Tryb pobierania opłaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tryb pobierania opłaty"

Transkrypt

1 Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Tryb pobierania opłaty ROR-student ROR-podstawowy ROR-senior 1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku Uwaga: Prowizja za obsługę pobierana jest tylko z rachunków, na których wystąpiły obroty w miesięcznie bez opłat chyba, Ŝe umowa stanowi 1,00 zł okresie ostatnich 3 miesięcy (łącznie z miesiącem, w którym nalicza się prowizję). 3) likwidacja rachunku Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku zamiany jednego pakietu na inny - bez opłat 7,00 zł 7,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Susz - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Susz - 4. Realizacja przelewów: za kaŝdy przelew a) złoŝonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Susz 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł Uwaga: z wyłączeniem not i przelewów dotyczących regulacji opłat, prowizji, odsetek, rat kredytów i deponowania środków własnych w Banku - na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz 1,00 zł 2,30 zł 2,30 zł b) złoŝonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (Internet Banking): - na rachunki prowadzone w BS Susz bez opłat 0,50 zł 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): 1) złoŝenie zlecenia stałego: opłata jednorazowa a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz 1,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS Susz za kaŝdą dyspozycję Uwaga: Z wyłączeniem not i przelewów dotyczących regulacji opłat, prowizji, odsetek, rat kredytów i deponowania środków własnych w Banku. a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz bez opłat 0,70 zł 0,70 zł b) złoŝone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) bez opłat 0,50 zł 0,50 zł 3) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz za kaŝdą dyspozycję a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz bez opłat 2,00 zł 2,00 zł b) złoŝone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) bez opłat 1,20 zł 1,20 zł 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za kaŝdą dyspozycję a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz 1,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 5) odwołanie zlecenia stałego: za kaŝdą dyspozycję a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz 1,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6. Polecenie zapłaty: 1) złoŝenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upowaŝnienia do obciąŝenia rachunku) opłata jednorazowa 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika (pobierana od dłuŝnika) za kaŝdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za kaŝdą dyspozycję 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł Uwaga: opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Susz 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika za kaŝdą dyspozycję 7. Prowizja za przyznanie lub zmianę kwoty dozwolonego salda debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym od przyznanej lub zmienionej kwoty debetu do 5,00% do 5,00% do 5,00% (wg decyzji Zarządu) 8. Polecenie wypłaty za granicę za kaŝde zlecenie Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie zagranicznym za kaŝde zlecenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 10. Ustalenie (telefoniczne, teleksem lub faksem) salda środków na rachunku klienta oraz uzyskanie zezwolenia na realizację czeku z rachunku ROR: prowadzonych przez inne banki 11. Poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby (w przypadku rachunku wspólnego - dwóch osób) i/lub udzielenia pisemnej informacji o saldzie z wyjątkiem postanowień 5 załącznika nr 1 Taryfy - opłata od kaŝdego rachunku 12. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Susz prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu 14. Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia czeku z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku dłuŝnika, po wyegzekwowaniu całej kwoty tytułu wykonawczego, jeŝeli na rachunku znajdują się środki nie objęte tytułem wykonawczym. Nie pobiera się opłaty za przelew od dłuŝnika. 16. Wydanie pojedynczych blankietów czekowych oraz ich personalizacja Uwaga: Opłatę pobiera się w dniu dokonania personalizacji czeków. za realizację kaŝdego tytułu wykonawczego 0,20% min 50,00 zł 0,20% min 50,00 zł 0,20% min 50,00 zł za kaŝdy blankiet czekowy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 17. Wysłanie na Ŝyczenie klienta listem poleconym blankietów czekowych plus opłata za personalizację 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 18. Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank - 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 19. Wydanie na pisemny wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku, o stanie rachunku i obrotach na rachunku Sporządzenie wydruku komputerowego lub kserokopii: 1) obrotów na jednym rachunku bankowym: 2

2 a) za rok bieŝący za kaŝde rozpoczęte 10 b) za kaŝdy poprzedni rok pozycji Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. 2) wyciągu z rachunku bankowego: za kaŝdy wyciąg roczny a) za bieŝący rok i za kaŝdy poprzedni rok 3) jednego dowodu do wyciągu za bieŝący rok i za kaŝdy poprzedni rok za kaŝdy dowód księgowy 21. Dokonanie zmiany umowy lub karty wzorów podpisów do rachunku (tylko na podstawie pisemnego wniosku posiadacza rachunku) Sporządzenie wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego - salda debetowego na rachunku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania - listem poleconym ) telefoniczne wezwanie do zapłaty: a) na telefon stacjonarny b) na telefon komórkowy 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków oszczędnościowych: - 1) otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 3) likwidacja rachunku a) rachunku oszczędnościowego a'vista b) rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego z wypłatą premii gwarancyjnej 50,00 zł c) rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego bez wypłaty premii gwarancyjnej 2. Realizacja przelewów z ksiąŝeczki oszczędnościowej a'vista: za kaŝdy przelew a) złoŝonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Susz 1,00 zł Uwaga: z wyłączeniem not i przelewów dotyczących regulacji opłat, prowizji, odsetek, rat kredytów i deponowania środków własnych w Banku - na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz 2,30 zł b) złoŝonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (Internet Banking): - na rachunki prowadzone w BS Susz 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz 1,00 zł 3. Poszukiwanie rachunków oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby (w przypadku rachunku wspólnego - dwóch osób) i/lub udzielenia pisemnej informacji o saldzie Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku oszczędnościowego i wysokości jego salda oraz o wysokości dopisanych odsetek Przyjecie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej, czeków i/lub blankietów czekowych - 30,00 zł 6. Dokonanie zastrzeŝenia doraźnego w placówkach właściwych do zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego, ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie w przypadku bezprawnego zaboru przez pełnomocnika - 100,00% poniesionych kosztów zastrzeŝenia min 50,00 zł 7. Wystawieni nowej zamiast utraconej lub zniszczonej ksiąŝeczki oszczędnościowej - 8. Umorzenie utraconej ksiąŝeczki oszczędnościowej Przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw (cesja) - 50,00 zł Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za kaŝdą dyspozycję Wykonanie fotokopii (kserokopii): - 1) uniewaŝnionej ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładem płatnym na kaŝde Ŝądanie 12. Realizacja zlecenia z tyt. przekazania odsetek naleŝnych z rachunków oszczędnościowych na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bądź ksiąŝeczkę oszczędnościową z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie (automatyczny przelew ze wskazaniem terminu) od kaŝdej operacji Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Likwidacja rachunku: tylko w pierwszym 1) terminowej lokaty oszczędnościowej (odnawialnej): okresie zadeklarowanym a) załoŝonej i zlikwidowanej w Banku b) załoŝonej i zlikwidowanej za pośrednictwem kanałów elektronicznych (Internet Banking) bez opłat 2) terminowej lokaty oszczędnościowej (nieodnawialnej): - a) załoŝonej i zlikwidowanej w Banku bez opłat b) załoŝonej i zlikwidowanej za pośrednictwem kanałów elektronicznych (Internet Banking) bez opłat 6. Wykonanie fotokopii (kserokopii): - 1) uniewaŝnionej ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładem terminowej lokaty oszczędnościowej - 7. Realizacja zlecenia z tyt. przekazania odsetek naleŝnych z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bądź ksiąŝeczkę oszczędnościową z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie (automatyczny przelew ze wskazaniem terminu) od kaŝdej operacji Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej Tryb pobierania opłaty ROR-student ROR-podstawowy ROR-senior 1. Za korzystanie z usługi Internet Banking (IB) 1) za przyłączenie Internet Bankingu (IB) 2) za uŝytkowanie usługi IB - osoby fizyczne (klasyfikowane wg statusu klienta 01) (niezaleŝnie od opłaty za prowadzenie rachunku) miesięcznie bez opłat 2,00 zł chyba, Ŝe umowa stanowi 2,00 zł chyba, Ŝe umowa stanowi 3) za pobranie elektronicznej wersji instrukcji uŝytkownika Internet Bankingu ze strony internetowej 4) za przygotowanie instrukcji uŝytkownika Internet Bankingu w formie papierowej 5) za wysłanie listem poleconym listy haseł jednorazowych (na Ŝyczenie klienta) 2. Za korzystanie z usługi SMS Banking - 1) za uzyskanie dostępu do SMS Banking 4

3 2) za kaŝdy komunikat tekstowy przesłany do klienta, na Ŝądanie lub zlecenie klienta, systemem SMS Banking Uwaga: Realizacja usługi wymaga złoŝenia w Banku pisemnego wniosku przez posiadacza rachunku zgodnie z odrębnymi przepisami. Opłatę pobiera się w chwili uruchomienia usługi SMS. Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) Tryb pobierania opłaty Visa Electron młodzieŝowa bez opłat 0,30 zł 0,30 zł Visa Electron paywave młodzieŝowa Maestro/ Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave 1. Wydanie karty dla: za kaŝdą kartę 1) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat 2) współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za kaŝdą kartę Nieodebranie karty nowej w okresie 1 miesiąca 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 4. Nieodebranie karty wznowionej w okresie 1 miesiąca 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 5. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: za kaŝdą kartę 1) Pakiet ROR-Student nie dotyczy nie dotyczy 2) Pakiet ROR-podstawowy nie dotyczy nie dotyczy 3) Pakiet ROR-senior nie dotyczy nie dotyczy 4) Rachunki oszczędnościowe a vista Junior bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6. Opłata za wypłatę gotówki: - 1) w bankomatach banków SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat 7. ZastrzeŜenie karty - 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 8. UŜytkowanie karty (przez posiadacza i współposiadacza) miesięcznie 1) Pakiet ROR-Student nie dotyczy nie dotyczy 2) Pakiet ROR-podstawowy nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3) Pakiet ROR-senior nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4) Rachunki oszczędnościowe a vista Junior bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 9. Zmiana parametrów za kaŝdą zmianę 10. Zmiana PIN w bankomatach innych, niŝ banków SGB 1) za kaŝdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 1) za kaŝde 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych, niŝ banków SGB sprawdzenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 12. Przesłanie do klienta numeru PIN - 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji Karty bankomatowe lokalne (karty własne BS Susz) Tryb pobierania opłaty Karta lokalna 1. Wydanie karty: za kaŝdą kartę 1) posiadacza rachunku bez opłat 2) współposiadacza rachunku bez opłat 2. UŜytkowanie karty (przez posiadacza lub współposiadacza) rocznie Wydanie nowej karty w miejsce: za kaŝdą kartę 1) uszkodzonej 1 2) utraconej 1 4. ZastrzeŜenie karty - 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie BS Susz za kaŝdą wypłatę bez opłat 6. Zmiana parametrów (np. nowy PIN) za kaŝdą zmianę 7. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku - 50,00 zł 8. Nieodebranie karty nowej w okresie 1 miesiąca - 9. Nieodebranie karty wznowionej w okresie 1 miesiąca - 1 Karty kredytowe Tryb pobierania opłaty MasterCard/Visa 1. Wydanie karty: za kaŝdą kartę 1) głównej bez opłat 2) dołączonej bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce: za kaŝdą kartę 1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) 2 2) utraconej 5 3. Opłata roczna pobierana od drugiego roku uŝytkowania karty Wznowienie karty (pobierana od drugiego roku uŝytkowania karty) opłata roczna 5 5. ZastrzeŜenie karty - bez opłat 6. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min 6,00 zł za kaŝdą wypłatę, naliczana od wypłacanej 2) w kasach banków SGB 1) 3% min 6,00 zł kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 3) w bankomatach innych, niŝ wskazane w pkt 1 3% min 6,00 zł operacji 4) w kasach innych banków, niŝ wskazane w pkt 2 2) 3% min 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 7. Zmiana PIN w bankomatach za kaŝdą zmianę 4,50 zł 8. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty - 40,00 zł 9. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 10. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min 50,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta za kaŝde zestawienie 12. Przekroczenie limitu kredytowego - 40,00 zł 13. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB - bez opłat 1) Usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. Pod warunkiem, Ŝe placówka udostępnia usługę wypłat w POS. Rozdział 6. Kredyty i poŝyczki 1. Prowizja przygotowawcza: Prowizja płatna jest jednorazowo najpóźniej w 1) z tytułu udzielenie lub odnowienia na kolejny okres kwoty przyznanego kredytu dniu uruchomienia kredytu lub poŝyczki w dniu zawarcia umowy kredytu lub odnowienia 2. Prowizja za zmianę: do 5,00% min 50,00 zł (wg decyzji Zarządu) 6

4 1) warunków spłaty naleŝności lub prolongatę spłaty naleŝności Banku z tytułu od kwoty naleŝnej objętej zmianą warunków udzielonych kredytów spłaty 1,00% min 50,00 zł, max 1.500,00 zł 2) zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy w czasie trwania umowy 150,00 zł Uwaga: Prowizja za zmianę zabezpieczenia nie dotyczy klientów, którzy zmieniają rodzaj rachunku w Banku np.: ROR-podstawowy na ROR-student, ROR na rachunek bieŝący, rachunek bieŝący na ROR itp., a rachunek pierwotny stanowił zabezpieczenie kredytu. 3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu - bez prowizji 4. Za złoŝenie wniosku o kredyt lub poŝyczkę na kwotę: do 5.000,00 zł od 5.000,01 zł do ,00 zł Opłaty powyŝsze naleŝy zaliczać od ,01 zł do ,00 zł bezpośrednio w przychody Banku 50,00 zł powyŝej ,00 zł 100,00 zł Uwaga: Opłaty powyŝsze nie dotyczą kredytów i poŝyczek DEK. 5. Za sporządzenie umowy o kredyt: Opłaty powyŝsze naleŝy zaliczać Uwaga: Opłaty powyŝsze nie dotyczą kredytów i poŝyczek DEK. bezpośrednio w przychody Banku 6. Za realizację kredytu lub poŝyczki: - 1) w formie gotówkowej w kasie Banku bez opłat 2) w formie przelewu na rachunki prowadzone w Banku bez opłat 3) w formie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych niŝ BS Susz 7. Za przyjęcie wniosku o prolongatę spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - 8. Wydanie na pisemny wniosek klienta: - 1) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów (np. odsetek, kosztów komorniczych itp.) 3 2) zaświadczenia, Ŝe klient nie figuruje, jako dłuŝnik 3 3) oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) kredytobiorcy 3 9. Wydanie kserokopii: - 1) umowy o kredyt wraz z załącznikami 2) innych dokumentów 10. Inne czynności związane z obsługą kredytów np.: - 1) za sporządzenie wniosku o wpis do hipoteki 3 2) za sporządzenie deklaracji PCC 3 3) zaświadczenie o wypłacie, spłacie kredytu lub decyzji Zarządu 3 4) za wydanie zgody na zwolnienia z zastawu 3 5) za sporządzenie umowy przewłaszczenia 3 6) za sporządzenie umowy cesji 3 7) za odnowienie cesji bez opłat 8) pisemna zgoda na wykreślenie hipoteki 3 9) za pisemne sporządzenie promesy 100,00 zł 10) za sporządzenie kolejnego harmonogramu spłaty kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty 11) za kontrolę u kredytobiorcy bez opłat Sporządzenie wezwania do zapłaty z powodu opóźnienia spłaty raty (rat kredytu) lub odsetek w zaleŝności od ilości odbiorców wezwania: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania listem poleconym od kaŝdego odbiorcy wezwania 1 2) telefoniczne wezwanie do zapłaty na telefon stacjonarny od kaŝdego odbiorcy wezwania 3) telefoniczne wezwanie do zapłaty na telefon komórkowy od kaŝdego odbiorcy wezwania 7,00 zł Dział III. Pozostałe opłaty Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1. Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz rachunki oszczędnościoworozliczeniowe prowadzone przez banki, z którymi BS Susz podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego 2) na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz rachunki oszczędnościoworozliczeniowe prowadzone przez banki, z którymi BS Susz nie podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego oraz wypłaty z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych prowadzonych przez te banki, naliczana od wpłacanej kwoty naliczana od wpłacanej kwoty 0,50% min max 300,00 zł lub wg 0,50% min max 300,00 zł lub wg dokonywanych w trybie inkasa 3) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych niŝ BS Susz do kwoty 1.000,00 zł - 2,40 zł od kwoty 1.000,01 zł - 0,50% max 300,00 zł 4) na rachunek Zakładu Usług Komunalnych w Suszu prowadzony w BS Susz (np. za wodę, czynsz, nieczystości itp.) 5) na rachunek Vectra S.A. w Gdyni (np. za telewizję kablową, internet, telefon itp.) 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków wkładów oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych przez banki, z którymi BS Susz podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego 2) z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez banki, z którymi BS Susz nie podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego, dokonywane w trybie inkasa 3) z rachunków prowadzonych w bankach krajowych innych niŝ BS Susz - zlecenia do wypłaty Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe pobierana od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy naliczana od wypłacanej kwoty naliczana od wypłacanej kwoty 1,00 zł od kaŝdej operacji 1,00 zł od kaŝdej operacji 0,50% min max 300,00 zł lub wg 0,50% min max 300,00 zł lub wg do kwoty 500,00 zł - od kwoty 500,01 zł do kwoty 1.000,00 zł - 1 od kwoty 1.000,01 zł - 0,50% min max 300,00 zł 1. Zamiana krajowych znaków pienięŝnych jednego nominału na inne nominały bez opłat 2. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca wg ceny zakupu min 3 3. Przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeŝeniem pkt. 4. Prowizje pobiera bank spółdzielczy dokonujący zdyskontontowania weksla od podawcy od 1,00% sumy wekslowej 4. Przyjęcie do dyskonta weksla związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów. 0,50% - 1,00% sumy wekslowej Uwaga: W przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesną spłatą poprzedniego Bank prowizji nie pobiera 8

5 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia 1,00% sumy wekslowej Uwaga: Prowizję pobiera BS Susz od głównego dłuŝnika wekslowego, podawcy weksla, albo od banku, który dyskontował weksel 6. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania (50.000,00 zł): 1) w przypadku podjęcia gotówki w wyznaczonym dniu bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki w wyznaczonym dniu 0,50% kwoty min 40,00 zł 7. Za wypłatę gotówki bez awizowania powyŝej kwoty wymagającej awizowania: 1) dla wypłat dokonywanych w Punktach Kasowych (w wysokości przekraczającej ,00 zł) 0,20% od nadwyŝki kwoty powyŝej ,00 zł 2) dla wypłat dokonywanych w Oddziałach oraz Centrali Banku (w wysokości przekraczającej ,00 zł) 0,20% od nadwyŝki kwoty powyŝej ,00 zł 8. Przedstawienie weksla do zapłaty. Opłata pobierana jest przez BS Susz (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego 9. ZłoŜenie weksla do dyskonta. Opłatę pobiera bank spółdzielczy dokonujący oceny weksla od podawcy 1 weksla 10. Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa. Opłata pobierana jest przez BS Susz od głównego dłuŝnika wekslowego 11. Za przechowywanie depozytów rzeczowych obcych (z wyłączeniem wartości pienięŝnych) Uwaga: W przypadku przechowywania depozytu do 15 dni opłata wynosi 50 % stawki. miesięcznie, chyba Ŝe umowa stanowi 12. Za wydanie nowego klucza w zamian za zgubiony przez klienta klucz do tresora nocnego 250,00 zł 13. Za wydanie nowego klucza w zamian za zgubiony przez klienta klucz od skrytki do wyciągów bankowych 30,00 zł 14. Zgłoszenie o utracie dokumentu toŝsamości 15. Za wyjaśnienie spraw wymagających korzystania z materiałów zarchiwowanych (na pisemny wniosek 30,00 zł lub wg decyzji Zarządu klienta) Banku 16 Za udzielanie informacji telefonicznej o stanie środków na rachunku klienta bezpośrednio przez pracownika Banku: opłata jednorazowa chyba, Ŝe umowa stanowi 1) za uzyskanie dostępu do usługi Uwaga: Realizacja usługi wymaga złoŝenia w Banku pisemnego upowaŝnienia posiadacza zgodnie z odrębnymi przepisami. Opłatę pobiera się w chwili złoŝenia upowaŝnienia. 17. Opłata za usługi konsultacyjno-doradcze 1) dla posiadacza rachunku bieŝącego w Banku bez opłat 2) dla pozostałych klientów innych niŝ wymienieni w pkt. 1) 18. Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Prowizji i Opłat Pobierać prowizję w wysokości uzgodnionej z członkiem Zarządu lub osobą wym. w załącz. Nr 1 2 9

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 24.10.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 UŜyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE Puck. dnia 02.05.2009 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS PUCK ZA CZYNNOCI BANKOWE I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENINE Rodzaj czynnoci/ usług Stawka Prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 04/04/2015 z 04.03.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Rozdział I. Rachunki bankowe Część A. Rachunki bankowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo