Przegląd systemu zarządzania jakością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd systemu zarządzania jakością"

Transkrypt

1 LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel Przedmiot i zakres Definicje Odpowiedzialność i uprawnienia Schemat blokowy Opis postępowania Planowanie przeglądów Przygotowanie przeglądu Przebieg przeglądu Wdrażanie ustaleń przeglądu Dokumenty związane Zapisy Załączniki Zmiany do wydania poprzedniego Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe...5 Niniejszy dokument Zatwierdzam jako obowiązujący w LOGO [data zatwierdze nia] data Imię i Nazwisko Właściciel/Dyrektor... podpis Dokument jest wydany przez LOGO/ lub nazwa FIRMY Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie, reprodukowanie w całości lub w częściach tylko za zgodą wydawcy.

2 LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 2 z 5 1. Cel Zapewnienie, że będą przeprowadzone przez najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa, w ustalonych odstępach czasu, przeglądy systemu zarządzania jakością żeby zapewnić stałą przydatność, adekwatność i efektywność systemu zarządzania jakością w odniesieniu do polityki jakości, celów, przyjętej normy zarządzania jakością i zmieniających się okoliczności. 2. Przedmiot i zakres Procedura ustala postępowanie dotyczące planowania, przygotowania, przebiegu i realizacji ustaleń przeglądów. Dotyczący całokształtu spraw związanych z zarządzaniem jakością wg Księgi Jakości przedsiębiorstwa. Procedura nie ogranicza przeglądu do zagadnień wyłącznie z zakresu zarządzania jakością i w odpowiednim zakresie obejmuje aspekty zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwem i higieną pracy, personelem i finansami. 3. Definicje 1. Przegląd systemu zarządzania jakością: przeprowadzona przez najwyższe kierownictwo organizacji formalna ocena stanu i efektywności systemu jakości oraz jego adekwatności do polityki jakości i jej celów, w tym ocena adekwatności polityki w odniesieniu do zmieniających się okoliczności. 2. Pełnomocnik: Pełnomocnik Właściciela ds. Zarządzania Jakością. 4. Odpowiedzialność i uprawnienia Lp. Zadania Odpowiedzialne i/lub uprawnione służby / osoby 1. Planowanie przeglądów i ich przeprowadzanie Właściciel/Dyrektor 2. Przygotowanie bazy danych na przegląd Pełnomocnik i wszystkie zainteresowane służby 3. Dokumentowanie przeglądów i przechowywanie zapisów Pełnomocnik 4. Realizacja ustaleń z przeglądu Wszystkie zainteresowane służby Uwaga: szczegółowe zadania, odpowiedzialności i uprawnienia wynikają z pkt. 6 procedury Właściciel/Dyrektor jest odpowiedzialny za ciągłą aktualność i adekwatność niniejszej procedury i za doskonalenie procesu przeglądu systemu zarządzania jakością.

3 LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 3 z 5 5. Schemat blokowy Księga Jakości. Dane o efektach działalności. Planowanie przeglądów. Program przeglądu. Program przeglądu. Przygotowanie przeglądów. Polecenia wykonania analiz / zestawień danych. Sprawozdanie na przegląd. Analizy i zestawienia danych. Sprawozdanie na przegląd. Wykonanie przeglądów. Protokół z przeglądu. Program doskonalenia. Protokół z przeglądu. Program doskonalenia. Wdrażanie ustaleń z przeglądu. Zapisy dot. potwierdzenia realizacji zadań.

4 LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 4 z 5 6. Opis postępowania 6.1 Planowanie przeglądów 1. Przeglądy systemu zarządzania jakością muszą być przeprowadzone przynajmniej raz w roku po zakończeniu cyklu auditów wewnętrznych. 2. Datę spotkania, zakres i wymaganą bazę danych ustala Właściciel w formie programu przeglądu (wzór / przykład programu pokazany jest w zał. Nr 1). Program przeglądu rocznego, o którym mowa w pkt. 1, musi zawierać ocenę następujących tematów: a) wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych; b) informacje zwrotne od klientów, w tym stopień zadowolenia; c) przebieg procesów i analizy zgodności, w tym reklamacje klientów; d) stan działań zapobiegawczych i korygujących; e) działania wynikające z wcześniejszych przeglądów wykonywanych przez kierownictwo; f) adekwatność polityki ze względu na zmieniające się okoliczności; g) kwalifikacje i zasoby ilościowe personelu; h) infrastruktura techniczna; i) stosowane technologie / metody działania; j) analiza dostawców; k) analiza wyposażenia transportowego; l) plany pomiarów i wyposażenia pomiarowego; m) stosowane metody statystyczne. Stosownie do sytuacji mogą być zarządzone przeglądy doraźne, ich zakres obejmuje tematykę odpowiednią dla danej sytuacji. 6.2 Przygotowanie przeglądu Na podstawie ustalonego programu Pełnomocnik przygotowuje sprawozdanie i analizy na przegląd w zakresie wymaganej bazy danych. W tym celu Pełnomocnik poleca odpowiednim służbom (osobom) wykonanie stosownych zestawień i analiz oraz kompletuje i porządkuje te dane. 6.3 Przebieg przeglądu Uczestnictwo w przeglądzie powinno być możliwie szerokie. Zaleca się, aby wszyscy kierownicy związani z systemem brali udział w przeglądzie. Ustalenia w tym zakresie są podejmowane przy formułowaniu programu (patrz pkt. 6.1). Na przeglądzie omawiane są kolejno wszystkie tematy zgodnie z programem oraz podejmowane są ustalenia i decyzje odnośnie skuteczności systemu jego rozwoju i doskonalenia. Dane wyjściowe z przeglądu muszą obejmować następujące zagadnienia i działania: a) adekwatność i stopień osiągnięcia istniejącej polityki i celów jakościowych; b) uaktualnienie polityk i celów, jeżeli to potrzebne; c) ocenę skuteczności stosowanego systemu i jego uaktualnienie, jeśli potrzebne; d) uaktualnienie zasobów, w tym dostawców, środków technicznych, planów badań i środków pomiarowych oraz zasobów personalnych włącznie z kwalifikacjami, e) doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych, f) doskonalenie usług wynikające z wymagań klienta. Zawsze, podczas przeglądu powinny być określone plany doskonalenia systemu jakości oraz cele i zadania w kategoriach jakościowych i ilościowych (wzór / przykład wg załącz. Nr 3). Ustalenia z przeglądu są zapisywane w protokole z przeglądu (wzór / przykład wg zał. Nr 2). 6.4 Wdrażanie ustaleń przeglądu Sposób wdrożenia i nadzorowania wdrożenia ustaleń przeglądu powinien być ustalony podczas przeglądu i zapisany w protokole z przeglądu.

5 LOGO P01.01, wyd. [data wydania] str. 5 z 5 Zaleca się, aby ten tryb odnosił się do metod systemowych wg Procedury PS Działania korygujące i zapobiegawcze. 7. Dokumenty związane Podstawowe: 1. Księga Jakości KJ 01-A; 2. Procedura PS Działania korygujące i zapobiegawcze. Operacyjne: 3. Sprawozdanie na przegląd systemu. 8. Zapisy Wszelkie zapisy związane z procesem przeglądu sporządza i/lub kompletuje Pełnomocnik, który jest jednocześnie odpowiedzialny za ich przechowywanie. Przechowywanie obejmuje również związaną dokumentację (np. sprawozdania, związane analizy). Zapisy obejmują: 1. Rejestr przeglądów. 2. Programy przeglądów. 3. Protokoły z przeglądów. Dla zachowania systematyki dotyczącej przeglądów muszą być one rejestrowane. Rejestr przeglądów prowadzi Pełnomocnik (wzór rejestru podany jest w załączniku Nr 4). 9. Załączniki 1. Program przeglądu: wzór / przykład. 2. Protokół z przeglądu: wzór / przykład. 3. Program doskonalenia jakości: przykład. 4. Rejestr przeglądów: wzór. 10. Zmiany do wydania poprzedniego Nie dotyczy - jest to pierwsze wydanie. 11. Informacje dodatkowe i postanowienia końcowe 1. Autor procedury: Stanisław Ziółkowski. 2. Procedura przed zatwierdzeniem została zweryfikowana i uzgodniona przez zainteresowane strony, co jest wykazane poniżej: Potwierdzenie weryfikacji i uzgodnień treści procedury Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis >> Koniec procedury <<

6 LOGO Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd. [data wydania] 1/1 Wzór / przykład programu przeglądu LOGO Program przeglądu z dnia... str. 1/1 1. Data przeglądu: Miejsce spotkania: Uczestnicy: potwierdzenie otrzymania programu (data, podpis) Cel i zakres Tematyka Wymagania dotyczące dokumentacji i danych na przegląd Uwagi Miejscowość, dnia... Program przeglądu zatwierdzam... Imię i Nazwisko, podpis

7 LOGO Załącznik Nr 2 do procedury P01.01, wyd. [data wydania] 1/1 LOGO Wzór / przykład protokołu z przeglądu str. 1/1 Protokół z przeglądu z dnia Data przeglądu: Miejsce spotkania: Uczestnicy: potwierdzenie udziału i ustaleń Cel i zakres Tematyka Dokumentacja i dane na przegląd Przebieg spotkania Wnioski i ustalenia 9. Załączniki 1. Program zadań i celów Miejscowość, dnia... Niniejszy protokół zatwierdzam... Imię i Nazwisko, podpis

8 LOGO Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd. [data wydania] 1/1 Wzór / przykład programu doskonalenia jakości LOGO Załącznik Nr 1 do Protokołu przeglądu z dnia... str. 1/1 Program celów i zadań Lp. Cel / zadanie Środki / metody Termin Odpowiedzialny 1 Poprawa skuteczności realizacyjnej w odniesieniu do sporządzenia zapisów jakościowych Instruktaż dla całego personelu sporządzającego zapisy.... Dyrektor Handlowy, Kierownik Techniczny 2 Całkowite wyeliminowanie reklamacji z tytułu zastosowania wadliwych materiałów i wyrobów. a) Weryfikacja instrukcji odbioru materiałów i części od dostawców, b) Instruktaż dla pracowników. Nakłady: Dyrektor Handlowy Kierownik Techniczny np. 500 zł Sposób polecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia np. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P Miejscowość, dnia... Niniejszy program doskonalenia jakości zatwierdzam... Imię i Nazwisko, podpis

9 LOGO Załącznik Nr 4 do procedury P01.01, wyd. [data wydania] 1/1 Wzór rejestru przeglądów systemu jakości Rejestr przeglądów systemu jakości Lp. Data przeglądu Zakres przeglądu Dokumenty z przeglądu zawierające ustalenia

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Księga Jakości 1 / 32 Dokument wyłącznie do użytku wewnętrznego w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Powielanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rynek 26, 32-410 Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Tel.: (+48 12) 271 10 04 (+48 12) 372 17 00 Fax:

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ. mgr Aneta Krawiec SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W RENTGENODIAGNOSTYCE I RADIOLOGII ZABIEGOWEJ mgr Aneta Krawiec Zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Wykonywanie działalności związanej z narażeniem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI. ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo 1 z 36 Sporządził: ELKA Wilkanowo Zatwierdził: Radosław Miczyński... ELKA ul. Kosowa 3A 66-008 Wilkanowo Telefony: 68 3247780; 68 4533165; 68 4552111 e-mail: elka@elka.zgora.pl www: http://www.elka.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo