Kliknij, aby edytować styl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kliknij, aby edytować styl"

Transkrypt

1 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok Częstochowa, tel.: ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (SZŚ) wg ISO 14001:2004

2 L.p. WYKONYWANY ZAKRES ETAPY WDRAŻANIA SZŚ MINIMALNY ZAKRES ZALECANY ZAKRES PEŁNY ZAKRES 1. Wykonanie przeglądu wstępnego sposobu zarządzania ochroną środowiska. 2. Wykonanie przeglądu środowiskowego w tym przeprowadzenie: identyfikacji wymagań prawnych, oceny zgodności z wymaganiami prawnymi, wstępnej identyfikacji aspektów środowiskowych. 3. Opracowanie zakresu działań niezbędnych do wykonania dla wdrożenia SZŚ - opracowanie harmonogramu wdrażania SZŚ. 4. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu SZŚ dla kierownictwa i osób wdrażających (grupy wdrożeniowej). 5. Opracowanie propozycji dokumentów ogólnych SZŚ wymaganych przez normę. 6. Udział we wdrażaniu elementów SZŚ, w tym udział w identyfikacji i ocenie aspektów środowiskowych. 7. Udział w opracowaniu dokumentacji do sterowania operacyjnego działaniami będącymi źródłami znaczących aspektów środowiskowych. 8. Opracowanie informacyjnych materiałów szkoleniowych nt. SZŚ. 9. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu wymagań wynikających z opracowanej dokumentacji SZŚ. 10. Przeprowadzenie szkolenia dla osób które będą wykonywały audity wewnętrzne SZŚ. 11. Udział w realizacji auditów wewnętrznych opracowanie harmonogramu audytów wew., udział w wybranych audytach wewnętrznych jako ekspert. 12. Przeprowadzenie auditu sprawdzającego przygotowanie SZŚ Klienta do auditu certyfikującego. 13. Udział w przygotowaniach do przeprowadzenia pierwszego przeglądu SZS przez kierownictwo Klienta. 14. Udział w wyborze jednostki certyfikującej. 15. Udział w charakterze doradcy podczas auditu certyfikującego.

3 1. Wykonanie przeglądu wstępnego sposobu zarządzania ochroną środowiska Przegląd wstępny wykonywany jest w celu poznania organizacji, w tym przede wszystkim zasad i sposobów realizacji działań mających wpływ na środowisko. Przegląd polega na przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami organizacji oraz wykonaniu przeglądu dokumentacji związanej z realizacją działań mających wpływ na środowisko, wykonaniu przez Biuro SYSTEM Sp. J. wizyty w budynkach produkcyjnych, pomocniczych (np. w kotłowni, magazynie) i administracyjnych. Na podstawie przeglądu powstaje raport, który jest podstawą do opracowania zakresu działań niezbędnych do wykonania dla wdrożenia SZŚ.

4 2. Wykonanie przeglądu środowiskowego w tym: - identyfikacja wymagań prawnych, - ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, - wstępna identyfikacja aspektów środowiskowych Przegląd środowiskowy polega na przeprowadzeniu przez Biuro SYSTEM Sp. J.: identyfikacji obowiązujących organizację wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska w formie zestawienia, oceny zgodności z obowiązującymi organizację wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska w formie zestawienia, wstępnej identyfikacji aspektów środowiskowych, w tym również aspektów awaryjnych w formie zestawienia.

5 3. Opracowanie działań niezbędnych do wykonania dla wdrożenia SZŚ - opracowanie harmonogramu wdrażania SZŚ Biuro SYSTEM Sp. J. opracuje zakres działań niezbędnych do wdrożenia w organizacji Klienta systemu zarządzania środowiskowego. Biuro SYSTEM Sp. J. wspólnie w Klientem opracuje harmonogram wdrażania SZŚ, ustalając konkretne zadania do wykonania, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy w jakich powinny zostać wykonane. Harmonogram stanowić będzie podstawę do dalszych prac wdrożeniowych, powinien zostać on zatwierdzony przez kierownictwo organizacji.

6 4. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu SZŚ dla kierownictwa i osób wdrażających (grupy wdrożeniowej) Biuro SYSTEM Sp. J. przeprowadzi szkolenie dla Kierownictwa Klienta, podczas którego przedstawi cel i korzyści SZŚ, krótko przedstawi najważniejsze wymagania normy, przebieg procesu wdrażania oraz zasady wykonywania auditu certyfikacyjnego Biuro SYSTEM Sp. J. przeprowadzi szkolenie dla osób wdrażających (grupy wdrożeniowej), podczas którego przedstawi cel i korzyści SZŚ, omówione zostaną wymagania normy, przebieg procesu wdrażania oraz zasady wykonywania auditu certyfikacyjnego. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM Sp. J., w siedzibie Klienta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po skończonym szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone jako 2 niezależne szkolenia lub jako jedno szkolenie.

7 5. Opracowanie propozycji dokumentów ogólnych SZŚ wymaganych przez normę Biuro SYSTEM Sp. J. wypracuje z wyznaczonym personelem Klienta, odpowiednią do skali i charakteru działalności organizacji dokumentację ogólną wymaganą przez normę. Na dokumentację tę będą się składają między innymi procedury i instrukcje oraz zapisy wymagane przez normę. Sporządzona zostanie lista dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania SZŚ. Konsultanci Biura SYSTEM będą na bieżąco proponować rozwiązania oraz dokonywać weryfikacji projektów dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami normy. Prace w tym zakresie mogą być prowadzone w formie indywidualnych konsultacji zgodnie z wcześniej przyjętym przez Klienta harmonogramem prac lub w formie warsztatów szkoleniowo konsultacyjnych.

8 6. Udział we wdrażaniu elementów SZŚ, w tym udział w: -identyfikacji i ocenie aspektów środowiskowych -identyfikacji wymagań prawnych, -ustaleniu celów środowiskowych, - listy dokumentów niezbędnych do sterowania operacyjnego Po opracowaniu podstawowej dokumentacji SZŚ dla Klienta, nastąpi jej stopniowe wdrażanie do stosowania. Biuro SYSTEM Sp. J. będzie czynnie uczestniczyło z wyznaczonym personelem Klienta w procesie wdrażania dokumentacji SZŚ, w tym będzie brało udział w: identyfikacji i ocenie aspektów środowiskowych opracowanie listy aspektów środowiskowych i znaczących aspektów środowiskowych, identyfikacji wymagań prawnych, ustaleniu celów środowiskowych, listy dokumentów niezbędnych do sterowania operacyjnego.

9 7. Udział w opracowaniu dokumentacji do sterowania operacyjnego działaniami będącymi źródłami znaczących aspektów środowiskowych Dla tych operacji, które są źródłami znaczących aspektów środowiskowych zostanie określony wykaz niezbędnej dokumentacji do sterowania operacyjnego. Biuro SYSTEM Sp. J. wspólnie z pracownikami Klienta dokonana przeglądu dokumentacji, która funkcjonuje w organizacji i mogłaby ewentualnie zostać wykorzystana do sterowania operacyjnego. W przypadku braku takiej dokumentacji lub niepełnej dokumentacji, Biuro SYSTEM Sp. J. wspólnie z Klientem opracuje lub uzupełni istniejącą dokumentację.

10 8. Opracowanie informacyjnych materiałów szkoleniowych nt. SZŚ Biuro SYSTEM Sp. J. przy udziale wyznaczonych ze strony Klienta pracowników opracuje materiały informacyjne nt. SZŚ, które zostaną opublikowane i przekazane wszystkim pracownikom Klienta oraz wybranym podwykonawcom wykonującym prace dla lub w imieniu Klienta. Opracowane materiały będą mogły być również wykorzystywane do prowadzenia wymaganej normą, komunikacji zewnętrznej.

11 9. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu wymagań wynikających z opracowanej dokumentacji SZŚ Biuro SYSTEM Sp. J. przeprowadzi szkolenie lub w razie potrzeby serię szkoleń z zakresu wymagań wynikających z opracowanej dokumentacji SZŚ. Szkolenie(-a) będzie(-ą) przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM Sp. J. lub u Klienta ew. w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz po skończonym szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia.

12 10. Przeprowadzenie szkolenia dla osób, które będą wykonywały audity wewnętrzne SZŚ Biuro SYSTEM Sp. J. przeprowadzi szkolenie dla osób, które będą wykonywały audity wewnętrzne SZŚ. Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM Sp. J., w siedzibie Klienta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zaliczonym egzaminie wydane zostaną certyfikaty auditora wewnętrznego SZŚ. Szkolenie prowadzone będzie między innymi w oparciu o opracowaną dokumentację SZŚ oraz o normę ISO

13 11. Udział w realizacji auditów wewnętrznych, w tym: -opracowanie harmonogramu auditów wew., -udział w wybranych auditach wewnętrznych jako eksperci Biuro SYSTEM Sp. J. wspólnie z Klientem opracuje harmonogram auditów wewnętrznych i weźmie udział w wybranych auditach wewnętrznych w charakterze eksperta. Ilość auditów, w których udział będzie brał ekspert ze strony Biura SYSTEM Sp. J. zostanie określona w umowie zawartej z Klientem. Pozostałe audity wewnętrzne Klient wykona samodzielnie, konsultanci Biura SYSTEM Sp. J. będą prowadzili nad nimi nadzór zgodnie z zawartą umową.

14 12. Przeprowadzenie auditu sprawdzającego przygotowanie SZŚ Klienta do auditu certyfikującego. W celu weryfikacji przygotowania systemu Klienta do auditu certyfikującego i ewentualnego wskazania miejsc wymagających poprawy Biuro SYSTEM Sp. J. wykona audit sprawdzający. Audit sprawdzający przeprowadzony zostanie przez eksperta Biura SYSTEM Sp. J. nie związanego bezpośrednio z wdrażaniem systemu u Klienta. Audit przeprowadzony zostanie w miejscu działalności organizacji i polegać będzie na sprawdzeniu znajomości i stosowania opracowanej dokumentacji, sprawdzeniu świadomości pracowników w zakresie ich roli w SZŚ. Na podstawie auditu powstanie raport, wskazujący mocne i słabe strony auditowanych obszarów oraz ewentualne rekomendacje co do terminu przeprowadzenia auditu certyfikującego.

15 13. Udział w przygotowaniach do przeprowadzenia pierwszego przeglądu SZŚ przez kierownictwo Klienta Przegląd systemu zarządzania jest elementem wymaganym przez normę i ma na celu sprawdzenie, czy wdrożony SZŚ jest przydatny, adekwatny i skuteczny dla zarządzania organizacją przez Jej kierownictwo. Biuro SYSTEM Sp. J. wspólnie z kierownictwem Klienta przygotuje dane wejściowe niezbędne do przeprowadzenie pierwszego przegląd zarządzania. Konsultant Biura SYSTEM Sp. J. będzie uczestniczył w przeglądzie oraz w napisaniu raportu z przeglądu zarządzania.

16 14. Udział w wyborze jednostki certyfikującej Konsultant Biura SYSTEM Sp. J. będzie doradzać w wyborze jednostki certyfikującej, przygotuje wspólnie z Państwem zapytania ofertowe, w przypadku spotkań Klienta z jednostkami certyfikującymi, będzie w nich uczestniczył.

17 15. Udział w charakterze doradcy podczas auditu certyfikującego Osoba odpowiedzialna za wdrożenie SZŚ ze strony Biura SYSTEM Sp. J. będzie uczestniczyła w audicie certyfikującym, udzielając Klientowi w przypadku potrzeby pomocy merytorycznej. W przypadku zidentyfikowania przez jednostkę certyfikującą niezgodności, na podstawie raportu z tego auditu, Biuro SYSTEM Sp. J. zaproponuje działania korygujące oraz w realizacji wybranych będzie uczestniczyło bezpośrednio.

18 Dlaczego my? Ponieważ: mamy bardzo bogate doświadczenie we wdrażaniu systemów zarządzania (od 1996) lista naszych klientów tutaj jesteśmy rzetelni, co potwierdzają referencje wydane dla Biura SYSTEM Sp. J. przez organizacje znane w całym kraju, opracowujemy dokumentację razem z klientem, dzięki czemu dokumentacja jest dostosowana do charakteru pracy, zrozumiała przez pracowników, działamy zgodnie z ustalonym wspólnie z klientem harmonogramem, możemy opracować SZŚ na bazie specjalistycznego oprogramowania, razem z klientem uczestniczymy w audicie certyfikującym, wszystkie wdrożenia przez nas wykonane były certyfikowane przez renomowane jednostki certyfikujące za pierwszym razem.

19 Szczegółowych informacji dotyczących wdrażania systemu zarządzania środowiskowego udzielą: Maciej Kostrzanowski - tel , Marta Budzynowska - tel ,