Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe."

Transkrypt

1 Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia r.

2 Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000: Audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu; Program auditów zestaw jednego lub wielu auditów zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mający określony cel; Plan auditu opis działań oraz ustaleń organizacyjnych związanych z auditem; Kryteria auditu zestaw polityk, procedur lub wymagań używanych jaki odniesienie, do których porównuje się obiektywne dowody; Dowód z auditu zapisy, stwierdzenie faktu lub inne informacje, które są istotne ze względu na kryteria auditu i możliwe do zweryfikowania. 2

3 Audit wewnętrzny pkt 9.2 normy PN-EN ISO 9001: Organizacja powinna przeprowadzać audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępstwach czasu w celu uzyskania informacji o tym czy system zarządzania jest zgodny z wymaganiami własnymi oraz niniejszej normy, a także czy jest skutecznie wdrożony i utrzymywany. Organizacja powinna określić częstość auditów, metody, odpowiedzialność, wymagania dotyczące planowania i raportowania. Powinna także określać kryteria i zakres każdego auditu. Program auditów wewnętrznych powinien uwzględniać znaczenie procesów objętych auditami, zmiany mające wpływ na organizację oraz wyniki poprzednich auditów. Organizacja powinna wybierać auditorów i prowadzić audity w sposób zapewniający obiektywność i bezstronność procesu auditu. Organizacja powinna zapewnić przedstawienie wyników auditu właściwym członkom kierownictwa oraz niezwłocznie realizować odpowiednie korekcje i działania korygujące. Należy przechowywać (zapisy) udokumentowane informacje jako dowód wdrożenia programu auditów i wyników auditów. 3

4 Audit wewnętrzny pkt 4.14 normy PN-EN ISO/IEC Laboratorium powinno okresowo i zgodnie z wcześniej ustalonym programem oraz procedurą przeprowadzać wewnętrzne audity swojej działalności, aby potwierdzić, że jego działania są nadal zgodne z wymaganiami systemu zarządzania oraz z niniejszą normą międzynarodową. Program auditów wewnętrznych powinien dotyczyć wszystkich elementów systemu zarządzania, łącznie z działalnością obejmującą badanie i/lub wzorcowanie. Audity powinny być przeprowadzane przez personel wyszkolony i kwalifikowany, który, jeżeli na to pozwolą zasoby, nie jest związany z auditowanymi działaniami. 4

5 Audit wewnętrzny pkt 4.14 normy PN-EN ISO/IEC normy PN-EN ISO/IEC itp. Potwierdzenie, że laboratorium spełnia wymagania: systemu zarządzania (własne ustalenia systemowe) Cele auditów wewnętrznych Ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych wymagań prawnych wymagań klienta Ocena działalności badawczej laboratorium wymagań jednostki udzielającej uznania Ocena funkcjonowania procesów (ryzyka, szanse) 5

6 Definicje związane z procesem norma PN-EN ISO 9000: System zarządzania zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów organizacji do ustanowienia polityk i celów oraz procesów do osiągania tych celów; Proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu (dane wejściowe) do dostarczenia zamierzonego rezultatu (tj. wyjścia z procesu lub wyrób, usługa); Procedura ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu; Projektowanie i rozwój zbiór procesów, które przekształcają wymagania dla obiektu w bardziej szczegółowe wymagania dla tego obiektu. 6

7 Definicje związane z procesem elementy pojedynczego procesu norma PN-EN ISO 9001: Energia Materia Informacja w formie: materiałów, zasobów, wymagań. Dane wejściowe Proces Udokumentowane informacje: Procedury, Instrukcje, Rysunki, Zapisy. Dane wyjściowe Materia Energia Informacja w formie: wyrobu, usługi, decyzji. 7

8 Definicje związane z procesem elementy pojedynczego procesu norma PN-EN ISO 9001: Źródła wejść (np. wyjścia z procesów) Wejścia (dane wejściowe) Proces Wyjścia (dane wyjściowe) Odbiorcy wyjść (np. dalsze procesy, klient) 8

9 PODEJŚCIE PROCESOWE o Podejście procesowe wymaga systemowego zdefiniowania i zarządzania procesami i ich powiązaniami, tak aby osiągać zamierzone wyniki zgodnie z polityką i strategicznym kierunkiem organizacji. o Stosowanie podejścia procesowego umożliwia: o zrozumienie i konsekwentne spełnianie wymagań, o rozpatrywanie procesów w kategoriach wartości dodanej, o uzyskiwanie skuteczności realizowanych procesów, o doskonalenie procesów na podstawie danych i informacji. 9

10 Cykl Deminga PDCA PLAN (planuj) zaplanuj działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu. ACT (popraw) jeżeli działania się sprawdziły, to zrealizuj ten proces i doskonal go poprzez ciągłe monitorowanie. DO (wykonaj) zrealizuj zaplanowane wcześniej działania. CHECK (sprawdź) zbadaj czy zaplanowane działania przynoszą odpowiednie rezultaty. 10

11 Cykl Deminga PDCA PLAN (planuj) zaplanuj działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu. ACT (popraw) jeżeli działania się sprawdziły, to zrealizuj ten proces i doskonal go poprzez ciągłe monitorowanie. DO (wykonaj) zrealizuj zaplanowane wcześniej działania. CHECK (sprawdź) zbadaj czy zaplanowane działania przynoszą odpowiednie rezultaty. 11

12 Audit wewnętrzny procesu planowanie Proces zarządzania kadrami Właściciel procesu: Główny Specjalista ds. Zarządzania Kadrami Cel procesu: Zapewnienie kompetentnego personelu oraz pełne wykorzystanie umiejętności i predyspozycji pracowników w celu osiągnięcia wysokiej jakości usług badawczych i wydajności pracy. 12

13 Audit wewnętrzny procesu planowanie Proces zarządzania kadrami dane wejściowe (wejścia): Wymagania kwalifikacyjne na dane stanowiska pracy oraz niezbędne do pełnienia funkcji w systemie zarządzania, Kryteria kwalifikowania personelu do wykonywania poszczególnych czynności, Potrzeby w zakresie zatrudniania nowych pracowników, Potrzeby szkoleniowe, Cele strategiczne i operacyjne organizacji, Środki finansowe, Wymagania prawne. 13

14 Audit wewnętrzny procesu planowanie Proces zarządzania kadrami dane wyjściowe (wyjścia): Personel o odpowiednich kompetencjach, systematycznie szkolony i podnoszący swoje kwalifikacje, Wyniki oceny pracowników, Realizacja planu szkoleń oraz ocena skuteczności działań związanych ze szkoleniami, Wyniki oceny i kwalifikacji firm szkolących oraz wykładowców szkoleń wewnętrznych, Analiza czasu pracy i zmian poziomu zatrudnienia, Poziom wynagrodzeń oraz system motywowania pracowników. 14

15 Audit wewnętrzny procesu planowanie Proces zarządzania kadrami dokumenty związane (procedury, instrukcje, inne dokumenty): Procedura Rekrutacja; Procedura Szkolenia; Procedura Ocena okresowa pracowników; Instrukcja Zasady zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych; Zarządzenia Prezesa Zarządu; DAB-07 Akredytacja laboratoriów, wymagania szczegółowe; Księga Jakości ZSZ. 15

16 Audit wewnętrzny procesu planowanie Proces projektowania nowych usług Właściciel procesu: Główny Inżynier Kontroli/Badan Jakości Kierownik Laboratorium Cel procesu: Opracowanie i wdrożenie nowych metod badawczych lub weryfikacja/uaktualnienie już stosowanych w celu spełnienia: o wymagań prawnych, o potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów, o uregulowań wewnętrznych Laboratorium. 16

17 Audit wewnętrzny procesu planowanie Proces projektowania nowych usług dane wejściowe (wejścia): Analiza wyników działań marketingowych, Analiza skarg i uwag klientów oraz innych zainteresowanych stron, Plan techniczno-ekonomiczny, Normy badawcze oraz publikacje naukowe, Cele strategiczne i operacyjne organizacji, Środki finansowe, Wymagania prawne. 17

18 Audit wewnętrzny procesu planowanie Proces projektowania nowych usług dane wyjściowe (wyjścia): Nowa usługa nowa metoda badawcza spełniająca wymagania klienta, wymagania prawne (jeśli to jest koniczne) i właściwa do zamierzonego zastosowania, Potrzeby szkoleniowe, Potrzeby w zakresie zatrudnienia pracowników, Zapotrzebowania zakupów, Realizacja planu techniczno-ekonomicznego. 18

19 Audit wewnętrzny procesu planowanie Proces projektowania nowych usług dokumenty związane (procedury, instrukcje, inne dokumenty): Procedura Projektowanie i modyfikacja usług; Instrukcja Walidacja metod badań; DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych DAB-07 Akredytacja laboratoriów, wymagania szczegółowe; Zarządzenia Prezesa Zarządu; Normy badawcze; Księga Jakości ZSZ. 19

20 Audit wewnętrzny procesu, program auditów planowanie Lp. Zakres auditu Termin auditu 1. Dział kadr i szkoleń; Wydziały Auditowany proces/ punkty normy maj Proces zarządzania kadrami (w tym rekrutacja, szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne dla personelu wydziałów, upoważnienia). Ryzyka 1)Rosnące wymagania regulacyjne (prawne). 2)Brak zastępstwa na kluczowych stanowiskach. 2. Wydział - laboratorium 9001 pkt.: 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, pkt.: 4.1, 4.3, 4.13, 5.2; lipiec Proces projektowania nowych usług (w tym nowe metody zgłoszone do akredytacji; obserwacja badań/ pobierania próbek) oraz elastyczny zakres akredytacji pkt.: 8.3, 7.5, pkt.: 4.3, 4.13, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, )Niedostosowanie technologii do wymagań procesu usług badawczych. 2)Wykonywanie usług niezgodnych z wymaganiami klienta/ prawnymi/innych 20 zainteresowanych stron.

21 Audit wewnętrzny procesu planowanie Zespół auditorów wewnętrznych kryteria kwalifikowania: minimum 2 lata pracy w organizacji (pełny etat); ukończone szkolenie z zakresu auditów wewnętrznych; szkolenie w zakresie dokumentacji systemu zarzadzania, norm systemowych oraz dokumentów PCA; znajomość obowiązujących wymagań prawnych; w przypadku auditów dotyczących wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC oraz działalności badawczej laboratoriów dodatkowo: wykształcenie chemiczne lub pokrewne np. biotechnologia, ochrona środowiska a także, jeśli to jest możliwe, doświadczenie w zakresie ocenianej techniki badawczej. 21

22 Audit wewnętrzny procesu planowanie Auditorzy wewnętrzni spoza organizacji kryteria kwalifikowania: udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie ocenianej metody/ techniki badawczej oraz co najmniej 5 lat pracy w laboratorium; udokumentowane szkolenia w zakresie normy PN-EN ISO/IEC oraz prowadzenia auditów w laboratoriach badawczych; znajomość dokumentów PCA oraz wymagań prawnych dla ocenianej metody badawczej. 22

23 Cykl Deminga PDCA PLAN (planuj) zaplanuj działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu. ACT (popraw) jeżeli działania się sprawdziły, to zrealizuj ten proces i doskonal go poprzez ciągłe monitorowanie. DO (wykonaj) zrealizuj zaplanowane wcześniej działania. CHECK (sprawdź) zbadaj czy zaplanowane działania przynoszą odpowiednie rezultaty. 23

24 Audit wewnętrzny procesu wykonanie Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ 14 dni przed auditem: wystawia zawiadomienie o audicie wewnętrznym, które zawiera: cel, zakres kryteria, termin auditu, oceniany proces i związane z nim ryzyka oraz wyznacza auditorów rejestruje audit wewnętrzny w systemie elektronicznym powiadamia zainteresowane osoby o audicie wewnętrznym zawiadomienie przekazywane jest drogą elektroniczną. 24

25 Zawiadomienie o audicie wewnętrznym Zespół auditorów w składzie: Auditor wiodący: Auditor: Zakres auditu (komórka organizacyjna/ obszar): Termin auditu wewnętrznego: Cel auditu wewnętrznego: Auditowany proces: Ryzyka: Ocena skuteczności działań korygujących/ zapobiegawczych opisanych w kartach Nr: Obserwacja badań/ pobierania próbek: Obiekt Metoda badawcza (procedura badawcza, technika badawcza, analit itp.) Uwagi Kryteria auditu wewnętrznego i dokumenty odniesienia: 25

26 Zespół auditorów w składzie: Auditor wiodący: Adam Kowalski Auditor: Anna Kowalska Zakres auditu: Dział Kadr i Szkoleń ; Laboratorium Głogów (WBJ-1) Termin auditu wewnętrznego: Cel auditu wewnętrznego: Ocena procesu zarządzania kadrami, w tym rekrutacja pracowników oraz nadawanie upoważnień dla personelu Laboratorium. Ocena działania systemu LIMS w zakresie uprawnień i dokumentowania szkoleń personelu. Auditowany proces: Zarządzanie Kadrami Ryzyka: - Rosnące wymagania regulacyjne (spełnienie wymagań prawnych). - Brak zastępstwa na kluczowych stanowiskach. Ocena skuteczności działań korygujących/ zapobiegawczych opisanych w kartach Nr: KN 01/08/2015 Obserwacja badań/ pobierania próbek: Obiekt Metoda badawcza (procedura badawcza, technika badawcza, analit itp.) Kryteria auditu wewnętrznego i dokumenty odniesienia: Uwagi Księga Jakości ZSZ; II Rekrutacja; II Szkolenia; II Ocena okresowa pracowników; I Nadzór nad zapisami; II Zasady zabezpieczania i przetwarzania danych osobowych 9001 pkt.:5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.5; pkt.: 4.1, 4.3, 4.13, 5.2; Zarządzenia Prezesa Zarządu CBJ sp. z o.o. nr: D/35/2011, D/10/

27 Zespół auditorów w składzie: Auditor wiodący: Adam Kowalski Auditor: Anna Kowalska Zakres auditu: Laboratorium Polkowice-Sieroszowice (WKJ-4) Termin auditu wewnętrznego: Cel auditu wewnętrznego: Ocena Procesu projektowania nowych usług (w tym nowe metody zgłoszone do akredytacji; obserwacja badań/ pobierania próbek) oraz elastyczny zakres akredytacji Auditowany proces: Projektowanie nowych usług Ryzyka: Niedostosowanie technologii do wymagań procesu usługowego. Wykonywanie usług niezgodnych z wymaganiami klienta/ innych zainteresowanych stron. Ocena skuteczności działań korygujących/ zapobiegawczych opisanych w kartach Nr: KN 01/03/2015; KPN 02/WKJ-4/2016 Obserwacja badań/ pobierania próbek: Obiekt Metoda badawcza (procedura badawcza, technika badawcza, analit itp.) Uwagi Oznaczanie chloru wolnego metodą spektrofotometryczną wg Woda procedury badawczej WKJ-4/IB/201 wyd. 1 z dnia Kryteria auditu wewnętrznego i dokumenty odniesienia: VI Projektowanie i modyfikacja usług; I Nadzór nad zapisami VI Walidacja metod badań; VII Nadzorowanie wyrobu powierzonego przez klienta; VII Postępowanie z wynikami wykonanej usługi; Księga Jakości ZSZ, DA-05 - Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości, DA-06 - Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej, DA-10 - Akredytacja laboratoriów w zakresach elastycznych, 27 Instrukcja organizacji badań oraz inne instrukcje i normy związane ze sprawdzanymi metodami. Pkt. normy: 9001 pkt.: 8.3, 7.5, 9.1.3; pkt.: 4.3, 4.13, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10

28 Audit wewnętrzny procesu wykonanie spotkania otwierającego Audit wewnętrzny składa się z następujących etapów: oceny procesu/ elementów systemu na stanowiskach pracy spotkania zamkniętego auditorów spotkania zamykającego 28

29 Audit wewnętrzny procesu wykonanie Oceniając proces bada się spełnienie wymagań: własnych procedur/ instrukcji postępowania, norm badawczych, uregulowań prawnych, wewnętrznych aktów normatywnych (zarządzenia, polecenia służbowe, ustalenia organizacyjne itp.), norm systemowych obowiązujących w organizacji. 29

30 Audit wewnętrzny procesu wykonanie Oceniając skuteczności i efektywność procesu bada się realizację: i skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych a także realizację zaleceń z poprzedniego auditu wewnętrznego oraz ocen/ auditów zewnętrznych, wskaźników/ parametrów ekonomicznych opisujących proces, celów związanych z doskonaleniem procesu określonych na dany rok. 30

31 Audit wewnętrzny procesu wykonanie Auditor wiodący oraz zespół auditorów podczas oceny na miejscu mają za zadanie: dokonać przeglądu dokumentacji, zapisów, sprawdzić i ocenić realizację procedur i innych dokumentów w praktyce, obserwować wykonanie badań/ pobierania próbek, zebrać obiektywne dowody, prowadzić notatki, informować na bieżąco auditowanych o stwierdzonych niezgodnościach. 31

32 Audit wewnętrzny procesu wykonanie Po zakończonym audicie Auditor wiodący wraz z zespołem auditorów sporządzają raport z auditu wewnętrznego, który po akceptacji kierownika auditowanygo obszaru, przekazują do Pełnomocnika Zarządu ds. ZSZ Raport po weryfikacji przez Pełnomocnika jest przekazywany: właścicielowi procesu/ kierownikowi auditowanego obszaru, członkowi Zarządu, któremu podlega dany proces/ obszar. 32

33 Cykl Deminga PDCA PLAN (planuj) zaplanuj działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu. ACT (popraw) jeżeli działania się sprawdziły, to zrealizuj ten proces i doskonal go poprzez ciągłe monitorowanie. DO (wykonaj) zrealizuj zaplanowane wcześniej działania. CHECK (sprawdź) zbadaj czy zaplanowane działania przynoszą odpowiednie rezultaty. 33

34 Przegląd zarządzania a wyniki auditów wewnętrznych sprawdź Przegląd zarządzania powinien być zaplanowany oraz być przeprowadzany przez Najwyższe kierownictwo zgodnie z programem. Jednym z elementów, stanowiącym dane wejściowe do przeglądu są: wyniki auditów, wyniki ocen prowadzonych przez organizacje zewnętrzne. 34

35 Przegląd zarządzania a wyniki auditów wewnętrznych sprawdź Analiza wyników auditów zawiera między innymi: Ocenę realizacji programu auditów oraz celów auditów wewnętrznych; Ocenę skuteczności działań auditorów poprzez ocenę zapisów w raportach z auditów (zidentyfikowane niezgodności, potencjalne niezgodności, obszary do doskonalenia itp.); Terminowość działań auditowych (np. czas przekazania raportu z auditu); 35

36 Przegląd zarządzania a wyniki auditów wewnętrznych sprawdź Analiza wyników auditów zawiera między innymi: Realizację oraz ocenę skuteczności działań poauditowych, w tym podjętych działań korygujących i zapobiegawczych/ doskonalących w odniesieniu do procesów; Porównanie wyników auditów wewnętrznych z wynikami ocen prowadzonych przez jednostkę akredytującą i certyfikującą; Wnioski z ocen zewnętrznych związane z prowadzeniem auditów wewnętrznych. 36

37 Przegląd zarządzania a wyniki auditów wewnętrznych sprawdź Zestawienie niezgodności w latach r Ilość niezgodności I II III IV V VI VII- VIII- IX Procesy 37

38 Przegląd zarządzania a wyniki auditów wewnętrznych sprawdź Zestawienie potencjalnych niezgodności w latach Ilość potencjalnych niezgodności I II III IV V VI VII VIII IX Proces 38

39 Cykl Deminga PDCA PLAN (planuj) zaplanuj działania, które mają doprowadzić do osiągnięcia celu. ACT (popraw) jeżeli działania się sprawdziły, to zrealizuj ten proces i doskonal go poprzez ciągłe monitorowanie. DO (wykonaj) zrealizuj zaplanowane wcześniej działania. CHECK (sprawdź) zbadaj czy zaplanowane działania przynoszą odpowiednie rezultaty. 39

40 Audit wewnętrzny procesu - działaj Na przeglądzie ZSZ: Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ omawia wyniki auditów oraz analizuje ich skuteczność. W efekcie dyskusji powstają wnioski do doskonalenia organizacji oraz procesu auditu wewnętrznego. 40

41 Dziękuję za uwagę Katarzyna Rajczakowska Centrum Badań Jakości sp. z o.o Lubin; ul. M. Skłodowskiej-Curie

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r. Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością Piotr Lewandowski Łódź, 28.06.2017 r. 2 Audit - definicja Audit - systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania zapisów,

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Elastyczny zakres akredytacji

Elastyczny zakres akredytacji Elastyczny zakres akredytacji podejście praktyczne na przykładzie laboratoriów Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie Katarzyna Rajczakowska Warszawa, grudzień 2010 r. Elastyczny zakres w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego

Audit techniczny w laboratorium ASA. Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego Audit techniczny w laboratorium ASA Czyli przygotowanie do auditu technicznego jednostki akredytujacej lub auditu wewnetrznego 2008 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-17 EGZEMPLARZ NR: STRONA/STRON: 1/4 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 17.11.2008

Bardziej szczegółowo

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego

Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Audit wewnętrzny obszaru technicznego w działalności laboratorium, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia pomiarowego Ryszard Malesa Program Wymagania normy ISO/IEC 17025 i ISO 9001 Audit wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008

Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora. Piotr Pasławski 2008 Audyt techniczny w laboratorium widziane okiem audytora Piotr Pasławski 2008 Odniesienie do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Pkt. 4.4 normy Przegląd zapytań, ofert i umów - procedura przeglądu zleceń

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium Oferowany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra SYSTEMY ZARZĄDZANIA cykl wykładów dr Paweł Szudra LITERATURA Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, 2006. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I WARSZTATY

SZKOLENIA I WARSZTATY SZKOLENIA I WARSZTATY wg. Norm ISO : 9001, ISO 14001, PN-N-18001/OHSAS, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 50001, ISO 22301 1. Pełnomocnik Systemu Zarządzania/ Przedstawiciel Najwyższego Kierownictwa - nowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ

SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH SYSTEM EKSPLOATACJI SIECI PRZESYŁOWEJ PROCEDURA P.01/8.2.2 Audit wewnętrzny Wydanie III Niniejsza procedura jest własnością GAZ SYSTEM S.A. Kopiowanie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością U G ŻUKOWO P R O C E D U R A Str. 1/9 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz Jerzy Żurawicz

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

System zarządzania laboratorium

System zarządzania laboratorium Biuro Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP Sp. z o.o zaprasza wszystkich chętnych do udziału w cyklu szkoleń System zarządzania laboratorium które odbędą się w sierpniu 2016r. w Szczyrku Oferowany

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU 1 URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI I UPRAWNIEŃ PROCESY ZASOBY UMOŻLIWIAJĄCE WDROŻENIA

Bardziej szczegółowo

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

(WQMS) PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie. TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-03 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością w spawalnictwie (WQMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana,

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 10 29.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY KAŃCZUGA PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: P/8/ Strona: Wydanie: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17043 KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 Koordynator jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury... PROCEDURA Urząd Miejski w DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Definicje... 2 5. Tryb postępowania... 2 6. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE ROCEDURA ydanie: /06/02 02 Strona 1 Stron 10 AUDITY ENĘTRZNE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka aweł Machnicki Marcin awlak Stanowisko ełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa. PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA PG-PS-ISO-3 1 / 2 Data 2006-08-10 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego i skutecznego działania Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM

KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM KSIĘGA JAKOŚCI LABORATORIUM (według : PN-EN ISO/IEC 17025: 2005) WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA ROZDZIAŁ I - Prezentacja... (p. 4.1, 4.2) 1. Status prawny 2. Zasady organizacji i zarządzania 3. System

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI ROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: ENĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Imię i nazwisko Stanowisko Data odpis Opracował: Mieczysław iziurny ełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością 28.02.2013 r. Zatwierdził: itold Kowalski ójt

Bardziej szczegółowo