TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik, 2008

2 TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku I. Zasady pobierania prowizji. 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach, niŝ BSZK pobiera się od wpłacającego, chyba Ŝe została zawarta umowa pomiędzy BSZK a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BSZK pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BSZK a posiadaczem tego rachunku. 3. Prowizja od wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2 pobierana jest od posiadacza rachunku bankowego kaŝdorazowo. 4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BSZK z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizje lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 5. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank BSZK pobiera prowizje lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BSZK pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne i kas zapomogowo poŝyczkowych, d) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz dokonywanych na tych rachunkach wpłat i wypłat. 2) wpłat na cele uŝyteczności publicznej, których wniesienie upowaŝnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 3) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BSZK, 4) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BSZK (np.: z tytułu najmu lokalu BSZK, dostaw robót i usług) oraz na rzecz dostawców usług dla BSZK. 5) rolników z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych.

3 8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na Ŝądanie sądu, prokuratora, lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawach karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. II. Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp. Rodzaj opłaty Stawka 1. Prowizje od wpłat gotówkowych oraz od przekazów na rachunki bankowe pobiera się od: a) wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez BS, chyba, Ŝe umowa stanowi inaczej, - środki oprocentowane - 0,5% - środki nieoprocentowane - 0,2% 0,2 lub 0,5% nie mniej niŝ 2,40 zł i nie więcej niŝ 200 zł, a w Oddziale BSZK w Annopolu i w przypadku wspólnot mieszkaniowych nie mniej niŝ 2 zł i nie więcej niŝ 200 zł b) wpłat na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu opłat za telefon c) wpłat na rachunek Karpackiej Spółki Gazownictwa z o.o. z tytułu opłat za gaz d) pozostałych wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1,50 zł 0,5% nie mniej niŝ 2,40 zł i nie więcej niŝ 200 zł, a w Oddziale BSZK w Annopolu nie mniej niŝ 2 zł. i nie więcej niŝ 200 zł Uwaga! Prowizje pobiera się od wpłacającego lub Posiadacza rachunku stosownie do Zawartej umowy.

4 2. Prowizje od wypłat gotówkowych pobiera się od: a) wypłat z rachunków bankowych prowadzonych przez BS, chyba Ŝe umowa stanowi inaczej, - środki oprocentowane 0,5% - środki nieoprocentowane 0,3% b) wypłat z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki, c) realizacji czeków potwierdzonych przez inny bank Uwaga! Prowizja od wypłat BS obciąŝa rachunek wystawcy dyspozycji. 3. Przelewy: od kaŝdej dyspozycji a) na rachunki prowadzone przez inne banki - w Oddziale w Annopolu - w Oddziale w Zaklikowie - w pozostałych Oddziałach b) na rachunki między oddziałowe c) między rachunkami klientów (dotyczy wyłącznie Oddziału w Zaklikowie) d) przelewy w ramach programu ubezpieczeniowego PZU śycie S.A. dla posiadaczy kont BSZK. e) przelewy lub stałe zlecenia w systemie bankowości elektronicznej /internet, sms/ 0,3 lub 0,5% nie mniej niŝ 3 zł i nie więcej niŝ 100 zł, 0,5% kwoty wypł. nie mniej niŝ 3 zł i nie więcej niŝ 100 zł. 0,5% kwoty wypł. nie mniej niŝ 3 zł i nie więcej niŝ 100 zł. 3,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 4. Za otwarcie rachunku bankowego (nie dotyczy rachunków rolniczych): a) bieŝącego i pomocniczego b) dodatkowego na wyodrębnienie środków pienięŝnych na określony cel c) lokaty terminowej 20,00 zł jednorazowo 15,00 zł jednorazowo bez opłat 5. Za prowadzenie rachunku bankowego, (nie dotyczy rachunków rolniczych) chyba Ŝe umowa stanowi inaczej:

5 5 a. a) bieŝącego i pomocniczego od kaŝdego rachunku b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Dodatkowa opłata za udostępnienie systemu bankowości internetowej 6. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: a) za bieŝący rok za kaŝde rozpoczęte 10 pozycji b) za kaŝdy poprzedni rok opłatę podwyŝsza się o 50% stawki podstawowej tj.. Uwaga! Opłaty nie pobiera się jeŝeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 7. Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego, b) jednego dowodu do wyciągu 8. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieŝącego 9. Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 10. Za wydanie ksiąŝeczki czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych 11. Za wysłanie drogą pocztową wyciągu z rachunku bieŝącego 12. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od kaŝdego czeku 13. Za dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta od kaŝdej dyspozycji 14. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeŝenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych, euroczeków i kart gwarancyjnych. 15. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 16. Za realizacje tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, z rachunków bankowych 15,00 zł m-nie 15,00 zł m-nie 5,00 zł m-nie 4,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 5,00 zł za 10 szt. 5,00 zł 3,00 zł 15,00 zł 0,5% kwoty przelewu nie mniej niŝ i nie więcej niŝ 100,00 zł

6 17. Za dostęp do operacji bankowych z telefonu komórkowego: a) funkcje aktywne lub pasywne (sms-y wysyłane automatycznie) b) funkcje aktywne i pasywne (wysyłane na Ŝądanie 5 zł miesięcznie 7 zł miesięcznie klienta) 18. Prowizje za wymianę gotówki 0,5 % nie mniej niŝ 3 zł III. Obrót oszczędnościowy. Lp. Rodzaj opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego, oszczędnościowo rozliczeniowego 2. Wpłaty i wypłaty na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 3. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku: a) w rozmowie telefonicznej na podstawie informacji o faktycznym koszcie uzyskanych z Urzędu Telekomunikacyjnego lub cennika usług przy połączeniach automatycznych 4. Za realizacje tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych. 5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp. bez opłat bez opłat 0,5% kwoty przelewu nie mniej niŝ i nie więcej niŝ 100,00 zł 6. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych: a) za bieŝący rok za kaŝde rozpoczęte 10 pozycji, 4,00 zł b) za kaŝdy poprzedni rok opłatę podwyŝsza się o 50% stawki podstawowej tj. o. Uwaga! Opłaty nie pobiera się jeŝeli w danym roku kalendarzowym jedyna operacja jest dopisanie odsetek.

7 7. Czynności związane z obsługą ksiąŝeczek oszczędnościowych w BS; a) za przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej, b) wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej ksiąŝeczki, c) umorzenie utraconej ksiąŝeczki, d) przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw (cesja), 15,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20,00 zł 8. Za wykonanie przelewu z ksiąŝeczki oszczędnościowej od kaŝdego zlecenia Uwaga! Opłatę pobiera się od zlecającego odpisanie kwoty w ksiąŝeczce. 9. Dokonywanie zleceń z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych - od kaŝdej operacji: a) od kaŝdej operacji bez zleceń stałych, b) przy zleceniach stałych c) zlecenia stałe w ramach programu ubezpieczeniowego PZU śycie S.A. dla posiadaczy kont w BSZK d) przelewy w systemie bankowości elektronicznej (internet lub sms) e) stałe zlecenia w systemie bankowości elektronicznej (internet) 10. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: a) za kaŝdy blankiet czekowy b) za potwierdzenie czeku od kaŝdego czeku c) za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i (lub) blankietów czekowych d) za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego e) dodatkowa opłata za udostępnienie systemu bankowości internetowej 3,00 zł 2,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 0,60 zł 15,00 zł m-cznie 3,00 zł m-cznie 11. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 12. Wysyłanie droga pocztową wyciągu z ror

8 13. Za dokonanie blokady wkładów na ksiąŝeczce oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 14. Wydanie fotokopii: a) uniewaŝnionej ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie, b) uniewaŝnionej ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi oraz uniewaŝnionego certyfikatu imiennego 15. ZastrzeŜenie ksiąŝeczki oszczędnościowej, blankietów czekowych oraz dokumentów toŝsamości 16. Za dostęp do operacji bankowych z telefonu komórkowego: a) funkcje aktywne lub pasywne (sms-y wysyłane automatycznie) b) funkcje aktywne i pasywne (sms-y wysyłane na Ŝądanie klienta) 5,00 zł 3,00 zł m-cznie 3,00 zł m-cznie IV. Kredyty. Lp. Rodzaj opłaty Stawka 1. Prowizje od kwoty przyznanych kredytów, a w przypadku kredytów konsumenckich opłata przygotowawcza: a) kredyty sezonowe b) kredyty komercyjne na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej c) kredyty komercyjne na zakup owoców i warzyw d) kredyty komercyjne na zakup maszyn i narzędzi rolniczych e) kredyty na zakup samochodów f) kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym - z okresem spłaty do roku - z okresem powyŝej roku g) kredyt szybka gotówka h) pozostałe kredyty 3,5 % nie mniej 3,5 % nie mniej 3,5 % nie mniej 3,5 % nie mniej 3,5% nie mniej 1,5% nie mniej 2,5 % nie mniej 5% nie mniej 2,5% nie mniej

9 2. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty naleŝności BS z tytułu udzielonych kredytów 3. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe klient nie figuruje jako dłuŝnik Uwaga! Zaświadczenie wydane przez BS dotyczy danych objętych ewidencja prowadzoną przez Bank 15,00 zł 4. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 5. Za inne czynności związane z obsługa kredytów np.: wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki, itp. 6. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyty na działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie jednostki macierzystej w Kraśniku i Oddziału w Zaklikowie) 50,00 zł 7. Za sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 8. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek od kaŝdego wysłanego monitu do dłuŝnika (ów) i poręczyciela (li) 20,00 zł V. Przechowywanie w depozycie bankowym. Lp. Rodzaj opłaty Stawka 1. Za przechowywanie w depozycie bankowym: a) ksiąŝeczek i bonów oszczędnościowych od kaŝdego deponowanego dokumentu b) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych od kaŝdego depozytu. 10 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie Uwaga! Opłatę pobiera się za kaŝdy rozpoczęty miesiąc.

10 VI. Inne czynności. Lp. Rodzaj opłaty Stawka OBSŁUGA WEKSLI 1. Przedstawienie weksla do zapłaty 20,00 zł Uwaga! Opłatę pobierana jest przez BS (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego 2. ZłoŜenie weksla do dyskonta Uwaga! Opłatę pobiera BS dokonujący oceny weksla od głównego podawcy weksla 3. Przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeŝeniem ppktu 4. Uwaga! Prowizję pobiera BS dokonujący Zdyskontowania weksla od podawcy weksla. 4. Za przyjęcie weksla od dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów. Uwaga! W przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesna spłatą poprzedniego BS prowizji nie pobiera. 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia. Uwaga! Prowizję pobiera BS (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 6. Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa Uwaga! Opłatę pobierana jest przez BS (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego 1% sumy weksla 0,5% sumy weksla wg poniesionych kosztów + 0,5 % od sumy weksla 20,00 zł VII. Gwarancje i poręczenia bankowe. Lp. Rodzaj usług Stawka GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Udzielenie promesy gwarancji od kwoty zobowiązania 0,20% za kaŝdy 3-miesięczny okres waŝności. 2. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu 0,70% wekslowego zobowiązania od kwoty zobowiązania za kaŝdy 3-miesięczny okres waŝności. 3. WydłuŜenie terminu obowiązywania gwarancji, 0,70%

11 poręczenia od kwoty objętej aneksem za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres. 4. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia od kwoty 0,70% zwiększenia. 5. WydłuŜenie terminu obowiązywania gwarancji, 0,70% poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego, za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres. 6. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego niŝ wymienione w pkt. 5,6 jednorazowo od kaŝdego aneksu. Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku. 7. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. 0,15% VIII. Obrót kartami płatniczymi VISA Business Card KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS 1. Wydanie nowej karty. 120,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Business wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A. (BIN ). 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku 1,00% min. BPS SA. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% min. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% min Wypłata gotówki w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% min. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% min. 1

12 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 4,00 zł bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. ZastrzeŜenie karty. 50,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika Zmiana danych UŜytkownika karty. 6,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł 25. Odblokowanie telefoniczne numeru PIN 4,00 zł IX. Obrót kartami płatniczymi VISA ELECTRON. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1. Wydanie nowej karty. 5,00 zł 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od kaŝdej karty wydanej do rachunku. bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Electron wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A (B1N ). 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 9. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS bez opłat SA. 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 13. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS SA bez opłat 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 15. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,00 % min. wypłaty. 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie.

13 17. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 18. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 19. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 20. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 21. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Odblokowanie telefoniczne numeru PIN 4,00 zł X. Obrót kartami płatniczymi MAESTRO JUNIOR. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od kaŝdej karty bez opłat wydanej do rachunku. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 4,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS bez opłat SA. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 12. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,00 % min. wypłaty. 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza 3,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany. 20. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł 22. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN 4,00 zł

14 XI. Obrót kartami płatniczymi VISA BUSINESS ELEKTRON. 1. Wydanie nowej karty 30,00 zł 2. Wznowienie karty 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 6,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Bez opłat w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za Bez opłat granicą 7. Płatność kartą we wszystkich kasach Zrzeszenia 0,50 % Banku BPS S.A. 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS S.A., GBW S.A., MR Banku S.A., oraz bankomatach BEś S.A. min. 3,00 zł Bez opłat 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00 % min. 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Bez opłat Banku BPS S.A. 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2,00 % min. 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 15. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 16. ZastrzeŜenie karty 25,00 zł 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia Bez opłat transakcji 18. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie 3,00 zł Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu 6,00 zł indywidualnego, przyznanie bonusa 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 8,00 zł UŜytkownika 21. Zmiana danych uŝytkownika karty 3,00 zł 22. Odblokowanie telefoniczne numeru PIN 4,00 zł

15 XII. Karta kredytowa VISA CLASSIC. 1. Wydanie nowej karty bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat 3. Opłata za obsługę karty: 1. pobierana w 1 roku uŝytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niŝ 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. bez opłat 54,00 zł 2. pobierana od drugiego roku uŝytkowania, miesięcznie ( w dniu generowania Zestawienia operacji), jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niŝ 600,00 zł bez opłat 4,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących bez opłat taką usługę. 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek bez opłat UŜytkownika karty. 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek bez opłat UŜytkownika karty. 8. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych. bez opłat Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. 3,00 % min. 5,00 zł Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banku za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 2,00% min. 20,00 zł 12. Sprawozdanie wysokości dostępnych środków w bez opłat bankomacie. 13. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 14. ZastrzeŜenie karty przez jednostkę Banku, w 50,00 zł przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia bez opłat

16 operacji. 16. Generowanie zestawienia operacji na Ŝyczenie 3,00 zł UŜytkownika karty za okres przez niego wskazany. 17. Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie (max. bez opłat Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką uslugę. 18. Zmiana danych UŜytkownika karty bez opłat 19. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty. bez opłat 20. Obsługa nieterminowej spłaty. 40,00 zł 21. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej. 30,00 zł XIII. Realizacja przekazów za granicę dokonywanych w PLN. Tabela 1. Wybrane kraje. Tabela 2. Chiny Tabela 4. Pozostałe kraje Albania, Armenia, AzerbejdŜan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr Północny, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, TadŜykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry. Chiny Pozostałe kraje ( nieuwzględnione w tabelach 1,2,3) Kwota przekazu w PLN opłata w PLN Kwota przekazu w PLN opłata w PLN Kwota przekazu w PLN opłata w PLN od do od do od do 0,01 400,00 23,00 0, ,00 47,00 0,01 120,00 30,00 400,01 800,00 35, , ,00 85,00 120,01 250,00 40,00 800, ,00 58, , ,00 190,00 250,01 500,00 50, , ,00 120, , ,00 320,00 500,01 750,00 70, , ,00 200, , ,00 385,00 750, ,00 80, , ,00 390, , ,00 100, , ,00 430, , ,00 110, , ,00 470, , ,00 120, , ,00 510, , ,00 180, , ,00 550,00 Tabela 3. Wietnam 3 600, ,00 190, , ,00 590, , ,00 220, , ,00 630, , ,00 270,00 Wietnam , ,00 670, , ,00 310, , ,00 710,00 Kwota przekazu w opłata 7 000, ,00 350, , ,00 750,00 PLN w PLN 8 000, ,00 390, , ,00 790,00 od do 9 000, ,00 430,00

17 19 000, ,00 830,00 0, ,00 47, , ,00 470, , ,00 870, , ,00 85, , ,00 510, , ,00 910, , ,00 190, , ,00 550, , ,00 974, , ,00 320, , ,00 590, , , , ,00 385, , ,00 630, , ,00 670, , ,00 710, , ,00 750, , ,00 790, , ,00 830, , ,00 870, , ,00 910, , ,00 950, , ,00 990,00 Tabela 5. Opłaty za usługi dodatkowe Rodzaj usługi opłata w PLN Powiadomienie telefoniczne 10 Wiadomość do 10 słów 5 Za kaŝde dodatkowe słowo 0,5 Dostarczenie czeku na adres** 30 XIV. Realizacja przekazów wewnątrz kraju w PLN. Przekaz od kwoty PLN Przekaz do kwoty PLN Opłata PLN 0,01 400,00 15,00 400, ,00 22, , ,00 35, , ,00 50, , ,00 2% od kwoty przekazu Usługa dodatkowa Opłata PLN Dołączenie wiadomości do przekazu 0,00 Powiadomienie telefoniczne odbiorcy Usługa niedostępna

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia 15.10.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Chełm 011 1/1 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo