Tryb pobierania opłaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tryb pobierania opłaty"

Transkrypt

1 Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Tryb pobierania opłaty ROR-student ROR-podstawowy ROR-senior 1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku Uwaga: Prowizja za obsługę pobierana jest tylko z rachunków, na których wystąpiły obroty w miesięcznie bez opłat chyba, Ŝe umowa stanowi 1,00 zł okresie ostatnich 3 miesięcy (łącznie z miesiącem, w którym nalicza się prowizję). 3) likwidacja rachunku Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku zamiany jednego pakietu na inny - bez opłat 7,00 zł 7,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce BS Susz - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce BS Susz - 4. Realizacja przelewów: za kaŝdy przelew a) złoŝonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Susz 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł Uwaga: z wyłączeniem not i przelewów dotyczących regulacji opłat, prowizji, odsetek, rat kredytów i deponowania środków własnych w Banku - na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz 1,00 zł 2,30 zł 2,30 zł b) złoŝonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (Internet Banking): - na rachunki prowadzone w BS Susz bez opłat 0,50 zł 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz bez opłat 1,00 zł 1,00 zł 5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe): 1) złoŝenie zlecenia stałego: opłata jednorazowa a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz 1,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 2) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w BS Susz za kaŝdą dyspozycję Uwaga: Z wyłączeniem not i przelewów dotyczących regulacji opłat, prowizji, odsetek, rat kredytów i deponowania środków własnych w Banku. a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz bez opłat 0,70 zł 0,70 zł b) złoŝone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) bez opłat 0,50 zł 0,50 zł 3) realizacja zlecenia stałego na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz za kaŝdą dyspozycję a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz bez opłat 2,00 zł 2,00 zł b) złoŝone poprzez elektroniczny kanał dostępu (Internet Banking) bez opłat 1,20 zł 1,20 zł 4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za kaŝdą dyspozycję a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz 1,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 5) odwołanie zlecenia stałego: za kaŝdą dyspozycję a) złoŝone osobiście w placówce BS Susz 1,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6. Polecenie zapłaty: 1) złoŝenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (przyjęcie upowaŝnienia do obciąŝenia rachunku) opłata jednorazowa 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika (pobierana od dłuŝnika) za kaŝdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty za kaŝdą dyspozycję 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł Uwaga: opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS Susz 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłuŝnika za kaŝdą dyspozycję 7. Prowizja za przyznanie lub zmianę kwoty dozwolonego salda debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym od przyznanej lub zmienionej kwoty debetu do 5,00% do 5,00% do 5,00% (wg decyzji Zarządu) 8. Polecenie wypłaty za granicę za kaŝde zlecenie Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie zagranicznym za kaŝde zlecenie 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 10. Ustalenie (telefoniczne, teleksem lub faksem) salda środków na rachunku klienta oraz uzyskanie zezwolenia na realizację czeku z rachunku ROR: prowadzonych przez inne banki 11. Poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby (w przypadku rachunku wspólnego - dwóch osób) i/lub udzielenia pisemnej informacji o saldzie z wyjątkiem postanowień 5 załącznika nr 1 Taryfy - opłata od kaŝdego rachunku 12. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego zgodnie z umową: - 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Susz prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu 14. Wydanie na wniosek klienta pisemnego potwierdzenia czeku z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku dłuŝnika, po wyegzekwowaniu całej kwoty tytułu wykonawczego, jeŝeli na rachunku znajdują się środki nie objęte tytułem wykonawczym. Nie pobiera się opłaty za przelew od dłuŝnika. 16. Wydanie pojedynczych blankietów czekowych oraz ich personalizacja Uwaga: Opłatę pobiera się w dniu dokonania personalizacji czeków. za realizację kaŝdego tytułu wykonawczego 0,20% min 50,00 zł 0,20% min 50,00 zł 0,20% min 50,00 zł za kaŝdy blankiet czekowy 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 17. Wysłanie na Ŝyczenie klienta listem poleconym blankietów czekowych plus opłata za personalizację 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 18. Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank - 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 19. Wydanie na pisemny wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku, o stanie rachunku i obrotach na rachunku Sporządzenie wydruku komputerowego lub kserokopii: 1) obrotów na jednym rachunku bankowym: 2

2 a) za rok bieŝący za kaŝde rozpoczęte 10 b) za kaŝdy poprzedni rok pozycji Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek. 2) wyciągu z rachunku bankowego: za kaŝdy wyciąg roczny a) za bieŝący rok i za kaŝdy poprzedni rok 3) jednego dowodu do wyciągu za bieŝący rok i za kaŝdy poprzedni rok za kaŝdy dowód księgowy 21. Dokonanie zmiany umowy lub karty wzorów podpisów do rachunku (tylko na podstawie pisemnego wniosku posiadacza rachunku) Sporządzenie wezwania do zapłaty z powodu powstania niedopuszczalnego - salda debetowego na rachunku: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania - listem poleconym ) telefoniczne wezwanie do zapłaty: a) na telefon stacjonarny b) na telefon komórkowy 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe 1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunków oszczędnościowych: - 1) otwarcie rachunku bez opłat 2) prowadzenie rachunku bez opłat 3) likwidacja rachunku a) rachunku oszczędnościowego a'vista b) rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego z wypłatą premii gwarancyjnej 50,00 zł c) rachunku oszczędnościowego mieszkaniowego bez wypłaty premii gwarancyjnej 2. Realizacja przelewów z ksiąŝeczki oszczędnościowej a'vista: za kaŝdy przelew a) złoŝonych w formie papierowej: - na rachunki prowadzone w BS Susz 1,00 zł Uwaga: z wyłączeniem not i przelewów dotyczących regulacji opłat, prowizji, odsetek, rat kredytów i deponowania środków własnych w Banku - na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz 2,30 zł b) złoŝonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (Internet Banking): - na rachunki prowadzone w BS Susz 0,50 zł - na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz 1,00 zł 3. Poszukiwanie rachunków oszczędnościowych na nazwisko jednej osoby (w przypadku rachunku wspólnego - dwóch osób) i/lub udzielenia pisemnej informacji o saldzie Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku oszczędnościowego i wysokości jego salda oraz o wysokości dopisanych odsetek Przyjecie zgłoszenia o utracie ksiąŝeczki oszczędnościowej, czeków i/lub blankietów czekowych - 30,00 zł 6. Dokonanie zastrzeŝenia doraźnego w placówkach właściwych do zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego, ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie w przypadku bezprawnego zaboru przez pełnomocnika - 100,00% poniesionych kosztów zastrzeŝenia min 50,00 zł 7. Wystawieni nowej zamiast utraconej lub zniszczonej ksiąŝeczki oszczędnościowej - 8. Umorzenie utraconej ksiąŝeczki oszczędnościowej Przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw (cesja) - 50,00 zł Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za kaŝdą dyspozycję Wykonanie fotokopii (kserokopii): - 1) uniewaŝnionej ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładem płatnym na kaŝde Ŝądanie 12. Realizacja zlecenia z tyt. przekazania odsetek naleŝnych z rachunków oszczędnościowych na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bądź ksiąŝeczkę oszczędnościową z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie (automatyczny przelew ze wskazaniem terminu) od kaŝdej operacji Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 1. Otwarcie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 2. Prowadzenie rachunku: 1) terminowej lokaty oszczędnościowej - bez opłat 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat 5. Likwidacja rachunku: tylko w pierwszym 1) terminowej lokaty oszczędnościowej (odnawialnej): okresie zadeklarowanym a) załoŝonej i zlikwidowanej w Banku b) załoŝonej i zlikwidowanej za pośrednictwem kanałów elektronicznych (Internet Banking) bez opłat 2) terminowej lokaty oszczędnościowej (nieodnawialnej): - a) załoŝonej i zlikwidowanej w Banku bez opłat b) załoŝonej i zlikwidowanej za pośrednictwem kanałów elektronicznych (Internet Banking) bez opłat 6. Wykonanie fotokopii (kserokopii): - 1) uniewaŝnionej ksiąŝeczki oszczędnościowej z wkładem terminowej lokaty oszczędnościowej - 7. Realizacja zlecenia z tyt. przekazania odsetek naleŝnych z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych, niŝ BS Susz: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy bądź ksiąŝeczkę oszczędnościową z wkładami płatnymi na kaŝde Ŝądanie (automatyczny przelew ze wskazaniem terminu) od kaŝdej operacji Rozdział 4. Usługi bankowości elektronicznej Tryb pobierania opłaty ROR-student ROR-podstawowy ROR-senior 1. Za korzystanie z usługi Internet Banking (IB) 1) za przyłączenie Internet Bankingu (IB) 2) za uŝytkowanie usługi IB - osoby fizyczne (klasyfikowane wg statusu klienta 01) (niezaleŝnie od opłaty za prowadzenie rachunku) miesięcznie bez opłat 2,00 zł chyba, Ŝe umowa stanowi 2,00 zł chyba, Ŝe umowa stanowi 3) za pobranie elektronicznej wersji instrukcji uŝytkownika Internet Bankingu ze strony internetowej 4) za przygotowanie instrukcji uŝytkownika Internet Bankingu w formie papierowej 5) za wysłanie listem poleconym listy haseł jednorazowych (na Ŝyczenie klienta) 2. Za korzystanie z usługi SMS Banking - 1) za uzyskanie dostępu do SMS Banking 4

3 2) za kaŝdy komunikat tekstowy przesłany do klienta, na Ŝądanie lub zlecenie klienta, systemem SMS Banking Uwaga: Realizacja usługi wymaga złoŝenia w Banku pisemnego wniosku przez posiadacza rachunku zgodnie z odrębnymi przepisami. Opłatę pobiera się w chwili uruchomienia usługi SMS. Rozdział 5. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe) Tryb pobierania opłaty Visa Electron młodzieŝowa bez opłat 0,30 zł 0,30 zł Visa Electron paywave młodzieŝowa Maestro/ Visa Electron MasterCard Debit PayPass Visa Electron paywave 1. Wydanie karty dla: za kaŝdą kartę 1) posiadacza rachunku bez opłat bez opłat 2) współposiadacza rachunku bez opłat bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia za kaŝdą kartę Nieodebranie karty nowej w okresie 1 miesiąca 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 4. Nieodebranie karty wznowionej w okresie 1 miesiąca 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 5. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: za kaŝdą kartę 1) Pakiet ROR-Student nie dotyczy nie dotyczy 2) Pakiet ROR-podstawowy nie dotyczy nie dotyczy 3) Pakiet ROR-senior nie dotyczy nie dotyczy 4) Rachunki oszczędnościowe a vista Junior bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 6. Opłata za wypłatę gotówki: - 1) w bankomatach banków SGB i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat 7. ZastrzeŜenie karty - 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 8. UŜytkowanie karty (przez posiadacza i współposiadacza) miesięcznie 1) Pakiet ROR-Student nie dotyczy nie dotyczy 2) Pakiet ROR-podstawowy nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 3) Pakiet ROR-senior nie dotyczy nie dotyczy 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 4) Rachunki oszczędnościowe a vista Junior bez opłat bez opłat nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 9. Zmiana parametrów za kaŝdą zmianę 10. Zmiana PIN w bankomatach innych, niŝ banków SGB 1) za kaŝdą zmianę 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 1) za kaŝde 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach innych, niŝ banków SGB sprawdzenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 12. Przesłanie do klienta numeru PIN - 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji Karty bankomatowe lokalne (karty własne BS Susz) Tryb pobierania opłaty Karta lokalna 1. Wydanie karty: za kaŝdą kartę 1) posiadacza rachunku bez opłat 2) współposiadacza rachunku bez opłat 2. UŜytkowanie karty (przez posiadacza lub współposiadacza) rocznie Wydanie nowej karty w miejsce: za kaŝdą kartę 1) uszkodzonej 1 2) utraconej 1 4. ZastrzeŜenie karty - 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie BS Susz za kaŝdą wypłatę bez opłat 6. Zmiana parametrów (np. nowy PIN) za kaŝdą zmianę 7. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku - 50,00 zł 8. Nieodebranie karty nowej w okresie 1 miesiąca - 9. Nieodebranie karty wznowionej w okresie 1 miesiąca - 1 Karty kredytowe Tryb pobierania opłaty MasterCard/Visa 1. Wydanie karty: za kaŝdą kartę 1) głównej bez opłat 2) dołączonej bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce: za kaŝdą kartę 1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) 2 2) utraconej 5 3. Opłata roczna pobierana od drugiego roku uŝytkowania karty Wznowienie karty (pobierana od drugiego roku uŝytkowania karty) opłata roczna 5 5. ZastrzeŜenie karty - bez opłat 6. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min 6,00 zł za kaŝdą wypłatę, naliczana od wypłacanej 2) w kasach banków SGB 1) 3% min 6,00 zł kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 3) w bankomatach innych, niŝ wskazane w pkt 1 3% min 6,00 zł operacji 4) w kasach innych banków, niŝ wskazane w pkt 2 2) 3% min 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min 7,00 zł 7. Zmiana PIN w bankomatach za kaŝdą zmianę 4,50 zł 8. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty - 40,00 zł 9. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 10. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min 50,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na Ŝyczenie klienta za kaŝde zestawienie 12. Przekroczenie limitu kredytowego - 40,00 zł 13. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB - bez opłat 1) Usługa dostępna od 1 listopada 2012 roku. Pod warunkiem, Ŝe placówka udostępnia usługę wypłat w POS. Rozdział 6. Kredyty i poŝyczki 1. Prowizja przygotowawcza: Prowizja płatna jest jednorazowo najpóźniej w 1) z tytułu udzielenie lub odnowienia na kolejny okres kwoty przyznanego kredytu dniu uruchomienia kredytu lub poŝyczki w dniu zawarcia umowy kredytu lub odnowienia 2. Prowizja za zmianę: do 5,00% min 50,00 zł (wg decyzji Zarządu) 6

4 1) warunków spłaty naleŝności lub prolongatę spłaty naleŝności Banku z tytułu od kwoty naleŝnej objętej zmianą warunków udzielonych kredytów spłaty 1,00% min 50,00 zł, max 1.500,00 zł 2) zabezpieczenia kredytu na wniosek kredytobiorcy w czasie trwania umowy 150,00 zł Uwaga: Prowizja za zmianę zabezpieczenia nie dotyczy klientów, którzy zmieniają rodzaj rachunku w Banku np.: ROR-podstawowy na ROR-student, ROR na rachunek bieŝący, rachunek bieŝący na ROR itp., a rachunek pierwotny stanowił zabezpieczenie kredytu. 3. Prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę kredytu - bez prowizji 4. Za złoŝenie wniosku o kredyt lub poŝyczkę na kwotę: do 5.000,00 zł od 5.000,01 zł do ,00 zł Opłaty powyŝsze naleŝy zaliczać od ,01 zł do ,00 zł bezpośrednio w przychody Banku 50,00 zł powyŝej ,00 zł 100,00 zł Uwaga: Opłaty powyŝsze nie dotyczą kredytów i poŝyczek DEK. 5. Za sporządzenie umowy o kredyt: Opłaty powyŝsze naleŝy zaliczać Uwaga: Opłaty powyŝsze nie dotyczą kredytów i poŝyczek DEK. bezpośrednio w przychody Banku 6. Za realizację kredytu lub poŝyczki: - 1) w formie gotówkowej w kasie Banku bez opłat 2) w formie przelewu na rachunki prowadzone w Banku bez opłat 3) w formie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych niŝ BS Susz 7. Za przyjęcie wniosku o prolongatę spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - 8. Wydanie na pisemny wniosek klienta: - 1) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów (np. odsetek, kosztów komorniczych itp.) 3 2) zaświadczenia, Ŝe klient nie figuruje, jako dłuŝnik 3 3) oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) kredytobiorcy 3 9. Wydanie kserokopii: - 1) umowy o kredyt wraz z załącznikami 2) innych dokumentów 10. Inne czynności związane z obsługą kredytów np.: - 1) za sporządzenie wniosku o wpis do hipoteki 3 2) za sporządzenie deklaracji PCC 3 3) zaświadczenie o wypłacie, spłacie kredytu lub decyzji Zarządu 3 4) za wydanie zgody na zwolnienia z zastawu 3 5) za sporządzenie umowy przewłaszczenia 3 6) za sporządzenie umowy cesji 3 7) za odnowienie cesji bez opłat 8) pisemna zgoda na wykreślenie hipoteki 3 9) za pisemne sporządzenie promesy 100,00 zł 10) za sporządzenie kolejnego harmonogramu spłaty kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty 11) za kontrolę u kredytobiorcy bez opłat Sporządzenie wezwania do zapłaty z powodu opóźnienia spłaty raty (rat kredytu) lub odsetek w zaleŝności od ilości odbiorców wezwania: 1) sporządzenie i wysłanie wezwania listem poleconym od kaŝdego odbiorcy wezwania 1 2) telefoniczne wezwanie do zapłaty na telefon stacjonarny od kaŝdego odbiorcy wezwania 3) telefoniczne wezwanie do zapłaty na telefon komórkowy od kaŝdego odbiorcy wezwania 7,00 zł Dział III. Pozostałe opłaty Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1. Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz rachunki oszczędnościoworozliczeniowe prowadzone przez banki, z którymi BS Susz podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego 2) na rachunki wkładów oszczędnościowych oraz rachunki oszczędnościoworozliczeniowe prowadzone przez banki, z którymi BS Susz nie podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego oraz wypłaty z rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych prowadzonych przez te banki, naliczana od wpłacanej kwoty naliczana od wpłacanej kwoty 0,50% min max 300,00 zł lub wg 0,50% min max 300,00 zł lub wg dokonywanych w trybie inkasa 3) na rachunki prowadzone w bankach krajowych innych niŝ BS Susz do kwoty 1.000,00 zł - 2,40 zł od kwoty 1.000,01 zł - 0,50% max 300,00 zł 4) na rachunek Zakładu Usług Komunalnych w Suszu prowadzony w BS Susz (np. za wodę, czynsz, nieczystości itp.) 5) na rachunek Vectra S.A. w Gdyni (np. za telewizję kablową, internet, telefon itp.) 2. Wypłaty gotówkowe: 1) z rachunków wkładów oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych przez banki, z którymi BS Susz podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego 2) z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych przez banki, z którymi BS Susz nie podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego, dokonywane w trybie inkasa 3) z rachunków prowadzonych w bankach krajowych innych niŝ BS Susz - zlecenia do wypłaty Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe pobierana od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy naliczana od wypłacanej kwoty naliczana od wypłacanej kwoty 1,00 zł od kaŝdej operacji 1,00 zł od kaŝdej operacji 0,50% min max 300,00 zł lub wg 0,50% min max 300,00 zł lub wg do kwoty 500,00 zł - od kwoty 500,01 zł do kwoty 1.000,00 zł - 1 od kwoty 1.000,01 zł - 0,50% min max 300,00 zł 1. Zamiana krajowych znaków pienięŝnych jednego nominału na inne nominały bez opłat 2. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca wg ceny zakupu min 3 3. Przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeŝeniem pkt. 4. Prowizje pobiera bank spółdzielczy dokonujący zdyskontontowania weksla od podawcy od 1,00% sumy wekslowej 4. Przyjęcie do dyskonta weksla związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów. 0,50% - 1,00% sumy wekslowej Uwaga: W przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesną spłatą poprzedniego Bank prowizji nie pobiera 8

5 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia 1,00% sumy wekslowej Uwaga: Prowizję pobiera BS Susz od głównego dłuŝnika wekslowego, podawcy weksla, albo od banku, który dyskontował weksel 6. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej awizowania (50.000,00 zł): 1) w przypadku podjęcia gotówki w wyznaczonym dniu bez opłat 2) w przypadku niepodjęcia gotówki w wyznaczonym dniu 0,50% kwoty min 40,00 zł 7. Za wypłatę gotówki bez awizowania powyŝej kwoty wymagającej awizowania: 1) dla wypłat dokonywanych w Punktach Kasowych (w wysokości przekraczającej ,00 zł) 0,20% od nadwyŝki kwoty powyŝej ,00 zł 2) dla wypłat dokonywanych w Oddziałach oraz Centrali Banku (w wysokości przekraczającej ,00 zł) 0,20% od nadwyŝki kwoty powyŝej ,00 zł 8. Przedstawienie weksla do zapłaty. Opłata pobierana jest przez BS Susz (domicyliat) od głównego dłuŝnika wekslowego 9. ZłoŜenie weksla do dyskonta. Opłatę pobiera bank spółdzielczy dokonujący oceny weksla od podawcy 1 weksla 10. Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa. Opłata pobierana jest przez BS Susz od głównego dłuŝnika wekslowego 11. Za przechowywanie depozytów rzeczowych obcych (z wyłączeniem wartości pienięŝnych) Uwaga: W przypadku przechowywania depozytu do 15 dni opłata wynosi 50 % stawki. miesięcznie, chyba Ŝe umowa stanowi 12. Za wydanie nowego klucza w zamian za zgubiony przez klienta klucz do tresora nocnego 250,00 zł 13. Za wydanie nowego klucza w zamian za zgubiony przez klienta klucz od skrytki do wyciągów bankowych 30,00 zł 14. Zgłoszenie o utracie dokumentu toŝsamości 15. Za wyjaśnienie spraw wymagających korzystania z materiałów zarchiwowanych (na pisemny wniosek 30,00 zł lub wg decyzji Zarządu klienta) Banku 16 Za udzielanie informacji telefonicznej o stanie środków na rachunku klienta bezpośrednio przez pracownika Banku: opłata jednorazowa chyba, Ŝe umowa stanowi 1) za uzyskanie dostępu do usługi Uwaga: Realizacja usługi wymaga złoŝenia w Banku pisemnego upowaŝnienia posiadacza zgodnie z odrębnymi przepisami. Opłatę pobiera się w chwili złoŝenia upowaŝnienia. 17. Opłata za usługi konsultacyjno-doradcze 1) dla posiadacza rachunku bieŝącego w Banku bez opłat 2) dla pozostałych klientów innych niŝ wymienieni w pkt. 1) 18. Inne czynności lub usługi nie wymienione w Taryfie Prowizji i Opłat Pobierać prowizję w wysokości uzgodnionej z członkiem Zarządu lub osobą wym. w załącz. Nr 1 2 9

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWI TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY obowiązuje od 04.04.2006 roku (tekst jedolity zawierający wszystkie zmiany na dzień 31.01.2008) Opłata Opłata Opłata podstawowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 02

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązująca od 01.10.2015r. Bank Spółdzielczy w Pucku Załącznik nr 1 do Zasad pobierania prowizji i opłat przez Bank Spółdzielczy w Pucku za czynności i usługi bankowe I. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH RACHUNKI BANKOWE LP RODZAJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych I. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. Otwarcie rachunku 1.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność bez opłat gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych od otwieranego rachunku 1.2 dla rolników

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W REJONOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUTUTOWIE Obowiązuje od dnia 25 czerwca 2014 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik, 2008 TARYFA prowizji i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Załącznik do Uchwały Zarządu nr 65/2015 z dnia 24/09/2015 roku Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo