TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik, 2008

2 TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku I. Zasady pobierania prowizji. 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach, niŝ BSZK pobiera się od wpłacającego, chyba Ŝe została zawarta umowa pomiędzy BSZK a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BSZK pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BSZK a posiadaczem tego rachunku. 3. Prowizja od wpłat, o których mowa w ust. 1 i 2 pobierana jest od posiadacza rachunku bankowego kaŝdorazowo. 4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BSZK z instytucjami lub podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizje lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 5. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank BSZK pobiera prowizje lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BSZK pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, b) wkładów oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne i kas zapomogowo poŝyczkowych, d) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np.: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz dokonywanych na tych rachunkach wpłat i wypłat. 2) wpłat na cele uŝyteczności publicznej, których wniesienie upowaŝnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 3) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BSZK, 4) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BSZK (np.: z tytułu najmu lokalu BSZK, dostaw robót i usług) oraz na rzecz dostawców usług dla BSZK. 5) rolników z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych.

3 8. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na Ŝądanie sądu, prokuratora, lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawach karnych, karnoskarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. II. Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp. Rodzaj opłaty Stawka 1. Prowizje od wpłat gotówkowych oraz od przekazów na rachunki bankowe pobiera się od: a) wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez BS, chyba, Ŝe umowa stanowi inaczej, - środki oprocentowane - 0,5% - środki nieoprocentowane - 0,2% 0,2 lub 0,5% nie mniej niŝ 2,40 zł i nie więcej niŝ 200 zł, a w Oddziale BSZK w Annopolu i w przypadku wspólnot mieszkaniowych nie mniej niŝ 2 zł i nie więcej niŝ 200 zł b) wpłat na rachunek Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytułu opłat za telefon c) wpłat na rachunek Karpackiej Spółki Gazownictwa z o.o. z tytułu opłat za gaz d) pozostałych wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 1,50 zł 0,5% nie mniej niŝ 2,40 zł i nie więcej niŝ 200 zł, a w Oddziale BSZK w Annopolu nie mniej niŝ 2 zł. i nie więcej niŝ 200 zł Uwaga! Prowizje pobiera się od wpłacającego lub Posiadacza rachunku stosownie do Zawartej umowy.

4 2. Prowizje od wypłat gotówkowych pobiera się od: a) wypłat z rachunków bankowych prowadzonych przez BS, chyba Ŝe umowa stanowi inaczej, - środki oprocentowane 0,5% - środki nieoprocentowane 0,3% b) wypłat z rachunków bankowych prowadzonych przez inne banki, c) realizacji czeków potwierdzonych przez inny bank Uwaga! Prowizja od wypłat BS obciąŝa rachunek wystawcy dyspozycji. 3. Przelewy: od kaŝdej dyspozycji a) na rachunki prowadzone przez inne banki - w Oddziale w Annopolu - w Oddziale w Zaklikowie - w pozostałych Oddziałach b) na rachunki między oddziałowe c) między rachunkami klientów (dotyczy wyłącznie Oddziału w Zaklikowie) d) przelewy w ramach programu ubezpieczeniowego PZU śycie S.A. dla posiadaczy kont BSZK. e) przelewy lub stałe zlecenia w systemie bankowości elektronicznej /internet, sms/ 0,3 lub 0,5% nie mniej niŝ 3 zł i nie więcej niŝ 100 zł, 0,5% kwoty wypł. nie mniej niŝ 3 zł i nie więcej niŝ 100 zł. 0,5% kwoty wypł. nie mniej niŝ 3 zł i nie więcej niŝ 100 zł. 3,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 4. Za otwarcie rachunku bankowego (nie dotyczy rachunków rolniczych): a) bieŝącego i pomocniczego b) dodatkowego na wyodrębnienie środków pienięŝnych na określony cel c) lokaty terminowej 20,00 zł jednorazowo 15,00 zł jednorazowo bez opłat 5. Za prowadzenie rachunku bankowego, (nie dotyczy rachunków rolniczych) chyba Ŝe umowa stanowi inaczej:

5 5 a. a) bieŝącego i pomocniczego od kaŝdego rachunku b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Dodatkowa opłata za udostępnienie systemu bankowości internetowej 6. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: a) za bieŝący rok za kaŝde rozpoczęte 10 pozycji b) za kaŝdy poprzedni rok opłatę podwyŝsza się o 50% stawki podstawowej tj.. Uwaga! Opłaty nie pobiera się jeŝeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 7. Za sporządzenie odpisu: a) wyciągu z rachunku bankowego, b) jednego dowodu do wyciągu 8. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bieŝącego 9. Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 10. Za wydanie ksiąŝeczki czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych 11. Za wysłanie drogą pocztową wyciągu z rachunku bieŝącego 12. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od kaŝdego czeku 13. Za dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta od kaŝdej dyspozycji 14. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeŝenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów czekowych, euroczeków i kart gwarancyjnych. 15. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 16. Za realizacje tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu, z rachunków bankowych 15,00 zł m-nie 15,00 zł m-nie 5,00 zł m-nie 4,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 5,00 zł za 10 szt. 5,00 zł 3,00 zł 15,00 zł 0,5% kwoty przelewu nie mniej niŝ i nie więcej niŝ 100,00 zł

6 17. Za dostęp do operacji bankowych z telefonu komórkowego: a) funkcje aktywne lub pasywne (sms-y wysyłane automatycznie) b) funkcje aktywne i pasywne (wysyłane na Ŝądanie 5 zł miesięcznie 7 zł miesięcznie klienta) 18. Prowizje za wymianę gotówki 0,5 % nie mniej niŝ 3 zł III. Obrót oszczędnościowy. Lp. Rodzaj opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego, oszczędnościowo rozliczeniowego 2. Wpłaty i wypłaty na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe 3. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku: a) w rozmowie telefonicznej na podstawie informacji o faktycznym koszcie uzyskanych z Urzędu Telekomunikacyjnego lub cennika usług przy połączeniach automatycznych 4. Za realizacje tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych. 5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp. bez opłat bez opłat 0,5% kwoty przelewu nie mniej niŝ i nie więcej niŝ 100,00 zł 6. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych: a) za bieŝący rok za kaŝde rozpoczęte 10 pozycji, 4,00 zł b) za kaŝdy poprzedni rok opłatę podwyŝsza się o 50% stawki podstawowej tj. o. Uwaga! Opłaty nie pobiera się jeŝeli w danym roku kalendarzowym jedyna operacja jest dopisanie odsetek.

7 7. Czynności związane z obsługą ksiąŝeczek oszczędnościowych w BS; a) za przyjęcie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej, b) wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej ksiąŝeczki, c) umorzenie utraconej ksiąŝeczki, d) przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw (cesja), 15,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20,00 zł 8. Za wykonanie przelewu z ksiąŝeczki oszczędnościowej od kaŝdego zlecenia Uwaga! Opłatę pobiera się od zlecającego odpisanie kwoty w ksiąŝeczce. 9. Dokonywanie zleceń z rachunków oszczędnościoworozliczeniowych - od kaŝdej operacji: a) od kaŝdej operacji bez zleceń stałych, b) przy zleceniach stałych c) zlecenia stałe w ramach programu ubezpieczeniowego PZU śycie S.A. dla posiadaczy kont w BSZK d) przelewy w systemie bankowości elektronicznej (internet lub sms) e) stałe zlecenia w systemie bankowości elektronicznej (internet) 10. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: a) za kaŝdy blankiet czekowy b) za potwierdzenie czeku od kaŝdego czeku c) za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i (lub) blankietów czekowych d) za prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego e) dodatkowa opłata za udostępnienie systemu bankowości internetowej 3,00 zł 2,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł 0,60 zł 15,00 zł m-cznie 3,00 zł m-cznie 11. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 12. Wysyłanie droga pocztową wyciągu z ror

8 13. Za dokonanie blokady wkładów na ksiąŝeczce oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 14. Wydanie fotokopii: a) uniewaŝnionej ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie, b) uniewaŝnionej ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi oraz uniewaŝnionego certyfikatu imiennego 15. ZastrzeŜenie ksiąŝeczki oszczędnościowej, blankietów czekowych oraz dokumentów toŝsamości 16. Za dostęp do operacji bankowych z telefonu komórkowego: a) funkcje aktywne lub pasywne (sms-y wysyłane automatycznie) b) funkcje aktywne i pasywne (sms-y wysyłane na Ŝądanie klienta) 5,00 zł 3,00 zł m-cznie 3,00 zł m-cznie IV. Kredyty. Lp. Rodzaj opłaty Stawka 1. Prowizje od kwoty przyznanych kredytów, a w przypadku kredytów konsumenckich opłata przygotowawcza: a) kredyty sezonowe b) kredyty komercyjne na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej c) kredyty komercyjne na zakup owoców i warzyw d) kredyty komercyjne na zakup maszyn i narzędzi rolniczych e) kredyty na zakup samochodów f) kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym - z okresem spłaty do roku - z okresem powyŝej roku g) kredyt szybka gotówka h) pozostałe kredyty 3,5 % nie mniej 3,5 % nie mniej 3,5 % nie mniej 3,5 % nie mniej 3,5% nie mniej 1,5% nie mniej 2,5 % nie mniej 5% nie mniej 2,5% nie mniej

9 2. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty naleŝności BS z tytułu udzielonych kredytów 3. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe klient nie figuruje jako dłuŝnik Uwaga! Zaświadczenie wydane przez BS dotyczy danych objętych ewidencja prowadzoną przez Bank 15,00 zł 4. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 5. Za inne czynności związane z obsługa kredytów np.: wydanie zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu, wniosku o wykreślenie hipoteki, itp. 6. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyty na działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie jednostki macierzystej w Kraśniku i Oddziału w Zaklikowie) 50,00 zł 7. Za sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 8. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat) kredytu lub odsetek od kaŝdego wysłanego monitu do dłuŝnika (ów) i poręczyciela (li) 20,00 zł V. Przechowywanie w depozycie bankowym. Lp. Rodzaj opłaty Stawka 1. Za przechowywanie w depozycie bankowym: a) ksiąŝeczek i bonów oszczędnościowych od kaŝdego deponowanego dokumentu b) duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych od kaŝdego depozytu. 10 zł miesięcznie 20 zł miesięcznie Uwaga! Opłatę pobiera się za kaŝdy rozpoczęty miesiąc.

10 VI. Inne czynności. Lp. Rodzaj opłaty Stawka OBSŁUGA WEKSLI 1. Przedstawienie weksla do zapłaty 20,00 zł Uwaga! Opłatę pobierana jest przez BS (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego 2. ZłoŜenie weksla do dyskonta Uwaga! Opłatę pobiera BS dokonujący oceny weksla od głównego podawcy weksla 3. Przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeŝeniem ppktu 4. Uwaga! Prowizję pobiera BS dokonujący Zdyskontowania weksla od podawcy weksla. 4. Za przyjęcie weksla od dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów. Uwaga! W przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesna spłatą poprzedniego BS prowizji nie pobiera. 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia. Uwaga! Prowizję pobiera BS (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 6. Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa Uwaga! Opłatę pobierana jest przez BS (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego 1% sumy weksla 0,5% sumy weksla wg poniesionych kosztów + 0,5 % od sumy weksla 20,00 zł VII. Gwarancje i poręczenia bankowe. Lp. Rodzaj usług Stawka GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Udzielenie promesy gwarancji od kwoty zobowiązania 0,20% za kaŝdy 3-miesięczny okres waŝności. 2. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu 0,70% wekslowego zobowiązania od kwoty zobowiązania za kaŝdy 3-miesięczny okres waŝności. 3. WydłuŜenie terminu obowiązywania gwarancji, 0,70%

11 poręczenia od kwoty objętej aneksem za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres. 4. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia od kwoty 0,70% zwiększenia. 5. WydłuŜenie terminu obowiązywania gwarancji, 0,70% poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego, za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres. 6. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego niŝ wymienione w pkt. 5,6 jednorazowo od kaŝdego aneksu. Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku. 7. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. 0,15% VIII. Obrót kartami płatniczymi VISA Business Card KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS 1. Wydanie nowej karty. 120,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Business wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A. (BIN ). 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku 1,00% min. BPS SA. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% min. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% min Wypłata gotówki w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% min. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% min. 1

12 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 4,00 zł bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. ZastrzeŜenie karty. 50,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika Zmiana danych UŜytkownika karty. 6,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł 25. Odblokowanie telefoniczne numeru PIN 4,00 zł IX. Obrót kartami płatniczymi VISA ELECTRON. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON 1. Wydanie nowej karty. 5,00 zł 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od kaŝdej karty wydanej do rachunku. bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Electron wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A (B1N ). 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 9. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS bez opłat SA. 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 13. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS SA bez opłat 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 15. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,00 % min. wypłaty. 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie.

13 17. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 18. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 19. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 20. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 21. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Odblokowanie telefoniczne numeru PIN 4,00 zł X. Obrót kartami płatniczymi MAESTRO JUNIOR. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od kaŝdej karty bez opłat wydanej do rachunku. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 4,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS bez opłat SA. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 12. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 2,00 % min. wypłaty. 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. ZastrzeŜenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie Posiadacza 3,00 zł rachunku za okres przez niego wskazany. 20. Zmiana danych UŜytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek UŜytkownika. 8,00 zł 22. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN 4,00 zł

14 XI. Obrót kartami płatniczymi VISA BUSINESS ELEKTRON. 1. Wydanie nowej karty 30,00 zł 2. Wznowienie karty 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 6,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Bez opłat w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za Bez opłat granicą 7. Płatność kartą we wszystkich kasach Zrzeszenia 0,50 % Banku BPS S.A. 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS S.A., GBW S.A., MR Banku S.A., oraz bankomatach BEś S.A. min. 3,00 zł Bez opłat 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00 % min. 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Bez opłat Banku BPS S.A. 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2,00 % min. 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 15. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 16. ZastrzeŜenie karty 25,00 zł 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia Bez opłat transakcji 18. Generowanie zestawienia transakcji na Ŝyczenie 3,00 zł Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu 6,00 zł indywidualnego, przyznanie bonusa 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 8,00 zł UŜytkownika 21. Zmiana danych uŝytkownika karty 3,00 zł 22. Odblokowanie telefoniczne numeru PIN 4,00 zł

15 XII. Karta kredytowa VISA CLASSIC. 1. Wydanie nowej karty bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat 3. Opłata za obsługę karty: 1. pobierana w 1 roku uŝytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niŝ 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. bez opłat 54,00 zł 2. pobierana od drugiego roku uŝytkowania, miesięcznie ( w dniu generowania Zestawienia operacji), jeŝeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciąŝających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niŝ 600,00 zł bez opłat 4,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących bez opłat taką usługę. 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek bez opłat UŜytkownika karty. 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek bez opłat UŜytkownika karty. 8. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych. bez opłat Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% min. 5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. 3,00 % min. 5,00 zł Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banku za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 2,00% min. 20,00 zł 12. Sprawozdanie wysokości dostępnych środków w bez opłat bankomacie. 13. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 14. ZastrzeŜenie karty przez jednostkę Banku, w 50,00 zł przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia bez opłat

16 operacji. 16. Generowanie zestawienia operacji na Ŝyczenie 3,00 zł UŜytkownika karty za okres przez niego wskazany. 17. Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie (max. bez opłat Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką uslugę. 18. Zmiana danych UŜytkownika karty bez opłat 19. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty. bez opłat 20. Obsługa nieterminowej spłaty. 40,00 zł 21. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej. 30,00 zł XIII. Realizacja przekazów za granicę dokonywanych w PLN. Tabela 1. Wybrane kraje. Tabela 2. Chiny Tabela 4. Pozostałe kraje Albania, Armenia, AzerbejdŜan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr Północny, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, TadŜykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry. Chiny Pozostałe kraje ( nieuwzględnione w tabelach 1,2,3) Kwota przekazu w PLN opłata w PLN Kwota przekazu w PLN opłata w PLN Kwota przekazu w PLN opłata w PLN od do od do od do 0,01 400,00 23,00 0, ,00 47,00 0,01 120,00 30,00 400,01 800,00 35, , ,00 85,00 120,01 250,00 40,00 800, ,00 58, , ,00 190,00 250,01 500,00 50, , ,00 120, , ,00 320,00 500,01 750,00 70, , ,00 200, , ,00 385,00 750, ,00 80, , ,00 390, , ,00 100, , ,00 430, , ,00 110, , ,00 470, , ,00 120, , ,00 510, , ,00 180, , ,00 550,00 Tabela 3. Wietnam 3 600, ,00 190, , ,00 590, , ,00 220, , ,00 630, , ,00 270,00 Wietnam , ,00 670, , ,00 310, , ,00 710,00 Kwota przekazu w opłata 7 000, ,00 350, , ,00 750,00 PLN w PLN 8 000, ,00 390, , ,00 790,00 od do 9 000, ,00 430,00

17 19 000, ,00 830,00 0, ,00 47, , ,00 470, , ,00 870, , ,00 85, , ,00 510, , ,00 910, , ,00 190, , ,00 550, , ,00 974, , ,00 320, , ,00 590, , , , ,00 385, , ,00 630, , ,00 670, , ,00 710, , ,00 750, , ,00 790, , ,00 830, , ,00 870, , ,00 910, , ,00 950, , ,00 990,00 Tabela 5. Opłaty za usługi dodatkowe Rodzaj usługi opłata w PLN Powiadomienie telefoniczne 10 Wiadomość do 10 słów 5 Za kaŝde dodatkowe słowo 0,5 Dostarczenie czeku na adres** 30 XIV. Realizacja przekazów wewnątrz kraju w PLN. Przekaz od kwoty PLN Przekaz do kwoty PLN Opłata PLN 0,01 400,00 15,00 400, ,00 22, , ,00 35, , ,00 50, , ,00 2% od kwoty przekazu Usługa dodatkowa Opłata PLN Dołączenie wiadomości do przekazu 0,00 Powiadomienie telefoniczne odbiorcy Usługa niedostępna

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Chełm 011 1/1 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 24.10.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 UŜyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 04/04/2015 z 04.03.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Rozdział I. Rachunki bankowe Część A. Rachunki bankowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z dnia 21.04.2015r. Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu dla klienta

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo