SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009"

Transkrypt

1 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 -

2 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis

3 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 2 Spis treści: 1. Terminologia 2. el 3. Przedmiot i zakres stosowania 4. Odpowiedzialność 5. Audit wewnętrzny - opis postępowania 6. ziałania korygujące opis postępowania 7. Zapisy 8. Formularze 1. Terminologia W niniejszej procedurze stosowana jest terminologia przyjęta w Księdze Jakości, zgodna z terminologią norm ISO serii el Starostwo pragnie budować i umacniać pozycję instytucji konsekwentnie dbającej o interesy swoich klientów, którzy oczekują nie tylko dostaw wysokiej jakości produktu, ale również fachowego doradztwa i sprawnej obsługi. Podstawowym warunkiem spełnienia tego celu jest zapewnienie konsekwencji stosowania w praktyce ustalonych wymagań systemu zarządzania jakością a w przypadku pojawienia się niezgodności, usuwania ich przyczyn oraz podejmowanie działań. Ważnym narzędziem dla osiągnięcia tego celu jest system auditów wewnętrznych, które stanowią podstawowe źródło ujawnienia niezgodności w praktyce działania Starostwa oraz podejmowanie działań dla usunięcia przyczyn tych niezgodności. 3. Przedmiot i zakres stosowania Przedmiotem procedury jest określenie zasad planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych funkcjonującego systemu jakości oraz podejmowania działań, mających na celu usuwanie przyczyn stwierdzonych niezgodności. 4. Odpowiedzialność 4.1. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za: Zapewnienie wystarczającej liczby auditorów wewnętrznych Planowanie auditów wewnętrznych i nadzór nad ich wykonaniem Analizę wyników auditów wewnętrznych do sprawozdania na przegląd systemu zarządzania jakością ecydowanie w sprawach działań. -

4 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps Auditorzy wewnętrzni są odpowiedzialni za wykonanie powierzonych im auditów w sposób opisany w normie PN EN ISO 19011:2003 oraz w niniejszej procedurze Auditowani odpowiedzialni są za: Udostępnianie auditorom żądanych dowodów spełnienia wymagań Usuwania stwierdzonych niezgodności Badanie przyczyn stwierdzonych niezgodności, planowania i realizacji działań Pracownicy Starostwa są odpowiedzialni za zgłoszenie potrzeby przeprowadzenia dodatkowych auditów w przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na system jakości. 5. Audit wewnętrzny - opis postępowania 5.1. Pełnomocnik planuje audity wewnętrzne w taki sposób, aby objąć nimi wszystkie komórki organizacyjne i całą działalność w obszarze systemu jakości Pełnomocnik sporządza Grafik planu auditu na dany rok na formularzu F1/Ps Na podstawie grafiku, Pełnomocnik sporządza na formularzu F2/Ps-02 Program auditów wewnętrznych na rok kalendarzowy i przedstawia do zatwierdzenia Staroście nie później niż do 20 dnia po przeglądzie, o którym mowa w Księdze Jakości pkt W każdej komórce organizacyjnej Starostwa wykonywany jest co najmniej jeden audit rocznie. Pełnomocnik może ustalić dla określonej komórki organizacyjnej większą ilość auditów biorąc pod uwagę: złożoność zadań komórki organizacyjnej, znaczenie działalności komórki organizacyjnej dla wyników działań Starostwa, stan dyscypliny realizacji ustalonych wymagań w danej komórce Nie później niż 10 dni przed planowanym auditem w danej komórce Pełnomocnik wystawia Kartę auditu na formularz F3/Ps-02 w której: wyznacza auditowaną komórkę organizacyjną, ustala zakres i termin auditu, wyznacza auditora wewnętrznego i powiadamia zainteresowanych o swoich decyzjach Audit wewnętrzny może przeprowadzać: Pełnomocnik osobiście, wyznaczony przez Pełnomocnika pracownik Starostwa, posiadający odpowiednie, udokumentowane kwalifikacje auditora, zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO 19011:2003 i nie powiązany bezpośrednio z przedmiotem i podmiotem auditu, auditor zewnętrzny o kwalifikacjach, o których mowa wyżej Wyznaczony auditor sporządza listę pytań kontrolnych na formularzu F4/Ps-02, obejmującą pełny zakres auditu (wyznaczone w karcie auditu obszary Księgi Jakości, procesy, procedury, instrukcje oraz obowiązujące przepisy i normy). Listę pytań akceptuje Pełnomocnik poprzez złożenie parafy i daty w prawym dolnym rogu na każdej ze stron listy Auditor przeprowadza audit zbierając obiektywne dowody, potwierdzające zgodność lub niezgodność praktyki postępowania z wymaganiami. Notatki sporządza na odwrocie listy pytań. -

5 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps Auditor formułuje stwierdzone niezgodności i spostrzeżenia na karcie auditu, omawiając je z auditowanym i uzyskuje jego pisemne potwierdzenie na karcie auditu. W przypadku odmowy potwierdzenia niezgodności lub spostrzeżenia, auditowany sporządza w trakcie auditu notatkę wyjaśniającą, wręczając ją auditorowi celem dołączenia do karty auditu Auditowany niezwłocznie usuwa stwierdzone niezgodności o ile są naprawialne Najpóźniej w 5 dniu po zakończeniu auditu, auditor przekazuje Pełnomocnikowi kartę auditu wraz z listą pytań i ewentualnymi notatkami oraz omawia z pełnomocnikiem wyniku auditu Pełnomocnik dokonuje przeglądu zapisów w karcie auditu i pozostałej dokumentacji auditowej a następnie, w przypadku stwierdzonych niezgodności, podejmuje decyzję w sprawie podjęcia działań, jeżeli uzna, że ich nie podjęcie spowoduje powtórzenie się niezgodności. 6. ziałania korygujące opis postępowania 6.1. Pełnomocnik kwalifikuje niezgodności z auditów wewnętrznych lub pochodzące z innych źródeł (kontroli własnej, skarg) jako niezgodności systemowe, wymagające podjęcia działań, jeżeli ich powtórzenie się z tych samych przyczyn oddziaływałoby na interesy klienta, jak również na interesy Starostwa la niezgodności zakwalifikowanych w trybie określonym w pkt 6.1 Pełnomocnik wystawia karty działań na formularzu F5/Ps-02 oddzielnie dla każdej niezgodności. Pełnomocnik wyznacza odpowiedzialnego za sformułowanie propozycji działań. W przypadku spostrzeżeń Pełnomocnik podejmuje decyzję co do dalszego postępowania z nimi Wyznaczona osoba określa przyczynę niezgodności i proponuje działania korygujące na formularzu F5/Ps-02, który dostarcza do akceptacji do Pełnomocnika w ciągu 7 dni od jego otrzymania Pełnomocnik akceptuje proponowane działania korygujące, jeżeli ich zakres jest proporcjonalny do przewidywanych skutków ewentualnego powtórzenia się niezgodności i stopnia zagrożenia interesów klienta i Starostwa. Pełnomocnik wykonuje kopię karty działań, a oryginał przekazuje do odpowiedzialnego za realizację działań Wyznaczona osoba wdraża zaakceptowane działania, wynik zapisuje na karcie działań i zwraca ją Pełnomocnik Podczas kolejnego auditu, lub w innym terminie wskazanym przez Pełnomocnika, auditor wiodący sprawdza wykonanie działań w komórce, w której wystąpiły niezgodności. O skuteczności podjętych działań auditor wiodący sporządza notatkę na formularzu F5/Ps-02. W celu wykonania powyższych czynności Pełnomocnik przekazuje auditorowi wiodącemu dokumentację auditową z poprzedniego auditu w komórce. Po sprawdzeniu działań i sporządzeniu notatki auditor zwraca Pełnomocnikowi dokumentację auditową Pełnomocnik zatwierdza wykonanie działań na formularzu F5/Ps-02 i przechowuje go. -

6 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps Zapisy Lp. Zapis (treść) Odnośnik 1 Grafik planu auditu pkt 5.2 Miejsce przechowywania Forma zapisu Osoba sporządzająca zapis Pełnomocnik Program auditów 2 Pełnomocnik wewnętrznych pkt 5.3 A 3 Zatwierdzenie programu Starosta 4 Karta auditu wewnętrznego pkt 5.4 Pełnomocnik, Auditor, Auditowany 5 Lista pytań kontrolnych Pełnomocnik Auditor pkt 5.6 A 6 Akceptacja listy pytań Pełnomocnik 7 Identyfikacja spostrzeżeń pkt 5.8 A 8 Karta działań pkt 6.2 A Auditor Auditowany Pełnomocnik, Auditor, Kierownik komórki organizacyjnej Objaśnienia: Forma zapisu: A- adnotacja - dokument 8. Formularze: 1. F1/Ps-02 Grafik planu auditu. 2. F2/Ps 02 Program auditów wewnętrznych. 3. F3/Ps 02 Karta auditu. 4. F4/Ps 02 Lista pytań. 5. F5/Ps 02 Karta działań. -

7 Procedura auditów wewnętrznych i działań F1/Ps-02 1 Grafik planu auditu Nr wymagania 4 Treść wymagania SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚIĄ 4.1 Wymagania ogólne 4.2 Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Komórka organizacyjna Rok: S PJ ST/O E K G R B SR RK ZO ZP KZ ASI Księga jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami OPOWIEZIALNOŚĆ KIEROWNITWA Zaangażowanie Kierownictwa 5.2 Orientacja na Klienta 5.3 Polityka jakości 5.4 Planowanie ele dotyczące jakości Planowanie systemu zarządzania jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel Kierownictwa Komunikacja wewnętrzna 5.6 Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne ane wejściowe do przeglądu ane wyjściowe z przeglądu

8 Procedura auditów wewnętrznych i działań F1/Ps-02 2 Nr wymagania 6 Treść wymagania ZARZĄZANIE ZASOBAMI S PJ ST/ O Komórka organizacyjna E K G R B SR R K ZO ZP KZ ASI 6.1 Zapewnienie zasobów 6.2 Zasoby ludzkie Postanowienia ogólne Kompetencje, świadomość i szkolenie 6.3 Infrastruktura 6.4 Środowisko pracy REALIZAJA PROUKTU Planowanie realizacji produktu Procesy związane z klientem Określenie wymagań dotyczących produktu Przegląd wymagań dotyczących produktu Komunikacja z klientem Produkcja i dostarczenie usługi Nadzorowanie produkcji i dostarczanie usługi Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Zabezpieczenie produktu

9 Procedura auditów wewnętrznych i działań F1/Ps-02 3 Nr wymagania Treść wymagania POMIARY, ANALIZA I OSKONALENI E Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary produktu Nadzór nad produktem niezgodnym 8.4 Analiza danych 8.5 oskonalenie iągłe doskonalenie ziałania korygujące ziałania zapobiegawcze S PJ ST /O Komórka organizacyjna E K G R B SR RK ZO ZP KZ ASI

10 Procedura auditów wewnętrznych i działań F1/Ps-02 4 Numeracja komórek organizacyjnych Numer Symbol Kom.Org. 1 S Starosta Nazwa Wydziału lub stanowiska 2 PJ Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością 3 ST Sekretarz kieruje Wydziałem Organizacyjnym 4 O Organizacyjny 5 E Edukacji 6 K Kultury i Promocji 7 Komunikacji 8 G Geodezji 9 R Rolnictwa i Ochrony Środowiska 10 B Budownictwa 11 SR Strategii i Rozwoju Powiatu 12 RK Powiatowy Rzecznik Konsumentów 13 ZO Referat ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi 14 ZP Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych 15 KZ Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego 16 ASI Administrator Systemu Informatycznego Pełnomocnik: data, podpis

11 Procedura auditów wewnętrznych i działań F2/Ps-02 1 Program Auditów Wewnętrznych na rok Nr auditu Komórka organizacyjna Miesiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Opracował Pełnomocnik data, podpis Zatwierdził Starosta data, podpis

12 Procedura auditów wewnętrznych i działań F3/Ps-02 1 KARTA AUITU WEWNĘTRZNEGO NR Zakres auditu OBSZARY KJ, PROESY, PROEURY, INSTRUKJE, PRZEPISY, NORMY: Komórka auditowana Termin i czas ata: Godz.: Auditor Pełnomocnik data, podpis Niezgodności Lp. Treść niezgodności (N) / spostrzeżeń (S) Ilość stron dodatkowych Przyjęcie niezgodności ecyzja w sprawie działań Auditowany data podpis Podjąć działania korygujące dla niezgodności: Lp. Postępowanie ze spostrzeżeniami:. Pełnomocnik: data podpis

13 Procedura auditów wewnętrznych i działań F4/Ps-02 1 LISTA PYTAŃ KONTROLNYH Audit nr, miejsce auditu:.., auditor: L.p. Pytania auditowe ONOŚNIK: obszary KJ, procedury, dokument Przestrzeganie Tak zęść Nie Nr uwagi Auditor Pełnomocnik. (podpis) (data, parafa)

14 Procedura auditów wewnętrznych i działań F5/Ps-02 1 KARTA ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH Nr 1. Obszar (rozdział Księgi Jakości, proces) ŹRÓŁO NIEZGONOŚI * : - audit wewnętrzny - kontrola własna - uwagi, skargi 2. Niezgodność: ONOŚNIK: Wyznaczenie odpowiedzialnego: Pełnomocnik data podpis 3. Przyczyna niezgodności: OPOWIEZIALNY: data podpis 4. Proponowane działania korekcyjne/korygujące * : OPOWIEZIALNY za realizację: Termin realizacji: 5. Akceptacja Pełnomocnika: ata podpis Pełnomocnika 6. Realizacja działania korekcyjnego/korygującego * : OPOWIEZIALNY: data podpis 7. Ocena skuteczności działania korekcyjnego/korygującego * : Pełnomocnik: data podpis UWAGA * - niepotrzebne skreślić

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami

Procedura nadzoru nad dokumentami i zapisami 1/17 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18 marca 2010r....

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl Proces oceny zgodności wg nowej normy Spis treści I. Rewizja normy ISO 14001... 3 II. Proces oceny zgodności... 4 III. Podejście auditorów zewnętrznych... 7 Załącznik: Narzędzia portalu wymagania-prawne.pl...

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1

RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo