Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski"

Transkrypt

1 Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych zdefiniowanych procesów występujących w Organizacji. Celem audytów wewnętrznych procesów jest: - ocena funkcjonowania głównych procesów i procesów wspierających - sprawdzenie efektywności audytowanych procesów - sprawdzenie zgodności stanowisk z obowiązującymi standardami - poszukiwanie obszarów do usprawnień - sprawdzenie zgodności systemu zarządzania jakością w procesach objętych audytem z wymaganiami normy ISO 9001: ZAKRES Procedura obowiązuje w całej firmie Serwisy Józef Skrzypa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 3. WŁAŚCICIEL PROCESU Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością 4. DEFINICJE Audyt systematyczne i niezależne badanie mające określić, czy działania i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom, są zgodne z wymaganiami ISO 9001:2008, są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. Audytor Wiodący osoba odpowiedzialna za przygotowanie, prowadzenie, podsumowanie i zamknięcie audytu. Audytor Wspierający osoba wspierająca audyt wyznaczonego procesu / stanowiska. Plan Audytów zestaw audytów, zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel. Niezgodność niespełnienie ustalonych wymagań. Znacząco odbiega od ustalonych zasad / standardów lub nie spełnia / nie realizuje ich w całości. Proces jest niezgodny z wymogami jeżeli ocena z audytu jest poniżej 0,7 pkt. 1/7 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

2 Spostrzeżenie odstępstwo od ustalonych wymagań, nie mające wpływu na jakość produkowanych wyrobów. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Pełnomocnik ds. ISO jest odpowiedzialny za: - Opracowanie i nadzór nad realizacją Planu Audytów - Powołanie audytorów wiodących oraz ewentualnych audytorów wspierających - Przechowywanie dokumentów i zapisów związanych z audytami Audytor Wspierający jest odpowiedzialny za: - Przygotowanie się do przeprowadzenia audytu - Przeprowadzenie audytu we wskazanym obszarze Audytor Wiodący odpowiedzialny jest za: - Koordynację prac pozostałych audytorów - Sporządzenie raportu z audytu - Informowanie o wynikach audytu procesu jest odpowiedzialny za: - Przeprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych, wraz z odpowiednim zespołem, zgodnie z zaplanowanym terminem 6. DOKUMENTY I PROCESY ZWIĄZANE PRC/DSJ/DK - Działania Korygujące i Zapobiegawcze 7. TRYB POSTĘPOWANIA 7.1 Ogólne założenia Brak 7.2 Tryb postępowania schemat procesu (Flow Chart) 2/7 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

3 POCZĄTEK Opracowanie planu audytów Plan audytów Zespół audytorów Przeprowadzenie audytu Raport z audytu Niezgodność? NIE TAK Opisanie niezgodności Karta Działań Poaudytowych Dystrybucja raportu i Kart Podjęcie działań korygujących / zapobiegawczych Zakończenie działań poaudytowych Weryfikacja skuteczności działań poaudytowych NIE Akceptacja? TAK KONIEC 3/7 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

4 7.3 Opis - 10 Opracowanie planu audytów Plan audytów jest opracowywany i nadzorowany przez Pełnomocnika ds. ISO Zaplanowane audyty są przeprowadzane, co najmniej raz do roku dla każdego stanowiska. Zespół audytorów powinien składać się z dwóch osób: - Audytora Wiodącego odpowiedzialnego za przygotowanie, prowadzenie, podsumowanie i zamknięcie audytu; - Audytora Wspierającego osoba wspierająca audyt wyznaczonego procesu / stanowiska Plan audytów oraz ich częstotliwość może być aktualizowana w przypadku: - braku możliwości przeprowadzenia audytu w zaplanowanym okresie, - niezadowalających wyników poprzednich audytów, - przeglądów kierownictwa, - uruchomienia nowych projektów Plan audytów może być aktualizowany tylko przez Pełnomocnika ds. ISO Przeprowadzenie audytu Każdy z audytorów wiodących jest odpowiedzialny za: - przeprowadzenie audytów w terminach wyznaczonych w Planie Audytów - identyfikację audytowanych procesów / stanowisk - weryfikację Raportów Audytu Wewnętrznego wystawionych w trakcie poprzedniego audytu - identyfikację wymaganych dokumentów / instrukcji / standardów - przygotowanie raportu z audytu wraz z wystawieniem Raportu Audytu Wewnętrznego. W pierwszej kolejności weryfikowana jest skuteczność działań poaudytowych z poprzedniego audytu (patrz etap 80). Następnie weryfikowany jest aktualny stan procesu / stanowiska w oparciu o zebrane dowody. Zbieranie dowodów odbywa się przez prowadzenie rozmów, obserwację działań oraz badanie dokumentów. Wszystkie niezgodności, spostrzeżenia i uwagi poczynione w trakcie audytu należy dokumentować na formularzu Raportu Audytu Wewnętrznego. Niezgodności i spostrzeżenia należy określać w odniesieniu do poszczególnych wymagań i innych dokumentów związanych, na podstawie, których był wykonywany audyt. Stwierdzone niezgodności i spostrzeżenia muszą być uznane przez właściciela audytowanego procesu. Wyszczególnione procesy / stanowiska w Planie Audytów są weryfikowane zgodnie z listą pytań kontrolnych zawartych w raporcie z audytu. 4/7 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

5 Wynik audytu obliczany jest w punktach zgodnie z formułą: suma ocen pytań : sumę punktów możliwych do zdobycia = ocena audytowanego procesu Skala oceny tematu/pytania : 1,0 pkt pytanie/temat nie budzi zastrzeżeń, 0,9 pkt pytanie/temat zawiera płaszczyzny do doskonalenia bezpośrednio nie mające wpływu na zgodność procesu z wymaganiami (potencjał do doskonalenia) 0,7 pkt pytanie/temat zawiera spostrzeżenie 0 pkt pytanie/temat zawiera niezgodność Przełożenie wyniku uzyskanego podczas audytu na ocenę audytowanego procesu: od 0,9 do 1,0 pkt. : proces zgodny od 0,7 do 0,9 pkt. : proces akceptowalny poniżej 0,7 pkt. : proces niezgodny Jeśli ocena audytu wynosi mniej niż 0,7 pkt. to dany proces / praca na stanowisku zostają wstrzymane do czasu podjęcia dalszych decyzji przez Pełnomocnika ds. ISO. Raport z audytu przechowuje w odpowiednio wyznaczonym miejscu. Numeracja raportu powinna być prowadzona wg poniższego wzoru: NR TYGODNIA/SKRÓT NAZWY ODDZIAŁU /ROK Przykład: 01/SZCZ/13 (audyt przeprowadzony w tygodniu 01 w oddziale Szczecin w 2013 roku) Niezgodność? Decyzja czy zaobserwowane działanie jest nie/zgodne lub nosi potencjał do doskonalenia Opisanie niezgodności W przypadku wystąpienia niezgodności należy wypisać Karty Działań Poaudytowych do jednej niezgodności przygotować jedną kartę. Kartę w wersji elektronicznej przechowuje Pełnomocnik ds. ISO w odpowiednio wyznaczonym miejscu folderze na dysku sieciowym. Wszystkie Karty muszą być umieszczone w Rejestrze Kart Działań Poaudytowych Dystrybucja Raportu Audytu 5/7 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

6 Audytor Wiodący przesyła za pomocą poczty elektronicznej Raport wraz z Kartą Działań Poaudytowych do Menedżera oddziału/działu w którym przeprowadzono audyt, w przeciągu dwóch dni roboczych od terminu przeprowadzenia audytu. W kopii tej widomości należy umieścić również a audytowanego Podjęcie działań korygujących / zapobiegawczych W przypadku wystąpienia niezgodności należy wdrożyć działania korygujące (działania te powinny eliminować nie tylko skutek, ale również i przyczynę stwierdzonej rozbieżności). Planowane działania określa Menedżer oddziału w terminie 1 tygodnia od otrzymania Raportu Audytu oraz Kart Działań Poaudytowych. Termin realizacji działań korygujących i zapobiegawczych nie może być dłuższy jak 12 tygodni. Menedżer oddziału odsyła wypełnione Karty Działań Poaudytowych do audytora wiodącego, który dokonuje ich merytorycznej oceny. Jeśli poszczególne działania zostaną zakwestionowane to Menedżer oddziału otrzyma zwrotną informację od audytora wiodącego w przeciągu 3 dni roboczych Zakończenie działań poaudytowych Menedżer oddziału informuje audytora wiodącego o zakończeniu wszystkich działań wyszczególnionych w Karcie Działań Poaudytowych. Audytor wiodący odnotowuje datę ukończenia wszystkich działań w rejestrze i zmienia jego status na Zamknięty Weryfikacja skuteczności działań poaudytowych Weryfikacja skuteczności działań poaudytowych odbywa się po zakończeniu wszystkich działań przez Menedżera oddziału i jest wykonywana przez audytora wiodącego podczas przeprowadzania kolejnego audytu danego procesu Akceptacja? Podjęcie decyzji czy działania uważa się za wdrożone i efektywne w przypadku pozytywnej oceny przyznanej przez audytora. W przeciwnym przypadku, audytor wystawia nową kartę działań poaudytowych. 6/7 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

7 Kierownictwo odpowiedzialne za audytowany obszar powinno zapewnić, aby bez nieuzasadnionego opóźnienia podjęto działania dotyczące wyeliminowania stwierdzonych niezgodności i ich przyczyn. 8. ZAŁĄCZNIKI FO/DSJ/002 Lista Audytorów FO/DSJ/003 Plan Audytów FO/DSJ/004 Raport Audytu Wewnętrznego FO/DSJ/005 Karta Działań Poaudytowych FO/DSJ/006 Rejestr Kart Działań Poaudytowych 9. ZAPISY Lp. Zapis Miejsce przechowywania 1 Plan Audytów Zasoby sieciowe 2 Raporty z audytów wewnętrznych Zasoby sieciowe 3 Karty Działań Poaudytowych Zasoby sieciowe 4 Rejestr Kart Działań Zasoby sieciowe Poaudytowych Kto jest odpowiedzialny Jak długo przechowywany 10. OPIS ZMIAN Wydanie: Opis zmiany: Nazwisko: Data aktualizacji A Utworzenie Procedury Zawiliński /7 Wydruk jest kopią nienadzorowaną aktualna zawsze jest wersja elektroniczna

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001

Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Egzamin za szkolenia Audytor wewnętrzny ISO nowy zawód, nowe perspektywy z zakresu normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Imię i nazwisko:.. 1. Podczas AUDYTU WEWNETRZNEGO, działu albo procesu w organizacji,

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl Proces oceny zgodności wg nowej normy Spis treści I. Rewizja normy ISO 14001... 3 II. Proces oceny zgodności... 4 III. Podejście auditorów zewnętrznych... 7 Załącznik: Narzędzia portalu wymagania-prawne.pl...

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo