a) środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych, w tym rów - nież wcho dzą cych w skład na by te go przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa - nych czę ści, c) ulep sze nie środ ków trwa łych, któ re zgod nie z art. 16g ust. 13 po więk sza ją war tość środ ków trwa łych, sta no wią cą pod sta wę na li cza nia od pi sów amor ty za - cyj nych wy dat ki te, zak tu ali zo wa ne zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi, po mniej szo ne o su mę od pi sów amor ty za cyj nych, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jed nak kosz - tem uzy ska nia przy cho dów, w przy pad ku od płat ne go zby cia środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, bez wzglę du na czas ich po nie sie nia; 2) 3) uchy lo ne, 4) od pi sów z ty tu łu zu ży cia sa mo cho - du oso bo we go, do ko ny wa nych we dług za sad okre ślo nych w art. 16a 16m, w czę ści usta lo nej od war to ści sa mo cho - du prze wyż sza ją cej rów no war tość eu ro prze li czo nej na zło te we dług kur su śred nie go eu ro ogła sza ne go przez NBP z dnia prze ka za nia sa mo cho du do uży wa nia, 5) strat w środ kach trwa łych oraz war - to ściach nie ma te rial nych i praw nych w czę ści po kry tej su mą od pi sów amor ty - za cyj nych, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 1, 6) strat po wsta łych w wy ni ku li kwi da - cji nie w peł ni umo rzo nych środ ków trwa łych, je że li środ ki te utra ci ły przy - dat ność go spo dar czą na sku tek zmia ny ro dza ju dzia łal no ści, 7) uchy lo ny, 8) wy dat ków na ob ję cie lub na by cie udzia łów al bo wkła dów w spół dziel ni, udzia łów al bo ak cji w spół ce oraz in nych pa pie rów war to ścio wych, a tak że wy dat - ków na na by cie ty tu łów uczest nic twa lub jed no stek uczest nic twa w fun du szach ka pi ta ło wych; wy dat ki ta kie są jed nak kosz tem uzy ska nia przy cho du z od płat - ne go zby cia tych wkła dów, udzia łów, ak - cji oraz in nych pa pie rów war to ścio wych, w tym z ty tu łu wy ku pu przez emi ten ta pa pie rów war to ścio wych, a tak że z od - ku pie nia ty tu łów uczest nic twa lub jed - no stek uczest nic twa w fun du szach ka pi - ta ło wych al bo umo rze nia jed no stek uczest nic twa, ty tu łów uczest nic twa oraz cer ty fi ka tów in we sty cyj nych w fun du - szach ka pi ta ło wych, z za strze że niem ust. 7a, 8a) uchy lo ny, 8b) wy dat ków zwią za nych z na by ciem po chod nych in stru men tów fi nan so wych do cza su re ali za cji praw wy ni ka ją cych z tych in stru men tów al bo re zy gna cji z re - ali za cji praw wy ni ka ją cych z tych in stru - men tów al bo ich od płat ne go zby cia o ile wy dat ki te, sto sow nie do art. 16g ust. 3 i 4, nie po więk sza ją war to ści po - cząt ko wej środ ka trwa łe go oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych, 8c) wy dat ków po nie sio nych przez udzia łow ca (ak cjo na riu sza) spół ek łą czo - nych lub dzie lo nych na na by cie lub ob ję - cie udzia łów (ak cji) w tych spół kach w przy pad ku po łą cze nia lub po dzia łu spół ek ka pi ta ło wych, z za strze że niem art. 10 ust. 1 pkt 6; wy dat ki te sta no wią koszt uzy ska nia przy cho du z od płat ne go zby cia udzia łów (ak cji) spół ki przej mu ją - cej lub no wo za wią za nej, w wy so ko ści: a) usta lo nej na pod sta wie art. 15 ust. 1k je że li udzia ły (ak cje) w spół ce przej mo - wa nej lub dzie lo nej zo sta ły ob ję te w za - mian za wkład nie pie nięż ny, b) usta lo nej zgod nie z pkt 8 je że li udzia ły (ak cje) w spół ce przej mo wa nej lub dzie lo nej zo sta ły na by te al bo ob ję te za wkład pie nięż ny, c) wy dat ków na na by cie lub ob ję cie udzia łów (ak cji) w spół ce dzie lo nej, usta - lo nych zgod nie z lit. a) lub lit. b), w ta kiej pro por cji, w ja kiej po zo sta je u te go udzia łow ca (ak cjo na riu sza) war tość no - mi nal na uni ce stwia nych udzia łów (ak cji) w spół ce dzie lo nej do war to ści no mi nal - nej udzia łów (ak cji) przed po dzia łem; po zo sta ła część kwo ty tych wy dat ków sta no wi koszt uzy ska nia przy cho dów z od płat ne go zby cia udzia łów (ak cji) spół ki po dzie lo nej przez wy dzie le nie, 8d) wy dat ków po nie sio nych przez udzia łow ca (ak cjo na riu sza) na na by cie lub ob ję cie udzia łów (ak cji) prze ka zy wa - nych spół ce na by wa ją cej w dro dze wy - mia ny udzia łów; wy dat ki te sta no wią koszt uzy ska nia przy cho dów w przy pad - ku od płat ne go zby cia otrzy ma nych za nie udzia łów (ak cji) spół ki na by wa ją - cej, usta lo ny zgod nie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k,

10 Czwartek G 10 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo 8e) wy dat ków po nie sio nych przez spół kę na by wa ją cą przy wy mia nie udzia łów; wy dat ki te w wy so ko ści od - po wia da ją cej no mi nal nej war to ści udzia łów (ak cji) wy da nych udzia łow com (ak cjo na riu szom) spół ki, któ rej udzia ły są na by wa ne, po więk szo nych o za pła tę w go tów ce, o któ rej mo wa w art. 12 ust. 4d są jed nak kosz tem uzy ska nia przy cho - du z od płat ne go zby cia tych udzia łów (ak cji), 8f) wy dat ków na na by cie lub wy two - rze nie skład ni ka ma jąt ku, otrzy ma ne go przez wspól ni ka w związ ku z li kwi da cją spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną lub wy - stą pie niem z ta kiej spół ki, nie za li czo - nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów w ja kiej kol wiek for mie; wy dat ki te są jed - nak kosz tem uzy ska nia przy cho du z od - płat ne go zby cia te go skład ni ka ma jąt ku; prze pis art. 15 ust. 1t sto su je się od po - wied nio, 9) od pi sów i wpłat na róż ne go ro dza ju fun du sze two rzo ne przez po dat ni ka; kosz tem uzy ska nia przy cho dów są jed - nak: a) pod sta wo we od pi sy i wpła ty na te fun du sze, je że li obo wią zek lub moż li - wość ich two rze nia w cię żar kosz tów okre śla ją od ręb ne usta wy, b) od pi sy i zwięk sze nia, któ re w ro zu - mie niu prze pi sów o za kła do wym fun du - szu świad czeń so cjal nych ob cią ża ją kosz ty dzia łal no ści pra co daw cy, je że li środ ki pie nięż ne sta no wią ce rów no war - tość tych od pi sów i zwięk szeń zo sta ły wpła co ne na ra chu nek Fun du szu, c) uchy lo na, 10) wy dat ków: a) na spła tę po ży czek (kre dy tów), z wy jąt kiem ska pi ta li zo wa nych od se tek od tych po ży czek (kre dy tów), z tym że kosz tem uzy ska nia przy cho dów są wy - dat ki na spła tę po życz ki (kre dy tu) w przy pad ku, gdy po życz ka (kre dyt) by - ła wa lo ry zo wa na kur sem wa lu ty ob cej, je że li: po życz ko bior ca (kre dy to bior ca) w związ ku ze spła tą po życz ki (kre dy tu) zwra ca kwo tę ka pi ta łu więk szą niż kwo ta otrzy ma nej po życz ki (kre dy tu) w wy so - ko ści róż ni cy po mię dzy kwo tą zwro tu ka pi ta łu a kwo tą otrzy ma nej po życz ki (kre dy tu), po życz ko daw ca (kre dy to daw ca) otrzy mu je środ ki pie nięż ne sta no wią ce spła tę ka pi ta łu w wy so ko ści niż szej od kwo ty udzie lo nej po życz ki (kre dy tu) wwy so ko ści róż ni cy po mię dzy kwo tą udzie lo nej po życz ki (kre dy tu) a kwo tą zwró co ne go ka pi ta łu, b) na spła tę in nych zo bo wią zań, w tym z ty tu łu udzie lo nych gwa ran cji i po rę - czeń, c) na umo rze nie ka pi ta łów po zo sta ją - cych w związ ku z utwo rze niem (na by - ciem), po więk sze niem lub ulep sze niem źró dła przy cho dów, d) uchy lo na, e) z ty tu łu prze ka za nia przez bank fun du szo wi se ku ry ty za cyj ne mu al bo to - wa rzy stwu fun du szy in we sty cyj nych two rzą ce mu fun dusz se ku ry ty za cyj ny środ ków po cho dzą cych ze spłat kre dy - tów (po ży czek), ob ję tych se ku ry ty za cją wie rzy tel no ści, 11) na li czo nych, lecz nie za pła co nych al bo umo rzo nych od se tek od zo bo wią - zań, w tym rów nież od po ży czek (kre dy - tów), 12) od se tek, pro wi zji i róż nic kur so - wych od po ży czek (kre dy tów) zwięk sza - ją cych kosz ty in we sty cji w okre sie re ali - za cji tych in we sty cji, 13) od se tek od wła sne go ka pi ta łu wło - żo ne go przez po dat ni ka w źró dło przy - cho dów, 13a) od se tek od do płat wno szo nych do spół ki w try bie i na za sa dach okre ślo - nych w od ręb nych prze pi sach, a tak że od se tek od dy wi dend i in nych do cho - dów z udzia łu w zy skach osób praw nych, 14) da ro wizn i ofiar wszel kie go ro dza - ju, z wy jąt kiem do ko ny wa nych mię dzy spół ka mi two rzą cy mi po dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą, a tak że wpłat na rzecz Pol - skiej Or ga ni za cji Tu ry stycz nej, z tym że kosz tem uzy ska nia przy cho dów są kosz - ty wy two rze nia lub ce na na by cia pro - duk tów spo żyw czych, o któ rych mo wa w art. 43 ust. 1 pkt 16 usta wy o VAT, prze - ka za nych na rzecz or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go w ro zu mie niu prze pi sów usta wy z 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no - ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria - cie (DzU nr 96, poz. 873, ze zm.), z prze - zna cze niem wy łącz nie na ce le dzia łal no - ści cha ry ta tyw nej pro wa dzo nej przez te or ga ni za cje, 15) po dat ku do cho do we go oraz wpłat z zy sku okre ślo nych w od ręb nych prze - pi sach, 16) jed no ra zo wych od szko do wań z ty - tu łu wy pad ków przy pra cy i cho rób za - wo do wych w wy so ko ści okre ślo nej przez wła ści we go mi ni stra oraz do dat ko - wej skład ki ubez pie cze nio wej w przy - pad ku stwier dze nia po gor sze nia wa run - ków pra cy, 17) kosz tów eg ze ku cyj nych zwią za - nych z nie wy ko na niem zo bo wią zań, 18) grzy wien i kar pie nięż nych orze - czo nych w po stę po wa niu kar nym, kar - nym skar bo wym, ad mi ni stra cyj nym iwspra wach o wy kro cze nia oraz od se tek od tych grzy wien i kar, 19) kar, opłat i od szko do wań oraz od - se tek od tych zo bo wią zań z ty tu łu: a) nie prze strze ga nia prze pi sów w za - kre sie ochro ny śro do wi ska, b) nie wy ko na nia na ka zów wła ści wych or ga nów nad zo ru i kon tro li do ty czą cych uchy bień w dzie dzi nie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, 19a) do dat ko wej opła ty pro duk to wej, o któ rej mo wa w art. 17 ust. 2 usta wy z 11 ma ja 2001 r. o obo wiąz kach przed się - bior ców w za kre sie go spo da ro wa nia nie - któ ry mi od pa da mi oraz o opła cie pro - duk to wej i opła cie de po zy to wej (DzU z 2007 r. nr 90, poz. 607 ze zm.), z tym że kosz tem uzy ska nia przy cho dów jest po - nie sio na opła ta pro duk to wa, o któ rej mo wa w art. 12 ust. 2 tej usta wy, 19b) do dat ko wej opła ty za brak sie ci zbie ra nia po jaz dów, o któ rej mo wa w art. 17 ust. 2 usta wy z 20 stycz nia 2005 r. o re cy klin gu po jaz dów wy co fa nych z eks plo ata cji (DzU nr 25, poz. 202 ze zm.), z tym że ko szem uzy ska nia przy - cho dów są po nie sio ne opła ty, o któ rych mo wa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej usta wy, 19c) do dat ko wej opła ty pro duk to wej, o któ rej mo wa w art. 69 ust. 2 usta wy z 29 lip ca 2005 r. o zu ży tym sprzę cie elek - trycz nym i elek tro nicz nym (DzU nr 180, poz ze zm.), z tym że kosz tem uzy - ska nia przy cho dów są po nie sio ne opła ty, o któ rych mo wa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej usta wy, 19d) do dat ko wej opła ty pro duk to wej, o któ rej mo wa w art. 42 ust. 2 usta wy z 24 kwiet nia 2009 r. o ba te riach i aku mu la to - rach (DzU nr 79, poz. 666), z tym że kosz - tem uzy ska nia przy cho dów są po nie sio - ne wy dat ki, o któ rych mo wa w art. 37 ust. 4, oraz po nie sio ne opła ty, o któ rych mo wa w art. 38 ust. 2 tej usta wy, 20) wie rzy tel no ści od pi sa nych ja ko przedaw nio ne, 21) od se tek za zwło kę z ty tu łu nie ter - mi no wych wpłat na leż no ści bu dże to - wych i in nych na leż no ści, do któ rych sto - su je się prze pi sy or dy na cji po dat ko wej, 22) kar umow nych i od szko do wań z ty tu łu wad do star czo nych to wa rów, wy - ko na nych ro bót i usług oraz zwło ki w do - star cze niu to wa ru wol ne go od wad al bo zwło ki w usu nię ciu wad to wa rów al bo wy ko na nych ro bót i usług, 23) wy dat ków na wy kup ob li ga cji, po - mniej szo nych o kwo tę dys kon ta, 24) uchy lo ny, 25) wie rzy tel no ści od pi sa nych ja ko nie ścią gal ne, z wy jąt kiem: a) wie rzy tel no ści, któ re uprzed nio na pod sta wie art. 12 ust. 3 zo sta ły za ra - cho wa ne ja ko przy cho dy na leż ne i któ - rych nie ścią gal ność zo sta ła udo ku men - to wa na w spo sób okre ślo ny w ust. 2, b) udzie lo nych przez jed nost ki or ga ni - za cyj ne upraw nio ne, na pod sta wie od - ręb nych ustaw re gu lu ją cych za sa dy ich funk cjo no wa nia, do udzie la nia kre dy tów (po ży czek) wy ma gal nych, a nie ścią gal - nych kre dy tów (po ży czek), po mniej szo - nych o kwo tę nie spła co nych od se tek i rów no war tość re zerw na te kre dy ty (po- życz ki), za li czo nych uprzed nio do kosz - tów uzy ska nia przy cho dów, c) strat po nie sio nych przez bank z ty - tu łu udzie lo nych po 1 stycz nia 1997 r. gwa ran cji al bo po rę czeń spła ty kre dy - tów i po ży czek, ob li czo nych zgod nie z pkt 25 lit. b), 26) re zerw two rzo nych na po kry cie wie rzy tel no ści, któ rych nie ścią gal ność zo sta ła upraw do po dob nio na, z wy jąt - kiem tych re zerw utwo rzo nych na po - kry cie: a) w jed nost kach or ga ni za cyj nych, o któ rych mo wa w pkt 25 lit. b): wy ma gal nych, a nie ścią gal nych kre - dy tów (po ży czek), kre dy tów (po ży czek) za kwa li fi ko wa - nych do ka te go rii stra co nych, udzie lo - nych przed się bior com re ali zu ją cym pro - gram re struk tu ry za cji na pod sta wie od - ręb nych ustaw, b) wy ma gal nych, a nie ścią gal nych na - leż no ści z ty tu łu udzie lo nych przez bank po 1 stycz nia 1997 r. gwa ran cji (po rę czeń) spła ty kre dy tów i po ży czek, c) za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii stra co nych na leż no ści z ty tu łu udzie lo - nych przez bank po 1 stycz nia 1997 r. gwa ran cji (po rę czeń) spła ty kre dy tów i po ży czek, udzie lo nych przed się bior - com re ali zu ją cym pro gram re struk tu ry - za cji na pod sta wie od ręb nych ustaw, d) 25 proc. kwo ty kre dy tów (po ży czek) za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii wąt pli - wych oraz 25 proc. za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii wąt pli wych na leż no ści z ty - tu łu gwa ran cji (po rę czeń) spła ty kre dy - tów i po ży czek udzie lo nych przez bank po 1 stycz nia 1997 r., e) 50 proc. kwo ty kre dy tów (po ży czek) za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii wąt pli - wych oraz 50 proc. za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii wąt pli wych na leż no ści z ty - tu łu gwa ran cji (po rę czeń) spła ty kre dy - tów i po ży czek udzie lo nych przez bank przed się bior com re ali zu ją cym pro gram re struk tu ry za cji na pod sta wie od ręb - nych ustaw, 26a) od pi sów ak tu ali zu ją cych, z tym że kosz tem uzy ska nia przy cho dów są od pi - sy ak tu ali zu ją ce war tość na leż no ści, okre ślo ne w usta wie o ra chun ko wo ści, od tej czę ści na leż no ści, któ ra by ła uprzed nio za li czo na na pod sta wie art. 12 ust. 3 do przy cho dów na leż nych, a ich nie ścią gal ność zo sta ła upraw do po dob - nio na na pod sta wie ust. 2a pkt 1, 27) re zerw in nych niż wy mie nio ne w pkt 26, je że li obo wią zek ich two rze nia w cię żar kosz tów nie wy ni ka z in nych ustaw; nie są jed nak kosz tem uzy ska nia przy cho dów re zer wy utwo rzo ne zgod - nie z usta wą o ra chun ko wo ści, in ne niż okre ślo ne w ni niej szej usta wie ja ko ta ki koszt, 28) kosz tów re pre zen ta cji, w szcze gól - no ści po nie sio nych na usłu gi ga stro no - micz ne, za kup żyw no ści oraz na po jów, w tym al ko ho lo wych, 29) od pi sów na fun dusz re kul ty wa cji w wy so ko ści prze kra cza ją cej kwo tę okre ślo ną przez po dat ni ka na da ny rok w pla nie re kul ty wa cji te re nów po eks plo - ata cyj nych, sko ry go wa ną o kwo tę po zo - sta ło ści środ ków te go fun du szu we dług sta nu na po czą tek ro ku po dat ko we go, 30) wy dat ków po no szo nych na rzecz pra cow ni ków z ty tu łu uży wa nia przez nich sa mo cho dów na po trze by po dat ni - ka: a) w ce lu od by cia po dró ży służ bo wej (jaz dy za miej sco we) w wy so ko ści prze - kra cza ją cej kwo tę usta lo ną przy za sto so - wa niu sta wek za je den ki lo metr prze bie - gu po jaz du, b) w jaz dach lo kal nych w wy so ko ści prze kra cza ją cej wy so kość mie sięcz ne go ry czał tu pie nięż ne go al bo w wy so ko ści prze kra cza ją cej staw ki za je den ki lo metr prze bie gu po jaz du, okre ślo nych w od ręb nych prze pi sach wy da nych przez wła ści we go mi ni stra, 31) uchy lo ny, 32) kwot do dat ko wych, któ re zgod nie z prze pi sa mi o ce nach pod le ga ją wpła ce - niu do bu dże tu pań stwa, 33) kwot do dat ko wych opłat rocz nych za nie za bu do wa nie bądź nie za go spo da - ro wa nie grun tów w okre ślo nym ter mi - nie, wy ni ka ją cym z prze pi sów o go spo - dar ce nie ru cho mo ścia mi, 34) 35) uchy lo ne, 36) wpłat, o któ rych mo wa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 usta wy z 27 sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw - nych (DzU nr 123, poz. 776 ze zm.), 37) skła dek na rzecz or ga ni za cji, do któ rych przy na leż ność po dat ni ka nie jest obo wiąz ko wa, z wy jąt kiem: a) skła dek or ga ni za cji spół dziel czych na rzecz związ ków re wi zyj nych i Kra jo - wej Ra dy Spół dziel czej, z tym że gór ną gra ni cę skład ki okre śli mi ni ster wła ści wy do spraw fi nan sów pu blicz nych w dro - dze roz po rzą dze nia, po za się gnię ciu opi - nii Kra jo wej Ra dy Spół dziel czej, b) uchy lo na, c) skła dek na rzecz or ga ni za cji zrze - sza ją cych przed się bior ców i pra co daw - ców, dzia ła ją cych na pod sta wie od ręb - nych ustaw do wy so ko ści łącz nie nie - prze kra cza ją cej w ro ku po dat ko wym kwo ty od po wia da ją cej 0,15 proc. kwo ty wy na gro dzeń wy pła co nych w po przed - nim ro ku po dat ko wym, sta no wią cych pod sta wę wy mia ru skła dek na ubez pie - cze nie spo łecz ne, 38) wy dat ków zwią za nych z do ko ny - wa niem jed no stron nych świad czeń na rzecz udzia łow ców (ak cjo na riu szy) lub człon ków spół dziel ni nie bę dą cych pra cow ni ka mi w ro zu mie niu od ręb nych prze pi sów, z tym że wy dat ki po no szo ne na rzecz człon ków rol ni czych spół dziel ni pro duk cyj nych i in nych spół dziel ni zaj - mu ją cych się pro duk cją rol ną są kosz tem uzy ska nia przy cho dów w czę ści do ty czą - cej dzia łal no ści ob ję tej obo wiąz kiem po - dat ko wym w za kre sie po dat ku do cho do - we go, 38a) wy dat ków na rzecz osób wcho - dzą cych w skład rad nad zor czych, ko mi - sji re wi zyj nych lub or ga nów sta no wią - cych osób praw nych, z wy jąt kiem wy na - gro dzeń wy pła ca nych z ty tu łu peł nio - nych funk cji, 39) strat z ty tu łu od płat ne go zby cia wie rzy tel no ści, chy ba że wie rzy tel ność ta uprzed nio, na pod sta wie art. 12 ust. 3, zo sta ła za ra cho wa na ja ko przy chód na - leż ny, 40) skła dek na ubez pie cze nie spo łecz - ne oraz na Fun dusz Pra cy i na in ne fun - du sze ce lo we utwo rzo ne na pod sta wie od ręb nych ustaw od na gród i pre mii, wy pła ca nych w go tów ce lub w pa pie rach war to ścio wych z do cho du po opo dat ko - wa niu po dat kiem do cho do wym, 41) 42) uchy lo ne, 43) umo rzo nych kre dy tów (po ży czek) ban ko wych, je że li ich umo rze nie nie jest zwią za ne z: a) ban ko wym po stę po wa niem ugo do - wym w ro zu mie niu prze pi sów o re struk - tu ry za cji fi nan so wej przed się biorstw i ban ków, lub b) po stę po wa niem upa dło ścio wym z moż li wo ścią za war cia ukła du w ro zu - mie niu prze pi sów pra wa upa dło ścio we - go i na praw cze go, lub c) re ali za cją pro gra mu re struk tu ry za - cji na pod sta wie od ręb nych ustaw, 44) umo rzo nych wie rzy tel no ści, z wy - jąt kiem tych, któ re uprzed nio na pod sta - wie art. 12 ust. 3 zo sta ły za ra cho wa ne ja - ko przy cho dy na leż ne, 45) wy dat ków pra co daw cy na dzia łal - ność so cjal ną, o któ rej mo wa w prze pi - sach o za kła do wym fun du szu świad czeń so cjal nych; kosz tem uzy ska nia przy cho - dów są jed nak świad cze nia urlo po we

11 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G11 wy pła co ne zgod nie z prze pi sa mi o za kła - do wym fun du szu świad czeń so cjal nych, 46) VAT z tym że jest kosz tem uzy ska - nia przy cho dów: a) po da tek na li czo ny: je że li po dat nik zwol nio ny jest od VAT lub na był to wa ry i usłu gi w ce lu wy two rze nia al bo od prze da ży to wa rów lub świad cze nia usług zwol nio nych od VAT wtej czę ści w któ rej zgod nie z prze - pi sa mi o VAT po dat ni ko wi nie przy słu gu - je ob ni że nie kwo ty lub zwrot róż ni cy VAT je że li na li czo ny VAT nie po więk sza war to ści środ ka trwa łe go lub war to ści nie ma te rial nej i praw nej b) po da tek na leż ny: w przy pad ku im por tu usług oraz we - wnątrz w spól no to we go na by cia to wa rów, je że li nie sta no wi on po dat ku na li czo ne - go w ro zu mie niu prze pi sów o VAT; kosz - tem uzy ska nia przy cho dów nie jest jed - nak po da tek na leż ny w czę ści prze kra - cza ją cej kwo tę po dat ku od na by cia tych to wa rów i usług, któ ra mo gła by sta no wić po da tek na li czo ny w ro zu mie niu prze pi - sów o VAT, w przy pad ku prze ka za nia lub zu ży - cia przez po dat ni ka to wa rów lub świad - cze nia usług na po trze by re pre zen ta cji i re kla my, ob li czo ny zgod nie z od ręb ny - mi prze pi sa mi, od nie od płat nie prze ka za nych to wa - rów, ob li czo ny zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi, w przy pad ku gdy wy łącz - nym wa run kiem ich prze ka za nia jest uprzed nie na by cie przez otrzy mu ją ce go to wa rów lub usług od prze ka zu ją ce go w okre ślo nej ilo ści lub war to ści, c) kwo ta VAT nie uwzględ nio na w war - to ści po cząt ko wej środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych pod le ga ją cych amor ty za cji zgod nie z art. 16a 16m lub do ty czą ca in nych rze czy lub praw nie bę dą cych środ ka mi trwa ły mi lub war to ścia mi nie ma te rial ny - mi i praw ny mi pod le ga ją cy mi tej amor ty - za cji w tej czę ści w ja kiej do ko na no ko - rek ty po wo du ją cej zmniej sze nie po dat - ku od li czo ne go zgod nie z art. 91 usta wy o VAT 47) strat po wsta łych w wy ni ku nie ob - ję tych zwol nie niem od po dat ku ak cy zo - we go ubyt ków wy ro bów ak cy zo wych oraz po dat ku ak cy zo we go od tych ubyt - ków, 48) od pi sów z ty tu łu zu ży cia środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych do ko ny wa nych we dług za - sad okre ślo nych w art. 16a 16m od tej czę ści ich war to ści któ ra od po wia da po - nie sio nym wy dat kom na na by cie lub wy - two rze nie we wła snym za kre sie tych środ ków lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych od li czo nym od pod sta wy opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do - wym al bo zwró co nym po dat ni ko wi w ja - kiej kol wiek for mie 49) skła dek na ubez pie cze nie sa mo - cho du oso bo we go w wy so ko ści prze kra - cza ją cej ich część usta lo ną w ta kiej pro - por cji, w ja kiej po zo sta je rów no war - tość eu ro, prze li czo na na zło te we dług kur su śred nie go eu ro ogła sza ne - go przez NBP z dnia za war cia umo wy ubez pie cze nia w war to ści sa mo cho du przy ję tej dla ce lów ubez pie cze nia, 50) strat po wsta łych w wy ni ku utra ty lub li kwi da cji sa mo cho dów oraz kosz tów ich re mon tów po wy pad ko wych, je że li sa mo cho dy nie by ły ob ję te ubez pie cze - niem do bro wol nym, 51) wy dat ków, z za strze że niem pkt 30, z ty tu łu kosz tów uży wa nia, dla po trzeb dzia łal no ści go spo dar czej, sa mo cho dów oso bo wych nie sta no wią cych skład ni ków ma jąt ku po dat ni ka w czę ści prze kra - cza ją cej kwo tę wy ni ka ją cą z po mno że nia licz by ki lo me trów fak tycz ne go prze bie - gu po jaz du dla ce lów po dat ni ka oraz staw ki za je den ki lo metr prze bie gu, okre ślo nej w od ręb nych prze pi sach wy - da nych przez wła ści we go mi ni stra; po - dat nik jest obo wią za ny pro wa dzić ewi - den cję prze bie gu po jaz du, 52) wy dat ków po nie sio nych na za kup zu ży wa ją cych się stop nio wo rze czo wych skład ni ków ma jąt ku po dat ni ka, nie za li - cza nych do środ ków trwa łych w przy - pad ku stwier dze nia, że skład ni ki te nie są wy ko rzy sty wa ne dla ce lów dzia łal no ści pro wa dzo nej przez po dat ni ka, lecz słu żą oso bi stym ce lom pra cow ni ków i in nych osób al bo bez uza sad nie nia znaj du ją się po za sie dzi bą po dat ni ka, 53) do płat, o któ rych mo wa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwro tu, 54) opłat sank cyj nych, któ re zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi pod le ga ją wpła - cie do bu dże tu pań stwa lub bu dże tów jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, 54a) do dat ko wej opła ty wy mie rza nej przez ZUS na pod sta wie prze pi sów o sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych, 55) kosz tów utrzy ma nia za kła do wych obiek tów so cjal nych, w czę ści po kry tej ze środ ków za kła do we go fun du szu świad czeń so cjal nych, 56) strat (kosz tów) po wsta łych w wy ni - ku utra ty do ko na nych przed płat (za li - czek, za dat ków) w związ ku z nie wy ko na - niem umo wy, 57) nie wy pła co nych, nie do ko na nych lub nie po sta wio nych do dys po zy cji wy - płat, świad czeń oraz in nych na leż no ści z ty tu łów okre ślo nych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4 9 oraz w art. 18 usta wy z 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych, świad czeń pie nięż - nych z ty tu łu od by wa nia prak tyk ab sol - wenc kich, o któ rych mo wa w usta wie z 17 lip ca 2009 r. o prak ty kach ab sol wenc - kich (DzU nr 127, poz. 1052), a tak że za sił - ków pie nięż nych z ubez pie cze nia spo - łecz ne go wy pła ca nych przez za kład pra - cy, z za strze że niem art. 15 ust. 4g, 57a) nie opła co nych do ZUS skła dek, z za strze że niem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, okre ślo nych w usta wie z 13 paź - dzier ni ka 1998 r. o sys te mie ubez pie czeń spo łecz nych, w czę ści fi nan so wa nej przez płat ni ka skła dek, 58) wy dat ków i kosz tów bez po śred nio sfi nan so wa nych z do cho dów (przy cho - dów), o któ rych mo wa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52 i 53, lub ze środ ków, o któ rych mo wa w art. 33 ust. 4 usta wy z 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no - ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria - cie, 59) skła dek opła co nych przez pra co - daw cę z ty tu łu za war tych lub od no wio - nych umów ubez pie cze nia na rzecz pra - cow ni ków, z wy jąt kiem umów do ty czą - cych ry zy ka grup 1, 3 i 5 dzia łu I oraz grup 1 i 2 dzia łu II wy mie nio nych w za - łącz ni ku do usta wy z 22 ma ja 2003 r. o dzia łal no ści ubez pie cze nio wej (DzU z 2010 r. nr 11, poz. 66 ze zm.), je że li upraw nio nym do otrzy ma nia świad cze - nia nie jest pra co daw ca i umo wa ubez - pie cze nia w okre sie pię ciu lat, li cząc od koń ca ro ku ka len da rzo we go, w któ - rym ją za war to lub od no wio no, wy klu - cza: a) wy pła tę kwo ty sta no wią cej war tość od stą pie nia od umo wy, b) moż li wość za cią ga nia zo bo wią zań pod za staw praw wy ni ka ją cych z umo wy, c) wy pła tę z ty tu łu do ży cia wie ku ozna czo ne go w umo wie, 60) od se tek od po ży czek (kre dy tów) udzie lo nych spół ce przez jej udzia łow ca (ak cjo na riu sza) po sia da ją ce go nie mniej niż 25 proc. udzia łów (ak cji) tej spół ki al - bo udzia łow ców (ak cjo na riu szy) po sia - da ją cych łącz nie nie mniej niż 25 proc. udzia łów (ak cji) tej spół ki, je że li war tość za dłu że nia spół ki wo bec udzia łow ców (ak cjo na riu szy) tej spół ki po sia da ją cych co naj mniej 25 proc. udzia łów (ak cji) i wo - bec in nych pod mio tów po sia da ją cych co naj mniej 25 proc. udzia łów w ka pi ta le ta - kie go udzia łow ca (ak cjo na riu sza) osią - gnie łącz nie trzy krot ność war to ści ka pi - ta łu za kła do we go spół ki w czę ści, w ja - kiej po życz ka (kre dyt) prze kra cza tę war - tość za dłu że nia, okre ślo ną na dzień za - pła ty od se tek; prze pi sy te sto su je się od po wied nio do spół dziel ni, człon ków spół dziel ni oraz fun du szu udzia ło we go ta kiej spół dziel ni, 61) od se tek od po ży czek (kre dy tów) udzie lo nych przez spół kę in nej spół ce, je że li w obu tych pod mio tach ten sam udzia ło wiec (ak cjo na riusz) po sia da nie mniej niż po 25 proc. udzia łów (ak cji), a war tość za dłu że nia spół ki otrzy mu ją cej po życz kę (kre dyt) wo bec udzia łow ców (ak cjo na riu szy) tej spół ki po sia da ją cych co naj mniej 25 proc. jej udzia łów (ak cji) i wo bec in nych pod mio tów po sia da ją - cych co naj mniej 25 proc. udzia łów w ka - pi ta le tych udzia łow ców (ak cjo na riu szy) oraz wo bec spół ki udzie la ją cej po życz ki (kre dy tu) osią gnie łącz nie trzy krot ność war to ści ka pi ta łu za kła do we go spół ki w czę ści, w ja kiej po życz ka (kre dyt) prze kra cza tę war tość za dłu że nia, okre - ślo ną na dzień za pła ty od se tek; prze pi sy te sto su je się od po wied nio do spół dziel - ni, człon ków spół dziel ni oraz fun du szu udzia ło we go ta kiej spół dziel ni, 62) uchy lo ny, 63) od pi sów amor ty za cyj nych od war - to ści po cząt ko wej środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych: a) na by tych nie od płat nie, je że li: na by cie to nie sta no wi przy cho du z ty tu łu nie od płat ne go otrzy ma nia rze - czy lub praw lub do chód z te go ty tu łu jest zwol nio ny od po dat ku do cho do we go, lub na by cie to sta no wi do chód, od któ re - go na pod sta wie od ręb nych prze pi sów za nie cha no po bo ru po dat ku, b) je że li przed 1 stycz nia 1995 r. zo sta ły na by te, lecz nie za li czo ne do środ ków trwa łych al bo war to ści nie ma te rial nych i praw nych, c) od da nych do nie od płat ne go uży wa - nia za mie sią ce, w któ rych skład ni ki te by ły od da ne do nie od płat ne go uży wa - nia, d) na by tych w for mie wkła du nie pie - nięż ne go, od tej czę ści ich war to ści, któ ra nie zo sta ła prze ka za na na utwo rze nie lub pod wyż sze nie ka pi ta łu za kła do we go spół ki ka pi ta ło wej, 64) od pi sów amor ty za cyj nych od war - to ści po cząt ko wej war to ści nie ma te rial - nych i praw nych wnie sio nych do spół ki w po sta ci wkła du nie pie nięż ne go, sta no - wią cych rów no war tość uzy ska nych in - for ma cji zwią za nych z wie dzą w dzie dzi - nie prze my sło wej, han dlo wej, na uko wej lub or ga ni za cyj nej (know -how), 65) uchy lo ny, 66) po nie sio nych wy dat ków oraz war - to ści prze ka za nych rze czy, praw lub wy - ko na nych usług, wy ni ka ją cych z czyn no - ści, któ re nie mo gą być przed mio tem praw nie sku tecz nej umo wy, w szcze gól - no ści w związ ku z po peł nie niem prze - stęp stwa okre ślo ne go w art. 229 usta wy z 6 czerw ca 1997 r. Ko deks kar ny (DzU nr 88, poz. 553, ze zm.). 1a. uchy lo ny. 1b. Ile kroć w usta wie jest mo wa o po - chod nych in stru men tach fi nan so wych, ro zu mie się przez to pra wa ma jąt ko we, któ rych ce na za le ży bez po śred nio lub po śred nio od ce ny to wa rów, wa lut ob - cych, wa lu ty pol skiej, zło ta de wi zo we go, pla ty ny de wi zo wej lub pa pie rów war to - ścio wych, al bo od wy so ko ści stóp pro - cen to wych lub in dek sów, a w szcze gól - no ści opcje i kon trak ty ter mi no we. 2. Za wie rzy tel no ści, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 25, uwa ża się te wie rzy tel no - ści, któ rych nie ścią gal ność zo sta ła udo - ku men to wa na: 1) po sta no wie niem o nie ścią gal no ści, uzna nym przez wie rzy cie la ja ko od po - wia da ją cym sta no wi fak tycz ne mu, wy - da nym przez wła ści wy or gan po stę po - wa nia eg ze ku cyj ne go, al bo 2) po sta no wie niem są du o: a) od da le niu wnio sku o ogło sze nie upa dło ści obej mu ją cej li kwi da cję ma jąt - ku, gdy ma ją tek nie wy pła cal ne go dłuż ni - ka nie wy star cza na za spo ko je nie kosz - tów po stę po wa nia, lub b) umo rze niu po stę po wa nia upa dło - ścio we go obej mu ją ce go li kwi da cję ma - jąt ku, gdy za cho dzi oko licz ność wy mie - nio na pod lit. a), lub c) ukoń cze niu po stę po wa nia upa dło - ścio we go obej mu ją ce go li kwi da cję ma - jąt ku, al bo 3) pro to ko łem spo rzą dzo nym przez po dat ni ka, stwier dza ją cym, że prze wi dy - wa ne kosz ty pro ce so we i eg ze ku cyj ne zwią za ne z do cho dze niem wie rzy tel no - ści by ły by rów ne al bo wyż sze od jej kwo - ty. 2a. Nie ścią gal ność wie rzy tel no ści uzna je się za upraw do po dob nio ną: 1) w przy pad ku okre ślo nym w ust. 1 pkt 26a, w szcze gól no ści je że li: a) dłuż nik zmarł, zo stał wy kre ślo ny z ewi den cji dzia łal no ści go spo dar czej, po sta wio ny w stan li kwi da cji lub zo sta ła ogło szo na je go upa dłość obej mu ją ca li - kwi da cję ma jąt ku, al bo b) zo sta ło wsz czę te po stę po wa nie upa dło ścio we z moż li wo ścią za war cia ukła du w ro zu mie niu prze pi sów pra wa upa dło ścio we go i na praw cze go lub na wnio sek dłuż ni ka zo sta ło wsz czę te po stę po wa nie ugo do we w ro zu mie niu prze pi sów o re struk tu ry za cji fi nan so wej przed się biorstw i ban ków, al bo c) wie rzy tel ność zo sta ła po twier dzo na pra wo moc nym orze cze niem są du i skie - ro wa na na dro gę po stę po wa nia eg ze ku - cyj ne go, al bo d) wie rzy tel ność jest kwe stio no wa na przez dłuż ni ka na dro dze po wódz twa są - do we go, 2) w przy pad ku okre ślo nym w ust. 1 pkt 26 lit. a) ti ret pierw sze i lit. b), je że li: a) speł nio ny jest wa ru nek okre ślo ny w pkt 1 lit. a) al bo lit. b), lub b) opóź nie nie w spła cie ka pi ta łu kre - dy tu (po życz ki) lub od se tek prze kra cza 6 mie się cy, a po nad to: speł nio ny jest wa ru nek okre ślo ny w pkt 1 lit. d) al bo wie rzy tel ność zo sta ła skie ro wa na na dro gę po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go, al bo miej sce po by tu dłuż ni ka jest nie zna - ne i nie zo stał ujaw nio ny je go ma ją tek mi mo pod ję cia przez wie rzy cie la dzia łań zmie rza ją cych do usta le nia te go miej sca i ma jąt ku. 2b. Wie rzy tel no ści ob ję te re zer wa mi z ty tu łu kre dy tów (po ży czek) i udzie lo - nych przez bank gwa ran cji (po rę czeń) spła ty kre dy tów i po ży czek, wy mie nio - nych w ust. 1 pkt 26, po mniej sza się, z za - strze że niem ust. 2c, o war tość: 1) gwa ran cji lub po rę czeń SP, NBP lub Ban ko we go Fun du szu Gwa ran cyj ne go, 2) gwa ran cji lub po rę czeń ban ku cen - tral ne go lub rzą du kra ju bę dą ce go człon - kiem OECD, 3) gwa ran cji lub po rę czeń ban ku ma - ją ce go sie dzi bę w kra ju bę dą cym człon - kiem OECD, w przy pad ku gdy sy tu acja eko no micz no -fi nan so wa te go ban ku nie bu dzi obaw, 4) gwa ran cji lub po rę czeń pań stwo wej oso by praw nej, z wy łą cze niem ban ków i za kła dów ubez pie czeń, upraw nio nej na pod sta wie od ręb nych prze pi sów do ich udzie la nia w ra mach re ali za cji po - wie rzo nych jej za dań pań stwo wych, w przy pad ku gdy w bu dże cie pań stwa okre ślo no źró dła sfi nan so wa nia ewen tu - al nych zo bo wią zań, 5) prze le wu wie rzy tel no ści z akre dy ty - wy za bez pie cza ją cej (akre dy ty wa ty pu stand -by) otwar tej lub po twier dzo nej przez bank kra ju bę dą ce go człon kiem OECD, w przy pad ku gdy sy tu acja eko no - micz no -fi nan so wa te go ban ku nie bu dzi obaw, 6) umo wy ubez pie cze nia eks por to we - go lub gwa ran cji ubez pie cze nio wej Kor - po ra cji Ubez pie czeń Kre dy tów Eks por - to wych SA, za war tej lub udzie lo nej na pod sta wie prze pi sów o gwa ran to wa - nych przez SP ubez pie cze niach eks por - to wych, dla okre ślo nej umo wy kre dy to - wej lub zo bo wią za nia po za bi lan so we go do 100 proc. su my od po wied nio ubez - pie cze nia lub gwa ran cji, je że li ko niecz - ność two rze nia re zer wy ce lo wej jest na -

12 Czwartek G 12 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo stęp stwem zda rzeń ob ję tych tym ubez - pie cze niem lub gwa ran cją, 7) gwa ran cji lub po rę czeń BGK udzie - lo nych na pod sta wie prze pi sów o po rę - cze niach i gwa ran cjach udzie la nych przez SP oraz nie któ re oso by praw ne, 8) gwa ran cji lub po rę czeń jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go RP (gmin, po - wia tów i wo je wództw) o do brej sy tu acji eko no micz no -fi nan so wej, przy czym uwzględ nia na kwo ta za bez pie cze nia po - win na wy ni kać z uchwa ły wła ści we go or - ga nu jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne - go w spra wie usta la nia mak sy mal nej wy - so ko ści po ży czek, gwa ran cji i po rę czeń udzie la nych przez za rząd w ro ku bu dże - to wym, 9) wpła ty okre ślo nej kwo ty w zło tych lub w in nej wa lu cie wy mie nial nej na ra - chu nek ban ku, któ ry zo bo wią że się, że zwró ci tę kwo tę po uzy ska niu spła ty za - dłu że nia wraz z na leż ny mi od set ka mi i pro wi zją, do wy so ko ści tej kwo ty, przy czym prze li cze nia na zło te na le ży do ko nać we dług kur su śred nie go usta lo - ne go przez NBP na dzień do ko ny wa nia kla sy fi ka cji, 10) za sta wu re je stro we go na wie rzy tel - no ści zra chun ku lo ka ty zło żo nej wban ku: a) po sia da ją cym eks po zy cję kre dy to - wą lub b) ma ją cym sie dzi bę w kra ju bę dą cym człon kiem OECD, w przy pad ku gdy sy tu - acja eko no micz no -fi nan so wa te go ban - ku nie bu dzi obaw wraz z oświad cze niem o blo ka dzie lo ka ty oraz peł no moc nic twem do po bra - nia środ ków z ra chun ku lo ka ty, 11) prze nie sie nia na bank przez dłuż - ni ka, do cza su spła ty za dłu że nia wraz z na leż ny mi od set ka mi i pro wi zją, pra wa wła sno ści: a) pa pie rów war to ścio wych emi to wa - nych przez SP lub NBP, b) pa pie rów war to ścio wych emi to wa - nych przez ban ki cen tral ne lub rzą dy kra jów bę dą cych człon kiem OECD, c) ban ko wych pa pie rów war to ścio - wych emi to wa nych przez in ne ban ki we dług ich war to ści go dzi wej, 12) hi po te ki usta no wio nej na: a) nie ru cho mo ści, b) użyt ko wa niu wie czy stym, c) wła sno ścio wym spół dziel czym pra - wie do lo ka lu miesz kal ne go, d) spół dziel czym pra wie do lo ka lu użyt ko we go, e) pra wie do do mu jed no ro dzin ne go w spół dziel ni miesz ka nio wej, f) pra wie do lo ka lu miesz kal ne go w do - mu bu do wa nym przez spół dziel nię miesz ka nio wą w ce lu prze nie sie nia jej wła sno ści na człon ka, 13) gwa ran cji lub po rę czeń pod mio tu o do brej sy tu acji eko no micz no -fi nan so - wej, je że li łącz na kwo ta gwa ran cji i po - rę czeń udzie lo nych przez gwa ran ta (po rę czy cie la) jed ne mu kre dy to bior cy nie prze kra cza 15 proc. ak ty wów net to te go gwa ran ta (po rę czy cie la), po mniej - szo nych o na leż ne, lecz nie wnie sio ne wkła dy na po czet ka pi ta łów (fun du szy) pod sta wo wych spół ek ak cyj nych i spół - dziel ni, 14) prze nie sie nia na bank przez dłuż ni - ka, do cza su spła ty za dłu że nia wraz z na - leż ny mi od set ka mi i pro wi zją, pra wa wła - sno ści rze czy ru cho mej, na wa run kach okre ślo nych przez stro ny w umo wie, 15) prze nie sie nia na bank przez dłuż - ni ka, do cza su spła ty za dłu że nia wraz z na leż ny mi od set ka mi i pro wi zją, pra wa wła sno ści pa pie rów war to ścio wych, nie - wy mie nio nych w pkt 11, bę dą cych w ob - ro cie gieł do wym w kra jach bę dą cych człon kiem OECD, 16) hi po te ki mor skiej na stat ku mor - skim wpi sa nym do re je stru okrę to we go, 17) za sta wu na stat ku po wietrz nym wpi sa nym do re je stru pań stwo we go stat - ków po wietrz nych, 18) za sta wu re je stro we go na: a) pra wach z pa pie rów war to ścio wych, o któ rych mo wa w pkt 11, we dług ich war - to ści go dzi wej, b) pra wach z pa pie rów war to ścio - wych, o któ rych mo wa w pkt 15, 19) za sta wu re je stro we go na rze czy ru - cho mej, 20) prze le wu wie rzy tel no ści z ra chun - ku lo ka ty za ło żo nej w ban ku in nym niż bank po sia da ją cy na leż ność lub udzie lo - ne go zo bo wią za nia po za bi lan so we go, wraz z oświad cze niem o blo ka dzie lo ka - ty oraz peł no moc nic twem do po bra nia środ ków z ra chun ku lo ka ty, 21) oświad cze nia pa tro nac kie go pod - mio tu o do brej sy tu acji eko no micz no -fi- nan so wej, za wie ra ją ce go zo bo wią za nie wy staw cy do pod ję cia dzia łań wo bec dłuż ni ka, ma ją cych na ce lu utrzy ma nie ter mi no wej ob słu gi eks po zy cji kre dy to - wej ban ku oraz utrzy ma nie nie bu dzą cej obaw sy tu acji eko no micz no -fi nan so wej dłuż ni ka, pod wa run kiem że: a) treść oświad cze nia za pew nia moż li - wość do cho dze nia wo bec wy staw cy rosz czeń w przy pad ku ko niecz no ści utwo rze nia re zer wy ce lo wej, b) bank po sia da opi nię praw ną do ty - czą cą sku tecz no ści do cho dze nia ewen - tu al nych rosz czeń wo bec wy staw cy oświad cze nia, c) zo bo wią za nie cią żą ce na wy staw cy oświad cze nia jest uję te w je go księ gach, d) łącz na kwo ta oświad czeń pa tro nac - kich, gwa ran cji i po rę czeń udzie lo nych przez wy staw cę jed ne mu kre dy to bior cy nie prze kra cza 15 proc. ak ty wów net to te go wy staw cy, po mniej szo nych o na leż - ne, lecz nie wnie sio ne, wkła dy na po czet ka pi ta łów (fun du szy) pod sta wo wych spół ek ak cyj nych i spół dziel ni. 2c. Prze pi sy ust. 2b sto su je się w ta kim za kre sie, w ja kim bank po mniej szy pod - sta wę two rze nia re zerw za li cza nych do kosz tów ban ku na pod sta wie prze pi - sów o ra chun ko wo ści, o war tość za bez - pie czeń wy mie nio nych w tych prze pi - sach. 2d. Za eks po zy cje kre dy to we, o któ - rych mo wa w ust. 2b pkt 10 lit. a) oraz pkt 21, ro zu mie się: a) na leż no ści, z wy łą cze niem od se tek, tak że ska pi ta li zo wa nych, b) udzie lo ne zo bo wią za nia po za bi lan - so we o cha rak te rze fi nan so wym i gwa - ran cyj nym. 3. Prze pi sy ust. 1 pkt 26 do ty czą re zerw na ry zy ko zwią za ne z dzia łal no ścią ban - ków, utwo rzo nych zgod nie z prze pi sa mi o ra chun ko wo ści. 3a. uchy lo ny. 3b. Prze pis ust. 1 pkt 51 nie do ty czy sa - mo cho dów oso bo wych uży wa nych na pod sta wie umo wy le asin gu, o któ rej mo wa w art. 17a pkt 1. 3c. Prze pi sów ust. 1 pkt 26 nie sto su je się w przy pad ku re zerw utwo rzo nych na po kry cie kre dy tów (po ży czek), gwa - ran cji (po rę czeń) wy mie nio nych w ust. 1 pkt 26, któ re zo sta ły udzie lo ne z na ru - sze niem pra wa, przy czym na ru sze nie to po win no być stwier dzo ne pra wo moc - nym wy ro kiem są du. 3d. Prze pis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c) ma za sto so wa nie do ban ków uczest ni czą - cych w re ali za cji pro gra mu re struk tu ry - za cji na pod sta wie od ręb nych ustaw, pod wa run kiem prze zna cze nia i wy dat - ko wa nia rów no war to ści 100 proc. kwo ty wie rzy tel no ści pod le ga ją cej umo rze niu na uru cho mie nie kre dy tów (po ży czek) dla pod mio tów ob ję tych tym pro gra - mem. 3e. Prze pi su ust. 2a pkt 2 nie sto su ją ban ki uczest ni czą ce w pro gra mie re - struk tu ry za cji na pod sta wie od ręb nych ustaw, w za kre sie re zerw na wie rzy tel no - ści z ty tu łu za kwa li fi ko wa nych do stra co - nych kre dy tów (po ży czek) oraz wie rzy - tel no ści z ty tu łu gwa ran cji (po rę czeń) spła ty kre dy tów (po ży czek) udzie lo - nych przez bank. 3f. W przy pad ku za kwa li fi ko wa nia kre dy tów (po ży czek) oraz gwa ran cji (po- rę czeń) spła ty kre dy tów i po ży czek udzie lo nych przez bank, z za strze że niem ust. 1 pkt 26 lit. a) ti ret dru gie i lit. c), do ka te go rii stra co nych, a któ rych nie - ścią gal ność nie zo sta ła upraw do po dob - nio na, za kosz ty uzy ska nia przy cho dów uwa ża się wy so kość re zer wy usta lo nej zgod nie z ust. 1 pkt 26 lit. d). 4. Ile kroć w ust. 1 jest mo wa o staw ce za je den ki lo metr prze bie gu po jaz du, ro - zu mie się przez to staw kę okre ślo ną dla sa mo cho dów oso bo wych, uwzględ nia ją - cą od po wied nio po jem ność sil ni ka. 5. Prze bieg po jaz du, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 30 i 51, po wi nien być, z wy łą - cze niem ry czał tu pie nięż ne go, udo ku - men to wa ny w ewi den cji prze bie gu po - jaz du, po twier dzo nej przez po dat ni ka na ko niec każ de go mie sią ca. Ewi den cja prze bie gu po jaz du po win na za wie rać co naj mniej na stę pu ją ce da ne: na zwi sko, imię i ad res za miesz ka nia oso by uży wa - ją cej po jaz du, nu mer re je stra cyj ny po - jaz du i po jem ność sil ni ka, ko lej ny nu mer wpi su, da tę i cel wy jaz du, opis tra sy (skąd do kąd), licz bę fak tycz nie prze je cha - nych ki lo me trów, staw kę za je den ki lo - metr prze bie gu, kwo tę wy ni ka ją cą z prze mno że nia licz by fak tycz nie prze je - cha nych ki lo me trów i staw ki za je den ki - lo metr prze bie gu oraz pod pis po dat ni ka (pra co daw cy) i je go da ne. W ra zie bra ku tej ewi den cji, wy dat ki z ty tu łu uży wa nia sa mo cho dów nie sta no wią kosz tu uzy - ska nia przy cho dów. 6. Wskaź nik pro cen to wy, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 60 i 61, po sia da nych przez udzia łow ców (ak cjo na riu szy) udzia łów (ak cji) w spół ce okre śla się na pod sta wie licz by praw gło su, ja kie w związ ku z po sia da ny mi udzia ła mi (ak- cja mi) przy słu gu ją tym udzia łow com (ak- cjo na riu szom). 7. War tość, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 60 i 61, fun du szu udzia ło we go w spół dziel ni lub ka pi ta łu za kła do we go spół ki okre śla się bez uwzględ nie nia tej czę ści te go fun du szu lub ka pi ta łu, ja ka nie zo sta ła na ten fun dusz lub ka pi tał fak - tycz nie prze ka za na lub ja ka zo sta ła po - kry ta wie rzy tel no ścia mi z ty tu łu po ży - czek (kre dy tów) oraz z ty tu łu od se tek od tych po ży czek (kre dy tów), przy słu gu - ją cy mi człon kom wo bec tej spół dziel ni lub udzia łow com (ak cjo na riu szom) wo - bec tej spół ki, a tak że war to ścia mi nie - ma te rial ny mi lub praw ny mi, od któ rych nie do ko nu je się od pi sów amor ty za cyj - nych zgod nie z art. 16a 16m. 7a. uchy lo ny. 7b. Przez po życz kę o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7 ro zu mie się każ dą umo wę w któ rej da ją cy po - życz kę zo bo wią zu je się prze nieść na wła - sność bio rą ce go okre ślo ną ilość pie nię - dzy a bio rą cy zo bo wią zu je się zwró cić tę sa mą ilość pie nię dzy; przez po życz kę tę ro zu mie się tak że emi sję pa pie rów war - to ścio wych o cha rak te rze dłuż nym de - po zyt nie pra wi dło wy lub lo ka tę. 7c. Prze pis ust. 1 pkt 46 lit. c) sto su je się od po wied nio w przy pad ku zmia ny pra - wa do ob ni że nia kwo ty po dat ku na leż - ne go o kwo tę po dat ku na li czo ne go o któ rej mo wa w art. 91 ust. 7 usta wy o VAT. 7d. Prze pis ust. 1 pkt 57a sto su je się od - po wied nio, z za strze że niem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, do skła dek na Fun - dusz Pra cy oraz Fun dusz Gwa ran to wa - nych Świad czeń Pra cow ni czych 7e. Prze pi su ust. 1 pkt 8 zda nie po śred ni ku nie sto su je się przy za mia nie jed no stek uczest nic twa sub fun du szu na jed nost ki uczest nic twa in ne go sub - fun du szu te go sa me go fun du szu in we - sty cyj ne go z wy dzie lo ny mi sub fun du - sza mi, do ko na nej zgod nie z usta wą z 27 ma ja 2004 r. o fun du szach in we sty cyj - nych. 7f. Przez fun du sze ka pi ta ło we, o któ - rych mo wa w ust. 1 pkt 8, ro zu mie się fun - du sze in we sty cyj ne oraz fun du sze za gra - nicz ne, o któ rych mo wa w usta wie z 27 ma ja 2004 r. o fun du szach in we sty cyj - nych. 8. Mi ni ster fi nan sów okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, mak sy mal ną wy so kość wpłat na rzecz Pol skiej Or ga ni za cji Tu ry - stycz nej, uzna wa ną za koszt uzy ska nia przy cho dów. 9. Prze pi sy ust. 1 pkt 8c i 8d sto su je się od po wied nio do pod mio tów wy mie nio - nych w za łącz ni ku nr 3 do usta wy. Art. 16a. 1. Amor ty za cji pod le ga ją, z za strze że niem art. 16c, sta no wią ce wła - sność lub współ wła sność po dat ni ka, na - by te lub wy two rzo ne we wła snym za kre - sie, kom plet ne i zdat ne do użyt ku w dniu przy ję cia do uży wa nia: 1) bu dow le, bu dyn ki oraz lo ka le bę dą - ce od ręb ną wła sno ścią, 2) ma szy ny, urzą dze nia i środ ki trans - por tu, 3) in ne przed mio ty oprze wi dy wa nym okre sie uży wa nia dłuż szym niż rok, wy ko rzy sty wa ne przez po dat ni ka na po trze by zwią za ne z pro - wa dzo ną przez nie go dzia łal no ścią go - spo dar czą al bo od da ne do uży wa nia na pod sta wie umo wy naj mu, dzier ża wy lub umo wy okre ślo nej w art. 17a pkt 1, zwa ne środ ka mi trwa ły mi. 2. Amor ty za cji pod le ga ją rów nież, z za - strze że niem art. 16c, nie za leż nie od prze - wi dy wa ne go okre su uży wa nia: 1) przy ję te do uży wa nia in we sty cje w ob cych środ kach trwa łych, zwa ne da - lej in we sty cja mi w ob cych środ kach trwa łych, 2) bu dyn ki i bu dow le wy bu do wa ne na cu dzym grun cie, 3) skład ni ki ma jąt ku, wy mie nio ne w ust. 1, nie sta no wią ce wła sno ści lub współ wła sno ści po dat ni ka, wy ko rzy sty - wa ne przez nie go na po trze by zwią za ne z pro wa dzo ną dzia łal no ścią na pod sta - wie umo wy okre ślo nej w art. 17a pkt 1, za - war tej z wła ści cie lem lub współ wła ści - cie la mi tych skład ni ków je że li zgod nie z prze pi sa mi roz dzia łu 4a od pi sów amor ty za cyj nych do ko nu je ko rzy sta ją cy zwa ne tak że środ ka mi trwa ły mi, 4) ta bor trans por tu mor skie go w bu - do wie, skla sy fi ko wa ny w Pol skiej Kla sy fi - ka cji Wy ro bów i Usług (PKWiU) wpro wa - dzo nej roz po rzą dze niem Ra dy Mi ni - strów z 29 paź dzier ni ka 2008 r. w spra - wie Pol skiej Kla sy fi ka cji Wy ro bów i Usług (PKWiU) (DzU nr 207, poz. 1293, ze zm.) w gru po wa niu o sym bo lu Stat ki i kon struk cje pły wa ją ce. Art. 16b. 1. Amor ty za cji pod le ga ją, z za strze że niem art. 16c, na by te na da ją ce się do go spo dar cze go wy ko rzy sta nia w dniu przy ję cia do uży wa nia: 1) spół dziel cze wła sno ścio we pra wo do lo ka lu miesz kal ne go, 2) spół dziel cze pra wo do lo ka lu użyt - ko we go, 3) pra wo do do mu jed no ro dzin ne go w spół dziel ni miesz ka nio wej, 4) au tor skie lub po krew ne pra wa ma - jąt ko we, 5) li cen cje, 6) pra wa okre ślo ne w usta wie z 30 czerw ca 2000 r. Pra wo wła sno ści prze - my sło wej (DzU z 2003 r. nr 119, poz. 1117, ze zm.), 7) war tość sta no wią cą rów no war tość uzy ska nych in for ma cji zwią za nych z wie - dzą wdzie dzi nie prze my sło wej, han dlo wej, na uko wej lub or ga ni za cyj nej (know -how) oprze wi dy wa nym okre sie uży wa nia dłuż szym niż rok, wy ko rzy sty wa ne przez po dat ni ka na po trze by zwią za ne z pro - wa dzo ną przez nie go dzia łal no ścią go - spo dar czą al bo od da ne przez nie go do uży wa nia na pod sta wie umo wy li cen - cyj nej (sub li cen cji), umo wy naj mu, dzier - ża wy lub umo wy okre ślo nej w art. 17a pkt 1, zwa ne war to ścia mi nie ma te rial ny - mi i praw ny mi. 2. Amor ty za cji pod le ga ją rów nież, z za - strze że niem art. 16c, nie za leż nie od prze - wi dy wa ne go okre su uży wa nia: 1) uchy lo ny, 2) war tość fir my, je że li war tość ta po - wsta ła w wy ni ku na by cia przed się bior - stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści w dro dze: a) kup na, b) przy ję cia do od płat ne go ko rzy sta - nia, a od pi sów amor ty za cyj nych, zgod nie

13 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G13 z prze pi sa mi roz dzia łu 4a, do ko nu je ko - rzy sta ją cy, c) wnie sie nia do spół ki na pod sta wie prze pi sów oko mer cja li za cji ipry wa ty za cji, 3) kosz ty prac roz wo jo wych za koń czo - nych wy ni kiem po zy tyw nym, któ ry mo - że być wy ko rzy sta ny na po trze by dzia łal - no ści go spo dar czej po dat ni ka, je że li: a) pro dukt lub tech no lo gia wy twa rza - nia są ści śle usta lo ne, a do ty czą ce ich kosz ty prac roz wo jo wych wia ry god nie okre ślo ne, oraz b) tech nicz na przy dat ność pro duk tu lub tech no lo gii zo sta ła przez po dat ni ka od po wied nio udo ku men to wa na i na tej pod sta wie po dat nik pod jął de cy zję o wy - twa rza niu tych pro duk tów lub sto so wa - niu tech no lo gii, oraz c) z do ku men ta cji do ty czą cej prac roz - wo jo wych wy ni ka, że kosz ty prac roz wo - jo wych zo sta ną po kry te spo dzie wa ny mi przy cho da mi ze sprze da ży tych pro duk - tów lub za sto so wa nia tech no lo gii, 4) skład ni ki ma jąt ku, wy mie nio ne w ust. 1, nie sta no wią ce wła sno ści lub współ wła sno ści po dat ni ka, wy ko rzy sty - wa ne przez nie go na po trze by zwią za ne z pro wa dzo ną dzia łal no ścią na pod sta - wie umo wy okre ślo nej w art. 17a pkt 1, za - war tej z wła ści cie lem lub współ wła ści - cie la mi al bo upraw nio ny mi do ko rzy sta - nia z tych war to ści je że li zgod nie z prze pi sa mi roz dzia łu 4a od pi sów amor ty za cyj nych do ko nu je ko rzy sta ją cy zwa ne tak że war to ścia mi nie ma te - rial ny mi i praw ny mi. Art. 16c. Amor ty za cji nie pod le ga ją: 1) grun ty i pra wa wie czy ste go użyt ko - wa nia grun tów, 2) bu dyn ki, lo ka le, bu dow le i urzą dze - nia za li cza ne do spół dziel czych za so bów miesz ka nio wych lub słu żą cych dzia łal - no ści spo łecz no -wy cho waw czej pro wa - dzo nej przez spół dziel nie miesz ka nio we, 3) dzie ła sztu ki i eks po na ty mu ze al ne, 4) war tość fir my, je że li war tość ta po - wsta ła w in ny spo sób niż okre ślo ny w art. 16b ust. 2 pkt 2, 5) skład ni ki ma jąt ku, któ re nie są uży - wa ne na sku tek za wie sze nia wy ko ny wa - nia dzia łal no ści go spo dar czej na pod sta - wie prze pi sów o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej al bo za prze sta nia dzia łal - no ści, w któ rej te skład ni ki by ły uży wa ne; w tym przy pad ku skład ni ki te nie pod le - ga ją amor ty za cji od mie sią ca na stę pu ją - ce go po mie sią cu, w któ rym za wie szo no al bo za prze sta no tę dzia łal no ści zwa ne od po wied nio środ ka mi trwa - ły mi lub war to ścia mi nie ma te rial ny mi i praw ny mi. Art. 16d. 1. Po dat ni cy mo gą nie do ko - ny wać od pi sów amor ty za cyj nych od skład ni ków ma jąt ku, o któ rych mo wa w art. 16a i 16b, któ rych war tość po cząt - ko wa okre ślo na zgod nie z art. 16g nie prze kra cza 3500 zł; wy dat ki po nie sio ne na ich na by cie sta no wią wów czas kosz ty uzy ska nia przy cho dów w mie sią cu od - da nia ich do uży wa nia. 2. Skład ni ki ma jąt ku, o któ rych mo wa w art. 16a 16c, wpro wa dza się do ewi - den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych zgod nie z art. 9 ust. 1, naj póź niej w mie sią cu prze - ka za nia ich do uży wa nia. Póź niej szy ter - min wpro wa dze nia uzna je się za ujaw - nie nie środ ka trwa łe go lub war to ści nie - ma te rial nej i praw nej, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 4. Art. 16e. 1. Je że li po dat ni cy na bę dą lub wy two rzą we wła snym za kre sie skład ni ki ma jąt ku wy mie nio ne w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o war to ści po cząt ko - wej prze kra cza ją cej 3500 zł, i ze wzglę du na prze wi dy wa ny przez nich okres uży - wa nia rów ny lub krót szy niż rok nie za li - czą ich do środ ków trwa łych al bo war to - ści nie ma te rial nych i praw nych, a fak - tycz ny okres ich uży wa nia prze kro czy rok, po dat ni cy są obo wią za ni, w pierw - szym mie sią cu na stę pu ją cym po mie sią - cu, w któ rym ten rok upły nął: 1) za li czyć te skład ni ki do środ ków trwa łych al bo war to ści nie ma te rial nych i praw nych, przyj mu jąc je do ewi den cji w ce nie na by cia al bo kosz cie wy two rze - nia, 2) zmniej szyć kosz ty uzy ska nia przy - cho dów o róż ni cę mię dzy ce ną na by cia lub kosz tem wy two rze nia a kwo tą od pi - sów amor ty za cyj nych, przy pa da ją cą na okres ich do tych cza so we go uży wa nia, ob li czo nych dla środ ków trwa łych przy za sto so wa niu sta wek amor ty za cyj - nych okre ślo nych w Wy ka zie rocz nych sta wek amor ty za cyj nych, sta no wią cym za łącz nik nr 1 do usta wy, zwa nym da lej Wy ka zem sta wek amor ty za cyj nych, a dla war to ści nie ma te rial nych i praw - nych przy za sto so wa niu za sad okre ślo - nych w art. 16m, 3) sto so wać staw ki amor ty za cji, o któ - rych mo wa w pkt 2, w ca łym okre sie do - ko ny wa nia od pi sów amor ty za cyj nych, 4) wpła cić, w ter mi nie do 20. dnia te go mie sią ca, do urzę du skar bo we go kwo tę od se tek na li czo nych od dnia za li cze nia do kosz tów uzy ska nia przy cho dów wy - dat ków na na by cie lub wy two rze nie we wła snym za kre sie skład ni ków ma jąt ku do dnia, w któ rym okres ich uży wa nia prze kro czył rok, i na li czo ną kwo tę od se - tek wy ka zać w ze zna niu, o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1; od set ki od róż ni cy, o któ - rej mo wa w pkt 2, są na li cza ne we dług staw ki od se tek za zwło kę od za le gło ści po dat ko wych obo wią zu ją cej w dniu za li - cze nia skład ni ka ma jąt ku do środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych. 2. Prze pi sy ust. 1 sto su je się od po wied - nio w przy pad ku za li cze nia wy dat ków na na by cie lub wy two rze nie we wła snym za kre sie skład ni ków ma jąt ku o war to ści po cząt ko wej prze kra cza ją cej 3500 zł do kosz tów uzy ska nia przy cho dów, a na - stęp nie za li cze nia tych skład ni ków do środ ków trwa łych lub war to ści nie - ma te rial nych i praw nych przed upły wem ro ku od dnia ich na by cia lub wy two rze - nia; w tym przy pad ku od set ki na li cza się do dnia za li cze nia ich do środ ków trwa - łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych. 3. Je że li róż ni ca, o któ rej mo wa w ust. 1 pkt 2, jest wyż sza od kosz tów da ne go mie sią ca, nie roz li czo na nad wyż ka kosz - tów po mniej sza kosz ty w na stęp nych mie sią cach. Art. 16f. 1. Po dat ni cy, z wy jąt kiem tych, któ rzy ze wzglę du na ogło szo ną upa - dłość obej mu ją cą li kwi da cję ma jąt ku nie pro wa dzą dzia łal no ści go spo dar czej, do - ko nu ją od pi sów amor ty za cyj nych od war to ści po cząt ko wej środ ków trwa - łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych, o któ rych mo wa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 3 oraz w art. 16b. 2. Po dat ni cy bę dą cy ar ma to ra mi, z wy - jąt kiem tych, któ rzy ze wzglę du na ogło - szo ną upa dłość obej mu ją cą li kwi da cję ma jąt ku nie pro wa dzą dzia łal no ści go - spo dar czej, mo gą do ko ny wać od pi sów amor ty za cyj nych od za mó wio ne go przez nich ta bo ru trans por tu mor skie go w bu do wie, o któ rym mo wa w art. 16a ust. 2 pkt Od pi sów amor ty za cyj nych do ko nu - je się zgod nie z art. 16h 16m, gdy war - tość po cząt ko wa środ ka trwa łe go al bo war to ści nie ma te rial nej i praw nej w dniu przy ję cia do uży wa nia jest wyż sza niż 3500 zł. W przy pad ku gdy war tość po cząt ko wa jest rów na lub niż sza niż 3500 zł, po dat ni cy, z za strze że niem art. 16d ust. 1, mo gą do ko ny wać od pi sów amor ty za cyj nych zgod nie z art. 16h 16m al bo jed no ra zo wo w mie sią cu od - da nia do uży wa nia te go środ ka trwa łe go lub war to ści nie ma te rial nej i praw nej, al - bo w mie sią cu na stęp nym. 4. Od pi sów amor ty za cyj nych od środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma - te rial nych i praw nych, któ re zo sta ły prze własz czo ne w ce lu za bez pie cze nia wie rzy tel no ści, w tym po życz ki lub kre - dy tu, do ko nu je do tych cza so wy wła ści - ciel, w tym po życz ko bior ca lub kre dy to - bior ca. Art. 16g. 1. Za war tość po cząt ko wą środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma - te rial nych i praw nych, z uwzględ nie niem ust. 2 14, uwa ża się: 1) w ra zie od płat ne go na by cia ce nę ich na by cia, 1a) w ra zie czę ścio wo od płat ne go na - by cia ce nę ich na by cia po więk szo ną o war tość przy cho du okre ślo ne go w art. 12 ust. 5a 2) w ra zie wy two rze nia we wła snym za kre sie koszt wy two rze nia, 3) w ra zie na by cia w dro dze spad ku, da ro wi zny lub w in ny nie od płat ny spo - sób war tość ryn ko wą z dnia na by cia, chy ba że umo wa da ro wi zny al bo umo wa o nie od płat nym prze ka za niu okre śla tę war tość w niż szej wy so ko ści, 4) w ra zie na by cia w po sta ci wkła du nie pie nięż ne go (apor tu) wnie sio ne go do spół ki ka pi ta ło wej, a tak że udzia łu w spół dziel ni usta lo ną przez po dat ni ka na dzień wnie sie nia wkła du lub udzia łu war tość po szcze gól nych środ ków trwa - łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych, nie wyż szą jed nak od ich war to ści ryn ko wej, 4a) w ra zie na by cia w po sta ci wkła du nie pie nięż ne go (apor tu) wnie sio ne go do spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną: a) war tość po cząt ko wą, od któ rej do - ko ny wa ne by ły od pi sy amor ty za cyj ne je że li przed miot wkła du był amor ty zo - wa ny, b) wy dat ki po nie sio ne na na by cie lub wy two rze nie przed mio tu wkła du, nie za - li czo ne do kosz tów uzy ska nia przy cho - dów w ja kiej kol wiek for mie je że li przed miot wkła du nie był amor ty zo wa - ny, c) war tość okre ślo ną zgod nie z art. 14 je że li usta le nie wy dat ków na na by cie lub wy two rze nie przed mio tu wkła du przez wspól ni ka wno szą ce go wkład, bę - dą ce go oso bą fi zycz ną, jest nie moż li we i przed miot wkła du nie był wy ko rzy sty - wa ny przez wno szą ce go wkład w pro wa - dzo nej dzia łal no ści go spo dar czej, z wy - łą cze niem war to ści nie ma te rial nych i praw nych wy two rzo nych przez wspól - ni ka we wła snym za kre sie, 4b) w ra zie prze kształ ce nia przed się - bior cy bę dą ce go oso bą fi zycz ną w jed no - oso bo wą spół kę ka pi ta ło wą: a) war tość po cząt ko wą, od któ rej do - ko ny wa ne by ły od pi sy amor ty za cyj ne b) war tość po nie sio nych wy dat ków na na by cie al bo wy two rze nie skład ni - ków ma jąt ku, nie za li czo nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów w ja kiej kol wiek for mie je że li rze czy te lub pra wa nie by - ły amor ty zo wa ne, 5) w ra zie otrzy ma nia w związ ku z li - kwi da cją oso by praw nej, z za strze że - niem ust. 10b usta lo ną przez po dat ni ka war tość po szcze gól nych środ ków trwa - łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych, nie wyż szą jed nak od ich war to ści ryn ko wej. 1a. Prze pis ust. 1 pkt 4a lit. a i b sto su je się od po wied nio w przy pad ku skład ni ka ma jąt ku wno szo ne go w po sta ci wkła du nie pie nięż ne go (apor tu) do spół ki nie bę - dą cej oso bą praw ną przez wspól ni ka, któ ry skład nik ten otrzy mał w na stęp - stwie li kwi da cji spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną bądź wy stą pie nia z ta kiej spół ki. 2. War tość po cząt ko wą fir my sta no wi do dat nia róż ni ca mię dzy ce ną na by cia przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa - nej czę ści, usta lo ną zgod nie z ust. 3 i 5, al - bo no mi nal ną war to ścią wy da nych ak cji lub udzia łów w za mian za wkład nie pie - nięż ny, a war to ścią ryn ko wą skład ni ków ma jąt ko wych wcho dzą cych w skład ku - pio ne go, przy ję te go do od płat ne go ko - rzy sta nia al bo wnie sio ne go do spół ki przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa - nej czę ści, od po wied nio z dnia kup na, przy ję cia do od płat ne go ko rzy sta nia al - bo wnie sie nia do spół ki. 3. Za ce nę na by cia uwa ża się kwo tę na - leż ną zbyw cy, po więk szo ną o kosz ty zwią za ne z za ku pem na li czo ne do dnia prze ka za nia środ ka trwa łe go lub war to - ści nie ma te rial nej i praw nej do uży wa nia, awszcze gól no ści o kosz ty trans por tu, za ła dun ku i wy ła dun ku, ubez pie cze nia w dro dze, mon ta żu, in sta la cji i uru cho - mie nia pro gra mów oraz sys te mów kom - pu te ro wych, opłat no ta rial nych, skar bo - wych i in nych, od se tek, pro wi zji, oraz po - mniej szo ną o VAT, z wy jąt kiem przy pad - ków, gdy zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa - mi VAT nie sta no wi po dat ku na li czo ne go al bo po dat ni ko wi nie przy słu gu je ob ni - że nie kwo ty na leż ne go po dat ku o po da - tek na li czo ny al bo zwrot róż ni cy po dat - ku w ro zu mie niu usta wy o VAT. W przy - pad ku im por tu ce na na by cia obej mu je cło i po da tek ak cy zo wy od im por tu skład ni ków ma jąt ku. 4. Za koszt wy two rze nia uwa ża się war tość, w ce nie na by cia, zu ży tych do wy two rze nia środ ków trwa łych: rze - czo wych skład ni ków ma jąt ku i wy ko rzy - sta nych usług ob cych, kosz tów wy na gro - dzeń za pra ce wraz z po chod ny mi, i in ne kosz ty da ją ce się za li czyć do war to ści wy two rzo nych środ ków trwa łych. Do kosz tu wy two rze nia nie za li cza się: kosz tów ogól nych za rzą du, kosz tów sprze da ży oraz po zo sta łych kosz tów ope ra cyj nych i kosz tów ope ra cji fi nan - so wych, w szcze gól no ści od se tek od po - ży czek (kre dy tów) i pro wi zji, z wy łą cze - niem od se tek i pro wi zji na li czo nych do dnia prze ka za nia środ ka trwa łe go do uży wa nia. 5. Ce nę na by cia, o któ rej mo wa w ust. 3, oraz koszt wy two rze nia, o któ rym mo wa w ust. 4, ko ry gu je się o róż ni ce kur so we, na li czo ne do dnia prze ka za nia do uży - wa nia środ ka trwa łe go lub war to ści nie - ma te rial nej i praw nej. 6. War tość po cząt ko wą skład ni ków ma jąt ku na by tych w spo sób okre ślo ny w ust. 1 pkt 3 5, wy ma ga ją cych mon ta żu, po więk sza się o wy dat ki po nie sio ne na ich mon taż. 7. War tość po cząt ko wą in we sty cji w ob cych środ kach trwa łych oraz bu - dyn ków i bu dow li wy bu do wa nych na ob cym grun cie usta la się sto su jąc od - po wied nio ust W ra zie gdy skład nik ma jąt ku sta no - wi współ wła sność po dat ni ka, war tość po cząt ko wą te go skład ni ka usta la się w ta kiej pro por cji je go war to ści, w ja kiej po zo sta je udział po dat ni ka we wła sno ści te go skład ni ka ma jąt ku. Art. 5 ust. 1 sto su - je się od po wied nio. 9. W ra zie prze kształ ce nia for my praw - nej, po dzia łu al bo po łą cze nia pod mio - tów, z za strze że niem ust. 19, do ko ny wa - nych na pod sta wie od ręb nych prze pi - sów war tość po cząt ko wą środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych usta la się w wy so ko ści war to - ści po cząt ko wej okre ślo nej w ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma - te rial nych i praw nych, o któ rej mo wa w art. 9 ust. 1, pod mio tu prze kształ ca ne - go, po łą czo ne go al bo po dzie lo ne go. Za - sa dę tę sto su je się od po wied nio do spół - ek nie bę dą cych oso ba mi praw ny mi. 10. W ra zie na by cia w dro dze kup na lub przy ję cia do od płat ne go ko rzy sta nia przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa - nej czę ści, łącz ną war tość po cząt ko wą na by tych środ ków trwa łych oraz war to - ści nie ma te rial nych i praw nych sta no wi: 1) su ma ich war to ści ryn ko wej wprzy pad ku wy stą pie nia do dat niej war to ści fir my, usta lo nej zgod nie z ust. 2, 2) róż ni ca mię dzy ce ną na by cia przed - się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę - ści, usta lo ną zgod nie z ust. 3 i 5, a war to - ścią skład ni ków ma jąt ko wych nie bę dą - cych środ ka mi trwa ły mi ani war to ścia mi nie ma te rial ny mi i praw ny mi w przy - pad ku nie wy stą pie nia do dat niej war to - ści fir my. 10a. Prze pis ust. 9 sto su je się od po - wied nio w ra zie na by cia przed się bior - stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści w dro dze wkła du nie pie nięż ne go. 10b. W przy pad ku otrzy ma nia w związ ku z li kwi da cją oso by praw nej środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma -

14 Czwartek G 14 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo te rial nych i praw nych, któ re uprzed nio zo sta ły wnie sio ne do tej oso by praw nej ja ko wkład nie pie nięż ny w po sta ci przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa - nej czę ści, prze pis ust. 9 sto su je się od po - wied nio. 10c. W przy pad ku otrzy ma nia, w związ ku z li kwi da cją spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną lub wy stą pie niem wspól - ni ka z ta kiej spół ki, środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych prze pis ust. 9 sto su je się od po wied - nio. 11. W ra zie na by cia przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści w dro dze spad ku lub da ro wi zny łącz na war tość po cząt ko wa na by tych środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych sta no wi su mę ich war to ści ryn ko - wej nie wyż szą jed nak od róż ni cy po - mię dzy war to ścią przy cho dów o któ rej mo wa w art. 12 ust. 5 uwzględ nio nych w pod sta wie opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do wym w ro ku po dat ko wym w któ rym na by to to przed się bior stwo lub je go zor ga ni zo wa ną część a war to - ścią skład ni ków zwięk sza ją cych ak ty wa spad ko bier cy lub ob da ro wa ne go nie bę - dą cych środ ka mi trwa ły mi ani war to ścia - mi nie ma te rial ny mi i praw ny mi. 12. Przy usta la niu war to ści po cząt ko - wej po szcze gól nych środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych zgod nie z ust. 1 pkt 3 5 oraz ust. 2, 10 i 11 sto su je się od po wied nio art Je że li środ ki trwa łe ule gły ulep sze - niu w wy ni ku prze bu do wy, roz bu do wy, re kon struk cji, ada pta cji lub mo der ni za - cji, war tość po cząt ko wą tych środ ków, usta lo ną zgod nie z ust. 1 i 3 11, po więk - sza się o su mę wy dat ków na ich ulep sze - nie, w tym tak że o wy dat ki na na by cie czę ści skła do wych lub pe ry fe ryj nych, któ rych jed nost ko wa ce na na by cia prze - kra cza 3500 zł. Środ ki trwa łe uwa ża się za ulep szo ne, gdy su ma wy dat ków po - nie sio nych na ich prze bu do wę, roz bu do - wę, re kon struk cję, ada pta cję lub mo der - ni za cję w da nym ro ku po dat ko wym prze kra cza 3500 zł i wy dat ki te po wo du ją wzrost war to ści użyt ko wej w sto sun ku do war to ści z dnia przy ję cia środ ków trwa łych do uży wa nia, mie rzo nej w szcze gól no ści okre sem uży wa nia, zdol no ścią wy twór czą, ja ko ścią pro duk - tów uzy ski wa nych za po mo cą ulep szo - nych środ ków trwa łych i kosz ta mi ich eks plo ata cji. 14. War tość po cząt ko wą praw ma jąt - ko wych, w tym li cen cji i au tor skich praw ma jąt ko wych, sta no wi ce na na by cia tych praw; je że li wy na gro dze nie (opła ty) wy - ni ka ją ce z umo wy li cen cyj nej al bo z umo - wy o prze nie sie nie in nych praw ma jąt ko - wych jest uza leż nio ne od wy so ko ści przy cho dów z li cen cji lub praw uzy ska - nych przez li cen cjo bior cę al bo na byw cę, przy usta la niu war to ści po cząt ko wej praw ma jąt ko wych, w tym li cen cji, nie uwzględ nia się tej czę ści wy na gro dze nia. 15. uchy lo ny. 16. W ra zie trwa łe go odłą cze nia od da - ne go środ ka trwa łe go czę ści skła do wej lub pe ry fe ryj nej war tość po cząt ko wą te - go środ ka zmniej sza się, od na stęp ne go mie sią ca po odłą cze niu, o róż ni cę mię - dzy ce ną na by cia (kosz tem wy two rze nia) odłą czo nej czę ści a przy pa da ją cą na nią, w okre sie po łą cze nia, su mą od pi sów amor ty za cyj nych ob li czo ną przy za sto - so wa niu me to dy amor ty za cji i staw ki amor ty za cyj nej sto so wa nej przy ob li cza - niu od pi sów amor ty za cyj nych te go środ - ka trwa łe go. 17. Je że li odłą czo na część zo sta nie na - stęp nie przy łą czo na do in ne go środ ka trwa łe go, w mie sią cu po łą cze nia zwięk - sza się war tość po cząt ko wą te go in ne go środ ka o róż ni cę, o któ rej mo wa w ust Prze pis ust. 9 ma za sto so wa nie, je - że li z od ręb nych prze pi sów wy ni ka, że pod miot po wsta ły z prze kształ ce nia, po - dzia łu al bo po łą cze nia lub pod miot ist - nie ją cy, do któ re go prze nie sio no w wy ni - ku wy dzie le nia część ma jąt ku pod mio tu dzie lo ne go, wstę pu je we wszel kie pra wa i obo wiąz ki pod mio tu prze kształ co ne go, po łą czo ne go al bo po dzie lo ne go. 19. Prze pi su ust. 9 nie sto su je się do po dzia łu pod mio tów, je że li ma ją tek przej mo wa ny na sku tek po dzia łu, a przy po dzia le przez wy dzie le nie tak że ma ją tek po zo sta ją cy w pod mio cie dzie - lo nym, nie sta no wi zor ga ni zo wa nej czę - ści przed się bior stwa. W ta kim przy pad - ku dla wy ce ny przej mo wa ne go ma jąt ku prze pi sy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 sto su je się od po wied nio. 20. W ra zie zmia ny for my opo dat ko - wa nia z po dat ku to na żo we go na po da tek do cho do wy po dat ni cy w ewi den cji, o któ rej mo wa w art. 9, uwzględ nia ją od - pi sy amor ty za cyj ne przy pa da ją ce za okres opo dat ko wa nia w for mie po dat - ku to na żo we go. 21. W przy pad ku prze kształ ce nia przed się bior cy bę dą ce go oso bą fi zycz ną w jed no oso bo wą spół kę ka pi ta ło wą, po - dat ni cy w ewi den cji, o któ rej mo wa w art. 9, uwzględ nia ją rów nież od pi sy amor ty za cyj ne przy pa da ją ce za okres opo dat ko wa nia oso by fi zycz nej zgod nie z usta wą z 20 li sto pa da 1998 r. o zry czał - to wa nym po dat ku do cho do wym od nie - któ rych przy cho dów osią ga nych przez oso by fi zycz ne (DzU nr 144, poz. 930, ze zm.). Za sa dę tę sto su je się od po wied nio do spół ek nie bę dą cych oso ba mi praw - ny mi. Art. 16h. 1. Od pi sów amor ty za cyj nych do ko nu je się: 1) od war to ści po cząt ko wej środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, z za strze że niem art. 16k, po - cząw szy od pierw sze go mie sią ca na stę - pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym ten śro - dek lub war tość wpro wa dzo no do ewi - den cji, z za strze że niem art. 16e, do koń ca te go mie sią ca, w któ rym na stę pu je zrów - na nie su my od pi sów amor ty za cyj nych z ich war to ścią po cząt ko wą lub w któ rym po sta wio no je w stan li kwi da cji, zby to lub stwier dzo no ich nie do bór; su ma od - pi sów amor ty za cyj nych obej mu je rów - nież od pi sy, któ rych zgod nie z art. 16 ust. 1 nie uwa ża się za kosz ty uzy ska nia przy cho dów, 2) od za mó wio ne go przez ar ma to ra ta - bo ru trans por tu mor skie go w bu do wie, o któ rym mo wa w art. 16a ust. 2 pkt 4, po - cząw szy od pierw sze go mie sią ca na stę - pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym ar ma tor po niósł wy dat ki (w tym do ko nał wpłat za li czek) na bu do wę ta bo ru w wy so ko ści co naj mniej 10 proc. war to ści kon trak to - wej od ręb nie dla każ de go obiek tu te go ta bo ru; war tość kon trak to wą, o któ rej mo wa w ni niej szym punk cie, usta la się na dzień za war cia umo wy na bu do wę da - ne go obiek tu, 3) od uży wa nych se zo no wo środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych w okre sie ich wy ko rzy sty wa - nia; w tym przy pad ku wy so kość od pi su mie sięcz ne go usta la się przez po dzie le - nie rocz nej kwo ty od pi sów amor ty za cyj - nych przez licz bę mie się cy w se zo nie al - bo przez 12 mie się cy w ro ku, 4) od ujaw nio nych środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych nie ob ję tych do tych czas ewi den cją, po - cząw szy od mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym te środ ki lub war - to ści zo sta ły wpro wa dzo ne do ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma - te rial nych i praw nych. 2. Po dat ni cy, z za strze że niem art. 16l i 16ł, do ko nu ją wy bo ru jed nej z me tod amor ty za cji okre ślo nych w art. 16i 16k dla po szcze gól nych środ ków trwa łych przed roz po czę ciem ich amor ty za cji; wy - bra ną me to dę sto su je się do peł ne go za - mor ty zo wa nia da ne go środ ka trwa łe go. 3. Pod mio ty, o któ rych mo wa w art. 16g ust. 9, po wsta łe z prze kształ ce nia, po - dzia łu, z za strze że niem ust. 5, al bo po łą - cze nia pod mio tów oraz pod mio ty, któ re prze ję ły ca łość lub część in ne go pod mio - tu na sku tek tych zda rzeń, do ko nu ją od - pi sów amor ty za cyj nych z uwzględ nie - niem do tych cza so wej wy so ko ści od pi - sów oraz kon ty nu ują me to dę amor ty za - cji przy ję tą przez pod miot prze kształ co - ny, po dzie lo ny, po łą czo ny, z uwzględ nie - niem art. 16i ust a. Prze pis ust. 3 sto su je się od po wied - nio w ra zie na by cia przed się bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści w dro dze wkła du nie pie nięż ne go, je że li skład ni ki ma jąt ku wcho dzą ce w skład wkła du nie - pie nięż ne go by ły wpro wa dzo ne do ewi - den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych pod mio tu wno szą ce go ta ki wkład. 3b. W przy pad ku otrzy ma nia w związ - ku z li kwi da cją oso by praw nej środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych, któ re uprzed nio zo sta ły wnie sio ne do tej oso by praw nej ja ko wkład nie pie nięż ny w po sta ci przed się - bior stwa lub je go zor ga ni zo wa nej czę ści, prze pis ust. 3 sto su je się od po wied nio. 3c. W przy pad ku otrzy ma nia, w związ - ku z li kwi da cją spół ki nie bę dą cej oso bą praw ną lub wy stą pie niem wspól ni ka z ta kiej spół ki, środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych prze pis ust. 3 sto su je się od po wied nio. 3d. Prze pis ust. 3 sto su je się od po - wied nio w przy pad ku okre ślo nym w art. 16g ust. 1 pkt 4a lit. a oraz w pkt 4b lit. a. 4. Po dat ni cy mo gą do ko ny wać od pi - sów amor ty za cyj nych w rów nych ra tach co mie siąc al bo w rów nych ra tach co kwar tał, al bo jed no ra zo wo na ko niec ro - ku po dat ko we go, z uwzględ nie niem art. 16i. Su ma od pi sów amor ty za cyj nych od środ ków trwa łych oraz war to ści nie - ma te rial nych i praw nych do ko na nych w pierw szym ro ku po dat ko wym, w któ - rym środ ki te zo sta ły wpro wa dzo ne do ewi den cji, nie mo że prze kro czyć war - to ści tych od pi sów przy pa da ją cych za okres od wpro wa dze nia ich do ewi - den cji do koń ca te go ro ku po dat ko we go. 5. Prze pi su ust. 3 nie sto su je się do po - dzia łu pod mio tów, je że li ma ją tek przej - mo wa ny na sku tek po dzia łu, a przy po - dzia le przez wy dzie le nie tak że ma ją tek po zo sta ją cy w pod mio cie dzie lo nym, nie sta no wi zor ga ni zo wa nej czę ści przed się - bior stwa. W ta kim przy pad ku od pi sów amor ty za cyj nych od przej mo wa nych skład ni ków ma jąt ko wych do ko nu je się na za sa dach okre ślo nych w art. 16i 16m. Art. 16i. 1. Od pi sów amor ty za cyj nych od środ ków trwa łych, z za strze że niem art. 16j 16ł, do ko nu je się przy za sto so - wa niu sta wek amor ty za cyj nych okre ślo - nych w Wy ka zie sta wek amor ty za cyj - nych i za sad, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt Po dat ni cy mo gą po da ne w Wy ka zie sta wek amor ty za cyj nych staw ki pod wyż - szać: 1) dla bu dyn ków i bu dow li uży wa nych w wa run kach: a) po gor szo nych przy za sto so wa niu współ czyn ni ków nie wyż szych niż 1,2, b) złych przy za sto so wa niu współ - czyn ni ków nie wyż szych niż 1,4, 2) dla ma szyn, urzą dzeń i środ ków trans por tu, z wy jąt kiem mor skie go ta bo - ru pły wa ją ce go, uży wa nych bar dziej in - ten syw nie w sto sun ku do wa run ków prze cięt nych al bo wy ma ga ją cych szcze - gól nej spraw no ści tech nicz nej, przy za - sto so wa niu w tym okre sie współ czyn ni - ków nie wyż szych niż 1,4, 3) dla ma szyn i urzą dzeń za li czo nych do gru py 4 6 i 8 Kla sy fi ka cji Środ ków Trwa łych (KŚT), wy da nej na pod sta wie od ręb nych prze pi sów, zwa nej da lej Kla- sy fi ka cją, pod da nych szyb kie mu po stę - po wi tech nicz ne mu, przy za sto so wa niu współ czyn ni ków nie wyż szych niż 2,0. 3. W ra zie wy stą pie nia bądź usta nia wa run ków uza sad nia ją cych pod wyż sze - nie sta wek, o któ rych mo wa w ust. 2 pkt 1 i 2, staw ki te ule ga ją pod wyż sze niu lub ob ni że niu od mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym za ist nia ły oko licz - no ści uza sad nia ją ce te zmia ny. 4. Po dat ni cy mo gą pod wyż szać staw ki dla środ ków trwa łych wy mie nio nych w ust. 2 pkt 3 bądź re zy gno wać z ich sto - so wa nia po cząw szy od mie sią ca na stę - pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym środ ki te zo sta ły wpro wa dzo ne do ewi den cji, al - bo od pierw sze go mie sią ca każ de go na - stęp ne go ro ku po dat ko we go. 5. Po dat ni cy mo gą ob ni żać po da ne w Wy ka zie sta wek amor ty za cyj nych staw ki dla po szcze gól nych środ ków trwa łych. Zmia ny staw ki do ko nu je się po cząw szy od mie sią ca, w któ rym środ ki te zo sta ły wpro wa dzo ne do ewi den cji, al - bo od pierw sze go mie sią ca każ de go na - stęp ne go ro ku po dat ko we go. 6. W przy pad ku pod wyż sze nia sta wek amor ty za cyj nych, po da nych w Wy ka zie sta wek amor ty za cyj nych przy za sto so - wa niu współ czyn ni ków okre ślo nych w ust. 2, na le ży dla po szcze gól nych środ - ków trwa łych sto so wać je den wy bra ny współ czyn nik, przez któ ry mno ży się staw kę amor ty za cyj ną wła ści wą dla da - ne go środ ka trwa łe go, przy ję tą z Wy ka zu sta wek amor ty za cyj nych. 7. Wy ja śnie nia do ty czą ce wa run ków uży wa nia bu dyn ków i bu dow li, okre śle - nia szcze gól nej spraw no ści tech nicz nej ma szyn, urzą dzeń i środ ków trans por tu oraz ma szyn i urzą dzeń pod da nych szyb kie mu po stę po wi tech nicz ne mu, o któ rych mo wa w ust. 2, za war te są w ob - ja śnie niach do Wy ka zu sta wek amor ty - za cyj nych. Art. 16j. 1. Po dat ni cy, z za strze że niem art. 16l, mo gą in dy wi du al nie usta lić staw - ki amor ty za cyj ne dla uży wa nych lub ulep szo nych środ ków trwa łych, po raz pierw szy wpro wa dzo nych do ewi den cji da ne go po dat ni ka, z tym że okres amor - ty za cji nie mo że być krót szy niż: 1) dla środ ków trwa łych za li czo nych do gru py 3 6 i 8 Kla sy fi ka cji: a) 24 mie sią ce gdy ich war tość po - cząt ko wa nie prze kra cza zł, b) 36 mie się cy gdy ich war tość po - cząt ko wa jest wyż sza od zł i nie prze kra cza zł, c) 60 mie się cy w po zo sta łych przy - pad kach, 2) dla środ ków trans por tu, w tym sa - mo cho dów oso bo wych 30 mie się cy, 3) dla bu dyn ków (lo ka li) i bu dow li, in - nych niż wy mie nio ne w pkt 4 10 lat, z wy jąt kiem: a) trwa le zwią za nych z grun tem bu - dyn ków han dlo wo -usłu go wych wy mie - nio nych w ro dza ju 103 Kla sy fi ka cji i in - nych bu dyn ków nie miesz kal nych wy - mie nio nych w ro dza ju 109 Kla sy fi ka cji trwa le zwią za nych z grun tem, b) kio sków to wa ro wych o ku ba tu rze po ni żej 500 m sześc., dom ków kem pin - go wych i bu dyn ków za stęp czych dla któ rych okres amor ty za cji nie mo że być krót szy niż 3 la ta, 4) dla bu dyn ków (lo ka li) nie miesz kal - nych, dla któ rych staw ka amor ty za cyj na z Wy ka zu sta wek amor ty za cyj nych wy - no si 2,5 proc. 40 lat po mniej szo ne o peł ną licz bę lat, któ re upły nę ły od dnia ich od da nia po raz pierw szy do uży wa nia do dnia wpro wa dze nia do ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma - te rial nych i praw nych pro wa dzo nej przez po dat ni ka, z tym że okres amor ty - za cji nie mo że być krót szy niż 10 lat. 2. Środ ki trwa łe, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzna je się za: 1) uży wa ne, je że li po dat nik udo wod ni, że przed ich na by ciem by ły wy ko rzy sty - wa ne co naj mniej przez okres 6 mie się cy, lub 2) ulep szo ne, je że li przed wpro wa dze - niem do ewi den cji wy dat ki po nie sio ne przez po dat ni ka na ich ulep sze nie sta no - wi ły co naj mniej 20 proc. war to ści po - cząt ko wej. 3. Środ ki trwa łe, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 3, uzna je się za: 1) uży wa ne, je że li po dat nik wy ka że, że przed ich na by ciem by ły wy ko rzy sty wa - ne co naj mniej przez okres 60 mie się cy, lub

15 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G15 2) ulep szo ne, je że li przed wpro wa dze - niem do ewi den cji wy dat ki po nie sio ne przez po dat ni ka na ulep sze nie sta no wi ły co naj mniej 30 proc. war to ści po cząt ko - wej. 4. Po dat ni cy mo gą in dy wi du al nie usta lić staw ki amor ty za cyj ne dla przy ję - tych do uży wa nia in we sty cji w ob cych środ kach trwa łych, z tym że dla: 1) in we sty cji w ob cych bu dyn kach (lo - ka lach) lub bu dow lach okres amor ty za - cji nie mo że być krót szy niż 10 lat, 2) in we sty cji w ob cych środ kach trwa - łych in nych niż wy mie nio ne w pkt 1 okres amor ty za cji usta la się we dług za - sad okre ślo nych w ust. 1 pkt 1 i uchy lo ny. Art. 16k. 1. Od pi sów amor ty za cyj nych moż na do ko ny wać od war to ści po cząt - ko wej ma szyn i urzą dzeń za li czo nych do gru py 3 6 i 8 Kla sy fi ka cji oraz środ - ków trans por tu, z wy łą cze niem sa mo - cho dów oso bo wych, w pierw szym po - dat ko wym ro ku ich uży wa nia przy za sto - so wa niu sta wek po da nych w Wy ka zie sta wek amor ty za cyj nych pod wyż szo - nych, z za strze że niem ust. 2, o współ - czyn nik nie wyż szy niż 2,0, a w na stęp - nych la tach po dat ko wych od ich war to - ści po cząt ko wej po mniej szo nej o do - tych cza so we od pi sy amor ty za cyj ne, usta lo nej na po czą tek ko lej nych lat ich uży wa nia. Po cząw szy od ro ku po dat ko - we go, w któ rym tak okre ślo na rocz na kwo ta amor ty za cji mia ła by być niż sza od rocz nej kwo ty amor ty za cji ob li czo nej przy za sto so wa niu me to dy okre ślo nej w art. 16i ust. 1, po dat ni cy do ko nu ją dal - szych od pi sów amor ty za cyj nych zgod nie z art. 16i. 2. W przy pad ku uży wa nia środ ków trwa łych, okre ślo nych w ust. 1, w za kła - dzie po ło żo nym na te re nie gmi ny o szcze gól nym za gro że niu wy so kim bez - ro bo ciem struk tu ral nym al bo w gmi nie za gro żo nej re ce sją i de gra da cją spo łecz - ną, któ rych wy kaz na pod sta wie od ręb - nych prze pi sów usta la Ra da Mi ni strów, staw ki po da ne w Wy ka zie sta wek amor - ty za cyj nych moż na pod wyż szyć przy za - sto so wa niu współ czyn ni ków nie wyż - szych niż 3,0, do ko nu jąc ob li cze nia od pi - sów amor ty za cyj nych zgod nie z za sa dą okre ślo ną w ust Je że li w trak cie ro ku po dat ko we go gmi na zo sta nie wy łą czo na z wy ka zu, o któ rym mo wa w ust. 2, po dat nik mo że sto so wać do koń ca te go ro ku pod wyż - szo ne staw ki amor ty za cyj ne uchy lo ne. 7. Po dat ni cy w ro ku po dat ko wym, w któ rym roz po czę li dzia łal ność, z za - strze że niem ust. 11, oraz ma li po dat ni cy mo gą do ko ny wać jed no ra zo wo od pi sów amor ty za cyj nych od war to ści po cząt ko - wej środ ków trwa łych za li czo nych do gru py 3 8 Kla sy fi ka cji, z wy łą cze - niem sa mo cho dów oso bo wych, w ro ku po dat ko wym, w któ rym środ ki te zo sta ły wpro wa dzo ne do ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych, do wy so ko ści nie prze kra - cza ją cej w ro ku po dat ko wym rów no war - to ści kwo ty eu ro łącz nej war to ści tych od pi sów amor ty za cyj nych. 8. Po dat ni cy mo gą do ko ny wać od pi - sów amor ty za cyj nych, o któ rych mo wa w ust. 7, nie wcze śniej niż w mie sią cu, w któ rym środ ki trwa łe zo sta ły wpro wa - dzo ne do ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych, lub sto so wać za sa dy okre ślo ne w art. 16h ust. 4. W na stęp nym ro ku po - dat ko wym po dat ni cy do ko nu ją od pi sów amor ty za cyj nych zgod nie z ust. 1 lub art. 16i; su ma od pi sów amor ty za cyj nych, w tym do ko na nych w pierw szym ro ku po dat ko wym oraz nie za li czo nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów zgod nie z art. 16 ust. 1, nie mo że prze kro - czyć war to ści po cząt ko wej tych środ ków trwa łych. 9. Przy okre śla niu li mi tu, o któ rym mo wa w ust. 7, nie uwzględ nia się od pi - sów amor ty za cyj nych od nie prze kra cza - ją cej 3500 zł war to ści po cząt ko wej środ - ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial - nych i praw nych, o któ rych mo wa w art. 16f ust Po moc, o któ rej mo wa w ust. 7, sta - no wi po moc de mi ni mis udzie la ną w za - kre sie i na za sa dach okre ślo nych w bez - po śred nio obo wią zu ją cych ak tach pra - wa wspól no to we go do ty czą cych po mo - cy w ra mach za sa dy de mi ni mis. 11. Prze pi sy ust. 7 nie ma ją za sto so wa - nia do po dat ni ków roz po czy na ją cych dzia łal ność, któ rzy zo sta li utwo rze ni: 1) w wy ni ku prze kształ ce nia, po łą cze - nia lub po dzia łu po dat ni ków al bo 2) w wy ni ku prze kształ ce nia spół ki lub spół ek nie ma ją cych oso bo wo ści praw - nej, al bo 3) przez oso by fi zycz ne, któ re wnio sły na po czet ka pi ta łu no wo utwo rzo ne go pod mio tu uprzed nio pro wa dzo ne przez sie bie przed się bior stwo al bo skład ni ki ma jąt ku te go przed się bior stwa o war to - ści prze kra cza ją cej łącz nie rów no war - tość w zło tych kwo ty co naj mniej eu ro; war tość tych skład ni ków ob li cza się sto su jąc od po wied nio art Prze li cze nia na zło te kwot, o któ - rych mo wa w ust. 7 i ust. 11 pkt 3, do ko - nu je się we dług śred nie go kur su eu ro ogła sza ne go przez NBP na pierw szy dzień ro bo czy paź dzier ni ka ro ku po - prze dza ją ce go rok po dat ko wy, w któ - rym wy stą pi ły zda rze nia, o któ rych mo - wa w tych prze pi sach, w za okrą gle niu do 1000 zł. 13. W przy pad ku spół ki nie ma ją cej oso bo wo ści praw nej kwo ta li mi tu od pi - sów amor ty za cyj nych, o któ rej mo wa w ust. 7, do ty czy spół ki. Art. 16l. 1. Od pi sów amor ty za cyj nych od ta bo ru trans por tu mor skie go w bu - do wie, wy mie nio ne go w art. 16a ust. 2 pkt 4, do ko nu je się w ra tach co mie siąc przy za sto so wa niu sta wek amor ty za cyj - nych okre ślo nych dla ta bo ru pły wa ją ce - go w Wy ka zie sta wek amor ty za cyj nych. 2. Pod sta wę ob li cze nia od pi sów amor - ty za cyj nych od obiek tów ta bo ru wy mie - nio nych w ust. 1 sta no wi część war to ści kon trak to wej, o któ rej mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 2, po więk szo na o ko lej ne wy - dat ki (za licz ki), po no szo ne na bu do wę da ne go obiek tu; wy dat ki te zwięk sza ją suk ce syw nie pod sta wę do ko ny wa nia od pi sów amor ty za cyj nych w mie sią cu na stę pu ją cym po mie sią cu ich po nie sie - nia. 3. Od pi sów amor ty za cyj nych, o któ - rych mo wa w ust. 1, do ko nu je się do koń - ca mie sią ca, w któ rym da ny obiekt ta bo - ru zo stał przy ję ty do uży wa nia; je że li nie doj dzie do za war cia umo wy prze no szą - cej na ar ma to ra wła sność za ma wia ne go ta bo ru, ar ma tor jest obo wią za ny zmniej - szyć kosz ty uzy ska nia przy cho dów o do - ko na ne od pi sy amor ty za cyj ne, ob li czo - ne zgod nie z ust. 1 i 2, w mie sią cu, w któ - rym od stą pio no od umo wy. 4. Od pi sów amor ty za cyj nych od przy - ję te go do uży wa nia ta bo ru mor skie go do ko nu je się zgod nie z art. 16i. Su ma od - pi sów amor ty za cyj nych do ko na nych zgod nie z art. 16i i od pi sów amor ty za cyj - nych, o któ rych mo wa w ust. 2, nie mo że prze kro czyć war to ści po cząt ko wej da ne - go obiek tu ta bo ru trans por tu mor skie go. Art. 16ł. 1. Od środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych otrzy ma nych do od płat ne go ko rzy sta - nia, zgod nie z umo wa mi za war ty mi na pod sta wie prze pi sów o ko mer cja li za - cji i pry wa ty za cji, je że li z tych umów wy - ni ka pra wo za ku pu tych środ ków al bo war to ści przez ko rzy sta ją ce go za ce nę usta lo ną w umo wach, po dat ni cy do ko - nu ją od pi sów amor ty za cyj nych na za sa - dach okre ślo nych w art. 16h ust. 1. Staw ki amor ty za cyj ne, z uwzględ nie niem art. 16i i 16m, usta la się w pro por cji do okre su wy ni ka ją ce go z umo wy, z wy - jąt kiem środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych o krót szym okre sie amor ty za cji niż okres trwa nia umo wy. 2. W ra zie na by cia środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych otrzy ma nych do od płat ne go ko rzy sta nia na pod sta wie umów, o któ rych mo wa w ust. 1, przed upły wem okre su, na ja ki zo sta ła za war ta umo wa, po dat ni cy do ko - nu ją dal szych od pi sów amor ty za cyj nych od tych środ ków i war to ści, kon ty nu ując sto so wa nie za sad i sta wek, okre ślo nych w ust W ra zie prze dłu że nia okre su obo - wią zy wa nia umo wy za war tej na pod sta - wie prze pi sów, o któ rych mo wa w ust. 1, staw ki od pi sów amor ty za cyj nych ule ga ją ob ni że niu pro por cjo nal nie do okre su prze dłu że nia okre su obo wią zy wa nia umo wy, z wy jąt kiem środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych o okre sie amor ty za cji krót szym niż okres obo wią zy wa nia umo wy; za sa da ta ma za - sto so wa nie wy łącz nie do sta wek od pi - sów amor ty za cyj nych, do ko ny wa nych od na stęp ne go mie sią ca po mie sią cu, w któ rym zmie nio no umo wę. 4. Od środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, prze ka za - nych do uży wa nia na pod sta wie in nych umów niż wy mie nio ne w ust. 1, od pi sów amor ty za cyj nych od tych skład ni ków do ko nu ją od po wied nio fi nan su ją cy lub ko rzy sta ją cy na za sa dach okre ślo nych w art. 16h 16k i art. 16m, z uwzględ nie - niem prze pi sów roz dzia łu 4a. 5. Je że li umo wy in ne niż wy mie nio ne w ust. 1 do ty czą środ ków trwa łych za li - czo nych do gru py 3 6 Kla sy fi ka cji i zo - sta ły za war te na okres co naj mniej 60 mie się cy oraz zgod nie z prze pi sa mi roz - dzia łu 4a od pi sów amor ty za cyj nych do - ko nu je ko rzy sta ją cy, po dat nik mo że sto - so wać za sa dy okre ślo ne w ust Je że li zgod nie z prze pi sa mi roz dzia - łu 4a: 1) od pi sów amor ty za cyj nych do ko nu - je ko rzy sta ją cy al bo 2) fi nan su ją cy re zy gnu je z do ko ny wa - nia od pi sów amor ty za cyj nych oraz na stą pi zmia na, wy ga śnię cie lub roz wią za nie umów, o któ rych mo wa w ust. 4 lub 5, i w związ ku z tym nie zo sta - nie prze nie sio na na ko rzy sta ją ce go wła - sność środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, wła ści ciel przej mu jąc te skład ni ki ma jąt ku okre śla ich war tość po cząt ko wą, zgod nie z art. 16g, przed za war ciem pierw szej umo wy le asin gu, po mniej szo ną o spła tę war to ści po cząt ko wej, o któ rej mo wa w art. 17a pkt 7, oraz o su mę do ko na nych przez sie bie od pi sów amor ty za cyj nych, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 1. Art. 16m. 1. Z za strze że niem ust. 2 i 3 oraz art. 16ł ust. 1 3, okres do ko ny wa nia od pi sów amor ty za cyj nych od war to ści nie ma te rial nych i praw nych nie mo że być krót szy niż: 1) od li cen cji (sub li cen cji) na pro gra my kom pu te ro we oraz od praw au tor skich 24 mie sią ce, 2) od li cen cji na wy świe tla nie fil mów oraz na emi sję pro gra mów ra dio wych i te le wi zyj nych 24 mie sią ce, 3) od po nie sio nych kosz tów za koń czo - nych prac roz wo jo wych 12 mie się cy, 4) od po zo sta łych war to ści nie ma te - rial nych i praw nych 60 mie się cy. 2. Je że li wy ni ka ją cy z umo wy okres uży wa nia praw ma jąt ko wych, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 2, jest krót szy od okre su usta lo ne go w tym prze pi sie, po dat ni cy mo gą do ko ny wać od pi sów amor ty za cyj - nych w okre sie wy ni ka ją cym z umo wy. 3. Po dat ni cy usta la ją staw ki amor ty za - cyj ne dla po szcze gól nych war to ści nie - ma te rial nych i praw nych na ca ły okres amor ty za cji przed roz po czę ciem do ko - ny wa nia od pi sów amor ty za cyj nych. 4. Od pi sów amor ty za cyj nych od wła - sno ścio we go spół dziel cze go pra wa do lo ka lu miesz kal ne go, spół dziel cze go pra wa do lo ka lu użyt ko we go oraz pra wa do do mu jed no ro dzin ne go w spół dziel ni miesz ka nio wej do ko nu je się przy za sto - so wa niu rocz nej staw ki amor ty za cyj nej w wy so ko ści 2,5 proc. Roz dział 4 Zwol nie nia przed mio to we Art Wol ne od po dat ku są: 1) do cho dy z ty tu łu sprze da ży ca ło ści lub czę ści nie ru cho mo ści wcho dzą cej w skład go spo dar stwa rol ne go; zwol nie - nie nie do ty czy do cho du uzy ska ne go ze sprze da ży, je że li sprze daż ta na stę pu je przed upły wem pię ciu lat li cząc od koń ca ro ku ka len da rzo we go, w któ rym na stą pi - ło na by cie ca ło ści lub czę ści zby wa nej nie ru cho mo ści, 2) uchy lo ny, 3) do cho dy osią ga ne po za te ry to rium RP przez po dat ni ków okre ślo nych w art. 3 ust. 1, je że li umo wa mię dzy na ro - do wa, któ rej RP jest stro ną, tak sta no wi, 4) do cho dy po dat ni ków, z za strze że - niem ust. 1c, któ rych ce lem sta tu to wym jest dzia łal ność na uko wa, na uko wo - -tech nicz na, oświa to wa, w tym rów nież po le ga ją ca na kształ ce niu stu den tów, kul tu ral na, w za kre sie kul tu ry fi zycz nej i spor tu, ochro ny śro do wi ska, wspie ra nia ini cja tyw spo łecz nych na rzecz bu do wy dróg i sie ci te le ko mu ni ka cyj nej na wsi oraz za opa trze nia wsi w wo dę, do bro - czyn no ści, ochro ny zdro wia i po mo cy spo łecz nej, re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej in wa li dów oraz kul tu re li gij - ne go w czę ści prze zna czo nej na te ce le, 4a) do cho dy ko ściel nych osób praw - nych: a) z nie go spo dar czej dzia łal no ści sta - tu to wej; w tym za kre sie ko ściel ne oso by praw ne nie ma ją obo wiąz ku pro wa dze - nia do ku men ta cji wy ma ga nej przez prze pi sy or dy na cji po dat ko wej, b) z po zo sta łej dzia łal no ści w czę ści prze zna czo nej na ce le: kul tu re li gij ne go, oświa to wo -wy cho waw cze, na uko we, kul tu ral ne, cha ry ta tyw no -opie kuń cze oraz na kon ser wa cję za byt ków, pro wa - dze nie punk tów ka te che tycz nych, in we - sty cje sa kral ne w za kre sie: bu do wy, roz - bu do wy i od bu do wy ko ścio łów oraz ka - plic, ada pta cję in nych bu dyn ków na ce le sa kral ne, a tak że in nych in we sty cji prze - zna czo nych na punk ty ka te che tycz ne i za kła dy cha ry ta tyw no -opie kuń cze, c) uchy lo ny, 4b) do cho dy spół ek, któ rych je dy ny - mi udzia łow ca mi (ak cjo na riu sza mi) są ko ściel ne oso by praw ne w czę ści prze - zna czo nej na ce le wy mie nio ne w pkt 4a lit. b), 4c) uchy lo ny, 4d) do cho dy jed no stek or ga ni za cyj - nych Ochot ni czej Stra ży Po żar nej wczę ści prze zna czo nej na ce le sta tu to - we; w tym za kre sie jed nost ki te nie ma ją obo wiąz ku pro wa dze nia do ku men ta cji wy ma ga nej przez prze pi sy or dy na cji po - dat ko wej 4e) do cho dy po dat ni ków z dzia łal no - ści po za rol ni czej, w tym z dzia łów spe - cjal nych pro duk cji rol nej w czę ści prze - zna czo nej na dzia łal ność rol ni czą, o któ - rej mo wa w art. 2 ust. 2, je że li w ro ku po - prze dza ją cym rok po dat ko wy, a w ra zie roz po czę cia dzia łal no ści w pierw szym po dat ko wym ro ku tej dzia łal no ści, udział przy cho dów z dzia łal no ści rol ni czej, usta lo nych zgod nie z art , po więk - szo nych o war tość zu ży tych do prze - twór stwa rol ne go i spo żyw cze go su row - ców i ma te ria łów po cho dzą cych z wła - snej pro duk cji ro ślin nej i zwie rzę cej, sta - no wił co naj mniej 60 proc. przy cho dów osią gnię tych ze wszyst kich ro dza jów dzia łal no ści, 4f) uchy lo ny, 4g) do cho dy związ ków jed no stek sa - mo rzą du te ry to rial ne go w czę ści prze - zna czo nej dla tych jed no stek, 4h) 4j) uchy lo ne, 4k) do cho dy ban ku pro wa dzą ce go ka - sę miesz ka nio wą, sta no wią ce rów no war - tość do cho du uzy ska ne go przez tę ka sę z ty tu łów okre ślo nych w od ręb nych prze - pi sach w czę ści prze zna czo nej wy łącz - nie na re ali za cję wy mie nio nych w tych prze pi sach ce lów ka sy miesz ka nio wej, 4l) 4o) uchy lo ne,

16 Czwartek G 16 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo 4p) do cho dy Na ro do we go Fun du szu Zdro wia w czę ści prze zna czo nej na ce le sta tu to we, 4r) 4t) uchy lo ny, 4u) do cho dy Fun du szu Skład ko we go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go Rol ni ków, o któ rym mo wa w prze pi sach o ubez pie - cze niu spo łecz nym rol ni ków w czę ści prze zna czo nej na ce le sta tu to we, z wy łą - cze niem dzia łal no ści go spo dar czej, 4w) uchy lo ny, 4x) 4z) uchy lo ne, 5) do cho dy spół ek, któ rych udzia łow - ca mi (ak cjo na riu sza mi) są wy łącz nie or - ga ni za cje dzia ła ją ce na pod sta wie usta - wy Pra wo o sto wa rzy sze niach, a któ - rych ce lem sta tu to wym jest dzia łal ność wy mie nio na w pkt 4 w czę ści prze zna - czo nej na te ce le oraz prze ka za nej na rzecz tych or ga ni za cji, 5a) do cho dy klu bów spor to wych, o któ rych mo wa w usta wie z 25 czerw - ca 2010 r. o spo rcie (DzU nr 127, poz. 857), prze zna czo ne i wy dat ko wa ne w ro ku po - dat ko wym lub w ro ku po nim na stę pu ją - cym na szko le nie i współ za wod nic two spor to we dzie ci i mło dzie ży w ka te go - riach wie ko wych mło dzi ków, ju nio rów młod szych, ju nio rów i mło dzie żow ców do 23. ro ku ży cia, 6) 6b) uchy lo ne, 6c) do cho dy or ga ni za cji po żyt ku pu - blicz ne go, o któ rych mo wa w prze pi sach o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go iowo lon ta ria cie w czę ści prze zna czo - nej na dzia łal ność sta tu to wą, z wy łą cze - niem dzia łal no ści go spo dar czej, 7) 14) uchy lo ne, 14a) do ta cje z bu dże tu pań stwa otrzy - ma ne na do fi nan so wa nie przed się wzięć re ali zo wa nych w ra mach Spe cjal ne go Przed ak ce syj ne go Pro gra mu na Rzecz Rol nic twa i Roz wo ju Ob sza rów Wiej - skich (SA PARD), 14b) uchy lo ny, 15) do cho dy z dzia łal no ści po za rol ni - czej i z dzia łów spe cjal nych pro duk cji rol nej prze zna czo ne na wy na gro dze nia za pra cę człon ków rol ni czych spół dziel ni pro duk cyj nych i in nych spół dziel ni zaj - mu ją cych się pro duk cją rol ną, a tak że ich do mow ni ków je że li wy na gro dze nia te są zwią za ne z wy mie nio ną dzia łal no ścią, 16) do cho dy z ty tu łu pro wa dze nia lo - te rii fan to wych i gry bin go fan to we na pod sta wie ze zwo le nia wy da ne go na mo cy od ręb nych prze pi sów, 17) do cho dy osób praw nych nie ma ją - cych sie dzi by lub za rzą du w RP, uzy ska - ne z ty tu łu dzia łal no ści pro wa dzo nej na te ry to rium RP i fi nan so wa nej z fun du - szy po cho dzą cych z mię dzy pań stwo - wych in sty tu cji fi nan so wych oraz ze środ ków przy zna nych przez pań stwa ob ce na pod sta wie umów za war tych przez Ra dę Mi ni strów RP lub mi ni stra za zgo dą Ra dy Mi ni strów z ty mi in sty tu - cja mi i pań stwa mi, 18) na za sa dach wza jem no ści, do cho - dy uzy ski wa ne z dzia łal no ści go spo dar - czej pro wa dzo nej na te ry to rium RP przez ośrod ki kul tu ral ne państw ob cych, 19) do cho dy w wy so ko ści no mi nal nej war to ści ob li ga cji skar bo wych lub środ - ków pie nięż nych otrzy ma nych na pod - sta wie prze pi sów o re struk tu ry za cji fi - nan so wej przed się biorstw i ban ków dla zwięk sze nia fun du szy wła snych i re - zerw, 20) do cho dy na ro do wych fun du szy in we sty cyj nych, utwo rzo nych na pod sta - wie usta wy z 30 kwiet nia 1993 r. o na ro - do wych fun du szach in we sty cyj nych i ich pry wa ty za cji (DzU nr 44, poz. 202 ze zm.), po cho dzą ce z dy wi dend oraz in nych przy cho dów z ty tu łu udzia łu w zy skach osób praw nych ma ją cych sie dzi bę na te - ry to rium RP, jak rów nież z ty tu łu sprze - da ży udzia łów lub ak cji spół ek, ma ją cych sie dzi bę na te ry to rium RP, 21) do ta cje, sub wen cje, do pła ty i in ne nie - od płat ne świad cze nia, z za strze że niem pkt 14a, otrzy ma ne na po kry cie kosz tów al bo ja ko zwrot wy dat ków zwią za nych z otrzy ma - niem, za ku pem al bo wy two rze niem we wła - snym za kre sie środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, od któ rych do ko - nu je się od pi sów amor ty za cyj nych zgod nie z art. 16a 16m; 22) do cho dy z dzia łal no ści Ubez pie - cze nio we go Fun du szu Gwa ran cyj ne go, rzecz ni ka ubez pie czo nych oraz Pol skie - go Biu ra Ubez pie czeń Ko mu ni ka cyj - nych, 23) do cho dy uzy ska ne przez po dat - ni ków od rzą dów państw ob cych, or ga - ni za cji mię dzy na ro do wych lub mię dzy - na ro do wych in sty tu cji fi nan so wych, po cho dzą ce ze środ ków bez zwrot nej po mo cy, w tym tak że ze środ ków z pro - gra mów ra mo wych ba dań, roz wo ju tech nicz ne go i pre zen ta cji Unii i z pro - gra mów NA TO, przy zna nych na pod sta - wie jed no stron nej de kla ra cji lub umów za war tych z ty mi pań stwa mi, or ga ni za - cja mi lub in sty tu cja mi przez Ra dę Mi ni - strów RP, wła ści we go mi ni stra, agen cje rzą do we lub agen cje wy ko naw cze; w tym rów nież w przy pad kach gdy prze ka za nie tych środ ków jest do ko ny - wa ne za po śred nic twem pod mio tu upo - waż nio ne go do roz dzie la nia środ ków bez zwrot nej po mo cy za gra nicz nej na rzecz pod mio tów, któ rym słu żyć ma ta po moc, 24) od set ki od do cho dów lub środ - ków, o któ rych mo wa w pkt 23, lo ko wa - nych na ban ko wych ra chun kach ter mi - no wych, 25) uchy lo ny, 26) do cho dy pod mio tów za rzą dza ją - cych por ta mi lub przy sta nia mi mor ski mi w czę ści prze zna czo nej na bu do wę, roz - bu do wę i mo der ni za cję in fra struk tu ry por to wej oraz na re ali za cję za dań okre - ślo nych w art. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 usta wy z 20 grud nia 1996 r. o por tach i przy sta niach mor skich (DzU z 1997 r. nr 9 ze zm.), 27) 29) uchy lo ne, 30) do cho dy Fun du szu Gwa ran cyj ne - go, o któ rym mo wa w usta wie wy mie nio - nej w art. 15 ust. 1e pkt 4, 31) 33) uchy lo ne, 34) do cho dy, z za strze że niem ust. 4 6, uzy ska ne z dzia łal no ści go spo dar czej pro wa dzo nej na te re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej na pod sta wie ze zwo le nia, o któ rym mo wa w art. 16 ust. 1 usta wy z 20 paź dzier ni ka 1994 r. o spe cjal nych stre fach eko no micz nych (DzU nr 123, poz. 600 ze zm.), przy czym wiel kość po - mo cy pu blicz nej udzie la nej w for mie te - go zwol nie nia nie mo że prze kro czyć wiel ko ści po mo cy pu blicz nej dla przed - się bior cy, do pusz czal nej dla ob sza rów kwa li fi ku ją cych się do uzy ska nia po mo - cy w naj więk szej wy so ko ści, zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi, 35) uchy lo ny, 36) do pła ty bez po śred nie sto so wa ne w ra mach Wspól nej Po li ty ki Rol nej Unii, otrzy ma ne na pod sta wie od ręb nych prze pi sów, 36a) umo rzo ne na leż no ści i wie rzy tel - no ści przy pa da ją ce agen cjom płat ni - czym w ra mach Wspól nej Po li ty ki Rol nej, a tak że na leż no ści z ty tu łu nie na leż nie lub nad mier nie po bra nych płat no ści w ra mach sys te mów wspar cia bez po - śred nie go oraz w ra mach wspie ra nia roz - wo ju ob sza rów wiej skich z udzia łem środ ków po cho dzą cych z Eu ro pej skie go Fun du szu Rol ne go na rzecz Roz wo ju Ob - sza rów Wiej skich, od usta le nia któ rych od stą pio no; 37) do cho dy BGK w związ ku z pro wa - dze niem fun du szy utwo rzo nych, po wie - rzo nych lub prze ka za nych te mu ban ko - wi na pod sta wie od ręb nych ustaw, sta no - wią ce rów no war tość do cho dów uzy ska - nych przez te fun du sze z ty tu łów okre - ślo nych w prze pi sach re gu lu ją cych ich two rze nie i funk cjo no wa nie w czę ści prze zna czo nej wy łącz nie na re ali za cję ce lów wy mie nio nych w tych prze pi sach, 38) uchy lo ny, 39) do cho dy związ ków za wo do wych, spo łecz no -za wo do wych or ga ni za cji rol - ni ków, izb rol ni czych, izb go spo dar - czych, or ga ni za cji sa mo rzą du go spo dar - cze go rze mio sła, spół dziel czych związ - ków re wi zyj nych, or ga ni za cji pra co daw - ców i par tii po li tycz nych, dzia ła ją cych na pod sta wie od ręb nych ustaw w czę - ści prze zna czo nej na ce le sta tu to we, z wy łą cze niem dzia łal no ści go spo dar - czej, 40) skład ki człon kow skie człon ków or - ga ni za cji po li tycz nych spo łecz nych i za - wo do wych w czę ści nie prze zna czo nej na dzia łal ność go spo dar czą, 41) środ ki, o któ rych mo wa w art. 6 pkt 1 i 2 usta wy z 4 mar ca 2005 r. o Kra jo - wym Fun du szu Ka pi ta ło wym (DzU nr 57, poz. 491ze zm.) 42) wkład wła sny, o któ rym mo wa w art. 2 pkt 5 usta wy o part ner stwie pu - blicz no -pry wat nym, otrzy ma ny przez part ne ra pry wat ne go lub spół kę, o któ rej mo wa w art. 14 ust. 1 tej usta wy, i prze zna - czo ny na ce le okre ślo ne w umo wie o part ner stwie pu blicz no -pry wat nym, z za strze że niem ust. 7, 43) do cho dy spół dziel ni so cjal nej wy - dat ko wa ne w ro ku po dat ko wym na ce le, o któ rych mo wa w art. 2 ust. 2 usta wy z 27 kwiet nia 2006 r. o spół dziel niach so cjal - nych (DzU nr 94, poz. 651), na za sa dach okre ślo nych w tej usta wie, w czę ści nie - za li czo nej do kosz tów uzy ska nia przy - cho dów. 44) do cho dy spół dziel ni miesz ka nio - wych, wspól not miesz ka nio wych, to wa - rzystw bu dow nic twa spo łecz ne go oraz sa mo rzą do wych jed no stek or ga ni za cyj - nych pro wa dzą cych dzia łal ność w za kre - sie go spo dar ki miesz ka nio wej uzy ska ne z go spo dar ki za so ba mi miesz ka nio wy mi w czę ści prze zna czo nej na ce le zwią za - ne z utrzy ma niem tych za so bów, z wy łą - cze niem do cho dów uzy ska nych z in nej dzia łal no ści go spo dar czej niż go spo dar - ka za so ba mi miesz ka nio wy mi, 45) do cho dy z ty tu łu pro wa dze nia szko ły w ro zu mie niu prze pi sów o sys te - mie oświa ty w czę ści prze zna czo nej na ce le szko ły, z za strze że niem ust. 8, 46) do cho dy spół ek wod nych i ich związ ków, prze zna czo ne na ce le sta tu to - we, 47) do ta cje otrzy ma ne z bu dże tu pań - stwa lub bu dże tu jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go, z wy jąt kiem do płat do opro cen to wa nia kre dy tów ban ko - wych w za kre sie okre ślo nym w od ręb - nych usta wach, 48) kwo ty otrzy ma ne od agen cji rzą - do wych lub agen cji wy ko naw czych, je że - li agen cje otrzy ma ły środ ki na ten cel z bu dże tu pań stwa, z wy jąt kiem do płat do opro cen to wa nia kre dy tów ban ko - wych w za kre sie okre ślo nym w od ręb - nych usta wach, 49) do cho dy gru py pro du cen tów rol - nych wpi sa nej do re je stru, o któ rym mo - wa w art. 9 ust. 1 usta wy z 15 wrze - śnia 2000 r. o gru pach pro du cen tów rol - nych i ich związ kach oraz o zmia nie in - nych ustaw (DzU nr 88, poz. 993 ze zm.), po cho dzą ce ze sprze da ży pro duk tów lub grup pro duk tów, dla któ rych gru pa zo sta ła utwo rzo na, wy pro du ko wa nych w go spo dar stwach jej człon ków w czę - ści wy dat ko wa nej na rzecz człon ków tej gru py w ro ku po dat ko wym lub ro ku po nim na stę pu ją cym, z za strze że niem ust. 9 i 10, 50) od set ki lub dys kon to od ob li ga cji emi to wa nych przez SP i ofe ro wa nych na ryn kach za gra nicz nych oraz do cho dy z od płat ne go zby cia tych ob li ga cji uzy - ska ne przez po dat ni ków, o któ rych mo - wa w art. 3 ust. 2, 51) do cho dy BGK: a) osią gnię te w związ ku z re ali za cją pro gra mów rzą do wych, w tym do cho dy ze zby cia udzia łów, ak cji lub in nych pa - pie rów war to ścio wych prze ka za nych BGK w ce lu fi nan so wa nia tych pro gra - mów, b) ze zby cia udzia łów lub ak cji prze ka - za nych nie od płat nie BGK przez mi ni stra wła ści we go do spraw SP przed dniem li - kwi da cji Kra jo we go Fun du szu Po rę czeń Kre dy to wych wczę ści prze zna czo nej wy łącz nie na re ali za cję pro gra mów rzą do wych, 52) płat no ści na re ali za cję pro jek tów w ra mach pro gra mów fi nan so wa nych z udzia łem środ ków eu ro pej skich, otrzy - ma ne z BGK, z wy łą cze niem płat no ści otrzy ma nych przez wy ko naw ców, 53) środ ki fi nan so we otrzy ma ne przez uczest ni ka pro jek tu ja ko po moc udzie lo - na w ra mach pro gra mu fi nan so wa ne go z udzia łem środ ków eu ro pej skich, o któ - rych mo wa w usta wie z 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych, 54) przy cho dy uzy ska ne z ty tu łu: a) od szko do wa nia wy pła ca ne go sto - sow nie do prze pi sów usta wy z 11 sierp - nia 2001 r. o szcze gól nych za sa dach od - bu do wy, re mon tów i roz bió rek obiek tów bu dow la nych znisz czo nych lub uszko - dzo nych w wy ni ku dzia ła nia ży wio łu (DzU nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. nr 149, poz. 996), w tym z ty tu łu wy własz cze nia nie ru cho mo ści; nie do ty czy to przy pad - ków, gdy wła ści ciel nie ru cho mo ści, o któ rej mo wa w zda niu pierw szym, na - był jej wła sność w okre sie 2 lat przed wsz czę ciem po stę po wa nia wy - własz cze nio we go za ce nę niż szą o co naj - mniej 50 proc. od wy so ko ści uzy ska ne go od szko do wa nia, b) od płat ne go zby cia nie ru cho mo ści lub jej czę ści w try bie prze pi sów usta wy z 11 sierp nia 2001 r. o szcze gól nych za sa - dach od bu do wy, re mon tów i roz bió rek obiek tów bu dow la nych znisz czo nych lub uszko dzo nych w wy ni ku dzia ła nia ży wio łu, c) od stą pie nia od obo wiąz ku wnie sie - nia do pła ty, o któ rym mo wa w art. 13h ust. 4 usta wy z 11 sierp nia 2001 r. o szcze - gól nych za sa dach od bu do wy, re mon tów i roz bió rek obiek tów bu dow la nych znisz czo nych lub uszko dzo nych w wy ni - ku dzia ła nia ży wio łu. 1a. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 1, do ty czą ce po dat ni ków prze zna - cza ją cych do cho dy na ce le sta tu to we lub in ne ce le okre ślo ne w tym prze pi sie, nie do ty czy: 1) do cho dów uzy ska nych z dzia łal no - ści po le ga ją cej na wy twa rza niu wy ro bów prze my słu elek tro nicz ne go, pa li wo we go, ty to nio we go, spi ry tu so we go, wi niar skie - go, pi wo war skie go, a tak że po zo sta łych wy ro bów al ko ho lo wych o za war to ści al - ko ho lu po wy żej 1,5 proc, oraz wy ro bów z me ta li szla chet nych al bo z udzia łem tych me ta li lub do cho dów uzy ska nych z han dlu ty mi wy ro ba mi; zwol nie niem ob ję te są jed nak do cho dy jed no stek na - uko wych i in sty tu tów ba daw czych, w ro - zu mie niu od ręb nych prze pi sów, uzy ska - ne z dzia łal no ści po le ga ją cej na wy twa - rza niu wy ro bów prze my słu elek tro nicz - ne go, 1a) do cho dów uzy ska nych z dzia łal no - ści po le ga ją cej na od da niu środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych do od płat ne go uży wa nia na wa run kach okre ślo nych w art. 17a 17k, 2) do cho dów, bez wzglę du na czas ich osią gnię cia, wy dat ko wa nych na in ne ce le niż wy mie nio ne w tych prze pi sach. 1b. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 1, do ty czą ce po dat ni ków prze zna - cza ją cych do cho dy na ce le sta tu to we lub in ne ce le okre ślo ne w tym prze pi sie, ma za sto so wa nie, je że li do chód jest prze - zna czo ny i bez wzglę du na ter min wy - dat ko wa ny na ce le okre ślo ne w tym prze pi sie, w tym tak że na na by cie środ - ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial - nych i praw nych słu żą cych bez po śred - nio re ali za cji tych ce lów oraz na opła ce - nie po dat ków nie sta no wią cych kosz tu uzy ska nia przy cho dów, z za strze że niem ust. 1 pkt 5a. 1c. Prze pis ust. 1 pkt 4 nie ma za sto so - wa nia w: 1) przed się bior stwach pań stwo wych, spół dziel niach i spół kach, 2) przed się bior stwach ko mu nal nych ma ją cych oso bo wość praw ną, dla któ - rych funk cję or ga nu za ło ży ciel skie go

17 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G17 peł nią jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial - ne go lub ich jed nost ki po moc ni cze utwo rzo ne na pod sta wie od ręb nych prze pi sów, 3) sa mo rzą do wych za kła dach bu dże - to wych oraz jed nost kach or ga ni za cyj - nych nie po sia da ją cych oso bo wo ści praw nej, bę dą cych po dat ni ka mi po dat - ku do cho do we go od osób praw nych je - że li przed mio tem ich dzia łal no ści jest za - spo ka ja nie po trzeb pu blicz nych po śred - nio zwią za nych z ochro ną śro do wi ska w za kre sie: wo do cią gów i ka na li za cji, ście ków ko mu nal nych, wy sy pisk i uty li - za cji od pa dów ko mu nal nych oraz trans - por tu zbio ro we go. 1d. Przy usta la niu udzia łu, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 4e, w kwo cie przy cho - dów osią gnię tych ze wszyst kich ro dza - jów dzia łal no ści nie uwzględ nia się przy - cho dów uzy ska nych: 1) w związ ku z re gu lo wa niem zo bo wią - zań wo bec Agen cji Nie ru cho mo ści Rol - nych wie rzy tel no ścia mi na by ty mi od wie rzy cie li tej Agen cji, 2) ze sprze da ży pro duk tów pro duk cji rol ni czej na by tych przez spół dziel nie zaj mu ją ce się pro duk cją rol ną od człon - ków tych spół dziel ni w czę ści od po - wia da ją cej ce nie na by cia tych pro duk - tów. 1e. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 1, do ty czą ce po dat ni ków prze zna - cza ją cych do cho dy na ce le sta tu to we lub in ne ce le okre ślo ne w tym prze pi sie sto - su je się rów nież w przy pad ku lo ko wa nia do cho dów po przez na by cie: 1) wy emi to wa nych po 1 stycz nia 1989 r. ob li ga cji SP lub bo nów skar bo wych oraz ob li ga cji wy emi to wa nych przez jed nost - ki sa mo rzą du te ry to rial ne go po 1 stycz - nia 1997 r., 2) pa pie rów war to ścio wych lub nie bę - dą cych pa pie ra mi war to ścio wy mi in stru - men tów fi nan so wych, o któ rych mo wa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c usta wy z 29 lip - ca 2005 r. o ob ro cie in stru men ta mi fi nan - so wy mi (DzU nr 183, poz ze zm.), o ile na by cie ta kie na stą pi ło w ra mach za - rzą dza nia port fe lem, o któ rym mo wa w art. 75 tej usta wy, rów nież w przy pad ku gdy za rzą dza nie port fe lem od by wa się na pod sta wie umo wy z to wa rzy stwem fun du szy in we sty cyj nych, któ re wy ko nu - je tę dzia łal ność na pod sta wie art. 45 ust. 2 usta wy z 27 ma ja 2004 r. o fun du - szach in we sty cyj nych, pod wa run kiem zde po no wa nia tych pa pie rów war to ścio - wych lub in stru men tów fi nan so wych na od ręb nym ra chun ku pro wa dzo nym przez upraw nio ny pod miot w ro zu mie - niu usta wy z 29 lip ca 2005 r. o ob ro cie in - stru men ta mi fi nan so wy mi, 3) jed no stek uczest nic twa w fun du - szach in we sty cyj nych dzia ła ją cych na pod sta wie usta wy z 27 ma ja 2004 r. o fun du szach in we sty cyj nych (DzU nr 146 poz. 1546). 1f. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 1e, ma za sto so wa nie, je że li do chód jest prze zna czo ny i wy dat ko wa ny, bez wzglę du na ter min, na ce le okre ślo ne w ust uchy lo ne. 4. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 34, przy słu gu je po dat ni ko wi wy łącz - nie z ty tu łu do cho dów uzy ska nych z dzia łal no ści go spo dar czej pro wa dzo - nej na te re nie stre fy. 5. W ra zie cof nię cia ze zwo le nia, o któ - rym mo wa w ust. 1 pkt 34, po dat nik tra ci pra wo do zwol nie nia i jest obo wią za ny do za pła ty po dat ku za ca ły okres ko rzy - sta nia ze zwol nie nia po dat ko we go. 6. W ra zie wy stą pie nia oko licz no ści, o któ rych mo wa w ust. 5, po dat nik jest obo wią za ny do zwięk sze nia pod sta wy opo dat ko wa nia o kwo tę do cho du, w od - nie sie niu do któ re go utra cił pra wo do zwol nie nia, a w ra zie po nie sie nia stra - ty do jej zmniej sze nia o tę kwo tę w roz - li cze niu za licz ki za wy bra ny okres wpła ty za li czek, o któ rym mo wa w art. 25, w któ - rym utra cił to pra wo, a gdy utra ta pra wa na stą pi w ostat nim okre sie wpła ty za li - czek da ne go ro ku po dat ko we go w ze - zna niu rocz nym. 7. Zwol nie niu, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 42, nie pod le ga ją środ ki sta no wią ce zwrot wy dat ków po nie sio nych na re ali - za cję za da nia pu blicz ne go lub przed się - wzię cia bę dą ce go przed mio tem umo wy o part ner stwie pu blicz no -pry wat nym przez part ne ra pry wat ne go lub za je go po śred nic twem oraz środ ki prze zna czo - ne na na by cie udzia łów lub ak cji w spół - ce han dlo wej. 8. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 45, ma za sto so wa nie, je że li do cho dy prze zna czo ne na ce le szko ły zo sta ną wy - dat ko wa ne na: 1) za kup sta no wią cych środ ki trwa łe po mo cy dy dak tycz nych lub in nych urzą - dzeń nie zbęd nych do pro wa dze nia szko - ły, 2) or ga ni zo wa nie wy po czyn ku wa ka - cyj ne go uczniów, w czę ści sta no wią cej wy na gro dze nie per so ne lu wy cho waw - cze go i ob słu gi, je że li nie zo sta ło ono po - kry te przez ro dzi ców lub praw nych opie - ku nów uczniów. 9. Za wy dat ki, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 49, uzna je się wy dat ki na: 1) za kup środ ków pro duk cji prze ka za - nych człon kom gru py pro du cen tów rol - nych, 2) szko le nie człon ków gru py pro du - cen tów rol nych. 10. Prze pi sy ust. 1b, 1e i 1f nie ma ją za - sto so wa nia do zwol nie nia, o któ rym mo - wa w ust. 1 pkt 49. Roz dział 4a Opo dat ko wa nie stron umo wy le asin gu Art. 17a. Ile kroć w roz dzia le jest mo wa o: 1) umo wie le asin gu ro zu mie się przez to umo wę na zwa ną w ko dek sie cy wil - nym, a tak że każ dą in ną umo wę, na mo cy któ rej jed na ze stron, zwa na da lej fi nan - su ją cym, od da je do od płat ne go uży wa - nia al bo uży wa nia i po bie ra nia po żyt ków na wa run kach okre ślo nych w usta wie dru giej stro nie, zwa nej da lej ko rzy sta ją - cym, pod le ga ją ce amor ty za cji środ ki trwa łe lub war to ści nie ma te rial ne i praw - ne, a tak że grun ty, 2) pod sta wo wym okre sie umo wy le - asin gu ro zu mie się przez to czas ozna - czo ny, na ja ki zo sta ła za war ta ta umo wa, z wy łą cze niem cza su, na któ ry mo że być prze dłu żo na lub skró co na, 3) od pi sach amor ty za cyj nych ro zu - mie się przez to od pi sy amor ty za cyj ne do ko ny wa ne wy łącz nie zgod nie z prze - pi sa mi art. 16a 16m, z uwzględ nie niem art. 16, 4) nor ma tyw nym okre sie amor ty za cji ro zu mie się przez to w od nie sie niu do: a) środ ków trwa łych okres, w któ rym od pi sy amor ty za cyj ne, wy ni ka ją ce z za - sto so wa nia sta wek amor ty za cyj nych okre ślo nych w Wy ka zie sta wek amor ty - za cyj nych, zrów nu ją się z war to ścią po - cząt ko wą środ ków trwa łych, b) war to ści nie ma te rial nych i praw - nych okres usta lo ny w art. 16m, 5) rze czy wi stej war to ści net to ro zu - mie się przez to war tość po cząt ko wą środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te - rial nych i praw nych zak tu ali zo wa ną zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi, po - mniej szo ną o su mę od pi sów amor ty za - cyj nych, o któ rych mo wa w art. 16h ust. 1 pkt 1, 6) hi po te tycz nej war to ści net to ro zu - mie się przez to war tość po cząt ko wą okre ślo ną zgod nie z art. 16g po mniej szo - ną o: a) od pi sy amor ty za cyj ne ob li czo ne we dług za sad okre ślo nych w art. 16k ust. 1 z uwzględ nie niem współ czyn ni ka 3 wod nie sie niu do środ ków trwa łych, b) od pi sy amor ty za cyj ne ob li czo ne przy za sto so wa niu trzy krot nie skró co - nych okre sów amor ty zo wa nia, o któ rych mo wa w pkt 4b w od nie sie niu do war - to ści nie ma te rial nych i praw nych, 7) spła cie war to ści po cząt ko wej ro - zu mie się przez to fak tycz nie otrzy ma ną przez fi nan su ją ce go w opła tach usta lo - nych w umo wie le asin gu rów no war tość war to ści po cząt ko wej środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw - nych, okre ślo ną zgod nie z art. 16g, w pod sta wo wym okre sie umo wy le asin - gu; spła ty tej nie ko ry gu je się o kwo tę wy - pła co ną ko rzy sta ją ce mu, o któ rej mo wa w art. 17d al bo art. 17h. Art. 17b. 1. Opła ty usta lo ne w umo wie le asin gu po no szo ne przez ko rzy sta ją ce - go w pod sta wo wym okre sie umo wy z ty - tu łu uży wa nia środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych sta - no wią przy chód fi nan su ją ce go i od po - wied nio w przy pad ku, o któ rym mo wa w pkt 1, koszt uzy ska nia przy cho dów ko - rzy sta ją ce go, z za strze że niem ust. 2 i 3, je - że li: 1) umo wa le asin gu, w przy pad ku gdy ko rzy sta ją cym nie jest oso ba wy mie nio - na w pkt 2, zo sta ła za war ta na czas ozna - czo ny, sta no wią cy co naj mniej 40% nor - ma tyw ne go okre su amor ty za cji, je że li przed mio tem umo wy le asin gu są pod le - ga ją ce od pi som amor ty za cyj nym rze czy ru cho me lub war to ści nie ma te rial ne i praw ne, al bo zo sta ła za war ta na okres co naj mniej 10 lat, je że li jej przed mio tem są pod le ga ją ce od pi som amor ty za cyj - nym nie ru cho mo ści; 2) umo wa le asin gu, w przy pad ku gdy ko rzy sta ją cym jest oso ba fi zycz na nie - pro wa dzą ca dzia łal no ści go spo dar czej, zo sta ła za war ta na czas ozna czo ny; 3) su ma usta lo nych opłat w umo wie le - asin gu, o któ rej mo wa w pkt 1 lub 2, po - mniej szo na o na leż ny po da tek od to wa - rów i usług, od po wia da co naj mniej war - to ści po cząt ko wej środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych. 2. Je że li fi nan su ją cy w dniu za war cia umo wy le asin gu ko rzy sta ze zwol nień w po dat ku do cho do wym przy słu gu ją - cych na pod sta wie: 1) art. 6, 2) prze pi sów o spe cjal nych stre fach eko no micz nych, 3) art. 23 i 37 usta wy z 14 czerw ca 1991 r. o spół kach z udzia łem za gra nicz nym (DzU z 1997 r. nr 26, poz. 143 ze zm.) do umo wy tej sto su je się za sa dy opo - dat ko wa nia okre ślo ne w art. 17f 17h. 3. W przy pad ku fi nan su ją ce go bę dą - ce go spół ką nie ma ją cą oso bo wo ści praw nej ogra ni cze nia, o któ rych mo wa w ust. 2, do ty czą tak że wspól ni ków tych spół ek. Art. 17c. Je że li po upły wie pod sta wo - we go okre su umo wy le asin gu, o któ rej mo wa w art. 17b ust. 1, fi nan su ją cy prze - no si na ko rzy sta ją ce go wła sność środ - ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial - nych i praw nych, bę dą cych przed mio - tem tej umo wy: 1) przy cho dem ze sprze da ży środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych jest ich war tość wy ra żo na w ce nie okre ślo nej w umo wie sprze da ży; je że li jed nak ce na ta jest niż sza od hi po - te tycz nej war to ści net to środ ków trwa - łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, przy chód ten okre śla się w wy so ko ści war to ści ryn ko wej we dług za sad okre ślo nych w art. 14, 2) kosz tem uzy ska nia przy cho dów przy usta la niu do cho du ze sprze da ży jest rze czy wi sta war tość net to. Art. 17d. 1. Je że li po upły wie pod sta - wo we go okre su umo wy le asin gu, o któ rej mo wa w art. 17b ust. 1, fi nan su ją cy prze - no si na oso bę trze cią wła sność środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, bę dą cych przed mio tem tej umo wy, oraz wy pła ca ko rzy sta ją ce mu z ty tu łu spła ty ich war to ści uzgod nio ną kwo tę przy okre śla niu przy cho du ze sprze da ży i kosz tu je go uzy ska nia sto su je się prze pi sy art Kwo ta wy pła co na ko rzy sta ją ce mu, w przy pad ku okre ślo nym w ust. 1, sta no - wi koszt uzy ska nia przy cho dów fi nan su - ją ce go w dniu za pła ty do wy so ko ści róż - ni cy po mię dzy rze czy wi stą war to ścią net to a hi po te tycz ną war to ścią net to. 3. Kwo ta otrzy ma na przez ko rzy sta ją - ce go, w przy pad ku okre ślo nym w ust. 1, sta no wi je go przy chód w dniu jej otrzy - ma nia. Art. 17e. 1. Je że li po upły wie pod sta - wo we go okre su umo wy le asin gu, o któ rej mo wa w art. 17b ust. 1 pkt 1, fi nan su ją cy od da je ko rzy sta ją ce mu do dal sze go uży - wa nia środ ki trwa łe lub war to ści nie ma - te rial ne i praw ne, bę dą ce przed mio tem tej umo wy, przy cho dem fi nan su ją ce go i od po wied nio kosz tem uzy ska nia przy - cho dów ko rzy sta ją ce go są opła ty usta lo - ne przez stro ny tej umo wy. 2. Je że li po upły wie pod sta wo we go okre su umo wy le asin gu, o któ rej mo wa w art. 17b ust. 1 pkt 2, fi nan su ją cy od da je ko rzy sta ją ce mu do dal sze go uży wa nia środ ki trwa łe lub war to ści nie ma te rial ne i praw ne, bę dą ce przed mio tem tej umo - wy, przy cho dem fi nan su ją ce go są opła ty usta lo ne przez stro ny tej umo wy, tak że wte dy, gdy od bie ga ją znacz nie od war to - ści ryn ko wej. Art. 17f. 1. Do przy cho dów fi nan su ją - ce go i od po wied nio do kosz tów uzy ska - nia przy cho dów ko rzy sta ją ce go nie za li - cza się opłat, o któ rych mo wa w art. 17b ust. 1, w czę ści sta no wią cej spła tę war to - ści po cząt ko wej środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, je - że li są speł nio ne łącz nie na stę pu ją ce wa - run ki: 1) umo wa le asin gu zo sta ła za war ta na czas ozna czo ny, 2) su ma usta lo nych w umo wie le asin - gu opłat, po mniej szo na o na leż ny po da - tek od to wa rów i usług, od po wia da co naj mniej war to ści po cząt ko wej środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, 3) umo wa za wie ra po sta no wie nie, że wpod sta wo wym okre sie umo wy le asin gu: a) od pi sów amor ty za cyj nych do ko nu - je ko rzy sta ją cy, w przy pad ku gdy nie jest oso bą wy mie nio ną w lit. b, al bo b) fi nan su ją cy re zy gnu je z do ko ny wa - nia od pi sów amor ty za cyj nych, w przy - pad ku gdy ko rzy sta ją cym jest oso ba fi - zycz na nie pro wa dzą ca dzia łal no ści go - spo dar czej. 2. Je że li wy so kość kwo ty spła ty war to - ści środ ków trwa łych lub war to ści nie - ma te rial nych i praw nych przy pa da ją - cych na po szcze gól ne opła ty nie jest okre ślo na w umo wie le asin gu, usta la się ją pro por cjo nal nie do okre su trwa nia tej umo wy. Art. 17g. 1. Je że li są speł nio ne wa run - ki, o któ rych mo wa w art. 17f ust. 1, i po upły wie pod sta wo we go okre su umo - wy le asin gu fi nan su ją cy prze no si na ko - rzy sta ją ce go wła sność środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych bę dą cych przed mio tem tej umo wy: 1) przy cho dem ze sprze da ży środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych jest ich war tość wy ra żo na w ce nie okre ślo nej w umo wie sprze da ży, tak że wte dy, gdy od bie ga ona znacz nie od ich war to ści ryn ko wej, 2) do kosz tów uzy ska nia przy cho dów nie za li cza się wy dat ków po nie sio nych przez fi nan su ją ce go na na by cie lub wy - two rze nie środ ków trwa łych lub war to - ści nie ma te rial nych i praw nych sta no - wią cych przed miot umo wy le asin gu; kosz tem są jed nak te wy dat ki po mniej - szo ne o spła tę war to ści po cząt ko wej, o któ rej mo wa w art. 17a pkt Je że li są speł nio ne wa run ki, o któ - rych mo wa w art. 17f ust. 1, i po upły wie pod sta wo we go okre su umo wy le asin gu fi - nan su ją cy od da je ko rzy sta ją ce mu do dal - sze go uży wa nia środ ki trwa łe lub war to ści nie ma te rial ne i praw ne, bę dą ce przed - mio tem umo wy, przy cho dem fi nan su ją - ce go i od po wied nio kosz tem uzy ska nia przy cho dów ko rzy sta ją ce go są opła ty usta lo ne przez stro ny, tak że wte dy, gdy od bie ga ją znacz nie od war to ści ryn ko wej. Art. 17h. 1. Je że li są speł nio ne wa run - ki, o któ rych mo wa w art. 17f ust. 1,

18 Czwartek G 18 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo i po upły wie pod sta wo we go okre su umo - wy le asin gu fi nan su ją cy prze no si na oso bę trze cią wła sność środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych, bę - dą cych przed mio tem umo wy, oraz wy pła - ca ko rzy sta ją ce mu z ty tu łu spła ty ich war - to ści uzgod nio ną kwo tę: 1) przy okre śla niu przy cho du ze sprze - da ży sto su je się prze pi sy, o któ rych mo wa w art , 2) do kosz tów uzy ska nia przy cho dów nie za li cza się wy dat ków po nie sio nych przez fi nan su ją ce go na na by cie lub wy - two rze nie środ ków trwa łych lub war to ści nie ma te rial nych i praw nych sta no wią cych przed miot umo wy; kosz tem są jed nak te wy dat ki po mniej szo ne o spła tę war to ści po cząt ko wej, o któ rej mo wa w art. 17a pkt Kwo ta wy pła co na ko rzy sta ją ce mu sta - no wi koszt uzy ska nia przy cho dów u fi nan - su ją ce go i jest przy cho dem ko rzy sta ją ce go w dniu jej otrzy ma nia. Art. 17i. 1. Je że li przed mio tem umo wy le asin gu za war tej na czas ozna czo ny są grun ty, a su ma usta lo nych w niej opłat od - po wia da co naj mniej war to ści grun tów rów nej wy dat kom na ich na by cie do przy cho dów fi nan su ją ce go i od po - wied nio do kosz tów uzy ska nia przy cho - dów ko rzy sta ją ce go nie za li cza się opłat usta lo nych w tej umo wie, po no szo nych przez ko rzy sta ją ce go w pod sta wo wym okre sie tej umo wy z ty tu łu uży wa nia przed mio tu umo wy, w czę ści sta no wią cej spła tę tej war to ści; prze pis art. 17f ust. 2 sto su je się od po wied nio. 2. Je że li po upły wie pod sta wo we go okre su umo wy le asin gu fi nan su ją cy prze - no si na ko rzy sta ją ce go lub oso bę trze cią wła sność grun tów bę dą cych przed mio tem tej umo wy, al bo od da je je ko rzy sta ją ce mu do dal sze go uży wa nia, do usta le nia przy - cho dów i kosz tów uzy ska nia przy cho dów stron umo wy prze pi sy art. 17g i art. 17h sto - su je się od po wied nio. Art. 17j. 1. Je że li w umo wie le asin gu zo - sta ła okre ślo na ce na, po któ rej ko rzy sta ją - cy ma pra wo na być przed miot umo wy po za koń cze niu pod sta wo we go okre su tej umo wy, ce nę tę uwzględ nia się w su mie opłat, o któ rych mo wa w art. 17b ust. 1 pkt 3 i art. 17f ust. 1 pkt Do su my opłat, o któ rej mo wa w ust. 1, nie za li cza się: 1) płat no ści na rzecz fi nan su ją ce go za świad cze nia do dat ko we, o ile są one wy - od ręb nio ne z opłat le asin go wych, 2) po dat ków, w któ rych obo wią zek po dat ko wy cią ży na fi nan su ją cym z ty tu - łu wła sno ści lub po sia da nia środ ków trwa łych, bę dą cych przed mio tem umo - wy le asin gu, oraz skła dek na ubez pie - cze nie tych środ ków trwa łych, je że li w umo wie le asin gu za strze żo no, że ko - rzy sta ją cy bę dzie po no sił cię żar tych po - dat ków i skła dek nie za leż nie od opłat za uży wa nie, 3) kau cji okre ślo nej w umo wie le asin gu wpła co nej fi nan su ją ce mu przez ko rzy sta - ją ce go. 3. Kau cji, o któ rej mo wa w ust. 2 pkt 3, nie za li cza się do przy cho dów fi nan su ją ce go i od po wied nio do kosz tów uzy ska nia przy - cho dów ko rzy sta ją ce go. Art. 17k. 1. Je że li fi nan su ją cy prze niósł na rzecz oso by trze ciej wie rzy tel no ści z ty - tu łu opłat, o któ rych mo wa w art. 17b ust. 1, a nie zo sta ła prze nie sio na na oso bę trze cią wła sność przed mio tu umo wy le asin gu: 1) do przy cho dów fi nan su ją ce go nie za - li cza się kwot wy pła co nych przez oso bę trze cią z ty tu łu prze nie sie nia wie rzy tel no - ści, 2) kosz tem uzy ska nia przy cho dów fi - nan su ją ce go jest za pła co ne oso bie trze ciej dys kon to lub wy na gro dze nie. 2. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 1, opła ty po no szo ne przez ko rzy sta ją ce go narzecz oso by trze ciej sta no wią przy chód fi - nan su ją ce go w dniu wy ma gal no ści za pła ty. Art. 17l. Do opo dat ko wa nia stron umo - wy za war tej na czas nie ozna czo ny lub na czas ozna czo ny, lecz nie speł nia ją cej wa - run ków okre ślo nych w art. 17b ust. 1 pkt 3 lub art. 17f ust. 1, lub art. 17i ust. 1, sto su je się prze pi sy, o któ rych mo wa w art , dla umów naj mu i dzier ża wy. Załącznik nr 1

19 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G19

20 Czwartek G 20 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo Roz dział 5 Pod sta wa opo dat ko wa nia i wy so kość po dat ku Art Pod sta wę opo dat ko wa nia, z za strze że niem art. 21 i 22, sta no wi do - chód usta lo ny zgod nie z art. 7 al bo w art. 7a ust. 1, po od li cze niu: 1) da ro wizn prze ka za nych na ce le okre ślo ne w art. 4 usta wy z 24 kwiet - nia 2003 r. o dzia łal no ści po żyt ku pu - blicz ne go i o wo lon ta ria cie, or ga ni za - cjom, o któ rym mo wa w art. 3 ust. 2 i 3 tej usta wy, lub rów no waż nym or ga ni za - cjom, okre ślo nym w prze pi sach re gu lu - ją cych dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne - go, obo wią zu ją cych w in nym niż RP pań stwie człon kow skim Unii lub in nym pań stwie na le żą cym do EOG, pro wa - dzą cym dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne - go w sfe rze za dań pu blicz nych, re ali zu - ją cym te ce le łącz nie do wy so ko ści nie prze kra cza ją cej 10 proc. do cho du, o któ rym mo wa w art. 7 ust. 3 al bo w art. 7a ust. 1, 2) 5) uchy lo ne, 6) w ban kach 20 proc. kwo ty kre dy - tów (po ży czek) umo rzo nych w związ ku z re ali za cją pro gra mu re struk tu ry za cji na pod sta wie od ręb nych ustaw, za kwa li - fi ko wa nych do stra co nych kre dy tów (po - ży czek) i za li czo nych do kosz tów uzy ska - nia przy cho dów, 7) da ro wizn na ce le kul tu re li gij ne go łącz nie do wy so ko ści nie prze kra cza ją - cej 10 proc. do cho du, o któ rym mo wa w art. 7 ust. 3 al bo w art. 7a ust. 1. 1a. Łącz na kwo ta od li czeń z ty tu łów okre ślo nych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie mo że prze kro czyć 10 proc. do cho du, o któ rym mo wa w art. 7 ust. 3 al bo w art. 7a ust. 1, z tym że od li cze niom nie pod le ga ją da ro - wi zny na rzecz: 1) osób fi zycz nych, 2) osób praw nych oraz jed no stek or - ga ni za cyj nych nie ma ją cych oso bo wo ści praw nej, pro wa dzą cych dzia łal ność go - spo dar czą po le ga ją cą na wy twa rza niu wy ro bów prze my słu elek tro nicz ne go, pa li wo we go, ty to nio we go, spi ry tu so we - go, wi niar skie go, pi wo war skie go, a tak że po zo sta łych wy ro bów al ko ho lo wych o za war to ści al ko ho lu po wy żej 1,5 proc., oraz wy ro bów z me ta li szla chet nych al bo z udzia łem tych me ta li, lub han dlu ty mi wy ro ba mi. 1b. Je że li przed mio tem da ro wi zny są to wa ry opo dat ko wa ne VAT, za kwo tę da - ro wi zny uwa ża się war tość to wa ru wraz z VAT, w czę ści prze kra cza ją cej kwo tę po dat ku na li czo ne go, któ rą po dat nik ma pra wo od li czyć zgod nie z prze pi sa mi o VAT z ty tu łu do ko na nia tej da ro wi zny. Przy okre śla niu war to ści tych da ro wizn sto su je się od po wied nio art c. Od li cze nie da ro wizn, o któ rym mo - wa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wy ni ka ją ce z od - ręb nych ustaw, sto su je się, je że li wy so - kość da ro wi zny jest udo ku men to wa na do wo dem wpła ty na ra chu nek ban ko wy ob da ro wa ne go, a w przy pad ku da ro wi - zny in nej niż pie nięż na do ku men tem, z któ re go wy ni ka war tość tej da ro wi zny, oraz oświad cze niem ob da ro wa ne go o jej przy ję ciu. 1d. uchy lo ny. 1e. Po dat ni cy z za strze że niem ust. 1h otrzy mu ją cy da ro wi zny o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 usta wy z 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do - cho do wym od osób fi zycz nych są obo - wią za ni: 1) w ze zna niu o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1 wy od ręb nić z przy cho dów kwo tę ogó łem otrzy ma nych da ro wizn ze wska - za niem ce lu jej prze zna cze nia zgod nie ze sfe rą dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go o któ rej mo wa w art. 4 usta wy wy mie nio - nej w ust. 1 pkt 1 a tak że ce lu o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 7 wraz z wy szcze gól - nie niem da ro wizn po cho dzą cych od osób praw nych z po da niem na zwy i ad re su dar czyń cy je że li jed no ra zo wa kwo ta da ro wi zny prze kra cza zł lub je że li su ma wszyst kich da ro wizn otrzy ma nych w da nym ro ku po dat ko - wym od jed ne go dar czyń cy prze kra - cza zł 2) w ter mi nie skła da nia ze zna nia o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1 udo stęp - nić do pu blicz nej wia do mo ści po przez pu bli ka cje w In ter ne cie środ kach ma so - we go prze ka zu lub wy ło że nie dla za in te - re so wa nych w po miesz cze niach ogól nie do stęp nych in for ma cje o któ rych mo wa w pkt 1, i w for mie pi sem nej za wia do mić o tym wła ści we go na czel ni ka urzę du skar bo we go. Z obo wiąz ku te go zwol nio - ne są pod mio ty któ rych do chód za da ny rok po dat ko wy nie prze kra cza kwo - ty zł. 1f. Po dat ni cy otrzy mu ją cy da ro wi zny o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 usta wy z 26 lip - ca 1991 r. o po dat ku do cho do wym od osób fi zycz nych któ rzy nie skła da ją ze zna nia o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1 są obo wią za ni w ter mi nie o któ rym mo - wa w art. 27 ust. 1: 1) prze ka zać urzę do wi skar bo we mu in for ma cje o kwo cie ogó łem otrzy ma - nych da ro wizn ze wska za niem ce lu jej prze zna cze nia zgod nie ze sfe rą dzia łal - no ści po żyt ku pu blicz ne go o któ rej mo - wa w art. 4 usta wy wy mie nio nej w ust. 1 pkt 1 a tak że ce lu o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 7 wraz z wy szcze gól nie niem da ro - wizn po cho dzą cych od osób praw nych z po da niem na zwy i ad re su dar czyń cy je że li jed no ra zo wa kwo ta da ro wi zny prze kra cza zł lub je że li su ma wszyst kich da ro wizn otrzy ma nych w da - nym ro ku po dat ko wym od jed ne go dar - czyń cy prze kra cza zł 2) udo stęp nić do pu blicz nej wia do - mo ści po przez pu bli ka cje w In ter ne cie środ kach ma so we go prze ka zu lub wy ło - że nie dla za in te re so wa nych w po miesz - cze niach ogól nie do stęp nych in for ma - cje o któ rych mo wa w pkt 1, i w for mie pi - sem nej za wia do mić o tym wła ści we go na czel ni ka urzę du skar bo we go. Z obo - wiąz ku te go zwol nio ne są pod mio ty któ - rych do chód za da ny rok po dat ko wy nie prze kra cza kwo ty zł. 1g. Po dat ni cy ko rzy sta ją cy z od li cze nia da ro wizn, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wy ni ka ją ce go z od ręb nych ustaw, są obo wią za ni wy ka zać w ze zna niu, o któ - rym mo wa w art. 27 ust. 1, kwo tę prze ka - za nej da ro wi zny, kwo tę do ko na ne go od - li cze nia oraz da ne po zwa la ją ce na iden - ty fi ka cję ob da ro wa ne go, w szcze gól no - ści je go na zwę, ad res i nu mer iden ty fi ka - cji po dat ko wej lub nu mer uzy ska ny w in nym niż RP pań stwie człon kow skim Unii lub in nym pań stwie na le żą cym do EOG, w któ rym ob da ro wa ny ma sie - dzi bę, słu żą cy dla ce lów po dat ko wych iden ty fi ka cji. 1h. Do po dat ni ków, o któ rych mo wa w art. 17 ust. 1 pkt 4a, skła da ją cych ze zna - nie, o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1, otrzy - mu ją cych da ro wi zny, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 usta wy z 26 lip ca 1991 r. o po dat ku do - cho do wym od osób fi zycz nych, prze pi sy ust. 1e i 1f sto su je się od po wied nio. 1i. Prze pi sy ust. 1e, 1f i 1h sto su je się od - po wied nio do po dat ni ków otrzy mu ją - cych da ro wi zny, któ re pod le ga ją od li cze - niu na pod sta wie od ręb nych ustaw. 1j. Pra wo do od li cze nia da ro wi zny na rzecz or ga ni za cji, okre ślo nej w prze - pi sach re gu lu ją cych dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go, obo wią zu ją cych w in nym niż RP pań stwie człon kow skim Unii lub in nym pań stwie na le żą cym do EOG, pro wa dzą cej dzia łal ność po żyt ku pu - blicz ne go w sfe rze za dań pu blicz nych, przy słu gu je po dat ni ko wi pod wa run - kiem: 1) udo ku men to wa nia przez po dat ni ka oświad cze niem tej or ga ni za cji, iż na dzień prze ka za nia da ro wi zny by ła ona rów no waż ną or ga ni za cją do or ga ni - za cji, o któ rych mo wa w art. 3 ust. 2 i 3 usta wy z 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no - ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria - cie, re ali zu ją cą ce le okre ślo ne w art. 4

21 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G21 usta wy z 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal no - ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria - cie i pro wa dzą cą dzia łal ność po żyt ku pu blicz ne go w sfe rze za dań pu blicz - nych, oraz 2) ist nie nia pod sta wy praw nej wy ni - ka ją cej z umo wy w spra wie uni ka nia po - dwój ne go opo dat ko wa nia lub z in nej ra - ty fi ko wa nej umo wy mię dzy na ro do wej, któ rych stro ną jest RP, do uzy ska nia przez or gan po dat ko wy in for ma cji po - dat ko wych od or ga nu po dat ko we go pań stwa, na któ re go te ry to rium or ga ni - za cja po sia da sie dzi bę. 1k. Od li cze nia da ro wizn, o któ rym mo - wa w ust. 1 pkt 1, nie sto su je się w przy - pad ku, gdy po dat nik za li czył war tość prze ka za nej da ro wi zny do kosz tów uzy - ska nia przy cho dów na pod sta wie art. 16 ust. 1 pkt uchy lo ne. Art. 18a. uchy lo ny. Art. 18b. 1. Od pod sta wy opo dat ko wa - nia, usta lo nej zgod nie z art. 18, od li cza się wy dat ki po nie sio ne przez po dat ni ka na na by cie no wych tech no lo gii. 2. Za no we tech no lo gie, w ro zu mie niu ust. 1, uwa ża się wie dzę tech no lo gicz ną w po sta ci war to ści nie ma te rial nych i praw nych, w szcze gól no ści wy ni ki ba - dań i prac roz wo jo wych, któ ra umoż li - wia wy twa rza nie no wych lub udo sko na - lo nych wy ro bów lub usług i któ ra nie jest sto so wa na na świe cie przez okres dłuż - szy niż ostat nich 5 lat, co po twier dza opi - nia nie za leż nej od po dat ni ka jed nost ki na uko wej w ro zu mie niu usta wy z 30 kwiet nia 2010 r. o za sa dach fi nan so wa - nia na uki (DzU nr 96, poz. 615). 2a. Przez na by cie no wej tech no lo gii ro zu mie się na by cie praw do wie dzy tech no lo gicz nej, o któ rej mo wa w ust. 2, w dro dze umo wy o ich prze nie sie nie, oraz ko rzy sta nie z tych praw. 3. Pra wo do od li czeń nie przy słu gu je po dat ni ko wi, je że li w ro ku po dat ko - wym lub w ro ku po prze dza ją cym pro - wa dził dzia łal ność na te re nie spe cjal nej stre fy eko no micz nej na pod sta wie ze - zwo le nia. 4. Pod sta wą usta le nia wiel ko ści od li - cze nia jest kwo ta wy dat ków po nie sio - nych przez po dat ni ka na na by cie no wej tech no lo gii, uwzględ nio nych w war to ści po cząt ko wej, w czę ści, w ja kiej zo sta ła za pła co na pod mio to wi upraw nio ne mu w ro ku po dat ko wym, w któ rym no wą tech no lo gię wpro wa dzo no do ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma - te rial nych i praw nych lub w ro ku na stę - pu ją cym po tym ro ku, oraz w któ rej nie zo sta ła zwró co na po dat ni ko wi w ja kiej - kol wiek for mie. 5. Je że li po dat nik do ko nał przed płat (za dat ków) na po czet wy dat ków okre - ślo nych w ust. 4 w ro ku po prze dza ją cym rok, w któ rym wpro wa dził no wą tech no - lo gię do ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw - nych, uzna je się je za po nie sio ne w ro ku jej wpro wa dze nia do tej ewi den cji. 6. Od li cze nia do ko nu je się w ze zna niu za rok po dat ko wy, w któ rym po nie sio no wy dat ki, o któ rych mo wa w ust. 4 i 5. W sy tu acji gdy po dat nik osią ga za rok po dat ko wy stra tę lub wiel kość do cho du z po za rol ni czej dzia łal no ści po dat ni ka jest niż sza od kwo ty przy słu gu ją cych mu od li czeń, od li cze nia od po wied nio w ca - łej kwo cie lub w po zo sta łej czę ści do ko - nu je się w ze zna niach za ko lej no na stę - pu ją ce po so bie trzy la ta po dat ko we li - cząc od koń ca ro ku, w któ rym no wą tech no lo gię wpro wa dzo no do ewi den cji środ ków trwa łych oraz war to ści nie ma - te rial nych i praw nych. 7. Od li cze nia zwią za ne z na by ciem no - wej tech no lo gii nie mo gą prze kro czyć 50 proc. kwo ty usta lo nej zgod nie z ust. 4 i Po dat nik tra ci pra wo do od li czeń zwią za nych z na by ciem no wej tech no lo - gii, je że li przed upły wem trzech lat po - dat ko wych li cząc od koń ca ro ku po dat - ko we go, w któ rym wpro wa dził no wą tech no lo gię do ewi den cji środ ków trwa - łych oraz war to ści nie ma te rial nych i praw nych: 1) udzie li w ja kiej kol wiek for mie lub czę ści in nym pod mio tom pra wa do no - wej tech no lo gii; nie do ty czy to prze nie - sie nia pra wa w wy ni ku prze kształ ce nia for my praw nej oraz łą cze nia lub po dzia - łu do tych cza so wych przed się bior ców do ko ny wa nych na pod sta wie prze pi - sów ko dek su spół ek han dlo wych, al bo 2) zo sta nie ogło szo na je go upa dłość obej mu ją ca li kwi da cję ma jąt ku, lub zo - sta nie po sta wio ny w stan li kwi da cji, al bo 3) otrzy ma zwrot wy dat ków na tę tech no lo gię w ja kiej kol wiek for mie. 9. W ra zie wy stą pie nia oko licz no ści, o któ rych mo wa w ust. 8, po dat nik jest obo wią za ny w ze zna niu po dat ko wym skła da nym za rok, w któ rym wy stą pi ły te oko licz no ści, do zwięk sze nia pod sta wy opo dat ko wa nia o kwo tę do ko na nych od li czeń, do któ rych utra cił pra wo, a w ra zie po nie sie nia stra ty do jej zmniej sze nia o tę kwo tę. W przy pad ku, o któ rym mo wa w ust. 8 pkt 3, kwo tę od - li czeń, do któ rej po dat nik utra cił pra wo, okre śla się pro por cjo nal nie do udzia łu zwró co nych wy dat ków w war to ści po - cząt ko wej no wej tech no lo gii. 10. Prze pi sy ust. 9 sto su je się od po - wied nio w ra zie utra ty przez po dat ko wą gru pę ka pi ta ło wą sta tu su po dat ni ka. Obo wią zek, o któ rym mo wa w ust. 9, cią - ży wów czas na spół ce, któ ra wpro wa dzi - ła no wą tech no lo gię do ewi den cji środ - ków trwa łych oraz war to ści nie ma te rial - nych i praw nych. 11. Do od li czeń, o któ rych mo wa w ust. 1, nie ma ją za sto so wa nia prze pi sy art. 16 ust. 1 pkt 48. Art. 18c. uchy lo ny. Art Po da tek, z za strze że niem art. 21 i 22, wy no si 19 proc. pod sta wy opo dat ko wa nia uchy lo ne. 4. Je że li or ga ny po dat ko we lub or ga ny kon tro li skar bo wej okre ślą, na pod sta - wie art. 11, do chód po dat ni ka w wy so ko - ści wyż szej (stra tę w wy so ko ści niż szej) niż za de kla ro wa na przez po dat ni ka w związ ku z do ko na niem trans ak cji, o któ rych mo wa w art. 9a, a po dat nik nie przed sta wi tym or ga nom wy ma ga nej przez te prze pi sy do ku men ta cji po dat - ko wej róż ni cę mię dzy do cho dem za - de kla ro wa nym przez po dat ni ka a okre - ślo nym przez te or ga ny opo dat ko wu je się staw ką 50 proc. Art. 19a. uchy lo ny. Art Je że li po dat ni cy, o któ rych mo wa w art. 3 ust. 1, osią ga ją rów nież do cho dy (przy cho dy) po za te ry to rium RP i do cho dy te pod le ga ją w ob cym pań stwie opo dat ko wa niu, a nie za cho - dzą oko licz no ści wy mie nio ne w art. 17 ust. 1 pkt 3, w roz li cze niu za rok po dat - ko wy do cho dy (przy cho dy) te łą czy się z do cho da mi (przy cho da mi) osią ga ny - mi na te ry to rium RP. W tym wy pad ku od po dat ku ob li czo ne go od łącz nej su - my do cho dów od li cza się kwo tę rów ną po dat ko wi za pła co ne mu w ob cym pań - stwie. Kwo ta od li cze nia nie mo że jed - nak prze kro czyć tej czę ści po dat ku ob - li czo ne go przed do ko na niem od li cze - nia któ ra pro por cjo nal nie przy pa da na do chód uzy ska ny w ob cym pań - stwie. 2. W przy pad ku gdy: 1) spół ka po sia da ją ca oso bo wość praw ną ma ją ca sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium RP uzy sku je do cho dy (przy cho dy) z ty tu łu dy wi dend oraz in ne przy cho dy z ty tu łu udzia łu w zy skach oso by praw nej oraz 2) do cho dy (przy cho dy), o któ rych mo wa w pkt 1, uzy ski wa ne są z ty tu łu udzia łu w zy skach spół ki pod le ga ją cej opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do - wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, na te - ry to rium pań stwa, z któ rym RP po sia da obo wią zu ją cą umo wę o uni ka niu po - dwój ne go opo dat ko wa nia, nie bę dą ce go pań stwem człon kow skim Unii lub in nym pań stwem na le żą cym do EOG al bo Kon - fe de ra cją Szwaj car ską, oraz 3) spół ka o któ rej mo wa w pkt 1 po sia - da w ka pi ta le spół ki o któ rej mo wa w pkt 2 bez po śred nio nie mniej niż 75 proc. udzia łów (ak cji) od li cze niu pod le ga rów nież kwo ta po - dat ku od do cho dów z któ rych zysk zo stał wy pła co ny za pła co ne go przez spół kę o któ rej mo wa w pkt 2 w pań stwie jej sie - dzi by w czę ści od po wia da ją cej udzia ło wi spół ki o któ rej mo wa w pkt 1 w wy pła co - nym zy sku spół ki o któ rej mo wa w pkt 2. 2a. Prze pis ust. 1 sto su je się od po wied - nio do pod mio tów pod le ga ją cych opo - dat ko wa niu po dat kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę - du na miej sce ich osią ga nia, w in nym niż RP pań stwie człon kow skim UE lub w in - nym pań stwie na le żą cym do EOG, pro - wa dzą cych dzia łal ność po przez po ło żo - ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za kład, o ile umo wa w spra wie uni ka nia po dwój - ne go opo dat ko wa nia za war ta mię dzy RP a pań stwem sie dzi by te go pod mio tu prze wi du je przy pi sa nie do cho dów uzy - Załącznik nr 2

22 Czwartek G 22 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo ski wa nych po za te ry to rium RP do je go za gra nicz ne go za kła du. Kwo ta od li cze - nia nie mo że prze kro czyć tej czę ści po - dat ku za pła co ne go w ob cym pań stwie, ja ka pro por cjo nal nie przy pa da na do - chód z te go źró dła przy pi sa ny do za gra - nicz ne go za kła du. 2b. Prze pis ust. 2 sto su je się od po - wied nio do spół ek pod le ga ją cych opo - dat ko wa niu po dat kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę - du na miej sce ich osią ga nia, w in nym niż RP pań stwie człon kow skim UE lub w in - nym pań stwie na le żą cym do EOG, pro - wa dzą cych dzia łal ność po przez po ło żo - ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za - kład, przy czym kwo ta od li cze nia nie mo że prze kro czyć tej czę ści po dat ku za pła co ne go w ob cym pań stwie, ja ka pro por cjo nal nie przy pa da na do chód z te go źró dła przy pi sa ny do za gra nicz - ne go za kła du. 3. Zwal nia się od po dat ku do cho do - we go do cho dy (przy cho dy) uzy ski wa - ne przez po dat ni ków, o któ rych mo wa w ust. 1, z ty tu łu dy wi dend oraz in nych przy cho dów z ty tu łu udzia łu w zy - skach osób praw nych ma ją cych sie - dzi bę lub za rząd po za te ry to rium RP, je że li speł nio ne są łącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) wy pła ca ją cym dy wi den dę oraz in - ne przy cho dy z ty tu łu udzia łu w zy - skach osób praw nych jest spół ka pod le - ga ją ca w in nym niż RP pań stwie człon - kow skim Unii lub w in nym pań stwie na - le żą cym do EOG opo dat ko wa niu po - dat kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej - sce ich osią ga nia, 2) uzy sku ją cym do cho dy (przy cho dy) z dy wi dend oraz in ne przy cho dy z ty tu - łu udzia łu w zy skach osób praw nych, o któ rych mo wa w pkt 1, jest spół ka bę - dą ca po dat ni kiem po dat ku do cho do we - go, ma ją ca sie dzi bę lub za rząd na te ry to - rium RP, 3) spół ka, o któ rej mo wa w pkt 2, po - sia da bez po śred nio nie mniej niż 10 proc. udzia łów (ak cji) w ka pi ta le spół ki, o któ rej mo wa w pkt 1, 4) spół ka, o któ rej mo wa w pkt 2, nie ko rzy sta ze zwol nie nia z opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na źró - dło ich osią ga nia uchy lo ne. 6. Łącz na kwo ta od li cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1 i 2, nie mo że prze kro czyć tej czę ści po dat ku, któ ra zo sta ła ob li czo - na przed do ko na niem od li cze nia i któ ra pro por cjo nal nie przy pa da na do chód uzy ska ny z te go źró dła do cho du. 7. uchy lo ny. 8. Okre śla jąc wiel kość od li cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1 i 2, oraz zwol nie - nia, o któ rym mo wa w ust. 3, kwo tę po - dat ku za pła co ne go w ob cym pań stwie oraz osią gnię te go do cho du (przy cho du) prze li cza się na zło te we dług kur su śred - nie go ogła sza ne go przez NBP z ostat nie - go dnia ro bo cze go po prze dza ją ce go dzień za pła ty te go po dat ku lub dzień osią gnię cia do cho du (przy cho du). 9. Od li cze nie, o któ rym mo wa w ust. 2, oraz zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 3, ma za sto so wa nie w przy pad ku, gdy spół ka, o któ rej mo wa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, po sia da udzia ły (ak cje) spół - ki, o któ rej mo wa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wy so ko ści okre ślo nej w ust. 2 pkt 3 oraz od po wied nio w ust. 3 pkt 3, nie prze rwa nie przez okres dwóch lat. 10. Od li cze nie, o któ rym mo wa w ust. 2, oraz zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 3, ma rów nież za sto so wa nie w przy pad ku, gdy okres dwóch lat nie - prze rwa ne go po sia da nia udzia łów (ak - cji), w wy so ko ści okre ślo nej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, upły wa po dniu uzy ska - nia tych do cho dów (przy cho dów). W przy pad ku nie do trzy ma nia wa run ku po sia da nia udzia łów (ak cji), w wy so ko - ści okre ślo nej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nie prze rwa nie przez okres dwóch lat spół ka, któ ra do ko na ła od li cze nia lub sko rzy sta ła ze zwol nie nia, jest obo wią - za na zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi do zło że nia ko rek ty ze zna nia, o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1, za la ta po dat ko we, w któ rych do ko na ła od li cze nia lub ko - rzy sta ła ze zwol nie nia. 11. Prze pi sów ust nie sto su je się, je że li wy pła ta dy wi den dy lub in nych na - leż no ści z ty tu łu udzia łu w zy skach osób praw nych zo sta ła do ko na na w wy ni ku li - kwi da cji spół ki do ko nu ją cej wy pła ty. 12. Prze pi sy ust. 3, 9 11 sto su je się od - po wied nio do: 1) spół dziel ni za wią za nych na pod sta - wie roz po rzą dze nia nr 1435/2003/WE z 22 lip ca 2003 r. w spra wie sta tu tu spół - dziel ni eu ro pej skiej (SCE) (DzUrz WE L 207 z ), 2) do cho dów (przy cho dów), o któ - rych mo wa w ust. 3, wy pła ca nych przez spół ki pod le ga ją ce w Kon fe de ra cji Szwaj car skiej opo dat ko wa niu po dat - kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, spół kom, o któ rych mo wa w ust. 3 pkt 2, przy czym okre ślo ny Załącznik nr 3

23 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G23 w ust. 3 pkt 3 bez po śred ni udział pro - cen to wy w ka pi ta le spół ki, o któ rej mo - wa w ust. 3 pkt 1, usta la się w wy so ko ści nie mniej szej niż 25 proc., 3) spół ek pod le ga ją cych w in nym niż RP pań stwie człon kow skim Unii lub w in nym pań stwie na le żą cym do EOG opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do - wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, pro - wa dzą cych dzia łal ność po przez po ło żo - ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za kład, przy czym kwo ta od li cze nia nie mo że prze kro czyć rów nież tej czę ści po dat ku za pła co ne go w ob cym pań stwie, ja ka pro por cjo nal nie przy pa da na do chód z te go źró dła przy pi sa ny do za gra nicz - ne go za kła du. 13. uchy lo ny. 14. Prze pi sy ust. 3, 9 11 oraz 15 sto su - je się od po wied nio rów nież do pod mio - tów wy mie nio nych w za łącz ni ku nr 4 do usta wy, przy czym w przy pad ku Kon - fe de ra cji Szwaj car skiej prze pi sy te ma ją za sto so wa nie, je że li zo sta nie speł nio ny wa ru nek, o któ rym mo wa w ust. 12 pkt Od li cze nie i zwol nie nie, o któ rych mo wa w ust. 2 i 3, sto su je się: 1) je że li po sia da nie udzia łów (ak cji), o któ rym mo wa w ust. 2 pkt 3, ust. 3 pkt 3 i ust. 12 pkt 2, wy ni ka z ty tu łu wła sno ści, 2) w od nie sie niu do do cho dów uzy - ska nych z udzia łów (ak cji) po sia da nych na pod sta wie ty tu łu: a) wła sno ści, b) in ne go niż wła sność, pod wa run - kiem że te do cho dy (przy cho dy) ko rzy - sta ły by ze zwol nie nia, gdy by po sia da nie tych udzia łów (ak cji) nie zo sta ło prze nie - sio ne. Art Po da tek do cho do wy z ty tu - łu uzy ska nych na te ry to rium RP przez po dat ni ków, o któ rych mo wa w art. 3 ust. 2, przy cho dów: 1) z od se tek, z praw au tor skich lub praw po krew nych, z praw do pro jek tów wy na laz czych, zna ków to wa ro wych i wzo rów zdob ni czych, w tym rów nież ze sprze da ży tych praw, z na leż no ści za udo stęp nie nie ta jem ni cy re cep tu ry lub pro ce su pro duk cyj ne go, za użyt ko - wa nie lub pra wo do użyt ko wa nia urzą - dze nia prze my sło we go, w tym tak że środ ka trans por tu, urzą dze nia han dlo - we go lub na uko we go, za in for ma cje zwią za ne ze zdo by tym do świad cze niem w dzie dzi nie prze my sło wej, han dlo wej lub na uko wej (know-how), 2) z opłat za świad czo ne usłu gi w za - kre sie dzia łal no ści wi do wi sko wej, roz - ryw ko wej lub spor to wej, wy ko ny wa nej przez oso by praw ne ma ją ce sie dzi bę za gra ni cą, or ga ni zo wa nej za po śred nic - twem osób fi zycz nych lub osób praw - nych pro wa dzą cych dzia łal ność w za - kre sie im prez ar ty stycz nych, roz ryw ko - wych lub spor to wych na te ry to rium RP, 2a) z ty tu łu świad czeń: do rad czych, księ go wych, ba da nia ryn ku, usług praw - nych, usług re kla mo wych, za rzą dza nia i kon tro li, prze twa rza nia da nych, usług re kru ta cji pra cow ni ków i po zy ski wa nia per so ne lu, gwa ran cji i po rę czeń oraz świad czeń o po dob nym cha rak te rze, usta la się w wy so ko ści 20 proc. przy - cho dów, 3) z ty tu łu na leż nych opłat za wy wóz ła dun ków i pa sa że rów przy ję tych do prze wo zu w por tach pol skich przez za gra nicz ne przed się bior stwa mor skiej że glu gi han dlo wej, z wy jąt kiem ła dun - ków i pa sa że rów tran zy to wych, 4) uzy ska nych na te ry to rium RP przez za gra nicz ne przed się bior stwa że glu gi po wietrz nej usta la się w wy so ko ści 10 proc. tych przy cho dów. 2. Prze pi sy ust. 1 sto su je się z uwzględ - nie niem umów w spra wie za po bie że nia po dwój ne mu opo dat ko wa niu, któ rych stro ną jest RP. 3. Zwal nia się od po dat ku do cho do - we go przy cho dy o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 je że li speł nio ne są łącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) wy pła ca ją cym na leż no ści o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 jest: a) spół ka bę dą ca po dat ni kiem po dat - ku do cho do we go ma ją ca sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium RP al bo b) po ło żo ny na te ry to rium RP za gra - nicz ny za kład spół ki pod le ga ją cej w pań stwie człon kow skim Unii opo dat - ko wa niu po dat kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów bez wzglę - du na miej sce ich osią ga nia, je że li wy pła - ca ne przez ten za gra nicz ny za kład na - leż no ści, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1, pod le ga ją za li cze niu do kosz tów uzy ska - nia przy cho dów przy okre śla niu do cho - dów pod le ga ją cych opo dat ko wa niu w RP, 2) uzy sku ją cym przy cho dy, o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1, jest spół ka pod le ga - ją ca w in nym niż RP pań stwie człon kow - skim UE lub w in nym pań stwie na le żą - cym do EOG opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho - dów bez wzglę du na miej sce ich osią ga - nia, 3) spół ka: a) o któ rej mo wa w pkt 1 po sia da bez - po śred nio nie mniej niż 25 proc. udzia - łów (ak cji) w ka pi ta le spół ki o któ rej mo - wa w pkt 2 lub b) o któ rej mo wa w pkt 2 po sia da bez - po śred nio nie mniej niż 25 proc. udzia - łów (ak cji) w ka pi ta le spół ki o któ rej mo - wa w pkt 1 c) uchy lo na, 4) od bior cą na leż no ści o któ rych mo - wa w ust. 1 pkt 1 jest: a) spół ka o któ rej mo wa w pkt 2 al bo b) za gra nicz ny za kład spół ki, o któ rej mo wa w pkt 2, je że li do chód osią gnię ty w na stęp stwie uzy ska nia tych na leż no - ści pod le ga opo dat ko wa niu w tym pań - stwie człon kow skim Unii, w któ rym ten za gra nicz ny za kład jest po ło żo ny. 3a. Wa ru nek po sia da nia udzia łów (ak - cji), o któ rym mo wa w ust. 3 pkt 3, uwa ża się tak że za speł nio ny, je że li za rów no w ka pi ta le spół ki, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 1, jak i w ka pi ta le spół ki, o któ rej mo - wa w ust. 3 pkt 2, in na spół ka pod le ga ją - ca w pań stwie człon kow skim UE lub w in nym pań stwie na le żą cym do EOG opo dat ko wa niu po dat kiem do cho do - wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, po sia - da bez po śred nio nie mniej niż 25 proc. udzia łów (ak cji). Prze pi sy ust. 4 i 5 sto su - je się od po wied nio. 3b. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 3, sto su je się, je że li po sia da nie udzia łów (ak cji), o któ rym mo wa w ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a, wy ni ka z ty tu łu wła - sno ści. 3c. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 3, sto su je się, je że li spół ka, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 2, nie ko rzy sta ze zwol nie nia z opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho - dów, bez wzglę du na źró dło ich osią ga - nia. 4. Prze pis ust. 3 ma za sto so wa nie w przy pad ku kie dy spół ki o któ rych mo wa w ust. 3 pkt 3 po sia da ją udzia ły (ak cje) w wy so ko ści o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 3 nie prze rwa nie przez okres dwóch lat. 5. Prze pi sy ust. 3 i 4 ma ją rów nież za - sto so wa nie w przy pad ku gdy okres dwóch lat nie prze rwa ne go po sia da nia udzia łów (ak cji) w wy so ko ści okre ślo nej w ust. 3 pkt 3 upły wa po dniu uzy ska nia przez spół kę o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 2 przy cho dów o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1. W przy pad ku nie do trzy - ma nia wa run ku po sia da nia udzia łów (ak cji) o któ rych mo wa w ust. 3 pkt 3 nie prze rwa nie przez okres dwóch lat spół ka o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 2 jest obo wią za na do za pła ty po dat ku wraz z od set ka mi za zwło kę od przy cho dów okre ślo nych w ust. 1 pkt 1 w wy so ko - ści 20 proc. przy cho dów z uwzględ nie - niem umów w spra wie uni ka nia po - dwój ne go opo dat ko wa nia któ rych stro - ną jest RP. Od set ki na li cza się od na stęp - ne go dnia po upły wie ter mi nu o któ rym mo wa w art. 26 ust Zwol nie nie o któ rym mo wa w ust. 3 nie ma za sto so wa nia do przy cho dów któ re zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi zo sta ną uzna ne za: 1) przy cho dy z po dzia łu zy sków lub spła ty ka pi ta łu spół ki wy pła ca ją cej na - leż no ści o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 2) przy cho dy z ty tu łu wie rzy tel no ści da ją cej pra wo do udzia łu w zy skach dłuż ni ka 3) przy cho dy z ty tu łu wie rzy tel no ści upraw nia ją cej wie rzy cie la do za mia ny je go pra wa do od se tek na pra wo do udzia łu w zy skach dłuż ni ka 4) przy cho dy z ty tu łu wie rzy tel no ści któ ra nie po wo du je obo wiąz ku spła ty kwo ty głów nej tej wie rzy tel no ści lub gdy spła ta jest na leż na po upły wie co naj - mniej 50 lat od po wsta nia wie rzy tel no - ści. 7. Je że li w wy ni ku szcze gól nych po - wią zań o któ rych mo wa w art. 11 ust. 1 mię dzy pod mio tem wy pła ca ją cym i uzy - sku ją cym na leż no ści o któ rych mo wa w ust. 1 pkt 1 zo sta ną usta lo ne lub na - rzu co ne wa run ki róż nią ce się od wa run - ków któ re usta li ły by mię dzy so bą nie za - leż ne pod mio ty w wy ni ku cze go kwo ta wy pła co nych na leż no ści jest wyż sza od tej ja kiej na le ża ło by ocze ki wać gdy - by po wią za nia te nie ist nia ły zwol nie nie o któ rym mo wa w ust. 3 sto su je się tyl ko do kwo ty na leż no ści okre ślo nej bez uwzględ nia nia wa run ków wy ni ka ją cych z tych po wią zań. Prze pi sy art. 11 ust. 2 i 3 sto su je się od po wied nio. 8. Prze pi sy ust. 3 7 sto su je się od po - wied nio do pod mio tów wy mie nio nych w za łącz ni ku nr 5 do usta wy. Art Po da tek do cho do wy od do - cho dów (przy cho dów) z dy wi dend oraz in nych przy cho dów z ty tu łu udzia łu w zy skach osób praw nych ma ją cych sie - dzi bę lub za rząd na te ry to rium RP usta - la się w wy so ko ści 19 proc. uzy ska ne go przy cho du uchy lo ne. 4. Zwal nia się od po dat ku do cho do - we go do cho dy (przy cho dy) z dy wi dend oraz in ne przy cho dy z ty tu łu udzia łu w zy skach osób praw nych je że li speł - nio ne są łącz nie na stę pu ją ce wa run ki: 1) wy pła ca ją cym dy wi den dę oraz in - ne przy cho dy z ty tu łu udzia łu w zy skach osób praw nych jest spół ka bę dą ca po - dat ni kiem po dat ku do cho do we go, ma - ją ca sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium RP, 2) uzy sku ją cym do cho dy (przy cho dy) z dy wi dend oraz in ne przy cho dy z ty tu - łu udzia łu w zy skach osób praw nych, o któ rych mo wa w pkt 1, jest spół ka pod - le ga ją ca w RP lub w in nym niż RP pań - stwie człon kow skim Unii lub w in nym pań stwie na le żą cym do EOG opo dat ko - wa niu po dat kiem do cho do wym od ca - ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, 3) spół ka o któ rej mo wa w pkt 2 po - sia da bez po śred nio nie mniej niż 10 proc. udzia łów (ak cji) w ka pi ta le spół ki o któ rej mo wa w pkt 1 4) spół ka, o któ rej mo wa w pkt 2, nie ko rzy sta ze zwol nie nia z opo dat ko wa nia po dat kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na źró - dło ich osią ga nia. 4a. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 4, ma za sto so wa nie w przy pad ku, kie dy spół ka uzy sku ją ca do cho dy (przy- cho dy) z dy wi dend oraz in ne przy cho dy z ty tu łu udzia łu w zy skach osób praw - nych ma ją cych sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium RP po sia da udzia ły (ak- cje) w spół ce wy pła ca ją cej te na leż no ści w wy so ko ści, o któ rej mo wa w ust. 4 pkt 3, nie prze rwa nie przez okres dwóch lat. 4b. Zwol nie nie to ma rów nież za sto - so wa nie w przy pad ku, gdy okres dwóch lat nie prze rwa ne go po sia da nia udzia - łów (ak cji), w wy so ko ści okre ślo nej w ust. 4 pkt 3, przez spół kę uzy sku ją cą do cho dy (przy cho dy) z ty tu łu udzia łu w zy sku oso by praw nej ma ją cej sie dzi bę lub za rząd na te ry to rium RP, upły wa po dniu uzy ska nia tych do cho dów (przy cho dów). W przy pad ku nie do trzy - ma nia wa run ku po sia da nia udzia łów (ak cji), w wy so ko ści okre ślo nej w ust. 4 pkt 3, nie prze rwa nie przez okres dwóch lat spół ka, o któ rej mo wa w ust. 4 pkt 2, jest obo wią za na do za pła ty po dat ku, wraz z od set ka mi za zwło kę, od do cho - dów (przy cho dów) okre ślo nych w ust. 1 w wy so ko ści 19 proc. do cho dów (przy- cho dów) do 20. dnia mie sią ca na stę pu - ją ce go po mie sią cu, w któ rym utra ci ła pra wo do zwol nie nia. Od set ki na li cza się od na stęp ne go dnia po dniu, w któ rym po raz pierw szy sko rzy sta ła ze zwol nie - nia. 4c. Prze pi sy ust. 4 4b sto su je się od - po wied nio do: 1) spół dziel ni za wią za nych na pod sta - wie roz po rzą dze nia nr 1435/2003/WE z 22 lip ca 2003 r. w spra wie sta tu tu spół - dziel ni eu ro pej skiej (SCE) (DzUrz WE L 207 z ), 2) do cho dów (przy cho dów), o któ - rych mo wa w ust. 1, wy pła ca nych przez spół ki, o któ rych mo wa w ust. 4 pkt 1, spół kom pod le ga ją cym w Kon fe de ra cji Szwaj car skiej opo dat ko wa niu po dat - kiem do cho do wym od ca ło ści swo ich do cho dów, bez wzglę du na miej sce ich osią ga nia, przy czym okre ślo ny w ust. 4 pkt 3 bez po śred ni udział pro cen to wy w ka pi ta le spół ki, o któ rej mo wa w ust. 4 pkt 1, usta la się w wy so ko ści nie mniej - szej niż 25 proc, 3) do cho dów wy pła ca nych (przy pi sa - nych) na rzecz po ło żo ne go na te ry to - rium pań stwa człon kow skie go UE lub in ne go pań stwa na le żą ce go do EOG al - bo w Kon fe de ra cji Szwaj car skiej za gra - nicz ne go za kła du spół ki, o któ rej mo wa w ust. 4 pkt 2, je że li spół ka ta speł nia wa - run ki okre ślo ne w ust. 4 4b. 4d. Zwol nie nie, o któ rym mo wa w ust. 4, sto su je się: 1) je że li po sia da nie udzia łów (ak cji), o któ rym mo wa w ust. 4 pkt 3, wy ni ka z ty tu łu wła sno ści, 2) w od nie sie niu do do cho dów uzy - ska nych z udzia łów (ak cji) po sia da nych na pod sta wie ty tu łu: a) wła sno ści, b) in ne go niż wła sność, pod wa run - kiem że te do cho dy (przy cho dy) ko rzy - sta ły by ze zwol nie nia, gdy by po sia da nie tych udzia łów (ak cji) nie zo sta ło prze nie - sio ne. 5. uchy lo ny. 6. Prze pi sy ust. 4 4d sto su je się od - po wied nio rów nież do pod mio tów wy - mie nio nych w za łącz ni ku nr 4 do usta wy, przy czym w przy pad ku Kon fe de ra cji Szwaj car skiej prze pi sy ust. 4 4d ma ją za sto so wa nie, je że li zo sta nie speł nio ny wa ru nek, o któ rym mo wa w ust. 4c pkt 2. Art. 22a. Prze pi sy art sto su je się z uwzględ nie niem umów w spra wie uni ka nia po dwój ne go opo dat ko wa nia któ rych stro ną jest RP. Art. 22b. Zwol nie nia i od li cze nia wy - ni ka ją ce z prze pi sów art sto su je się pod wa run kiem ist nie nia pod sta wy praw nej wy ni ka ją cej z umo wy w spra wie uni ka nia po dwój ne go opo dat ko wa nia lub in nej ra ty fi ko wa nej umo wy mię dzy - na ro do wej, któ rej stro ną jest RP, do uzy - ska nia przez or gan po dat ko wy in for ma - cji po dat ko wych od or ga nu po dat ko we - go in ne go niż RP pań stwa, w któ rym po - dat nik ma swo ją sie dzi bę lub w któ rym do chód zo stał uzy ska ny. Art uchy lo ne. Roz dział 6 Po bór po dat ku Art Po dat ni cy, z za strze że niem ust. 1b, 2a, 3 6a oraz art. 21 i 22, są obo - wią za ni wpła cać na ra chu nek urzę du skar bo we go za licz ki mie sięcz ne w wy so - ko ści róż ni cy mię dzy po dat kiem na leż -

24 Czwartek G 24 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo Załącznik nr 4 nym oddo cho du osią gnię te go odpo cząt - ku ro ku po dat ko we go asu mą za li czek na - leż nych za po przed nie mie sią ce. 1a. Za licz ki mie sięcz ne, o któ rych mo - wa w ust. 1, po dat nik wpła ca w ter mi nie do 20 dnia każ de go mie sią ca za mie siąc po przed ni, z za strze że niem ust. 2a. Za - licz kę za ostat ni mie siąc ro ku po dat ko we - go po dat nik wpła ca w ter mi nie do 20 dnia pierw sze go mie sią ca na stęp ne go ro ku po dat ko we go. Po dat nik nie wpła ca za licz - ki za ostat ni mie siąc, je że li przed upły - wem ter mi nu do jej wpła ty zło ży ze zna nie i do ko na za pła ty po dat ku na za sa dach okre ślo nych w art. 27 ust. 1. 1b. Po dat ni cy roz po czy na ją cy dzia łal - ność, w pierw szym ro ku po dat ko wym, zza strze że niem ust. 1c, oraz ma li po dat ni - cy, mo gą wpła cać za licz ki kwar tal ne w wy so ko ści róż ni cy po mię dzy po dat - kiem na leż nym od do cho du osią gnię te go od po cząt ku ro ku po dat ko we go a su mą za li czek na leż nych za po przed nie kwar - ta ły. Przez kwar tał ro zu mie się kwar tał ro - ku ka len da rzo we go. 1c. Za licz ki kwar tal ne, o któ rych mo wa w ust. 1b, po dat nik wpła ca w ter mi nie do 20 dnia każ de go mie sią ca na stę pu ją - ce go po kwar ta le, za któ ry jest wpła ca na za licz ka, z za strze że niem ust. 2a. Za licz kę za ostat ni kwar tał ro ku po dat ko we go po - dat nik wpła ca w ter mi nie do 20 dnia pierw sze go mie sią ca na stęp ne go ro ku po dat ko we go. Po dat nik nie wpła ca za licz - ki za ostat ni kwar tał, je że li przed upły - wem ter mi nu do jej wpła ty zło ży ze zna nie i do ko na za pła ty po dat ku na za sa dach okre ślo nych w art. 27 ust. 1. 1d. Do po dat ni ków roz po czy na ją cych dzia łal ność, któ rzy za mie rza ją wpła cać za licz ki kwar tal ne, o któ rych mo wa w ust. 1b, prze pi sy art. 16k ust. 11 sto su je się od po wied nio. 1e. Po dat ni cy, któ rzy wy bra li kwar tal ne wpła ty za li czek, októ rych mo wa w ust. 1b, ma ją obo wią zek w ter mi nie do dnia 20. dru gie go mie sią ca ro ku po dat ko we go za - wia do mić w for mie pi sem nej wła ści we go na czel ni ka urzę du skar bo we go o wy bo - rze tej me to dy. 2. Za wia do mie nie, o któ rym mo wa wust. 1e, do ty czy lat na stęp nych, chy ba że po dat nik w ter mi nie wpła ty pierw szej za - licz ki za da ny rok po dat ko wy za wia do mi w for mie pi sem nej wła ści we go na czel ni - ka urzę du skar bo we go o re zy gna cji z kwar tal nych wpłat za li czek. 2a. Po dat ni cy uzy sku ją cy w ro ku po - dat ko wym przy cho dy z dzia łal no ści rol - ni czej, okre ślo ne w art. 2 ust. 2, oraz z in - nych źró deł, uktó rych wro ku po prze dza - ją cym rok po dat ko wy udział przy cho dów z dzia łal no ści rol ni czej w ogól nej kwo cie przy cho dów, usta lo ny zgod nie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wy no sił co naj mniej 50 proc., mo gą wpła cać za licz ki, o któ rych mo wa w ust. 1 1c, po cząw szy od 20 paź dzier ni - ka każ de go ro ku. 3. Prze pis ust. 1, z za strze że niem ust. 3a, nie ma za sto so wa nia do po dat ni ków, któ - rych do cho dy w ca ło ści są wol ne od po - dat ku, zwy jąt kiem po dat ni ków, októ rych mo wa w art. 17 ust. 1, prze zna cza ją cych do cho dy na ce le sta tu to we lub in ne ce le okre ślo ne w tym prze pi sie. 3a. Prze pis ust. 1 nie ma za sto so wa nia tak że do po dat ni ków wy mie nio nych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a). 4. Je że li po dat ni cy, o któ rych mo wa w art. 17 ust. 1, uprzed nio za de kla ro wa li, że prze zna czą do chód na ce le okre ślo ne w tych prze pi sach i do chód ten wy dat ko - wa li na in ne ce le al bo na ce le okre ślo ne w tych prze pi sach, ale po ter mi nie w nich okre ślo nym po da tek od te go do cho du, bez we zwa nia, wpła ca się do20. dnia mie - sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ - rym do ko na no wy dat ku lub w któ rym upły nął ter min do do ko na nia wy dat ku; prze pis ten sto su je się rów nież do do cho - dów za la ta po prze dza ją ce rok po dat ko - wy, za de kla ro wa nych i nie wy dat ko wa - nych w tych la tach na ce le okre ślo ne w art. 17 ust. 1b, z za strze że niem, art. 17 ust. 1 pkt 5a. 4a. Prze pis ust. 4 sto su je się od po wied - nio w przy pad ku li kwi da cji po dat ni ka w okre sie upraw nia ją cym do sko rzy sta - nia ze zwol nie nia. 5. Po dat nik, któ ry zło ży wła ści we mu na czel ni ko wi urzę du skar bo we go w for - mie pi sem nej oświad cze nie, że: 1) za prze stał dzia łal no ści al bo 2) jest po dat ni kiem, o któ rym mo wa w ust. 4, i nie osią ga przy cho dów z dzia łal - no ści wy mie nio nej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie do ko nu je wy dat ków na ce le in ne niż okre ślo ne w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f jest zwol nio ny od obo wiąz ków wy ni - ka ją cych z ust. 1 od dnia zło że nia te go oświad cze nia. W przy pad ku zmia ny sta - nu fak tycz ne go uza sad nia ją ce go to zwol - nie nie po dat nik, bez we zwa nia, jest obo - wią za ny sto so wać prze pi sy ust a. W przy pad ku za wie sze nia wy ko ny - wa nia dzia łal no ści go spo dar czej na pod - sta wie prze pi sów o swo bo dzie dzia łal no - ści go spo dar czej po dat nik jest zwol nio ny od obo wiąz ków wy ni ka ją cych z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres ob ję ty za wie sze - niem. 5b. Po dat nik bę dą cy wspól ni kiem spół ki jaw nej, spół ki ko man dy to wej lub spół ki ko man dy to wo -ak cyj nej, któ ra za - wie si ła wy ko ny wa nie dzia łal no ści go spo - dar czej na pod sta wie prze pi sów o swo - bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej, jest zwol nio ny, w za kre sie tej dzia łal no ści, z obo wiąz ków wy ni ka ją cych z ust. 1, 1b, 6 i 6a za okres ob ję ty za wie sze niem. 5c. Prze pi sy ust. 5a i 5b sto su je się, je że li po dat nik nie póź niej niż przed upły - wem 7 dni od dnia zło że nia wnio sku o wpis in for ma cji o za wie sze niu wy ko ny - wa nia dzia łal no ści go spo dar czej na pod - sta wie prze pi sów o swo bo dzie dzia łal no - ści go spo dar czej za wia do mi w for mie pi - sem nej wła ści we go na czel ni ka urzę du skar bo we go o okre sie za wie sze nia wy ko - ny wa nia tej dzia łal no ści. 5d. Po okre sie za wie sze nia wy ko ny wa - nia dzia łal no ści go spo dar czej na pod sta - wie prze pi sów o swo bo dzie dzia łal no ści go spo dar czej po dat ni cy, o któ rych mo wa w ust. 5a i 5b, wpła ca ją za licz ki we dług za - sad, o któ rych mo wa w ust. 1 1c, 6 i 6a. 6. Po dat ni cy mo gą wpła cać za licz ki mie sięcz ne w da nym ro ku po dat ko wym w uprosz czo nej for mie w wy so ko ści 1/12 po dat ku na leż ne go wy ka za ne go wze zna - niu, o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1, zło żo - nym w ro ku po prze dza ją cym da ny rok po dat ko wy. Je że li w tym ze zna niu po dat - ni cy nie wy ka za li po dat ku na leż ne go, mo - gą wpła cać za licz ki mie sięcz ne wwy so ko - ści 1/12 po dat ku na leż ne go wy ni ka ją ce go z ze zna nia zło żo ne go w ro ku po prze dza - ją cym da ny rok po dat ko wy o dwa la ta. Je - że li rów nież w tym ro ku po dat ni cy nie wy ka za li po dat ku na leż ne go, nie są moż - li we wpła ty za li czek w uprosz czo nej for - mie. 6a. Je że li ze zna nie, o któ rym mo wa wart. 27 ust. 1, zło żo ne wro ku po prze dza - ją cym da ny rok po dat ko wy do ty czy ro ku po dat ko we go, któ ry trwał kró cej lub dłu - żej niż 12 ko lej nych mie się cy po dat ni cy mo gą wpła cać za licz ki mie sięcz ne za da - ny rok po dat ko wy w uprosz czo nej for mie wwy so ko ści po dat ku na leż ne go, wy ka za - ne go w tym ze zna niu, przy pa da ją ce go pro por cjo nal nie na każ dy mie siąc te go ro ku po dat ko we go, któ re go ze zna nie do - ty czy. Je że li w tym ze zna niu po dat ni cy nie wy ka za li po dat ku na leż ne go, mo gą wpła cać za licz ki mie sięcz ne w spo sób wska za ny po wy żej, ztym że wy so kość po - dat ku na leż ne go mu si wy ni kać zze zna nia zło żo ne go w ro ku po prze dza ją cym da ny rok po dat ko wy o dwa la ta. Prze pis ust. 6 zda nie ostat nie sto su je się od po wied nio. 7. Po dat ni cy, któ rzy wy bra li for mę wpła ca nia za li czek na za sa dach okre ślo - nych w ust. 6 i 6a, są obo wią za ni: 1) wfor mie pi sem nej za wia do mić otym wła ści we go na czel ni ka urzę du skar bo we - go w ter mi nie wpła ty pierw szej za licz ki w ro ku po dat ko wym, w któ rym po raz pierw szy wy bra li uprosz czo ną for mę wpła ca nia za li czek,

25 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G25 Załącznik nr 5 2) sto so wać tę for mę wpła ca nia za li czek w ca łym ro ku po dat ko wym, 3) wpła cać za licz ki w ter mi nach okre - ślo nych w ust. 1a i 2a, uwzględ nia jąc za sa - dy wy ra żo ne w tych prze pi sach, 4) uchy lo ny, 5) do ko nać roz li cze nia po dat ku za rok po dat ko wy zgod nie z art a. Za wia do mie nie, o któ rym mo wa w ust. 7 pkt 1, do ty czy lat na stęp nych, chy - ba że po dat nik w ter mi nie wpła ty pierw - szej za licz ki zada ny rok po dat ko wy za wia - do mi w for mie pi sem nej wła ści we go na - czel ni ka urzę du skar bo we go o re zy gna cji z uprosz czo nej for my wpła ca nia za li czek. 8. Prze pi sy ust. 6, 6a i 7 nie ma ją za sto - so wa nia do po dat ni ków, któ rzy po raz pierw szy pod ję li dzia łal ność w ro ku po - prze dza ją cym rok po dat ko wy lub w ro ku po dat ko wym. 9. Je że li po dat nik zło ży ko rek tę ze zna nia, októ rym mo wa wart.27 ust.1, po wo du ją cą zmia nę wy so ko ści pod sta wy ob li cze nia mie sięcz nych za li czek pła co nych wuprosz - czo nej for mie, kwo ta tych za li czek: 1) ule ga zwięk sze niu lub zmniej sze niu, od po wied nio do zmia ny wy so ko ści pod - sta wy ich ob li cze nia je że li ze zna nie ko - ry gu ją ce zo sta ło zło żo ne w urzę dzie skar - bo wym do koń ca ro ku po dat ko we go po - prze dza ją ce go rok po dat ko wy, za któ ry za - licz ki są pła co ne w for mie uprosz czo nej, 2) ule ga zwięk sze niu lub zmniej sze niu, po cząw szy od mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym zo sta ła zło żo na ko - rek ta, od po wied nio do zmia ny wy so ko ści pod sta wy ich ob li cze nia je że li ze zna nie ko ry gu ją ce zo sta ło zło żo ne w ro ku po dat - ko wym, za któ ry za licz ki są pła co ne w for - mie uprosz czo nej, 3) nie zmie nia się je że li ze zna nie ko ry - gu ją ce zo sta ło zło żo ne w ter mi nie póź - niej szym niż wy mie nio ny w pkt 1 i W przy pad ku gdy wła ści wy or gan po dat ko wy okre śli na leż ny po da tek do - cho do wy w wy so ko ści in nej niż wy ka za na w ze zna niu, o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1, al bo w ze zna niu ko ry gu ją cym, prze - pi sy ust. 9 sto su je się od po wied nio. 11. Po dat ni cy bę dą cy, od dnia roz po - czę cia pro wa dze nia dzia łal no ści go spo - dar czej do pierw sze go dnia mie sią ca ro ku po dat ko we go, w któ rym roz po czy na ją ko rzy sta nie ze zwol nie nia, ma ły mi przed - się bior ca mi w ro zu mie niu prze pi sów o dzia łal no ści go spo dar czej, są zwol nie ni z obo wiąz ków wy ni ka ją cych z ust. 1, w ro - ku po dat ko wym na stę pu ją cym bez po - śred nio po: 1) pierw szym ro ku po dat ko wym, o któ - rym mo wa w art. 8 ust. 2 i 2a w przy pad - ku gdy ten rok po dat ko wy trwał co naj - mniej peł nych 10 mie się cy ka len da rzo - wych al bo 2) dru gim ro ku po dat ko wym w przy - pad kach in nych niż wy mie nio ne w pkt 1 podwa run kiem zło że nia wła ści we mu na czel ni ko wi urzę du skar bo we go oświad cze nia o ko rzy sta niu z te go zwol - nie nia; oświad cze nie to skła da się w for - mie pi sem nej w ter mi nie do 20. dnia pierw sze go mie sią ca ro ku po dat ko we go ob ję te go tym zwol nie niem. 12. Po dat ni cy ko rzy sta ją cy ze zwol nie - nia, októ rym mo wa wust. 11, są obo wią za - ni do zło że nia ze zna nia, o któ rym mo wa wart. 27 ust. 1, oraz douisz cze nia na leż ne - go po dat ku za rok ob ję ty tym zwol nie - niem w pię ciu ko lej nych la tach po dat ko - wych na stę pu ją cych bez po śred nio po ro - ku, w któ rym ko rzy sta li ze zwol nie nia w wy so ko ści 20 proc. na leż ne go po dat - ku wy ka za ne go w ze zna niu skła da nym za rok ob ję ty zwol nie niem; po da tek ten płat ny jest w ter mi nach okre ślo nych dla zło że nia ze znań za pięć ko lej nych lat po -

26 Czwartek G 26 CIT grudnia 2011 rp.pl/prawo dat ko wych na stę pu ją cych bez po śred nio po ro ku ob ję tym tym zwol nie niem. 13. Prze pi sy ust. 11 i 12 nie ma ją za sto so - wa nia do po dat ni ków: 1) utwo rzo nych w wy ni ku prze kształ ce - nia, po łą cze nia lub po dzia łu po dat ni ków, o któ rych mo wa w art. 3 ust. 1, al bo 2) utwo rzo nych w wy ni ku prze kształ ce - nia przed się bior cy bę dą ce go oso bą fi - zycz ną wy ko nu ją cą we wła snym imie niu dzia łal ność go spo dar czą, spół ki lub spół - ek nie ma ją cych oso bo wo ści praw nej, al bo 3) utwo rzo nych przez oso by fi zycz ne, któ re wnio sły na po czet ka pi ta łu no wo utwo rzo ne go pod mio tu uprzed nio pro - wa dzo ne przez sie bie przed się bior stwo al bo skład ni ki ma jąt ku te go przed się bior - stwa o war to ści prze kra cza ją cej łącz nie rów no war tość w zło tych kwo ty co naj - mniej eu ro prze li czo nej we dług śred nie go kur su eu ro, ogła sza ne go przez NBP, z ostat nie go dnia ro ku po prze dza ją - ce go rok ko rzy sta nia ze zwol nie nia, przy czym war tość tych skład ni ków ob li - cza się, sto su jąc od po wied nio art. 14, al bo 4) utwo rzo nych przez oso by praw ne lub fi zycz ne wno szą ce ty tu łem wkła dów nie pie nięż nych na po czet ich ka pi ta łu skład ni ki ma jąt ku uzy ska ne przez te oso by w wy ni ku li kwi da cji po dat ni ków, któ rzy sko rzy sta li ze zwol nień okre ślo - nych w ust. 11 i 12, o ile oso by te po sia da ły udzia ły lub ak cje tych zli kwi do wa nych po - dat ni ków, al bo 5) któ rzy uzy ska li w okre sie po prze dza - ją cym rok ko rzy sta nia ze zwol nie nia, o któ rym mo wa w ust. 11, przy chód śred - nio mie sięcz nie w wy so ko ści sta no wią cej rów no war tość w zło tych kwo ty niż szej niż 1000 eu ro prze li czo nej we dług śred - nie go kur su eu ro, ogła sza ne go przez NBP, z ostat nie go dnia ro ku po prze dza ją ce go rok roz po czę cia dzia łal no ści, al bo 6) któ rzy w okre sie po prze dza ją cym rok ko rzy sta nia ze zwol nie nia za trud nia li, na pod sta wie umo wy o pra cę, w każ dym mie sią cu mniej niż 5 osób w prze li cze niu na peł ne eta ty. 14. Po dat ni cy, o któ rych mo wa w ust. 11, tra cą pra wo do zwol nie nia, je że li: 1) zo sta li po sta wie ni w stan li kwi da cji al - bo ogło szo na zo sta ła ich upa dłość obej - mu ją ca li kwi da cję ma jąt ku w okre sie ko - rzy sta nia ze zwol nie nia al bo w pię ciu na - stęp nych la tach po dat ko wych, al bo 2) w któ rym kol wiek z mie się cy ro ku ko - rzy sta nia ze zwol nie nia al bo w jed nym z pię ciu na stęp nych lat po dat ko wych zmniej szą prze cięt ne mie sięcz ne za trud - nie nie na pod sta wie umo wy o pra cę o wię - cej niż 10 proc., w sto sun ku do naj wyż sze - go prze cięt ne go mie sięcz ne go za trud nie - nia w ro ku po prze dza ją cym rok po dat ko - wy, al bo 3) w ro ku ko rzy sta nia ze zwol nie nia al - bo w pię ciu na stęp nych la tach po dat ko - wych osią gną przy cho dy zdzia łal no ści go - spo dar czej śred nio mie sięcz nie wwy so ko - ści sta no wią cej rów no war tość w zło tych kwo ty niż szej niż 1000 eu ro prze li czo nej we dług śred nie go kur su eu ro, ogła sza ne - go przez NBP z ostat nie go dnia w ro ku po - przed nim, al bo 4) od po wied nio w ro ku lub za rok ko - rzy sta nia ze zwol nie nia lub w pię ciu na - stęp nych la tach po dat ko wych ma ją za le - gło ści zty tu łu po dat ków sta no wią cych do - chód bu dże tu pań stwa, ceł oraz skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne i ubez pie cze - nie zdro wot ne, o któ rym mo wa w usta wie z 27 sierp nia 2004 r. oświad cze niach opie - ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych (DzU nr 210, poz. 2135), okre - śle nie lub wy mie rze nie w in nej for mie wwy ni ku po stę po wa nia pro wa dzo ne go przez wła ści wy or gan za le gło ści z wy - mie nio nych ty tu łów nie po zba wia po dat - ni ka pra wa do sko rzy sta nia ze zwol nie nia, je że li za le głość ta wraz z od set ka mi za zwło kę zo sta nie ure gu lo wa na w ter mi - nie 14 dni od dnia do rę cze nia de cy zji osta - tecz nej. 15. Prze cięt ne mie sięcz ne za trud nie nie, o któ rym mo wa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2, usta la się w prze li cze niu na peł ne eta ty, po mi ja jąc licz by po prze cin ku; w przy pad ku gdy prze cięt ne mie sięcz ne za trud nie nie jest mniej sze od jed no ści, przyj mu je się licz bę je den. 16. Po dat ni cy, któ rzy utra ci li pra wo do zwol nie nia: 1) w ro ku po dat ko wym, w któ rym ko rzy - sta ją z te go zwol nie nia są obo wią za ni do wpła ty na leż nych za li czek w ter mi nie do 20. dnia mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym utra ci li pra wo do zwol - nie nia, chy ba że przed upły wem te go ter - mi nu zło ży li ze zna nie i za pła ci li po da tek na za sa dach okre ślo nych w art. 27 ust. 1; w tych przy pad kach nie na li cza się od se - tek za zwło kę od za le gło ści z ty tu łu za li - czek za po szcze gól ne mie sią ce ro ku, w któ rym po dat ni cy ko rzy sta li ze zwol nie - nia, 2) w pierw szych trzech mie sią cach ro ku na stę pu ją ce go bez po śred nio po ro ku, w któ rym ko rzy sta li ze zwol nie nia są obo wią za ni do zło że nia ze zna nia o wy so - ko ści osią gnię te go do cho du (po nie sio nej stra ty) i za pła ty po dat ku na za sa dach okre ślo nych w art. 27 ust. 1; w tym przy - pad ku nie na li cza się od se tek za zwło kę od za le gło ści z ty tu łu za li czek za po szcze - gól ne mie sią ce ro ku, w któ rym po dat ni cy ko rzy sta li ze zwol nie nia, 3) w okre sie od upły wu ter mi nu okre - ślo ne go dla zło że nia ze zna nia za rok po - dat ko wy, w któ rym ko rzy sta li ze zwol nie - nia, do koń ca pią te go ro ku po dat ko we go na stę pu ją ce go po ro ku, w któ rym ko rzy - sta li ze zwol nie nia są obo wią za ni do za - pła ty na leż ne go po dat ku, o któ rym mo wa w ust. 12, wraz z od set ka mi za zwło kę; od - set ki na li cza się od dnia na stęp ne go po upły wie ter mi nu okre ślo ne go dla zło - że nia ze zna nia, o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1, w któ rym mie li obo wią zek zło żyć to ze zna nie. 17. Po moc, o któ rej mo wa w ust. 11 i 12, sta no wi po moc de mi ni mis udzie la ną w za kre sie i na za sa dach okre ślo nych w bez po śred nio obo wią zu ją cych ak tach pra wa wspól no to we go do ty czą cych po - mo cy w ra mach za sa dy de mi ni mis. Art. 25a. 1. W przy pad ku do cho du, októ rym mo wa wart.10 ust.2 pkt2, spół ka przej mu ją ca obo wią za na jest, bez we zwa - nia, w ter mi nie do 7 dnia mie sią ca na stę - pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym po wstał do chód, wpła cić na ra chu nek urzę du skar bo we go po da tek, o któ rym mo wa w art. 22 ust Prze pis ust. 1 sto su je się od po wied nio do pod mio tów wy mie nio nych w za łącz ni - ku nr 3 do usta wy. Art Oso by praw ne i jed nost ki or - ga ni za cyj ne nie ma ją ce oso bo wo ści praw - nej oraz bę dą ce przed się bior ca mi oso by fi zycz ne, któ re do ko nu ją wy płat na leż no - ści z ty tu łów wy mie nio nych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obo wią za ne, ja ko płat ni cy, po bie rać, z za strze że niem ust. 2 i 2b, w dniu do ko na nia wy pła ty, zry - czał to wa ny po da tek do cho do wy od tych wy płat. Jed nak że od na leż no ści z ty tu łu od se tek od pa pie rów war to ścio wych wy - emi to wa nych przez Skarb Pań stwa i za pi - sa nych na ra chun kach pa pie rów war to - ścio wych al bo na ra chun kach zbior czych, wy pła ca nych na rzecz po dat ni ków, o któ - rych mo wa w art. 3 ust. 2, zry czał to wa ny po da tek do cho do wy po bie ra ją, ja ko płat - ni cy, pod mio ty pro wa dzą ce te ra chun ki, je że li wy pła ta na leż no ści na stę pu je za ich po śred nic twem. Za sto so wa nie staw ki po dat ku wy ni ka ją cej z wła ści wej umo wy o uni ka niu po dwój ne go opo dat - ko wa nia al bo nie po bra nie po dat ku zgod - nie z ta ką umo wą jest moż li we pod wa - run kiem udo ku men to wa nia miej sca sie - dzi by po dat ni ka dla ce lów po dat ko wych uzy ska nym od po dat ni ka cer ty fi ka tem re - zy den cji. 1a. Zry czał to wa ne go po dat ku do cho do - we go, o któ rym mo wa w ust. 1, nie po bie ra się, je że li po dat ni cy wy mie nie ni w art. 17 ust. 1, ko rzy sta ją cy ze zwol nie nia w związ - ku z prze zna cze niem do cho dów na ce le sta tu to we lub in ne ce le okre ślo ne w tym prze pi sie, zło żą płat ni ko wi naj póź niej w dniu do ko na nia wy pła ty na leż no ści oświad cze nie, że prze zna czą do cho dy z dy wi dend oraz z in nych przy cho dów z ty tu łu udzia łów w zy skach osób praw - nych na ce le wy mie nio ne w tym prze pi - sie. 1b. Je że li przy cho dy, o któ rych mo wa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzy ski wa ne od zle - ce nio daw ców za gra nicz nych, za gra nicz ne przed się bior stwa mor skiej że glu gi han - dlo wej są obo wią za ne przed wyj ściem stat ku z por tu pol skie go wpła cić na ra chu - nek urzę du skar bo we go, któ rym kie ru je wła ści wy we dług sie dzi by Mor skiej Agen - cji na czel nik urzę du skar bo we go, na leż ny po da tek ob li czo ny od przy cho du z ty tu łu wy wo zu ła dun ku i pa sa że rów przy ję tych do prze wo zu w por cie pol skim. Do wód wpła ty po dat ku za gra nicz ne przed się - bior stwo mor skiej że glu gi han dlo wej jest obo wią za ne prze ka zać wła ści wej miej sco - wo Mor skiej Agen cji. Je że li jed nak przed wyj ściem stat ku z por tu pol skie go nie jest moż li we usta le nie wy so ko ści przy - cho du za wy wóz ła dun ków i pa sa że rów, za gra nicz ne przed się bior stwo mor skiej że glu gi han dlo wej jest obo wią za ne wpła - cić za licz kę napo da tek odprze wi dy wa ne - go przy cho du, a na stęp nie w cią gu 60 dni od dnia wyj ścia z por tu wpła cić róż ni cę mię dzy kwo tą na leż ne go po dat ku a kwo tą wpła co nej za licz ki. 1c. Oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za - cyj ne nie ma ją ce oso bo wo ści praw nej, któ - re do ko nu ją wy płat na leż no ści z ty tu łów wy mie nio nych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w związ ku ze zwol nie niem od po dat ku do cho do we go na pod sta wie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, sto su ją zwol - nie nia wy ni ka ją ce z tych prze pi sów wy - łącz nie pod wa run kiem udo ku men to wa - nia przez spół kę, o któ rej mo wa w art. 21 ust. 3 pkt 2 al bo w art. 22 ust. 4 pkt 2, ma ją - cą sie dzi bę w in nym niż RP pań stwie człon kow skim UE lub w in nym pań stwie na le żą cym do EOG: 1) jej miej sca sie dzi by dla ce lów po dat - ko wych, uzy ska nym od niej cer ty fi ka tem re zy den cji, lub 2) ist nie nia za gra nicz ne go za kła du za - świad cze niem wy da nym przez wła ści wy or gan ad mi ni stra cji po dat ko wej pań stwa, w któ rym znaj du je się jej sie dzi ba lub za - rząd, al bo przez wła ści wy or gan po dat ko - wy pań stwa, w któ rym ten za gra nicz ny za - kład jest po ło żo ny. 1d. Oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za - cyj ne nie ma ją ce oso bo wo ści praw nej oraz bę dą ce przed się bior ca mi oso by fi zycz ne, któ re do ko nu ją wy płat na leż no ści z ty tu - łów wy mie nio nych w art. 21 ust. 1 na rzecz po dat ni ków, októ rych mo wa wart. 3 ust. 2, pro wa dzą cych dzia łal ność po przez po ło - żo ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za - kład, nie po bie ra ją zry czał to wa ne go po - dat ku od do ko ny wa nych wy płat pod wa - run kiem udo ku men to wa nia miej sca sie - dzi by po dat ni ka, o któ rym mo wa w art. 3 ust. 2, pro wa dzą ce go dzia łal ność po przez po ło żo ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za kład, uzy ska nym od nie go cer ty fi ka tem re zy den cji, oraz uzy ska nia pi sem ne go oświad cze nia, że na leż no ści te zwią za ne są z dzia łal no ścią te go za kła du; prze pis ust. 3d sto su je się od po wied nio. 1e. Oświad cze nie, o któ rym mo wa w ust. 1d, po win no za wie rać da ne iden ty fi - ku ją ce po dat ni ka pro wa dzą ce go dzia łal - ność po przez po ło żo ny na te ry to rium RP za gra nicz ny za kład, a w szcze gól no ści peł - ną na zwę, ad res i nu mer iden ty fi ka cji po - dat ko wej po dat ni ka oraz ad res za gra nicz - ne go za kła du po dat ni ka. 1f. W przy pad ku na leż no ści, o któ rych mo wa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, wy pła ca nych na rzecz spół ki, o któ rej mo - wa w art. 21 ust. 3 pkt 2 oraz art. 22 ust. 4 pkt2, lub jej za gra nicz ne go za kła du, oso by praw ne ijed nost ki or ga ni za cyj ne nie ma ją - ce oso bo wo ści praw nej, któ re do ko nu ją wy płat tych na leż no ści, sto su ją zwol nie nia wy ni ka ją ce z art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, z uwzględ nie niem ust. 1c, pod wa run kiem uzy ska nia pi sem ne go oświad cze nia, że w sto sun ku do wy pła ca nych na leż no ści speł nio ne zo sta ły wa run ki, o któ rych mo - wa od po wied nio w art. 21 ust. 3a i 3c ub w art. 22 ust. 4 pkt 4. 1g. Oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za - cyj ne nie ma ją ce oso bo wo ści praw nej oraz bę dą ce przed się bior ca mi oso by fi zycz ne, któ re do ko nu ją wy płat na leż no ści z ty tu - łów wy mie nio nych w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 na rzecz pod mio tów wy mie - nio nych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, sto su ją zwol nie nia wy ni ka ją ce z tych prze pi sów wy łącz nie pod wa run kiem: 1) udo ku men to wa nia przez pod miot, o któ rym mo wa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, je go miej sca sie dzi by dla ce lów po dat ko - wych, uzy ska nym odte go pod mio tu cer ty - fi ka tem re zy den cji, oraz 2) zło że nia przez pod miot, o któ rym mo wa w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a, pi sem ne - go oświad cze nia, że jest rze czy wi stym wła - ści cie lem wy pła co nych przez płat ni ka na - leż no ści oraz speł nia on wa run ki, o któ - rych mo wa w tych prze pi sach. 1h. Oce na wa run ków okre ślo nych w ust. 1g do ko ny wa na jest nie za leż nie od wa run ku ist nie nia pod sta wy praw nej do wy mia ny in for ma cji po dat ko wej mię - dzy RP a pań stwem na le żą cym do EOG, w któ rym pod miot wy mie nio ny w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ma sie dzi bę. 2. W ra zie prze zna cze nia do cho du na pod wyż sze nie ka pi ta łu za kła do we go, awspół dziel niach fun du szu udzia ło we go, płat ni cy, o któ rych mo wa w ust. 1, po bie ra - ją po da tek w ter mi nie 14 dni od dnia upra - wo moc nie nia się po sta no wie nia są du re - je stro we go o do ko na niu wpi su o pod wyż - sze niu ka pi ta łu za kła do we go, a w spół - dziel niach od dnia pod ję cia przez wal ne zgro ma dze nie uchwa ły o pod wyż sze niu fun du szu udzia ło we go. W tym przy pad ku po dat ni kom nie przy słu gu je upraw nie nie do zło że nia oświad cze nia, o któ rym mo wa w ust. 1a. 2a. W przy pad ku gdy wy pła ta na leż no - ści z ty tu łu okre ślo ne go w art. 21 ust. 1 lub w art. 22 ust. 1 do ko ny wa na jest na rzecz po dat ni ków bę dą cych oso ba mi upraw nio - ny mi z pa pie rów war to ścio wych za pi sa - nych na ra chun kach zbior czych, któ rych toż sa mość nie zo sta ła płat ni ko wi ujaw nio - na w try bie prze wi dzia nym w usta wie, o któ rej mo wa w art. 4a pkt 15, po da tek, o któ rym mo wa w ust. 1, płat nik po bie ra w wy so ko ści wy ni ka ją cej z art. 21 ust. 1 al - bo art. 22 ust. 1 od łącz nej war to ści do cho - dów (przy cho dów) prze ka za nych przez nie go na rzecz wszyst kich ta kich po dat ni - ków za po śred nic twem po sia da cza ra - chun ku zbior cze go. W tym przy pad ku prze pi sów ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b 3d nie sto su je się w za kre sie do ty czą - cym po dat ni ków, któ rych toż sa mość nie zo sta ła płat ni ko wi ujaw nio na. 2b. W przy pad ku i w za kre sie okre ślo - nych w ust. 2a, a tak że w przy pad ku przy - cho dów z ty tu łu od se tek od pa pie rów war - to ścio wych wy emi to wa nych przez Skarb Pań stwa i za pi sa nych na ra chun kach zbior czych, wy pła ca nych na rzecz po dat ni - ków, o któ rych mo wa w art. 3 ust. 2, do po - bo ru po dat ku obo wią za ne są pod mio ty pro wa dzą ce ra chun ki zbior cze, za po śred - nic twem któ rych na leż ność jest wy pła ca - na. Po da tek po bie ra się w dniu prze ka za - nia na leż no ści z da ne go ty tu łu do dys po - zy cji po sia da cza ra chun ku zbior cze go. 3. Płat ni cy, o któ rych mo wa w ust. 1, prze ka zu ją kwo ty po dat ku w ter mi nie do 7 dnia mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym zgod nie z ust. 1, 2 2b po bra no po da tek, na ra chu nek urzę du skar bo we go, któ rym kie ru je na czel nik urzę du skar bo - we go wła ści wy we dług sie dzi by po dat ni - ka, a w przy pad ku po dat ni ków wy mie nio - nych w art. 3 ust. 2 oraz po dat ni ków bę dą - cych oso ba mi upraw nio ny mi z pa pie rów war to ścio wych za pi sa nych na ra chun kach zbior czych, któ rych toż sa mość nie zo sta ła płat ni ko wi ujaw nio na w try bie prze wi dzia - nym w usta wie, o któ rej mo wa w art. 4a pkt 15 na ra chu nek urzę du skar bo we go, któ rym kie ru je na czel nik urzę du skar bo - we go wła ści wy w spra wach opo dat ko wa - nia osób za gra nicz nych. Płat ni cy są obo - wią za ni prze słać po dat ni kom, o któ rych mo wa w: 1) art. 3 ust. 1 in for ma cję o wy so ko ści po bra ne go po dat ku,

27 rp.pl/prawo Czwartek 29 grudnia 2011 CIT 2012 G27 2) art. 3 ust. 2, oraz urzę do wi skar bo we - mu in for ma cję o do ko na nych wy pła tach i po bra nym po dat ku spo rzą dzo ne we dług usta lo ne go wzo - ru. Obo wią zek prze sła nia tych in for ma cji po dat ni kom oraz urzę do wi skar bo we mu nie po wsta je w przy pad ku i w za kre sie okre ślo nym w ust. 2a zda nie pierw sze. 3a. Płat ni cy są obo wią za ni prze słać in - for ma cję, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 1, w ter mi nie prze ka za nia kwo ty po bra ne go po dat ku, a in for ma cję, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 2, w ter mi nie do koń ca trze cie - go mie sią ca ro ku na stę pu ją ce go po ro ku po dat ko wym, w któ rym do ko na no wy - płat, o któ rych mo wa w ust. 1, rów nież wów czas, gdy płat nik wro ku po dat ko wym spo rzą dzał i prze ka zy wał in for ma cje w try bie prze wi dzia nym w ust. 3b. 3b. Na pi sem ny wnio sek po dat ni ka, o któ rym mo wa w art. 3 ust. 2, płat nik, w ter mi nie 14 dni od dnia zło że nia te go wnio sku, jest obo wią za ny do spo rzą dze - nia i prze sła nia po dat ni ko wi oraz urzę do - wi skar bo we mu, któ rym kie ru je na czel nik wła ści wy w spra wach opo dat ko wa nia osób za gra nicz nych, in for ma cji, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 2. 3c. W ra zie za prze sta nia przez płat ni ka pro wa dze nia dzia łal no ści przed upły wem ter mi nu, o któ rym mo wa w ust. 3a, płat nik prze ka zu je in for ma cję, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 2, w ter mi nie do dnia za prze - sta nia dzia łal no ści. 3d. In for ma cję, o któ rej mo wa w ust. 3 pkt 2, spo rzą dza ją i prze ka zu ją rów nież pod mio ty, któ re do ko nu ją wy płat na leż - no ści z ty tu łów wy mie nio nych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na pod sta wie umo wy o uni ka niu po dwój ne go opo dat - ko wa nia lub usta wy nie są obo wią za ne do po bo ru po dat ku. Prze pi sy ust. 3b i 3c sto su je się od po wied nio. 4. Po dat ni cy, o któ rych mo wa w ust. 1a, są obo wią za ni, bez we zwa nia, wpła cić na - leż ny zry czał to wa ny po da tek na ra chu nek urzę du skar bo we go okre ślo ne go w ust. 3, je że li do cho dy z dy wi dend oraz in nych przy cho dów z ty tu łu udzia łów w zy skach osób praw nych, od któ rych płat nik nie po - brał po dat ku w związ ku z oświad cze niem, o któ rym mo wa w ust. 1a, zo sta ły wy dat ko - wa ne na in ne ce le niż wy mie nio ne w art. 17 ust Po da tek, o któ rym mo wa w ust. 4, wpła ca się do 20 dnia mie sią ca na stę pu ją - ce go po mie sią cu, w któ rym do ko na no te - go wy dat ku. 6. W przy pad ku do cho du, o któ rym mo - wa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spół ka przej - mu ją ca, no wo za wią za na lub po wsta ła w wy ni ku prze kształ ce nia jest obo wią za na ja ko płat nik, w ter mi nie do 7 dnia mie sią ca na stę pu ją ce go po mie sią cu, w któ rym po - wstał do chód, wpła cić po da tek, o któ rym mo wa w art. 22 ust. 1, na ra chu nek urzę du skar bo we go, któ rym kie ru je na czel nik urzę du skar bo we go wła ści wy we dług sie - dzi by po dat ni ka, a w przy pad ku po dat ni - ków wy mie nio nych w art. 3 ust. 2 oraz po - dat ni ków bę dą cych oso ba mi upraw nio ny - mi z pa pie rów war to ścio wych za pi sa nych na ra chun kach zbior czych, któ rych toż sa - mość nie zo sta ła płat ni ko wi ujaw nio na w try bie prze wi dzia nym w usta wie, o któ rej mo wa w art. 4a pkt 15 na ra chu nek urzę - du skar bo we go, któ rym kie ru je na czel nik urzę du skar bo we go wła ści wy w spra wach opo dat ko wa nia osób za gra nicz nych. Po - dat nik jest obo wią za ny przed tym ter mi - nem prze ka zać płat ni ko wi kwo tę te go po - dat ku. W ter mi nie wpła ty po dat ku płat nik jest obo wią za ny prze słać po dat ni ko wi in - for ma cję o wpła co nym po dat ku, spo rzą - dzo ną we dług usta lo ne go wzo ru. Obo wią - zek prze sła nia in for ma cji o wpła co nym po - dat ku nie po wsta je w przy pad ku i w za kre - sie okre ślo nych w ust. 2a zda nie pierw sze. 7. Wy pła ta, októ rej mo wa wust. 1, 1c i1d, ozna cza wy ko na nie zo bo wią za nia w ja - kiej kol wiek for mie, w tym po przez za pła - tę, po trą ce nie lub ka pi ta li za cję od se tek. Art. 26a. 1. W ter mi nie do koń ca pierw - sze go mie sią ca ro ku na stę pu ją ce go po ro - ku po dat ko wym, w któ rym po wstał obo - wią zek za pła ty po dat ku, płat ni cy, o któ - rych mo wa w art. 26, i po dat ni cy, o któ rych mo wa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, są obo wią za ni prze słać do urzę - du skar bo we go, któ rym kie ru je na czel nik urzę du skar bo we go wła ści wy we dług sie - dzi by po dat ni ka, a w przy pad ku po dat ni - ków wy mie nio nych w art. 3 ust. 2 do urzę du skar bo we go, któ rym kie ru je na - czel nik urzę du skar bo we go wła ści wy w spra wach opo dat ko wa nia osób za gra - nicz nych, rocz ne de kla ra cje spo rzą dzo ne we dług usta lo ne go wzo ru. 2. Rocz ne de kla ra cje spo rzą dza ne przez płat ni ków, o któ rych mo wa w art. 26 ust. 2b, ma ją cha rak ter zbior czy i nie wska - zu ją po dat ni ków, o któ rych mo wa w art. 26 ust. 2a zda nie pierw sze. Art Po dat ni cy, z wy jąt kiem zwol - nio nych od po dat ku na pod sta wie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i prze pi sów usta wy wy mie nio nej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obo wią za ni skła dać urzę dom skar bo - wym ze zna nie, we dług usta lo ne go wzo ru, owy so ko ści do cho du (stra ty) osią gnię te go w ro ku po dat ko wym do koń ca trze cie go mie sią ca ro ku na stęp ne go i w tym ter mi - nie wpła cić po da tek na leż ny al bo róż ni cę mię dzy po dat kiem na leż nym od do cho du wy ka za ne go wze zna niu asu mą na leż nych za li czek za okres od po cząt ku ro ku. 1a. uchy lo ny 1 stycz nia 2012 r. 1b. uchy lo ny. 2. Po dat ni cy obo wią za ni do spo rzą dze - nia spra woz da nia fi nan so we go prze ka zu ją do urzę du skar bo we go spra woz da nie wraz zopi nią ira por tem pod mio tu upraw - nio ne go do ba da nia spra woz dań fi nan so - wych, w ter mi nie 10 dni od da ty za twier - dze nia rocz ne go spra woz da nia fi nan so - we go, a spół ki tak że od pis uchwa ły zgro - ma dze nia za twier dza ją cej spra woz da nie fi nan so we. Obo wią zek zło że nia opi nii i ra - por tu nie do ty czy po dat ni ków, któ rych spra woz da nia fi nan so we, na pod sta wie od ręb nych prze pi sów, są zwol nio ne zobo - wiąz ku ba da nia. 3. Po dat ni cy, któ rym wła ści wy or gan po dat ko wy, na pod sta wie prze pi sów or - dy na cji po dat ko wej, wy dał de cy zję o uzna niu pra wi dło wo ści wy bo ru i sto so - wa nia me to dy usta la nia ce ny trans ak cyj - nej mię dzy pod mio ta mi po wią za ny mi, do - łą cza ją do ze zna nia spra woz da nie o re ali - za cji uzna nej me to dy usta la nia ce ny trans - ak cyj nej. 4. Mi ni ster fi nan sów okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, wzór spra woz da nia, o któ rym mo wa w ust. 3, w ce lu uspraw nie - nia we ry fi ka cji sto so wa nia me to dy okre - ślo nej w de cy zji o uzna niu pra wi dło wo ści wy bo ru i sto so wa nia me to dy usta la nia ce - ny trans ak cyj nej mię dzy pod mio ta mi po - wią za ny mi, uwzględ nia ją cy w szcze gól no - ści da ne iden ty fi ku ją ce pod mio ty po wią - za ne, wiel kość sprze da ży uzy ska nej przy za sto so wa niu uzna nej me to dy usta - la nia ce ny trans ak cyj nej, ce ny sto so wa ne w trans ak cjach z pod mio ta mi po wią za ny - mi oraz okres sto so wa nia me to dy. Art Po dat ni cy po sia da ją cy za kła - dy (od dzia ły) po ło żo ne na ob sza rze jed - nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go in nej niż wła ści wa dla ich sie dzi by są obo wią za ni skła dać dourzę du skar bo we go wter mi nie wpłat za li czek mie sięcz nych lub kwar tal - nych oraz za łą czać do ze zna nia o wy so ko - ści do cho du (stra ty) in for ma cje, spo rzą - dzo ne zgod nie z od ręb ny mi prze pi sa mi, w ce lu usta le nia do cho dów z ty tu łu udzia - łu jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go we wpły wach z po dat ku do cho do we go od osób praw nych. 2. Prze pis ust. 1 sto su je się od po wied nio do po dat ko wej gru py ka pi ta ło wej, re pre - zen to wa nej przez spół kę, o któ rej mo wa w art. 1a ust. 3 pkt 4. Art. 28a. Mi ni ster fi nan sów okre śli, w dro dze roz po rzą dze nia, wzo ry: 1) de kla ra cji i in for ma cji, o któ rych mo - wa w art. 26 ust. 3 i 6 oraz w art. 26a, 2) ze zna nia, o któ rym mo wa w art. 27 ust. 1, 3) oświad czeń, o któ rych mo wa w art. 26 ust. 1a, 4) in for ma cji o któ rej mo wa w art. 18 ust. 1f pkt 1 wraz z ob ja śnie nia mi co do spo so bu ich wy peł nia nia, ter mi nu i miej sca skła da - nia. Roz dział 7 Zmia ny w prze pi sach obo wią zu ją cych Art po mi nię te. Roz dział 8 Prze pi sy przej ścio we i koń co we Art. 37. po mi nię ty Art. 38. uchy lo ny. Art. 38a. 1. W la tach ban ki są upraw nio ne do po mniej sze nia zo bo - wią za nia po dat ko we go (kwo ty po dat ku) o kwo tę rów ną od po wied nio: 1) za 2007 r. 20 proc., 2) za 2008 r. 40 proc., 3) za 2009 r. 40 proc. kwo ty 8 proc. łącz nej war to ści utwo - rzo nych i nie za li czo nych na 31 grud - nia 2002 r. do kosz tu uzy ska nia przy cho - dów re zerw ce lo wych na po kry cie wie rzy - tel no ści z ty tu łu kre dy tów (po ży czek) za - kwa li fi ko wa nych przez ban ki do ka te go rii stra co ne i wąt pli we oraz na leż no ści z ty tu - łu udzie lo nych przez bank po 1 stycz - nia1997 r. gwa ran cji (po rę czeń) spła ty kre - dy tów i po ży czek za kwa li fi ko wa nych do ka te go rii stra co ne i wąt pli we; po mniej - sze nie nie do ty czy tych re zerw roz wią za - nych lub zmniej szo nych al bo za li czo nych do kosz tów uzy ska nia przy cho dów w 2003 r. 2. Roz wią za nie czę ści lub ca ło ści re zerw, któ re sta no wi ły pod sta wę po mniej sze nia zo bo wią za nia po dat ko we go (kwo ty po - dat ku), o któ rym mo wa w ust. 1, na któ re utwo rzo no re zer wy ce lo we, po wo du je obo wią zek pod wyż sze nia zo bo wią za nia po dat ko we go (kwo ty po dat ku) o kwo tę 8 proc. roz wią za nej re zer wy ce lo wej. Pod - wyż sze nie zo bo wią za nia (kwo ty po dat ku) na stę pu je w ro ku roz wią za nia re zer wy ce - lo wej, nie wcze śniej jed nak niż zchwi lą po - mniej sze nia zo bo wią za nia po dat ko we go (kwo ty po dat ku) zgod nie z ust. 1. Je że li pod wyż sze nie zo bo wią za nia po dat ko we - go (kwo ty po dat ku) wy ni ka ją ce z roz wią - za nia re zer wy ce lo wej prze wyż sza war tość po mniej szo ne go zo bo wią za nia po dat ko - we go (kwo ty po dat ku) w ro ku okre ślo nym w ust. 1 pkt 1, war tość ta zo sta je uwzględ - nio na w la tach na stęp nych. 3. Łącz na kwo ta po mniej sze nia zo bo - wią za nia po dat ko we go ban ków (kwo ta po dat ku), o któ rej mo wa w ust. 1, nie mo że być wyż sza odłącz nej kwo ty środ ków pie - nięż nych prze ka za nych na za si le nie Fun - du szu Po rę czeń Unij nych z ty tu łu opro - cen to wa nia re zer wy obo wiąz ko wej w la - tach , o któ rych mo wa w art. 39 ust. 5 usta wy z 29 sierp nia 1997 r. o NBP (DzU nr 140, poz. 938 ze zm.). Art. 38b. 1. Ban ki któ re na pod sta wie art. 45 ust. 1a i 1b usta wy z 29 wrze - śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści (DzU z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zm.) spo rzą dza ją spra - woz da nia fi nan so we zgod nie z Mię dzy na - ro do wy mi Stan dar da mi Ra chun ko wo ści o któ rych mo wa w art. 2 ust. 3 tej usta wy mo gą za li czać do kosz tów uzy ska nia przy - cho dów od pi sy ak tu ali zu ją ce zty tu łu utra - ty war to ści kre dy tów (po ży czek) oraz gwa - ran cji (po rę czeń) spła ty kre dy tów i po ży - czek od po wia da ją ce rów no war to ści re - zerw na ry zy ko zwią za ne z dzia łal no ścią ban ków w wy so ko ści i na za sa dach okre - ślo nych w art. 16 ust. 1 pkt 26 ust. 2a pkt 2 ust. 2b 2d ust. 3 3c 3e i 3f. 2. Do od pi sów ak tu ali zu ją cych o któ - rych mo wa w ust. 1 prze pi sy art. 12 ust. 1 pkt 4 6 lit. b) ust. 1a ust. 4 pkt 15 lit. a) c) art. 15 ust. 1h pkt 2 art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i c) ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 sto su je się od - po wied nio. 3. Ban ki o któ rych mo wa w ust. 1 mo gą sto so wać prze pi sy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i c) pkt 26 ust. 2 ust. 2a pkt 2 ust. 2b 2d ust. 3 3c 3e i 3f do od pi sów ak tu ali zu ją - cych z ty tu łu utra ty war to ści kre dy tów (po ży czek) oraz gwa ran cji (po rę czeń) spła ty kre dy tów i po ży czek do ty czą cych re zerw na ry zy ko zwią za ne z dzia łal no ścią ban ków utwo rzo nych zgod nie zprze pi sa - mi o ra chun ko wo ści w brzmie niu obo wią - zu ją cym do 31 grud nia 2004 r. a nie za li - czo nych do kosz tów uzy ska nia przy cho - dów. 4. Prze pi sy ust. 2 sto su je się do od pi sów o któ rych mo wa w ust. 3. Art. 38c. 1. Ban ki któ re na pod sta wie art. 45 ust. 1a i 1b usta wy z 29 wrze - śnia 1994 r. o ra chun ko wo ści spo rzą dza ją spra woz da nia fi nan so we zgod nie z Mię - dzy na ro do wy mi Stan dar da mi Ra chun ko - wo ści o któ rych mo wa w art. 2 ust. 3 tej usta wy mo gą za li czać do kosz tów uzy ska - nia przy cho dów naza sa dach okre ślo nych w art. 15 ust. 1h pkt 1 re zer wę na po nie sio - ne nie udo ku men to wa ne ry zy ko kre dy to - we do wy so ko ści re zer wy na ry zy ko ogól - ne któ ra zo sta ła by utwo rzo na zgod nie z art. 130 usta wy o któ rej mo wa w art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a). 2. W ban kach o któ rych mo wa w ust. 1 nie za li cza się do przy cho dów nad wyż ki kwo ty roz wią za nej lub zmniej szo nej re - zer wy na ry zy ko ogól ne po nad kwo tę utwo rzo nej zgod nie zmię dzy na ro do wy mi Stan dar da mi Ra chun ko wo ści o któ rych mo wa w art. 2 ust. 3 usta wy wy mie nio nej w ust. 1 re zer wy na po nie sio ne nie udo ku - men to wa ne ry zy ko kre dy to we. 3. Prze pi sy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) sto su - je się od po wied nio do re zer wy na po nie - sio ne nie udo ku men to wa ne ry zy ko kre dy - to we utwo rzo nej zgod nie z Mię dzy na ro - do wy mi Stan dar da mi Ra chun ko wo ści o któ rych mo wa w art. 2 ust. 3 usta wy wy - mie nio nej w ust. 1. Art Tra cą moc: 1) usta wa z 31 stycz nia 1989 r. o po dat ku do cho do wym od osób praw nych (DzU z 1991 r. nr 49, poz. 216 ze zm.), 2) art. 12 ust. 4 usta wy z 28 grud nia 1989 r. ozmia nie nie któ rych ustaw re gu lu ją cych za sa dy opo dat ko wa nia (DzU nr 74, poz. 443). 2. Prze pi sy usta wy wy mie nio nej w ust. 1 pkt 1 ma ją za sto so wa nie przy opo dat ko - wa niu do cho dów osią gnię tych przed 1 stycz nia 1992 r. 3. Okre so we zwol nie nia od po dat ku do - cho do we go, do któ rych po dat ni cy na by li upraw nie nia przed 1 stycz nia 1992 r., po - zo sta ją w mo cy do cza su ich wy ga śnię cia. 4. Po dat ni cy, któ rzy: 1) w 1991 r. po nie śli wy dat ki, o któ rych mo wa w art. 16 ust. 1 pkt 1 usta wy wy mie - nio nej w ust. 1 pkt 1, 2) ko rzy sta li do koń ca 1991 r. z od li czeń wy dat ków od do cho du na pod sta wie art. 12 ust. 4 usta wy wy mie nio nej w ust. 1 pkt 2, za cho wu ją pra wo do od li czeń po nie sio - nych w tym okre sie wy dat ków do cza su ich wy czer pa nia, z uwzględ nie niem prze - pi sów art. 16 ust. 3 i 4 usta wy, o któ rej mo - wa w ust. 1 pkt 1. Art Uchy la się, z za strze że niem ust. 2, prze pi sy ustaw szcze gól nych przy - zna ją ce ulgi i zwol nie nia od po dat ku do - cho do we go od osób praw nych oraz zno si się przy zna ne na pod sta wie tych prze pi - sów ulgi i zwol nie nia. 2. Prze pis ust. 1 nie do ty czy ulg i zwol - nień od po dat ku do cho do we go przy słu - gu ją cych na pod sta wie prze pi sów ustaw: 1) 2) uchy lo ne, 3) z 20 stycz nia 1990 r. o zmia nach w or - ga ni za cji i dzia łal no ści spół dziel czo ści (DzU nr 6, poz. 36 ze zm.), 4) uchy lo ny, 5) z 14 czerw ca 1991 r. o spół kach z udzia łem za gra nicz nym (DzU z 1997 r. nr 26, poz. 143 ze zm.), 6) 7) uchy lo ne, 8) z 8 lip ca 2005 r. o ro dzin nych ogro - dach dział ko wych (DzU nr 169, poz. 1419). Art. 41. po mi nię ty. Art. 42. (Sta no wił, że usta wa wcho dzi w ży cie z dniem ogło sze nia, z mo cą od 1 stycz nia 1992 r., z wy jąt kiem art. 30 i 33, któ re wcho dzą w ży cie z dniem ogło sze - nia).

28 Czwartek G 28 Reklama 29 grudnia 2011 rp.pl/prawo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

II. STATUT PZD. 1. Informacja

II. STATUT PZD. 1. Informacja II. STATUT PZD 1. Informacja Sta tut Pol skie go Związ ku Dział kow ców uchwa lo ny przez VII Kra jo wy Zjazd De le ga tów Pol skie go Związ ku Dział kow ców w dniu 6 kwiet nia 2006 ro ku ze zmia na mi

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu dla Kredytobiorców Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy Zygmunt Wieczorek Bezpieczeñstwo i higiena pracy poradnik dla pracodawcy 1 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki.

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2017 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

Kosz ty trans por tu i ce ny usług trans por tu sa mo cho do we go

Kosz ty trans por tu i ce ny usług trans por tu sa mo cho do we go An drzej Szy mo ni k 1 Po li tech ni ka Łódz ka Walentyna Gałuszczak 1 Łucki Uniwersytet Techniczny (Ukraina) Kosz ty trans por tu i ce ny usług trans por tu sa mo cho do we go Klasyfikacja kosztów Pod

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty

Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz obiektach sektora beauty higiena pracy mgr inż. Dominika Gacka, mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Postępowanie z bielizną i odpadami w gabinetach medycyny estetycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku

Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Mi chał Gra bia, Grze gorz So ko łow ski, Piotr Ho łu bo wicz In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia GS1 Polska Pierw sze in no wa cyj ne wdro że nie sys te mu EPC/RFID na pol skim ryn ku Śle dząc

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN

WARUNKI SZCZEGÓLNE. Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN SZCZEGÓLNE Pierwsze wydanie polskie 2010 ISBN 83-919639-3-4 FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS INTERNATIONALE VEREINIGUNG BERATENDER INGENIEURE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET OPTIMUM Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce

Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce Ka zi mierz Ba czew ski 1 Ja cek Ry czyń ski 2 Jakość paliw w systemie zaopatrywania w Polsce Pa li wa sil ni ko we są nie zbęd ne do pra wi dło we go funk cjo no - wa nia środ ków trans por to wych. Na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET KOMFORT Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem Materiał pomocniczy dla pracodawców Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna

Bardziej szczegółowo

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji

Pra co wi te la ta. Zo bacz cie Pań stwo i oceń cie sa mi. Pro jek ty zre ali zo wa ne lub w trak cie re ali za cji czwartek, 14 sierpnia 2014 Z życia Gminy 3 Pra co wi te la ta W cią gu mi ja ją cej ka den cji (2010 2014) wój ta Zbi gnie wa Grzy ba i rad nych Gmi ny dzię ki wspar ciu środ ków ze wnętrz nych uda ło

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA

Kontrola inbredu. hodowla NEGATYWNE SKUTKI INBREDU DEPRESJA INBREDOWA hodowla Ka mil Siat ka Ma zo wiec kie Cen trum Ho dow li i Roz ro du Zwie rząt Sp. z o.o. w Ło wi czu Kontrola inbredu Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo